Құрамында күкірті бар органикалық қосылыстың су - бензол жүйесіндегі таралуын физика – химиялық зерттеу

КІРІСПЕ
I. ТАРАУ ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1. 2.гидроксибензоилгидразидтың және басқа ұқсас гидразин туындыларының биологиялық белсенділігі және т.б.
1.2. Күрделі биологиялық белсенді қосылыстардың сулы органикалық ортада еруі және таралуы .
II. ТАРАУ ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Заттың таралу коэффициетін органикалық және бейорганикалық еріткіштермен анықтау әдістемесі

2.2 Пайдаланылатын заттар мен ерітінділер.
III. ТАРАУ НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ
3.1. 2.гидроксибензоилгидразидтың су.бензол ерітіндісінде таралуы .
3.2 Су.бензол жүйесінде 2.гидроксибензоилгидразидтың еруінің термодинамикалық параметрлері.
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Аралас бинарлы және көпкешенді еріткіштерді зерттеу және технологиялық тәжірибелерде кеңінен қолдану кешенді қоспалардың химиялық табиғатының және оның физика – химиялық қасиеттері мен оның құрылысы арасындағы байланысты орнату проблемасы алға қойған жоспар негізі болып табылады. Бұл жүйелерді химия және химиялық технологияларда қолдану ерекше қызығушылық тудырады, себебі мақсатты түрде ертіндідегі алдын ала берілген қасиеттері бойынша өтетін процесстер үшін ортаны таңдау маңызды.
Бұл тұрғыда аралас еріткіштердің арасында сулы – органикалық жүйелердің орны ерекше. Көптеген қосылыстарды органикалық кешен ретінде қолдану жүйенің қасиетін неғұрлым кең түрде өзгертуге мүмкіндік береді.
Бұл сулы ерітінділердегі тәжірибелік маңызды барлық байланыстардың (сутектік байланыс, вандерваальстық және гидрофобтық байланыстар) болуымен байланысты. Дегенмен, бұл байланыстардың сұйық қалыптағы рөлі теориясының дамуына қарамастан, олардың табиғаты әлі күнге шейін анықталған жоқ.
Гидразиннің органикалық туындыларына химияда қызуғышылық артып келеді. Осы қосылыстарды зерттеу барысында берекше қасиеттері ашылуда, өндірісте әртүрлі тәжірибелік мақсатта, ауыл шаруашылығында және медецинада колдануға мүмкіндік береді.Синтез әдісінің және гидразин қосылыстарының химиялық өзгеруінің қарқынды дамуына алып келеді.
Сонымен бірге, осы саладағы систематикалық зерттеулерге қарамастан, кейбір гидразин туындылары, тәжірибелік және теориялық қызығушылық туғызғанымен, алі аз зерттелген немесе мулдем зерттелмеген ретінде қалуда.
Жеке жағдайда, бұл ацикілді және цикілді гидразин туындыларына жатады, гидроксиалкильді және винилоксиалкильді орынбасары құрамында болатын ,сонымен қатар енаминді, N,N- және N,О- ацетальды , өзінің құрамында пиразолинді бөліктері болатын.Гидроксиалкилгидразиннің ацетиленмен катализ реакциясы мүлем зерттелмеген ретінде қалды.
Осыған байланысты жана синтезделген гидразин туындыларының (2-гидроксибензоилгидразидтың) табиғаты және құрамы әртүрлі ерітінділер қоспаларындағы еруін зерттеу мәселелері теориялық практикалық тұрғыдан қызығушылық туғызады [1] .
1. САДЫКОВ Е.В., “ВИНИЛОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АЦЕТАЛИ
НА ОСНОВЕ АЦИКЛИЧЕСКИХ И ЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ ГИДРАЗИНА” , А В Т О Р Е Ф Е Р А Т диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук, Иркутск – 2008.
2. Одрит Л.и Огг Т. “ Химия гидразина”. М., 1954
3. В.Г. Баделин., В.И. Смирнов., « Зависимость энтальпии растворения L-метионина от состава бинарных растворителей вода-спирты при 298.15 K, ”, журнал физической химии, 2010, том 84, № 7, с. 1285-1290
4. В.Г.Баделин., Е.Ю.Тюнин.,“ Влияние органических сорастворителей на энтальпии сольватации аминокислот и дипептидов в смешанных водных растворов ”, журнал физической химии, 2011, том 85, № 9, с. 1668-1675
5. Д.И.Шишин., А.Л. Восков., И.Ф.Успенская.,“ Фазовые равновесия в системах вода-пропанол(-1,-2)”, журнал физической химии, 2010, том 84, № 10, с. 1826-1834
6. Горбачева С.В., “ Практикум по физической химии ”, с.255-257
7. А.Г. Морачевский.,Н.А. Смирнова., “ Термодинамика равновесия жидкость-пар. Ленинград: Химия, 1989. 344стр
        
        Жоспар
КІРІСПЕ
2-3
I. ТАРАУ ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1.
2-гидроксибензоилгидразидтың және басқа ұқсас гидразин туындыларының биологиялық белсенділігі және ... ... ... ... ... сулы ... ... еруі және таралуы .
5 - 9
II. ТАРАУ ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1
Заттың таралу ... ... және ... ... ... ... ... заттар мен ерітінділер.
12
III. ТАРАУ НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ
3.1.
2-гидроксибензоилгидразидтың су-бензол ерітіндісінде таралуы .
13-14
3.2
Су-бензол жүйесінде 2-гидроксибензоилгидразидтың еруінің термодинамикалық параметрлері.
17-20
ҚОРЫТЫНДЫ
19
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
20
КІРІСПЕ
Жұмыстың өзектілігі. Аралас ... және ... ... ... және ... тәжірибелерде кеңінен қолдану кешенді қоспалардың химиялық табиғатының және оның физика - ... ... мен оның ... ... байланысты орнату проблемасы алға қойған жоспар негізі болып табылады. Бұл жүйелерді химия және химиялық технологияларда қолдану ерекше қызығушылық тудырады, ... ... ... ... алдын ала берілген қасиеттері бойынша өтетін процесстер үшін ... ... ... ... ... аралас еріткіштердің арасында сулы - органикалық жүйелердің орны ерекше. Көптеген қосылыстарды органикалық кешен ретінде қолдану жүйенің қасиетін ... кең ... ... ... береді.
Бұл сулы ерітінділердегі тәжірибелік маңызды ... ... ... байланыс, вандерваальстық және гидрофобтық байланыстар) болуымен байланысты. Дегенмен, бұл байланыстардың сұйық қалыптағы рөлі ... ... ... ... табиғаты әлі күнге шейін анықталған жоқ.
Гидразиннің органикалық туындыларына химияда қызуғышылық артып келеді. Осы қосылыстарды ... ... ... ... ... өндірісте әртүрлі тәжірибелік мақсатта, ауыл шаруашылығында және медецинада колдануға мүмкіндік береді.Синтез әдісінің және гидразин қосылыстарының химиялық өзгеруінің ... ... алып ... ... осы саладағы систематикалық зерттеулерге қарамастан, кейбір гидразин туындылары, тәжірибелік және теориялық қызығушылық туғызғанымен, алі аз зерттелген немесе мулдем ... ... ... ... бұл ... және ... ... туындыларына жатады, гидроксиалкильді және винилоксиалкильді орынбасары құрамында болатын ... ... ... N,N- және N,О- ... , өзінің құрамында пиразолинді бөліктері болатын.Гидроксиалкилгидразиннің ... ... ... ... ... ретінде қалды.
Осыған байланысты жана синтезделген гидразин туындыларының (2-гидроксибензоилгидразидтың) табиғаты және ... ... ... ... ... ... ... теориялық практикалық тұрғыдан қызығушылық туғызады [1] . ... ... ... ... сулы - ... ... ... параметрлерін анықтау. Осыған байланысты :
* Құрамы әртүрлі сулы органикалық ерітінділерде
2-гидроксибензоилгидразидтың еруін зерттеу.
2. Осы ... ... ... еру ... ... ... Еру ... термодинамикалық тұрғыдан зерттеу .
4. Термодинамикалық параметрлерге 2-гидроксибензоилгидразидтың және бензолдың концентрациясының әсерін анықтау. I. ... ... ... ... (NH2NH2) - бұл ... ... ... ,ауадан көмір қышқыл газын және оттегіні жұтып алуға қабілетті. Гидразин +1,5С температурада қатады, 113,5С ... ... ... ... ... ... күйінен және қоршаған ортаның температурасына тәуелді өзгереді. -5С температурада қатты гидразиннің тығыздығы 1,146, сұйық күйдегісі 0С -1,0253, +15С ... -1,0114. ... өсу ... ... ... ... төмендейді. Гидразин суда, спиртте, аммиакта жақсы ериді. Көмірсутектерде және оның ... ... ... Сулы ... ... ... ие. Гидразин күшті тотықсыздандырғыш болып табылады. Осыған байланысты термодинамикалық тұрақсыз және катализатор қатысына оңай ... ... ... ... ... ... ... Ауада көк жалын ретінде жанады. Сонымен бірге әжептеуір ... ... ... ... ... бұрыннан белгілі. 80 жыл бұрын органикалық туынды ретінді лынған болатын. 1887 жылы Th. Curtius гидразиннің бейорганикалық тұздарын ... ... ... бирге гидразииннің гидраты.1994 жылы Lobry de Bruyn сусыз гидразин алды. ... ... осы ... ... ... ... Л. ... және Б. Огг (1954) өзінің монографиясында гидразиннің 56 тұзын келтіреді. Бұл тізім ... ... ... ... ... ... де болуы мүмкін. Симметриялы монометилгидразин және диметилгидразин ... емес ... ... туғызады.
Қолданылуы. Гидразинді химиялық реактив ретінде қолдануға болады, инсектицид, фотографияда айқындауыш ретінде, пластмасса ... ... ... ... желімдеу ретінде, резина, металл өндірісінде флюс ретінде қолданылады. Соңғы жылдары гидразин туындылары клиникалық ... кең ... ... ... (В. Э. ... ... ... препарат ретінде (тубазид, фтивазид т.б.); монооксидазаның ингибиторы (М. Д. Машковский, 1967), бластоматозға қарсы амал ретінде (W. Bollg, 1968; N. ... R. ... 1968; P. ... G. ... ... ... двигательдерге жанарғы ретінде қолдануға болады. Екі компонентті жанарғының құрамында гидразин екінші дүниежүзілік соғыста ... ... ... және ... снарядтарда (Д. А. Урюнин. 1959). АҚШ - та гидразин және оның туындылары ракеталық ... ... кең ... К бинарлы еріткіштер құрамындағы сулы - ... ... L - ... ... ... тәуелділігі (В.Г. Баделин., В.И. Смирнов.,

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Күкірт қосылыстарының өзгеруі4 бет
Мұнай өндіруді қарқындыландыру әдістері9 бет
Алкалоидтардың тиомочевина туындыларының синтезі мен биологиялық белсенділігін зерттеу9 бет
"Органикалық химия."10 бет
«ОРГАНИКАЛЫҚ ЖЫЛУТАСМАЛДАҒЫШТАРМЕН ЖЫЛЫТЫЛАТЫН АЭС БУГЕНЕРАТОРЛАРЫНЫҢ КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ СҰЛБАСЫ» ЗЕРТХАНАЛЫҚ- ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҒЫН ӨТКІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ9 бет
Адам тағамының құрамы. органикалық және минералды компоненттер7 бет
Азотты органикалық қосылыстар5 бет
Азық құрамындағы қоректі заттардың рөлі мен маңызы малды толық құрамды азықтандыру оған қажетті қоректік заттарды анықтайтын факторлар10 бет
Арендер мен бензол13 бет
Атмосферадағы зиянды қопалардың таралуын есептеу және санитарлық-қорғаныстық зонасын анықтау4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь