Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісіЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 64 бет
Таңдаулыға:   
1.ПӘН ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР:
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәні барлық білім беру бағдарламаларына арналған міндетті пән болып табылады. Жоғарғы білім берудің білім беру бағдарламасына сәйкес 150 академиялық сағат (5 кредит) құрайды.
Пән оқытушысы: Ғанибаева Ж.А. т.ғ.к., аға оқытушысы, sangar98@mail.ru, конференцияның IDномері 7791533386, пароль 302104

1.1 ПӘННІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ:
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәні - Отандық тарихтағы ХХ ғасырдан басынан бастап бүгінгі күнге дейін орын алған тарихи оқиғалар, құбылыстар, фактілер мен үдерістер туралы білім береді. Қазақстан тарихында ХХ-XXI ғғ. саяси-әлеуметтік бетбұрыстар мен мәдени төңкерістердің, дүниежүзілік соғыстар мен экономикалық өзгерістердің орын алған кезеңі болып табылады.

1.2 ПӘННІҢ ПРЕКРЕКВИЗИТТЕРІ: мектеп курсындағы Қазақстан тарихы пәні, Дүние жүзі тарихы, Адам. Қоғам. Құқық пәндері.

1.3 ПӘННІҢ ПОСТРЕКВИЗИТТЕРІ: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәнінен алған біліміңіз алдағы уақытта жүргізілетін Философия, Әлеуметтану, Саясаттану және т.б. гуманитарлық жиынға қатысты пәндерді меңгеруге зор ықпал етеді.

2. ББ МОДУЛЬДІК ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӨШІРМЕ

Курс
Семестр
Дәріс
Практика
Семинар
Зертханалық

ОСӨЖ

СӨЖ

Бақылау формасы

сағат саны
сағат саны
сағат саны
сағат саны
сағат саны
қорытынды бақылау формалары - тест, жазбаша және т.б.
I
I-II
30
15
-
25
80
Компьютерлік тест

3. МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ


Тақырыптар атауы
Сағат саны
Аптаға сәйкес орындалу мерзімі
I
1-модуль.Қазақстан тәуелсіздікке барар жолда: даму фазалары мен ұлттық құрылыс идеялары.

Дәріс

1.1.Кіріспе. Тәуелсіздіктің тарихи-өркениеттік негіздері.
2
1-ші апта

1.2.Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері.
2
2-ші апта

1.3. Азаматтық-саяси қайшылықтар
2
3-ші апта

1.4. Кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге асырылуы
2
4-ші апта

Практикалық(семинар) сабақтар

1.1.Тарихи жады негізінде мәдени сабақтастық және ұлттық-азаматтық бірегейлік.
1
1-ші апта

1.2.Азаттық қозғалыс идеологиясының қалыптасуы мен ұлт зиялылардың қызметі.
1
2-ші апта

1.3.Қазақстандағы кеңестік биліктің әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістерінің ерекшеліктері.
1
3-ші апта

1.4.Қазақ халқының дәстүрлі шаруашылығы бұзылуының салдары.
1
4-ші апта

1 модуль бойынша барлығы
12

1 модуль бойынша бақылау түрі
Тест тапсырмаларын орындау
II
2-модуль.XX ғасырдың екінші жартысындағы кеңестік реформалардың Қазақстандағы қайшылықты салдарлары.

Дәріс

2.1.ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен зардаптары.
2
5-ші апта

2.2.Қазақстандағы қайта құру саясатының сипаты.
2
6-ші апта

Практикалық (семинар) сабақ

2.1.Кеңестік қоғамның саяси және әлеуметтік-экономикалық дағдарысы.
1
5-ші апта

2.2.Қазақстандағы орталыққа қарсы күштер мен ұлттық сананың өсуі.
1
6-ші апта

2 модуль бойынша барлығы
6

2 модуль бойынша бақылау түрі
Тест тапсырмаларын орындау
Ш
3-модуль. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік стратегиясы және әлеуметтік-экономикалық дамуы.

Дәріс

3.1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымының қалыптасуы.
2
7-ші апта

3.2. Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі.
2
8-ші апта

3.3. Әлеуметтік жаңғыру - қоғамның әл-ауқат тірегі
2
9-ші апта

3.4. Этнодемографиялық үдерістер мен ұлтаралық келісімнің нығаюы.
2
10-ші апта

Практикалық (семинар) сабақ

3.1.Қазақстанның ұлттық қайта жаңғыруы және демократиялық құқықтық мемлекеттің құрылуы.5-ші апта
1
7-ші апта

3.2.Қазақстан Республикасының экономикалық реформаларының жаңғыруы кезеңдері мен ерекшеліктер.
1
8-ші апта

3.3.Қазақ қоғамына сапалы өзгерістер алып келген әлеуметтік реформалар мен оның нәтижелері.
1
9-ші апта

3.4.Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық келісімді нығайтудың маңыздылығы мен жолдары.
1
10-ші апта

3 модуль бойынша барлығы
12

3модуль бойынша бақылау түрі
Тест тапсырмаларын орындау
IV
4-модуль. Тәуелсіз Қазақстандағы рухани жаңарулар және Қазақстан әлем мойындаған мемлекет

Дәріс

4.1.Рухани жаңғыру және қоғамдық-саяси дамудың келешегі.
2
11-ші апта

4.2.Ұлы Дала еліндегі жаңа тарихи сананы және дүниетанымды қалыптастыру саясаты.
2
12-ші апта

4.3.Қазақстан - замануи әлем мойындаған ел.
2
13-ші апта

4.4.Н.Ә. Назарбаев - тарихтағы тұлға.
2
14-ші апта

4.5.Ортақ болашағы бар ұлттың қалыптасуы.
2
15-ші апта

Практикалық (семинар) сабақ

4.1. Қазақстандық қоғам құндылықтарының жаңа жүйесі, ерекшеліктері мен өзгешелігі.
1
11-ші апта

4.2.Тарихи жадының сақталуы - тұлғаның сана-сезімінің негізі мен қазақстандық бірігейліктің дамуы ретінде.
1
12-ші апта

4.3.Әлемдік және аймақтық мәселелерді шешу бойынша Қазақстан Республикасының қызметі.
1
13-ші апта

4.4.Мемлекеттік басқару теориясы мен тәжірибесіне Тұңғыш Президенттің қосқан үлесі
1
14-ші апта

4.5.Астана - Қазақстанның жаңаруының, оның көп ұлтты халқының қалыптастырушы энергиясының символы.
1
15-ші апта

4 модуль бойынша барлығы
15

4модуль бойынша бақылау түрі
Тест тапсырмаларын орындау

БАРЛЫҒЫ
45

4. ПӘНДІ ОҚЫТУ МАҚСАТЫ:
Қазақстанның қазіргі заман тарихының негізгі тарихи кезеңдері туралы шынайы, толық білім беру, Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы мен дамуы, тарихи-мәдени үдерістердің үздіксіздігі мен сабақтастығын дәлелді көрсету болып табылады.

5.ПӘН БОЙЫНША ҚҰЗІРЕТТІЛІКТЕР:
А.Өткен тарихи оқиғалар мен көріністерді сыни талдау, ретроспективті, салыстырмалы-тарихи және де басқа да ғылыми зерттеу әдістері негізінде оларды адамзаттың әлемдік-тарихи дамуымен байланыстыра көрсетуге дағдылану;
В.Әлемдік және еуразиялық тарихи үдерістер бастауларында тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасу алғышарттарын,кезеңдері мен олардың тарихи негіздерін білу;
С.Қазақстандық даму үлгісінің өзіндік басымдылықтарын, ерекшеліктері мен маңыздарын шынайы және жан-жақты түсіну;
D.Күрделі тарихи үдерістерді, құбылыстарды және қазіргі Қазақстанның тарихи тұлғаларының қызметін оқытуда аналитикалық және аксиологиялық талдаулар жасау дағдысын меңгеру.
F. Отан тарихы және дүниежүзі тарихы саласындағы озық білімге негізделген, тарихи құбылыстар мен оқиғаларды адамзат қоғамының әлемдік тарихи дамуының ортақ үлгісімен байланыстыра зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсетеді, тарихи зерттеулер жүргізеді;

6. ПӘНДІ ОҚЫТУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

Блум таксономиясыдеңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Талдау
Синтез
Бағалау
Оқыту нәтижелері (ОН)
ОН-1
Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің қалыптасуы мен даму кезеңдері және тарихи сабақтастығы туралы білімді біледі және түсінеді.
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының даму заңдылықтарын айқындайтын маңызды оқиғалардың, үдерістердің саяси, әлеуметтік-экономикалық және рухани-мәдени аспектілері туралы алған білім нәтижелерін тәжірибеде, өмірде қолдана алады.
Қазақстанның қазіргі заман тарихы оқиғаларының барысы мен салдарын тарихи сипаттау мен талдау тәсілдерін меңгереді. Тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен ортақтық ұғымдарын, Қазақстанның рухани мұрасының терең тамырларын салыстырады;

Эссе, аналитикалық баяндамалар,мән
жазбалар жазу, жоспар құра біледі. Тарихи өткенге сыни қарап, дәлелді мағлұматтардың негізінде қазіргі қоғамдық мәселелерді шешу жолын көрсете алады.
Қазіргі қазақстандық даму моделінің ерекшеліктерін және маңыздылығын бағалай біледі. Курс бойынша алған білімінің маңызын, қорытындысын бағалай алады. Ұлттық басымдықтарға сәйкес тарихи сана мен дүниетанымдық қағидалардың қалыптасуының маңыздылығын бағалайды;

7.ПӘНДІ ӨТКІЗУ ФОРМАТЫ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР:
(дәріс, семинар, зертханалық сабақтардақолданылатын әдіс-тәсілдер, мысалы интерактивті дискуссия, тренинг немесе т.б. формалар көрсетілуі тиіс).
Интерактивті әдістер, рольдік ойындар,топтық жұмыс,
дискуссия мен саяси ой бөлісу;
сын тұрғысынан ойлау технологиясының әдістері: фишбон, кластер, Джигсо, Венн диаграммасы және т.б..
тренинг;
жобалар қорғау
ZOOM
YouTube

8. ОСӨЖ, СӨЖ кестесі:


ОСӨЖ СӨЖ тапсырмасы
Тапсырма түрі
Тапсырманың берілу және орындалу мерзімі (апта күні мен уақыты)

Берілген мерзімі
Қабылдау мерзімі
ОСӨЖ тапсырмалары

1
Ұлт зиялыларының ұлттық мемлекет құру жолындағы іс-әрекеттері тақырыбына жоба әзірлеу

Жоба әзірлеу
1 апта
Сейсенбі
2 апта
сейсенбі
2
Қазақстандағы аштық, 1921-1922 жж.: құжаттар, статистика, ақпарат деректері бойынша контент- талдау дайындау.
контент- талдау әзірлеу
2 апта
Сейсенбі
3 апта
сейсенбі
3
Отанды қорғау жолындағы қазақстандық батырлардың ерліктері презентация әзірлеу
Презентация әзірлеу
3 апта
4 апта
4
Экологиялық дағдарыстар. Арал қасіреті тақырыбынаконтент-талдау әзірлеу
Контент-талдау әзірлеу
4 апта
5 апта
5
Алматыдағы 1986 ж. Желтоқсан көтерілісі: себебі, сипаты, салдары тақырыбына эссе
Эссе
5 апта
6 апта
6
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы ҚР конституциялық заңын баптарына түсінік беру.
Презентация әзірлеу
6 апта
7 апта
7
ҚР-ның қабылдаған мемлекеттік бағдарламалары: мақсаты, барысы және нәтижелері: Болашақ, Мәдени мұра, Нұрлы көш, Қолжетімді баспана, Үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту, Тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасы, Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бағдарламалардың біріне презентация дайындау..
Студенттің таңдауы бойынша ұсынылған жолдаулардың біріне презентация дайындау. Студенттің жеке ұсыныстары жұмыс барысында көрініс табуы тиіс.
7 апта
8 апта
8
ҚР ұлттық жобалары:мақсаты, барысы және нәтижелері: EXPO-2017, Қазақстан Халқы Ассамблеясы, Нұрлы көш бағдарламасы, Нұрлы жол- болашаққа бастар жол, Мәңгілік ел-Қазақстанның ұлттық идеясы.
бағдарламалардың біріне презентация дайындау.
Студенттің таңдауы бойынша ұсынылған бағдарламалардың біріне презентация дайындау. Студенттің жеке ұсыныстары жұмыс барысында көрініс табуы тиіс.

8 апта
9 апта
9
Контент-анализ: Қазақстандағы санақ деректері бойынша этнодемографиялық өзгерістер контент-талдау.
Контент-талдау
әзірлеу
9 апта
10 апта
10
ҚР-ның жастар саясаты туралы Қазақстан-2020 даму бағдарламасы. тақырыбына баяндама әзірлеу
Баяндама әзірлеу
10 апта
сейсенбі
11 апта
сейсенбі
11
Қазіргі заман жағдайында қазақ халқының ауызша мұрасы (тарихи дәстүрлерді) мен жазбаша тарихнамасы (Мұхаммед Хайдар Дулати, Қадырғали Қасымұлы Жалайырдың шығармаларын) зерттеу тақырыбында эссе.

Эссе жазу
11 апта
сейсенбі
12 апта
сейсенбі
12
ҚР-ның шет елдермен қарым-қатынастары. (мемлекет студенттің таңдауы бойынша белгілі бір мемлекетпен Қазақстанның саяси, экономикалық, мәдени байланыстарын көрсету) тақырыбына презентация.
Презетация әзірлеу
12 апта
сейсенбі
13 апта
сейсенбі
13
Қазақстанның ядролық қарусыз әлем үшін бастамалары және қазіргі заман талабына сай қауіпсіздігі тақырыбына жазбаша талдау жұмысы
Жазбаша жұмыс
13 апта
сейсенбі
14 апта
сейсенбі
14
Рухани Жаңғыру бағдарламасының Қазақстан Республикасында іске асырылуы туралы эссе жазу
Баяндама
13 апта
сейсенбі
14 апта
сейсенбі
15
Ұлы Даланың жеті қыры мақаласы туралы презентация әзірлеу
Презентация әзірлеу
14 апта
сейсенбі
15 апта
сейсенбі
СӨЖ тапсырмалары
1
Саяси партиялар: большевиктер, кадеттер, әлеуметтік революционерлер, Алаш,Үш Жүз, Шуро-и Исламия, Шуро-и-улемия және тақырыптары бойынша кесте толтыру.
Кесте толтыру
1 апта
2 апта
2
Білім беру жүйесіндегі кеңестік үкімет реформаларының қарама-қайшылықтары: қазақ тілінің араб таңбасынан кириллицаға ауысуы және А. Байтұрсынов бастаған топ реформаларына қарсылық көрсетуі тақырыбы бойынша эссе әзірлеу.
Эссе әзірлеу
2 апта
3 апта
3
Адам құқықтарын шектеуге бағытталған, қоғамдық өмірдегі партиялық бақылаудың күшеюі: кәсіби тарихшы Е.Б.Бекмахановтың Кеңесары Қасымов бастаған көтеріліс тарихын зерттеуі бойынша әділетсіз айыпталуы тақырып бойынша кластер дайындау.
Кластер дайындау
3 апта
4 апта
4
Мәдени-тарихи мұрадағы және патриотизмді қалыптастырудағы саяси рәміздердің маңыздылығы тақырыбы бойынша эссе түріндегі рефлекция.
Эссе жазу
4 апта
5 апта
5
Экономикалық дамудың кластерлік принципі - елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру тақырыбында жоба әзірлеу.
Жоба әзірлеу
5 апта
6 апта
6
Қазақстан Республикасының әлеуметтік бағдарламаларын іске асыру тақырыбы бойынша бағдарлама немесе жоспар әзірлеу.

Бағдарлама немесе жоспар әзірлеу
6 апта
7 апта
7
Мемлекеттік бағдарламалар-Қазақстанның болашақ дамуының кепілі тақырыбы бойынша эссе жазу.
Эссе жазу
7 апта
8 апта
8
Қазақстан Республикасының халықаралық және аймақтық ұйымдармен ынтымақтастығы тақырыбы бойынша презентация әзірлеу.
Презентация әзірлеу
8 апта
9 апта
9
Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың еңбектеріндегі Қазақстанның өткені, бүгіні және келешегі туралы тақырыбы бойынша презентация әзірлеу.
Презентация әзірлеу
9 апта
10 апта
10
Мәңгілік ел ұлттық идеясының мәні мен маңызы тақырыбы эссе жазу.
Эссе жазу
10 апта
11 апта

8. КУРСТЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
8.1 Дәрістер
Дәріс №1.
Тақырыбы: Кіріспе.Тәуелсіздіктің тарихи-өркениеттік негіздері. 2-сағат
Жоспары:
1.Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздері. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәнінің мақсаты мен міндеттері.
2.Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы: ежелгі және ортағасырлар, жаңа дәуір.
3.Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастырудың тұжырымдамасы. 4.Қазақстанның қазіргі заман тарихының кезеңделуі.
5.Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихи деректері мен тарихнамасы.
Дәріс тезисі:
Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздері. Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы: ежелгі және ортағасырлар, жаңа дәуір.
Мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының заңдылықтары. Қазақстанның қазіргі заман тарихының басты мәселелерінің өзектелігін айқындау. Қазақстан Республикасында тарихи сананы қалыптастырудың тұжырымдамасы.
Қазақстандық қоғамда тарихи сананы жаңғырту, өзіндік ұлттық бірегейлік пен мәдени тұтастықты қалыптастыру, болашақ дамудың рухани бағдарын анықтау еліміздің ішкі дамуындағы маңызды көрсеткіш.
Әлемдік-тарихи үдерістер мәнмәтініндегі Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Қазіргі кездегі Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәні туралы түсінік.
Қазақстанның қазіргі заман тарихының кезеңделуі. Қазақстанның қазіргі заман тарихының тарихи деректері мен тарихнамасының талдануы.
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын зерттеудің негізгі әдістері. Отан тарихын зерттеудегі жаңа теориялық- концептуалдық ұстанымдар.
Бекіту сұрақтары:
1.Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы пәнінің мақсаты мен міндеті қандай?
2.Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын оқытудың маңыздылығы неде?
3.Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы бойынша қандай деректермен зерттеулерді білесіз?
4.Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын қандай кезеңдерге бөлуге болады?
Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс №2.
Тақырыбы:Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері. 2-сағат
Жоспары:
1.ХХ ғасыр басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы. Қазақ жерінде өнеркәсіп ошақтарының қалыптасу ерекшеліктері.
2.Қазақ халқының ұлттық қозғалысының бастаулары. Қазақ зиялыларының қалыптасуы: әлеуметтік құрамы, білімі, қызметі.
3.Қазақтардың Ресейдің І - ІІ Мемлекеттік Дума жұмысына қатысуы.
4.Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақ өлкесі.1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс.
5.Ресейдегі Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға ықпалы. I жалпықазақтық съезд және Алаш партиясының құрылуы ( 1917ж, шілде).
Дәріс тезисі:
ХХ ғасыр басындағы Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық жағдай. Ішкі Ресейден орыс және басқа еуропалық тұрғындарды қазақ жеріне қоныстандырудың қарқын алуы, экспедициялық зерттеу жұмыстарының жүргізілуі, қоныстандыру мекемелері жүйесінің құрылуы, қоныс аудара келгендерге жасалған қолдау. Қазақ қоғамының дәстүрлі шаруашылығындағы өзгерістер. Аграрлық қатынастардың шиеленісе түсуі.
Қазақ жерінде өнеркәсіп ошақтарының қалыптасу ерекшеліктері және оның отарлық сипаты. Транспорт. Сауда. Қазақстандағы ХҮІІІ-ХІХ ғасыр басындағы отаршылдыққа қарсы ұлттық қозғалыстардың мақсаты, ерекшеліктері және тарихи сабақтастығы.
Қазақ зиялыларының қалыптасуы: әлеуметтік құрамы, білімі, қызметі. Ресей империясының түрік-мұсылман халықтарының интеллектуалды элиталарының өзара ықпалдасуы. Қарқаралы петициясы. Жер мәселесінің қойылуы.1905 жылғы 17 қазандағы патша манифесі.
Қазақтардың Ресейдің І - ІІ Мемлекеттік Думаларының жұмысына қатысуы. Аграрлық мәселе және қазақ депутаттары А.Бірімжанов пен Б.Қаратаевтың сөздері. Империяның түрік-мұсылман халықтарының консолидациясындағы Иттифак-эльмуслиминнің (Мұсылмандар одағы) рөлі.
Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы Қазақ өлкесі. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс, оның себептері, қозғаушы күштері, басталуы, барысы және негізгі кезеңдері, тарихи маңызы. 1916 жылғы көтеріліске қазақ зиялыларының көзқарасы. Ә.Бөкейхановтың шақыруымен тыл жұмысындағы жастармен жұмысқа ұлт зиялыларының өз еркімен аттануы.
Ресейдегі ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы және оның Қазақстанға ықпалының ерекшелігі. Қазақ комитеттерінің құрылуы ұлттық мемлекеттілікті жаңғырту әрекетінің көрінісі. Ұлттық саяси топ өкілдерінің Уақытша өкімет органдары құрамындағы қызметі.
Шілдедегі Жалпықазақ съезі және оның Алаш партиясын құру туралы шешімі. Партияның бағдарламасы. Алаш қозғалысының 100 жылдығы: ұлттық интеллигенцияның саяси, мәдени-ағартушылық қызметіне жаңа көзқарастың қалыптасуы.
Бекіту сұрақтары:
1.XX ғасырдың басында Қазақстандағы экономикалық жағдай қандай дәрежеде болды?
2.Столыпин реформасының мақсаты неде болды?
3.Қарқаралы петициясында қандай талаптар қойылды?
4.Алаш қозғалысы қай кезеңнен бастау алады және қозғалыс жетекшілерінің мақсаты қандай және қандай әдістерге сүйенді?
5. Айқап журналы мен Қазақ газетінің қазақ қоғамы үшін қандай маңызы болды?
Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс №3.
Тақырыбы:Азаматтық-саяси қайшылықтар. 2-сағат
Жоспары:
1.Қазан төңкерісі және қазақ өлкесінің саяси өмірі. Қазақ өлкесін кеңестендіру ерекшеліктері.
2.II жалпықазақтық съезд және Алашорда үкіметінің құрылуы.( 1917ж,желтоқсан)
3.Түркістан автономиясы. Большевиктердің қазақ елінде азамат соғысын ұйымдастыруы.
4.Әскери коммунизм саясатының қазақ өлкесінде жүргізілуі. Қырғыз (Қазақ) АКСР- ның құрылуы.
5. Қазақстандағы ЖЭС-тің мазмұны және жүзеге асыру ерекшеліктері.
Дәріс тезисі:
Қазан төңкерісі және Қазақстанның саяси өмірі. Уақытша өкіметтің мемлекеттік институттарының ыдырауы, большевиктердің билікке келуі. Ресей халықтарының құқы Декларациясы (15 қараша 1917 ж.) жариялануы. Желтоқсандағы жалпықазақ съезі. Ә.Бөкейхановтың төрағалығымен Алашорда (Халық кеңесі) үкіметінің құрылуы.
Алаш автономиясын жариялауға дарялық. Қоқан қаласында Түркістан автономиясы (Қоқан Автономиясы) үкіметінің құрылуы. Советтік биліктің орнауы. Алашорда және Қоқан автономиясы билік орындарының таратылуы. Кеңес өкіметінің Қазақ комитеттерін ұлттық-буржуазиялық биліктің көрінісі ретінде тануы.
Қазақ жері: ақтар мен қызылдардың текетірес күрестерінің аясында. Қазақ халқын таптық тұрғыдан екіге бөлу. Әскери коммунизм саясатының қазақ өлкесіндегі арандату әрекеттері. Қырғыз (Қазақ) революциялық комитетінің ұлттық мемлекет құру идеясын күйретуі. Алашорда үкіметіне кешірім жариялануы. А. Байтұрсынұлының В.И.Ленинге жолдаған хаттары, оларда большевиктер ұстанымына айтылғын сын.
Қырғыз (Қазақ) АСР-ның құрылуы - ұлттық мемлекет құру идеясын таптық негіздегі мемлекет құру идеясымен ауыстыру. Қырғыз (Қазақ) АКСР-нің территориялық аймағының жоғарыдан белгіленуі.
Қазақ АССР және Түркістан Республикасы. Кеңестік тоталитарлық басқару жүйесінің негіздерінің қалануы. Жер-су реформасының мақсаты.
Қазақстандағы жаңа экономикалық саясат (ЖЭС). Оған көшудің әлеуметтік-экономикалық және саяси негіздері. ЖЭСтің мазмұны және оны жүзеге асыру ерекшеліктері. Қазақстандағы аштыққа қарсы қазақ зиялыларының күресі.
Қазақ өлкелік партия комитетінің қазақ ұлтшылдығына қарсы күресі. Түркістан республикаларын ұлттық-мемлекеттік межелеу. Қазақ жерлерінің ҚКАСР құрамына біріктірілуі.
Бекіту сұрақтары:
1.1917 жылғы Қазан төңкерісі қалай жүзеге асырылды?
2.Қазан төңкерісінен кейін орнаған Кеңес үкіметі қандай заңдық құжаттар қабылдады?
3.Түркістан автономиясының құрылу алғышарттары қандай?
4.1917 жылғы II Жалпықазақ съезінің шешімдерін атап беріңіз?
5.Азамат соғысы кезінде Кеңес үкіметі қандай экономикалық саясат енгізді және оның мәні неде?
Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.[Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс №4.
Тақырыбы:Кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге асырылуы. 2-сағат
Жоспары:
1. Ф.И.Голощекиннің Кіші Қазан идеясы.
2.Қазақстанды индустрияландырудың жолдары, сипаты, қарқыны және отаршылдық мазмұны.
3.Ауыл шаруашылығын күштеп ұжымдастыру себебі, барысы, нәтижелері.
4.Сталиндік қуғын-сүргін.
5.Фашистерден Отанды қорғау соғысының басталуы. Қазақстандықтардың майдандағы және тылдағы жанқиярлық ерліктері.
Дәріс тезисі:
Коммунистік партияның қоғамдағы саяси дара билігінің күшеюі. Жаңа көпұлтты империя - КСРО-ның құрылуы. Ф.И.Голощекиннің Кіші Қазан идеясы және оның қатерлі мазмұны. Қазақстанды индустрияландырудың жолдары мен әдістеріне байланысты теориялық айтыстар. Қазақ қайраткерлерінің индустрияландыруға байланысты пікірлері. Қазақстанды индустрияландырудың ерекшеліктері.
Бай қожалықтарын тәркілеу және оның әлеуметтік- экономикалық салдарлары.
Ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыруға көшу. Ұжымдастырудың әдістері, түрлері, қарқыны. Меншіктен айыруға және күштеп ұжымдастыруға қарсы халық наразылығы мен көтерілістер - ұлт-азаттық қозғалыстар жалғасы. Қазақтардың аштан қырылуы. Бесеудің хаты. Т.Рысқұловтың И.Сталинге хаты-ащы шындықтың ақиқаты.
Қазақ мүддесін қорғаушылар С.Сәдуақасовтың, С.Қожановтың және Ж.Мыңбаевтың ұстанымдары. Ұлт зиялыларына қарсы қуғын-сүргін - қазақ ұлтын рухсыздандырудың және мәңгүрттендірудің бастауы. Қазақ АКСР-ның одақтас республикаға айналуы. Сталиндік үлкен қуғын-сүргін, оның ауқымы мен ауыр салдарлары.
Саяси сенімсіздік пен жекеленген халықтарды Қазақстанға еріксіз қоныс аудару - ұлттық намысты қорлаудың нақты мысалы.
Сауатсыздықпен күрес. Әдебиет, театр және музыка өнері. Ғылым мен ғылыми мекемелердің дамуы. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы кеңестік биліктің сыртқы және ішкі саясатының негізгі бағыттары.
Фашистерден отанды қорғау соғысының басталуы. Республика өмірін соғыс қажетіне шұғыл бейімдеу. Қазақстан жерінде жасақталған әскери бөлімдердің ірі шайқастарға қатысуы және жанқиярлық ерліктері. Қазақстандықтар -партизан қозғалысына дем берушілер. Ерлігі бағаланбаған қазақстандықтар - кеңестік биліктің әділетсіздігінің айқын көрінісі. Түркістан легионы. М.Шоқай соғыс жылдарындағы әрекеті. Екінші дүниежүзілік соғыстың ащы қорытындылары мен тағылымды сабақтары.
Бекіту сұрақтары:
1.ЖЭС-тің мәнін ашып көрсетіңіз?
2.Индустрияландыру саясатының мәні неде?
3.1931-1933жж. Қазақстандағы орасан зор аштықтың негізгі себептері неде болды?
4.Тоталитарлық қоғамға тән белгілер қандай?
5.Мәскеу үшін болған шайқаста қазақстандықтар қандай ерліктер көрсетті?
Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс №5.
Тақырыбы:ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен зардаптары. 2-сағат
Жоспары:
1.Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстанның қоғамдық-cаяси және әлеуметтік - экономикалық жағдайы.
2.Н.Хрущевтың жылымығы жылдарындағы Қазақстан. Ауыл шаруашылығын әміршіл-әкімшіл әдістермен жүргізу шаралары.
3.Л.Брежнев бастаған топтың билікке келуі. 1965 - 1966 жж. экономикалық реформалар.
4.Республика өнеркәсібі дамуындағы тоқырау құбылыстары. Экологиялық дағдарыстар.
5.Мәдениет және ғылым. Қоғамның рухани дамуы.
Дәріс тезисі:
Соғыстан кейінгі жылдағы Қазақстандағы ауыр ахуал. Қазақстан халық шаруашылығындағы қиыншылықтар мен проблемалар. Республика өңіріндегі ядролық сынақтар және олардың зардаптары. Жалпыға бірдей жеті жылдық білім беру жүйесінің орнауы. Қазақстан Ғылым Академиясының құрылуы.
Партияның шешімдерінде мәселені үстірт шешетін волюнтаристік әрекеттердің өсе түсуі. И.Сталиннің жеке басына табынушылық саясатын сынау. Партиялық-мемлекеттік басқару жүйесіндегі Хрущевтің реформасы және оның тиянақсыздығы. Одақтық билік пен Қазақстан үкіметі арасындағы қатынастардың күрделілігі. Теміртау оқиғасы.
КСРО мен ҚазКСР арасындағы территориялық мәселелерді шешудегі қайшылықтар - Мәскеудің ұлттық мүддені ескермейтіндігінің айқын көрінісі. 1955, 1962 жылдарда шетелдік қазақтардың Қазақстанға оралуы. Л.Брежнев бастаған номенклатуралық топтың билікке келуі. 1965 - 1966 жж. экономикалық реформалардың аяқсыз қалуы. Экономиканың экстенсивтік үлгісінің орнығуы.
Кеңестік экономиканы басқару тәсілдерін орталықтандыру тұрғысынан өзгерту және өнеркәсіптік, аграрлық реформалардың қайшылықтары.КСРО өнеркәсібінің дамуына Қазақстанның қосқан үлесі. Өндірістегі өзін-өзі басқарудағы шектеулер және оның дамуындағы қайшылықтар. Аграрлық саланың басқару мен ұйымдастырудың өмірге жақын жаңа түрлерін енгізуге бағытталған біржақты бастамалар және олардың сәтсіздіктері. Еңбекақыны төлеудегі әділетсіз теңгермешілік, халықтың басым бөлігінде негізгі табыстың төмендеуі.
Партиялық-мемлекеттік, әскери және шаруашылық басқару жүйесіндегілерге берілген артықшылықтар- әлеуметтік әділетсіздікті өрістете түсуге бағытталған қадам. Халықтың материалдық тұрмыс жағдайының төмендеу себептері. Тұрғын үй мәселесіндегі шешілмейтін қиыншылықтар. Ақшаның құнсыздануы. Тұтыну тауарларының тапшылығы. Көлеңкелі экономика (қара нарық), криминалдық топтардың таралуы. Экологиялық дағдарыстар. Арал қасіреті. Мәдениет пен ғылым.
Бекіту сұрақтары:
1.Соғыстан кейін Салиннің жеке басына табыну неліктен күшейді?
2.Соғыста қираған халық шаруашылығын қалпына келтіру бағытында үкімет қандай шараларды жүзеге асырды?
3.Сталинизм адамзатқа қарсы қандай қылмыстар жасады?
4.Соғыстан кейінгі жылдары ауыл шаруашылығында қандай шаралар қолданылды?
5.Ауған соғысының Қазақстан үшін қандай зардаптары болды?
Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс №6.
Тақырыбы: Қазақстандағы қайта құру саясатының сипаты. 2-сағат
Жоспары:
1.КСРО-ның әкімшіл-әміршіл жүйені қайта құрудағы талпыныстары. 1985 ж. Сәуір пленумы.
2.Қайта құру мен жариялылықтың экономикаға әсері. Экономиканы басқарудағы өзгерістер.
3.Желтоқсан көтерілісі және оның шынайы себептері.
4.Жаңа қоғамдық ұйымдар мен партиялардың құрылуы. Мемлекеттік егемендік туралы Декларация және оның тарихи маңызы
5.Кеңестер Одағының ыдырауы және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) құрылуы.

Дәріс тезисі:
КОКП-ның әміршіл-әкімшіл басшылық рөлі мен М.С.Горбачевтың демократияшыл, реформаторлық қызметі арасындағы қарама-қайшылық. Жариялылық пен демократияны насихаттау барысында одақтық республикаларда туындаған ұлттық шиеленістер.
Экономикалық дағдарыс. КСРО - ның әкімшіл-әміршіл жүйесін демократиялық жолмен қайта құруға талпыныстар. Елді басқарудағы елеулі өзгерістер және реформаторлық бағыттың біртіндеп үстемдік алуы. Қайта құру мен жариялылықтың экономикаға әсері. Ұлттық республикалардың экономикалық өзін-өзі басқаруға және өзін-өзі қаржыландыруға қол жеткізу жолындағы талпыныстары.
Экономиканы басқарудағы өзгерістер. Одақтық басқару жүйесіндегі жекелеген мемлекеттік кәсіпорындардың республикаларға қайтарылуы. Экономикалық тәуелсіздікке жету шараларының жартыкештігі. Д.А.Қонаевтың Қазақстан Компартиясының Бірінші хатшысы ретіндегі қызметі. Алматыдағы және республиканың басқа қалаларындағы Желтоқсан көтерілісі және оның шынайы себептері.
Партиялық басшылықтың бастамасымен жастарға және зиялы қауым өкілдеріне қарсы бағытталған қуғын-сүргіннің қайта өршуі. Орталық биліктің оқиғаға берген әділетсіз бағасы. Қазақстанда ұлт-азаттық сананың өсе түсуі. Алаш қозғалысы қайраткерлерінің ресми ақталуы және оның жартыкештігі. Жаңа қоғамдық ұйымдар мен партиялардың пайда болуы. Қазақ КСР-ның Жоғарғы Кеңесінің сайлануы.
Президенттік институттың енгізілуі және тұңғыш президенттің сайлануы. Тіл туралы заңның қабылдануы мен оның маңызы. Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы Декларация. 1991ж тамыз бүлігі. КОКП қызметінің тоқтатылуы. Кеңестер Одағының ыдырауы және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) құрылуы.
Бекіту сұрақтары:
1.1980 жылдардың басында қоғам өмірінде дағдарыстың қандай белгілері болды Қайта құру саясатын кім ұсынды және оның қандай бағыттары белгіленді?
2. Қайта құру саясатын кім ұсынды және оның қандай бағыттары белгіленді?
3. 1986 жылы Желтоқсан көтерілісінің басты себептері және тарихи маңызы неде еді?
4. Қайта құру саясатының жүзеге аспауының қандай себептері болды?
5. Тамыз бүлігінің себептерін атаңыз?
Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс №7.
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымының қалыптасуы. 2-сағат
Жоспары:
1.ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңның қабылдануы.
2.Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру. ҚР-ның рәміздері-туды, елтаңба, әнұранды бекіту.
3.Тәуелсіз Қазақстан Конституциялары. (1993, 1995жж)
4.Тәуелсіз Қазақстанның саяси жүйесіндегі жаңа құрылымдар
5.Қазақстан-2030 бағдарламасы және Қазақстан - 2050 стратегиясы. ҚР Президенті-Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдаулары.

Дәріс тезисі:
ҚР мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заң. Қазақстандағы алғашқы жалпұлттық Президент сайлауы. Қазақ КСР - Қазақстан Республикасы болып өзгертілуі. Тәуелсіз Қазақстан дамуының мемлекеттік стратегиясын айқындау. Дербес дамудың дара жолын айқындау. Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын қалыптастыру. Қоғамның конституциялық құрылыс негізін жасау.
ҚР рәміздері - туды, елтаңбаны, әнұранды бекіту. Қазақстан Республикасының Қарулы күштерін құру туралы заң. Елдің егемендігін, тұтастығын,  қорғанысын, азаматтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ұлттық армияның құрылуы. Президент Н. Ә.Назарбаевтың Ұлттық валютаны енгізу туралы Жарлығы және оның маңызы. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын анықтау.
Ұлттық қауіпсіздікті нығайту. Қазіргі қолданыстағы ҚР Конституциясын қабылдау. Қазақстанда парламентаризмнің дамуы. Атқарушы биліктің ішіндегі мемлекеттік басқару жүйесін жаңарту. Құқықтық реформа және заңдарды ізгілендіру. Биліктің негізгі үш тармағының: Президент, Парламент және Үкіметтің біріккен еңбегінің нәтижесінде еліміздің саяси жүйесінің барлық құрамдас  бөліктері  қызметінің құрылымдық, ұйымдық-құқықтық және өзара қарым-қатынасы  мәселелерін жан-жақты реттейтін,заң жүйесінің жаңадан түзіліп, қабылдануы және бұл үрдістердің қоғамдық қатынастардағы қажеттіліктерге байланысты үнемі жетілдірілуі. Президенттің Қазақстан халқына алғашқы Жолдауы:
Қазақстан - 2030. Барлық қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының артуы, ҚР дамуының ұзақ мерзімге арналған басым бағыттары.
Астананы Алматыдан Астанаға көшіру. Қазақстан - 2050 стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты ҚР Президенті-Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
Бекіту сұрақтары:
1.1991 жылы желтоқсанда Қазақстан халқы қандай тарихи оқиғаларға куә болды?
2.ҚР-ның мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Заңның қазақ елі үшін маңызы бар?
3.Еліміздің астанасын ауыстырудың қандай стратегиялық маңызы болды?
4.Қазақстанның БҰҰ қабылдануының қандай тарихи маңызы болды?
5.Қазақстанда көп партиялық жүйенің қалыптасуының қоғам үшін қандай маңызы болды?

Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс№8.
Тақырыбы:Экономикалық дамудың қазақстандық үлгісі. 2-сағат
Жоспары:

1.Өтпелі кезеңнің қиыншылықтары: экономикалық дағдарыс, жұмыссыздық, тұрмыс деңгейінің төмендеуі және т.б
2.Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу
3.Қазақстан экономикасын реформалаудың негізігі бағыттары: инвестициялық, салық, аграрлық-индустриалдық саясаты, инфрақұрылымды дамыту және т.б.
4.Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. Индустриалдық-инновациялық дамудың мемлекеттік
бағдарламасы, оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары
5.Нұрлы Жол - болашаққа жол жаңа экономикалық саясаты - Қазақстанның жаһандануға берген жауабы.

Дәріс тезисі:
Өтпелі кезеңнің қиыншылықтары: экономикалық дағдарыс, әлеуметтік шиеленіс, тұрмыс деңгейінің төмендеуі, жұмыссыздық, қылмыстың көбеюі.
Оларды еңсеру жөніндегі шаралар: экономиканың құрылымын өзгерту, әлеуметтік бағдарланған нарық құру, жекешелендіру және бағаны ырықтандыру, инвестициялық саясат. Н.Ә.Назарбаевтың қанатты нұсқамасы - ең әуелі экономика - сонан соң - саясат. Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшу.
Өнеркәсіп, аграрлық және қаржыбанк секторлары сияқты экономиканың шешуші салаларының даму басымдықтары мен келешегі.
Қазақстан экономикасын реформалаудың бағыттары - экономика дамуының кластерлік принципі, еңбек өнімділігі деңгейін арттыру, заманауи технологияларды енгізу, инвестициялық, салық, аграрлық-индустриалдық саясаты, инфрақұрылымды әсіресе көлік және байланысты дамыту. Стратегиялық маңызы бар жаңа темір жол магистралін салу. Қазақстандық экономиканы дамытуға шетелдік инвестицияны тарту.
Президенттің ел халқына Жолдауы: Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті экономика үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін және оның маңызы. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс және оны табысты еңсеру. Дағдарыстан кейінгі кезеңдегі экономика мен қаржы секторының дамуы. Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері. Индустриалдық-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы, оны жүзеге асырудың алғашқы табыстары.
2011 жылғы 28 ақпандағы ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы Жеделдетілген экономикалық ж
Қазақстан - 2020 стратегиялық жоспарының басымдықтары. Қазақстанның экономикалық өсуінің келешегі. Қазақстанның тұрақты экономикалық дамуының траекториясы. ХХІ ғасырдағы экономиканың қазақстандық үлгісі. ЭСПО-2017 өткізудің Қазақстан үшін маңызы. Нұрлы Жол - болашаққа жол жаңа экономикалық саясаты - Қазақстанның жаһандануға берген жауабы. Нұрлы жол экономикалық даму жоспары.
Бекіту сұрақтары:
1.Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшудің қандай қажеттіліктері болды?
2.Нарықтық экономиканы қалыптастыруда үкіметтің маңызды шаралары?
3.Елімізде неге кіші және орта кәсіпкерлікті дамытуға неге ерекше көңіл бөлінуде?
4.ҚР-ның индустриялды-инновациялық стратегиясының мәні неде?
5.Экономикалық реформалардың қазақстандық моделінің басты ерекшелігі қандай?

Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128

Дәріс №9
Тақырыбы:Әлеуметтік жаңғыру - қоғамның әл-ауқат тірегі. 2-сағат
Жоспары:
1.Әлеуметтік реформалар: кедейшілікті еңсеру, халықты еңбекпен қамту, зейнетақы мен жәрдемақыны арттыру және т.б.
2.Қазіргі білім жүйесін жаңартудың өзекті мақсаттары мен міндеттері. Білім беру жүйесінің мазмұнын жаңарту.
3.2005-2010 жж ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының нәтижесі. Елбасының Интеллектуалды ұлт-2020 бағдарламасы.
4.Елдің бәсекеге қабілетті және индустриялық-инновациялық дамуы жағдайындағы білім мен ғылым.

Дәріс тезисі:
Әлеуметтік реформалар және әлеуметтік жаңару: кедейшілікті еңсеру, халықты еңбекпен қамтуды көтеру, жастарды, студенттерді қолдау жөніндегі мемлекеттік бағдарламалар, зейнетақы мен жәрдемақыны арттыру реформасы.
2008 жылғы 6 ақпандағы ҚР Президентінің Жолдауы: Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру - мемлекеттік саясаттың басты мақсаты. Адам капиталын, елдің еңбек қуатын дамытудың стратегиясы. Денсаулық сақтау, спорт және дене шынықтыруды дамыту. Астана және Алматы қалаларында өткен қысқы Олимпиада ойындары, 7-ші Азия ойындарындағы қазақстандық спортшылардың жетістігі. Ел халқының табысы аз топтарын қолдау және көмек беру.
Салауатты өмір салты - ұлт болашағын қалыптастырудың негізі. Қазіргі білім жүйесін жаңартудың өзекті мақсаттары мен міндеттері. Білім беру жүйесінің мазмұнын жаңарту. 2010 жылы Қазақстанның Болон үрдісіне қосылуы және Болон декларациясына қол қою. Мамандарды дайындаудың үш деңгейлі жүйесін енгізу: бакалавр - магистр - PhD доктор.
2005-2010 жылдардағы ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларының нәтижесі. Президенттің Интеллектуалды ұлт-2020 бағдарламасы және оның маңызы. Қазіргі білім беру моделі. ЖОО-ның инновациялық қызметке көшуі. Оның дамуының тетіктері.
Назарбаев-университеті негізінде жоғарғы оқу орындарының инновациялық үлгісін қалыптастыру. Серпін-2050  әлеуметтік  жобасы бойынша білікті мамандар даярлау мәселесі.  Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасу міндеттеріне сәйкес ғылымның дамуына және ҒТҮ (ғылыми - техникалық үдеріс) -ті басқаруға жаңа көзқарас қалыптастыру.
Жаппай Еңбек ету Қоғамы. ҚР әлеуметтік модернизациясы саясатының негізі - нағыз өндіргіш еңбек пен бәсеге қабілеттілік және мықты жаппай еңбек етуші қоғам болып табылады.
Бекіту сұрақтары
1.1990 жылдары Қазақстанда әлеуметтік саладағы дағдарыстың көріністері қандай?
2.Тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік салада жүргізген реформаларының бағыттары қандай еді?
3.Тәуелсіз Қазақстанның білім саласындағы реформаларының ең басты мақсаты қандай?
4.Реформаларды жүзеге асыру барысында орта білім беру, жоғары білім беру саласында қандай өзгерістер болды?
5.Ғарышты игеру мақсатында Қазақстан қандай шараларды жүзеге асырды?
Әдебиеттер
1.Абдоллаев Н.А. Қазақстанның қазіргі заман тарихы. Ақтөбе, 2016-343 б.http:neb.arsu.kz
2.Абдуллаев , Н. А.История независимого Казахстана (1900-2018 гг.0 [Текст] : учебное пособие Н. А. Абдуллаев . - Астана : Туран, 2019. - 315 с.
3.Айдарбаева, Р. Қазақстан тарихы [Кестелер, сызбалар, диаграммалар] : оқу құралы Р. Айдарбаева. - Астана : Фолиант, 2015. - 200 бет
4.Шаяхметов. Н. ХХ - ғасырдағы Қазақстан тарихы [Текст] : оқу құралы Н. Шаяхметов. - Алматы : Эверо, 2014. - 348 бет.
5.Тулентаева К.А. Қазақстан тарихы (1917-2017 ж.ж.) құралы. Алматы: "Ақнұр баспасы, 2018-418 б.4.
6.Бейсенова, Ә. С.Қазақ елі-Мәңгілік ел [Текст] : монография Ә. С. Бейсенова. - Алматы-Астана : Қазақ университеті, 2017. - 385 бет.
7.Национальный аналитический обзор ,посвященный казахстанской модели общественного согласия и единства [Текст] : по итогам 25-летия независимости Республики. - Астана : KERULEN KZ, 2016. - 128
Дәріс №10.
Тақырыбы:Этнодемографиялық үдерістер мен ұлтаралық келісімнің нығаюы. 2-сағат
Жоспары:
1.Қазақстанның көші-қон, демографиялық саясаты және халықтың этникалық құрылымындағы өзгерістер.
2.Қазақтардың ата-жұртқа оралуы. Нұрлы көш бағдарламасы.
3.Егемендік жағдайында халық санақтары (1999ж.,2009ж.)
4.Қазақстан - этносаралық татулық пен тұрақтылықтың мекені.
5. Қазақстан халқы Ассамблеясының (ҚХА) құрылуы, алғашқы сессиясы, шешімдері.
Дәріс тезисі:

Қазақстандағы көші-қон, демографиялық үрдістер, халықтың этникалық құрылымындағы өзгерістер.
Қазақтардың тұңғыш дүниежүзілік құрылтайы. Қазақстан халқының форумы. Нұрлы көш бағдарламасы және отандастардың қайтып оралуы. Егемендік жағдайындағы алғашқы халық санағы, оның қорытындылары. 2009 жылғы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Саяси модернизация теориялары мен түрлері
Экономикалық өсуді қамтамасыз ету жөніндегі мемлекет іс-әрекетінің негізгі бағыттары мен оның негізгі көрсеткіштері
Экономикалық өсудің көрсеткіштері
Нарықтық экономика модельдері
Әлемдік қаржы дағдарысы аясында Қазақстан экономикасын дамыту мәселелері
Қазақстанда тұрақты экологиялық дамудың бағдарламасы
«Қазақстан-2050» стратегиясы» жаңа Қазақстандық патриотизмнің мәні туралы
Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ ИДЕЯСЫНЫҢ ТАРИХИ АЛҒЫШАРТТАРЫ
Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы
Пәндер