Ақсуатқа ТОБЖ өңдеу

1 Аналогты дабыл тарату жүйесін талдау
1.1 Байланыстың даму кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1.1 Қазіргі цифрлық ақппарат тарату технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.2 Қызмет көрсетілетін пункттердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.2.1 Күршім . Зайсан . Ақсуат аймақтары арасында байланыс ұйымының сұлбасына сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.3 Талшықты . оптикалық байланыс желісін өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.4 "Күршім . Зайсан . Ақсуат" ОТБЖ жобалауына техникалық тапсырма ... ..13
1.5 Күршім . Зайсан . Ақсуат арқылы өту жоларнасын белгілеу ... ... ... ... ... ... 13
1.6 Оптикалық кабель типін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.7 Оптикалық кабельдің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.7.1 Оптикалық кабел түрін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.8Оптикалық кабелдің төселуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2 Техникалық бөлім
2.1 Оптикалық кабель параметрлерінің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
2.2 Оптикалық талшықтың екіншілік параметрлерінің есебі ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.3 Регенерация учаскесінің ұзындығының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.4 ТОТЖ . ның сенімділік есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.5 Трафик сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.6 Оптикалық кабельдің шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
2.7 ТОТЖ тезәрекеттілігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
2.8 ҚОМ сезімталдығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
2.9 ОТ қосқыштарының өшулігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
3 ТОТЖ . нің түрін таңдау және негіздеу
3.1 Арна санының есебі және негізделу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
3.2 SDH және PDH . ті мультиплекстеу структурасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
3.3 Таңдалынған тарату жүйесінің сипаттамасы, техникалық мәліметтері ... ... .38
3.4 SDH мультиплексациялау құрылымдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
3.4.1 Тасымалдау жүйесінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41
3.4.2 Тасымалдаушы ағындарды маршрутизациялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
3.5 STM.1 модулінің циклдық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
3.6 SDH желісінің топологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
3.7 Байланысты ұйымдастыру сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
4 Өміртіршілік қауіпсіздігі
4.1 Талшықты . оптикалық кабелді төсеу кезіндегі қауіпті және зиянды факторларды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
4.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
4.3 Ауаны баптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
4.3.1 Қолданылатын бөлмеде еңбек ету шартының анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
4.3.2 Микроклиматты бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
4.3.3 Ауа баптау жүйесін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
4.3.4 Кондиционерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
5 Күршім . Зайсан . Ақсуат аймағында ТОБЖ . ны жобалаудың бизнес жоспары
5.1 Шолу . қысқа қорытындылар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
5.1.1 Сіздің серіктеріңіз бен салаңыз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
5.1.2 Өнім . қызметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
5.1.3 Нарықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
5.1.4 Менеджмент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
5.1.5 Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
5.2 Қаржылық қажеттіліктер. Қаржылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
5.2.1 Инвестицияда қажеттілікті есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
5.2.2 Табыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
5.2.3 Пайдалану шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
5.2.4 Еңбек сыйымдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
5.2.5 Материалдық шығындар және қор бөліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
5.2.6 Әлеуметтік салық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .65
5.2.7 Электроқуат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66
5.2.8 Амортизациялық аударымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
5.2.9 Жобаланбаған шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
5.2.10 Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ..67
5.2.11 Кәсіпорынның қаупі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Қосымша А
Қосымша Б
Қосымша В
Қосымша Г
Соңғы жылдары байланыс саласының дамуында оптикалық кабелдер (ОК) мен талшықты оптикалық тарату жүйелері (ТОТЖ) дамуы қарқынды жүре бастады, өйткені, олар басқа кабелдер мен байланыс жүйелерімен салыстырғанда өз сипаттамасы жағынан алда тұрады. Оптикалық жүйелер мен кабелдер тек қалалық және қалааралық телефон байланысында ғана емес, сонымен қатар телевиденияда, бейнетелефонияда, радиохабарда, есептегіш техникада және т. б қолданыла бастады. Талшықты оптикалық байланысты қолдану радиорелейлік және спутниктік байланыспен салыстырғанда тарататын хабар көлемі әлдеқайда жоғары, өйткені, ТОТЖ-нің өткізу жолағы кең және сыртқы электромагниттік әсерлерге төтеп беру жағынан, ауа райының қолайсыз кезінде де сенімді байланыс ұйымдастыруға тиімді.
ТОТЖ-ның төмендегідей негізгі қасиеттерінің болуы: кең жолақтылығы мен жоғарғы өткізу қабілеттілігі, кең жиілік диапазонында аз басылуы, сыртқы электромагниттік кедергілерден жоғары қорғаныштылығы, кіші габариттілігі және жеңілділігі, шынайы трассалар бойында төселулердің жарамдылығы және т.б оған ерекше назар аударудың себептері бола алады.
Соңғы жылдары байланыс техникасында цифрлық түрлендіру, цифрлық тарату жүйесі және коммутациялау әдістері жиі қолданылады . Жылдам телекоммуникациялық технологиялардың дамуы соңғы уақыттарда жаңа цифрлық технологияның пайда болуына алып келді, олар: SONET-синхронды оптикалық желі және синхронды цифрлы SDH технологиясы, кей-кезде SONET/SDH бір технология ретінде қарастырылады, диапозон жылдамдығы 10 Гбит/с дейін барады. Бұл жүйенің басқа жүйелерге қарағанда мүмкіншіліктері көп: оптикалы талшықты жүйесін және радиорелейлі жолдарды қамтиды, пайдалануға (эксплуатацияға) ыңғайлы, сенімділігі жоғары және үлкен байланыс сапасын бере отырып байланыс желілерін бақылап, басқаруға мүмкіншілігі бар. Болашағы бар сызықты байланыс жолына оптикалы талшықты кабелі алынады, ол электрлік кабелімен салыстырғанда айырмашылықтары өте көп, олар: берілген сигналдың өшулігінің үлкен мөлшерде аздығы, көлемі және салмағы жағынан жеңілдігі, қымбат материалдың болмауы (мыс), ішкі электромагнитті әсерден абсолютті қорғанымдылығы және өткізу жолағының жоғарылығы. Оптикалы талшықты кабелдің көмегімен цифрлық сигнал тарату жүйесінде үлкен жылдамдыққа жетті.
Сәулежол талшықтарының тиімділігін ескере отырып, мен "Күршім – Зайсан – Ақсуат" бөліміне оптикалық-талшықты байланыс жолын өңдеймін. "Күршім – Зайсан – Ақсуат" бөліміне оптикалық-талшықты кабелін тарту, К-3600 аппаратурасын SMA – 1 аппаратурасымен ауыстыру, техникалық және экономикалық тиімді әдістерін қолдану болып табылады.
1. Иванов И.С. Аналоговые и цифровые системы передачи – Москва: Радио и связь, 1987 г.
2. Барон Д.А. Магистральные и внутризоновые кабельные линии связи. Линейные сооружения – Москва: Радио и связь, 1988 г.
3. Гроднев И.И., Ларин Ю.Т., Теумин И. Оптические кабели – Москва:Энергоатомиздат, 1991 г.
4. Зингеренко А.М., Баева Н.Н., Тверецкий М.С. Системы многоканальной связи – Москва: Связь, 1982 г.
5. Андрушко Л.М., Гроднев И.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические линии связи – Москва: Радио и связь, 1983 г.
6. Бутусов М.М., Верник С.М., Галкин С.Л. Волоконно-оптические системы передачи – М.: Радио и связь, 1992 г.
7. Ниеталин Ж.Н. Электрлік байланыс саласындағы терминдердің орысша-қазақша сөздігі – Алматы: 1993 ж.
8. Аппаратура сетей связи / Под. ред. М.И Шляхтера – М.: Связь, 1980 г.
9. Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: конструкции и характеристики - М.: Горячая линия - Телеком, 2002 г.
10. Убайдуллаев Р. Р. Волоконно-оптические сети – М.:Эко-Трендз, 2000г
11. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH – М.: Эко – трендз, 1999 г.
12. Дональд Дж.Стерлинг младший, переводчик Московченко А. Техническое руководство по волоконной оптике – Лори 2001 г.
13. М.М. Бутусов, С.Л.Галкин, С.П. Оробинский и др. Волоконная оптика и приборостроение - Л.: Машиностроение, 1987 г. – 328 стр.
14. Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели – М.: НТЛ, 1999 г.
15. Попов Б.В. Строительство и техническая эксплутация волоконно-оптических линий связи – М.: Радио и связь, 1996 г.
16. Бродниковский А.М., Убайдуллаев Р.Р. Поляризационная модовая дисперсия волоконно-оптических систем передачи – Метрология и измерительная техника связи 2001 г.
17. Иванов А.Б. Контроль соответствия в телекоммуникациях и связи. Часть 1 – М.: Сайрус Системс, 2000 г. 376 с.
18. Chernikov S.V. ''All-Fiber dispersive transmission filters based on fiber grating reflectors '' Optics Letters.-1995.-Vol.20.-№14.-Р.1586.
19. Каталог оборудования «SMA - 1» 2002 г.
20. Докладчик к.т.н. Макаренко Доклад на тему:
«Построение транспортных сетей на базе оборудования SMA – 1». 2002 г.
21. Гончаренко А.М., Редько В.П. Введение в интегральную оптику. Минск: Наука и техника, 1975 г.
22. Экономика предприятия. Под ред. О.С. Срапионова. – М: Радио и связь, 1998 г.
23. Алибаева С.А., Бабич А.А. Методические указаниядля экономической части выпускной работы – Алматы 2009 г.
24. Основы экономики телекоммуникации (связи) Под ред. Голубицкой. – М.: Радио и связь, 1992 г.
25. Кондицирование. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте. – А., 1989 г.
26. Рахманов Б.Н. Безопасность при эксплуатации лазерных установок. – М.: Машиностроение, 1981 г.
27. Тяжин Ж.Т «Методические указания по выполнению СРС» – А.: 1999г
28. Баклашов Н.И., Китаев И.Ж. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды – М.: Радио и связь, 1989 г.
29. Электронная версия на сайте http: //www kazakhtelecom .кz//
30. Электронная версия на сайте: //www.siemens.ru//
31. Электронная версия на сайте http: //www map .кz//
        
        1 Аналогты дабыл тарату жүйесін талдау
1.1 Байланыстың даму кезеңдері
1.1.1 Қазіргі цифрлық ақппарат тарату ... ... ... даму ... бірі ... ... ... кең қолданылуы. Оптикалық – талшықты жүйе деп – ... ...... ... жүйе. Бас кезінде талшықты оптикалық
жүйенің дамуы оптоэлекторнды элементтердің шығуымен байланысты ... ... ... және ... ... ... ... жүйесінің SDH, PDH құрылғысы)
Синхрондық цифрлы иерархияның пайда болуы талшықты ... ... ... жол ... ... да ТОТЖ - ң ... әлі де ... Оптоэлектронды элементтердің және қабылдау – ... ... ... мен ... ... ... қолдану
сезімталдығы регенерациялық аудан ұзындығы 400 км жетті, бірмодты оптикалық
талшық өшулік коэффициенті ... ... ... ... ... ... ... ұстанымдарды қолданады. Кеңінен қолданылатын
легировенді эрби оптикалық талшық негізінде ... Эрби ... ... ... ... ... – талшық жүйесінде
қолданылады. Біруақытта барлық спектрлік компоненттерді күшейтеді. Күшейту
ауданының ұзындығы 120 км ... ... ...... ... ... сөз және ... таратылады. Таратылу ортасының сипаттамасынан
тарату жылдамдығы тәуелді, оның қашықтығы және сапасы онда ... ... ... ... жылдам таратылады, қателігі аз.
Талшықты – оптикалық ... жаңа ... ... оның сапасын
жақсартады. Кабельдің ... ... ... технологиясын
мультиплексирлеу деп аталады.
Басқару қосылғыштары және бақылау жүктемелерін тасымалдау мақсатымен
синхронды цифрлық иерархиясының (SDН) цифрлық құрылым ... ... ... ... ... талшықты, радиорелейлі) байланысты
топтық жолдар, ... жол ... ... ... сигнал тарату қабаты
екі бөлімнен тұрады: бөліктік (секционный) қабаттан жөне физикалық орта
қабаты. ... ... ... байланыс орындарының арасындағы ақпаратты
таратумен ... ... ... ... ... ... орындарының арасындағы сигнал ... ... ... ... ... мен және ... станциялары
немесе күре жолдарды ауыстырып - қосқыштар арасында қамтамасыздандырады.
Оптикалық ... ... ... және оның ... ... өткізгіштермен мыс сымдарының салыстыра отырып олардың ... ... ... ... ... ... және ... бөгеуліктерден абсолютті қорғанымдылығы. Негізгі
жетістіктерінің бірі түсті ... ... ... ... ... ... ... құрамы - кварцтік құм.
Байланыс техникасында бірнеше килограмм мыстың орнына 1 гр таза ... ... Бұл ... ... ... ... электрлік
кабельге қарағанда әлдеқайда қолайлы және оңтайлы.
Әйнек талшығы нәзік болғандықтан, ... ... ... ... ... ... шегі талшық үшін өте жоғары, және ол
болат төзімділігіне сәйкес. Жұқа ... бар ... ... ... ... ... ... бұл қасиетін ескере отырып бірнеше жарық
өткізгіштерді бір кабельге ... ... Оны ... орап ... ... ... ... өткізгіштердің механикалық
бөгеуліктерге қарсы тұрып бере алатындай болуы ... ... ... ғана ... ... да өте қауіпті. Олар оптикалы кабельдің
түзу жерде және созылу ... ... ... ... шығындарын
тудырады.
Оптикалы талшыққа түсірілетін ... ... ... үшін
шешімдер қабылданды. Жеке өткізгіштер кабельдің ішінде ... ... ... ... ... ... болуы керек.
Температураның өзгеруінен кабель құрылысына ... ... ... ... ... ... қабықшасының сатылы сыну
көрсеткіші өзекше сыну көрсеткішінен төмен болғандықтан, қолайсыз жағдайда
температураның өзгеруінен қабықша сыну ... ... ... шарттары бұзылып, ақпарат шығындарына әкеледі.
1.2 Қызмет көрсетілетін пункттердің сипаттамасы
Бітіру ... ... ... ... ... ... сай
телекммуникациялық желіні құру;
- Көрсетілген тұрғылықты елдімекендер арасында әртүрлі хабарларды
тарататын сапалы байланыс ... ... ... ... байланыс орнату. Таңдалған пункттар
арсындағы байланысқа деген сұраныс ... ... ... ... ... елдімекендердің байланысқа деген сұранысы ... ... және ... ... ... ... елдімекендерге қысқаша сипаттама келтірейік.
Күршім. Күршім ауданының орталығы. ... ... 23.2 ... км ... Қазіргі жағдайда Күршімде жиырма мың халық ... ... ... ... Қысы ... ... температурасы –45°С дейін
барады. Жаз болса ыстық, шілде айында температура +45°С ... ... ... ... ... ... ауыл-шаруашылық өнімдерін
өндіру және қайта өңдеу. Ауданда ... ... ... бар. ... ТОО ... орманы" және ТОО "Марқакөл орманы" айналысады.
Сонымен қатар жеке ... ... ... ... ... ... ... ұлт өкілдері тұрады.
Зайсан қаласы. Зайсан ауданының орталығы. Шығыс Қазақстан Облысындағы
үлкен аудандардың бірі. 1868-ші жылы құрылған. 1941-ші жылдан ... ... ... ... тауының бөктерінде орналасқан бұл қалада жиырма бес
мыңнан аса адам тұрады. Халықтың басым ... ... ... ... ... егін ... мал шаруашылығы жақсы дамыған.
Халықтың ... ... жеке ... ... ... ... қазақтар. Басқа ұлт өкілдерінен орыстарды, ... ... ... ... ... ... жүгері, қауын, қарбыз ... ... ... ... бойында балық шаруашылығымен де
айналысады.
Ақсуат. Тарбағатай ауданының орталығы. Ауданның ... 25.1 ... км ... ... ... саны он сегіз мың. Ауа райы ауыспалы
континенталды. Қысы суық, ауаның орташа температурасы –22°С–30°С. Жаз ... ... ... ... +25°С +35°С ... ... ... шаруашылығы: егін шаруашылығы, мал шаруашылығы. ... ... жеке ... ... Негізгі тұрғындар қазақтар,
орыстар. Басқа ұлттардан татарларды, немістерді, ... ... ... ... ... ... қауын, қарбыз және көкөнітер
құрайды. Зайсан көлінде және Қандысу, ... ... ... ... ... де айналысады. Мал шаруашылығында қой, ешкі және ... ... түрі ... ......... аймақтары арасында байланыс ұйымының
сұлбасына сипаттама
«Зайсан – Ақсуат» - аралығында аналогты тарату ... ... К – 3600. ... ... жүйесі біріншілік желіде (12 – ... (60 – ... ... (300 – арналық) және төртіншілікте
(900 – арналық) типтік желілік тракты ұйымдастырады. К – 3600 ... ... – 4 ... 7200 арна ... ... ... Ол өте ... үлкен құрылғы, ол екі бөліктен тұрады: сызықтық күрежол құрылғысы,
шеткі ... ... ... және ... ... және ... ... құрылғысына жиілік түрлендіргіштер
кіреді, бұл ... ... ток және ... ... ... ... да ... құрылғылардан тұрады.
КМ – 4 кабель екі коаксиалды тарату жүйесінен және бір симметриялы
жұпты ... ... ... ... – 3600 ... ... жолын комплекстік тарату жолы ... ... ... ... болады.
Тарату жолы келесі аппаратурадан тұрады: К – 3600 сызықтық күрежолы,
ол жоғары жиілікті ... және ... ... -24Р ... ... ТМ – телемеханика, ҚБ – қызметтік байланыс, Б ... К – ... ... ... және басқа да көмекші құрылғыдан)
тұрады. Сызықты – кабельді құрылғысы - магистральді ... ... ... ... ... ... және НУП ... ауылдық
контейнерінен тұрады.
«Күршім – Зайсан» магистрал аралығында К – 1020С ... ... ... К – 1020С ... құрылғыны типтік түрлендіру кезінде
құрылады және берілген жүйе үшін ... ... ... ... ... және қызметтік байланыстан тұрады. К – 60П
әрбір екі кабельдік ... К – 1020С ... бір ... К – ... ... жұмыс істейді.
К – 1020С сызықтық тракты 312 - 4636 кГц ... ... ... екі сызықтық бақылау ... (К4), 308 ... және 4896 кГц ... ... ... ... ұзындығы 280км тең, ол ОУП – ОУП К – 60П ... ... ... К – 1020С ... ... ... ОУП немесе Оп К –
60П жолына орналасады. К – 1020С ... ... ... ұзындығы К–
60П учаскесінің 11/6 орташа ұзындығы 3,2 км тең және МКСА – ... және ... МКС – ... ... -1020С ... трактісіндегі жиілік жолағы қолданылатын
түрлендіргіш құрылғысына байланысты ... ВГ және ТГ ... – 1020С ... ... ... және үш түрлі
станция кіреді.
-СОЛТ бағаны, бір немесе екі құрылғыдан тұрады.
-К -1020С ... ... ... ... (НУП) ... ол ... – 60П –пен герметирленген ... ... ... К – 1020С ... ... жиілік бұрмалануларды түзетушілерден,
магистралдық түзетуші және НУП К – 60П цистернасынан тұрады.
Арналарды жиілікті бөлу ... ... ... ... ... ... арқылы айырылады. Арналық дабылдар мұндай қасиетке ие
болу үшін ... ... ... ... олар ... тұрады.
Модуляция қорытындысында түрлендіргіш шығысында ВЧ дабылдары құрылады.
ЖБА құру кезінде, сызықтық спектрді экономдау үшін, ОБП ... ... Бұл ... ОБП ... ... ... ... спектрінің жиілік
бойынша жылжуы ғана жүзеге асырылады.
1.3 Талшықты – оптикалық байланыс желісін өңдеу
Бітіру жұмысына берілген техникалық тапсырмаға сәйкес ... ... ... ... аудан орталығы Зайсан қаласы, аудан орталығы
Ақсуат арасын байланыстыратын зонаішілік ... ... ... оптикалық тарату желісімен байланыстыру.
Көпарналы цифрлық тарату жүйесімен (ЦТЖ) дабылдарды тарату кабелдік,
радиорелейлік және ... ... ... ... ... ... ... уақытта кабелдік жолдарға олардың жасағыштығы ... ... ... жоғары баға берілуде. Сондықтан
жобаланатын байланыс кабелді болады. SDH ... ... ... қолдануға негізделгендіктен, жобаланатын байланыс ... ... ... ... ... ... аламыз. Шамаланған жол жүретін
Шығыс Қазақстан облысының бөлігі бір жағынан тегіс рельеф, бір ... ... ... Бұл ... ... ... игерілген жазықтық, сондықтан дұрысы ... ... ... ... ... ... кабелді автомобилдік
жолдардың бойымен салу ТОТЖ эксплуатациясын жеңілдетеді.
Бұл нұсқау аудан орталығы Күршім ауылы, аудан орталығы Зайсан ... ... ... ... ... ... бойымен кабел жүргізу.
Таңдалған жолдың мына аймақтардағы ұзындығы: Күршім - Зайсан – ... - ... – 170 км. ... ... ... 370 км құрайды. Берілген
жол негізгі республикалық жол болып табылады.
Сурет 1.1 - Оптикалық кабельді орналастыру ... ... келе ... ... жолдардың бойымен тартамыз,
сол себептен ТОТЖ эксплуатациясын әлдеқайда жеңілдетуге болады.
1.4 "Күршім – Зайсан – ... ОТБЖ ... ... ... ... ... ... " Күршім – Зайсан – Ақсуат " ... ... ... К-3600 ... STM-1 және ОТБЖ ... ... жол ... 370 км қүрайды.
Tиімді оптикалық-талшықты кабелін таңдау, оның негізгі параметрлерін
есептеу; қайта ... ... ... ... ... ... ... қорғау сұрақтарын қарастырамыз.
1.5 Күршім – Зайсан – Ақсуат арқылы өту жоларнасын белгілеу
Жобаланушы талшықты – оптикалық тарату жолы ... ... ... ... бір ... ... ... Жоларнаны
белгілеу кезінде жоларна ұзындығын ғана ... ... ... ... ... ТОТЖ – ға кіре ... Біріншілік желінің перспективалы
топологиясы екіншілік желі топологиясының электрбайланысын үнемдеу қажет.
Ауылшаруашылық бөліктерінде, демалыс ... және т.б ... ... болмайды, мұндай жерлерде авариялық – түзету ... ... ... ... ... ... тұрғын үй пункттеріне
кіруіне жол бермеу керек, ол кабель линиясына ... ... ... ... ... байланысты ТОТЖ – дың құрылғысы
автомобильдік ... ... ... ... төселінеді.
Күршім – Зайсан – Ақсуат таңдалған маршрутта ТОТЖ – ды төсеу халық
тұратын ... көп ... ... олар ... ... ... етеді, бұл
Қазақстан Республикасының цифрлық сақинасының басты мақсаты.
Сондықтан, менің ойымша, ТОТЖ – дың бұл ... ... ... ... ... ... бойынша ауданды цифрлы байланыспен
қамтамасыз ету болып табылады. ... іске ... ... ... ... ... ... желілер құру, желінің өткізу қабілетін
жоғарылату, қызмет көрсетудің жақсы сапасын ... ету ... Бұл ... телекоммуникациялық желілердің жоғарғы техникалық
және ... ... ... анықтайды.
Сурет 1.2 – Оптикалық кабель өтетін жоларна
мұндағы:
- Облыстық маңызы бар автомобильдік жолдар;
- Республикалық маңызы бар ... ... Қара ... ... ... ... ... кабель типін таңдау
Байланыс желісін жетілдірудегі жетекші орын жәй ... ... ... ... ... ... ... тиесілі:
- Сыртқы электромагниттік өрістерден жоғары қорғанғыштығы;
- Үлкен кеңжолақтылық.
ТОК - дер 10- 10 Гц ... ... ... ... ... ... жиілік 6 - 10 есеге өседі. Осыдан кейін ... ... ... ... мыс ... ... ... Оптикалық желілер тарату жылдамдығы 10 Гбит/с дейін аралықта жұмыс
жасайды (тәжірибелік түрлері 100 Гбит/с ... ... ... ... ... ... ... үлкен болуы;
- Тапшы металдар (мыс, қорғасын) кварцпен ауыстырылуы;
- Ақпараттарды таратудағы жоғарғы тұйықтылық;
- Кабелдің салыну ұзындығының үлкендігі аз ... ... ... ... ТОБЖ-ң сенімділігінің артуы;
- Кабел салмағының аздығы.
Оптикалық кабелді зоналық телефон желісінде қолданылуы мүмкін, ... ... ... оның ... ... ТОТЖ жұмсалатын салым шығындары және эксплуатациялық
шығындары кабелге таңдау жасау дұрыстығына байланысты. Таңдауға бір ... ... ... ... ... ... кеңжолақтылығы,
оптикалық шағылу толқынының ұзындығы, энергетикалық потенциал, мүмкін
дисперсия, бүлінулер) әсер ... ... ... оптикалық кабел техникалық
талаптарын қанағаттандыруы керек:
- электрлі кабелдерді төсеу жағдайларында да төселу мүмкіндігі;
- бар техникалардың барынша көп қолданылуы;
- сыртқы ... ... және ... Оптикалық кабельдің сипаттамасы
Өнеркәсіпте (ЗАО “Эликс-Кабель”) кабелдің келесі түрлері шығарылады:
ДАУ, ДПС, ДПУ, ДА2, ДП2. ... ... ... ... ... ... ... пайдаланамын. 1.1 - кестеде таңдалған кабелге
қысқаша сипаттама бердім. 1.2 - ... ... ... параметрлерін
есептеу үшін берілген мәліметтер көрсетілген.
1.7.1 Оптикалық кабел ... ... ... ... оптикалық кабелі.
Қолданылуы: ДАУ (Эликс-Мо) ... ... ... ішкізоналық байланыс жүйелерінде қолданылады. Бұл оптикалық
кабел топырақ, құм жерлердің барлық ... ... су ... төселуге
арналған. Талшықтардың саны 72-ге дейін жетуі мүмкін. Бір ... саны 4-6 ... ... ... ... БОТ
9.5/125 (бірмодты оптикалық талшық) өшулік коэффиценті 0.22 дб/км ... 1.1 - ДАУ ... ... ... ... ... мкм: | ... |9.5 ... |125 ... ... оС |-40 +55 ... саны |24 ... ... мкм |1,55 ... ... , ... |0.22 ... типі ... ... ... м |2200 ... ... мм |18 ... ... |790 ... ... Н |20000 ... 1.2 - Оптикалық кабель параметрлерін есептеу үшін ... |Сан ... ... ... ... және ... |
|толқын ... |(=1,55 мкм ... ... ұзындығы |l=30 км ... ... ... |2 Нм ... ... ... ... салу кезінде келесі жұмыстарды орындаймыз: ... ... ... ... ... сынау, төсеу, кабелді және кіріс
құрылғыларды ... ТОТЖ – ді ... ... ... ерекшеліктер бар. Бұл ерекшеліктер ОК – дің өзгеше құрылысына
байланысты, ... ... ... ОК – дің ... және ... аз;
- ОК ұзақ жерде төселуі;
- талшықтар өшулігін ... ... ... ОК – дің ауа ... шыдамдылығы.
Талшықты күрежолдың параметрлерін өлшеудің ... ... ... ... ... ... ... 0,001-0,05дБ мәні
аралығында болу керек. Оптикалық рефлектометр әдісінің негізгі приборлары
өшулікті өлшеумен бірге ... ... ... ... ... ... өшулігін және дискреттік коэффицент
шағылуларын ... ... ... ... ... ТОТЖ – ның
параметрлерін оптикалық рефлектометр әдісімен өлшеудің негізгі ерекшелігі –
жоғарғы ақпараттылық, өйткені өшулік ... Бұл ... ... ... ... жоғалулар және үзілу жері, кері шағылулар.
Өлшеу оптикалық күрежолдың бір ... ... ... ... көп ... құмды, топырақ жерлер. Жоларна
бойында II категория грунты. Кабелді төсеу әдісі ... шарт ... ... ... ... және ... ... механикалық орнатқыштар
көмегімен төсеуге болады.
ОК төсеу кезінде ... және ... ... ... экскаваторлар және т.б) және кабелді ... ... ... ... және т.б) пайдаланылады.
Біз қолданатын кабелдің ұзындығы 2,2 км, бұл 2200 м ... ... ... ... ... ... муфталарын орнатамыз.
Оптикалық муфталарда оптикалық кабел ... ... ... жерлері, оптикалық муфталардың орнатылған жерлері әртүрлі ... Бұл ... ... ... мықты орнату қажет.
2 Техникалық бөлім
2.1 Оптикалық кабель параметрлерінің есебі
Оптикалық ... ... ... ... сәулежол, ол жұқа
әйнекті талшықты ... ... ... онда ... ұзындығының 1014…1015
Гц жиілікті микрон диапазонында электромагнитті сәулені ... ... ... әсер ету ... опто ... екі әр ... ... шағылу және сыну күйімен байланысты. Материалдың оптикалық
қасиеті n сыну ... ... Сыну ... ... болуы
оптикалық тығыз деп аталады. Талшықты сәулежолдар дөңгелек қиылысады және
екі концентрациялы диэлектрик қабатынан тұрады. Центрінде ... ... ... ... оны аз ... тығыздықты әйнкеті қабықша
қоршайды. Жүрекше мен қабықшаның ... ... ... сәулесінің шағылуы
жүзеге асады, ол сәулежол осімен ... ... ... ... ... үшін ... ... негізі
жүрекше/қабықша бөліну шегінде шағылу жағдайын жақсартуда және энергияның
сыртқы ортаға бөлініп кетуінен қорғайды. Жүрекшенің сыну ... n1 ... a, ал ... – n2 және b деп ... ... ... ... үшін, n1>n2 шартын орындалуы қажет. Бұл шартпен ішкі шағылу толық
қамтылады. Қабықшаның сыну көрсеткіші n2 – ... ал n1 ... мәні ... ... ... бар. Бұл ... сыну
көрсеткішінің профилі деп аталады.
Сәулежолдың жүрекше – қабықша бөліну шектері мөлдір әйнектен тұрады,
ол оптикалық сәуленің шағылуы үшін ғана емес және де ... ... ... ... ... ... ... үшін қоршаған орта толық ішкі
шағылуды және апертура шартын орындау қажет. Бізге белгілідей, ... ... ... ... кіші ... өтуі ... n1 > n2 шарты
бойынша, толқын анықталған бұрышқа құлау кезінде толығымен шағылады және
басқа ... ... ... ... ... ... бар болуы үшін V
нормаланған жиілік 2.405-ке тең немесе аз болуы қажет.
(2.1)
мұндағы d - жарықжол өзекшесінің ... ... ... ... ... ... сандық апертурасы.
NA сандық апертурасы жарықжолдың маңызды сипаттамасы болып табылады.
Сандық апертураның физикалық мағынасы мынада: ол осі жарықжол ... ... ... ... Осы конуста жатқан жарықжол ұшына түскен барлық
сәулелер жарықжолға бағытталады.
Талшықты жарықжолдың сандық апертурасын келесідей табамыз:
(2.2)
мұндағы n0 – ... ... ... ортаның сыну көрсеткіші;
u – жарықжолдың апертуралық бұрышы;
-өзекше мен қабықша сыну көрсеткіштерінің қатыстық айырмасы.
(2.3)
ITU-T ұсынысына ... ... ... ... үшін 1.55 мкм
толқын ұзындығында n1 = 1,468, n2 = 1.4642. ... ... ... апертурасын анықтаймыз:
ITU-T ұсынысы бойынша, бірмодалы талшықты ... ... 8 бен 10 мкм ... жату керек, ал қабықша диаметрі 125 мкм тең.
X = 1,55 мкм кездегі нормаланған жиіліктің ... ... ... параметрлері n1 = 1,468, = 0,0025, NА = 0,1055, а = ... в = 125 мкм және ... ... ұзындығы = 1,55 мкм талшықты-
оптикалық жарықжолдарда ... ... ... ... ... ... параметрлерінің есебі
Кез келген талшықты-оптикалық сәулежол дисперсия деп аталатын маңызды
параметрмен сипатталады. Сәулелердің таралуының топтық жылдамдығының таралу
параметріне тәуелділігі ... деп ... яғни ... сәулежол
бойымен таралғандағы өзгеру процесі. Талшықты сәулежолда үш түрлі дисперсия
болады: модааралық, материалдық және толқындық. Дисперсияның ... ... ... ... ... ... және спектрдің кеңдігі, және
де мод санының көп болуы. Бірінші тип ... ... деп және ... құрамнан тұрады: материалдық және толқындық. ... ... ... ... ... ... ... болады. Бірмодты
сәулежолда модааралық дисперсия болмайды. Материалдық дисперсия жүрекше
материалының сыну ... ... ... ... ... ... тұрақты таралудың толқын ұзындығына
тәуелділігімен сипатталады, себебі сәулелену көзі бір ғана ( ... бар ... ... ( ... ені бар ... ... шығарады. Дисперсия сәулежолдан өткізетін жиілік
жолағымен анықталады, оптикалық кабелмен ... ... ... ... ... физикалық мағынасы оптикалық сәулеленудің талшық
бойымен 1км ұзындықта импульсінің ұзақтығын ұлғайтумен ... ... ... ... сыну ... ... Толқындық дисперсия толқын ұзындығында модтың таралу процесіне
байланысты.
Оптикалық сәулелену ... ... ... кеңейтіліп, өткізу
жолағының эквиваленттілігіне әкеледі.
Материалдық дисперсия келесі формуламен анықталады:
(2.5)
бұл жерде М – меншікті материалдық дисперсияның коэффиценті, ( = ... ... ... М(() = - ... - ... ... ені (( = 2,5нм)
Толқындық дисперсия мына формуламен анықталады:
(в = ... ... B(() – ... ... ... коэффиценті,
( = 1.55 мкм толқын ұзындығында B(() = ... ... ... ... ... және
толқындық дисперсиялардың қосындысынан шығады. Материалдық және ... ... 1,3 пен 1,66 мкм ... ... толықтыра
алады.
Қарастырып отырған жағдайымызда:
(2.7)
Толқындық және материалдық дисперсия, 1200…1600 нм толқын
ұзындығында бірмодты сәулежолдың жиіліктік ... ... ... сыну ... ... ... сәулежолдар үшін дисперсия мәні толқын ұзындығына байланысты,
олар әрқашан дисперсияның абсолютті мәнін, ал ... ... ... және дисперсия сипаттамасының тіктігін көрсетеді. ... ... ... ... ... дисперсия
параметрімен бағалаған, ол материалдық және ... ... ... талшықтардың жиіліктік сипаттамалары сәулелену көзінің
спектралдық қасиеті ... ... ... ... ... емес.
Сондықтан оларды жиілік облысында дисперсия эквивалентімен ... ... ... ... ... атқа ие және ... ... МГц.км.
Қазіргі кездегі көпмодалы сәулежолдар негізгі ... ... ... мәні ... ... ... ... мынадан тұрады =1…15 пс/нм.км. Кеңжолақтылық коэффицентін
дисперсияға байланысты есептесек, келесі қатынасты ... ... ... келе, БОТ көпмодтыға қарағанда өте жақсы жиіліктік қасиетке ие.
2.3 Регенерация учаскесінің ұзындығының есебі
Цифрлы ...... ... ... регенерациялық учаскесінің
РУ ұзындығы көптеген факторларға байланысты, негізгісі болып: энергетикалық
потенциалды (Э) айтуға болады. Ол ... ... = Рпер – Рпр, ... Рпер – ... сигналдың абсолютті дәрежесі, дБм;
Рпр – қабылдау құрылғысының кірісіндегі оптикалық сигнал ... ... ол ... коэффиценті немесе Рош бірлік регенератордың
қателік мәні берілген мәнінен аспау керек, дБм;
Э – энергетикалық потенциал, оптикалық талшықтағы, РУ ... ... емес ... сигналдың максималды өшу мәнін анықтайды.
Кванттық немесе фонтомдық шу, оптикалық сигналмен ... ... ... басқа түрлеріне қарағанда, жұмысымда оны есепке
алмаймын). ОТ ... ... (1, ... МДҚ Wмдм – ... ... қабылдау құрылғысының минималды сезімталдығы. РУ
ұзындығын анықтау үшін оның ... ... ... (2.1 - ... 2.1 - РУ ... ... үшін оның есептеу сұлбасы
ОС-Р – разъемдік оптикалық ... ... саны РУ- да 2 ...... көрсетілмейтін регенерациялық пункт;
ПРОМ – қабылдап таратқыш оптикалық модулі, оптикалық ... ... ... ... ... ... келтіледі.
ОС-Н – разъемді емес оптикалық қосқыш, ОК ұзындығында саны бірден аз
Ару = 2Аоср + q Аосн + (1 lру + Аt + Ав, ... Аоср – ... ... өшулігі, 0,5…1,5 дБ тең;
q – разъемді емес ... ... ... – разъемді емес оптикалық қосылғыштың өшулігі,дБ;
(1 – ОК өшулік коэффициенті дБ/км;
lру – регенерациялық учаскі ұзындығы, ... – ЦТОЖ ... ... ... ... үшін ... 0,5…1,5 дБ тең;
Ав – ЦТОЖ ... ... ... (ескіру,
деградациялану және т.б) Ав=2…6 дБ (оптикалық сәулелену ... ... және ... ... ... иерархияның сызықты құрылғысынан белгілісі тарату
дәрежесі ... ... ол ... тең: Рпер = +2…-4 ... ... ... өшулік бойынша осылай табамыз:
lру=,км.
(2.11)
Энергетикалық потенциалды Э SMA1 аппаратурасының ... ... 36 дБ ... ... барлық мәндері белгілі, q – разъемді ... ... ... ол салынған ұзындық санынан біреу аз.
РУ ұзындығын анықтаймыз lру мах, разъемді емес қосылғыштардың өшулігі
нолге тең. Егер босатылған РУ – дің ... ... ... , км ,
(2.12)
lру мах = (36 – 2 х 0,75 – 0,75 – 4) / 0,22 = 135 ... lру мах ... ОК – дің ... ұзындығын анықтаймыз,
құрамы РУ - дың (2.13) формуласынан аламыз:
q=Ц,
(2.13)
мұнда Ц - символы үлкен сан жағына дөңгелектеу болып табылады.
q=135 / 2,2 ... емес ... ... ... мына ... бойынша
есептейміз:
q=q - 1
(2.14)
q = 61 – 1 = 60.
Осы қосқыштардың өшулігі q Аосн тең. ... РУ – дың ... ... ... = 60 х 0,1 / 0,22 = 27 ... - (2.15) ... ... РУ ... мына формула бойынша
анықтаймыз:
lру=lру мах - (l, км ,
(2.16)
lру = 135 – 27 = 108 ...... ... РУ – нің ... - 108 ... ... ұзындығын дисперсия бойынша төмендегідей
табамыз:
Lру ≤ 0.44 / ... (u – ... ...... жилік (SТМ-1 сызықтық дабыл тарату жылдамдығы ... ... 0.44 / (τр Fт) = 0,44/ (15 1012 ... 106) = 188,6 ... ... ... ... жоларна бойында НРП мен ОРП
орналастырамыз.(2.1 - сурет)
Сурет 2.1 – ......... жоларнасы бойындағы НРП мен ОРП
орналастыру схемасы
2.4 ТОТЖ – ның сенімділік есебі
Сенімділік – қазіргі заманғы магистралдық және ... ... ... ... табылады. Негізі жоғары сенімділікті талшықты ... ... ... ... ... ... ... магистральді кабельдердің негізгі техникалық эксплуатациялық
тапсырмасының жүйесі, тракттар мен байланыс ... ... ... жұмыс істеуі болып табылады. Берілген тапсырма ТОТЖ – дың әртүрлі
факторларда, ... ... ... ... арна ... кері ... ... немесе арнаның толық жұмыстан шығуы
кезінде төселуіне байланысты. Кез – келген кері ... ... СТЭ ОКМ – ... ... ... ету – бұл комплекстік тапсырма, оның құрамына,
бағалау әдісінің есебі, ТОТЖ – дың параметр бақылауының және ... ... ... ... – дің кері ... ... оның қандай байланыс жолында
қолданылатына ... ... ... ... ... ТОТЖ –
дың сенімділігі кабел құрамындағы металлға байланысты.
Тәжірибеде көрсетілгендей байланыс ... ... ... (металлдық немесе металлданған қабықшалы) оның бұзылуына немесе
механикалық жүктемеге әкеліп соғуы мүмкін.
ОК – дің ... әсер ... тағы бір ... дым ... Оның аз мөлшерде болуының өзі оптикалық талшық ... ... әкеп ... ... ... будан қорғау үшін мыналарды
қолданамыз.
ТОТЖ – ның сенімділігін жоғарылату ... кері ... ... ... ... кері ... кезінде қалпына келтіру күйін үзуге болмайды;
- желіде бірнеше ... ... ... ... ... ... және кері қайту статистикасын топологиялық
есебінен ...... ... ... – дың ... ... бағалау параметрінің бірі m ... 100 км ... жыл ... ... ... N – ТОТЖ – нің L ұзындығының k жыл ішіндегі кері қайту саны.
m мәнін ТОТЖ- да болатын ... кері ... ... ... ... ... ТОТЖ – да ... арналарының жеке немесе түзетілмейтін
кері қайтулар; ТОТЖ – дың ... ... кері ... ... ... ... немесе қабылдау регенераторлары, электрмен
қамтамасыз ету жүйелері және т.б. Сенімділік параметрлерін анықтағанда ... ... ... – дың жұмыс сапасының эффективтілігінің сипаттамасы ... кері ... ... болып табылады, 1 км жоларнада кері ... ... ... мына ... ... ... 8760 – жыл ... сағат саны;
100 – трасса ұзындығы, m мәнін км анықтаймыз.
Кері ... ... жеке ... ... ... ТОТЖ ... ... шартына байланысты. Жыл мезгіліне де байланысты .
Біртипті ТОТЖ - да L ... кері ... ... ... бойынша формула бойынша есептеледі:
(2.20)
Кері қайтудың орташа уақыты формула бойынша есептеледі:
tср.наработки = 1/ λ
(2.21)
Аналогы бойынша қарапайым кабель магистралінде кері ... ... t ... ... анықталады және формуламен есептелінеді:
(2.22)
Бұл көлемнің тығыздығы Пуассон заңына бағынып мына формула ... ... ... ... көрсеткіштерді аламыз.
Бұзылу тығыздығы:
m = (100 х 1,1) / (15 х 250) = 2,69 х 10-2.
Кері қайту интенсивтілігі:
λ = (2,69 х 10-2) / (100 х 8760) = 3,07 х ... ... ... ... = 1 / 3,07 х 10-8 = 3,26 х ... ... ... интенсивтілігі:
v = 3,07 х 10-8 х 250 = 7,675 х 10-6.
Уақыт бойынша t кері қайтпау ... ... = е-vt = e-7,675 x 10 x0 = ... 2.4 - ... ... t кері қайтпау жұмысы
|t, жыл |0 |1 |2 |5 ... |1 ... ... ... ... жыл |8 |10 |15 |20 ... |0,999933 |0,999916 |0,999875 ... ... ... ... ... ... ... бағынады
және оны есептейміз.
Кесте 2.5 - Көрсетілім функциясының таратылым тығыздығы
|t, жыл |0 |1 |2 |5 ... ... ... |
| | | |-6 | ... лет |8 |10 |15 |20 ... ... ... |
| |6 | |-6 | ... – дың ... ... ... мен ... ... А
және Б қосымшаларында көрсетілген.
2.5 Трафик сипаттамасы
Жаппай қызмет көрсету теориясы кездейсоқ ағындардың келіп түсу ... ... ... жағдайына байланысты. ТОБ қызмет ... ... ... арна ... ... ... ... береді. Мұндай жағдай
коммутация жүйесін сипаттайды (телефон станциялары, АТМ – коммутаторлары).
Жаппай қызмет көрсету теориясының негізгі түсінігі: қызмет ... ... ... (трафик), бірарналы қызмет ету уақытын бөлу, қызмет ... кері ... ... ... ... уақыты, қызмет көрсету
жүйесінің өткізгіштік қасиеті.
Сұраныс ағыны (трафик) ... және ... емес ... ... ағынын стационарлы деп атайды (бұл жағдай цифрлы
біріншілік желіге тән). Кез – ... ... саны ... ... анықталады, оның келіп түсуі мен аяқталуы қажет емес.
Қарапайым ағын (трафик) - ... ағын ... ... ... ... ... моделін қолдану арқылы сұранысқа
қызмет көрсету интервалдарының тығыздығын есептейміз,бір арналы қызмет
көрсетудің орташа ... ... және кері ... ... Рот.
N- арнасының орнатылған режимінде қарапайым ағынға приоритетсіз қызмет
көрсету ықтималды k ... (0< k< N) ... ... ... кері ... (бұл бүкіл N арнасының бос болмау ықтималдығы) ... ... / N!) Е / ... Е – бір арналы немесе ағын тығыздығының орташа уақыты (трафиктің
эрлангтық тығыздығы). ... ... ... ... ... бір Эрланг – бұл арнаның 1 сағаттағы ... ... ... ... желісінің трафигінің анализінің
негізін қалайды. Қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... бірлігі Эрланг пен өлшенеді. Сұраныс ағынының
трафик тығыздығы ... ... – бұл ... бірлігіндегі бір арна бойынша
сұраныстардың орташа қосылысы.
Е = Тобср/ Т=(Сt)/Т
(2.25)
мұнда С – Т ... ... ... – шақырудың орташа ұзындығы.
Трафик түрлері. Қазіргі заманғы цифрлы желілер мен ... ... ... ... 10 Гбит/с жылдамдықта таратып және коммутациялай
алады. Трафиктің негізгі екі түрін ... ... - ... кездегі
трафик (дыбысты тарату, аудио, бейне, және т.б) және ... ... ... – бұл қазіргі уақыт трафигі. Олардың сұранысы
өткізу жолағы мен байланыс арнасының уақытша кідіруіне қатал.
Транспорттық ... ... ... ... ... ... STM-1 дің 2430 байт кадрлы виртуалды контейнер дәрежесінде 100%-
дық арна жүктемесінің телефондық трафигі 1890 байт ... ... ... - ... ... ... ... желінің өткізу жолағын
табамыз (СЦИ/SDH)
Кэф= Fuse / F = Рuse / P =0,78
(2.26)
мұнда F - мултиплексирлеуші арнаның ... ... ... ... ... өткізу жолағы;
Р – кадрдағы байт саны;
Рuse – кадрдағы ... ... байт ... ... өткізу жолағы 155,52 Мбит/с, пайдалы жүктеме 121,3
Мбит/с (=155,52*0,78) телефондық трафиктің тарату ... ... ... ... шығындары
Бір жарықжол ұшының екіншісіне қатысты тік ығысуы әсерінен, сонымен
қатар жарықжолдардың ауытқуынан ... ... ... ... ... шығындарды анықтайық.
Жарықжолдың х (х = 0,5 мкм) ... ... ... ... ... x1,x2- ... ... nэ – моданың фазалық жылдамдығы бәсеңдеуінің тиімділік
көрсеткіші:
(2.30)
– фазалық жылдамдық:
(2.31)
мұндағы с – ... ... (с = 3-105 ... – орташа сыну көрсеткіші:
(2.32)
J0,J1- бірінші және екінші реттің цилиндрлік функциясы.
J0(1,2705) = 0,56;
J1(1.2697)=0.4
дБ
Тік осьтердің Ө(0 = 0,30) бұрышына ауытқуынан туған шығындар:
(2.33)
мұндағы W0 - НЕ11 ... мода ... ... пісіру кезіндегі бірмодалы талшықтың ... ... мәні 0,1 дБ ... ТОТЖ ... ... ... таңдау жүйенің тезәрекеттілігін есептеумен және оның мүмкін
мәндерімен салыстыруымен бағаланады.
Жүйенің ... оның ... ... және ... ... ... ... мүмкін тезәрекеттілігі В( тарату жылдамдығымен, бит/с,
оптикалық сәулеленудің модуляция әдісімен, сызықты кодтың ... ... ... ... , ... ( - сызықты сигналдың сипаттамасын есепке алатын коэффициент
(сызықты кодтың түрі). NRZ коды үшін (=0,7.
МСЭ-Т ұсынысына сәйкес, SDH ... ... ... коды NRZ ... ... = 4,52 ... жалпы тезәрекеттілігі келесі формуламен анықталады:
t= 1,111, нс,
(2.36)
мұндағы tтар – таратушы оптикалық ... (ТОМ) ... = 1нс (155 ... ... ...... ... модульдің (ҚОМ) тезәрекеттілігі, tпр = 0,8
нс;
tов – РА ұзындығында импульстің кеңеюі.
tсв = ( ( lру, ... ( - ... ... ... анықталатын дисперсия.
tсв = 17,5( 83 = 1,45 нс
t= 1,111= 1,69 ... ( = 1,69 нс < tдоп ( = 4,52 нс ... онда ... түрі ... ұзындығын таңдау дұрыс.
(t = tдоп ( - tож (,
(2.38)
(t = 4,52 – 1,69 = 2,83, ... ... қоры деп ... ( < tдоп ( ... ... ... және ... құрылғылары
сызықты сигналдың бұрмаланусыз таралуын қамтамасыз етеді.
2.8 ҚОМ сезімталдығын есептеу
Қабылдағыш оптикалық сәулеленудің ... ... бірі ... ... ... яғни ... ... айқындалған
(детектрленген) қуатының минималды мәні, мұның әсерінен ... ... ... ... мәні ... ... ... яғни қателіктер ықтималдығын 10 кем емес
қамтамасыз ету мезетіндегі бұрмалану ... жоқ болу ... ... ... 21 фотонның генерациясы қажет етіледі. Бұл кез ... ... ... ... ... ... шек ... және детектрлеудің кванттық шегі деп аталады.
Көрсетілген шекке сәйкес оптикалық ... ... ... ... = , ... = = 6,45 ( 10 ... детектрлеуші қуат (МДҚ) деп аталады.
Сигнал/шуыл немесе ... ... ... мәні
қамтамасыз етілетін ҚОМ кірісіндегі оптикалық сигналдың минималды ... ... деп ... ОТ ... өшулігін есептеу
ҚОМ кірісіне түсетін оптикалық қуат деңгейі жүйенің энергетикалық
потенциалына, ОТ қуатының шығындарына, ...... және ... ... емес ... қуатының шығындарына тәуелді болып келеді.
ОТ- дағы қуат шығыны нормаланады және құралады, ... ... ... 0,36 ... ал үшінші ұяшығында 0,22 дБ/км (бұл ... ... ... – салмалы емес қосқышта қуат шығыны нормаланады және 0,1дБ
құрайды.
Алмалы – салмалы қосқыштағы шығын келесі қосындымен ... = ( аi, i = ... а1 – ОТ ... ... ... шығын (2.2 - сурет)
а2 – бұрыштық келіспеудегі шығын (2.3 - ... - ... ... шығын (2.4 - сурет)
а4 – ескерілмеген шығындар.
Бірмодалы ОТ- дағы ... ... ... шығын келесі формуламен
анықталады:
а1 = - 10 lq , дБ,
(2.41)
мұндағы:
( - екі ОТ – ның ... ... ... ... ( = 1,138 ... – БОТ модасының диаметірін анықтайтын параметр, w = 10 мкм.
а1 = - 10 lq = 0,056 ... – ның ... ... ... ... ... шығындарды есептеу формулаларында ( келіспеушілік бұрышынан
басқа, ауанының сыну көрсеткіші де кіреді. ОТ – ның ... ... ... ... ... ... ... шығын
анықталған қиындықтарға әкеледі. Сондықтан а2 = 0,35 дБ қабылдаймыз.
Сурет 2.2 - ОТ радиалды ығысуы
Сурет 2.3 - ОТ ... ... 2.4 - ОТ ... ... ... ... ... есептеу үшін келесі
формулаларды қолданамыз:
а= - 10 lq , ... – ОТ ... ... ... ... – ОТ диаметрі;
(а – апертуралық бұрыш.
БОТ үшін шығынның аз шамасына жету үшін Z = 2,95 ... ... (а = 5,336( ... - 10 lq = 0,01 ... - ... ... ... шығындарды а4 =0,01 дБ
тең деп аламыз.
Алмалы – салмалы ... ... ... ... ... аспау керек.
Ар = ( 0,5 дБ,
(2.43)
Ар = 0,056 + 0,35 + 0,01 = 0,426 ( 0,5 (дБ)
ал, алмалы – ... емес ... Ан ( 0,1 ... ТОТЖ – нің түрін таңдау және негіздеу
3.1 Арна санының есебі және негізделуі
Арна саны таңдалған тұрғылықты ... мен ... ... ...... ... жердегі халық санын статистикалық мәліметтерден
көруге болады. Таңдалған пункттердің халық санын орта ... ... ... ... [1 + ], ... Ho – ... ... ... ... ... ... – аумақтағы жылдық орташа өсу, % (қабылданғаны (2(3)%);
t – период, санақ жүрген жыл мен жобаланған жыл айырымы, жыл.
Жобаланған жыл перспективасы 5(10 жыл ... ... ... 5 жыл деп ... болсам, мына формуламен есептеймін:
t=5 + (tn - ... tn – ... ... жыл; tn = 2009 ... – Ho мәліметтер байланысты жыл. t0 = 2005 ... = 5 + (2009 – 2005) = 5 + 4 = ... және (3.2) ... ... ... ... ... санын
есептейміз.
Күршім: 20000 адам
Ht = 20000 ( [1 + ]9 = 23902 (мың.адам),
Зайсан: 25000 адам
Ht = 25000 ( [1 + ]9 = 29878 ... ... = 18000 ( [1 + ]9 = 21512 ... ... телефондық арналардың маңызы зор болғандықтан жобалап
берілген пункттар ... ... ... ... ... ... ... санын есептеуде шамалап алынған формуланы қолдануға болады:
(3.3)
мұндағы ( және ( - ... ... және ... ... тұрақты коэффиценттер; әдетте шығындар 5%, онда ... – бір ... ... орташа өзіндік жүктемесі, у=0,15 Эрл.;
КТ – тартылыс коэффициенті, кең көлемде тербетіледі (0,1 - ден ... ... ... КТ=12%, яғни КТ=0,12;
ma и mб – ... ... ... ... пункттар арқылы қызмет
көрсетілетін абоненттер саны қызмет ... ... ... ... анықталады. Телефонмен қамтамасыздандырылған тұрғындардың орташа
коэффиценті 0,3. Сонымен абоненттер саны былай анықталады:
m=0,3 ( ... = 0,3 х ... = 0,3 х 23902 = ... = 0,3 х ... = 0,3 х 29878 = ... = 0,3 х Htв,
mв = 0,3 х 21512 = 6453.6
(3.3) формуласы ... ...... ... nтлф ... = 1,3 х 0,12 х 0,15 х ((7170.6 х 8963.4) / (7170.6 + 8963.4)) ... = ... ... ... nтлф ... = 1,3 х 0,12 х 0,15 х ((8963.4 х 6453.6) / (8963.4 + 6453.6)) ... ... Күршім – Ақсуат учаскесіндегі арна саны 193 тең.
2 ... 63 ... ... ... ... ... төсегендіктен барлық каналдардың 100%-дық ауысуын
қамтамасыз етеміз, содан алатынымыз:
Nобщ = 193 арна ( резервсіз)
Резервті N = 193 + 193 = 386 ... да бір ... ... 2 ... 63 ағыны бар, 63(30=1890 арнаны сыйдырады.
Есепеуден байқағанымыздай 386 ... ... ... ... керек, сондықтан (STM-1) синхронды транспортты модульді аламыз.
3.2 SDH және PDH – ті ... ... ... ... (STM) ... ... ... ақпарат структураға сәйкестелінеді. SDH – те бұл структуралар тракт
қабаттарында түзіліп цифрлы ағынға және де ... ... ... ... ... SDH ... ағынының желіде фазасы мен
жылдамдығының өзгеруі қарастырылады. Бұл SDH – ті ... ... желі ... ... ... «SIEMENS» фирмасының синхронды
мультиплексорлары цифрлы иерархиялар мен плезихронды цифрлы иерархияларды
құрайды. 3.1 - суретте SDH және PDH ... ... ... ... 3.1 - SDH және PDH ... ... ... контейнерлердің құрылуынан басталады. PDH ... С-12, С-3 ... С-4 ... ... ... ақпарат
тарату ағынының жылдамдығы контейнер көлеміне байланысты бекітіледі. (POH)
трактысын қосу арқылы виртуалды контейнер құруға ... ... ... SТМ ... ... қабатта орналасқандықтан оның
бастамасын "бөліктік" деп атайды (Section ОН6 SOН). ... ... ... ... ... АU-бағыттаушы жүктеме циклының бірінші байты
беріледі. Қалған 261хN бағана жүктемеде орнығады. SOН - ... ... ... ... ... (RSOН және МSOН). ... арасында таратылады, МSOН байланыс орындарының арасында, онда
қайтагенерациялы транзиттен өтіп SТМ-ді қалыптастырады. ... ... ... ... үшін виртуалды -котейнерлер алынады (Virtual Container
,VC). VС-n - бұл блоктық ... ... ... ... ... ... мкс ... жоғары циклды 500 мкс.
Кез-келген VС-n жүктеме алақынан (контейнер С-n) және күре жолдық
бастамадан ... (Path ОН, РОН), ... ... етуші күре жолдың тасушы
сигналы: n=С-n+РОН(n=1,2,3,4) AU=VС-n + АU - бағыттағыш. VС-4 блогын ... ол SТМ-1 ... ... ... ... ... бірінші 9хN бағанада SТМ-N үшінде бекітілген тұрғыда орын алған. АU-
бағыттаушы VС ... ... ... ... TU субблогы (Tributari
Unit) жоғарғы және ... ... ... күре жол қабатындағы өз-ара
келісушіліктерді қамтамасыз етеді; Олар ақпараттық жүктемеден (VС-11, 12,
2, 3) және ... ТU-n = VС-n + ТU ... ... Бір ... көп ... ... ... тұрған VС жүктемесінде орын алған
бір немесе бірнеше субблоктарды топтық субблоктар ТUО деп ... 3.2 ... ... ТUG-3 ... бір ТU-3 ... ТUG-2 бір ... (жеті) болады; ТUG-2 — ТU-2 біреу немесе ТU-12 бір текті жиынтык
(үшеу) ... ... ... ... субблоктар байттық түрде
мультиплексирленеді.
3.3 Таңдалынған тарату жүйесінің ... және ... ... ... ... отырып синхронды цифрлық
иерархияның SMA-1 апаратурасын таңдаймыз.
SMА-1 Мультиплексоры толын ... 1550 нм ... ... ... жасайтын, тарату жылдамдығы 155 Мбит/с ... ... ... Желі ... сақиналық құрылымына қойылу/бөліну
(3.2-сурет) функциясы бар, SDH трибутарлы ағындарына ... ... ... ... қолданылады.
Сурет 3.2 - Қойылу/бөліну функциясы бар мультиплексор сұлбасы
«SIMENS» фирмасының SMА-1 синхронды ... ... ... 2.1- ... ... 3.1 - ... ... SMA-1 синхронды мультиплексорының
негізгі техникалық сипаттамасы
|Көрсеткіштер атауы ... ... |SMА 1 |
| | ... ... жылдамдық ... |155.520 ... ... |В |40,5-75 ... ... |Вт |70-160 ... ... жылдамдығы: негізгі|Мбит/с | ... ... ... 75 Ом, | | ... Ом | |2,048 ... ... импульсы: | | ... ... |В |3(10% ... жалғағыштар |В ... ... |дБ |6, 1024 Гц ... ... ... саны ... |21 ... ... саны ... |63 ... код |- |HDB 3 ... номиналды ұзақтығы |нс |244 ... ... |кГц |2048 ... ... құру ... | | ... емес ... |1 ( 10 ... ... ... |нм ... ... нм ... ... | | ... ... |дБ |36 ... ... түрі |- ... |
|Резервті модульға қосылу |с |10 ... ... ... |мс |25 ... SDH ... құрылымдары
Синхронды тасымалдау модулінің (STM) топтық түрленуін қарастырайық.
Желіге келіп түсетін ақпараттар құрылымдармен келістіріледі де, соның
арқасында ... ... SDH бұл ... секцияның желілік
қабатында және трактарда құрады және цифрлық ... ... ... ... ... Осы ... функциясына SDH желісі
арқылы тасымалданатын цифрлық ағындардың ... мен фаза ... ... ... компенсация плезиохронды тәртіпті өткізетін
синхронды желі ретінде SDH түрленуін қамтамасыз етеді.
«SIEMENS» ... ... ... ... ... және плезиохронды цифрлық иерархия ағындарын қалыптастырады.
Мультиплексация контейнер құрудан басталады. Келіп түскен ... ... ... сәйкес жылдамдықтарын теңестіріп, SDH С-12,
С-3 немесе С-4 ... ... PDH ... ... ... ... ... контейнерлерге тұрақты ... ... ... тақырыпшасын (POH) қою ... ... ... VC-12, VC-2, VC-3 ... ... Яғни VCтт=POH+C. Тракт тақырыпшасы РОН VC ... ... да, осы ... ... ... ... POH
функциясында тракт сапасын ... және ... ... ... Жоғары реттік POH трактысы сонымен қатар VC контейнерінің
ақпараттық жүктеме құрылымы ... ... ... ... ... VC-12 ... VC-2 ... бірлік TU-12 немесе TU-3 сәйкес
көрсеткіштермен TU (ақпараттар көрсеткіші) бірге ... TU ... ... желі ... арасында келісуді қамтамасыздандырады және
жоғарғы реттік VC циклы бастамасынан цикл ... ... ... ақпараттық жүктеме және TU ... ... TU = ... + VC. ... ... VC ... белгілі бір бекітілген
позицияны алатын бір немесе бірнеше TU «топтық ... ... ... ... TUG TU-12 ... U-3 ... генерациялау жолымен құрылады.
Өзінің пішініне байланысты VC-4 виртуалды контейнерлері тек ... ғана ... ... VC-4 ... ... ... ... көрсеткіштерімен бірге AU-4 административтік бірлігін құрайды. Яғни AU =
AU көрсеткіш + VC. AU көрсеткіштері VC-4 виртуалды ... ... ... ... SDH ... ... ... айырымын сақтайды. STM
жүктемесіндегі белгілі бір бекітілген ... бар бір ... ... ... ... бірлік» (AUG) деп аталады. Топ құрамында біркелкі
AU-3 блоктар жиыны ... бір AU-4 ... – N, N AUG және SOH ... ... ... ... = SOH + ... Тасымалдау жүйесінің сипаттамасы
Қазіргі заманғы техника коммутациясының және таратудың дамуы ... ... ... желі ... жүйе шығаруға алып ... ... (ТЖ) – бұл ... ... ... желі
ресурстарын біріктіретін инфрақұрылыс. Тасымалдау кезінде ақпараттың орын
ауысуы ғана ... ... ... ... және айналмалық)
автоматты және бағдарламалық басқару, бақылау, шапшаң ауыстырулар ... да ... ... ... ТЖ барлық синхронды және асинхронды
ақпарат ауысу түрлері қолданылатын бар және жобаланатын қызметтерге, ... ... ... ... база ... табылады.
СЦИ тасымалдау жүйесі – ақпараттық желі және басқару жүйесі және SDH
басқаруларының ... СЦИ ... ... жүктемесі ПЦИ желі
сигналдары, сонымен қатар жаңа ... ... және ... ... мүмкін. Аналогтық сигналдар цифрлық түрге желідегі қондырғылар арқылы
түрленеді.
СЦИ ... ... ... ... ... ... Желі ... қабаттарға бөлінген үш топологиялық бір
біріне қатыссыз қабаттардан (арналар, тракттар және ... ... ... қабат арнайы функцияларды орындайды және беру нүктелері бар. Олар
өзіндік басқару және ... ... ... ... ... ... ... және басқа қабаттарға әсерін төмендетеді.
Қабат функциялары ... ... ... қабаттардың физикалық
орындалуына қатысты. Әр қабат өз бетінше пайда болады және ... ... ... ... ... ... ... SDH желісі әртүрлі ... ... ... ие. SDH тасымалдау жүйесінде сигнал жүктемелерінің өзі емес,
цифрлық құрылымдар – тасымалдауға қатысты сигналдар ... ... ... ... ... ... операциялар
ішіндегілерге қатыссыз орындалады. Қажетті жерге жеткізіп, ... ... ... ... ... ... Сондықтан SDH тасымалдау
жүйесі тұнық болып келеді.
Желілік ... ... ... және жеке ... және ... ... ... басқару SDH қызмет көрсету жүйесі
арқылы жүзеге асырылады.
SDH тарату қабаттарының ортасында ең ірі ... ... ... ... ретінде синхронды тасымалдаушы модулдер (STM) болып
табылады. Жоғары жиілікті ... ... ... үшін ... ... Тасымалдаушы ағындарды маршрутизациялау
Желіні басқарудың соңғы сатысы таралымдар қондырғыларын ... ... және ... ... көмегімен жалғаудан және
таралымдарды инициализациялаудан ... ... ... ... ... ... таралымдар және блоктарды
кофигурациялаудан және ағындарды маршрутизациялаудан:
Ағындарды маршрутизациялау желі администраторының ... ... ... бағдарламалық басқару арқылы жүзеге асады. Маршрутизация процесі
келесі түрде іске асырылады:
- Windows кіру;
- Жүйені активтеу керек;
- ... ... ... ... ... ... ... жүргізілетін станцияның бағдарламалық қосымшасын
жүктеу керек;
- Маршрутизацияға кірісу.
Маршрутизация кросс-жалғану терезесінде үздіксіз іске ... ... ... трибуттар кірісін және жоғары реттік жинау блоктарының
кірісін таңдап, ... ... ... Осы ... ... коммутацияланған трактының жағдайы пайда болады. Бұл ... ... ... орнатуға, сонымен қатар
берілген ағынға жалғанған ... ... ... болады (қажет
болғанда). Барлық кросс-жалғанулар және олардың жағдайы бөлек кестеде
көрсетіліп, басылып ... STM-1 ... ... ... ... STM-1 ... түрінде көрсетілген STM-1 модулінің
қисынды құрылымын қарастырамыз. STM-1 модулінің жылдамдығы 155 Мбит/с. STM-
1 ... ... ... ... ... ... және ... көрсету
(ОАМ) және қосымша функцияларды іске асыратын артық сигналдары (OH) бар.
Мұндай ... ... ... деп ... STM ... ... қолданылғандықтан, оның тақырыпшасын ссекционды (SOH) ... Ол ... (R SOH) және ... (M ... ... R SOH ... арасында , ал M SOH транзит
регенераторларынан ... STM ... ... ... арасында
беріледі. R SOH – циклдық синхронизация, қатені бақылау, ... ... ... ... ... сонымен қатар қызметтік
байланыс және қолданушылар арасында ақпаратты тарату арнасын ... ...... ... функциясын орындайды және басқару жүйесін автоматты
резервке ауыстыратын, ақпаратты тарату және қызмет ... ... ... ... ... 125 мкс. ... цикл екі еселі құрылым
ретінде келтіріледі, оның форматы: 9 жолды, бірбайтты 270 бағанадан тұрады.
(9(270=2430 элемент). Әрбір элемент бір байттық (8 бит) ... ... ... 64 кбит/с. STM-1 барлық ... ... ... кбит/с тең. STM-1 циклы жолдың үш тобынан тұрады: секциондық
тақырыптар жолы – регенерациялық секция (R SOH) ... 3(9 ... ... ... (M SOH) форматы 5(9 байт ; AU-4 көрсеткіш жолы
1(9 форматы байт; қажетті жүктеме жолы форматы 9(261 ... AU-4 ... ... маршрутты тақырыпшасы POH бар бір виртуалды
контейнерды VC-4 таымалдауға ... POH ... ... – виртуалды
контейнердің жиналу нүктесінен таралу нүктесіне бүлінбей жетуін қамтамасыз
етеді.
Байт тақырыпшасы келесі мәндерге ие:
-J1 байты – ... ... ... үшін 64(8 ... циклдық режимде таратуға қолданылады;
-B3 байты – BIP-8 коды, ... ... ... ... ... ... ... түрін көрсетуші. Пайдалы жүктеме ... ... ...... ... көрсетуші. Қашықтағы терминалға желі
жағдайын хабарлайтын ақпаратты таратуға ... ... ... ... ... – маршрут қолданушысы арқылы байланыс ... ... ... ...... ... ... жағдайы, мультифремдерді
ұйымдастыруға қолданылады;
-Z4 – жүйенің келешекте дамытылуына қолданылатын резервтегі байт;
-Z5 – оператор ... ... ... ... цикл тақырыпшасының құрылымын қарастырайық. SOH тақырыпшасы екі
блоктан тұрады (12-сурет): R SOH – көлемі 3(9=27 ... ... ... және ... 5(9=45 ... мультиплексті секцияның
тақырыпшасы. R SOH және M SOH ... ... ... ... A1, А1, А2, А2, А2 ... STM-1 циклы STM-N (A1=11110110,
А2=00101000) құрамында болмаған жағдайында теңестірулер болып келеді;
-В1 және үш В2 ... ... ... ... табу ... тексеруге қолданылатын екі кодтық тізбекті қалыптастырады: BIP-8 8-
биттік тізбекке В1 салу үшін және BIP-24 ... ... В2 салу ... байты үшінші кординаттың «с» мәнін - STM-N ... ... ... анықтайды;
D1-D12 байттары формируют DCC ақпаратты таратуының қызметтік арнасын
қалыптастырады: D1-D3 ... ... DCC ... (192 ... D4-D12 – ... секцияның DCC (576 кбит/с) арнасын;
-Е1, Е2 байттары дыбыстық байланыстың қызметтік арналарын ... ... : Е1 ... ... (64 кбит/с), ... ... (64 ... ... ... керек жағдайда, дыбыстық байланыс ақпараттарын
тарататын ... ... ... ,К2 ... APS ... ... ... кезінде жөнделген арнаға
автоматты қосылуды басқаруға қолданылады;
-Z1, Z2 байттары ... ... ... ... Z1 ... ... ... болып келеді;
-S1 байты – SSM байты– синхронизация ... ... ... ... ... ... ақпарат таратылады;
-( белгісімен белгіленген алты байт тарату ортасымен ... ... ... ... ... ... тақырыпша түрленуіне (басқаларына
қарағанда) қатыстырылмайды;
-Барлық белгіленген байттар келесі халықаралық ... SDH ... ... жылдамдықты тарату желісін құру үшін желі ... ... Оны ... ... ... ... толық желі топологиясы ... ... ... ... ... ... ... және олардың ерекшеліктері қарастырылған:
а) SDH базалық топологиясы ең қарапайымы «нүкте-нүкте» ... ... Ол ... ... ТМ көмегімен сұлбада
көрсетілгендей қабылдау/тарату резервті арналарынсыз, дәл солай ... ... ... ... ... ... шығыстарды
(қабылдау/тарату арналары) қолданатын стопцентрлі 1+1 түрлі резервтермен
құрылады. Негізгі арналар ... ... ... ... милисекундта
автоматты түрде резервке ауысады.
б) «тізбектелген сызықтық тізбек» топологиясы Бұл базалық топология
желі трафигінің ... өте ... және ... ... және ... ... ... желі нүктесінде қолданылады. Ол
екі үшында да терминалды мультиплексорларын, сонымен ... ... ... ... ... іске ... Бұл
топология әр енгізу/шығару мультиплексорлары бөлек буын болып табылатын
тізбектелген сызықтық тізбекті еске ... Ол ... ... ... ... ... резервтелген күрделі 1+1 ... ... ... ... концентратор функциясын іске асыратын «жұлдызша» топологиясы. Бұл
топологияда коммутация ортасымен немесе SDH ... ... ... ... желі ұшы ... ... атқарады сонда трафиктің
бір бөлігі пайдаланушылар терминалына шығарылуы мүмкін, ал қалғандары басқа
алшақтатылған ұштарға жіберілуі ... ... ... ... ... деп атайды, егер оың кірісіне STM-N (немесе бір саты ... ... ... ... ... ал оның ... ... түседі. Дәлдігінде орталық желі ретінде SDH ... ... ... еске ... «сақина» топологиясыБұл топология SDH-иерархиясының алғашқы екі
деңгейімен (155 и 622 ... SDH ... ... көп қолданылады.
3.7 Байланысты ұйымдастыру сұлбасы
Күршім – Зайсан – Ақсуат аймағында байланысты ұйымдастыру сұлбасы Г
қосымшасында ... ... ... ... ... 49 екімегабитті ағынмен жүзеге асырылады. Қалғандары – резервті
транзитке жалғалуда және де ... ... ... ... ... Өміртіршілік қауіпсіздігі
Бұл дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты "Күршім – Зайсан - ... ... ... жолын тарту болып табылады. ... ... ... мен ... фирмасының SMA – 1 қондырғысын
таңдап алдым. Бұл бөлімде осы қондырғы тұрған бөлмедегі ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін қажетті есептеулер жүргізілді.
4.1 Талшықты – оптикалық кабелді төсеу кезіндегі қауіпті және зиянды
факторларды талдау
Талшықты ... ... ... ... кезінде техника
қауіпсіздігі қарастырылады. Жер қазғыш машиналар жұмысы кабелден бір ... ал ... ... бес метрге дейінгі ара қашықтықта жүргізіледі.
Кабель жанындағы жер қазу жүмыстары, соққыш балғаларды ... ... ... 0.3м аралықта қазылады. Зиянды газдар шығып қалған кезде,
газдың дәл шыққан жері табылып, оны ... ... ... қауіпсіз
жерге көшіріледі. Құмшауыт немесе жұмсақ жерлер қазылғанда олардың ... ... ... ... ... жұмыстары жүргізіледі.
Кесте 4.1 - Казаншункырлар және терен ой айналым ... ... ... ... |
| |1,5 ... |1,5-3,0 ... ... |Еңіс бағыты |Еңіс |Еңіс бағыты ... ... |мен ... |мен ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... град |қатынасы |бұрыш, град | ... |76 |1:0,25 |45 |1:1 ... | | | | ... және |63 |1:0,5 |45 |1:1 ... ... | | | | ... |76 |1:0,25 |56 |1:0,67 ... |90 |1:0 |63 |1:0,5 ... |90 |1:0 |76 |1:0,25 ... |90 |1:0 |63 |1:0,5 ... ... немесе терең ой қойылған жерлерде арнайы ... ... ал ... ... ... ... ... шамдары
ілінеді. Терең ойдан өтетін жаяу жүрушілерге жэне транспортқа арнап
көпірлер ... ... ашық от ... ... ... ... Ауа тазарту
жүмыстарына газбен тығыздалған баллонды қолдануға тыйым ... ... жэне ашық ... ... ... шегугу тыйым
салынады.
Кабелді салу кезінде мына қауіпсіздік ережелері сақталуы керек:
- кабелді төсеу тек жерасты құрылысы жоқ ... ғана ... ... ... кезінде жүргізуші төменгі жылдамдықта жэне
бірден тоқтамауға тырысып, тегіс жолмен жүруі керек;
- кабелтөсегішті тракторға тек арнайы ... ... ... ... ... ... қауісіздігін қамтамасыс ететін арнайы
қондырғылар арқылы жасалады. Кабелді қолмен төсеу ... әр ... ... ... 35 кг аспауы керек. Кабелді ашу кезінде қозғалушы
транспорттар траншейге жақын болғаны дұрыс. ... ... ... ішкі ұшын ... ... ... кезінде жүмысшыларды шұңқыр
ішіндегі бұрыштарда қалдыруға жэне қолмен ұстап тұруға болмайды. Ол ... ... ... рамалар қондырылады.
Көмілмеген траншейлерді түнге қалдыруға тек арнайы қоршаулар мен белгі
шамдары ілінгенде ғана ... ... ... ... ... ... су ... сияқты
қиындықтар болуы мүмкін. Мұндай кезде жұмыс дереу тоқтатылып, қауіпсіздік
ережелері ... Жол ... ... ... ... ... ... арнайы қауіпсіздік ережелері қолданылуы тиіс. Жұмыс
жүргізу кезінде жергілікті ауа райын болжау орталығы құрылады. Көпір ... ... ... ... ... ... жасалуы керек.
Кабел канализациясында кабел тарту кезінде мынадай шаралар сақталуы
керек:
- жұмыс жүргізіліп ... ... екі ... да ... ... керек.
Егер құдық жолдың өтпел жағында болса, онда люк пен ... ... ... кем ... ... ... ... механикаландырылған тэсілмен жүргізіледі;
- кабелді тарту кезінде тростың иілген жерінде тұруға жэне қозғалып
жатқан кабелге немесе ... қол ... ... ... ... ... ... ішінде тұруға болмайды.
Кабелді ғимарат қабырғаларында жүргізу жұмыстары кезінде қолсаты
немесе авто көтергіш қолдану керек. ... ... ... ... ... ... кезінде қолғап жэне қорғағыш көзілдірік кию керек. Сонымен
қатар ... ... ... қиып ... ... ... ... тырысу керек.
Лазерлік сэулеленуден қорғану шарасы да қарастырылады.
Лазерлер талшықты оптикалық кабелдің белсенді ортасына ... ... ... ... ... ... Сондықтан, тікелей
сэуленің эсері тек оператор қосулы лазерді өзінің көзіне қаратқанда ... ... ... ... ... сэулесінің эсерін
болдырмас үшін белсенді ортаны қорғаныш корпусқа ... ... ... ... ақпарат тарату - сәулелік импульстар
көмегімен оптикалық-талшықты ... ... ... ... ... ... ... көзі кванттық генератор
немесе лазер болып табылады. Қарастырылып отырған дипломдық жұмыста кері
байланысты бір модалы ... ... ... ... инфрақызыл спектр
монохроматикалық сәулелену көзі болып табылады. ... ... ... ... ... көзі ... табылады. 4.1-суретте кері байланысты
бір модалы лазердің қарапайымдатылған сұлбасы көрсетілген.
Сурет 4.1 - Кері ... бір ... ... ... 1 – ... жартылайөткізгішті орта;
2 – оптикалы-талшықты кабель;
3 - жарыққорғаушы қап;
4 – үрлеу кабелі;
5 - корпус.
Кері байланысты ... - ... ... ... Қарастырылып отырған лазер әр-түрлі вибрацияларға сезімтал
болғандықтан, тек стационарлы қолданысқа ... ... ... келесідей көрсеткіштер болады: күйік,
конвенция, жылуөткізгіш, сәулелену. Қысқа уақыт аралығында көп ... ... ... ... әсерінен заттың балқып және булануына әкеледі.
Толқын екпінінің құрылуы – кейбір бояулардың ... ... ... организміне лазерлік сәулеленуден екі биологиялық эффект әсерлері
болады: біріншілік және екіншілік.
Біріншілік эффектіде адам организіміндегі ... ... Ішкі ... ... ... келгенде ісіктер пайда болып,
қан ... ... ... адам ... ... көз ... оптикалық
жүйе сынады және көз торларында фокусталады. Сол ... ... ... ... Егер де ... 0,001 Дж ... инфрақызыл спектр
1м/с уақытында бөлінсе, онда көз торлары мен мөлдір орталығына ... ... ... ... көру ... өтіп ... ... онда көздің
орталық ұяшығына зақым келіп, көру жүйесінің күрделі бұзылуына ... ... ... ... ... жұмыс істеу аймақтарындағы
лазерлерден ерекше қауіпсіздік шараларын сақтау керек. ... ... ... ... ... сәулеленудің интенсивті жұтылуы гемоглабин
молекулаларында байқалады. Қызмет ... ... ашық ... лазерден
сәулеленуі оның орталық нерв жүйесіне, қан-тамырлары жүйесінің бұзылуына
әкеледі.
Лазерлер оптикалық-талшықты ... ... ... үшін ... тікелей сәулелік зақымдану жағдайлары, тек қана оператор лазерді
өзінің көзіне немесе ашық терісіне бағыттаған жағдайда болады. ... үшін ... ... ... ... Қорғанымдылық корпусы
жоғарғы дәрежелі сәулелерді жұту материалынан тұрады. Күре жолдағы ... ... ... ... жоғалу жағдайында кері бағытта жұмыс
істеп тұрған бағытына блокировка ... ... ... ... ... ... өшу ... уақыт 0,0005 - 0,0009 с құрайды.
4.3 Ауаны баптау
Бітіру жұмысымның бұл бөлімінде ауаны баптау жобаланады.
Кәсіпорындарда байланыс жүйелерін және құрылғыларын іске ... ... өмір ... ... ету туралы сұрақ ... ... ... ... ... өңдеу, жіберу
және ақпаратты сақтауды іске ... ... ... сол ... ... ... ... негативті ықпал етуі елеулі ... және ... ... ... ... де ... Күре жолдағы
қабылдау орнындағы шығыс тізбегінде сәулелердің жоғалу жағдайында ... ... ... тұрған бағытына блокировка сигналы тарату орнына
беріледі
4.3.1 ... ... ... ету шартының анализі
Бөлменің сипаттамасы.
Бітіру жұмысымның мақсаты, талшықты-оптикалық жолын жобалау барысында
SМА – 1 құрылғысын орнату мен ... ... соны ... ... ... жұмысы жеке компьютер арқылы жүзеге асады.
Бұл залдың ішінде SМА – 1 ... мен ... ... Бұл ... ... ... 7м, ені 6м, биіктігі
2,5м. Ауданы 42м2.
Бөлменің төбесі жарық, қабырғалары ашық ... және ... ... ... ... ... ... разряды-III. Нормаланған
жарықтылық – 300 лк.
Зал қауіпсіздігі төмен бөлмелерге жатады, ... ... ... ... ... ... Ол ... дымқылдық,
токөткізуші шаң, токөткізуші едендер, жоғарғы температура жатады.
Синхронизация жүйелерінің құрылғысын алдын алу жылына бір реттен кем
болмауды талап етеді және зал ... ... ... қорғалған.
Сурет 4.2 – Бөлме жоспары
мұндағы 1- есік;
2 – терезе;
3 – қабырға.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Жұмыс істеу зонасының ауасы, жалпы санитарлық –
гигиеналық ... сай ... ... ... ... ... ... жұмысы орта ауырлықтағы жұмыстарға
жатады. Бөлменің төбесі жарық, қабырғалары ашық түсті және терезелерде қара
түсті шторлар ... ... ... ... ... – 300 ... ... категориясы бойынша мәліметтер 4.1- ... 4.2 - ... ... ... ... ... ... |Организмнің ... ... |
| | ... | |
| | ... | ... |I I a | ... ... отырып |
|орташа қиындық| |172 - 232 ... іс, ... ауыр |
| | | ... ... ... ... ... ... ... ... бар, пульті бар техникалық
орындарда, операторлық ... және т.б. ... ... болу ... ... ... ... көрсететін түйінде ГОСТ 12.0.003-
74. ССБТ сай оптималды ретінде сипаттауға болады (4.2 - кесте)
Жылдың кез келген кезеңінде бөлмеміздің ... ... ... ... асып ... СН 245-71:
Кесте 4.3 - Микроклиматтың оптималды нормалары
|Жұмыс істеу периоды|Жұмыс |Т, 0 С ... ... м/с, |
| ... | | ... |I I а |22-24 |0,1 |
| |I I б |21-23 |0,1 ... |I I a |23-25 |0,1 |
| |I I б |22-24 |0,2 ... кезендегі температура: +25,1 0С, қысқы температура: –21 – 24 0С,
температура 36 0С – тан төмен ... ... ... ылғалдылығы –
60%. Жылдың кез келген уақытында ауаның жылдамдығы 0,2 м/с ден аспайды. Бұл
жағдайда ... ... ... ... өте жоғары болады (+35+400C
дейін жетеді). Өте жоғарғы температуралар үшін бөлмеде кондиционер орнатуға
тура келеді.
4.3.3 Ауа ... ... ... ... ... және ... тепе-теңдікті
құруда, жылулық-вентилляциялық техникада қабылданған жалпы белгілі әдістер
қолданылады. Мұнда ... ауа ... ... ... әсер
ететін барлық факторлар есепке алыну тиіс.Әртүрлі белгідегі ... ... ... ... ... болатын және ішінде
болатын жүктелулер болады.
Сыртқы жылулық жүктелулердің келесі құраушылары ... ішкі және ... ... ... ... ... және жылу ... ауданынан келіп түсетін күн нұрының жылуы. Бұл жылулық
жүктелу сезінетін жылу ... ... ... ... ... ... үй, офис, қызмет көрсету ... ... мына ... ... ... және жарықтандыру құралдарынан,электр құрылғыларынан,
компьтерден, басып шығару құрылғыларынан, көшіру ... және ... ... қосымша жылу бөліну
көздері: қыздырылған өндірістік құрылғы; ... ... ... ішінде
сұйықтықтар және жартылай фабрикаттар; химиялық реакция және жану өнімдері
болуы мүмкін.
Қоршаушы конструкциялар арқылы жылу ... ... қыс ... ... ... ... Қыста сыртқы ауада үлкен ауытқулар,
әсіресе қоршаудың сыртқы бөлігіндегі ... ... ... Есептік сыртқы температура (tсырт.есеп) суық кезең үшін ең суық
айдың ... ... ... ... ... келеді, ал жылулық кезең
үшін ең ыстық айдың сағат 1-дегі орташа ... ... ... ... ... ... процесске қойылатын
технологиялық сұраныстар мен комфорттық шарттарды ескеріп таңдалады.
Жылу шамасы мына ... ... = ... = 105 м3 – ... көлемі;
Х0 = 0,42 Вт/м3 (С – меншікті жылулық сипаттама;
tсырт.есеп = 27,6( - жылдың жылы мезгіліне арналған ... ... = -10( - ... суық ... ... ... ... = 24( - жылдың жылы мезгіліне ... ішкі ... 21( - ... суық мезгіліне арналған ішкі ... жылы ... ... ... ... суық ... жылудың келуі:
Күннен бөлінетін жылу әйнектің түріне байланысты 90%-ға ... ... ... ... ... шағылысады. Қыста сыртқы ауада үлкен
ауытқулар, ... ... ... ... ... ... болмайды. Жылулық жүктеме шағылысудың максималды деңгейінде
максималды мәнге жетеді. Шағылысудың екпінділігі ... ... ... және ... уақытына тәуелді болады.
Күн шағылысуынан бөлінетін жылу (радияция) мынадай ... ... және ... күн ... ... ... Вт/
м3;
- тікелей күн радияциясымен сәулеленетін және ... ... ... ... жылу ... коэффициенті.
Кесте 4.4 - Күннен қорғайтын құрылғылардың жылу өткізу ... ... ... | |
| | ... | ... ... |0,15 ... ... |0,2 ... |0,15 ... | ... ... |0,4 ... перделер |0,8 ... ... 9 бен 14 ... арасында өтетін күн сәулесін есептеу
келесі түрде есептеледі:
Qp=q1Fo=(qтік.+qжайыл)K1cK2n∙Ho∙Bo=(162+81)∙0,75∙0,95∙0,8∙2∙1
,5∙2
Qp=831 Вт
ал 14 пен 20 (18-19) ... ... ... күн сәулесі:
Qp=q11Fo=qжайылK1ТK2n∙Ho∙Bo=23∙1.75∙0.95∙0.8∙2∙1,5∙2=183,54Вт
мұндағы:
qтік, qжайыл – тікелей және жайылған радияциялардың жылулық ағындары,
Вт/ м2;
F0= n∙Ho∙Bo – жарық ... ... м2 (n – ... саны, биіктік Ho
және ені Bo );
K1 – көлеңкеленген терезелердің коэффициенті;
K2 – ... ... ... 4.5 - ... ... тура (Т) және ... ... келетін шілдедегі жылуы
|Геогр |Нағыз ... ... ... дейінгі әйнектену ... ... | ... | | |
| ... ... |Солт. |ОШ |Оңт. |ОБ |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... |ОБ |Оңт. |ОШ |
| | | |
| | |44-68 |44-68 |
| | |Күн ... ойық ... ойық |
| | ... ... ... блоктар |1 |0,7 |0,75 |1,6 |1,75 ... шыны | | | | | ... | | | | | ... 4.7 - ... ... үшін 80-90o әйнектің кірленуін
ескеретін коэффициент К2
|Әйнектің кірлену дәрежесі |К2 ... ... ... |0,95 ... ... жылу мөлшері жұмыстың екпінділігі мен ортаның
ауасының параметрлеріне байланысты. ... ... жылу ... сәуле
түсіру арқылы және теріден немесе өкпеден бөлінетін жылулардан болады.
Ішкі ... ... ... процесске қойылатын
технологиялық «Жұмыс істеу зонасының ауасы, жалпы санитарлық – ... сай ... ... ... ... ... ... жұмысы орта ауырлықтағы жұмыстарға жатады.
Кесте 4.8 - Адамның ішкі ортаға жылу бөлуі, Вт
|Сырты |Отырған кезде |Тік ... ... ... ... ... | ... ... | ... | | ... | | ... | | | |
| ... |
| |15 |0 |5 |30 |35 ... г/сағ |40 |0 |0 |75 |115 ... қос ... ... |45 |5 |5 |45 |45 ... ... жылулар:
Qжарық=η∙Nж=0,6∙100=60,Вт
мұндағы:
η – электрикалық энергияның жылулық энергияға өту коэффициенті;
Nж – ... ... шам ... ... Жақсы жарықтанған жерлерде
Nж=50-100 Вт/м2.
Өндірістік құрылғыдан бөлінетін жылулар былай ... ... ... ... 300 Вт жылу ... пен ... ғимараттарында ылғал бөлушілер ретінде адамдар
болып табылады. Адамдардан басқа ашық су орындары, ... ... ... ... ... ... ... ауа температурасына
және ауаның ылғалдығына байланысты бөлетін ... 4.11 ... 4.10 - ... ... ... ... ... сипаты |Ылғалдың бөлінуі W, кг/сағ, оС ауа температурасындағы мәні|
|Тыныш жағдай |15 |20 |25 |30 |35 ... ... |0,035 |0,04 |0,062 |0,094 |0,15 ... | | | | | ... ... ылғалдың мөлшері:
Wадам=d∙n (кг/сағ)=0.175∙3=0.525,кг/сағ
Дымқылданған құрылғылар мен еден үстінен ылғалдылықтың бөлінуі:
Wеден=0,006∙F1(tқұрғ-tдымқ)= 0.006∙100∙(25-14)=6.6,кг/сағ
Бөлменің ылғалдылық балансы бойынша алғандағы ауа ... ... және - ... іші мен ... ... жылулық балансы бойынша алғандағы ауа алмасуын анықтаймын
,
мұндағы:
Q – бөлмедегі жылу шығыны, Вт;
с –құрғақ ауаның сыйымдылығы, 1 кДж/кг к.
Сонда жалпы жылу ... ... ... ... жылы кезі үшін:
Q = 158+831+183,54+60+225=1457,54Вт
Жылдың суық кезі үшін:
Q = -1367+831+183,54+60+225=-67,46,Вт
4.3.4 Кондиционерді таңдау
Алынған мәлімет бойынша Delonghi ... Ср 10 ... ... ... ... ... пультпен іске
асырылып, мыныдай жұмыс тәртіптерімен беріледі:
- жылыту;
- салқындату;
- кептіру;
- ... ... ... ғимараттағы жылулық және ылғалдылық тепе-теңдікті
құруда, жылулық-вентилляциялық техникада қабылданған жалпы белгілі ... ... ... ауа ортасының жағдайының өзгеруіне әсер
ететін барлық факторлар есепке алыну тиіс.
Керек температураны беру, бұл функцияны автоматты ... ... ... үшін ... ... ... қойылған уақытта кондиционерді өшіріп
қосатын таймер қою, автоматты түрде ... ... ... жөнге салу,
бұл бізге ауа ағынын бақылауға мүмкіндк береді.
Кесте 4.11 - СР 10 кондиционерінің параметрі
|Моделі |СР 10 ... ... ... ... |Вт |1891 ... |Вт |650 ... ток |А |2,8 ... жою |л/с |1,0 ... |Вт |2052 ... блок | | ... шығыны |м3/с |320 ... | | ... |мм |750 ... |мм |270 ... |мм |175 ... мен ... 3600 м2 есептелінген кондиционерді
қолданамыз. Қажетті саны – бір дана.
Сурет 4.3 – Бөлмедегі кондиционерлердің орналасуы: 1 – ...... ... ... көзіміз жеткені, СНиП II–68-75 ұсынысы,
телекоммуникация жабдықтары үшін бөлменің микроклиматтық ... ... ... етеді.
5 Күршім – Зайсан – Ақсуат аймағында ТОБЖ – ны ... ... ... ... ... ... үшін бизнес-жоспарды құру
қажет. Бизнес-жоспарым маманданған болуы керек. Өйткені бұл мені ... ... ... ... ... құжаты болып табылады.
Менің біліктілігім тек қана бизнес-жоспарымның мазмұны ... ғана ... ... оның ... көрінісі бойынша да бағаланады. Бизнес-жоспар
қарапайым, мазмұнды, функционалды, түсінікті және де қолданылуы оңай ... Ол ... ... ... ... Шолу - ... ... - жұмыс істеуші адамдардың қаржыны үнемді пайдалану
және байланыс саласының жаңа цифрлық технологияларын ... ... ... ... ... әртүрлі құралдар мен әдістерінде
жобаны жүзеге ... ... ... ... ... ... белгіленеді:
- «SIEMENS» фирмасы мен SMA-1 STM-1 деңгейінің SDH-мультиплексор
жабдығының құрылысына, ... және ... ... ... оқытуға келісім-шартқа отырды;
-заманға сай цифрлық ... ... ... ... ... ... ... біріншілік желі сиымдылығының өсуі;
-жобаны жүзеге асыру үшін күрделі қаржының қажетті көлемін ... қол ... ... табысты алу;
-арналарды жалға алу бойынша келісімге қол қою.
5.1.1 Сіздің серіктеріңіз бен салаңыз
Бұл ... ... ... ... біріншілік желілерді
жетілдіру мақсатымен оптикалы-талшықты байланыс жолын жобалауды негіздеу
қарастырылады.
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... төмендеу үстінде. Негізгі себеп, магистральдық және
аймақтық байланыс желілерінде ... ... ... ... ... Бұл ... шешімі әлемдік стандарттарға жауап бере
алатын, қазіргі жабдықтарды, жаңа ақпарат тарату технологияларын ... ... ... барлық телекоммуникациялық жүйелер ААҚ
"Қазақтелеком" қарамағында. Бұл компанияның бақылау ... ... ... ... байланыс желісіндегі кемшіліктерін жою,
жаңа желілік тұжырымдамаларын қайта құру, яғни жалпы желілерді цифрландыру
мақсатында ААҚ "Қазақтелеком" Күршім – ... - ... ... оптикалы-
талшықты байланыс жол құрылысын жобалайды. Берілген ОТБЖ ... ... ... ... ... жүйесімен қамтамасыздандырылған.
5.1.2 Өнім – қызметтер
SТМ-1 цифрлау ағыны - ... ... ... ... ... ... тасмалдауға арналған. SТМ-1 цифрлық базада құрылған,
тарату жылдамдығы 64 кбит/с, ... ... ... ... ... ағындармен қосылады: 2Мбит/с, 8Мбит/с, 34Мбит/с, 140
Мбит/с, 155 ... 622 ... ... айтылған – жылдамдықтар "Күршім
– Зайсан – Ақсуат" магистралындағы кез-келген аралық ... ... ... ... ... - жобаланып отырған аймақ, яғни Күршім –
Зайсан – ... ... ... халқы мен кәсіпорындары болып табылады.
Аймақтың ақпараттық қажеттілігі ... ... ... «Қазақтелеком»
АҚ–ның қызмет көрсетуін пайдалануды өсірудің алдын алу қажет. Бұл компания
құрылған және даму кезінен бастап, қарқынды қадамдармен ... ... ... Қазақстан телекоммуникация саласының бүкіл нарығын дерлік өзіне
бағындырды. Халықтың байланыс ... ... ... ... деген
сұранысы азаюының нақты қаупі бар, өйткені ... ... ... ... ... ... ... операторларына өтіп кетуі
мүмкін.
5.1.4 Менеджмент
Инвесторлар қаржыны бизнес-жоспарға ... ... ... жөн. ... отырған аймақтағы тұрғындарға байланыс саласында
қызмет көрсетуді ұсыну үшін ... ... ... ... ... және ... ... маманданған белгілі бір қызметкерлер
тобы қажет. Болашақта компания дами отырып, ... ... ... ... ... ... ... АҚ-на жобаланып отырған
аймақтағы байланыс ... ... ... ... үшін ... ... ... қажет. Байланыс саласында үздіксіз және де сәтті
қызмет ... ... үшін әр ... ... бір жұмысты сеніп
тапсырмай тұрып, өз жұмыс орнында оқыту үрдісінен өтуі ... ... ... - ... шығындарында орын алған және барлық
жұмсалған қаржыны ақтайды.
5.1.5 Маркетинг
«Қазақтелеком» АҚ өзінің жұмыс істеп тұрған ... ... ... ... ... сапалы да сенімді қызметін көрсете
білді, ал компанияның болашақта дамуын ... онда ... ... ... ... ... көрсетулердің кең спектрін
ұсынатыны анық. Бұл ... ... ... ... ... ... бүкіл халқының сенімін жаулап алды, сондықтан оның
тұтынушылары - ... ... ... ... табылады. Ұсынылатын қызмет
көрсетулердің бағасы ұсыныс пен ... ... ... ... басшылары индексикацияны тек инфляция болғанда ғана алдын алған
және ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарды толықтай негіздейді. Сонымен қатар арналарды немесе
арналар тобын республиканың басқа байланыс операторлары ... алуы ... ... ... ... ... ... жүргізілген іс-шараларды көрсетейік. Бұл
іс-шаралар байланыс ұсынған қызмет көрсету түрлерін ... - ... АҚ-ң ... ... ... ... мен ... - жарнамалық материалдарды оналастыру;
3 - оптикалық-талшықты байланыс ... ... ... ... ... қажеттіліктер. Қаржылық жоспар
Бизнес-жоспардың бұл тарауы есептік болып табылғандықтан, қаржылық
жоспары құрылады. Қаржылық жоспар 3 – 5 жылға ... ... ... ......... бойымен өндірістік-технологиялық байланысты
жаңартуда (модернизациялауда), сонымен бірге оптикалық-талшықты кабелді
төсеу үшін де қаражат ... ... – бұл ... ... ... қайта
жандандыруын кеңейту үшін кететін шығындар. Капиталдық салымдар ең маңызды
экономикалық көрсеткіш болып табылады, өйткені ... ... ... ... ... неге алып ... тікелей сипаттайды.
Капиталдық салымдарға - құрылыс-монтаждық ... ... ... алуға және құрылыс жұмыстарымен байланысты басқа да
дайындау жұмыстарына ... ... ... яғни ... ... жүргізілетін объектінің сметалық бағасына тең деп алынады. ... ... ... Бұл ... үшін жабдықты алуға, ғимараттың
құрылысына, ғимараттың құрылысына және т.с.с. сметалар құрастырылады. Жалпы
шығындар сметасын ... ... ... 5.1 - ... ... шығындардың сметасы
|Шығындардың аталуы |Саны ... ... тг ... STM-1 ... дана |3 |8500000 ... ... жұмысын |3 |270000 ... ... | | ... және ... жабдығына|- |5500000 ... ... | | ... ... |280 |5600000 ... |90 |1530000 ... ... және ... |28 |2300000 |
|% | | ... ... ... |3000000 |
|% | | ... бойынша барлығы,мың тг: 26700 мың тг.
Кесте 5.2 - Құрылысқа, монтаждық жұмыстарға және көліктік қызметтерге
кеткен шығындар ... аты ... ... ... тг ... ... алу, км |182 ... ... ... ... |80 ... ... және монтаждық | | ... % | | ... ... % |10 |3000000 ... ... ... мың тг: 51400. Олардың ішінде:
- жабдыққа кеткен шығын, мың тг: 26700;
- құрылысқа кеткен шығындар, мың тг: ... ... ... ... ... мың тг: 60000;
- көліктік шығындар, мың тг: 3000.
Алынған нәтижелерді ескере отырып, жалпы капиталдық ...... алу үшін ... ... салым, мың тг;
Кс – құрылыс жұмыстарына кеткен капиталдық салым, мың тг;
Км – монтаждық жұмыстарға кеткен ... ... мың ...... ... кеткен капиталдық салым, мың тг.
Осылайша, аламыз:
Көрсетілген шығындардан басқа, капиталдық салымдарға: оқуға ... ... ... ... және ... да ... жатқызу
керек.
Кесте 5.3 - Шығындардың сметасы
|Шығындардың аты ... ... тг ... ... ... |7500000 ... кеткен шығындар |250000 ... да ... |5000000 ... ... ... ... ... Табыстар
Негізгі қызмет табыстары – бұл байланыс кәсіпорындарының қазіргі
тарифтері бойынша тұтынушыларға ... ... ... ... алынатын табыстар. Жылдық тарифтік табыстарды – D, мың тенге,
оптикалық-талшықты байланыс жолдары үшін мынадай ... ... qi ... ... ... i-нші ... ... – қызмет көрсетудің i-нші түріне тарифі, тг;
n – ... ... ... ... =386 арна – ... ... көлемі (арналар саны);
Ui =99,6 тг/сағ – 100-ден 300 км-ге дейін цифрлық арнаны ... ... ААҚ ... ... ... ... сағаттар саны.
Сонда алатынымыз:
5.2.3 Пайдалану шығындары
Қызмет көрсету және байланыс қызметтерін ұсыну үрдісінде кәсіпорын
ресурстарының ... ... ... ... ... ... Бір жыл ... қосындысы нақты өндірістік ... ... ... ... шығындар мен шарасын құрайды. Пайдалану шығындарын - П, мың тг,
есептеу мына формуламен жүзеге асады:
(5.3)
мұндағы E - ... қоры ... ... қосымша еңбек ақы);
Сә – әлеуметтік салықтар (Т төлемінен 11 ...... ... мен ... бөлшектер. (қосалқы бөлшектерге
және ағындағы жөндеуге кететін шығындар, капиталдық ... 0,5 ... мың ...... ... ... ... қуаты, мың тг;
А – амортизациялық аударымдар, мың тг;
К – несиелер (банктің шығындары), мың ...... ... (жанама шығындар, мұнда есептелмеген
шығындарды жатқызуға болады, яғни ... ... ... ... шығындар, көлік шығындары). Әдетте бұл ... ... 75 ... мың ... Еңбек сыйымдылығы
Жобаланып отырған оптикалық-талшықты байланыс жолдарында жұмыс
істейтін қызметкерлердің құрамы ... ... ... Бұл ... отырған аймаққа қызмет көрсететін жөндеу және қалыпқа келтіру
бригадасының жұмысшылар үшін ... ... ... ... 5.4 - Қызмет көрсететін жұмысшы адамдар
|Атқарушының дәрежесі ... ... ... тг. |
| |тг. ... | ... бастығы |100000 |1 |100000 ... ... |80000 |8 |640000 ... ... |70000 |2 |140000 ... ... |70000 |2 |140000 ... |55000 |4 |220000 ... |40000 |4 |160000 ... | |21 |1400000 ... ... ... ... ... байланыс
жолдарында жұмыс істейтін қызметкерлердің төлем қорын Танықтаймыз, мың
тг:
(5.4)
мұндағы – құрылыс жүріп ... ... ... ... ... жыл ... негізгі еңбек ақы, тг;
– жыл ішіндегі қосымша еңбек ақы, тг.
Жабдықты жұмыс қалпына ... ... ... 10 адам жұмыс
істейді, олардың жұмыс істеу ұзақтығы бір ай және орташа ... ... ... ... Ең ... бір қызметкерге кететін орташа жалақыны ЖАор
анықтайық:
Құрылыс жүріп отырған уақыт ішіндегі орташа айлық , тг, ... ... ... ... , тг, ... болады:
Қосымша жалақы , тг, мынадай түрде болады:
Сонда , мың тг, былайша анықталады:
5.2.5 Материалдық ... және қор ... ... мен ... ... ... ... шығындар
капиталдық салымдардың 0,5 %-ын құрайды. Сонда материалдық ... мен ... М, мың тг, ... ... Әлеуметтік салық
Әлеуметтік салық , мың. тг, мынаған тең:
(5.6)
5.2.7 Электроқуат
Электроқуат үшін ... ... ... ... ... тұтынатын қуаттан, кәсіпорын жұмыс уақытынан және электроқуат
тарифтерінен ... ... ... ... ... Ээ, тг, келесі
формуламен анықталады:
(5.7)
мұндағы Р3 – келетін максималды қуат, кВт;
m1 – келген 1 кВт қуат ... тг; m1 = ... ... ... ... ... кВт/сағ; Pn = 1 кВт/сағ;
m2–1 кВт/сағ жұмсалған электроқуат үшін ... m2 = ...... ... ... ... ... сағ.; t = 8640
Қуатты трансформатордың пайдаланатын қуаты келесі формула ... Р3 – ... ... ... кВт;
1,3 – басқа жабдықтардың дамуын және қуат қорын есепке алатын
коэффициент;
Pnj = 0,4 кВт – j ... ... ... ... ...... тәулік ішінде алдын ала (профилактика) ... ... ... ... Р3, кВт, ... мынаған тең болады:
Ээ, электрқуатына кететін шығындар, мың тг:
5.2.8 Амортизациялық аударымдар
Амортизациялық ... ... ... ... Наi - негізгі өндірістік қорлардың ... ... ... ... ... ... - негізгі қорлардың (капитал салымдардың) орташа жылдық құны.
Байланыс ... ... ... ... басқа
амортизациялық аударымдар нормасы (25% дейін). Амортизациялық ... ... ... ... ... ... шығындар, яғни барлық ескерілмеген
шығындар – бұл ... ... ... ... жатқызуға
болады. Әдеттегідей бұл өзіндік ... 75 %-ын ... ... Ж, мың тг, мына ... есептеуге болады:
(5.10)
мұндағы Нш – келесі формуламен табылатын негізгі шығындар:
(5.11)
Жобаланбаған ... ... ... ... ... ... есептейміз:
5.2.10 Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу
Байланыс кәсіпорындарын дамыту, кеңейту және де қайта құру бойынша
дипломдық ... ... ... ... ... ... ... түсетін таза табыс, ТТші мың тг:
(5.12)
мұндағы:
ТТші - шаруашылық ... ... таза ... мың ...... істен түсетін табыс, мың тг;
П – пайдалану шығындары, мың тг.
Сонда шаруашылық ісінен түсетін таза ... тең ... ... ... Сn ... ... түсетін таза табыстың ... мың ... ... таза ... ТТко, мың тг:
(5.14)
4 Жаңа объект, кәсіпорын құрылысы кезінде капиталдық ... ... ... ... ... кәсіпорынның таза табысы, мың тг;
К – капиталдық салымдар, мың тг.
5 Капиталдық салымдардың өтемділік ... ... ... ... ... ... коэффициентіне кері
көрсеткіш болып табылады.
(5.16)
мұндағы:
Еа – абсолютті экономикалық тиімділік
Алынған нәтижелерді бір кестеге жүйелейміз:
Кесте 5.5 - ... ... ... ... ... аты ... |
|1 ... мың тг |84100 |
|2 ... мың тг ... |
|3 ... шығындары, мың тг |247988 |
|4 ... адам |21 |
|5 ... ... ... таза |84181.856 ... мың. тг | |
|6 ... ... таза ... ... ... | |
|7 ... ... |0,8 |
|8 ... ... жыл |1,25 ... Кәсіпорынның қаупі
1 Елдегі экономикалық күйдің нашарлауы.
2 Өңдеушілердің адалсыздығы және төменгі ... ... ... жол ... ... ... ... Жалгер жағынан арналар жалын төлемеу.
5 Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... ... Балама өнімнің пайда болуы.
Қорытындылай келсек капиталдық салымдар құрылыс ... ... ... тең деп ... ... ... мөлшері
анықталады. Бұл мақсат үшін жабдықты алуға, ғимараттың құрылысына және
т.с.с. сметалар ... ... ... сметасын кесте түрінде
келтірдім.
Алынған мәліметтерге сүйенсек, жобаланып отырған ... ... ... ... ... ... ... аспайды: тиімділік уақыты 1.5 жыл (норматив бойынша ол 5
жылдан аспау керек); экономикалық тиімділігі 0,8 тең ... ... ... кем ... ... Бұл көрсеткіш экономикалық жағынан тиімді екенін
дәлелдейді.
-----------------------
НРПi
НРП (+1
ОС-Нq
ОС-Н1
ОС-Р
ОС-Р
ПРОМ
ПРОМ
(
(
а
a
Z

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Күрішім- Зайсан-Аксуат аймағына ТОБЖ өңдеу71 бет
Алматы-Атырау учаскесінің проблемалары27 бет
Бағыттаушы электрбайланыс жүйелері13 бет
Беруші және қабылдаушы оптикалық модульдер10 бет
Зоналық және магистральдық байланыс желілеріне арналған тобж цифрлық аппаратуралары7 бет
Оптикалық кабельдерді жерге төсеу21 бет
Оптикалық талшықпен сауле энергиясын тасымалдаудың спектралдық өтімділігі49 бет
Семей- Мақаншы аймағын қамтитын байланыс желісінің жалпы көрінісі31 бет
Семей-Баршатас аймағын қамтитын байланыс желісінің жалпы көрінісі30 бет
Семей-Урджар аймағын қамтитын байланыс желісінің жалпы көрінісі32 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь