«Сайтта интро-роликтер құру. интро-роликтер құрудың негізгі принциптері» оқыту әдістемесіМ а з м ұ н ы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

І.тарау. Macromedia Flash бағдарламасын пайдалану мүмкіндіктері ... ... ... 6
1.1 Macromedia Flash жүйесімен танысу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Macromedia Flash 8 технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.3 Macromedia Flash 8 командалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
1.4 Macromedia Flash .тің принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13

ІІ.тарау. Macromedia Flash бағдарламасында интро.роликтер құру ... ... ... 14
2.1 Onion Skin көмегімен тестілеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
2.2 Flash.сайт жасаудың негізгі қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
2.3 Жұлдыздың жарқырауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23

Пайдаланған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
Кіріспе


Web-беттерді дамыған сайын дизайнерлер жаңа технологиялар шығара бастады. Солардың ішінде жақсы шешім тапқаны – Macromedia Flash программасы. Бұл программа құрамына Action Skript тілі енгізілгеннен кейін басқа векторлық программалар арасында бұл программа ең озық үлгіге ие болды.
Бүгінгі таңда Flash технологиясы анимациялар құруда және қарапайымдылығы мен қолайлылығы жағынан ең озық танымал программа. Flash программасы web-беттерді жасау, жарнамалық роликтер, презентациялар, толық масштабты дыбысталған мультфильмдер жасайтын құрал болып табылады.
Macromedia Flash программасы көмегімен web-беттерден бастап, интернет арқылы ойнауға болатын үлкен масштабты ойындарға дейін барлығын жасауға болады.
Flash программасының негізі, компьютермен жұмыс істеудің аз ғана дағдысы бар кез келген адамға түсінікті. Сондай-ақ компьютер жадында өте аз орын алуы мен тез жүктелетіндігі Flash пайдаланушылары үшін үлкен мүмкіндіктер туғызады.
Macromedia Flash технологиясы негізінде жасалған және тәжірибесі жоқ компьютер қолданушысына программалық өнімдер жасау мүмкіндігін беретін оқу құралдары мен мультимедиялық оқулықтар саны көбейіп барады. Қазір Macromedia Flash-технологиясы ең жаңа және кең қолданылып жатқан технология болып табылады. Macromedia Flash технологиясы анимация жасаушылар үшін өте қолайлы программа, өйткені ол төмендегі сапаларға ие:
1. Жинақтылық (компьютерде тез жүктеледі) – векторлық графиканы пайдалану есебінде;
2. Интерактивтілік – пайдаланушы Flash-фильмдегі іс әрекеттерді тікелей басқара алады;
3. Мультимедиялық – фильм және Internet-ке информацияны визуалдаудың стандартты құралдары үшін қол жетпес видео, аудио эффектілер;
4. Көпсалалығы – Macromedia Flash-те қарапайым үй парақтары сияқты арнаулы серверлер де (пошталық, виртуальді дүкендер) орындалуы мүмкін;
5. Қолайлылық – Macromedia Flash технологиясының негізі, компьютермен жұмыс істеудің минимальді дағдысы бар кез-келген адамға түсінікті. Сондай-ақ компьютер жадында өте аз орын алуы мен тез жүктелетіндігі Macromedia Flash пайдаланушылары үшін үлкен мүмкіндіктер туғызады.
Осы мақсатымызға жету үшін, бізге Macromedia Flash технологиясын білу өте маңызды рөль атқарады.
Пайдаланған әдебиеттер


1 Қазақстан Республикасы «Білім туралы» заңы. – Астана, 2004. -132с.
2 Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін ақпараттандыру тұжырымдамасы. – Астана, 2005.
3 Ермеков Н., Қараев Ж., Криворучко В., Кафтункина В. Құрманалина Ш.Х. Методология и технология создания электронной методической системы в условиях информатизации образования /монография. – Алматы: «Алем», 2002. -126 c.
4 Жапарова Г. Ә - Информатика негіздерін оқу құралдары. Алматы экономика 2006 ж.
5 Байжұманов М. Қ., Жапсарбаева Л. Қ - Информатика. Астана 2004 ж.
6 Балапанов Е. Қ., Бөрібаев Б. - Жаңа информациялық технологиялар: информатикадан 30 сабақ. Алматы 2001 ж.
7 Ермеков Н.Т., Мухамбеджанова С.Т., Аганина Қ.Ж, Даулетқұлова А.Ө. Қазақстан Республикасы Жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға ортақ міндетті стандарттары. Жалпы орта білім. Информатика пәні. -Алматы: РОНД, 2002. 133-149 б.
8 Жадаев Б.Г. 100% Самоучитель Macromedia Flash 8. “Технолоджи – 3000”. Москва, 2004 г.
9 Розенкноп Д. Л. Создание анимационных эффектов в Macromedia Flash 8 2004.
10 Armstrong,Jay. Macromedia Flash 8: официальный учебный курс / [пер. С англ.] / Jay Armstrong, jen deHaan. – М.:Триумф, 2007.-256 с. : ил. – (Серия «Официальный учебный курс»). – Данные тит.л. частично парал. англ. – ISBN 978-5-89392-243-1.
11 Бурлаков М. В. мастермедиа Macromedia Flash 8 2004 Сборка видеоклипов. Москва, 2004.
12 Ермеков Н.Т., Мұхамбетжанова С.Т., Стифутина Н.Ф. Macromedia Flash бағдарламасын оқытудың факультатив сабақ жоспарының үлгісі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 18.10.2005ж № 672 бұйрығымен бекітілген орта жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-11сыныптарына арналған бағдарлама. Астана, 2005- С.14 б.
13 Гальперин П.Я. Психология мышления и учения о поэтапном формировании умственных действий. -М., 1966. 251 с.
14 Гальперин П.Я. Психология мышления и учения о поэтапном формировании умственных действий. -М., 1966. 251 с.Ильина Т.А. Педагогика. –М.: Просвещение, 1984. 212 с.
15 Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований -М.: Педагогика, 1982 - 192 с.
16 Крупиянов Н. И. Рисуем на компьютере. Word, Photoshop, coreldraw, Flash. Москва, 2000.
17 Жадаева Б.Г. «Анимация для Web-страниц » Издательство Триумф. Москва, 2006г
18 Интернет материалдары: WWW.Mail.ru, WWW.Google.kz 2.

Ф.7.14-02

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМИ МИНИСТІРЛІГІ
М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Пәні: MACROMEDIA FLASH мектепте
Тақырыбы: Сайтта интро-роликтер құру. Интро-роликтер құрудың негізгі
принциптері оқыту әдістемесі
Мамандығы:050111 – Информатика

Орындаған Байгобекова С.М ЕП-08-5к3
(студенттің
аты-жөні, тобы)

Жетекші п.ғ.к., доцент Жақыпбекова Г.Т
(Оқытушының аты-жөні, ғылыми
дәрежесі, атағы)

Жоба___________
бағасы
бағасына қорғалды
_____________20__ж

Комиссия: ___________________
қолы, аты-жөні

_____________________
қолы, аты-жөні

Норма бақылау:
____________________
қолы, аты-жөні

Ф.7.14-03

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі кафедрасы

БЕКІТЕМІН
Каф.меңгерушісі
Медетбекова Р.Ә.
____ ________________20__ж.

№____ ТАПСЫРМАСЫ

MACROMEDIA FLASH мектепте пәні бойынша курстық жұмыс:

Студент Байгобекова С.М топ ЕП-08-5к3
(тегі, аты-жөні)
Тақырыбы Сайтта интро-роликтер құру. Интро-роликтер құрудың негізгі
принциптері оқыту әдістемесі

Берілген мәліметтер:________________________ ________________________

№ Түсіндірме жазбасының мазмұны Орындалу Көлемі
(курстық жұмыс) мерзімі (парақ саны)
1
2
3
4
5
6

Әдебиет:
1__________________________________ _______________________________
2__________________________________ _______________________________
3__________________________________ _______________________________
Тапсырма берілген күн___________, жұмысты қорғау күні________________
Жетекшісі п.ғ.к., доцент Жақыпбекова Г.Т
(қызметі, тегі, аты-жөні, қолы)

Тапсырманы орындауға қабылдаған_________________________ _________

Аннотация

Курстық жұмыс кіріспе, екі тарау, 26-суреттен, қорытынды және әдебиеттер
тізімінен, тұрады. Бұл курстық жұмыс Macromedia Flash бағдарламасын толық
меңгеріп, мағынасын ашып, көкейкесті мәселелерді жан-жақты зерттеуге
бағытталған.

Курсовая работа содержит введение, две главы, заключение и
использованные литературы. Эта курсовая работа направлена на изучение
программы Macromedia Flash, решение всех важных поставленных задач.

М а з м ұ н ы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
І-тарау. Macromedia Flash бағдарламасын пайдалану мүмкіндіктері ... ... ... 6
1.1 Macromedia Flash жүйесімен
танысу ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Macromedia Flash 8
технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
..7
1.3 Macromedia Flash 8
командалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
11
1.4 Macromedia Flash –тің
принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
ІІ-тарау. Macromedia Flash бағдарламасында интро-роликтер құру ... ... ... 14
2.1 Onion Skin көмегімен тестілеу
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1 9
2.2 Flash-сайт жасаудың негізгі
қағидалары ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... .19
2.3 Жұлдыздың
жарқырауы ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ..19
Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
Пайдаланған
әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... 24

Кіріспе

Web-беттерді дамыған сайын дизайнерлер жаңа технологиялар шығара бастады.
Солардың ішінде жақсы шешім тапқаны – Macromedia Flash программасы. Бұл
программа құрамына Action Skript тілі енгізілгеннен кейін басқа векторлық
программалар арасында бұл программа ең озық үлгіге ие болды.
Бүгінгі таңда Flash технологиясы анимациялар құруда және қарапайымдылығы
мен қолайлылығы жағынан ең озық танымал программа. Flash программасы web-
беттерді жасау, жарнамалық роликтер, презентациялар, толық масштабты
дыбысталған мультфильмдер жасайтын құрал болып табылады.
Macromedia Flash программасы көмегімен web-беттерден бастап, интернет
арқылы ойнауға болатын үлкен масштабты ойындарға дейін барлығын жасауға
болады.
Flash программасының негізі, компьютермен жұмыс істеудің аз ғана дағдысы
бар кез келген адамға түсінікті. Сондай-ақ компьютер жадында өте аз орын
алуы мен тез жүктелетіндігі Flash пайдаланушылары үшін үлкен мүмкіндіктер
туғызады.
Macromedia Flash технологиясы негізінде жасалған және тәжірибесі жоқ
компьютер қолданушысына программалық өнімдер жасау мүмкіндігін беретін оқу
құралдары мен мультимедиялық оқулықтар саны көбейіп барады. Қазір
Macromedia Flash-технологиясы ең жаңа және кең қолданылып жатқан технология
болып табылады. Macromedia Flash технологиясы анимация жасаушылар үшін өте
қолайлы программа, өйткені ол төмендегі сапаларға ие:
1. Жинақтылық (компьютерде тез жүктеледі) – векторлық графиканы
пайдалану есебінде;
2. Интерактивтілік – пайдаланушы Flash-фильмдегі іс әрекеттерді
тікелей басқара алады;
3. Мультимедиялық – фильм және Internet-ке информацияны
визуалдаудың стандартты құралдары үшін қол жетпес видео, аудио
эффектілер;
4. Көпсалалығы – Macromedia Flash-те қарапайым үй парақтары сияқты
арнаулы серверлер де (пошталық, виртуальді дүкендер) орындалуы
мүмкін;
5. Қолайлылық – Macromedia Flash технологиясының негізі,
компьютермен жұмыс істеудің минимальді дағдысы бар кез-келген
адамға түсінікті. Сондай-ақ компьютер жадында өте аз орын алуы
мен тез жүктелетіндігі Macromedia Flash пайдаланушылары үшін
үлкен мүмкіндіктер туғызады.
Осы мақсатымызға жету үшін, бізге Macromedia Flash технологиясын білу өте
маңызды рөль атқарады.

І-тарау. Macromedia Flash бағдарламасын пайдалану мүмкіндіктері

1.1 Macromedia Flash жүйесімен танысу

Macromedia Flash 8 және Macromedia Flash Professional 2004 көптеген
қызықты интерактивті мультимедиялық презентацияларды дайындауға мүмкіндігі
көп. Flash те векторлық графикамен және анимациялар мен жұмыс істеуге
болады.Әдетте бұл программамен манипулятор, растрлі графика ,
видеоматериялдарды монтаждауға және дыбыс монипулятор файлдарымен жұмыс
істеуге болады. Flash – тің көмегімен графикаларды безендіруге көптеген
видео презентацияларды соның ішінде Электронды комерциядан бастап видео
айындар мен мультфильмдер жасауға болады (1.1.1).

1.1.1-сурет. Macromedia Flash програмасы.

Жұмысты бастамас бұрын Flash программасын Пуск→
Программы→Macromedia→Macromedia Flash 8 командасы арқылы қосамыз.
Macromedia Flash 8 2004 және Macromedia Flash Professional 2004 –бұл бір
программаның екі түрлі версиясы. Flash – те анимация, эффекті, векторлық
графика, интерактивті мысалдар, программалар, Web – сайтттагы
презентацияларды жасауға болады. Flash – те істеген жұмыстарды FLA форматта
сақтайды. FLA форматында керекті ресурстарды ,видеоматериалдар дыбыстар мен
кодтар сақтайды. Қазіргі таңда Macromedia Flash 8 Интернетті
қолданатын барлық адамдарға танымал. Көптеген қолданушылар Flash – ті
үйренуді асыға күтті. Өйткені Flash – тің мүмкіндіктері бүкіл әлемге
әйгілі еді. Macromedia Flash пен көруге болатын көптеген сұлулықты ,
тыңдай алатын дыбыстарды істейалатын мүмкіндігі көп. Macromedia Flash –те
жұмыс істеудің 5-мүмкіндігі.
• Macromedia Flash 8 туралы түсінік және оның мүмкіндіктері мен
принциптері. Macromedia Flash 8 стандартты функциялары.
• Macromedia Flash 8 – тегі actionscript тілі және мультимедиялық
файылдар туралы түсінік.
• Үшінші главада – анимацияның мүмкіндігі, анимацияны құру, қабаттар мен
фондық эффектілер.
• Төртінші главада электрондық оқулықтар туралы түсінік.Электронды
оқулықты құру, дистанционды оқыту олармен жұмысістеу бағыттары.
• Macromedia Flash 8 арқылы жасалатын мультимедиялық фильмдер.

1.2 Macromedia Flash 8 технологиясы

Macromedia Flash 8 - өте қызық программа. Flash суретшілермен
дизайнерлерге өте керекті құрал болып табылады. Web – сайтттагы проектілі
анимациялар мен дыбыстар беру үшін қолданылады. Алғашқы кездері Flash – тің
мүмкіндіктері жоғары дәрежеде емес еді Macromedia корпорациясы жаңа Walt
Disney серверін ұсынсынған ға дейін.
Бұл Flash технологиясында үлкен реклама жасады. Көптеген дизайнерлік
студиялар Web парактарын Flash технологиясымен безендіру үшін пакет
программаларын көптеп сатып алды. Алғашкы кездері программа Splash Animator
деп аталып атағы жоқ Future Animation фирмасында РС – комптютерінде
мультфильмдер жасау үшін қолданылды.
Суретшілер мен аниматорлар азғана мүмкіндігімен жұмыс істеп жүрді.
Macromedia фирмасы пакеттерді сатып алып Flash деп атын өзгертіп
мүмкіндіктерін айқындағанынша.
Macromedia фирмасы интерфейсін программаның автоматизациясын ауыстырды.
Мультимедиялық программа атымен интерфейсін гана ауыстырып қоймайпакетті
рынокқа шығарды. Macromedia фирмасы тек сыртқы пішінін өзгертіп қоймай
ішкі порограммаларында өзгертті.
Flash – тің интерактиві Action Script сценариына қолдануына байланысты
мумкіндіктері кең жайылды.Өте қиын behaviors стильмен электрондық
магазиндер құрды. Flash Web арасында терең дамыды.
1996жылы Flash технологиясы шыққаннан бастап Web сайттарда
мультфильмдердің көптеген түрлерін құрастырды.
Macromedia Flash - растрлі және векторлы графиканы пайдаланып
мультимедиялық және интерактивті материялдарды, аудио, видео дайындайтын
құрал. Клиптің копиясымен Flash –клиптің қайжерде орналасып тұрғанына
қарамастан Web сайыттарда қарапайым презентация ретінде Internet – тің
көмегінсіз жұмыс істеуге болады. Оның дизайнымен безендіруі өзгеріссіз
қалады. Көрініс терезесінің көлемін өзгерткенде де, оның позициялы
элементімен дизайны өзгермейді. Flash – системасы векторлық грпафика
класына жатады. Осы системангың көмегімен дайындалған сурет математикалық
түрде сақталады: қисық векторы жеке бір сегмент болады. Бұдан басқа бұл
сегмент түспен , қалыңдықпен соңғы нүктедегі координатам ен ерекшеленеді.
Векторда суреттің көлемін құндылығын жоғалтпай өзгертуге болады.
Flash –тің басты міндеті сіздің салған суретіңізді қимылдату үшін не
істеу керектігін үйрету. Flash – пен көптеген графикалық видео
презентацияларды безендіруге болады. Flash көптеген универсалды
платформаларға үсынылған.
Сонымен Macromedia Flash бұл
●Векторлы графика. Векторлық графика математикалық координаттардың
нүктесін және оларды қосатын құрал.Векторлар түзудің қисықтығын
анықтайды.Математикалық есептеулерге байланысты оның көлемі өз құндылығын
жоғалтпайды. Графикалық форматта шеңбердің диаметрі 100 пиксель,ол минимум
10 килобай – 100х100 пиксель орынды алады, нүкте нүктесіне дейін.Ал оны
векторлық форматта беру үшін оның радиусын берсек жеткілікті. Растрлі
графикадан ерекшелігі көлемін өзгерткенде оның құндылығы өзгереді. (
көлемін кішірейткенде оның кейбір кішкентай нүктелері жоғалып кетеді, ал
көлемін үлкейткенде – квадраттар пайда болуы мүмкін.)Вектормен суреттеген
көрініс нақты ,анық болып шығады.
●Растірлі графика. Flash – те тағы растірлі графика бар. Манипуляциялық
көрініс растірлі нүкте көлемде берілмейді, барлық сурет көлемінде
беріледі. Растрлі көрініс әр түсті нүктелерден тұрады. Бұл жағдайда әр
нүктенің түсі жайлы мәліметті сақтап отыру керек . Векторлық суреттің
растрлік көріністің көлемін салыстырғанына байланысты. Flash импортталған
және архивтелген файлдарды JPEG тен сақтауға мүмкіндік береді. Роликке
растрлік, графикалық және векторлық
көріністерді:*.EMF,*WMF,*EPS,*AI,*D XF,*DIB,*JPG,*GIF,*.PNG импорттауға
болады.
●Анимация. FLASH PLAYER -FLASH фильмді

қосқан кезден бастап жүктеледі.
●Дыбыс.FLASH-ролигінде дыбыстық файылдарды *.WAV,*.AIFF. Форматта
қолдануға болады. FLASH – ті қолдану сізге көп еркіндікті береді: осыған
байланысты көп емес дыбыстық эхффектілерді беруге болады, кнопканы басқан
кезге, фондық режимде дыбыстық жолақтарға. Сіз роликке музыкалық немесе
дыбыстық жолақтарды, визуальдық компоненттермен беруге болады.
●Трансформация. Біз компьютер қолданғанна бастап, жұмысымызды жеңілдету
үшін, анимацияны қолдан жасамаймыз. Ол жеңіл қозғалысты, форманы түсті
талап етеді. FLASH бұны автоматты түрде өөзі істейді. Ол үшін
трансформацияны пайдалану қажет. Бұл үшін бастапқы және соңғы форманы,
сағатты беру қажет.Тракнсформация орналасуын да қамтамасыз етеді.
●Специльные эффекты. Спецэффектіні қолдану үшін әр қабатқа өзінің
техникасы қолданылады, (мына типте Layers Photoshop), және де көгілдір
масканы да қолдануға болады. Дизайнның активті элементі. Кез келген
графикалық элементті қолдануш ымен активировать етуге болады, роликті
басқаруға , дыбысты қосуға жәнек тоқтатуға ,URL- ресурсын қасуға, видео
кнопкалармен менюді функионалдауға болады. Кнопка үш түрде
болады(қарапайым, тышқан тәріздес, басылымды).
●Роликтің өлшемі. Векторлы форматты қолдану обьектімен жұмыс істеуде,
қарапайым графикалық форматқа қарағанда клип файлдың көлемін
кішірейтуге мүмкіндік береді. Экспорт анимациясы- GIF – 27 килобайт AVI – 8
мегабайт.
●Роликтің автономды проигрывтелі. FLASH – те құрылған ролик Internet
желісінде ғана көрсетпейді,автономды арнайы проигрывательиен де
көрсетеді(Window және Macintosh). Кезкелген JAVA виртуальді машинасында
жұмыс істейтін JAVA проигрывателі бар. Windows – та дискетамен CD ROM
презентациясымен қосуға болатын автономды Exe – модулін дайындауға болады.
Бұл түрде дайындалған презентация Internet жасалған презентаци ядай болып
көрінеді.

Жұмыс алаңы

1.2. 2-сурет. Жұмыс
алаңы.

Аспаптар панелі. Жаңа аспаптар панеліне бір қарағаннан Flash
программасының пофессионалды болғанын байқаймыз. Мысалы үшін Line,
Oval, Rectangle, Pencil және Hand қарапайым опция болған, ал қазір жеке-
жеке құрал. Жаңа Rectangle опциясы дөңгелек бұрыштарымен төрт бұрыш жасай
алады.

1.2.3-сурет.Аспаптар панелі

3. Macromedia Flash 8 командалары

Ерекшелеу құралы (стрелка) - графикалық обьектілерді өзгертуге
және ерекшелеуге арналған.
Snap – Басқа обьектіге немесе орнына жылжыту,өзгерту құралы. Дұрыс
қадаммен орындасаңыз обьектіні қиналмай орнына қоя аласыз.
Smooth - Қисық сызықтарды түзулеу құралы.
Straighten - Түзету. Smooth –қарағанда бұрыштарды түзулейтін құрал.
Rotate – таңдалған обьектіні бұрау.
Scale - таңдалған обьектінің көлемін өзгерту [22.23.24].
• Лассо – обьектінің облысын ерекшелеуге арналған. Біра ол
бірнеше спецификалды. Бұның көмегімен обьектінің іші
формалар,жұмыс облыстарын редакторлау үшін ерекшеленеді.
Модификаттар:
• Magic Wand –сиқырлы таяқша. Керек түспен облысты қырқып алады.
• Magic Wand Properties - сиқырлы таяқшаның режимін орнату
құралы.
• Polygon - көпбұрышты. Обьектілерді түзу сызықтармен обрисовкалау
• Сызық – жұмыс столының обьектісі.Түзу сызықтар сызу үшін
қолданылады.
• Stroke Color - Түс таңдау палитрасы.
• Fill Color - Түс таңдау заливкасы.
• Тіктөртбұрыш - Тіктөртбұрыштар мен квадраттар жасайтын құрал.
• Round rectangle radius - Нүктелердің радиусын беру. Бір Corner
Radius модификаторды шертсеңіз Setting, Rectangle радиус беретін
нуктелер шығады.
• Pencil Mode - қарындаш құралы.
• Ink – сақталмаған сурет
• Brush Mode – кист режимі.
• Paint Normal - толық бояу.
• Paint fill – жиектерін боямай заливканы қолдану.
• Paint Behind - обьектіден кейін фонды бояу.
• Paint Selection – ерекшеленген облысты бояу.
• Paint Inside – обьектінің ішін бояу.
• Brush Size – кисттің өлшемін таңдау.
• Brush Shape – кисттің формасын таңдау.
• Пипетка - заливканы көшіріп алуға мүмкіндік береді.
• Ластик – форманы,фигураны,сызықты өшіру үшін қолданылады.
• Рука – жұмыс парақ үстінде оңай жылжыту.
• Лупа – үлкейтіп көрсету.Артық жерлерін алып тасатап жөндеу.
• Текст – Мәтін жазу.
• Векторлық корекция – графикалық обьектілердің формасын өзгерту.
• Перо – Векторлық обьектіге сызық чызу.
• Don’t Close Gaps - жабулы обьектілерді бояу.
• Close Small Gaps – обьектілі зөаливка
• Stroke Color - Түс таңдау палитрасы
• Smooth - Қисық сызықтарды түзулеу құралы.
• Rotate –таңдалған обьектіні бұрау
• Polygon - көпбұрышты. Обьектілерді түзу сызықтармен обрисовкалау
Уақыт шкаласы. Уақыт шкаласымен проектінің структурасын бағалауға және
обьектіні жылдам көруге болады.Кадрларды жылжытуға болады.Сіз уақыт
шкаласымен ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мұғалімнің сабаққа дайындалу жұмыстары
Функционалдық программалау тілдердің мүмкіндіктерін талдау
Компьютерлік модельдеу және әдістері
Macromedіa Flash алынған мәліметті талдау және жөндеу
Электрондық курс құру
Flash MX-те жұмыс жасау мүмкіндігі
WEB-сайттар үшін анимация құру
Сыни ойлауға негізделген сабақ құрылымындағы өзгешеліктер
Macromedіa flash технологиясы туралы
Беллона халықаралық экологиялық ұйымы
Пәндер