Күрішім- Зайсан-Аксуат аймағына ТОБЖ өңдеу

Мазмұны

Кіріспе
1 Аналогты дабыл тарату жүйесін талдау
1.1 Байланыстың даму кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1.1 Қазіргі цифрлық ақппарат тарату технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.2 Қызмет көрсетілетін пункттердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
1.2.1 Күршім . Зайсан . Ақсуат аймақтары арасында байланыс ұйымының сұлбасына сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.3 Талшықты . оптикалық байланыс желісін өңдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
1.4 "Күршім . Зайсан . Ақсуат" ОТБЖ жобалауына техникалық тапсырма ... ..13
1.5 Күршім . Зайсан . Ақсуат арқылы өту жоларнасын белгілеу ... ... ... ... ... ... 13
1.6 Оптикалық кабель типін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.7 Оптикалық кабельдің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.7.1 Оптикалық кабел түрін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.8Оптикалық кабелдің төселуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2 Техникалық бөлім
2.1 Оптикалық кабель параметрлерінің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
2.2 Оптикалық талшықтың екіншілік параметрлерінің есебі ... ... ... ... ... ... ... ...18
2.3 Регенерация учаскесінің ұзындығының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.4 ТОТЖ . ның сенімділік есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.5 Трафик сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27
2.6 Оптикалық кабельдің шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
2.7 ТОТЖ тезәрекеттілігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
2.8 ҚОМ сезімталдығын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
2.9 ОТ қосқыштарының өшулігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
3 ТОТЖ . нің түрін таңдау және негіздеу
3.1 Арна санының есебі және негізделу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..35
3.2 SDH және PDH . ті мультиплекстеу структурасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
3.3 Таңдалынған тарату жүйесінің сипаттамасы, техникалық мәліметтері ... ... .38
3.4 SDH мультиплексациялау құрылымдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .40
3.4.1 Тасымалдау жүйесінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41
3.4.2 Тасымалдаушы ағындарды маршрутизациялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
3.5 STM.1 модулінің циклдық құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
3.6 SDH желісінің топологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
3.7 Байланысты ұйымдастыру сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
4 Өміртіршілік қауіпсіздігі
4.1 Талшықты . оптикалық кабелді төсеу кезіндегі қауіпті және зиянды факторларды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
4.2 Қорғаныс шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
4.3 Ауаны баптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...49
4.3.1 Қолданылатын бөлмеде еңбек ету шартының анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
4.3.2 Микроклиматты бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51
4.3.3 Ауа баптау жүйесін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 51
4.3.4 Кондиционерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
5 Күршім . Зайсан . Ақсуат аймағында ТОБЖ . ны жобалаудың бизнес жоспары
5.1 Шолу . қысқа қорытындылар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
5.1.1 Сіздің серіктеріңіз бен салаңыз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
5.1.2 Өнім . қызметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
5.1.3 Нарықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
5.1.4 Менеджмент ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
5.1.5 Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .60
5.2 Қаржылық қажеттіліктер. Қаржылық жоспар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
5.2.1 Инвестицияда қажеттілікті есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61
5.2.2 Табыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
5.2.3 Пайдалану шығындары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
5.2.4 Еңбек сыйымдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...64
5.2.5 Материалдық шығындар және қор бөліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65
5.2.6 Әлеуметтік салық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .65
5.2.7 Электроқуат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..66
5.2.8 Амортизациялық аударымдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
5.2.9 Жобаланбаған шығындар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
5.2.10 Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ..67
5.2.11 Кәсіпорынның қаупі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...69
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Қосымша А
Қосымша Б
Қосымша В
Қосымша Г
Кіріспе

Соңғы жылдары байланыс саласының дамуында оптикалық кабелдер (ОК) мен талшықты оптикалық тарату жүйелері (ТОТЖ) дамуы қарқынды жүре бастады, өйткені, олар басқа кабелдер мен байланыс жүйелерімен салыстырғанда өз сипаттамасы жағынан алда тұрады. Оптикалық жүйелер мен кабелдер тек қалалық және қалааралық телефон байланысында ғана емес, сонымен қатар телевиденияда, бейнетелефонияда, радиохабарда, есептегіш техникада және т. б қолданыла бастады. Талшықты оптикалық байланысты қолдану радиорелейлік және спутниктік байланыспен салыстырғанда тарататын хабар көлемі әлдеқайда жоғары, өйткені, ТОТЖ-нің өткізу жолағы кең және сыртқы электромагниттік әсерлерге төтеп беру жағынан, ауа райының қолайсыз кезінде де сенімді байланыс ұйымдастыруға тиімді.
ТОТЖ-ның төмендегідей негізгі қасиеттерінің болуы: кең жолақтылығы мен жоғарғы өткізу қабілеттілігі, кең жиілік диапазонында аз басылуы, сыртқы электромагниттік кедергілерден жоғары қорғаныштылығы, кіші габариттілігі және жеңілділігі, шынайы трассалар бойында төселулердің жарамдылығы және т.б оған ерекше назар аударудың себептері бола алады.
Соңғы жылдары байланыс техникасында цифрлық түрлендіру, цифрлық тарату жүйесі және коммутациялау әдістері жиі қолданылады . Жылдам телекоммуникациялық технологиялардың дамуы соңғы уақыттарда жаңа цифрлық технологияның пайда болуына алып келді, олар: SONET-синхронды оптикалық желі және синхронды цифрлы SDH технологиясы, кей-кезде SONET/SDH бір технология ретінде қарастырылады, диапозон жылдамдығы 10 Гбит/с дейін барады. Бұл жүйенің басқа жүйелерге қарағанда мүмкіншіліктері көп: оптикалы талшықты жүйесін және радиорелейлі жолдарды қамтиды, пайдалануға (эксплуатацияға) ыңғайлы, сенімділігі жоғары және үлкен байланыс сапасын бере отырып байланыс желілерін бақылап, басқаруға мүмкіншілігі бар. Болашағы бар сызықты байланыс жолына оптикалы талшықты кабелі алынады, ол электрлік кабелімен салыстырғанда айырмашылықтары өте көп, олар: берілген сигналдың өшулігінің үлкен мөлшерде аздығы, көлемі және салмағы жағынан жеңілдігі, қымбат материалдың болмауы (мыс), ішкі электромагнитті әсерден абсолютті қорғанымдылығы және өткізу жолағының жоғарылығы. Оптикалы талшықты кабелдің көмегімен цифрлық сигнал тарату жүйесінде үлкен жылдамдыққа жетті.
Сәулежол талшықтарының тиімділігін ескере отырып, мен "Күршім – Зайсан – Ақсуат" бөліміне оптикалық-талшықты байланыс жолын өңдеймін. "Күршім – Зайсан – Ақсуат" бөліміне оптикалық-талшықты кабелін тарту, К-3600 аппаратурасын SMA – 1 аппаратурасымен ауыстыру, техникалық және экономикалық тиімді әдістерін қолдану болып табылады.
Әдебиеттер тізімі

1. Иванов И.С. Аналоговые и цифровые системы передачи – Москва: Радио и связь, 1987 г.
2. Барон Д.А. Магистральные и внутризоновые кабельные линии связи. Линейные сооружения – Москва: Радио и связь, 1988 г.
3. Гроднев И.И., Ларин Ю.Т., Теумин И. Оптические кабели – Москва:Энергоатомиздат, 1991 г.
4. Зингеренко А.М., Баева Н.Н., Тверецкий М.С. Системы многоканальной связи – Москва: Связь, 1982 г.
5. Андрушко Л.М., Гроднев И.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические линии связи – Москва: Радио и связь, 1983 г.
6. Бутусов М.М., Верник С.М., Галкин С.Л. Волоконно-оптические системы передачи – М.: Радио и связь, 1992 г.
7. Ниеталин Ж.Н. Электрлік байланыс саласындағы терминдердің орысша-қазақша сөздігі – Алматы: 1993 ж.
8. Аппаратура сетей связи / Под. ред. М.И Шляхтера – М.: Связь, 1980 г.
9. Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: конструкции и характеристики - М.: Горячая линия - Телеком, 2002 г.
10. Убайдуллаев Р. Р. Волоконно-оптические сети – М.:Эко-Трендз, 2000г
11. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH – М.: Эко – трендз, 1999 г.
12. Дональд Дж.Стерлинг младший, переводчик Московченко А. Техническое руководство по волоконной оптике – Лори 2001 г.
13. М.М. Бутусов, С.Л.Галкин, С.П. Оробинский и др. Волоконная оптика и приборостроение - Л.: Машиностроение, 1987 г. – 328 стр.
14. Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели – М.: НТЛ, 1999 г.
15. Попов Б.В. Строительство и техническая эксплутация волоконно-оптических линий связи – М.: Радио и связь, 1996 г.
16. Бродниковский А.М., Убайдуллаев Р.Р. Поляризационная модовая дисперсия волоконно-оптических систем передачи – Метрология и измерительная техника связи 2001 г.
17. Иванов А.Б. Контроль соответствия в телекоммуникациях и связи. Часть 1 – М.: Сайрус Системс, 2000 г. 376 с.
18. Chernikov S.V. ''All-Fiber dispersive transmission filters based on fiber grating reflectors '' Optics Letters.-1995.-Vol.20.-№14.-Р.1586.
19. Каталог оборудования «SMA - 1» 2002 г.
20. Докладчик к.т.н. Макаренко Доклад на тему:
«Построение транспортных сетей на базе оборудования SMA – 1». 2002 г.
21. Гончаренко А.М., Редько В.П. Введение в интегральную оптику. Минск: Наука и техника, 1975 г.
22. Экономика предприятия. Под ред. О.С. Срапионова. – М: Радио и связь, 1998 г.
23. Алибаева С.А., Бабич А.А. Методические указаниядля экономической части выпускной работы – Алматы 2009 г.
24. Основы экономики телекоммуникации (связи) Под ред. Голубицкой. – М.: Радио и связь, 1992 г.
25. Кондицирование. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте. – А., 1989 г.
26. Рахманов Б.Н. Безопасность при эксплуатации лазерных установок. – М.: Машиностроение, 1981 г.
27. Тяжин Ж.Т «Методические указания по выполнению СРС» – А.: 1999г
28. Баклашов Н.И., Китаев И.Ж. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды – М.: Радио и связь, 1989 г.
29. Электронная версия на сайте http: //www kazakhtelecom .кz//
30. Электронная версия на сайте: //www.siemens.ru//
31. Электронная версия на сайте http: //www map .кz//
        
        АҢДАТПА
Бұл бітіру жұмысында Күршім - Зайсан - Ақсуат аймағында талшықты - оптикалық байланыс желісін өңдеу мәселелері қарастырылған. ... ... және ... кабель жабдықтарының таңдауы, оптикалық кабель мен тарату жүйелері параметрлерінің ... ... ... ... ... ... ... негізгі көрсеткіштері есептелген. Сонымен бірге, Күршім - Зайсан - Ақсуат аймағында өңделген талшықты - оптикалық байланыс ... ... және күту ... ... ... ... қауіпсіздігінің мәселелері қарастырылған.
АННОТАЦИЯ
В данной выпускной работе рассматриваются вопросы разработки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) на участке Курчум - ... - ... ... ... ... системы передач и оптического кабеля, проводится расчет параметров оптического кабеля и системы передач.
В бизнес - ... ... ... показатели экономической эффективности выпускной работы. Кроме того, рассматриваются вопросы безопасности жизнедеятельности при обслуживании и эксплуатации разрабатываемой волоконно-оптической линии связи ... на ... ... - ... - ... Аналогты дабыл тарату жүйесін талдау
1.1 Байланыстың даму кезеңдері................................................................................8
1.1.1 Қазіргі цифрлық ... ... ... ... ... ... сипаттамасы.................................................9
1.2.1 Күршім - Зайсан - Ақсуат аймақтары арасында байланыс ұйымының сұлбасына ... ... - ... ... ... өңдеу............................................12
1.4 "Күршім - Зайсан - Ақсуат" ОТБЖ жобалауына техникалық тапсырма......13
1.5 Күршім - ... - ... ... өту ... ... ... ... типін таңдау.........................................................................14
1.7 Оптикалық кабельдің сипаттамасы...................................................................15
1.7.1 Оптикалық кабел түрін таңдау........................................................................15
1.8Оптикалық ... ... ... бөлім
2.1 Оптикалық кабель параметрлерінің есебі.........................................................17
2.2 Оптикалық талшықтың екіншілік параметрлерінің есебі...............................18
2.3 Регенерация учаскесінің ұзындығының есебі..................................................20
2.4 ТОТЖ - ның ... ... ... ... Оптикалық кабельдің шығындары.....................................................................28
2.7 ТОТЖ тезәрекеттілігін есептеу..........................................................................30
2.8 ҚОМ сезімталдығын есептеу..............................................................................31
2.9 ОТ қосқыштарының өшулігін есептеу..............................................................32
3 ТОТЖ - нің ... ... және ... Арна ... ... және ... SDH және PDH - ті ... структурасы...........................................37
3.3 Таңдалынған тарату жүйесінің сипаттамасы, техникалық мәліметтері.........38
3.4 SDH мультиплексациялау құрылымдары.........................................................40
3.4.1 Тасымалдау жүйесінің сипаттамасы...............................................................41
3.4.2 Тасымалдаушы ағындарды маршрутизациялау............................................42
3.5 STM-1 модулінің циклдық ... SDH ... ... ... ұйымдастыру сұлбасы...................................................................45
4 Өміртіршілік қауіпсіздігі
4.1 Талшықты - оптикалық кабелді төсеу кезіндегі қауіпті және ... ... ... Қорғаныс шаралары...............................................................................48
4.3 Ауаны баптау...........................................................................................................49
4.3.1 Қолданылатын бөлмеде еңбек ету шартының анализі....................................50
4.3.2 Микроклиматты бағалау......................................................................................51
4.3.3 Ауа баптау жүйесін есептеу............................................................................51
4.3.4 Кондиционерді таңдау.....................................................................................57
5 Күршім - ... - ... ... ТОБЖ - ны ... ... жоспары
5.1 Шолу - қысқа қорытындылар.............................................................................59
5.1.1 Сіздің серіктеріңіз бен салаңыз.......................................................................59
5.1.2 Өнім - ... ... ... ... ... қажеттіліктер. Қаржылық жоспар..................................................61
5.2.1 Инвестицияда қажеттілікті есептеу................................................................61
5.2.2 Табыстар............................................................................................................63
5.2.3 Пайдалану шығындары....................................................................................63
5.2.4 Еңбек сыйымдылығы.......................................................................................64
5.2.5 Материалдық шығындар және қор бөліктері................................................65
5.2.6 Әлеуметтік салық.............................................................................................65
5.2.7 ... ... ... ... ... Экономикалық тиімділіктің көрсеткіштерін есептеу..................................67
5.2.11 Кәсіпорынның қаупі.......................................................................................69
Қорытынды
Әдебиеттер тізімі
Қосымша А
Қосымша Б
Қосымша В
Қосымша Г
Кіріспе
Соңғы жылдары байланыс саласының дамуында оптикалық кабелдер (ОК) мен ... ... ... жүйелері (ТОТЖ) дамуы қарқынды жүре бастады, өйткені, олар басқа кабелдер мен байланыс жүйелерімен салыстырғанда өз ... ... алда ... Оптикалық жүйелер мен кабелдер тек қалалық және қалааралық телефон байланысында ғана емес, сонымен қатар телевиденияда, бейнетелефонияда, ... ... ... және т. б ... бастады. Талшықты оптикалық байланысты қолдану радиорелейлік және спутниктік байланыспен салыстырғанда тарататын хабар көлемі әлдеқайда жоғары, өйткені, ... ... ... кең және ... ... ... төтеп беру жағынан, ауа райының қолайсыз кезінде де сенімді байланыс ұйымдастыруға тиімді.
ТОТЖ-ның төмендегідей негізгі ... ... кең ... мен ... ... ... кең ... диапазонында аз басылуы, сыртқы электромагниттік кедергілерден жоғары қорғаныштылығы, кіші габариттілігі және жеңілділігі, ... ... ... төселулердің жарамдылығы және т.б оған ерекше назар аударудың себептері бола алады.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... ... жүйесі және коммутациялау әдістері жиі қолданылады . Жылдам телекоммуникациялық технологиялардың дамуы соңғы уақыттарда жаңа цифрлық технологияның пайда ... алып ... ... ... ... желі және синхронды цифрлы SDH технологиясы, кей-кезде SONET/SDH бір технология ретінде қарастырылады, диапозон ... 10 ... ... ... Бұл жүйенің басқа жүйелерге қарағанда мүмкіншіліктері көп: оптикалы талшықты жүйесін және радиорелейлі жолдарды ... ... ... ... сенімділігі жоғары және үлкен байланыс сапасын бере отырып байланыс желілерін бақылап, басқаруға мүмкіншілігі бар. Болашағы бар сызықты байланыс жолына ... ... ... ... ол ... ... ... айырмашылықтары өте көп, олар: берілген сигналдың өшулігінің үлкен мөлшерде аздығы, көлемі және салмағы жағынан жеңілдігі, қымбат ... ... ... ішкі ... ... ... қорғанымдылығы және өткізу жолағының жоғарылығы. Оптикалы талшықты кабелдің көмегімен цифрлық сигнал тарату ... ... ... ... талшықтарының тиімділігін ескере отырып, мен "Күршім - Зайсан - Ақсуат" бөліміне ... ... ... ... ... - Зайсан - Ақсуат" бөліміне ... ... ... К-3600 ... SMA - 1 аппаратурасымен ауыстыру, техникалық және экономикалық тиімді әдістерін қолдану болып табылады.
Реферат
Жұмыс көлемі: 69 бет, 20 кесте , 8 ... , 4 ... 31 ... ... (Synchronous Digital Hierarchy), SM-синхронды мультиплексор, Талшықты оптикалық байланыс желісі, Талшықты оптикалық ... ... ... ... талшықты оптика.
Жұмыс мақсаты:
Сәулежол талшықтарының тиімділігін ескере отырып, біз " Күршім - Зайсан - Ақсуат " бөліміне ... ... ... ... " Күршім - Зайсан - Ақсуат " бөліміне оптикалық - талшықты ... ... К-3600 ... SMA - 1 және ТОБЖ ... ауыстыру, техникалық және экономикалық тиімді әдістерін қолдану болып табылады.
Алынған нәтижелер:
Жобалау процесінде кабелдің біріншілік және екіншілік параметрлері, регенерациялық ... ... ... және ... ... үшін ... ... өнімі ДАУ-0,24Е06 - 04-М2 оптикалық кабелі таңдалынып алынды.
Таңдалған кабель негізінде, және халықтың қажетілігіне байланысты 386 арна құрылады. STM - 1 ... ... ... ... ... ол 1890 ... сыйдырады және SMA - 1 цифрлы аппаратурасы алынды.
1 Аналогты дабыл тарату жүйесін талдау
1.1 Байланыстың даму ... ... ... ... ... ... ... негізгі даму бағытының бірі оптикалық - талшықты ... кең ... ... - ... жүйе деп - ортада дабылды оптикалық - талшықта тарататын ... Бас ... ... ... ... дамуы оптоэлекторнды элементтердің шығуымен байланысты болды. (оптикалық сәулелендіргіш қабылдағышы және мәлімет ... ... ... тарату жүйесінің SDH, PDH құрылғысы)
Синхрондық цифрлы иерархияның пайда болуы талшықты оптикалық тарату жүйесінің дамуына жол ашты. Сондықтан да ТОТЖ - ң ... әлі де ... ... ... ... және ... - тарату құрылғысының дамуы. Фотоқабылдағыштар мен ... ... ... ... ... ... ... ұзындығы 400 км жетті, бірмодты оптикалық талшық өшулік коэффициенті -0,22дБ/км. Талшықты күшейткіштерді жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... легировенді эрби оптикалық талшық негізінде жасалады. Эрби оптикалық дабылды күшейтеді. Осындай күшейткіштер оптикалық - талшық ... ... ... ... спектрлік компоненттерді күшейтеді. Күшейту ауданының ұзындығы 120 км құрайды. Таратылу ортасы - физикалық ... ол ... сөз және ... таратылады. Таратылу ортасының сипаттамасынан тарату жылдамдығы тәуелді, оның қашықтығы және сапасы онда ақпарат таратылады. Оптоталшықты кабельде мәлімет жылдам ... ... аз. ... - ... желіде жаңа технологияларды қолдану оның сапасын жақсартады. Кабельдің өткізгіштік қасиетін жоғарлату технологиясын мультиплексирлеу деп аталады.
Басқару қосылғыштары және бақылау жүктемелерін тасымалдау ... ... ... ... (SDН) ... ... ... құрылады.
Дабыл тарату ортасына (оптикалы талшықты, радиорелейлі) байланысты топтық ... ... жол ... ... Желілік сигнал тарату қабаты екі бөлімнен тұрады: ... ... ... жөне физикалық орта қабаты. Желілік бөліктік қабаты байланыс орындарының арасындағы ... ... ... ... мультиплексорлық бөліктік қабаты, бұл қайтаөндіру орындарының арасындағы сигнал тарату байланысымен қамтамасыздандырады немесе қайтаөңдеу ... мен және ... ... ... күре ... ауыстырып - қосқыштар арасында қамтамасыздандырады.
Оптикалық дабыл тарату ортасы және оның жетістіктерімен кемшіліктері. Жарық өткізгіштермен мыс сымдарының салыстыра отырып олардың кемшіліктері мен ... ... ... ... ... ... және магниттік бөгеуліктерден абсолютті қорғанымдылығы. Негізгі жетістіктерінің бірі түсті мыс-металының орнына әйнек-материалы пайдаланады. Әйнек оптикалық талшықтың ... ... - ... құм. ... техникасында бірнеше килограмм мыстың орнына 1 гр таза ... алса ... Бұл ... шығатыны оптикалық-талшықты кабель электрлік кабельге қарағанда әлдеқайда қолайлы және оңтайлы.
Әйнек талшығы нәзік болғандықтан, ... ... ... ... ... ... ... шегі талшық үшін өте жоғары, және ол болат төзімділігіне сәйкес. Жұқа қорғанышы бар әйнек ... ... ... ... ... ... бұл ... ескере отырып бірнеше жарық өткізгіштерді бір кабельге біріктіруге болады. Оны ... орап және ... ... құрылысы жарық өткізгіштердің механикалық бөгеуліктерге қарсы тұрып бере алатындай болуы керек. Мұнда талшықтың ... ғана ... ... да өте қауіпті. Олар оптикалы кабельдің түзу жерде және созылу күштердің әсерінен қосымша сәуле ... ... ... ... механикалық күштерді азайту үшін шешімдер қабылданды. Жеке өткізгіштер кабельдің ішінде еркін орналасады; кабель жасағанда талшық кабельден ұзынырақ болуы ... ... ... ... ... ... ... тигізетін әсері тәуелді. Талшық қабықшасының сатылы сыну көрсеткіші өзекше сыну ... ... ... ... ... ... ... қабықша сыну көрсеткіші өзгереді, нәтижесінде сыну шарттары ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы
Бітіру жұмысымның мақсаты:
- Халықшаруашылық комплексындағы тұрғындардың сұранысына сай телекммуникациялық желіні құру;
- ... ... ... ... ... ... ... сапалы байланыс ұйымдастыру.
- Таңдалған елдімекендер арасында байланыс орнату. Таңдалған пункттар арсындағы байланысқа деген сұраныс ... ... ... байланысты. Сонымен бірге елдімекендердің байланысқа деген сұранысы олардың экономикалық, мәдени және әлеуметтік тұрмыстық ... ... ... қысқаша сипаттама келтірейік.
Күршім. Күршім ауданының орталығы. Ауданның ... 23.2 мың ... км ... ... ... ... жиырма мың халық тұрады. Ауа райы ауыспалы континенталды. Қысы суық, ауаның температурасы - 45°С ... ... Жаз ... ыстық, шілде айында температура +45°С дейін жоғарылауы мүмкін. Халықтың негізгі айналысатын шаруашылығы: ... ... ... және ... өңдеу. Ауданда үлкен орман алқаптары бар. Ағаш дайындаумен ТОО "Күршім орманы" және ТОО ... ... ... ... ... жеке ... қарқынды дамуда. Мұнда негізінен қазақ және орыс ұлт өкілдері тұрады.
Зайсан қаласы. Зайсан ауданының орталығы. Шығыс Қазақстан Облысындағы үлкен аудандардың ... ... жылы ... ... ... бастап қала ретінде саналады. Сауыр тауының бөктерінде орналасқан бұл қалада жиырма бес мыңнан аса адам тұрады. Халықтың ... ... ... ... істейді. Сонымен қатар егін шаруашылығы, мал шаруашылығы жақсы дамыған. Халықтың біршама ... жеке ... ... ... ... - ... Басқа ұлт өкілдерінен орыстарды, татарларды, немістерді кездестіруге болады. Егіннің негізгі ... ... ... ... және ... құрайды. Зайсан көлінің бойында балық шаруашылығымен де айналысады.
Ақсуат. Тарбағатай ауданының орталығы. Ауданның территориясы 25.1 мың ... км ... ... ... саны он ... мың. Ауа райы ... ... Қысы суық, ауаның орташа температурасы - 22°С - 30°С. Жаз ... ... ... ... ... +25°С +35°С ... ... негізгі айналысатын шаруашылығы: егін шаруашылығы, мал шаруашылығы. Халықтың біршама бөлігі жеке кәсіпкерлікпен айналысады. Негізгі тұрғындар қазақтар, ... ... ... ... ... ... ... болады. Егіннің негізгі бөлігін жүгері, қауын, қарбыз және көкөнітер құрайды. Зайсан көлінде және Қандысу, Ұласты, Тайжүзген ... ... ... ... де ... Мал шаруашылығында қой, ешкі және ірі қараның барлық түрі бағылады.
1.2.1 Күршім - ... - ... ... ... ... ... ... сипаттама
- аралығында аналогты тарату жүйесі қолданылады (АТЖ) К - 3600. ... ... ... біріншілік желіде (12 - арналық), екіншілікте (60 - арналық), үшіншілікте (300 - ... және ... (900 - ... типтік желілік тракты ұйымдастырады. К - 3600 ... ... КМ - 4 ... 7200 арна ... ... алынады. Ол өте күрделі және үлкен құрылғы, ол екі бөліктен тұрады: сызықтық күрежол құрылғысы, шеткі транзитті станцияның түрлендіргіш және ... ... және ... ... ... жиілік түрлендіргіштер кіреді, бұл аппаратура тасушы ток және топтық бақылаушы жиіліктерді және ... да ... ... ... - 4 ... екі ... тарату жүйесінен және бір симметриялы жұпты қолдану арқылы жұмыс істейді.
К - 3600 ... ... ... ... тарату жолы және сызықты кабельді құрылғыға бөлуге болады.
Тарату жолы келесі аппаратурадан тұрады: К - 3600 ... ... ол ... ... ... және электрқоректендіру аппаратурасынан, К -24Р тарату жүйесінен, ТМ - ... ҚБ - ... ... Б - ... К - ... (токбөлуші бағаннан және басқа да көмекші құрылғыдан) тұрады. Сызықты - кабельді құрылғысы - ... ... ... ... ... кабель тұратын құрал және НУП цистернасының ауылдық контейнерінен ... ... ... К - 1020С ... ... ... ... К - 1020С жүйесі құрылғыны типтік түрлендіру кезінде құрылады және берілген жүйе үшін ... ... ... ... ... ... және ... байланыстан тұрады. К - 60П әрбір екі кабельдік линиядан, К - 1020С ... бір ... К - 60 ... ... жұмыс істейді.
К - 1020С сызықтық тракты 312 - 4636 кГц ... ... ... ... екі ... ... жиілігімен (К4), 308 кГц (қосымша) және 4896 кГц (негізгі) сипатталады. ... ... ... ұзындығы 280км тең, ол ОУП - ОУП К - 60П максималды ... тең. ... К - 1020С ... ... ... ОУП немесе Оп К - 60П жолына орналасады. К - 1020С ... ... ... ... К - 60П учаскесінің 11/6 орташа ұзындығы 3,2 км тең және МКСА - ... және 3 км, МКС - ... ... -1020С ... ... жиілік жолағы қолданылатын түрлендіргіш құрылғысына байланысты екіншілік ВГ және ТГ ... ... - 1020С ... ... ... және үш ... станция кіреді.
-СОЛТ бағаны, бір немесе екі құрылғыдан тұрады.
-К -1020С қызмет көрсетілмейтін күшейту пункт (НУП) станциясы, ол НУП К - 60П - пен ... ... ... ... орнатылады.
-НУП К - 1020С станциясы, қалдық жиілік бұрмалануларды түзетушілерден, магистралдық түзетуші және НУП К - 60П ... ... ... бөлу ... ... ... ... облысындағы спектрінің орналасуы арқылы айырылады. Арналық дабылдар мұндай қасиетке ие болу үшін тасығыштар модуляциясы жүзеге асырылады, олар гармоникалық функциялардан ... ... ... ... ВЧ ... ... ЖБА құру кезінде, сызықтық спектрді экономдау үшін, ОБП тарату әдісін қолданамыз. Бұл кезде ОБП ... ... ... ... спектрінің жиілік бойынша жылжуы ғана жүзеге асырылады.
1.3 Талшықты - оптикалық байланыс желісін өңдеу
Бітіру жұмысына берілген ... ... ... ... аудан орталығы Күршім елдімекені, аудан орталығы Зайсан қаласы, аудан орталығы Ақсуат арасын байланыстыратын ... ... ... ... ... ... ... желісімен байланыстыру.
Көпарналы цифрлық тарату жүйесімен (ЦТЖ) дабылдарды тарату кабелдік, радиорелейлік және спутниктік байланыс жолдары ... ... ... болады. Қазіргі уақытта кабелдік жолдарға олардың жасағыштығы және ... ... ... ... баға ... Сондықтан жобаланатын байланыс кабелді болады. SDH технологиясы талшықты оптикалық ... ... ... ... ... ... тарату ортасы ретінде талшықты оптикалық кабелді аламыз. Шамаланған жол жүретін Шығыс Қазақстан облысының бөлігі бір жағынан ... ... бір ... ... қыратты жерлер. Бұл жерлер негізінен ауылшаруашылық жериеленушілермен игерілген жазықтық, сондықтан дұрысы автомобилдік жолдарды бойлай жобалаған ... ... ... ... автомобилдік жолдардың бойымен салу ТОТЖ эксплуатациясын жеңілдетеді.
Бұл нұсқау аудан ... ... ... ... ... ... қаласы, аудан орталығы Ақсуат арасын байланыстыратын автожол бойымен кабел жүргізу. Таңдалған жолдың мына аймақтардағы ұзындығы: Күршім - Зайсан - 200км, ... - ... - 170 км. ... ... ұзындығы 370 км құрайды. Берілген жол негізгі республикалық жол болып табылады.
Сурет 1.1 - Оптикалық кабельді орналастыру ... ... келе ... ... жолдардың бойымен тартамыз, сол себептен ТОТЖ эксплуатациясын әлдеқайда жеңілдетуге болады.
1.4 "Күршім - ... - ... ОТБЖ ... ... ... жұмысымның негізгі бағыты " Күршім - Зайсан - Ақсуат " магистралды кабелін қайта құру, К-3600 аппаратурасын STM-1 және ОТБЖ ... ... ... жол ... 370 км қүрайды.
Tиімді оптикалық-талшықты кабелін таңдау, оның негізгі параметрлерін есептеу; қайта генерация бөлімдерінің қашықтығын ... ... ... ... қорғау сұрақтарын қарастырамыз.
1.5 Күршім - Зайсан - Ақсуат арқылы өту жоларнасын белгілеу
Жобаланушы талшықты - ... ... жолы ... ... Ұлттық Ақпараттық Супермагистралінің бір бұтағы болып табылады. Жоларнаны белгілеу кезінде жоларна ... ғана ... ... ... және ... желілер ТОТЖ - ға кіре алады. Біріншілік желінің перспективалы топологиясы екіншілік желі топологиясының электрбайланысын үнемдеу қажет. Ауылшаруашылық ... ... ... және т.б ... ... ... ... мұндай жерлерде авариялық - түзету жұмыстарын жүргізу қиынға түседі. Негізгі кабель магистралінің тұрғын үй пункттеріне кіруіне жол бермеу ... ол ... ... ... ... мүмкін. Жоғарыда көрсетілген мақсаттарға байланысты ТОТЖ - дың құрылғысы автомобильдік жоларна бойымен ... ... ... - Зайсан - Ақсуат таңдалған маршрутта ТОТЖ - ды ... ... ... ... көп жерін қамтиды, олар цифрлық арнаны қажет етеді, бұл Қазақстан Республикасының цифрлық сақинасының басты мақсаты.
Сондықтан, менің ойымша, ТОТЖ - дың бұл ... ... ... ... ... ... ... бойынша ауданды цифрлы байланыспен қамтамасыз ету болып табылады. Жұмысты іске ... ... ... сай ... ... ... желілер құру, желінің өткізу қабілетін жоғарылату, қызмет көрсетудің жақсы ... ... ету ... ... Бұл ... ... желілердің жоғарғы техникалық және қызмет көрсету деңгейін анықтайды.
Сурет 1.2 - ... ... ... ... ... ... бар ... жолдар;
- Республикалық маңызы бар автомобильдік жолдар;
- Қара Ертіс өзені;
- Өңделетін ТОБЖ
1.6 Оптикалық кабель типін таңдау
Байланыс желісін жетілдірудегі жетекші орын жәй ... ... ... артықшылығы басым талшықты оптикалық кабелдерге тиесілі:
- Сыртқы электромагниттік өрістерден жоғары қорғанғыштығы;
- ... ... - дер 10- 10 Гц ... диапазонында жұмыс жасайды. Жарық диапазонында тасымалдаушы жиілік 6 - 10 ... ... ... ... ... ақпараттар көлемі өседі.
Оптикалық кабельдердің мыс сымдарға қарағандағы артықшылықтары:
- Оптикалық желілер тарату жылдамдығы 10 Гбит/с дейін аралықта жұмыс ... ... ... 100 ... дейін);
- Оптикалық талшықтағы сөнудің аздығынан регенерациялық аймақ ұзындығын үлкен болуы;
- Тапшы металдар (мыс, қорғасын) кварцпен ... ... ... ... ... ... салыну ұзындығының үлкендігі аз жалғануларды қажет етеді, соның арқасында ТОБЖ-ң сенімділігінің артуы;
- Кабел салмағының аздығы.
Оптикалық кабелді зоналық телефон ... ... ... ... сақиналық схемада қолданғанда оның артықшылығы көп.
Жобаланатын ТОТЖ жұмсалатын салым шығындары және эксплуатациялық ... ... ... жасау дұрыстығына байланысты. Таңдауға бір жағынан ТОТЖ параметрлері (ақпаратты тарату жылдамдығы немесе кеңжолақтылығы, оптикалық шағылу толқынының ұзындығы, энергетикалық потенциал, мүмкін ... ... әсер ... ... ... ... ... техникалық талаптарын қанағаттандыруы керек:
- электрлі кабелдерді төсеу жағдайларында да төселу мүмкіндігі;
- бар техникалардың барынша көп қолданылуы;
- сыртқы әсерлерге тұрақтылығы және ... ... ... ... (ЗАО "Эликс-Кабель") кабелдің келесі түрлері шығарылады: ДАУ, ДПС, ДПУ, ДА2, ДП2. Жүргізілген есептеулерге байланысты жұмысыма ДАУ (Эликс-Мо) маркалы кабельді ... 1.1 - ... ... ... қысқаша сипаттама бердім. 1.2 - кестеде оптикалық кабель параметрлерін есептеу үшін ... ... ... ... ... ... ... (Эликс-Мо) маркалы оптикалық кабелі.
Қолданылуы: ДАУ (Эликс-Мо) маркалы оптикалық-талшықты кабелі магистралды, ішкізоналық байланыс жүйелерінде ... Бұл ... ... топырақ, құм жерлердің барлық түрлеріне, өзен, су астына төселуге арналған. Талшықтардың саны 72-ге дейін жетуі мүмкін. Бір ... ... саны 4-6 ... ... ... ... БОТ 9.5/125 (бірмодты оптикалық талшық) өшулік коэффиценті 0.22 дб/км (1550нм) бар.
Кесте 1.1 - ДАУ (Эликс-Мо) кабелінің техникалық сипаттамасы
Талшық размері, мкм:
өзекше
қабықша
9.5
125
Температуралық ... ... ... ... ұзындығы, мкм
1,55
Өшулік коэффициенті , дБ/км
0.22
Талшық типі
Бірмодты
Төселу ұзындығы, м
2200
Кабель диаметрі, мм
18
Массасы, кг/км
790
Босатылған созылу, Н
20000
Кесте 1.2 - Оптикалық кабель параметрлерін есептеу үшін ... ... ... ... ... ұзындығы
жол (линия) ұзындығы
спектралдылазер жолының кеңдігі
n1=1,468 және n2=1.4642
=1,55 мкм
l=30 км
2 Нм
1.8 Оптикалық ... ... салу ... ... ... орындаймыз: жолды белгілеу, жоларнаға материалдармен кабелді әкелу, сынау, төсеу, кабелді және кіріс құрылғыларды монтаждау. ТОТЖ - ді ... ... ... ... ерекшеліктер бар. Бұл ерекшеліктер ОК - дің өзгеше құрылысына байланысты, келесі жағдайларда қарастырылады:
- ОК - дің ... және ... ... ОК ұзақ ... төселуі;
- талшықтар өшулігін салыстырғанда үлкен көлемді;
- ОК - дің ауа ... ... ... ... ... ... қосылатын жерлердің көлемділігі. Сапаны бақылау кезінде өшулік 0,001-0,05дБ мәні аралығында болу ... ... ... ... ... ... өшулікті өлшеумен бірге талшықты күрежолдың біржақтыемес сипаттамасын анализдейді. Талшықты күрежолдың өшулігін және дискреттік коэффицент шағылуларын ... ... ... ... ... ТОТЖ - ның ... оптикалық рефлектометр әдісімен өлшеудің негізгі ерекшелігі - жоғарғы ... ... ... ... Бұл барлық параметрлерді анықтайды: күрежол өшулігі, жоғалулар және үзілу жері, кері шағылулар. Өлшеу оптикалық күрежолдың бір аяғына дейін ... ... көп ... ... ... ... ... бойында II категория грунты. Кабелді төсеу әдісі трассада шарт бойынша төселуі қажет. Кабелді қолмен және терең жерлерге ... ... ... ... болады.
ОК төсеу кезінде комплексті және арнайы машиналармен (тракторлар, бульдозерлер, экскаваторлар және т.б) және ... ... ... ... ... ... және т.б) пайдаланылады.
Біз қолданатын кабелдің ұзындығы 2,2 км, бұл 2200 м ... ... ... ... ... жүргіземіз, қорғағыш муфталарын орнатамыз.
Оптикалық муфталарда оптикалық кабел талшықтарын айқастырады. ОК айқасқан жерлері, оптикалық муфталардың орнатылған жерлері әртүрлі болуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... ... ... Техникалық бөлім
2.1 Оптикалық кабель параметрлерінің есебі
Оптикалық кабельдің негізгі ... ... ... ол жұқа ... ... цилиндр түрінде болады, онда толқын ұзындығының 1014...1015 Гц жиілікті микрон ... ... ... ... ... ... ... әсер ету принципі опто талшықтың екі әр түрлі орта шекарасында шағылу және сыну күйімен байланысты. Материалдың ... ... n сыну ... байланысты. Сыну көрсеткішінң үлкен болуы оптикалық тығыз деп аталады. Талшықты сәулежолдар дөңгелек қиылысады және екі концентрациялы диэлектрик қабатынан ... ... ... ... әйнектен жүрекше орналасқан, оны аз оптикалық тығыздықты әйнкеті қабықша қоршайды. Жүрекше мен қабықшаның бөліну шегінде жарық сәулесінің шағылуы ... ... ол ... ... ... Осылайша, жүрекше электромагнитті энергияны тарату үшін қолданылады, қабықша негізі жүрекше/қабықша бөліну шегінде шағылу ... ... және ... сыртқы ортаға бөлініп кетуінен қорғайды. Жүрекшенің сыну көрсеткіші n1 және ... a, ал ... - n2 және b деп ... ... ... ... ... үшін, n1>n2 шартын орындалуы қажет. Бұл шартпен ішкі шағылу толық қамтылады. Қабықшаның сыну көрсеткіші n2 - ... ал n1 сыну ... мәні ... ... ... бар. Бұл ... сыну ... профилі деп аталады.
Сәулежолдың жүрекше - қабықша бөліну шектері мөлдір әйнектен тұрады, ол оптикалық сәуленің шағылуы үшін ғана емес және де ... ... өтіп ... ... ... ... тоқтату үшін қоршаған орта толық ішкі шағылуды және ... ... ... ... ... ... ... тығыздығы үлкен ортадан тығыздығы кіші ортаға өтуі кезінде, n1 > n2 шарты бойынша, толқын ... ... ... ... ... шағылады және басқа ортаға өтпейді. Талшықты жарықжолда бірмодалы режим бар ... үшін V ... ... 2.405-ке тең немесе аз болуы қажет.
(2.1)
мұндағы d - жарықжол өзекшесінің ... ... ... ... талшықты жарықжолдың сандық апертурасы.
NA сандық апертурасы жарықжолдың маңызды сипаттамасы болып табылады. ... ... ... ... мынада: ол осі жарықжол осінде жатқан сәуле конусын ... Осы ... ... ... ұшына түскен барлық сәулелер жарықжолға бағытталады.
Талшықты жарықжолдың сандық апертурасын келесідей табамыз:
(2.2)
мұндағы n0 - ... ... ... ... сыну ... - ... ... бұрышы;
-өзекше мен қабықша сыну көрсеткіштерінің қатыстық айырмасы.
(2.3)
ITU-T ұсынысына сәйкес, ... ... ... үшін 1.55 мкм ... ұзындығында n1 = 1,468, n2 = 1.4642. анықтайық:
= 0.0025 ... ... ... ... ұсынысы бойынша, бірмодалы талшықты жарықжол өзекшесінің диаметрі 8 бен 10 мкм арасында жату керек, ал ... ... 125 мкм ... = 1,55 мкм ... ... жиіліктің мәнін келесі формуламен анықтаймыз:
Осылайша, параметрлері n1 = 1,468, = 0,0025, NА = 0,1055, а = 9.5 мкм, в = 125 мкм және ... ... ... = 1,55 мкм ... ... бірмодалы режим болады.
2.2 Оптикалық талшықтың екіншілік параметрлерінің есебі
Кез келген талшықты-оптикалық сәулежол дисперсия деп ... ... ... ... Сәулелердің таралуының топтық жылдамдығының таралу параметріне тәуелділігі дисперсия деп аталады, яғни ... ... ... ... ... процесі. Талшықты сәулежолда үш түрлі дисперсия болады: модааралық, материалдық және толқындық. Дисперсияның пайда болуының негізі сәулелену көзінің когерентті еместігі және ... ... және де мод ... көп ... Бірінші тип дисперсиясын хроматикалық деп және ол екі құрамнан тұрады: материалдық және толқындық. Модааралық дисперсия сәулежолда бірнеше моданың ... ... ... ... ... сәулежолда модааралық дисперсия болмайды. Материалдық дисперсия жүрекше материалының сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігімен түсіндіріледі. ... ... ... таралудың толқын ұзындығына тәуелділігімен сипатталады, себебі сәулелену көзі бір ғана ... ... бар ... ... спектральді ені бар кейбір спектральді толқындарды шығарады. Дисперсия сәулежолдан өткізетін жиілік жолағымен анықталады, оптикалық кабелмен таратылатын ақпарат ... ... ... ... ... мағынасы оптикалық сәулеленудің талшық бойымен 1км ұзындықта импульсінің ұзақтығын ұлғайтумен байланысты.
Материалдық ... ... ... сыну ... ... болады. Толқындық дисперсия толқын ұзындығында модтың таралу процесіне байланысты.
Оптикалық сәулелену импульсі таратылуы бойынша кеңейтіліп, өткізу жолағының эквиваленттілігіне әкеледі.
Материалдық ... ... ... анықталады:
(2.5)
бұл жерде М - меншікті материалдық дисперсияның коэффиценті, = 1.55 мкм толқын ұзындығында М() = - ... ... ... ені ( = ... дисперсия мына формуламен анықталады:
в = ·B() ... ... B() - ... ... ... коэффиценті,
= 1.55 мкм толқын ұзындығында B() = 12пс/(км·нм)
Талшықты-оптикалық сәулежолдың толық дисперсиясы материалдық және толқындық дисперсиялардың қосындысынан ... ... және ... ... бір-бірін 1,3 пен 1,66 мкм толқын диапазондарында толықтыра алады.
Қарастырып отырған жағдайымызда:
(2.7)
Толқындық және ... ... ... нм ... ұзындығында бірмодты сәулежолдың жиіліктік қасиетін анықтайды. Толқындық дисперсия сыну көрсеткішінің профиліне байланысты.
Бірмодты сәулежолдар үшін дисперсия мәні толқын ұзындығына ... олар ... ... ... ... ал толқын ұзындығы нолдік дисперсия және дисперсия сипаттамасының ... ... ... ... ... ... жиіліктік қасиетін дисперсия параметрімен бағалаған, ол материалдық және толқындық құрамнан тұрады. Көпмодалы талшықтардың жиіліктік сипаттамалары сәулелену көзінің спектралдық ... ... ... ... әсеріне байланысты емес. Сондықтан оларды жиілік облысында дисперсия эквивалентімен бағалаған дұрыс, ол кеңжолақтылық коэффиценті деген атқа ие және ... ... ... ... ... ... негізгі жұмыс ұзындықтарының кеңжолақтылық коэффиценттерінің мәні =200...1000 МГц.км, бірмодты талшық дисперсиясы мынадан тұрады =1...15 ... ... ... ... байланысты есептесек, келесі қатынасты қолданамыз:
(2.8)
Орнына қойып алатынымыз:
Қорыта келе, БОТ көпмодтыға қарағанда өте ... ... ... ... ... ... ... есебі
Цифрлы талшықты - оптикалық жүйенің (ЦТОЖ) ... ... РУ ... ... ... ... ... болып: энергетикалық потенциалды (Э) айтуға болады. Ол мынаған тең:
Э = Рпер - Рпр, дБ, ... Рпер - ... ... ... ... дБм;
Рпр - қабылдау құрылғысының кірісіндегі оптикалық сигнал ... ... ... ол ... ... немесе Рош бірлік регенератордың қателік мәні берілген мәнінен аспау керек, дБм;
Э - энергетикалық потенциал, оптикалық талшықтағы, РУ ... және ... емес ... сигналдың максималды өшу мәнін анықтайды.
Кванттық немесе фонтомдық шу, оптикалық сигналмен бірге жүреді (оптикалық шулардың басқа түрлеріне қарағанда, жұмысымда оны ... ... ОТ ... коэффиценті; 1, дБ/км. МДҚ Wмдм - минималды детектірлеуші қуат, қабылдау құрылғысының минималды сезімталдығы. РУ ұзындығын анықтау үшін оның ... ... ... (2.1 - ... ... 2.1 - РУ ... ... үшін оның есептеу сұлбасы
ОС-Р - разъемдік оптикалық қосқыш ... саны РУ- да 2 ... - ... ... ... пункт;
ПРОМ - қабылдап таратқыш оптикалық модулі, оптикалық сигналды ... ... ... түрленген параметрді қалпына келтіледі.
ОС-Н - разъемді емес оптикалық қосқыш, ОК ұзындығында саны бірден ... = ... + q Аосн + 1 lру + Аt + Ав, дБ ... Аоср - ... ... ... 0,5...1,5 дБ тең;
q - разъемді емес ... ... ... - ... емес ... қосылғыштың өшулігі,дБ;
1 - ОК өшулік коэффициенті дБ/км;
lру - регенерациялық учаскі ... ... - ЦТОЖ ... ... ... ... үшін типтік ТОТЖ 0,5...1,5 дБ тең;
Ав - ЦТОЖ ... ... ... ... ... және т.б) ... дБ ... сәулелену қабылдағышының түрі типіне және комбинациясына байланысты).
Синхронды цифрлы иерархияның сызықты құрылғысынан белгілісі тарату дәрежесі болып табылады, ол мыныған тең: Рпер = +2...-4 ... ... ... өшулік бойынша осылай табамыз:
lру=,км. ... ... Э SMA1 ... ... ... аламыз, 36 дБ тең.
(2.11) формуласының барлық мәндері белгілі, q - разъемді емес оптикалық қосқыштың ... ол ... ... ... ... ... ... анықтаймыз lру мах, разъемді емес қосылғыштардың өшулігі нолге тең. Егер босатылған РУ - дің ... ... ... , км , ... мах = (36 - 2 х 0,75 - 0,75 - 4) / 0,22 = 135 ... lру мах ... ОК - дің ... ... анықтаймыз, құрамы РУ - дың (2.13) формуласынан аламыз:
q=Ц, ... Ц - ... ... сан ... ... ... табылады.
q=135 / 2,2 =61.
Разъемді емес оптикалық қосқыштардың санын мына формула бойынша есептейміз:
q=q - 1 ... = 61 - 1 = ... ... ... q Аосн тең. Сондықтан РУ - дың ұзындығының көлемі кішіреюі керек.
l=,км, ... = 60 х 0,1 / 0,22 = 27 ... - (2.15) ... бойынша РУ ұзындығын мына формула бойынша анықтаймыз:
lру=lру мах - l, км , ... = 135 - 27 = 108 ... - ... ... РУ - нің ... - 108 ... учаскі ұзындығын дисперсия бойынша төмендегідей табамыз:
Lру

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 4 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақсуатқа ТОБЖ өңдеу62 бет
І. ММ «Зайсан аудандық жер қатынастар бөлімі»-нің қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдау30 бет
Алтай таулы аймағына сипаттама11 бет
Альфа кенорны бойынша ұңғыманның түп аймағына әсер ету әдістерін талдау ( ҚСЖ )67 бет
Батыс еуропа аймағына экономикалық – географиялық сипаттама23 бет
Зайсан аудандық білім бөлімінің білім беру жүйесінің қазіргі заманғы ахуалы және мүмкін болар қауіп-қатерлер31 бет
Зайсан ауданы24 бет
Зайсан ойпаңының неотектоникасы47 бет
Зоналық және магистральдық байланыс желілеріне арналған тобж цифрлық аппаратуралары7 бет
Көкшетау–Бурабай аймағына жалпы сипаттама39 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь