Қазандықтың жылулық сұлбасы


Мазмұны

Кіріспе 5
1 Қазандықтың жылулық сұлбасы 7
1.1 Қазандықтын жылулық сұлбасының сипаттамасы 7
2 Қазан агрегатының жылулық есебі 14
2.1 ДКВР 6,5 . 13 бу қазанының қысқаша сипаттамасы 14
2.2 Бастапқы мәліметтер 17
2.2.1 Отынның жұмыс массасының құрамын анықтау 22
2.2.2 Жану өнімі мен ауа көлемін анықтау 23
2.2.3 Жылулық баланс 23
2.2 4 Ошақты есептеу 27
2.2.5 Буландырғыш құбырлар жиынтығын есептеу 35
2.2.6 Экономайзерді есептеу 35
2.3 Жану өнімдері мен ауа көлемін анықтау 36
2.4 Қарағанды көмірінің жану өнімділігінің энтальпиясын есептеу 41
2.5 Қазан агрегатының жылулық балансы 44
2.6 Ошақты есепте 50
2.7 Буландырғыш конвективті қыздыру бетін есептеу 51
2.8 Экономайзерді есептеу 53
2.9 ПӘК.і бойынша қазан теңдігі 55
3 Экономика
3.1 Капиталды салым шығындары

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
Мазмұны

Кіріспе 5
1 Қазандықтың жылулық сұлбасы 7
1.1 Қазандықтын жылулық сұлбасының сипаттамасы 7
2 Қазан агрегатының жылулық есебі 14
2.1 ДКВР 6,5 – 13 бу қазанының қысқаша сипаттамасы 14
2.2 Бастапқы мәліметтер 17
2.2.1 Отынның жұмыс массасының құрамын анықтау 22
2.2.2 Жану өнімі мен ауа көлемін анықтау 23
2.2.3 Жылулық баланс 23
2.2 4 Ошақты есептеу 27
2.2.5 Буландырғыш құбырлар жиынтығын есептеу 35
2.2.6 Экономайзерді есептеу 35
2.3 Жану өнімдері мен ауа көлемін анықтау 36
2.4 Қарағанды көмірінің жану өнімділігінің энтальпиясын 41
есептеу
2.5 Қазан агрегатының жылулық балансы 44
Ошақты есепте 50
2.6
2.7 Буландырғыш конвективті қыздыру бетін есептеу 51
Экономайзерді есептеу 53
2.8
ПӘК-і бойынша қазан теңдігі 55
2.9
3 Экономика
3.1 Капиталды салым шығындары

Кіріспе

Қазіргі уақытта жылумен қамту жүйесі тек Қазақстан Республикасының
қалаларында ғана емес ауылдық аудандарды да қамтиды. Орталықтандырылған
жылу жүйесінің артықшылықтары талассыз. Отынның үнеміділігі және басты
экологиялық қауыпсыздық бірталай жақсарады.
Бірақ алыста орналасқан жас кәсіпорындар, өндіріске керек бу мен
ыстық су параметрлеріне байланысты жақында орналасқан жылу көздерін
іздейді.
Мынадай кәсіпорындар сияқты сүтөңдеу зауыты және нефтебазалар, нан
пісіру ханалары және тағы басқа өндіріс орындары меншікті қазандықтарына
тапсырыс береді, ол экономикалық жағынан өте тиімді болып келеді, тіпті ң
отынының үнемділігін артыруға мүмкіндік тудырады.
Облыстың ауылдарында орналасқан шағын жеке кәсіпорындарда пейілді
шегінде елдімекенің жылумен қамтуға теңның технологиялық үдерісінде сұрайды
және ыстық сумен қамту үшін қолданады.
Дипломдық жобада ДКВР 6,5 – 13 бу қазаның құрып орындау ұсынылып
отыр. Сонымен қатар осы қазанға қызмет көрсету мен автоматтандыру, еңбекпен
қоршағанортаны қорғау бөлімдері есептеліп қарастырылған. жобалауға кететін
шығын мөлшеріде анықталды.

1 ҚАЗАНДЫҚТЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ СҰЛБАСЫ

1.1 Қазандықтын жылулық сұлбасының сипаттамасы

Жобаланып отырған қазандық ДКВР-6,5-13 қазаны қатты отынды жағады.
Қоректік суын дайындау үшін екі сатылы натрий катиондаудың сұлбасы
қолданылады. Кейін катионитті сүзгіштің регенерациясы ас тұзымен
жұргізіледі..
Жұмсартылған судың сілтілігі өзгермейді, бірақ рН аумағы натриның
сілтілік катионыны арқасында кальциның және магниның катионының
ауыстырушылығының бірнеше ауқымданады.
Жобаланып отырған қазандық үшін декарбонизатор орнатсақ жеткілікті
болады. Көмірқышқыл газын судан натри катионитті филтрдан кейін судың
температурасын көтермей жүргізеді. Судың декарбонизациясы Рашиг сакиналары
енгізілген аппараттаррда жүргізіледі. Декарбонизациякезінде көмір
қышқылынан құтылу негізінде 3-тен 10 мгл дейін барады. Декарбонизаци
процесіне әсер ететін негізгі факторлар-ауа жұмсалуы, су температурасы, су
мен газ фазасының салыстармалы жанасу беті және су рН мөлшері. Керамикалық
Рашиг сақиналарынан жасалған қондырғы ағаш қалқандарынан жасалған
қондырғымен салыстырғанда декарбонизатордың ауданы мен биіктігін азайтуға,
ауаны азырақ пайдалануға, декарбонизация процесін терендетуге, қондырғыны
ұзағырақ қолдануға мүмкіндік туғызады. Декарбонизатор корпутан 1, оның тор
көзден 2 тұрады. Корпус Рашиг сакиналарынан жасалған қондырғымен 3
толтырылады. Ол бактың 4 үстіне орнатылған. Бак декарбонизацияланған су
сақталады. Тазалауға арналған су корпустың жоғарғы жағындағы тесіктен 5
беріліп, қондырғылар арқылы төменге қарай ағады. Төменнен 6 тесік арқылы
ауа беріледі, ол жоғары қарай су ағынына қарама-қарсы көтеріледі. Ауа мен
көмірқышқыл газы декарбонизатордан шығатын ауыз 7, арқылы көтеріледі, ал
тазаланған су 8 шығатын тесік арқылы өтеді. Қондырғыда дренажды құбырлар 9
бар. Декарбонизаторлардан көмір қышқылын шығару әсері ауаның жұмсалуына
байланысты. Судың бір кубометріне 20-40м3 ауа жұмсалғанда, көмір қышқылының
қадық коцентрациясы 3-8 мгл аралығында болады.
Декарбонизаторды таңдау үшін арнайы кестені қолданады бұл су өндеу
қондырғылардың өндіргіштігіне байланысты. Біздің жобалап отырған қазандыққа
декарбонизатор өндіргіштігі 15 м3сағ болғаны жеткілікті.
Қазандық сұлбасында атмосфералақ деаэратор орнаталады. Ол қалған көмір
қышқыл газы мен оттегіні жояды.
Екі сатылы деаэрация кенінен колданылады. Екінші саты ретінде
барбатажды деаэратор аккумулятор багінің үстінде орнатылған қондырғы.
Келесі төмендегі суретте көрсетілген.

1 — деаэрациялық колонка; 2 — үстінгітесік тарелка; 3 —төменгі тесік
тарелка; 4 — бак-аккумуляторы; 5 — секционды арақабырға; 6 — шығу әйнегі; 7
—бу қорабы; 8 — тісікті бет; 9 — арақабырға; 10 — конденсатты және
химиялық тазаланған суды әкелу; 11 — барботажды буды әкелу; 12 —0,12
МПа қысыммен буды әкелу; 13 — деаэрациядан өткен суды әкету;
14—деаэратор буы; 15— сақтағыш жәнетасып кетпеу гидроысырмасы .

Сурет 1. Екі сатылы барбатажды деаэратор

Жобаланушы қазандықта қазандар кенінен тараған табиғи циркуляциялы.
Қанның ошағы толығымен экранды құбырлармен бекітіліп орналастырылған.
Түтінді гадар кеткен кезде өздерінің жылуынқызу бетіне беріп суды
қыздырадыда буға айналдырады. Қазанның оқшауы отқа төзімді бетоннан және
шамотты кірпіштен жасалады.
Қазан екі барабаннан тұрады үстінгі және төменгі, оларды тігінең
орналасқан құбырлар қосып тұрады. Құбырлардың диаметрі 51х2,5 мм. Құбырлар
барабанға дәнекерленген ішкі қысымды үстау үшін. Үстінгі барабан төменгі
барабаннан ұзынырақ келген; үстінгі барабанға қызу бетінің құбырлары
орнатылған ол түтінді газдармен қыздырылады.

2 ҚАЗАН АГРЕГАТЫНЫҢ ЖЫЛУЛЫҚ ЕСЕБІ

2.1 ДКВР 6,5 – 13 бу қазанының қысқаша сипаттамасы

ДКВР – су құбырлы қайта құрастырылымды екі барабанды қазан.
ДКВР бу қазандары – екі барабанды, қаныққан немесе аса қыздырылмаған
буды өндіру үшін тік су құбырлы, өндірістік кәсіпорындарға технологиялық
қажеттіліктер үшін, жылумен қамтамасыздандыру, винтиляция және ыстық сумен
қамтамасыз ету үшін қажетті суды ысыту үшін қолданылатын қазандар.
ДКВР бу қазандары ХХғ-ң 50-ші жылдарының ортасынан бастап шығарыла
бастады. Ең алғаш рет оларды Би қазан зауыты жасап шығарған. Қазіргі кезде
ДКВР қазандарын өндіруді Генерация өндірістік тобы өз мойнына алған.
БиКЗ ААҚ өндірген қазандардың құрастыры- лымдарындағы кемшіліктерді
есепке ала отырып, олар өнім сапасын арттыру мақсатымен жаңа технологиялық
өндірісті қолданды. ДКВР қазандарының құбырлы жүйесінің барабанмен жалғасуы
қазанның жөндеуге жарамдылығы мен сенімділігін арттыру үшін дәнекерлеу
емес, жапсыру әдісі қолданылған. Дәнекерлеудің автоматты кешенін пайдалану
ДКВР барабанын жоғары сапада дайындауға, тұтынушуларға беруге мүмкіндік
береді.
Басқа бу қазандарына қарағанда ДКВР қазандарының артықшылықтары:
- өнімділікті реттеудің кең ауқымы (номиналдыдан 40-120% дейін) қазанды
жоғары тиімділікпен қолдануға және жылу энергиясымен
қамтамасыздандыруға кететін шығынды әлдеқайда үнемдеуге мүмкіндік
береді;
- бір отын түрінен екіншісіне өту мүмкіндігі;
- қазанның бұзылатын, бөлшектенетін құрастырылымы оларды алдындағы
қазандықтарға қабырғаларын зақымдамай қондыруға және тез орнатуға
мүмкіндік береді;
- қазан жұмысының сенімді гидравликалық және аэродинамикалық сызбасы 91%
- ға дейінгі ПӘК-пен қамтамасыз етеді;
- қазанның су қыздыру (водогрейный) режиміне өту мүмкіндігі;
- пайдалану мен қызмет көрсетуге кететін шығын деңгейінің аздығы;
- қазанды монтажымен бірге тапсырыс бергенде 7-10% дейін жеңілдіктер
көрсетілген;
- ДКВР қазанының жөндеуге жарамдылығы мен сенімділігін арттыру үшін
дәнекерлеу емес, вальцование әдісі қолданылған;
- дәнекерлеудің автоматты кешенін пайдалану ДКВР барабанын жоғары сапада
дайындауға, тұтынушуларға беруге мүмкіндік береді.
ДКВР қазандарын көптеген сынау және ұзақ уақыт пайдалану дәрежесі
тәжірибесінен оның, номиналдымен салыстырғанда, төмендетілген қысымда жұмыс
істеуі олардың сенімділігін арттыратынын дәлелдейді. ДКВР-2,5; 4; 6,5; 10;
қазандары үшін рұқсат етілген номиналды қысым 0,7 МПа-ға (7кгссм2) тең.
Жұмыс қысымының төмендеуі қазан агрегаты ПӘК-ң төмен –
деуіне әкелмейді. Қазан элементтері 1,4 МПа жұмыс қысымына есептелінген,
олардың жұмысының қауіпсіздігі қазанға қондырылған сақтандырғыш
клапандармен қамтамасыз етіледі. Қазандардағы қысымның 0,7 МПа-ға дейін
төмендеуінде қазандардың экономайзерлерімен комплектациялауы өзгермейді,
бұл жағдайда қоректік экономайзерлерде судың жеткіліксіз қыздырылуы
қазандағы будың қанығу температурасына дейін 200С жоғары температураны
құрайды.
Қазанда экрандалған ошақ камерасы мен жайылған ысытылатын майысқан
құбырлар тармағынан тұрады. Тармақтарына алаудың тартылуын жою үшін және
ДКВР қазандарының оттық камерасындағы химиялық жанбай қалулардағы шығынды
азайту үшін екі бөлікке: оттық пен жану камерасын шамотты қалқанмен бөледі.
Қазан құбыр тармақтарының ішінде оны бірінші және екінші газ жүру жолынан
бөлетін шойынды қалқан бар, ол құбырларды ендік бойымен жуғанда тармақтарда
газдың көлденең бұрылуын қамтамасыз етеді.
Газдардың ошақтан толық жану камерасына қарай және қазаннан шығуы –
асимметриялы. Бу қыздырғыштар санына орай ысытылатын құбырлар бөлігі
орнатылмайды, бу қыздырғыштар ысытылатын құбырлардың екінші үшінші
қатарларынан кейінгі бірінші газ жүру жолына орнатылады.
Қазанда жоғарғы (ұзын) және төменгі (қысқа) барабандар орналасқан.
Олардың арасы диаметрі 51х2,5мм болатын майысқан құбырлардан тұратын
дәлізді тармақтармен (пучок) жалғасқан. Қазандарда экрандалған оттық
камерасы бар.
Барабандарды қарау үшін және олардағы құрылғыларды қондыру үшін,
сонымен қатар құбырларды тазалау үшін көлемі 325х400мм өтпелдер
орналастырылған. Ішкі диаметрі 1000мм барабан 14МПа қысымға төзімді 16ГС
немесе 09Г2С маркалы болаттан жасалады, қабырғасының қалыңдығы 13мм.
Қазанның экрандары және ысытылатын тармақтары болатты тігіссіз құбырлардан
тұрады.
Қазанда пайда болған шламды жою үшін экрандардың төменгі камерасында
өтпелдер болады, камераларды перилдты жуу үшін диаметрі 32х3мм-лі
штуцерлері бар.
Қазан келесі циркуляциялы сызба бойыша жұмыс жасайды: қоректік су құбыр
бойымен жоғарғы барабанға келеді, одан конвективті тармақтың әлсіз
қыздырылған құбырларымен төменгі барабанға келеді. Экрандардың қоректенуі
жоғарғы және төменгі барабандардың қыздырылмайтын құбырларында жүргізіледі.
Бу-сулы қоспа экрандардан және тармақтың көтеру құбырынан жоғарғы барабанға
келеді.
Қазанда болатты прокаттан жасалған дәнекерлі құрастырылымды тірек
жақтауы бар. Төменгі барабанның алдыңғы тірегі қазанның қозғалмайтын, мықты
тірегі болып табылады. төменгі барабанның және жандарындағы экрандардың
басқа да тіректері сырғанайтын болып жасалған, алдыңгы және артқы экрандар
камералары кронштейндермен қаңқаға бекітіледі. Жандарындағы экран
камералары тіреуіш жақтауға бекітіледі.
Қазан бақылау - өлшеу аспаптары мен қажетті арматуралармен (БӨАмА
(КИПиА))жабдықталған: сақтандырғыш клапандар, монометрлер және оларға үш
жүрісті крандар, шынылы деңгей көрсеткіш жақтаулар, запорлы
шұра (вентиль) және қазан қоректенуіндегі қарсы клапандар, барабанды үрлеу
запорлы шұралары, экрандар камерасы, қоректену және бу қыздырғыш
реттеуіштері, қаныққан немесе аса қызған буды іріктеу запорлы шұралары,
төменгі барабаннан суды төмен түсіру шұралары, химикаттарды сыртқа шығару
запорлы шұралары, бу сынамасын алу үшін шұралар.
Газдың температурасы қазандардан (2-10тсағ) кейін жағылатын отынға
байланысты 280-3400С құрайды. Қазанға қоректік суды 138-1650С дейін
қыздыратын, 75-90% ПӘК-ін алу үшін түтіндік газдарды 150-1800С – қа дейін
суытатын су экономайзері жобаланған.

2. Бастапқы мәліметтер

Кесте 2.

Атауы Белгіленуі Өлшем бірлігі Сан мәні
Қазанның бу ,
өнімділігі кгс 7,0
1,94
Бу қысымы (абсолютті) МПа
1,0
Қоректік судың
температурасы 100
Отын - - Қарағанды көмірі
Қазан - - ДКВР-6,5-13

2.2.1 Отынның жұмыс массасының құрамын анықтау

Кесте 2.2 Отынның жұмыс массасының құрамын анықтау
Атауы Белгіленуі Өлшем бірлігі Сан мәні
1 2 3 4
Отынның жану массасының % 41,1
элементтік құрамы
% 2,8
% 0,8
% 6,6
% 0,7
Отынның жұмыс массасының % 40,9
күлдігі
Отынның жұмыс массасының % 7
ылғалдылығы
Отынның құрғақ массасының жану 15800
жылуы
2.2.2 Жану өнімі мен ауа көлемін анықтау
Отынның жану массасының % 41,1
элементарлы құрамы
% 2,8
% 0,8
2.2 кестенің жалғасы
1 2 3 4
Отынның жану массасының % 6,6
элементарлы құрамы
% 0,7
Отынның құрғақ массасының жану 15800
жылуы
Қазан ошағындағы асқын ауа -
коэффициенті 1,4
Конвективті буландырғыш - 0,1
құбырлар жиынтығына ауаның
сорылуы
Экономайзердегі ауаның сорылуы -
0,1

2.2.3 Жылулық баланс
Бу өнімділігі 1,94
Бу қысымы (абсолютті) МПа 1,00
Қоректік судың температурасы 80
Будың қанығу температурасы 179
Құрғақ қаныққан будың 2776,4
температурасы
Булану жылуы r 2013,9
Қайнаған судың энтальпиясы 758,7
Қоректік судың энтальпиясы 313
Қаныққан будың ылғалдылығы y - 0,05
Қазан агрегатынан суды үрлеу P % 5
Суық ауа температурасы 30
Суық ауа энтальпиясы 282
Кететін газдар энтальпиясы % 2577
Химиялық жанбай қалуға кеткен % 1
жылу шығыны
Механикалық жанбай қалуға % 5,5
кеткен жылу шығыны

2.2 кестенің жалғасы
1 2 3 4
Әкетудегі отын күлінің үлесі - 0,1
Қождың жылы сиымдылығы 0,93
Қождың температурасы 600
Отынды жылыту температурасы -

2.2.4 Ошақты есептеу
1 2 3 4
Ошақ көлемінің жылу жүктемесі 300
Жану массасына үшқындарының 42
шығуы %
Ошақтың ені м 2
Күлдік деформациясының 1070
бастапқы температурасы
Үш атомды газдардың көлемі 0,79
Сулы будың көлемі 0,49
Ошақтағы газдардың қысымы бар 1,0
Түтіндік газдардың тығыздығы 1,3
Ылғал ауаның теориялық мөлшері 7,12
Күл бөлшектерінің тиімді мкм 20
диаметрі
Тиімді коэффициент. Коксты 0,015
болшектерден сәулелердің
әлсізденуі
Экрандалу дәрежесі - 0,5
(жанама)
Таратылған жылу 19260
2.2 кестенің жалғасы
1 2 3 4
Қождың әсерінен жылу шығыны % 0,18
Ошақтағы газдар энтальпиясы 25715
Жанудың теориялық 1549
температурасы
Кешен 118
Ластану коэффициенті - 0,6
Экранды құбырлардың диаметрі м 0,051
Экранды құбырлардың қадамы м 0,11
Құбыр осьінен қаптауға дейінгіe м 0,026
ара қашықтық
Бұрыштық коэффициент X - 0,78

2.2.5 Буландырғыш құбырлар жиынтығын есептеу
Ошақтан кейінгі температура 1020
Ошақтан кейінгі энтальпия 17262
Есептелінген отын шығыны 0,200
Жылу сақтау крэффициенті - 0,977
Ысытылатын құбырлар м 0,051
диаметрларі (сыртқы)
м 0,10
Құбырлар Ендік
қадамы

Бойлық м 0,11
Есептелінген құбыр ұзындығы м 1,725
Бірінші газ жүру жолындағы - 14
қатардағы құбырлар саны (жуық)
2.2 кестенің жалғасы
1 2 3 4
Ошақтағы жылу мөлшері 1857
Конвективті буландырғыш 6334
құбырлар жиынынан кейінгі
газдардың энтальпиясы
Экономайзер алдындағы 380
газдардың температурасы
Конвективті буландырғыш 11,11
құбырлар жиынтығындағы
газдардың көлемі
Түзету қатар санына - 1,00
коэффициенттебайланысты
рі:
салыстырмалы - 1,00
қадамдарға
физикалық - 0,93
қасиетінің
өзгеруіне
Жылу беру коэффициенті 49,50
Құбырлар жиынын газдармен жуу - 0,9
коэффициенті
Үш атомды газдардың көлемдік - 0,193
үлесі
Үш атомды газдармен 0,154
сәулелердің әлсіздену
коэффициенті
Ластану коэффициенті 0,008
Коэффициент - 0,96
Жылу беру коэффициенті 119
(номограммадан)

2.2.6 Экономайзерді есептеу
1 2 3 4
Кететін газдардың 150
температурасы

2.2 кестенің жалғасы
1 2 3 4
Экономайзерде жану өнімдерінің 11,82
рұқсат етілген көлемі
Экономайзер құбырының диаметрі м 0,076
(сыртқы)
Құбырлар қадамыЕндік м 0,15
бойлық м 0,15
Құбырлар ұзындығы м 2
1 құбырдағы қабырғалар саны шт. 75
Қабырғалар қалыңдығы м 0,005
Қабырғалы құбырдың толық 2,95
қыздыру беті
Құбырлар жиынтығындағы 8,0
газдардың орташа жылдамдығы
(жанама)
Экономайзердің жылу беру 20
коэффициенті
(номограммадан)
Коэффициент - 1,01
Жылу берудің төмендеуінің - 1,0
коэффициенті
Экономайзердегі газ 2
жүрістерінің саны -
Күйе үрлегіш құбырларды м 0,83
қондыру үшін құбыр мен
құбырлар жиыны арасындағы
арақашықтық
Бір өткелдегі күйе үрлеу шт. 2
қондырғысының саны
Радиациялы қыздыру беті 21,79
Конвективті булану қыздыру 150
беті

2.2 кестенің жалғасы
1 2 3 4
2135
Конвективті булану қыздыру
бетіне газдармен берілген жылу
мөлшері
% 83,34
Қазан агрегатының ПӘК-і
(максималды)

2.3 Жану өнімдері мен ауа көлемін анықтау

Кесте 2.3 Жану өнімдері мен ауа көлемін анықтау
Атауы БелгіӨлшемЕсептеу формуласы Есептелуі Сан
ленуібірлінемесе берілгені мәні
гі
1 2 3 4 5 6
1кг отынға 3,86
кететін құрғақ
ауаның
теориялық
мөлшері
Үш атомды 0,78
газдар көлемі
Екі атомды 3,05
газдар көлемі
(теориялық
қажетті)
Сулы будың 0,36
көлемі
(теориялық
қажетті)
Дымқыл ауаның 3,9
теориялық
мөлшері
Конвективтв - 1,40+0,1 1,5
буландырғыш
құбырлар
жиынтығындағы
асқын ауа
коэффициенті
Экономайзердег- 1,40+0,1+0,1 1,6
і асқын ауа
коэффициенті
Ошақтағы 5,75
Конвективтв 6,53
буландырғыш
құбырлар
жиынтығын-дағы
11,82
Экономайзер-
дегі


4. Қазан агрегатының жылулық балансы

Кесте 2.5 Қазан агрегатының жылулық балансын есептеу
Атауы БелгілӨлшем Есептеу формуласыЕсептелуі Нәтежие
енуі бірлігнемесе берілгені сі
і
1 2 3 4 5 6
Кететін - 0,3611,82 0,0668
газдарға сулы
будың көлемдік
үлесі
Кететін бар 0,066
газдарға сулы
будың
парциалдық
қысымы
Кететін XXIII 5 - 36,42
газдарға сулы кестеден
будың
конденсация
температурасы
Түтіндік газдың 93
котерілу
нүктесінің
температурасы
1)Кететін 124
газдардың қабылдаймыз 150
температурасы
(мини -малды)
Кететін 2.4 кестеден 2577
газ-дардың тем-
пературасы
Экономайзердің - 3500
тиімділігі
Экономайзер - 4000
құбырларынан
қоректік суға
жылу бару
коэффициенті

кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6
Экономайзердің - - 0,008
сыртқы бетінің
ластану
коэффициенті
Қоректік су-дың 74
темпера-турасы
(минималды)
2) Қоректік - - 80
судың
темпе-ратурасы
(есептелін-ген)
Қоректін судың 335
энтальпиясы
Кететін % 10,8
газ-дармен жылу
шығыны (рұқсат
етіл-ген
минималды)
Сыртқы ортаға % 1,93
жылу шығыны
Қожбен шығын % 0,06
Қазан % 80,71
агрегатының
пайдалы әсер
коэффициенті
(максималды)
Отынның жылу - -
сиымдылығы
Отын жылуы - -
Таралған жылу - 19260

кестенің жалғасы
1 2 3 4 5 6
Жылу сақтау - 0,977
коэффициенті
Қазан агрегатын 0,097
үрлеу
Қазан кВт 4592
агрегатының
пайдалы жылу
коэффициенті
Ошаққа 0,295
берілетін отын
шығыны
Есептелінген 0,278
отын шығыны
Отынның булану 6,98
мүмкіндігі

2.6 Ошақты есепте

Атауы БелгілӨлшемЕсептеу формуласыЕсептелуі Нәтежие
енуі бірлінемесе берілгені сі
гі
1 2 3 4 5 6
Ошақтың 17,84
көлемі
Тордың 1170
жылулық
жүктемесі
Тордың ауданы 4,5
Ошақтың м 3,8
биіктігі

Ошақтың м 2,25
ұзындығы
Алдыңғы 17,362,25 7,7
(артқы)
қабырғаның
ауданы
Жанындағы 17,362,00 8,68
қабырғалардың
ауданы
Ошақ 4,5
төбесінің
ауданы
Қабырғаларыны 41,76
ң толық
ауданы
(құрастырылға
н)
Ошақтан 1070-50 1020
кейінгі
температура
Ошақ - - 0
биіктігінің
жоғарғы
температурасы
на қатысты
жағдайы
Параметр М - 0,59-0,5*0 0,59
Ошақта S м 1,49
сәулеленетін
қабаттың
тиімді
қалыңдығы
Үш атомды - 0,785,75 0,136
газдардың
көлемдік
үлесі

2.6 кестенің жалғасы
Сулы будың - 0,365,75 0,062
көлемдік
үлесі
Үш атомды - 0,136+0,062 0,198
газдардың
көлемдік
үлесінің
қосындысы
Үш атомды бар 0,198
газдардың
парциал
қысымы
Өнім 0,296=0
,3
Коэффи-циент - - 0,8
Үш атомды 0,158
газдардан
сәулелердің
әлсіздену
ко-эффициенті
Түтіндік 8,1
газдардың
массасы
Үш атомды -
газдардағы
қождың
концентрацияс
ы
Күл 0,01
бөлшек-теріне
н
сәу-лелердің
әл-сіздену
ко-эффициенті
Оттық 0,183
ортасынан
сәулелердің
әлсіздену
коэффицие
Алау - 0,16
қаралығының
дәрежесі
Жанудың - 0,107
салыстырмалы
өлшемі
Ошақ - (0,16+(1-0,16)·0,107)0,399
қаралығының (1-(1-0,16)·(1-0,5)·
дәрежесі (1-0,107))
Ошақтағы 19051
газдардың
энтальпиясы
Ошаққа 44,8
қажетті
қабырға
беттері
Ошақтың 22,44
радиациялы
беті
Экрандалу - 22,4441,76 0,537
дәрежесі
(нақты)
Ошақтың 23
экрандармен
жабылған
қабырғасының
беті
Радиациялы 393
беттің жылу
кернеулігі
Ошақтағы жылу 770
мөлшері
Экрандардан 0,36
алынған бу
мөлшері
Радиациялы 77022,44 34,31
беттің
тиімділігі
Үлестік бу ()*3600 146
түсіру
Түзу беру % 14,5
коэффициенті

2.7 Буландырғыш конвективті қыздыру бетін есептеу

Кесте 2.7 Буландырғыш конвективті қыздыру бетін есептеу

Атауы белгіленӨлшем Есептеу формуласы Есептелуі Нәтиж
уі бірлігі немесе берілгені есі
1 2 3 4 5 6
Конвективті 17262- 3864
буландырғыш (1,94(2776,4-2014*0
құбырлар ,05-759+120)+(
жиынтығынан 759-335)*1,94-770)
кейінгі (0,278*0,977)
энтальпия
Конвективті 3639
буландырғыш
құбырлар
жиынтығындағы
жіберілген
жылу мөлшері
Газдар 700
ағы-нының
орта-ша
темпера-турас
ы
Газдардың 2,7
орташа
секундтық
көлемі
Газдар өту 1,183
үшін “тірі
ағыс”
Газдардың 2,71,183 2,28
құбырлар
жиынтығындағы
орташа
жылдамдығы
Конвекция 46,03
жылу беру
коэффициенті
Сәулелену 0,2
қабатының
тиімді
қалыңдығы
Жану - 0,031
өнімдерінің 6
қосындыларыны
ң оптикалық
қалыңдығы
Газдар - 0,030
ағысының
қаралық
дәрежесі
Құбырлар 447
жиынтығындағы
температурала
рдың орта
лагоритмдік
құламасы

