Дисперсті жүйелерді тұрақтандыруды анықтау әдістері


Жоспар
І. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы туралы жалпы түсінік ... ... ..
2.2. Дисперсті жүйелерді тұрақтандыруды анықтау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3. Дисперсті жүйелердің тұрақсыздығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ІІІ. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы дегеніміз – оның негізгі көрсеткіштерінің белгілі бір уақыт аралығында дисперсті ортадағы дисперсті фаза бөлшектерінің дисперстілігі мен біркелкі таралуының сақтау қабілеті.
Дисперсті жүйелердің тұрақтылығының екі негізгі түрін ажыратуға болады:
1. Седиментациялық тұрақтылық дегеніміз – ауырлық күші әсерінен тұнбаға түсу кезінде дисперсті фаза бөлшектерінің потенциалды энергияларының төмендеуіне қарсы жүйенің тұрақтылығы.
2. Агрегаттық тұрақтылық дегеніміз – бөлшектердің фазалық іріленуіне әкелетін процестерге жүйенің қарсы тұру қабілеті.
Агрегаттылыққа қатысты дисперсті жүйелер кинетикалық және термодинамикалық тұрақты болып бөлінеді. Термодинамикалық тұрақты жүйелер гетерогенді босдисперсті жүйенің өздігінен түзілуі нәтижесінде пайда болады.
Дисперсті жүйелерді сонымен қатар:
- лиофильді термодинамикалық тұрақты;
- лиофобты термодинамикалы тұрақсыз, бірақ кинетикалық тұрғыда тұрақты болып келеді.
Лиофильді жүйелердің термодинамикалық тұрақтылығы тепе – теңдікте болады, қайтымды және өздігінен түзіледі, макрофаздан, сол сияқты шынайы ерітінділерден түзіледі. Лиофильді жүйелер тек ультрамикрогетерогенді ғана бола алады, ал беткі керілу «бөлшек – орта» шекарасында өте аз болуы мүмкін.
Дисперсті жүйенің термодинамикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін беткі керілудің мәні Ребиндер – Щукин қатынасымен анықталады:
1. Ходаков Г. С., Юдкин Ю. П. Седиментационный анализ высокодисперсных систем. — М., 1981.
2. Воюцкий С.С., Курс коллоидной химии. М., «Химия», 1976, -574 с.
3. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы. М., «Химия»
4. Малышева Ж.Н., Новаков И.А. ,Поверхностные явления и
дисперсные системы. Курс лекций. ВолгГТУ, Волгоград ,2001, -192 с.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Жоспар
І. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
ІІ. Негізгі бөлім
2.1. Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы туралы жалпы түсінік ... ... ..3
2.2. Дисперсті жүйелерді тұрақтандыруды анықтау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 - 8
0.3. Дисперсті жүйелердің тұрақсыздығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
ІІІ. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11Кіріспе
Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы дегеніміз - оның негізгі көрсеткіштерінің белгілі бір уақыт аралығында дисперсті ортадағы дисперсті фаза бөлшектерінің дисперстілігі мен біркелкі таралуының сақтау қабілеті.
Дисперсті жүйелердің тұрақтылығының екі негізгі түрін ажыратуға болады:
1. Седиментациялық тұрақтылық дегеніміз - ауырлық күші әсерінен тұнбаға түсу кезінде дисперсті фаза бөлшектерінің потенциалды энергияларының төмендеуіне қарсы жүйенің тұрақтылығы.
2. Агрегаттық тұрақтылық дегеніміз - бөлшектердің фазалық іріленуіне әкелетін процестерге жүйенің қарсы тұру қабілеті.
Агрегаттылыққа қатысты дисперсті жүйелер кинетикалық және термодинамикалық тұрақты болып бөлінеді. Термодинамикалық тұрақты жүйелер гетерогенді босдисперсті жүйенің өздігінен түзілуі нәтижесінде пайда болады.
Дисперсті жүйелерді сонымен қатар:
oo лиофильді термодинамикалық тұрақты;
oo лиофобты термодинамикалы тұрақсыз, бірақ кинетикалық тұрғыда тұрақты болып келеді.
Лиофильді жүйелердің термодинамикалық тұрақтылығы тепе - теңдікте болады, қайтымды және өздігінен түзіледі, макрофаздан, сол сияқты шынайы ерітінділерден түзіледі. Лиофильді жүйелер тек ультрамикрогетерогенді ғана бола алады, ал беткі керілу бөлшек - орта шекарасында өте аз болуы мүмкін.
Дисперсті жүйенің термодинамикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін беткі керілудің мәні Ребиндер - Щукин қатынасымен анықталады:

мұндағы өлшемсіз коэффициент;
K - Больцман тұрақтысы;
а - бөлшектің орташа өлшемі.
Есептеулерге қарағанда, лиофильді дисперсті жүйелердегі фазааралық беттік керілу бөлшектердің өлшеміне тәуелді бола отырып мына 1,4x10-7 - дан 1,4x10-3 Джм2 мәнге ие болады.
Лиофобты жүйелер термодинамикалық тұрақсыз болады, демек,дисперсті фазаның бөлшектері агрегацияға бейім келеді. Олардың агрегативті термодинамикалық тұрақсыздығы энергияның артық мөлшерімен сипатталады.
Седиментация. Гипсометрлік заң. Седиментациялық - диффузиялық тепе - теңдік. Седиментация жылдамдығы.
Ірідисперсті жүйелер гравитациялық күштердің әсерінен тұнбаға түседі (седиментацияға ұшырайды). Нәтижесінде жүйеде бөлшектердің биіктік бойынша таралуы нақты тепе - теңдікте анықталады. Коллоидтық жүйелер тұрақтылығы бойынша шынайы ерітінділер (мах) және ірідисперсті ерітінділер (min) арасындағы аралық күйде болады.
Дисперсті фазаның әрбір бөлшегіне 3 негізгі күш әсер етеді:
1. Ауырлық күші Fт
2. Архимед күші FA
3. Үйкеліс күші Fтр
Седиментация күші бірінші және екінші күштердің арасында нәтижеге ие болады. Егер , Fсед 0 - болса, онда бөлшектердің тұнбаға түсуі жүреді. Ал егер Fсед 0 - онда бөлшектер ерітінді бетіне қалқып шығады. Бөлшекке әсер ететін мұндағы B - үйкеліс коэффициенті, U - седиментация жылдамдығы, Fсед = Fүйк тепе - теңдік күйде болған жағдайда қорытқы күш болып табылады [1].
Сфералық бөлшектер үшін үйкеліс күші Стокс заңына сәйкес
Осыдан бөлшектің радиусы мен тұнбаға түсу жылдамдығы теңдеуі шығады:

Седиментациялық анализдің қорытындысы болып бөлшектің дәл осы жүйедегі радиус интервалы, жай бөлшектің радиусы немесе анықталған радиустың фракция үлесі болып табылады.
Седиментацияға қабілеттілікті оның жылдамдығы арқылы анықталатын S тұрақтылығымен көрсетеміз:

Сфералық бөлшектер үшін константа мынаған тең:

Теңдеуден көріп отырғанымыздай, S мәні бөлшектердің өлшемі, сонымен қатар оның табиғатына да тәуелді болып келеді.
S өлшем бірлігі ретінде 1013с сведберг (сб) қабылданған. Көбіне седиментация процесін сипаттау үшін Iсед меншікті ағын шамасы қолданылады.
Седиментацияның меншікті ағыны дегеніміз - седиментацияға қалыпты бағытталған бірлік уақытында көлем қатынасындағы тұнбаға түсетін бөлшектердің саны. Өлшем бірлігі: [iсед] = бөлшсм2 * с.
Бұл анықтамадан iсед мұнда: iсед = Uсед * v, мұндағы v - дисперсті жүйедегі бөлшектердің бөлшектік концентрациясы. Бұл теңдеуді Uсед қойып, мына теңдеуді аламыз:

Осылайша, меншікті ағын V, v, (ρ - ρо) тура пропорционал және S кері пропорционал. Осы формуланы теңдеуге қойсақ, мына теңдеуді аламыз[2].
.
Демек, сфералық бөлшектер үшін меншікті ағын радиустың квадратына тура пропорционал және ортаның тұтқырлығына кері пропорционал.
Седиментация процесін қарастыра отырып, біз бөлшектер қатысатын броундық қозғалысты есепке алмаймыз. Броундық қозғалыстың салдары болып табылатын диффузия құбылысы барлық көлемі бойынша бөлшектердің концентрациясын түзетуге ұмтылады, сол кезде седиментация төменгі қабаттағы концентрацияның ұлғаюына әкеледі.
Осылайша, екі қарама - қарсы ағын: iсед ағын седиментациясы және iдиф диффузия седиментациясы пайда болады.
, мұнда
Бәсекелестік нәтижесінде бұл ағындардың үш нұсқасы пайда болуы мүмкін:
, демек
Теңсіздік орындалу үшін, Т және мәндері аз болуы керек, ал (ρ - ρо) және v - үлкен болуы керек. Шынайы шарттарда бұл көрсеткіштерді өзгерту оңай емес, ал дисперсті жүйедегі бөлшектердің радиусы кең интервалда өзгереді: 10-7 - дан 10-2 см - ге дейін және осы бөлшектің радиусы анықтаушы болып табылады.
Егер r 10-3 см болса, онда берілген теңсіздік орындалатыны дәлелденген. Бұл жағдайда диффузияны ескермеуге болады, бұл кезде жылдам седиментация жүреді - бұл жүйе седиментациялы тұрақсыз болады.
, демек ,
демек
Бұл шарт егер Т және үлкен , ал (ρ ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дисперсті жүйелердің классификациясы мен табиғаты
Металдардың қаттылығын анықтау әдістері
Полимерлердің молекулалық массасын анықтау әдістері
Педагогикалық жүйелерді басқарудың ерекшеліктері
Агрегативтік жүйелерді модельдеу
Физикалық тозудың коэффициенттерін анықтау әдістері
Автоматты жүйелерді жобалау пәнінен электронды оқулық жасау
Оқушылардың білімін, дағдылыры мен ептіліктерін анықтау әдістері
Оқушылардың білімін, дағдылары мен ептіліктерін анықтау әдістері
Көмірсулардың классификациясы. анықтау әдістері, олардың мәні
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь