Педагогика тарихының әдіснамалық негіздері және басқа ғылымдармен байланысы

Бұл жұмыста тәрбие ұғымы әдіснамалық тұрғыдан сипатталады, тарихи-педагогикалық білім әдіснамалық негізде талданған. Қорытындыда әдіснамалық негіздеуді қажет ететін тарихи-педагогикалық білімнің негізгі мәселелерді ерекше бөлініп берілген.
Әдіснамалық шындықты танудың ерекше жалпы жолдары туралы ғылым ретінде қарастырылды. Әдіснаманың басқа да анықтамалары баршылық. Мәселен, ондағы танымдық мәселені бөле отырып, әдіснаманы шындықты танудың жолдары туралы ғылым деп анықтама беруге болады.
Болмыстың мәні, болмыс пен сананың қатысы, адамның мәнін тану сияқты мәселелердің әдіснамалық тұрғыдан мәні ерекше. Бұл мәселелерді диалектикалық-материалистік негіздеуде әруақытта да болмыстың біріншілігі және сананың екінщілігі туралы түсіндірілді. Осындай орын алған, қалыптасқан көзқарас рухани дүниенің мәнін, сананың белсенділігін тежеп келді.
Қазіргі кезде зерттеушілер орыс философиясы мен педагогикалық ой-пікірінің көрнекті өкілдері Н.А.Бердяев, В.В.Зенковский, И.А.Ильин және көптеген басқаларының идеяларына көңіл бөле бастады. Олардың пайымдауынша, рухани дүниенің мәнін, сананың рөлін, оның адамның және қоғамның дамуына әсерін атап көрсетті.
Жалпы алғанда, әдіснама танудың елеулі қызметін атқарады, оның ішінде белгілі білім саласының дамуының, әсіресе, әлеуметтік ғылымдарынң әртүрлі саласына қатысын орындайды. Бұл қызметтерін жүйе ұйымдастырушылық, түсіндірме-бағалаушылық, жобалаушылық ретінде анықтауға болады.
Тарихи-педагогикалық білімді әдіснамалық негіздеу үшін тәрбиенің мәнін түсінудің маңызы орасан зор. Педагогика тарихы ғылым ретінде және оның негізінде құрылған оқу пәні жалпы түрде қоғам өміріндегі тәрбиенің теориясы мен тәжірибесінің даму заңдылықтары үрдісін зерттейді. Тәрбиені кең мағынада түсінетін болсаң, сонда оның құрамына оқыту да, білім беруде кіреді.
Тәрбиені әлеуметтік және педагогикалық құбылыс ретінде қарастыру
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Байтұрсынов А.Ақ жол/А.Байтұрсынов.–Алматы:Жалын,1991.-493б.
2 Саади А.Тіл, әдебиет, язу әм олардың өсулері/А.Саади.- Қазан:Татгосизд,1926.-127б.
3 Жұбанов А.Қ., Куманша - қазақша жиілік сөздік / А.Қ.Жұбанов., А.Қ.,Құрышжанов. А.Қ., А.Б.Белботаев. – Алматы:Қаз.ССР ҒА – Тілбілімі институты,1978. – 277б.
4 Тронский И.М. Учение о частях речи у Аристотеля/ И.М.Тронский. – Уч.зап.ЛГУ,1941. - 174c.
5 Мұхтаров С.С. Қазақ тілі біліміндегі сөз таптастыру териясының қалыптасуы/ С.С.Мұхтаров. – Алматы: 1999.- 30б.
6 Базылхан Б.Алтай төркіндес тілдердің ортақтығы туралы мәселе/Б.Базылхан //Алматы: ҚР ҒМ – ҒА хабарлары, тіл әдебиет сериясы. - 1996.-№2. – 32-35б.
7 Оразов М.Қазақ тіл тарихын дәуірлеу мәселесі/М.Оразов // Алматы: ҚР ҒМ – ҒА хабарлары, тіл әдебиет сериясы. - 1996.-№4. – 23-22б.
8 Нұрмаханова Ә.Н.Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы/Ә.Н.Нұрмахнова. – Алматы:Мектеп,1971.-290б.
9 Карымшакова А.Т.Семантико – грамматические функции частиц в киргизском языке/А.Т. Карымшакова. – Бишкек:Дис.канд.фолол.н. – 1992.- 192с.
10 Шақаман Ы.Б. Қазіргі қазақ тіліндегі демеулік шылаулардың мағыналық құрамы.Филол.ғ.канд.дис. авторефераты/Ы.Б.Шақаман.–Алматы:1997.-26б.
11 Әбілқасымов Б.Дала уәлаяты газет тіліндегі грамматикалық ерекшеліктері/Б.Әбілқасымов. Алматы: ҚР ҒА хабарлары , қоғам ғыл.сериясы.1964. - №4.
12 Омарбеков.С.Ауызекі тілдердің дыбыс жүйесі/С.Омарбеков., Н.Жүнісов.-Алматы:Мектеп,1985.-69б.
13 Мырзабеков С.Қазақ тілінің фонетикасы/С.Мырзабеков. – Алматы:КазГУ,1993. – 136б.
14 Аманжолов А.Глагольное управление в языке древнетюрских памятников/А.Аманжолов. – М:Наука,1969. – 104б.
15 Айдаров Г.Служебные части речи в языке надписей Орхонских памятников. Исследование по тюркологии/Г.Айдаров. – Алматы: Наука Каз.ССР,1969. – 296б.
16 Балақаев М.Б. Қазақ тілі грамматикасының кейбір мәселелері/
М.Б.Балақаев. – Алматы:Қазақ мемлекеттік баспасы, 1941. –32б.
17 Сағындықұлы Б. Қазақ тілі лексика дамуының этимологиялық негіздері/ Б.Сағындықұлы. – Алматы:Санат,1994.- 172б.
18 Орысша – қазақша сөздік:Алматы:Инст.языкознсния АН Каз.ССР, 1981.- 2том.585б.
19 Щербак А.М.Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков/А.М.Щербак. – Л:Наука,1987. –104с.
20 Насилов В. Язык Орхон – Енисейских памятников/В.Насилов. – М:Изд-во вост.лит.,1960. – 87с.
21 Шукюров А.Д. К этимологизации первообразных послелогов в тюркских языках/А.Д.Шукюров. –Алматы:1990.- 249с.
22 Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі.Морфология/А.Ысқақов. – Алматы : Ана тілі, 1991. – 382б.
23 Шерер В.Э. Классификация кетскиз послелогов/В.Э.Шерер. – Новосибирск:1986. –88с.
24 Ертаев К.Е. Лингвистический статус послелогов в трудах В.В.Радлова.Автореферат./К.Е.Ертаев.- Алматы: 1992.- 24с.
25 Теория части речи.Теория и типология –М: Наука,1990. – 268с.
26 Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка/А.Н. Кононов. – М-Л: Изд – во АН ССР, 1960. – 446с.
27 Рамстедт Г.И.Введение в Алтайское языкознание/Г.И.Рамстедт. – М: Изд – во иност.лит, 1957. – 254с.
28 Котвич В. Исследование по алтайским языкам/ В.Котвич. - М: Изд – во иност.лит, 1962. – 371с.
29 Сравнительно – историческое грамматика тюрских языков. М.: Наука, 1988. – 264с.
        
        Педагогика тарихының әдіснамалық негіздері және басқа ғылымдармен байланысы
Бұл жұмыста тәрбие ұғымы әдіснамалық тұрғыдан ... ... ... әдіснамалық негізде талданған. Қорытындыда әдіснамалық
негіздеуді қажет ететін тарихи-педагогикалық білімнің негізгі мәселелерді
ерекше бөлініп ... ... ... ерекше жалпы жолдары туралы ғылым ретінде
қарастырылды. Әдіснаманың басқа да анықтамалары баршылық. Мәселен, ондағы
танымдық мәселені бөле отырып, әдіснаманы ... ... ... ... деп ... беруге болады.
Болмыстың мәні, болмыс пен сананың қатысы, адамның мәнін тану сияқты
мәселелердің ... ... мәні ... Бұл ... негіздеуде әруақытта да болмыстың біріншілігі
және сананың екінщілігі туралы түсіндірілді. ... орын ... ... ... ... мәнін, сананың белсенділігін тежеп
келді.
Қазіргі кезде зерттеушілер орыс ... мен ... ... көрнекті өкілдері Н.А.Бердяев, В.В.Зенковский, ... ... ... ... көңіл бөле бастады. Олардың пайымдауынша,
рухани дүниенің мәнін, сананың рөлін, оның адамның және ... ... атап ... ... ... ... елеулі қызметін атқарады, оның ішінде
белгілі білім саласының дамуының, әсіресе, әлеуметтік ғылымдарынң ... ... ... Бұл ... жүйе ... ... ретінде анықтауға болады.
Тарихи-педагогикалық білімді әдіснамалық негіздеу үшін тәрбиенің мәнін
түсінудің маңызы орасан зор. ... ... ... ... және ... ... оқу пәні жалпы түрде қоғам өміріндегі тәрбиенің теориясы
мен тәжірибесінің даму заңдылықтары үрдісін ... ... ... ... ... ... оның ... оқыту да, білім беруде
кіреді.
Тәрбиені әлеуметтік және ... ... ... ... Тәрбие үрдіс ретінде белгілі әлеуметтік, қоғамдық ... ... Ол ... дамудың тарихымен тығыз байланысты. Егер де тәрибеге жан-
жақты берілген анықтамалардың бірінде “тәрбиені адамзат тәжірибесін ... ... ... беру ... ... қарастырады, демек, тәрбиенің
қоғамның ... ... ... жас ұрпақтық өркениеттің,
жинақталған тәжірибесін меңгеруде мәні ерекше”.
Педагогика тарихы-ғылым және оқу пәні ретінде ... ... ... бойы ... ... ... ... марксистік-лениндік ілімдігі,
диалектикалық және тарихи материалдық біржақты басшылыққа алып келді. Бұл
ілімнің қатаң қағидалары ... ... ... ... ... мен
әдебиеттер, өткендегі белгілі педагогтардың, ағартушылардың көзқарастары
мен педагогикалық жүйелері, сонымен ... ... ... ... ... ... оқытудың теориясы мен тәжірибесін қарастырғанда
және оған баға бергенде марксистік-лениндік әдіснама, партиялық ... ... ... ... оның ішінде тәрбие тарихын әлеуметтік
құбылыс ретінде бағалауда таптық ... ... ... ... ... таптық тұрғыдан қарау тәрбиенің тарихи-теориялық
теориясы мен ... ... ... тежеп отырды, тарихтағы көрнекті
педагог тұлғалардың идеяларын жеткіліксіз бағалауға, ... ... ... ... ұрындырды, сонымен қатар объективтік
тұрғыдан ... ... ... орны мен ... дұрыс
бағалалауға жол берілді. Әсіресе, бұл ... ... ... ... мен оқу ... ерекше орын алды.
Дей тұрғанмен, барлық кеңестік кезеңдегі педагогика ... ... ғана ... жағымсыз тұрғыдан бағалау дұрыс болмаған болар еді.
Кезінде педагогика тарихынан оқулықтар мен оқу ... ... ... ... ... М.Ф.Шабалда, тұңғыш қазақ тілінде
шыққан “Педагогика тарихы” ... ... ... ... ғылымдарының докторы, профессор Қартбай Бекенұлы ... ... ... ... ... ... Мусиннің еңбегін ерекше
атаған жөн. Бірақ бұл оқулықтар ескі әдіснама мен ... ... ... ... ... сай ... ... мәселелерді
тарихқа жаңа көзқарас тұрғысынан қайтадан қарастыру қажет болды.
Тарихи-педагогиканың білім беруде маңызды әдіснамалық ... ... ... ... ол ... ... ... мен тәжірибесінің дамуын бағалауда әлеуметтік алғышарттарды
енгізуге мүмкіншілк ... оның ... ... ... ... педагогика тарихының мәнді әдіснамалық негіздеріне мәдениеттану
тұрғысынан қарауды жатқызуға болады. Оның мәні мәдениет ұғымының өз мәнімен
байланысты, ... өмір сүру ... ... ... ... ... беруге болады. Сонымен қатар тәрбие жалпы алғанда тәжірибені
бір ұрпақтан келесі ұрпаққа беру ... ... Осы ... тәжірибесі, тәрбие ұғымдарының өзара байланысында, мәдениеттанудың
негіздері жатыр. ... ... ... өзі – ... бір бөлігі.
Әрбір педагогикалық ілім ғылымның даму тарихында белгілі орын ... ... ... ... ... ... ... оны байыта
түседі.
Педагогика тарихы курсында өткендегі көрнекті ... ... аса ... ... ... ... және
қоғамдық қайраткерлердің педагогикалық көзқарастары талданылады, олар
кәсіптік ... бар ... ... ... ... ... ... сіңірді, тәрбиенің мақсаттары мен міндеттері туралы,
кейбір әдістемелік мәселелер ... ... ... ... кезде өткендегі Қазақстанда педагогикалық ой-пікірдің даму
тарихын зерттеуде үкіметтің “Мәдени мұра” атты ... ... ... сол бағдарлама саласында тарихи-педагогикалық мұраны
тарихқа жаңа көзқарас тұрғысынан зерделеуге тиіспіз. ... ... ... ... ... ... құбылыстарды бүгінгі
күннің мәселелерімен байланыстыра ... ... ... мен көрнекті педагогтарымыздың мұраларын зерделеуде ... ... ... қазіргі мәселелерін,- деп жазды профессор Н.К.Гончаров,
барлық педагогика ... сын ... ... түпкілікті шешу
мүмкін емес. Үрдістер немесе құбылыстардың мәні тарихи ... ... ... өзі ... тарихының жалпы фонында түсінікті болады”.
Тарихи-педагогикалық құбылыстарды зерттеуде дәстүрлі ... ... ... ... ... деп педагогика ғылымының
бастауында тұрған зерттеу ілімдерден, ағартушы-ойшылдардан мұрагерлікпен
қазіргі ... ... ... ... айтамыз. Бұл Платон мен
Квинтилиани, Коменский мен Песталоцци ... ... олар ... ... педагогика ғылымында пайдаланылып келеді.
Зерттеу жұмысының мәселесі, пәні және міндерттеріне ... ... ... ... ... және ... ... әдістері бір-бірімен
бірлікте қарастырылады, сонымен қатар арнаулы әдістер, атап ... ... ... және тағы ... ... ... талдауға және деректі әдеби, мұрағат материалдарын
теориялық жинақтауға бағытталған ... ... ...... ... ... ... келе
жатқан әдістердің бірі. Кең мағынада тәжірибені зерттеу әдісі тәрбиенің
тарихи байланысын ... ... ... ... ... ... ... таным қызметі болып табылады. Бұл әдістің көмегімен
нақтылы мәселелерді шешудің жолдары ... жаңа ... ... ... қажеттігі туралы ойластырылған қорытынды жасалады. Сондықтан да
қарастырып отырған әдісті кейде ... әдіс деп те ... әдіс ... ... ... ... ... байланысты.
Педагогика тарихын зертеу үшін қажетті әдебиет құжаттары мен қайнар
көздеріне мыналар жатады:
1. Қазақстан Республикасы үкіметінің ... ... мен ... ... ... беру ... заң, 2004-2010 жылдарға ... ... беру ... ... ... беру ... Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бекіткен ... ... ... ... педагогика тарихы мәселелері бойынша
классиктердің еңбектері; ... ... ... мен басқа да тарихи-педагогикалық материалдар; ... ... ... ... тәрбие туралы көркем әдебиеттер; ... ... ... ауыз ... тәрбиелік үлгілері (мақал-
мәтелдер, ертегілер, шешендік өнері, айтыс ... ... ... мен
дастандар және т.б.); тәрбие мәселелері жөніндегі жазылған мемуарлық және
көркем ... ... ескі ... ескерткіштер, жазушылардың,
философтардың, ойшылдардың, педагогтардың әр кезеңдердегі педагогика,
тәрбие, ... беру ... ... еңбектері және т.б. жатады.
Педагогика тарихы - ғылым және пән ... ... ... ... Педагогика тарихы ең алдымен мәдениет тарихымен
тығыз байланысты.
Педагогика тарихы тарих ғылымдарының өзімен, әдебиет және ... және ... де ... ... ... ... мәдениетті тұтынушы және оның иесі
болып табылады. Тәрбиенің білім берудің, оқытудың міндеттерін дұрыс ...... ... ... ... ... Жас ... мәдениеті
мен тәрбиесінің дамуының арасындағы өзара байланысты тарихи-педагогикалық
үрдісте анықтау-педагогика тарихының ғылым және оқу пәні ... ... ... ... ... өкілі мәдениеттің жаршысы,
насихаттысы болып табылады. Тарихи-педагогикалық ... ... ... ... мәдениет тарихының, философия тарихының,
әдебииет тарихының қайнар көздерін әртүрлі еңбектерін кеінен ... ... ... ... ... Ең алдымен педагогика
тарихын дәуірлерге бөлуде азамат тарихында ... ... ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Педагогика тарихының әдіснамалық негіздері және басқа ғылымдармен байланысы жөнінде173 бет
Педагогика тарихы233 бет
Педагогика тарихы және міндеттері8 бет
“Педагогика тарихы ”курсының теориялық әдіснамалық негізі207 бет
Дефектология ғылымына жалпы түсінік туралы4 бет
Педагогика психология ғылым ретінде6 бет
Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы5 бет
Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы жайлы мәлімет6 бет
Психология табиғи және гуманитарлық ғылым ретінде7 бет
Психология табиғи және гуманитарлық ғылым саласы ретінде5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь