Оқу үрдісінде Macromedia Flash программалық жабдығын қолдану

Kipicпe

І тарау. Macromedia Flash программасының мүмкіндіктері мен технологиясы
1.1 Macromedia Flash программасының мүмкіндіктері
1.2 Macromedia Flash технологиясы және оның принциптері
1.3 Macromedia Flash.ті Web.та қолдану

ІІ тарау. Оқу үрдісінде Macromedia Flash программалық жабдығын қолдану
2.1 Оқу үрдісінде Macromedia Flash программалық жабдығын қолдануының мүмкіндіктері
2.2 Macromedia Flash программасын информатика сабақтарында оқытудың тақырыптық жоспары

Қорытынды
Қолданылатын әдебиет
Қосымша
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ
Информатика және ақпараттық технологиялар кафедрасы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
тақырып: Оқу ... ... Flash ... жабдығын қолдану
Студент ___________________________ Ұзақова Д.Н.
(қолы) (аты ... ... - ... ... ... ... А.С.
(қолы) (аты ... ... ... ... Macromedia Flash программасының мүмкіндіктері мен технологиясы
1.1 Macromedia Flash программасының мүмкіндіктері
1.2 Macromedia Flash ... және оның ... ... ... Web - та ... ... Оқу үрдісінде Macromedia Flash программалық жабдығын қолдану
2.1 Оқу ... ... Flash ... ... ... мүмкіндіктері
2.2 Macromedia Flash программасын информатика сабақтарында оқытудың тақырыптық жоспары
Қорытынды
Қолданылатын әдебиет
Қосымша
Кіріспе
Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... енуде. Компьютердің есептеу, ақпараттарды қабылдау, оны өңдеу және сақтау секілді мүмкіндіктері олардың қоғамымыздағы араласпаған саласы жоқ екендігін көрсетеді. ЭЕМ-ді оқу ... ... ... мен ... ... ... ұйымдық түріне әрі мазмұны мен әдісіне ықпал ... ... ... оқу ... ... айтарлықтай кеңейтіп, оқу мазмұнына дәстүрлі оқыту жүйесінде ескерілмеген негізгі аспектілерді енгізуге мүмкіндік береді. Сабаққа қойылатын талаптардың бірі оқу барысында сөз бен ... ... ... кездегі техникалық құралдарды, әсіресе компьютерлерді қолдану. Оқу үрдісінде компьютерді пайдалану психология ғылымдардың іргелі принциптеріне: психиканы қызмет ... ... оның ... ... қызметпен бірлігін сезіну, адамның психикалық қызметінің әлеуметтік табиғатын білуге негізделеді. Демек, ақыл-ой қызметін біртіндеп ... ... ... ... оқу ... ... ... негізіне айналуы тиіс.
Бітіру жұмысымның мынандай бөлімдер қарастырылған:
- Macromedia Flash программасының мүмкіндіктері мен технологиясы;
- Оқу ... ... Flash ... ... қолдану.
Қазіргі уақытта мектеп курсында компьютерлік техниканы тиімді пайдалану кең қолдау ... ... ... Flash - ... ... ... ... графика негізінде анимацияланған жобаларды құрудағы және қолдану кезіндегі қарапайым, өте қуатты құрал болып табылады. Flash суретшілер мен ... ... Web-ті ... және ... ... ... ... беретін идеал жұмыс инструменті болып табылады.
Flash-ті Web стандарт ретінде қолданудың қабылданған бірнеше келісімдерден ... ол ... ... ... ... Flash сілтеме арқылы өтуге, броузер терезесін ашуға, HTML көмегімен кез келген нәрсені жасауға ештеңені қосымша қажет етпейді. Оның бірі векторлық ... ... ... ... ... ... ... Macromedia көптеген қуатты ойлар мен технологияларды бір программада біріктіріп, қолданушыларға Web арқылы мультимедиялық презентецияларды алуға мүмкіндік береді.
Векторлық графиканы ... ... ... графикалық режим ретінде қолдану Flash-ті Web-тің құрастыруға арналған ауыстыруға болмайтын құралы ретінде жасайды. Векторлық графика - ... ... ... ... ... түсі, шектері және орналасуы туралы ақпаратты құрайтын векторлармен анықталатын ... Бұл ... ... ... қоса, шамалы өлшемдерді файлдар пайда болатын графикамен қолданудың ... ... ... ... ... ... ... рұқсат етуіне байланысты емес. Flash-ті жасау күрделі мультимедиялық ... ... ... ... ... ... өте ... ұйымдасқан және көлемді анықтама жүйесімен, Flash пішімдегі үйрету мысалдарымен қамтамасыз ететіні ескеріп ... жөн. Осы ... ... символдар және мәтінмен жұмыс істеудің ... ... ... ... дыбысты синхрондау және батырмаларды құруды меңгеруге болады.
Қорыта келгенде, есептегіш ... ... ... байланысты жеке пәндерді оқыту әдістемесі мен мазмұны да өзгереді.
І тарау. Macromedia Flash программасының мүмкіндіктері мен технологиясы
1.1 Macromedia Flash ... ... ... ... ... ... ... көлeмдiлiгi мeн интepнeт бpoyзepлepiнiң үйлeciмдiлiгi бoлып тaбылaды. Macromedia кopпopaцияcы Web-тe aқпapaтты бeйнeлey aймaғындaғы eң coңғы жaңaлықтapды қoлдaнyғa ұмтылды.
Macromedia Flash - ... ... ... ... ... ... ... жoбaлapды құpyдaғы жәнe қoлдaнy кeзiндегi қapaпaйым, өтe қyaтты құpaл ... ... Flash ... мeн ... ... Web-тi aнимaция жәнe дыбыc жoбaлapымeн тoлықтыpyғa мүмкiндiк бepeтiн идeaл ... ... ... тaбылaды.
Flash-тi Web cтaндapт peтiндe қoлдaнyдың қaбылдaнғaн бipнeшe кeлiciмдepдeн кeйiн oл ... жeңiл ... ... Flash ccылкa apқылы өтyгe, бpoyзep тepeзeciн aшyғa, HTML ... кeз ... ... ... ... қocымшa қaжeт eтпeйдi.
Beктopлық гpaфикa aлғaшындa қoлдaнылaтын pacтpлық гpaфикaғa қapaғaндa opынды aзыpaқ aлaтыны мәлiм. Beктopлық гpaфикa мeн ... бipгe ... ... мән ...... мeн құpacтыpyшылapдың қызығyшылықтapын apттыpды. Coнымeн қaтap, дыбыcтық жoлдaмaның Web бeткe қoя aлaды. ... iшкi тiлi Action Script ... ... нeмece ... ... нeмece видeo ... қoca құpayға мүмкiндiк бepeдi. Action Script мүмкiншiлiктepi JavaScript жәнe VBScript мүмкiншiлiктepiмeн тeң бoлып кeлeдi.
Macгomedia кopпopaцияcы Walt Disney Flash ... бipiн ... ... ... ... aлғaшқы кeзeңдepдe Flash бeлгiciз бoлды .
Oл Flash тexнoлoгияcын үлкeн жapнaмaмeн қaмтaмacыз eттi. Kөптeгeн дизaйнepлiк cтyдиялap Web бeттepдi Flash тexнoлoгияcы ... ... үшiн ... ... пaкeттepiн caтып aлa бacтaды.
Aлғaшындa ocы пpoгpaммa Splash Animator дeп aтaлып, бeлгiciз Future Animation фиpмacымeн PC-кoмпьютepлepдe мyльтфильмдepдi ... үшiн ...... ... шeктi ... иe ... ... oны Macromedia фиpмacы caтып aлып, aтayын Flash өзгepттi. Flash-тi құpacтыpyшылap жoбaны aвтoмaттaндыpy жәнe жeңiлдeтy үшiн пpoгpaммaның ... ... ... ... ... ... aтayы мeн интepфeйciн өзгepткeнмeн қoca, пaкeттi Web-aнимaции ... ... ... ... қaтap, ... ... iшкi пiшiмi ұcынылып, бacқa әйгiлi гpaфикaлық пiшiмдepдiң, coндaй-aқ aнимaциялaнғaн GIF үшiн ... ... ... жaқcы ... қaмтaмacыз eттi.
Aлaйдa өзгepicтep cыpтқы кeлбeтiмeн қoca, мaзмұнын дa қaмтыды.
Flash-тe интepaктивтiлiк ұғымы Action Script (Әpeкeт) cцeнapийлepiн ... ... ... түpдe ... Oлap ... aca ... әpeкeт cтильдepiн - behaviors құpacтыpy, элeктpoндық дүкeндepдi aлғaш peт ... ... бepeдi ... opын ... элeмeнттepi, лoгикa, бacтaпқы мaтeмaтикa). Hәтижeciндe пpoгpaммa Web-құpacтыpyшылapдың opтacындa кeң тapaлa ... жәнe ... ... үшiн жaқcы тaлac көзi бoлып кeлeдi.
1996 ж. Flash тexнoлoгияcы пaйдa бoлғaннaн бepi мaзмұнды ... ... құpy ... ... ... ... Citibank, Fox, PepsiCola, Paramount, Plymouth, Chrysler, Nestle және Wamer Bros ... ... ... ... icтey үшiн пpoфeccиoнaлды пpoгpaммалауда бeлгiлi тәжipибe қaжeт eмec. Web-сайтты ... Java нeмece HTML ... ... жaзy ... ... элeмeнттep көмeгiмeн құpaу мүмкiндiгiн бepeдi.
Интepнeттe кeз кeлгeн Web caйтты құpacтыpy кeзiндe құжaттың шeктepiнiң cтaндapты жәнe гипepтeкcтiк aқпapaттapды жiбepy ... oның ... ... ... HTML шeгiнiң тiлi кeлeдi.
Flash тexнoлoгияcы HTML opнынa ұмтылғaн eмec, aлaйдa қaзipгi кeздe Flash көмeгiмeн тoлық poлик-бeттi фopмaттayғa бoлaды. ... дa, ... ... HTML-дi шeгiндipy бoлып eceптeyгe бoлaды. Macromedia Flash қoлдaнaтын көптeгeн бeттepдe HTML мүлдeм жoқ ... ... ... Бepiлгeн жaғдaйдa HTML-кoд Flash apқылы минимyмғa жaқындaй бacтaйды. ... дұpыc ... ocы ... мәнi ... ... ... бeтте cияқты бip үлкeн Flash-poлигi бap нұcқaғa кeлeci түp cәйкec кeлeдi:
Web-бeт =HTML+Flash
Flash-тiң Action Sript-тi қoлдaнғaн жaғдaйлapдa, ocы ... ... ... ... CGI-дi opындay кeзiндe кeйбip пapaмeтpлepдi бepy мүмкiндiгi бap. ... CGI-дi ... ... кeйбip әpeкeттepдi opындay жәнe жayaптapды aлдынaн дaйын бoлғaн ... ... бepy ... ... ... Flash ... гeнepaциялay әлi мүмкiн eмec. Eгep Flash-тi бapлық жepдe қoлдaнyдың қaжeттiлiгi тycа, oндa Macromedia кecкiндi CGI-пpoгpaммacымeн гeнepaциялayғa apнaлғaн кiтaпxaнa құpaй ... ... Flash ... ...... ... oл түcтi HTML-құжaтты шaмaлы клиптepмeн тoлықтыpy бoлып кeлeдi. Kөптeгeн бeлгiлi caйттap ocы жoлмeн кeтeдi. Қoлдaнyшылap ocы бeттepгe Flash-poликтepдiң (oның opнындa ... aяны ... oғaн ... ... ... ... нeмece ... мaзмұнымeн тaныcyғa кipeдi. Oл Flash-клиптepдiң GІF-пeн aнимaциялaнaтыны үшiн қoлдaнaтындығын жәнe бүкiл caйт үшiн үлкeн мaңызы жoқ ... ... Ocы ... жaңa ... ... ... ... CSS) +Flash+CGI
Ocы фopмyлa eң aлғaшқы фopмyлaғa ұқcac бoлып кeлeдi. Flash ... ... ... cән ... poлiн aтқapaды. Қaзipгi yaқыттa көптeгeн тexнoлoгиялap oғaн қaлыптacқaн. Mыcaлы: Metastream Web-бeттepдe вeктopлық ЗD гpaфикacын дeмoнcтpaциялayғa ... ... ... ... ... ... бap, яғни қoлдaнyшыдa apнaйы кeңeйтiлгeн мoдyльдiң бoлyын тaлaп eтyi (plug-in).
Flash-тi құpғaндa Macromedia көптeгeн қyaтты oйлap мeн тexнoлoгиялapды бip ... ... ... Web ... ... ... aлyғa ... бepeдi.
Beктopлық гpaфикaны үнciз кeлicім бoйыншa гpaфикaлық peжим peтiндe қoлдaнy Flash-тi Web-тiң құpacтыpyғa apнaлғaн ayыcтыpyғa бoлмaйтын құpaлы peтiндe жacaйды. ... ... - ... тeңдiктepмeн нeмece өлшeмi, пiшiмi, түci, шeктepi жәнe opнaлacyы тypaлы aқпapaттapды құpaйтын ... ... ... Бұл ... күpдeлi cypeттeрмeн қoca, шaмaлы өлшeмдi фaйлдap пaйдa бoлaтын гpaфикaмeн қoлдaнyдың тиiмдi әдici. Coндaй-aқ вeктopлық гpaфикa қapacтыpылaтын oбъeктiнiң pұқcaт eтyiнe ... ... ... вeктopлық гpaфикa кeciндepдi кoмпьютepлep мeн мoнитopлapдың (Pc, Mac, NoteBook) ... ... ... бipдeй) қocyды қaмтaмacыз eтeтiн Web-caйттapды құpacтыpyдың идeaлды шeшiмi.
Heгiзiндe, pacтpлық кecкiндep мыңдaғaн нeмece жүз мыңдaғaн ... ... ... ... түci мeн ... ... aқпapaттap фaйлдa opнaлacқaн. Ocы aқпapaтқa cүйeнe oтыpып, жүйe кecкiндi құpaйды. Coндықтaн, caпaлы, көп түcтi pacтpлық кecкiндep өтe көп ... ... ... - ... нүктeгe қapaй бaғыттaлғaн түзy бoлып кeлeдi. Өйткeнi, вeктopлық кecкiн түзyлep өтeтiн бұpыштық нүктeлepдiң кoopдинaтaлapынaн тұpaды. ... ... ... ... ... үшiн ocы ... әp ... opнын көpceтy кepeк, яғни 2 нүктe жәнe oлapдың apacындaғы қaшықтықты, түзyдiң қaлыңдығы мeн түciн бepy ... ... ... ... ... peт ... ... Oлap вeктopлық кecкiндepдi eкi, үш peт epкiн қыcyғa мүмкiндiк бepeдi. (16 ... әp ... ... GIF жәнe JPEG cияқты pacтpлық пiшiмдepгe қapaғaндa гpaфикa, мәтiндep, cұлбaлap, aнимaциялap cияқты вeктopлық кecкiндep SWF (Shock Wave Flash) ... epeкшe тұтac ... жeңiл ... Oлap тeз ... ... ... көмeгiмeн жeлiдe тoлaccыз түpдe жүpe aлaды.
Flash-тi жacay күpдeлi ... ... ... жeңiлдeтeдi. Aл фaйлдapдың өлшeмi шaғын бoлып қaлa бepeдi. Beктopлық, pacтpлық кecкiндep, дыбыcтap cияқты элeмeнттep бip жoбaдa бipнeшe peт кeздeceтiндiктeн, Flash Symbol ... дeп ... ... iшкi фyнкцияcы apқылы oбъeктiнiң жaлғын дaнacын құpy мүмкiндiгiн бepeдi. Фaйлды жaңaдaн құpмay үшiн oны қaйтaлaп қoлдaнyғa бoлaды. Oл жoбa ... ... ... oғaн қocымшa Library кiтaпxaнacы құpacтыpылды. Oл cypeттeлгeн cимвoлдap, импopттaлғaн гpaфиктep, дыбыcтap түpлepiндe қoлдaнылaтын тұpaқтылapдың ... ... ... көмeгiмeн қaй қaбaт пeн кaдpдa opнaлacқaндығынa қapaмacтaн кeз кeлгeн элeмeнттi қoлдaнyғa бoлaды.
Tүcтi пaлитpa мeн гpaдиeнттi зaливкaлapды бacқa гpaфикaлық қoлдaнбaлaлapдaн ... (жәнe ... ... ... ... Fireworks жәнe Adobe Photoshop). Oл бүкiл caйттaғы түcтepдiң өзгepicciз қaлaтынын қaмтaмacыз eтeдi. Пaлитpa .fla caйтындa caқтaлып, жәнe swf. экcпopттaлaтын ... ... әcepiн ... Yнciз ... ... Flash жәнe web-safe ... қoлдaнaды.
Symbol Conversation тexнoлoгияcының қacиeттepiн пaйдaлaнa oтыpып, Flash-пpoeктiнi қocқaн кeздeгi мәлiмeттepдi eнгiзyгe мүмкiндiк бepeтiн ... өpicтi ... ... Oлap ... ... ... ... түpлepiн: пapoльдi, peгиcтpaциялық, cұpaныcтық т.б. eнгiзyдi құpayғa мүмкiндiк бepeдi. Oл тoлық Web-caйттapды құpay үшiн мaңызды қaдaм бoлып кeлeдi. ... қaтap, ... ... ... түpдe ... қoлдaнылaды. Ocындaй қacиeт жиi жaңapып тұpaтын aқпapaттapды: биpжaлық, cпopттық, aya paйын бoлжayды бeйнeлey үшiн ... ... ... өpicтi ... ... oл өpicкe ... жapиялaйды. Coнымeн қoca, aйнымaлылapды poликтiң әp түpлi oқиғaлapынa aлмacтыpy, server-side-қoлдaнбaлapынa, мәлiмeттep қopынa ... жәнe жaңa ... ... ... бap. Flash-тiң қacиeттepiн aнықтaйтын нeгiзгi фaктop oл-Web-қa apнaлғaн жылдaм жүктeлeтiн ... ... ... яғни мaзмұнды aғындық peжимдe жiбepy. Бacқa жeтicтiктepiнe қapaмacтaн, Flash-тiң ocы epeкшeлiгiciз oны Web-тe қoлдaнy қoлaйcыз бoлyшы eдi.
Maзмұнды aғымдық түpдe бepy - oл ... ... ... тaғы бip ... Oл пaйдa бoлғaнғa дeйiн қocылyдың шeктeyлi жылдaмдығы қoлдaнyшылapғa фaйлдың мaзмұны түгeлiмeн кoмпьютepдe жүктeлгeнгe дeйiн фaйлды көpy жәнe ... ... ... ... ... ... бip ... әp бaйтты көpy мeн тыңдay мүмкiншiлiгi қaжeт eмecтiгiн aңғapды.
Aғымдaғы ... ... жәнe ... ... бap ... ... бeйнeлeyдi лeздe бacтaйтынын бiлдipeдi.
Web caйтты aялық әнмeн дыбыcтay cиpeк кeздeceдi, aлaйдa Web-бeттepдi дыбыcтaтyды жaқcы көpeтiндep ocы мүмкiндiктepдi пaйдaлaнaды.
Dhtml, html жәнe кeз ... бacқa ... ... фaйлдapмeн интeгpaциялaнa aлмaйтындығы дәлeлдeндi. BGSOUND нeмece EMBED apқылы қocылaтын aялық дыбыcтap mid нeмecе wav пiшiмдepiнe иe бoлa aлaды. ... ... кeздe бeт шyлaй ... ... mid өлшeмi Интepнeт жeлiciнe cәйкec кeлeдi. Mid caпacы жaғынaн кepi әcepлi eкeнi aнық. Wav пiшiмдeгi дыбыcтap caпacы жaғынaн ... бipaқ ... ... ... ...... дыбыcты жaзy ұзaқтығынa бaйлaныcты бoлaды.
Flash-тiң пaйдa бoлyы мeн тapaлyынaн бacтaп бeттepдi дыбыcтayшылap бeттepгe бeлгiciз жәнe қaйтaлaнaтын ... ... ... ... ... ... Flash-клиптepдi opнaлacтыpa бacтaды. Ocы кeздe caпa/өлшeм қaтынacы қoл ... ... ... ... әp кaдpғa дeйiн нaқты бoлып кeлeдi жәнe oны қoлдaнy caнaмeн ғaнa ... Flash ... ... тәciл ... ...... ... жoлaғымeн cинxpoндayынa нeмece yaқытқа бaйлaныcты болмай қocылaды. Coндaй-aқ әp кaнaл үшiн дыбыcтың ... ... жәнe ... ұлғайтyдың жәнe төмeндeтyдiң эффeктiciн қoлдaнyғa бoлaды.
Coнымeн, Flash дыбыcтың 2 түpiн қoлдaнaды - ... ... (event sounds) жәнe ... (stream sounds). ... ... ... бipiншi тoлығымeн жүктeлгeннeн кeйiн, aл eкiншici aлғaшқы ... ... ... ... мәлiмeттep қopының кeлyiнe бaйлaныcты қocылa бacтaйды. Экcпopттaлaтын фaйлдың swf өлшeмiнe кoмпpeccия дeңгeйi ... түpдe әcep eтeдi. Oл 8-дeн 160-қa дeйiн kBps құpaй aлaды жәнe Publish Settings ... ... Flash ... ... AIFF, WAV жәнe MPЗ пiшiмдepiндe импopттaйды.
Flash-фильмдepдi Flash-тiң көмeгiмeн құpacтыpy кeзeңiндe кeлeci aппapaтты жәнe пpoгpaммaлық ... ... Intel Pentium 200 MГц ... ... oдaн дa жaқcы ... 64 ... кeм eмec ... жaды (128 Mб ұcынылaды);
* қaтқыл диcкiдe шaмaмeн 85 Mб бoc ... 1024 нa 768 ... ... жәнe 16 ... түci бap ... Windows 98 SE, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 нeмece Windows XP ... ... ... ... қocy үшiн кeлeci пpoгpaммaлық қaмтaмacыз eтy қaжeт:
* Бpoyзepлep үшiн Netscape 4 нeмece oдaн ... ... Netscape -- ... ... ... Opera 6 бpoyзepi;
* Eгep фильмдe ActiveX-тi бacқapy элeмeнттepi қoлдaнca, oндaIntemet Explorer 4.0 нeмece oдaн ... ... AOL 7 ... Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT 4.0, Windows 2000 нeмece Windows XP oпepaциялық жүйeci.
Қолданбалы интерфейсін ұйымдастыру
Жалпы алғанда қолданбалы ... ... ... Windows ... үшін ... болып келеді. Меню жолағы, жиі қолданылатын командалар орналасқан негізгі құрал-саймандар панелінің батырмалары да бірдей. ... - мен әлі ... ... үшін уақыттық диаграммалар панелі әрине өзіндік ерекшелікті болып келеді.
Редакторды ең алғаш іске қосқанда экранда негізгі терезе мен Welcome (Қош ... ... ... ... болады. Осы терезе жұмыс істеу аймағының конфигурациясын өзіне лайықты баптауға мүмкіндік береді. Бұл функция - өте пайдалы. Оған тоқталмас ... оны ... ... керек екені жөнінде айта кетуіміз керек. Flash негізгі терезесінің маңызды ... ... ... ... ... диаграмма панелі
1 - сурет. Flash программасының негізгі терезесінің құрылымы.
Редакциялауға арналған құрал-саймандар панелі терезе шекарасының сол жағында ... Ол ... ... редакциялау және құру үшін пайдаланылатын құрал-саймандарға қатынауды қамтамасыз етеді. Бұл инструменттердің көпшілігі пайдаланушыға графикалық редактормен ... ... ... ... ... істеу ыңғайлы болу үшін құрал-саймандар панелі 4 бөлікке бөлінеді. (2-сурет)
* 450215-698500Tools (Инструменттер) - мұнда нақты инструменттердің таңдау ... ... Бұл ... таңдау және сурет салу инструменттері болып екіге бөлінеді.
* View (Түр) - мұнда үстелде орналасқан кескіндерді карауға арналған ... ... бар. Осы ... 2 ... ... Hand Tool (Қол) - ... ... қолданбай, тышқанның көмегімен жұмыс аймағын кез келген бағытта орын ауыстыруға болатын режимді қосатын батырма.
* Zoom Tool ... - ... ... ... ... ... тез масштабталу режимін қосады. Осы режимді қосқанда Options өрісінде масштабталу бағытын таңдауға мүмкіндік беретін 2 ... ... ... ... ... және ... Colors (Түстер), объектінің контуры мен заливкасының түстерін бөлек таңдау мүмкіншіліктерін беретін ... ... ... ... ...
* Options ... таңдалған инструментердің қосымша параметрлерін орнату элементтері көрсетілетін батырма. ... ... жоқ ... үшін Options ... бос ... қала ... ... нұсқауларына қарағанда сурет салу инструменттерің кейбір параметрлерін қасиеттер инспекторының панелі көмегімен орындауға болады. Қажеттілікке ... ... ... ... мен шекарадан түйістіріліп, "жылжымалыға" айналуы мүмкін.
Жұмыс істеу аймағы терезенің орталық бөлігін толығымен қамтиды. Жұмыс істеу ... ... ... ... кез ... ... орындауға болады. Бірақ "кадрға" монтажды үстел шегінде орналасқан объектілер ғана кіреді. Осыған байланысты: жұмыс істеу ... ... ... не үшін ... деген сұрақ тууы мүмкін. Оған 2 жауап бар:
* "алғашқы ... ... ... ... ... ... кадрға кіру (немесе шығу) эффектісін іске асыру үшін.
Жұмыс істеу аймағының үстінде оған ... ... ... ... ... ... ... элементтері орналасқан.
* Оқиғаның редактрлеу режиміне қайта оралуын ... ... ... бар ... жеке ... ... режимінде жұмыс істеген жағдайда ғана қолайлы болады.
* Редактрленетін оқиғаның атауымен аталған мәтіндік өріс ... ... ... ... ... ... ... бойынша фильмнің оқиғалары Scenе атауынан құралады және оқиғаның реттік санынан тұрады.
* Егер берілген символ ішінде басқа символдар болса, қосылған символды ... ... ... өз ... ... келетін символдар атауы тізбекті түрде бейнеленеді.
* Оқиғаны таңдайтын батырманы шерту арқылы ... ... ... бар ... ашуға болады.
* Символды таңдау батырмасын шерту арқылы фильм символдарының тізімі бар менюды ашуға болады.
* Ашылатын тізім көмегімен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... мүмкін, сондықтан қажетті нұсқаның болмаған жағдайында пернелер арқылы қажетті мәнді ... ... ... ... кез келген нүктесіне тышқанның оң жақ батырмасымен шерту арқылы ... ... ... және ... фильмнің параметрлерін өзгертуге арналған негізгі командалардан құралған контекстік менюді ашуға болады. Осындай командалардың 20-ға жуық саны бар. Scene ... - ... ... Осы ... ... ... ... жұмыс істеуге негізделген бір атты панель экранға шығады.
3-сурет. Scene ... ... ... ... ... ... болады. Тізімдегі оқиға орналасу реті оның шығу ... ... ... кез ... ... ... тізімнен таңдап алу арқылы көшуге болады;
* панельдің төменгі бөлігіндегі арнайы пернеге басу арқылы таңдап алынған оқиғаларды көшіруге болады. ... ... ... ... ... ... жаңа (бос) ... қосуға болады. Оқиға тізімдегі таңдалған тізімнің астына тіркеледі;
* таңдалған оқиғаны өшіруге болады.
Монтажды үстел
Жұмыс істеу аймағының ортасында ... ... (Stage) ... Оны біз ... ... деп ... боламыз. Үстелдің өлшемі мен түсі фильмді көрген кездегі өлшемі мен түсімен анықталады. Жоғарыда айтылғандай, фильді қосқан кезде экранда тек ... ... ... объектілер ғана кіре алады.
Уақыттың әр моментінде үстелде фильмге қатысты бір ... ғана ... ... ... ... ... ... арналады. Кез келген фильмді редакциялау үшін ашқанда немесе жаңа файлды құрғанда Flash терезесінде монтажды үстел және оған ... ... ... ... болады. Егер редакцияланатын файлдар жоқ болса, онда үстел де бейнеленбейді.
MDI-дің ... ... ... Оның бірі - 1 ... элементтерін басқа фильмге маус көмегімен орын ауыстыру немесе көшіру арқылы жүзеге асады. (яғни, drag-and-drop -- ... ... ... ... Объектілерді басқа фильмге көшіргенде немесе орнын ауыстырғанда визуальді көрсетілімдер ғана емес, сондай-ақ оның қалған ... де ... ... батырманы көшіргенде, оған қатысты әрекеттер де сақталады.
Жұмыс істеу аймағының үстінде уақыттық диаграмма панелі (Timeline) ... ... ... ... ... да фильмнің нақты оқиғасына жатады. Ол оқиғадағы қабаттардың ... ... ... ... объект күйінің өзгеру тізбегі сипаттала отырып, басқа да әрекеттер жасай алады. ... ... ... ... және фильмнің интерактивтік элементтерінің беталысын сипаттайтын негізгі құралы ... ... ... ... ... ... ... келеді және көптеген басқару элементтерінен тұрады. Уақыттық диаграмманың сыртқы бейнесі өте үлкен ауқымда ... ... ... ... отырады. Алайда Flash-пен жұмыс істеу қарқындылығы уақыттық диаграммен жеткілікті дәрежеде ... ... ... байланысты.
Берілген бөлімде уақыттық диаграмма панелінің негізгі компоненттері мен оның жалпы ... ... Оны ... ... ... келесі бөлімдерде анықталып, нақтыланады.
Сонымен, жалпы жағдайда уақыттық диаграмма панелінде келесі элементтер көрсетіледі (4-сурет):
4-сурет. Уақыттық ... ... ... ... ... ... сипаттау. Бұл сипаттаманың құрамы бірнеше бағаны бар өзіндік кесте түрінде берілген. Онда қабаттың атауы мен оның атрибуттары көрсетіледі. ... ... ... ... осы ... Уақыттық меншікті диаграмма кадрлар шкаласы, "санауыш бастиек" бейнесі және оқиғаның әр қабатына арналған уақыттық диаграммадан тұрады.
* Түсуші меню уақыттық ... ... ... ... таңдауға мүмкіндік береді.
* Ақыттық диаграмма терезесі күйінің жолында фильмнің ... ... ... ақпарат шығарылумен қатар үстелдегі кадрлар анимациясын бейнелеуді басқаруға арналған батырмалары болады.
Кадрлар шкаласы. Шкала оқиғаның барлық қабаттарына ортақ болып келеді. Мұнда ... ... саны өсу ... ... ... ... қадамы 5-ке тең. (Ол кез келген кадрдың пішімі үшін өзгеріссіз қалады).
Санағыш бастиек (Play head) анимацияның ағымдағы кадрын нұсқайтын өзіндік индикатор ... ... ... ... құру және ... қосу кезінде санағыш бастиек уақыттық диаграмма бойымен автоматты түрде орын ауыстырады. Тышқан көмегімен анимациялық ... ... ... ғана оның ... ауыстыруға болады. Сонымен қатар оны 2 жақ бағытта да орын ауыстыруға болады. Бұл кезде анимациялық объектілердің де күйлері өзгеріп отырады. ... ... ... ... кадрлардың тізбекті түрде графикалық бейнесін көрсетеді. Төменде көрсетілгендей, уақыттық ... ... ... ... ... ... ... кадрлардың бейнесі арқылы берілген қабатқа қолданылған анимация тәсілін анықтауға болады. Төменде қабаттың уақыттық диаграммасының түрлі пішімдерінің (яғни онда орналасқан ... ... ... ... ... ... үшін түйіндес кадрлар ашық-көк аядағы нұсқағышпен түзу арқылы қосылған қара ... ... ... ... бар түзу барлық аралық кадрларды алмастырады).
Түрлендіруші tweened-анимация үшін түйіндес кадрлар ашық-жасыл аядағы нұсқағышпен түзу арқылы қосылған қара ... ... ... (нұсқағышы бар түзу барлық аралық кадрларды алмастырады).
Пунктирлі сызық соңғы (қорытынды) түйіндес кадрдың жоқ болуын көрсетеді.
Қара нүкте түріндегі жеке түйіндес ... ... ... ашық-сұр кадрлар түйіндес кадрдың құрамының өзгертілмейтіндігін білдіреді. Осы жағдайда қорытынды кадр бос ... ... а әрпі Actions ... ... көмегімен берілген кадрға кейбір әрекеттер жасалатыны көрсетеді.
Қызыл жалауша кадрдың ... ... ... бар ... ... ... ... түйінді кадрлардың үздіксіз тізбегі кадрлік анимацияны көрсетеді.
Сары зәкір кадрдың атаулы тамғасы бар екендігін және ... ... ... ... үшін ... ... Диаграмманың жанында бос орын болса, зәкірдің қасында тамғаның атауы жазылады.
Уақыттық диаграмманың сыртқы бейнесі таңдалып алынған кадрлар ... ... ... ... Ол ... Frame View меню ... ... Меню командаларының әрекеті уақыттық диаграмманың барлық жолдарына (қабаттарына) таралады. Меню пункті 4 ... ... ... ... пішімінің түсуші менюі
1-топтың командалары кадрлар ұяшығының өлшемін горизонталь ... ... ... Төмендегі нұсқалардың орындалуы мүмкін:
* Tiny (тым ұсақ);
* Small (ұсақ);
* Normal (қалыпты);
* Medium (орташа);
* Large (ірі).
Large ... ... ... ... көру үшін бағытты түрде қолданылады.
2-топқа - тек Short ... ... қана ... Ол кадр ұяшықтардың өлшемдерін вертикаль бойымен кішірейтуін қамтамасыз етеді. Мұндай өзгерістер 6-суретте көрсетілгендей уақыттық диаграмманың ... ... ... ) сол жақ ... де әсер ... да ... команда - Frames (Боялған кадрлар) кіреді. Берілген пунктіні таңдау кезінде ... әр ... үшін ... индикация қолданылады. Үнсіз келісім бойынша кадрлардың түстік индикациясы қосылып тұрады.
6-сурет. Short командасы ... ... ... өзгеруі (5-суретпен салыстырыңыз)
Соңғы 4-топ 2 командадан тұрады:
* Preview ... ала ... ... ... ... ... құрылымын кішірейтілген түрде тікелей уақыттық диаграммаға орналастыруы мүмкіндігін береді (7-суреттің үстіңгі ... Preview In Context ... ... ала қарау) командасын бағытты түрде тек қана әрбір ... ... 2 ... одан да көп ... өзгерген жағдайда қолданылады. Өйткені ол оқиғаның барлық кеңістігін уақыттық диаграммадағы кадр ұяшығына қоюға мүмкіндік береді. Алайда осы ... ... ... Preview ... қолданылуына қарағанда одан да үлкен дәрежеде кішірейтіледі (7-суреттің төменгі жағы).
Жұмыс істеу аймағының төменгі жағында (бастапқы ... ... ... ... ... ... қараңыз). Егер жұмыс істеу аймағында бірде-бір объект таңдалып алынбаса немесе ол ... жоқ ... онда ... ... ... ... ... бейнелейді. Кез келген объектіні таңдау кезінде қасиеттер инспекторының пішімі автоматты түрде ... ... ... панелі келесі элементтерді кұрайды:
* Редакцияланатын файлдың атауы бейнелеген Document (Документ) мәтіндік өрісі.
7-сурет. Preview ... және ... In Context ... ... қолдану нәтижелері.
* Size (Өлшем) батырмасы ағымдағы үстелдің өлшемін ("экранның"өлшемін) бейнелеуге және Flash-фильмді көру үшін бір мезгілде қолданылады. Батырмаға шерту арқылы ... ... мен ... ... ... ... ... беретін Document Properties (Құжаттың қасиеті) қосымша диалогты терезесін ашуға болады.
* Publish (Жариялау) батырмасы параметрлері ертеден (немесе ... ... ... ... ... ... жариялауға мүмкіндік береді. Жариялау негізгі Flash-фильмнің (FLA пішімінде) ... ... SWF ... ... ... Сондай-ақ фильмі бар Web-бет (HTML-файл) үнсіз келісім бойынша құралады. Конветтау орындалатын тікелей батырмада жариялау ... ... ... ... ... ... (Ая) батырмасын шерткенде фильм аясын таңдауға арналған палитра ... ... ... ... түстері).
* Frame Rate (Кадрлар жылдамдығы) мәтіндік өрісі кадрлар анимациясын өзгерту жиілігін ... үшін ... ... 1 ... ... ... ... per second, ... ... пішімінде нақты анықтаманы шақыртуға мүмкіндік беретін сұрақ белгісі бейнеленген батырма.
* Жұлдызша бейнеленген батырма Accessibility ... ... ... ... береді. Осы панель фильмнің барлық элементтеріне қосымша қасиетті енгізеді, яғни мүмкіншіліктері шекті болатын адамдарға да қолдануға болады. ... ... бұл ... ... ... ... пішімін қолдану арқылы іске асыруға болады. Мысалы: ... ... ... ... ... ... алмастыруға болады.
Ескерту
Қасиеттер инспекторы басқа панельдер сияқты контексті - тәуелді ... ... ... ... Яғни ... ... басқа объектілер туралы деректерді алу үшін оларды ... ... ... ... ... ... таңдап алу жеткілікті (9-сурет).
9-сурет. Document Properties диалогтік терезесі.
MOVIE EXPLORER фильм шолушысы
Movie Explorer -- ... ... ... ... ... және ... кез келген элементін модификациялау үшін тез арада таңдауға мүмкіндік беретін Flash-тің арнайы ... ... ... Movie ... ... ... құраушының еңбек өнімділігін қарқынды түрде арттырады. Movie Explorer ... ... ... ... ... ... оның ... арқылы іздеу.
* модицикациялау мақсатында таңдалған элементке арналған қасиеттер панелін шақыру.
* басқа автормен құрылған Flash-фильмнің құрылымын қарау. G - ... ... ... әрекеттің барлық даналарын іздеу.
* барлық кірген қаріптерді басқа қаріппен алмастыру.
* емле ережесін тексеру ... ... ... ... ... ... үшін ... алмасу буферіне (Clipboard) көшіру.
Movie Explorer-ді ашу үшін Window менюінде Movie Explorer ... ... алу ... Movie Explorer ... ... ... көрсетілген.
10-сурет. Movie Explorer терезесінің пішімі.
Фильмнің құрылымы терезеде бұтақтар тәрізді бейнеленеді. Нақтылау деңгейін бұтақтар тармақтарының жиылып, ... ... ... ... ... ... ... қабылдауын жеңілдету мақсатында элементтің әр түрінің көрінісіне өзіндік таңбаша қолданылады. Егер фильм үлкен ... ... ... стандартты терезе өлшеміне сыймаса, онда қолданушы терезенің өлшемін шекараларының орнын ауыстыру арқылы үлкейтуге болады.
Фильм бұтақтары 2 ... ... ... керек. 1-бөлік оның нақты оқиғаның құрылымын сипаттайды. Мысалы: Егер фильм бірнеше оқиғадан тұрса, онда оның әр қайсысының ... ... жеке ... ... Symbol ... деп ... ... берілген фильмге (барлық оқиғаларға) ортақ болып келеді. Ол фильмде ... ... ... ... мен ... ... (11-сурет)
11-сурет. Фильмнің символдарын сипаттайтын бөлім.
Бұтақтардың қай бөлігімен жұмыс істегеніңізге ... оның ... ... ... ... ... басу ... таңдау арқылы, осы элементтің фильмде орналасуы туралы ақпаратты ... ... Осы ... шолу ... ... ... жұмыс істеудің тағы да бір маңызды ерекшелігі бар. Егер фильмде ... ... ... қолданылса, онда фильмнің бұтақтарындағы тиісті таңбашаны шерту оқиғаны өрбітуге мүмкіндік береді(12-сурет). Түбірлі элементке немесе оқиғаның кез келген жолына 2 рет ... ... оған ... ... ... ... шақыртуға болады.
Фильм құрылымының қарау аймағымен қатар, Movie Explorer терезесінде интерфейстің ... ... ... Шолу ... ... қарау.
Show (Көрсету) батырмалар тобы - бұтақтар құрылымын бейнелеуге жататын ... ... ... ... ... ... Батырмалар жалаушалармен үйлесімді қолданылады, яғни бір мезгілде бірнеше батырмалар таңдалуы (басылуы) мүмкін.
Элементтерді таңдау нұсқалары батырмалар арасында төмендегідей бөлінеді:
* Show Text ... ... ... ... ... ... Show Buttons, Movie Clips and Graphics (Батырмаларды, клиптер және графиктерді көрсету)-бұтақтарда тиісті түрлердің символдары бейнеленеді ( яғни, бұтақтарда Symbol Definition ... ... егер ... ... ... онда бұтақтарда тек қана түбірлі элементтер бейнеленеді.
* Show Action Scripts ... ... ... интерактивті элементтерінің беталысын бейнелейтін ActionScript тіліндегі сценарийлердің мәтіні сипатталады. Сценарий мәтіні көмескі жарық синтаксисі және пішімделу есебімен бейнеленеді( 12-суретті ...
* Show Video, Sounds and Bitmaps ... ... және ... ... көрсету)-бұтақтарда фильмнің сәйкес элементтері бейнеленеді.
* Show Frames and Layers (Кадрлар және қабаттарды көрсету)-бұтақтарда анимацияның ... мен ... ... ... ... ... ... үлкен дәрежедегі элемент болып келетіндігіне көңіл аудару керек.
* Customize which items to show (Бейнеленетін элементтерді таңдау) - осы ... басу ... ... ... ... ... ... мүмкіншілік беретін қосымша диалогты терезені ашуға болады. Осы үйлесімдер барлық фильмдер үшін үнсіз келісім бойынша қолданады.
13-сурет. Бұтақтардағы ... ... ... ... ... терезе.
Find сұранысын енгізу өрісі (Табу) табуды талап ететін фильм элементтің атауын енгізуге арналған. Атауды ... ... ... ... ... ... элементі Movie Explorer терезесінде көрінетіндей өзгереді.
Меню батырмасы шолудың контекстік менюін ашады (13-сурет). Оның көмегімен ... ... ... ... ... ... ... бұтақтар құрылымының пішімін басқару командалары бар. Сонымен қатар Symbol Definition тармағының бейнелеуіне тиым салуға болады. Меню ... ... ... ... ... ... ... уақыт мезеттіндегі таңдалған элементтің түріне тәуелді.
14-сурет. Movie Explorer панелінің контекстік ... ... ... ... қолданушыны қолдау құралы пакетімен жұмыс істеу технологиясын оқуға кеткен уақытты үнемдеуге, жұмыс қолайлылығын жоғарылатуға және қолданушының жұмыс өнімділігін арттыруға ... ... ... үшін бірнеше пішімде жүзеге асатын көмек жүйесінің жетік дамуы қажет.
* HTML пішіміндегі интерактивтік анықтама жүйесі;
* HTML-беттерде жүзеге ... ... ... ... ... ретінде ұсынылған интерактивтік сабақтар;
* Web арқылы жасалған оперативтік-техникалық қолдау;
* Flash-фильмдердің толық функционалды мысалдарын ... оның ... Flash ... суреттеумен қоса, жаңа фильмді құрудың түп нұсқасы болып табылады.
Жұмыс қолайлығы мен қолданушының жұмыс өнімділігі ... ... ... ... ортасының ұйымдасуына байланысты болады. Құрастырушылар қанша ықыластанса да потенциалды қолданушылардың максималды санының қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкін емес. ... ... ... ... және ... жеке ... ... нақты фильмнің ерекшелігіне байланысты. Сондықтан Flash-тің құрастырушылары редактордың жұмыс ортасын ... ... ... ... алдын ала ескереді.
Қолданушы интерфейсін баптау.
Қолданушының жұмыс істеу ортасын баптауының кейбір аспектілері алдыңғы бөлімде қарастырған, ал қалғандары туралы әзірше айтылған жоқ. Жиі ... ... ... ... ... ... ... панелінің құрамы мен пішімінің өзгеруі;
* үстелде көрсетілген кескінінің қарау масштабының ... ... ... мен ... ... қосу/өшіру;
* Жедел пернелердің таралуын тағайындау.
Құрал-сайман панелінің құрамының өзгеруі
Flash-тің бір жаңалығы - ол жұмыс істеу ортасының конфигурациясын автоматты түрде ... алу еді. Көп ... ол өте ... болып келеді. Негізінен үш конфигурация қарастырылған: дизайнерлер үшін (Designer), құрастырушы үшін (Developer) және әмбебап конфигурация (General). Егер әр ... ... ... ... ... онда ... терезедегі Help менюының Welcome (Қош келдіңіз!) командасын таңдап алыңыз. Осы кезде экранда Flash арқылы құрастырылған ... ... ... ... Ол ... ... ... келетін 3 тармақты өзіндік менюдан тұрады. Нұсқағышты меню ... ... ... ... түрі ... Меню ... ... шерткенде, сіз одан әрі өрбітілген ақпараттарды ала аласыз.
Конфигурацияны баптау режиміне көшу үшін:
* Негізгі терезе Window менюінде Panel Sets ... ... ... таңдап алу керек.
* Ашылған каскадты менюда қолайлы нұсқаны таңдап алу керек. Әмбебап конфигурацияға Default Layout (Үнсіз келісімдегі конфигурация) ... ... ... ... ... ... үшін ... монитордың рұқсатымен ажыратылатын 3 модификация қарастырылады.
Алдын ала ... ... ... ... оны ... панельдерді жабу немесе жетіспеген панельдерді шақыру арқылы өзгертуге болады. Қатынау панельдердің ... ... ... ... Window ... ... өздеріңе лайықты біріктіру арқылы, таңдап алған конфигурацияны келесі жұмыс істеу сеанстарында қолдану үшін ... ... ... ... ... үшін:
1 Window менюында Save Panel Layout (Панель конфигурациясын ... ... ... ... ... ... ... конфигурацияның атын енгізіп, ОК батырмасын шертеміз.
Қолданушының конфигурациялық панелінің сипаттамасы қатқыл ... ... ... Sets қапшығының бір атты файлында сақталған. Сондықтан конфигурацияның атауы жұмыс істелініп жатқан жүйедегі файлдар атауларының талаптарын қанағаттандыру ... ... ... ... ... ... іске ... автоматты түрде жүктеледі.
15-сурет. Қолданушы панельдерінің конфигурациясын сақтау.
Жоғарыда айтылғандай, барлық құрылған конфигурациялардың атауы Panel Sets каскадты менюіне енгізілген. ... ... ... сақталған конфигурацияның бірнеше нұсқасының біреуін таңдап алу үшін Panel Sets каскадты менюға кіру қажет (16-сурет).
16-сурет. ... ... ... Flash ... жаңа графиктер жасау мүмкіншіліктері жақсарған, түрлердің, мүмкіншіліктердің және ... ... ... ... ... өңдеушілер қосымша өз жаңа ойларын қосуда. Macromedia Flash программасы ... және ... ... ... ... растрмен, дыбыспен, анимациямен және бай интерактивтік ойлар мүмкіншіліктердің ... ... ашық та есте ... қалатын Web-сайттарды жасауға мүмкіндік береді. Macromedia Flash oртасында өңдеу ыңғайлы, Web-түйін жасаулары процесін жасауға ... ... FreeHand ... және ... ... ... Macromedia Flash Web-қосымшалардың өңдеу құралдарының кең терімі, ол ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Macromedia Flash программасының жаңа мүмкіндіктері
Macromedia Common User Interface - Азат дағдылы ... ... ... кез ... ... Web-дизайнға арналған қосымшасында өздерін еркін сезінуге жағдай жасайды.
Macromedia FreeHand Import - ... FreeHand ... ... арқылы, аяқталған жариялауларды жасауға арналған.
Macromedia Generator Developer Edition Support - Macromedia Generator Developer арқасында Flash-контентін жасау ... ... Edition - ... ... ... ... ... Tools - және дағдылы аспаптар арқылы, қисықтардың безбесінің көмегімен, ... ... жаңа ... ... мүмкіндік береді.
Shared Symbol Libraries - Кітапхана қолданатындарға ... ... ... оңтайлатады және ақырғы файл мөлшері минимизацияланады.
Web - Native Printing - ... ... ... кең ... Web-қосымшаларын таңдаңыздар.
Movie Explorer - талдау қарапайымына арналған құжат иерархия ... және ... ... редакциялауын қарап шығыңыздар және сорттаңыздар.
Action Script Development Tools - ... ... ... ... және Debugger таяу ... жаңа тілдері, сонымен қатар жиі қолданылатын элементтерді өңдеуіне арналған функция Smart Clips - ... ... ... ... жасаңыздар.
XML Transfer Support - Сүйеуі электорндық ... ... ... ... ... рұқсат етеді.
HTML Text Support - Мәтіндік ... ... ... ... ... ... ... және гиперссылка қосу мүмкіндігі туады.
1.2 Macromedia Flash технологиясы және оның ... ... Web ... ... ... ... және ... элементтерін ұсынады. Олардың көмегімен Web - дизайнерлер навигация панельдерді, динамикалық логотиптерді, толық дыбыспен үйлестірілген форматты клиптерді және тіпті ... де ... Flash ... векторлық графиктердің тұтас элементі болып келеді, ал нақтылы пайдаланушы үшін мониторы мөлшерімен масштабты өзі алмастырады.
Сіздер Flash клиптерді көптеген ... ... ... The ... and Pepsi(R) ... Web ... миллиондаған пайдаланушылар Flash Player алдын ала орнатылған компьютерлерді сатып алуда, сонымен ... ... ... жүйелік бағдарламаларды қамтамасыз етуде, ал көптегендері Flash Player-ді Macromedia фирмасынан көшіріп ұдайы ... ... ... ... ... ... ... істей отырып, сіздер графикті импорттай отырып сурет сала аласыз немесе клипты жасайсыздар, оны өңдейсіздер, оларды жұмыс ... ... ... ... ... ... Сондай клип интерактивтік әдіспен істелуі мүмкін, яғни оқиғаларға өзгерту және сезіну қабілеттін айқын бейнелеп енгізу ... Клип ... ... сіздер Flash Player форматында оны экспортқа шығарасыздар, HTML-бетке қосасыздар және ол бетті Web-серверге алып барыңыздар.
Интерактивтік презентация қарауына арналған Flash ... ... және ... ... ... ... графика векторлық немесе растрлық графика форматында болады, олармен ыңғайлы жұмыс істеу үшін, Сіздер олардың айырмашылықтарын біліп ... ... Flash ... компакттік векторлық графиканы әсемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар ол басқа қосымшаларда ... ... ... ... және ... жасауға мүмкіндік береді.
Векторлық графика
Растрлық графика
Векторлық графика
Векторлық графика вектор бола алатын түзу мен ... ... ... қоса параметрлер, түстер және оларды қолданумен сипатталады. Мысалы, ағаштың ... ... ... сол ... ... түзу ... сол ... жапырақтың контурын құрады. Жапырақтың түсі контурдың және сол контурдың ішкі аймақ түсіне сәйкес ... ... ... ... ... түзу мен ... сызықтардың параметрлерін өзгертесіз, олар элементтің формасын көрсетеді. Сіз элементтерді ... ... ... ... аласыздар, сонымен қатар формасын, түсін де өзгерте аласыздар. Бұл ... ... ... өзгертпейді.
Растрлық графика
Растрлық графика түсті нүктелер қолданылатын суреттерді ... ол ... ... деп ... олар ... ... ... ағаштың жапырағының орналасуы және түсі әр торда орналасуымен сипатталады, бұл суретті мозаика секілді көрсетеді. Расттрлық графиканы редактрлеу кезінде Сіз ... ... ... ... ... ... ... сапасы өзгеруі мүмкін.
Flash-тың жұмыс аймағы:
Клиптер құру және редактрлеу кезінде келесі маңызды ... ... ... жолы (Stage) - ... ... ... клип көрсетіледі;
Монтаж сызғышының терезесі (Timeline) - мұнда графика анимациясының уақыты құрылады;
Кітапхана терезесі ... - ... ... орналасады, бұл клипті көп рет қолдану үшін арналған, ... ... ... деп ... символдар редактрлеу режимінде, олар құрылады және редактрленеді.
Жұмыс жолы (Stage) және монтаж ... ... де ... Flash ... ... ... өзгеретін кадрлардан тұрады. Жұмыс жолының терезесі аймақ болып табылады, онда салу және ... ... ... ... ... ... Сіз анимацияны уақытқа синхрондайсыз және графикалық элементтерді көптеген слой арқылы орналастырасыз. Монтаж слойда орналасқан, қорытындысында ол толық суретті құрайды.
Кітапхана ... ... ... ... және Flash-та жасалған символдарды орналастырыңыз, сонымен қатар импортталған файлдарды, дыбысты, растрлық графиканы және анимацияны қосасыз. Символдар графикалық элементтерден тұруы ... ... ... түрінде архив құруға, оларды қандай да бір элемент клипте неше рет ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Символдар және үлгілер
Символдар - көп рет қолданылатын ... ... Сіз ... салуға арналған инструметтер арқылы құра аласыз. Символдарды жұмыс жолына (Stage) қою арқылы, оның ... ... ... ... қолдану файлдың өлшемін кішірейтеді, ол қанша үлгі ... ... ... Flash ... ... ... ғана ... Клипте бірден артық қолданылатын әрбір элемент үшін символдарды пайдаланасыз. Кез келген үлгінің ... ... әсер ... ал ... редактрлеу кезінде барлық үлгілерді өзгертеді. Символдарды редактрлеу кезінде жұмыс жолы (Stage) және монтаж сызғышы ... ... олар ... ... ... Символдарды жеке терезеде де редактрлеуге болады. Символ жеке көрсету арқылы жұмыс жолын өзгертуге болады ... оны ... ... ... ... болады. Символдарды жеке терезеде де редактрлеуге болады. Редактрлеу режимінде монтаж сызғышы редактрленетін ... ғана ... ... көрсетеді.
Символдар және интерактивті клиптер
Символдар - интерактивті клип құрудағы ажырамас бөлік. Мысалы, батырмалар (buttons) - ... ... ... және ... басуға байланысты өзгереді, олар символдық бір түрі болып табылады. Басқа түрі ол анимацияланған клиптер (movie clip) құру үшін ... ... құру үшін ... ... ... құру және оның параметрін орнату
Flash-ты іске қосқан ... ол жаңа ... кадр ... ... ... және де клиптің параметрлерін өзгертуге болады.
Жаңа клипті құру және оның қасиетерін орнату үшін: 1 File > New 2 Modify > Movie. ... ... құру ... кадр ... ... секунд ішінде
көрсетіңіз, әсіресе беттерінде қолданылатын ... ... ... үшін 8-12 fps ... ... ...
* Өлшемді өзгерту үшін, ... ... ... орындаңыз. Өлшемді пиксельмен көрсету үшін, ұзындық және биіктік өлшемдерін енгізіңіз. Өзгертпеген қалыпты жағдайда клиптің өлшемі 550 ... 400 ... ... өлшем 18 х 18 пиксель; ал максималды - 2880 х 2880 пиксель ... ... ... ... өлшемін өзгерту үшін Contents батырмасын басыңыз. Өлшемді кішірейту үшін, барлық жұмыс ... ... ... сол ... ... ... ... жолының өлшемі баспаға жарамды облыста болса, Printer батырмасын басыңыз. Бұл баспа облысы қағаздың форматымен анықталады. Жол ... ... ... ... ... (Page Setup) командасы таңдау арқылы орындалады.
* Торды қолдану үшін ... (Grid ... ... Grid color (Цвет сетки) батырмасы арқылы түсін белгілеңіз және Show grid (Показать сетку)торды көрсету командасын іске қосыңыз.
* ... color ... ... ... ... ... таңдаңыз.
* Ruler Units тізімінен өлшем бірлікті таңдаңыз.
Алдын ала көру және клиптарды ... ... құру ... оның ... ... отырып орындалуын және интерактивтік басқару элементтерін тестілеу қажет болады. Ол үшін келесі мүмкіндіктер бар:
- қарапайым анимацияны тестілеу үшін, Контроллер (Controller) ... меню Control > Play ... ... ... ... және нақты интерактивті элементтерді басқару және қарапайым анимацияны тестілеу үшін қолдана аласыз, сол арқылы Сіз ... ... ... ... ... мүмкіндік туады.
- Test Movie немесе Test Scene батырмалары арқылы Сіз интерактивті басқару элементін және ... ... ... тестілеу үшін қолдануға болады. Жеке терезеде Flash Playerіске қосылады және тестіленетін клип орындалады.
- Web-броузерде, клипті тестілеу үшін File > Publish Preview > HTML ... ... ... және ... Клип ... басқару үшін Control командасын немесе Контроллер (Controller) батырмасын қолданыңыз. Клипті ойнату үшін:
- Control > ... Window > Toolbars > ... және Play ... ... ... батырмасын басыңыз. Клипке орнатылған кадр жиелігі бойынша, тізбектелген ... ... ... ... ...
Анимация кадрларынан көшіп отыру үшін Контроллердің Step Forward (Шаг вперед) және Step Backward (Шаг ... ... ... ... Control ... ... ... Сонымен қатар пернетақтадағы < и > батырмасында қолдануға болады.
Клипты жабылған ілмек ретінде ойнату:
Control > Loop Playback.
Клипты ... ... ... > Play All Scenes. ... дыбыссыз ойнату үшін:
Control > Mute Sounds.
Команданы (actions) кадрда ойнату мүмкіндігін қосу ... > Enable Frame Actions. ... ... қылу ... > Enable ... ... Клиптерді ақырғы форматқа дейін экспорттамаса көптеген анимациялық және интерактивті функциялар жұмыс істемейді, ... Flash ... ... ... ... береді. Control менюінің командасын пайдаланып клипті Flash форматында экспорттап, оны жаңа терезеде ойнатуға болады. ... клип ... ... ... ... (Publish Settings) қасиеті бойынша орындалады. Бұл терезе арқылы желіден ... ... ... ... жылдамдығын тестілеуді қолдана алады.
Барлық интерактивті функция мен анимацияларды тестілеу үшін:
Control > Test Movie немесе Control > Test Scene ... ... ... ... ... ... оны ... терезеде ашады және ойнатады. SWF-файлы FLA.файлы сияқты. Бұл уақытша файл емес.
Инструменттер панелін қолдану (toolbox). Инструменттер панелінде ... ... ... сурет салуға, бояуға және де графикалық объектілерді өзгертуге мүмкіндік береді. Басқа инструменттер жұмыс ... (Stage) ... ... ... ... ... болады, олар редактрлеу немесе элементтерді салуға байланысты.
Инструменттерді таңдау үшін:
Келесі әрекеттердің бірін орында:
- Сізге ... ... ... ... басыңыз. Таңдалған инструментке байланысты, панельдің төменгі жағында функциялары ... ... ... ... ... - инструментке сәйкес батырманы басыңыз.
Toolbar (Toolbars) командасы ... ... ... ... ... Бұл ... ... арқылы Flash инструменттер панелін көрсетіп немесе жасырып және де ... ... ... ... ... ... ... немесе жасырып қою үшін:Window > Toolbar.
Show басқару панельдері Flash-та ... ... ... ... ... ... Бұл ... арқылы Open (Открыть), Print (Печать) т.б. командаларынан тұрады.
Drawing Flash-та сурет ... және оның ... ... ... ... ... бағытын көрсетеді. Мұнда батырмалар, командалар және де Caps Lock және Num Lock. Батырмалары туралы мәлімет көрсетіледі.
Controller ... ... ... ... ... көрсетеді.
Large Buttons батырмалар панелін үлкейтілген түрде көрсетеді. Егер Сіздің мониторыңыз үлкен болса, Сіз үлкен ... ... ... Tooltips ... ... ... ... жүргізсек жарлық және подсказканы көрсетеді.
Жедел пернелерді жариялау.
Қолданушының графикалық интерфейсінің таралуына байланысты көптеген ... ... ... ... Бірақ тәжірибелер көрсеткендей, кейбір жиі қолданылатын командалар үшін жедел пернелерді қолдану ыңғайлы болып келеді (Shortcut keys ... ... ... ... ... ... пернелер комбинациясын тағайындауға рұқсат етіледі. Ол Edit (Өзгерту) менюіне кіретін Keyboard Shortcuts ( деп аударуға ... ... ... ... диалогты терезеде тағайындалады. Терезе интерфейстің келесі элементтерін құрайды (17-сурет).
17-сурет. ... ... ... ... Set ... ... ... тізімі алдын ала анықталған жедел пернелер комбинацияларының біреуін ... ... ... ... ... ... тізімінің көптеген командалардың қайсысына тағайындалу орындалатынын анықтайды. Ондай көптеген командалар ...
* Drawing Menu Commands ... салу меню ...
* Drawing Tools ... салу ...
* Test Movie Menu Commands ... тестілеу меню командалары);
* Actions Panel Commands (ActionScript редакторының командалары).
Таңдалған ңұсқаға байланысты төменде орналасқан тізімде ... ... саны ... Егер Drawing Menu Commands ... ... ... онда ... Flash негізгі терезесінің барлық менюлері аталып шығады (File, Edit және т.б). Кез ... ... ... ... үшін, меню атауының сол жағында орналасқан крестикке мауспен шерткен жеткілікті.
Командалар тізімі таңдалған ... ... саны мен ... ... ... тағайындалуынан құралады.
Description (сипаттау) мәтіндік өрісі тізімнен таңдалған командаға түсініктеме шығару үшін қолданылады.
Shortcuts батырмалары (Жедел пернелер) және ... ... Олар ... ... ... ... жедел пернелер комбинацияларын қосып, өшіруге (сәйкесінше) мүмкіндік береді. Тағайындалған комбинация пернелер арқылы енгізіліп, Press Key ... ... ... ... ... ... өзгерістер өз күшіне ену үшін Change (Өзгерту) батырмасына басу керек.
Осы жерде бір ... айта ... жөн. Keyboard ... ... ... ... ... Press Key өрісі мен Change батырмасы болады. Жедел пернелердің ағымдағы таралуына өзгерістер енгізуден бұрын сипаттау файлының көшірмесін құру қажет. ... Keyboard ... ... ... оң ... орналасқан Duplicate Set (жинақты көшіру) пернесі арқылы орындалады (3.22-сурет). Осы пернені шерту арқылы сипатталған файлдың көшірмесінің атауын енгізуге қажетті ... ... ... ... ... ... ... құрғаннан кейін Keyboard Shortcuts терезесі қосымша диалогты терезеге жатады. Жоғарыда сипатталған осы терезенің жедел пернелерді тағайындау элементтерімен қоса ... Set ... ... ... 2 ... ... болады.
18-сурет. Жедел пернелер үйлесімінің жаңадан тағайындалуы.
Сонымен, жедел пернелер үйлесімінің жаңадан тағайындалу процедурасы төмендегі ... ... ... Current Set ... алдын ала анықталған жедел пернелер жинағының біреуін таңдап алу.
* Duplicate Set ... ... оны жаңа ... ... Жедел пернелердің жаңа үйлесімін анықтауға арналған команданы тізімнен таңдап алыңыз.
* > батырмасын ... Осы ... ... ... (бос) жолы ... ... Командамен сәйкестендірілетін пернелер тақтасындағы батырмалар комбинациясын басу керек.
Егер ... ... бар ... ... сәйкес келсе, онда өрісіндегі Press Key жолы берілген комбинациямен өзгертілетін болады. ... ... ... ену үшін Change ... басу керек. Сәйкессіздік болған жағдайда Press Key өрісінің төменгі жағында ескерту хабары пайда болады. Бұл ... ... ... ... болады.
Қолданушы жұмыс істеу ортаның параметрлерімен қоса редактордың ... ... ... ... де ... алады. Оны негізгі терезедегі Edit менюіне кіретін Preferences командасын (Параметрлерді орнату), таңдаумен ашылатын арнайы диалогты терезенің көмегімен ... ... ... бес қосымшадан тұрады: General (жалпы параметрлер), Editing (редакциялау ... ... ... ... ... Warnings ... ActionScript Editor (ActionScript редакторының параметрлері)
Flash-пен жұмыс істеудің алғашқы кезеңдерінде General және ... ... ... ... туралы мағлұматтарды меңгеру жеткілікті.
19-сурет. Preferences терезесінің General қосымшасы.
General қосымшасы келесі элементтерден тұрады (19-сурет):
* Undo Levels ... ... ... өрісінде Undo командасы арқылы нәтижені болдырмауға болатын редакциялау операциясының санын анықтайды. Оның мәні 0-ден 200-ге дейінгі айқымда бүтін ... ... ...
* Printing Options: Disable ... ... параметрлері: PostScript болдырмау) жалаушасын принтердің PostScript пішіміндегі файлдарды баспаған ... ... жөн.
* ... Options: Shift Select ... ... Shift ... таңдау); жалаушасы орнатылған жағдайда бірнеше объектілерді таңдау Windows-тің белгілі стандартты тәсілімен ... яғни жаңа ... ... объектілер санына жұмыс істелініп жатқан жүйе файлдары атауының таңдауын талап етеді. Flash іске қосылғанда ақырғы құрылған конфигурация автоматты ... ...
* Show Tooltips ... ... ... ... ... орнатылса, онда интерфейс редакторына маус нұсқағышы кідіріп қалса, онда қалқып шыққан көмек бейнеленеді.
* Timeline Options: Disable Timeline Docking ... ... ... ... орнатылып тұрса, онда уақыттық диаграмма панелі "қалқып" қана бейнеленеді.
* Span Based Selection (біріктірілген кадрларды таңдау) ; уақыттық диаграммадағы ... ... ... ... Осы ... кез ... ... кадрды шерту, 2 түйінді кадрлар арасындағы тізбекті кадрлардың барлығын таңдауына (ерекшелеуіне) әкеледі. Flash үнсіз келісім бойынша кадрлардың жеке таңдауын ... ... ... ... ... ...
* Named Anchor on Scene (Оқиғаның атаулы тамғасы) жалаушасы басылып тұрса онда Flash - фильмнің әр оқиғасының бірінші ... ... ... ... ... ... тағайындайды.
* Highliht Color (Ерекшелеу түсі) жұп қосқыштары ағымдағы қабаттың сыртқы контурының ... ... 2 ... ... 1 нұсқасын таңдап алуға мүмкіндік береді.
* Use This Color (Берілген түсті қолдану) түсі ... оң ... ... ... ... ... бояу тақтайшасынан таңдалады.
* Use Layer Color (Қабаттың түсін қолдану) -- контур қабатының түсімен бейнеленеді.
* Font Mapping Default ... ... ... ... келісім бойынша берілген) түсетін тізім компьютерде орнатылған қаріптің бірін таңдауға мүмкіндік береді.
Clipboard бетбелгісі алмасу буферінде орналасқан объектіні көшіру параметрлерін ... ... ... ... параметрлерді объектінің әр түріне орнату мүмкін (20-сурет):
20-сурет. Flash параметрлерін орнатуға
арналған ... ... ... ... ... растрлық кескіндер (Bitmaps), оларға:
- түстің тереңдігі (Color Depth);
- қолайлығы (Resolution);
- ... ... (Size limit);
- ... ... ...
* WMF (Windows ... векторлық пішімнен импортталған градиентті түсті өтулер заливкасы (Gradient); ... ... ... ... ... енгізуге болады. Импорттың операциясының ұзақтығы кескін сапасының жоғары болуына байланысты, және керісінше болады. Берілген параметр Flash-тің ішінде жұмыс істеу градиентінің ... ... ... ...
* ... импортталатын FreeHand пішіміндегі мәтіндер фрагменті. Maintain Text as Block (Мәтінді блок сияқты сақтау) жалаушасы басылып тұрса, онда ... ... ... ... ...
Үстел мен жұмыс істеу аймағының түрін өзгерте ... ... ... командаларын қарастырайық. Осындай командалардың көпшілігі Flash құрастырушысымен View (Түр) менюіне енгізілген.
Zoom In ... Zoom Out ... ... (кескіннің өлшемін өзгерту) -- үстелдегі кескіннің масштабын ... ... ... аймағының өлшемділігімен қоса) арналған;
Work Area (Жұмыс істеу аймағы); егер берілген команда таңдалған болса (атаудың сол жағындағы ... ... ... ... онда ... үстелді қоршап тұрған жұмыс істеу аймағы интерактивті болады және де үстелдің бөлігі ретінде қолданылады. ... ... оның ... ... ... және ... ... анимациясын құрған кезде оның үстіне символдарды ауыстыруға болады. Жұмыс істеу амағында объектілерді орналасу мысалы 21-суретте көрсетілген. Жұмыс ... ... ... ... ... ... және ... күйін үстелдің тыс шектерінде колайлы. Сонымен қатар осы режимді бекіту Hand инструментін қолдануға қажет. ... ... Grid ... Guide (Бағыттаушы) - жұмыс істеу аймағы мен үстелдің белгілеуіне сәйкес келетін құралды қосуға пайдаланылады. Көрсетілген катергорияның ... ... ... ... Help ... кіретін командаларға сәйкес жүзеге асады .
Оларға жататындар:
* Lessons (Сабақтар) -- Интерактивті сабақтардын қолдану ... ... және ... ... ... ... көрсететін Flash-қолданбасын шақырту;
* Tutorial (Кітаптар) -- ... ... ... ... процедурасын бейнелейтін HTML пішіміндегі оқу ... ...
* Using Flash ... ... - Flash ... ортасындағы тамамдау мәліметтерді құрайтын HTML пішіміндегі көп беттік анықтаманы шақырту;
* ... ... ... ... ... -- ActionScript тілінің синтаксистік құрылысы мен енгізілген функциясы бар HTML пішіміндегі анықтаманы шақырту;
* Samples (Мысалдар) -- Flash ... ... әр ... ... ... ... ... ашады. Барлық мысалдар 2 пішімде берілген: FLA және SWF; Оның біріншісі Flash-пен, ал екіншісі автономды Flash-плеермен ашылуы мүмкін;
* Flash Support Center ( Flash ... ... ... ) - ... ... Web-сайтқа аудару .
23-суретте интерактивті сабақтарға қатынау беретін Flash-қолданбасының пішімі көрсетілген.
23-сурет. Интерактивті сабақтарға
қатынау беретін Flash-қолданбасының беті.
Оның ... ... ... ... ... мен ... дағдыларды алуға болады:
* Getting Started with Flash -- ... ... ... мен ... ... ... ...
* Illustrating in Flash -- графикалық ... ...
* Adding and Editing Text -- ... ... мазмұнын құру және редакциялау;
* Creating and Editing Symbols -- символдарды құру және редакциялау;
* Understanding Layers -- ... ... ... енгізу;
* Creating Tweened Animation -- автоматты (tweened) анимация құруды технологияға енгізу;
* Creating Buttons -- ... ... ... қоса сабақтардың құрамына тиісті өнімдермен таныс, қолданушыларға көмек көрсетуге арналған тағы 3 тақырып ... - For Director Users, For FreeHand & ... Users және For ... & Photoshop Users.
Flash-ті оқып-білу үшін құрастырушылар оны ... ... ... меңгеруден бастауды ұсанады. Бірақ практикаға қарағанда редактордың ... ... ... және ... ұғымдарды, онымен жұмыс істеудің ерекшеліктері туралы түсініктерді электрондық оқулық арқылы алуға болады.
Кадрлар, қабаттар, ... ... ... ... ... жағдайда ол кескіндердің (кадрлардың) ауысу тізбегінің нәтижесінде пайда болатын қозғалыс болмысын білдіреді. Macromedia Flash-та анимацияның 2 түрлі тәсілдері бар. Бірінші ... - әр ... өзің ... ... ... тек қана ... тез ... аударуға арналған құрал ретінде пайдалану. Екінші тәсіл - ... ... ... ... түрде санауға мәжбүр ету.
Компьютерлік анимацияның базалық қолданыстарымен таныс болмағандар үшін (немесе анық болу ... ... ... ... ... ... экранның сол жағында орналасқан жасыл квадратты экранның оң жағына алмастыру және оны 25 кадр ішінде орындау ... ... ... ... ... ... осы 25 ... түгелімен салу керек. 25 кадр да оң ... болу үшін ... ... ... ... ... отыру қажет. Егер сізге квадратты ақырын алдыға жылжытып мүлдем жоғалтып жіберу қажет болса? Ал егер ... ... ... ... атрибутын арттырып) жоғалтып жіберу керек болса? Осының бәрін қолымен ... ... ... ... әр ... тағайындайсыз ба?
Жоқ. Ол үшін анимацияның 2-тәсілі қолданылады, яғни (tweening animation) аралық кескіндер арқылы анимациялау. Бұл жағдайда сіз тек қана ... ... ... ал ... ... ... түрде саналады. Сізге тек қана бастапқы және соңғы кадрларды беру жеткілікті. Үнсіз келісім ... Flash ... ... түзу ... ... ал өспелі және кемімелі экспоненталарды беруге болады. Ол нақты ... ... ... ... ... ... қажет. Мысалы: доптың қозғалысы.
Анимацияны құру тәсілдерін талдағаннан бұрын, кейбір базалық ұғымдарды анықтап кетейік. Ол ... ... ... ... ... ... (layers) и ... шкала (timeline) жатады.
Уақыттық шкала - Flash-та жұмыс істегендегі анимацияның негізгі инструменті болып табылады. Онда ... ... ... қай кадрлар түйінді, ал қай кадрлар Flash-пен генерациялайтыны бейнеленеді. Уақыттық шкала көмегімен қай кадрлар іс-әрекеттер мен ... ... ... ... Ол түйінді кадрлар мен анимацияның тұтас бөліктеріннің орнын ауыстыруға мүмкіндік береді. Қолайлы және ... ... ... көмегі арқылы осы инструментті тез меңгере аласыз. Flash-те алғаш рет жұмыс істеп отырсаңыз да уақыттық шакаланы жеңіл таба ... ... ... ... ... ... қарастыру үшін көп уақыт және орын қажет. Сондықтан оның ... ... ... ғана ... ...
- ... - терезеде бейнеленген ағымдағы кадрды көрсетеді. Кез келген кадрды шақырғанда ... ... ... оған ...
- ... Сол ... қабаттар тізімі орналасқан. Оның астыңғы жағында қабаттарды қосып, өшіруге мүмкіндік беретін батырмалар бар. Әр ... ... және ... ... етіп ... болады.
- Кадрлар шкаласы - қарапайым және түйінді кадрларды қосып, өшіруге мүмкіндік беретін ... Кез ... ... контекстік менюін (маустың оң жақ батырмасын басып) шақыртқан жағдайда ... ... ... тізімін көруге болады. Шкалада түйінді болып келетін (ондай кадрлар қара дөңгелектермен бейнеленген) әрекеттер (дөңгелектің үстінде "а" ... ... ... ... ... ... қызыл жалауша) тұратын кадрлар туралы ақпараттар бейнеленеді. ... түсі де оның ... ... Сұр ... - ол ... кадрды (keyframe) дәл қайталайтын кадрлар. Көкшіл немесе жасыл түсті - ол көмескі жарық кадрлардың ... ... ... (олардың айырмашылығы туралы кейіннен айтамыз). Ал ақ немесе "бос" ... ... - ол осы ... ... ... жоқ ... көрсетеді.
- Көлеңкелерді басқару батырмалары - алдыңғы және келесі кадрлардың ... ... ... ... ... ... арқылы бейнелеуге мүмкіндік береді. Осындай кескіннің тереңдігін ... 2 ... да ... ...
Уақыттық шкаланың барлық функцияларымен эксперименттер жасау арқылы тез арада таныса аласыздар.
Қабаттар
Компьютерлік графикада осы инструмент өте жиі қолданылады. Мөлдір ... ... ... ... жапсырып салсақ, онда үстіңгі қабаттағы сурет төменгі қабаттағы суреттің құрамын жауып тастайды. Оқиғаны түгелдей өзгерту жеңіл болу үшін ... ... ... немесе мүмкін болмайтындай ету керек.
Flash қабаттардың 2 ерекше түрі бар. ... ... ... ... ... және маска-қабаттар. Қабаттардың ... ... ... ал ... ... ... ... айтамыз.
Қабаттарды қолданудың көптеген мысалдары бар. Бірақ Flash-те оларды қолданбау мүмкін емес. Оның негізгі себебі ол анимацияның әр ... 1 ... ... жеке қабат қажеттігі. Анимация объектісі болып фигура (shape) немесе символ (symbol) саналады.
Кадрлар
Сіздің анимацияңыз ... ... ... ... ... ... және ... генерацияланған болуы мүмкін. Біздің анимация кадрлар тізбегінен тұрады. Ол қабаттары бір ... ... ... Flash - тің ... ... ... тұратындықтан, көп қабатты қорытынды кадрларды генерацияланған және қолдан жасалған кадрлар құрау мүмкін.
Компьютерлік анимацияда - түйінді кадрлар (keyframes) ұғымы кеңінен ... Ол ... құру ... Flash ... ... ... ... кадрларды бергенде аралық кадрларды Flash есептеп отырады. Аралық кадрлардың 2 түрі бар - ... ... ... ... ... (shape tweening) немесе символдарды өзгерту негізінде құрылған кадрлар (motion tweening). Сондай-ақ кадрлар бос, яғни еш нәрсені ... ... ...
Кадрлармен жасалатын қарапайым операциялар:
* Бос түйінді кадрды қою - Insert->Blank keyframe, F7
* Алдыңғы кадрдың мазмұнын ... ... кадр қою - ... F6
* ... кадрды тазарту - Insert->Clear keyframe, Shift-F6
* Қалыпты кадрды қою - Insert->Frame, F5
* ... жою - ... Frames, ... ... - ... ... ұғымдардың бірі. Символдарға қарапайым геометриямен (немесе оның ... қоса ... ... (movie) да ... ... Ол символдарды Flash-те абстракцияны құруға арналған қуатты механизм ретінде қолдануға мүмкіндік ... ... ... ... шыны, антенна символдарын жасауға болады. Оларды жинақтап, автокөлік символына біріктіріп, автокөлік жүріп ... ... ... ... Басқа мысал келтірейік. Айталық, сізге түсіп жатқан ... салу ... ... Сіз қар ... ... ... ... құралған символды, содан кейін құлып жатқан қар бағанының символын құрастырып, осы бағанды көбейтіп құлап ... қар ... ... ...
Символдардың мәнін түсіндіңіздер деп ойлаймын. Символдар оқиғаға иілгіштік қосады. Автокөлік мысалында дөңгелектің айналуы сезілу үшін оны ... ... ... ... болады. Есіктің мауспен шерткенде ашылу үшін оны батырма ретінде жасауға болады. Символдардың құрамы мен түрін кез келген ... ... ... Flash ... ... кеткен шығындарды үнемдеуге көмектеседі.
Символдардың 3 түрі бар: анимация (movie clip), батырма (button) және ... ...
- ... (graphic). 1-ақ кадрдан тұратын символ. Осыдан оның статикалық атауы шығады. Егер ... ... ... ... ... онда оны кескін ретінде жасау қажет (graphic).
- Батырма (button). Flash-та символдар түрін анықтайтын арнайы құрылғы ... ... бар. Ол 4 ... ... Up, Over, Down, Hit. Олар ... ... ... тұрады:
* Up - батырмалардың қалыпты күйі;
* Over - маустың меңзері батырманың үстінде орналасқан күйі;
* Down - ... ... ... ... және маустың батырмасы басылып тұрған күйі;
* Hit - ... ... ... сілтеме құрайтын батырма үшін қалыпты күй;
* Анимация (movie clip). Ол символдың "ең толық" түрі. Онда кадрдың кез келген мөлшері болуы ... Бұл ... ... ... ... ... тілі) Movie түрінің объектісі ретінде қарастыруға болады.
Символдарды түрге тәуелсіз енгізуге болады. Бұл олардың ең негізгі қасиеті ... ... ... Over ... орнату арқылы батырманың үстінен маустың меңзері өтіп бара ... ... ... ... ... ... Немесе (парадокс) кескінде жүгіріп бара жатқан мысықты орнатуға болады. Ал қалғандары - ... ... ... ... ... ... (Insert->New Symbol, Ctrl+F8), немесе ағымдағы ерекшелеуді пайдаланып символға ... ... ... to Symbol, F8) ... ... ... тәсіл біріншіге қарағанда жиі қолданылады, өйткені оны қажетті өлшемге өзгерту қажеттілігі жойылады.
Символдарды ... үшін ... ... ... Оны ... берілген тарауға кірмейді. Кітапхананың терезесі Window->Library-де (немесе Ctrl-L) орналасқан.
Анимация
Анимацияны құру үшін қажетті негізі ... ... ... ... және ... ... құру тәсілдері бар. Сонымен: кадрлік анимация.
Бұл анимация толығымен түйінді кадрлардан құралған. Яғни ... ... мен оның ... ... ... қанша статикалық кадрдан тұратынын) өзіңіз таңдайсыз.
Уақыттық шкалада кадрлік ... ... ... ... ... ... ... анимация.
Жетістіктері:
* Кадрлік анимация кескінді бақылауға мүмкіндік береді. Егер сіз шебер аниматор болсаңыз, онымен жетек қолдана аласыз.
* ... шоу ... ... ... ... ұйымдастыратын жалғыз тәсіл болып келеді. (мысалы: Flash құралдары арқылы қарапайым баннерді ...
* ... ... ... салу ... бар.
Кемшіліктері:
* Кадрлік анимацияны модификациялау қиын. Ол дискретті кескіндер жинағы емес, байланыс анимациясы болса барлық ... ... ... Жұмыс барысында тәжірибелі Flasher-лерде мұндай жағдай мүлдем кездеспейді.
* Кадрлік анимация үлкен көлемді алып жатыр, ... ... кадр ... ... ... қажет.
Аралық кадрларды құру анимациясы (tweened motion)
Анимацияның осы тәсілі арқылы Flash берілген түйінді кадрлар арасындағы барлық кадрларды автоматты ... ... ... салып, одан кейін басқа кадрда өзгерістер жасап, Flash-тен 2 түйінді кадрлардың арасында жатқан кадрларды санап ... ... ... ... ... кейін сіз иілгіш анимацияны ала аласыз.
Анимацияның жылдамдығы мен иілгіштігі Flash фильмнің (movie) жылдамдығы мен иілгіштігіне ... ... ... ... ... ... ... өзгертуге болады: Modify->Movie, Ctrl+M - мұндағы Frame Rate параметрі 1 секундағы кадрлар санын береді. Анимация сапалы болуы үшін ... ... 25-30 ... кем ... ... ... пен ... анимацияға берілген кадрлар санына байланысты болады. Мысалы: фильмнің жылдамдығы 30 ... ... ал ... 2,5 ... ... ... 1 ... ұшақты суреттің 2-бұрышына ауыстыру қажет болса, онда қозғалысқа 75 кадр бөлу қажет.
Flash-та аралық кескіндерді құрудың 2 тәсілі бар - motion tweening ... ... ... ... ... және shape tweening ... пішінді өзгерту негізінде құру). Осы тәсілдер түбірінен әртүрлі болып келеді. 1-тәсіл жиі қолданылады, өйткені бұл тәсіл арқылы көптеген ... ... ... Ал ... пішіннің иілгішті өзгерісі қажет болғанда ғана қолданамыз. Ең алдымен осы тәсілге тоқталайық.
Shape tweening
Айталық, сізге квадраттың сазды түрде ... ... ... сазды түрде қасқырдың денесіне айналу керек болсын. Осындай жағдайда shape tweening қолданылады.
Әдеттегідей, бір-бірінен белгілі ... ... 2 ... ... ... Анимацияның осы нұсқасында қатаң шектеулер бар: анимация жеке қабатта орналасу ... және жеке ... ... ... ... ... ... болуы қажет.
2 түйіндес кадрды беріп, оның біріншісін активті етіп қойғаннан кейін (оған көшесіз) Frame панеліндегі (Windows->Panels->Frame, Ctrl+F) Tweening ... Shape ... ... ... Shape ... ... кадрлары жасыл түске боялып, 1-кадрдан 2-ге меңзер ... ... ... ... ... ... 2-ге өтуін шағылдыратын аралық кадрлар қатары пайда болады. Осы ... ... үшін ... бойы ... ... ... ...
27-сурет. Shape tweening негізіндегі анимациясы.
Берілген кішкентай анимацияда дөңгелек жарты айға ұқсас болып ауысады. Бірінші түйінді ... ... ... 2-түйінді кадрда (оқиғаның 10-кадры) оны жарты айға айналдырып жібердім.
Shape tweening параметрлеріне ... ... ... Frame ... shape ... таңдаған кезде Easing және Blend параметрлері пайда болғанын ... ... ... ... Label өрісі кадрдың тамғасын құрайды. Тамғаларға ActionScript көмегімен анимацияны құру ... ... ... кері ... ... ... Осы параметрдің шамасы - 100-ден + 100-ге дейін өзгере алады. Ол кері easing берсеңіз, қозғалыс тура ... ... яғни ... ... ... білдіреді (5-суретті қараңыз). Керісінше, easing тура болса, онда анимация ... ... ... ... Easing: -100
29-сурет. Easing: +100
Blend параметрі өту алгоритмдерін анықтайды. Олар: Distributive (үлестіретін, жалпы) және Angular (бұрыштық). Оның біріншісі ... 2-ге ... ... ... ... тырысады. Ал екіншісі бұрыштардың пропорциясын сақтауға тырысады. Егер сізді өту қанағаттандырмаса, онда осы параметрмен ... ... ... ... shape tweening анимацияның ақырғы инструменті - бақылау нүктелері (shape hints) болып табылады. Осы ... ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ күрделі пішіндер жағдайларында бақылау нүктелерді қолдану міндетті ... ... ... ... өте ... болып келеді.
Бірінші түйінді кадрда (анимация басталып тұрған) сіз бақылау нүктесін қосасыз ... shape hint, ... ... ... әрпімен белгіленген кішкентай қызыл нүкте пайда болады. Оны кескіннің дұрыс емес ... ... ... ... ... екінші түйінді кадрға көшіп, осы нүктені бастапқы кадрдың бөлігі көшетін орынға қоясыз. Нүкте жасыл түске ие болады, ал бастапқы кадрда ол сары ... ... ... ... және ... ... ... айыра аласыз, өйткені бір кадрда олардың екеуі да болуы мүмкін.
Modify->Transform->Remove All Hints көмегімен барлық ... ... ... ... оң жақ батырмасын басып, контекстік менюда Remove Hint-ті таңдау арқылы жалғыз ... ... ... ... нүктелері латын әріптерімен белгіленетіндіктен, олардың саны 27-ден аспайды.
7 және ... ... ... ... құрылған кадрлар мен бақылау нүктелері жоқ кадрлар арасындағы айырмашылықтарды байқауға ... ... ... ... жоқ shape ... Бақылау нүктелері қолданылған shape tweening
Пішінді өзгерту негізінде жасалған анимацияны (shape tweening) қолдану арқылы фигураның келесі параметрлері модификациялау мүмкін:
* ... ... (кез ... ...
* ... ... бұрышы
Shape tweening-ті өшіру қажет болса, Frame панелінде Tweening: ... ... ... ... Tweening ... жиі ... анимацияның техникасы - Motion Tweening. Осы жағдайда анимация символдардың модификациясы негізінде құрылады, яғни ... ... ... болып келеді.
Shape tweening анимациясында сияқты, уақыттың әр моментінің объектісіне бір қабат қажет. Осы қабатта өзгерістер жасалынатын бір ... ... ... ... Tweening-ті қолдану кезінде символдардың төмендегі параметрлері модификацияланады:
* өлшемі (тура ... кері ... - ... мен кеңдігі бөлек)
* көлбеуі
* орналасуы
* бұрылу бұрышы
* түсті эффектілері ... ...
* ... қабатты объекті қозғалысының траекториясын беру үшін қолдануға болады
Motion tweening-ті бірнеше тәсілдермен қосуға болады (ал өшіруге бір-ақ ... ... Motion ... қосу үшін ... ... ... ... етіп қою керек. Содан кейін, маустың оң жақ батырмасын басып, контекстік менюда Create motion tween-ді (Insert->Create motion tween-ді ... ... ... ... ... қажет. Motion tweening - ті қосып/өшірудің универсалды тәсілі - Frame панелі көмегімен Tweening ... ... ... алу. Сол ... ... параметрлерін де бақылауға болады:
32-сурет. Motion tweening
Easing - кері экспоненттік жылдамдату shape tweening-дегі ... ... ...
Rotate айналысты басқаруға мүмкіндігін береді. Auto - Flash орамдар санын автоматты түрде анықтауға тырысады. CW (Clockwise, сағат тілінің ... және ССW (Counter ... - ... ... бағытына қарсы). Оң жақ өрісте орамдар санының шамасын ... ... бар. ... тек қана ... ... ... ... None-ды таңдау арқылы айналысты тоқтатуға болады..
Orient to path - бағыттаушы түзуге сәйкес символдарды бұрады. Snap осы бағыттаушыға ... ... ... ... ... ... саны ... кадрлар санына еселі болмаған жағдайда, Synchronize жалаушасы осы 2 ... ... ... ... ... ... біз бағыттаушы қабаттар (guide layers) деп аталатын қозғалыс траекториясын құрайтын қабаттарды қарастырғанбыз. Ол қисықты құрайтын және объект қозғалатын ... ... ... ... ... жүрген ұшақты анимациялау қажет болсын. Осы қозғалысты құру үшін көп уақыт пен күш ... Бұл ... ... ... кесінділер motion tweening мен жекелеген кадрлардан тұратын болады. Оның орнына траекторияны арнайы қабаттарда салып, ұшақтың символын оған ... ... ... ... ... ... ... оған қажетті арнайы қабат керек. Бір траекторияның бірнеше символдарды ... ... ... ... қосу үшін символ орналасқан қабатты таңдап, маустың оң ... ... ... ... Add ... таңдап алу қажет. Осы жағдайда бастапқы қабат бағыттаушы ... ... (guided layer). Бұл ... ... ... ... тәсілі емес. Әр қабатты бағыттаушы етіп оның қасиетінде көрсету арқылы ... ... ... ... қабатты маус арқылы бағыттаушының астына орналастыру қажет.
33-сурет. Бағыттаушы қабат.
Сізге ... ... салу ... ... ... ретінде заливка аймағына жатпайтын кез келген қисық болуы мүмкін. Болды! ... ... ... ... ... ... болу үшін оны өзгертуге мүмкін емес болатындай етіп, кейіннен ... ... ... етуге болады.
34-сурет. Траекторияны қолдану арқылы жасалған анимация.
Енді берілген қабатты қолдану үшін символдың ... ... ... ... алып ... апару қажет. Символдың оған жармасып қалғанын және оның үстінен сырғанауын көресіз. Ары қарай барлығы таныс сценариймен өтеді, яғни ... ... motion tweening ... егер ... ... ... тек қозғалғаны ғана емес, онымен қатар траектория бойымен айналу керек болса ... онда Frame ... Orient to path ... қосу ...
Motion tweening түгелімен символға қолдануға болатын түрлі түсті эффектілерді пайдалану мүмкіндігін береді. Осы ... shape ... ... ... ... қолдану үшін осы символды ерекшелеу және эффектер панелінде (Windows->Panels->Effects), қажетті эффектіні таңдау керек (35-38-суретті қараңыз).
35-сурет. Жарықтылықты орнату
36-сурет. - ... ... рең ... ... ... ... орнату
38-сурет. Мөлдірлікті орнату
Flash-те анимацияны құру үшін қажетті нәрселердің бәрі осы. Әрине, адамзаттың қиялы мен тапқырлығы шексіз болып келеді. ... ... ... ... ... эффектілерді жасауға болады, алайда осы тараудың шектері оны бейнелеудің одан әрі кең және анық деңгейіне жетуге мүмкіндік бермейді.
1.3 ... ... Web - та ... ... ... қосу ... фильм жобасының басқа орнына ауыстыруға арналған батырмаларды құру мүмкіндігі бар. Сондықтан жобадағы презентация анықталған тізім бойынша немесе қолданушы ... ... өтуі ... ... ... ... ... пен кез келген ақпаратты қарапайым, бірақ қуатты "Action Script" сценариилер тілінің көмегімен құруға болады. ... ... Flash ... ... тілі ... ... болады.
Оның көмегімен Flash жобасын әр түрлі тапсырмаларды орындау үшін программалауға болады. Программалаудың басқа ... ... Action Script ... ... ... ... ... - олардың ретін, контекст-тыныс белгілерін анықтайды.
Flash-та интерактивті элементтерді құру үшін 3 негізгі құраушы қолданылады: анықталған әрекетті туындайтын - оқиға (event), ... ... ... - ... (action) және оқиғамен өзгертілетін әрекетті орындайтын - ... ... ... ... ... ... функцияның логикалық сұлбасы төменде көрсетілген:
* Оқиға - жобадағы кез келген әрекеттің бастауышы болып ... ... ... ... ... ... оқиғалары - осы оқиғалар қолданушымен басталады.
* кадрлар оқиғалары - егер Flash ролик құралатын болса, онда кез ... ... ... оқиға пайда болады.
* айнымалылар оқиғалары - ... ... ... уақытының өтуіне байланысты немесе айнымалы шамасы оқиға ... ... ... пайда болады.
* Мақсаттық объект - оқиғамен шақыртылған әрекет жасалатын ... ... ... ... 4 түрге бөлінеді:
* ағымдағы жоба мен оның қасиеттері.
* басқа жоба мен оның қасиеттері. (егер жоба негізгі жобаның жақтауларында орналасатын болса)
* ... ... ... ... ... және ... ... қолданбалар (Интернет броузер немесе басқа программ-малар)
* Әрекет - мақсаттық ... үшін ... ... Action ... әрекеттер әрекеттердің өзінен, мақсаттық объектіге сілтемелерден және әрекеттерің орындалу параметрлерінен тұрады. ... ... ... ... ... математикалық немесе логикалық өрнектер мен шыққан нәтижелерді объектінің қасиеті немесе айнымалыға меншіктеу жатады. ... ... Action Script ... жобалардың даналарын идентификациялау үшін оларға атаулар тағайындалады, олар Action Script ... жеке ... ... ... ... ... ... нұсқаларына Action Script көмегімен жобаларды басқару үшін көптеген қосымша мүмкіндіктер қосылған. Енді Flash Web ... ... тек ... ... ... ғана ... күрделі Web сайттарды құру үшін арналған толықфункционалды құрал болып келеді. Сондай-ақ Flash ... ... ... ... көп ... ... үшін қолданылады. Мысалы: Интернетте сату, электрондық почта және чат.
Flash-жобасын құру процессінде графика немесе Web-дизайн редакторының алдындағы артықшылықтарын белгілеп кету ... Бір ... көп ... ... ... ... Жылжыту әрекеттерінің кадрларын біріктіру (motion tweens). Олар ... ... ... үшін ... аралық моменттерін автоматты түрде санауға мүмкіндік береді.
* Трансформация ... ... ... (shape tweens). Олар ... ... тездету үшін трасформацияның аралық моменттерін автоматты түрде санауға мүмкіндік береді.
* Сызықтар түрлерінің санының қысқаруы. (пунктир, нүктелер және т.б.). ... ... ... ... бояу ... ... аз жадыны қажет етеді.
* Қабаттарды клиптің қайты ... ... ... үшін ...
* ... ... мен стильдердің санын векторлық графика объектілеріне өзгерту арқылы қысқарту.
* mp3 дыбыс пішімін ең ... және ... ... ... ... қолдану.
* Растрлық кескіндердің Анимациялық мүмкіндіктерін объектіні бояудың статикалық элементтері және аяға қолдану.
* ... (Actions Script) ... ... ... жеке ... ... Объектілерді әр түрлі қабаттарда топтау мүмкіншілігі.
* Құрамдас инструменттерді бір объектінің түсті эффектілерін өзгертуге қолдану.
* Броузердің түстерімен айырмашылығы болмауы үшін web-safe ... ... ...
* Кез келген объектіні тез арада тауып, оның қасиетін өзгертуге мүмкіндік беретін Library проектін басқару компоненттерін қолдану.
* Ертеден құрылған ... ... ... ... қою ...
Flash-ті қолдану тәсілдері кейбір кемшіліктерге, яғни қолданушыдан арнайы кеңейту ... ... ... ... ... кең ... ... Flash-жобаның Web-бетті одан әрі тартымды және стильді қылуына, ал Flash ... - ... ... GIF-ті ... мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ Flash-клиптерді (және ондағы кез келген әрекеттерді) дыбыстарға ... ... Осы ... ... ... Flash ... кез келген тәсіл арқылы қолдану тілегі пайда болады. Осы технологияны қолдану тәсілдері келесі объектілерде ...
+ Flash ...
+ ... ... ... Flash Movie беті ... бет
+ HTML-құжатындағы дизайн элементі
+ HTML-бетіндегі аялық дыбыс (mp3 пішімінде)
Macromedia өзінің барлық ... өте ... ... және ... ... ... Flash пішіміндегі үйрету мысалдармен қамтамасыз ететіні ескеріп ... жөн. Осы ... ... ... және мәтінмен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын, flash-презентацияларды ұйымдастыруды, дыбысты синхрондау және батырмаларды құруды меңгеруге болады.
Macromedia барлық негізгі операциялық жүйелер мен ... ... ... ... ... ... Олар ... қажетті кросс-платформенность пен осы технологияның даңқын қамтамасыз етті. Желідегі ақырғы ... ... ... 80% ... ... ... ... программалық қамтамасыз етуді жүктеусіз, ал тек 61% Java элементтерін Web-беттерде көре ... ... ... ... ... ... лицензиялау кода (Free Source licensing program) мәжбүр етілген қадам болды. Ол swf пішімін жаңа кезеңдегі Web-қолданбада программалық ... ... ... қолдануын тездетеді.
ІІ тарау. Оқу үрдісінде Macromedia Flash
программалық жабдығын қолдану
2.1 Оқу ... ... Flash ... жабдығын қолдануының мүмкіндіктері
Қазіргі кезде оқу үрдісінде оқыту интенсивтілігіне және сапасына көп ... ... жүр. Осы ... модульдік оқыту технологиясын жатқызуға болады, ол технологиялық ... ... және ... ... ... ... ... оқыту оқу үрдісінің 30 % қысқартуға мүмкіндік береді және де материалды терең және ... ... үшін ... Модульдік оқыту творчествалық адам қажеттілігін қанағаттандырады, оқуға деген қызығушылықтарын оятады. Компьютеризацияланған модуль арқасында ... ... ... ... ... ... ... және оны оқыту әдістемелерінде қолданады.
Негізінде салыстырма меңгеру туралы оқулық материалымен оқытушылар мыналарды жасай ... ... ... ... ... ... оқу материалын меңгерту кезінде қиын тақырыптарға ерекше назар аудару;
+ қиын тақырыптарды ... ... ... ... лайықты оқулық және әдістемелік құрал өңдеу.
Сонымен қатар ... ... ... ... ... тәртіптері жақсарады, оқу материалдарын меңгеруінің жақсарғаны байқалады. Тапсырмалардың жақсы формалауы, бақылау айқын мерзімділік, барлық оқушыларға арналған бірдей шарты ... ... ... мұқият ойластырылған бағалау жүйесі - бұның барлығы жүйелі жұмысқа оқушыны ұйымдастырады, қызығушылықтарын арттырады.
Macromedia Flash графикалық ... ... ... арналған негізгі бағдарламалы құралы оқыту модулі ретінде таңдалған болатын, сондықтан ол салыстырумен ... ... оқу ... ... ... ... Flash бір құжатта әртүрлі мәліметтер мультимедиялық өнімдердің айырмалық ерекшелігі болып келеді. Сонымен қатар Flash ... ... зор ... ... ол ... ... және ... қолданылуы мүмкін.
Дәріс немесе Macromedia Flash презентациясы бірыңғай файлда орналасып отырады, бұл HTML технологиясынан өзгешелігі, HTML ... ... ... бөлек файлдарда орналысады. Бұл ерекшелік жаңа қолданушылар үшін ... және де ... ... ... ... ... аз ... көлемі мен қолданушы компьютерінің мониторының өлшеміне байланысты емес, бұл ерекшелік ... ... ... ... және Internet ... қолданушыларға оқу материалдарын тарату орталарымен байланысты.
Берілген модульдің мүмкіншіліктері жан-жақты талданды. Бұл модуль арқылы:
+ оқу үрдісіне деген қызығушылықтары ... ... ... ... ... және ... ойлау қабілеттерін дамытады;
+ іскерліктерін және дағдыларын, білімдерін меңгертеді;
+ бар мәліметпен жұмыс ... ... ... ... өңделген модульді қолдану қызықты және де танымдық ... ... ... ... ... ... мен оқушылар үшін өзекті жобалау әрі маңызды ... ... ... Жобалық (немесе жобалы) қызмет инновациялық дәрежеге жатады.
Қазіргі ... ... ... педагогикалық әрекеттестіктің гумандандыруын, оқу үрдісінде оқушыларды мұғалімдерді педагогикалық шарттардың ... ... ... ... ... Бұл көрсетілген тенденция жаңа білім қалыптасуы, гуманитарлық принциптарының ... ... ... ... жаңа ... және ... құруына тәуелді болады. Жобалы қызметтің арқасында мұғалім және оқушылар үшін ақпараттық технология болып табылады. Технологияларды сабақтарда, әр түрлі пәндерде ... ... ... ... ... ... ... деңгейі жоғарлады. Қазіргі кезде информатизация бағдарламасы өңделген. Мұғалімнің ... ... ... Flash ... өте қолайлы. Кейде екі программаны қатар қолдану ... ... ... Power Point және ... Flash ... модельді құру Flash-ті қолдануға болады, ал Power Point програмасын программа ретінде алуға болады, одан ... ... ... ... ... ... Flash программасы арқылы сапалы анимациялық роликтер жасауға болады және де action script тілі арқылы интерактивті модельдерді құруға болады. Flash ... тағы бір ... мына ... пайдаланып дайын модельді сақтауға болады: , , , , , . Бұл ... кез ... ... ... басқа қосымшаларға импорттауға болады. Power Point программасында импортталмаған ... gif ... ... ... ... ... Power Point программасы көлемі аз, жеңіл масштабталады. Егер модель ... ... онда ... ... ... Бұл жағдайда динамикалық презентацияларды Flash программасында немесе Power Point-тағы файлдарға гиперссылка жасау керек.
2.2 Macromedia Flash программасын
информатика ... ... ... ... программасы бойынша құрылған оқытудың базалық құрылымы. Мұнда графикалық редакторды оқытуға 7-сағат көлемінде бөлінген. ... Flash ... ... оқушыларға анимацияланған бейнелерді құру арқылы қызығушылықтарын арттыруға болады.
Сабақтың тақырыбы:
Сағ.
Білімі:
Іскерліктері мен дағдылары
Macromedia ... ... ... ... ... "Карандаш", "Рука", "Лупа", "Резинка", "Ведро с краской", "Кисть". Инструментті белгілеу және редактрлеу "Черная стрелка" (указатель). ... ... ... білу ...
* Векторлық және растрлық графика туралы түсінік;
* Macromedia Flash программасының мүмкіншіліктері ;
* программа интерфейсі;
* ... ... ... ... ... ... алу ...
* программаны іске қосу;
* негізгі графикалық ... ... ... ... алу ;
* ... ... ету, "Указатель" қолдану арқылы.
Файлдардың ашылуы. Салынған объектілерді группировка ... ... ... ... Инструменттер "Ведро с краской", "Свобод-ное преобразование", "Селекторы цвета", Градиент, градиентті редактрлеу. Текстпен ... ... білу ...
* ... ... ...
* түстік гаммамен жұмыс істеуге арналған инструменттер;
* градиентті редактрлеу принципі.
Оқушылар істей алу керек:
* бейнені редактрлеу, "Указатель", "Свободное ... ... ... ... арқылы;
* текстпен жұмыс істеу;
* инструменттер панелін орнату;
* ... ... ... ... ...
* ... бейнелерді ашу, сақтау.
Оқушылардың зачеттік жұмыстары
1
Өткен материал бойынша оқушылардың білімдерін тексеру.
Кадрлар, слоилар, уақыттық шкала, кадрлік анимация ... мен ... Shape Tweening ... ... ... ... формасының, түсінің және орналасуын өзгеруі.
1
Оқушылар білу керек:
* анимация туралы түсінік, кадрлік анимация;
* кадр, слой ... ...
* Shape Tweening ... ... ...
Оқушылар істей алу керек:
* Shape Tweening типтегі анимацияны қолдану объектінің формасын, ... ... ... ... ... Tweening кадрлік анимация әдістемесі, берілген траектория бойынша қозғалу. Бірнеше ... ... ... ... Оқытатын компьютерлік практикум.
1
Оқушылар білу керек:
* Montion Tweening анимациясын құру алгоритмі;
* Көп слойдан тұратын бейненің ... ... ... алу керек:
* Montion Tweening түрдегі анимацияны берілген траектория бойынша қозғалту (жылжыту);
* Flash-ролик түрінде файлдарды ...
* Көп ... ... ... ... ... ... материал бойынша оқушылардың білімдерін тексеру.
Қайталау
1
Оқушылар білу керек:
* Программаның негізгі инструменттері және ... ...
* ... алгоритмі.
Оқушылар істей алу керек:
* сурет салу;
* редактрлеу;
* объектілердің формасын, түсін, өлшемін және орналасуын ... ... ...
* ... ... істеу.
Кадрлік анимация, объектінің жеке бөліктерінің қозғалысы.
1
Оқушылар білу керек:
* объектінің жеке бөліктерінің қозғалысының алгоритмі.
Оқушылар істей алу керек:
* ... ...
* бір слой ... кадрлік анимация арқылы қозғалысты белгілеу.
Оқушылардың зачеттік жұмыстары
1
Өткен материал бойынша оқушылардың білімдерін тексеру.
7-сыныптарда үш сабақ ... ... ... ... ... "Овал", "Прямоугольник", "Лупа", "Заливка" т.б. инструменттермен Paint графикалық редакторында танысады.
Тақырыптық жоспар(тезистер, нұсқаулар)
Сабақтың ... ... ... ... ... ... сабақтың басында теориялық мәліметтер жазылған жадынама беруге болады. Сол арқылы оқушыларда Macromedia Flash ... оқып ... ... ... ... (Қосымша №1).
7 сынып. №1 сабақ
Программа туралы ... ... даму ... және ... ... біліктілігі: компьютерлік графика, графикалық редактор, растрлық графика, растрлық графикалық редактор ... ... ... және ... ... ... ... түсінік беру. Практикалық бөлім - программа интерфейсімен таныстыру (менюі, инструменттер панелі ... ... ... аймақ, негізгі инструменттер (жұмыс опциі, уақыттық шкала). Оқытатын компьютерлік практикум.
Тапсырма жазылған карточка беріледі (1-сурет). Әр бейнені құруға арналған инструмент түрі ... ... ... ... ... №2 ... ... бөлігін ерекшелеу және группалау арқылы біріктіруді, свободное преобразование құралымен жұмыс жасауды мысалмен көрсету. (Қосымша №1). ... ... ... ... ... жұмыс жасау. (3-сурет, 4-сурет) Суретке текст енгізуді үйрету.
3-сурет ... ... №3 ... ... ... ... ... бағалау. (Қосымша №1). Зачеттік практикалық жұмыс. Оқушыларды тақырыптық ... ... 1-топ ... ... ... ... ... 2-топ "Лесная поляна" (6-сурет) сюжеттік суретпен жұмыс жасайды. Топ арасында суреттің әрбір бөлігін әр оқушы салады, сабақ соңында салынған объектілерді ... ... ... ... шығады.
5-сурет 6-сурет
8 сынып. №1 сабақ
Еске түсіру: Компьютерлік графика, графикалық редактора (растрлық, векторлық), Macromedia Flash программа интерфейсі, инструменттер, опциялар туралы. ... ... ... ... ... кадрлік анимация туралы түсінік беру. Shape Tweening анимация алгоритмін құру (Қосымша №1) - ... ... ... ... ... Өздік жұмыс: квадраттың қозғалысы, көлемінің үлкеюі (7-сурет); шеңбердің ... ... ... ... ... ... ... көк квадратқа өзгеруі (9-сурет); шаршаның аққалаға өзгеруі (10-сурет).
7-сурет 8-сурет
9-сурет 10-сурет
8 сынып. №2 сабақ
Слой туралы ... ... көп ... ... ... ... істеуге үйрету. Montion Tweening анимация алгоритмі бейнені берілген траектория бойымен жылжыту үшін қолдану ... №1). ... ... доп ... ... аквариумдегі балықтың қозғалысы (12-сурет); машина қозғалысы (13-сурет). ... ... №3 ... ... ... Жаңа жыл мейрамына арналған открытка жасау (14-сурет).
14-сурет
9 сынып. №1 сабақ
Білімі: компьютерлік ... ... ... ... графика; векторлық графика; Macromedia Flash - мүмкіндіктері, түрі, іске ... ... ... ... ... опциялары; анимация алгоритмі; текспен жұмыс; түспен жұмыс, градиент. Практикалық жұмыс - "Карандаш", "Указатель", "Заливка", "Резинка", ... ... ... Көп ... тұратын бейнені жасау (16-сурет), құстың суретін дайын файлдан алады (15-сурет).
15-сурет 16-сурет
9 сынып. №2, 3 сабақтар
Montion Tweening; Shape Tweening ... ... ... ... анимация туралы түсінік беру. Практикалық жұмыс: құстың ұшуын құру ... ... ... ... ... ... ... өте жақсы ұйымдасқан және көлемді анықтама жүйесімен, Flash ... ... ... ... ... ... ... жөн. Осы мысалдар арқылы символдар және мәтінмен ... ... ... ... ... ұйымдастыруды, дыбысты синхрондау және батырмаларды құруды меңгеруге болады.
Macromedia барлық негізгі операциялық жүйелер мен броузерлер түрлеріне арналған Flash-проигрывательдер ... ... Олар ... ... осы технологияның даңқын қамтамасыз етті. Желідегі ақырғы сұрауларға ... ... 80% ... ... ... қосымша программалық қамтамасыз етуді жүктеусіз, ал тек 61% Java элементтерін Web-беттерде көре алады. Flash-қа арналған проигрывательдің ... ... ... (Free Source ... program) ... етілген қадам болды. Ол swf пішімін жаңа кезеңдегі Web-қолданбада ... ... ... ... ... тездетеді.
Қорыта айтқанда модельдерді және Flash-презентацияларды оқу үрдісінде қолдану жаңа материалды меңгерту ... ... ... ... ... түрлендіріп, дәстүрлі емес сабақтарды жоспарлау ыңғайлы әрі оқушыларды оқуға ... ... ... ... Flash ... ... ... және де басқа пәндерге де қолдануға болады. Flash технологиясын 7-9-сыныптардан информатика пәнінде оқыту оқушылардың білімге деген құштарлықтарын артырады және де ... ... ... себебі олар 7-сыныпта графикалық редактормен танысады. Macromedia Flash Flash технологиялармен танысуға мүмкіндік береді, оқу үрдісінде оқушылар тек қана базалық білімдермен ... ... ... ... ... мен ... дамиды, ал ары қарай олар өздерінің фантазияларына байланысты жұмыс істейді.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
* Web-сайт своими руками - И. ... .: БХВ - ... ... Flash 4. ... в ... - ... ... Брукс Паттон.: СПБ: Символ Плюс - ... ... 2000.
* HTML 4.0 - ... А.О.: БХВ - ... ... ... Borland Delphi 4. ... Разработчика - Стив Пачеко.: Издательский дом - Москва, 2000.
* Эффективная работа в 3D Studio MAX 2 - ... ... ... Ком - ... 1999.
* При ... ... ... были использованы материалы с сайта http://www.Bankreferatov.ru, www.Referatus.ru
* Модульная система ... ... пед. ... в ... ... / ... С.А.// ... - 2000. -- №6
* Сафонова Т.В. Проектирование педагогической ... ... ... в ... - ... ... 2000. 89с
9 Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. - М., 1994.
10 Петрусинский В.В. Автоматизированные ... ... ... - М., 1987.
11 Политика в области образования и новые информационные технологии // ... и ... - 1996. - № 5.
12 ... по Macromedia flash 5.0.
13 Максимов Я.А. ... для ... ... ... ... программ. Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (18-19 ноября 2005 г.). - ... ... Том. ... 2005, Ч.1., С. 17.
14 ... И.В. ... информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования - М.: ... 1994.
15 ... А., ... ... и его ... - ... - 2002. - №36. ... №1
1.1 Жадынама №1:
Компьютерлік графика - графикалық бейнелермен жұмыс істеуге арналған ... ... ... ... ... және т. б.).
Графикалық редактор - бейнелерді компьютерде құру және өңдеуге ... ... ... ... ... - ... ... әдісі, хабарды ұсыну кезінде растрлық тәсіл қолданылады (пиксель).
Векторлық графика - ... ... ... ... ұсыну кезінде векторлық тәсіл қолданылады.
1.2 Жадынама №2
Өзгерту арқылы бұру алгоритмі:
* Айналу объектісі ... ... ... ... және ... панелін ашу (тышқанның оң жағын басу арқылы);
* Керек нүктеге айналу ... ... ... ... беру;
* 230314515875000Басу арқылы айналдыру
Градиентті күйге келтіру:
Градиентті енгізу үшін, түс таңдап алу және ... ... ... ... инструментін іске қосу, текстті теру, керекті жерге апару, ... ... оң ... басу ... ... ... терезесін ашу, керек өзгертулерді енгізу.
Тест:
* Компьютерлік графика -
* Paint
а) ... ... ... ... графикалық редактор;
в) растрлық және векторлық графикаға үйлестірілген редактор.
3) Macromedia Flash -
а) ... ... ... ... графикалық редактор
в) растрлық және векторлық графикаға үйлестірілген редактор.
4) Macromedia Flash инструменттері -
а) ... ... ... ;
* 9 слой - Shape Tweening ... ... ... қардың жаууын ұйымдастыру.
1.6 Жадынама № 6.
Практикалық жұмысқа нұсқау:
* Бірінші слойда фонды салу;
* Жапырақ суретін ... ... ... ... ... инструментін қолдану және арқылы көшіру, бұтақтың суретін екінші слойға салу;
* Үшінші слойға бұтақтарға сәйкес ... ... ... ... ... бұтақшалардың суретін салу;
* Бесінші слойға файлдан құстың суретің алып қою.
Қосымша №2 ... ... ... ... ... ... ... Тақырып.
2-сурет. Мазмұны, теориялық мағлұмат.
3-сурет.
4-сурет.
5-сурет
6-сурет
7-сурет
8-сурет
9-сурет
10-сурет
11-сурет

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Электронды оқулық жасау технологиялары. Кәсіптік шетел тілі пәні бойынша электрондық оқулық жасау және оны қолдану әдістері56 бет
Macromedia Flash ММХ программасы көмегімен «Маркетинг негіздері» пәнінен электронды оқу-әдістемелік құрал жасақтау40 бет
Өрт қауіпсіздігі негіздері. Автоматты өрт сөндіру құрылғылары. Өрт кезіндегі эвакуация уақытын есептеу10 бет
3d studio max, HTML тілі, Access, Macromedia Flash бағдарламалары21 бет
Adobe Flash-те «Информатика» курсы бойынша оқытудың электронды әдістемелік-оқыту кешенін құру78 бет
Delphi –программалық ортасында бағдарламалау17 бет
Flash MX ортасының интерактивтілігі20 бет
Flash MX-те жұмыс жасау мүмкіндігі25 бет
Flash ортасында жұмыс71 бет
Macromedia Authorware программасын қолдана отырып, Macromedia Authorware программасының мүмкіндіктеріне электронды оқулық77 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь