Толық жұмыспен қамтуды ынталандыру

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

Негізгі бөлім

1. Толық жұмыспен қамтуды ынталандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ...4

2. Ақшалай факторлардың шаруашылық конъюнктурасына әсері ... ... .9

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
Кіріспе

Ж±мыссыздыќ – экономикалыќ теорияныњ б±рынѓы жєне ќазіргі тарихындаѓы ењ µткір мєселесініњ бірі. Ж±мыссыздыќты єр т‰рлі мектеп µкілдері єр т‰рлі т‰сіндіреді.
Аѓылшын экономисі Дж. М. Кейнстіњ баяндауынша, ж±мыссыздыќ б±л тауарѓа с±ранымныњ тµлем ќабілеттілігініњ жеткіліксіздігі мен жалаќыныњ µте жоѓарылауыныњ салдары деп т‰сіндіреді. Тµлем с±ранымныњ жеткіліксіздігін ол адамдардыњ ќор жинауѓа бейімділігімен жєне к‰рделі ќаржыѓа ынталандырудыњ єлсіздігімен т‰сіндіреді. Оныњ ойынша, толыќ ж±мысбастылыќпен ќамтамасыз етуге болады, ол ‰шін адамдардыњ ќор жинауѓа бейімділігін жоюы ќажет жєне ж±мыс орнын ќ±ру ‰шін жоѓарѓы дењгейлі к‰рделі ќаржыны ќарастырѓан д±рыс.
Кейнстіњ аќша теориясына келетін болсаќ, ол аќша айналымы мен мµлшерін реттеудіњ дискреттік (‰зілмелі) саясатын ±сынды. Оныњ пікірінше, аќша кµлемініњ артуы несие µсімініњ тµмендеуіне, ќаржыландыруды, µндіріс пен іске тартылуды ынталандыруѓа ыќпал етеді.
Осы мєселелер б‰гінгі к‰ні де µзініњ мањызын жоѓалтќан жоќ. Сол себепті б±л таќырыпты ќарастыру біз ‰шін µте мањызды болып табылады. Б±л ж±мысты жазудаѓы маќсатымыз – б±л ж±мыпен ќамту, пайыз мµлшерлемелері жєне аќша туралы Дж. М. Кейнстіњ кµзќарасын жан-жаќты ќарастыру.
Жалпы, осында ќарастырылѓан мєселелер б‰кіл ќоѓам м‰ддесі ‰шін аса мањызды, сондыќтан ж±мыспен ќамтудыњ, аќшалай факторлардыњ біздіњ µмірімізге, шаруашылыќ конъюнктурасына єсерін ќарастырайыќ.
Пайдаланѓан єдебиеттер тізімі

1. Єубєкіров Я. Экономикалыќ теория негіздері. Алматы – “Санат”, 1998, 474б.

2. С.Єкімбеков, А.С.Байм±хаметова, У.А.Жанайдаров. Экономикалыќ теория. Астана, 2002, 457б.

3. Шеденов ¤.Ќ. Жалпы экономикалыќ теория. Аќтµбе – “А-Полиграфия”, 2004, 445б.

4. В.М. Козырев. Основы современной экономики. Москва – “Финансы и статистика”, 1999, 362стр.
        
        Мазмұны
Кіріспе……………………………………………………………………………...3
Негізгі бөлім
1. Толық жұмыспен қамтуды ынталандыру……………………………..4
2. Ақшалай факторлардың ... ... ... ... ...... теорияныњ б±рынѓы жєне ќазіргі тарихындаѓы
ењ µткір ... ... ... єр ... ... ... єр ... экономисі Дж. М. Кейнстіњ баяндауынша, ж±мыссыздыќ б±л
тауарѓа с±ранымныњ тµлем ќабілеттілігініњ жеткіліксіздігі мен ... ... ... деп т‰сіндіреді. Тµлем с±ранымныњ жеткіліксіздігін ол
адамдардыњ ќор ... ... жєне ... ќаржыѓа ынталандырудыњ
єлсіздігімен т‰сіндіреді. Оныњ ойынша, толыќ ж±мысбастылыќпен ќамтамасыз
етуге болады, ол ... ... ќор ... ... жоюы ... жєне
ж±мыс орнын ќ±ру ‰шін жоѓарѓы дењгейлі к‰рделі ќаржыны ќарастырѓан д±рыс.
Кейнстіњ аќша теориясына келетін ... ол аќша ... ... ... ... ... ... ±сынды. Оныњ пікірінше,
аќша кµлемініњ артуы несие µсімініњ ... ... ... іске ... ... ... ... мєселелер б‰гінгі к‰ні де µзініњ мањызын жоѓалтќан жоќ. ... б±л ... ... біз ‰шін µте мањызды болып ... ... ... маќсатымыз – б±л ж±мыпен ќамту, пайыз мµлшерлемелері жєне
аќша туралы Дж. М. Кейнстіњ кµзќарасын жан-жаќты ќарастыру.
Жалпы, осында ќарастырылѓан ... ... ... м‰ддесі ‰шін аса
мањызды, сондыќтан ж±мыспен ќамтудыњ, аќшалай ... ... ... конъюнктурасына єсерін ќарастырайыќ.
Толыќ ж±мыспен ќамтуды ынталандыру
Ж±мыспен ќамту ... ... µте ... ... ... ... ... мол. Осы мєселеге назар
аударѓандарѓа Дж. М. Кейнс те жатады.
Дж. М. Кейнс жасаѓан “реттелетін капитализм” немесе ... ... ... ... ... тєжірибесі 30-жылдары ќалыптаса
бастады да, II д‰ниеж‰зілік соѓыс кезінде біраз ... ... ... елдерініњ экономикалыќ саясаты жиырмасыншы ... ... ... осы ... ќызу ... келді. Кейнстіњ т±жырымдамалары,
єсіресе АЌШ пен Англияныњ мемлекеттік реттеу шаралары ж‰йесінде толыѓыраќ
ж‰зеге асты. Дж. М. ... ... ... жєне ... жете ... ... теорияныњ пайда болуыныњ тарихи жаѓдайларын еске алайыќ. Кейнстіњ б±л
баѓыттаѓы негізгі ... - ... ... µсім мен ... ... 1936 жылы жарыќ кµрді. Б±ѓан дейін Батыс елдерініњ экономикасы µз
тарихындаѓы ењ терењ 1929-1933 жылдары ... ... ... тек ќана ... ... ... ... жалпы монополиялыќ
±дайы µндіріс механизмініњ даѓдарысы еді. Дж. Кейнстіњ кµрсетуі ... ... ... мен ... даму ... ... ... бастайды. Сондыќтан, ќоѓамдыќ ±дайы ... ... ... ... ќамтамасыз ететін єдіс-тєсілдерді іздеудіњ
наќтылы ќажеттілігі туындайды.
Экономиканыњ дамуын ќамтамасыз ететін фактор ретінде, Кейнс “Тиімді
с±раныс” жаѓдайын т±тыну ... ... мен ... ... ... алып ќарастырады. Экономикалыќ дамудыњ ... ... б±л ... ... ... емес еді. 30-жылдардыњ ортасында
Батыс елдерініњ экономикасы ±заќќа созылѓан даѓдарыстан шыѓа бастады. Ал
капиталистік ... ... ... ... мен ... ... артыќ
µндіру даѓдарысы, яѓни ±сыныстыњ ... ... ... ... ... ... Ж. Б. ... зањын сынай отырып, Кейнс ‰здіксіз
дамуды ... ету ... ... ... ... с±раныс пен ±лттыќ
табыстыњ µсімін ќалыптастыратын факторларѓа єсер ету ќажет деген логикалыќ
т±жырым жасады.
Жоѓарыда ескертілгендей, ... ... бір ... жеке т±тыну
болып табылады. Ал оныњ µзі, ... ... іске ... ... ... ж±мыссыздыќ тиімді с±ранысќа ќарсы єсер ... ... Жања ... ... аѓым іске ... ... факторѓа байланысты деп ‰йретеді: шекті ењбек µнімділігі ... ... жєне ... ... ... шекті ењбек
ауыртпалыѓы (ењбек ±сынысын аныќтаушы). Басќа жаѓдайлары тењ ... ... ... ... ... ... жалаќыѓа ќатынасына тєуелді
болады.
Дж. М. Кейнс б±л т±жырымдамаларды ... ... іске ... ... ... яѓни т±тыну мен ќаржыландыруѓа кетуі м‰мкін
шыѓындармен ... деп ... ... ... ... т±тыну
шыѓындарыныњ мањызды аныќтаушы факторы деп ќарастырып, Кейнс ... ... атап ... ... µсуі т±тыну дењгейін арттырады, біраќ ол
айтарлыќтай мµлшерде болмайды. Б±л ... ... ... ... байланысты. Оныњ мєні адамдар ... ... гµрі ... арттыруѓа бейім, яѓни адамдардыњ ќор жинауѓа табиѓи бейімділігі
айќын кµрінеді ... ... ... ... ... ... бейімділікті” єсірелеп дєріптеу, оныњ ѓылыми принциптерініњ басты
кемшілігі Дж. М. ... ... ... ... ... µзінше
пайымдады. Б±л зањдылыќтыњ мєні - ±лттыќ табыс кµлемі неѓ±рлым ... ... ... ... тµмендейді. Б±л ќ±былыс экономикалыќ
µсудіњ экстенсивті типі басым кезењдерде жєне ... ... ... ... тєн. Кейнстіњ пікірінше, ... ... ќор ... ... ... ... жєне сол ... шекті
т±тыну бейімділігі кемиді. Нєтижесінде µндірілетін µнім кµлемі мен ... ... ... М. ... ... ... ... жаѓдайында толыќ
ж±мысбастылыќты кепілдендіретін механизм жоќ. Ол ж±мыссыздыќтыњ ... ќор ... жєне ... ... ... ... есептейді. Ќор жинау субъектілері мен инвесторлар – б±л єр ... ... ... ... ... ... эффективті
инвестициялыќ жєне т±тынушылыќ с±ранысќа ие болу керек. Инвестицияѓа деген
ынтаныњ тµмендеуі ж±мыссыздыќќа єкеледі.
Кейнстік баѓыт ... ... ... ... ќатал баќылап отыратын
оќшау (инерттік) ж‰йе деп ќарайды. Ж±мыспен ќамтудыњ негізгі параметрлері –
ж±мыспен ... мен ... ... ... ... наќты
жалаќыныњ дєрежесі, - ењбек нарыѓында ... олар ... ... ... жєне ... ... тиімді с±раныстыњ
кµлемімен белгіленеді. Ењбек нарыѓында тек жалаќыныњ дєрежесі жєне осыѓан
тєуелді ... ... ... ... Біраќ ењбек ±сынысы ... ... ... ... рµл ... ол тек жалаќыныњ
берілген кµлемі жаѓдайындаѓы оныњ ... ... ... ... ... ... к‰шіне с±ранысты жиынтыќ с±раныс,
инвестициялар жєне ... ... ... отырады. Ж±мыссыздыќтыњ
амалсыз болуы жиынтыќ тиімді с±раныстыњ жетімсіз болуымен байланысты. М±ны
реттеудіњ бюджеттік жєне аќша-несиелік реттеудіњ ... ... ... ... ... µсуіне єсер етіп, мемлекет ењбекке с±раныстыњ
µсуіне кµмектеседі. Осыныњ нєтижесінде ж±мыспен ... ... ... тµмендеуіне жол ашылады.
Кейнстік концепция бойынша, ж±мыспен ќамтуѓа тек жиынтыќ с±раныс ... ... оѓан ... ... ... єр ... салалар арасындаѓы
бµлінуі де, яѓни жиынтыќ с±раныстыњ ... єсер ... ... ... ... ... ... мемлекеттіњ инвестициялыќ іс-
єрекеттерініњ молаюы, ... ... ... ... ... ... ... инвестициялардыњ оптималдыќ кµлемі ќамтамасыз
етілуі ... ... ... мемлекеттіњ макроэкономикалыќ процестерді
басќаруѓа ... ... ал оны ... ... ... сипаты бар зањдылыќтар мен ќ±былыстарѓа (т±тынуѓа бейімділік,
жинаќтауѓа бейімділік, инвестицияѓа ынталандыру) жєне басты ... ... ... ... ... ... жєне ... арттыру аќшалай (номинальды) жалаќыны
кеміту арќылы болады. Б±л классикалыќ теорияныњ концепциясы. ... ... ... жєне наќтылы табыстыњ жалдама ж±мысшылардан
басќа µндіріс факторларына (кєсіпкерлерге), ... ... ... алып ... ... ... бµлу ... бейімділікті кемітеді.
Осыныњ нєтижесінде к‰рделі ќаржы ж±мсаудыњ тиімділігі артады. Б±дан ... ... мен ... ... шектеулігі наќты аќшаѓа с±ранысты
азайтады. ¤з кезегінде ќарыз µсімініњ дењгейі ... ... ... ... Б±л жол, ... ... ... атанып,
аќшалай жалаќы бірлігінде кµрсетілген аќша санын µзгерту єдісін бейнелейді.
Нарыќтыќ экономика жаѓдайындаѓы ... ... ѓана ... ... арќылы жоѓарыдан реттеледі. Нарыќтыќ экономикада жалаќыны біржаќты
ќаулылар арќылы реттеу, ... ... ... ... ... б±л саясат нєтижесінде баѓаныњ т±раќсыздыѓы ... ... ... ... ... М±ныњ салдары
ќаржыландыру с±ранысына да теріс єсерін тигізеді. Жалаќы саясатыныњ теріс
жаќтарын болѓызбау ‰шін аќша саясатын да ... ... ... іс-єрекет
механизмі керек. Ашыќ нарыќтаѓы несие-аќшалай операциялар арќылы аќшаныњ
мµлшерін реттеу, есептік ставка мен міндетті ... ќор ... ... ... ... ... бойынша ‰кіметтіњ ќолынан келеді. Жалаќы
бірлігіндегі аќша ... ... ... ... ... µсім
дєрежесін тµмендетуге, баѓаныњ жєне ќаржылардыњ шекті тиімділігін арттыруѓа
жол ашады. Сондыќтан б±л ќаржыландыру с±ранысы мен толыќ ж±мыспен ... Сол ... ... аќша µсімініњ тµмендеуі т±тынуды арттырып,
банктерден аќшаныњ кетуін тездетеді.
Б±л шаралардыњ тиімділігін арттыру ‰шін ќосымша белсенді ... да ... ... Белсенді ќаржыландыру іс-єрекетін ж‰зеге
асыру мєселесі ±лттыќ табысты салыќ тµлемдерін µсіру ... ... ... ... ... етеді. Басќа жаѓдайларда банктердегі салыќ
ж‰йесі ... ... ... ... ... ... ... іске тартылуды ±лѓайтуѓа ж±мсауы керек.
Тікелей кєсіпкерлікпен айналысудан басќа Кейнс мемлекетке тиімсіз
µндіріс ... ... ... ... ... ... ... шыѓындарды Кейнс мемлекеттік бюджеттіњ
кірістік бµлігімен ѓана шектеп ќоймай, тапшылыќты ќаржыландырудыњ да ... ... Ол ... ... ... ... ... инфляцияныњ ќарќынын мемлекет реттейді, µйткені бюджет ... мен аќша ... ... ќолында деп есептейді. ... ... б±л ... ... ... кµрсетті.
Сонымен ќатар, Кейнстіњ баѓдарламасы бойынша ... ... ... бµлуге болады:
- ќысќа мерзімде – мемлекеттік бюджет есебінен ќоѓамдыќ ж±мыстар
арќылы;
- ±заќ мерзімде – жеке ... ... ... мен
инвестициялыќ с±ранысты ынталандыру бойынша шаралар арќылы (м±нда
пайыздыњ есептік мµлшерлемесіне кµп кµњіл бµлінеді).
С±раныстыњ ... ... ... ... ... бірі ... жєне экономикалыќ мєселелерді шешуден басќа
єлеуметтік ќайшылыќтардыњ µткірлігін бєсењдетуге єсерін ... ... ... ... ... ... жєне ж±мыспен ќамтуѓа єсері
т±рѓысынан мемлекеттік шыѓындардыњ ќажеттілігі мен тиімділігін ... ... ... ... кететін бір жай Кейнстіњ негізгі маќсаты іске тартуды мемлекеттік
реттеу болса да, ол ж±мыссыздыќтыњ ... ... ... ... ... дењгейде болса да саќтауды ±сынды. ... ... ... ... жою аќшалай жалаќыныњ артуын туѓызып, кєсіпкерлердіњ
пайдасын азайту арќылы ... ... ... ... жалаќыны “шектеу” саясатын ж‰зеге асырып, “тиімді ... ... етуі ... Сол себепті Кейнс ‰шін іске толыќ тарту т‰пкі маќсат
емес, тек “тиімді с±ранысќа” ... ... ѓана жєне де ол ... тєуелді жаѓдайда болады.
Аќшалай факторлардыњ шаруашылыќ конъюнктурасына єсері
Дж. М. Кейнс ±сынѓан “несиелік реттеу” µндіріс процестерініњ несиеден
тєуелді ... ... ... ... ... ... ... отырып, Кейнс конъюнктураѓа єсер ететін факторларды: ж±мыспен ќамту,
ќуаттарды ... ... ... ... ... ... ... аныќтайды. Ќарыз капиталыныњ проценті ... ... ... ±нату”, яѓни капиталды аќшалай т‰рде
саќтауды ±натушылыќ пайда болады. Сондыќтан, ... ... ... ... ќарыз процентініњ тµмен болѓаны ќажет.
Екінші д‰ниеж‰зілік соѓыстан кейін пайыз ... ... ... ... ынталандыру жолы ќысќара бастады, µйткені орталыќ
банк кµбінесе рестракциондыќ несие саясатын ж‰ргізуге мєжб‰р ... ... ... ‰шін пайыз мµлшерлемесін жоѓарылату ќажеттігі.
Икемі аќша саясаты ќоѓамдыќ ... ... ... ... ... ... бірі. Дж. М. Кейнстіњ пікірінше, оныњ инфляциялыќ
єсерін фискальдыќ саясат жєне баѓа мен ... ... ... кемітуге
немесе белгілі шекте саќтауѓа м‰мкіндік туады. Т±раќты жалаќы мен µте баяу
µзгеретін баѓа ... ... ... ... шарттары. Біраќ,
жалаќы мен баѓаны зањ актілері арќылы шектеу, олардыњ ... ... ... ... шыѓындарды µлшеу м‰мкіндіктерінен ажыратып,
экономикалыќ д±рыс ... ... яѓни ... ... жєне кім ... ... айќындауына бµгет болады. Жоѓарыда ескертілгендей, кейнсиандыќ
‰лгі бойынша аќшалай ... ... ... ... ... атќарады. Кейнсшілердіњ ойынша аќша кµлемініњ артуы несие µсімініњ
тµмендеуіне, ќаржыландыруды, µндіріс пен іске ... ... ... М. ... ... ... ... реттеудіњ ±заќ
мерзімдік тєжірибесініњ негізі болды. Б±л концепция єр т‰рлі елдердегі
µндіргіш к‰штердіњ дамуы ... ... жєне сол ... ... сай ... ... ... талдауды аяќтай келе оныњ ... ... ... ... ... ... ... ±лттыќ табыс
‰лесініњ жоѓары болуы, мысалы, ол Жапонияда – 34,2%, АЌШ-та – 37,6%, ... ... – 50% жєне одан ... б±л жерде ‰лестіњ µсу тенденциясы
байќалып отыр.
Екіншіден, мемлекеттік жєне аралас кєсіпорындар негізінде кењ ауќымды
мемлекеттік кєсіпкерліктіњ пайда болуы.
‡шіншіден, ... ... ... кезењдік
ауытќуларды болдырмау жєне µсу мен іске тартылудыњ жоѓары ... ету ... кењ ... несие-аќшалай жєне бюджеттік-ќаржылыќ
реттегіштерді пайдалану.
Дж. М. ... ... ... реттеудіњ ‰лгісі Батыс елдеріндегі
µндіріс ... ... ... ... реттеуге м‰мкіндік берді. Оныњ
концепциясы белгілі бір тарихи даму кезењдерінде ... ... ... ... игі єсерін тигізді. Екі д‰ниеж‰зілік
соѓыс арасында жєне одан ... ... ... ... ... ... ... артуын, µндіріс тиімділігі кµрсеткіштерініњ
жоѓарылауын ќамтамасыз етті. Солардыњ єсерінен ±лттыќ ... ... ... ... ... ... бастап ЃТР-ѓа байланысты
µндіргіш к‰штер дамуыныњ жања зањдылыќтары белењ ала ... ... ... кейнсиандыќ ‰лгісініњ іс-єрекет механизмініњ шектеулі
екенін кµрсетті.
Ќорытынды
Дж. М. ... аты ... ... єр ќилы ... жиі еске ... ... ... мемлекеттіњ ќоѓамныњ
экономикалыќ µміріне арасласуыныњ концептуалды ... ... ... ... экономиканы мемлекеттік реттеудіњ ±заќ
мерзімдік тєжірибесініњ негізі болды.
Кейнстіњ кµрсетуі бойынша, экономика µзін-µзі реттеу мен ... ... ... ... ... бастайды. Сондыќтан, ќоѓамдыќ ±дайы
µндірістіњ терењ ќайшылыќтарсыз, серпінді дамуын ќамтамасыз ... ... ... ... ... ... теорияныњ негізгі объектілері – ... аќша ... ... Оныњ концепциясы бойынша, ж±мыспен ќамтуѓа тек жиынтыќ
с±раныс єсер етпей ќоймайды, оѓан жалпы с±раныстыњ µсуініњ єр ... ... ... де, яѓни ... ... ќ±рылымы єсер етеді.
Кейнстік ‰лгі мемлекеттіњ макроэкономикалыќ процестерді басќаруѓа кірісуіне
негізделеді, ал оны ж‰зеге ... ... ... ... ... мен ... жєне ... экономикалыќ кµрсеткіштердіњ
арасындаѓы мультипликативтік байланыстарѓа негізделеді.
Кейнстіњ ... ... аќша ... ... ... ... жєне баѓа мен ... баќылау арќылы кемітуге ... ... ... ... ... ... жалаќы мен µте ... баѓа ... ... ... пєрменделегініњ шарттары.
Пайдаланѓан єдебиеттер тізімі
1. Єубєкіров Я. Экономикалыќ теория негіздері. Алматы – “Санат”, 1998,
474б.
2. С.Єкімбеков, ... ... ... ... 2002, ... Шеденов ¤.Ќ. Жалпы экономикалыќ теория. Аќтµбе – “А-Полиграфия”, 2004,
445б.
4. В.М. Козырев. Основы ... ... ...... ... 1999, ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тауар нарығындағы макроэкономикалық тепе-теңдік. Кейнс үлгісіндегі табыстар және шығындар теориясы31 бет
Аймақтардың дамуын мемлекеттік реттеуді жетілдіру жолдары6 бет
Еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсыныс,жұмысбастылық және еңбекке ақы төлеу17 бет
Еңбек түбі зейнет28 бет
Еңбек құқықтары17 бет
Жұмыспен қамту саясатының мәні және бағыттары мен функциялары8 бет
Жұмыспен қамтылу саясатының мәні, бағыттары және функциялары4 бет
Жұмыссыздық21 бет
Жұмыссыздықтың экономикалық және әлеуметтік зардаптары28 бет
Халықты жұмыспен және оны мемлекет деңгейінде шешу жолдары 24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь