Биопрепараттар

МАЗМҰНЫ
НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
АНЫҚТАМАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
КІРІСПЕ 6
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 7
1.1 Реактивтердің түсінігі және олардың қолданылуы 7
2. Биопрепараттар технологиясында стерильды ыдысты дайындау әдістері мен тәсілдері 13
2.1 Стерилизациялаудың түсінігі мен әдістері 13
2.2 Ыдыстарды өңдеудiң технологиялық үдерісiн дайындау және жүргiзу 17
2.3 Жуылған ыдыстың тазалық дәрежесiн анықтау 17
2.4 Ыдыстарды зарарсыздандыруға қойылатын талаптар 18
ҚОРЫТЫНДЫ 21
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 22
КІРІСПЕ

Соңғы жылдары басқарумен өткізілетін биологиялық технологияларды пайдалану арқылы маңызды өнімдер алынуда. Бұл технологиялардың негізінде әртүрлі биологиялық агенттердің каталитикалық потенциалдары мен биологиялық жүйелер пайдалануда, атап айтқанда – микроорганизмдер, вирустар, өсімдіктер мен жануарлар жасушалары мен ұлпалары, сонымен қатар жасушадан тыс орналасқан заттар мен жасушалық компоненттер. Қазіргі кезеңде көптеген дамыған елдердің ғалымдары жаңа биотехнологиялық әдістерді шығаруда және оларды нәтижелі игеруде, өнімдерін сапасын жақсартуда, жемісті еңбектенуде.
Ауыл шаруашылық биотехнологиясында, фармацевтикалық, тағам және химия өндірістерде, амин қышқылдарын, ақуыздарды, ферменттерді, медикаменттерді препараттарын синтездеуде көптеген тәжірибелік мәліметтер жинақталынды.
Қазақстан Республикасы биотехнологияның түрлі саласында жаңа техникалар мен технологияларды игерген, фундаментальды және қолданбалы зерттеулерді белсенді жүргізетін, алдыңғы қатарлы дамыған елдердің қатарына кіреді. Ген инженериясының жаңа технологиялары дәстүрлі биотехнологиялық процестердің деңгейлерін жоғарлатуға және бұрын қол жеткізбейтін бағалы өнімдерді алуға жол ашады.
Қазіргі заман талаптарына сәйкес биотехнологиялық өндірістері қалыптастыру, Қазақстандық биоөнімдерді әлемдік экономикалық кеңістікте бәсекелестіруге және экспортқа шығарудың негізгі жолы болып отыр.
Биотехнологиялық процестерді адамға қажетті бағыттардың бәрінде дамытудың көзделуінің негізгі себебі, мұндай өндірістер бір жағынан ықшамды болса, екінші жағынан үлкен масштабты, процестердің негізгілері заманға сәйкес механизацияландырылған, еңбектің өнімділігі жоғары болатындығы анық. Биотехнологиялық процестерді бақылауға, реттеуге және автоматтандыруға болады. Бұл процестердің химиялық процестермен салыстырғанда, жүргізу жағдайлары «жұмсақтау», қысымдық көрсеткіштері қалыпты, реакциялардың белсенділіктері жоғары температураларды қажет етпейді және бұл процестер сыртқы ортаны қалдықтарымен және қосымша өнімдерімен көп ластамайды. Ыдыстарды стерильдеу алдында тазарту жұмыстары жүргізіледі.Яғни тазарту арқылы стерильдейтін заттарды ақуыздан, май қалдықтарынан, тағы басқа ластардан қолмен немесе механикалық әдістермен тазартады.Қолмен тазарту келесі ретпен жасалады:
Тазартып болғаннан кейін стерильдеу алдында тазарту сапасын бақылау жүргізіледі. Медициналық аспаптарды, шприцтерді,инелерді және басқа заттарды стерильдеудің алдындағы тазарту сапасын бақылау сынамалар қою арқылы жасалады. Қан қалдықтарын анықтау үшін амидопириндік және азопириндік сынама қойылады. Жуғыш заттардың қалдықтарын фенолфталеиндік сынамамен анықтайды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Жалпы микробиология (оқу-әдістемелік құрал). Микробиология кафедрасының профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. Амзеева, Т.С. Бегадилова, А.М. Бармакова, Д.Ж. Батырбаева. Алматы. 2006. – 176 б.
2. Тец В.В. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии – М.:Медицина, 2002. - 352 с.
3. Медицинская микробиология под ред. Покровского В.И. //М. ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998, 1184 С.
4. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология // С-Петербург: Специальная литература, 1998. – С.159-176.
5. Борисов Л.Б., Смирнова Л.Н. Микробиология // М: Медицина, 1996, уч.пособие., 192с.
6. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов /О.К.Поздеев; под ред. В.И. Покровского.-2-е изд.испр.-М.:ГЭОТАР-МЕД, 2004.-768 с
7. Лабинская А.С. Микробиология с техникой микробиологических методов исследования // М: Медицина, 1968, 466с.
8. Справочник по микробиологическим и вирусологическим методам исследования / под. ред. М.О.Биргера // М: Медицина, 1973., 456с.
9. Красильников А.П., Романовская Т.Р. Микробиологический словарь –справочник // Минск: Асар, 1999. – 399с.
10. Стейнер Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж. Мир микробов // М: Мир. - 1979, Т.1. - 317с.
11. "Дәрiлiк заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы объектiлерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2012 жылғы 17 қаңтардағы № 91 Қаулысы [1]
12. А.П. Арзамасцев. Фармацевтическая химия: учебное пособие, 3-е изд., испр. –М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.-640с.
13. Анализ лекарственных смесей / А.П. Арзамасцев, В.М. Печенников, Г.М. Родионова и др. –М.: Компания Спутник+, 2000.—275с.
14. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2-х ч: учебное пособие, 4-е изд., перераб. И доп. –М.: МЕДпресс-информ. 2007. -624с. [2]
15. Великородов А.В., Безуглова Т.В. Руководство к лабораторным и семинарским занятиям по фармацевтической химии.// Астрахань.- 2007.-150с.
16. www.wikipedia.com [3]
        
        МАЗМҰНЫ
НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР...............................................................................3
АНЫҚТАМАЛАР....................................................................................................4
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР................................................................5
КІРІСПЕ 6
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 7
1.1 Реактивтердің түсінігі және олардың қолданылуы 7
2. Биопрепараттар технологиясында ... ... ... ... мен ... ... түсінігі мен әдістері 13
2.2 Ыдыстарды өңдеудiң технологиялық үдерісiн дайындау және жүргiзу 17
2.3 Жуылған ыдыстың тазалық ... ... ... зарарсыздандыруға қойылатын талаптар 18
ҚОРЫТЫНДЫ 21
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 22
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Осы курстық жұмыста келесі нормативтік құжаттардың сілтемелері ... ... 4.492-89 - Өнім ... ... ... ... ... препараттар. Номенклатура көрсеткіштері.
ҚР СТ 1.12-2000 Қазақстан Республикасы стандарттауының ... ... ... ... ... 24104-88 ... ... ортақ белгілеулері мен үлгілері. Жалпы техникалық шарттар.
ТШ 38-006-108-90 Резиналы тығындар.
МЕМСТ 92-84-75 Зат шынылары.
МЕМСТ 1770-74 Зертханалық өлшемдік шыны ыдыстар. ... ... ... ... ... ... шарттар.
МЕМСТ 4233-77 Тұздар.
МЕМСТ 5962-67 Ректификатты этил спирті. Техникалық шарттары.
МЕМСТ 6038-79 Қанттар.
МЕМСТ 6259-75 Глицерин. Техникалық шарттары.
МЕМСТ 6672-75 18х18 ... ... ... ... 6709-72 ... су. Техникалық шарттары.
МЕМСТ 14261-77 Тұз қышқылы.
МЕМСТ 20227-91 Шыны зертханалық ыдыс. Градуирленген пипеткалар.
МЕМСТ 20292-74 ... 100, 200, 500, 1000 мл ... ... ... 20730-75 Қоректік орталар.
МЕМСТ 22967 Сыйымдылығы 2 ,5,10 см3 болатын инъекциялық шприцтер
МЕМСТ ... ... ... ... табақшасы.
МЕМСТ 28085-89 Биологиялық препараттар Стерильдікті бақылаудың бактериологиялық әдісі.
МЕМСТ 61-75 Реактивтер. Сірке суы. Техникалық ... 4201-79 ... Қос ... ... Техникалық шарттар.
МЕМСТ 13647-78 Рективтер. Пиридин. Техникалық шарттар.
Ф-4-ТУ 95-173,Ф-4МБ ТУ 95-337 Фторопластты ыдыс ... ... ... келесі анықтамалар, белгілеулер мен қысқартулар қолданылды:
Биотехнология-биологиялық процестер мен ... бір ... ... жоғары микроорганизмдердің формаларын,өсімдік пен жануарлардың ұлпаларын клетка өсінділерін өндірісте қолдану.
Биопрепараттар - жұқпалы ауруларды анықтау, олардың алдын алу, емдеу және балау ... ... ... Олар ... ... алу және балау мақсатында қолданылатын препараттар.
Стерилизация - микроорганизмдердің вегетативті формаларын және олардың споралы материалдарын толығымен жою.
Пастерилизация - бұл ... ... ... ... ... ... ... қатынасына негізделген.
Механикалық стерилизация (фильтрлеу) - бұл әдіс микроорганизмдерді және олардың спораларын ұсақ поралы фильтрмен механикалық ұстап қалу ... ... ... - бұл ... ... ... ... бар химиялық заттар қолданылады.
ҚЫСҚАРТУЛАР МЕН БЕЛГІЛЕУЛЕР
ҚР-Қазақстан Республикасы
ҚР АШМ - ... ... ауыл ... ... - микрограмм
мл - ... - ... - ... - ... - ... тұз ... - ерітіндінің қышқылдығы
Н - ерітіндінің нормасы
М - ... ... ... ... ... ... биологиялық технологияларды пайдалану арқылы маңызды өнімдер алынуда. Бұл технологиялардың негізінде әртүрлі ... ... ... ... мен ... ... ... атап айтқанда - микроорганизмдер, вирустар, өсімдіктер мен жануарлар жасушалары мен ... ... ... ... тыс ... ... мен ... компоненттер. Қазіргі кезеңде көптеген дамыған елдердің ғалымдары жаңа биотехнологиялық әдістерді шығаруда және оларды нәтижелі игеруде, ... ... ... ... ... ... ... фармацевтикалық, тағам және химия өндірістерде, амин қышқылдарын, ақуыздарды, ферменттерді, ... ... ... көптеген тәжірибелік мәліметтер жинақталынды.
Қазақстан Республикасы биотехнологияның түрлі саласында жаңа техникалар мен технологияларды игерген, фундаментальды және ... ... ... ... ... қатарлы дамыған елдердің қатарына кіреді. Ген инженериясының жаңа технологиялары дәстүрлі биотехнологиялық процестердің деңгейлерін жоғарлатуға және бұрын қол ... ... ... ... жол ... ... талаптарына сәйкес биотехнологиялық өндірістері қалыптастыру, Қазақстандық биоөнімдерді әлемдік экономикалық ... ... және ... ... ... жолы болып отыр.
Биотехнологиялық процестерді адамға қажетті бағыттардың бәрінде дамытудың көзделуінің негізгі себебі, мұндай өндірістер бір жағынан ықшамды болса, екінші ... ... ... ... ... заманға сәйкес механизацияландырылған, еңбектің өнімділігі жоғары болатындығы анық. Биотехнологиялық процестерді бақылауға, реттеуге және автоматтандыруға ... Бұл ... ... процестермен салыстырғанда, жүргізу жағдайлары , қысымдық көрсеткіштері қалыпты, реакциялардың белсенділіктері жоғары температураларды қажет етпейді және бұл ... ... ... ... және ... ... көп ластамайды. Ыдыстарды стерильдеу алдында тазарту жұмыстары жүргізіледі.Яғни тазарту арқылы стерильдейтін заттарды ақуыздан, май қалдықтарынан, тағы ... ... ... ... ... ... ... тазарту келесі ретпен жасалады:
Тазартып болғаннан кейін стерильдеу ... ... ... ... жүргізіледі. Медициналық аспаптарды, шприцтерді,инелерді және басқа заттарды стерильдеудің алдындағы тазарту сапасын бақылау сынамалар қою ... ... Қан ... анықтау үшін амидопириндік және азопириндік сынама қойылады. Жуғыш заттардың қалдықтарын фенолфталеиндік сынамамен анықтайды.
НЕГІЗГІ ... ... ... және ... ... реактивтер, химиялық реагенттер -- лабораторияларда анализ жасауда, ғылыми-зерттеу жұмыстарында ... ... ... ... ... ... ... анықтау, т.б. мақсаттар үшін қолданылатын химиялық препараттар. Химиялық реактивтер көбіне жеке заттар болғанымен кейбір заттардың қоспасы да ... ... ... ... ... Тазалығына қарай Химиялық реактивтер ерекше тазартылған, химиялық таза, анализ үшін таза, аса тазартылған, техникалық өнім деп ... ... ... ... Стандарттың 9.6.6 бабына сәйкес болуы керек. Химиялық ... аты ... ... атауы, формуласы, қоспасының мөлшері көрсетіледі. Химиялық реактивтер құрамына қарай анорганикалық, органикалық, құрамында ... ... бар ... ал ... ... аналитикалық реактивтер, сондай-ақ химиялық индикаторлар, органикалық еріткіштер болып бөлінеді. Органикалық функционалды анализ үшін қолданылатын Химиялық ... ... ... ... фенилгидразин, семикарбазид альдегидтер мен кетондардың саны мен сапасын ... ... Улы, тез ... ... ... ... ... бар, сондықтан оларды қолданғанда белгілі ережелерді бұзбау керек. Ауа әсерінен оңай ... ... ... шыны ыдыстарда сақтайды.[1].
Қажетті реактивтер арнайы шкафтарда сақталады. Тазалығы жағынан реактивтер: химиялық ... ... үшін ... таза деп ... Осыдан басқа реактивтер: спектральды таза, ерекше таза, тазартылған және ... ... ... Реактивтерді пайдаланғанда олардың қасиеттерін білген жөн (оталғыштығы, улылығы, қопарылыс беретін қоспалар түзуі). Ерітінділерді және құрғақ тұздарды шыны ыдыстарда ... ол ... ... ... ... ағаш ... ... Әрбір ыдыста реактивтің аты, сапасы және концентрациясы көрсетіледі. Егер жазуы ... ... ол ... ... ... ... ... газбен қанығуының басты көздері - организмдер, ... және ... ... ... ... ... ... сайын шіру процесіне байланысты, судағы көмірқышқылдың саны артып, оттегі азая түседі. Көмірқышқыл газы тірі ... оңай ... ... үшін ... газы ... Өсімдіктер үшін көмірқышқыл газы, олардың ұлпа түзілуіне қажетті, көміртектің көзі болып табылады. Табиғи ластанбаған суаттарда судағы көмірқышқыл газының концентрациясы ... ... ... ... ... келеді және ортаның рН өзгертеді.
Суаттарға ақаба сулардың келуімен, суда көмірқышқыл газдың ... ... өсіп ... Бос ... ... ... сулардың ыдырау өнімінің тұрақсыз органикалық заттардың бірі болып келеді. Әсіресе суатқа өндірістік ... ... ... ... ... ... өседі. Осыдан еріген оттегінің құрамы азайып, Н₂ пайда болады, көптеген гидробионттар ... ... өзін өзі ... процесінің жүруі баяулайды. Сонымен, бос көмірқышқылдың болуы, суат жағдайының гидрохимиялық көрсеткішінің маңыздыларының бірі ... ... ... анықтау, әдетте, су үлгісін күйдіргіш натриймен немесе содамен титрлеу әдісімен жүргізіледі. Реакция келесі схема бойынша жүреді
NaOH + CO2 = NaHCO3 ... және ... ... таза ... ... 0,1 ... ... этил спирті;
4) тұз қышқылы;
5) көлемі 1 л және 100 мл, 200 мл өлшеуіш колбалар;
6) дистилденген ... ... ... ... 50 г ... 10 г СоСl2 және 10 г ... ... химиялық таза карбонатты 3000С температурада 1 сағат ішінде кептіреді;
2) 2,119 г ілмені алып, көмір қышқылдың қайнауынан босатылған 1 л ... суда ... ... ... 0,02 н сода ерітіндісін аламыз;
3) фенолфталеиннің 0,1пайыздық ерітіндісі; 100 мл этил ... 0,1 г ... ... ... сегнет тұзының ерітіндісі: 50 г КnаС4Н4О6 дистилденген суда ... 100 ... ... ...
5) минералды стандарт. 10 г СоСl2 :: 6Н2О және 10 г СuSО4 :: 5Н2О ... 1 л ... ... ... мл тұз ... ... ерітіндінің көлемін белгіге дейін жеткізіп, негізгі стандартты ерітіндіні дайындайды. Жұмысқа пайдаланатын ерітіндіні судың негізгі ерітіндісін он есе араластыру ... ... ... көлемі 200 мл 2 өлшеуіш колбаны сумен шаяды. Бір колбаға суды белгіге дейін ... 2 мл ... ... ... тығынмен жауып, абайлап араластырады. Егер колбада қызғылт түс пайда болса - онда ... ... ... білдіреді;
2) басқа колбаға 70 мл минералды стандартты ... ... ... ... ... ... стандарт түсіне сәйкес келетіндей, бірінші колбаның құрамын тұрақты бояу шыққанша, сода ерітіндісімен титрлейді. Егер сода ерітіндісін қосқанда, су ... ... ... ... ... ... ... темірдің едәуір болуы), онда титрлеудің алдынды суға 1 мл сегнет тұзының ерітіндісін қосады;
4) бос ... (Х) ... мына (8) ... ... ... = 4,4 :: n мг/л , (8) ... n - судың 200 мл титрлеуіне кеткен 0,02 н сода ... ... ... ... таза ... 3000С температурада 1 сағат ішінде кептіреді;
2) 2,119 г ілмені алып, көмір қышқылдың қайнауынан босатылған 1 л дистилденген суда ерітеді. Нәтижесінде ... 0,02 н сода ... ... ... 0,1пайыздық ерітіндісі; 100 мл этил спиртінде 0,1 г фенолфталеинді ерітіп, ... ... ... ... 50 г ... ... суда ерітіп, 100 мл-ге дейін жеткізеді;
5) минералды ... 10 г СоСl2 :: 6Н2О және 10 г СuSО4 :: 5Н2О ... 1 л ... ... ... мл тұз ... ... ерітіндінің көлемін белгіге дейін жеткізіп, негізгі стандартты ерітіндіні дайындайды. Жұмысқа пайдаланатын ерітіндіні судың негізгі ерітіндісін он есе араластыру жолымен ... ... тән иісі бар ақ және ашық сары ... сулы ... ... (440 г/л) күші бар зат (ДВ), ... ҮБЗ), ... стабилизатор, қоюландырғыш, буферлі етірінді және 100% дейін сырт ... зат, баяу ... ... дәрілік.
Орауышы - 1л. таза салмағы бар ... ... 5л. таза ... канистрлер.
дәрілік заты синатроптық тарақандарға, шыбындарға, бүргелерге, төсек қандалаларына, саршыл үй құмырсқаларына, масаларға қарсы инсектицидтік күші бар зат. ... ... ... ... ... әсерінің ұзақтығы 30-35 күн.
Дәрілік заттың су ерітіндісін дайындау үшін қандай болсын бөлме температурасындағы суды қолдануға болады.
ерітінділері су негізіндегі ... ... ... ... ... дайындау үшін дәрілік заттың мөлшерін үй температурасындағы тиісті су мөлшерінде ерітіледі: есеп кестеде берілген.
Жабдықтар, реактивтер:
* ... ... ... ... газ хроматограф;
* 5% SE-30 N-AW-DMCS хроматоммен толықтырылған 0,3 ... және 100 см ... ... ... колонкасы;
* фирмасы (Үндістан) 98,0% негізгі заттың ... ... ... ... ... 2,0 ... концентрациясының төрт хлорды көмірсутекті малатионның стандартты ерітіндісі;
* маркалы, төрт хлорды көмірсутек;
* маркалы ацетон.
Градуирлеуіш ерітіндісін даярлау.
Градуирлеуіш қоспасын ... үшін 0,0002 ... ... ... ... 0,05 г ... ... ілмесі 15 см3 төрт хлорды көмірсутекте ерітіледі, ерітінді санмен 25 см3 ... ... шыны ... ... және ... ... дейін еріткішпен мөлшері жеткізіледі. Малатион концентрациясы 2,0 мг/см3 құрады.
Анализдейтін ерітіндіні ... ... ... үшін 0,0002 г ... ... аналитикалық өлшеуіште өлшенген 0,1 г. мөлшерді 20 см[2] еріткіште ... (1:4 ... ... мен төрт хлорды көмірсутектің қоспасы), алынған ерітіндінің аликвотасы 30 ... ... ... ... кептіріледі, стандартты ерітіндімен қатар 3 реттен кем емес сүзгіден өткізіледі және хроматографиреттелуі хроматограммалардың есебі ... ... ... ... ... ... ... - 190[0]С; буландырғыштың температурасы - 220[0]С; детектордың температурасы - 200[0]С, электрометр шкаласының сезгіштігі - ... а; ... ... ... - 2 мин. 25 сек.
Анализ нәтижелерін өңдеу.
Малатионның (Х) массалық ... ... ... ... ... ... 100, ондағы
Нх және Нгр - мм, ... және ... ... ... ... пиктерінің биіктігі;
Сгр - мг/см3 градуирдік ерітіндідегі малатионның концентрациясы;
mх - г, дәрілік затының ... ... - см3 ... ... ... ... үшін үш ... анықтамадан орташа арифметиканы қабылдайды, 0,4% малатион үшін ... ... ... ... ... ... ... есептеледі. Салыстырмалы суммарлы қателіктің шегі Р=0,05 сенімдік ықтималдықтағы малатион үшін 1,0% құрайды.
Рибофлавиннің (В2) болуын анықтау
Əдіс негізгі өлшендіден қышқылдық ... ... В2 ... ... алу жəне ... қанықтылығын өлшеуден тұрады.
Аспаптар, материалдар, реактивтер
Сынауларды жүргізу үшін:
- ГОСТ 24104 бойынша өлшеудің артық шекті дəлдігі 200 г, 2 сыныпты аналитикалық ... ... ... ... бар қандай да болсын түрлі сулы жылытқыш;
- нормативтік құжаттама бойынша ОПН-8 үйірткі;
- 100 мл ... 2 ... ... шыны ... ГОСТ 1770 ... 1 жəне 10 мл ... 1-2-1-1, 1-2-1-10 зертханалық шыны тамшуырлар ГОСТ 20292 бойынша;
- сірке суы ГОСТ 61бойынша;
- қос тотықты натрий ГОСТ 4201;
- пиридин ГОСТ ... ... ... ... ... су ГОСТ 6709 ... қолданады.
Барлық реактивтер х.т. немесе т.ү.т. жіктелген болуы керек.
Ескерту - ... жəне ... ... ... ... төмен емес, ұқсас сырттан алынған аспаптар мен реактивтерді пайдалану рұқсат етіледі.
Сынауға дайындық
Рибофлавиннің негізгі стандартты ерітіндісін дайындау: 10 мл ... ... ... 50 0С температурада қыздырылған 1 литр дистильденген суға 40 мг рибофлавинді ерітеді. Негізгі стандартты ерітіндінің 1 мл-де 40 мкг рибофлавин ... ... ... бір ... ... ... ... жұмысшы стандартты ерітіндісін дайындау: 1 мл негізгі стандартты ерітіндіні 100 мл ... ... ... ... 1 мл пиридин сірке сулы қосындыны қосады да көлемін шамаға дейін ... ... ... ... жұмысшы ерітіндінің 1 мл-де 0,4 мкг рибофлавин болады.
Пиридин-сірке суы қосындысын дайындау: Сиымдылығы 100 мл ... ... 10 мл ... 1 мл мұздатылған сірке қышқылын енгізеді жəне ... ... ... ... су ... ... Қосындыны тоңазытқышта екі аптаға дейін сақтауға болады.
Сынауды жүргізу
Жетіспеушілігі 0,0001г ... ... ... 5 г/с ... өлшендіні сиымдылығы 100 мл өлшенді құтыға құяды, 40 мл дистильденген су, 10 мл пиридин жəне 1 мл мұздатылған сірке ... ... Құты ... ... ... құтыны қайнап жатқан сулы жылытқышқа 10 минутқа салады. Құты ... ағын су ... ... ... ... ... көлемін шамаға дейін дистильденген сумен жеткізеді жəне жақсылап араластырады. Алынған гидролизатты 15 минут бойы 8000 мин/айналымда үйірткілейді. Мөлдір 1 мл ... ... 100 мл ... құтыға құяды да, көлемін шамаға дейін дистильденген сумен жеткізеді. Қажет болған жағдайда (премикс рецептісінде В2 витаминінің болуына қарай) ... ... ... жүргізеді. Алынған ерітіндінің 12-15 мл алады жəне флуорометрдің бір құтысына құяды, екінші құтыға ... ... ... ерітінді құяды. Ерітінділердің флуоресценттік қанықтылығын аспаптың гальванометрлік шəкілі бойынша анықтайды, ... ... осы ... 2-3 ... қос ... ... жəне ... гидросульфатынан 0.1 г қосады. Құтының ішіндегілерді ақырын араластырады, ... ... ... содан кейін тағы да ерітінділердің флуоресценттік қанықтылығын өлшейді.
БИОПРЕПАРАТТАР ТЕХНОЛОГИЯСЫНДА СТЕРИЛЬДІ ЫДЫСТЫ ДАЙЫНДАУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ
2.1 Стерилизациялаудың ... мен ... 1. ... ... ... формаларын және олардың споралы материалдарын толығымен жою. ... ... ... ... ... жатады:
1. Газды жаңғышпен немесе спирт жалынымен қыздыру. Берілген әдіс шектеулі түрде қолданылады. Мысалы׃ бактериологиялық ілмекті, ине, пинцеттерді стерилдеуде.
2. ... ... ... ... стерилизациялау ( Пастер әдісі). Бұл әдіс 45 минут ішінде 165-170 0С қыздырылған ауада бактерициттікке негізделген. Өте ... ... ... қағаз ораған дәкелі тығын күйіп кетеді, ал төменгі температурадағы стерилизация бірнеше мерзімді ... ... ... шынысы, пробирка, пипетка, ыстық шыны ыдыстарды стерилизациялайды.
3. Буды қысыммен булау стерилизаторында стерилдеу (Автоклав).
Бірден-бір тиімді стерилизациялау әдісі, микробиологиядан ... ... ... ... ... ... ... істегенде инструкция және қауіпсіздік ережелері қатаң сақтау керек. ... ... ... ... материалдары, маталар 1 атм. қысыммен 15-20 мин. Барысында стерилденеді, ал инфекцияланған материал 1,5-2 атм. 20-25 мин. ... ... ... ... буын ... ... өлшенед, ал стерилизациялау материалдарымен бірге автоклавка енгізіледі. Химиялық заттардың белгілі температурада еруі бірқатар жағдайларда ... ... (110 ᵒС), ... ... (120ᵒС).
4. Автоклав немесе Кохтың ағынды аппаратында стерилизациялау.
Берілген стерилизация түрі ( бұралмаған қақпақта және ашық кранды) будың вегетативті торшаларға ... әсер ... ... Бұл әдіс ... ... ... ... стерильдеу кезінде пайдаланылады. Мысалы, витаминдер және көмірсулары бар қоректік орталарды стерилдеу кезінде. ... ... үшін ... ... принциптерін қолданамыз.
Бұл материалды 100ᵒС-та 20-30 мин. 3 күн ... ... Бұл ... ... ... ... ал ... сақталып, тәулік ішінде қайта өсіп шығады. Келесі екі ... ... ... ... стерилденуіне кепілдік береді.
5. Тиндализация. Бұл әдіс материалды 1 сағаттан 56-58 ᵒС-та 5-6 күн қатарынан стерилдеу. Бұл әдіс стерилдеуге жоғары температурада тез ... ... ... ( қан ... ... т. б.)
6. Ультракүлгін сәулелермен стерилдеу. Бұл әдіс ультракүлгін сәулелердің толқын ұзындығы 260-300 мкм болғанда бактерициттік ... ... Бұл ... бокс ауасын, операция бөлмелерін, балалар мекемелерін стерилдеу үшін бактерициттік әртүрлі қуатты лампаларды ... ... ... Бұл ... әдістен басқа термиялық антимикробтық залалсыздандыру-қайнату қолданылады. Бұл әдіспен ... ұсақ ... ... ... және ... шыныларды және т. б. заттарды стерилдеу ушін бұларды стерилизаторға салып, ішіне су құяды. Судың керексіз қасиеттерін және қайнау ... ... ушін 1-2% ... ... қосады. Қайнату 30 минуттан кем болмау қажет. ... бұл әдіс ... ... қамтамасыз етпейді. Өйткені кейбір вирустар( мыс, гепатит вирусы) және бактерияның споралары тіршілік ету ... ... ... ... бұл ... ... немесе вегетативті клеткалар температура әсеріне қатынасына негізделген. Материал 5-10 минут ішінде 50-65 С-та қыздырылып жылдам салқындатымен аяқталады. ... ... және ... ... ... ( сыра, сүт т. б.)
Механикалық стерилизация (фильтрлеу). Берілген әдіс микроорганизмдерді жіне ... ... ұсақ ... ... механикалық ұстап қалу қасиетіне негізделген. Лабораториялық практикада материалдарды асбестік және ... ... ... ... ... Бұл ... ... цилиндрлік воронканың ішіне бекітеді. Воронканың түтікшелі жағын резиналы ... ... бар ... ... ... ... құралған бүкіл жүйе асбесті фильтрмен бірге автоклавта стерилденеді.
Мембраналық фильтрлерді және қайнатып стерильдеп, Зейцтің стерильді воронкасына орнатады. Фильтрация вакуум ... ... ... ... ... бар ... жалғанады.
Асбестік фильтрлер дм 30 және 140 мм ... ... Оның ... ... және стерильдеуші маркасын (сф) айырады. Мембраналық фильтрлердің қалыңдығы 0,1-0,5 мм 35 мм ... ... ... ... ацетилцеллюлозадан тұрады. Поралардың өлшеміне байланысты бұл фильтрлер 1-ден 5-ке ... ... ... ( ... ... 350-1200 нм тең) Сонымен қатар бактерияның токсиндерін, фагтардың және бактерияның тіршілігіне қажетті әртүрлі заттарды алу үшін ... ... ... ... Бұл ... ... бактерициттік қасиеті бар химиялық заттар қолданылады. Бірақ ... ... осф ... ... ... ... су келетін түтікке арналған, стерилді мақтадан жасалған тампон ... шыны ... ... екі ... бар тығындармен (қақпақтармен) тығыз жабылуы тиіс.
Жинағыштар тұғырларға, баллон ... ... шыны ... ... ... басқа да суға индифферентті материалдан жасалған, медицинада қолдануға рұқсат етілген және бумен өңдеуге шыдамды ... ... ... ... тоңазытқыш түтігімен тығыз жанасады.
Жұмыс орындарына су беру ... ... ... асырылады. Тазартылған суды және инъекцияға арналған суды жұмыс орнына беруге арналған құбырлар ... ... ... рұқсат етілген материалдардан дайындалады.
Шыны және болат құбырларды пайдалану және дезинфекциялаудың қолайлылығы үшін ішкі ... ... он ... миллиметр түтіктер пайдаланылады. Құбырдың ұзындығы айтарлықтай болғанда микробиологиялық ... ... ... жуу, стерилдеу, іріктеу үшін әр 5-7 м сайын сыртқы шығаратын және шүмегі бар үштіктер орнатылады.
Құбырды жуу және ... ... ... ... үдерісінде, зертханалық бактериологиялық зерттеулер талдауларының нәтижесі қанағаттанарлықсыз болғанда 14 күнде кемінде бір рет ... және ... ... ... үшін ... ... жіті буды 30 минут бойы жүргізеді, стерилдеу уақытын есептеуді бу құбырдың соңына шыққан сәттен бастап жүргізеді. Бумен өңдеу 30 ... бойы ... ... және ... ... ... ... тазартылған сумен жуу арқылы дезинфекцияланады. Содан соң қалпына келетін заттардың жоқ ... ... ... асырылады.
Шыны түтіктер мен сауыттарды пирогенді заттардан тазарту үшін жиырма 5-30 минут бойы калий перманганатының ... ... 1% ... ... ... ... үшін калий перманганатының 1%-қ ерітіндісінің он бөлігіне күкірт қышқылының 1,5% ерітіндісінің алты бөлігін ... ... ... ... ... мен түтікшелер инъекцияға арналған жаңа айдалған сумен сульфат-ионға теріс реакция болғанға ... ... ... ауа ... ауа ... ... болмауы үшін дистилляттың берілуін реттейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін су құбырдан төгіледі.
Тазартылған суды жаңадан дайындап ... ... ... ... және оны ... қоспалардан және микробиологиялық ластанулардан қорғайтын материалдан жасалған жабық сыйымдылықтарда, ... үш ... ... ... емес ... нысандарды дайындау барысында пайдаланылатын дәрілік заттар тығыз жабылған штангластарда және олардың ластануын болдырмайтын жағдайларда сақталады.
Бюретка қондырғылары, тамшылар он күнде ... бір рет ... ... ... ... ... ... соң сарқынды судағы жуу құралдарының қалдық көлемін ... ... ... тазартылған сумен жуылады.
Бюретка қондырғылардың су ағызатын крандары жұмыстың басында ерітінді тұздарының, экстрактылардың, тұнбалардың ... ... және ... эфир (1:1) ... ... ... ... сүзу кезінде құйғыштар, бөліп өлшегенге және ыдысқа салғанға дейін ұнтақ немесе жақпамай массасы бар келілер пластмасса, ... ... ... ... мен ұнтақтар келілерінен іріктеу үшін пластмасса пластинкалар пайдаланады.
Жақпамайлар ... ... ... ... картонның, қағаздың, лигниннің көмегімен алынып тасталады.
Жұмыс үшін пайдаланылатын капсулалар, қалақшалар, жіптер, орап ... ... ... ... ... үстелдің жәшіктерінде (жәшіктер күнсайын жуылады) сақталады. Қосымша материалдарды жабық шкафтарда, олардың ластануын болдырмайтын жағдайларда сақтайды.
Өндiрiстiк үй-жайларды күн сайын өңдеу әр ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялық құралдармен, суланған шүберекпен ... ... ... өңдеу:
1) жабдықтың дәрiлiк заттармен тікелей жанасатын алмалы-салмалы бөлiктерiн (тораптарын) алып, бөлшектеп және 600С ... 0,5% жуу ... ... жуып, бірнеше рет ағынды сумен, содан соң тазартылған сумен ... ... ... суда ... ... ... ... механикалық қоспалардың болмауын бақылау ұсынылады. Қажет болған жағдайда жабдықтың алмалы-салмалы бөлiктерiн стерилдеу жүргізілетін ... ... ... 0,11 МПа (1,1 ... және ... 120+-10С болғанда 45 минут бойы, кейіннен қалдық ... 0,07 МПа (0,7 ... ... ... он ... ... ... жүргізу ұсынылады; 2) жабдықтың iшкi бөлiктерiн температурасы 600С жуғыш заттың 0,5% ерiтiндiсiмен ... ... соң ... ... соңынан тазартылған сумен бірнеше рет шайған дұрыс. Жабдықтың бөлшектелмейтін бөлiктерiн стерилдеуді алпыс минут бойы ... ... ... ... ... асыру ұсынылады. Қажет болған жағдайда (көлемдік үлесі 76%) этил спиртімен суланған салфеткамен ... ... ... ... беттерін үй-жайдың беттерін өңдегендей жолмен өңдеген дұрыс;
4) Қазақстан Республикасында тіркелген дезинфекциялық құралдарды қолдану ... ... ... нұсқаулыққа (әдістемелік нұсқауларға) қатаң сәйкестікте жүзеге асырылады.
Стерилдеу сапасын бақылау физикалық, ... ... ... ... асырылады.
Стерилизаторлардың бақылау-өлшеу аспаптары жыл сайын тексеріледі, стерилизаторларға - пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жиілікпен жүйелі ... ... ... Ыдыстарды өңдеудiң технологиялық үдерісiн дайындау және жүргiзу
Қаптама материалдарынан босатылып алынған жаңа және бұрын қолданыста болған ыдыстардың ... ... ... ... ... ... үшiн сыртынан және ішін ағынды құбыр суымен шаяды, содан соң он бес минут бойы жуу құралының 0,5% ерітiндiсiне салып қояды.Қатты ... ... одан ұзақ ... (2-3 ... салып қояды.
Суланғаннан кейін ыдысты сол ерiтiндіде қатты ысқышпен немесе жуғыш машинамен жуады, содан соң (50+-10)0С ... ... ... ... ... ... рет ... және ең соңында тазартылған сумен жуады. Машинамен шаю кезінде жуғыш машинаның түріне байланысты шаю режимінде ұстау ... 5-10 ... ... ... бар 3% сутегі пероксид ерiтiндiсiн су құбыры суында дайындайды. 10 л сутегі пероксидiнің 3% ... ... үшiн оны ... ... ... қоса отырып, 1200 мл пергидроль алады. Осы ерiтiндiде ыдысты сексен минут бойы ұстайды. Дайындалған дезинфекциялау ерiтiндiлерін сақтау жиырма төрт ... ... ... ... Бiр ерiтiндiнi қайталап пайдалануға жол берiлмейдi.
2.3 Жуылған ыдыстың тазалық дәрежесiн анықтау
Жуылған ыдыстың сапасын ... ... ... болмауын және сауыттың бүйiрлерiнен оны шайғаннан кейiн судың бiркелкi ағуын ... шолу ... ... ... жағдайда синтетикалық жуу және жуу, дезинфекциялау құралдарының толық жуылғанын рН шамасы бойынша потенциометриялық тәсiлмен анықтайды ... ... ... ... судың рН бастапқы судың рН сәйкес болуы ... ... оның ... болдырмау үшiн әрбiр сауытты немесе шөлмекті алюминий фальгамен жауып қояды.
Сыналатын ... ... ... ... ... (сауытты сумен толық толтырады). Жуған сумен мақта тампонын сулайды, оған фенолфталеиннiң спирттi ерiтiндiсiнiң бір-екі тамшысын ... Жуу ... ... ... ... тампонын қызғылт түске бояйды.[4]
2.4 Ыдыстарды зарарсыздандыруға қойылатын талаптар
Зарарсыздандыру ... ... ... ... ... ... олардан жұмысшы ерітіндісін дайындағанда мынандай сақтану шаралары орындалуы тиіс:
1) зарарсыздандыру жұмыстарының барлық түрін ... ... ... ... ... ... ... киіп, алжапқыш байлап, дем алу ағзаларын респиратормен қорғау;
2) жұмыстан соң беті мен ... ... ... ... ... ... ... берілген әдістемелік нұсқауға сай, көздің шырышты қабатына, ауыздың шырынды қабатына дәрмек ... ... ол ... таза судың немесе арнайы ерітінділердің мол мөлшерімен шаю.
Стерилизация жасау алдындағы тазалау жұмысы атқарылған кезде жуғыш заттар, ингибиторлар және ... да ... ... жол ... ... ... алдындағы тазалау жұмысы, берілген құрылымның жабдықталуы туралы нұсқауға сай қолмен немесе механикалық әдіспен жуғыш заттарды қолдану арқылы ... ... ... ... ... ... ... жасау алдындағы тазалау жұмысы, оларды бөлшектеп алынғаннан кейін жүргізілуі тиіс.
Бу және ауа арқылы стерилизациядан өткізгенде, оған ... ... ... және ... ... ... отырып, оларға физикалық, химиялық және бактериологиялық әдістер арқылы бақылау жүргізіледі.
Бу және ауа арқылы стерилизациялау циклын өткізгенде, оның жұмыс тәртібінің ... ... ... әдістермен бақылау жасалынады; бактериологиялық жолмен стерилизатор жұмысының тиімділігі анықталады.
Стерилизациялық құрал-жабдықтардың өлшем ... ... ... ... ... тиіс.
Аумақтық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарымен стерилизациялаудың тиімділігін анықтау үшін іріктеу арқылы бақылау ... ... ... ... ... ... ... биохимиялық тесттер, термохимиялық индикатор) арналған материалдарды орайтын қағаз пакеттерге стерилизациядан өткізетін материалдармен бірге салып, стерилизатордың бақылау жасайтын ... ... ... ... паспорттары, техникалық жағдайын тексерілген, стерилизацияның тиімділігін көрсететін актілер мен хаттамалар ауруханалық ұйымның ... 3/4-ін ... ... ... ... ... бақылау жүргізетін физикалық әдіс температураны, қысымды, өлшейтін құралдар ... ... ... ... ... ... стерилизация жүргізілген уақыт өлшенеді. Стерилизаторлардың жұмыс тәртібінің параметрі, аппараттың паспортында көрсетілген талаптарға сай, стерилизация циклы жүргізілген барлық ... ... ... ... ... ... ... жасау химиялық тесттердің көмегімен, термоуақыт және термохимиялық индикаторлар арқылы жүргізіледі. Стерилизацияның аяқталғандығы индикатор түсінің өзгеруіне қарап анықталады.
Бактериологиялық әдіс - ... ... ... санын құрайтын биологиялық тесттердің көмегімен жүргізіледі. Биологиялық тесттер санитарлық-эпидемиологиялық станциясының бактериологиялық ... ... ... ... ... мекемелерімен дайындалуы тиіс. [11]
Стерилизациялау жұмысы біткеннен кейін, биологиялық тест полиэтиленді ... ... сол күні ... ... бірге бактериологиялық зертханаға жеткізіледі.
Стерилизациядан өткізу үшін сүзгіші жоқ қораптарда немесе сүзгіші бар қораптарға салып немесе жұмсақ бөзге немесе ... екі рет ... ... ... ... ... өткізбейтін затпен өңделмеген қапшық тігетін қағазға, Е маркалы автоматта орау заттарын дайындайтын және ... ... ... ... ... ... ... қатты қағаздарға орайды.
Стерилизациядан өткен бұйымдардың сақтау мерзімі: сүзгілі қораптарда стерилизациядан өткендер үшін - жиырма тәулік, ал ... үшін - үш ... ... ... ... ылғал өткізбейтін қағаздан, Е маркалы автоматта орау заттарын дайындайтын және жоғарғы сападағы қатты қағаздан, екі қабатты қатты қағаздан жасалған ... ... ... ... ... құрғақ өнімдерді стерилизациядан өткізу үшін ашық ыдысты қолданады.
Орамасыз стерилизациядан өткен өнімдер стерилизациядан ... ... ал ... ... ... ... ... үш тәуліктің ішінде қолданылады.
Стерилизациядан өткізу үшін екі қабатталған қалыңдығы 0,06-0,2 милиметр ... ... ... ... ... қағазда, ылғалға төзімді қапшықтық қағазда, Е маркалы автоматта өнімдерді орауға арналған қағазда, жоғары төзімді орайтын қағазда, қатталған қағазда, тұрақты газ ... ... ... құралдарда өткізеді.
Полиэтиленді пленкаға оралған стерилизациядан өткен бұйымдардың сақталу мерзімі - бес жыл, ал басқа оралымдағылар үшін - жиырма ... ... ... соң ... ... ... мен ... жасалған бұйымдар үшін бір тәулік, пластмасса және резеңкеден жасалғандар үшін - ... үш ... ... ... ... ... жанасатын (отыз минуттан аса) барлық бұйымдар үшін он төрт тәулік, ... ... ... ... ... үшін - ... бір тәулік.
Формалиннің буымен стерилизациялау арнайы стерилизаторларда жүргізіледі. Стерилизациялау тәртібі аяқталғаннан соң формалиннің қалдықтарының әсерін бейтараптандыру үшін, олар 60 ... бойы ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ
Реактивтердің басым бөлігі екі не үш сипаттамалар бойынша, ал кейбіреулері, мыс., биология мен спектрлік зерттеулерде қолданылатын реактивтер 20-дан аса ... ... ... ... ... және ... емес деп те ... Барлық Реактивтердің саны 60 мыңнан асады. Олар улы, оңай ... отқа ... ... ... т.б. ... ... Реактивтердің түрлері мен қолдану ережелері ыдыс сыртындағы жапсырма қағаздарда, катологтарда көрсетіледі.
Медицина мақсатындағы бұйымдар қолданғаннан кейін дереу толығымен жұмыс ерітіндісіне салынады. ... ... ... ... ... салынады. Ілгекті бөлігі бар бұйымдар ашық түрде, ілгек маңындағы қиын ... ... ... енуі үшін ... қозғалыс жасап, матырылады.
Бұйымдардағы арналар мен қуыстарға ауа ... етіп ... ... ... ... кем ... 1см асып тұруы қажет.
Жұмыс ерітіндісінің температурасы +18°С болуы тиіс.
Дезинфекциялық өңдеуден кейін бұйымдар ... ... ... ... ағын ... 3мин бойы шаю қажет, арналарды шаюға аса назар аудару қажет (шприц немесе электрсорғыш көмегімен).
Қатты және иілгіш эндоскоптар және ... ... ... ... ... ... ... талаптары, сондай-ақ эндоскопиялық жабдықтарды өндірушілер ұсынысы ескеріледі. ... ... ... ... ... ... ... кафедрасының профессорлары Б.А. Рамазанова, А.Л. Котова, Қ.Қ.Құдайбергенұлы, оқытушылар: Б.М. Хандиллаева, Г.Р. ... Т.С. ... А.М. ... Д.Ж. ... ... 2006. - 176 ... Тец В.В. Руководство к практическим занятиям по медицинской микробиологии, вирусологии и иммунологии - ... 2002. - 352 ... ... микробиология под ред. Покровского В.И. //М. ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1998, 1184 С.
4. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и ... // ... ... ... 1998. - ... ... Л.Б., Смирнова Л.Н. Микробиология // М: Медицина, 1996, уч.пособие., 192с.
6. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: Учеб.для вузов /О.К.Поздеев; под ред. В.И. ... ... ... ... ... А.С. ... с техникой микробиологических методов исследования // М: Медицина, 1968, ... ... по ... и ... методам исследования / под. ред. М.О.Биргера // М: Медицина, 1973., 456с.
9. Красильников А.П., Романовская Т.Р. ... ... - ... // ... ... 1999. - ... ... Р., Эдельберг Э., Ингрэм Дж. Мир микробов // М: Мир. - 1979, Т.1. - ... ... ... ... ... бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы саласындағы объектiлерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекiту туралы>> Қазақстан Республикасы ... 2012 ... 17 ... № 91 ... ... А.П. ... Фармацевтическая химия: учебное пособие, 3-е изд., испр. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006.-640с.
13. Анализ ... ... / А.П. ... В.М. Печенников, Г.М. Родионова и др. - М.: ... ... 2000. -- ... ... В.Г. ... ... В 2-х ч: ... пособие, 4-е изд., перераб. И доп. - М.: МЕДпресс-информ. 2007. -624с. ... ... А.В., ... Т.В. ... к ... и семинарским занятиям по фармацевтической химии.// Астрахань.- 2007.-150с.
16. www.wikipedia.com [3]

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Биопрепараттар"5 бет
"Биопрепараттар."6 бет
Актиномикоз, аспергиллез ауруларында қолданылатын биопрепараттар. Пастереллез, колибактериоз ауруларында қолданылатын биопрепараттар7 бет
Ауески ауруы кезіндегі қолданылатын биопрепараттар5 бет
Ауески кезінде қолданылатын биопрепараттар3 бет
Биопрепараттар - пробиотик, пребиотик, синбиотик3 бет
Биопрепараттар мен вакциналардың сапасына қойылатын бақылау4 бет
Биопрепараттар туралы3 бет
Биопрепараттар. Олардың түрлеріне сипаттама4 бет
Листериоз кезіндегі биопрепараттар3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь