Қазақстанда нарықтың қалыптасуы ерекшеліктері мен заңдылықтары

МАЗМҰНЫ

Жоспар
4
1 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗАҢДАР: ОЛАРДЫҢ ОБЪЕКТИВТІ СИПАТЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ МЕХАНИЗМДЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
7
1.1 Экономикалық заңдардың мәні мен түрлері 7
1.2 Экономикалық заңдар саласындағы түрлерінің маңызы 8
1.3 Жасырын тауардың экономикалық заңға тартылуы
13
2 АРАЛАС ЭКОНОМИКА: ҚАЛЫПТАСУ ҮЛГІЛЕРІ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ТАЛДАУ
18
2.1 Аралас экономика қалыптасуының материалдық.техниклық негізі 18
2.2 Аралас экономика: мазмұны және негізгі белгілері 19
2.3 Қазақстан Республикасының аралас экономикасын шетел тәжірибесі
21
3 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗАҢДАР ПАЙДАЛАНУ МЕХАНИЗМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
24
3.1 Нарықтық экономикалық қалыптасу Қазақстандық моделі 24
3.2 Қазақстан Республикасының экономиканың жетілдірудің мүмкіншіліктері

27
ҚОРЫТЫНДЫ
30
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 32
КІРІСПЕ

Курстық жұмыстың өзектілігі. Қазақстан Республикасындағы қылмыстың өсу жағдайында қоғамға азаматтарға аса зор материялдық нұқсан келтіретін экономикалық қылмыстардың қауіптілігі ерекше. Кең мағынасында экономикалық қылмыстарға контрабанда жалған ақшаларды немесе бағалы қағаздарды дайындап сату волюта операцияларының ережелерін бұзу, мемлекеттік және қоғамдық мүліктерді ұрлау, парақорлық және т.б. жатады.
Алайда нарықтық экономикалық жағдайында тікелей экономика аясында жасалатын, сауда ережесін бұзу, сапасыз өнімдерді сату, жалған кәсіпкерлік, монополияға қарсы заңдарды бұзу және т. б қылмыстардың қоғамдық қауіпі зор.
Экономика аясындағы қылмыстардың обьектісіне нарықтық экономика жағдайларында, Қазақстан Республикасы саудасының қоғам мен азаматтардың мүдделері жағдайларында қалыптасатын қоғамдық қатынастар.
Экономика аясындағы қылмыстардың обьективтік жағы қасақана, заңға қайшы белсенді әрекеттер мен сиппаталады .
Экономика аясында қылмыстардың субьектісі мемлекеттік кәсіп орындарда, мекемелерде және ұйымдарда экономикалық, шаруашылық міндеттерді атқаратын, сондай- жеке кәсіпорындарда істейтін 16 жасқа толған азаматтар болып табылады.Экономикалық қылмыстардың субьективтік жағы қасақана сипатта жасалады.Олардың қылмыстарының себебі-материялдық мүделілік. Олар өз игіліктерін қоғамның, азаматтардың мүдделеріне зия келтіру есебінене пайда тауып, жасайды.
Экономикалық заңдар саласындағы қылмыстар дың қазіргі кезеңде көп орын алған олардың түрлері де қылмыс саласында алып отырған орны ауқымды десек қателеспеймі себеббі бұл қылмыстар басқа қалмыстарға қарағанда яғни адам мен азаматтарға қарсы қылмыстардан кейі келтірер зардабы жоғары және түрлері де көп бұл қылмыстар тікелей қасақаналық пен жасалады.
Ғасырлар тоғысында тәуелсіздік туын берік қадап, өз алдына егемен ел атанған Қазақстан мемлекетінің даму бағытын басқаша саралап, жаңаша жолға түскеніне де он жылдан асты. Еліміздің мызғымас ірге тасы қаланып, Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып енді, тәуелсіз мемлекет ретінде 120-дан астам елдер мойындады. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің он жылдығына арналған салтанатты жиналысында сөйлеген сөзінде «біз осы жылдар ішінде, сөз жоқ талай ондаған жылдарға татырлық жылдан өттік, біз Конституция қабылдадақ, онда билік құрудың жаңа қағидаттарын бекітіп, азаматтардың негізгі құқықтарын қорғауға алдық. Біздің басты жетістіктеріміз – 1995 ж. бүкіл халқымыз қабылдаған осы Конституцияның жемісі»,- деді.
Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасында көрсетілгеніндей қылмыстық заңнамада заңмен қорғалатын әлеуметтік жоғары құндылықтар ретіндегі адам құқықтары мен бостандықтарының бастылығы мен ажырамастығын тану негізге алынуға тиіс.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ

[1]. Алауханов Е. Қылмыстық құқық. Ерекше бөлім, Алматы – 2001, 43 б
[2]. Ағыбаев А.Н. /Қылмыстық құқық, жалпы бөлім/ Алматы – 2001 ж., 112 б
[3]. Звечаровский И.Э. // Уголовная ответственность. Москва - 1995 г., 98 б
[4]. Даубасов Ш. //Қылмыскерді ұстап беру бойынша көп жақты халықаралық құқықтық механизмдерге Қазақстан Республикасының қатысуы/Хабаршы №2, 2003 ж., 232 б
[5]. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы //Алматы – 2001ж, 43 б
[6]. Қазақстан Республикасының қылмыстық – атқару құқығы /Алматы-2002
[7]. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсінік /Алматы-2001
[8]. Ұлжанов Е. Экономикалық қылмыстарға жол берілмесін, Заң – 2004
[9]. «Жеке кәсіпкерлікті қорғау және оған қолдау көрсету туралы » заң 1995 ж 17 сәуір., 99 б
[10]. «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу туралы» заң 1995 ж 17 сәуір., 14 б
[11]. «Лицензиялау туралы» 1995 ж 2 мамыр., 345 б
[12]. Атаматук Г.В.Теорш государстветого управления. М.: ОмегаЛ, 2004 г. 584 с.
[13]. Зеркт Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государстеетого управления. Курс лекқии: Учебное пособие. РостовнаДону. МарТ, 2000. 448 с.
[14]. Пикулъкин А.В. Система государственногоуправления: Учебтік.М.: ЮНИТИДАНА, 2004. 543 с.
[15]. Уваров В.Н. Государственная служба и управлете: Учебник.
[16]. Петропавловск: Сев.Каз. юрид. Академш, 2004. 416 с.
[17]. Әффективностъ государственного управления /Под ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазъева. Пер. с англ. М.: Консалтбанкир, 1998. 848 с.
[18]. Чиркин В.Е. Государстветое управление: Элементарный курс. М.:Юрист, 2003. 320 с.
[19]. Реформирование системы государственного управления: Зарубежный опыт иКазахстан/КИСИприПрезидентеРК. Алматы, 2005.276 с.
[20]. Кулекеев Ж. А., Султангазин А. Ж. и др. Государственный финансовый контроль В Республике Казахстан: Сборник нормативных правовых актов. Астана: 2002.
[21]. Шарақымбайұлы Ж.Ш. Қазақстан экономикасындағы инфляциялық процестерге әсер ететін ішкі факторлар. // Жаршы, 2008. - № 11. 3-6 б.
[22]. Шарақымбайұлы Ж.Ш. Инфляцияның әлеуметтік – экономикалық салдары және оны жеңу жолдары. // Жаршы, 2008. - № 12. 3-6 б.
[23]. Жаналиев Б.Н. «Инфляция және Қазакстандағы инфляцияға қарсы саясат»- Алматы Экономика,2002 [6 б]
[24]. Фишер С. Дорнбуш Р. Шмалензи Р. «Экономика.-М.» Алматы,1993 [126 б]
[25]. Тлеужанова Д., Макроэкономика,Алматы,1997 [198 б]
[26]. Шарақымбайұлы Ж.Ш. Қазақстан экономикасындағы инфляциялық процестерге әсер ететін ішкі факторлар. // Жаршы, 2008. - № 11. 3-6 б.
[27]. Шарақымбайұлы Ж.Ш. Инфляцияның әлеуметтік – экономикалық салдары және оны жеңу жолдары. // Жаршы, 2008. - № 12. 3-6 б.
[28]. Қазақстан Республтасынық Мемлекеттік қызметкерлерітқ арнамыс кодексі: Мемлекеттік қызметкерлердің қызмет әтикасы ережелері.—Алматы:Жетіжарш, 2005. —246.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
4
1 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗАҢДАР: ОЛАРДЫҢ ОБЪЕКТИВТІ СИПАТЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ МЕХАНИЗМДЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
7
1.1 Экономикалық заңдардың мәні мен ... ... ... саласындағы түрлерінің маңызы
8
1.3 Жасырын тауардың экономикалық заңға тартылуы
13
2 АРАЛАС ... ... ... ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫН ТАЛДАУ
18
2.1 Аралас экономика қалыптасуының материалдық-техниклық негізі
18
2.2 Аралас экономика: мазмұны және негізгі белгілері
19
2.3 Қазақстан ... ... ... ... ... ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЗАҢДАР ПАЙДАЛАНУ МЕХАНИЗМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
24
3.1 Нарықтық экономикалық қалыптасу Қазақстандық моделі
24
3.2 Қазақстан Республикасының экономиканың жетілдірудің мүмкіншіліктері
27
ҚОРЫТЫНДЫ
30
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... қылмыстың өсу жағдайында қоғамға азаматтарға аса зор ... ... ... ... ... ... ерекше. Кең мағынасында экономикалық қылмыстарға контрабанда жалған ақшаларды немесе бағалы қағаздарды дайындап сату ... ... ... бұзу, мемлекеттік және қоғамдық мүліктерді ұрлау, парақорлық және т.б. ... ... ... ... тікелей экономика аясында жасалатын, сауда ережесін бұзу, сапасыз өнімдерді сату, жалған кәсіпкерлік, монополияға қарсы заңдарды бұзу және т. б ... ... ... ... ... қылмыстардың обьектісіне нарықтық экономика жағдайларында, Қазақстан Республикасы саудасының қоғам мен ... ... ... қалыптасатын қоғамдық қатынастар.
Экономика аясындағы қылмыстардың обьективтік жағы қасақана, заңға қайшы белсенді ... мен ... ... ... ... ... ... кәсіп орындарда, мекемелерде және ұйымдарда экономикалық, шаруашылық ... ... ... жеке ... ... 16 ... ... азаматтар болып табылады.Экономикалық қылмыстардың субьективтік жағы қасақана сипатта жасалады.Олардың қылмыстарының себебі-материялдық мүделілік. Олар өз ... ... ... мүдделеріне зия келтіру есебінене пайда тауып, жасайды.
Экономикалық заңдар саласындағы қылмыстар дың ... ... көп орын ... ... ... де қылмыс саласында алып отырған орны ауқымды десек ... ... бұл ... ... ... ... яғни адам мен азаматтарға қарсы қылмыстардан кейі келтірер зардабы жоғары және ... де көп бұл ... ... ... пен ... тоғысында тәуелсіздік туын берік қадап, өз алдына егемен ел ... ... ... даму ... ... ... ... жолға түскеніне де он жылдан асты. Еліміздің мызғымас ірге тасы қаланып, Қазақстан Республикасы ... ... ... мүше ... ... ... ... ретінде 120-дан астам елдер мойындады. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің он жылдығына ... ... ... ... ... ,- деді.
Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат тұжырымдамасында көрсетілгеніндей ... ... ... ... әлеуметтік жоғары құндылықтар ретіндегі адам құқықтары мен бостандықтарының бастылығы мен ажырамастығын тану негізге алынуға тиіс.
Бұл тұжырымдамада көзделген шараларды орындау ... ... ... әлеуметтік, құқықтық мемлекет құруға ықпал етеді.
Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрестің 2010-2012 жж. Арналған түбегейлі бағдарламасында әлеуметтік - ... ... және ... ... одан әрі ... ... ... салалы реформаларды , қалыптасқан құқықты пайдалану іс-тәжірибесінің өзгеруіне, жаңа құқықтық институттардың ... ... ... ... ... заңнамалық реттелуін қалайды.
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті ... ... ... ... ... ел ... еркін де бір қалыпты дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. ҚҚ-тің қарастырылып отырған тарауының маңыздылығы ... ... ... ... ... нарықтың қалыптасуы ерекшеліктері мен заңдылықтары.
Осы қойылған мақсатқа келесі міндеттер шешу керек:
- экономикалық заңдар: ... ... ... және ... ... ... ... қарастыру;
- аралас экономика: қалыптасу үлгілері және қызмет ету заңдылықтарын талдауын жасау;
- экономикалық заңдар пайдалану механизмдерін жетілдіру жолдарын көрсету.
Курстық жұмыстың зерттеу ... ... ... ... ... ... ... көрсету.
Курстық жұмыстың зерттеу пәні - берілген зерттеу жұсысының алға қойған міндеттері - елімізде жиі кездесіп отыратын ... ... ... ... ... оның болуына жол бермеу болып табылады.
Курстық жұмыстың з - ерттелу дәрежесі. Экономикалық заңдардың пайдалану механизмдерді басқаруды ... ... ... және шет ... ... ғылыми еңбектерінде жан-жақты зерттелген. Шарақымбайұлы Ж.Ш., Кулекеев Ж. А., Султангазин А. Ж. сияқты отандық экономистерінің еңбектерінде экономикалық заңдар мәселелріне көп ... ... ... және әдістемелік негізін Қазақстан Республикасының нормативтік және құқықтық актілер, Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулылары, Қазақстан Республикасының Конституциясы, Қазақстан Республикасының Заңдары Қазақстан ... ... ... және ... ғалымдардың қарастырылып жатқан сұрақтар бойынша ғылыми еңбектері, Солтүстік ... ... ... ... ... мекемелердің статистикалық есеп мәліметтері құраған.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы және тәжірибелік құндылығы;
* - Қазақстан Республикасының экономиканың ... ... - ... ... ... бюджет түсімдерін еселеп толтыруға нақты тұжырымдар мен ұсыныстар қарастырылған;
- ... ... ... озық технологиялық принципімен жұмыс істеуді аяқтауды туралы ұсыныс жасалған.
Курстық жұмыс құрылымы кіріспеден, негізгі тараудан, қортындыдан, қолданылған ... ... ... зерттелетін тақырыптың өзектілігі, тақырыпты зерттеудің жалпы бағасы көрсетілген, мақсаттар мен тапсырмалар қойылған, теориялық және ... ... және ... ... мазмұндалған, дипломдық жұмыстың құрылымы мен көлемі көрсетілген.
Бірінші бөлімде, экономикалық заңдар: олардың объективті ... және ... ... ... ... ... бөлімде, аралас экономика: қалыптасу үлгілері және қызмет ету заңдылықтарын талдауы жасалынды. ... ... ... ... пайдалану механизмдерін жетілдіру жолдары көрсетілген.
Зерттеу нәтижелері мен ... ... ... ... ... ... ОБЪЕКТИВТІ СИПАТЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ МЕХАНИЗМДЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Экономикалық заңдардың мәні мен түрлері
Экономикалық ... ... ... ... және ... да ... ... көрсетілетін қызметті бөлуге, айырбастауға және тұтынуға ба йланысты туындайтын, қоғамдық қатынасқа зардабын тигізетін, қылмыстық заңда көзделген ... ... ... ... ... саласындағы қылмыстар үшін жауапкершілікті қарастыратын нормалар қоғамдық қатынасты ... ел ... ... де бір ... дамуын қамтамасыз етуге бағытталған. ҚҚ-тің қарастырылып отырған тарауының маңыздылығы осында.
Экономикалық қызмет саласындағы кәсіпорындарда сол қызмет процесінде қалыптасқан ... ... ... ... ... ... тарауға жататын бірқатар қылмыстардың міндетті түрдегі нышаны ондағы қылмыс заты болып табылады. ... ... ... ... 199-бабы), коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтер (200-бап), ... ... ... ... ақша (206-бап), төлем карточкаларымен өзге төлем және есеп айырысу құжаттары (207-бап), акциздік алым ... ... ... ... ... жағы ... ... сипатталады. Кейбіреулері әрекетсіздік арқылы да жасалынады. Мысалы, несиелік берешекті өтеуден әдейі жалтару (ҚҚ-тің 195-бабы), шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау (213-бап), ... ... мен ... ... ... ... ... есеп ережелерін бұзу (218-бап), салықтарды төлеуден жалтару (221, 222-баптар).
Экономикалық қызмет саласындағы кейбір қылмыстардың міндетті ... ... ол - ... ... ... ... ... болуы. Оларда материалдық құрам болады. Мысалы, ҚҚ-тің 192-194, 196-198, 203-205, 215-222 -баптарында көзделген қылмыстар [1].
ҚҚ-тің осы, ... ... ... ... бірқатар баптарда бланкеттік сипат бар. Мысалы, ҚҚ-тің 197, 205, ... ... ... ... қылмыстардың барлығы, субъективтік жағынан, өздерінің әдейі қасақана жасалғандығымен сипатталады. Олардың кейбіреулерінің субъективтік ... ... ... ... ... себеп пен мақсаттың болуы (ҚҚ-тің 192, 193, 198, 204-баптары).
Экономикалық қызмет саласындағы қылмыстардың субъектісі қылмыс жасаған кезде 16 жасқа толған, есі ... адам бола ... Ал, ... ... ... субъектісі тек лауазымды адамдар (ҚҚ-тің 189, 225-баптары), банк қызметкерлері ғана (189, 225-баптар) ... ... ... ... қызмет саласындағы қылмыстарды шартты түрде мынандай түрлерге бөлуге болады:
- кәсіпкерлік ... және ... ... ... да ... ... ... кәсіпкерлік қызметке кедергі жасау (ҚҚ-тің 189 бабы), заңсыз кәсіпкерлік (190-бап), заңсыз банктік қызмет (191-бап), ... ... ... ... ... алынған ақша қаражатын немесе өзге мүлікті заңдастыру (193-бап), монополистік іс-әрекеттер және бәсекені ... ... ... ... жарнама беру (198-бап), тауарлық
белгіні заңсыз пайдалану (199-бап), коммерциялық немесе банктік құпияны құрайтын мәліметтерді заңсыз алу мен жария ету ... ... ... ... және ойын сауықтық коммерциялық конкурстардың қатысушылары мен ұйымдастырушыларын сатып лау (201-бап), банкроттық жағдайындағы заңсыз іс-әрекеттер (215-бап), әдейі банкроттық (217-бап), бухгалтерлік есеп ... бұзу ... ... пайдалану жөніндегі заңсыз мәмілелерді тіркеу (225-бап), мәміле ... ... оны ... бас тартуға мәжбүр ету (ҚК-тің 226 бабы);
- ақша-несие саласындағы қылмыстар: несиені заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану (ҚК-тің 194 бабы), ... ... ... әдейі жалтару (195-бап), бағалы қағаздарды шығару (эмиссия) ... бұзу ... ... ... ... тізіміне көрінеу жалған мәліметтер енгізу (203-бап), бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар туралы көрінеу жалған мәліметтер беру (204-бап), бағалы қағаздармен операциялар ... ... бұзу ... жалған төлем карточкалары мен өзге төлем және есеп айырысу құжаттарын жасау ... сату ... 207 ... ... ... ... қылмыстар: акциздік алғы маркаларын қолдан жасау және пайдалану (ҚК-тің 208 бабы), экономикалық контрабанда (209-бап), шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау ... ... ... мен ... ... жалтару (214-бап), банк операциялары туралы көрінеу жалған мәліметтер беру ... ... ақша ... ... ... ... ... салық төлеуден жалтаруы (221-бап), ұйымдарға салынатын салықты төлеуден жалтару (ҚК-тің 222 бабы);
- сауда және халыққа кызмет көрсету ... ... ... ... мен ... ... ... тәртібін әдейі бұзу (ҚК-тін 197 бабы), тұтынушыларды алдау (223-бап), заңсыз сыйақы алу (ҚК-тін 224 ... ... ... ... ... да ... ... ақпаратқа заңсыз кіру. ЭЕМ үшін зиянды бағдарламаларды жасау, пайдалану және тарату (ҚК-тің 227 бабы) [2].
1.2 ... ... ... ... маңызы
Несиені заңсыз алу және мақсатсыз пайдалану
Бұл қылмыстың негізгі ... ... - ... және ... несиелік мекемелердің несиелік қызметі саласындағы қоғамдық қатынастар.
Қылмыстың қосымша объектісі - ... ... ... мүдделері.
Қылмыстың заты - несие, демеуқаржы не несиелеудің жеңілдікті шарттары.
Несие дегеніміз - ақша ... ... ... түрінде берілген қарыз, оны қарыз алушы несие берушіге ... ... ... объективтік жағы әрекет арқылы да, яғни несие, демеу қаржы не жеңілдікті шарттар алу үшін маңызы бар, өзінің шаруашылық ... ... ... ... кепілдік мүлкі не өзге де мән-жайлар туралы кепе-көрінеу ... ... беру ... ... ... не ... ... алу жолымен, сонымен қатар әрекетсіздікпен де, яғни несиелеуді, демеуқаржы беруді тоқтатуға, жеңілдікті алып тастауға не бөлінген несиенің немесе демеуқаржының ... ... әкеп ... ... ... туындаған мән-жайларды банкке немесе басқа несие берушіге хабарламау ... да ... ... Бұл ... ... ... -- несие, демеуқаржы не жеңілдікті шарттар алу үшін маңызы бар, ... ... ... ... ... ... кепілдік мүлкі не басқадай мән-жайлар туралы көпе-көрінеу жалған мәлімет беру [3].
Қылмыстың құрамы -- материалдық. Несиені заңсыз алу бұл ... ірі зиян ... ... ... ... мөлшері ҚК-тің 189 бабына берілген ескертуде белгіленген.
Бұл қылмысты ... ... ... ... алу ... себебі, бұл жағдайда айыпкер несие берушіден мүлікті тегін алуды мақсат тұтпайды, келешекте оны қайтарамын деп ойлайды.
Қылмыстың субъективтік жағы -- ... ниет ... ... Жеке кәсіпкер немесе ұйымның бастығы несие, демеу-қаржы не ... ... алу үшін ... бар, ... ... ... ... жай-күйі немесе кепілдік мүлкі не басқадай мән-жайлар жөніндегі ақпаратты көпе-көрінеу жалған беріп, не несиелерді, демеуқаржы ... ... ... ... не ... несиенің немесе демеуқаржының мөлшерін шектеуге әкеп соғатын мән-жайлар туралы ақпаратты ... ... ... ... ... хабарламай несие, демеуқаржы нежеңілдікті шарттар алып отырғанын біледі және соны қалайды.
Несиелік берешекті өтеуден әдейі жалтару
Бұл қылмыстың негізгі ... ... -- ... және басқа несиелік мекемелердің несиелік қызметі саласында ... ... ... ... ... -- ... берушілердің мүліктік мүдделері.
Қылмыс заты -- несиелік берешек.
Несиелік ... ... -- ... берушіге белгілі бір мерзімде қайтарылуға тиісті, қарызға алынған ақша қаражаты.
Қылмыстық, ... жағы ірі ... ... берешекті өтеуден әдейі жалтару болып табылады.
Несиелік берешекті өтеуден жалтару дегеніміз несиені шартта ... ... ... ... ... ... ... күшіне кіргеннен кейін несие қайтарылмаса, ал несие алушының оны қайтаруға мүмкіндігі болса, онда бұл несиелік ... ... ... ... деп ... ... осы бап бойынша саралау үшін несиелік берешек, осы бапқа берілген ескертуге сай, ... үшін жүз ... ... көрсеткіштен асатын сома немесе ұйым-қарызгер үшін екі мың бес жүз айлық есептік көрсеткіштен асатын сома ... тиіс ... ... -- ... Бұл ... аяқталды деп санау үшін тиісті сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін, өтеуге ... бола ... ... ... ... ... ... анықталса жеткілікті.Бұл қарастырылып отырған қылмыстың субъективтік жағы -- тікелей ниет түріндегі кінә. Кінәлі адам ірі мөлшерден несиелік берешекті өтеу ... ... ... ... сот ... ... ... біледі және өзінің несиелік міндеттемелерін орындаудан жалтаруды қалайды.
Қылмыс субъектісі -- 16-ға толған азамат немесе ұйым басшысы.
Бағалы ... ... ... ... бұзу
Мемлекет экономикасының маңызды салаларының бірі -- бағалы қағаздар рыногы, ол ... ... 1997 ... 5 ... ... ... ... 1997 жылғы 5 наурыздағы Заңымен, Қазақстан Республикасының 1997 ... 28 ... ... ... Бұл ... ... бағалы қағаздарды шығару және айналымға жіберу, бағалы қағаздар рыногы субъектілерінің қызметін жүзеге асыру тәртібін белгілейді, бағалы қағаздар рыногының кәсіпкер ... ... ... ... ... ... -- ... қағаздардың эмиссиясына байланысты бағалы қағаздар рыногында қалыптасатын қоғамдық қатынастар.
Заңға сәйкес эмиссия дегеніміз -- бағалы ... ... және ... (2-бап). Эмиссия жарияланған жарғылық капиталды құрастыру және өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат ... ... ... ... іске ... ... ... Эмиссияның нәтижесінде мемлекеттік және мемлекеттік емес бағалы қағаздар шығарылады және орналастырылады (14 және ... ... ... ... қамтиды, оның ішінде эмиссия проспектісінде инвесторлар үшін берілген ақпараттарды ашу және бағалы ... ... және ... ... ... есеп ... (15-б).
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бағалы қағазды белгіленген нысан мен міндетті реквизиттерді сақтай отырып, жүзеге асырылуы тек оны көрсеткенде ғана ... ... ... құқықтарды куәландыратын құжат деп анықтайды (129-баптың 1 бөлігі) [5].
Қылмыс заты -- ... ... ... ... ... ... ... есеп.
Эмиссия проспектісі дегеніміз -- эмитент, оның қаржылық жай-күйі және шығарылатын бағалы қағаздар жайындағы ақпараты бар ... ... ... 2 ... ... ... ... есеп дегеніміз -- эмиссиялық бағалы қағаздарды шығарудың және орналастырудың қорытындысы туралы құжаттар пакеті, оны эмитент ... ... ... ... алты айдың қорытындысы бойынша (әр алты ай біткен соң бір ай ішінде), сондай-ақ орналастыру біткен соң бір ай ішінде уәкілетті ... ... ... 24- ... қылмыстың объективтік жағы -- көрінеу жалған ақпарат бар эмиссия проспектісін бекіту түріндегі, не ... ... ... жөніндегі көрінеу жалған есепті бекіту түріндегі әрекет.
Заңның 22 бабына сәйкес эмитет, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногының ... ... ... ... ... кәсіпкер қатысушылары потенциалды инвесторларға, олар бағалы қағаздарды сатып алғанға дейін, бағалы қағаздар эмиссиясының проспектісімен (шығару шартымен), ... ... ... ... және ол ... ... қағаздар, мерзімі алты айдан аспаған ақпаратпен танысуға ... ... ... ... ... ... осы ... жалған. Бұл қылмыстың құрамы -- формальды, яғни бағалы қағаз шығару жөніндегі көрінеу жалған ... не ... ... ... бар ... ... бекітілген кезден бастап қылмыс аяқталған болып саналады.
Бұл қылмыстың ... жағы ... ниет ... ... сипатталады. Айыпты өзінің не көрінеу жалған ақпарат бар эмиссия ... не ... ... ... ... ... жалған есепті бекіткенін біледі, соны қалайды. Қылмыс субъектісі -- ... -- ... ... ... бар ... ... бекіткен ұйым -- эмитент басшысы, немесе уәкілетті органның ... ... ... ... ... жалған есепті бекіткен лауазымды адамы.
Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін бұзу
Бағалы қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін бұзудың қоғамдық қауіптілігі мемлекет белгілеген ережелерді ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджет бұл операциялардан түсуге тиісті табысты алмайды, бағалы қағаздардың айналымын бақылау тәртібі және оларды тіркеу тәртібі бұзылады.
Бұл қылмыстың объектісі ... ... ... ... ... экономикасын ұғымды дамытудағы мемлекет пен инвесторлардың экономикалық мүдделері.
Бағалы қағаздармен операциялар ... ... ... ... жағы сол ... ... ... Президентінің 1997 жылғы 5 наурыздағы Заң күші бар Жарлығы мемлекеттік емес бағалы ... ... ... ... ... ... қатынастарды, сондай-ақ бағалы қағаздар рыногын мемлекеттік реттеуді жүзеге асырудағы қатынастарды реттейді. Бұл Жарлықтың 4-бабында Қазақ-стан Республикасының аумағында айналымда жүрген ... ... ... ... Республикасының 1997 жылғы 5 наурыздағы Заңына және оған енгізілген 1997 жылғы 11 шілдедегі өзгертулерге сәйкес барлық ... ... ... ... ... комиссиядан өтуге тиіс [7].
Қылмыстың құрамы тіркеу, есептерді бекіту, бағалы қағаздармен мәміле және сол ... ... ... ... ... қосу қор биржасы немесе басқадай бағалы қағаздар рыногында мәміле жасау заты болып табылатын ... ... ... және ... есепке алу сияқты бағалы қағаздарға байланысты әрекеттерді қамтиды. Бұл әрекеттердің барлығын қор биржасы ... ол ... ... ... ... істейтін заңды тұлға болып табылады. Оның міндеті ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру, олармен жасалған мәмілелерге кепілдік беру, бағалы қағаздардын. тиімді айналымын, қаржы ресурстарының қайта бөлінуі үшін ... ... ... ету.
Қылмыстық жауапкершілік болудың қажетті шарты -- бағалы қағаздармен операция ... ... ... оған ірі ... ... ... жағы тікелей ниет түріндегі кінәдан көрініс табады. Айыпты өз әрекеттерінің заңдылығын білуге тиіс, ... ... ... ... ... ... қағаздармен операциялар жүргізу ережелерін білуі керек, қоғамға қауіпті зардаптың болуы мүмкін екендігін немесе қалайда болатының алдын ала көре ... ... және ... пайда көздеп сол зардапты тілеуі тиіс.
Бұл қылмыстың субъектісі заңда белгіленген жасқа толған, есі дұрыс адам. Мына жағдайда ол ... ... ... ... ... ... ... адам.
Қылмыстың сараланатын түрі -- бағалы қағаздармен ... ... ... ... бірнеше рет, оны алдын ала сөз байласқан адамдар тобының немесе ұйымдасқан топтың жасауы.
Жалған ақша немесе бағалы ... ... ... ... ... Президентінің 1995 жылғы 30 наурыздағы заң күші бар Жарлығы ... ... ақша ... ... ... ... теңгесі деп белгіледі. Қазақстан Республикасының айналымдағы ақша белгілері банкноттардан және монеттерден ... ... ... ... ақша ... ... ... айналымын ұйымдастыру және оларды айналымнан алу ісін тек ... ... ... ... банкноттар мен монеттерді қолма-қол емес эквивалентін алып банктерге сату түрінде жүзеге асырады. Сонымен қатар, ... ... ... ... банкноттар мен монеттердің қажетті санын анықтайды, олардың жасалуын қамтамасыз етеді, қолда бар қаражатын ... жою және ... ... ... ( Заңның 38, 40, 42-баптары).
Жалған ақша немесе қағаздар жасау немесе сату әрекеті үшін жауаптылық осы бапта ... ... ... ... -- ... ... ақша және несие жүйесі.
Қылмыс заты -- жалған ақша ... ... ... ... -- ... Республикасының және шет мемлекеттердің ақша бірлігі, ол банкноттар мен монеттерден тұрады.
Бағалы қағаз ... ... мен ... реквизиттерді сақтай отырып, жүзеге асырылуы тек оны көрсеткенде ғана мүмкін болатын мүліктік құқықтарды куәландыратын ... ... ... ... ... ... кодексі 129-бабының 1 тармағы). Бағалы қағаздарға: облигация, банк сертификаты, коносамент, ақша және бағалы ... ... заң ... ... олар ... ... ... қағаздар қатарына жатқызылған басқа құжаттар [8].
Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының валютасында да, шетелдік валютада да бола ... ... ... жағы үш ... ... жасаумен сипатталады -- жалған ақша мен құнды қағаздарды жасау, сақтау немесе сату.
Қылмыс құрамының осы элементінің міндетті нышаны -- ... ... -- ... ақша және ... ... жасап және сақтап, оларды сату.
Қылмыс субъектісі -- жасы 16-ға толған, есі дұрыс адам.
Осы баптың 2 ... ... ... ... ... ірі мөлшерде жасау және жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасағаны немесе сатқаны үшін ... ... ... ... ірі мөлшердің сандық критерииі анықталмаған. Ол әрбір нақты жағдайда жасалған іс-әрекеттің мән-жайына байланысты белгіленеді.
Адам жалған ақша және бағалы қағаз ... ... және ... үшін ... ... деп ... егер сол ... үшін бұрынғы соттылығы қылмыстық заңға сәйкес алынбаса және жойылмаса.
Осы баптың 3 бөлігі көрсетілген әрекеттерді ... ... ... үшін ... ... ... 31 ... 3 бөлігіне сәйкес ұйымдасқан топқа осы қылмысты жасау үшін алдын ала біріккен екі және одан көп адам жатады.
1.3 ... ... ... ... ... тауар,ең алдымен, мемлекеттің экономикалық мүддесіне нұқсан келтіреді, ... ... -- ... және ... ... ... алымдар мемлекеттік бюджетке түспейді.
Екіншіден, елдің экономикасы үшін өте қажетті болғандықтан сыртқа ... ... ... ... ... ... шикізат) әкетіледі. ... ... ... және ... байланысты оның факультативтік объектілеріне қоғамдық қауіпсіздік, мемлекеттік органдардың қызметі, ... ... ... мүддесі, Қазақстан халкының денсаулығы, тарихи-мәдени мұралары, қоғамның моральдық ... ... ... ... -- ... мен ... ... Республикасы Президентінің 1995 жылғы 20 шілдедегі заң күші бар Жарлығының 18-бабының 18 бөлігіне сәйкес, ... ... --

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Каспий маңы ойпатының тұзды күмбезді құрылымдары35 бет
Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері48 бет
Қазақ хандарының негізгі заңдары қазақ тарихының дерек көзі65 бет
Қазақстан Республикасында азаматтардың еңбек құқықтарының заңды кепілдіктері түсінігі, түрлері.10 бет
Қазақстан Республикасында бағалы қағаздар бойынша әдебиеттерге қабылданған заңдар мен актілерге шолу77 бет
Қазақстан Республикасында сақтандыру заңдылығының даму алғы шарттары75 бет
Қазақстан Республикасының заңдары бойынша мурагерліктің сипатын, түрі мен артықшылықтарын зерттеу62 бет
Адам және азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына прокурорлық қадағалаудың маңызы мен мақсаттары54 бет
Азаматтар өтініштерімен жұмыс азаматтар өтініштерінің түрлері анықтамасы, азаматтардың хаттарын, өтініштерін және шағымдарын қарау жөніндегі құжаттармен жұмыс істеу30 бет
Азаматтық кодексте көрсетілген заңды тұлға30 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь