Электронды ақпарат нарығыҒылыми техникалық прогрестің жетістіктері нәтижесінде пайда болған және ақпаратты алмасудағы қажеттіліктермен түсіндірелетін территориялық компьютерлік желілер мемлекет аралық бағдарламаларын құрудың айнымас бөлігіне айналды.Қазіргі уақытта ғылыми және білім беру мақсатында қолданылатын,бизнесте,финанстқ—эканомикалық қызметерде,бірлескен ғылыми-техникалық бағдарламаларды жүзеге асыру үшін және т.б мақсаттарда қолданылатын көптеген компьютерлікжелілер жұмыс істейді. Алдын ала көптеген басқа желілерді біріктіретін және әлем жиынына енуге мүмкіндік беретін глобальді желі INTERNET-ті ерекшелген жөн.Internet қолданушыларғамүлдем шексіз ақпараттық ресурстарды ұсынады.
Кез келген дамыған елде желілік құрылым сипаттамасының дамуы ГСЖ жалпы әлемдік тенденциялардың дамуында көрніс табады.Олардың бірі әлемнің кез келген нүктесінде орналасқан компьютермен қолданушыларға байланыс мүмкіндігін ұсынатын түрлі желілікқұрылымдар формаларының бірігу тенденциясы.
Түрлі өндірушілермен дайындалған және түрлі ОЖ басқарылатын ЭЕМ қолданылатын халықаралық компьютерлік желілер жүйесінің ассоциациясы мен ұлттық компьютерлік желілер жүйесінің ассоциациясын құру бағытындағы архитектураларның дамуы желілердің бірігуіне жағдай жасайды.Бұл мүмкін бола бастады,себебі желілердің архитиктурасы мен моделдерінің негіздеріне халықаралық стандарттар енгізілген.Нәтижесінде қазіргі уақытта барлық дамыған елдерде негізіен территориальды және локальды желілердің түрлі техникалық және бағдарламалық тәсілдердің жңа типі – халықаралық стандарттар талаптарын қанағаттандыратын ашық желілер шығарылады. Кез келген ГЕЖ мүмкіндіктері мен бәсекеге түсе алу қабілетін алдын ала оның ақпараттық ресурстарымен-білімімен, деректерімен бағдарламаларымен анықталады,олардың барлығын желі қолданушыларға ұсынады. Әрине, бұл ресурстар желіні қоладнушылардың

Электронды ақпарат нарығы
Ғылыми техникалық прогрестің жетістіктері нәтижесінде пайда болған және
ақпаратты алмасудағы қажеттіліктермен түсіндірелетін территориялық
компьютерлік желілер мемлекет аралық бағдарламаларын құрудың айнымас
бөлігіне айналды.Қазіргі уақытта ғылыми және білім беру мақсатында
қолданылатын,бизнесте,финанстқ—экан омикалық қызметерде,бірлескен ғылыми-
техникалық бағдарламаларды жүзеге асыру үшін және т.б мақсаттарда
қолданылатын көптеген компьютерлікжелілер жұмыс істейді. Алдын ала көптеген
басқа желілерді біріктіретін және әлем жиынына енуге мүмкіндік беретін
глобальді желі INTERNET-ті ерекшелген жөн.Internet қолданушыларғамүлдем
шексіз ақпараттық ресурстарды ұсынады.
Кез келген дамыған елде желілік құрылым сипаттамасының дамуы ГСЖ жалпы
әлемдік тенденциялардың дамуында көрніс табады.Олардың бірі әлемнің кез
келген нүктесінде орналасқан компьютермен қолданушыларға байланыс
мүмкіндігін ұсынатын түрлі желілікқұрылымдар формаларының бірігу
тенденциясы.
Түрлі өндірушілермен дайындалған және түрлі ОЖ басқарылатын ЭЕМ
қолданылатын халықаралық компьютерлік желілер жүйесінің ассоциациясы мен
ұлттық компьютерлік желілер жүйесінің ассоциациясын құру бағытындағы
архитектураларның дамуы желілердің бірігуіне жағдай жасайды.Бұл мүмкін бола
бастады,себебі желілердің архитиктурасы мен моделдерінің негіздеріне
халықаралық стандарттар енгізілген.Нәтижесінде қазіргі уақытта барлық
дамыған елдерде негізіен территориальды және локальды желілердің түрлі
техникалық және бағдарламалық тәсілдердің жңа типі – халықаралық
стандарттар талаптарын қанағаттандыратын ашық желілер шығарылады. Кез
келген ГЕЖ мүмкіндіктері мен бәсекеге түсе алу қабілетін алдын ала оның
ақпараттық ресурстарымен-білімімен, деректерімен бағдарламаларымен
анықталады,олардың барлығын желі қолданушыларға ұсынады. Әрине, бұл
ресурстар желіні қоладнушылардың жұмыс істеу облыстарын кеңінен қамту
керек. Сонымен олар әрдайым жаңарып және жетіліп тұруы керек.
Қазіргі уақыттағы ақпараттық нарықты өзара әсер ететін төрт облысқа бөлуге
болады:
1. Электронды ақпарат
2. Электронды мәміле
3. Желілік комуникациалар жүиесілері
4. Бағдамарламалық қамтамасыз етіу.
Электронды ақпараттың нарығы төрт секторды қосады: іскерлік ақпарат,
заңгерлік ақпарат, мандарға арналған ақпарат, тұтынушылар ақпараты. Бұл
нарықта ақпаратты жеткізудің негізгі орталықтары – деректер базаларының
генераторлары БД негізіндегі ақпараты тасымалдушылар және ақпараттық
бокерлер орталықтары. Машиналық оқу формасындағы ұиымдастрған біріккен бі
текті жазбаларды беретін деректер базалары қазіргі уақыттағы ақпараттық
нарықта ұсынылатын кезкелген қызымет түрлерінің негізі болып табылады.
Оларды құрудағы шығындар БД ақпараттың тұрақты жаңаруы жағдайында орта
есеппен алғанда 3-5 жылдың ішінде қайтарлады, көптеген қолданушыларға
уникалды ақпаратты тарату арналарын қолдануды қарапайыма айналдыратын және
жеңілдететін бағдарламалық қамтамасыз етуді өндірушілердің тығыз
байланыстарының бағыттары. Желілерде қолданушылардың БД енудің 2 формасы
қолданылады: диалогтық ену(on line режимінде) және off line режиміндегі
бір реттік сұраныс.

Іскерлік ақпарат нарығы
Іскерлік ақпарат секторы келесілерді қамтиды:
1 банктер,биржалар,брокерлік компаниялар генераторлары болып табылатын
биржалық және қаржылық ақпаратты. Бұл бағалы қағаздар котировкасы,
валюталық құндар,есепке алу ставкалары,капиталдар мен тауарлар нарығы,
инвестициялар,бағалар жөніндегі ақпаратты;
2 экономикалық және статистикалық ақпаратты (сандық, экономикалық,
демографикалық, динамика қатарлары түріндегі әлеуметтік
ақпаратты,бағдарламалық модельдерді,бағаларды және т.б )
3 коммерциялық ақпаратты (өндіріс орындары мен фирмалары жөніндегі , олрдың
өнімдері мен бағасы ,өндіріс орындарын атқарушылары мен т.б туралы
ақпаратты) Ресейде іпі БД мемлекеттік жүйелермен құрылған;
4 коммерциялық қсыныстар жөніндегі ақпаратты (белгілі бір товарлар бойынша
алу, сату туралы ақпаратты);
5 экономика және бизнес облысындағы іскерлік жаңалықтар;
Заң ақпаратының секторының ішіне мемлекеттік және жергілікті органдармен
шығарылған жарлықтардың , қаулылардың , нұсқаулардың және т.б. құжаттардың
электронды жинақтарына енуге рұқсат ететін жүйелер кіреді.
Мамандарға арналған ақпарат секторы мыналарды қамтиды:
1. ғылым мен техниканың түрлі облыстары бойынша дифференциалданған
мамандық ақпаратын;
2. алынған ақпарат көздеріне (библиографиялық және реферативтік
ақпаратты)
Тұтынушыларға арналған ақпараттар секторының ішіне тұтынушылар ақпараты мен
пресса агенттіктерінің және жаңалықтар қызметінің ақпараттары енеді (радио
және телебағдарламалар програмалары , жергілікті жаңалықтар, ауа райы,
транспорт кестесі, қонақ үйлер бойынша анықтамалық және т.б. )
Электронды мәлімелер нарығына банктер мен банкаралық операциялар,
электонды сауда, тауарлар, ұсыныстардың жалданған жүйелері кіреді.
Бұл нарықта деректермен электронды түрде алмасу маңызды орын алады, ол
қағазсыз құжат айналым мүмкіндігін қамтамасыз еиеді, яғни өндірістің ішінде
сияқты түрлі ұйымдар арасындағы автоматтандырылған ресми құжаттар
айналымын қамтамасыз етеді.Сонымен айналадағы ақпаратқа рұқсатсыз енуге
жол бермеуді қамтамасыз ететін сақтандыру қызметінің де маңызы зор.
Қағазсыз ақпараттық техналогия БҰҰ қабылданған халықаралық
EDIFACT(Electronic Data Interchange of Administration,Commecce and
Transport ) стандарты бойынша базирленді , ол берілетін ақпараттың көлемін
кішірейтуді қамтамасыз етеді және әлем халықтарының негізгі тіліндегі ,
соның ішінде СНГ елдерінің тілдеріндегі алынатын ақпараттың автоматты
генерацичсын қамтамасыз етеді. Соңғы құжатты EDIFACT тіліндегі электронды
түріне айналдыру конвертер арқылы жүзеге асырлады.Ресейде 1991 жылдан
бастап мемлекеттік және басқарушы органдар мүшелері болып табылатын ЭДИФАКТ
СНГ кеңесі жұмыс істейді. Кеңестің негізгі қызметі –СНГ елдеріне EDIFACT
стандартын енгізуді және қағазсыз ақпараттық технология жүйесін енгізуді
қамтамасыз ету.

Бағдарлама қамту нарығы
Бағдарламалық қамту нарығына бағдарламалық өнімдердің барлық түрлері
енеді.Жетектеуші фирмалар арасында “MERCURY SOFT” ақпараттық-коммерциялық
компания жетекші орын алады, ол іскерлік қолданысқа арналған
бағдарлмаларға маманданған. Ол әкімшілік-шаруашылық және қаржылық ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Қазақстандағы электронды сауданың дамуы мен өсуін талдау
Тактикалық басқаруға арналған ақпараттар
Тмд елдеріндегі кітап басып шығарудың дәстүрлі әдістері
Инфрақұрылым мәні, оның мазмұны және функциялары
Мемлекеттi басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету жүйесiн қалыптастыру ерекшеліктері
Токио қор биржасы
Бағалы қағаздар есебін жүргізуде ақпараттық жүйені тиімді пайдалану және автоматтандыру
Ақпараттық саладағы маркетингтік қызметтің қалыптасуы мен бүгінгі даму деңгейі
Бағалы қағаз нарығы инфрақұрылымы
Дербес компьютерлер өндірісі
Пәндер