Электр энергиясының түрлену және тұтыну процесіЖұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 50 бет
Таңдаулыға:   
Кіріспе

Оқу құралы күндізгі және сырттай (оның ішінде қысқартылған бағдарлама бойынша) "Жылу энергетика және жылу технологияларында энергия үнемдеу" пәнін оқитын студенттерге арналған.
Пәнді оқытудың мақсаты өнеркәсіптің әртүрлі салаларында, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта, аграрлық - өнеркәсіптік кешенде энергия үнемдеу мәселелерін шешуге студенттерді дайындау; дипломдық жобалау сатысында және кәсіби қызметте алынған білім мен дағдыларды пайдалану болып табылады.
Пәннің міндеттері - адам қызметінің әртүрлі салаларында энергия үнемдеудің бағыттары мен тәсілдерін зерделеу, студенттердің энергия ресурстарын тиімді пайдалану бойынша ұсыныстар беру дағдыларын дамыту.
Пәнді оқу үшін Жоғары математика, физика, гидродинамика және термодинамика және "өнеркәсіптік жылу энергетикасы" мамандығы үшін арнайы пәндерді білу қажет.
Пәнді шығармашылық игеру Өндірістік жылу энергетикасы саласында өндіріс тиімділігін арттыру, энергетикалық ресурстарды үнемді және ұтымды пайдалану міндеттерін шешуге қабілетті маман даярлаудың қажетті шарты болып табылады. Энергия ресурстарын пайдалану мен таратуды басқару және оңтайландыру мәселелері бірінші орынға шығады.

1. НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Төменде курс терминологиясы және негізгі анықтамалар берілген [1].
Отын-энергетикалық ресурстар (ОЭР) - шаруашылық қызметте пайдаланылатын отын мен энергияның, оның ішінде энергия тасымалдаушы ретіндегі судың барлық табиғи және түрлендірілген түрлерінің жиынтығы.
Энергетикалық ресурс - энергиясы шаруашылық немесе өзге де қызметті жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін энергия тасымалдаушы, сондай-ақ энергия түрі (Атом, жылу, электр, электрмагниттік энергия немесе энергияның басқа түрі) [2].
Энергия үнемдеу - оларды пайдаланудан тиісті пайдалы әсерді (оның ішінде өндірілген өнімнің, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің көлемін) сақтай отырып, пайдаланылатын энергетикалық ресурстардың көлемін азайтуға бағытталған ұйымдастырушылық, құқықтық, техникалық, технологиялық, экономикалық және өзге де шараларды іске асыру [2].
Энергия үнемдеу әлеуеті - өндірілетін өнімдер мен қызметтердің сапасы мен көлемін төмендетпей, техникалық мүмкін және экономикалық негізделген шараларды іске асыру нәтижесінде энергия үнемдеу әлеуетін үнемдеуге болады. Энергия үнемдеу әлеуеті Қоршаған және табиғи ортаға техногендік әсерді сақтау немесе азайту шартымен энергияның жаңартылатын көздері мен қайталама ресурстарды тиімді пайдалануды және шаруашылық айналымына тартуды қамтиды.
Жаңартылатын энергия көздері - табиғи дамудың физика-химиялық процестері есебінен табиғи жолмен үнемі жаңартылатын энергия көздері.
Қайталама энергетикалық ресурстар (ВЭР) - технологиялық процесті жүзеге асыру немесе функционалдық мақсаты энергетикалық ресурстың тиісті түрін өндірумен байланысты емес жабдықты пайдалану нәтижесінде өндіріс және тұтыну қалдықтары немесе жанама өнімдер түрінде алынатын энергетикалық ресурстар [2].
Энергетикалық тиімділік - пайдалы әсердің энергетикалық ресурстарды пайдаланудан өнімге, технологиялық процеске, заңды тұлғаға, дара кәсіпкерге қолданылатын осындай әсерді алу мақсатында өндірілген энергетикалық ресурстардың шығындарына қатынасын айқындайтын сипаттамалар[2].
Энергетикалық тиімділік класы - оның энергетикалық тиімділігін көрсететін өнім сипаты[2].
Тұрмыстық энергия тұтынатын құрылғы - функционалдық мәні энергетикалық ресурстарды пайдалануды көздейтін, электр энергиясы үшін тұтынылатын қуат жүз киловаттан аспайтын, жылу энергиясы үшін жүз киловаттан аспайтын және оны пайдалану жеке, отбасылық, мектепке дейінгі және осыған ұқсас қажеттіліктерге арналуы мүмкін өнім [2].
Энергоресурстық тұтынудың сипаттамасы - тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу үшін пайдаланылатын тұтынылатын энергия ресурсының саны мен сапасын көрсететін физикалық шама.
Энергетикалық тиімділіктің (объектінің, процестің) нормативтік көрсеткіші - объектіге (процеске) арналған нормативтік құжаттамада белгіленген өнімді жасау, процестерді іске асыру, жұмыстар жүргізу және қызметтер көрсету кезінде ОЭР ұтымды тұтыну және үнемді пайдалану деңгейлерінің сандық сипаты, оларды тұтынудың (ысыраптың) абсолюттік, үлестік немесе салыстырмалы көрсеткіші түрінде көрсетілген.
Энергия үнемдеу көрсеткіші - жобаланатын немесе іске асырылатын өнімнің сандық жәненемесе сапалық сипаттамасы абсолюттік немесе айыру сипаттамаларында көрсетілген энергия үнемдеу жөніндегі шаралар.
Энергетикалық ресурстарды ұтымсыз жұмсау - анықталған энергия үнемдеу резервтерін іске асыру кезінде төмендеуі мүмкін өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық сектордағы энергетикалық және техникалық қондырғыларда (оның ішінде тұрғын және қоғамдық ғимараттарда) отын - энергетикалық ресурстар шығыстарының болуы.
Энергетикалық ресурстарды ысырапсыз жұмсау -өндірістік және коммуналдық-тұрмыстық объектілерді пайдаланудың, оның ішінде авариялар кезінде қызмет көрсететін персоналдың шаруашылықсыз және біліксіз болуына байланысты қолданыстағы қағидаларды сақтамаумен негізделген құрылыс және технологиялық нормативтерден тыс отын-энергетикалық ресурстардың шығысы.
ОЭР өнімсіз шығысы - мемлекеттік стандарттарда белгіленген талаптарды сақтамаумен, сондай - ақ өзге де нормативтік актілерде, нормативтік және әдістемелік құжаттарда белгіленген талаптарды бұзумен көрсетілген ОЭР шығысы.
ОЭР ұтымды пайдалану - қоршаған ортаға техногендік әсерді бір уақытта азайта отырып, техника мен технологияны дамытудың қазіргі деңгейінде ОЭР - ді шаруашылықта пайдаланудың барынша тиімділігіне қол жеткізу.
ОЭР-ды үнемді жұмсау - әлеуметтік, экологиялық және өзге де шектеулерді есепке ала отырып, белгіленген сапаны төмендетпей, олардың үлестік шығыстарын төмендетуді білдіретін ОЭР-ді жұмсауды тұрақты қысқарту кезінде технологиялық процестерді жүргізу, өнім өндіру немесе қызметтер көрсету технологиялық процестерді жүргізу.
Сертификаттау (энергообъектілер, энергоресурстар) - кон қасиеттерінің сәйкестік дәрежесін аспаптық анықтау және жауапты (барабарлыққа кепілдік беретін) құжаттық растау жөніндегі сараптамалық қызмет- энергетикалық паспортты, ақпараттық парақты немесе жеткізуге (пайдалануға) арналған басқа да құжатты қоса алғанда, объектіге арналған нормативтік құжатта белгіленген сипаттамаларға (талаптарға, ақпаратқа) сәйкес келуі тиіс.
Энергетикалық зерттеу - энергетикалық паспортта алынған нәтижелерді көрсете отырып, пайдаланылатын энергетикалық ресурстардың көлемі туралы, Энергетикалық тиімділік көрсеткіштері туралы дұрыс ақпарат алу, энергия үнемдеу мүмкіндіктерін анықтау және энергетикалық тиімділікті арттыру мақсатында энергетикалық ресурстарды пайдалану туралы ақпаратты жинау және өңдеу [2].
Энергия - сервистік шарт (келісім - шарт) - нысанасы Тапсырыс берушінің энергия үнемдеуге және энергетикалық ресурстарды пайдалануының энергетикалық тиімділігін арттыруға бағытталған іс - әрекеттерді Орындаушының жүзеге асыруы болып табылатын шарт (келісім - шарт) [2].
Энергия аудиті - Энергия үнемдеу, энергиямен қамтамасыз ету және тұтыну жүйелеріндегі кедергілерді азайту жөніндегі тиісті ұсынымдар мен іс - шараларды әзірлей отырып, энергия тұтынатын объектілер мен процестерді зерттеу.
Отын-энергетикалық ресурстар шығысының нормативі (техникалық норматив) - нақты бұйымға, көрсетілетін қызметке арналған нормативтік және технологиялық құжаттамада белгіленетін және шығарылатын өнім бірлігіне немесе энергетикалық ресурстарды пайдаланудың регламенттелген жағдайларында энергия (отын) тұтынудың барынша бос мәнін сипаттайтын энергия (отын) шығысының нормасының ғылыми және техникалық негізделген шамасы.
Ескертпелер.
1. Норматив - ВЭР (өнім, жұмыс бірліктері) дайындау, пайдалану, жөндеу және кәдеге жаратудың берілген шарттары кезінде ОЭР жұмсау көрсеткішінің шекті мәні.
2. Нормалар бағдарламаларда, жоспарларда, ал нормалар өнімге, қызметке арналған нормативтік құжаттарда, процестерге арналған регламенттерде белгіленеді және жылдық өнімділікті белгілейді, одан төмен нормалау тиімсіз.
ТЭР тұтынушысының энергетикалық паспорты - меншіктің ұйымдастырушылық нысандарына қарамастан өндірістік мақсаттағы объектілердің шаруашылық қызметі процесінде тұтынылатын ТЭР пайдалану тиімділігінің көрсеткіштерін қамтитын, сондай - ақ энергетикалық балансты есепке ала отырып, энергия үнемдеу іс - шараларын біріктіретін нормативтік құжат.
ОЭР тұтынушысы - меншік нысанына қарамастан, отын-энергетикалық ресурстарды өнім, көрсетілетін қызметтер өндіру үшін, сондай-ақ өз мұқтаждарына пайдаланатын заңды тұлға.
Құжаттық ақпаратты жинау - ОЭР тұтынушысы, қызметтер өндірісі, технологиялық параметрлер, техникалық-экономикалық көрсеткіштер, пайдалану режимдері туралы деректерді және объектінің энергетикалық тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу үшін қажетті басқа да деректерді жинау.
Аспаптық тексеру - стационарлық немесе жылжымалы өлшеу және регистр көмегімен энергетикалық қондырғылардың, энергия ресурстарын тұтынудың жұмыс режимдерінің сипаттамаларын өлшеу және тіркеу.
Ақпаратты талдау - жинақталған құжаттық ақпарат пен зерттеудің аспаптық деректері негізінде энергия тиімділігі мен энергия үнемдеу резервтерінің көрсеткіштерін анықтау.
Энергия үнемдеу жөніндегі ұсынымдар мен бағдарламаларды әзірлеу - энергия аудиті объектісінің энергия тиімділігін арттыруға бағытталған энергия үнемдеу жөніндегі ұйымдастырушылық, техникалық және техникалық ұсыныстарды оларды іске асырудың экономикалық және техникалық мүмкіндіктерін, болжамды техникалық - экономикалық әсерін міндетті бағалай отырып айқындау.
Әр түрлі отын түрлерінің энергетикалық құндылығын және олардың жиынтық есебін салыстыру үшін келесі тәсілдер енгізілді [3]:
Шартты отын - 7000 ккалкг немесе 29,33 МДжкг - ға тең жануы төмен жылу энергиясы бар отын.
Энергия мөлшерінің бірліктерін қайта есептеу үшін 1-ші кестені пайдалануға болады.
Кесте 1
Энергия мөлшерінің бірліктерін қайта есептеу
Нені аударамыз
Неге аударамыз

Табиғи газ мың. м3
Мазут тонна
кВт·сағ
Тут
ГДж
Гкал
Табиғи газ мың. м3

1

0,837
9239
3551**

1,136

33,287

7,950
Мазут тонна
1,195
1
11046
1,357
39,777
9,5
кВт·сағ
0,108·10-3
0,108·10-3**
0,09·10-3
1
0,123·10-3
3,6·10-3
0,86·10-3
Тут
0,88
0,737
8130
1
29,31
7,0
ГДж
0,03
0,025
278
0,034
1
0,239
Гкал
1,126
0,141***
0,105
11,63
0,143
0,160*
4,187
1

Кестеде: * - қазандық қондырғысының ПӘК-ін есепке алумен; * * - ЖЭО-ның ПӘК-ін есепке алумен; * · * - 1 кВт * сағ өндіруге шартты отын шығынын есепке алумен.
Бастапқы шартты отын - отын өндіру, оны тұтынушыға тасымалдау, оны дайындау немесе органикалық отынның нақты түрін өңдеу кезіндегі энергия шығындарын ескереді.
Тұтынылған қазандық - пеш отынын бастапқы шартты отынға қайта есептеу коэффициенттері 1 т (мың м3) заттар үшін: мазут - 1,107; табиғи газ - 1,167; энергетикалық көмір - 1,065 құрайды.
Мұнай эквиваленті - орташа алғанда, бір тонна мұнайдың калориялық мәні 11000 мың ккал құрайды және ол 1,57 тонна.шартты отын көрсеткішті біле отырып, мұнай эквивалентіндегі басқа отынның кез - келген мөлшерін білдіру оңай. Мысалы, 1000 м3 табиғи газ, төменгі калориялық мәні 8400 мың ккал мұнай баламасында 0,76 т-ға тең. Мұнай эквиваленті ұғымы (б.з. д.) шетел әдебиетінде үлкен орын алады.

2-дәріс. Қазақстанда және әлемде энергияны үнемдеудің өзектілігі

Қуат көзін сақтау, үнемдеу не үшін қажет?
Соңғы онжылдықта адамзат аса ауқымды экологиялық мәселелермен қақтығысуда: қоршаған ортаның ластануы, биологиялық алуан түрлердің жойылуы, планетадағы тұщы су қорының азаюы және т.б. Көптеген жылдар бойғы ғылыми бақылаулар арқылы дәлелденген, климаттың ғаламдық өзгерісі ерекше алаңдаушылық туғызуда. ХХ ғасырда орташа жылдық температура 0,6 0С-ге жоғарылады. ХХІ ғасырда ғаламдық жылыну келесі жүз жылда тағы да 3 - 50С-ге артуы мүмкін деген болжам бар. Бұл әлемнің көптеген мемлекеттерінде экологиялық күйзеліс пен әлеуметтік-экономикалық өзгеріске әкеледі. Климаттың өзгеруінің зардаптары, адамзаттың өсіп-өркендеуіне, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық өндірісте, халықты ауыз сумен және су ресурстарымен қамтамасыз етуде, әлемнің әртүрлі аймақтарында эпидемиологиялық жағдайлардың туындауында келеңсіз теріс әсерін тигізеді.
Экологиялық мәселелердің туындауының басты себебі, энергетика мен өнеркәсіп адамзатқа бұрын-соңды болмаған құдіреттілікті беріп қана қоймай, планетадағы энергия ағындарын, табиғатта зат алмасуды және биосфераның химиялық құрамын өзгертті. Бүгінгі таңда біздің планетамыз экологиялық апат алдында тұр және оның аса қатаң хабаршысы - парниктік құбылыс, ол ғаламшар атмосферасында парниктік газдар құрамының көбеюімен, және бірінші кезекте - пайдалы қазба отындарын - мұнайды, көмірді және газды жаққан кезде түзілетін көп мөлшердегі көмірқышқыл газының болуынан пайда болады. Бұл отын түрлерін өнеркәсіптік өндірістердің өркендеуі үшін, біздің пәтерлерімізде жарықпен, жылумен, сумен қамтамасыз ету үшін пайдаланады. Жаңартылмайтын қуат көздерін пайдалануда атмосфераның ластануы ғаламдық жылынуға, солтүстік мұздардың еруіне және Бүкіләлемдік мұхиттардың деңгейінің жоғарылауына әкеледі. Ендеше, планетамыздың тағдыры, біздің тұрақты дамуымыз әрқайсысымызға, барлық адамзатқа, дәлірек айтсақ, біздің қаншалықты қуат көзі мен табиғи ресурстарды тұтынуымызға байланысты.
ХХ ғасырда туындаған күрделі экологиялық мәселелерді ескере келе, әлемдік қоғамдастық тұрақты дамуға бет алды. Қоғамдастық дүниетанымының өзгерісінің бірден-бір бет бұратын мәселелерінің бірі ретінде, 1992 жылы Рио-де-Жанейрода болған, қоршаған орта мен оның өркендеуі жөніндегі БҰҰ Конференциясын атап өтуге болады. Онда маңызды құжат қабылданды, ХХІ ғасырдың Күн тәртібіндегі негізгі мақсаты - тұрақты экономикалық, экологиялық және әлеуметтік дамуды қамтамасыз ету.
Энергетика және оны дұрыс пайдалану тақырыбы - қазіргі заманғы әлемнің ең өзекті мәселелерінің бірі. Оның дамуының келешегі туралы әртүрлі пікірлерге қарамастан, көптеген мамандар мынаған ерекше көңіл аударады: ең бастысы энергетика көбірек тұрақты болуы қажет, ал адамзат оны қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі қажет. Тұрақты энергетикалық дамуды қамтамасыз етудегі басты рөл - қуат көзін үнемдеу болып табылады, яғни қазіргі заманғы әлемдік экономика энергетикалық ресурстарды қарқынды пайдалануға негізделген. Алайда, табиғат пен адамзатқа орны толмас, түзетілмейтін залал келтіретін, энергия өндірудегі заманауи өнеркәсіптік тәсілдер ғана емес. Сонымен қоса, тұрғындардың энергия тұтынудағы экологиялық мәдениетіне де байланысты. Сондықтан әрбір адам, оның жанұясы, сыныптастары, араласатын ортасы, жалпы қоғам энергия шығынын азайту үшін, экологиялық апаттарды болдырмау үшін, не істеу керектігін ойлану қажет.
Оның жауабы қарапайым - үнемдеу және сақтау. Үнемдеу - грек сөзінен шыққан oikonomia - шаруашылықты басқару, қандай-да бір нәрсені жұмсауда үнемшілдік, құнттылықты сақтау дегенді білдіреді. Бүгінгі таңда, адамзатқа, біздің жалпыға ортақ үйіміз - Жер шарында энергияны үнемді пайдалану - экономика және экология тұрғысынан тиімді. Және бұл үшін қарапайым шешім бар, ол қуат көзін үнемдеу, яғни энергияны сақтауға және қоршаған ортаны қорғауға көмектеседі. Қуат көзін үнемдеу - отбасылық қаражаттан үнемделген қаржы көзі ғана емес, сонымен бірге Жер бетінде бізден кейін де өмір сүретін, келешек ұрпаққа деген қамқорлық болып саналады.
Бүгінгі күннің маңызды міндеті - біздің айналамыздағы энергияны, қоршаған ортаға қатысты, мүмкіндігінше тиімді әрі қауіпсіз пайдалануды үйрену болып табылады. Әрбір адам баласының өмір сүру әдетін өзгертетін уақыт жетті, қуат көзін үнемдегіш технологияларды қолданатын және экологиялық қауіпсіз жаңартылатын энергетиканы дамытатын кез келді.

§ 2.1. Энергия дегеніміз не?

Қуат көзін тұтынудың ақылға қонымды, әрі тиімді тәсілдерін іздеместен бұрын, энергия дегеніміз не, ол немен өлшенеді және қандай заңдарға бағынады деген сұрақтарды анықтап алғанымыз жөн. Біз энергия ұғымына қатысты көптеген сөздерді естиміз, мысалы: электр энергиясы, энергияны үнемдеу, энерго жүйе, энергия ресурстары және т.б. Қоршаған орта энергиямен толтырылған: яғни адамдар мен жан-жануарлар, тастар мен өсімдіктер, қазба отындары мен өзендер энергиямен қабілетті. Кез-келген іс-әрекетті жүзеге асыру үшін қуат көзінсіз пайдалану мүмкін емес, энергия қашан да қажет. Әлемде барлығы қозғалыста болады: ұшақтардың бір құрлықтан екінші құрлыққа ұшып өтуі, автокөліктердің жоғары жылдамдықта жетуі, адам жүгіреді, секіреді, жұмыс істейді. Неге олай болады? Заттардың қозғалысқа келуіне не ықпал етеді? Міне, осының бәрін жасауға энергия ықпал етеді.
Сонымен, энергия дегеніміз (грек сөзінен energeia - іс-әрекет) - бұл бір терминмен жазылып, жылу мен жұмысқа байланысты әртүрлі құбылыстарды қарастыратын абстрактілі ұғым.
Энергия материямен, заттармен тұтастай байланыста. Жылу энергиясында атомдар мен молекулалардың ретсіз қозғалысы жылдам жүреді; электр тогы ерекше бөлшектердің - электрондардың (немесе басқа да зарядталған бөлшектердің) қозғалысы болып табылады; кинетикалық энергия - қозғалыстағы дененің энергиясы және т.б. осыдан көретініміз, энергия материя қозғалысының негізгі өлшемі болып табылады.
Физика ғылымында маңызды ұғымдардың бірі болып табылатын, физикалық шама деген түсінікті қарастырайық.
Физикалық шамаларға, мысалы, ұзындық, уақыт, температура, ток күші, сонымен бірге энергия жатады. Әрбір физикалық шама өлшеулермен байланысты. Өлшеудің мәні - зерттелетін нысан басқа нысанмен санды түрде салыстырылады. Кез-келген физикалық шама әріппен белгіленіп, сан мәнімен және өлшем бірлікпен сипатталады.
Егер ұзындық қандай-да бір заттың бойлығын ұзындық эталонымен (өлшемімен) сандық салыстыру болса, онда энергия - бұл бізді қоршаған барлық қозғалыстың әрқилы түрлерінің қарқындылығын бағалау үшін енгізілген физикалық шама. Тұрмыста электр энергиясы киловаттсағатпен (кВтсағ) өлшенеді. 1 кВтсағ - бұл шамамен, 10 тонналық жүк көлігін орнынан 100 кмсағ. жылдамдыққа дейін жүрісін күшейтуге кететін энергия мөлшері.
Энергия түсінігі табиғаттың барлық құбылыстарын бір жерге біріктіру болып табылады. Энергияның басты қасиетінің бірі - ол сақталады. Энергия жоғалмайды, ол тек бір түрден екінші түрге өтеді. Мысалы, теледидар электр энергиясын жарық және дыбыс энергиясына айналдырады, машинаның моторы жинақталған жанар майдың химиялық энергиясын кинетикалық пен жылу энергиясына түрлендіреді, тұрмыстық аспап тостер электр энергиясын жылулық энергияға айналдырады.
Қозғалыстың әрқилы түрлері болуы сияқты, энергияның да әр алуан түрлері болады. Солардың ішінен бесеуін атап өтейік: олар, механикалық, химиялық, жылулық, электрлік және атомдық (ядролық) (1 сурет).
Энергия
механи- ішкі
калық

кинетикалық
потенциалдық
химиялық
жылулық
атомдық (ядролық)

1-сурет. Энергия түрлері

Егер энергия бір денемен келесіге берілсе, онда ол - механикалық энергия. Ал егер энергия дене ішінде оның бөлшектерінің біреуінен екіншісіне берілсе, онда ол ішкі энергия болып табылады.
Мысалы, шар домалап барып, кеглиді соққан кезде олар жан-жаққа шашылып құлайды. Бұл жағдайда шар қуат алып, механикалық жұмысты орындайды. Айта кетейік, қозғалыстағы дененің механикалық энергиясын кинетикалық энергия деп атайды (грекше kinema - қозғалыс).
Кинетикалық энергия дененің массасы мен оның қозғалысының жылдамдығына байланысты. Мысалы, неғұрлым шардың массасы үлкен болса, соғұрлым ол кеглиді соққан кезде оған көбірек энергия береді де, олар одан әрі алысқа шашылады. Жалаңаш қолмен металды майыстыру қиын, бірақ екі көлік соқтығысқанда олардың металл бөліктері майысады. Соғысу кезінде қозғалыс энергиясы немесе кинетикалық энергия босап шығады, көлікті сындыруға сол энергия жеткілікті.
Басқа денелермен әсерлесу кезінде ие болған, бір дененің бөлігінің немесе дененің энергиясын потенциалдық энергия деп атайды (латынша potentia - күш, мүмкіндік). Денедегі жиналған потенциалдық энергия сыртқа ытқып шығып, қозғалыс энергиясына айналады. Мысалы, механикалық сағаттардағы сығылған серіппенің энергиясы бар, ол тәулік бойы немесе одан да көп сағаттың жұмыс істеуіне жеткілікті. Балалардың зырылдауық ойыншығын бұрап, содан кейін босатып жіберсек, оған біраз уақыт бойы айналуға жетерліктей энергия беріледі. Және, тартылып тұрған садақтың адырнасы жебені итеріп шығарады. Ендеше, қарастырылған денелер потенциалдық энергияға ие болып, басқа денелермен өзара әсерлескендіктен энергия пайда болады.
Адам баласының барлық тарихының кезеңінде пайдаланатын энергияларының бірі жылулық энергия болып табылады. Ол дегеніміз не? Жоғарыда атап өткеніміздей, әрбір физикалық дене атомдардан немесе молекулалардан тұрады, сұйықтар мен газдарда олар бей-берекет қозғалады: яғни қозғалыс жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым дене жылулық энергиясына ие болады. Қатты денелерде молекулалардың немесе атомдардың қозғалуы сұйық пен газға қарағанда төменірек; қатты дененің молекулалары салыстырмалы түрде тербелісте болады, яғни неғұрлым бұл тербелістер қатты болса, соғұрлым дене жылулық энергияға ие болады. Денені қыздыра отырып (яғни оған жылулық энергия беріледі), біз оның молекулалары мен атомдарын тербеткендей боламыз. Қатты қыздыру кезінде молекулалары орнынан ыршып түсіп, бей-берекет қозғала бастайды. Осындай құбылысты әрқайсысымыз байқаймыз, мысалы, мұз кесегін қолымызға алып жылытсақ, мұз еріп суға айналады. Суды қыздыруды жалғастырсақ, мысалы, шәйнекке су қайнататын болсақ, біз қозғалыстағы молекулалардың күшейгенін көреміз, олар жеткілікті екпін алып, молекулалары таралып кетеді де буға айналады. Неғұрлым қыздыру көп болса, соғұрлым молекулалары денеден шығып кетеді.
Әуеге ұшып көтерілетін зымыран - қажетті жүкті көтеріп, жұмыс жасайды. Зымырандағы жанатын отынның, яғни ішкі энергияның есебінен ол механикалық жұмыс жасайды. Біз пеште отын, тезек немесе көмір жаққанда, осы кездегі отынның босатылған химиялық энергиясы ішкі энергия болып табылады.
Кез-келген дененің ішкі энергиясы көптеген себептерге байланысты: ол заттың шығу тегіне, дененің массасы мен температурасына және т.б. Адамға қажеттілігі үшін, ыстық және жанатын заттардың немесе денелердің ішкі энергиясын пайдаланған оңайырақ, яғни табиғи газды, мұнайды, көмірді, жанартау суларын және т.б. Тіпті, ХХ ғасырда адамзат радиоактивті элементтердің - уранның, плутонийдің және т.б. ішкі энергияларын пайдалануды үйренді.
Осы энергиялардың арқасында заттар қозғалысқа келеді, олай болса, қандай-да бір қозғалыс, орын ауыстыруды үдету, бір нәрсені көтеру, қыздыру, жарықтандыру және т.б. кезінде энергия біздің өмірімізде аса қажетті жұмыстарды орындайды.
Адамзат, энергияның көмегімен механикалық құрылғыларды пайдалы жұмыс жасауға мәжбүр ететін, көптеген тәсілдерді ойлап шығарды.
Энергияның басқа да түрлері бар. Біз пешке ағаш, отын жаққанда ағаштағы жинақталған химиялық энергия босап шығып, жылулық энергияға айналады. Күн сәулесі - жарық энергиясының көптеген мөлшерін таратады, жоғары вольтті сымдар мен электрөткізгіштер біздің үйімізге, заманауи өркениеттің негізі болып табылатын электр энергиясын жеткізеді. Барлық әлемде дәл осы энергия басқаларға қарағанда ең артықшылығы көп, яғни әмбебап, механикалық энергияға, жылуға, жарыққа кез-келген мөлшерде жеңіл түрленетін энергия түрі болып табылады.
Адамзат пайдаланатын машиналардың және құрылғылардың басым көпшілігі электр тізбегінен және соған сәйкес торап, желілерден тұрады, яғни олардың жұмысы электр энергиясынсыз мүмкін емес.
Адам өмірінің барлық іс-әрекеті энергия жұмсауға байланысты, сондықтан ол адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Жалпы қоғамның және әрбір жеке адамның энергия тұтынбайтын кезі болмайды. Қуат көзі Жерде өмірдің негізі болып табылады.

§ 1.2. Алғашқы энергетикалық заң: энергия түрленеді және сақталады

Энергия әртүрлі формада болады және бір түрден екінші түрге айналады, бірақ ол жасалмайды, жоғалмайды, бұл туралы табиғатта энергияның сақталу заңы қолданылады. Енді осы жайында толығырақ қарастырайық.
Біз, Күннің - жер шары үшін және әрқайсысымыз үшін басты қуат көзі екенін білеміз! Күн сәулесі Жер бетін қыздыра отырып, ондағы судың, топырақтың және денелердің ішкі энергиясына айналып, белгілі бір энергия қорын жинақтайды. Жер бетінен жылынған ауалық массалар, қозғалысқа келіп - жел пайда болады. Ауалық массалардың ішкі энергиясы механикалық энергияға айналады.
Күн сәулесінен таралған энергияның біраз бөлігін өсімдіктердің жапырақтары жұтады. Өсімдіктер, күн энергиясы мен жер қыртысынан келіп түсетін қоректендіргіш заттарды пайдалана отырып, өседі және масса жинайды, сонымен бірге энергия жинақтайды. Бұл процесс фотосинтез деп аталады. Жан-жануарлар өсімдіктермен қоректеніп, нәрлі заттардың ішкі энергиясын пайдаланады. Осылайша, Жер бетіндегі барлық тірі жандар өмір сүру процесі үшін, қоректендіргіш заттардың күн энергиясынан айналған ішкі энергиясын пайдаланады.
Бізді қоршаған тіршілік әлемін Күн қоймасы деп те атауға болады. Әлі күнге дейін басты қуат көзінің бірі болып келе жатқан, тас көмір, кезінде Жердің үлкен кеңістіктерінде өскен ормандардың тас болып қатып қалған қалдықтары болып табылады. Демек, ол жерде де Күннің қуатының қоры жинақталған. Батпақты жерлерде солып қалған өсімдіктерден, отын ретінде кең қолданысқа ие, тезек қабаты пайда болады.
Өсімдіктермен қоректенетін жануарлардың энергиясы және адам энергиясы - осының бәрі күннің түрленген энергиясы. Тек кейінгі жылдары адамзат Жер бетінде қосымша энергия көзін - Күнге қатысы жоқ, атом энергиясын пайдалануды үйрене бастады.
Қуат көзін түрлендіру мен пайдалану мүмкіндіктері, адамзаттың ғылыми-техникалық дамуының көрсеткіші болып табылады.
Адамның алғашқы энергияны түрлендіруінде қолданған тәсілі ретінде, желкенді айтуға болады - судан өту үшін, жел энергиясын пайдаланған. Әрі қарай жел мен суды пайдаланудың дамуы, жел және су диірмендерімен жүзеге асырылды. Бу машиналарын ойлап табу мен қолданысқа енгізу, техникадағы нағыз төңкеріс болды, себебі бу машиналары фабрикалар мен зауыттарда еңбек өнімділігін шұғыл арттырды. Бумен жүретін көлік (паровоз) пен іштен жанатын кемелер (теплоход) құрғақ жерде де теңізде де жылдамырақ және арзанырақ тасымалдар жасады. Бастапқы кезеңде бу машинасы жылу энергиясын айналмалы дөңгелектің механикалық энергиясына айналдыру үшін қызмет етті.

Судың, желдің энергиясы
Отынның химиялық энергиясы (ағаш, көмір, мұнай, газ және т.б.)
Тікелей түрлену
(су және жел диірмені, желкен)

Тұрғын үйлерді жылыту, тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктер

а) Табиғи қуат көзін тікелей пайдалану кезіндегі энергияның түрленуі

Отынның химиялық энергиясы (ағаш, көмір, мұнай, газ және т.б.)

Жылулық энергия
Жылу машинасы (бу турби-насы н-се қозғалт-қыш)
Механи-калық энергия
ә) Жылу машинасын пайдалану кезіндегі отынның химиялық энергиясының түрленуі

Отынның химиялық энергиясы (ағаш, көмір, мұнай, газ және т.б.)

Жылулық
энергия

Жылу машинасы (бу турбинасы немесе қозғалтқыш)

Механикалық
энергия

Тоқ генераторы
Электр энергиясы

Электр қозғалтқыш
Электр жылытқыш
Механикалық энергия
Жылулық энергия (тұрғын үйлерді жылыту, тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктер

б) Электрді пайдалану кезіндегі отынның химиялық энергиясының түрленуі (мысалы, жылу электр станциясы)

2-сурет. Энергияның түрлену сүлбелері
Механикалық энергиядан және қозғалтқыштардан электр энергиясын өндірудегі электр машиналарының - генераторларының кең етек жаюы, техниканың дамуында жаңа бір серпіліс болды. Энергияны алыс қашықтықтарға электр энергиясы ретінде бере алатындай мүмкіндіктер туды, өнеркәсіптің жаңа бір тұтас саласы - электроэнергетика пайда болды.
Қазіргі уақытта электр энергиясын кез-келген басқа энергия түріне түрлендіретін, адам өміріне қажетті (электр моторлары, электр қыздырғыштар, жарық беруші лампалар) және тікелей электр энергиясын пайдаланатын - теледидарлар, радиоқабылдағыштар, компьютерлер және т.б. құралдардың көптеген түрлері жасалуда.
Энергияның түрленуінің бірнеше мүмкін сүлбелерін қарастырайық (2-сурет, а, б):
(2-сурет, б) сүлбесінің көмегімен жылу электр станциясында энергия түрленуін қарастырайық. Жанатын отынның (мысалы, көмірдің) химиялық энергиясы судың буынан алынған жылулық энергиясына түрленеді. Бу турбинаны айналдырады, соның әсерінен электр тогының генераторы қозғалады. Жылулық энергияның механикалыққа түрленуі жүреді, соңынан электр энергиясына айналады. Содан соң алынған электр энергиясы, электр қозғалтқыштарының немесе электр қыздырғыштарының көмегімен қайтадан механикалық немесе жылулық энергиясына айналады.
Тағы бір мысал қарастырайық. Гидроэлектр станциясының бөгеті өзенді бөліп, су қоймасы пайда болды. Су қоймасындағы судың деңгейі, өзеннің арнасындағы деңгеймен салыстырғанда, бөгеттен біршама биіктікке көтерілді, сондықтан су қоймасындағы су потенциалдық энергияға ие болады. Су осы биіктіктен құлағанда потенциалдық энергиясын жоғалтады да, кинетикалық энергияға ие болады (энергияның бір түрден екінші түрге айналуы жүреді). Су гидротурбинаның қалағына түсіп, кинетикалық энергиясын береді, сөйтіп турбина электр генераторын айналымға келтіріп, өзі де айнала бастайды, механикалық энергия электр энергиясына өтеді. Әрі қарай электр энергиясы электрөткізгіш желілер арқылы тұтынушыларға жеткізіледі. Мысалы, электр лампаларын торапқа қосқан кезде, электр энергиясы жарық және жылу энергиясына түрленеді.
Электр энергиясын өндіру, түрлендіру және тұтыну процесін сүлбе түрінде көрсетуге болады (3-сурет).
Су қоймасын Құлайтын Турбина мен Генераторда- Қыздыру
дағы судың судың генератордың ғы және өткіз- лампасындағы
потенциалдық кинетикалық кинетикалық гіштердегі жарық және
энергиясы энергиясы энергиясы электр энер- жылу
гиясы энергиясы

3-сурет. Электр энергиясының түрлену және тұтыну процесі.

Энергия жөнінде айтқанда, табиғаттың іргелі заңдарының бірі - энергияның сақталу заңын, назардан тыс қалдырып кете алмаймыз. Адамзат оның танымына, көптеген ғасырлық тәжірибелердің негізінде келді деуге болады, яғни материя жасалмайды және жойылмайды, ал энергия оның қасиеті болып табылады. Бұл заңды алғашқы болып, 1758 жылы орыс ғалымы М.В.Ломоносов тұжырымдады.
Энергияның сақталу заңы былай түйінделеді: Энергия жасалмайды, және жойылмайды, тек бір денеден екіншісіне беріледі немесе бір формадан екіншісіне тең мөлшерде ауысады. Бұл заң табиғаттың барлық физикалық, химиялық, биологиялық құбылыстарына ортақ.

Қоғамның әл-ауқатының өсу талабы көбінесе энергия динамикасын анықтайды. 4-Суретке сәйкес МЭА (халықаралық энергетикалық агенттік) базалық сценарийінде энергияға деген сұраныс 2005 жылдан бастап 2030 жылға қарай бір жарым еседен астам артады және 2050 жылға қарай екі есе дерлік артады және әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс осы болжамдарды анық төмендетсе де, энергия тұтынудың өсуінің мұндай тренді көрінеу тұйық болып табылады.

Сур. 4. Энергия тұтыну болжамдары, млрд. т. е.

Шынында да, ХХ ғасырдың алғашқы үш ширегінде әлем бойынша жан басына шаққандағы орташа энергия тұтыну 2,5 есе өсті, ал 1970 жылдардың аяғындағы мұнай дағдарысынан кейін жан басына шаққандағы тұтынуды тұрақтандырудың түбегейлі үрдісі пайда болды. Бірақ соңғы жылдары бүкіл әлем бойынша душқа арналған энергияны тұтыну тез өсті, ал өсіп келе жатқан тенденция IEA-ның негізгі болжамында жалғасуда (суреттегі кірістіруді қараңыз. 1). Душ қабылдауды ХХ ғасырдың орта деңгейінде сақтау (гипотетикалық сценарий) энергияға деген сұраныстың өсуін үш есе азайтады, бұл утопиялық болуы мүмкін. Бірақ жан басына шаққандағы энергия тұтыну өсуінің екі есе баяулауымен (дамушы елдер халқының әл-ауқаты мен энергиямен қамтамасыз етілуінің қажетті артуын ескере отырып) мақсатты сценарий жеткілікті шынайы болып көрінеді. Бұл дамыған елдердегі "алтын миллиард" деп аталатын тұтынушылық ұмтылыстардың төмендеуін және олардың дамушы елдердегі өсуінің баяулауын талап етеді.
Адамзат ғасырлар бойы технологиялық қол жетімді энергия ресурстарымен қамтамасыз етілген және Ресей - одан да көп. 5- Суретте көрсетілгендей, адамзаттың табиғи энергия ресурстарының қазіргі заманғы жыл сайынғы шығыны органикалық отын ресурстарынан (мұнай, газ және көмір, бірге алынған) 5 он мыңдық немесе уран ресурстарынан 3 он мыңдық құрайды.

Сур. 5. Энергия ресурстарының қазіргі заманғы шығысы мен болжамды қорлары

Алайда, таусылған энергия ресурстары жел энергиясын, гидроэнергияны және фотосинтез энергиясын тудыратын жерге күн энергиясының жылдық ағынының бестен бір бөлігін құрайды. Ал кең ауқымды игеру енді ғана басталып келе жатқан жердің орасан зор геотермалдық энергиясы да бар ғой.
Бұрын немесе кейінірек энергетикадағы технологиялық прогресс бұл ресурстарды қол жетімді етеді, ал қазіргі уақытта нақты өнім экономикалық тұрғыдан қолайлы мұнай мен газ қорларын сарқылудан тұрады. 150 жыл ішінде жер қойнауынан барланған мұнай қорының экономикалық қолжетімді бөлігінің 33% - ы, газдың 14% - ы және уранның 9% - ы, бірақ көмірдің тек 4% - ы ғана статистикалық бақылаулар алынды. Көмірсутектердің тиімді ресурстарына қолжетімділік таяудағы онжылдықта антропогендік энергетиканың дамуын іс жүзінде айқындайтын болады.
Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы оқу бағдарламалары мен жоспарларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 404 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 16 маусымда № 11364 тіркелді.
"Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 15-1) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырғандарға:
1) осы бұйрыққа 1 - қосымшаға сәйкес, "энергия аудиті" біліктілігі бойынша кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу бағдарламасы;
2) осы бұйрыққа 2 - қосымшаға сәйкес, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу бағдарламасы;
3) осы бұйрыққа 3 - қосымшаға сәйкес, "энергия менеджменті" біліктілігі бойынша кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу бағдарламасы;
4) осы бұйрыққа 4 - қосымшаға сәйкес, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру сараптамасын жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу жоспары бекітілсін;
5) осы бұйрыққа 5 - қосымшаға сәйкес, "энергия аудиті" мамандығы бойынша қызмет істейтін кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу жоспары бекітілсін;
6) осы бұйрыққа 6 - қосымшаға сәйкес, энергия менеджменті саласындағы мамандық бойынша қызмет істейтін кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі оқу жоспары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті (А.Қ. Ержанов):
1) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;
3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастыруды;
4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы бұйрықтың 2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының

Инвестициялар және даму министрі
Ә. Исекешев
"КЕЛІСІЛГЕН"

Қазақстан Республикасының

Білім және ғылым министрі

______________ А. Сәрінжіпов

2015 жылғы 12 мамыр

Қазақстан РеспубликасыИнвестициялар және даму министрінің2015 жылғы 31 наурыздағы№ 404 бұйрығына1-қосымша
"Энергия аудиті" бағыты бойынша кадрларды қайта даярлаужәне (немесе) біліктіліктерін арттыру жөніндегіоқу бағдарламасы1. Кіріспе
1. Қазіргі уақытта энергия үнемдеу саласындағы кәсіпорындар мен ұйымдардың шешуші міндеті, бірінші кезекте, "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 2012 жылғы 13 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) талаптарын орындау болып табылады.
Заңның негізгі талаптарының бірі энергетикалық зерттеулер өткізу, энергия үнемдеу бағдарламаларын әзірлеу, энергия үнемдеу іс-шараларын ұйымдастыру және іске асыру болып табылады.
Өткізілетін энергия аудиттері нәтижесінде энергияны және энергия ресурстарын үнемдеу әлеуеті, ұсынылатын әртүрлі іс-шаралар енгізуден болатын экономикалық артықшылықтар айқындалатындықтан, энергия үнемдеуге арналған жүйелік тәсілсіз және энергия аудитін жүзеге асыратын ұйымдарда энергетикалық зерттеулер саласындағы персоналдың тиісті кәсіби дайындығынсыз заң талаптарының орындалуы мүмкін емес.
Оқу бағдарламасы өнеркәсіп кәсіпорындары мен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы объектілерінің энергия аудитін өткізу тәртібі, энергия аудиттерін өткізген кездегі әрекеттер жүйелілігі, қажетті аспаптық қамтамасыз ету, орындалған жұмыс нәтижелерінің ресімделгені туралы анық ұғым береді.
2. Оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
2. Бағдарламаның мақсаты:
Энергетикалық ресурстарды, отын-энергетика кешенінде, өнеркәсіп салаларында, көлікте, агроөнеркәсіп кешенінде, коммуналдық-тұрмыстық секторда энергия тиімділігі деңгейінің заманауи жай-күйін, энергия тиімділігі деңгейлерінің нормативтік және перспективалы көрсеткіштерін, энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін, олардың нормативтік мәндерге, энергия ресурстарын ұтымды пайдалану және үнемдеу бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасына сәйкестігін және расталуын анықтау, энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру әдістерімен және технологияларымен таныстыру әдістері мен құралдарын пайдаланатын жабдықтар мен жүйелердің энергетикалық тиімділігі саласындағы тыңдаушылардың кәсіби деңгейі мен біліктіліктерін арттыру, жаңарнтылатын энергия көздерін пайдалануды, қажетті іс-шараларды әзірлей және құжаттаманы ресімдей отырып әртүрлі мақсаттағы объектілерді зерттеу дағдыларын қалыптастыруды, кәсіби қызметтің өндірістік-басқару түрін орындауға дайындықты қоса алғанда.
3. Бағдарламаның міндеттері:
Жаңартылатын энергия көздерін қоса алғанда, энергетикалық зерттеу стратегияларын әзірлеудің жалпы қағидаттары, энергия тиімділігінің нормативтік базасы, энергия тиімділігі деңгейлерінің нормативтік және перспективалы көрсеткіштері, энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін және олардың нормативтік мәндерге сәйкестігін растау әдістері, энергия үнемдеудің, энергия сапасын бақылау және арттырудың заманауи және перспективалық ғылыми-негізделген технологиялары туралы түсінік қалыптастыру;
Энергетикалық зерттеулер өткізу және олардың нәтижелері бойынша есептік құжаттаманы рәсімдеу әдістемелері; электр жабдығы мен желілерінің энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау; отын-энергетикалық теңгерімдерді құрастыру; өнім бірлігіне есептегенде электр энергиясының меншікті шығындарын анықтау; электр желілеріндегі электр энергиясының нормативтік технологиялық кемлерін анықтау білімін беру;
Тыңдаушыларды энергия тұтынуды үнемдеу бойынша іс-шараларды бағалауды ескере отырып, энергия тұтынуға талдау өткізудің жалпы қағидаттарымен таныстыру.
Тыңдаушылардың өндірістік процесті, жабдықты, жабдыққа техникалық қызмет көрсетуді және жұмыс істеуін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындай білуін қалыптастыру.
4. Оқытудың түпкі нәтижелері:
Тыңдаушы энергия аудитін жүзеге асыратын кадрларды қайта даярлау және (немесе) біліктіліктерін арттыру бойынша бағдарламаны меңгеру нәтижесінде:
энергия үнемдеудің негізгі саясаты болып табылатын заңнамалық база;
энергия тиімді жүйелер мен шешімдер;
энергия ресурстарының шығындарын азайту үшін қажетті қабылданған іс-шаралар;
энергия тиімділігін қамтамасыз ету қағидалары, әдістері мен технологияларының жиынтығы туралы түсінігі болуға;
энергетикалық тиімділіктің нормативтік және перспективалы көрсеткіштерін;
энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау әдістері мен құралдарын;
энергия үнемдеудің заманауи және перспективалы ғылыми-негізделген технологияларын;
энергия үнемдеу деңгейін бағалауды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді;
энергия аудитінің нормативтік және техникалық базасын;
электр және жылу энергиясының сапа көрсеткіштерін;
энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру саласындағы мемлекеттік реттеу және қолдау тетіктерін;
энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру саласындағы бағдарламаларға қойылатын талаптарды білуге;
әртүрлі құралдар мен әдістер арқылы энергия тиімділігінің нормативтік және перспективалы көрсеткіштерін талдай және анықтай;
энергетикалық зерттеулер (энергия аудиті) өткізе және нәтижелерін ресімдей;
электр және жылу энергиясының сапа көрсеткіштерін анықтай;
ғимараттар мен имараттардың энергетикалық паспортын құрастыра;
энергия үнемдеу және энергетикалық тиімділікті арттыру әдістерін немесе технологияларын таңдай және негіздей;
энергетикалық аудит бойынша қорытындыны орындай алуға;
өнеркәсіптік объектінің энергетикалық тиімділік көрсеткіштерін бағалау;
энергетикалық зерттеу өткізу және оның қорытындылары бойынша есеп және қорытынды құрастыру дағдыларын меңгеруге тиіс.
5. Мақсаттылы аудитория:
Энергия аудиті саласында кәсіби қызметті жүзеге асыратын мамандар.
6. Тыңдаушылар дайындығының деңгейіне қойылатын талаптар:
техникалық мамандықтар бойынша жоғары немесе орта арнаулы білімі туралы дипломның болуы;
практикалық жұмыс өтілі кемінде 2 жыл.
7. Даярлық мерзімі:
Білім беру бағдарламасын нормативтік меңгеру ұзақтығы:
кадрларды қайта даярлау курстары үшін - 120 сағат.
кадрлардың біліктілігін арттыру курстары үшін - 72 сағат.
8. Оқыту нысаны:
күндізгі, біліктілікті арттыру бағдарламасы үшін, оқу орталығы аталған оқыту түріне қойылатын талаптарды қамтамасыз ететін кезде бағдарламаның жартысын қашықтан өтуге жол беріледі (50 %-дан артық емес).
3. Оқу бағдарламасының мазмұны
9. Теориялық оқу міндетті құрауыштан және өзгермелі құрауыштан тұрады. Тақырыптар тізбесін таңдау бойынша оқу орталығы дербес жұмыс берушілердің сұраныстарына және еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес белгілейді.
Кадрларды қайта даярлау және (немесе) біліктіліктерін арттыру жөніндегі курстың тақырыптық жоспары "Энергия аудиті" бағыты бойынша Кадрларды қайта даярлау және (немесе) біліктіліктерін арттыру ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Жылу табиғаты
Электр заряды, зарядының сақталу заңы
Техникалық термодинамиканың мақсаты
Биохимиялық реакциялар
Экономиканы дамытудағы өнеркәсіптің рөлі жайлы
Ядролық физика
Электр желісінің құрылымдары
Экономиканы дамытудағы өнеркәсіптің рөлі
Гидроэнергетиканы орта мектепте оқыту әдістемесі
Жиілікті электр жетекті сорғы станциялары
Пәндер