Жылдық жиынтық табыстың бухгалтерлік есептегі мәні

ЖОСПАР

Кіріспе

1 бөлім Жылдық жиынтық табыстың бухгалтерлік есептегі мәні
1.1 Жылдық жиынтық табыс . корпорациялық табыс салығын есептеудің негізі ретінде
1.2 «Фитопрепараттар»ФК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникалық ерекшеліктері және техника.экономикалық көрсеткіштері
1.3. Кәсіпорынның есеп саясаты

2.тарау.Кәсіпорында жылдық жиынтық табыс есебінің ұйымдастырылуы
2.1.Негізгі қызметтерден түскен табыстардың есебі
2.2. Негізгі емес қызметтерден түскен табыс есебі
2.3. Негізгі және негізгі емес қызметтер бойынша шығыстардың есебі және жылдық жиынтық табыстан шегерілетін шегерімдер

3.тарау.Жылдық жиынтық табыс есебінің аудиті
3.1. Негізгі және негізгі емес қызметтерден түскен табыстар
есебі аудитінің жүргізілу тәртіптері
3.2. Негізгі және негізгі емес қызметтер бойынша шығыстар есебінің аудиті
3.3. Кәсіпорынның жылдық жиынтық табысының аудиторлық қорытындысы

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Қосымша
Кіріспе

Қазіргі кезде нарықтық экономикалық қатынастардың даму- ына байланысты қазақстандық бухгалтерлік есеп жүйесі ха- лықарылық стандарттарға біртіндеп көшіріліп келеді, яғни шарушылық басқарудың тиімді механизмін жасауға қолайлы жағдай туды деген сөз. Отандық нарықта бәсекелестіктің күшеюі табыс табу мен кәсіпорындарды сақтап қалудың басты факторы өнімнің өзіндік құнын төмендету және кәсіпорынның қаржы жағдайы мен нәтижесі болып табылады . Қазақстан өз азматтары үшін өмір сүрудің жоғары стандарттарын жасай отырып,әлемнің тиімді дамып келе жатқан елдерінің қатарына қосылуға тиіс .Біз мұны ұлтымыз бен экономикамыз бәсекеге қабілеттілетті болған жағдайда ғана істей аламыз.
Біздің стратегиялық міндетіміз – бәсекеге қабілетті елде- рінің қатарынан лайықты орын алу . Сондықтан да мемлекет пен жеке меншік сектор өзара сенім мен тиімділікке негіздел- әріптестік қатынастарын жолға қоюы керек.
Осы орайда еліміздің барлық экономика салаларындағы келе- сі кезекте маңызды ұйымдардың ортақ мүддесі шығады,ол бә- рімізге белгілі кез келген ұйымдардың басты мақсаты – табыс табу. Табыс артқан сайын кәсіпорындарға да тиімді,сондай-ақ мемлекетке де тиімді.Сондықтан да өнім өндіруге ,жұмыс
атқаруға немесе қызмет көрсетуге жұмсалған шығындарды ба- рынша азайтып,оған негізсіз енетін шығындарды бақылау қа- жет Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес әрбір заңды тұлғалар – мемлекетік кәсіпорындар , шаруашылық се- ріктестіктер,өндірістік кәсіпорындар, салық салынатын табы- сы бар коммерциялық емес ұйымдар есепті жыл ішінде та- бысқа салынатын са- төлеушілері болып табылады,соның ішін-де :
заңды тұлғалар – резиденттер,Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен басқа , және резидент емес заңды тұлғалар;
кәсіпкерлік қызметтен түскен табысы бар коммерциялық емес және бюджеттік ұйымдар.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:


1.“Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы” 2002 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасының №309-II заңы
2.Қақақстан Республикасы Президентінің “Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы” 1998 жылғы 20 қарашадағы №20заң күші бар жарлығы(2001 жылғы 15 қарашадағы өзгертулер және толықтырулармен.)
3.Қазақстан Республикасының “Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер”2001 жылғы 12 маусымдағы №209-II Қазақтан Республикасының салық кодексі.-Алматы:Юрист,2005 ж.-278б.
4.Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы:Қазақстан Республикасының Заңы.-Алматы:Юрист,2003.-22 б.
5.Бухгалтерлік есеп стандарттары,әдістемелік ұсыныстар, Шоттардың типтік жоспары:құжаттар жинағы.-Алматы . Раритет,2004.-786б.
6.Назарова З.Л.Шаруашылық жүргізуші субъектідегі Бухгалтер- лік есеп,Оқулық,Алматы.Экономика,2005ж.
7.Тулешова Г.К.Финансовый учет и отчетность в соответствии с международными стандартами(часть II).Алматы .- UIB,-2005
8.Әбдіманапов Ә.Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері(халықаралық стандарт).Оқулық,-Алматы 2006 жыл
9.Новодворский Вд.Бухгалтерская (финансовая)отчетность.-М.,2003.
10.Дюсембаев К.Ш.,ЕгемдердиеваС.К.,Дюсембаева З.К.Аудит и анализ финансовой отчетности.Алматы“Қаржы-қаражат” 1998
11.Абленов Д.О.Аудит негіздері.-Алматы:Экономика,2005.
12.Андреев В.Д. Практический аудит.М.:“Экономика”,1994
13.Артеменко В.Г.,Беллендир М.В. Финансовый анализ:М:,Учебное пособие.-Издательство “ДИС”,НГАЭиУ.1997
14.Ержанов М.С.,Ержанова А.М.Основы бухгалтерского учета и новая корреспонденция счетов.-Алматы:Ержанов иК,2003.
15.КирьяноваЗ.В.Теория бухгалтерского учета.-М.:Финансы и статистика,1998.
16.Кондраков Н.П.Бухгалтерский учет,анализ хозяйственной деятельности и аудит.-М.:-Перспектива,1994.
17.Кеулимжаев К.К.,Әжібаева З.Н,Құдайбергенов Н.А.,Жантаева А.А.Қаржылық есеп – Алматы:Экономика,2001.
18.Кеулімжаев Қ.К.,Тулегеноа Э.Т.,Байдаулетов М.Б.,Құдайбергенов Н.А.Субъектінің қаржы-шаруашылық қызметі бухгалтерлік есеп шоттарының корреспонденциясы. Алматы:Экономика,1998.
19.Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета.-М.:Финансы истатистика,Экспертное бюро,2000.
20.Ларионов А.Д.,Ерофеева В.А.,Бабченко Т.Н.Бухгалтерский учет в промышленности.-М.:ГРОССБУРГ-Проспект,1998
21.Нидлз Б.,АндерсонХ.,КолдуэллД.Принципы бузгалтерского учета:Пер.с анг./Под ред.Я.В:Соколова.-М.:Финансы и статистика,1996
22.Ниткин В.М.,Ниткина Д.А.Тоерия бухгалтерского учета. М.:-Дело и сервис,1999.
23.Палий В.Ф.,Палий В.В.Финансовый учет.-М.:ФБК Прес,1998.
24.Подольский В.И. Аудит.-М.:Аудит,Юнити,1997.
25. Радостовец В.К.,Радостовец В.В.,Шмидт О.Н.Бухгалтерский учет на предприятии.-Алматы:Центраудит-Казахстан,1998.
26.Рахимбекова Р.М.,Кеулимжаев К.К.,Атйхожина Л.Ж.,Кинхузова К.К.,Сальменова А.Т. Фининсовый учет на предприятии.-Алматы:Экономика,2003.
27.Крейнина М.Н.Финансовое состояние предприятия. Методы оценки.-М.:ИКЦ«ДИС»,1997.-224 с.
28.Абленов Д.О.Аудит негіздері:Типтік бағдарлама экономика мамандығын дайындайтын студенттеріне арналған.-Алматы:Экономика,2000.-17б.
29.Пятенко С.В.Организация работы аудитора и консультанта:Уч.-практ.пос.—М.:ИД ФБК- ПРЕСС,2001,-376с.
30.Пупко Г.М.Аудит и ревизия:УЧ.пос.-Мн.:Интерпрессервис; Мисанта,2003.-429с.
31.Привалов В.П.,Ковалев А.И.Анализ финансового состояния предприятия.3-е изд.,перераб. И доп.-М.:Центр экономики и маркетинга,2000.-495 с.
32.Хорнгрен Ч.Т.,Дж.Фостер.Бухгалтерский учет:управленчес- кий аспект.-М.:Финансы и статистика,2000.
33.Жылдық есеп – 2004.//Бухгалтер бюллетені,№4,қаңтар,-2004
34.Жылдық есеп – 2005.//Бухгалтер бюллетені,№4-5,қаңтар,
-2005
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
1 бөлім Жылдық жиынтық табыстың бухгалтерлік есептегі мәні
1.1 Жылдық жиынтық табыс – корпорациялық табыс салығын есептеудің ... ... ... ... ... техникалық
ерекшеліктері және техника-экономикалық көрсеткіштері
1.3. Кәсіпорынның есеп саясаты
2-тарау.Кәсіпорында жылдық жиынтық табыс есебінің ұйымдастырылуы
2.1.Негізгі қызметтерден түскен табыстардың есебі
2.2. Негізгі емес қызметтерден ... ... ... Негізгі және негізгі емес қызметтер бойынша шығыстардың есебі және
жылдық жиынтық табыстан шегерілетін шегерімдер
3-тарау.Жылдық жиынтық табыс есебінің аудиті
3.1. Негізгі және ... емес ... ... ... ... ... тәртіптері
3.2. Негізгі және негізгі емес қызметтер бойынша шығыстар есебінің аудиті
3.3. Кәсіпорынның жылдық жиынтық табысының аудиторлық қорытындысы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қосымша
Кіріспе
Қазіргі кезде нарықтық ... ... ... ына байланысты
қазақстандық бухгалтерлік есеп жүйесі ха- ... ... ... ... яғни ... ... ... механизмін
жасауға қолайлы жағдай туды деген сөз. ... ... ... ... табу мен ... ... қалудың басты факторы өнімнің
өзіндік құнын төмендету және кәсіпорынның қаржы жағдайы мен ... ... . ... өз ... үшін өмір ... жоғары
стандарттарын жасай отырып,әлемнің ... ... келе ... ... ... тиіс .Біз мұны ... бен ... қабілеттілетті болған жағдайда ғана істей аламыз.
Біздің стратегиялық ...... ... елде- рінің
қатарынан лайықты орын алу . ... да ... пен жеке ... ... сенім мен тиімділікке негіздел- әріптестік қатынастарын жолға
қоюы ... ... ... барлық экономика салаларындағы келе- сі ... ... ... ... ... бә- ... белгілі кез келген
ұйымдардың басты мақсаты – ... ... ... ... ... да тиімді,сондай-ақ мемлекетке де тиімді.Сондықтан да ... ... ... ... ... жұмсалған шығындарды ба- рынша
азайтып,оған ... ... ... ... қа- жет ... ... сәйкес әрбір заңды тұлғалар – мемлекетік
кәсіпорындар , ... се- ... ... ... табы- сы бар коммерциялық емес ұйымдар есепті жыл ... ... ... са- ... ... ... ... :
заңды тұлғалар – резиденттер,Қазақстан Республикасының Ұлттық ... , және ... емес ... ... қызметтен түскен табысы бар коммерциялық емес және ... ... ... қатысушыларынан бөлек салық са- ... ... жай ... ... табысы, сонымен қатар Қазақстан
Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес ұйымдастырылған консорциумның
табыстары қатысушылар арасында таратылады және ... ... ... салықтың объектісі – салық салынатын табыс,ол ... ... пен ... ... арасындағы айырма ретінде
анықталады.Салық салынатын табыс теңгемен анықталады. Егер ... ... ... валютасында анықталған болса, онда ол салықты төлеудің
күніндегі Қазақстан ... ... ... ... ... есептелінеді.
Жылдық жиынтық табыс деген ұғымды заңды тұлғаның ... ... әр ... көздерден алған табыс – тары деп түсінеміз.Заңды
тұлғаның жылдық жиынтық табысына кәсіпкерлік қызметтен алынған ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды)өткізуден (жанама салықтарды
қоспағанда) түскен табыс;
• үйлерді,ғимараттарды,құрылыстарды , сондай-ақ амортизациялауға
жатпайтын активтерді өткізу ... құн ... ... ... табыстар;
• акциялар бойынша дивидеттер бойынша және кәсіпорында қатысудан
түскен табыстар;
• тегін ... ... және ... тәуелсіз кәсіпорындар арасында тауарларды сатып ... ... ... ... ... ... диплом жұмысының негізгі мақсаты «Фитопрепараттар » ФК »
жауапкершілігі шектеулі ... ... ... ... ... тиімді есептеудің жолдарын қарастыру және зерттеу шығады.
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылдық ... ... ... алға ... ... ... ... есеп саясатын зерттеу ;
- кәсіпорынның жылдық жиынтық табыс есебін көрсету ;
- жылдық жиынтық табыс есебінің аудитін жүргізілу ... бін ... ... ... нәтижелерін қорытын- дылау;
- жылдық жиынтық табысты есептеудің кезінде жіберілген кемшіліктерді
жою шараларын ... ... ... ... ... ... бизнес
субъектісіне жатады. Елбасының халыққа жол-дауында ... , ... ... ... ... ... ... да бірінші
жұмысты солардан бастауымыз қажет деп есептеймін.
Бұл кәсіпорын фармавтикалық өнімдерді өндіріп ... ... ... мекемелеріне өткізумен айналысады. Жері- нің ... ... ... потенциалы аса жоғары деңгейде танылған Қазақ елінің кең
байтақ аймақтарында ор- ... ... ... ... ... ші ... көптеген құқықтық түрлері өз қызметін ат-
қарып келеді.Қандай да ... ... ... ... ... түпкі мақсаты материалдық өндіріс пен халықтың
сұранысы мен ... ... ... және ... ... өнімдерді
өндіріп ,қызметтер көрсетіп,мұның өзін үлкен бәсекелестік жағдайға келтіру
үшін әр түрлі көздерден қаржы жұмсалады және ... ... ны ... ... ... ... кәсіпорынның еліміздің экономикасындағы
аймақтық деңгейде алатын ... ... ... облысының
фармацевтикалық препараттар нарығындағы орны өте маңызды.
Диплом жұмысын орындау барысында аталған кәсіпорында өндірістік ... ... ... ... есеп ... ... ... қатар
алғашқы құжаттар мен жылдық жиынтық табысты ... ... ... зерттеліп қарастырылды.
Аталған тақырыпты зерттеуге әдіснамалық және теориялық негіз болып келесі :
«Бухгалтерлік және қаржылық есеп беру ... ... ... есеп ... және тағы ... ... қатар отандық және шетелдің ... ... ... ... ... ... ... табыстың бухгалтерлік есептегі мәні
1.1 Жылдық жиынтық табыс – корпорациялық табыс салығын есептеудің негізі
ретінде
Кейбір ... ... ... ... ... ... дәлме-дәл түсіне бермейді . Табыс термині Ұлыбритания,АҚШ және
Қазақстан елдерінде әр ... ... да ... ... ... ... қарай Ұлыбританияда табыс қолданылмайды.Мұның ор-
нына осы мемлекетте ... ... ... термині қолда-нылып жалпы
табыс,таза пайда, түскен ... ... есеп ... тәжірибесіне
енгізілген .Ал АҚШ-та «табыс» термині «пайда» терминіне қарағанда ... . ... жағ- ... болмасын«табыстар» мен«шығындар»термині
қатар қол- данылып бұлар капитал мен пайда көлемін анықтайды.Пайда ... ... ... ... ... ... жұмсалған шығындар сомасынан
артық дәрежесін айтамыз . Егер ... дар ... ... ... ... жағдайда,онда ұйымдар зиян шегеді.
Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы есепті ... ... ... ... мен одан тыс ... ... ға тиіс (алынған)
табыстардан тұрады.
Жылдық жиынтық табыста ... ... ... ... барлық түрлері,соның ішінде:
1)тауарларды ( жұмыстарды,қызметтер көрсетуді) өткізуден түскен табыс;
2)үйлерді,ғимараттарды,құрылыстарды,сондай-ақ амортиза- циялауға
жатпайтын активтерді ... ... құн ... ... ... ... ... түсетін табыстар;
4)күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар;
5)мүлікті жалға беруден түсетін табыстар;
6)Қазақстан Республикасының ... ... жа- ... ... ... мен банк ... жеке- леген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдар жасаған провизия – ... ... ... ... талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар;
8)кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе ... ... ... ... ... ... ... құнының ішкі топ- тың құн
балансынан асып түсуінен алынатын табыстар;
10)кен ... ... ... жою ... ... шығыстар
сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың
асып ... ... ... тар;
11)ортақ үлестік меншіктен түсетін табысты бөлу кезінде ... ... ... ұсталып , бюджеттен қайтарылған ... ... ... ... ол ... ... және
санкциялардың басқа да түрлері, егер осы сомалар бұрын шегеріп тасталмаған
болса;
13)бұрын жүргізілген ... ... ... ... ... мүлік,орындалған жұмыстар,көрсетілген қызметтер;
15)дивиденттер;
16)сыйақылар;
17)оң бағамдық айырма сомасының теріс ... ... ... ... сала ... ... кезінде алынған табыстардың
шығыстардан артығы қамтылады.
Енді осы жоғарыда аталған табыстардың ... ... да ... ... тү- сетін табыс,егер
Қазақстан Республикасының трансферттік бағаларды қолдану ... ... ... ... жөніндегі заңдарда өзгеше
көзделмесе, ... құн ... мен ... ... ... ... ... құны
тауарларды(жұмыстарды,қызмет көрсетулерді) өткізуден түс- ... ... ... ... өткізуден түскен табыс:
1.тауарларды толық немесе ішінара қайтарылған;
2.мәміле шарттары өзгерген;
3.өткізілген тауарлар (жұмыстар,қызмет көрсетулер) үшін бағалар ,өтемдер
өзгерген;
4.теңгемен ... ... ... ... көрсетулердің) құнындағы айырма ... ... ... ... ... өзгерістер болған есепті кезеңнің қорытындысы
бойынша жүргізіледі.
Құн өсімінен ... ... ... құры- лыстарды
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... үшін ... алынған ... ... ... ... да ... ... ... жатпайтын активтерге:
1.жер учаскелері;
2.құрылысы аяқталмаған объектілер;
3.орнатылмаған жабдық;
4.шаруашылық жүргізуші субъекті ... ... ... ... пайдаланбайтын негізгі құралдар мен
материаалдық емес активтер;
5.бағалы қағаздар;
6.кез ... ... - ... нысандағы заңды ... ... ... ... ... 2000 ... 1 қаңтарға дейін қолданылған
салық заңдарына сәйкес бұрын құны ... ... ... ... ... ... берілген тір- келген
жатады.
Активтер өткізілген ... ... ... бухгалтерлік баланста
көрсетілген құны олардың баланстық құны болып табылады.
Кәсіпкерлік қызметте ... ... ... құрылыстарды
кезінде құн өсімі (залал) өткізу құны мен ... ... ... ... ... айырма ретінде айқындалады.
Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстарға:
1.шаруашылық жүргізуші субъекті таратылған жағдайда тарату балансы
бекітілген ... ... ... ... міндеттемелерді қоса алғанда ;
шаруашылық жүргізуші субъектінің міндеттемелерін оның ... ... деп ... ... ... ... ... актілерінде белгіленген ... ... ... ... ... шығару;
3.сот шешімі бойынша міндеттемелерді есептен шығару жатады.
Міндеттемелерді есептен шығару нәтижесінде ... ... ... ... ... берешек сомасына тең болады.
Иемденіп алынған тауарлар (жұмыстар,қызмет көрсетулер) бойынша сондай-ақ
қызметкерлерге есептелген табыстар мен ... ... ... ... ... айқындалатын басқа да төлемдер бойынша ... ... ... ... үш жыл ішінде ... ... деп ... және ... ... ... қабылданған ставка бойынша бюджетпен өзара есеп ... ... тиіс ... құн ... ... жүргізуші
субъектінің жылдық жиынтық табысына қосылуға тиіс.
Борышкер ... және банк ... ... ... ... ... ... орындаған кезде бұрын шегерімдерге жатқызылған
провизиялар сомалары жасалған провизиялардың мөлшерін азайтудан ... деп ... ... ... орындаған талап сомасына
барабар мөлшердегі провизиялар сомасы табысқа енеді.Сондай-ақ цессия
шартын ... ... жол беру ... шарт ... ... ,талап құқығын
басқа- ға қайта беру негізінде және Қазақстан Республикасының ... өзге де ... ... ... ... азайту кезінде
бұрын шегерімдерге ... ... ... да ... деп
танылады.Сонымен қатар талаптарды қайта сыныптау ... ... ... ... ... ... табыстар деп
танылады.
Шаруашылық жүргізуші субъектінің негізгі борышты талап етуі бойынша
борышкер төлейтін сома ,ол ... ... тыс ... ... қоса және
шаруашылық жүргізуші субъек тінің борышты иемденіп алу құны ... ... ... айқындалатын табыстары борышты талап етуді басқаға беруден
түсетін табыстар болып табылады.
Егер ішкі ... ... ... тіркелген активтерінің құны салық
кезеңінің басында ішкі топтың балансынан асып түссе ... ... ... ... ... құны есепке алына отырып ,артық мөлшері
жылдық ... ... ... енгізілуге тиіс. Осы ішкі топтың құн балансы
салық кезеңінің соңына ... ... тең ... ... геологиялық зерттеуге және оларды өндіруге әзірлік
жұмыстарына жұмсалған шығыстарды, сондай-ақ жер ... ... да ... ... ... ... егер Салық Кодексінің 101-
бабына сәйкес жеке ... ... ... ... ... ... ... жұмсалған шығыстар ескеріле отырып , салық
кезеңінде басында соңғысының мөлшерінен асып түссе ... ... ... ... жатқызылуға тиіс.Бұл топтың мөлшері салық кезеңінің соңында
нөлге тең ... ... ... ... жою ... нақты шығыстар сомасынан
кен орындарын игеру зардаптарын жою қорына аударылған соманың асып түсуінен
алынатын табыстар.Егер кен ... ... ... жою ... ... ... ... жасалған аударымдардан төмен болса ,айырма жер
қойнауын пайдаланушының жылдық жиынтық табысына енгізілуге ... Егер жер ... ... ... ... уәкілетті орган
бекіткен кен игеру салдарын жою бағдарламасында көзделген кезеңде кен
орындарын игеру салдарын жою ... ... ... ... ... ... ... жою қорына (резервтік қор)
аударымдар сомалары олар жүргізілуге тиіс салық кезеңінің ... ... сына ... ... ... ... ... өтем түрінде алынған кірістерге:
1)бұрын шегерімдерге жатқызылған және ... ... ... ... деп ... ... сомалары;
2)мемлекеттік бюджет қаражатынан шығындарды(шығыс- тарды) ... ... ... ... ... жатқызылған шығыстарды (залал- дарды) өтеу бойынша
алынған басқа да өтемдер жатады.
Сақтандыру ұйымының сақтанушыға жинақтаушы емес сақтандыру ... ... ... ... оны ... бұрын тоқтатқан
жағдайда қайтаруға тиіс(қайтарылатын) және сақтанушы ... ... ... ... ... олар сақтанушыға қайтарылған
(қайтарылуға тиіс) есепті салық кезеңінің ... ... ... сақтандыру ұйымы уәкілетті мемлекеттік орган ... пен ... ... тіркелген жері бойынша салық ... ... ... ... ... ... ... етеді.
Өтеусіз алынған мүлік. Кез келген өтеусіз алынған мүлік , сондай-
ақ жұмыстар мен ... ... ... ... субъектінің табысы
болып табылады.
Мыналар :
1)жарғылық капиталға салым ретінде алынған мүлік;
2) мемлекеттік бюджет қаражатынан алынған субсидиялар ;
3)жеке тұлғалардың ... ... ... ұжымдық
кепілдендіруді (сақтандыруды) жүзеге асыратын ұйымның ... ... ... және ... ... ... төлемдерін кепілдендіру қоры алған сақтандыру ұйымдарының
міндетті және төтенше жарналары- ның сомасы;
5)жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... ұйым және Сақтандыру
төлемдерін кепілдендіру қоры ... ... ... ... ... әрі ... төлемдер бойынша олардың ... ... ... ... сомалары табыс ретінде
қаралмайды.
Жылдық жиынтық табысты түзету
1.Салық төлеушілердің ... ... ... ... ... ... ... бұрын ... ... ... ... тұлғасынан алынған
дивиденттер;
2)эмитент өз акцияларын орналастыру кезінде алған олар- дың ... ... асып ... және ... тің өз ... өткізуі
кезіндегі құн өсімі;
3)қор биржасының «А» және «В» ресми тізімдерінде өткізу күнінде тұрған
акциялар мен ... ... ... құн өсімінен алынған табыс;
4)мемлекеттік бағалы қағаздармен және ... ... ... ... ... ... және техногендік сипттағы төтенше жағдайлар туындаған ретте
ізгілік көмек түрінде алынған және ... ... ... ... ;
6)республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Қазақстан Рес- публикасының
Үкіметінің шешімі негізінде мемлекеттік ор- ганнан немесе ... ... ... сіз ... ... ... құрал-
жабдықтарының құны;
7) Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсызданды- ру туралы
заңдарына сәйкес ... және жеке ... ... жіберілген
инвестициялық табыстар;
8) Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік ... дыру ... ... ... және Мемлекет- тік әлеуметтік сақтандыру
қорының активтерін ұлғайтуға жіберілген инвестициялық табыстар;
9) Қазақстан Республикасының ... ... ту- ралы ... ... акционерлік инвестициялық қорлар кастодиандағы шоттарға
алған және ... ... ... ... ... ... бөлген кезде алынған және әрбір құрыл -тайшының
,қатысушының ... ... ... отырып, рези -дент ... ... ... ... ... ... алып ... тиіс.
2.Активтерді бағалаудың салық төлеуші осының алдындағы салық кезеңінде
қолданылған әдісінен өзге әдіске ауысқан кезде ... ... ... ... ... жаңа әдісін қолдану нәтижесінде алынған оң айырма
сомасына ұлғайтылуға және теріс айырма сомасына ... ... өзге ... ауысуды салық төлеуші салық органына жазбаша
хабарлап,салық кезеңінің басынан бастап жүргізеді.
1.2. «Фитопрепараттар»ФК» жауапкершілігі ... ... ... және ... ... жауапкершілігі шектеулі серіктес- тігі 2003 жылы
Оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент ... ... ... ... ... ... жүзеге асырады.Бұл қызмет негізінен
дәрілік шөп- терді өңдеумен және тағы басқа ... ... ... және ... ... – ақ бұл кәсіпорын
Қазақстан Республикасының заңдарымен ... ... ... . ... ... ... ... атап айтсақ -
өндірістік ғима- рат,қойма шаруашылығының ғимараты, ... ... ... қатар кафе , сауна , таксопарк , ... ойы- ... ... бар. ... ... ... ... дары бар.
«Фитопрепараттар»ФК» жауапкершілігі шектеулі серіктес- тігінде:
- қоймашы,
- экономист –бухгалтер,
- басқа да ... ... ... ... ... ... ... бөлігін жылжымай- тын мүлікті жалға
беруден түсетіндіктен, кәсіпорын өзінің ... ... ... ... мен технология- ларды игеру үшін үлкен көңіл бөлуде.
Берілген кәсіпорынмен өзінің қызмет ету барысында ... ... ... ... ұйым ... ... жылдардағы техника-экономи- калық көрсеткіштерін қарастырамыз.(1-
кесте)
«Фитопрепараттар»ФК»жауапкершілігі шектеулі серіктестігі- нің техника-
экономикалық көрсеткіштері.1-кесте
|Көрсеткіштер |2004 |2005 ... ... (%) |
| | | ... |2004-100%|
| | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| ... | | | | ... ... түскен | | | | ... ... ... ... |31,21 ... ... | | | | ... ... құны |923569 |764944 ... |92,47 ... ... ... |26376 ... |0,02 |102 ... |1,29 |1,31 | | ... бір ... | | | | ... ... |0,77 |0,76 |-0,01 |98,70 ... ... | | | | ... ... ... ... |901654 |711965 |-189689 |78,96 ... |1165933 |4677453 |3511520 |401 ... қорлар | | | | ... |999818 |960886 |-38932 |96,11 ... ... саны |34,27 |33,34 |-0,93 |97,29 |
| |38 |45 |7 |118 ... ... ... ... ... ... ... 2005 жылы 592611346 ... 31,21 ... ... Кәсіпорынның пайдасы 764944 тенгеге дейін
өскен.2005 жылы ... ... құны 1986136 ... ... ... түсімнің бір теңгесіне кететін шығынды 1,3% төмендеуіне
әкелген.
Өнімнің ... ... ... ... рентабель- ділігің 1,29
пайыздан 1,31 пайызғадейін өсуіне алып ... ... ... ... ... ... бағыттарын боламыз.Негізгі қызмет бойынша жұмытың артық блуы
пайда мен өндірістің рентабельділігінің көтерілуін ... жылы ... ... ... ... ... саны
38-ден 45-ке көбейген.Жұмысшыларға еңбекақыны төлеу шығындары 4677453
теңгеге ,яғни алдыңғы кезеңмен салыстырғанда 401 ... ... ... ... ... әдіс ... талдау нәтижесінде
(1-2 қосымшалар): Жылдық ... ... ... ... түскен табыс:
2004-87 427 508 теңге;
2005-28 166 163 теңге.
Мүлікті жалға беруден түскен табыс:
2004-116 618 223 теңге;
2005-168 838 261 ... ... ... ... ... табыс.
Басқа табыстары :
2004-1 139 746 теңге;
2005-6 508 905 теңге.
Жылдық жиынтық ... - ... ... 942 829 ... ... ... ... теңге;
2005-101 729 457 теңге.
Теріс бағамдық айырманың оң бағамдық айырмадан асып түсуінен болған
шығындар:
2004-591 455 теңге;
2005-0.
Шегерімге жататын ... ... 611 164 ... ... ... ... ... теңге;
2005-200 951 641 теңге.
2005 жылы жылдық жиынтық табыс 2004 жылмен салыстырғанда ... ... ... ... ... салынатын табыс
– 2 042 954 теңгеге артқан.
1.3. Кәсіпорынның есеп саясаты
Халықаралық қаржылық есеп ... ... есеп ... ... есеп ... мен тапсыру жөніндегі ережелер мен
тәжірибе деп анықталған.
Қазақстандық 30 ... ... есеп ... ... 2-ші ... : ... саясаты деп - Қазақстан
Республикасындағы бухгалтерлік және ... ... есеп ... есеп ... және бух- ... есептің типтік
счеттар жоспарының талаптарына жә- не ... ... ... сай бухгалтер- лік есеп пен қаржылық ... есеп ... ... ды ... ... мен ... айтады», - делінген.
Ұйымдар өздерінің есеп саясатын ... ... да ... әдістері мен қорытынды есеп жасаудағы ережелердің ... ... ... ... ... лып ... ... мен
әдістерді өз мәнінде қолдану ... есеп ... ... пайда-ланушыларға ... ... тері ... ... зерделеу және ұйымдар қызме-
тіндегі өзгерістер мен ... дер ... білу ... ... есеп ... деп – ... ... қыз- меті өрісінің
іс-тәжірибесінде ... , ... ... және ... ... есеп ... тән ішкі ... жиынтығын
айтамыз.
Есеп саясатында Қазақстан Реапубликасының «Бухгалтерлік және қаржылық
қорытынды есептілік» туралы 1995 ... 25 ... ... ... ... тырулар мен өзгертулермен бірге) ... ... дың екі тобы ... ... ... айналымын
ұйымдастырумен,ішкі бақылаумен,құжаттаманың құпиялылы- ғын қорғаумен
байланысты ... - ... ... ... және ... ... ... асыру жағдайлары тұрғысынан шаруашылық операцияларын,активтерді
меншікті капиталды , міндеттеме-лерді, нәтижелерді ... ... ... және ... ... беретін әдістемелік сұрақтар.
Ұйымдастырушылық - техникалық бөлім.
1.Заңды тұлғаның толық ресми атауы – «Фитопрепараттар» Фармацевтикалық
компаниясы» ... ... ... ... - ... заңды тұлғалардың Мемлекеттік регистріне №18739-1958-ЖШС-
мен енгізілген
4.Аймақтық әділет органына тіркелгенген уақыты 15.11.2002 жыл
5.Заңды ... ... ... облысы, Шымкент
қаласы,Григоренко көшесі,10
6.Пошта мекен – жайы : ... ... ... ... ... негізгі мақсаты жарғылық қызметтен таза та- бысты алу .
Негізгі қызмет түрі – ... ... ... бойынша коды-24421),
сонымен қатар Қазақстан Респу- бликасының заңдарымен ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік ОКПО классификаторы бойынша
39765575.
8.Кәсіпорын Қазақстан Республикасының территориясында ... ету үшін 2003 ... 14 ... нан ... ИП65904011Р
мемлекеттік лицензиясын иемденген.
9.Серіктестіктің жоғарғы басқару органы – ... қа- ... ... ... ... Серіктестіктің басқару ... ... ...... ... ... ... және оның жұмыс- тарын жүргізумен
айналысады.
Есеп жұмысын ұйымдастыру
1.Бухгалтерлік есепті бухгалтер жүргізеді.
2.Бухгалтерлік есептің ... ... ... қызметті
ұйымдастыру туралы және бухгалтерия қызметкерлерінің шендік ережелерінің
жағдайларымен регла-менттеледі.
3.Жүзеге асырылып жатқан ... бәрі ... лік ... ... ... ... құжаттардың түп- нұсқаларымен
бекітіледі және барлық операциялар бухгалтер- лік жазбаларда көрсетіледі;
2)операциялар хронологиялық және өз ... ... ... ... жұлдызына синтетикалық есептің мә- ... ... ... ... есеп ... және ақпаратты өңдеудің технологиясы
1.Бухгалтерлік есеп жеке компьютерлерді ... ... ... ... ... ...... – ордерлік.
3.Бухгалтерлік есеп «1С:Кәсіпорын 7.7» ... ның ... ... қолданылуымен жүзеге асырылады.
4.Бухгалтерлік есептің синтетикалық және аналитикалық регистрлері
автоматты түрде ... және ... ... ... ... ... кешіктірілмей басылады.
Методикалық бөлім
Негізгі құралдар есебі
Бухгалтерлік есепте негізгі құралдар деп өндіріс ... ұзақ ... ... бір ... ... ... пайдаланатын ,өзінің бастапқы түрін,көлемін
сақтай тоырып,құнын шығарылған өнімге ... ... ... ... ... аударым мөлшері шегінде ... ... ... ... ... ... ... – қозғалмайтын мүлік,жер учаскелері,үйлер мен
ғимараттар,өткізгіш тетіктер,машиналар мен жабдықтар, өлшеуіш және ... мен ... ... мен ... және олардың
бағдарламалық құралдары,көлік тасымалдау құралдары,аспаптар,өндірістік және
шаруашылық құрал-саймандары,өнім және жұмыс ... ... ішкі ... да ... ... ... есебі
Ұйымның типтік бухгалтерлік есепшоттар ... ... ... ... мына ... ... пен материалдар;
-сатылып алынған жартылый фабрикатар;
-отындар;
-ыдыс және ыдыстық материалдар;
-қосалқы бөлшектер;
-басқадай материалдар;
-өңдеуге берілген материалдар;
-құрылыс материалдары.
Шикізаттар мен ... ... - ... ... ... негізін жасайтын немесе өнімді дайындағанда оның ... ... ... ... мен ... материалдардың ,өнім
өндіруге қатысатын немесе шаруашылық қызметіне сондай-ақ ... ... ... ... әсер ... материалдардың
ұйымдардағы есебі,олардың кіріске алынуы мен шығыс етілуі есептеледі.
Сатып алынған ... ... ... ... ... ... үшін ... алынған өңдеу және жинақтауды керек ететін
жартылай фабрикат- тардың,жинақтауыш бұйымдардың,бөлшектердің ... ... және тағы ... есебі
Қазіргі таңда ақшалар қозғалысын ... ... ... ... ... мәселе болып саналып отыр.Бәсеке
қабілеттігі –кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуін талап
етеді.Ақшалар мен оның баламаларын дұрыс ашып көрсету және ... ... ... дұрыс бағалау үшін қажет.
Ақшалар шоттарында тек қана жедел арада міндеттемелерді өтеу үшін ... ... ... ... мен ұйымдардың ақшалары
олардың ... ... және ... шоттарындағы
ақшаларынан,аккредитивтеріндегі ақшаларынан ,чектеріндегі ақшаларынан
,банктердегі арнаулы шоттарындағы ... нан ... ... ... ... мен ... ... ақшаларының қалдығы деп аталатын бабында осы жоғарыда аталған
ақшалар шоттарындағы ақшалардың барлық ... ... ... ... ... ... қозғалысының есебі
Қазақстан Республикасының белгіленген заңына сәйкес ел ішіндегі әр түрлі
операциялар бойынша кәсіпорындар мен ... ... ... тек қана ... ... ... ... тиіс.Ұйымдардың резидент
емес заңды тұлғалармен орындалған ұыстар мен ... ... ... ... ... ... төлеуі немесе қаржы қабылдауы арнйы рұқсатты
қажет етеді.
Міндеттемелер есебі
Кәсіпорындар мен ұйымдар өзінің ... ... ... ... ... ... ... капиталды қолданады.Бұл тартылған
капитал бухгалтерлік есепте міндеттемелер деп аталады.Кез келген өндіріспен
айналысатын ұйым сол ... ... үшін ... ... мен ... үшін ... ... міндетті болса,саудамен
айналысатын ұйымдар өзінің сататын тауарларын жеткізіп беруші ,яғни ... ... ... қарыз болуы мүмкін.Тіпті өндіріспен де ... де ... ... өзі ... ... ... мен ... олардың істеген еңбектері үшін,сондай-ақ
бюджетке түрлі салықтар үшін қарыз немесе оның ... ... ... бөлімде сонымен қатар дебиторлық қарыздардың , жалдың есебінің
жүргізілу тәртіптері көрсетілген.
Қаржылық ... ... ... ... ... ... ... сы есебінен,меншікті капиталдағы
өзгерістері туралы есептен және соларға түсініктеме хаттан тұрады.
Қаржылық есептілікті ... және ... ... Рес- ... №14 ... ... 30 «Қар- жылық есептілікті ұсыну»
бухгалтерлік есеп стандарттарының талаптарына сәйкес жүргізіледі.
Есепті кезең ... жыл - 1 ... 31 ... ... қоса ... бөлімді қорытындыласақ,қарастырылған ... лігі ... ... Қазақстан облысының фармацевтикалық препараттар
нарығында екі жылдан астам уақыт қызмет ... жыл ... бұл ... жетістіктерге қол жеткізген.Бұл кәсіпорынның жылдық жиынтық табысы
тауарларды (жұмыстарды,қызметтер ... ... ... ... ... түсетін табыстардан, шығып ... ... ... ішкі ... құн ... асып ... табыстардан,дивиденттерден,оң бағамдық айырма сомасының теріс
бағамдық айырма сомасынан асып кетуінен түсетін ... және ... ... тұрады.
2-тарау.Кәсіпорында жылдық жиынтық табыс есебінің ұйымдастырылуы
2.1.Негізгі қызметтерден түскен табыстардың есебі
Негізгі және ... емес ... ... ... ... ... ... және ол №5 бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес
есептелінеді . Яғни ... гі ... ... ... ... ... –28166163 теңге,ал негізгі емес қызметінен
түсетін табысы – ... ... . ... тауарлы-материалдық
запастар - сатқаннан, қызмет көрсеткеннен ,кәсіпорынға жататын ... ... ... ... ,роялтиден , және ди - виденттерден –
12582597 теңгеден тұрады.
Табыс дайын өнімдерден , ... ... ... және ... ... ... құны тарап- тар аясында жасалған
келісім-шартта анықталады.Ал ... ден ... ... ... бағасынан
немесе сатудан ... ... ... ... өлшейді. Сатып алушылардың ... ... ... ген ... сату құны деп атайды. Сату ... ... , ... ... ...... ... есептің
мынандай басты қағидаларына көңіл бөледі : есептеу, алаламау , ... да ... ... ... жасау тағы басқа . Тауарды сатқаннан
түскен табыс келесі жағдайды сақ- таған ... ... : ... ... деңгейдегі дәл- дікпен бағалағанда,яғни екі тарап та ... ... ... ... ... ... ... және қандай соманы
сатып алушы ... ... ... ... ... ... және соны ... алу ық- тималдығы бар болуы
мүмкін.Ал бұл сатушының сатқан ... ры үшін ...... ... ... са- тып ... ... туралы сенімін білдіреді.
Келесі шарт сатушыдан сатып алушыға өтетін меншік құқы- ғы ... бұл ... ... ... басталады,ал егер сатушы меншік иесі
ретінде ... және ... сін ... ... ол ... табылмайды және табыс танылмайды ; мәміле бойынша күтілетін шығын
үлкен нөлдік деңгейдегі ... ... ... ... және ... ... ... табыстар ,мына
жағдайларды қоспағанда ,сатқаннан алынатын табыс ретінде танылады:
- есеп беру ... ... ... ... ... деңгей- дегі
дәлдікпен анықталса;
- мәмілені жүргізу кезінде жұмсалған шығыстары да, мәмі- лені аяқтау
үшін ... ... да ... ... дәл- ... бағаланса.
Субъект барынша дәлдік деңгейде табысын анықтай алады, ол:мәмілеге
қатысушылармен ... ... мен ... ... компенсациясына
әрбір тараптың құқығына қатысты мәселелер бойынша мәмілеге қатысушылармен
ортақ шешімге келген жағдайда қол ... ... ... оның ... кезеңін анықтаған кезде ... ... ... ... бір ... ... ... бойынша жасалған шығыс- тардың
пайыздық қатынасы;
- орындалған жұмысты талдау.
Аралық ... ... ... ... ... алушылар- дан алынған
аванстар, табыс болып табылмайды.
Қызмет көрсетудің ,яғни мәміленің нәтижесінде ... дең- ... ... анықтау мүмкін болмаған жағдай- да, ... ... ... ... ол сол ... ... ... «Дайын өнімді (жұмыстарды,қызметтерді) сатудан түскен табыс»шоты.Бұл
шотта өнімді ... ... ... және ... ... ... табыстар көрсетіледі. Аталған шотты жұмыстарды және
қыз- меттерді ... ... ... ... ... ... бойы ... кредитінде дайын өнімді,жұмыстарды
және қызметтерді сатудан түскен табыс сомалары жинақталады.
«Фитопрепарттар»ФК» жауапкершілігі шектеулі серіктесті- ... ... және ... ... 2005 жылы ... сомасы 28166163
теңге.Бұл шот есепті кезеңнің аяғында 571- «Жиынтық кіріс ... ... ... ... 701- шоты дебеттеледі де ,571-шоты ... ... ... ... ... жал есебі
702 «Жалдан алынатын табыс» шотында жүр- гізіледі. Бұл шот ... ... ... ... туралы ақпараттарды жинақтауға арналған.
Мүлікті жалға бергені үшін алынатын жал төлемін есептегенде 702 «Жалдан
алынатын ... шоты ... де ... ... шоттар:
321- «Еншілес ұйымдардың берешегі» ,322 ... ... 323 ... ... заңды тұлғалардың берешегі» - бас және
тәуелді серіктестіктердің есептелген жал төлемінің сомаларына,
334 – «Басқадай ... ... - әр ... ... ... жал ... ... – «Болашақ кезеңдердің табыстары» ... ... ... –ала төленген (441-ші тағы басқа шоттардың дебеті,611-
шот кредиті) жал төлемінің ... ... - ... ... табыс» 2005 жылы 168838261 теңге болды.
2.2. Негізгі емес қызметтерден түскен ... ... емес ... түскен табыстың есебін жүргізу үшін ... ... ... емес ... ... ... есебі» деп
аталатынбөлімшесі арналған және оған келесі пассивтік күрделі ... ... емес ... ... ... ... емес ... терді сатудан келген ... ... шоты « ... ... ... ... ... негізгі
құралдарды сатудан түскен табыстарын жинақтауға арналған.Шығыс болған
негізгі ... ... ... 2005 жылы 36771 теңге . 723- шоты
«Бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... табыстар туралы ақпаратты жинақтауға арналған.
724- «Акция бойынша дивиденттер және пайыздар түріндегі табыстар» шоты ұзақ
мерзімді ... ... ... (заемдарды) , сатып алынған бағалы
қағаздарды, пайыз түрінде алынған табыстарды , ... ... ... ... арналған.
Пайыз түрінде алынған табыстар 5 бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... тарды уақытша қатынастық негізінде
ескереді. Мысалы, субъектің тауарды сатып алушыларда 24% жылдық мөлшердегі
векселі бар ... ... ... ... ай ... ғы ... ... құраған. 2005 жылы бұл табыс түрі 12582597 теңге құрады.
Акциялар бойынша дивиденттерді ,сатып алынған ... ... ... ... ... қарыздарды алған кезде келесі шоттар
корреспонденциясы жасалады.
Алынған табыстар 571- «Жиынтық табыс(зиян)» ... ... ... ... жабылады.
725 – «Бағам айырмашылығынан түскен ... ... ... ... ... шақ- ... ... бағамының
өзгерісі кезінде пайда болатын бағамдық айырманы ... ... ... ... ... табыс- 2005 жылы 810132 теңге болып ,
жиынтық жылдық табыс сомасы артқан.
Жыл аяғында 725- шоты ... ... ... ... – « Атқарушы үкімет органдарының субсидиялары» шоты үкімет ор
гандарынан алынған ... ... лары ... ... ... ... ... – үкімет органдарының заңды тұлға- ларға беретін,әдетте
,ақшалай жәрдемақысы.
Жыл аяғында ,әдетте,726- шоты бойынша қалдық қалмауы керек және ол ... ... ... ... ... ... да ... шараларға жүзеге асыратын болса,(мысалы , жергілікті ... ... ... ... және ... алса ) онда ... ... ауысуы мүмкін,бірақ дегенмен де 726 шотының ... ету ... ... да» шоты ... негізгі емес қызметінен түскен табыстарды
есепке алуға ... ... ... ... мынадай көрініс
табады:
- негізгі құралдарды түгендеу ... ... ... ... алынбағандары(122-126 шоттарының дебеті,727-шотының кредиті);
- түгендеу кезінде анықталған материалдардың ,дайын ... ... ... есепке алынбағандары (201-206,208,221,222,223-
шоттарының дебеті, 727 шотының кредиті);
- түгендеу кезінде анықталған ақша ... ... ... ... ... ... ның кредиті);
- тіркелген активтерді ағымдағы жалға бергеннен түскен табыстары(
334шотының дебеті,727 шотының кредиті);
- қысқа ... ... ... ... ... өзгеруінің
нәтижесінде алынған табыстары (401- 403 ... ... ... 2005 ... ... ... ... 6508905
теңге табыс тапты. 721-727- ... ... ... ... номенклатуралық баптары бойынша жасалған тізімдемесіне және
кәсіпорынның есеп саясатына ... ... ... ... ... есеп ... кезде түсіндірме
жазбасын бірге тапсырады,онда: көрсетілген қызметтен түсетін табыстарды
анықтаудың жолдары; дивиденттер,роялти,пайыздан алынатын ... ... ... ... ... ... рымен қоса
есептік кезең үшін танылатын,табыс түрінің әрбір ... ... ... ... ... қыз- мет ... ... пайда болатын
табыстар сомасы бө- лек ашып көрсетіледі.
2.3. Негізгі және негізгі емес қызметтер ... ... ... ... ... ... шегерілетін шегерімдер
Сатылған тауарлардың,жұмыстардың және қызметтердің ... ... ... 80- ... ... ... ... құны» деп аталатын бір топ шоттары арналған, оған мынадай синтети-
калық шоттар (801-808) жатады:
801 – ... ... ... ... ... ) ... ... шот өнім өндіретін,жұмыстар істейтін және қызметтер көрсететін
материалдық өндіріс сала- ларында ... және ... ... ... жұмыстардың,көрсетілген қызметтердің нақты өзіндік
құнын есепке алуға арналған – 2005 жылғысы 715362297 теңге.
801 шотқа ... ... өнім түрі ... ... ашылуы
мүмкін,бірақ бұндай шешімдер есеп саясатында кө -рініс табуы тиіс.
801-шоттың ... ... ... ... ... құны ... ... да ,ал есепті кезеңнің аяғында осы
шоттың кредитінен 571- «Жиынтық та- ... ... ... ... ... 801- шоты ... «Жалға байланысты қызметтің ... ... ... ... ... салаларындағы кәсіпорындарда қолданылады.Бұл шоттың
дебетінде жалға ... ... ... бойынша жалға берушінің
жатқызылатын басқа да ... ... ... ... және іске қосу ... ... ... тағы басқалары) есепке алынады.Есепті кезеңнің
аяғында 805-шотта есепке алынған ... 571- ... ... ... да,805 шоты жабылады.
Негізгі емес қызметтер бойынша ... ... ... ... ... серіктес- тігінің 2005
жылғы негізгі емес қызметтері ... ... сы 17802 ... емес ... шығысын есептеу үшін 84 «Негізгі емес
қызметтер бойынша шығысы» деп ... ... ... арналған.
Бұл бөлімшенің шоттары өткізілген активтердің барлық түрлерінің өзіндік
құны, сондай-ақ бағам айырмашылықтары- нан ... ... ... ... ...... емес активтерді сату ... ... ... ... емес ... құны туралы ақпаратты жинақтауға
арналған.
Жыл аяғында шығындардың барлығы ... ... ... ... шоты ... тиіс.
842 – «Негізгі құралдарды сату бойынша шығысы» шоты – бұл шот ... ... ... мерзімді жалға берілген негізгі ... құны ... ... ... ... үшін ... 842 –
шоты есепті кезеңнің соңында жабылады.
843 –«Бағалы қағаздарды сату бойынша шығыстар» шоты – ... ... ... ... шығару туралы ақпа- ратты жинақтауға арналған.
844 – « Бағам ... ... ... шоты ... ай- ... шығыстар сомасы туралы ақпаратты ... ... ... ... рына ... қатынасы бойынша өзгерістер
кезінде пайда болады.
844 – шотта есепке ... ... ... ... шыққан шығындар
есептен шығарылғаннан кейін,бұл шот жа- былады.Бағамның теріс ... ... 2005 жылы ... ... ... ...... да шоты» шоты басқа да ... ... ... ... ... ... жинақтауға арналған.845 - шотта
қысқа мерзімді қаржылық инвестиция- ларының ... ... ... ... ... ... алынған және номиналдық құндарының
айырмасы, әр ... ... ... ... ... ... , айырма
тіркелген активтерді ағымдағы жалға бер- ген кезде болатын амортизациялық
аударымдар және тағы басқа негізгі емес ... ... ... ... жылы ... ... ... жалға берген
кездегі амортизациялық ... ... – 32314902 ... ... ... ... аналитикалық(талдама- лық) есеп
шығындардың баптарына қарай жүргізіледі, ондай шығындардың номенклатурасын
кәсіпорынның өзі ... Сол ... ... бойынша тізімдеме
жүргізіледі.
Кезең шығындарының есебі.Өнім ... ... ... ... ... және олар ... ... тәуелді емес ,тұрақты сипатқа
ие ,сатылған өнімнің , көрсетілген қызиеттің нақты бір ... ... ... ... ... ... де, белгілі бір
кезеңдердің барысында кезең шығыстарын жасайды.
Кезең шығыстары мыналар жатады:
- ... және ... ... ... ... ... тауарлық-материалдық запастарды сату бойынша шығыстар.
Бұл шығыстар тауарлы-матермалдық запастардың ... ... өзі орын ... есептік кезеңнің жи- ... ... ... ... сатылма- ған өнімнің және аяқталмаған
өндірістің ... жат- ... және ... шығысы.Шығыстың бұл түріне бүкіл және өндірістік-
шаруашылық қызметін басқаруға ... ... ... ... есебі 821 «Жал- пы және әкімшілік шығыстары»деп аталатын
активтік шотта жүргізіледі.
Жалпы және ... ... ... ... ... шығыс
баптарының типтік номенклатурасы бойынша жүргізіледі.
|№ |Шығыс баптарының мазмұны |
|1 | 2 ... ... ... ... ... ақысы |
|2. |Шаруашылық және қызмет көрсетумен айналысатын ... ... |
| ... ... ... ... ... қызмет көрсететін құрылымдық |
| |бөлімшелерін,материалдық-техникалық және транспорттық қызмет |
| ... ... |
| ... ... қызмет бабында пайдаланатын жеңіл транспорттың ұстаудың |
| ... және ... бабы үшін жеке ... ... ... шығысын |
| |компенсациялау ... ... ... қағу құралдары,есептеу орталықтары және басқа да |
| ... ... ... құралдары (жалпы шаруашылыққа арналған |
| ... ... ... ... ... және ... |
| ... шығыстары және жалпы шаруашылыққа арналған инвентары) ... ... ... ... ... ... шығыстары,егер олар күрделі|
| |шығындарға жатпайтын болса (яғни негізгі қор ретінде капиталанбайтын |
| ... ... ... ... ... ... басқаруға кеткен шығыны,егерде олар|
| |болмаса,онда оның орнын техникалық қадағалаушылар атқарады,сондай-ақ |
| ... ... ... ... ... шығындары |
|7. ... және ҚМЖ ... ... ... бойынша |
| ... ... ... ... ... және ... |
| |да шығыстары ... ... ... ... және ... жетілдірумен байланысты шығыстары|
|9. |Банкі көрсеткен қызметін төлеу ... ... ... ... ... ... ... көрсеткен |
| |қызметі үшін төлем жасау ,егерде кәсіпорында ондай функционалдық қызметі|
| |болмаса ... ... ... ... ... ... |
|12.|Кеңселік,баспалық,почта-телеграфтық және телефондық шығыстары ... ... ... ... ... пен ... ... бойынша шығыстары |
|15.|Жұмыс күшін қабылдауды ұйымдастыруға,мамандаржы оқытуға,компенсацияға |
| ... ... ... ... ... ... арналымындағы негізгі құралдарды жалға беру бойынша |
| |шығыстары ... ... ... ... ... |
| ... ... қорғау шығыстары,сауықтыру шығыстары,директорлар |
| |кеңесіне кеткен шығыстар және ... да ... ... ... |
| |шығыстары ... ... ... кем ... қалпына келтіру |
| ... ... тыс ... және ... да ... емес |
| ... ... ... ... ... ... ... байланысты |
| |жәрдемақы төлеу ... ... ... ... ... ... бір ... марапаттау |
| ... ... ... және аудиторлық (кеңестік) қызметті төлеу ... ... ... жасына дейінгі |
| ... |
| ... үй ... ... ... ... қайта құрудан босаған еңбеккерлерге ,қысқарған |
| ... ... ... ... ... жасау |
|25.|Сот шығындары ... ... ... ... мен ... ... ... ... кәсіпорын осы келтірілген типтік номенклатураны
толықтыра алады немесе кәсіпорын оларды ... ... ... қарап қысқар- туға да , біріктіруге де құқы бар .
Пайыздар бойынша шығысқа – банк ... және ... ... ... жалға беру бойынша төленетін пайыздар
жатады.
Пайыздар (марапаттау) – несие ... ақша ... ... ... ... ... ... табыстың бір бөлігі.Пайызды өтеудің көзі
қарыз капиталын пайдалану про- цесінен туындайтын құн болып табылады.
Пайыздар бойынша ... ... ... 831 – ... бойынша
шығындар» деп аталатын шотта жүргі- зіледі.Бұл – активтік , күрделі шот.
Пайыздар бойынша ... ... ... ... түрлері бой-
ынша ведомоста жүргізіледі.
Пайыздардың барлық түрлерін есептегенде 831 – шоты де- беттеледі де,684-
«Төлемге арналған ... шоты кре- ... ... түрлерінің төлемі 684- шотының де- беті және :
- пайыздар ... ... ... ... ... ақша» шотының;
- пайыздар валюталық шоттардан төленгенде 431,432- шоттарының ;
- пайыздар нақты ақшалай төленгенде 451- шотының кре- диті ... ... ... 831- шотта есепке алынған пайыздардың ... ... ... 571 ... ... кө- ... ... жазбадан кейін 831- шоты жабылуы тиіс.
Төтенше жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан түсетін табыстардың
(зияндардың) есебі
Төтенше жағдайға басшының шешіміне байланыссыз және ... ... тән ... сирек кездесетін операциялар мен оқиғалар жатады.
Бұл оқиға өте сирек болатындығына қарамастан ,ауытқу сипатына ... ол ... ... ... тінің қаржылық жағдайына мәнді
әсер етуі мүмкін.
Кей жағдайда төтенше жағдайды әдеттегі ... ажы- рату ... бір ... ол ... ... ... болып көрінсе, ал
екіншісіне ол дәстүрлі жағдай бо- лып табылуы ... оның ... ... бар ... ... ... төтенше
болып саналуы мүмкін:
- өте сирек болса;
- жай немесе әдеттегі ... бір ... ... біз ... ұқсас екі мысал келтіріп көрейік.
Бірінші мысал:астықтың басым бөлігін шегіртке жойып жі- берген. ... ... ... ... ... мысал: құрғақшылықтың салдарынан алынатын ас- тықтың ... ... ... ... ... ... ... орнына
зиян шеккен.Дегенмен де ,бұл құбылыс төтенше жағдай ретінде ... ... ... жағдай ретінде қарастыруға болмайды , ... ... ... ... ... көрсетілген бағаға түзетулер енгізу;
- мүліктерді,құрал-жабдықтарды,инвестицияны ... ... ... ... ... табысты немесе зиянды;
- салық жеңілдіктерін алып тастауды, ... ... ... төмендеуі тағы басқалары.
Тоқтатылған операциялардан және ... ... ... зиян ... ... мына шоттарда жүреді:
861- «Табиғат апаттарынан болған өтелмейтін зияндар» шоты;
862- «Табиғат апаттарынан алынған табысы (зияны)» шоты;
863- «Тоқтатылған ... ... ... ... ... ... да төтенше жағдайлардан алынған табыстар (зияндар)» шоты.
861- Табиғат апаттарынан болған өтелмейтін зияндар шоты ... ... ... зияндар мүм- кіндігінше сақтандыруды қажет
етеді,ол үшін кәсіпкерліктің тәуекелділігіне ... ... ... ... ... қор ... ... ұйымдарынан
өтемақысын ала алмайды,яғни өтелмейді.
Бұл активтердің (материалдардың,дайын өнімнің,сатып алынған
тауарлар-лардың тағы ... ... ... ... да ... корреспонденция бойынша көрініс табады.
862- «Табиғат апаттарынан алынған табысы (зияны)» шоты . Бұл ... ... ... зиян есепке алынады,ал ол кәсіпорын өз мүліктерін
толық деңгейде сақ- ... және ... ... ес- керілмегендігінен пайда болады.
Кей жағдайда бұл сақтандырушының (кәсіпкердің) саналы әрекетінен де
болуы мүмкін.
862. шотының дебеті ... ... ... ... шотымен корреспон- денцияланып , келген ... ... 862 ... ... 334 ... ақша
қаражаттарының шоттарымен корреспонденцияланып,сақтандыру келісім-
шарты бойынша ... ... ... .Табиғат апатынан
келген зиян бойынша ... ... ... ... ... кезде кәсіпорын табиғат апатының нәтижесінде табыс табуы мүмкін .
Мысалға,сақтандырушы ұйым жойылған ... ... ... құнын өтеп
берсе,ал кәсіпорын сол жойылған мүліктен запас бөлшектер алып , оны ... ... ... онда ... аз да ... ... ... мүмкін
.Табиғат апаты- ның нәтижесінде жойылған басқа да активтерді(материал-
дар,тауарлар) тап ... ... ... ... ... немесе
табысты 571 шотына есептен шығарғаннан кейін , 862 шоты ... ... ... ... алынған табыстар (зияндар) шоты.
Кәсіпорын экономикалық,өндірістік немесе сауда қызмет- терінің басты
бағыттарында операциялардың ... ... ... ... нәтижесінен тоқта- тылған (үзілген) операциялардан ... ... ... ... ... қыз-
меті,міндеттемесі,таза табысы немесе зияны ... ... соң ол ... табады.
Әрбір тоқтатылған(үзілген)операциялар қаржылық есеп бе- руде және
түсіндірме жазбасында:тоқтатылған ... ... ... ... ... кү- ... ... немесе операцияны жа- сауды тоқтату), табыс пен зиянды өтеу үшін
пайдаланған есеп саясаты және табысы мен ... ... ... ... алынған зияны немесе таза табысы және ... та- ... ... ашып көрсетеді.
Егер де операциялардың тоқтатылуы мемлекеттің араласуы- нан немесе
табиғи құбылыстардың ... ... ... тен ... ... ... зиянын анықтау төтен- ше сипатқа ие болады.
Бірақ-та кей кезде кәсіпорын ... ... ... ... ... ... жасап отыруы мүмкін, бұл кезде оны ... ... ... ... ... ... ... табысты,ал дебеті зиянды көрсетеді.
Мысал.Кәсіпорын өзінің қап шығаратын филиалын сатты делік . Оның айналыс
балансында сатылған ... : 10,0 млн ...... млн ... млн теңге – міндеттемесі;7 млн теңге – табысы болған.
Филиал сатылғанға дейін ... ... мен ... сын өзінің
бухгалтерлік есебінде келесі түрде көрсеткен:
- табыс сомасына – 863 шоты дебеттеліп, 701 шоты кредит- телген;
- ... ... – 863 шоты ... ... ... Ал ... сатылғаннан кейін, яғни ол өз қызметін ... ... ... ... ... активтер сомасына – 863 дебеттеліп,121-125,201 206, 208, 221-223 және
тағы басқа шоттары кредиттелген;
- міндеттемелер сомасына – 671,687 және тағы ... ... ... ... ... ... ... сатылған таза ак- тивтің ... ... ... , ... ... өз ... ... мәміле
жағдайына қарап сату нәтижесінен алған не табысын,не зиянын көрсетеді:
1 нұсқа. Филиал 3 млн. ... ... ... ... са- ... түскен
жиынтық табыс 1 млн. теңге құрайды[3-(10-8)] және ... ... ... және 863 шоты кре- диттеледі.
2 нұсқа.Филиал 1,5 млн.теңгеге сатылды делік, ол кезде кә- ... ... зиян ... ... Бұл ... зиянды жыл соңындағы
жиынтық табысқа (зиянға) жатқыза- ды, содан соң 863 шоты жабылуы ... ... да» шоты ... апатының нәтижесінде не- месе
техногендік жағдайдың (газ ... ... жағ- ... және тағы ... ... ... төтенше ахуалдан алынған табыстарды (зияндарды)
есепке алуға арналған.
864 ... ... ... есепке алынған)табыстар мен зияндар
(залалдар) қаржы- шаруашылық қызметінің ... лері ... ... ... ... аху- ... алынған табыстар салықтың
көтерілуіне әкеледі,ал оның шығыстары,керісінше , ... ... ... ... қатысудан түскен табыстар (зияндар)
Басқа ұйымдарға үлестік қатысудан түскен табыстар «Фи- ... ... ... ... акционерлік қоғамынан 2005
жылы алған үлестік табы- сының сомасы – ... ... ... ... ... түскен табыстар мен ... ... ... ... 871 ... ұйымдарға үлестік қатысудан түскен табыс(зиян)» шотта жүргзіледі.
Шот күрделі және оның талдамалы (аналитикалық) есебі ... ... ... ол сол ... бірлескен қызметін немесе өз
капиталын салуын жүзеге асы- руы мүмкін.
Басқа ұйымдарға ... ... ... ... ... дар) жыл
аяғында 871 шоттан 571 шоттың не дебетіне ,не кредитіне есептеп шығарылады.
Жыл соңында 871 шоты ... ... ... ... ... ... ... жатпайтын шығыс- тарды қоспағанда
,салық төлеушінің жылдық жиынтық табыс ... ... ... ... ... анықтау кезінде шегерілуге тиіс . ... ... ... ... ... табыс алуымен
байланысты шығыстары 2005 жылы 200 951 641 теңге болды.
Салық заңнамасында ... ... ... ... ... ... айқындалған.
Шегерімдерді жылдық жиынтық табысты ... ... ... ... болған кезде салық төлеуші жүргізеді . Бұл ... ... ... тарын қоспағанда , олар нақты ... ... ... ... . ... ... ... салық кезеңіне қатысты болса,сол кезеңде шегерілуге тиіс.
Табиғи монополистер шеккен залалдар ... ... ... ... нормалар шегінде шегері- луге жатады.
Егер шығыстардың бірнеше баптарында белгілі бір ... дар ... ... ... ... ... ... шығындар тек бір рет
шегеріледі.
Мемлекеттікбюджетке енгізілуге тиістілерін қоспағанда, жылдық жиынтық табыс
табуға ... ... ... ... ... ... айыбы шегеріп тасталуға тиіс.Шегерімдердің түрлері:
• қызмет бабындағы іссапарлар кезіндегі және ... ... ... ... ... шегерімдер;
• сыйақы бойынша шегерімдер;
• төленген күмәнді міндеттемелер бойынша шегерімдер;
• күмәнді талаптар бойынша шегерімдер;
• резервтік қорларға ... ... ... ... және ғылыми-техникалық жұмыстарға жұмсалатын
шығыстар бойынша шегерімдер;сақтандыру сыйлықақылары ... ... ... ... ... зерттеуге және оларды өндіруге
әзірлік ... ... ... ... шегерімдер және
жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да ... ... ... ... ... оң бағамдық айырма сомасынан
асып кетуінен шегерім;
• салықтар шегерімі;
• тіркелген активтер бойынша шегерімдер;
• жөндеуге жұмсалған шығыстар бойынша ... ... ... ... нормалары.
Амортизацияға жататын тіркелген активтер амортиза- цияның ... ... ... және ішкі ... ... ... | ... |топ |Тіркелген активтердің ... ... ... |№ ... | |
|1 |2 |3 |4 ... | |Үйлер,құрылыстар | |
| |1 ... ... |8 ... | ... | |
| |1 ... және газ ... |20 |
| |2 ... қоймалары |10 |
| |3 ... ... ... |10 |
| | ... | |
| |4 ... ... |7 |
| |5 ... және ... ... |7 |
| |6 ... |8 |
| |7 ... ... ... |7 |
| | ... ... | |
| |8 ... құрылыстар |8 |
| | ... | |
| |9 ... |7 |
| | ... да ... | |
| |10 ... ... және |7 |
| |11 ... ... ... |8 |
| | ... ... желісі | |
| |12 |Әуе ... ... |8 |
| | ... | |
| |13 ... ... ... ... |10 |
| |14 ... |10 |
| |15 ... мен ... |7 |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... сауықтыру ғимараттары | |
| | ... мен ... | |
| | ... | |
| |16 |Өге ... |7 ... | ... ... | |
| |1 ... ... және ... |10 |
| | ... мен желілері | |
| |2 ... газ ... мен ... |8 |
| |3 ... |7 |
| | |Су ... және | |
| |4 ... ... |7 |
| | ... | ... | ... машиналары мен жабдықтары | |
| |1 ... ... ... |15 |
| |2 ... жабдықтар мен газ |15 |
| | ... ... | |
| |3 ... ... мен |10 |
| | ... | |
| |4 ... ... |8 |
| |5 ... де күш ... мен |7 |
| | ... ... ... | |
| | ... | ... | |Қызмет түрлері бойынша жұмыс | |
| | ... мен ... | |
| | ... ... ... | |
| |1 ... ... машиналары|20 |
| | |мен ... | |
| |2 ... ... ... мен |20 |
| | ... | |
| |3 ... ... және ... |20 |
| | ... ... мен | |
| | ... | |
| |4 ... ... ... мен |15 |
| | ... | |
| |5 |Кен ... ... ... |25 |
| | |мен ... ... | |
| | ... | |
| | ... да ауыр жүк ... ... |
| |6 ... қоса ... |25 |
| | ... өнеркәсіп | |
| |7 ... |20 |
| | ... ... өндірісінің | |
| |8 ... мен ... |20 |
| | ... өңдеу,целлюлоза-қағаз | |
| |9 ... |15 |
| | ... мен ... ... | |
| |10 ... ... ... |20 |
| | |мен ... | |
| |11 ... ... ... мен |20 |
| | ... | |
| |12 ... және сүт |15 |
| | ... | |
| |13 ... |20 |
| | ... және ... ... | |
| |14 ... мен ... |20 |
| | ... мен ... | |
| |15 ... ... |20 |
| | ... | |
| | ... ... ... | |
| |16 ... мен құрал-жабдықтары |20 |
| | |Құю ... ... ... |
| | |мен ... және | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| |17 ... және ... |15 |
| | ... ... электрондық | |
| | ... | |
| | ... беру | |
| |18 ... ... |10 |
| | ... техникасы | |
| |19 ... |15 |
| |20 ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... | |
| |21 ... беру жүйесі |10 |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | ... мамандырылған | |
| | ... ... |
| | ... өнеркәсібі | |
| | ... | |
| | ... ... ... мен | |
| | ... | ... | ... ... мен ... | |
| | ... көліктен басқа) | |
| |1 ... ... |20 |
| |2 ... ... құрал-жабдықтар |15 |
| |3 ... ... мен |15 |
| | ... | |
| |4 ... ... |15 |
| |5 ... |20 |
| |6 |Жүк ... ... |15 |
| | ... мен ... | |
| | ... ... және жол | |
| | ... ... ... | |
| | ... мен ... | |
| |7 ... қағу ... арналған |20 |
| | ... мен | |
| | ... |
| | ... ... | |
| |8 |Су асты ... ... |20 |
| | ... машиналар мен | |
| | ... | |
| |9 ... ... және |10 |
| | ... ... ... мен | |
| | ... | |
| |10 ... ... |8 |
| | ... ... барлық түрі | |
| |11 ... ақша ... ... |20 |
| | ... | |
| |12 ... де ... мен |10 |
| | ... | ... | ... ... | |
| |1 ... ... жол ... |15 |
| |2 ... ... |10 |
| | ... ... | |
| |3 ... ... жылжымалы |15 |
| | ... ... ... | |
| | ... мен таксиден басқа | |
| |4 |) |10 |
| |5 ... ... мен ... |15 |
| |6 ... құбыр желілері |10 |
| |7 ... ... |15 |
| |8 |Әуе ... |7 |
| | ... ле ... ... | ... | ... | |
| | ... мен ... ... | |
| | ... | |
| |1 ... |30 |
| |2 ... ... мен мен | |
| | ... ... ... ... | |Басқа топтарға енгізілмеген | |
| | ... ... | |
| |1 ... ... |10 |
| |2 ... емес ... |15 |
| |3 ... ... |10 |
| |4 ... және |10 |
| | ... ... мен заттар | |
| |5 ... ... |20 |
| |6 ... және ... ... мен |15 |
| | ... | |
| | ... | |
| |7 ... |7 ... ... ... ... ... 24-бабында салық төлеушінің
салық заңдарына сәйкес мемлекет ... ... ... ... ... ... салық салу объектілері мен салық салуға байланысты
объектілерді айқындауға, салықтарды ... ... , ... ... ,оны ... ... табыс етуге ,салықтарды
бюджетке төлеуге ... ... ... ... ... . 2005 жылы ... кәсіпорынның мемлекет алдындағы салықтар
бойынша қарызы – 8 611 164 теңге.
Сондай-ақ 2005 жылы ... ... ... ... ... ... ,соның ішінде негізгі құралдары
бойынша амортиза- циялық аударымдары – 23214902 теңге, материалдық ... ... ... а ударымдар сомасы – 1 349 938теңге
,жөндеуге жұмсаған шығындары – 28 496 388 ... , ... ... ... ... «Фитопрепараттар» ФК»
жауапкершілігі шектеулі серік- тестігінің ... есеп ... ... ... (1-қосымша):
Жылдық жиынтық табыс=28 166 163(тауарларды сатудан түскен ... )+168 ... ... ... ... ... (тіркелген активтер-дің
баланстық ішкі топтық құнының ... ... ... +12 582 ... 132(оң ... ... ... теріс бағамдық айырма
сомасынан асып кетуі) + 6508905 (басқа да табыстар)=216 942 829 теңге
Жылдық жиынтық ... ... ... Республикасындағы төлем көзінен бұрын салық салынған,Қазақстан
Республикасының резидент ... ... ... ... – 12 ... .
Жылдық жиынтық табыс =216 942 829 – 12 582 597 =204 360 232 теңге
Шегерімдер =28 267 533(сыйақылар) + 101 729 457(тауарларды ... ... + 182 ... ... ... ... +
+8 611 164(салықтар) + 32 314 902(негізгі ... ... ... 349 ... емес ... ... амортизациялық
аударымдар)+28 496 388(жөндеуге шығындар) =200 951 641 теңге.
Сонымен салық салынатын табыс = 204 360 232 - 200 951 641 =34 ... ... ... ... = ... * 30 % = 1 ... ... отырған кәсіпорынның бухгалтерлік қызметі жоғарыда
аталған нәтижелермен көрсетілді.Бұл көр- сеткіштер кәсіпорын ... ... көр- ... ... ... есебінің аудиті
3.1. Негізгі және негізгі емес қызметтерден түскен табыстар
есебі аудитінің жүргізілу тәртіптері
Берілген кәсіпорынның жылдық жиынтық ... ... ... бұрын,аудитті жүргізудің маңызы мен қажеттілігіне ... ... ... ... ... « Аудит - бұл
экономикалық іс-әрекеттер мен ... ... ... ... , оның деңгейінің белгілі бір ... ... ... ... пайдаланушылардың нәтижелерін ұсынатын процесі».
Оңтүстік Қазақстан облысының республикалық ... ... ... ... ... . ... қызмет етуші кәсіпорындардың ішінде
берілген кәсіпорынның бөлек орны бар,сондықтан бұл кәсіпорын ... үшін ... ... ... бөледі .Тұтастай алғанда аудитті
және талдауды уақтылы ... ... ... ... субъектілердің
қызметін қаржылық-кредиттік ,материалдық-техникалық қамтамасыз етудің ,
өндірісті ... ... және ... ... ... ... таңда бизнестің жағдайы мен дамуына
субъек- тілердің өзінен ... ... , ... , ... ... және ... да ... белсенді әсер етуі мүмкін.Бірақ
осы буындардың бірде-біреуі салықтық же- ... ... ... және баға
саясатын жақсарту,өндірісті, отандық өнімдердің , ... , ... ... есебінен бизнесті басқарудың тиімділігін ... қо- ... ... ... ... мүмкіндіктері мен бе- лгілі
бір өкілеттіліктері болса да елеулі көмек ... ал- ... ... ... салаларындағы бизнесті ұйым- дастыруды жақсартуға
ықпалын тигізбейді.
Аудитор аудиторлық тексеруді бастамас ... ... ... есеп ... ... ... бар-жоғы тексеріледі,
тауарды (жұмысты,қызметті) өткізуден түскен табысты анық-
тау әдісімен бірге;
• талдамалық құжаттар, бухгалтерлік есептің құжаттары,
және табыстар мен ... ... ... мен ,дұрыстығы
және сенімділігі тексеріледі;
• өткізудің нәтижесінде теңгенің шетел валютасының баға-
мына аударудың дұрыстығын тексеру;
• негізгі құралдарды және басқа да ... ... ... ... ... ... бартерлі негіздегі жасалған келісімдердің дұрыстығы тек-
серіледі;
• негізгі құралдарды және басқа да мүліктерді тегін беру
кезінде шығындарды көрсетудің ... ... ... ... санкциялардың және салықтардың пай-
даның есебінен ... ... ... ... ... ... нәтижелерінің есепте дұрыс
көрсетілуінің дұрыстығы көрсетіледі;
• негізгі емес қызмет бойынша ... ... мен ... ... тексеріледі.
Аудиторлық тексерудің мақсаты
Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық тұрақтылығы шығарылатын
өнімнің өткізу көлемі мен ішкі және ... ... ... ... ... ... ... айналымымен аяқталады. Өнімнің
жоспарланған ... ... ... шаруашылық жүргізуші
субъектіге өндірістік шығындардың орындарын ... ... ... ... ... ... бойынша, басқа да
шаруашы-
лық жүргізуші субъектілердің алдындағы қарыздарды ... ... ... ... ... ... және жетілдіру үшін қажетті таза
табысты алуға мүмкіндігі бар.
Аудитті жүзеге ... ... ... ... мыналар жатады:
1) есеп пен есеп берудің деректері, оның ішінде, ... және ... ... ... бекітілген нормалар мен нормативтерде, бизнес-жоспарда анықтамаларда
болатын жоспарлы және нормативті деректер;
3) ... ... ... ... ,актілері,есеп
берулері,қорытынды ,хат ,баяндамалар және анықтамалар;
4) жобалық,техникалық,әлеуметтік және ... ... ... ... ... және несие орган-дарымен болған сынақтар)
қосқанда есептен тыс ақпарат ... ... ... ... ... серіктестіктер) айғақтары;
6)тікелей және жанама айғақтар;
7)материалдық және метериалдық емес мәлімет көздері және ... ... ... ... кез ... ... ... қызметтен табыс алу болып табылады.
Бухгалтерлік есептің 3 «Қаржы шаруашылық қызметінің ... ... ... ... ... сәйкес 1996 жылы 13 қарашада жоғарыда
көрсетілген ... ... ... және 1997 ... 1 ... күшіне
енген, бұл қорытынды есепте табыс бойынша мынандай ақпараттар ... деп ... ... ... ... табыс;
3)негізгі қызметтен түскен табыс;
4)негізгі қызметтен емес табыс;
5)салық ... ... ... ... ... ... ... кейінгі әдеттегі қызметтен табыс;
7)төтенше жағдайлардан табыс;
8)таза табыс.
Өнім (жұмыс, қызмет) сатудан табыс,қосылған ... ... ... және тағы ... салықтар мен міндеттемелерді ... ... ... ... ... ... ... бапта негізгі қызмет табыстарымен қатар,тауарлы-материалдық ... ... ... ... ... және ... ... қызмет түрлеріне байланысты алынуға
тиісті басқа табыстар көрсетілуі мүмкін.
Оның көлемі 70 ... ... ... ... ... кредиті
бойынша есеп регистрларының мәлеметтерінің негізінде анықтайды.
Қазіргі уақытта шаруашылық ... ... ... ... бойынша
анықтайды,яғни сату кезеңі деп өнімді (жұмыс, қызмет) артып жөнелту,өткізу
және ... ... ... ... тапсырма құжаттарындағы көрсетілген күнін
айтса,шоттарға аудару күні қаражаттың келіп ... ... ... ... ... аяқтаушы соңғы сатысы екені белгілі.Оның көлемі
қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесіне ... және ... ... сату ... ... ... және сатуға байланысты
шаруашылық операцияларының жиынтығы ретінде ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
етуден басталады.Оның негізінде ,өндіріс үрдісін ұйымдастырудың барысында
қалыптысқан номенклатура (тізбек) ... ... ... ... ... берушілермен де ,жабдықтауылармен де келісіледі. ... шарт ... ,нда ... ... ... ... саны ... айырысу нысандары көрсетіледі.
Аудитор өнімді артып-жөнелтуді және сату операцияларына тексеру ... ... ... өнім ... ... ... ... құжаттарының дұрыс жасалғандығын;
-артылып-жөнелтілген өнімнің бағасын анықтау ережелерінің сақталғандығын
және оның құжаттарында дұрыс көрсетілгендігін;
-өнім ... ... ... сәйкес ,сатушыдан сатып алушыға ... беру ... ... ... ... ... өнімдердің құнын төлеуді талап еткен банк мекемелеріне
төлемді талапету құжаттарының дұрыс жасалғандығын;
-дайын өнімдердің қоймалық есебінің дұрыс ... ... ... және сатудың аналитикалық және синтетикалық
есебінің дұрыс жүргізілгенігін;
-өнімді жөнелту және сату ... ... ... ... ... қызметтен табыс» бөлімшесінің шоттары бойынша жазушыларының
Бас кітаптағы «Қаржы шаруашылық қызметтің нәтижесі» туралы қорытынды ... ... ... ... - өнім ... ... ... нәтижесі болып
табылып,өнім (жұмыс,қызмет) сатудан табыспен,негізгі өндірістің нәтижесінде
сатылған ... ... ... ... ... ... ... өзіндік құнының арасындағы
айырмасы ретінде анықталады.
Негізгі қызметтен түсетін табыс жалпы табыс сомасынан жалпы және әкімшілік
шығындардың ... ... ... және сату бойынша шығындарын
шығарып тастау ... ... ... ... ... ... ... (жұмыс,қызмет) өзіндік
құнының және негізгі қызметтен табыстың есебінің ... ... ... , өзіндік құнын есептеуге міндетті емес шектеуін көрсетсе,яғни
өндірістік шығындар есебінің әдісін қолданудың негізінде ... ... ... ,оның негізінде өндірістің көлеміне қатынасы бойынша
шығындарын ... және ... деп ... ... ... басты
ерекшелігі - өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау ... емес ... ... әдісі қолданылады.Тұрақты шығындарға жалпы
табыстың көлемін кемітетін кезеңдік шығындар жатады.
Негізгі емес қызметтен түсетін ... ... ... және сату ... байланысты емес. Олд мынандай қызмет түрлерінен ... ... емес ... ... ... (721 ... ... сатудан табыс (722 шоты);
3)құнды қағаздарды сатудан табыс (723 шоты);
4)акциялардың двиденд және сыйақы түріндегі табыстар (724 шоты);
5)бағамдық айырымнан табыстар (725 ... ... ... ... ... да ... ... қарыздарын шығысқа шығарудан,алынған мүліктерден табыстар,тауарлы-
материалды құндылық- тарды,материалды емес ... және ... ... ... ... ... жылы анықталған өткен
жылдар табыстары роялти және өнім (жұмыс,қызмет) өндірумен және оны ... ... емес ... ... да табыстар.
Аудит жүргізу барысында ең алдымен бухгалтерлік баланстың осы ... ... ... басындағы және соңындағы қалдықтарды Бас кітаптың 561
«Есепті жылдың бөлінбеген табысы (жабылмаған залалы)» және 562 ... ... ... ... ... ... және бұл ... бойынша айналымдары көрсетілетін 13 журнал-ордер ... ... бұл ... ... ... ... тудің дұрыстығын
тексерген жөн. Есептік кезең ішіндегі та- ... ... ... ... жос- ... ... 571 «Жиынтық табыс
(залал)»шотында ... ... бұл ... ... 7- ... ... шотымен алынған табыстың ... ал ... ... 8- ... ... шотымен алынған
шығындардың жиынтық сомасы көрсетіледі.
Дебет 571 және Кредит 80 шоттары;
Дебет 70 және ... 571 ... 851 және ... 631 шоттары;
Дебет 571 және Кредит 851;
Дебет 571 және Кредит 561 шоттары.
571 «Жиынтық табыс ... шоты ... ... кредит айналымдарын
салыстыру арқылы 561 ... ... ... беген табысы (жабылмаған
залалы)» шотына көшірілетін таза пайданың ... ... ... ... кезеңде пайда алынса ,онда 571 «Жиынтық та- ... ... және 561 ... ... ... ... табысы (жабылмаған
залалы)»шоты кредиттеледі,ал зи- ян шексе ... ... ... ... 561 шот ... және 571 шот ... атап ... заңнамалар мен ... ... ... ... капиталға аударым- дар ... ... ... ... ... ... жылдың залалын жабуға
бағытталған резервтік капи- тал қаржысы ... 55- ... ... ... дебеттеледі және 561 «Есептік жылдың
бөлінбеген табысы ... ... шоты ... жылдың бөлінбеген табысының едәуір ... ... ... ... пен ... төлеуге кетеді. Оның қалған сомасы 561
шотынан 562 шотына ... ... ... ... ... ... ... резервтік капиталдың
қаржысын кен жылдың залалын жабуға бағыттау көрсетіледі,ал дебет бойын- ша
«Қатысушылардың ... мен ... ... есеп ... 62-
бөлімше шоты, «Басқалардың» 681 шоты және «Басқа да кредиторлық ... есеп ... дың ... ... қатысушыларға
дивиденттер мен табыс төлеуге өткен ... ... ... ... ... ... ... бөлінбеген та- быстың
шамасын бағалау қажет.Бұл осы көрсеткіштің қарқы- нын көріп, оның ... ... ... өт- кен ... ... мен салыстыру
жолымен жүргізіледі. Талдау үшін әр түрлі ақпарат көздері тартылады, бұған
бастапқы ... ... ... мен ... 2-3 жыл ішіндегі
қаржылық есептілік формалары да кіреді.
Енді жылдық жиынтық ... ... ... ... ... ... ерекшеліктерін қа- растырайық :
Декларацияға 1- қосымша 2004 жылғымен ... ... ... ... ... ҚР Салық кодексінің 22-3 –
тарауындағы 140-7-ден 140-9-ға дейінгі баптарының күшіне ... ... ... Бұл ... өз ... ... ішінде сертификаттал-
ған,қосылған құны жоғары тауарларын өткізетін ұйымдар үшін КТС ... ... 50%-ке ... ... көзделген.22-3- тараудың тиісті баптарында
ұйымдардың түрі мен ком- ... ... ... ... КТС ... құқылы болатын шарттар көрсетілген.
Өткізуден түскен кіріс 1- ... ... ... ... ... үлгі жоспарына сәйкес негізгі қызметтен
алынған табыстар «Дайын өнімдерді (тауарларды,жұмыстарды ... ... ... атты 701- ... көрсетіледі.Жалдаудан
түскен табысты қоспағанда, осы шотта көрсетілген барлық табыстар шоттар-
дың үлгі ... 711-713- ... ... ... ған ... ... шегерімді ескере оты- рып 1- қосымшаға ... ... ... атал- ған өзгерістер болған салық кезеңінің
қорытындысы бой- ынша жүргізіледі.
100.02.001 – ... ... ... ... ... ... үйлерді,ғимарат- тарды, құрылыстарды
өткізуден түскен ... ... ... ... тұрғын үйлер, ғима- раттар,
құрылыстар бойынша ... ... ... та- быс пен ... ... ... ... қалдық құны арасындағы ... ... ... ... ... ... ішкі топтарға
енгізілмеген тұрғын үйлер, ғимараттар, құрылыстар бойынша табыс өткізілетін
әрбір активке қатысты 722 және 842- ... ... ... ... ре- тінде анықталады.
100.02.003- жолға қосымша нысан компаниялар амортиза- циялауға
жатпайтын ... ... ... ... кезде толтырылады.
Табыс алған кезде бұл сома Жылдық жиынтық ... ен- ... ... шеккен кезде салық салу мақсаттарында ескерілмейді . ... ... ... ... ... ... ... алынған
залал есепке қо- сылмайды.
Амортизациялауға жатпайтын ... ... ... ... сәйкес
жер учаскелері;құрылысы аяқталмаған объектілер;орнатылмаған жабдық салық
төлеуші ... ... ... ... ... ... ... негізгі құралдар мен материалдық емес актив- тер;бағалы
қағаздар;кез ... ... ... ... ... ... Рес- ... 2000 жылғы
1 қаңтарға дейін қолданылған са- лық заңдарына ... ... құны ... жат- ... ... құралдар;Салық кодексінің 138 - 140-бапта-
рына сәйкес құны ... ... жо- ба ... ... ... ... жата- ды.
Өсім қалай анықталады? Жалпы ереже бойынша өсім атал- ған активтерді
сату бағасы мен бузгалтерлік есептің деректе- рі ... ... ... ... айырма ретінде айқындалады.Бұл ереже мына активтерді
өткізуден түскен табысты (залалдарды) есептеп шығарған кезде ... ... жер ... ... ... ... ... жабдық,
- кәсіпкерлік қызметте пайдалынылмаған негізгі құралдар мен материалдық
емес активтер,
- кез келген ұйымдық-құқықтық ... ... ... консорциумдарға
қатысу үлесі.01.01.2000 жылғы дейінгі са- лық заңнамасы бойынша құны
шегерімге ... ... гі ... инвестициялық жоба
шеңберінде ... ... ... ... ... құн ... ... тең болады.
Қор биржасының «А»және «В» ресми тізімдеріндегі акция- лар(борыштық
бағалы ... ... ... ... өткізген кезде толтырылады.
Жоғарыда аталған акцияларды өткізуден түскен табыс (залал) өткізу ... ... алу құны ... ... ... де ... «А» және «В»
ресми тізімдерінің бағалы қағаздарын өткізуден өсім алған кезде ... ... ... Жылдық жиынтық табысты түзету көзделген.
100.02.006- жолға қосымша нысан,борыштық ... қа- ... ... ... ... өткізу кезінде толтырылады.Бұл ретте табыс алған
кезде осы сома Жылдық жиынтық ... ... ... ... ... ... ... 124-бабының 2-тармағына сәй-
кес ,қор биржасының «А» және «В» ... ... ... ... ... ... кезінде алынған құн өсімінен
түскен табыс есебінен өтеледі.Егер осы залалдар орын алған ... ... ... ... үш ... дйінгі мерзімге
ауыстырылып,өткізу күніне қор ... «А» және «В» ... ... ... қоспағанда,басқа бағалы қағаздарды өткізу кезінде алынатын құн
өсімінен түскен табыс есебінен өтелуге ... ... ... ... «А» және «В» ... ... ... кезеңде өткізілген кезде толтырылады .
Қосымша ... ... ... көрсетіледі:облигациялардың
саны,айналыс мерзімі, ... алу құны ... ... ... ... күні,дисконттың немесе сыйлықақының
амортизациясы, ... ... ... ... ... (залал).
Келесі кезекте «Мүлікті жалға беруден ... ... ... ... ... негізгі табыстарының бөлігін құрайды.
Барлық заңды тұлғалар ,жалдау шартының ... ... ... ... қай ... жасалатынына қарамастан ,оны жазбаша түрде ресімдеуге
тиіс.
Жалдау объектісі ... өте келе ... ... ... ... ... барысында тұтынылмайтын мүлік қана бола
алады.Мыналар жалдау объектілері бола ала- ... ... ... мүліктік кешен- дер; үйлер, ғимараттар, тұрғындық ... емес ... ... ... жиһаз, түрлі техника және басқа тұтынылмайтын заттар.Жалпы
талаптарға ... ... ... ... ... объектінің
дербестігін анықтауға мүмкіндік беретін деректер көрсетілуге тиіс.Жалдау
шартында оны анық бірегейлендіруге ... ... ... ... тер ... кезде,оны (шартты) тараптар келіспеген және тиісінше
жасаспаған болып саналады.
Жалгер мен ... ... ... мен ... жалдау шартында
барынша көп немесе аз ... ... нып ... Бұл ... жайт – егер шартта қандай да бір талаптар ... ... ... ... ... ... мен міндеттері аза- маттық
заңнамада белгіленген ережелерге орай белгіленетін болады. Жалдау ақысы
ақша ... ... ... өнім беру, жұмыстар ,қызметтер орындау
түрінде белгіленуі мүмкін.
Жалға алушы ... ... үшін ... ... ... ... түрде
бұзған жағдайда, жалға беруші одан төлемді ... ... ... ... ... ... етуге құқылы(егер жалдау ... ... се). Бұл ... ... ... төлемді қатарынан екі мер-
зімнен астам уақытқа мерзімінен бұрын төлеуді талап етуге құқығы ... ... егер ... шартта белгіленген төлем мерзімі
аяқталғаннан кейін жалдау ... екі ... ... ... ... бұзуды талап ете алады.
Жалдау мүлікті белгілі бір мерзімге беруді көздейді,ол тараптардың
келісімімен ... бір ... бір ... ... ... ... ... .
Егер жалдау мерзімі жалдау шартында ... онда шарт ... ... болып саналады. Бұл жағдайда тараптардың ... ... ... ... бұл ... бұл ... басқа тарапқа шартты бұзуға ниет
біддірілген ... ... кем ... бір ай ... ... ... ... кем дегенде үш ай бұрын хабарлауға міндетті.
Жалдау жөніндегі операциялардың бухгалтерлік және салықтық ... ... ... ... ... ... ... беру есебі» Бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес ... және күші ... ... ... ... ... ... мүлікті пайдалану құқығына
байланысты тәуекел мен сыйақы қандай деңгейде ... ... ... ... қалатыны негізінде жал сыныпталады.
Күші жойылмайтын (қайтарып ... жал – бұл ... ... ... ... бір ... ... болғанда;
- жалға берушінің рұқсатымен;
- сол немесе сол сияқты активтерге сол бір жалға беруші- мен жаңа жалгер
шартын жасаған ... егер ... ... бас ... ... ... үшін
жеткілікті өтем болып табылатын қосымша сома төленсе,үзуге болады.
Қаржыландырылатын жал – активтерді меншіктену құқы- ғына ... мен ... ... бөлігін жалгерге беру. ... ... ... ... мына талаптардың бірі орындалса:
жалдау мерзімі жалданған мүлікті ұтымды пайдалану мерзі- ... ... ... ... ... ... дисконтталған құны жалға ... ... ... кем ... 90% ... ... соңында активтің қалдық құны ... ... ... ... ... 20%-нен кем болса;
жалданатын активке меншіктену құқығы ... ... ... ... ... ... тіркелген баға бой- ынша сатып ... ие ... жал ... ... ... құқығы- мен байланысты
тәуекелдер жалгерге ... ... қар- ... жал ... ... ... ның құрамында көрсетіледі.Жалға берушіде
қаржыландырыла- тын жалға берілген мүліктің шартты құны жалгердің ... ... ... ... ... ... ... өтеу
жөніндегі міндеттемелерден бөлек ескеріледі.
Қазіргі кезде жалдаудың лизингтік нысаны кеңінен ... ... ... басқа түрлерінен негізгі ерекшелігі сол ,
лизингке негізгі құралға жататын, лизинг беруші бұрын ... ... ... ... беру мақсатымен арнайы алынған мүлік беріледі.
Ағымдағы жал – ... ... ... на ... кез келген басқа жал.Жалға қатысты «ағымдағы» ұғымы бір жылдық
кезеңге қатыссыз пайдаланы- ... бір күн және ... ... жал ... ... ... алады.Ағымдағы жал кезінде активке
меншік құқығы болуымен байланысты тәуекелдер мен ... лар ... ... кететін жайт – ағымдағы жалға берілген мүлік ... ... ... ... есебінде де шығып қалатын активке
жатпай- ды. Егер бухгалтерлік есепте ... ... ... ... үлгі ... 12- ... жеке- леген субшоттарында
көрсетуге болса,онда ... ... бұл ... ... ... ... тіркелген активтердің ішкі тобының құрамында есепте тұра ... ... ... ... ... ... ... белгіленген
тәртіппен жүзеге асырылады. Сондықтан ағымдағы жал объектісі жалға беруші
активтерінің құрамында көрсетіледі.Жалгер ағымдағы жалғ, ... ... тан тыс ... ... ... ... табыс әдетте негізгі емес қыз- меттің
табыстары құрамында ... ... ... ... беру ... ... жалға болса да, қыз- меттің негізгі ... бірі ... онда ... ... ... ... және ... алу жалгер тарапынан да
,жалға беруші ... да 17 ... ... ... 17 ... бухгалтерлік стандарттары бойынша әдәстемелік
ұсынымдар қаржылық ... ... ... да есеп ... ... ашып ... ... жалды актив пен міндеттеме ... ... ... ... ... ... әділ ... тең тең
сомалар бойынша немесе,егер ол әділ құннан төмен болса, ең төменгі жалдық
төлемдердің ... құны ... ... . ... жал шар-
тына сәйкес алынған негізгі құралдар ұтымды ... дың ең ... мен ... ... ішінде амортиза- цияланады . Жалға
берушіде қаржылық жалда тұрған ... ... ... ... ... ған ... тең ... салынатын таза инвестицияға
тең) сомадағы дебиторлық берешек ретінде көрсетіледі. ... ... ... компанияның бузгалтерлік есебінде ... мен ... ... ... және тозу ... амортизация әдісіне сәйкес ұтымды ... ... ... ді.Операциялық жалдан алынатын табыстар құрамында бүкіл ... ... ... негізде көрсетіледі.
Салық заңнамасына сәйкес ... ... ... ... кез ... жұмыстардың орын- далуын немесе
қызметтердің көрсетілуін, оның ішінде ... сіз ... ... ... өткізуден өзге сыйақы үшін кез келген ... ... ... ... иеле нуге және ... ... (жал) шарттары бойынша
пайдала- нуға беруді білдіреді.
|Дебет |Кредит |сомасы |Операция мазмұны ... |701,727 |652174 ... ... ... |633 |97826 |ҚҚС ... |
|441 |301 |750000 |Ақшаның түсуі ... орны ... ... болып табылмайтын ... ... ... ... тулерді өткізу орны жұмыстарды,
қызмет көрсетулерді ... ... ... ... кез келген басқа
қызмет, соның ішінде жылжымалы мүлікті (көлік құралынан ... ... ... қызмет орны болып табылады.
Сөйтіп,егер жылжымалы мүлік ... ... ... ... Республикасының тыс жерде жүзеге асыратын резидент емеске жалға
берілсе,онда жалдау ақысына қосылған құн салығы салынбайды.
Сондықтан резидент еместермен жалдау ... ... ... ... ... ... пайдалану орнын шартта көрсетуі қажет. ... шын ... ... ... ... Республикасынан тыс
жерге әкету фактісін растайтын ... ... ... ... қосымшасы заңды тұлғаның өз қатысушылары арасында бөлетін
табыстар қарастырылады.
Дивиденттер:
- акциялар бойынша төленуге тиісті ... ... ... ... ... ... кезде пайлар
бойыншатабыстарды ... ... ... ... ... ... заңды тұлға өз қатысушылары,құрылтайшылары арасында бөлетін ... бір ... ... ... ... ... мүлікті бөлуден түскен табыс;
- құрылтайшының,қатысушының заңды тұлғаға қатысу үлесін алып қойған
кезде ,құрылтайшының,қатысушының ... ... ... ... ... ... ... тұлға өз құрылтайшының,
қатысушының қатысу ... ... ... ... ... мүліктен басқа мүлікті бөлу- ден түсетін
табыстар.
Әрбір құрылтайшының, қатысушының қатысу ... ... ... ... бөлу ... ... ... тұлғаның жарғылық капиталын ұлғайтуға
бағытталған табыс дивидент- ... ... егер ... ... қоғамының акцияларын ұстаушы
болып табылса,серіктестіктің жарғылық капиталын- да үлесі бар болса,онда
қаржылық жыл ... ... оның ... ... ... ... дивиденттерін төлеу тәртібі «Акционерлік
қоғамдар туралы» Қазақстан ... ... ... ... ... өзі ... сатып алған акциялар
бойынша дивиденттер есептелмейді.
Қоғамның қарапайым және артықшылығы бар акциялары бойынша ... мына ... жол ... ... ... ... ... кезде немесе қоғамның өз капиталының
шамасы өз акциялары бойынша ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес
төлем қабілетсіздігі немесе дәрменсіздік ... сай ... , ... ... қоғамда өз ак- циялары бойынша ... ... ... ... сот немесе қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы оны тарату туралы
шешім қабылдаса.
Банкроттық туралы заңнамаға ... ... ... ... ... ... бар ... кезде дивиденттер ... ... ... кез ... ... тұлғаның талап етуі
бойынша жарамсыз деп ... ... ... ... ... ... ... . Ең
алдымен артықшылығы бар акциялар бойынша диви- денттер ... ... ... ... ріне ... ... ... шамасы анықталады.Содан соң дивиденттер қарапайым ... ... ... ... ... ... тан
Республикасының Заңының 23-бабына сәйкес қарапайым ... ... ... ... кеңесінің шешімі бойынша тоқсан,жартыжылдық
қорытындылары бойынша жүзеге ... ... ... бар ... дивиденттер төлеу, заңның 24-бабына сәйкес, қоғам ... ... ... ... бар бір акцияға дивиденттер ... ... ... ... белгіленеді.
Заңда ақшалай төлемнің түрінің белгіленгенін ескеру қа- жет,сондықтан
серіктестіктің табысын басқадай ... ... және ... таза
табыстың бір бөлігін басқадай түрде (тауармен немесе мүлікпен) беруге жол
берілмейді.
Практика жүзінде көптеген ... ... ... ... әр ... ... бойынша бөлудің ,таза табыс- ты бөлмей,өндірісті
кеңейтуге жұмсауын қатысушылардың артық көрінуінің қажеті жоқ жағдайға тап
болады. ... ... ... және қосымша жауапкершілігі бар
серік- тестіктер туралы» Қазақстан ... ... ... ... қатысушылардың жалпы жиналысының таза табыстың бір бөлігін
қасушылар арасында ... ... ... құқығы көзделген . Мұндай құқық
қатысу- шыларға серіктестіктің қаржы жағдайын өз ... ... ... басқару және таза табысты бөлу туралы оң ... ... ... ... 131,132,135- баптарына сәйкес дивиденттерге төлем
көзінен 15 % ... ... ... ... ... ... валютамен жасалатын операциялар бойынша
туындайтын айырма.Бағамдық айырма бойынша табыс деп тек қана ... ... ... нан асып ... ... және ... теріс
бағамдық айырманың оң бағамдық айырмадан асып кетуі ғана шегерімге жатады.
Бағамдық айырма – ... ... ... ... бір ... ... ... бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі жүйесінде
көрсету ... ... ... ... ... ... ... кезінде шетелдік валютамен
жасалатын операциялар жасалған күнгі валюталар айырбасының ... ... ... ... ... ... есепті күні
көрсету кезінде ақша ... ... өз ... ... ... ... ... бағаланатын материал емес активтер операциялар жасалған күнгі
бағамды пайдалана отырып теңгемен ... ... ақша ... ... ... айырма есептелмейді).Ақшалай баптарды өтеген кезде
немесе қаржы есептілігінде ... ... ... ағымдағы немесе
алдыңғы кезеңдерде бастапқыда танылғаннан ерекше ... ... ... бойынша көрсет- кен кезде олардың туындау кезеңінде
кіріс немесе шығыс ретінде танылуға тиіс.
1.Есепті ... ... ... ... ... ... тық бағамды
білу қажет.
2.Ақша баптары,дебиторлық және кредиторлық қарыз бойынша бағамдық
айырманы ... күні ... ... ... күні ... ... қажет
3.2. Негізгі және негізгі емес қызметтер бойынша шығыстар есебінің аудиті
2002 жылғы №-II Заң күші бар ... есеп және ... есеп ... ... ... Президентінің жарлығында және Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есеп жөніндегі Ұлттық ... ... ... ... есепті дайындау және тапсыру үшін тұжырымдық
негізде,табыс – есепті ... ... өсуі ... ... ... ... – бұл есепті кезеңде активтің төмендеп немесе
міндеттеменің өсуі ... деп ... ... көздеген
табысты алу мүмкін емес.Өз кезегінде ... ... ... ... ... және әлеуметтік мәселелерді табысты шешу мүмкін емес.
Шығынның анықтамасы меншікті ... және ... ... ... ... ,қызмет көрсетуге және зиянды басқаруға
байланысты шығындарды қамтиды. Әдетте, ол ақша қаражаттары,материалды
қорлар,қозғалмайтын ... және ... ... ... ... пайдалану нысанында болады.
Шаруашылықтың жұмысының сапасын бағалап анықтаушы негізгі
көрсеткіштерінің бірі ... ... ... ... бар өндіріс және өнімді
(жұмыс,қызмет) сату шығындарымен оның өзіндік құны.
Өзіндік құнның және оның өсу ... ... және ... ... ... қорларының қаншалықты тиімді пайдаланылғандығын,тиімділік
дәрежесін,еңбекті ұйымдастыру және ... ... ... ... басым құрамдас бөлігі болумен қатар ,сондай-ақ
өндіріс шығындарының көлемін сипаттайтын басты көрсеткіш,өйткені ... ... үшін ... ... қызмет атқарады.
Баға қоғамдық қажетті еңбек шығындарын мүмкіндігінше дәлірек
көрсетуге тиісті.Бұл ... ... ... болмайды,өйткені өзіндік
құн,бұл шығындардың құралы ретінде қолданылады.
Баға белгілеуге,өзіндік ... ... ... ... ... ынталандыру қызметін атқарады.Нарықтық экономика
жағдайында шаруашылыққа ... ... ... ... ... айналысып,өзін-өзі алдаудың қажеті жоқ.
Өзіндік құн,бағаның элементі және ... ... ... қызметін толық жүзеге асырады.Еңбек ... орын ... ... ғана емес ,нарққа ... ... ... ... ... ... сипаттайды.
Өзіндік құн,негізгі экономикалық көрсеткіштер,табыс және рента
белділікпен тығыз байланысты болғандықтан,ол ұжым үшін өте ... ... ... ... ... ... өсуінің
төмендеуі бюджетке төленетін төлемдерге және меншік иелеріне ... әсер ... ... анықтау,табыстан салық алу кезінде салық алынатын
табыстарын жасыруға жол ... ... ... субъектілерге айып
санкциясын қолдануға кеңінен құқық ... ... ... ... ... ... тексеру жүргізудің тәжірибесі көрсетіп отырғандай,өндіріс
шығындарының есебіне аудит жүргізілген кезде кеткен кемшіліктер ... ... ... ... ... ... ... еңбек ақы материалдық қорлар және тағы басқа
негізсіз көлемі жоғарылатылған (төмендетілген) ... ... ... ... арнайы көздердің есебіне
жатқызылған негізсіз ... ... ... ... ... кезеңнің өндіріс шығындарына негізсіз ендірілген сатылмаған
тауардың қалдықиарына ... ... ... ... ... емес ... салынған
күрделі қаржыға;
-өндірістік сипаты жоқ өзіндік құнға ... ... ... ... ... және ... ... құжаттары жоқ
өзіндік құнға ендірілген шығындарға;
-құжаттары мен ... ... емес ... ... ... амортизациялану сомасына;
-жеке тұлғаларға жалға берілген негізгі ... ... ... ... емес,негізгі құралдарды сақтау шығындарына.
Өндіріс шығындарының есебін аудиторлық ... ... ... ... есеп ... ... және ... ... ... ... мен ... ... ... саясатының сақталуына байланысты аудитор мынадай ... ... ... ... ... щығындар есебінің әдісінің
тұрақтылығын,оның нормативтік құжаттарға сәйкестігін;
-есепті кезеңдер бойынша өнімнің ... ... ... ... ... ... өнімнің өзіндік құнына дұрыс таратылып
жатқызылғандығын;
-негізгі құралдарға дұрыс тозу есептелгендігін;
-өндіріс шығындарына ... ... емес ... ... дұрыстығын;
-үстеме шығындар сомасының объектілері бойынша таратылу әдістернің
негізділігін.
Өнім (жұмыс,қызмет) өндіруге ... ... ... ... тексерген кезде ,аудитор жылдың басында белгіленген
өндіріс шығындар есебінің және өнімнің ... ... ... ... және оның ... салалық және ұйымдастыру
ерекшіліктеріне сәйкестігін анықтауға міндетті.
Арнайы әдебиеттерде өндіріс шығындарының есебінің әдістері ... ... ... ... ... бойынша – тапсырыстар- ға және іс-
әрекеттерге;
-калькуляция объектісі бойынша – ... ... ... ... ... ... ...... ... және
күнделікті бақылаудағы ағымдағы шығындар есебіне.
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп ... және ... ... экономикасы дамыған Батыстағы елдерде кеңінен қолдау
тапқан,әсіресе АҚШ және ... ... ... ... бойынша
өндіріс шығындарының есебін ұйымдастыру тәжірибесі ерекше ықыласқа ие.Оның
басты ерекшелігі сонда – бұл жүйе ... ... ... ... есебінің әдістеріндегіге қарағанда толық өндірістік өзіндік
құн есептелмей,айналым шығындарын ғана ... ... құны ... ... өс- ... салыстырғанда, айналымдағы шығындарды бақылауды күшейтуді
талап етеді.
Сондықтан өнрістің өсуі – ... ... ... ... ... ... ... өнім бірлігіндегі үлесі кеми
түседі.
Аудитор қолданылған өндіріс шығындарының ... ... және оның ... ... ... дұрыс анықтауға әсерін
бағалауға міндетті.
Өнімінң өзіндік құнына шығындарының дұрыс ... ... ... өнімнің өзіндік құнын калькулияциялауға қолданылған
жолдарына байланыс- ты. ... ... ... ... ... құн
есептеуге , сондай-ақ шығындарының топтарына да.
Бухгалтерлік есептің 7 «Тауарлы-материалдық қорларының ... ... ... және ... ... ... ... өндірістік шығынын құрайтын мынадай топтау түрлері
қолданылады:
1)шығыннның ... болу орны ... ... және ... және ... түрлері бойынша;
3)шығындарын өнімнің өзіндік құнына жатқызу әдістері бойынша.
Бұл аталған ... ... ... ... ... топталу тәртіптерін басшылыққа ала отырып,өндіріс
шығындарын жіктеуді мынандай топтар бойынша кеңейте түсудің ... ... ... өндіріс шығындарын:
-жаупкершілік орталығы бойынша;
-құрамы бойынша;
-өндіріс үрдісіндегі экономикалық рөлі бойынша;
-өндіріс көлеміне байланысты сипаттамасы бойынша;
-пайда болу кезеңі және ... ... ... ... немесе
есепті кезеңдері бойынша;
-тиімділігі бойынша;
-шығындарының түрі бойынша ... ... ... ... ... байқалады.
Шығындар есебін тексерген кезде өндірістік бөлімшелер(қай цехта
немесе қай учаскіде жетірілгендігін) және өндіріс ... ... ... жақсы ұйымдастырылғанына көз жеткізу қажет.Өндірістік
бөлімшелер және өндіріс түрлері бойынша есеп және ... ... ... ... өзі үшін қажетті.Өнімнің өзіндік құнын
бақылауды күшейту ... ... өз ... ... ... шығындар орталығы» бойынша бақылау қажет.
Жауапкершілік орталығы шығынның пайда болу орнымен сәйкес келмеуі ... ... ... ... ... ... ... соңғы нәтижесі үшін жауап берген жағдайда,шығынның пайда болу
орнымен ... ... ... ... жетекшілерінің
жауапкершілік аймағы және басқару қызметінің аумағы шығынның пайда ... ... ... қызметтерден кең.Басшылық ету жауапкершілігі өндіріс
бөлімшелеріне тарайтын болғандықтан,жауапкершілік ... ... ... болу ... ... ... өндірістік өзіндік құнын құрайтын
шығындар олардың экономикалық мағынасына сәйкес ... ... ... ... ақы ... ... ақы қорынан аударылатын аударымдар;
4)негізгі құралдардың тозуы;
5)үстеме шығындары.
Бухгалтерлік есептің 7 «Тауарлы-материалдық қорлардың ... ... ... ... ... ... ... келтіріліп,мынадай баптарды қамтыған:
1)материалдар,қайтарылған қалдықтарын шығарып тастап;
2)еңбек ақы;
3)еңбек ақы аударымдары;
4)үстеме шығындары.
Аталған шығындар баптары өнімнің өзіндік ... ... ... ... ... тоқталуды талап етеді.
Материалдық шығындардың ... ... ... ... ... кезде,аудитордың мынадай мәселелерге назар
аударуын талап етеді:
-өнімінің (жұмыс,қызмет) өзіндік құнына ... ... ... ... ... қабылданған есеп саясатына байланысты бухгалтерлік
есепте материалдарды сатып алу және ... ... ... ... ... ... ... өзіндік құнға шығысқа шығарылған ... ... ... ... ҚҚС ... шығысқа шығарған
жағдайына;
-цехтарға,учаскілерге және тағы басқа босатылған,бірақ нақты
өндіріске ... ... ... ... ... құнына ендіру фактілерінің орын алмағандығына;
-құрылыс, жөндеу (амортизацияға бөлуді қоса) кезінде бөлінбеген
табысқа немесе басқа да ... ... ... шығарылғандығына;
-әлеуметтік-мәдени бағыттағы объектілерді сақтауға ... құны ... ... ... жатқызылған жағдайлардың
орын алмағандығына.Басқа шаруашылықтарға көмек көрсету ... ... ... ... ... ... ... және өнім өндіру технологиясының ... ... және ... ... ... ... қалдықтарының дұрыс бағаланып,шығысқа шығарылғандығына;
-өнімнің өзіндік құнына,ендірілген ... ... ... ... ... және ... ... комиссиондық
сыйақы төлеу шығындарының негізділігіне;
-өнімнің (жұмыс,қызмет) өзіндік құнына ,қоймадағы және ... ... ... ... ... ... ... оны
қараудан сот органдары бас тартқан жағдайда ... ... ... ... бірге сатып алынған
сыйымдылықтар және ... ... ... ... ... егер ... құны материалдардың бағасына
енсе,онда материалдардың нақты өзіндік құнын,сыйымдылықтың құнын,мүмкін
болған жағдайда ... ... және сату ... ... ... және
басқа да материалдарға қатыстышығындарын ескеріп) кемітудің қажет екендігін
есте сақтауы қажет.Егер сатып ... құны ... ... ... бағаланып төленсе,онда материалдық
құндылықтардың сатып алу шығындарына ... ... ... ... ... ... ... тасталыпендірілгендігіне:
-табиғи кему норасының негізінде кем шыққан және ... ... ... ... ... ... нақты өзіндік құнының,олардың ... ... ... ... құнынан ауытқудың негізділігіне.
Жоғарыда баяндалған материалды шығындарымен ... ... ... ... материалдық өндіріс салаларында ... ... 1/3 ... ... ақы төлеу шығындары алады.Сондықтан өзіндік
құнға шығынның бұл түрінің дұрыс жатқызылуына аудитордың баса ... ... ... ... ... ақы төлеу шығындарын,материалдар
шығындары ... ... бөлу орны ... ... ескеруі қажет.
«Еңбек ақы төлеу» бабына шаруашылықтың негізгі өндіріс жұмыскерлеріне
есептелген еңбек ақы ,өндірістік ... үшін ... және ... ... ... ... ... ұйымның штатында тұрмайтын негізгі төлеу шығындары
көрсетіледі.
Аудитор еңбек ақы төлеу шығындарын зерттей отырып,анықұталған ... ... ... ... ақыға,кесімді нарыққа,тарифтік
қойылымға,лауазымдық мөлшерлі ақыға қарай есептелініп,нақты ... үшін ... ... ақы ... ... ... ақы төлеу
нысанына және жүйесіне сәйкес толық сомада,ал есесі қайтарылып,нормада
өзіндік ... ... ... тыс ... ... ... ақы төлеу шығындарын ... ... ... ... ... ретінде берілген өнімдердің
құндарының ... ... ... ... берілетін
заттардың(арнайы киімдер,әскери киімдер)құны,еңбекті ... ... ... ... және биік ... ... райы ... ауыр аудандарда үздіксіз жұмыс стажы
үшін коффициент бойынша қосымша ақы және жалақы ... ... ... еңбек туралы заң актілерінде қаралған өндірісте және
басқадай жұмыс істемеген ... ... ... ... зерттеп тексеруі қажет.Бұл шығындардың елеулі үлесін жасөспірімдер
үшін жеңілдетілген сағаттарға,аналардаң балаларын тамақтандыруға байланысты
жұмысындағы үзіліске,мемлекеттік міндетті ... ... үшін және ... ... ... ... үшін ... сыйақы ,кезекті және
қосымша демалыстардың төлемдері құрайды.
Тексерген кезде есепті жылыдың өндіріс шығындарына , ... ... ... ... ... ... назар аударылуы қажет.Жұмыскерлердің кезекті демалысқа жылдық
кесте бойынша бірқалапты шыққан ... ... ... ... ... ... ... құнына,оның пайда болуына қарай шығарылады.егер
кезекті ... жыл бойы ... ... ... байланысты
бірқалыпты берілмесе немесе бір мезгілде жұмыскерлердің көпшілігі шыққан
жағдайда жоспардағы еңбек ақы ... ... ... ... ... ақы ... резерв жасау тиімді.Шаруашылықтың
таңдаған демалыс ақы ... ... есеп ... ... шаруашылықтың алада тұрған ... және ... ... ... төлеу шығындарына ... 685 ... ... ... есептелінген борыштар»
шоты бойынша операцияларының негізділігі анықталады.
Демалысты төлеуге есептелген ... ... ... ... ақы ... ... ... демалыс күніне тиісті сомада ғана ендірілетінін ... ... ... кезеңінің бөлігі келесі айға өтсе,жұмыккерге
осы күндері үшін төленген сома,берілген аванс ретінде (681 ... ... ... тек қана келесі айда шығысқа шығарылады.
Өнімнің өзіндік құнына ... ... ... ... кезде
аудитор өнімнің (жұмыс,қызмет)өзіндік құнына енбейтін ... ... және ... ... ... тізіміне ерекше назар
аударуы қажет.Мысалы,өнімнің өзіндік құнына,өнімдер (жұмыс,қызмет)
жұмыкерлерге ... ... ... ... сол ... ... ... босатқан,сондай-ақ емделуге және демалуға,саяхаттау
жолдамаларының бағасының айырмасы енбейді.
Өзіндік құнға бөлінбеген табысты және ... да ... ... жұмыскерлерінің, акционерлерінің ... ... ... ... ... мүлкіне жұмыскерлерінінің басқа да үлестері ... ... және ... да ... көмек өндіріс
көрсеткіштеріне байланысты емес сыйақы(кіршіксіз көп жылдық қызметі ... ... ... және ... да ... жағдайлар
үшін),жұмыскерлерге ұжымдық шарт бойынша ... ... ... ... ақыға үстеме,есесі қайтарылатын көлемнен жоғары
жүргізілетін асханада тамақтың құнының қымбаттауына ... ... ... ... пен ... ... және басқа да тікелей еңбек ақы төлеумен байланысты емес төлемдер.
Аудитор есептелген еңбек ақы қоры мен ... ... ... ... ... баса ... аударып,олардың негізділігіне көз
жеткізуге тиісті.Салық ... ... ... ... дұрыс
анықталғандығын,қаржыландыру көздеріне қарамастан тиісті ... ... ... ... ... салық
есептейтін төлем түрлерінің дұрыс белгіленгендігін анықтауға тиісті.Сондай-
ақ,салық алынатын базасы анықталған әлеуметтік салық есептеуге тиісті заңды
және жеке ... ... ... тұрған жергілікті
орындары бойынша салықты төлеуі жүзеге асырылғандығына көз жеткізу қажет.
Өнімнің өзіндік құнына тарату жолымен ендірілетін ... ... ... ... ... ... бұл бапта жинақталған
шығындарды мұқият зерттеп,олардың әрбір нақты өнімнің ... ... ... ... ... анықтауға міндетті.
Негізгі және қосалқы өндіріс,сондай-ақ өз өндірісіндегі ... ... ... ... ... үшін 93 ... бөлімінің шоттары қаралған.
Аудитор бұл бөлімшенің шоттарында шаруашылық операцияларының дұрыс
жинақталып ... және ... ... ... ... ... қатар кезеңдік шығындарға ... ... ... ... ... құнына таратылмағандығын
анықтайды.кезеңдік шығындардың ақпараттарын жинақтау үшін б ... ... 811 ... ... сату ... ... және ... шығындары»,831 «Пайыздар бойынша шығындары» шоттары
қаралған.
Бұл шығындар өнім ... ... ... өндірістің
көлеміне байланысты емес және нақты сатылғанөнімнің ... ... ... ... есептеген орынды.
Шаруашылық,кезеңдік шығындары,тіпті белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... де шегеді.Оларды есепте
және қорытынды ... ... ... ... болсақ,кезеңдік шығындарың
өндірістік өзіндік құнынан негізгі өзгешілігі сол – ... ... ... ... ... ... көрсетудің бұндай жолы абайлау ... ... ... бұл ... ... ... шаруашылық қызметінің
нәтижесі туралы көрсеткіші болса,өндіріс ... ... ... ... қлдықтарына ендіріліп,баланста шаруашылық
жүргізуші шаруашылықтың активінің бөлігі ... ... ... ... ... қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесінің
көрсеткішіне айналады.
Кезеңдік ... ... ... ... ... ... өндірістің қалдықтарына көшірілмей,сол жұмсалған есепті кезеңгі
ғана шығысқа шығарылады.
Бұл мәселелердің шаруашылық жүргізуші ... баға ... ... ... үшін ... өте зор.
Жалпы және әкімшілік шығындар – бұл өндірісті ... ... ... шығындар.
Пайыздарын төлеу шығындарына жататындар:
-банк несиелері бойынша сыйақы төлемі;
-жабдықтаушылардың несиелері бойынша сыйақы төлемі;
-жалпы мүіктер,шығарылған құнды қағаздар және ... ... ... ... ... ... 831 ... бойынша шығындар» шотында көрсетіледі.Бұл
шоттың дебетінде 68 «Басқа да ... ... ... 684 ... ... ... шотымен корреспонденцияда
пайыздарынтөлеу шығындары көрсетіледі,ал жылдың соңында 571 «Жиынтық
табыс(зиян)» шотының ... ... ... ... ... ... шығындарды төлеуге байланысты шаруашылық
операцияларының корреспонденцияла- рының дұрыс берілгендігін,пайыздарын
есептеу, төлеу ... ... ... Бас кітаптің
мәліметтерінің 831 «Сыйақылар бойынша шығындар» шотының кредиті бойынша
есеп регистрларындағы мәліметтерімен сәйкестігін ... ... ... ... байланысты шығындарын
тексеруге баса баса назар ... ... ... ... ... байланысты туындаған шығындардың құрамымен
танысып,олардың шартта қаралған ... ... ... ... енетін
есесі қайтарылатын және есесі ... ... ... құрамының дұрыс анықталғандығына көз жеткізуге тиісті.Аудитор
тексеру барысында ... ... сату ... құрамына
назар аударуы қажет:
-сату (сауда) ... ... ... ... ... сақтандыру,іссапар шығындарына,есептелген
тозу сомаларына,өнімді орау,ыдыстарға салу,арту,жөнелту пункттеріне дейін
жүкті ... ... және ... да делдалдық қызмет көрсететін
ұйымдарға төленетін комиссиондық төлемдерге,коммуналдық қызметтерге,
тауарларды сату және ... ... ... жалдау шығындарына;
-сауда каналдарын,тауарлардың өтімділігін зерттеу және басқа да
маркетинг шығындарына,жарнама ... ... және ... ... қатысу шығындарына,шартта қаралған тармаққа
сәйкес берілген тауар үлгілерінің ... ... ... және
басқа да осы сияқты шығындарына.
Өнімді сатуға жұмсалған ... ... ... ... ... ... жасалған шығындары есебінің тізімдемесінде немесе
машинажазбаларда субъект бекіткен ... ... ... ... мәліметтерінің 811 «Тауарларды сату шығындарын
тексеруді есепті жылы орын ... ... да ... ... байланысты
шығындардың операцияларын тексерумен жалғастырады.Ондай ... ... емес ... ... және ... ... ... негізгі емес
қызметтерді сату ... ... емес ... сату ... ақпараттарын жинақтау үшін
бухгалтерлік есеп шоттарының Бас жоспарында 84 «Материалдық емес қызметтер
бойынша ... ... 841 ... емес активтерді сату
бойынша шығындар»,842 «Негізгі құралдарды сату ... ... ... сату ... ... «Бағамдық айырмашылық бойынша
шығындар» және 845 «Басқалары» синтетикалық ... ... ... емес ... ... шығындар» бөлімшесінде қаралған шоттарында
жазылған шаруашылық операцияларының аналитикалық ... ... ... ... мәліметтерінің Бас кітаптың және
баланстың көрсеткіштерімен сәйкестігін салыстырып тексереді.
Аудитор шығындардың есебін ... ... ... ... ... тексерумен сабақтай отырып,олардың туындау себептерін
орындалу тәртіптерінің сақталғандығына ... ... ... ... ... ... ... шығындарының бухгалтерлік есеп
шоттарының типтік жоспарында қаралған 851 «Корпоративтік табыс ... ... ... ... жинақталып,олардың есеп
регистрларындағы көрсеткіштерімен Бас кікітаптағы және ... ... ... тексереді.Есепті жылда септелген
ағымдағы табыс салық шығындары және мерзімінде бюджетке ... ... ... ... 631 ... ... ... табыс
салық» және 851 «Корпоративтік табыс салық бойынша шығындары» шотының
дебетінде таза ... ... ... ... ... ... сомаларына
реттеулер енгізіліп көрсетіледі.Ал шоттың кредитінде салыққа төлем бойынша
үнемделген сомасы таза табыс есептелгеннен ... ... ... ... қалдырылған корпоративтік табыс ... ... ... таза ... ... ... және ... басқа ұйымдарға үлестік қатысудан шеккен ... ... ... ... №3 стандартында төтенше жағдайлар деп заңды
тұлғаның ... ... ... ауытқуына әкеліп соқтырған оқиғаларды
немесе операцияларды үнемі жиі немесе тұрақты қайталанбайды(қар көшкіні,сел
жүру,жер сілкіну,құрғақшылық сияқты табиғы құбылыстар және ... ... ... ... операциялар деп шаруашылықтың жеке бағыттары болып
саналатын филиалдарын сатуды немесе жоюды айтамыз.
Төтенше жағдайлар мен ... ... ... ... жинақтау үшін бухгалтерлік есеп шоттарының
типтік ... 86 ... ... және ... тоқталуынан
болған табыстар(зияндар)» бөлімшесінің,861«Табиғи апаттардан болатын есесі
қайтарылмайтын ... ... ... ... ... операциялардан ... және 864 ... ... ... қаралған.
Аудитор табиғат апаттарының салдарынан шаруашылықтың шеккен зияндарын
заңды тұлғаның мүлкін,кәсіпкерлік ... және ... шарт ... және жасалып,бірақ сақтандыру шартының барлық
талаптарын орындамаған жағдайда пайда болған зияндардың тиісті ... ... ... және олардың құрамын анықтайды.
Бухгалтерлік есептің №3 стандартында тоқтатылған операцияларды ... ... ... ... ... ... ... қызметтен алынған табыстың немесе келген залалды
айқындау кезінде енгізіледі.Ұйымның әдеттегі ... ... ... ... ... және бұл ... ... деп
күтілмейтін жағдайлар бұған қосылмайды.Мұндай жағдайда ... ... ... ... ... төтенше жағдайлардан туындаған
табыс немесе ... ... ... ... ... нәтижесінде тоқтатылған операциялардың
мазмұны және сомасы түсініктеме жазуларымен ашылуы қажет.
Әрбір тоқтатылған операциялардан ... ... ... түсініктемеде
мынадай мәселелер жинақталып ашылып көрсетілуі керек:
-тоқтатылған операциялардың мәнісі;
-қаржылық қорытынды есепті әзірлеу мақсатында ... ... ... ... мен ... ... ... операцияның нақты тоқтатылу уақыты;
-тоқталу тәсілі(сату,тарату,жою және тағы басқа);
-тоқтатылған операциялардан келген зиян;
-есепті ... ... зиян және ... ... ... есепті
кезеңдердегі құрылымдық бөлімшелердің тиісті сомаларымен бірге.
Жалпы табыс - өнім ... ... ... ... болып
табылып,өнім(жұмыс,қызмет) сатудан табыспен,негізгі өндірістің нәтижесінде
сатылған өнімнің (жұмыс,қызмет)өзіндік құнының арасындағы айырмасы ретінде
анықталады.
Негізгі қызметтен түсетін ... ... ... сомасынан жалпы және
әкімшілік ... ... ... және сату ... шығарып тастау жолымен анықталады.
Шоттардың типтік жоспары бойынша сатылған өнімнің ... ... және ... ... ... ... ... толық құнын,өзіндік құнын есептеуге міндетті емес ... ... ... ... әдісін қолданудың негізінде
«директ костинг» жүйесі ... ... ... ... ... шығындарын тұрақты және айнымалы деп жіктеу жатыр.Бұл жүйенің басты
ерекшелігі - өнімнің өзіндік құны,тек қана айнымалы шығындардың ... және ... ... ... ... құнын
калькуляциялаудың шектеулі әдісі қолданылады.Тұрақты ... ... ... ... ... ... ... емес қызметтен түсетін табыс,өнім өндіру және сату
операцияларына ... ... ... ... ... түрлерінен
жинақталатын табыстарды қамтиды:
1)материалды емес активтерді ... ... ... ... ... ... ... қағаздарды сатудан табыс (723 шоты);
4)акциялардың дивиденд және сыйақы түріндегі табыстар(724);
5)бағамдық ... ... ... ... ... да ... шотта қарыздарын шығысқатшығарудан,алынған ... ... ... емес активтерді және негізгі құралдарды түгендеуден алынған
табыстар.Есепті жылы ... ... ... табыстары роялти және
өнім(жұмыс,қызмет) ... және оны ... ... ... ... ... да табыстар.
Негізгі және негізгі емес ... ... деп ... ... ... баптарының талаптарына сәйкес салық салық
алынуға ... ... ... ... ... ... есепте табысты сипаттайтын көрсеткіші
салық алынғанға дейінгі және ... ... ... ... деп
келтірілген.Одан басқа да төтенше ... ... ... қатар басқа ұйымдарға үлестік қатынастан ... ... ... ... және ... түсініктеме жазуда
ашылуға тиісті.
Аудитор түсініктеме жазудағы ... бұл ... ... ... ... қорытынды көрсеткіші әдеттегі қызметтен және
төтенше ... ... ... ... таза ... болып
табылады.
Таза табыстың көлемін 561 «Есепті жылғы бөлінбеген ... ... ... ... ... ... ... кредитіндегі айналымын салыстыру жолымен анықтауға болады.
Аудитор 571 «Жиынтық ... ... ... ... айналымын салыстыру жолымен анықтауға болады.Аудитор ... ... ... мәліметін Бас кітаппен және бұл ... ... №14 ... таза ... ... және оны ... ... пайдаланғанын тексеруге
міндетті.
Шегерімге жатпайтын шығыстар
Мыналар:
1)жылдық жиынтық табыс алуға байланысты емес шығыс- тар;
2)құрылысқа және ... ... емес ... алуға арналған шығыстар мен салық төлеу- шінің ... ... ... ... емес ... ... басқа да шығыстары;
3)мемлекеттік бюджетке енгізуге жататын ( енгізілген ) ... ... ... ... заңнамасымен белгілен- ген нормасынан
асып түсетін ... ... ... ... ... шығыстар;
5)Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық ... ... ... ... ... тиіс ... бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдер сомасы;
6)кәсіпкерлік қызметте ... ... мен ... ... ... ... өтеусіз негізде берген мүлкінің , орындаған
жұмыстаның ... ... ... ... бөлу ... ... ... жүзеге асыратын
жер қойнауын пайдаланушы қосымша төлеген төлем сомасы шегерімге жатпайды.
3.3. Кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... ... жылы 2004-2005 жылдарда- ... ... ... ... ... ... ,қаржы –шаруашылық қызметінің нәтижелері есебіне ... ... ... ... ... ... серіктестігінің басшылығы
жауап береді.
Кәсіпорын заңды тұлғалардың Мемлекеттік регистріне №18739-1958-ЖШС-мен
енгізілген.Аймақтық әділет ... ... ... ... ... мекен-жайы :Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы,Григоренко
көшесі,10
Пошта мекен – жайы : ... ... ... ... ... ... ... жарғылық қызметтен таза та- бысты алу .
Негізгі ... түрі – ... ... ... ... ... ... Қазақстан Респу- бликасының ... ... ... да ... ... ... Мемлекеттік ОКПО
классификаторы бойынша ... ... ... ... ... ету үшін 2003 ... 14 қаңтары- нан ... ... ... ... ... ... ... салық төлеушінің тіркеу нөмірі
582100044556 тіркелген,27.05.2003 ... ... ... құн салығын
төлеуші ретінде 10.05.2003 ж.сериясы 58305 №0007645.
Есеп-айырысу шоты-ТұранӘлемБанкі 001467556.МФО-195801756.
Жауакершілігі шектеулі серіктестігінің үлес қосушылары:
Ахметов Самат Дәуренұлы -100% 2 904 700 ... ... ... 20 904 700 теңге.
«Фитопрепараттар»ФК»жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бухгалтерлік
есеп ... ... ... есеп және ... есеп ... жылғы 24 мау сымдағы №309-II заңына сәйкес жүргізіледі.Есепті
жүргізу әдісі сонымен қатар есептеу ... ... ... ... ... ... ... өткізу,қызметтерді көрсету,жұмытарды орындау кезінде және сатып
алушыға ... ... ... ... қаражаттарының түсу
уақытына тәуелсіз) анықталады.
Аудиторлық тексеруге 2004 жылғы корпорациялық табыс салығы бойынша
декларация және ... ... ... шектеулі серіктес- тігі өзінің
балансында кафе,сауна,таксопарк.бильярд клубтары,өндірістік үйлер ... ... ... ... ... табыс:тауарларды өткізуден,қызмет көрсетуден,жұмыс
орындаудан түскен табыс- 87 427 508 теңге.
-кафеден түскен табыс- 7 095 931 теңге;
-саунадан түскен табыс-488 848 теңге;
-бильярд клубынан түскен табыс-3 444 065 ... ... ... ... ... ... өткізуден түскен табыс-8 222 130 теңге:
-тауарлы-материалдық қорларды өткізуден түскен табыс-59 336 231
теңге.
Барлық мәліметтер ... ... ... ... ... жалға беруден түскен табыс-116 618 223 теңге-705 шот.
2004 жылдың басынан ... ... ... байланысты 37 келісім-шарт
жасалған.
Мүлікті өткізуден сомасы -614 909 ... зиян ... ... ... ... ... ... қоғамынан сомасы
17 000 000 теңге дивиденттер алынған. ... ... ... ... қоғамының 26% акциясын иемденуші
болып табылады.
Басқа табыстары – 1 139 746 ... ... 2004 ... нәтижесі бойынша кәсіпорынның жылдық жиынтық
табысы - ... ... ... ... ... ... заңды тұлғадан алған дивидендтері
жылдық жиынтық табысты түзетуге жатады,сомасы – 17 000 000 теңге.
Түзетуден кейінгі жылдық жиынтық табыс – 204 570 569 ... ... ... ... теңге.Шығындар бойынша мәліметтер ... ... ... дәлелденген.
Теріс бағамдық айырманың оң бағамдық айырмадан асып түсуінен болған
шығындар – 591 455 ... ... ... ... теңге.
Тіркелген активтер бойынша амортизациялық аударымдар -38 222 473
теңге,соның ішінде :
-негізгі құралдар бойынша ... ...... емес активтер боынша- 1 509 532 теңге;
-жөндеуге шығындар – 11 387 358.
Шегерімдер барлығы – 203 204 932 теңге.Декларацияның ... 2004 ... ... салынатын табысы- 1 365 637 теңге.
Алдағы кезеңдерде жылжытылған зияндардың сомасы-341 938.
Түзетуден кейінгі және жылжытылған ... ... ... ...... ... табыс салығының сомасы – 307 200 теңгені құрайды.
Бухгалтерлік есептің мәліметтері бойынша салық ... ... ... ... 611 233 ... ...... жатқызылатын
шығыстардың нәтижесінде туып отыр:
салықтар бойынша – 152 488 теңге,
амортизация бойынша – 4 763 721 теңге.
Бухгалтерлік есепте амортизациялық аударымдар сомасы ... ... ... ... ... ... шекті нормалары
ішкі топтар бойынша ... ... ... есебінде
өзінің шешімі бойынша жүргізіледі.
Қорытынды,2005 жылы жылдық жиынтық табыс 2004 ... ... ... ... ... ... ... табыс – 2 042 954 теңгеге артқан.
Қорытынды
Диплом жұмысын аяқтай келе, ... ойды ... ... ... ... Қазақстан облысының фармацевтикалық
нарығындағы ... ... ... жыл ... бұл ... ... қол ... кәсіпорынның жылдық ... ... ... ... өткізуден ... ... ... ... ... шығып қалған
тіркелген активтер құнының ішкі ... құн ... асып ... ... ... айырма сомасының теріс
бағамдық айырма сомасынан асып кетуінен ... ... және ... ... ... ... жазу ... кәсіпорынның
бухгалтерлік есебінен мәліметтер жиналды,соның негізінде «Фитопрепараттар»
ФК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ... ... 2005 ... нәтижелері қарастырылды :
Негізгі және негізгі емес қызметтерден алынған табыс ... ... ... және ол №5 ... есеп стандарттарына сәйкес
есептелінеді . Яғни ... гі ... ... ... ... ... ... теңге,ал негізгі емес қызметінен
түсетін табысы 188776666 теңге. ... ... ... -
сатқаннан, қызмет көрсеткеннен, кәсіпорынға жататын актив - ... ... ... және ди - виденттерден –
12582597 теңгеден тұрады.
Табыс дайын ... ... ... ... және көрсеткен
қызметтерден алынады;олардың сатылу құны ... ... ... ... ... ... табыс=28 166 163(тауарларды
сатудан түскен табыс)+168 838 261(мүлікті ... ... ... (тіркелген активтер-дің баланстық ішкі топтық құнының ... ... +12 582 ... 132(оң ... ... ... ... айырма сомасынан асып кетуі) + 6508905 (басқа
да табыстар)=216 942 829 теңге
Жылдық жиынтық табысты түзету нәтижесінде:
Қазақстан ... ... ... ... ... салынған,Қазақстан
Республикасының резидент заңды тұлғасынан алынған дивиденттері – 12 582 597
теңге .
Жылдық жиынтық табыс =216 942 829 – 12 582 597 =204 360 232 ... =28 267 ... + 101 729 ... ... ... + 182 ... ... бойынша шығындар) +
+8 611 164(салықтар) + 32 314 902(негізгі құралдар бойынша амортизациялық
аударымдар)+1 349 ... емес ... ... ... 496 388(жөндеуге шығындар) =200 951 641 теңге.
Сонымен салық салынатын табыс = 204 360 232 - 200 951 641 =34 ... ... ... ... = ... * 30 % = 1 ... жылы жылдық жиынтық табыс 2004 жылмен салыстырғанда 210 337 теңгеге
кеміген.Шегерімдер ... ... ... ... табыс –
2 042 954 теңгеге артқан.
Бұл кәсіпорында басқа шағын ... ... ... өзінің
қазіргі нарықтық экономикадағы қабілетін дамыту процесі әлі де жүруде.Нарық
кәсіпорынды өзінің шаруашылық ... ... жаңа ... ... ... ... ... жасауға ынталандырады.Өнеркәсібі дамыған
батыс елдерінің халықаралық іс-тәжірибесі әкономиканың тепе-теңдігін
қамтамасыз етуде және ... және ... ... пайдалануда нарықтық тетіктердің тиімді екендігін дәлелдеді.
Аталған кәсіпорынның жылдық ... ... ... ... ... ... ... зор екендігіне көз жеткіздім.Оның
себебі,берілген кәсіпорынның табыс алу үшін ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай. Салық
есебінде берілген мәліметтер өңделіп, кәсіпорын өз табысынан мемлекеттік
бюджетке ... ... ... ... Бұл өз ... ... ... мемлекеттің бақылаушылық функциясының жүзеге асырылуына ықпал
етеді.Қандай да болмасын ... өз ... ... ... ... ... болып жатқан қателіктерді түзеулерін қалайды.Жалпы
заңды тұлғаның жылдық жиынтық ... ... ... алынған
табыстардың барлық түрлері жатады,олардың ішіне :
өнімдерді (тауарларды, ... ... ... ... ... , сондай-ақ амортиза- циялауға
жатпайтын активтерді өткізу ... құн ... ... ... ... ... дивидеттер бойынша және кәсіпорында қатысудан түскен
табыстар;
тегін алынған мүлік және ақшалар;
тәуелсіз кәсіпорындар арасында тауарларды ... ... ... ... ... ... де кіреді.
Бухгалтерлік есептегі жылдық жиынтық табыстың ... ... мен бұл ... есепте қателердің болмауы үшін ... ... ... ... ... ... ... тиіс;
-дивидендтер,кәсіпорынның табыстарына кіреді,бірақ олардың кезінде
салық салудан өткенінен кейін жылдық жиынтық табыстың құрамына кірмейді;
-бағамдық айырмада ... ... ... дің ағымдағы
бағамның жағдайын қарап отыру маңыздылығы;
-тіркелген активтердің шекті амортизациялық нормасын ... ... ... ... ... есептелуі қажет;
-жылдық жиынтық табысты есептеп болғаннан ... ... ... ... табыстар қаралуы тиіс;
-өткен салық кезеңі үшін ағымдағы салық кезеңінде төленген салықтар төлем
жүргізілген салық кезеңінде ... ... ... ... ... алуға байланысты емес шегерімдерді анықтау кезінде
үлкен жауапкершілікпен қарауы тиіс.
Кәсіпорынның өндірісті басқару және ... ... ... ... ұсынамын:
-кәсіпорынды басқаруда нарықтық механизмнің ең үздік тәсілдерін игеру;
-ғылыми-техникалық прогрестің,озық техниканы және өнім дайындау,жұмыс
орындау және ... ... қор ... ... ... ... ... және клиент бизнесінің
кәсіби аудиті методикасын жетілдіру;
-бизнестің ұйымдастырушылық,диагностикалық және арнайы ... ... ... ... ... ... субъектілердің экономикалық ... және ... ... арттыру.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1.“Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы” 2002 жылғы ... ... ... ... ... ... ... “Қазақстан Республикасындағы
аудиторлық қызмет туралы” 1998 ... 20 ... ... күші бар
жарлығы(2001 жылғы 15 қарашадағы өзгертулер және толықтырулармен.)
3.Қазақстан Республикасының “Салық және ... ... ... ... ... ... 12 ... №209-II Қазақтан Республикасының
салық кодексі.-Алматы:Юрист,2005 ж.-278б.
4.Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы:Қазақстан Республикасының
Заңы.-Алматы:Юрист,2003.-22 б.
5.Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... . ... ... жүргізуші субъектідегі Бухгалтер- ... ... учет и ... в ... с ... II).Алматы .- UIB,-2005
8.Әбдіманапов Ә.Бухгалтерлік және қаржылық есеп ... 2006 ... ... ... К.Ш.,ЕгемдердиеваС.К.,Дюсембаева З.К.Аудит и анализ финансовой
отчетности.Алматы“Қаржы-қаражат” 1998
11.Абленов Д.О.Аудит негіздері.-Алматы:Экономика,2005.
12.Андреев В.Д. Практический аудит.М.:“Экономика”,1994
13.Артеменко ... М.В. ... ... ... ... ... ... бухгалтерского учета и новая
корреспонденция счетов.-Алматы:Ержанов иК,2003.
15.КирьяноваЗ.В.Теория бухгалтерского ... и ... ... ... ... ... и
аудит.-М.:-Перспектива,1994.
17.Кеулимжаев К.К.,Әжібаева З.Н,Құдайбергенов Н.А.,Жантаева А.А.Қаржылық
есеп – Алматы:Экономика,2001.
18.Кеулімжаев ... ... ... ... ... ... есеп шоттарының
корреспонденциясы. Алматы:Экономика,1998.
19.Кутер М.И. Теория и принципы ... ... ... ... ... ... учет ... Б.,АндерсонХ.,КолдуэллД.Принципы бузгалтерского учета:Пер.с
анг./Под ред.Я.В:Соколова.-М.:Финансы и статистика,1996
22.Ниткин В.М.,Ниткина Д.А.Тоерия ... ... ... ... В.Ф.,Палий В.В.Финансовый учет.-М.:ФБК Прес,1998.
24.Подольский В.И. Аудит.-М.:Аудит,Юнити,1997.
25. Радостовец В.К.,Радостовец В.В.,Шмидт О.Н.Бухгалтерский учет ... ... ... ... А.Т. ... учет на предприятии.-Алматы:Экономика,2003.
27.Крейнина М.Н.Финансовое ... ... ... ... ... ... негіздері:Типтік бағдарлама экономика мамандығын
дайындайтын студенттеріне арналған.-Алматы:Экономика,2000.-17б.
29.Пятенко С.В.Организация ... ... и ... ФБК- ПРЕСС,2001,-376с.
30.Пупко Г.М.Аудит и ревизия:УЧ.пос.-Мн.:Интерпрессервис; Мисанта,2003.-
429с.
31.Привалов В.П.,Ковалев А.И.Анализ ... ... ... И ... ... и ... с.
32.Хорнгрен Ч.Т.,Дж.Фостер.Бухгалтерский учет:управленчес- кий аспект.-
М.:Финансы и ... есеп – ... ... есеп – ... ... ... ... бойынша декларация
Салық кезеңі – 2004 жыл.
Жылдық жиынтық табыс бөлімі
|100.00.001 |Тауарларды(жұмыстарды,қызметтер көрсетуді)өткізуден |87427509 |
| ... ... | ... ... | |
| ... ... ... ... | |
| ... құн өсімінен түсетін табыс | ... ... ... ... | |
| ... табыстар | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
|100.00.006 |Борышты талап етуді басқаға беруден | |
| ... ... | ... |Кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға | |
| ... үшін ... ... | ... ... ... тіркелген активтер құнының |-614909 |
| ... ... құн ... асып ... | |
| ... ... | ... |Кен ... ... ... жою ... нақты | |
| ... ... кен ... ... ... | |
| |жою ... ... ... асып түсуінен алынатын| |
| ... | ... ... ... меншіктен түсетін табысты бөлу кезінде| |
| ... ... | ... ... ... ... қайтарылған | |
| ... ... ... ... ... ол | |
| ... ... және | |
| ... ... да ... ,егер осы сомалар | |
| ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... ... ... | |
| ... ... | ... ... ... ... ... | ... ... | ... ... сала объектілерін пайдалану кезінде | |
| ... ... ... ... ... | ... ... | ... |Оң ... ... ... теріс бағамдық айырма | |
| ... асып ... | ... |Басқа табыстар |1139746 ... ... ... ... ... |
Жылдық жиынтық табысты түзету
|100.00.022 |Жылдық жиынтық табысты түзету: | |
| ... ... ... ... бұрын | |
| ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... |
| ... ... жылдық жиынтық табыс | |
| | ... ... ... ... ... ... ... |
|100.00.025 |Сыйлықақылар ... ... ... және ғылыми-техникалық | |
| ... ... | ... ... сыйлықақылары |838936 ... ... ... ... шығыстар | ... ... ... ... ... | |
| ... ... өндіруге әзірлік жұмыстарына | |
| ... ... мен жер ... ... |
| ... да ... | ... ... ... ... ... оң ... айырма |591455 |
| ... асып ... | ... ... |7286015 ... |Айыппұлдар,өсімпұлдар | ... ... ... ... шегерімдер: | |
| ... ... ... амортизациялық аударымдар | |
| ... емес ... ... амортизациялық |25325583 |
| ... | |
| ... ... енгізілген тіркелген |1509532 |
| ... ... ... аударымдар | |
| ... ... құн ... ... ... | |
| ... шығу құны | |
| |E)100 ... ... ... ... ішкі ... | |
| ... | |
| ... ... преференциялар бойынша | |
| ... ... ... құны | |
| ... ... ... | |
| | | |
| | | |
| | ... |
|100.00.037 |Барлығы ... ... ... ... ... ... ... табыс |1365637 ... ... ... ... ... ... |341638 |
|100.00.045 |Түзетуден кейінгі және көшірілген зияндардан |1023999 |
| ... ... ... ... | ... ... есептеу бөлімі
|100.00.046 |Есептелген салық сомасы |307200 ... ... ... ... ... |1277086 ... |Артық төленген салық сомасы |969886 ... ... ... бойынша декларация
Салық кезеңі – 2005 жыл.
Жылдық жиынтық табыс бөлімі
|100.00.001 |Тауарларды(жұмыстарды,қызметтер көрсетуді)өткізуден |28166163 |
| ... ... | ... |Үйлерді,ғимараттарды,құрылыстарды,сондай-ақ | |
| ... ... ... өткізу | |
| ... құн ... ... ... | ... |Міндеттемелерді есептен шығарудан | |
| ... ... | ... ... ... ... табыстар | ... ... ... ... түсетін табыстар |168838261 |
|100.00.006 ... ... ... ... ... | |
| ... ... | ... ... ... ... ... ... | |
| ... үшін ... ... | ... ... қалған тіркелген активтер құнының |36771 |
| ... ... құн ... асып ... | |
| ... ... | ... |Кен орындарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты | |
| ... ... кен ... ... ... | |
| |жою ... аударылған соманың асып түсуінен алынатын| |
| ... | ... ... ... меншіктен түсетін табысты бөлу кезінде| |
| ... ... | ... |Бұрын негізсіз ұсталып,бюджеттен қайтарылған | |
| ... ... , ... ... ... ол | |
| ... айыппұлдар,өсімпұлдар, | |
| ... және ... ... да ... ... |
| |осы ... ... шегеріп тасталмаған болса | ... ... ... ... ... алынған | |
| ... | ... ... ... ... жұмыстар, | |
| ... ... | ... ... ... ... |Сыйақылар | ... ... | ... ... сала ... пайдалану кезінде | |
| ... ... ... ... қамтылады | ... ... | ... |Оң ... айырма сомасының теріс бағамдық айырма |810132 |
| ... асып ... | ... |Басқа табыстар |6508905 ... ... ... ... ... ... жиынтық табысты түзету
|100.00.022 |Жылдық жиынтық табысты түзету: | |
| ... ... ... ... бұрын | |
| ... ... ... ... резидент | |
| ... ... ... ... |
| ... кейінгі жылдық жиынтық табыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық | |
| ... ... | ... ... ... | ... ... төлемдерге жұмсалған шығыстар |182259 ... ... ... ... ... | |
| ... ... өндіруге әзірлік жұмыстарына | |
| ... ... мен жер ... ... |
| ... да шығындары | ... ... ... айырма сомасының оң бағамдық айырма | |
| ... асып ... | ... ... |8611164 ... ... | ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... амортизациялық аударымдар | |
| ... емес ... ... ... ... |
| ... | |
| ... алғаш енгізілген тіркелген |1349938 |
| ... ... ... аударымдар | |
| ... ... құн ... ... активтер | |
| ... шығу құны | |
| |E)100 ... ... ... ... ішкі ... | |
| ... | |
| ... ... ... бойынша | |
| ... ... ... құны | |
| ... бойынша шығындар | |
| | | |
| | | |
| | ... ... ... ... ... ... ... бөлімі
|100.00.038 |Салық салынатын табыс |3408591 ... ... ... ... ... ... | |
|100.00.045 |Түзетуден кейінгі және ... ... |3408591 |
| ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |1022577 ... ... ... ... ... |600000 ... ... төленген салық сомасы |422577 |

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 90 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жылдық жиынтық табысты есептеудегі салықтардың экономикалық мазмұны26 бет
Инвест жобаны бағалау22 бет
Мұнай-газ саласындағы кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткіштерді пайдалану арқылы инвестжобаның тиімділігін талдау14 бет
Өндірістік кәсіпорын инвестициялық шешімдері15 бет
Алгоритм жайлы6 бет
Бөлшектер көзі және осы заманғы детекторлар9 бет
Газ разрядты санауыштар көмегімен ғарыштық сәуле интенсивтілігін анықтау6 бет
Есептеуіш техника кабинетіндегі қауіпсіздік ережесі14 бет
Метрология басы, құрылғылардың класстары жайлы мәлімет5 бет
Микропроцессорлық техниканың негізгі микроконтроллерлер19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь