Студенттің өзіндік жұмысыЖұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 45 бет
Таңдаулыға:   
Жоғары мектеп педагогикасы пәнінен тест сұрақтары
(перерегистрация 36378).

Магистратураның ғылыми-педагогикалық бағыттағы
барлық мамандықтары үшін (топтардың тізімі тіркелген)

Парадигма дегеніміз - бұл...
А)ғылыми қауымдастықпен қабылданған және болжамдарды ғылыми ұғыну, ғылыми таным үдерісінде туатын міндеттерді шешу үшін үлгі
Б)оқытуды ұйымдастырудың жаңа формасы
В)оқыту әдістерінің бірі
Г) дидактикалық принцип
Д)педагогиканың бір саласы

2. Педагогикалық міндеттердің белгілі топтарда қалыптасқан үлгі-стандарты, дағдылы көзқарасы не деп аталады?
А)педагогикалық парадигма
Б) саяси парадигма
В) әлеуметтік парадигма
Г) педагогикалық модель
Д)оқу бағдарламасы

3.Жоғарғы оқу орнының жағдайында мамандарды кәсіби дайындау және тәрбиелеу заңдылықтары туралы ғылым:
А)жоғары мектеп педагогикасы
Б)жоғары білім
С) жоғары оқу орыны
Д) педагогика
Е) жоғары кәсіби білім беру жүйесі

4.Жоғары білікті маманды кәсіби даярлау әдіснамасы, теориясы, әдістемесі және технологиясын әзірлейді:
А)жоғары мектеп педагогикасы
Б)жоғары оқу орны
С)педагог ғалымдар
Д) жоғары оқу орындарының профессор-оқытушылары
Е)жоғары мектеп басшылығы

5. Жеке тұлғаның ішкі дүниесін дамыту, оны ерікті, рухани жеке адам ретінде тану және адамдармен тіл табысуында ерекшелену қабілеттерін жетілдіруді қарастыру не деп аталады?
А)гуманистік парадигма
Б) технократтық парадигма
В) бихевиористік парадигма
Г)консервативтік парадигма
Д)рационалдық парадигма

6. Жоғары оқу орындарының типтеріне жатпайды:
А) бейіндік мектеп
Б) институт
С) университет
Д) академия
Е) консерватория

7. Жоғарғы оқу орындарында қызмет ететін педагогтар, жоғарғы оқу орындарының басқару жүйелері
А) педагогикалық жүйелерге жатады
Б) жоғары оқу орындары ұжымына жатады
С) жоғары оқу орындары құрамына кіреді
Д)жоғары оқу орындары инфрақұрылымы
Е) жоғары оқу орындары басқару органдары болып табылады

8. Дәстүрлі білімдік парадигманың негізгі мақсаты:
А) өркениет пен мәдениетті ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу
Б) оқу үдерісін жаңа бағытта жүргізу
В) оқытудың кредиттік технологиясын енгізу
Г) модульдік оқыту технологиясына көшу
Д) білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу

9.Жоғарғы оқу орнындағы басқару органдары (деканат, оқубөлімі,ректорат, ғылыми кеңес)
А)педагогикалық жүйелерге жатады
Б) білім беру жүйесін басқару органдары болып табылады
С) жоғары оқу орындарының инфрақұрылымы
Д) жоғары оқу орындары ұжымы
Е) атқару органдары болып табылады

10. Жоғарғы оқу орнының жағдайында маманды кәсіби даярлау процесі - жоғарғы мектеп педагогикасының :
А)пәні
Б) нысаны
С) мақсаты
Д) міндеттері
Е) мазмұны

11. Жоғары оқу орындарындағы оқыту принциптері:
А) оқытудың көрнекілігі, саналылығы, жүйелілігі, бірізділігі, шамаға лайықтылығы, негізділігі
Б) оқытудың қоғам мұқтаждығына сәйкестілігі, идеялылығы мен мақсаттылығы
С) даналылылық, парасаттылық, азаматтық, шындық, әділдік
Д) тәрбиенің үздіксіздігі, сабақтастығы, жүйелілігі, бірізділігі
Е) оқытудың сапалылығы, сабақтастылығы

12. Жоғары оқу орындарының типтері:
А)институт, университет, академия, консерватория
Б) колледж, гимназия, университет, орта мектеп
С)элементарлық мектеп, гимназия, университет
Д) кәсіби мектеп, оқу орталықтары, жоғары техникалық мектеп
Е) жоғары техникалық мектеп, колледж, университет

13. Жоғары оқу орнындағы педагогикалық процесс
А)жоғары мектеп педагогикасының пәні
Б)басқару субъектісі
С)мамандар дайындаудың мақсаты
Д)жоғары білікті мамандар даярлаудың нәтижесі
Е)білім берудің мазмұны

14.Жоғарғы мектеп педагогикасының негізгі категориялары:
А) тәрбие, кәсіби даярлау, өзіндік білім алу
Б) мектеп, тәрбие, ұжым
С) басқару, ұйымдастыру, жоспарлау
Д) өздігінен даму, өзін-өзі жетілдіру
Е) кәсіби білім, аудитория, студент

15. Оқытудың лекция-семинар түрі бойынша оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы?
А) дәріс
Б)коллоквиум
С) кредиттік жүйе
Д)рейтинг
Е) семинар-тренинг

16. Мамандықтардың бір-екі топтары бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын, ғылыми-зерттеу қызметін және педагогтік қызметті, кадрлардың біліктілігін арттыруды және қайта даярлауды жүзеге асыратын оқу орны :
А) академия
Б) университет
С) колледж
Д) техникалық лицей
Е) консерватория

17. Жоғары білім берудің тиісті білім беру бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже :
А) бакалавр
Б)магистр
С)доктор
Д)доцент
Е) ассистент

18. Жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарда біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми-педагог кадрларды даярлау нысаны:
А)докторантура
Б)бакалавриат
С)магистратура
Д) ғылыми стажировка
Е) аттестациялау

19. Инновациялық қызметтің толық циклін, іргелі және іздестіріу зерттеулерін, қолданбалы зертеулер мен тәжірибелік-конструкторлық әзірлемелерді жүргізуді және өндіріске ғылыми-зерттеулер нәтижелерін енгізуді іске асыруға қабілетті ғылыми-білім беру кешені:
А) инновациялық университет
Б) институт
С) академия
Д) конструкторлық бюро
Е) обсерватория

20. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін академиялық дәреже :
А)магистр
Б) бакалавр
С)доктор
Д)доцент
Е) аға оқытушы

21. Әрбір оқу пәні бойынша меңгерілуге тиісті білімнің, шеберлік мен дағдылардың мазмұны мен көлемін айқындайтын бағдарлама:
А) оқу бағдарламасы
Б) оқу жоспары
С) оқулық
Д) оқу жұмыс жоспары
Е) силлабус

22. Білім берудің тиісті деңгейіндегі оқу пәндерінің тізбесі мен көлемін, оларды зерделеу тәртібі мен бақылау нысандарын регламенттейтін құжат:
А) оқу жоспары
Б)оқу бағдарламасы
С)оқулық
Д) оқу құралы
Е) академиялық күнтізбе

23. Студенттер ғылыми-зерттеу жұмысы элементтері бар курстық немесе дипломдық жұмыстарды орындауы, педагогикалық іс-тәжірибе барысында арнайы жеке тапсырмалар алып, мектептерде ғылыми-зерттеулер жүргізуі, ал іс-тәжірибе қорытындысы бойынша есептер беруі:
А)оқу-зерттеу жұмыстары
Б)ғылыми-зерттеу жұмыстары
С)студенттердің іс-тәжірибе бойынша есептері
Д) сабақтағы оқу тапсырмаларды орындау
Е)жеке дара шығармашылық тапсырмалар

24.Болашақ мамандарды даярлаудағы оқытудың мақсаттары, міндеттері, қағидалары, формалары, әдістері, құралдары және технологияларын анықтайтын жоғары мектеп педагогикасының бөлімі:
А)Жоғары мектеп дидактикасы
Б)Педагогикалық менеджмент
С)Тәрбие теориясы
Д) Мектептану
Е)Жалпы педагогика

25.Білім беру, оқыту, оқу-танымдық іс-әрекет, өзіндік оқу жұмысы, өзіндік білім алу -
А)жоғары мектеп дидактикасының ұғымдары
Б)педагогикалық психологияның ұғымдары
С)жоғары мектеп психологиясының ұғымдары
Д)жоғары білім берудің құрамдастары
Е)жоғары білім берудегі үрдістер

26.ЖОО білім беру мазмұнының ғылыми-педагогикалық негіздерін айқындау:
А) жоғары мектеп дидактикасының мәселесі
Б)жоғары мектептің міндеті
С)білім министрлігінің уәкілеттігі
Д) педагогикалық зерттеу міндеті
Е) жоғары мектеп әдістемелік қызметінің міндеті

27.Қоғам талаптары және тұлғаның қажеттіліктеріне сәйкес барлық салалары үшін жоғары білікті мамандарды дайындау:
А)ЖОО-дағы оқытудың мақсаты
Б) білім беру жүйесінің міндеті
С) бакалавриатта білім берудің мақсаты
Д) магистратурада оқытудың мақсаты
Е) жоғары білімнің мазмұны

28. Маман меңгеруі тиіс болған білімдер, іскерліктер мен дағдылар, құзыреттіліктердің жүйесін анықтайды:
А)жоғары білімнің мазмұны
Б) жоғары білім берудің факторлары
С)жоғары білім беру технологиялары
Д)жоғары білім берудің нәтижелері
Е) университеттің стратегиялық жоспары

29.ЖОО-да оқытудың қазіргі теориялары мен тұжырымдамаларына жатпайды:
А)эволюциялық теория
Б)дамыта оқыту теориялары
С)айналадағы қоршаған ортаға құндылық қатынас
Д)оқытуды ізгілендіру теориясы
Е) тұлғалық-бағдарлық оқыту теориясы

30. Жоғары білімдегі оқыту үдерістері құрамдастары арасындағы олардың тиімділігін анықтайтын объектівті, тұрақты, қайталанатын байланыстар
А)оқыту заңдылықтары
Б)оқыту принциптері
С)оқыту факторлары
Д)оқыту әдістері
Е) оқыту құралдары

31.Ғылыми үйірме, ғылыми клуб, студенттердің ғылыми лабораториясы:
А) студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру формалары
Б) заманауи дәріс түрлері мен белсенді әдістері
С) студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру формалары
Д) педагогикалық іс-тәжірибеге берілетін тапсырмалардың түрлері
Е) жоғары оқу орны студенттерінің өзін-өзі басқару органдары

32. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру міндеттерінің бірі:
А) ғылыми зерттеу әдістемесін меңгерту
Б) диплом жұмыстарын орындауға материал жинау
С) курстық жұмыстарды орындауға материал жинау
Д) педагогикалық іс-тәжірибеге қажетті материалдар дайындау
Е) магистратурада оқуда жалғастыратын студенттерге бағыт-бағдар беру

33.Студентте оқу мәні туралы алғашқы тұтас түсінігін береді және студентті осы курс бойынша жұмыс жүйесіне бағдарлайды:
А)Кіріспе дәріс
Б)Дәріс-хабарлама
С)Шолу дәріс
Д)Проблемалық дәріс
Е) Бинарды дәріс

34. Жаңа білім талқыланатын сұрақтың, мәселенің немесежағдайдың проблема арқылы жеткізіледі. Проблемалық мазмұн оны шешужолдарын ізденуге бағыттау арқылы, әр түрлі көзқарастарға талдауға бағдарлаужолымен жеткізіледі.
А)Проблемалық дәріс
Б)Шолу дәріс
С)Бинарды дәріс
Д)Кіріспе дәріс
Е) Дәріс-хабарлама

35. Лекция материалы ОТҚ және аудио, видеотехникақұралдарын пайдаланып жеткізіледі. Мұндай лекцияны оқу визуалдыматериалды қысқа немесе кеңейтіп талқылауға негізделеді:
А)визуалды дәріс
Б)бинарды дәріс
С)кіріспе дәріс
Д)проблемалық дәріс
Е) дәріс-конференция

36.Студенттің ұсынылатын ақпараттыүнемі бақылауын ынталандыруға, яғни мазмұндылық, әдіснамалық,әдістемелік, орфографиялық қателіктерді табуғанегізделеді:
А)қателікпен алдын-ала белгіленген дәріс
Б)дәріс-конференция
С)бинарды дәріс
Д)визуалды дәріс
Е) проблемалық дәріс

37. Адамға деген құрмет пен сенім, мақсатты үйлестіру, қызметкерлердің біліктілігін ұдай дамыту:
А) педагогикалық менеджмент принциптері
Б) ЖОО-ғы оқыту қағидалары
С) оқытудың жалпы заңдылықтары
Д) Тәрбие принциптері
Е) ЖОО менеджмент негізінде басқару тәсілдері

38. Көрнекілік, тәрбие үрдісінің мақсаткерлігі, жан-жақтылығы, барлық тәрбиешілер әрекетінің бірлігі:
А) ЖОО-ғы тәрбие принциптері
Б) ЖОО-ғы оқытудың принциптері
С) студенттерді тәрбиелеудің әдістері
Д) тәрбие жұмысын ұйымдастырудың формалары
Е) студенттерді тәрбиелеудің құралдары

39. Оқытушы студенттердің алдына шешу қажет болғанпроблеманы қояды. Студенттер бұл мәселені шешу үшін идеялар айтады, соңыбұл идеялар сарапшылар тобы жағына оқутышының кеңесімен талқыланады.Студенттер кез келген идеяны айтуы мүмкін. Барлық идеялар жазып алынадыжәне қатысушылар тарапынан талқыланады.
А)Миға шабуыл дәрісі
Б)кеңес дәріс
С)бинарды дәріс
Д)дәріс-конференция
Е) қателікпен алдын-ала белгіленген дәріс

40.Негізінен, жоғарғы мектепте гуманитарлық пәндерді оқыту ұйымдастырудың формасы болып табылады. Студент бұл сабаққа өз бетінше шығармашылықпен жұмыс істеп, дайындалады (талдау жасау, рефераттар жазу, баяндамаларға дайындалу, т.с.с).
А)семинар сабағы
Б)дәріс
С)зертханалық жұмыс
Д)педагогикалық іс-тәжірибе
Е) практикалық сабақ

41. Әр түрлі күрделі міндеттерді шешуге мүмкіндік туғызады, студенттердің шығармашылықпен жұмыс істеу қабілетін дамытады. Сабақта студенттер ғылыми ақпаратты меңгереді, ғылыми жұмыстарды жазу, өңдеу дағдысы мен іскерлігін дамытады, материалды ауызша немесе жазбаша түрде айтып, жазып беруін игереді.
А)семинар сабағы
Б)зертханалық жұмыс
С)дәріс
Д)практикалық сабақ
Е) коллоквиум

42. Лекцияда алған білімді терең ұғыну, проблемаларды шешу, проблемалық ситуациялар мен есептерді ойластырып, талдау, өз позицияларын айқындап, анықтау:
А)Семинар сабағының мақсаты
Б)Практикалық сабақтың мақсаты
С)Зертханалық жұмыстың мақсаты
Д)Педагогикалық іс-тәжірибенің мақсаты
Е) Оқу іс-тәжірибенің мақсаты

43.Әдебиетпен жұмыс істеу, талқыланатын мәселелер мен сұрақтарға дайындалу:
А)Семинар сабағына дайындық
Б) Студенттің өзіндік жұмысы
С)Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмыстары
Д) Ғылыми-зерттеу жұмысы
Е)Конференцияға дайындық

44.Тиісті ғылым саласы тілінен еркін пайдалана білу, тұжырымдарға сүйеніп іс-әрекет жасау, баяндамашы рөлін атқара білу, интеллектуалдық проблемаларды шешу дағдыларымен іскерліктеріне ие болу, дәлелдей алу немесе әшкерелеу, өзінің көзқарасын қорғай білу:
А)Білімдерді кәсіби қолдану
Б) Баяндама
С) Педагогикалық іс-тәжірибе
Д) Оқу іс-тәжірибе
Е) Өндірістік іс-тәжірибе

45. Семинардың жоспары, қарастырылатын сұрақтар...
А)алдын-ала белгілі болады
Б) оқу жылы соңында бекітіледі
С) типтік оқу бағдарламасында беріледі
Д) оқу жұмыс бағдарламасында көрініс табады
Е) дәріс материалдарына енеді

46. Семинардың тиімділігібайланысты:
А)студенттердің дайындалу сапасына
Б) семинар жоспарына
С) пайдаланылатын әдебиеттер тізіміне
Д) тақырыптың қызықтығына
Е) студенттердің өзіндік жұмыстарына

47.Лекция курсы тақырыптарынан тәуелсіз зерттеушілік типіндегі семинарлар. Олардың мақсаты - болашақ маман кездесетін кейбір ғылыми - практикалық мәселелерді тереңдетіп үйрену:
А)арнаулы семинарлар
Б)ағымдағы семинар
С)семинар-зерттеу
Д)семинар-конфренция
Е) семинар-пікірталас

48. Семинар сабақтарының инновациялық түрлеріне жатпайды:
А)дәріс материалын пысықтау
Б)семинар - дөңгелек үстел
С)семинар - пікірталас
Д)семинар-зерттеу
Е) семинар-конференция

49. Семинар сабақтарының сапалылығын анықтайтын критерийлер қатарына кірмейді:
А) дәріс материалын қайталау
Б)мақсатқа бағыттылығы
С)жоспарлау - басты мәселелерді бөліп алу
Д)семинарды жүргізу стилі
Е) оқытушының студенттермен қарым-қатынасы

50.Көптеген жағдайларда семинар сабақтарында іскерлік ойындар ұйымдастырылады, олар:
А)мамандыққа байланысты болуы тиіс
Б)әрекеттік ойындар болуы керек
С) интеллектуалдық ойындар болуы керек
Д)дәрістер материалдарын кеңейтуі тиіс
Е) теориялық сипатта болуы керек

51.Семинар сабағын өткізгенде оқытудың дидактикалық қағидалары орындалуы тиіс)Студенттің болашақ мамандыққа деген қызығушылығын дамыту, арттыру, өзін-өзі тәрбиелеу, кәсіби тұрғыдан тәрбиелеуді талап етеді:
А)оқытудың тәрбиелілігі қағидасы
Б)оқытудың ғылымилығы қағидасы
С)оқытудың саналылығы мен белсенділігі қағидасы
Д)оқытудың практикамен байланысы қағидасы
Е) оқытудың дамытушылық сипаты қағидасы

52. Ғылымның соңғы жаңалықтары, жаңашыл мұғалімдер тәжірибесі, оқытудың жаңа технологиялары, педагогикалық инновациялар, педагогикалық терминдер, студенттердің ғылыми көзқарасын қалыптастыруды талап етеді:
А)оқытудың ғылымилығықағидасы
Б)оқытудың тәрбиелілігі қағидасы
С)оқытудың саналылығы мен белсенділігі қағидасы
Д)оқытудың дамытушылық сипаты қағидасы
Е) оқытудың практикамен байланысы қағидасы

53.Қағидалар мен заңдылықтарды саналы түрде оқыту, оларды іс жүзінде пайдалана білуді талап етеді:
А)теорияның практикамен байланысы
Б)оқытудың тәрбиелілігі
С)оқытудың ғылымилығы
Д)оқытудың саналылығы мен белсенділігі
Е) оқыту мен тәрбиелеудің бірлігі

54.Студенттердің оқу жоспарынан тыс, бірақ кафедралардың тапсырмасы және жетекшілігімен орындайтын ғылыми-зерттеу жұмыстары
А)студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары
Б)студенттердің өзіндік оқу жұмыстары
С)ғылыми-танымдық іс-әрекет
Д)ғылыми-зерттеу жұмыстары
Е) дипломдық жұмыстар

55.Студенттердің білімдері, іскерліктері мен дағдыларын есепке алу мен бақылаудың модульді-рейтингті жүйесі әрбір пән бойынша қажетті материалдарды даярлауды талап етеді. Бірақ, оған кірмейді:
А) күнтізбелік-тақырыптық жоспар
Б)қалдық білімдерді тексеру үшін сұрақтар
С)білімдерді бақылау кестесі
Д)әр түрлі қиындық деңгейіндегі сұрақтардан құрастырылғанемтихан билеттері
Е) тапсырмаларды орындауды тіркеу журналы

56. ЖОО- да қорытынды бакылаудың формаларына жатпайды:
А) бақылау зертхана жұмыстары
Б)билеттер бойыншаауызшатүрде
С)билеттер бойыншажазбаша түрде
Д)тест түрінде
Е)аралық бақылаудың нәтижелері бойынша алынған жоғары балдарнегізінде студенттерді пән бойынша аттестаттау

57. Бағалаудың 100 балдық жүйесі қабылданған. Емтихан сессиясына дейінгі ағымдағы және аралық бақылаудың барлық түрлеріне 60 балл, ал қорытынды бақылауға 40 балл бөлінеді. Ағымдағы бақылау бойынша балдарды студенттер лекцияларда, семинар және лабораториялық сабақтарда, СӨЖ орындағандығы үшін алады. Қорытынды бақылау сессия уақытында іске асырылады:
А) модульді-рейтингті жүйеге сәйкес
Б)бес балдық бағалау жүйесіне сәйкес
С) сынып-сабақ жүйесіне сәйкес
Д) лекция-семинар оқыту жүйесіне сәйкес
Е) кредиттік жүйеге сәйкес

58. Аралық бақылаудың формаларына жатады:
А)коллоквиумдар, әдеттегі немесе бағдарламалық бақылау жұмыстары
Б) тестілеу, емтихандар
С)сынақ, емтихандар
Д)зертхана жұмыстары, глоссарий
Е) реферат жазу, эссе

59. Студенттердің сабақтарда қарастырылатын кейбір сұрақтар бойынша білімдерін анықтау үшін өткізіледі. Кафедраның ерекшелігіне сай бұған баяндамалар, семинарларда баяндама жасау, тапсырмаларды немесе жаттығуларды орындау, шағын бақылау жұмыстары жазу жатады:
А) ағымдағы бақылау
Б) қорытынды бақылау
С) рейтингті бақылау
Д) аралық бақылау
Е) кіріс бақылау

60. Білім алушылардың білімін ағымдағы сабақтарды тьютор тарапынанжүйелі түрде бақылау. Лекциялар, практикалық және лабораториялық сабақтар, ОСӨЖ-дарда іске асырылады:
А)ағымдағы бақылау
Б)кіріс бақылау
С)қорытынды бақылау
Д)рейтингті бақылау
Е) аралық бақылау

61.Семестрдің бірінші немесе екінші аптасында өткізіледі. Лектор тарапынан студенттердің өтілген пәндер бойынша білімдерін деңгейін анықтау, олардың өзіндік пікірлерін баяндау икемділіктерін анықтау мақсатымен өткізіледі.
А)кіріс бақылау
Б)ағымдағы бақылау
С)қорытынды бақылау
Д)рейтингті бақылау
Е) оқу жетістіктерін сырттай бақылау

62.Әрбір модуль бойынша студенттердің білімін бағалау. Бекітілген графикке сәйкес тьютор тарапынан академиялық кезең арасында 7 және 15 аптада өткізіледі.
А)аралық бақылау
Б)қорытынды бақылау
С)оқу жетістіктерін сырттай бақылау
Д) коллоквиум
Е) кіріс бақылау

63.Студенттердің білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын бақылау және бағалау тәрбиелік мәнге ие, яғни:
А)студенттердің белсенділігін , оқудан қанағаттану сезімдерін оятады
Б)ғылыми-зерттеу жұмысы икемділіктерін қалыптастырады
С) пәндік білімдері мен біліктіліктерін тексереді
Д) үлгерімін қадағалайды және бағалайды
Е) сабаққа қатысуын тексереді

64.Студенттердің білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын бақылау және бағалаудың тәлімдік және тәрбиелік мәніне жатпайды:
А)өзіндік басқару органдарында жұмысқа ынталандырады
Б)студенттердің тұлғасын терең зерттеуге мүмкіншілік береді
С)танымдық қызығушылықтарды арттырады
Д) оқытудағы кемшіліктерді жоюдың жолдарын анықтайды
Е) студенттердің өзін-өзі бақылау әдеттерін тәрбиелейді

65.Студенттердің білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын бақылау функцияларына кірмейді:
А)ғылыми-зерттеушілік
Б)дамытушылық
С)тәрбиеленушілік
Д)ынталандырушылық
Е) білім берушілік

66. Жаттығулар орындау, кестені толықтыру, сызбалар сызу, тезистер, жоспар құру, ауызша пікір айту -
А)студенттердің өзіндік жұмыстары түрлері
Б)оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары
С)зертханалық жұмыстар
Д)өзіндік білім алу тәсілдері
Е) өз білімдерін презентациялау

67. Студенттердің өзіндік жұмыстары түрлеріне жатпайды:
А) зертханадағы сабақтарда тапсырмаларды орындау
Б)оқулықпен, негізгі және қосымша әдебиеттермен жұмыс
С)сөздіктермен, энциклопедиялармен жұмыс жасай білу
Д)коллоквиумда, семинарда өз көзқарастарын ауызша айта білу
Е) конспект, шығарма, мәнжазба, баяндама, аннотация жазу

68. Студенттердің білімдері, іскерліктері мен дағдыларын есепке алу мен бақылаудың жалпы принциптеріне жатпайды:
А) көрнекілік
Б)бақылаудың жеке дербес сипатқа ие болуы
С)объективтік
Д)бақылау түрлерінің, формаларының әр алуандығы
Е) бақылауды кешенділігі

69. Бақылаудың жеке дербес сипатқа ие болуы, мақсаттылық, объективтік, дифференциациялау тұрғысынан келу, кешенділік, бақылау түрлерінің, формаларының әр алуандығы, жүйелілік және жоспарлылық:
А)студенттердің білімін бақылаудың принциптері
Б)студенттердің білімін бақылаудың әдістері
С)студенттердің білімін бақылаудың формалары
Д)студенттердің білімін бақылаудың түрлері
Е) студенттердің білімін бақылаудың құралдары

70. Ағымдағы, аралық және қорытынды бақылау студенттердің білімдерін, іскерліктері мен дағдыларын бақылаудың:
А)түрлері
Б)құралдары
С)әдістері
Д)формалары
Е)принциптері

71.СӨЖ-ның классификациясына жатпайды:
А) семинар сабағындағы пікірталас
Б)үлгі бойынша өз бетінше жұмыс
С)сындарлы-вариативті өз бетінше жұмыс
Д)эвристикалық өз бетінше жұмыс
Е)ізденушілік өз бетінше жұмыс

72.Студенттің дәрістен алған білімдерін кеңейтіп, тереңдетумен қатар теориялық, түпнұсқалық материалдарды талдау дағдысын қалыптастырады:
А)студенттің өзіндік оқу жұмысы
Б)оқытушы жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары
С)педагогикалық іс-тәжірибе
Д)коллоквиум
Е)рейтингтік бақылау

73. Студенттің арнайы уақыт ішінде оқытушының тапсыруымен, бірақ тікелей көмегінсіз орындайтын жұмыстары
А)студенттің өзіндік оқу жұмысы
Б) өзіндік білім алу
С) өзін-өзі тәрбиелеу
Д)курстық жұмыс
Е) дипломдық жұмыс

74.Студент ойларын жазбаша түрде көрсете білуімен қатар, шығармашылық ойлауының және зерттеу жұмыстарының негізін бекітуін қамтамасыз етеді:
А)студенттің өзіндік оқу жұмысы
Б)дәріс барысында конспектілеу
С)реферат жазу
Д)бақылау жұмысы
Е) коллоквиум

75.Ағымдағы рейтингісі төмен білім алушылардың дайындық деңгейін арттыру үшін кеңестер беру, семестрлік және курстық жұмыстарға тапсырмалар беру және олардың орындалуын бақылау мақсатымен өткізіледі:
А)оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары
Б)студенттердің өзіндік жұмыстары
С)дәріс
Д)семинар, практикалық сабақтар
Е) зерттеу сабақтары

76.Студенттердің өзіндік жұмыстары (СӨЖ) материалдары құрамына кірмейді:
А)типтік және оқу жұмыс жоспары
Б)пәнді оқып-үйренудің бүкіл кезеңіне есептелінген СӨЖ кестелері
С)рефераттар, баяндамалар, шығарма жұмыстарының тематикасы
Д)семестрлік, курстық және дипломдық жұмыстардың тақырыптары
Е) бағалау критерийлері, ұсынылатын жұмыс көлемі, оларды ұсынудың уақыт мерзімдері

77.Студенттің оқу үрдісіндегі әрекетінің сипатына қарай өзіндік жұмыстар топтарына жатпайды
А)дәрісте конспект жазу
Б)өз бетімен конспект жасау
С)есептер шығару, эксперименттер жасау
Д)Графикалық жұмыстар орындау
Е) Әр түрлі классификациялар және жүйелер бойынша жұмыс жасау

78.Оқытушыға берілген жүктеменің жалпы кредиттер көлеміне кірмейді
А) оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмыстары
Б)дәріс сабақтары
С)семинар сабақтары
Д)лабораториялық сабақтар
Е) іс-тәжірибе

79.ЖОО-ның нормативті құжаттарына, сондай-ақ оқу жұмыс бағдарламалары, пән бөлімдерін өзіндік меңгеруге арналған материалдарға сәйкес ұйымдастырылады:
А) студенттердің өзіндік оқу жұмыстары
Б)тәрбиелік іс-шаралар
С)куратордың жұмысы
Д)эдвайзердың жұмысы
Е) офис-регистратордың жұмысы

80. Студенттердің өзіндік оқу жұмыстарының топтастыруға жатпайды:
А) Тәрбиелеу мақсаттарына сәйкес
Б)Дидактикалық мақсатына сәйкес
С)Студенттің өзіндік іс-әрекетінің сипатына қарай
Д)Студенттің өзіндік жұмыс жасай алу қабілетіне сәйкес
Е) Жасалатын өзіндік жұмыстың мазмұнына сәйкес

81.Оқытушының берген тапсырмасы негізінде және оның жалпы бақылауы нәтижесінде арнаулы бөлінген уақытта жасалатын оқу жұмыстары:
А) студенттердің өзіндік оқу-танымдық жұмыстары
Б)өзіндік білім алу
С)өзін-өзі тәрбиелеу
Д)жаттығу
Е) курстық жұмыс

82.Қабылдау комиссиясы базасында құрылатын, деканаттар қызметінің бөлігі берілген құрылымдық бөлімше болып табылады:
А)офис регистратор
Б) администратор
С) оқу бөлімі
Д) студенттік деканат
Е) мониторинг

83.Білім алушының бүкіл оқу жетістіктері тарихын тіркеумен айналысатын қызмет:
А)офис регистратор
Б)деканат
С)оқу бөлімі
Д)администратор
Е) мониторинг

84.Білімдерді кіріспе бақылауды ұйымдастыру және бақылау, қорытынды бақылауды ұйымдастыру және өткізу, Регистратор мәліметтер базасын қалыптастыру және ұдайы жаңарту:
А)офис регистратордың қызметтері
Б)администратордың қызметтері
С)эдвайзердің қызметтері
Д)оқу бөлімінің қызметтері
Е) әдістемелік қомиссияның қызметтері

85.Тіркеу бөлімінің негізгі қызметтері қатарына жатпайды:
А)жеке оқу жоспарларын құруда білім алушыларға қолғабыс көрсету
Б)академиялық күнтізбені құру және оны мезгілінде орындалуын бақылау
С)қабылдау комиссиясы жұмысын ұйымдастыру
Д)қорытынды бақылауды ұйымдастыру және өткізу
Е) академиялық топтарды қалыптастыру

86.Эдвайзердңің кеңестік қызметіне жатпайды:
А)студенттерді үйірме жұмыстарына тарту
Б)білім алушыларды білім беру үрдісін ұйымдастыру қағидаларымен таныстыру
С)білім алушылардың бейімдіктері мен мүмкіндіктерін анықтау
Д)типтік оқу жоспары және электив курстар каталогымен таныстыру
Е)кредиттер саны және оларды меңгеру тәсілдері туралы мәлімет беру

87. Эдвайзердің міндетіне жатпайды:
А)студенттердің тұрмыстық жағдайын жақсарту
Б)пәндерді таңдауда білім алушылар үшін кеңестер өткізу
С)жеке оқу жоспарларын құруда білім алушыларға қолғабыс көрсету
Д)студенттердің үлгерімі және академиялық беделі мәселелерін қарастырушы сараптамашы комиссиялар жұмысына қатысу
Е)білім алушылардың мамандық бойынша білім алу траекториясын анықтауда олардың қызығушылықтарынжәне бейімділіктерін анықтау

88. Білім алушыларға академиялық тәлімгерінің қызметін атқаратын оқу траекториясын таңдауына және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне көмек көрсету
А)эдвайзердің міндеті
Б) куратордың міндеті
С) тьютордың міндеті
Д)администратордың міндеті
Е) офис-регистратордың қызметі

89. Білім алушыларға академиялық тәлімгерінің қызметін атқаратын оқу траекториясын таңдауына және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне көмек көрсету міндетін атқарады:
А) эдвайзер
Б) тьютор
С) куратор
Д)администратор
Е) офис-регистратор

90.Карьера мәселелерін шешуде, бітіруші жұмыс тақырыбын анықтау, кәсіби іс-тәжірибе базасын анықтауда кеңестік көмек көрсетуі мүмкін:
А)эдвайзер
Б)куратор
С)аға куратор
Д)ассистент
Е) тьютор

91.Тиісті мамандық бойынша білім алушының академиялық тәлімгерінің қызметін атқаратын оқу траекториясын таңдауына және оқу кезеңінде білім беру бағдарламаларын игеруіне ықпал ететін оқытушы
А)эдвайзер
Б)тьютор
С)куратор
Д)доцент
Е)ассистент

92. Студенттерді тәрбиелеу, өзін-өзі тәрбиелеуге, өзіндік білім алуға баулу міндеттерін атқарады:
А)академиялық топ кураторы
Б)эдвайзер
С)тьютор
Д)профессор-оқытушылар құрамы
Е) студенттік декан

93. Студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысуын қадағалау:
А) куратордың міндетіне жатады
Б)эдвайзердің міндеті
С)тьютордың міндеті
Д)аға куратордың міндеті
Е) факультет кеңесі мүшелерінің міндеті

94.Куратор жұмысының негізгі бағыттарына жатпайды:
А) студенттерге рейтинг балдарын қою
Б) студенттерді әлеуметтік-психологиялық бейімдеу
С)студенттерді деканаттың, ректораттың шешімдерімен таныстыру
Д)студенттерді үйірме және ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту
Е) студенттердің сабаққа қатысуын қадағалау

95. Бітіртіруші кафедраларстудентермен тәрбие жұмыстарын жүргізу үшін осы кафедрада істейтін тәжірибелі оқытушылар арасынан таңдайды:
А)кураторларды
Б)эдвайзерлерді
С)тьюторларды
Д)студенттік деканды
Е) аға кураторды

96. Студенттердің өмірлік іс-әрекеті, тәрбиесі, демалысын, еңбекті, әлеуметтік-тұрмыстық сипаттағы мәселелерді шешу үшін деканат тарапынан тағайындалатын оқытушы:
А)куратор
Б) эдвайзер
С) тьютор
Д)аға куратор
Е) студенттік декан

97. Студенттердің оқытушылар мен бірге ұжымдық органдарда, факультет, университет кеңестерінде мүше болуы, мәселелерді талқылауда, шешімдер қабылдауда қатысуы:
А)студенттік өзін-өзі басқару
Б)қоғамдық белсенділік
С)қоғамдық ұйымдар
Д)студенттер ұйымдары
Е) факультет белсенділері

98. Студенттердің денсаулығын мықтау, дене күштері мен батылдықты тәрбиелеу міндеттерін шешеді:
А)дене тәрбиесі
Б) спорт жарыстары
С)спорт секциялары
Д)спорт жаттығулары
Е) дене тәрбиесі сабақтары

99.Семинар сабағына қойылатын ұйымдастырушылық - әдістемелікталаптарға жатпайды:
А)дәрістер және зертханалық жұмыстармен бірдей жүруі
Б)тиісті тақырыптары бойынша лекциялар өткізілгеннен кейін өтеді
С)сабақтар жоспарлары курстың бағдарламаларына сәйкес берілуі тиіс
Д)сұрақтардың нақты, қысқа да нұсқа тұжырымдалуы
Е) үйретілетін тақырыптың тиімді мәселелерін қамтуы

100. Студенттердің құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетін тәрбиелеу міндеттерін шешеді:
А)құқықтық тәрбие
Б)идеялық-саяси тәрбие
С)патриоттық тәрбие
Д)азаматтық тәрбие
Е)ғылыми дүниетанымды қалыптастыру

101.Еңбекке саналы қатынасты, бірінші өмірлік қажеттілік ретінде қарауды, еңбекшіл адамның құнды сапаларын тәрбиелеуді көздейді:
А) еңбек тәрбиесі
Б)кәсіби тәрбие
С)кәсіби бағдар беру
Д)кәсіби бейімделу
Е) кәсіби кеңес

102. Таңдалған мамандыққа деген махаббат, өндірісті ұйымдастырушы сапаларын, іскерлік пен жігерлілікті тәрбиелеуді көздейді:
А) кәсіби тәрбие
Б)еңбек тәрбиесі
С)кәсіби бағдар беру
Д)кәсіби бейімделу
Е) кәсіби кеңес

103. Білім алушылардың бойында тәртіптілік, саналылық, шыншылдық, сыпайылық, ұтымшылдық, отансүйгіштік, ізгілік қасиеттерін тәрбиелеу міндеттерін шешеді:
А) адамгершілікке тәрбиелеу
Б) патриоттық тәрбие
С) идеялық-саяси тәрбие
Д) еңбекке тәрбиелеу
Е) эстетикалық тәрбие

104.Семинар сабағына қойылатын ұйымдастырушылық-әдістемелікталапта рға жатпайды:
А)студенттердің оқу жұмысын дараландыру
Б)семинар сабағында талқылауға шектелген сұрақтардың ұсынылуы
С)жоспарларға рефераттар және баяндамалар кірістіру
Д)тақырып бойынша әдістемелік нұсқаулардың болуы
Е)сабақтарда көрнекіліктердің болуы

105. Студенттердің диалектикалық-материалистік дүниетанымын, саяси мәдениетін, құқықтық мәдениетін тәрбиелеуде көздейді:
А) идеялық-саяси тәрбие
Б)еңбек тәрбиесі
С)патриоттық тәрбие
Д)азаматтық тәрбие
Е) саяси тәрбие

106. Студенттерді ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу, еңбекте тәрбиелеу:
А)тәрбие принциптері
Б)тәрбие құралдары
С)тәрбиелеу әдістері
Д) тәрбие заңдылықтары
Е) тәрбие факторлары

107. Тәрбиенің барлық қырларының бірлігі мен өзара байланыстылығы:
А)тәрбие принципі
Б)тәрбие факторы
С)тәрбие әдісі
Д)тәрбие құралы
Е) тәрбие үрдісінің нысаны

108. Жоғары оқу орындарында студенттерді тәрбиелеу принципі:
А)тұлғаға деген құрмет және оған талап қойғыштық
Б)ғылымилық
С)саналылық мен белсенділік
Д)табиғатқа үйлесімділік
Е) тәжірибе және өмірмен байланыстылық

109. ЖОО-дағы тәрбие үрдісінің субъектілері:
А) оқытушы, студенттер ұжымы
Б)деканат, ректорат
С)тәрбие бөлімі, оқу бөлімі
Д)офис-регистратор, эдвайзерлер
Е) тьютор, эдвайзер

110. ЖОО-дағы тәрбиелеу үрдісінің нысаны және белсенді субъектісі:
А) студент
Б)студенттік өзін-өзі басқару ұйымдары
С)оқытушы
Д)академиялық топ
Е) профессор-оқытушылар құрамы

111. Жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмысының негізгі функцияларына жатпайды:
А) оқу, оқыту
Б)жоспарлау
С) ұйымдастыру, жоспарлау
Д)ынталандыру, ұйымдастыру
Е) жоспарлау, ынталандыру

112.Пәннің негізгі тақырыптары бойыншалекция материалын пысықтау, студенттердің жоғары белсенділігін дамыту, кәсіптік дағдыларын жетілдіру мақсатымен өткізіледі. Студенттер практикалық жұмыстарды орындайды немесе әр түрлі жаттығуларды атқарады:
А) Практикалық сабақтар
Б) дәріс
С) семинар
Д) зертханалық жұмыс
Е) оқу іс-тәжірибесі

113.Практикалық сабақтың мақсаттарына жатпайды:
А) теориялық білімдерді кеңейту
Б)студенттерге практикалық жұмыс дағдыларын сіңіру
С)студенттердің есіне лекциялық материалдың негізгі бөлімдерін пысықтау
Д)әдеби, көркем деректермен жұмыс істеу, үлгідегі емес есептер шығару
Е)студенттерде кәсіптік қызығушылықты, көркем (эстетикалық) талғамды тәрбиелеу

114.Оқытушының міндеті нұсқау беру - кейбір іс-әрекеттерді көрсету, студенттер тарапынан іс-әрекеттердің орындалуын ұйымдастыру, тәртіпке салу, бақылау, оларға іс-әрекетте көмек көрсету, қорытындылар жасау болып табылады:
А) практикалық сабақтарда
Б) дәрістерде
С) семинарларда
Д) зертханалық жұмыстарда
Е) өндірістік тәжірибеде

115. Практикалық сабақтарда студенттердің әр түрлі әрекеттерін бірлестіруге мүмкіндік болады. Мұндай әрекеттер қатарына кірмейді:
А) жобалау
Б)фронталдық
С)топтық
Д)жұптық
Е)жеке дербес

116.Практикалық сабақтың сапасы байланысты емес:
А) студенттердің дәрісті конспектілеу дағдыларына
Б)студенттердің сабаққа даярлығына
С) тақырып бойынша жазба нұсқалардың болуына
Д) оқытушының студенттердің өзіндік практикалық істерін ұйымдастыра білуіне
Е) студенттердің белсенділігін арттыруына

117. Практикалық оқыту әдістері
А) жаттығулар, тәжірибелік жұмыстар
Б)тест, емтихан, лекция
С) сынақ, емтихан, лабораториялық жұмыс
Д) иллюстрация, демонстрация, әңгіме
Е) лекция, конференция

118. Жоғары мектеп дидактикасының негізгі ұғымдары:
А) оқыту процесі, оқыту әдістері
Б)тәрбие
С) өзін-өзі тәрбиелеу
Д) дамыту
Е) қалыптастыру

119. Пәннің мазмұнын тиімді меңгертудің, студенттердің танымдық ізденімпаздығын, кәсіби мамандығына қызығушылығын, т.б. қалыптастырудың амалы, тәсілі:
А) оқыту әдісі
Б)оқыту түрі
С) технология
Д) оқу бағдарламасы
Е) оқыту құралдары

120. Жеткізу логикасына ЖОО-ғы оқыту әдістері жіктеледі:
А)индуктивті, дедуктивті, аналитикалық, синтетикалық
Б)оқытушының түсіндіруі, өздік жұмыс
С) жаңа материалмен танысуға дайындық, жаңа материалды игеру
Д) түсіндіру, өнімсіз, проблемалы, іздену, зерттеу
Е) сөз, көрнекілік, тәжірибелік

121.Бiлiм беру жүйесiн басқаруда басшылыққа алынатын негiзгi мемлекеттiк құжат:
A) ҚР бiлiм беру туралы заңы.
B) ҚР тiл туралы заңы.
C) ҚР гуманитарлық бiлiм беру тұжырымдамасы.
Д)ҚР бiлiс беру саласындаuы мемлекеттiк саясат.
E) ҚР этномәдениеттiлiк бiлiм беру тұжырымдамасы.

122. Педагогика курсының білім беруді басқару мәселелеріне арналған бөлiмi:
A) Мектептану
B) Дидактика
C) Педагогика тарихы
Д)Тәрбие теориясы
E) Этнопедагогика

123. Педагогикалық менеджменттің негiзгi ұғымдары:
A) Басқару, жетекшілік ету
B) Тәрбие, сабақ кестесі.
C) Өзiн-өзi тәрбиелеу.
Д)Дамыту, экскурсия.
E) Қалыптастыру, тәрбиелеу.

124. Жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық принципі, барлық ғылым салаларында адам жайында деректерді жүйелі түрде пайдалану, оны есепке алу және педагогикалық үрдісте жүзеге асыру:
А) антропологиялық тәсіл
Б)жүйелі тәсіл
С) іс-әрекеттік тәсіл
Д) этнопедагогикалық тәсіл
Е) мәдениетшілік тәсіл

125. Жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық принципі, іс-әрекетті тұлға дамуының негізгі факторы ретінде қарастыруды талап етеді:
А)іс-әрекеттік тәсіл
Б)жүйелі тәсіл
С) антропологиялық тәсіл
Д) этнопедагогикалық тәсіл
Е) біртұтастық тәсіл

126. Педагогиканың объектiсi:
A) Педагогикалық процесс.
B) Адамтанудың пәнаралық байланысы.
C) Педагогикалық зерттеулердiң әдiстерi.
Д)Тұлғаның психологиялық ерекшелiкерi.
E) Теорияның құрылуы, принциптерi жөнiндегi iлiмдерi.

127. Педагогика ғылымыныңбілім беруді менеджмент негізінде басқаруға арналған саласы:
A) Педагогикалық менеджмент
B) Салыстырмалы педагогика
C) Педагогикалық антропология
Д)Әлеуметтiк педагогика
Е) Педагогикалық технология

128. "Білім беру" ұғымын ғылымға алғаш енгізген:
A) И.Г.Песталоцци
B) А.Дистервег
C) Дж.Локк
Д)Ж.Ж.Руссо
E) Я.А.Коменский

129. Жеке тұлғаның қалыптасуына мынадай факторлар әсер етедi:
A) Орта, тұқым қуалаушылық, тәрбие
B) Табиғат,адам, өсімдіктер әлемі
C) Басқару саясаты, мемлекет
Д)Қоғам талаптары, әдептілік
Е) Өнер, табиғат, отбасы

130. Білімге қатысты мәселелерде мемлекет пен көпшіліктің күш-қуатын біріктіруді көздейді:
A) Білім беру жүйесін мемлекеттік-қоғамдық басқару
B) Білім беруді басқарудың мемлекеттік сипаты
C) Білім беруді басқарудың қоғамдық сипаты
Д)Білім беру жүйесі
E) Менеджмент теориясы

131. Теориялық білімдерде, тәжірибелік дайындықта, өз мамандығы бойынша барлық іс-әрекет түрлерін орындауға қабілеттілікте көрініс табады:
А) құзыреттілік
Б)білім
С) білік
Д) дағды
Е) икемділіктер

132. Жоғары оқу орыны оқытушысының құзыреттілігін анықтайтын білімдерге жатпайды:
А) өндірісті басқару тәсілдерін
Б)өз пәнін терең білу
С) жоғары оқу орыны даму бағыттарын білу
Д) жоғары оқу орнында оқытудың міндеттерін
Е) жоғары оқу орнында оқытудың технологияларын

133. Жоғары оқу орыны оқытушысының кәсіби құзыреттілігі қажет:
А) білім кеңістігіне толыққанды ену үшін
Б)аттестациядан өту үшін
С) пән сабақтарына дайындалу үшін
Д) әріптестермен өзара әрекеттесу үшін
Е) ғылыми-зерттеу жұмыстарымен шұғылдану үшін

134. Педагогикалық процестiң негiзгi компоненттерiне жатпайды:
A) Мұғалiмдердi даярлау.
B) Бiлiм беру мазмұны.
C) Бiлiм беру мақсаты.
Д) Тәрбиенiң мiндеттерi.
E) Оқыту түрлерi.

135. Педагогикалық шындықтың даму жағдайын талдау:
A) Педагогикалық жобалау кезеңі
B) Білім беруді басқару нәтижесі
C) Білім беруді басқару үрдісі
Д)Білім беруді басқару қатынасы
Е) Басқару шешімін қабылдау кезеңі

136. ЖОО-ғы оқытудың формасы. Сабақ курстың тиісті тақырыптары бойынша дәрістер өткізілгеннен кейін өтеді:
A) семинар сабағы
B) лабораториялық жұмыс
C) педагогикалық іс-тәжірибе
Д) коллоквиум
E) сынақ

137. Педагогика ғылымының мiндеттерi:
A) Оқыту мен тәрбиелеу заңдылықтарын анықтау.
B) Балалар ұжымын қалыптастыру
C) Адам табиғатын зерттеу, дамыту
Д)Тұлғаның рухани дамуын зерттеу
E) Оқушылардың қабiлеттерiн айқындау

138. Дөңгелек үстел, пікірталас, семинар-зерттеу, семинар-конференция:
A) семинардың инновациялық түрлері
B) семинардың дәстүрлі формалары
C) семинар сабағына қойылатын дидактикалық талаптар
Д) семинар сабағының кезеңдері
E) семинар сабағы нәтижелілігінің көрсеткіштері

139. Қоғамның, мемлекеттің және жеке тұлғаның сапалы жоғары білім алуға деген мүдделерін қанағаттандыру, әрбір адамға оқытудың мазмұнын, нысанын және мерзімдерін таңдауға кеңінен мүмкіндік беру:
A) жоғары білім берудің мақсаты
B) жоғары оқу орны
C) жоғары оқу орны басшылығының қызметі
Д) жоғары білім беру жүйесінің құрылымы
Е) жоғары оқу орны инфрақұрылымы

140. Педагогикалық ұжымды басқару мүмкін емес:
A) Психологиялық-педагогикалық білімсіз
B) Көп жылдық тәжірибесіз
C) Қоғамдық қатынастарсыз
Д)Арнайы ережелерсіз
E) Ұжымның көңіл-күйін зерттемей

141. Ынталандыру әдiстерi:
A) Мадақтау
B) Педагогикалық талант
C) Қоғамдық пiкiр
Д)Әңгiмелесу
Е) Иландыру

142. Адам беделге, білімге, тәжірибеге ие болған мәселелер шеңбері:
А) құзыреттілік
Б)дағды
С) икемділік
Д) білім
Е) мамандық

143. Мәліметтілік, жетік білімнің болуы, өкілеттілік, қабілеттілік:
А) құзыреттілік
Б)іскерлік
С) икемділік
Д) білім
Е) мамандық

144. Кредиттік-сағаттық жүйесі алғаш рет пайда болған және дамыған:
А) АҚШ-да
Б)Ұлы Британияда
С) Германияда
Д) Францияда
Е) Италияда

145. Гарвард университетінің президенті, белгілі американдық білім қайраткері, "кредит сағат" ұғымын алғаш рет енгізген:
А) Чарльз Элиот
Б)Джон Дьюи
С) Джон Локк
Д) Сен Симон
Е) Адам Смит

146. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша іске асырылатын міндетті және жоғары оқу орнының білім беру компоненттерін қамтиды:
А) бакалаврлық білім беру мазмұны
Б) жоғары білім беру жүйесі
С) жоғары білім берудің сатылары
Д) жоғары білім беру технологиялары
Е) ) жоғары білім беру тұжырымдамалары

147. Педагогикалық технологияның негізгі міндеті:
А) білім берудің түрлерін, оқыту үдерісін оңтайландыру
Б)оқыту және тәрбиелеу
С) тәрбиелеу
Д) дамыту
Е) жеке тұлғаны қалыптастыру

148. Бір жағынан оқу ақпаратты өңдеу, ұсыну, өзгерту және оқушыларға жеткізудің әдістері мен құралдарның жиынтығы:
А) оқыту технологиясы
Б)оқу
С) оқу-танымдық іс-әрекет
Д) оқыту әдістері
Е) оқытудың тәсілдері

149. Оқыту үдерісінде қажетті техникалық және ақпараттық құралдарды пайдалану жолымен оқытушы мен оқушылардың өзара әрекеттесуінің тәсілдері туралы ғылым
А) оқыту технологиясы
Б) дидактика
С) оқыту теориясы мен әдіснамасы
Д) оқытудың техникалық құралдары
Е) қашықтықтан оқыту әдістемесі

150. Білімнің бакалавр, магистратура, докторантурага негізделген үш сатысын бекіту:
А) кредиттік оқыту жүйесінің артықшылығы
Б)дәстүрлі жоғары білім беру жүйесі
С) жоғары оқу орнының даму болашағы
Д) жоғары оқу орнындағы жүйелер
Е) жоғары оқу орнындағы мамандықтардың бағыттары

151. Оку процесін ұйымдастыру мен білім үлгерімінің қорытындысын бағалау бойынша Еуропалық кредиттік жүйені енгізу, Еуропа елдері мен университеттері арасында профессорлар мен студенттердің алмасуын өрістету, оқу үрдісін Еуропалық сапа деңгейіне көтеру:
А) кредиттік оқыту технологиясына тән
Б)сызықты оқыту жүйесіне тән
С) дәстүрлі Еуропалық университеттер оқыту жүйесіне тән
Д) ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Білімгердің өзіндік жұмысын басқару
Студенттің өз бетінше білім алудың мотивациясы
Бақылау жұмысы
Студенттердің өз бетімен жұмыс жасау арқылы шығармашылық қабілетін арттыру
БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Студенттің өздігінен орындайтын жұмысы – кәсіби білім алу негізі
Студенттің өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастыру
Кредиттік технология жүйесі бойынша оқу процесін ұйымдастырудың ережесі
Пәндерді оқыту барысында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру
Педагогикалық колледж студенттерінің кәсіптік бейімін анықтау
Пәндер