ҚР мен шет елердің азаматтық іс жүргізу құқығыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 39 бет
Таңдаулыға:   
ҚР мен шет елердің азаматтық іс жүргізу құқығы

I. Дәріс сабақтарының тақырыптары

II. Дәріс сабақтарының тақырыптары

№ 1 тақырып. Азаматтық іс жүргізу құқығы және оның қағидалары
1. Тақырыптың мазмұны:
Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңдық мүдделерін қорғау нысандары. Соттық қорғануға құқық. Азаматтық процессуалдық форманың мәнісі, негізгі белгілері және мағынасы. Азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен заңдық мүдделерін қорғаудың соттық және соттық емес нысандарының өзара қатынасы.
Азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы, пәні, әдістері және жүйесі. Азаматтық іс жүргізу құқығының өзге құқық салаларымен арақатынасы.
Соттық реформа және оның азаматтық іс жүргізу құқығына әсері. Азаматтық іс жүргізу құқығының қайнар көздері. Азаматтық-
процессуалдық нормалар, оның құрылы мы және уақыт бойынша, кеңістікте және тұлғалар шеңберінде қолданыста болуы (әрекет етуі).
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының пәні және жүйесі.
Азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаларының ұғымы, жүйесі және олардың мағынасы.
Жалпы құқықтық заңдылық қағидасы және оны азаматтық іс жүргізуде іске асыру.
Азаматтық іс жүргізу құқығының ұйымдастырушылық қағидалары: сот төрелігін тек соттың жүзеге асыруы; судьялардың ауыстырылмайтындығы, тағайындалуы және сайлануы; судьялардың тәуелсіздігі және тек заңға бағынуы; азаматтық істерді жеке дара және алқалы құрамда қарау; азаматтар мен ұйымдардың заң мен сот алдындағы теңдігі; тұлғаның ар-намысы мен қадір-қасиетін, іскерлік беделін құрметтеу; сот талқылауының жариялылығы; сот ісін жүргізу тілі.
Азаматтық іс жүргізу құқығының қызметтік қағидалары: диспозитивтілік; сайысушылық (жарыспалылық); тараптардың тең құқылы болуы; сот талқылауының ауызша және тікелей жүргізілуі; үзіліссіздік.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - құқық саласы ретіәнде азаматтық іс жүргізу құқығының нақты институттарының мазмұнын меңгеру үшін және азаматтық іс жүргізу заңнамасының жалпы бастамалары мен мәнісі ретінде азаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары туралы, азаматтық іс жүргізу құқығының даму тенденциялары мен келешегі жөнінде түсінікті қалыптастыру үшін қажетті жалпы теориялық ұғымдарды оқып-үйрену.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:

білуге: қорғау нысаны, оттық қорғануға конституциялық құқық, азқаматтық істер бойынша сот төрелігі, сала, ғылым,
пән, құқықтың қайнар көзі, азаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары, олардың жіктелуі және мағынасы туралы ұғымдардың мазмұнын.
қабілетті болуға: саланың пәні мен ғылым пәні, сот төрелігі және азаматтық іс жүргізу құқығы, азаматтық іс жүргізу құқығының ұғымы және әдістері ұғымдарын ажырата білу.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 45: Статьи,Үлгi: Сборник судебных актов по недействительным сделкам Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, 2016. - 276 с.
4. ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. http:adilet.zan.kzkazdocsK9500 01000_
2 Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
3. Акимбекова С.А. Роль нормативных постановлений в системе нормативных правовых актов и действующего права ж. Әдiлет, 2014. № 1. - С. 55-59.
4. Акимбекова С.А., Тлегенова Ф.А. О развитии гражданского процессуального права в Республике Казахстан Сборник науч. ст. Евразийский гражданский процесс: к 25-летию стран СНГ и Балтии под ред. Д.Я. Малешина. - Москва, 2015. - С 63-108.
5. Абдикаримов Н. Азаматтық істі мемлекеттік тілде жүргізудің өзекті мәселелері Заңгер. - 2013. - №1. - С. 38-40.
6. Атаханова С.К. Ежелгі римдегі азаматтық іс жүргізудің нысандары ҚазҰУ хабаршысы.Заң сер. = Вестник КазНУ.Сер.юридическая. - 2014. - №1. - С. 131-134.
7. Атаханова С.К., Омарова М.С. Азаматтық іс жүргізудегі жариялық принципі ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. - 2016. - №1. - С. 130- 133.
8. Мақұлбеков Б. Азаматтық процесс: бүгіні мен болашағы Заң газеті. - 2014. - 1 сәуір (№45); 2 сәуір (№46).
9. Мәуленқұлов Ғ. Төрешілдік рәсімдерді азайту - сот төрелігінің сапасын арттыру кепілі Заңгер. - 2015. - №5. - С. 43-45.
10. Талапова Г.Т. Принцип диспозитивности гражданского процесса и его реализация в законодательстве и судебной практике www.zakon.kz

№ 2 тақырып. Қазақстан Республикасының азаматтық сот ісін жүргізу
1. Тақырыптың мазмұны:
Азаматтық сот ісін жүргізудің ұғымы. Азаматтық іс жүргізудің сатылары.
Сот жүйесін реформалаудың азаматтық сот ісін жүргізуге әсері.
Азаматтық сот ісін жүргізуді дифференцияциялау және оның түрлері.
Оңайлатылған сот ісін жүргізудің жалпы сипаттамасы. Соттардың мамандандырылуы.
Азаматтық-құқықтық дауларды реттеудің балама тәсілдері және азаматтық сот ісін жүргізу.
Процестік мерзімдердің ұғымы және мәнісі. Процестік мерзімдердің түрлері.
Процестік мерзімдерді есептеу. Процестік мерзімді өткізіп алудың салдарлары. Процестік мерзімдерді ұзарту және қалпына келтіру тәртібі.
Азаматтық істерді қараудың мерзімдері (толық және қысқартылғын).
Азаматтық ісжүргізудегі сот шығыстарының ұғымы және құрамы. Мемлекеттік баждың ұғымы және түрлері. Мемлекеттік баждың мөлшері. Мемлекеттік бажды төлеушілер, мемлекеттік бажды төлеуден босатылған тұлғалар.
Іс бойынша іс жүргізуге байланысты шығындар. Сот шығыстарынан босату. Сот шығыстарын бөлу.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - азаматтық іс жүргізу заңнамасына және азаматтық іс жүргізу құқығының қағидаларын тиісінше іске асырумен сәйкес сот ісін жүргізудің бір түрі ретінде азаматтық сот ісін жүргізу туралы, сондай-ақ процестік мерзімдер мен іске қатысушы тұлғаларға жүктелетін сот шығыстары туралы ұғымды студенттерде қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
білуге: азаматтық сот ісін жүргізудің міндеттері, азаматық іс жүргізу, азаматтық істер, азаматтық іс жүргізу сатысы, азаматтық сот ісін жүргізудің түрлері, талап қою ісін жүргізу, ерекше іс жүргізу, ерекше талап қою ісін жүргізу, оңайлатылған іс жүргізу туралы ұғымдардың мазмұнын.
қабілетті болуға: азаматтық сот ісін жүргізудің белгілері мен түрлерін анықтау, кез келген сатының мазмұнын.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика Вып. 41: Судебные акты, связанные с нотариальной деятельностью Под ред. А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, 2013. - 344 с.
4. ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды. http:adilet.zan.kzkazdocsK9500 01000_
2 Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
3. Қазақстан Республикасы соттарының азаматтық істер бойынша сот шығындары туралы заңдарды қолдануы туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2006 жылғы 25 желтоқсандағы N 9 Нормативтік қаулысы http:adilet.zan.kzkazdocsP0600 0009S_
4. Алимбеков М. Актуальные вопросы совершенствования правосудия в Республике Казахстан Заңгер №7 (168) июль 2015. - С. 12-17.
5. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух томах. Том 1. Учебник. - Алматы: КазГЮА, 2001. - 416 с.
6. Баулин О.В., Носырева Е.И., Фильченко Д.Г., Шеменева О.Н. Виды гражданского судопроизводства: учебное пособие. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. - 280 с.
7. Иовов Э. Повышение доступа к правосудию Заңгер №4 (165) апрель 2015. - С. 20-24.
8. Комиршинов М. Оптимизация гражданского процесса Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, Институт правовых исследований и анализа, 2014. - Вып. 29. - С. 24-30.
9. Есбағанбаетов Ш. Азаматтық іс жүргізуді жетілдірудің (оңтайландырудың) кейбір мәселелері туралы Заңгер. - 2013. - №9. - С. 16-18.

№ 3 тақырып. Азаматтық процессуалдық құқық қатынастары
1. Тақырыптың мазмұны:
Азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының ұғымы және оның ерекшеліктері.
Азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының туындау негіздері.
Азаматтық процессуалдық құқық қабілеттілік және азаматтық процессуалдық әрекет қабілеттілік.
Азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының мазмұны және объектісі.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының заңдық табиғаты мен мәнісі туралы, олардың

ерекшеліктері мен басқа да құқық қатынастарынан айырмашылығы туралы ұғымды студенттерде қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
білуге: азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының ұғымы, мәнісі және туындау негіздері.
қабілетті болуға: азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының белгілері мен олардың азаматтық-құқықтық қатынастардан айырмашылығын айқындау.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 47: Статьи,Үлгi: Жилищные споры Под ред. К.А. Мами, М.Т. Алимбекова, А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, 2016. - 128 с.
4. ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Александров А.Ю. Особенности гражданских процессуальных правоотношений Вестник Калужского университета, № 4(29), 2015. - С.13-15.
3. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух томах. Том 1. Учебник. - Алматы: КазГЮА, 2001. - 416 с.
4. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. - М.: Статут, 2016. - 624 с.
5. Гражданский процесс: учебник Отв. ред. Блажеев В.В., Уксусова Е.Е. - М.: Проспект, 2015. - 736 с.
6. Курмантаева Л. О казахстанской модели оценки качества работы судов Заңгер №3 (164) март 2015. - С. 12-16.
7. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России: учебник отв. ред. А.А. Мохов. - М.: ООО Юридическая фирма Контракт, 2017. - 384 с.
8. Нұрмашев Ү. Ө. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы: оқу құралы: қысқаша курс - Өңделіп, толықт. 2-ші басылым. - Алматы: Жеті Жарғы, 2013. - 317 б.

№4 тақырып. Азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының субъектілері
1. Тақырыптың мазмұны:
Сот азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының міндетті субъектісі. Соттың құқықтық жағдайы. Соттың құрамы.
Азаматтық іс жүргізудегі тараптардың ұғымы және оның процессуалдық құқықтары мен міндеттері.

Процессуалдық іске ортақ қатысудың ұғымы, мақсаты, негіздері және түрлері. Іске ортақ қатысушылардың құқықтары мен міндеттері.
Тиісті емес жауапкердің ұғымы. Тиісті емес жауапкерді ауыстырудың шарттары, тәртібі және салдарлары.
Процестік құқық мирасқорлығының ұғымы және негіздері. Іс жүргізуге құқық мирасқорының кірісу тәртібі және оның құқықтық жағдайы.
Азаматтық іс жүргізудегі үшінші тұлғалар және олардың түрлері.
Прокурордың азаматтық іс жүргізуге қатысу негіздері мен нысандары. Азаматтық іс жүргізудегі прокурордың процессуалдық жағдайы. Оның құқықтары мен міндеттері.
Басқа тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау құқығы берілген мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, заңды тұлғалар немесе азаматтардың азаматтық іс жүргізуге қатысу негіздері және мақсаты.
Сотта өкілдік етудің ұғымы, соттағы өкіл және оның өкілеттігі.
Сот төрелігін жүзеге асыруға көмектесуші тұлғалар. Олардың құқықтары мен міндеттері.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - азаматтық процессуалдық құқық қатынастарының субъектілері және олардың құқықтық жағдайы туралы және азаматтық іс жүргізудің әрбір субъектісінің жеке дара құқықтық жағдайы туралы түсінікті қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
қабілетті болуға: азаматтық проц ессуалдық құқық қатынастарыныңың субъектісі ретін де соттың ерекше мәртебесін, азаматтық процессуалдық құқық қабілеттілік пен әрекет қабілеттілік ұғымдарының материалдық құқықтағы ұқсас ұғымдарынан ажыратуды, азаматтық істің қаралуына қатысты заңдық мүдделері белгісі бойынша азаматтық процессуалдық құқық қатынастары субъектілерінің жіктелуін. істей білуге: тиісті емес жауапкерд і тиістісінен, даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғаны дербес талаптарын мәлімдемейтін үшінші тұлғадан, іске ортақ қатысушыларды
үшінші тұлғалардан ажырата білу.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 51: Үлгi: Налоговые споры. Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко. - Алматы, 2017. - 172 с.
4. ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377

2. Абдрахманова С. Ж., Канатов А.К. К вопросу определения места и роли органов прокуратуры. Журнал Право и государство.
№4(73) 2016. - С. 26-31.
3. Акимбекова С.А., Лер С.М., Скрябин С.В. Участие прокурора в гражданском процессе: сравнительно-правовой анализ http:lprc.kzfileslibrary
4. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух томах. Том 1. Учебник. - Алматы: КазГЮА, 2001. - 416 с.
5. Гражданский процесс: учебное пособие М.Ю. Лебедев, Ю.В. Францифоров, А.В. Чекмарева. - Москва: Юрайт, 2015. - 233 с.
6. Идрисова С. Совершенствование института судебного представительства: вопросы правотворчества и правоприменения Заңгер №5 (166) май 2015. - С. 71-74.
7. Конусова В.Т. Роль и формы участия прокурора в гражданском процессе в контексте нового гражданского процессуального кодекса Вестник Института законодательства Республики Казахстан №2 (43) 2016. - С. 24-32.
8. Мухамеджанов Э. К вопросу о представительстве в суде по материалам проекта ГПК. Заңгер №5 (166) май 2015. - С.74-78.
9. Қалиев А. Азаматтық істер бойынша сотта өкілдік етудің өзекті мәселелері Заң. - 2013. - №10. - С. 28-29.

№ 5 тақырып. Азаматтық істердің ведомстволығы және соттылығы
1. Тақырыптың мазмұны:
Ведомстволықтың түрлері.
Сотқа талап қою істерінің ведомстволығы. Ерекше талап қою және ерекше іс жүргізу істерінің ведомстволығы. Бірнеше өзара байланысты істердің ведомстволығы. Сот ведомстволығының басымдығы.
Ведомстволық туралы заңнаманы даму тенденциялары.
Соттылықтың ұғымы. Соттылықтың ведомстволықтан айырмашылығы.
Соттылықтың түрлері. Тектік соттылық. Аумақтық соттылық және оның түрлері. Мамандандырылған соттарға азаматтық істердің сотылығы. Соттылық туралы келісім. Істі басқа сотқа берудің тәртібі. Соттылық туралы тәртібпті сақтамаудың саларлары.
Соттылық туралы даулар.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - соттық қорғану құқығына кепілдік ретінде ведомстволық және соттылық ережелерінің көмегімен рисдикциялық органардың арасында юрисдикцияны (құзыретті) бөлуге

қатысты және олардың мағынасы туралы студенттің кешенді білімін қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
білуге: соттық қорғану құқығын іске асыру тетігінде
ведомстволық және соттылық ұғым дарының мазмұнын және айырмашылығын; ведомстволық пен соттылықтың түрлерін.
қабілетті болуға: талап қою құқығын іске асырудың алғышарты ретінде ведомстволық және соттылық құқықтық санттарының мазмұнын және талап қою құқығын іске асырудың шарттарын анықтау;
ведомстволық ұғымының соттық құзыреттілік және соттылық ұғымынан айырмашылығын айқындау.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 48: Статьи,Үлгi: Аренда. Земельные споры Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, 2016. - 224 с.
4. ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Бегалиев Б. Доступ к правосудию, приближение судов к месту нахождения сторон, подсудность специализированных судов Заңгер
№7 (168) июль 2015. - С. 62-67.
3. Виляк О.М. О проблеме разграничения подведомственности дел об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов между судами общей юрисдикции и арбитражными судами Исполнительное право. - М.: Юрист, 2013, № 1.
- С. 12-20.
4. Дүйсенова Э. О. Қазақстан Республикасында азаматтық сот ісін жүргізудегі істердің соттылығы: монография - Алматы : Қазақ ун-ті, 2009. - 185 б
5. Кайса С., Искакова А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РК. (Часть 2). - Алматы: Жети Жаргы, 2014. - 384 с.
6. Тлегенова Ф.А. К вопросу о специализации судов в Республике Казахстан Материалы 4-ой международной научно-теоретической конференции Худяковские чтения по финансовому праву. - Алматы, ТОО Налоговый эксперт, 2014. - С. 259-269.
7. Нұрмашев Ү. Ө. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы: оқу құралы: қысқаша курс - Өңделіп, толықт. 2-ші басылым. - Алматы: Жеті Жарғы, 2013. - 317 б.

№ 6 тақырып. Соттық дәлелдеу және дәлелдемелер
1. Тақырыптың мазмұны:
Соттық дәлелдеудің ұғымы, мақсаты және субъектілері.

Соттық дәлелдемелердің ұғымы және жіктелуі.
Іс жүзіндегі деректер және дәлелдеу тәсілдері. Дәлелдемелік фактілер.
Дәлелдеу пәнінің ұғымы. Дәлелдеуге жатпайтын фактілер.
Дәлелдеу тәртібі. Дәлелдемелердің қатыстылығы және жарамдылығы. Дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін мәліметтер. Дәлелдемелердің анықтығы және жеткіліктігі.
Дәлелдеу бойынша міндеттерді бөлу. Дәлелдемелік призумпциялар (ұғымы және мағынасы).
Дәлелдемелерді ұсыну. Соттың дәлелдемелерді талап етіп алдыруы. Дәлелдемелерді қамтамасыз ету дәлелдемелерді бекіту тәсілі ретінде (негіздері мен тәртібі). Сот тапсырмасы. Сот тапсырмасын беру мен орындаудың процессуалдық тәртібі.
Дәлелдемелерді зерттеу (уақыты, орн ы және субъектілері).
Дәлелдемелерді зерттеудің тәртібі.
Дәлелдемелерді бағалау (уақыты, орны және субъектілері). Дәлелдеу тәсілдерінің түрлері.
Тараптардың және үшінші тұлғалардың түсініктері және оларды бағалау.
Куәнің айғақтары. Куәнің құқықтары мен міндеттері. Куәлардан айғақтар алудың процессуаллдық тәртібі. Куә ретінде бола алмайтын тұлғалар.
Жазбаша дәлелдемелер және оны бағалау. Жазбаша дәлелдемелердің түрлері (мазмұны бойынша, субъектілері бойынша, құрылу сипаты бойынша).
Заттық дәлелдемелер және оны бағалау. Заттық дәледемелердің жазбаша дәлелдемелерден айырмашылығы.
Орнында қарап-тексеру. Орнында қарап-тексеруді жүргізудің тәртібі.
Азаматтық іс жүргізудегі сараптама. Сарапшының қорытындысы және оны бағалау. Сарапшының процессуалдық құқықтары мен міндеттері. Сараптаманы тағайындау мен жүргізудің тәртібі. Сарапшыдан жауап алу. Алғашқы, қосымша және қайталама сараптама. Жеке-дара, комиссиялық және кешенді сараптамалар.
Процессуалдық әрекетке қатысуға маманды қатыстыру.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - жалпы және атап айтқанда, азаматтық сот ісін жүргізудегі дәлелдемелік құқық теориясының жалпы ережелері туралы, азаматтық істер бойынша дәлелдеу процесінің мәнісі мен мазмұны туралы, сондай-ақ оның қылмыстық іс жүргізудегі дәлелдеуден айырмашылығы туралы студенттің кешенді білімін қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:

білуге: дәлелдемелік құқықтың негізгі ұғымы мен дәлелдеу процесін реттейтін ережелерді, сонымен қатар соттық дәлелдеудің әрбір сатысының мазмұнын.
қабілетті болуға: заңдық фактілерді дәлелденетін (дәлелдеуге жатқызылған), дәлелдеуден босатылған, әртүрлі санаттар бойынша дәлелдемелік және процессуалдық дәлелдемелер, нақты істің санаты бойынша дәлелдеу міндетін анықтау.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 52: Үлгі: Купля-продажа. Трудовые споры Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко, Алматы: 2017. - 204 с.
4. ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Атаханова С.К., Мірәлиева М.Қ. Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдемелерді бағалаудың мәні және мазмұны ҚазҰУ хабаршысы. Заң сер. - 2016. - №1. - С. 104-108.
3. Баймолдина 3. X. Доказывание и доказательства в гражданском судопроизводстве: Научно-практическое пособие. - Алматы: Жетi Жаргы, 2001.
4. Борчашвили И.Ш. Современное состояние и перспективы развития казахстанской судебно - экспертной деятельности Право и государство. № 1(70) 2016. - С. 33-38.
5. Вердиян Г. Пределы судейского усмотрения при реализации добросовестности и иных оценочных категорий в гражданском праве России. №2 (163) февраль 2015 г. - С. 82-88.
6. Курманбаев Б.М., ШагдароваТ.А. Институт частных судебных экспертов в Республике Казахстан Право и государство. № 1(70) 2016.
- С. 57-60.
7. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: учебник. - Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2012. - 410 с.
8. Сисенова М. Свидетель, имеющий право на защиту Заңгер №2 (163) февраль 2015 г. - С. 68-72.
9. Треушников М.К. Судебные доказательства. Изд-во Городец, http:www.flip.kzdescript?cat=peo ple&id=1446902016. - 304 с.

№ 7 тақырып. Талап және талап қою
1. Тақырыптың мазмұны:
Талап қою ісінің ұғымы. Талап қою ісін жүргізудің тәртібі. Талаптың ұғымы, оның түрлері және элементтері.
Талапқа құқық және талап қоюға құқы қ. Талапқа құқықтың алғышарттары (жалпы және жеке, оң және теріс).
Талаптарды біріктіру және бөлу.

Жауапкердің мүдделерін қорғау. Талапқа қарсылық білдіру (материалдық және процессуалдық). Қарсы талап қою.
Талапты өзгерту. Талаптан бас тарту. Талапты тану. Татуласу келісімі.
Талап қоюды қамтамасыз етудің тәртібі және талап қоюды қамтамасыз ету шарасының күшін жою.
Талапты қою тәртібі және оны орындамаудың салдарлары. Талап қою арызы және оның мазмұны. Талап қою арызының жетіспеушіліктерін орындау тәртібі.
Талап қою арызын қайтару. Талап қою арызын қабылдаудан бас тартудың негіздері.
Талап қою арызын қабылдау. Азаматтық істі қозғаудың құқықтық салдарлары.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - азаматтық сот ісін жүргізудің жалпы ережелері ретінде танылатын талап қою ісін жүргізуді қозғау үшін бұзылған немесе дауланып отырған құқықтарды қорғаудың негізгі құралы ретінде талап институтымен байланысты жүйелі білімдерді, сонымен бірге бірінші сатыдағы сотта азаматтық істі қозғау сатысы туралы ұғымды студентте қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
білуге: азаматтық-құқықтық мағынадағы талап немесе талап қою құқығы, процессуалдық мағынадағы талап немесе сотқа жлданудың процессуалдық құралы, талап қою құқығы және талап қою құқығының алғышарттары және талап қою құқығын іске асырудың шарттары, бірінші сатыдағы сотта азаматтық істерді қарау мен шешудің талап қою нысанының мәнісі.
қабілетті болуға: талаптың элементін айқындау, талаптың пәні бойынша талаптың түрін анықтау, ұқсас талаптар.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар.
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 49: Статьи,Үлгi: Договорные споры Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, 2016. - 276 с.
4. ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Азаматтық істер бойынша қамтамасыз ету шараларын қабылдау туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2009 жылғы 12 қаңтардағы N 2 Нормативтік қаулысы. http:adilet.zan.kzkazdocsP0900 0002S_
3. Акимбекова С.А. Процессуальная регламентация возбуждения гражданского судопроизводства в свете доступности правосудия

Международная научно-практическая конференция Доступность правосудия в гражданском процессе: теория и практика - Алматы, 2012. - С. 187-194.
4. Абдувалиев Е. Талап қоюды қамтамасыз ету және қамтамасыз ету шаралары ұғымы Қазақстанның ғылымы мен өмірі=Наука и жизнь Казахстана. - 2013. - №1-2. - С. 80-87 б.
5. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: В двух томах. Том 2. Учебник. - Алматы: КазГЮА, 2001. -366 с.
6. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Науч. практич. пособие. - Алматы: Жеті жарғы, 2001. - 96 с.
7. Афанасьев С.Ф. Гражданское процессуальное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры, 2-е изд., перераб. и доп. Издательство: Юрайт, 2017. - 444 с.
8. Гурвич М.А. Учение об иске: учебное пособие Ответ.ред. д.ю.н. М.С. Шакарян. - М.: Проспект, 2017. - 686 с.
9. Гурвич М.А. Право на иск. - М.: Проспект, 2017. - 686 с.
10. Гусев А.П. Все виды исковых заявлений и претензий в суд. Новая редакция. Изд-во Феникс, 2016.- 347 с.
11. Идрышева С.К. Направление повесток и иных извещений в деятельности международных арбитражей Право и государство. № 1(66) 2015. - С. 81-84.

№ 8 тақырып. Істі сот талқылауына дайындау. Азаматтық іс жүргізудегі татуластыру рәсімдері
1. Тақырыптың мазмұны:
Істі сот талқылауына дайындау және оның мәнісі. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындаудың мерзімдері. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындаудың тәртібімен жүзеге асырылатын процессуалдық әрекеттер.
Істі сот талқылауына тағайындау. Соттың шақыруы және соттың басқа да хабарлаулары. Сотқа шақыру туралы қағаздың мазмұны. Соттың шақыру қағазын тапсырудың тәртібі. Жауапкерді іздестіру.
Татуластыру рәсімінің ұғымы және түрлері.
Татуласу келісімінң табиғаты. Татуласу келісімі институтының азаматтық іс жүргізу құқығында алатын орны. Татуласу мерзімін жасасу және бекітудің салдарлары.
Медиация дауларды шешудің балама тәсілдерінің бір түрі ретінде. Медиацияның қағидалары мен құралдары. Медиация рәсіміндегі медиатордың атқаратын рөлі және қызметі. Қазақстанда медиацияны құқықтық реттеу.
Партисипативтік рәсімнің ұғымы және мәнісі.
Азаматтық іс жүргізуде партисипативтік рәсім тәртібімен дауды реттеу.

Партисипативтік рәсім тәртібімен дауды реттеу туралы келісім және оныц орындау.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - сот талқылауына істі дайындау сатысы туралы, онда соттың іс жүргізуді одан әрі дамыту бойынша әрекет ету стратегиясы мен тәсілдерін анықтау үшін, іс бойынша сот ісін жүргізуді тоқтата тұру немеме тоқтату, иә арызды араусыз қалдыру мүмкіндігін анықтау бойынша алдын ала сот отырысын өткізу туралы студентте ұғымды қалыптастыру. Сөйтіп, азаматтық сот ісін жүргізуді оңтайландыру істі сот талқылауына дайындау сатысының тиімділігімен байланыстырылады.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
білуге: істі сот талқылауына дайындаудың мақсатын, міндеттерін және мазмұнын, сондай-ақ азаматтық іс жүргізудегі татуласу келісімінің мәнісі мен мағынасын; татуласу келісімін жасасудың және бекітудің салдарлары; дауларды шешудің балама тәсілі ретінде медиацияның мәнісі мен мағынасын; дауларды шешудің балама тәсілі ретінде партисипативтік рәсімнің мәнісі мен мағынасын; азаматтық іс жүргізудегі татуласу рәсімінің ерекшеліктері.
қабілетті болуға: іс жүргізу сатысы, істі сот талқылауына дайындау сатысы және сот ісін жүргізу ұғымдарына терминологиялық талдау жүргізу; азаматтық іс жүргізу құқығының ғылыми-ұғымдық аппаратының санаттары мен ұғымдарымен еркін жұмыс істей білу; заңнамалық қайнар көздерді және сот тәжірибесінің материалдарын, соның ішінде анықтамалық құралдарды және ақпараттық-анықтамалық құқықтық жүйені пайдалану.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар.
1) Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 49: Статьи,Үлгi: Договорные споры Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, 2016. - 276 с.
4. Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Азаматтық істерді сот талқылауына дайындау туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік қаулысы 2001 жылғы 13 желтоқсан N 21 http:adilet.zan.kzkazdocsP0100 0021S_
3. Гражданский процесс: учебник Н.П. Антипов и др. - Москва: Инфра-М: Контракт, 2015. - 501 с.
4. Ильясова К.М. Проблемы заключения мирового соглашения в процедурах банкротства по законодательству Республики Казахстан
http:online.zakon.kz

5. Касенова А. Применение информационных технологий в деятельности органов судебной власти Заңгер №8 (169) август 2015 г.- С. 19-23.
6. Ковач Кимберли К. Медиация. Краткий курс. Изд-во Инфотропик Медиа, 2013. - 316 с.
7. Куанова И. Методика судебного разбирательства. Заңгер №1 (162) январь 2015. - С. 61-65.
8. Манабаева М.А. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству (проблемы теории и практики). Автореферат к.ю.н.:
12.00.03 - Алматы, 2010. - 34 с.
9. Нурлыбаева Д. Медиация в исполнительном производстве. Заңгер №5 (166) май 2015. - С. 51-53.
10. Нұрмашев Ү. Ө. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу құқығы: оқу құралы: қысқаша курс - Өңделіп, толықт. 2-ші басылым. - Алматы: Жеті Жарғы, 2013. - 317 б.

№ 9 тақырып. Бірінші сатыдағы соттың азаматтық істі қарауы
1. Тақырыптың мазмұны:
Сот талқылауының мәнісі. Сот отырысындағы төрағалық етушінің
рөлі.
Сот отырысының бөлімдері. Дайындық бөлімі. Сот отырысына
шақырылған тұлғалардың сотқа келмеуінің салдарлары. Судьяға және басқа іс жүргізуге қатысушыларға қарсылық білдіру.
Істі мәні бойынша қарау (істің мән-жайларын зерттеу). Соттық жарыссөздер. Прокурордың қорытындысы.
Шешім шығару және оны жариялау.
Істі талқылауды кейінге қалдыру. Іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру. Істі шешім шығармай аяқтау: іс бойынша іс жүргізуді тоқтату, арызды қараусыз қалдыру. Олардың негіздері мен құқықтық салдарлары бойынша айырмашылықтары.
Сот отырысының хаттамасы, оның мазмұны мен мағынасы. Іске қатысушы тұлғаның сот отырысының хаттамасымен танысу құқығы, сот отырысының хаттамасына ескерту беру құқығы.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - соттың тәрбиелік қызметін, сондай-ақ азаматтық сот ісін жүргізу міндеттерін орындауға мүмкіндік беретін, азаматтық іс жүргізу құқығының қағидалары іске асырылатын сот талқылауының сатылары туралы ұғымды студентте қалыптастыру. Іс жүргізудің бұл сатысында салалық қағиданың іске асырылуын айқындау.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:

білуге: сот талқылауының әрбір бөлімінің мақсатын және қызметін; согт талқылауы және сот отырысы ұғымдарын ажырату; сот талқылауын кейінге қалдыру , іс бойынша ісжүргізуді тоқтат тұру және іс бойынша іс жүргізуді тоқтату, арызды қараусыз қалдыру түрінде сот талқылауы динамикасындағы ауытқудың ықтимал нұсқаларын.
қабілетті болуға: іс бойынша іс жүргізуді тоқтату үшін, істі мәні бойынша талқылауды кейінге қалдыру үшін, іс бойынша іс жүргізуді тоқтата тұру үшін, арызды қараусыз қалдыру үшін негіздерді ажырату, кәдуілгі тәртіптен ауытқудың әрбір нұсқасының құқықтық салдарларын ажырату.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар.
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Вып. 53: Үлгi: Страхование. Корпоративные споры. Под ред. К.А. Мами, А.Г. Диденко. - Алматы, 2017. - 204 с.
4. Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Сот шешiмi туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі N 5 нормативтік қаулысы. http:adilet.zan.kzkazdocsP0300 0005S_
3. Соттардың азаматтық істер бойынша жеке ұйғарымдар шығару тәжірибесі туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы N 1 Нормативтік қаулысы. http:adilet.zan.kzkazdocsP1000 0001S_
4. Акимбекова С.А. Методические рекомендации по организации и проведению деловой игры по гражданскому процессу: учебное пособие.
- Алматы: Қазақ университетi, 2014. - 78 с.
5. Баймолдина З.Х. Исковой порядок защиты прав в суде: Науч. практич. пособие. - Алматы: Жеті жарғы, 2001. - 96 с.
6. Бычков А.И. Актуальные проблемы судебного разбирательства.
- Издательство: Инфотропик Медиа, 2016. - с. 480.
7. Интерактивные методики изучения гражданского процесса: Учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей юридических вузов Под ред. В.В. Яркова. - М.: Статут, 2016. - 136 с.
8. Новеллы гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан о производстве в суде первой инстанции: практическое пособие. - Алматы, GIZ 2016 г. - 232 с.
9. Тлегенова Ф.А. Применение норм гражданского и гражданского процессуального законодательства Республики Казахстан: учебное пособие. - Алматы: Қазақ университетi, 2014. - 145 с.
10. Азаматтық істерді қозғау:Талап арыздардың және сотқа басқа да шағымданулардың үлгілері [Текст] = Возбуждение гражданских дел:

Образцы исковых заявлений и других обращений в суд. - Алматы : Жеті жарғы, 2003. - 184 б.
11. Шнитгер Г., Сулейменова У., Куанова И., Сейдалина Ж., Котоянц А. Методика судебного разбирательства по гражданским делам: учебное пособие. - Алматы: Налоговый эксперт, 2012. - 280 с.

№ 10 тақырып. Бірінші сатыдағы соттың актілері
1. Тақырыптың мазмұны:
Сот актілерінің ұғымы және түрлері. Сот шешімінің мәнісі және мағынасы. Сот шешіміне қойылатын талаптар. Шешімнің мазмұны (оның құрамдас бөліктері).
Шешім шығарған соттың сот шешіміндегі жетіспеушіліктерді жоюы. Қосымша шешім. Шешімді түсіндіру. Қате жазулар мен анық арифметикалық қателерді түзету.
Сот шешімінің заңдық күші. Шешімнің заңдық күшіне ену сәті.
Шешімнің заңдық күшіне енуінің құқықтық салдарлары.
Шешімді дереу орындау. Шешімді орындауды кейінге қалдыру және бөліп орындау. Сот шешімін орындау тәсілі мен тәртібін өзгерту. Алып берiлген ақша сомаларын индекстеу.
Бірінші сатыдағы соттың ұйғарымы. Сот шешімінің сот ұйғарымынан айырмашылығы.
Ұйғарымның түрлері (мазмұны, нысаны, шығару тәртібі). Сот ұйғарымының заңдық күші. Жеке ұйғарым.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - бірінші сатыдағы соттың актілерінің ұғымы, белгілері, мәнісі, түрлері және мағынасы туралы ұғымды студентте қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
білуге: сот шешіміне қойылатын талаптарды; сот шешімінің заңдылығы мен негізделуі талаптарын бұзудың салдарларын; бірінші сатыдағы соттың шешімінің заңдық күшінің ұ,ымы, мәнісі және мағынасын; шешімнің заңдық күшіне енуінің шарттары.
қабілетті болуға: сот шешімінің заңдық күшінің құқықтық белгілерін, объективтік және субъективтік шектерін анықтау; шешімді дереу орындауды шешімнің дереу заңдық күшіне енуінен ажырату.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар.
Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. Практика Вып. 43: Судебная практика по таможенным спорам. Возмещение материального и морального вреда. Споры, связанные с госзакупками
Под ред. А.Г. Диденко. - Алматы: Раритет, Институт правовых исследований и анализа, 2014. - 256 с.
4. Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Сот шешiмi туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2003 жылғы 11 шілдедегі N 5 нормативтік қаулысы. http:adilet.zan.kzkazdocsP0300 0005S_
3. Соттардың азаматтық істер бойынша жеке ұйғарымдар шығару тәжірибесі туралы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2010 жылғы 25 маусымдағы N 1 Нормативтік қаулысы. http:adilet.zan.kzkazdocsP1000 0001S_
4. Гражданский процесс: пособие В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. - Минск: Тетралит, 2013. - 239 с.
5. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. - М.: Статут, 2016. - 624 с.
6. Мохов А.А., Воронцова И.В., Семёнова С.Ю. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России: учебник отв. ред. А.А. Мохов. - М.: ООО Юридическая фирма Контракт, 2017.- 384 с.
7. Гражданское законодательство. Статьи. Комментарии. ҮЛГI. Сборник судебных актов по недействительным сделкамПодред. К.А. Мами, А.Ж. Ештая, А.Г.Диденко. - Алматы, Раритет, 2016. - Выпуск 45. - 276 с.
8. Потапова А.А.Гражданское процессуальное право. Конспект лекций: учебное пособие. - Издательство: Проспект, 2017. - 112 с.

№ 11-тақырып. Оңайлатылған іс жүргізу
1. Тақырыптың мазмұны
Оңайлатылған іс жүргізудің ұғымы. Оңайлатылған іс жүргізу тәртібімен істі қарау үшін алғышарттар.
Оңайлатылған іс жүргізудің түрлері
Бұйрық арқылы іс жүргізудің ұғымы. Сот бұйрығын шығарылатын талаптар.
Сот бұйрығын шығару туралы арыз (нысаны мен мазмұны, беру тәртібі, қабылдаудан бас тарту және қайтару негіздері, арыздағы кемшіліктерді түзету).
Сот бұйрығы (ұғымы, шығарпу тәртібі және мерзімі). Сот бұйрығының мазмұны.
Сот бұйрығының күшін жою.
Сот бұйрығын өнідіріп алушыға беру және оны орындау.
Сыртай іс жүргізудің ұғымы. Сырттай іс жүргізуге жол беретін жағдайлар. Сырттай іс жүргізуде азаматтық істерді қараудың тәртібі.
Сырттай шешім (ұғымы және мазмұны). Сырттай шешімнің заңдық күшіне енуі. Сырттай шешімді шағымдау тәртібі.

Сырттай шешімнің күшін жою туралы арызды қарау бойынша соттың өкілеттігі. Сырттай шешімнің күшін жою және істі мәні бойынша қарауды қайта бастауға жіберу.
2. дәріс сабағы тақырыбының осы тақырыпты меңгерген студенттің құзыреттілігімен байланысы
Тақырыптың мақсаты - азаматтық істер бойынша оңайлатылған іс жүргізудің қажеттігі туралы, азаматтық сот ісін оңтайландыру үшін оңайлатылған іс жүргізудің маңызы туралы студентте түсінік қалыптастыру.
Аталмыш тақырыпты оқып-үйренген соң студент міндетті:
білуге: азаматтық сот ісін жүргізуді оңтайландырудың тарихи- құқықтық және теориялық негіздерін; іс жүргізу құқығы ғылымында қалыптасқан азаматтық сот ісін жеделдетуді ұғынуға қатысты көзқарастарға талдау жүргізу.
қабілетті болуға: оңайлатылған іс жүргізудің ұғымын қалыптастыру, бұйрық арқылы іс жүргізу мен сырттай іс жүргізудің белгілері мен ерекшеліктерін айқындау.
3. Сот тәжірибесінен мысалдар.
1. Астана қаласы Алматы аудандық сотының судьясының 2 наурыз 2015 жылғы № 2-4030 іс бойынша борышкер С. дан кәмелетке толмаған балаларын асырауға алимент өндіру туралы сот бұйрығы;
2. Қостанай облысы Рудный қалалық сотының 06.05.2015 ж. № 2- 25662015 іс бойынша П.ның К. ға әкелікті анықтау және алимент өндіру туралы сырттай шешімі.
4 Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік кодексі. Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ. http:adilet.zan.kzkazdocsK1500 000377
2. Азарова Е.С. Характеристика заочного судебного разбирательства и его негативные последствия в судебном производстве
Юристъ-Правоведъ. Ростов-на-Дону: ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Азаматтық істер бойынша жазбаша дәлелдемелер
Жеке тұлғаның құқықтары және оларды қорғау механизмдері
Коммерциялық банктердің қызметтері мен операциялар
Маркетингтік орта жүйесі
Халықаралық экономкалық ұйымдар және ХЭҚ-ды реттеу мәселелері
Қазақстанның Орта Азия аумағындағы қауіпсіздік пен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етудегі орны
Әлеуметтік–мәдени бағдарламаларға жұмсалатын шығыстар
Егеменді елдің діни басылымдары
Бухгалтерлік есептің басты міндеттері болып табылатыны
Қазақстан тұқтылық және жаңару жолдары
Пәндер