2.8 Экономайзерді есептеу

Кесте 2.8 Экономайзерді есептеу

Атауы БелгілӨлшем Есептеу формуласы Есептелуі Нәтижес
енуі бірлігінемесе берілгені і
1 2 3 4 5 6
Экономайзер-ге кВт 734
газдармен
берілген жы-лу
мөлшері
Газдар 265
ағы-нының
орташа
темпера-турасы
Газдардың 4,66
орташа
секундтық
көлемі
Газдардың бір 0,12
құбырдан өту
үшін тірі
ағыс
Қатардағы шт. 4,85
құбырлар
саны(жанама)
Қатардағы - - - 5
құбырлар саны
(нақты)
Құбырлар 0,60
жиынтығынан
газдардың өтуі
үшін “тірі
ағыс”
Экономайзердегі 4,660,60 7,77
газдардың
орташа
жылдамдығы
Экономайэердегі 20,2
жылу беру
коэффициенті
Экономайзерден 179-30 149
кейінгі
температура
Экономайзер дің 380-149 231
басындағы
температу-ралық
арын
Экономайзердің 70
соңындағы 150-80
темпе-ратуралық
арын
Экономайзердегі 135
орта
лагоритмдік
температуралық
арын
Экономайзердегі 269
қыздыру беті
(есепте-лінген)
Құбырлар 91
жиынтығындағы шт.
құбырлар саны
(есепте-лінген)
Құбырлар - 18,2
қатарының саны
(есепте-лінген)
Құбырлар - - - 18
қатарының саны
(құрас-
тырыл.)
Өткелдердегі - 9
құбырлар
қатарының саны
Экономайзер ені 0,75
Экономайзер 3,01
биіктігі
Экономайзердің 266
қыздыру беті
(құрас-тырыл.)
Экономайзердің 2,76
тиімділігі 734266
Қазан 10,79
беттерінің
орташа
тиімділігі

2.9 ПӘК-і бойынша қазан теңдігі
2.9 кесте
Атауы БелгілеӨлшем Есептеу формуласы Есептелуі Нәтиж
нуі бірлігінемесе берілгені есі
1 2 3 4 5 6
Қазанның 770+3639+350 4759
қыздыру
беттерінен
берілген жылу
мөлшері
Толық бу 1,93
өнімділік
Жылулық % 0,51
баланс
Қазан % 82,36
агрегатының
ПӘК-і
Қазан % 0,98
агрегаты
ПӘК-і

3 ЭКОНОМИКА

3.1 Капиталды салым шығындары

Сүт зауыта ауылды мекенде орналасқандықтан өндірісті ыстық су және
бумен қамту үшін қуатты қазан ДКВР таңдалды. Отыны ретінде Экібастұз
көмірін қолданамыз.

Капиталды салымдар, мың.тг, келесі формула арқылы анықталады

Кз = (Коб + Кмонт + Кстр+ К дем.- К мет)х1,06
(8.1)

мұнда - қондырғылардың бағасы, мың.тг. қазан және қосалқы
қондырғылар.
- құру бағасы, мың.тг, алынады 20% ;
- құрылыс бағасы, мың.тг, алынады 30%;
Кдем- ескі қазанды бұзу бағасы, қазанды құрудын 50%
Кмет –темірдің бағасы,

Коб = (Ккотла + Квсп.обор)х3
(8.2)

мұнда - қазан бағасы ДКВР 6.5-13 – 8772 мың.тг
- қосалқы қондырғы бағасы 3625 мың.тг .

Коб = (24300+15300)х3 = 39600 мың.тг

Кмонт = 39600х0,2 = 7920 мың тг

Кстроит = 39600х0,3 = 11880 мың тг

Кдем = 0,5 К мон =0,5х39600 =19800 мың. тг.

К мет = Gкот х Цмет = (8,2 х 3) х 27,2 = 669,1 мың.
тг.

мұнда Gкот қазан салмағы, т.
Цмет –металдың бағасы, мың.тгт.

Кз = (39600+7920+11880+ 19800 -669,12)х1,06 = 78530,9 мың тг

Амортизация шығындары мың.тг. келесі формуламен анықталады

А = Кз х 0,1
(8.3)

А= 78530,9 х0,1 = 7853,1 тыс тг

мұнда 0.1 - амортизация коэффициенті, Кз. 10 % алынады

3.2 Қолдану шығындары

Қазандық жыл бойы жұмыс істейді. Отынның шығыны
0,0823 кгс,

Втнт = 0,0823х3х3600 = 888.84 кгч = 0,89 тс

Отын бағасымен оны әкелу ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бу турбинасының жылулық есебі
Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері жайлы мәлімет
Қазандықтың қыздыру беттірінің абразивті тозуы
Қазандықтың қыздыру беттерінің абразивті тозуы
Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері
Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері жайлы ақпарат
Тарату жабық қондырғыларының сұлбасы
Жарық поляризациясы.Жылулық сәулелену
Өндірістік қазандықтын жылутехникалық басқару жүйелері жайлы
Жылу электрстанцияларының сипаттамалары, түрлері, жалпы сұлбасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь