Текстилді машина жасау зауытының электрмен жабдықтау жүйесін жобалауға арналған бастапқы деректер1 Зауыттың коректенуі кернеуі 110/35/10кВ қуаты 40000 кВА бойынша екі үшорамды трансформатор орнатылған энергия жүйесінің қосалқы станциясынан жүзеге асады.
2 Жүйенің қуаты Sс = 1000 МВА, жүйенің қуатына қатысты 110 кВ жағындағы жүйенің реактивті кедергісі Xс = 0,6.
3 Электр энергия құны 4 тенге / кВтсағ.
4 Қосалқы станциядан цехтардың жиынтығына дейінгі қоректенуші желінің ұзындығы ℓ = 9 км.
5 А.1. кестесінде зауыттың электрлік жүктемесінің мәліметтері келтірілген.
6 А1 суретінде цехтардың жиынтығының негізгі жоспары көрсетілген.
7 Зауыт үш ауысымда жұмыс істейді.
8 Аудармалы коэффициент К = 340.
1 Есептік электр жүктемесінің анықталуы

1.1Электр энергияны тұтынушыларының қысқаша сипаттамасы

ЭҚЕ талаптарына сүйене отырып электрмен жабдықтаудың сенімділік дәлдік нүктесінен электр энергияны тұтынушыларды сараптау, орналасқан жердің өндірістік орта шартың анықтау және электрмен жабдықтаудың тоқыраусыздық деңгейі бойынша электр энергия тұтынушыларының дәрежесін келтіру.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1 Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для вузов. – М.: Энергия, 1973. – 584 б.: ил.
2 Федоров А.А., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: Учебник для вузов. − 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 472 б.: ил.
3 Федоров А.А., Старкова Л.Е. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. – М.: 1987. – 368 б.: ил.
4 Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 б.
5 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т.1. Электроснабжение /Под общ. ред. А.А. Федорова. − М.: 1986. – 568 б.: ил.
6 Электротехнический справочник: В 4 т. Т4. Использование электрической энергии./Под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред.А.И. Попов). – 9-е изд. стер. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 696 б.
7 Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2 т. Т.2. Электрооборудование /Под общ. ред. А.А. Федорова. − М.: 1987. – 592 б.: ил.
8 Правила устройства электроустановок. – СПб.: Издательство ДЕАН, 2001. – 928 б.
9 НТП ЭПП – 94
10 Р85 Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования / Под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002. – 152 б
11 МУ ПГУ 4.01.2- 06
12 СО ПГУ 4.08.1- 07

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 30 бет
Таңдаулыға:   
8 нұсқа

Текстилді машина жасау зауытының электрмен жабдықтау жүйесін жобалауға
арналған бастапқы деректер

1 Зауыттың коректенуі кернеуі 1103510кВ қуаты 40000 кВ(А бойынша
екі үшорамды трансформатор орнатылған энергия жүйесінің қосалқы
станциясынан жүзеге асады.
2 Жүйенің қуаты Sс = 1000 МВ(А, жүйенің қуатына қатысты 110 кВ
жағындағы жүйенің реактивті кедергісі Xс = 0,6.
3 Электр энергия құны 4 тенге кВт(сағ.
4 Қосалқы станциядан цехтардың жиынтығына дейінгі қоректенуші желінің
ұзындығы ℓ = 9 км.
5 А.1. кестесінде зауыттың электрлік жүктемесінің мәліметтері
келтірілген.
6 А1 суретінде цехтардың жиынтығының негізгі жоспары көрсетілген.
7 Зауыт үш ауысымда жұмыс істейді.
8 Аудармалы коэффициент К = 340.

А.1 кесте – Зауыттың электрлік жүктемесінің мәліметтері

Жоспар Орнатылған қуат Кернеу
бойынша Цех атауы Pном, кВт Uн, кВ
номер
1 Әрлеу ғимараты 2800 0,4
2 Асхана 310 0,4
3 Компрессорлы станция 230 0,4
СД 41000 4000 6
4 Болат құйғыш цех 4700 0,4
Пештер 43200 12800 6
5 МЖЦ 145 0,4
6 Гальваникалық цех 3160 0,4
7 Термиялық цех 2800 0,4
8 Ағаш өңдеу цехі 2950 0,4
9 Механикалы-штампты цех 860 0,4
10 Бояғыш цех 1740 0,4

Қоректену

А.1 сурет – Зауыттың негізгі жоспары (масштаб 1см : 50м)

1 Есептік электр жүктемесінің анықталуы

1.1Электр энергияны тұтынушыларының қысқаша сипаттамасы

ЭҚЕ талаптарына сүйене отырып электрмен жабдықтаудың сенімділік дәлдік
нүктесінен электр энергияны тұтынушыларды сараптау, орналасқан жердің
өндірістік орта шартың анықтау және электрмен жабдықтаудың тоқыраусыздық
деңгейі бойынша электр энергия тұтынушыларының дәрежесін келтіру.
Жүргізілген сараптама нәтижесін 1.1 кестесіне енгізу ұсынылады.

1.1 Кесте

Жоспар ЭҚЕ Өндірістік
бойынша Цех атауы тұтынушыла-рының орта
номер дәрежесі
1 Әрлеу ғимараты III тозаңды, ластанған
2 Асхана II, III қалыпты
3 Компрессорлы станция II, III қалыпты
4 Болат құйғыш цех III тозаңды, ыстық
5 МЖЦ II, III қалыпты
6 Гальваникалық цех II тозаңды, ыстық
7 Термиялық цех II тозаңды, ыстық
8 Ағаш өңдеу цехі II қалыпты
9 Механикалы-штампты цех II қалыпты
10 Бояғыш цех II тозаңды, улы орта

1.2 Кәсіпорының цехтары бойынша есептік электр жүктемелерін анықтауы

Кернеуі 0,4кВ есептік активті Рр, кВт, және реактивті Qр, квар, цехтың
күштік қабылдағыштарының жүктемелері формула бойынша анықталады:

Рр = Кс∙ Рном,
(1.1)

Qр = tgφ∙ Рр, (1.2)

мұндағы Кс – берілген анықтамалар бойынша алынатын орташа сұраныс
коэффициенті;

Рр1= 0,65∙ 2800=1820 кВт Qр1 = 0,88∙
1820=1601,6 квар
Рр2 = 0,5∙ 310=155 кВт Qр2 = 0,48∙
155=74,4 квар
Рр3 = 0,65∙ 230=149,5 кВт Qр3 = 0,88∙
149,5=131,56 квар
Рр4= 0,6∙ 4700=2820 кВт Qр4 = 0,88∙
2820=2481,6 квар
Рр5= 0,3∙ 145=43,5 кВт Qр5 = 1,17∙
43,5=51 квар
Рр6= 0,4∙ 3160=1264 кВт Qр6 = 1,17∙
1264=1479 квар
Рр7= 0,5∙ 2800=1400 кВт Qр7 = 1,17∙
1400=1638 квар
Рр8= 0,3∙ 2950=885 кВт Qр8 = 1,02∙
885=903 квар
Рр9= 0,25∙ 860=215 кВт Qр9 = 1,17∙
215=251,5 квар
Рр10= 0,5∙ 1740=870 кВт Qр10 = 1,02∙ 870=887,4
квар

Кернеуі 6(10) кВ болат құйғыш цех үшін: саны n =4, қалыпты қуат
Рном = 3200 кВт,

Р′р4 = 0,6∙4∙3200 = 7680 кВт,
.

Кернеуі 6 (10) кВ электрқабылдағыштың есептік күштік жүктемелері
осылайша анықталынады.Тек айырмашылығы синхронды электрқозғалтқыштар үшін
(СҚ) есептік реактивті қуатының анықталуында.
Реактивті қуаттың максималды шамасы Qсд, квар, мына формула бойынша
анықталынады

(1.3)
Кернеуі 6(10) кВ СД типті компрессорлы станция үшін: саны n = 4, бір
қозғалтқыштың қалыпты қуаты Рном1 = 1000 кВт, қуат коффициенті cosφном =
0,9, пайдалы әсер коэффициенті ηном = 0,95

Р′р1 = 0,85∙4∙1000 = 3400 кВт,

.

Негізгі жопар бойынша цех еденінің ауданы:

F1 = 50∙120=6000 м2
F2 = 50∙65=3250 м2
F3 = 65∙85=5525 м2
F4 = 215∙140=30100 м2
F5 = 140∙65=9100м2
F6 = 75∙105=7875 м2
F7 = 95∙65=6175 м2
F8 = 95∙65=6175 м2
F9 = 95∙65=6175 м2
F10 = 55∙150=8250 м2

Цехтің жарықтандырғыш қабылдағыштарының есептік жүктемесі Рр.о,
кВт, жуықтып есептеуде орнатылған қуат және сұраныс коэффициенті бойынша
мына формулаға сәйкес анықталады

Рр.о = Рном.о ∙Кс.о∙КПРА,
(1.4)

Жарықтандырудың орнатылған қуатын Рном.о, кВт, есептеу үшін жүктемені
анықтаудың көмекші әдісі қолданылады - ауданның бірлігіне меншікті қуат
әдісі

Рном.о = руд∙F, (1.5)

мұнда руд – цех еденінің ауданының меншікті жүктемесі, Втм2;
F - негізгі жоспар бойынша бойынша анықталатын цех еденінің
ауданы, м2.

Рном.о1 = 14,3∙10-3∙6000=86 кВт Рр.о1 = 86∙
0,95=82 кВт
Рном.о2 = 19,5∙10-3∙3250=63 кВт Рр.о2 = 63 ∙
0,85=53 кВт
Рном.о3 = 9,1∙10-3∙5525=50 кВт Рр.о3 = 50 ∙
0,85=42 кВт
Рном.о4 = 12∙10-3∙30100=361 кВт Рр.о4 = 361 ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Зауыттың механикалық цехын электрмен жабдықтау
Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы электрмен жабдықтау жүйелері
Электрмен жабдықтаудың сенімділігі және электр энергиясының сапасы
Зауыт бойынша электр жүктемелерін есептеу
Металлургиялық зауытының электр жүйесі
Шымкент қаласындағы екі қабатты автовокзалды жобалау
Қант зауытын электрмен жабдықтау
Электр энергияны қабылдағыш өнеркәсіптік тұтынушылардың сипаттамалары
“ҒИМАРАТТАРДЫ ЖӘНЕ ИМАРАТТАРДЫ ТЕКСЕРІП, СЫНАУ” ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН
Тарату жабық қондырғыларының сұлбасы
Пәндер