Толық жұмыспен қамтуды ынталандыру


Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

Негізгі бөлім

1. Толық жұмыспен қамтуды ынталандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

2. Ақшалай факторлардың шаруашылық конъюнктурасына әсері ... ... .9

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
Кіріспе

Ж±мыссыздыќ – экономикалыќ теорияныњ б±рынѓы жєне ќазіргі тарихындаѓы ењ µткір мєселесініњ бірі. Ж±мыссыздыќты єр т‰рлі мектеп µкілдері єр т‰рлі т‰сіндіреді.
Аѓылшын экономисі Дж. М. Кейнстіњ баяндауынша, ж±мыссыздыќ б±л тауарѓа с±ранымныњ тµлем ќабілеттілігініњ жеткіліксіздігі мен жалаќыныњ µте жоѓарылауыныњ салдары деп т‰сіндіреді. Тµлем с±ранымныњ жеткіліксіздігін ол адамдардыњ ќор жинауѓа бейімділігімен жєне к‰рделі ќаржыѓа ынталандырудыњ єлсіздігімен т‰сіндіреді. Оныњ ойынша, толыќ ж±мысбастылыќпен ќамтамасыз етуге болады, ол ‰шін адамдардыњ ќор жинауѓа бейімділігін жоюы ќажет жєне ж±мыс орнын ќ±ру ‰шін жоѓарѓы дењгейлі к‰рделі ќаржыны ќарастырѓан д±рыс.
Кейнстіњ аќша теориясына келетін болсаќ, ол аќша айналымы мен мµлшерін реттеудіњ дискреттік (‰зілмелі) саясатын ±сынды. Оныњ пікірінше, аќша кµлемініњ артуы несие µсімініњ тµмендеуіне, ќаржыландыруды, µндіріс пен іске тартылуды ынталандыруѓа ыќпал етеді.
Осы мєселелер б‰гінгі к‰ні де µзініњ мањызын жоѓалтќан жоќ. Сол себепті б±л таќырыпты ќарастыру біз ‰шін µте мањызды болып табылады. Б±л ж±мысты жазудаѓы маќсатымыз – б±л ж±мыпен ќамту, пайыз мµлшерлемелері жєне аќша туралы Дж. М. Кейнстіњ кµзќарасын жан-жаќты ќарастыру.
Жалпы, осында ќарастырылѓан мєселелер б‰кіл ќоѓам м‰ддесі ‰шін аса мањызды, сондыќтан ж±мыспен ќамтудыњ, аќшалай факторлардыњ біздіњ µмірімізге, шаруашылыќ конъюнктурасына єсерін ќарастырайыќ.
Пайдаланѓан єдебиеттер тізімі

1. Єубєкіров Я. Экономикалыќ теория негіздері. Алматы – “Санат”, 1998, 474б.

2. С.Єкімбеков, А.С.Байм±хаметова, У.А.Жанайдаров. Экономикалыќ теория. Астана, 2002, 457б.

3. Шеденов ¤.Ќ. Жалпы экономикалыќ теория. Аќтµбе – “А-Полиграфия”, 2004, 445б.

4. В.М. Козырев. Основы современной экономики. Москва – “Финансы и статистика”, 1999, 362стр.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге




Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

Негізгі бөлім

1. Толық жұмыспен қамтуды ынталандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

2. Ақшалай факторлардың шаруашылық конъюнктурасына әсері ... ... .9

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ...12

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13

Кіріспе

Ж±мыссыздыќ – экономикалыќ теорияныњ б±рынѓы жєне ќазіргі тарихындаѓы
ењ µткір мєселесініњ бірі. Ж±мыссыздыќты єр т‰рлі мектеп µкілдері єр т‰рлі
т‰сіндіреді.

Аѓылшын экономисі Дж. М. Кейнстіњ баяндауынша, ж±мыссыздыќ б±л
тауарѓа с±ранымныњ тµлем ќабілеттілігініњ жеткіліксіздігі мен жалаќыныњ µте
жоѓарылауыныњ салдары деп т‰сіндіреді. Тµлем с±ранымныњ жеткіліксіздігін ол
адамдардыњ ќор жинауѓа бейімділігімен жєне к‰рделі ќаржыѓа ынталандырудыњ
єлсіздігімен т‰сіндіреді. Оныњ ойынша, толыќ ж±мысбастылыќпен ќамтамасыз
етуге болады, ол ‰шін адамдардыњ ќор жинауѓа бейімділігін жоюы ќажет жєне
ж±мыс орнын ќ±ру ‰шін жоѓарѓы дењгейлі к‰рделі ќаржыны ќарастырѓан д±рыс.
Кейнстіњ аќша теориясына келетін болсаќ, ол аќша айналымы мен
мµлшерін реттеудіњ дискреттік (‰зілмелі) саясатын ±сынды. Оныњ пікірінше,
аќша кµлемініњ артуы несие µсімініњ тµмендеуіне, ќаржыландыруды, µндіріс
пен іске тартылуды ынталандыруѓа ыќпал етеді.
Осы мєселелер б‰гінгі к‰ні де µзініњ мањызын жоѓалтќан жоќ. Сол
себепті б±л таќырыпты ќарастыру біз ‰шін µте мањызды болып табылады. Б±л
ж±мысты жазудаѓы маќсатымыз – б±л ж±мыпен ќамту, пайыз мµлшерлемелері жєне
аќша туралы Дж. М. Кейнстіњ кµзќарасын жан-жаќты ќарастыру.
Жалпы, осында ќарастырылѓан мєселелер б‰кіл ќоѓам м‰ддесі ‰шін аса
мањызды, сондыќтан ж±мыспен ќамтудыњ, аќшалай факторлардыњ біздіњ
µмірімізге, шаруашылыќ конъюнктурасына єсерін ќарастырайыќ.

Толыќ ж±мыспен ќамтуды ынталандыру

Ж±мыспен ќамту теорияларыныњ эволюциясы µте ±заќ, олардыњ
концептуалдыќ баѓыттары, єдістері, инструментариі мол. Осы мєселеге назар
аударѓандарѓа Дж. М. Кейнс те жатады.
Дж. М. Кейнс жасаѓан “реттелетін капитализм” немесе “ж±мыспен ќамту”
теорияѓа негізделген мемлекеттік реттеу тєжірибесі 30-жылдары ќалыптаса
бастады да, II д‰ниеж‰зілік соѓыс кезінде біраз ‰зілісте болды. Кµптеген
Батыс елдерініњ экономикалыќ саясаты жиырмасыншы ѓасырдыњ 70-жылдарыныњ
соњына дейін осы теорияны ќызу ќолдап келді. Кейнстіњ т±жырымдамалары,
єсіресе АЌШ пен Англияныњ мемлекеттік реттеу шаралары ж‰йесінде толыѓыраќ
ж‰зеге асты. Дж. М. Кейнс теориясыныњ мєнін жєне баѓдарын жете т‰сіну ‰шін
б±л теорияныњ пайда болуыныњ тарихи жаѓдайларын еске алайыќ. Кейнстіњ б±л
баѓыттаѓы негізгі ж±мыс - “Ж±мыспен ќамтудыњ, µсім мен аќшаныњ жалпы
теориясы” 1936 жылы жарыќ кµрді. Б±ѓан дейін Батыс елдерініњ экономикасы µз
тарихындаѓы ењ терењ 1929-1933 жылдары экономикалыќ даѓдарысты басынан
µткізді.
Б±л тек ќана кездейсоќ µнеркєсіптік даѓдарыс емес, жалпы монополиялыќ
±дайы µндіріс механизмініњ даѓдарысы еді. Дж. Кейнстіњ кµрсетуі бойынша
экономика µзін-µзі реттеу мен т±раќты даму ќабілетін белгілі жаѓдайларда
жоѓалта бастайды. Сондыќтан, ќоѓамдыќ ±дайы µндірістіњ терењ
ќайшылыќтарсыз, серпінді дамуын ќамтамасыз ететін єдіс-тєсілдерді іздеудіњ
наќтылы ќажеттілігі туындайды.
Экономиканыњ дамуын ќамтамасыз ететін фактор ретінде, Кейнс “Тиімді
с±раныс” жаѓдайын т±тыну (жеке т±тыну) мен ќаржыландыру (µнімді т±тыну)
ќатынастарын алып ќарастырады. Экономикалыќ дамудыњ серпінділігіне єсер
ететін б±л факторларды тањдау кездейсоќ емес еді. 30-жылдардыњ ортасында
Батыс елдерініњ экономикасы ±заќќа созылѓан даѓдарыстан шыѓа бастады. Ал
капиталистік µндіріс даѓдарысы тауарларды, капитал мен ж±мыс к‰шін артыќ
µндіру даѓдарысы, яѓни ±сыныстыњ с±раныстан артуы. ¦сыныс µздігінен
с±ранысты тудырады деген Ж. Б. Сэйдіњ зањын сынай отырып, Кейнс ‰здіксіз
дамуды ќамтамасыз ету ‰шін с±ранысты ынталандыру, тиімді с±раныс пен ±лттыќ
табыстыњ µсімін ќалыптастыратын факторларѓа єсер ету ќажет деген логикалыќ
т±жырым жасады.
Жоѓарыда ескертілгендей, тиімді с±раныстыњ бір бµлігі жеке т±тыну
болып табылады. Ал оныњ µзі, ж±мыс к‰шініњ іске тартылу дењгейіне
байланысыты, сондыќтан ж±мыссыздыќ тиімді с±ранысќа ќарсы єсер етуші
факторѓа айналады. Жања классикалыќ экономикалыќ аѓым іске толыќ тартылу
екі факторѓа байланысты деп ‰йретеді: шекті ењбек µнімділігі (ењбекке
с±ранысты аныќтаушы) жєне наќтылы жалаќымен µлшенетін шекті ењбек
ауыртпалыѓы (ењбек ±сынысын аныќтаушы). Басќа жаѓдайлары тењ болѓанда іске
толыќ тартылу дєрежесі ж±мысшылардыњ наќтылы жалаќыѓа ќатынасына тєуелді
болады.
Дж. М. Кейнс б±л т±жырымдамаларды теріске шыѓарып, іске толыќ тартылу
т±тынуѓа бейімділікпен, яѓни т±тыну мен ќаржыландыруѓа кетуі м‰мкін
шыѓындармен аныќталады деп т±жырымдайды. Жалпы табыстыњ µсуін т±тыну
шыѓындарыныњ мањызды аныќтаушы факторы деп ќарастырып, Кейнс сонымен ќатар
мынаны атап µтті: табыстыњ µсуі т±тыну дењгейін арттырады, біраќ ол
айтарлыќтай мµлшерде болмайды. Б±л “негізгі психологиялыќ зањ” дегенніњ
єрекетіне байланысты. Оныњ мєні адамдар т±тынуды арттырудан гµрі µз
табыстарын арттыруѓа бейім, яѓни адамдардыњ ќор жинауѓа табиѓи бейімділігі
айќын кµрінеді деген т±жырымдама. Єлеуметтік факторлардыњ ішінен абсолютті
“табиѓи бейімділікті” єсірелеп дєріптеу, оныњ ѓылыми принциптерініњ басты
кемшілігі Дж. М. Кейнс наќтылы µмірде кездесетін зањдылыќтарды µзінше
пайымдады. Б±л зањдылыќтыњ мєні - ±лттыќ табыс кµлемі неѓ±рлым жоѓарыласа,
ондаѓы т±тынудыњ ‰лесі салыстырмалы тµмендейді. Б±л ќ±былыс экономикалыќ
µсудіњ экстенсивті типі басым кезењдерде жєне µнеркєсіптіњ негізгі
салаларыныњ ќалыптасуы жаѓдайларына тєн. Кейнстіњ пікірінше, неѓ±рлым
байыѓан сайын, ќор жинауѓа бейімділік соѓ±рлым артады жєне сол шамада шекті
т±тыну бейімділігі кемиді. Нєтижесінде µндірілетін µнім кµлемі мен іске
толыќ тартылу шектеледі.
Дж. М. Кейнстіњ т±жырымы бойынша, Капитализм жаѓдайында толыќ
ж±мысбастылыќты кепілдендіретін механизм жоќ. Ол ж±мыссыздыќтыњ себептері
т±тыну, ќор жинау жєне инвестициялар арасындаѓы синхрондыќтыњ болмауында
деп есептейді. Ќор жинау субъектілері мен инвесторлар – б±л єр т‰рлі
єлеуметтік топтар. Жинаќтауларды инвестицияѓа айналдыру ‰шін эффективті
инвестициялыќ жєне т±тынушылыќ с±ранысќа ие болу керек. Инвестицияѓа деген
ынтаныњ тµмендеуі ж±мыссыздыќќа єкеледі.
Кейнстік баѓыт ењбек нарыѓын ж±мысшы к‰шін ќатал баќылап отыратын
оќшау (инерттік) ж‰йе деп ќарайды. Ж±мыспен ќамтудыњ негізгі параметрлері –
ж±мыспен ќамту мен ж±мыссыздыќтыњ дєрежесі, ењбекке с±раныс, наќты
жалаќыныњ дєрежесі, - ењбек нарыѓында белгіленбейді, олар тауарлар мен
ќызметтердіњ т±тынулыќ жєне инвестициялыќ нарыѓындаѓы тиімді с±раныстыњ
кµлемімен белгіленеді. Ењбек нарыѓында тек жалаќыныњ дєрежесі жєне осыѓан
тєуелді ењбек ±сынысыныњ кµлемі ќалыптасады. Біраќ ењбек ±сынысы наќты
ж±мыспен ќамтуды ќалыптастыруда жетекші рµл атќармайды, ол тек жалаќыныњ
берілген кµлемі жаѓдайындаѓы оныњ барынша жоѓары дєрежеде болатын
м‰мкіндігін сипаттайды. Ж±мысшы к‰шіне с±ранысты жиынтыќ с±раныс,
инвестициялар жєне µндірістіњ кµлемдері реттеп отырады. Ж±мыссыздыќтыњ
амалсыз болуы жиынтыќ тиімді с±раныстыњ жетімсіз болуымен байланысты. М±ны
реттеудіњ бюджеттік жєне аќша-несиелік реттеудіњ экспансионистік шаралары
жоя алады. Жиынтыќ с±раныстыњ µсуіне єсер етіп, мемлекет ењбекке с±раныстыњ
µсуіне кµмектеседі. Осыныњ нєтижесінде ж±мыспен ќамтудыњ µсуіне жєне
ж±мыссыздыќтыњ тµмендеуіне жол ашылады.
Кейнстік концепция бойынша, ж±мыспен ќамтуѓа тек жиынтыќ с±раныс єсер
етпей ќоймайды, оѓан жалпы с±раныстыњ µсуініњ єр т‰рлі салалар арасындаѓы
бµлінуі де, яѓни жиынтыќ с±раныстыњ ќ±рылымы єсер етеді. Ж±мыспен ќамтудыњ
жеткілікті дєрежесініњ тиімді ќ±ралына мемлекеттіњ инвестициялыќ іс-
єрекеттерініњ молаюы, экономикалыќ дамудыњ наќты жаѓдайларымен есептесе
отырып, мемлекет тарапынан инвестициялардыњ оптималдыќ кµлемі ќамтамасыз
етілуі жатады. Кейнстік ‰лгі мемлекеттіњ макроэкономикалыќ процестерді
басќаруѓа кірісуіне негізделеді, ал оны ж‰зеге асыру механизмі
психологиялыќ сипаты бар зањдылыќтар мен ќ±былыстарѓа (т±тынуѓа бейімділік,
жинаќтауѓа бейімділік, инвестицияѓа ынталандыру) жєне басты экономикалыќ
кµрсеткіштердіњ арасындаѓы мультипликативтік байланыстарѓа негізделеді.
Пайда мµлшерін жєне с±ранысты арттыру аќшалай (номинальды) жалаќыны
кеміту арќылы болады. Б±л классикалыќ теорияныњ концепциясы. Жалаќыны
ќысќарту баѓаныњ тµмендеуіне жєне наќтылы табыстыњ жалдама ж±мысшылардан
басќа µндіріс факторларына (кєсіпкерлерге), кєсіпорындардан рантьеге ќайта
бµлінуіне алып келеді. Жалпы ќайта бµлу т±тынуѓа бейімділікті кемітеді.
Осыныњ нєтижесінде к‰рделі ќаржы ж±мсаудыњ тиімділігі артады. Б±дан басќа,
баѓаныњ тµмендеуі мен аќшалай табыстыњ шектеулігі наќты аќшаѓа с±ранысты
азайтады. ¤з кезегінде ќарыз µсімініњ дењгейі тµмендеп ќаржыландыруѓа
ќолайлы жаѓдайлар жасалады. Б±л жол, жалаќыныњ икемді саясаты атанып,
аќшалай жалаќы бірлігінде кµрсетілген аќша санын µзгерту ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дағдарыс жағдайындағы халықты жұмыспен қамтуды реттеу
Қазақстан Республикасында жұмыспен қамтуды талдау және оны шешу жолдары
Халықты жұмыспен қамтуды жетілдіру жолдары (Қызылорда облысы материалдары бойынша)
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету қағидалары, еңбек және жұмыспен қамту саласында кемсітушілікке жол бермеу
Оңтүстік Қазақстан облысының еңбек нарығын реттеу және халықты жұмыспен қамтуды жетілдіру бойынша ғылыми тәжірибелік ұсыныстар жасау
ҚР – да тұрғындарды жұмыспен қамту
Тұрғындарды еңбекпен қамтуды арттыру жолдары
Ынталандыру психологиясы
Халықты жұмыспен қамту туралы
Халықты жұмыспен қамту
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь