Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша мұрагерлік қатынастар мәселесі.

МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША МҰРАГЕРЛІК ҚАТЫНАСТАР МӘСЕЛЕСІ.
1.1 Мұрагерлік құқықтың пайда болуы және даму кезеңдері ... ... ... ... .7
1.2 Қазақстан Республикасының заңы бойынша мұра қалдырудың сипаттамасы және түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14

2 МҰРАГЕРЛІКТІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕГІ ӨСИЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
2.1 Өсиеттің түсінігі мен элементтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23
2.2 Өсиеттің нысаны. Өсиетті жарамсыз деп тану негізі мен тәртібі
және құқықтық салдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
2.3 Өсиеттің орындалуы. Мұрадағы міндетті үлес ... ... ... ... ... ... ..37

3 Мұраны қабылдау
3.1 Мұрагерлік істі хаттау тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 41
3.2 Мұрагерлі мүлікті қорғаушылардың шара қолдануы ... ... ... ... ... . 44
3.3 Мұрадан бас тарту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының Конституциясының 26-бабына сәйкес, жеке меншік пен оны мұра ретінде алу құқығы мемлекетпен қорғалады [1; 26б].
Мұрагерлік құқығы жеке меншік құқығымен тығыз байланысты.
Дипломдық жұмысты зерттеудің негізгі объектісі - мұра қалдырушының өмірі кезінде мұрагерлер пайдаланылатын мүлік, азаматтардың жеке меншігі және кейбір мүліктік емес құқықтар мен міндеттер.
Жекелеген азаматтардың қолында жеке меншік заттардың шоғырлануы қоғамдық еңбек өнімділігінің жоғарлауына және оның нәтижесінде мүдделлігін арттырады. Демек, мұрагерлік құқық қоғамның экономикалық негізін нығайтуға ықпал етеді.
Қазақстан Республикасы Президентінің елдің халқына Үндеуінде, жеке меншік институттары жерге жеке меншік есебінен және де мұрагелік құқықты қорғайтын заңи жүйенің есебінде бекітіледі.[2; 19б, 52б]
Мұрагерлік - қайтыс болған азамат (мұра қалдырушы) мүлкiнiң басқа адамға (адамдарға) - мұрагерге (мұрагерлерге) ауысуы.Мұрагерлік әмбебап тәртібінде құқықтың ауысымен өтетін, яғни мұрагер мұраны қабылдай отырып, мұраға қатысты барлық құқықтыр мен міндеттерге ие болып отырған. Мұрагерлік процесінен екі кезеңді байқауға байқауға болады: мұраның ашылуы (мұра қалдырушының қайтыс болуы) және мұраны қабылдау. Мұрагердің мүлікке деген меншік құқығы мұраны қабылдаған соң жүзеге асқан.
Мұра - мұрагерлік құқық бойынша қайтыс болған азаматқа тиесілі, мұрагерлік құқық нормалары бойынша біртұтас ретінде құқықмирасқорына тікелей өтетін белгілі бір азаматтық құқықтар мен міндеттердің бір бөлігі. Мұра екі жолмен жүреді: өсиет бойынша немесе (және) заң бойынша (егер өсиет қалдырылмаса немесе өсиет бойынша мұрагер мұраны қабылдамаса) [3; 1038б].
Мұраның құрамына мұра қалдырушыға тиесiлi мүлiк, сондай-ақ оның қайтыс болуына байланысты қолданылуы тоқтамайтын құқықтары мен мiндеттерi кiредi.
Барлық мүліктік құқықтар мен мүліктік міндеттер мұраның құрамына кірмейді. Мұра қалдырушыға тиесілі болєан жеке мүліктік емес құқықтар мен басқа да материалдық емес игiлiктердi мұрагерлердiң жүзеге асыруы және қорғауы мүмкiн.
Мұра азаматтың қайтыс болуы немесе оны қайтыс болды деп жариялау салдарынан ашылады. Мұраға ие болу үшін мұрагер оны қабылдау керек. Мұраны қабылдау – біржақты келісім және әрбір келісім сияқты қабылдау тек қана қабілетті азаматты тұлғамен орындалады.
Қабылдау екі тәсілмен іске асырылады:
 нотариусқа қатысты арызды беру жолымен;
 нақты (мұрагерлі мүлікке иелік ету сәттен).
Егер мұраны қабылдаудан өсиет бойынша немесе заң бойынша мұрагерлер бас тартқан жағдайда онда иесіз қалған мұра болып есептелген [4; 36-37б].
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж.
2. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың өз халқынына ЖОЛДАУЫ 1 наурыз 2006жыл, 28 ақпан 2007жыл.
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (ерекше бөлім)
21 шілде 1999ж.өзгертулер мен қосымшалар 10.03.04ж.
4. Айтжан Б.Е. Хусаинова А.М. Рим құқығы: Оқу құралы.- Алматы: «Жеті Жарғы», 2005ж.-80б.
5. Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс-2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Эксмо, 2006г.-272с (Полный курс за три дня).
6. А.М. Немков. Очерки истории наследственного права. – Воронеж, Издательство Воронежского Университета, 1979г.
7. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для ВУЗов.- М.: «Инфра – М- Норма, 1997-с.566.
8. Гражданское право. Учебник. Часть3. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: Проспект, 1998г.- с.489
9. В.С. Антимонов, К.А. Граве. Советское наследственное право.- М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955г.
10. В.И. Серебровский. Очерки советского наследственного права. _ М., Издательство Академии наук СССР, 1953г.
11. Қазақстан Республикасының «Зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» заңы 20 маусым 1997ж.
12. КР АзаматтыҚ кодексі ( Ерекше бөлім). Комментарий. Отв. ред. М. К. Сулейменов, Ю. Г. Басин. —Алматы: Жеті Жарғы, 2000ж.- с.714
13. Бондарев Н.И., Эйдинов Э.Б. Право на наследство и его оформление. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955г.
14. П.С. Никитюк. Наследственное право и наследственный процесс.- Кишинев: «Штиинца», 1973г.
15. С.И. Ожегов Словарь русского языка. – Под.ред. чл.- корр.АН СССР Н.Ю.Шведовой- М.:”Русский язык”, 1985г. – с.342.
16. М.В. Гордон. Наследование по закону и по завещанию – М.: Юридическая литература, 1967г.
17. Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник для ВУЗов.- М.:”Инфра- М-Норма, 1997г.
18. Гонт Т.И. Завещание: субъективная сторона сделки /Нотариус,1999г
19. Қазақстан Республикасының “Неке және отбасы туралы” Заңы. 17желтоқсан 1998ж.
20. Қ.Р Азаматтық кодексі (жалпы және ерекше бөлім) Комментарий. Отв. Ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин: Жеті Жарғы, 2000ж.
21. Қазақстан Республикасында нотариаттық іс-әрекеттерді жасаудың тәртібі туралы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 1998 жылғы 28 шілде №539 бұйрығымен бекітілді.
22. Мозжухина З.И. Наследование по завещанию в СССР. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1955г.
23. Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» заңы 14 шілде 1997ж.
24. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сот Пленумының № 7 жарғысы 18 желтоқсан 1992ж.
25. Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. –М.: Юридическая литература, 1989г.
26. Басин Ю.Г. Сделки: Учебное пособие. - Алматы: ВШП”Адилет”, 1999г.
27. Барщевский М. Ю. Наследственное право: Учебное пособие. - М.: Белые альвы, 1996г.
28. Комаров П.К. Законодательство о наследовании. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1963г.
29. Пронина М.Г Наследование по закону и по завещанию. - Минск: Беларусь, 1978г.
30. Пронина М.Г. Право наследования. - Минск: Беларусь, 1989г.
31. Рясенцев В.А Наследование по закону и по завещанию в СССР. - М.: Издательство Академии наук СССР, 1953г.
32. Степаненко Г.М. Наследственное право РСФСР. – Издательство Саратовского университета, 1965г.
33. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. – М.: Юридическая литература, 1984г.
34. Гражданское право, том 1 / Издательство «БЕК» – Москва 1993г.
35. Блум М.И. Тилле. Обратная сила закона. Москва 1969г.
36. Азаматтыќ, отбасылыќ жјне ќылмыстыќ істер бойынша ќұќыќтыќ көмек пен ќұќыќтыќ ќатынастар туралы конвенцияны бекіту туралы Ќазаќстан Республикасының 2004 жылғы 10 наурыздағы N 531 Заңы.
37. Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрі пайдаланудың кейбір мәселелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 26 шілде №833 қаулысы.
38. Калпин А.Г. Масляев А.И., Гражданское право, часть 1. Учебник / Москва 1997г.
39. Садиков О.Н. Гражданское право , часть 1. /Москва 1996г.
40. Гршиаев С.П. Гражданское право, Учебник, М. 1998г.
41. Рабинович Н.В. Гражданское право. Ленинград, 1960г.
42. Власов Ю.Н. Калинин В.В., Наследование по закону и завещанию.-М.: Юрайт, 2000г.
43. Гущин В.В. Возникновение и развитие наследственного право // Вестник МГИУ. Серия «Гуманитарные науки», 2003г. №1.
44. Маслович А. Наследование по завещанию и закону // Сборник АКДИ, 2002г.
45. Оглобина О.М. Наследование по завещанию. Практическое пособие. М.: Издание Тихомирова М.Ю., 2004г.
46. Зайцева Т.И, Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий законодательства и практика его применения. Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: «Статус», 2002г.
47. Сучкова Н. Применение законодательства при оформлении прав на наследство, М. 2002г.
48. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права М.,1995 г.
49. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию. М., 1994г.
50. Ярошенко К.Б. Порядок наследования имущества. М., 1994г.
51. Гражданское право. Словарь справочник / Под ред. Тихомирова М. – Москва 1996г.
52. Қалдыбай Бектаев «Сөздік» Үлкен қазақша-орысша орысша-қазақша сөздік. Алматы: «Алтын Қазына» 2001ж.-704 бет.
53. Қазақша-орысша орысша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздік 30 000 сөз «Аруна LTD» ЖШС баспасы Алматы, 2002ж.
54. Сапарғалиев Заң терминдеріне түсіндірме сөздігі. Алматы, Жеті Жарғы 1996ж.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ………………………………………………………………….…....3
1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢНАМАСЫ БОЙЫНША МҰРАГЕРЛІК ҚАТЫНАСТАР
МӘСЕЛЕСІ.
1.1 Мұрагерлік құқықтың пайда болуы және даму ... ... ... заңы ... мұра ... сипаттамасы
және түсінігі………..............................………………….….14
2 МҰРАГЕРЛІКТІҢ НЕГІЗІ РЕТІНДЕГІ ӨСИЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТТАМАСЫ
2.1 ... ... мен ... Өсиеттің нысаны. Өсиетті жарамсыз деп тану негізі мен тәртібі
және құқықтық салдары .......……………………………….......….... 32
2.3 ... ... ... ... ... ... қабылдау
3.1 ... істі ... ... ... ... ... шара қолдануы..……….…...... 44
3.3 ... ... ... ... ... ... сәйкес, жеке
меншік пен оны мұра ретінде алу ... ... ... ... ... жеке ... ... тығыз байланысты.
Дипломдық жұмысты зерттеудің негізгі объектісі - мұра ... ... ... ... ... ... жеке
меншігі және кейбір мүліктік емес құқықтар мен ... ... ... жеке меншік заттардың шоғырлануы
қоғамдық еңбек өнімділігінің ... және оның ... ... ... ... ... ... экономикалық
негізін нығайтуға ықпал етеді.
Қазақстан ... ... ... халқына Үндеуінде, жеке
меншік институттары жерге жеке меншік есебінен және де ... ... заңи ... есебінде бекітіледі.[2; 19б, 52б]
Мұрагерлік - қайтыс болған азамат (мұра ... ... ... ... - ... ... ... әмбебап
тәртібінде құқықтың ауысымен өтетін, яғни мұрагер мұраны қабылдай отырып,
мұраға қатысты барлық құқықтыр мен міндеттерге ие ... ... ... екі ... ... байқауға болады: мұраның ашылуы (мұра
қалдырушының қайтыс болуы) және мұраны қабылдау. Мұрагердің мүлікке ... ... ... ... соң жүзеге асқан.
Мұра - мұрагерлік құқық бойынша қайтыс ... ... ... ... нормалары бойынша біртұтас ретінде құқықмирасқорына
тікелей ... ... бір ... құқықтар мен міндеттердің ... Мұра екі ... ... өсиет бойынша немесе (және) заң бойынша
(егер өсиет ... ... ... ... мұрагер мұраны қабылдамаса)
[3; 1038б].
Мұраның құрамына мұра қалдырушыға тиесiлi мүлiк, сондай-ақ оның ... ... ... ... ... мен ... кiредi.
Барлық мүліктік құқықтар мен ... ... ... ... Мұра қалдырушыға тиесілі болєан жеке мүліктік емес
құқықтар мен басқа да ... емес ... ... жүзеге
асыруы және қорғауы мүмкiн.
Мұра азаматтың қайтыс болуы немесе оны қайтыс болды деп ... ... ие болу үшін ... оны ... ... Мұраны
қабылдау – біржақты келісім және әрбір келісім сияқты қабылдау тек қана
қабілетті азаматты тұлғамен ... екі ... іске ... ... ... ... беру ... нақты (мұрагерлі мүлікке иелік ету сәттен).
Егер мұраны ... ... ... ... заң ... ... бас
тартқан жағдайда онда иесіз қалған мұра болып есептелген [4; 36-37б].
Мұрагерлік құқықтың ... жеке ... ... ... Мұра ... ... ... – бұл олардың
материалдық және рухани сұраныстарын ... ... ... ... ...... ... өте ертедегі және
бөлшекті жасалынған саласы. Мұра сөзі ... өте ... ... мәні және ролі ... ... даму ... ... бірақ та кез келген жағдайда мұра қалдырушы өзі жинаған мүлкін,
мұрагерлік құқығын өзі тағайындаған жақын туыстары ... жеке және ... мұра ... кетуге деген сенімі мол болады. Сонымен қатар, «
.... Мұрагер болу құқығы - ... ... ... ... ... ... та ... конституциялық құқығы
азаматта нақты мұра туғызбайды. Ондай құқықтар өсиет ... заң ... [5; ... ... мәні-мұрагерлік құқығы бар нақты тұлғада тек заңда
белгіленген (мұра қалдырушымен туыстық қатынастары бар мұрагерлер ... ... бар ... аталған жұмыстың зерттелу пәні – берілген құқықтың нормаларымен
реттелетін қоғамдық ... ... ... әсер ету ... ... әрекет ету шеңберінен әлдеқайда кеңірек, өйткені олар
– мұрагерлік ... тек бір ... ... ... ... пәні ... ... реттелетін мүліктік-бағалық сипаттағы қоғамдық
қатынастар.
Мұрагерлік құқық - азаматтық құқықтың саласы сияқты, әмбебап ... ... ... ... ... ... ... құқықтық
нормалар жиынтығы.Мұрагерлік мүлік мұрагерге және меншік негізінде қаралуы
керек.
Мұрагерлік құқық объективті және ... ... ... ... мұрагерлік құқық азаматтық құқықтың саласын ... ... ... ... ... сипатталады.
Мұрагерлік құқықтың объективті мағынадағы мәні - әрбір адам ... ... оның ... ... ... ... ... мүмкіншілігімен
кепілдік беріледі.
Мұрагерлік құқықтың субъективті мәні (қайтыс ... ... ... алу) - ... ... ... ... субъектілер
мүмкіншілігімен сипатталады. Мұрагерлік құқық-мұрагерлікке ... ... ... ... алу, өзгеру т.б.) және олардан кейінгі (мұраны
қабылдау, ... ... ... ... ... құқық
азаматтық құқықтың саласы екені айқындалады.
Сонда мұрагерлік құқықтың пәні азаматтыққа қарағанда, ... ... де ол тек ... ... ... ... ... құқықтың
хатталу тәртібі, оларды қорғау негізінде туындайтын азаматтық- құқықтық
қатынастарға беріледі.
Мұрагерлік қатынасты реттейтін нормалар кез ... ... ... ... ... қиындатады. Сол себепті мемлекет мұрагерлік құқық
аясында зиянды болдырмауы тиіс. Ол ... ... ... ... ... ... жағдайында ерікті түрде қолдануға кепілдік беру қажет. Мұра
құқығының әдісі - мұрагерлік қатынасты ... ... мен ... ... әдісінің келесі белгілері бар: ... ... ... ... ... мүлік еріктігі т.б.
Адамның қайтыс болуынан қалған ... ... ету ... ... ... ... тұрақтандырады, одан қоғамда және
мемлекетте берілген мүмкіншілігі бар адам өзі үшін ғана ... ... ... ... үшін де ... ... ... істейді.
Егерде азамат өлген жағдайда ешқандай өзінің ... ... ... ... онда заң ... балаларын, жұбайын, ата-
аналарын, ... ... ... Сонымен, мұрагерлік құқық өлгеннің
мүлкін отбасында оның ... ... ... ... және
пайдалану мүмкіншілігін тудырады.
Бұл азаматтардың жеке меншік құқығын толықтырады және ... ... ... ... ... қатар, сұрақтың осылай ... ... ... ... және ... ... заң
бойынша азаматқа өлмей тұрып, өз ... ... ... яғни ... ... өкім ... алады.
Азамат өсиетте өзі өлгеннен кейін ... ... ... ... ... және ... да ... көрсетуге болады.
Сонымен, ол өзінің өмірі ... ... ... ... ... қоюы ... өз ... билік етуде кең құқықтар бере отырып, өсиет
қалдыруда ... ... ... және жұмысқа жарамсыз ... ... ... міндетті мұрагерлік ... ... ... ... сұрақтары қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі
болып отыр. Ол нарықтық қатынастардың пайда болуы, объектілер ... ... ... ... ... пен мүмкіндіктердің жекешелендіру тәртібімен
жеке меншікке ... ... өтуі ... кеңейтілуімен
түсіндіріледі. Егер де ертерекет мұрагерлікке тек осы ... ... ... ... ... ал ... уақытта пәтер, тұрғын үйлер,
жер үлесі және т.б. мүліктер ... ... ... ... ... аса ... болып табылады.
Мұра қалдырушының өлімі оның өзіне және мұрагерге, сонымен қатар, басқа
да тұлғаларға құқық тарапынан ауыртпалық әкелуі мүмкін. Бұның өзі ... ... ... ... ... ол әртүрлі болуы мүмкін.
1-ден көптеген азаматтарды өлімнен кейін ... ... ... ... ... ... ... Бұл түсінікті жағдай, өйткені
заң ... ... ең ... ... ... ... Ажал кез келген уақытта болуы мүмкін. Сондықтан кей адамдар
өсиетті жазып үлгермейді.
3-ден Өсиет жазу ... ... ... ... көптеген
адамдар өлім деген суық сөзден қорқады. ... та ... ... ... тақырыптың өзектілігі жоғары көрсетілгендер мен қатар
келесідей аспектілерді бекітеді.
1-ден ... ... ... ... ... ... жоқ болуында.
2-ден Алдағы уақыттағы заңнама мен қазіргі кездегі мұрагерлік құқықтық
салыстырмалы түрде саралау.
3-ден ... ... ... ... жаңа мұрагерлікті
зерттеу.
Осы жұмыстың ... ... ... ... мирасқорлықты құқықтық
құбылыс ретінде түрлі ерекшеліктерін және ... ... ... ... ... ... Осы ... жетуде келесі
сұрақтарды ашуда көруге болады:
– мұрагерлік ... ... мен даму ... өсиеттік мирасқорлықты жүзеге ... ... ... ... ... және ... ... өсиеттік құқыққабілеттілікті жүзеге асырудағы ... ... ... кең ... ... ... ... деңгейін
М.Ю. Барщевскийдің «Наследственное право», Ю.Н. ... ... А. ... А.М. Немковтың Наследование по закону ... П.С. ... ... прво и ... ... Маковскийдің «Наследственное право» «табан ақы, ... ... ... ... ... ... кіріспеден, 3 тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған
әдебиеттер тізімінен тұрады.
Өсиеттің ... ... және ... құқығын біз
толығымен осы жұмыста ашуға тырысамыз.
1 ... ... ... ЗАҢЫ БОЙЫНША МҰРАГЕРЛІК ҚАТЫНАСТАР
МӘСЕЛЕСІ
1.1 Мұрагерлік құқықтың пайда болуы және даму
кезеңдері
Мұра ... ... ... басқа қатынастар сияқты дамыған.
Олар қоғамның экономикалық даму ... ... ... ... ... ... ... қарым - қатынасы қоғамның
экономикалық базисі ... ... ... ... ... ... құрылыста өзгереді.
Экономикалық құрылыстың өзгеруімен қоғамның көзқарасы да өзгереді.
Өндірістік күштердің ... ... ... алып қеледі, жекелеп
айтқанда мұра қалдыру қатынастарына.
Мұра ... және өзге де ... ... тек қоғам
нысанының ауысуы нәтижесімен ғана емес, ... ... бір ... ... өзі ... қүштердің дамуымен белгілі
бір өзгерістерге ұшырайды [6; 7б].
Құқық ... ... және ... ... ... ... ... реттейтін нормаларына тек экономикалық базис
әсер етіп ... ... ... ... құрылымдарының әртүрлі
бөліктері әсер етеді: мемлекет, дін, ... ... және ... құқықтың экономикалық, саяси және өзге де ... ... ... ... анық көру ... оның
қалыптасу мен өзгерістерін тарихи аспектіде ... ... ... мұра ... тәртібін әртүрлі әлеуметтік – экономикалық
нысандарын қарастыру ... ... ... - ... ... бірінші қоғамдық –
экономикалық формация. Бұл құрылыс жүйелі ... ... ... ... қезеңінен асып түскен. Жеке меншік, ... ... ... ... ... ... ... ыдырауына алып
келген.
Матриархаттың бастапқы кезеңінде ... неке орын ... ... топ ер ... бір топ ... ... ... Өндірістің
негізгі құралдары ( жер, аң және ... ... ... ... ... ... және пайдаланылатын ( тұрғын үй, қайық, азық-
түлік және т.б.) ... ... жеке ... ... ... ... ... негізін бекіту мақсатында, әдет-
ғұрып бойынша ... ... ... ... ... шығармады. Өлген
адамға тиісті ... ... ... ... ... ... мұра ... жағындағы жақын ... ... ... өзі ... құнды заттар олардың иесімен бірге көмілді.
Матриархат ... жеке ... ... мен мөлшері аз
болғандықтан мұрагерлікке ешкім мүдделі болған ... ... ... ... ... ... қызметінің
барлық шаруашылық саласында дамуымен сипатталады.
Жеке меншік ер ... ... ... соң, оның ... ... қалу ... ... Сондықтан, меншік иесі
өлген соң мүлікке тек өзіне ... ... ... ... ... Мұрагерлік мүлікті өз ... ... ... ... ... ... баласы болуы қажет [6; 16-17б].
Өндірістік қатынастары өзгерген соң мұра ... ... ... Ортақ шаруашылық жүргізетін тұлғалар шеңбері тарылуы,
мұрагерлердің ... ... алып ... Матриархат кезеңіндегі
мұра қалдыру тәртібі бойынша өлген ... ... ... ... арасында бөлінген болса, патриархаттың алғашқы ... - ... ... ауыстырылды. Өлген адамның мүлкі
Патриархалды отбасының шегінен ... ... ... ... ... мұра ... тек агнаттардан ешкім қалмағанда
ғана алатын. Агнаттар - деп мұра ... ... ... атаған. Агнаттық туысқандарға: ... ... оның ... ... мен ... ... ... ұлдарының әйелдері мен
оның балалары және де асырап алған тұлғалар кірді.
Рулық ... ... ... ... бойынша мұра қалдыру
институты пайда болды.
Сонымен, алғашқы ... ... мұра ... ... болмаған. Қоғамның экономикалық дамуының өнімі мұрагерлік
өмірдегі өндіріс ... ... ... өзгерістермен бірге
ауысты. Өндірістік күштердің дамуымен тамақтану үшін ... бір ... ... тұлғалардың шеңбері тарылды. Сонымен
қатар, мұрагерлердің де саны ... ... ... ... ... ... деген қауымдық меншік болған соң ... ... ... ... ... ... ... ортақ меншікті мұра ... ... ... ... ... ... ... өсиет бойынша
мұра қалдыру мәлім болмады. Жеке ... ... ... соң ( ... ... ... өсиет бойынша мұра қалдыру институты
пайда болды [6; 20б].
Құл иеленушілік құрылыстың ... ... Құл ... ... негізгі топқа бөлінді: құл ... және ... ... ... ... ... өндіріс құралдары
мен құлдарға ... құл ... ... табылды. Жаңа қоғамдық -
экономикалық формацияға өту сол ... ... ... ... болды.
Мемлекетпен бірге құқық та пайда ... ... ... ... ... қауымдық құрылыстың ... ... ... мұрагерліктің, үшінші мұрагерлік тәртіптегі қатынастарды
реттеп, ... ... ... ... ... иеленушінің құқықтары,
оған өсиет ету құқықтарын беру жолымен ... ... ... ... ... ... ... мен өсиет бойынша мұраға қалдыру ... ... ... ... ... ... нысаны ғана рұқсат етілген.
Мұра қалдырушы жеткілікті ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік берді. Мұра
қалдырушы өзінің мүлкін тек ... ... ғана ... ... ақ
басқа тұлғаларға қалдыра ... ... ... ... мұрагер
ретінде өлген ... ... ... ... беріледі.
Мұрагерлердің бірінші кезегінде мұра қалдырушының ... ... ... ... арасында тең үлесте бөлінеді.
Балалары болмаған ... ... ... өлген адамның ағалары
мен апалары саналады.
Құл ... ... ... ... толық түрде
реттелуі Рим ... ... Рим ... көне ... ... 12
таблица заңы болып табылады. Онда ... ... ... ... тәртібі бекітілген болатын және мұра ... ... ... ... ... ... заң ... мұра қалдыруды
рұқсат етті. Мұра қалдырудың екі түрі де бір ... ... ... ... ... мұра ... заң ... мұра қалдыруды
рұқсат етпеді.
Басқа да құл ... ... ... Рим ... да мұра
қалдырудың жария ... ... Мұра ... мұндай нысаны
мұра қалдырушының отбасы ... ... ... ... ... жиналысы мұра қалдыруды әділетсіз деп
таныса, ... ... ... да ... ... қойылды. Соның ... ... ... ... ... Егерде мұраны ... ... ... ... ... болса, онда ол мұрасыз
қалған тұлғаларды жазуы тиіс. ... ... ... ... ... деп танылады.
Империя кезеңіндегі рим құқығында легаттан басқа (өсиеттік ... бас ... ... ... - ... ... легаттан айырмашылығы тек қана ... ... ғана ... ... қатар заң бойынша мұрагерге де
қойылады.
Рим ... ... ... ... болу ... бар. ... өсиет қалдырушы шартын орындағаннан кейін ғана ... ... ... бұл шарт ... ... ... ... Яғни, өсиеттің тиістілігіне әсер етеді.
Өсиет келісім шарт болып ... ... ... ... және әрекет қабілетті болуы керек ... Рим ... ... ... (әмбебап) мирасқор ретінде қарастырды. ... ... ... алған соң, бір актімен өлген ... мен ... ... жиынтығын алды. Мұрагерге ... ... ол ... ... алуы ... ... мұраны алды деп,
мұрагерлік мүлікті ... ... ... ... ... ... ... мәлімдесе ғана танылады [7; 566б].
Сонымен жеке ... ... мен ... мүшелерінің еңбегін
құлдардың еңбегіне ауыстыру құл иеленуші қоғамдағы отбасын ... ... ... ұя ... ... қойды.
Мұрагерлікке мұралық ... ... және ... ... ... адамның жақын қандық туыстары шақырыла бастайды. Өсиет мұра
қалдырудың ... ... ... ... ... құқығы. Өндіріс құралдарының,
одан әрі дамуы ... ... ... қоса ... ... ... қатынастарда өнімділік қүштердің
өсуінің сәйкессіздігі құл иеленушілік ... ... ... алып ... ... сипаттамасы ретінде жер ... ... ... ... феодалдық меншіктер саяси
бытыраңқылық пен ... ... ... ... ... жоқ. ... құқықтың сұрақтары басқа құқық ... ... ... Құл ... құрылыс сияқты , феодалдықта
да көптеген мұрагерліктің кезектілігі сақталды.
Соңғы ... ... ... ... ... ... ... Мұрагерлік кезектердің ... ... ... ... ... жақын туыстар ... ... ... ... ... (герман құқығының 13- ғасырдағы ... мұра ... ... ... ... ... ... азайтқан [6; 46б].
Феодалдық құқыққа мұра қалдырудың тек заң бойынша ғана ... ... ... ... да мәлім ... ... ... ... ... ... Мысалы: Егерде ... ... ... онда мүлікті өсиет бойынша мұраға қалдыруға
болмады. Бұл ... мұра ... ... тыс ... мұралық
мүлік ұлдарының арасында бөлініп берілді. Егерде ... ... ... өз ... ... ... да ... алды.
«Полицтік статут» (15- жүзжылдықтағы ... ... ... ... Бұл заңдар жинағында, мұра
қалдырушының ... ... ... ... және заңда
көрсетілген ... ... [6; ... ... ... ... ... реттеуде үлкен
әсерлерді көрсетті. Дін, идеология, әлеуметтану феодал ... ... ... білдірді.
Құқықтың дамуына араб елдеріндегі дің ... ... әсер ... ... діңнің алғы шарттары мұсылмандық құқықтың ... ... ... ... ... оқуында көрініс тапқан.
Еуропалық ... ... ... ... ... ... ... бірқатар ерекшеліктері бар:
1. 1) Мұрагерлік ... ... ... ... ... Ер ... мұрагерлік үлесі әйел адамның үлесіне ... есе көп ... ... ... ... ... жол ... Өсіп келе жатқан мұрагерлерді ... ... ... ... ... бас ... ... Құлдыққа түскен тұлға мен діңнен безер заң бойынша ... ... Мұра ... қарыздары бойынша жауапкершілік мұра көлемінің
активімен ... Мұра ... ... тек ... ... бір ... ғана
басқара алды;
9) Өсиет бойынша ... ... заң ... мұрагерлерден басқа
әрбір тұлға танылады [6; 46б].
Сонымен, ... ... ... ... тән ерекшеліктері
бар:
1. Феодалдық құрылыстың ... ... ... ... деген меншігі мен ... ... ... ... заң ... осы меншік түрлерін феодалдарға және
оның ұрпақтарына ... өте ... ... ... ... ... ... біртұтас ретінде барлық ... ... ... ... тәртібін орнатса, феодалдық құрылыста
жер және ... ... ... ... ... ... ... жеке обьектісі ретінде ... ... ... ... ... ... ... мүлікті мұраға қалдыру құл иеленуші құрылыстың соңғы
кезеңдеріндегі ... ... ... ... ... екі
белгінің бірігуі негізінде жүзеге ... ... ... және
мұрагердің әскери қызметін өтеу жарамдылығы.
3. Феодалдық ... ... ... ... ... табылатын.
Ерекше пұрсатты сословиелік мұрагерлік ... ... мұра ... ... ... ... қағидаларын қолдана отырып және ... ... ... ер ... мен әйелдердің арасында теңдік
болмады. Соңғыларының мұрагерлік құқығы ... ... [6; ... ... ... ... ... құрылыстың
жеңісімен қондырма өзгеріске ұшырады. Сословиелік- буржуаздық заңдар
буржуазиялыққа ... ... ... ... ... алып ... заң ... формальді
теңдікті жариялайды.
Азаматтық кодекстер жеке меншікті ... ... ... ... мен ... ... енбектік қатынастарға
мемлекеттің араласпау қағидаларына ... ... ... ... ... ... тұтастық және ер
адамдар мен ... ... ... құқықтардың теңдік
қағидалары ... ... ... мәні бір ... ... ... әр елде ... ... ... ... Елдердің бір тобына мұрагерлік құқық
1804 жылғы француз азаматтық ... ... ... ... Германдық азаматтық жинақ үлгісі бойынша; ... ... ... ... ... бойынша.
Францияның мұрагерлік құқығы мұра қалдыруды әмбебап мирасқорлық
ретінде қарастырады. Ол ... заң ... және ... бойынша
қалдыруын қарастырады. Заң ... ... ... ... жағдайларда
орын алады: қайтыс болған адам өсиет тастамаса ... ... шарт ... және ... жарамсыз деп таныған ... ... мұра ... өсиетпен көрсетілмеген мүлікке қатысты
жағдайларда көрініс ... ... заң ... ... ... талаптарын
орындай отырып, ... ... ... және мұрагердің
құқықтарын теңеуге ... ... ... ... ... ... буржуазияның өзінің мүлкімен қайтыс ... ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты
өсиет бойынша мұра ... ... ... қойылса да, рұқсат
берілді.
Жекеменшік иесіне өзіне тиісті мүліктің бір ... ғана ... ... ... анағұрлым шектеудің мақсаты ... ... ... байлықтың үлкен концентрациясына (шоғырлануына) жол
бермеу болды.
Заң мүлік ... ... ... ... ... шектеу
қоймады. Мұраны заң бойынша ... және де өзге ... ... ... ... сонымен қатар мұра қалдырушыға өзінің
туыстарын заңды үлестерінен айыруға рұқсат ... ... алу ... одан бас ... ... ... ... алды деп, егер ол мұрагерлік ... ... ... ... ... ... бас ... деп, егерде ол
сотта ерекше реестрде бас ... ... ... соң ... бас тартқанның үлесі ... ... ... ... заңдары француз ... ... ... ... ... ... Демек, мұрагерлік жүйесі
мұрагерлік мүліктің алыс ... ... ... ... ... Герман азаматтық жинағы бойынша өсиеттік өкім ... ... және жою ... ... мүмкін. Мұра
қалдырушыға мұрагерді тағайындап қоюға рұқсат берілді.
Герман азаматтық ... ... ... мұраны алу немесе
одан бас тарту ... ... Бас ... ... арыз ... ... ... бас тарту мерзімі өткен соң ... ... ... Тұлғаның мұраға құқығын растайтын құжат ... ... ... сотпен берілген құжат болып табылды.
Ағылшын – американдық мұрагерлік құқығы француздық, германдық ... ... ... ... ... ... ... шектелмеген. Мұра қалдырушы әрбір
тұлғаға ... ... ... немесе бір бөлігін беруге
бұйыра алады. Ол ... заң ... ... ... ... қалдырушының құқықтары шектелмеген. Мұра ... ... ... ... барлығын немесе бір бөлігін беруге бұйыра
алады. Ол әрбір заң ... ... ... қалдыра алды.
Мұрагерліктің шектелмеген еркіндігі және ... ... ...... - ... ... құқықтың өзіне
тән белгісі болып табылды.
Ағылшын- ... ... ... ... ... қарастырады. Әдеттегі өсиет үшін өсиет қалдырушының ... ... ... ... қалдырушымен екі куәнің ... қоюы ... Мұра ... ... ... ... ... бір жағдай туғанға дейінгі шартты ... ... ... ... мұраға ие болу өсиет болмағанда ... ... ... ... ... ... ... өсиетке
қалдырған тұлға өсиет қалдырушы өмірінде ... ... ... - ... ... ... ... тән ерекшелігі,
оның мұра ... ... ... ... емес, алдымен сот
немесе ... ... ... ... өтеді. Ол
мұрагерлерге мүлікті бермес бұрын ... мұра ... ... ... ... ... ... буржуазиялық мұрагелік құқықта келесі өзіне ... ... ... құрылыс кезіңдегі мұрагерліктің ... ... ... ... тәртібі орнатылды.
2. Буржуазиялық ... ... ... ... ... ... ерекше тәртібі жойылып, мұрагерлік ... ... ... Әйелдердің мұрагерлік құқығы ер адамдардың мұрагерлік құқығымен
теңестірілді.
4. Дворяндардың артықшылықтары жойылды.
Негізінен ... ... ... және ... ... және ... жіктелуімен бірге келеді. ... жеке ... ... соң, ... қолына шоғырланған
тұлғаларды болжамды қол ... ... ... ... ... Мемлекетті құрайтын институттардың ... жеке ... оның ... ... ... үшін қүзетші итттің рөлін
ойнайды [8; 489б].
Жеке ... ... оны ... - ... ... мұрагерліктің заты ретінде біртіндеп ... алып ... ... ... ... ... ... заттардың барлығын мұраға қалдыруға болады.
1.2. Қазақстан ... ... ... ... сипаттамасы және түсінігі
Қазіргі тарихи кезеңде меншік елеулі ығыстырылған ... ... жеке ... қалыптасуымен сипатталады. Ал бұл
мұрагерлік ... ... ... мәні неде және неге ... - бір ... ... ... адамзаттық қоғамға мұрагерліксіз болмайды?
Мұрагерлік құқық объективтік мағынада - мемлекет ... ... ... оған тиісті мұрагерлік тұтастықтың, ... ... ... ... ... тұлғаларға көшетін
азаматтық құқықтық нормалардың жиынтығы.
Қайтыс болған адамның құқықтары мен ... ... ... ... ... құқық нормаларының негізінде ... ... деп ... ... мұралық құқықмирасқорлық дегеніміз ... ... ... ... мен ... ... (мұрагерлерге) өтуін айтамыз. Мұрагерлікте құқықтар мен
міндеттердің өту ... мұра ... ... ... ... ... ... деп аталынатын жиынтығы азаматтық
құқықтың институтын ... ... ... ... ... қайтыс болғаннан кейінгі субъективтік азаматтық құқықтары мен
міндеттері ... ... ... тұлғаларға өтуі әрқашанда мұрагерлік
деп ... ... ... мен міндеттердің мұрагерлік ... ... ... ... ... ... ... мұрагерлік құқық нормасымен
көрсетілген ауыр фактіге негізделген құрам танылады.
Б) өтетін құқықтар мен ... мұра ... ... ... ... ... құрайды.
В) құқықтар мен міндеттер алған (мұрагер) тұлға қайтыс болған
азаматтың жартылай (сингулярлық) ... ... ... ... ... ... деп танылады.
Мұра қалдыру азаматтық құқық қабілеттіліктің бір көрінісі. ... бір ... ... және ... ... ... болуын нақты мұрагерлік құқық қабілеттілік тудырады деп санайды.
Бұл тұлғаның нақты ... ... тану ... ... табылады.
Сондай-ақ тұлғаның құқық қабілетілігі алғы шарт ретінде, ... ... ... ... ... алуы, мұра алу құқығы
деп танылады.
Мұрагерлік субъективтік мағынада мұрагерлікке ... ... ... ... және ... ... ... құқық мирасқоры
болған тұлғаның құқығын ... ... [8; ... көрсетілген құқықтардың иесі ... деп ... ... ... ... мұрагердің құқыққабілеттігі
және мұраны қабылдаған мұрагердің құқық қабілетілігі [9; 55-56б].
Бұл ... ... ... түрде әр текте бір-бірінен
ерекшеленеді. ... ... ... тек ... алуға
немесе одан бас тартуға ғана ... бар. ... ... қайтыс
болған адамның мирасқоры емес, ол тек ... ... деп ... ... ... ... ... тыс жағдайда танылады.
Мұраны қабылдаған мұрагер - бұл мұра ... ... ... ... ... және мұрагерлік құқық ... ... ... ... бола ... ... – бұл ... ерікті актісі болатын ... ... ал ... ... ... ... ... мүмкін емес. Демек, мұрагердің құқығы мұрагердің еркі
бойынша құқық ... ... ... ... шақырылған
тұлға, азамат өмірінде ие болған құқықтар мен ... ... ... ... ... ... құқықтың - заңи табиғаты
әлдеқайда ... Бұл ... ... ... ... танылған
тұлғаға заңи альтернативті ... ... ... ... ... мұраны қабылдау немесе одан бас тарту: ... ... ( бас ... туралы арыз ... ... ... ... алады.
Сонымен, «мұраны қабылдауға құқық» ... ... ... ... ... арасында таңдаумен шектеледі. Осы ... ... ... ... ... болады ма? Бұл сұраққа ... ... ... деп нені ... ... байланысты.
Егерде азаматтық субъективтік құқық деп, ... ... ... ... болатын құқық ... ... ... ... ... құқықтың өмір сүруі, ... ... ... мүмкін болмаса, онда ... ... ... субъективтік құқық қатарына ... Бұл тек ... ... шарт ... ... және әр ... ... мәмілелер жасау сияқты жекелеген
түрі ... ... [10; ... ... ... құқықығын қарастырайық - «мұра алумен пайда
болған құқық». Бұл ... ... ... ... уақыттан бастап,
яғни оның ... ... ... берген кезден пайда болады. Мұраны
қабылдаған мұрагер ... ... ... ... бір ... ... бір ... ие болады.
Осыған сәйкес ол меншік құқығына, ... ету ... және ... ... барлық бөліктеріне және өзі білмейтін ... ... ... ... ... ... ... заттарда
өтеді.
«Мұраны қабылдаумен пайда болған құқық» әркімге және әр ... ... ... азаматтық субъективтік құқығы танылады.
Бұл құқық ... ... ... ... мұра ... ... С. ... «Советтік азаматтық ... ... ... ... «мұрагерлік құқықтың нақты мазмұны болып, ... осы ... ... емес, соңғысы жаңа құқық жеке меншік
құқығының ... ... заңи ... ... ... айтқанда,
мұрагерлік құқық, оның иелену үшін құқық ретінде болмай, заңи ... ... ... О.С. ... ... құқық немесе анық
айтатын болсақ мұраға иелену құқығы екі ... ... ... ... ... ... ... тиісті тұлғада болуы ретінде;
2) осы тұлғаның мұраны ... ... ... екі түрі де ... ... құқық болып
табылады, бірақ әркімге және ... ... ... ... осы ... ... ... мұраны «қабылдау» актісіне
негізделген тиісті тұлғаның ... ... ... іске асыру
нәтижесінде пайда болады. Осы ... іске ... ... ... бас тарту керісінше нәтижеге алып ... ... ... ... құқық пайда болмайды. Бірақ
«мұраны қабылдауға ... іске ... ... ... еркіндік бере
отырып, біздің құқық мұрагерге ... ... ... ... ... ... жол берілмейді ... ... ... ... ... ... ... мұраны
қабылдауға құқығын «сатуға» немесе «сыйлауға» ... ... ... ... қабылдауға құқық ... ... ... ... ... ... ... анықталған жағдай болғанда ғана сөз ... ... ... ... - ... ... ... кейінгі құқық
мирасқорлығы және құқық мирасқорлықты ... алып ... ... ... келеді.
Мұрагерлік құқық мирасқорлықтың құқықтық негізі болып, мұрагерлік
құқық нормаларымен көрсетілген күрделі фактілік ... ... ... ... ... ... ... қатары кіреді. Мұрагерлік
деп танылмайды, егерде мұра қалдырушы тұлға ... ... ... ... және ... тәртіпте ... ... ... ... ... ... сөз қозғай алмаймыз [9; 49б].
Мұрагерлік ... ... - бұл ... ... ... ... деп танылған ... ... ... мұрагерлік
құқық мирасқорлықтың кешеңділігін келесі ... ... ... ... ... ... тұтас ретінде қабылдайды. ... ... ие ... ... ... ие бола ... яғни заңмен
мұрагерлік субъектісі ... жол ... ... ... ... тікелей қабылдап алады. Мұраны қабылдай
отырып, мұрагерлік құқық ... ... өтуі ... барлық құқықтар мен міндеттердің ... ... ... ... тиісті мұрагерлік ... ... ... беретін толықтырушы актіні қажет етпейді.
3. ... мұра ... ... мен міндеттерге тез және бір
мезгілде ие ... ... ... бір акт ... ... барлығына таратылады. ... ... ... ... құқықтар мен міндеттерді бірге қабылдайды.
Мұраны қабылдаудан ... бас ... заңи ... яғни мұраны қабылдау актісіне керісінше әрекет ... бас ... ... ... ... барлық құқықтар мен
міндеттерден тез және бір мезгілде ... ... ... ... құқықтың тек бір бөлігін алып,
қалған бөлігін қабылдамай қоймайды. ... ... ... құқықтар
мен міндеттерді тез және бір мезгілде қабылдауы, басқа құқықтар ... ... ... ... ... ... ... алмайды, мысалы: мұра қалдырушының қарыздарын алу немесе
қарыздарды ... ... да бір ... ... байланысты болады.
Қоғамдағы мұрагерліктің негізгі объектісі - бұл ... ... ... мұра ... ... ... ... болады. Мұрагерлік материалдық және моральдік қажеттілік,
отбасын ... ... ету үшін ... жеке ... үшін ... ... болған азаматтың мүлкінің туыстарына, қол астында болған
немесе ... ... ... ... оның ... ... ... енбек өндірісінің жоғарлауына, яғни меншікті
бекітуіне және дамуына үлкен ... ... ... ... ... массаның объектісі болып
қайтыс болған тұлғаның құқықтары мен ... ... ... ... ... ... өтетін мүлікті айтамыз.
Мұрагерлік құқық ... ... ... ... ... ... мүліктік құқықтары, алдымен оның билігіндегі меншік
құқығын айтамыз. ... ... ... ... ... ... ... құқықтары да өтуі мүмкін.
Мұра - ... ... ... ... ... - мұра қалдырушының мүліктік құқықтары мен
міндеттері ... ... ... ... құқық нормаларының
негізінде мұрагерге өтетін мүлік.
Бірақ, мұра ... мен ... ... қайтыс болған мерзімдегі
мұра қалдырушының мүлкімен және де мұра ... ... ... барлығының жиынтығымен байланысты емес болады.
Мұра қалдырушының өзіндік мүліктік емес ... ... ... кірмейді.
Бірақ, мұра қалдырушының мүліктік ... мен ... ... ... тәртіпте өтпейді. Кейбіреулері ... және ... ... ... тыс ... ... кейбіреулері мұра қалдырушының қайтыс болуымен аяқталады.
Сонымен, мұра - мұрагерлік ... ... ... ... ... мұрагерлік құқық нормалары бойынша ... ... ... ... ... бір ... құқықтар мен
міндеттердің бір бөлігі.
Өзіндік мүліктік емес ... ... ... ... ... отбасылық - неке ... ... ... ... ... емес ... ... өтпейді. Олардың барлығы азаматтың қайтыс болуымен аяқталады.
Бұл субъективтік құқықтардың ... ... ... ... ... ... осы құқықтардың ешқайсысы да басқа тұлғаға
ауысуы ... ... ... ... ... ... ... басқа тұлғаларға асырауға беру құқығы; өз баласын асырап ... беру ... ... ... баласын сұрату құқығы және
басқалар.
Сондай-ақ, азаматтық құқықпен реттелінетін қатынастар ... ... ... мүліктік емес ... көбі ... ... ... ... ... ... шығарманың авторы
деп өзін тану құқығы ... ... ... ... ... мұра ... өмірінде берілмесе, басқа тұлғаларға мұра
бойынша өтпейді.
Барлық мүліктік ... мен ... ... ... кірмейді.
Кейбір қайтыс болған ... ... ... ... ... ... ... кірмейді және өздерінің
тіршілігін иеленушінің қайтыс болуымен аяқталады.
Мұраның құрамына мұра ... ... ... ... оның қайтыс
болуына байланысты қолданылуы тоқтамайтын құқықтары мен мiндеттерi ... ... жеке ... ... ... мына ... ... егерде заң актiлерiнде немесе шарттарда өзгеше көрсетілмесе, заңды
тұлға болып табылатын ұйымдардағы мүшелік құқығы;
2) өмірге және ... ... ... ... толтыруға
құқығы;
3) алименттiк мiндеттемеден туындайтын құқықтар мен мiндеттер;
4) ... және ... ... ... заң ... ... ... жәрдемақы және басқада төлемдерге
құқығы;
5) мүлiктiк құқықтармен байланысы жоқ жеке мүлiктiк емес құқықтар мұраның
құрамына ... ... ... болған жеке мүліктік емес құқықтар мен басқа
да материалдық емес игiлiктердi мұрагерлердiң жүзеге асыруы және ... ... ... ... ... мұрагерлік
құқықтың нормаларына өзгерістерді ... ... ... 1997ж. ... ... ... ... қамтамасыз ету
туралы» ҚР Заңының 4- ... ... ... ... және ... ... ... тапқан. Көрсеттілген заңның ... ... ... ... ... ... ... алатын тұлға, салымшының барлық құқықтарына ие ... ... ... 3- тармағына және 28-баптың 1-бөлімінің
3-тармағына ... ... ... ... ... ... бекітілген тәртіпте мұра калдырушының ... ... [11; ... ... Кодексінің 1040-бабының 2-тармағында көрсетілген
мұраның ... ... ... тек ... ... қорынан
зейнетақыны төлеу бойынша мелекеттік орталықтан ... ... ... өз ... төленетін төлемдер ғана мұраның
құрамына кіреді. ... ... ... мұра ... ... [12;
714б].
1) Мүлікпен байланысты емес өзіндік мүліктік емес ... ҚР ... ... ... (ҚР АК-ң 854, 852 б; 1-т) ... мен ... ... ... мен ... ... еңбек шартынан ... ... мен ... ... ... ... және ... құрамына кірмейді;
кооперативтік ұйымдарда қайтыс ... ... ... ... ... тұрғын-үй құрылыс кооперативіндегі мүшелік құқық мұра
ретінде ... ... ... туралы”
Заңның - 59-б); өзіндік сақтандыру шарты ... ... ... мұраның құрамына кірмейді (ҚР АК-ң 809-б,1-б; 815-б. 8-б;).
ҚР АК 1039-б ... ... ... және заң бойынша жүзеге
асырылады. Заң бойынша мұрагерлік ... ... ... ... ... ... және де заңмен көрсетілген заңи басқада
жағдайларда орын алады.
Өсиет бойынша ғана ... ... ... заң ... ... ... ... көрсетілген заңи фактілердің құрамы ... ... ... мұрагерлік үшін кем ... ... ... ... ... танылған тұлға, заң бойынша мұрагерлердің
қатарында болуы қажет, ... ... ... ... ... ... кезінде мұрагерлікке шақырылған тұлғаны
мұра қалдырушы өз өсиетінде анықтауы тиіс. ... ... ... өсиетінде барлық заң бойынша мұрагерлерді мұра ... ... ... ... ... ... ... мұраға
қалдырмауға құқығы бар. Мұндай жағдайда, мұра ... ... да, ... ... ... ... бақа ... мақсатқа
кететінін білуі қажет.
Мұра азамат қайтыс ... ... ... ... Бұл ... ... ... жазбасында орын алады. ... ... мұра ... қайтыс болған күні, ал оны өлді ... - ... сот ... басқа күн көрсетілмесе, ... деп ... ... сот ... ... енген күн танылады (ҚР
АК- 1042-б. 2-т).
Тұлғаның қайтыс болған ... ... өте ... ... ие, ... ... ... уақытына сәйкес мұрагерлік
мүліктің ... ... ... және бас ... мерзімдерінің
есептелуі анықталады [13; 7б].
Заң ... ... ... ... мұра қалдырушының қайтыс болған
күні танылады. Осыған байланысты тәуліктің әртүрлі уақытында, ... ... ... адам ... ... ... бір уақытта өлді деп
танылады, сондықтан да ... бір- ... ... ... ... құқықта мұраның ашылу мерзімі өте ... ... ... ... ... тек мұра ашылу сәтінде тірі
тұлғалар ... АК-ң 1042-б 3-т ... ... ... ... бірі ... ... бір күнде қайтыс болса, онда бір ... ... ... және ... ... ... әрбіреуінің мұрагерлері
мұрагерлікке шақырылады.
Мұраны ... ... ... алу туралы сұрағында да мұраның
ашылу уақыты шешуші рөль ... яғни ... ... ... деп аталатын сұрақтар болып табылады.
Егер де мұрагер мұра ашылғаннан кейін, мұраны ... ... бас ... ... ... ... болса, онда осындай
мұрагердің мұрагері өлгеннің көрсетілген жүзеге ... ... ... ... құқылы. Бұл жағдайда мұра бойынша,
мұраны ... ... ... бас ... сияқты ... ... ... мұра ... заң ... және ... мұрагерлікте жүргізілуі мүмкін.
Мұраны ашылу орны ... мұра ... ... ... жайы
танылады, егерде ол белгісіз ... онда ... ... жер
немесе оның көп бөлігі орналасқан жер танылады (ҚР АК-ң ... ... ... ... маңызды тәжірбиелік мәңге ие болып
табылады. Бұны білу ... істі ... ... кеңсе
рәсімдей алады, және де мұрагерлердің, қарсылық ... ... ... ... ... ... мұрагерлік
мүлікті қорғауға қандай ... ... ... ... ... ... ... қайтыс болған азаматтың соңғы тұрақты ... ... ... ... орны мен ... ... ... орнымен сәйкес
келмейді. Бұндай ... егер мұра ... ... ... ... ... болған деп жарияланса, орын алады, ... ... ... ... ... ... ... егерде
мұра қалдырушы жұмыс бабындағы іссапарда немесе демалыс ... ... және тағы ... ... жағдайлардың барлығында да
мұра қалдырушының ... ... жері мен мұра ... ... ... ... болуы мүмкін. Азаматтық құқықпен рұқсат
етілетін мұра қалдырушының ... ... мен мұра ... ... ... ... ... тұрақты тұрған және жұмыс
істеген жерінде мұрагерлік құқық ... ... ... ... орны ... мекен - жайының анықталуымен
байланысты ... ... мұра ... ұрғылықты жерінде
ашылады.
Сонымен ... ... ... ... алу мұраға шақырылатын
тұлғалар ... ... ... ... ... ... мұрадан бас
тартудың жүргізілуі үшін ... ... ... құқықтарды
рәсімдеуге бағытталған ... ... үшін өте ... ... бар ма, жоқ па, және де ... ... болса, оның
мазмұнына қарамастан, мұрагерлік барлық жағдайда тек ... ... ... ғана ... ... [8; ... ... мұрагерлікті біз осы жұмыстың екінші бөлімінде
толығымен ... ... . ... ... ... ... СИПАТТАМАСЫ
2.1 Өсиеттің түсінігі мен элементтері
Әрбір азаматқа өзінің мүлкіне билік етуге кең ... ... ... ... мұра қалдыру нормаларынан туындайтын тәртіппен келіспей,
мүлікті бөлуді өзгерту, жаңа мұрагерлерді ... ... Бұл ... өкім жазуы тиіс, яғни ол өсиет деп аталады.
ҚР АК-ң 1046-б. 2- т, бекітілгендей, ... ... ... мүлкінің
барлығын немесе бір ... бір ... ... заң ... ... жатпайтын бірнеше адамдарға, сондай-ақ заңды
тұлғаларға және ... ... ... ... нормадан өзінің мүлкін өсиет негізінде билік ету ... ... ... ... көруге болады. Ол осылай
өзінің мүлкін ... ... ... ... ... ... бойынша мұра қалдыру тәртібін анықтауда біздің заңдар отбасы
мүшелерінің ... ... ... ... және ... ... ... анықтайды. Өсиет болса, бұл
жағдайлардан ... ... ... ескеруге мүмкіндік береді.
Өсиет заң бойынша мұра ... ... ... ... ... бекітілген шектелген құқықтық мүмкіндік беретін,
ол ... ... ... ... мүлкінің тағдырын шешетін біржақты
мәміле деп танылады.
Өсиет бойынша мұра ... ... ... ... адамның өмірі
кезінде өз мүлкінің тағдырын шешу ... ... ... мен ... ... айтамыз. Ол өсиетнама деп аталады.
“Өсиет бойынша мұрагерлік” ... мұра ... ... ... шеңбері, тәртібі мен шарттары заңмен анықталмай,
мұра қалдырушының тілегімен анықталады. ... ... ... ... ... болуы керек және мазмұны бойынша заңға қайшы болмауы
тиіс. Егер де бұл ... ... заң мұра ... тілегі
өзгертіліп, заң бойынша және өсиет бойынша ... ... ... ... ... қатал мағынада айтқанда, заңға
сәйкес мұрагерлік болып табылады. Анық ... ... бұл ... бар мұрагерлік туралы айтуға болады [14; 11б].
Мұрагерлік ... ... және заң ... ... аз тараған өсиет ... ... ... ... отбасылық жағдайының ерекшелігі, оның
отбасы мүшелері, туыстарымен және басқа да ... ... ... ... болған тұлғаның құқықтар мен міндеттерін ... ... ... ... ... зор ... ие болады.
Азаматқа өз мүлкімен билік етуде кең құқықтар бере отырып, ... ... ... ... және ... жарамсыз отбасы
мүшелерін қорғап, оларға міндетті ... ... ... ... ... ... жүгінсек Ақмола облысы бойынша
2007 жылғы Құқық бойынша мұра алу туралы ... 7240 ... ... ... ... ... 1526 жеке тұлғалар ... мұра ... заң ... ... ... ... ... бірге өзі қамтамасыз еткісі келген басқа тұлғалар
үшін ... ... ... қалдырушы өсиет ... заң ... ... ... есептей отырып және де ... одан ... ... ... ... есептей отырып, өз мүлкін бөлу
құқығы бар. ... ... ... әртүрлі жағдайлар және де
мұрагерлердің шеңберін және мұрагерлікке ... ... ... үшін маңызы зор өзіндік тәртіпті есепке алу ... ... ... заң мұраға анықтама бергенде, екі ... мұра ... ... ... - өсиет деп ... және ... ... өзі өсиет деп танылады.
Өсиет деп, азаматтың өлген ... оған ... ... ... ... ... (ҚР АК-ң 1046-б).
С.И. Ожегов орыс тіл ... ... ... ... “Өсиет - өлім жағдайында өкімі бар ауызша және жазбаша жаза”
[15; ... ... ... өсиет өлім жағдайында ... ... өз ... ... ... бұйрығы ретінде.
Осыған ұксас бірақ, кеңірек анықтаманы Б.С. Антимонов пен ... ... ... - бұл ... ... жағдайда өтетін бекітілген
мұрагерлерге мүліктік және ... ... емес ... және ... ... нысанда өтетін тұлғаның өзіндік
өкімі.
Гордон М.В. ... ... деп - ... өзінің өлімінен кейін,
өзіне тиісті мүлікті, мүліктік құқықтарын ... ... ... өту ... ... ... өкім [16; ... жасау үшін екі элемент ... ... ... ... ... ... ( яғни ... қатысты, психикалық) . Өсиет
қалдыратын тұлғаның ниеттенген тілегі болса, ... ... ... деп ... ... қалдырушы тұлғаның тілегінен тыс
болып, көрінетін объективтілік ... ... ... ... де заңи ... бар. ... ... белгілері болып, ерік, ерік білдіру және ... ... ... ... еріктің бағыты танылады. Еріктің өзі ... заңи ... ие ... Тек ... ... ... ... актілері құқықтық реттеуге жатады.
Ерік пен ерік ... ... ... ... ... бұл ... ... болу үшін аз. ... заңи акт ... ... мұра ... ... мен міндеттердің өтуі
түріндегі белгілі бір ... ... ... ... бағытталған еркі
болған жағдайда ғана танылады. Сонымен қатар, құқықтық салдардың басталуы
мұра қалдырушының ... ... ... маңызы жоқ. Ерік
білдіру немесе құқықтық ... ... заңи ... айырылады және заңи
мәнсіз болып танылады. ... ... ... ... ... ... туралы өкім, балаларының бір-бірімен қарым-қатынасы туралы өкім тек
моральдік қана күші болады да, бірақ заңды акт ... ... ... акті ... ... ... қалай ерекшеленеді, соңғысының құқықтық
салдары тұлғаның әрекеттегі неге ... ... ... ... жету ... орын ... ... – белсенді заңды әрекет
болып табылады. Белсенділікке кететін қосымша уақыт, энергия, материалдық
жағдаймен байланысты ... ... ... еріктілік
қызмет түрінде көрінеді.
Ерік адамның тумалы қабілеті. Ол психикалық регуляцияның жоғарғы
нысаны болады. Бұл ... тек ... ... ... ... “Өсиет институты- адамның өз мүлкіне деген жеке өкімді биліктің
адекватты көрінісінің ... – деп ... Д.В. ... [17; 578б].
Қажеттілік пен заңи әрекет жасау ... ... ... және де осыны жасауда басшылыққа алатыны- ниет деп аталады.
Ниет - бұл тұлғаның нақты кезеңдегі ішкі ... Ниет ... ... ... ... Мақсат – бұл болашақ нәтиженің моделі. Ниет
пен мақсат бірігіп, оны жүзүге ... ... ... ... және ... ... ... базаны құрайды.
Сондықтан, ... ... мұра ... өлген уақытында
белгіленбейді, ол жасаған сәтте (куәләндіру), яғни мұра ... ... ... ... заңи мәміленің құрамының ... ... оның ... ... ... (causa- мәміленің негізі).
Көрсетілген жағдай өсиетке де таралады.
Өсиетте көрініс тапқан мақсат құқықтық ... ... ... ... ол заңды мәнінен ... ... ... пен ... ... ... ... орындалды деп танылады. Өсиет ... ... ... өзіндік (жеке) сипатқа ие біржақтық ақысыз
мәміле б.т. ... тек бір ... ... ғана ... Өсиетте
екі адамның және ... көп ... ... ... жол
берілмейді. Өсиетті мұра қалдырушы өзі жеке толтыруы ... ... ... жасауға жол берілмейді.
Өсиеттің маңызды шартты жарамдылығы ... оның ... ... тілегі танылады.
Өсиет мәміленің ерекше түрі ... ... Бұл ... ... көрінеді, яғни құқықтық салдары жалпы ереже бойынша
мұра қалдырушының қайтыс ... ... ... яғни өсиет заңи мәнін
тілектің иелері жоқ кезде ие ... Бұл заң ... ... ... ... ... ... жоғары [18; 54б].
Барлық өсиеттер мүліктің меншік иесінің біреудің ... ... ... ... ... ... ... білдіреді. Бұл
әрбір өсиет екі субъектінің болуын көрсетеді: мұра ... - ... және ... ... мұрагерлер деп аталатын мұрагерлер.
ҚР АК-нің 1042 б. 2- т ... ... ... ... немесе оның
бөлігін заң бойынша мұрагерлер қатарына кіретін және кірмейтін біреуге
немесе бірнеше тұлғаға және де ... ... мен ... ... ... ... ... кәмелетке толған (18 жас) өзінің жасалып
жатқан өсиеттік өкімдеріне ... ... ... ... ... ... танылады. Сондықтан да, әрекет қабілеттілігі жоқ ... ... ... тұлғалар өсиет қалдыра алмайды. Осыған
байланысты жасөспірімдер (14 жасқа ... үшін және оның ... ... олардың заңды өкілдері - ата-аналары, асырап
алушылары, қамқоршылары жасайды, жасөспірімдердің ... ... ... [19; 213Б].
Өсиет тек әрекет қабілеттілермен жасалады; тиісті ... есі ... емес ... ақыл есі кем деп ... ... ... бола алмайды.
Өсиет қалдыру сәтінде мұра қалдырушы тұлға әрекет қабілеттілікке ие
болуы керек. Сондықтан, кейін ... ие ... да, ... ... ... ... деп ... Немесе керісінше
өсиет қалдырғаннан кейін азамат әрекетқабілеттілігінен айырылған ... ... ... ... ... болып, ҚР азаматы, шетел азаматы және азаматтығы
жоқ адамдар секілді жеке ... ғана бола ... ... тұлғалар қосылып қалдыруға жол берілмейді. Өсиет
тек қана бір адаммен ... ... ... ... ... ... мүліктерін балаларына өсиетпен қалдыра алмайды.
Егерде мұра қалдырушы жеке ... бола ... ... ... ... ... субъектілері, шетел мемлекеттері және халықаралық
ұйымдар да бола ... ... ... ... ... ... қарағанда кеңірек.
Сонымен қатар әлеуметтік қалыптасу (социальное образование) ... мұра ... ... ... етсе ғана ... АК-нің 1044-б сәйкес, өсиет ... ... ... мұра
ашылу сәтінде тірі ... ... ақ мұра ... ... ... және мұра ... ... тірі туылғандар танылады.
Өсиет бойынша мұра ашылғанға ... ... және ... ... ... жасайтын заңды тұлғалар мен ... ... ... ... ... ... алады:
1) Заң бойынша мұрагер бола алатын барлық тұлғалар. Бұл ... ... ... ... ... ... ата-аналары, мұра қалдырушының аға-апалары және ... ... ... қабілетсіз тұлғалар.
2) Мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар. Мемлекеттік ... - ... ... ... ... ете алатын әрбір мемлекеттік
мекемелер, кәсіпорындар және ұйымдар ... ... және ... ... ... ғылыми- зерттеу
институттары, зауыттар және т.б). Осы мемелекеттік ... ... ... тұлғаның құқықтарына ие болуға міндетті
емес.
Азаматтық құқық қатынастардың ... ... жеке ... ... ... да ... (ҚР АК-ң ... тұлға - бұл мүліктік қатынастардың ұйымдастырылған, құрылған
немесе ... мен ... ие ... ... ... ... алу үшін келесі белгілердің ... ... ... ... ... ... мүлік;
– дербес мүліктік жауапкершілік;
– өз ... ... ... ... меншік, шаруашылық жүргізу немесе ...... ... мүлкі бар және сол мүлікпен өз міндеттемелері
бойынша ... ... өз ... ... және мүліктік емес жеке
құқықтар мен міндеттерге ие болып, оларды жүзеге ... ... ... және ... бола алатын ұйым заңды тұлға деп танимыз.
Заңды тұлғалардың құқыққабілеттіллігі ... ... ... ... ... Тіркеу заңды тұлғаның түріне қарамастан, міндетті
болады. Тіркеудің тәртібі ... ... ... тіркеу
туралы Ереже” Жарлықпен бекітілді.
ҚР АК-нің 34-б, негізінде ... ... ... ету ... ... және ... емес ... бөлінеді.
Коммерциялық ұйымдарға акционерлік ... ... ... ... ... ... ... емес ұйымдарға ... ... ... қорлар, қоғамдық бірлестіктер, діңи бірлестіктер, тұтыну
кооперативтері, ... ... ... ... ... жатады [20; 45б].
ҚР Президентінің 1995ж. ... ... ... ... күші бар ... ... 1- б ... сәйкес,
шарушылық серіктестік деп - негізгі мақсаты пайда табу ... ... ... ... бөлінген коммерциялық
ұйым. Шаруашылық ... ... ... ... ... жауапкершілігі шектелген ... ... бар ... нысанында құрыла алады.
ҚР-нің “Шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар ... заңы ... бір ... ... адам ... ... ... құжаттарымен белгіленген мөлшерде үлеске бөлінген
серіктестік ... ... ... деп ... ... ... ... оның міндеттемелері
бойынша ... ... және ... ... ... өздерінің қосқан салымдарының шегінде тәуекел ... ... 77-б; ... ... ... міндеттемелері бойынша өздерінің
жарғылық капиталға салымдарымен ... ... ал бұл ... ... жағдайда өздеріне тиесілі ... ... ... ... ... салымдар арқылы жауап ... ... ... бар ... деп ... Республикасының “Мемлекеттік кәсіпорын туралы” заң күші
бар Президенттің ... ... (1995 ж. 5 ... ... Шаруашылық жүргізу құқығына;
B) Жедел басқар құқығына ... ... ... 1995 ж. 5 ... ... күші бар ... ... 1т.
сәйкес, азаматтардың бірлескен кәсіпкерлік қызмет үшін ... ... өз ... ... және ... ... ... жарналарын біріктіруіне негізделген ... ... ... деп ... ... ... кооператив мүшесі өлген жағдайда, өлді деп
жарияласа, хабар-ошарсыз кетті деп ... ... ... ... жоқ ... ... ... “кез-келген” тұлғаларға
заң бойынша мұрагерлер ... ... ... бола ... ... қалдырушының жамағайыны ... ... емес ... ... ... ... ... бойынша, заң бойынша мұрагерлері
өсиет толтыру сәтінде бар ... ... ... ... болса, ол бір жақтық мәміле деп танылады. ... ... бір ... ... ... – мұра
қалдырушының қайтыс болған сәтімен және ... ... ... ... - ... ... ... заң
бойынша мұрагерлерінің жоқтығы.
Өсиет қалдыру құқығы азаматтың жалпы ... ... ... құқықтық статустың элементі болып танылады.
Өсиет ... ... ... ... ... ... басқа құқыққабілеттіліктен басқа элементтерінен айырмашылығы
өкіл арқылы жасайтын мәміле ... ... ... жеке сипатпен
тарылған. Осыған байланысты өсиет қалдыру құқығы ... ... ... ... ... құқығы немесе өсиет қалдыру әрекетқабілеттілігі
пайда болғаннан кейін көрініс табады.
Өсиет қалдырушының ... пен ... ... бір ... ... ... ете ... өзіндік
біртұтас құқықтық категорияны құрайтынын куәлендіреді. Осы ... оны әлі ... және ... қолданылмағандықтан өсиеттің
құыққабілеттілік және өсиеттік ... ... ... ... ету ... қайтыс болған жағдайда
мұрагерлік ... ... өтуі ... ... ... мен
міндеттерінің тағдырын ... ... ... ... ... ... болады.
Толық көлемде әрекет қабілеті бар және ... ... ... ... ... ... әрекет
қабілеттігі бар тұлғалар категориясы бар.
Бұл категорияға кәмелетке толмағандар деп ... ... 14 ... ... дейінгі тұлғалар кіреді. Бұл тұлғалардың ... ... ... 22-б ... онда ... ... мәмілелерді ата -
анасының, асырап ... ... ... ... бірақ өздерінің табысына, стипендиясына, өзге де ... ... ... ... ... объектілеріне өз бетінше
билік етуге және өздері жасаған мәмілелер ... ... ... және өздерінің келтірген ... үшін осы ... ... ... ... Осыған байланысты кәмелетке
толмағандар өздеріне қажетті мәміле ... ... ... ... ... ... келісімі болған жағдайда құқықтық мәнге ие болады.
Саңыраулық, мылқаулық, керең-мылқаулық және ... ... ... әсер ... ... ... табылады. Сондықтан,
сауатсыз тұлғаның соқырлығы, мылқаулығы немесе саңыраулығы ... ... бір ... техникалық қиындықтар туғызады, өйткені бұндай
тұлғалардың қалдыру ... шын ... ... ... байланысты болады.
Сондықтан саңырау, мылқау немесе керең-мылқау және сауатсыз ... ... ... тұлға тартылуы тиіс. Бұл тартылатын тұлға ... ... ... ... мылқаулармен немесе керең-
мылқау тұлғалармен ... ... ... ... ... 1998ж. 28-
шілде №539 - ҚР ... ... ... ... ... ... ... жүргізу тәртібі туралы”
Нұсқаудың 24-25 тармақтарына сәйкес, ... ... жеке ... ... жасауда, дене кемшіліктеріне, сырқатына немесе
басқа да ... ... ... ... және ... мұра ... сұрауымен басқа әрекет қабілетті тұлғамен
нотариалдық куәлендіруге назар аударған ... ... өз ... қоя алмайтын себептерді көрсете отырып, қоя алады. ... ... ... бас ... ... ... мылқау немесе
керең-мылқау болса, онда сол ... ... ... кез-келген
сауатты тұлға міндетті турде қатысуы керек және өз ... ... ... еркіне өсиет керек және өз ... ... ... ... ... ... сай келеді деп
куәләндіреді [21; 139-140б].
Егерде азамат ... ... ... ... немесе дене кемістігінен ... ... ... ... немесе толық жоқ болса), нотариус құжат мәтінін оған ... ... ... ... (Нұсқаудың 4-бабы) Сонымен қатар, ... ... ... ол өзі ... қол ... ал ... ол
сауатсыз болса, оның тапсырмасы бойынша ... бақа ... ... ... ... ... ... мәнін түсінбейтін жағдайда әрекет
қабілетті тұлғамен ... ету заң ... ... деп танылады.
Сондай-ақ осындай жағдай сияқты, еркіндік тілегі өсиет ... ... оның ... алдау, қорқыту, зорлық және шатасу
болғанда, басқа мәмілелермен ... ... ... ... ерекшеліктер өлім жағдайына біржақтық мәмілені, ал ... тірі ... ... ... ... табады және
келесілерінде де көрініс ... ... ... ... ... ... белгілерімен мәміле жасалса, онда оны сот тәртібінде
жарамсыз деп тану үшін ... ... ... өсиетті жарамсыз ... үшін осы ... ... ... онда оның сот ... ... емес, өйткені өсиет қалдырушы бұндай өсиетті біржақтық
әрекетпен күшін ... ... ... ... ... күшін жоятын жаңа өсиет қалдыру және нотариалдық
органға жою ... арыз беру ... ... мүмкіндігі бар. ( ҚР
АК-ң 1053б. 2-т) ... ... ... ... ... соң, яғни ... ... өлімінен кейін өсиетті ... өз ... ... ... ... ... маңызы бар
алдау, қорқыту, ... ... ... ... ... ... әрине тек сот тәртібінде) кез - ... ... ... ... ... деп ... мумкін.
Сонымен қатар, осындай жағдайлар әсерінде жасалынған ... ... тек ... ... зорлық немесе ... осы ... ... ... өзі ... бере ... қабілеттілігі жоқ тұлғаның ... ... деп ... ... ... өсиеттің жарамсыздығына байланысы ... ету үшін ... ... ... ... байланысты
жарамдылығы мен жарамсыздығы туралы сұрақ осылай шешіледі. ... ... ... мен ... ... сұрақ өсиет
ету сәтінде емес, өсиет қалдырушының қайтыс болған сәтінде ... ... ету ... ... қабілеттігі жоқ болса, кейін
әрекет қабілетті деп танылса да ... ... ... ... әрекет қабілетті тұлға өсиет еткен, ... заң ... ... ... тыс ... ... етсе, онда өсиет
қалдырушының ... ... ... яғни мұраның ашылу сәтінде ... ... ... - ақ, ... ... жайт, өсиет қалдырушының әрекет
қабілетсіздігінің ... ... ... ... ... деп ... ... заңмен бекітілген нысанды сақтамағандығына
байланысты ... ... деп ... да осылай ... ... ... ... ... ... ... Кейде, өсиет қалдырушының ... ... ... танылып, қалған ұйғарымдары жарамды болып қалады.
Өсиеттік құқық ... ... ... ... ... және ... негізінде пайда болатын
Бас тартушылар (легаттар) заң бойынша мұрагерлер ... ... ... ... ... ... (ҚР АК-ң 1057-б. ... бас тартуда өсиет ... ... ... ... бір ... оларды орындауды талап ету құқығын
алатын бір ... ... ... ... ... жүктейді.
Бас тартуды қабылдаушылар болып, заң бойынша ... ... және ... ... ... Сондықтан, легатқа сәйкес
мұрагер мен бас ... ... ... ... ... онда ... ... несие беруші ретінде танылса, мұрагер
борышкер ... ... ... ... ... егер ... орындау
міндеттілігі бар ... ... ... үлесі бір ... ... ... ... Өсиеттің нысаны. Өсиетті жарамсыз деп танудың негізі ... және ... ... көзделген өсиет қалдырушының тілегі заңның талабына сәйкес
нысанда болуы ... ... ... нысанды сақтамау өсиеттің
жарамсыздығына алып келеді. Бұл ... ... тек қана ... ... ғана ... сонымен қатар осы өсиетке
қатысты тұлғаларды да қозғайды. ... ... ... оның ... үшін ... тағдыры өсиет қалдырушының қайтыс болуынан
кейін өзі ... ... ... ... шешу үшін өсиет қалдырушы
мүдделі болады.
Өз қатарынан мұрагерлері де ... және ...... бойынша мұраны адамгершілікпен, өсиет қалдырушының ... ... ... ... Ал, ол үшін ... қалдырушының тілегі
өсиетте нақты, анық және ... ... тиіс және де ... ... ... ... ... түрде күмәнданбау үшін
және ... ... ... ... ... АК-ң 1050-бабында көрсетілген жалпы тәртіпке сәйкес, өсиет оның
жасалған жері мен ... ... ... ... ... жасалып,
нотариатта куәлендірілуге тиіс. Өсиет бір жақтық ... ... ... ... ... қолданылады, 151- баптың 1-тармағына
сәйкес, мәміле ауызша немесе ... ... ... ... ... ... міндеттілігі өсиетке қатысты мәміленің
ерекше түрі ретінде ... ... және ... ... ... ... ... ретіндегі ерекшелігі, осы мәмілеге бағытталған
құқықтық салдар, тек осы ... ... ... қайтыс болуынан
кейін пайда болады.
Сондықтан, осы ... ... ... ... ... ондағы
өсиет қалдырушының тілегі шындыққа сәйкестігі және осы ... ... ... ... ... ... ... тартылмайды немесе
басқа да ... ... ... барлығы өсиетті толтырған және
өсиет қалдырушының тілегін куәлендіру кезінде ... ... ... ... қатысуын қажет етеді).
Мемлекеттік нотариустың ... ... ... заңи акті ... ... ... тұлға өсиетті ... ... ... ... ... ... қабілеттігі бар ма, өсиет
қалдырушының тілегі өз мүлкімен ... ... ... ба, ... ... ... ... адамгершілік нормаларына қайшы келетін
шарттар болмайтын өсиеттің мазмұнын ... анық ... ... ... қалдырушыға жекелеген тілектері мен мүмкін болатын құқықтық
салдар болуын түсіндіреді.
Біздің заң ... ... тек ... ... танылады. ҚР
“Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы” 1997ж. 11 шілде ... 15- ... ... ... ... ... жеке ... тұлғалардың барлық ... ... және ... басқа тілдерде, қосымша орыс тілдерінде ... ... жеке және ... ... ... ... ... түсінікті тілде және мемлекеттік тілде жасалады.
Өсиет біржақты мәміле ретінде ... ... ... көрсетілген талаптарға сәйкес, өсиетті ... ... ... Екі ... ... ... ... бір - біріне
қайшы болуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... үшін ... анықтау проблемасы
туады. Сонымен, өсиет өсиет қалдырушының ... ... және ... ... ... онда өсиетте өзгеше көзделмесе, дау туған
жағдайда басымшылық осы ... ... ... өсиетті түсіндіруде дау тумаса, өсиет қалдырушы
тілегін ... ... ... ... ... анықталады. ҚР
нотариалдық органдарында шетел ... ... ... ... мұра қалдырушының тілегі жалпы ереже бойынша мемлекеттік ... ... ... ... ... дау туған жағдайда
басымшылық өсиет қалдырушының ... ... ... ... ... екі тілде толтырған жағдайларда аудармашы ... ... ... ... ... ... қалдырушының тілінде
толтырылады. Екінші мәтін алдыңғы ... ... ... ... ... ... бұл аударманы куәландыру керек,
аудармашы туралы ... ... тиіс және де оған ... ... ... ... қаталдығы қайтыс болғандардың жалған өсиетін ... ... ... ... ... нақтылығы өсиет
қалдырушының өсиетті толтыру сәтінде әрекет қабілетті ... ... ол ... ... ... ... аурулармен ауырса
немесе әрекет қабілетсіз деп танылса, саналы ... ... етті ... ... ... етеді [14; 126-127б].
Өсиет екі данада толтырылады, өсиет қалдырушының өзімен немесе оның
сұрауы ... ... Осы ... ... ... ... 59-б,
анықталған, онда нотариалдық тәртіпте куәландырылған ... ... ... саны нотариалды әрекеттерді жасау үшін келісім
білдірген тұлғалармен ... ... екі ... кем болмауы тиіс,
олардың ... ... ... ... ... ... үлгісін өзінің қарауы бойынша кез - келген ... ... ... үшін берілуі тиіс [22; 31б].
Өсиет қалдырушы науқастығына байланысты нотариалдық кеңсеге ... ... ... ... ... ... қалдырушы жатқан аураханаға немесе үйіне бару ... ... ... ... ... ... ... науқас тұлғаның жатқан жеріне ... ... ... ... ... шақырту тек өсиет қалдырушы өзі ... ... ... ғана орын ... ... ... ... кеңсеге нотариустың ... үшін ... ... ... үйге келу ... арыз ... ... келуімен байланысты шығындар өсиет қалдырушымен
төленеді.
Өсиеттің жобасын ... ... ... ... (подлинник)
анықтау үшін нотариустың қатысуымен мұра қалдырушымен қол ... қол ... жоқ ... ... Онда қол ... ... өзі қойғандығы туралы растау тиіс.
Нотариус өсиет ... ... ... ... - да бір сыртқы
ықпалдың әсерінен сақтау үшін ... ... ... Ол үшін ... жеке ... қошағандардың арасында өсиеттің мазмұнына
мүдделі тұлғалар бар ма және ... ... ... ... ... ба деген сұрақтарды анықтауы тиіс.
Нотариус сонымен ... ... ... ... ... туралы ережені түсіндіруі тиіс [23; 67-70б ... ... ... ... ... өсиет қалдырушының
өкімдерінің құқық дұрыстығын тексеруге, яғни заң ... ... ... ... ... Ол ... жасалынған өкімдердің
фактілік жақтарын тексермейді және тексеруге құқығы жоқ.
ҚР АК-ң 1051-б. 4- т, ... ... жаңа ... ... ... ... ... бойынша өсиет нотариуспен, оның
мазмұнымен таныспай ... ... ... ... оның ... ... қалу ... өсиет қалдырушының
өз қолымен жазылуға және қолы қойылуға, екі ... және ... ... және ... қатысуымен куәлар қол ... ... ... ... қол ... ... куәлардың және нотариустың қатысуымен,
нотариус ... қол ... ... ... ... желімденеді.
Тиісті рәсімделген болып:
1) нотариалды куәландырылған өсиет;
2) нотариалды куәландырылғандарға теңестірілген өсиет.
Нотариалды куәландырған ... ... ... ... өзге де ... - ... ... емделіп жатқан, сондай-ақ қарттар мен мүгедектерге
арналған үйлерде тұратын ... осы ... өзге де ... алу ... бас
дәрігерлері және кезекші дәрігерлері, сондай-ақ қарттар ... ... ... директорлары, бас дәрігерлері
куәландырған өсиеттері;
2) госпитальдарда, санаторийлерде және ... да ... ... ... ... ... қызметшілері мен басқа
адамдардың осы госпитальдардың, санаторийлердің және ... ... ... ... ... олардың медицина бөлімі
жөніндегі орынбасарлары, аға және ... ... ... жүзу ... ... ... ... теңіз кемелерінде
капитандар куәлендірген өсиеттері;
4) ... және ... да ... жүрген азаматтардың осы
экспедициялардың бастықтары куәландырған ... ... және ... әрекеттерерін жасауға уәкілдік
берілген лауазымды адамдары жоқ ... ... ... ... – оқу ... ... мекендеріндегі
әскери қызметшілердің өсиеттері, сондай-ақ осы бөлімдерде жұмыс
істейтін жай адамдардың, ... ... ... және ... отбасы мүшелерінің де әскери бөлімдердің,
құрамалардың, мекемелер мен оқу ... ... ... ... бас бостандығынан айыру орындарындағы адамдардың бас бостандығынан
айыру орындарының бастықтары куәландырған өсиеттері ... ҚР АК-ң 1052-б 1-т: ... ... Заңның 37-б).
Нотариатта куәландырылғандарға теңестірілетін ... ... ... ... жасауға құқығы жоқ тұлғалармен
органдар (болмаған жағдайда) жоқ ... ... ... ... және әскери оқу орындарындағы командирлер
(басшылар) және ... ... және бақа да ... орындарындағы бастықтарымен, емдеу бөлімі бойынша орынбасарлар,
жоғарғы және ... ... ... және ... ... ... ... реттеледі) және №7 [24;
2т].
“Ауруханалардың, санаторийлердің және ... ... ... бас және кезекші дәрігерлерімен өсиеттерімен куәландыру
тәртібі ... және №18 ... ... ... ... ... және ... куәландыру
тәртібі туралы” Инструкцияларымен реттеледі.
Өсиеттің күшін жою және оны ... ҚР АК-ң ... ... жою және ... ... ... көрініс тапқан.
Өсиет қалдырушы өзі жасаған өсиеттің кез-келген уақытта үшін ... оны ... ... Өсиеттің күші:
1) Нотариат кеңсесінде бұрын өзі ... ... ... күшін жою
туралы өтініш беру;
2) Жаңа ... ... ... ... ... АК-ң ... толтырылған өсиеттің ( заңды нысанында) күшін
жою туралы айтып, оның осы ... жету үшін екі ... ... олар жаңа ... ... жолымен немесе нотариалдық органға ... беру ... ... жоя ... ... ... тек ... толығымен күшін жойып қоймай, сонымен ... ... ... ... емес тек ... бір ... үшін жекелеген
өсиеттің өкімдердің күшін жоя алады.
Жоғарыда көрсетілгендей, өсиеттің ... жою екі ... ... ... ... қалдырушының алдыңғы толтырылған өсиеттің
күшін жою – бұл өсиет ... ... ... ... ... өсиеттің толық күшін жою ... ... ... жағдайда осы тұлға қайтыс болғаннан кейін заң ... ... ... ... ... жою туралы өтініш өсиет
қалдырумен күші жойылатын ... ... ... ... ... өсиет қалдырушының осындай өтініш беруі тек
өсиеттің толық түрде ... ... және де оны ... ... ... Ол үшін ... жасалған өсиетті өзгерту
немесе толықтыру үшін тек бір жол бар, ол жаңа ... ... ... өсиет қалдырушыда бірнеше өсиет ... онда ... ... ... өсиеттің күшін жою туралы өтініш
берілуі керек және ... ... ... ... ... кеңсесіне жеке-жеке берілуі тиіс. Өсиеттің ... ... ... ... бір ... ... күшін жоятын мәміле
болғандықтан, өтініште өтініш ... қолы ... ... ... жолы - бұл жаңа ... жасау. Бұл жағдайда алғашқы өсиеттің
күшін жою ... егер онда жаңа ... ... ... ... бұл ... ... болады. Егерде ... ... ... ... ... ... өкімдер болса, онда алдыңғы
өсиеттің күшін жоймай, өзгертуге болады. ... екі ... ... ... ... ... жекелеген өсиеттік
өкімдерді салыстыру ... ... ... ... тілегі кейінгі өсиетте ... Бұл ... екі ... емес, үш немесе оданда көп кейінгі
өсиеттерді салыстырған кезде ... ... Әр ... ... салыстыру туралы бас сұрақ,мұраның ашылу ... ... ... ... және ... тілегін анықтау қажеттілігінен
туады.
Кейде, бір тұлғамен әр ... ... ... ... ... ... ... етпейді. Бұл өзінің соңғы ... ... ... ... жоямын деп көрсеткен жағдайда
орын алады. Осындай ... ... жою ... АК-ң 1053-б, ... ... түсінуге болады.
Бұл өсиет күші ... жаңа ... ... ... тапқан,
сол өсиет қалдырушының алдыңғы ... ... ... барлық мұрагерлерін ... ... ... ... кезде мүмкін) сияқты өсиеттік
өкімдерден тұрады және ... ... ... ... ... мемлекеттік органды, қоғадық ұйымды немесе басқа ... ... ... ... өкімдерден тұрады [25; 41б].
3. Өсиеттің орындалуы. Мұрадағы міндетті үлес
Өсиет қалдырушының қалауы тек ... ғана ... ... ... іске асырылуы тиіс. Сондықтан да өсиет бойынша мұрагерлік - ... ... ... аса ... роль ... Өсиетті орындау -
өсиет мазмұнында белгіленген қайтыс болған адамның қалауының орындалуына
бағытталған заңды және нақты әрекеттердің жасалуы.
Өсиетте ... ... ... ... ол ... ... ... айтсақ, қайтыс болған уақыттан бастап өсиет
орындау күшіне ие болады.
ҚР АК-ң 1059 бабы ... ... ... ... ... көрсетілгендей, оған мұрагер емес тұлғаға ... ... ... ... ... ... өсиетте өз қолымен
жазылуы керек немесе ... ... ... ... ... керек.
Егер өсиетте орындаушы көрсетілмесе, онда мұрагерлер өз ... ... ... ... ... ... ... басқа тұлғаға тапсыру құқығына ие болады. Ал ... ... ... ... орындаушы бір немесе бірнеше мұрагерлердің
талап ... ... ... мүмкін. Өсиетті (атқарушы) орындаушы
өсиеттегі мұрагерлерге алдын-ала хабарлап, кез ... ... ... оған ... ... орындаудан бас тарту құқығына
ие [26; 78б].
Мұрагерлердің өтініші бойынша соттың ... ... ... ... ... ... орындалуы түсінігіне өсиетте қамтылған бұйрықтардың
жүзеге асуын ... ... ... ... ... іс-
әрекеттері кіреді.
Өсиетті орындаушының міндеттері:
1) Мұраны (сақтау) ... және оны ... ... ... ... ... және бас ... мұрагерлікті өз
пайдасына ашу үшін, бар ... ... ... ... Мұра қалдырушыға тиесілі ақша көлемін алу;
4) Заң ... ... мен мұра ... ... ... тиесілі мүлікті беру;
5) Мұрагерлерге жүктелген өсиеттен бас ... ... ... ... өсиет бойынша өсиеттік жүктеменің орындалуын талап
ету ... ... ... орындау;
7) Мұрагерлікті қарыздан арылтуды жүргізу (ҚР АК-ң 1059-б ... ... ... ... және өсиетті орындауда
қатысы бар, сот және ... ... өз ... сөз ... ... АК-ң 1059-б. ... ... мұраны борыштардан тазарту, мұра қалдырушыға тиесiлi
сомаларды өндiрiп алу және барлық мұрагерлердiң мұраны иеленуге ... ... ... ... iшiнде өз қызметiн жүзеге асырады. Өсиеттi
орындаушының мұраны басқару мен ... ... ... ... ... ... ... құқығы бар. Өсиетте өсиеттi орындаушыға
мұраның есебiнен сыйақы төлеу көзделуi мүмкiн. Өсиет орындалғаннан ... ... ... ... талап етуi бойынша есеп беруге
мiндеттi.
Өсиетті ... ... ... қалауын орындау бар.
Сондықтан мұрагерлер өсиетті орындау ... ... ... ... ... ... анықтаулары керек. Өсиет
қалдырушының нақты қалауын ... ... олар тек сол ... ғана ... етуі ... [27; ... қалдырушының қалауын талқылау барысында, мұрагерлер ... ... ... және ... ... анықтауы керек.
Нотариус өсиетті түсіндіру барысында, ... ... ... ... ... ... ... көңіл бөледі.
Өсиетте ... ... ... ... ол ... ұқсас басқа
жағдаймен салыстырылып анықталады (ҚР АК-ң 1055-б).
Мұрагерлердің ... ... ... ... оны ... ... ... болмауы мүмкін. Алайда, мұндай ... ... ... ... ... ... орындай отырып,
оған заңға сәйкес ... ... нақ осы ... ... ... ... ... барысында белгілі өсиеттік
бұйрықтарды өзгертуге міндеттейтін ... ... онда ... ... және ... ... ... барысында оған ешқандай
өзгертулер енгізуге құқығы жоқ.
Егер өсиет орындаушы ... ... ... ... басқа тұлға
белгіленсе, онда өсиетті орындаушының құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... деп ... ... Себебі, өсиетте
көрсетілген тұлға, өсиет ... ... ... ... ... ... ғана, өсиетті ... ... ... ... ... деп те тануға болмайды. Себебі, мұрагерлер ... ... ... ... ... осындай өсиетті орындаушы кейде
мұрагерлер келгенге дейін, ... ... ... жасайды.
Өсиетті орындаушыны мұрагерлік массаның ... ... ... ... ... ... құқықтың субъектісі ретінде
танылмайды.
Өсиетті орындаушының билігі ... ... ... акт барысында, өсиет шын мәнінде танылғанда қалыптасады. (егер
олар мұрагерлікті қабылдаса) және ... ... үшін де ... ... ... онда ол ... меншігіне өтеді).
Өсиетті орындаушы болып ... ... ... мүліктік мүдделерін қозғауы мүмкін. Осындай орындаушының
іс-әрекетін ... ... ... ... ... деп ... оның осы іс әрекетін сот арқылы дауласуға және ... ... де ... ету ... ... ... ... еңбегі үшін тиесілі сыйлықты міндетті
түрдегі сыйлық деп қарастырмайды. Егер ... бір ... ... ... онда бұл сыйлық ... ... ... ... ... ... оған ... заттардың мұрагерлікпен қалдырылуы
арқылы жүзеге асырылады [28; 72б].
Орындаушы, өсиеттік орындаушының міндетін ... ... ... ... ... Мысалы, мұрагерлік мүлікті ... ... ... ... Бұл шығындар өз мүддесі үшін емес,
өсиет бойынша мұрагерлердің мүддесі үшін ... бұл ... ... мойнына артуға ешқандай негіз жоқ.
Кәмелеттік жасқа ... және ... ... ... ... мүлікті заң бойынша өздеріне ... ... ... болғандықтан, бұл үлес міндетті мұрагерлік үлес деп ... ... ... қалдырушының тірі кезіндегі ұрықтандырған, бірақ
ол қайтыс болғаннан ... ... ... балалаларына танылу
құқығына ие.
Бала асырап алу, асырап алушының өз ... ... ... да ... ... ... үлесінде, міндетті үлестік құқығына
ие. Жоғарыда көрсетілгендей, қайтыс ... ... ... жасқа
толмағандықтан, олар мұрагерлікке сай емес ... ... ... ... ... ... ... балалары да міндетті
үлестік құқығына ие. Бұл ... ... ... ... шешуші болып саналады [29; 42б].
Еңбекке жарамсыз жұбайымен ... ... ... ... ... ... ие. ... мұрагелер)
Сонымен мұрагердің міндетті үлестік құқығын ... ... ... ... ... ... жарамсыздығына
негізделеді.
3 ТАРАУ. МҰРАНЫ ҚАБЫЛДАУ
3.1 Мұрагерлік істі ... ... ... Азаматтық Кодексінің 1072 бабына сәйкес
мұрагер оған қатынасты мұраға немесе оның бөлшегіне ... ... ... ... ... Егер тек қана мұрагер мұрадан бас тартпаса немесе
мұра етуге құқықтан ... ие болу үшін ... оны ... керек. Мұраны қабылдау –
біржақты келісім және ... ... ... ... тек қана қабілетті
азаматты тұлғамен орындалады [30; 68б].
Қабылдау екі тәсілмен іске асырылады:
1. Мұраны қабылдау мұра ... ... ... ... заңға сәйкес
мұра алу ќўќыєы туралы ... ... ... ... адамєа
мўрагердiѕ мўраны ќабылдау туралы өтiнiшiн не мўрагердiѕ мўраєа ќўќыќ
туралы ... беру ... ... беру ... жїзеге асырылады. Егер
мўрагердiѕ ґтiнiшiн нотариусќа басќа адам берсе немесе ол почта арќылы
жiберiлсе, ґтiнiштегi мўрагердiѕ ќолын ... ... ... ... ... адам немесе сенiмхатты ... адам ... Егер ... ... ... өкiлеттiк
арнайы кґзделсе, мўраны өкiл арќылы ќабылдау ... ... ... ... ... їшiн сенiмхат талап етiлмейдi.
2. Егер мұрагер мўрагерлiктi iс жїзiнде ќабылдаєанын кујландыратын ... ... ... атап ... ... ... алынєан мїлiктi иеленуге немесе басќаруєа кiрiссе;
– мұраєа алынєан мїлiктi саќтау, оны ќол сўєудан ... ... ... ќорєау жөнiнде шаралар ќабылдаса;
– мұраєа алынєан мїлiктi ўстау шыєыстарын ґз есебiнен жїргiзсе;
– ға ... мўра ... ... ... немесе мұра
қалдырушыєа тиесiлi аќшаны їшiншi ... ... ... ... дейiн мўрагер мўраны ќабылдады деп
танылады.
Мұраныѕ ашылу кїнiнен бастап алты ай ... мўра ... ... ... ... ќайтыс болєан немесе ол ... ... ... кїнi ... ... - мўра ќалдырушы ќайтыс ... ... алты ... ... ал ол ќайтыс болды деп жарияланєан кезде, егер
соттыѕ шешiмiнде ґзге кїн ... ... ... ... деп ... сот ... ... кїшiне енген кїннен бастап мўра ќабылданады
[31;79б]. Егер ... ... ... ... їшiн ... ... бас
тартуы, басќа мўрагердiѕ мўраны ќабылдамауы немесе мўрагердi белгiленген
негiздер бойынша мўрадан ... ... ... ... ... ... ... туындаєан кїннен бастап алты айдыѕ ... ... ... ... Егер ... мўраны ќабылдау їшiн белгiленген мерзiмдi
дјлелдi ... ... ... ... ... жјне ... ќабылдау їшiн
белгiленген мерзiмдi ґткiзiп алєан мўрагер бўл ... ... ... кейiн алты айдыѕ iшiнде сотќа жїгiнген жаєдайда осы мерзiмдi
ґткiзiп алєан мўрагердiѕ ... ... сот бўл ... ... ... жјне мўрагер мўраны ќабылдады деп тани ... ... ... деп ... ... сот барлыќ мўрагерлердiѕ мўрагерлiк мүлiктегi
їлестерiн аныќтайды және ќажет болєан жаєдайда жаѕа ... ... ... ... алу ... ... ... шаралар белгiлейдi. Бўєан
дейiн берiлген мўраєа ќўќыќ туралы куәлiктердi сот ... деп ... Егер заѕ ... ... ... ... мўрагер мўраны белгiленген
мерзiмде ќабылдап їлгермей, мўра ашылєаннан кейiн ќайтыс болса, ... оєан ... ... ... ... оныѕ мўрагерлерiне ауысады.
Ќайтыс болєан мўрагердiѕ осы ќўќыєын оныѕ мўрагерлерi мўраны ќабылдауєа
арналєан мерзiмнiѕ ... ... ... ... негiздерде жїзеге асыра
алады. Егер мерзiмнiѕ ќалєан бґлiгi їш айдан аз болса, ол үш айєа ... ... ... їшiн ... мерзiм аяќталєаннан кейiн,
егер сот ... ... ... ... осы ... ... алу
себептерiн дјлелдi деп тапса, онда сот оларды осы Кодекстiѕ 1072-3-бабына
сәйкес мўраны ќабылдады деп ... ... ... ... їлес ... бiр ... ... ќўќыєы оныѕ мўрагерлерiне ауыспайды [33; 35б].
Жалпыға бірдей қойылатын талап – мұрагердің қолы ... ... ... болу керек.
Ерекшелігі – азамат жеке іс құжаттармен, куәлігімен өзі келу керек,
сонымен қатар, егер бұл адам нотариусқа оның қолы ... ... ... ... бірінші рет келмеген болса және ол қазір басқа
мұра жөнінде ... ... ... ... ... балалар үшін мұраны қабылдау жөнінде арызды
олардың ата-аналары береді, 14 ... 18 ... ... ... ... ... іс әрекет жасайды, бірақ тек ата-аналардың немесе
қамқоршылардың келісімімен.
Спирттік ішімдіктермен немесе нашақорлық ... ... ... ... ... ... арыздарды қамқоршылардың келісімімен ғана
бере алады. Қабылдау жөнінде арыз мұрагердің сенім хат бойынша ... ... ... ... істердің есеп кітабында нотариуспен
тіркелінеді. Мұраға ие болу нотариуспен мұраға құқығы бар ... ... ... ... алты ай өткенге дейін беріледі.
Өсиет бойынша, дәл солай заң бойынша да мұраға ие болу ... ... ... ... ... мүмкін. Егер нотариусқа куәлікті
алу үшін ... ... ... ... жоқ ... жөнінде нақты
мәлімет болса, ондай жағдайда тәртіпке сай нотариусқа кадр бөлімінен ... ... ... қалдырушының жанұя құрамы жөнінде анықтама ұсынылады.
Бірақ мемлекетке мұраға құқығы бар жөнінде куәлік ... ... алты айға ... ... ерте берілмейді [34; 22б].
Куәлік тек мұрагерлікке құқық ... ... ... ғана
беріледі.
Мұрагерлікті қабылдау мерзімінен ... ... ... ... қабылдаған барлық мұрагерлердің келісімімен ғана куәлікке
кіргізіледі. Мұндай келісім жазбаша түрде куәлікті ... ... ... алу үшін ... өзі ... ... ... ол сенім
хат бойынша әрекет жасап тұрған өкіл арқылы берілуі мүмкін [33; ... ... ... куәлікті беру барысында нотариус
келесіні тексереді:
1) Мирас қалдырушының өлімі жөнінде ... ... ... уақыты мен орны;
3) Мирас қалдырушы мен мұрагерлердің туыстық және басқа қатынастарының
бар болуы;
4) Мұрагерлікке ... ... ... ... мүліктің құрамы мен
тұру орнына беріледі.
Мирас қалдырушының өлімі жөнінде ... және ... ... АХАЖ ... ... расталады. Өлімі жөнінде
деректердің ... ... ... ... ... мен ... ... куәліктер қабылданбайды [35; 12б].
Заң бойынша мұра иеленушіліктің негізі ... ... ... ... ... ... некелік қатынастар;
2) мирас қалдырушының қарауында болушылық.
Мирас қалдырушы мен мұрагерлердің туыстық қатынастары ... ... АХАЖ ... ... метрлік кітаптардан көшірмелермен;
3) соттың шешімі бойынша заңды күшке енген туыстық ... ... ... бар ... ... мүмкіндігі жоқ
мұрагерлер куәлікке тек басқа мұрагерлердің келісімімен ғана енгізіледі.
Бұл келісім жазбаша түрде куәлікті ... ... ... ... ... үлгісін ұсынғалы тұрмын:
Үлгі
Нотариус________________
аты-жөні
Л.И. Петровадан және В.И. Петровадан,
Алматы қ., ... к. 64 ... ... ... ... ... қызы – ... Ивановна
Морозованы мұрагерлікке құқығы жөніде куәліке енгізуіңізді, ... ... ... ... АХАЖ ... сақталмағандықтан туыстық
қатынастардың дәйектілігі жөнінде соттың шешімін ... ... АХАЖ ... И.И. Морозованың тууы жөнінде актілік
жазбаның жоқтығы туралы анықтамасы бар.
Күні, айы, жылы _________________
Қолдары: 1.______________________
2.______________________
Қолдар менің (нотариустың) ... өз ... ... [36; ... ... және В.И. Петрованың жеке басы ... 1998ж. 15 ... ... Республикасының ІІБ берілген және
№ 000102039, 1996ж. 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасының ІІБ берілген
жеке куәліктері тексерілген.
Мұрагерлердің біреуімен басқа мұрагерлердің бар ... ... ... ... берілген куәлік заңды емес болып танылады. Бірақ
мұндай жағдайда ... ... ... ... ... саналған
мұрагерге артылады.
Мұрагердің мұндай тәріздес істері оның ... ... ... ... ... ... ... [37; 2т].
Мұрагерлі мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін
қорғаушылардың шара қолдануы
Мұрагерлі мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін және оған ... жою және ... ... ... үшін оны ... ... ... пайда болады.
Мұраны ашу орны бойынша ... бір ... ... заң ... ... ... егер ... заң бойынша жоқ
болса немесе ... ...... ... ... өтініші бойынша
мүлікке сенімді басқарушы тағайындалады.
Мүлікпен сенімді басқарушы мұрагерлі мүлікті қорғау бойынша
шараларды ... ... ... ... 1059 ... ... асырады [38; 92б].
1. Өсиет ќалдырушы өсиеттi орындауды мўрагер болып табылмайтын, ґсиетте
ґзi көрсеткен адамєа (өсиеттi ... ... ... ... ... Бўл ... өсиеттi орындаушы болуєа келiсiмi оныѕ не
өсиеттiѕ ... ґз ... ... жазбада не өсиетке ќоса берiлген
ґтiнiште көрсетiлуге тиiс. Егер өсиетте оныѕ орындаушысы көрсетiлмесе,
мўрагерлер ґзара ... ... ... ... ... не ... ... тапсыруєа ќўќылы. Мўндай келiсiмге ќол жетпеген
жаєдайда бiр немесе ... ... ... ... ... сот ... ... орындаушы өсиет бойынша
мўрагерлердi бўл жөнiнде кїнi бўрын ... етiп, ... ... ... ... атќарудан кез келген уаќытта бас
тартуєа ќўќылы. ... ... өз ... ... ... ... ... да босатылуы мїмкiн. 
2. Өсиеттi орындаушы:
1) мўраны ќорєауды және оны басќаруды жїзеге асыруєа; 
2) мўраныѕ ґз пайдасына ашылуы туралы барлыќ ... мен ... ... ету їшiн ... ... ... ... мўра ќалдырушыєа тиесiлi аќша сомасын алуєа;
4) мўра ќалдырушыныѕ еркi мен заѕ ... ... ... ... ... беруге;
5) мўрагерлердiѕ оларєа жїктелген ґсиеттiк бас тартуды орындауын
ќамтамасыз етуге;
6) ґсиеттiк жїктеудi атќаруєа не ... ... ... ... ... ... етуге;
7)  мўраны борыштардан тазартуєа тиiс.
3. Өсиеттi орындаушы ґз атынан сот iстерiне және ... ... ... ... ... басќа iстерге араласуєа ќўќылы, сондай-аќ
мўндай iстерге ќатысуєа тартылуы мїмкiн.
4. Өсиеттi орындаушы мўраны борыштардан тазарту, мўра ќалдырушыєа ... ... алу және ... ... ... иеленуге
кiрiсуi їшiн ќажеттi ќисынды мерзiм iшiнде өз ќызметiн ... ... ... ... мўраны басќару мен өсиеттi орындау жөнiндегi
ќажеттi шыєындарды мўраныѕ есебiнен ґтеуге ќўќыєы бар. Өсиетте ... ... ... ... тґлеу кґзделуi мїмкiн.
6. Өсиет орындалєаннан кейiн өсиеттi орындаушы мўрагерлерге олардыѕ талап
етуi бойынша есеп ... ... [39; ... ... ... ... арқылы ма, қандай түрде орындалса да,
ол нотариуспен мұрагерлі мүлікті ... үшін шара ... ... есеп ... ... ... мерзімі – барлық мұрагерлердің мұраны қабылдау мерзіміне
дейін, егер ол ... ... ... алты айға дейін ... ... ... туралы
Алматы ... 12 ... ...... ... Республикасының
Әділет Минирстрлігімен берілген лицензияның негізінде әрекеттеніп, ... ... 16 ... 1964 жылы ... ... ... ... Дружба с. тумасын, Алматы қ., Орбита-2 мкр., 6 үй, ... ... жеке ...... ... ІІБ 1995ж. 6 ... берілген, мұрагерлі
мүліктің қорғауына шара қолдану үшін тағайындаймын. Мұрагерлік мүлік Анвар
Вахидович Даировтың 2002ж. 9 ... ... ... кейін қалған. Мүлік
№ ___________, ______ж. басылған мүліктің тізіміне ... ... ... мкр,. 6 үйде ... үй ... ... оған тапсырылған мұрагер мүлігінің сақталуына
жауапты екендігі жөнінде ... ала және ... ... ... ... және ... жауапкершілік көтеретіні
жөнінде ескертілді [41; 9б].
2002ж. 12 маусым
Нотариус _______
Сенімді ... оны ... ... етіп ... ... және ... ... _________ж. басылған мирас
қалдырушының тізімінің актісін алу жөнінде қолы.
Күні, айы, қолы ... ... ... бас ... ... ... мұраға ие болғаны туралы білген және білуге
тиіс күннен алты айға дейінгі мерзімде бас ... ... ... бар ... ... ... ... шешімі бойынша екі айдан астам
уақытқа созылуы мүмкін. ... бас ... ... арыз ... мұраның
ашылу орнында нотариусқа беріледі [42; 6б].
Мұрадан бас тартушылық кеңінен ... ... ... ... ... бас тарту туралы өтініш аларда мурагерге
бұл әрекеттің қайтарылмайтындығы жөнінде ... ... ... ... 1992ж. 18 ... ... Республикасының жоғарғы
сот Пленумының №7 жарғысында былай келтірілген: «Бас ... бір ... ... табылады, сондықтан оны мурагер өзгерте алмайды, ... ... ... ... ... Қодексының 4
бабында негізінде ... деп ... ... ... ... ... бас ... мұрагерлерге талап етуші өтінішпен ... ... бар ... жөнінде түсіндіреді [43; 4б].
ҚР АК 1074 бабының 4 пунктінде мұрагер оған ... ... ... бас ... құқығынан айрылатыны туралы көрсетілген. Егер
ол іс жүзінде мүлікті иеленуге немесе, оның ... ... ... алу үшін әрекеттену мерзімі аяқталса мұрадан бас тарту өтінішін
беру құқығынан айрылады.
Іспеттес жағдай ... ... №7 ... ... ... ... Онда мұрагерілікке құқығы туралы ... ... ... ... ... ... Мұндай куәліктің болмауы, егер
мұрагерлік ... ... ... оны ... құқықтан
айыра алмайды.
Мұрадан бас тартқан кезде мұрагер өзінің ... ... үшін бас ... ... ... ... ... қатар,
мұрадан бас тарту кімнің игілігі үшін мұрадан бас ... ... ... ... ... ... ... мұрагер игілігі
үшін жасалған бас ... ... ... [44; ... 18 ... ... ... жоғарғы сот
Пленумының №7 қаулысының 21 пунктінде ... ... ... иеленген
мұрадан бас тарта алмайды. Ол тек ... бас ... ... ... оның ... басқа мұрагерлер арасында бөлініп беріледі ... өз ... ... ... ... ... ... маңызды болып табылады. Сондықтан нотариус
мұрагерлерге олардың құқықтары, мұрадан бас ... ... мен ... ... ... өту қажет [45; 12б].
Мұрадан бас тарту түрлері:
Мұрадан бас тартуды мақсаты мен мазмұны бойынша ... ... ... Мақсаты бойынша
A) қайтыс болған адамның бар мүлкін бір мұрагерге беру мақсатында
мұрадан бас тарту;
B) басқа мемлекеттің ... бару ... ... мемлекетке баж салығын және басқа да төлемдерді ... ... ... бас ... ... бойынша
A) бағытталған бас тарту - нақты адамның пайдасына байланысты бас
тарту. Ол мұрагердің құқықтары мен ... ... ... ... Бұл ... ... бас тарқан мұрагерде
мұраны алу тоқтатылады, бірақ та оның қалауы бойынша басқа адамда
пайда болады.
B) Сөзсіз бас ...... ... ... ... ... Ол бағытталған бас тартуға қарағанда, басқа мұрагерлердің
мұралық үлеастерінің үстелуіне әкеледі, немесе басқа ... ... ... бойынша мұрагерлік құқығын туғызады.
Мұрагер мұрадан бас тартқан ... ... ... ... ... кез
келген кезектегi заң бойынша мұрагердiң қатарындағы басқа адамдардың
пайдасына, оның ... ... ... ... мұра алуға шақырылған адамдардың
пайдасына бас тартатындығын көрсетуге құқылы. Өсиет қалдырушы мұрадан
айырған мұрагерлердiң пайдасына ... бас ... жол ... ... бойынша да, заң бойынша да мұрагерлiкке ... ол ... ... ... немесе екi негiздеме бойынша өзiне тиесiлi
мұрадан бас тартуға құқылы. ... ... ... бөлiгi мұраға
қалдырылуына қарамастан, істелу ... ... ... тиесiлi мұрадан бас
тартуға құқылы [46; ... ... бас ... не ол ҚР ... ... мән-жайлар бойынша
шығып қалған жаєдайда мўраныѕ мўндай мўрагерге ... тиiс ... ... заѕ бойынша мўрагерлерге түседi және олардыѕ
арасында ґздерiнiѕ мўралыќ ... ... ... Егер ... ... ... ґзi таєайындаєан мўрагерлерге ґсиет етсе, мўрадан
бас тартќан немесе шыєып ќалєан мўрагерге тиесiлi мўра ... ... ... мўрагерлерге түседi және өсиетте өзгеше ... ... ... ... їлестерiне бара-бар бґлiнедi. Егер бас тартќан
немесе шыєып ќалєан ... ... ... ... ... ... бiр ... пайдасына мўрадан бас тартќан кезде; заѕ ... ... ... бас тартуы немесе шыєып ќалуы келесi
кезектегi мўрагерлердi мўрагерлiкке ... әкеп ... ... [47; ... ... ... да заѕ бойынша да, ... ... ... ... мўра алуєа ќўќыєы болмаса, не ... ... бас ... мўра ... ... деп танылады. 
      Иесiз ќалєан мўра мўраныѕ ашылєан жерi бойынша коммуналдыќ ... ... ... иесiз ќалєан мїлiктi есепке ... ... одан әрi ... және сату ... ... ... ... басќаруєа уәкiлеттi орган жїзеге
асырады. Коммуналдыќ меншiкке түскен иесiз ... ... ... алу,
саќтау, баєалау, одан әрi пайдалану және сату ... ... ... ... ... кїннен бастап бiр ... ... мўра ... жер ... ... аудан, аудандыќ маңызы бар
ќала, кент, ауыл (село), ауылдыќ (селолыќ) округ әкiмi ... ... ... сот мўраны иесiз ќалєан деп таниды. Егер мўраны ќорєауєа
және оны басќаруєа байланысты шыєындар оныѕ ... асып ... ... ... ґткенге дейiн иесiз ќалєан деп танылуы мїмкiн. Иесiз ќалєан
мїлiктi ќорєау және оны басќару осы ҚР ... ... ... жїзеге
асырылады [48; 1083б].
Сот тәжірибесінің бір ... ... 1996 ж. ... ... Михаил мен оның әпкесі Байшева Зинаида ... ... ... Петрдің мұрагерлікке құқық туралы куәліктін ... деп ... ... өтініштермен жүгенеді. Бұл талаптарын олар 1991 ж. ... ... ... Петр 1992 ж. 5 ... үйден тұратын
мұрагерлік иелікке құқығы туралы куәлік алып, олардың мұрагерлік құқықтарын
бұзғанымен түсіндіреді.
Соттың анықтау ... ... ... ... Михаил өзінің
талаптарын, бүкіл мұрагерлердің келісімімен мұра Белялов Петрдің ... ... ... ... ... ... ... себебі Белялов Михаил аталған үйде тұрып
жатқан, бірақ жазба ... ... ... ... ... Белялов
Петрдің нотариусқа басқа да ... бар ... ... мұрагерлікті беру жанұялық кеңесте шешілгендігі ... ... ... Баишева Зинаида өзінің үлесінен Белялов Петр ... бас ... ... ... сотқа жүгінеді.
Екі жаққа да бірінші инстанцияны соттың анықтауымен белгіленген
бейбіт келісім ... ... ... ... ... ... ... бас тарту есесінен артты.
16 айлық мерзім аяқталғаннан ... ... ... ... ... ... 2002 жылға екі жақтың арасында мұрагерлік иелікті болу
дауы әлі аяқталған жоқ.
Егер, мұрагерлікті бекіту ... ... ... бас ... ... тәртібін дұрыс анықтаған жағдайда мұрагерлер арасында
соттың дау жағдайының қайталанбауы мүмкін еді.
Егер мұрагер өсиет әрі заң бойынша мұраны ... ол осы екі ... ... мұрадан бас тартуға құқылы.
Мұраның бір бөлігінен немесе мұрадан бас тарту кез ... ... ... ... беретін жағдайлар Қазақстан Республикасының
Азаматтық Кодексінің 1074 бабында көрсетілген.
Жоғарыда көрсетілген негізінде ... бір ... ... деп ... Ол мұра ... өлімінен кейін оның құқығы мен ... ... ... [49; ... мазмұны заңға қайшы келмеуі тиіс. Өсиеттің ... ... ... ... ... және ... түрде
мұраға ие болатын адамдардың игілігіне байланысты шектеледі. Сонымен қатар,
мұра қалдырушы өзінің мұрагерімен қатар басқа мұрагерді де ... ... ... ... ... ... алмаса несмесе мұра ашуға дейін ... ... ... ... ... ... көшеді.
Мұра қалдырушы мұра алушыға белгілі бір шарттар қоюға құқылы. Бұл
шарттар ... ... ... ... адам
бостандығы мен құқығына қарсы келмеуі тиіс.
Зерттеуді қорыта келіп, мынадай ... ... ... заңнамасында өсиет міндетті ... ... ... атап өту ... Азамат мұрасын растау үшін өзінің тұрғын
жеріне қарамастан мемлекеттк нотариалдық ... ... жеке ... ... жазуына болады. «Нотариат туралы» заңының 2,6 ... ... ... ... мен жеке меншік нотариустардың
құқықтары бірдей екенін атап өтуіміз керек [50; ... ... мұра ... ... ... ... ... көбеюіне әкеледі. Сот тәжірибесінің сараптамасына қарағанда заңға
қайшы мұраны алу, заңнаманың осы бабына байланысты ... ... ... яғни заңнама қоғамға байлансты даму керектігін дәлелде
ҚОРЫТЫНДЫ
Ғылыми ... ... ... ... ... құқық қатынастар туралы біркелкілік мағына жоқ. Өсиет
негізінде ... ... ... ... ... ... -
мұрагерлік құқыққатынастар деп таныса, ... ... ... және ... ... жауап беретін құқыққатынастары
бар ауыр заңи құрам ретінде ... ... ... ... ... болуы
даусыз.
Өсиеттік институтты құрайтын құқықтық нормаларды мұрагерлік
құқықмирасқорлық ... ... ... ... ... өкім ... басқалардан ерекшеленетін
өсиеттің заңи белгілері:
1. Өсиет - біржақтық ... ... ... ... ... заңи үшін алады. ... ... ... ... ... ретінде келісім бермеуі әсер
етпейді. ... тек ... алу ... одан бас тарту
салдары әсер ... ... бұл ... ... тек ... тағы да ... Кейде өсиетті азаматтың соңғы тілегі
деп атайды. Өсиет қалдырушының ... ... ... ... ... Заң өсиет қалдырушыға өсиет толтыруға, оны өзгертуге немесе
жаңа ... ... кез ... ... ... Сондықтан өсиет
қалдырушы заңды түрде өз ... ... соң және өз ... ол тілек соңғы тілек ретінде ... ... - бұл ... ... ... ... ... ететін
мәміленің бір түрі. Өйткені өсиеттің ... ... ... ... ... кейін болғандықтан, өсиеттің нысанын
сақтамау өсиеттің жарамсыздығына алып ... ... ... ... ... ... ... нысанда және нотариалды куәландырылған және де ... мен ... ... тиіс.
3. Өсиет өлген кісі қайтыс болған жағдайда жасалады. Бұл ... ... ... ... ... құқықтық салдары
мұра ашылған ... ... ... болады, яғни өсиет қалдырушының
қайтыс болуынан ... ... ... негізгі құқықтық салдары,
әрине тек ... ... ... ... ... ... ... - тікелей өсиет қалдырушының тұлғасымен ... ... ... тек қана жеке ... ... қатар өзіндік жасалатын кесім
ретінде танылады. Сондықтан бір ... ... ... болған жағдайда өкімдерінің қосылуы ... ... ... ... ... ... туралы азаматтың өкімі болып табылады.
Өсиеттік өкімнің пәні ... кез ... ... ... ... ... ... Мүлік туралы өкім ... ... ... ... өсиетте мүліктік емес
сипаттағы ... де ... ... Өсиеттің өлгендік сипаты тағы бір ерекшелік ... ... ... ... Тек ... ... ... мүдделі тұлғаларды таныстыра алады.
8. Өсиет тек бір адам тарапынан, яғни оның ... ғана ... ... - ... ... өлімінен кейін ғана заңды түрде өз
күшіне енеді. ... ... ... күннен бастап, яғни жұмыс
істеуге қабілетті адамдар қалдырады. Мұрагерлер ... ... ... тірі ... ... сонымен қатар мұра қалдырушының ... ... ... ... тірі ... ол да мұраға құқылы.
Қазақстан Республикасының заңы және өсиет бойынша мұра ... ... ... ... ... ұсынуға болады:
1) Қазақстан Республикасы мұрагерлік заңнамасына (құқық пен ... ... ... ... ... болу және әлеуметтік
қамсыздандыру мен еңбек туралы заңды актілер негізінде ... ... ... енгізу;
2) Қазақстан Республикасы елу кіру үшін ... ... ... ... құруда жасқа шек қоймау. М.: Испанияда 14, Словенияда-
15, Францияда-16, Швейцарияда-18 жаста.;
3) Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінің ... ... ... мұра қалдырушы қайтыс болған күннен батап алты ай
ішінде мұра ... ... Егер мұра ... ... кеткен
уақытта, оның іздеу салуына біраз уақыт қажет етіледі. Сондықтан
мұраның қабылдау мерзімі ... ... ... әрі ... ... ... етеді. Өйткені соңғы
уақытта өсиет бойынша мұрагерлік көп орын алып жүр. Заң тек ... ... ... және азаматтардың міндетері мен
құқықтарын сақтауды қамтамасыз етеді, ал ол өз ... ... шын ... ... ... аршынды самғау жасауына,
құқықтық мемлекетіміздің жан-жақты дамуына, түбегейлі жаңа кезеңге
көшуіне аса қажет.
Өсиет негізіндегі ... заң ... ... ... ... ... айырмашылығы бар. Өсиет
қалдырушы ... ... мен ... өзі ... ... ... біздің заңдарда өсиеттің мұрагерліктің ... ... ... проблемалары бар.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995ж.
2. Қазақстан Республикасы Президенті Н.Назарбаевтың өз халқынына ... ... ... 28 ... ... Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі (ерекше бөлім)
21 шілде 1999ж.өзгертулер мен қосымшалар 10.03.04ж.
4. Айтжан Б.Е. ... А.М. Рим ... Оқу ... ... ... ... Грудцына Л.Ю. Наследственное право: Учебный курс-2-е изд., ... ... – М.: ... ... ... ... курс за три ... А.М. Немков. Очерки истории наследственного ...... ... Университета, 1979г.
7. Дождев Д.В. Римское ... ... ... для ... М.:
«Инфра – М- Норма, 1997-с.566.
8. Гражданское право. Учебник. Часть3. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого.- М.: ... 1998г.- ... В.С. ... К.А. ... Советское наследственное право.- М.:
Государственное издательство юридической литературы, 1955г.
10. В.И. ... ... ... ... ... _ ... Академии наук СССР, 1953г.
11. Қазақстан ... ... ... ету ... заңы ... ... КР АзаматтыҚ кодексі ( Ерекше бөлім). ... Отв. ред. ... ... Ю. Г. ... ... Жеті ... 2000ж.- ... Бондарев Н.И., Эйдинов Э.Б. Право на ... и его ... ... ... юридической литературы, 1955г.
14. П.С. Никитюк. Наследственное право и наследственный процесс.-
Кишинев: «Штиинца», 1973г.
15. С.И. ... ... ... языка. – Под.ред. чл.- корр.АН СССР
Н.Ю.Шведовой- М.:”Русский язык”, 1985г. – с.342.
16. М.В. Гордон. Наследование по закону и по ... – М.: ... ... ... Д.В. ... ... ... Учебник для ВУЗов.- М.:”Инфра- М-
Норма, 1997г.
18. Гонт Т.И. Завещание: субъективная сторона сделки /Нотариус,1999г
19. Қазақстан Республикасының “Неке және ... ... ... ... Қ.Р ... ... ... және ерекше бөлім) Комментарий. Отв.
Ред. М.К.Сулейменов, Ю.Г.Басин: Жеті Жарғы, 2000ж.
21. ... ... ... ... ... тәртібі
туралы Нұсқаулық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 1998
жылғы 28 шілде №539 ... ... ... З.И. ... по ... в СССР. М.: Государственное
издательство юридической литературы, 1955г.
23. Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» заңы 14 шілде 1997ж.
24. Қазақстан ... ... Сот ... № 7 ... ... ... Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. –М.: Юридическая
литература, 1989г.
26. Басин Ю.Г. ... ... ... - ... ... ... М. Ю. Наследственное право: Учебное пособие. - М.:
Белые ... ... ... П.К. ... о ... М.: ... ... литературы, 1963г.
29. Пронина М.Г Наследование по ... и по ... - ... ... ... М.Г. ... наследования. - Минск: Беларусь, 1989г.
31. Рясенцев В.А ... по ... и по ... в ... - ... ... наук СССР, 1953г.
32. Степаненко Г.М. Наследственное право РСФСР. – Издательство
Саратовского университета, ... ... Э.Б. ... по ... и ... – М.: ... 1984г.
34. Гражданское право, том 1 / ... ...... ... Блум М.И. ... ... сила закона. Москва 1969г.
36. Азаматтыќ, отбасылыќ жјне ќылмыстыќ істер бойынша ќұќыќтыќ көмек пен
ќұќыќтыќ ќатынастар туралы конвенцияны бекіту туралы ... 2004 ... 10 ... N 531 ... Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен)
мүлікті есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әрі
пайдаланудың кейбір мәселелері Қазақстан ... ... ... 26 ... №833 ... ... А.Г. ... А.И., Гражданское право, часть 1. Учебник / Москва
1997г.
39. Садиков О.Н. Гражданское ... , ... 1. ... ... Гршиаев С.П. Гражданское право, Учебник, М. 1998г.
41. ... Н.В. ... ... ... ... Власов Ю.Н. Калинин В.В., Наследование по закону и завещанию.-М.:
Юрайт, 2000г.
43. Гущин В.В. ... и ... ... ... // Вестник
МГИУ. Серия «Гуманитарные науки», 2003г. №1.
44. Маслович А. Наследование по ... и ... // ... ... ... ... О.М. ... по завещанию. Практическое пособие. М.:
Издание Тихомирова М.Ю., 2004г.
46. Зайцева Т.И, Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий
законодательства и ... его ... Изд. 3-е, ... и ... М.: ... 2002г.
47. Сучкова Н. Применение законодательства при оформлении прав на
наследство, М. 2002г.
48. ... Г.Ф. ... ... ... права М.,1995 г.
49. Ярошенко К.Б. Наследование по завещанию. М., ... ... К.Б. ... наследования имущества. М., 1994г.
51. Гражданское право. Словарь справочник / Под ред. ... М. ... ... ... Бектаев «Сөздік» Үлкен қазақша-орысша орысша-қазақша сөздік.
Алматы: «Алтын ... ... ... ... орысша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздік
30 000 сөз «Аруна LTD» ЖШС баспасы Алматы, 2002ж.
54. Сапарғалиев Заң ... ... ... ... Жеті
Жарғы 1996ж.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұрагерлік құқық туралы мәлімет116 бет
Қазақстан Республикасындағы мұрагерлік қатынастарды реттеудің теориялық және заңнамалық мәселелері150 бет
Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасындағы заңды мұрагерліктің негіздері59 бет
Мемлекеттік тілді қолдау саясатының болашақ заңгер мамандарының қазақ тілінде сөйлеу мәдениетін қалыптастыруына ықпалы4 бет
Салық басқармасы38 бет
Қазақстан Республикасы тәуелсіз - Егеменді бір тұтас мемлекет7 бет
Қазақстан Республикасындағы мұрагерлікті құқықтық реттеу: теория және тәжірибе мәселелері99 бет
Құқық және заң. Мұрагерлік құқық6 бет
"Экономикалық теория негіздері."11 бет
«Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың құқықтық режимі»19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь