Модельдеуші алгоритмдердің блок-схемаларын құру


ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 2

Тықырыбы: Модельдеуші алгоритмдердің блок.схемаларын құру

Жұмыстың мақсаты: Модельдеуші алгоритмдерді ќұру принциптерімен танысу. Модельдеуші алгоритмдердің блок.схемаларын сызу.
2. Тапсырма

Тұрғындарға қызмет көрсету орталығын (ЦОН) әрбір 10±2 минут уақыт аралықта пайдаланушылар келеді. Егер құжаттарды дайындау құрылғысы (ҚДҚ) барлық 3 бос болмаса, пайдаланушыға қызмет көрсетілмейді. Құрылғылар әр түрліні өнімділікті және пайдаланушы құжаттарын даярлауға 20±5, 40±10 және 40±20 минут кетеді.
Даярланған құжаттар қабылдау жинақтағыштарға тапсырылады, ол жерден өңдеуге жіберіледі 1.ші және 2.ші бірінші ЭЕМ.ге, ал 3.ден екінші ЭЕМ.ге. Оларда өңдеу уақыты тең 15 және 30 минутқа.
300 тапсырманы өңдеу процесін модельдеу керек. ЦОН пайдаланушысына қызмет көрсетілмеу ықтималдығын анықтау керек.
Жұмыстың орындалу реті

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 1

Тықырыбы: Күрделі жүйелердің сипаттамалары және модельдеу мысалдары.

Тапсырманың мақсаты және мазмұны: Күрделі жүйелердің қызмет атқару
процестерінің моделін құру принциптерін, формальдау және алгоритмдеу
әдістері.
Тапсырма
1. Бір өлшемді кездейсоқ адасу моделін өңдеңіздер ("маскүнемнің"
моделі). Адасу мына ережемен беріледі: егер [0;1) аралықтағы кездейсоқ сан
0,5 кіші болса, онда сол жаққа , болмаған жағдайда - оңға адым істеледі.
Модельді орындауға электрондық кестені қолданыңыздар. Болсын, бастапқы
кезеңде бақылау объектісі y – координатасы y0 тең нүктеде болады. Егер
кездейсоқ сан 0,5 тен үлкен болса, онда y - координатасына 1 үлкейеді,
болмаған жағдайда – 1 азаяды.
Адасу процесі көрнекті болу үшін диаграммасын салыңыздар, объектің
тұрған жерін көрсететін. Кестені қайта есептегенде датчик сандарының жаңа
тізбегі шығарылады және адасу траекториясы өзгереді.
Адасу екі кездейсоқ траекториялары суреттерде келтірілген,
горизонтальдық осьты бойлай адымдардың саны қойылған.
 
2. Сол жаққа - оңға - жоғары - төмен қозғалу мүмкіншілікпен жазықтықта
нүкте былыққан адасу үлгісін салыңыздар.

Зертханалық жұмыс № 2

Тықырыбы: Модельдеуші алгоритмдердің блок-схемаларын құру

Жұмыстың мақсаты: Модельдеуші алгоритмдерді ќұру принциптерімен танысу.
Модельдеуші алгоритмдердің блок-схемаларын сызу.
2. Тапсырма

Тұрғындарға қызмет көрсету орталығын (ЦОН) әрбір 10±2 минут уақыт
аралықта пайдаланушылар келеді. Егер құжаттарды дайындау құрылғысы (ҚДҚ)
барлық 3 бос болмаса, пайдаланушыға қызмет көрсетілмейді. Құрылғылар әр
түрліні өнімділікті және пайдаланушы құжаттарын даярлауға 20±5, 40±10 және
40±20 минут кетеді.
Даярланған құжаттар қабылдау жинақтағыштарға тапсырылады, ол жерден
өңдеуге жіберіледі 1-ші және 2-ші бірінші ЭЕМ-ге, ал 3-ден екінші ЭЕМ-ге.
Оларда өңдеу уақыты тең 15 және 30 минутқа.
300 тапсырманы өңдеу процесін модельдеу керек. ЦОН пайдаланушысына қызмет
көрсетілмеу ықтималдығын анықтау керек.
Жұмыстың орындалу реті
1) Тақырып бойынша теориялық кіріспені зерттеу.
2) Жүйенің жұмыс жасау процесінің схемасы құрастырылады.
3) (t- принципі негізінде модельдеуші алгоритмі жалпы құрылымы блок-
схемасын сызу керек.
4) Модельдеуші алгоритмнің негізгі циклдарының атқаратын жұмысын сипаттау
қажет.
5) Жұмыс туралы есеп беру және оны тапсыру.

Зертханалық жұмыс № 3

Тықырыбы: Базалыќ тізбекті модельдеу

Жұмыстың мақсаты: Базалыќ тізбекті модельдеу әдістерін таңдау және іске
асыру, қолдану тәсілімен танысу
Монте-Карло әдісімен есептің шешімін табу үшін ЭЕМға берілген
үлестріммен кездейсоқ шаманың нақтыламаларын алу қажет. Модельдеуші
бағдарлама құрамында ең бірінші кезекте кездейсоқ сандар генераторы (КСГ)
болу керек. КСГ 0 мен 1 аралығындағы бір қалыпты үлестірімді xi кездейсоқ
сандар шығару керек. КСГ күрделі болмау керек, оның жеткілікті жылдамдығы
болу қажет, себебі ол жиі қолданылады.
Кедейсоқ ξ шамасы [a,b] аралығында бірқалыпты үлестірім заңына бағынады
деп есептеу үшін, оның үлестірім тығыздық функциясы [a,b] аралығында
тұрақты оң мөлшерге, ал одан тысқары жерде нөлге тең үздіксіз функциямен
сипатталуы керек:

Сонда ξ кедейсоқ шамасының тағы бір сипаттамсы болатын үлестірім
функциясы

Жекеленген жағдайда, [0,1] аралығында бірқалыпты үлестірімді ξ кедейсоқ
шамасының сипаттамалары мынадай болады:

Математикалық үміті, дисперсиясы және орта ауытқуы сәйкесінше, мынаған
тең:

2. Тапсырма

Ќию әдісі. Конгруэнттік әдіс. Ќосу әдісі. Кездейсоќ сандар тізбегінің
генераторларын құру және салыстырмалы талдау.
Қосу әдісі(СУРЕТ 1)

Конгруэнттік әдіс(СУРЕТ 2)

Ќию әдісі.
Зертханалық жұмыс № 4

Тықырыбы: Кездейсоќ сандар тізбегінің сапасын салыстырмалы бағалау.

Жұмыстың мақсаты: Кездейсоқ тізбектің периоды мен апериодылығының
ұзындылығын сынақ арқылы анықтау
1. Теориялық кіріспе

Кездейсоќ базалық сандар тізбегінің генераторларын құру және
салыстырмалы талдау нәтижесінен анық көрінетін ерекшелік: оларды
компьютерде қолданғанда периодикалық тізбек тудырады. Шынында. Кез-келген
компьютердің кодында [0, 1] аралығында жататын әр түрлі сандардың тек шекті
мөлшерін ғана жазуға болады. Сондықтан ерте ме, кеш пе zi санының мәні
алдындағы сандардың мәндерінің біреуімен, мысалы zL –мен, сәйкес келеді.
Онда келесі теңдік тура болады:

ZL+i = zl+I, i= 1, 2, ...

L –шартты қанағаттандыратын, ең кіші сан болсын. Сонда z0, z1, ..., zL-1,
сандар жиыны кездейсоқ тізбектің апериодты кесіндісі деп аталады (сурет 1).
Ал, L апериодтылық кесіндісінің ұзындығы, (L-1) мәні периодқа тең екені
суреттен айқын көрінеді, яғни P = L-1.

Сурет 1. Апериодтылық кесіндісінің ұзындығы

Сонымен, тізбек тек кездейсоқ сандардан тұруы үшін оның ұзындығы
апериодтылық кесіндісінің ұзындығынан аспауы тиіс. Сондықтан L мен P –ң
нақты мәндерін таба білу керек.
L мен P –ң мәнін сынақ арқылы анықтаудың бір әдісіне тоқталайық.{zi}-
жоғарыда көрсетілген алгоритмдердің біреуімен алынған кездейсоқ сандар
тізбегі болсын. Осы тізбектің индексі L-P айырымынан біраз үлкен zN мүшесін
жадымызда сақтап қаламыз (сурет 2). Содан соң zN –ді zN+1, zN+2 сандарының
біреуімен сәкес келгенше салыстырамыз. Ерте ме, кеш пе, осы салыстырудың
нәтижесінде мына теңдікке жетеміз:

2. Тапсырма
Алдыңғы жұмыста жасалған кездейсоқ сандар генераторын қолданып, төменгі
блок-схемаға сәйкес Delphi ортасында қосымша жасау керек. Қосымша кездейсоқ
тізбектің периоды мен апериодылығының ұзындығын анықтау тиісті.
3. Жұмыстың оындалу реті
1) Delphi бағдарламалық ортасында қосымша құру

2)дайын терезеге санды енгіземіз.

Зертханалық жұмыс №5

Ақпарат ресурстардың қауіпсіздігін және бүтіндігін қамтамасыз етуге
арналған PGP бағдарламалық жүйесінің қолдану

1. Жұмыстың мақсаты. Pretty Good Privacy (PGP) криптографиялық жүйесін
зерттеу, OC Unix, VAX\ VMS криптографиялық жүйесінің дәрежесі биік болды
басқалар үшін құпия болды. Құпиялық функцияларының қолдануымен, шынайылық
құруымен файлдармен немесе ақпаратлаулармен ауысу пайдаланушыларға рұқсат
етеді, және ыңғайлылық биік дәрежесімен.
2. Зертханалық жұмыстың оындалу реті

1) Осы тақырып бойынша теориялық кіріспені оқып үйрену.
2) Зертханалық жұмыста тапсырманы жүйелі түрде орындау.
3) Мысалдарда орындалған тапсырманың дұрыс екенін тексеру.
Зертханалық жұмыстағы есептің нәтижесін формаға келтіру және оны тапсыру
PGP аспаптамасы. PGP негізгі екі бөліктен тұрады PGPtools және
PGPkeys. PGPkeys – дегеніміз кілттерді басқару құралдары; PGPtools шифрлеу
немесе электрондық сандық қолтаңба (ЭСҚ) құралдарынан тұрады.
PGP бағдарламасын келесі мәзір арқылы ашамыз StartProgramsPretty Good
PrivacyPGPtools ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Алгоритмдердің концепциялары мен қасиеттері
Александр Блок
Блок экскурсиятану
Программаны құрудың техникалық тапсырмасы. Программаларды техникалық жобалау кезеңдерін сипаттау. Алгоритмдердің құрылымдық схемасын дайындау
Модельдер құру технологиясы
Массивтерде компоненттер құру
Web-қосымшаларын құру технологиялары
Алгоритим құру және өңдеу тәсілдерін оқыту әдістері
"Мәтіндік редакторде кесте құру."
Кәсіпкерлікті құру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь