Химиялық тепе-теңдік


Жоспар:
1) Ле . Шателье ұстанымы
2) Тепе.теңдік константасы,тура және кері реакциялар
3) Гиббс.Гельмгольц теңдеуі
4) Химиялық реакцияның жалдамдығы
5) Реакция жылдамдығының реагенттер концентрациясына тәуелділігі

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі
Атырау мұнай және газ институты

Реферат
Тақырыбы:Химиялық тепе-теңдік

Қабылдаған: доцент Қалауова А.С
Орындаған: НГД 12-2 Баташев Дастан

Атырау 2012ж.

Жоспар:
1) Ле - Шателье ұстанымы
2) Тепе-теңдік константасы,тура және кері реакциялар
3) Гиббс-Гельмгольц теңдеуі
4) Химиялық реакцияның жалдамдығы
5) Реакция жылдамдығының реагенттер концентрациясына тәуелділігі

Химиялық тепе -теңдік. Химиялық тепе - теңдіктің ығысуын Ле - Шателье ұстанымына сүйене отырып, мысалдар келтіріп түсіндіріледі: 1) температура; 2) қысым; 3) әрекеттесуші заттармен реакция өнімдерінің концентрациясы.
2CO +O2 = 2CO2 ; ∆H = -566,4 кДж

Химиялық тепе - теңдік. Тура және кері реакциялардың жылдамдығын теңескен жүйе күйін химиялық тепе - теңдік деп аталады.
Химиялық тепе- теңдік Ле Шателье ұстаныма сәйкес ығысады. Ле -Шателье ұстанымы: химиялық тепе - теңдікте тұрған жүйе күйіне сыртқы факторлардың біреуімен( қысым, температура , концентрация ) әсер етсек, тепе - теңдік сол факторды әлсірету бағытына қарай ығысады.
1) температура химиялық реакцияның жылу эффектісіне қарай әсер етеді. Температураны төмендеткенде химиялық тепе - теңдік экзотермиялық реакция бағытына қарай ығысады, ал температураны жоғарылатқанда эндотермиялық реакция бағытына ығысады. Бізге берілген реакция экзотермиялық болғандықтан тура реакция бағыты үшін температураны төмендету керек. Ал кері реакция бағыты үшін температураны жоғарылату қажет.
2) Қысым.Газ тәрізді заттардың арасында жүретін реакцияларды реакция нәтижесінде газдардың көлемдерінің өзгеруіне байланысты әсер етеді.Берілген реакция үшін реакцияға дейін 3 көлем(3 моль) ,ал реакциядан кейін 2 көлем(2моль) қысымды арттырғанда тепе - теңдік газ көлемдерінің азаю жағына қарай, яғни оңға қарай ығысады және керісінше ;
3) Концентрация. Әрекеттесуші заттардың концентрациясын арттыру немесе реакция өнімдерінің концентрациясын азайту тепе - теңдікті оңға қарай ығыстырады.берілген реакция үшін иіс газы мен оттегінің концентрацияларын арттырып, немесе көмірқышқыл газының концентрациясын кеміту реакцияның тепе- теңдігін оңға қарай ығыстырады.
Химиялық тепе-теңдік -- бір немесе бірнеше қарама-қарсы жүретін қайтымды реакциялар жылдамдықтарының теңескен күйі. Қайтымды реакция аяғына дейін жүрмейді, ол басталғанда тура жүретін реакцияның жылдамдығы (v1) жоғары, кері реакция жылдамдығы (v2) баяу болады. Тура реакция жүрген сайын реакцияға алынған заттың концентрациясы азайып, v1
1
-- жылдамдығы кемиді, керісінше, тіке реакциядан пайда болған өнімнің концентрациясы артып, v2 күшейеді. Біртіндеп екі реакция жылдамдығы теңеседі: v1=v2. Осындай жағдайды химиялық тепе-теңдік деп атайды. Тепе-теңдік орнағанмен қарама-қарсы бағытталған екі реакция да тоқтамай жүре береді. Егер сыртқы жағдай (қысым, концентрация, температура) өзгермесе реакция жылдамдықтары тең болып, химиялық тепе-теңдік орнаған қалпында қала береді, сондықтан оны жылжымалы немесе динамикалық тепе-теңдік деп те атайды. Реакцияласушы жүйенің бір тепе-теңдік күйден басқа басқа тепе-теңдік күйге ауысуын химиялық тепе-теңдіктің ығысуы дейді. Химиялық тепе-теңдік орнаған кездегі реакцияға қатысқан әр заттың концентрациясы тепе-теңдік концентрациясы деп аталады. Химиялық тепе-теңдікті сан жағынан сипаттайтын көрсеткіш тепе-теңдік константасы (тұрақтысы) (К) деп аталады: aA+bB=pP+qQ, мұндағы бас әріптер -- заттардың формулалары, кіші әріптер -- реакциядағы молекула сандарын көрсететін коэффициенттер. Тепе-теңдік константасы тура және кері реакциялардың жылдамдық константаларының (k1,k2) қатынасы деп те аталады: K=k1k2. К -- белгілі температурада тура реакция өнімдері мен реакциясы алынған заттардың мольдік көбейтінділерінің қатынасын көрсететін тұрақты шама. Тепе-теңдік константасының теңдеуі реакцияға қатысқан заттардың тепе-теңдік концентрацияларының бір-біріне тәуелділігін көрсетеді. Химиялық тепе-теңдікті зерттеудің теориялық және практикалық маңызы бар.
Химиялық тепе-теңдік сыртқы жағдайға тәуелді өзгеріп тұратын динамикалық құбылыс. Мысалы, температура өзгерсе, химиялық реакциялардын жылдамдығы артып не кеміп, тепе-теңдікке әсер етеді. Берілген тұрақты кысымдағы тепе-теңдік константасынын температураға қатысты функционалды тәуелділігін реакция изотермасын сипаттайтын және Гиббс-Гельмгольц теңдеулері негізінде анықтауға болады.

Әр түрлі температуралардағы тепе-тендікті есептеу үшін теңдеуді интегралдасақ, одан келесі өрнек шығады:

2
Қысқа аралықтағы температураларда мысалы, бірнеше ондаған градустар айналасында, реакциялардың жылу эффектілері температураға тәуелсіз болады, яғни Ср=0. Сондықтан:

LnKp=- (74)

мұндағы В -- интегралдау тұрақтысы. Егер, берілген температурадағы энтальпия ( ) мен тепе-теңдік константасы (Кр) белгілі болса- онда Л-нің мәнін табу арқылы кез келген температурадағы тепе-теңдік константасын (Кр) табуға болады. (ДЯ және Кр бірдей қысымда, бірдей жағдайда болғаны абзал). (74) теңдеуден тепе-теңдік константасының логарифмі мәнінің температураның керімәніне түзу сызықты функционалды тәуелді екенін көреміз. Осы түзудің абсциссаға көлбеу бұрышы энтальпияның универсалды газ тұрақтылығына қатынасын көрсетсе, сол түзудің ординатаны қиған бөлігі интегралдау тұрақтысы В-ЕЫ көрсетеді. Демек, реакциялардың химиялық тепе-теңдігін зерттеу тепе-теңдік кезіндегі концентрацияларды есептеп шығарумен қатар, осы реакциялардың энтальпиясы мен энтропиясын анықтауға мүмкіндік береді.
Реакцияның изобаралық және изохоралық теңдеуіне назар салсақ, одан эндо-термиялық реакциялардағы температура көтерілсе, тепе-теңдік константасы артатынын, яғни ДЯ0 екенін көреміз. Осы негізде, мұндағы теңдеудің оң жақтағы бөлігі -- оң шама, ал сол жақтағы бөлік те оң болу үшін, температура көтерілгенде оған сәйкес тепе-теңдік константасы (Кр) жоғарылауы керек. Ал реакциялар эндо-термиялық болса, энталышя нөлден кіші (ДЯ0), температура төмендегенде Кр жоғарылайды. Жоғары температурада термия-лық реакциялар аяғына дейін жүреді, ал изотермиялық реакция-лар төменгі температурада аяғына дейін жүреді.
Егер системада химиялық реакция жүретін болса, онда осы систем-аның тепе-теңдік шартын анықтау керек. Мысалы, система-ға қоршаған орта әсер етті делік, ондайда реакциянын, жүру жолын сипаттап, тепе-теңдікке қандай фактордың қалай ықпал еткенін білу керек.
Қайтымды реакциялардың ешқайсысы ешқашан да соңына де-йін жүрмейтінін өмірдегі тәжірибелер көрсетіп келеді. Өйткені олар бірден
3
қатарынан екі бағытта жүреді, осы екі реакцияның жылдамдығы өзара теңелгенде ғана тепе-теңдік орнайды. Сондай-ақ тепе-теңдікке термодинамикалық факторлар, көлем, қысым, концентрация және температура әсер етеді.
Системадағы тепе-теңдіктің қандай бағытта, қалай ығысаты-нын көрсететін тепе-теңдік ережесі және ығысу ережесі бар. Бұл ережелер тепе-теңдіктің ығысуындагы Ле-Шателье принципі делі-неді. Егер тепе-теңдіктегі системаға сыртқы жағдай әсер еткенде қысым, көлем, концентрация, температура өзгсретін болса, реак-ция осы өзгеріске себепкер болған факторларды төмендету бағы-тында журеді, яғни системадағы тепе-теңдік сыртқы жағдайдың әсерін әлсіретуге бағытталады. Сыртқы жағдайдьщ әсерін, мыса-лы, концентрация әсерін қарастырайық.

1. СО (г) +Н20 -С02 (г) +Н2 (г)

Осы заттардың концентрацияларын арттырып көрелік. Бұл кезде оңға қарай жүретін тура реакцияның ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Химиялық тепе – теңдік
Жеке тепе-теңдік
Ақша нарығындағы тепе-теңдік
Макроэкономикадағы тепе-теңдік
Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы
Нарықтық тепе-теңдік
Негізгі макроэкономикалық тепе-теңдік
Нарық тепе-теңдiк
Макроэкономикалық тепе-теңдік
Сұйық бу жүйедегі тепе – теңдік
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь