Жоғары мектеп педагогикасының зерттеу әдістеріЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
Ф. 7.03-06
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Коммерциялық емес акционерлік қоғам
М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
Жалпы педагогика және психология кафедрасы

Бекітемін
ЖООКББИ директоры
_______Елибаева Г.И.
____________2023 ж.

ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПЕДАГОГИКАСЫ(ZHMP 5203) пәні бойынша
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
(Syllabus)
ББ мамандық атауы және шифры:
7М01510 - Математика, 7М01520 - Физика,
7М01522 - Физика және информатика STEM оқыту негіздерімен,7М01530 - Информатика, 7М01534 - Математика - Информатика, 7М01541 - Химия, 7М01560 - География 7М05310 - Физика, 7М05110-Биология,7М05220-География, 7М05410-Математика, 7М06110-Информатика
Курс: 1 , Семестр: 1

Кредит саны:

4
Барлық сағат саны:
120 сағат
Байланыс:
- лекциялар
- практикалықсабақтары
- ОМӨЖ
45сағат
30сағат
15 сағат
15сағат
МӨЖ:
- ағымдық:
- аралық:
60 сағат
50сағат
10сағат
Межелік бақылау:
7 және 15 апта
Емтихан
1 семестр

Сіздің оқытушыңыз:
Айтжанова Ақмарал Битемірқызы - педагогика ғылымдарының кандидаты, ғылыми қызмет саласы - педагогика , тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Кабинет: 220. Корпус № 7
ОСӨЖ кестесі _______________
ZOOM 6639299244 пароль 1АН7Х2
Е-mail: akmaral 1601@list.ru ватсап 8-701-734-75-71

Шымкент, 2023 ж.
Жоғары мектеп педагогикасы пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы (Syllabus) М.Әуезов атындағы ОҚУ жанындағы ОӘК бекіткен№___ хаттама, _____ __________ж. ЖОО компоненті пәндерінің оқу бағдарламаларына сәйкес дайындалды.

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы (Syllabus) Жалпы педагогика және психология кафедрасының мәжілісінде қарастырылған.
№ 1 хаттама, __08 2023ж.

Кафедра меңгерушісі _________________ Үсенова А.М.

7М01510 - Математика, 7М01520 - Физика,
7М01522 - Физика және информатика STEM оқыту негіздерімен,7М01530 - Информатика, 7М01534 - Математика - Информатика, 7М01541 - Химия, 7М01560 - География 7М05310 - Физика, 7М05110-Биология,7М05220-География, 7М05410-Математика, 7М06110-Информатика --- БББ көшірме

Модуль атауы

Цикл
ЖБПБПКП
Компо нент МКЖКТК
Пәннің атауы

Пәннің қысқаша сипаттамасы

ББ ОН
Ғылыми әдістемелік
дайын дық негізде рі
БП
ЖК
Жоғары мектеп педагогикасы
Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесін, жоғары білім берудің заманауи парадигмаларын қарастыру.
Мазмұны: білім берудің заманауи парадигмалары, тарихы және әлемдегі және Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беруді дамытудың соңғы тенденциялары. Жоғары оқу орны педагогикасының генезисі мен әдістемесі, ЖОО оқытушысының құзыреті. Университет дидактикасының мәселелері, студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселелері, заманауи ЖОО басқару. Оқушылардың оқу іс-әрекетін оқыту мен ұйымдастырудың, оқу жетістіктерін бағалаудың заманауи тәсілдері мен әдістері
ОН7, ОН 10

ББ ОН мен пәннің ОН байланысы
ОН по ОП
Пән бойынша ОН
ОН4 Білім беру саласындағы психологиялық - педагогикалық зерттеулердің дамуын қамтамасыз ететін жаңа үлгілердің, жүйелердің нәтижелерін бағалау.

ОН2 Педагогика мен психологияның өзекті мәселелерін зерттей білу, психологиялық-педагогикалық ғылым мен білімнің дамуының стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін анықтау;
ОН1 Негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді сонымен бірге ғылымның қазіргі даму кезеңінде туындайтын пәнаралық сипаттағы проблемаларды талдау, ғылым философиясының ережелері мен категорияларына сүйене отырып, әртүрлі фактілер мен құбылыстарды бағалау.

ОН1 Педагогика мен психологияның теориялық және әдістемелік негіздері туралы білімдерін кәсіби саланы зерттеуде қолдана білу қабілеті;
OН5 оқытудың инновациялық әдістері мен технологиялары, оқу процесінің тиімді нәтижелерін енгізуді қамтамасыз ету, заманауи білім беру және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби мәселелерді сауатты шешу

ОН3оқу-тәрбие іс-әрекетін ұйымдастыру мен өткізу сапасын арттыру үшін жоғары оқу орындары технологияларының тиімді әдістерін қолдану.

Келісілген
ББ жетекшісі ___________ Үсенова А.М.

Курстың мақсаты: Жоғары мектеп педагогикасы курсының бағдарламасы магистратураның ғылыми-педагогикалық бағыттағы білім беру бағдарламалары бойынша білім алатын магистранттарға арналған. ЖОО-ында педагогикалық үдерісті тиімді ұйымдастыруға теориялық және тәжірибелік даярлығын қалыптастыру, жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруда ерекше рөл атқарады. Курс білім алушыларды табысты оқытушылық қызметі үшін қажетті білімдер, дағдылар мен икемділіктермен қаруландырады, педагогикалық ойлауы мен қабілеттерін қалыптастырып дамытады, ЖОО оқытушысына тән кәсіби-тұлғалық сапаларды тәрбиелейді.
Курстың міндеттері: Жоғары мектеп педагогикасы пәнінің негізгі мақсаты - жоғары мектеп оқытушыларына негізгі кәсіби-педагогикалық мәдениетті меңгерту, педагогикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру, болашақ оқытушыларды жоғары мектеп педагогикасының жалпы мәселелерімен, теориялық, әдіснамалық негіздерімен, қазіргі заманғы талдау, оқыту мен тәрбиелеуді жоспарлау, ұйымдастыру технологияларымен, ЖОО білім беру үдерісінде оқытушы мен студенттің өзара әрекетінің субъект-субъектілі, қарым-қатынас технологиясымен таныстыру. Кәсіби іс-әркеттің субъектісі ретінде өзінің кәсіби әрекетін талдау дағдылары және икемділіктерін қалыптастыру.

Пререквизиттер: философия, психология, мамандыққа кіріспе, заманауи педагогика, педагогикалық психология, педагогикалық менеджмент, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, этнопедагогика.
Постреквизиті: Қазақстанда педагогика ғылымының даму тарихы, педагогикалық акмеология, ғылыми зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі, педагогикалық инноватика.

Пән бойынша қалыптасқан оқу нәтижелері:
МЖБС бойынша деңгейдің дескрипторлары ( 6, 7.8).
Пән бойынша оқу нәтижелері ((п)ОН)
Оқыту саласы бойынша озық білімге сүйене отырып, оқу саласы туралы білім мен түсінікті көрсету.
Педагогиканың теориялық және әдістемелік негіздері туралы білімдерін кәсіби зерттеулерде қолдану
Білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану, дәлелдер құрастыру және оқу саласындағы мәселелерді шешу.
Педагогика мен психологияның өзекті мәселелерін зерттеу, психологиялық-педагогикалық ғылым мен білім беруді дамытудың стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін анықтау.
Әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинаңыз және түсіндіріңіз
ЖОО біртұтас педагогикалық процесін ұйымдастыру мен жүзеге асыруда жетекші бағыттар бойынша заманауи зерттеу әдістерін қолдана білу.
Оқу саласындағы оқу, практикалық және кәсіби мәселелерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану
ЖОО біртұтас педагогикалық процесін ұйымдастыру мен енгізудің соңғы формаларын, әдістерін, технологияларын өз қызметінде пайдалана білу.
Оқу саласындағы әрі қарай оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқу дағдылары
Білімнің ғылыми әдістерін және Қазақстанда және шетелде білім беру теориясы мен тәжірибесінің даму тенденцияларын қалыптастырудың негізгі кезеңдерін қолдану дағдыларын меңгеру.
Ғылыми зерттеу және академиялық жазу әдістерін білу және оларды оқу саласына қолдану
Ғылыми зерттеу дағдыларын меңгеру және зерттеу әдістерін тәжірибеде, сондай-ақ білім беру саласындағы заңнамалық және нормативтік құжаттарды қолдану
Фактілер, құбылыстар, теориялар және олардың арасындағы күрделі байланыстар туралы білім мен түсінікті зерттеу саласында қолдану
ЖОО-дағы тұтас педагогикалық процесті, оны ұйымдастыру және жүзеге асыру кезеңдерін білім берудің нақты мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес жобалай білу

1. Курстың тақырыптық жоспары

Апталар
Тақырыптардың атауы, олардың негізгі мазмұны

Ресурстар мен дерекккөздер

Құралдар мен әдістер
Негізгі және
қосымша
Модуль 1. Жоғары мектеп педагогикасының жалпы негіздері
1 апта
11-15
қыркүйек

1-тақырып. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы
1-2 дәріс.
1. Парадигма ұғымы.
2.Парадигма білім берудің концептуальді моделі ретінде.
3. Білім берудегі парадигмалдық тұрғының теориялық және тәжірибелік маңызы.
кіріспе дәріс
НӘ:1-4,
ҚӘ: 1,2,3

1 - практикалық сабақтың тақырыбы:
1-тақырып. Қоғамдық білім беру контекстіндегі жоғары білім беру мәселелері
1. Қазіргі кездегі білім беруді дамытудың тенденциялары.
2. Жоғары білім берудің қазіргі заманғы мәселелері.
3.Жоғары білім беруді дамытудың стратегиялық бағыттары.
Жұптасып жұмыс істеу.Кең көлемде әңгіме құру
НӘ: 1,3,4
ҚӘ: 1,2,3

2 апта
18-22 қыркүйек

2-тақырып.
3- 4 дәріс. Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесі
1. 1.Қазақстанда жоғары білім беру жүйесінің қалыптасу тарихы.
2. 2.Қазақстан Республикасында жоғары кәсіби білім беру жүйесінің ерекшеліктері.
3. 3.Қазақстан Республикасында жоғары кәсіби білім беру жүйесінің даму болашағы.
Лекция-акпарат
НӘ: 1-4
ҚӘ: 5,6

2- практикалық сабақтың тақырыбы: Әлемдегі білім берудің ұлттық жүйесі.
1. Әлемдік білім беру кеңістігі.
2. Болон үдерісінің тарихы. Болон үдерісінің негізгі қағидалары.
3. Оқытудың кредиттік жүйесі (USCS, ECTS, KCTS және т.б.).
4. Білім берудің бәсекеге қабілеттілігі. Білім берудің ұлттық жүйесі.
Ауызша баяндамалар ды тыңдап, соңынан талқылау
НӘ: 1,3,4
ҚӘ: 1-4

3 апта
25-29 қыркүйек

3-тақырып. Педагогика ғылымының әдіснамасы
5- 6дәріс.
1. Педагогиканың методологиялық негізі.
2. Жоғары мектеп педагогикасының әдіснамалық негізі.
3. Жоғары мектеп педагогикасының зерттеу әдістері.
Лекция-акпарат
НӘ: 1,2,4
ҚӘ: 1-4

3-практикалық сабақтың тақырыбы: Педагогикалық әрекет ғылым және өнер ретінде.
1. Педагогикалық іс-әрекет ұғымына түсінік.
2. Педагогикалық әрекеттің қызметі (функциялары).
3. Педагогикалық әрекеттің құрылымы.
4. Жоғары оқу орны оқытушысының педагогикалық әрекетін жетілдіру.
Пікірталас
НӘ: 1-4
ҚӘ: 3,4,5

4 апта
2 - 6 қазан

4-тақырып. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық аппараты
7-8дәріс.
1.Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық параметрлері мен әдіснамалық өлшемдері. 2.Педагогикалық зерттеулердің құрылымы мен кезеңдері.
3.Педагогикалық зерттеу әдістері.
4. Жоғары мектеп педагогикасының даму болашағы мен тенденциялары.
Лекция-конференция лық
НӘ: 1-4
ҚӘ: 3,4,5,6,7,8

4-практикалық сабақтың тақырыбы:Педагогика ғылымындағы әдіснамалық көзқарастың плюрализмі
1. Педагогика ғылымының әдіснамасы туралы түсінік.
2. Әдіснама деңгейлері.
3. Педагогикалық зерттеулердегі ұстанымдар мен әдіснамалық амал тұрғысынан келу.
4. Гуманистік педагогика. Негізгі гуманистік теориялары.
Миға шабуыл әдісі, кіші топтармен жұмыс
НӘ: 1-4
ҚӘ: 6,7,8

5 апта
9-13 қазан

5-тақырып.
9-10 дәріс. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби біліктілігі
1.Құзырлылық, Құзыреттілік ұғымдарының мәні.
2. Кәсіби құзыреттілік. Кәсіби құзыреттіліктің құрылымы.
3.Жоғары мектеп маманының кәсіби құзыреттіліктері, олардың сипаттамасы.
4.Жоғары мектеп маманының кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру мен дамытудың жолдары.
Лекция-конференция
НӘ: 1-4
ҚӘ: 1,2,3

5-практикалық сабақтың тақырыбы:Қазіргі кезеңдегі болашақ маманның тұлғасын қалыптастыру ерекшеліктері
1.Жоғары білікті мамандар даярлау жүйесі.
2.Қазіргі кезеңдегі болашақ маманның тұлғасын қалыптастырудың өзекті бағыттары.
3. Қазіргі кезеңдегі болашақ маманның тұлғасын қалыптастырудың мәселелері.
Кішітоптарменжұмыс
НӘ: 1-4
ҚӘ: 3,4,5

6 апта
16-20 қазан

6-тақырып. Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік біліктілігі
11-12 дәріс
1. Педагогикалық қарым-қатынас шығармашылық ретінде.
2. Педагогикалық қарым-қатынас стилі, түрлері, құрылымы.
3. Педагогикалық қарым-қатынастағы мұғалімнің сөзі.
4. Педагогикалық қарым-қатынас білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттестік формасы.
Бинарлық лекция
НӘ: 1-3
ҚӘ:3,4,5,6

6-практикалық сабақтың тақырыбы:
Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативті біліктілігі және оның болашақ маманның кәсіби дамуына ықпалы.
1.Педагогикалық коммуникативті біліктіліктің мәні және ерекшеліктері.
2.Педагогикалық коммуникативті өзара іс-әрекеттік негізгі түрлері.
3. Оқыту мен студенттердің қарым-қатынасының этикалық потенциалы.
4. Жоғары оқу орындағы оқытушының ақпараттық коммуникативті өрнектілігі.
Сұрақ-жауап
НӘ: 1-4
ҚӘ: 1,2,3,4
7 апта
23-27 қазан

7-тақырып.
13- 14 дәріс.Жоғары мектептегі оқыту теориясы (Дидактика). Жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күші және ұстанымдары
1.Жоғары мектеп дидактикасы туралы ұғым.
2.ЖОО оқытудың мақсаттары мен міндеттері.
3.ЖОО - дағы оқытудың қазіргі теориялары мен тұжырымдамалары.

проблемалық дәріс
НӘ:1-4, ҚӘ: 4,5,6

7-практикалық сабақтың тақырыбы:
Жоғары мектеп оқытушысының дәріс оқу шеберлігі
1. Жоғары мектеп оқытушысының дәріске дайындалуы.
2. Дәрісті ұйымдастыру және өткізу әдістемесі.
3. Дәріс сабағында педагогикалық шеберлік элементтері (оқытушының педагогикалық техникасы).
4. Лекторлық шеберлікті жетілдіру жолдары.
Фрагмент сабақтар соңынан талдау және талқылау

НӘ: 3,4
ҚӘ: 3,4,5
Модуль 2. Жоғары мектептегі тұтас педагогикалық үдеріс

8апта
30-3 қараша

8-тақырып.Жоғары білім беру мазмұны
15-16дәріс.
1. Білім беру мазмұны ұгымының мәні.
2. Жоғары білім беру мазмұнына қойылатын талаптар.
3. Жоғары білім беру мазмұнына әсер ететін факторлар.
4. Жоғары білім беру мазмұнының негізгі компонентері. Жоғары білім беру мазмұнын іріктеу өлшемдері мен ұстанымдары.
5. Жоғары білім беру мазмұнын айқындайтын нормативті-құқықтық құжаттар: оқу жоспары , оқу бағдарламасы.
Лекция-конференция
НӘ:1-4, ҚӘ: 1,2,3

8 - практикалық сабақтың тақырыбы: Білімдендіру процесі жоғары мектеп оқытушысының кәсіби іс-әрекетінің нысаны ретінде.
1.Жоғары оқу орнындағыбілімдендіру процесі (педагогикалық процесс)тің мәні.
2. Жоғары оқу орныныдағы педагогикалық процестің қозғаушы күштері.
3. Жоғары оқу орныныдағы педагогикалық процестің заңдылықтары мен принциптері.
4. Жоғары оқу орныныдағы педагогикалық процестің құрамдас бөліктері.
Пікірталас
НӘ: 2,3
ҚӘ: 3,4,6

9 апта
6-10 қараша

9-тақырып. Кредиттік жүйе негізінде жоғары мектепте оқыту үдерісін ұйымдастыру
17-18дәріс.
1.Кредиттік оқыту жүйесінің мәні. Жоғары мектепте кредиттік технологиямен оқу процесін ұйымдастырудың мақсаты мен міндеттері.
2. Кредиттік технологиясымен оқытуда оқу процесін ұйымдастыру ерекшеліктері: студенттердің жеке жұмыс істеуін арттыру.
3. Кредиттік оқыту технологиясын ұйымдастыру ұстанымдары. Блум таксономиясы.
4. Кредиттік технологиямен оқытуда студенттердің таңдауларын кеңейту. Жеке оқыту траекториясы құру.
сұрақ - жауап
-дискуссия түріндегі лекция - кон- сультация
НӘ: 2,3,4
ҚӘ: 1,2,3,4

9 - практикалық сабақтың тақырыбы:Оқытудың белсенді формасы мен әдістері
1. Мәселелік оқыту. Мәселелік оқытуды ұйымдастыру.
2. Тренингтер мен іскерлік ойындар пресс-конференция имитациялық оқыту формасы ретінде.
3. Инновациялық оқыту түрлері мен әдістеріне сипаттама.
Дөңгелек
үстел
НӘ: 2,3
ҚӘ:3,4,5
10 апта
13-17 қараша

10-тақырып. Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі әдістері мен түрлері
19-20 дәріс.
1. Оқыту әдісі ұғымына түсінік.
2. Жоғары мектептегі оқыту әдістерінің қызметі, оқыту әдістерін топтастыру. Оқыту әдістерінің кезеңдік сипаты.
3. Оқытуды ұйымдастырудың түрлері: дәріс және семинар сабақтары, лабораториялық, тәжірибелік жұмыстар.
Проблемалық лекция

НӘ: 2,3
ҚӘ: 1-5

10 - практикалық сабақтың тақырыбы:Жоғары білім мазмұны
1. Жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты және оның атқаратын қызметі.
2.Жоғары білім беру мазмұнын айқындайтын нормативті-құқықтық құжаттар.
3. Маман үлгісін анықтаудағы құзыреттілік амал.
4. Жоғары кәсіби білім беру ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мектептің педагогикалық кеңесі
Қазақ халық педагогикасының құралдары арқылы бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық талғамын қалыптастырудың теориялық негіздерін анықтау
Ынтымақтастық педагогикасының ғылыми – педагогикалық негіздері
Қазақ халық педагогикасының дәстүрлері туралы түсінік
Ана тілі сабақтарында кіші мектеп жасындағы оқушылардың қазіргі тәрбиесіндегі қазақ халық педагогикасының озық дәстүрлерін қолдану
Қазақта Баланы жастан
Өлкетану жұмыстарында қазақ халық педагогикасы құралдары арқылы оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру
Педагогиканың шығу және даму тарихы
Оқу әдістемелік құрал «Музыкалық этнография»
Жоғары мектеп педагогикасы
Пәндер