Ұрлық

Кіріспе 2
Тарау І. Ұрлықтың түсінігі 4
1.1 Жалпы сипаттамасы және белгілері 4
1.2 Қылмыстың объектісі және қылмыстық қолсұғушылықтың пәні 9
1.3 Ұрлықтың объективтік жағы 13
1.4 Ұрлықтың субъективтік жағы 19
1.5 Ұрлық субъектісі. 20
ІІ Тарау. Ұрлықтың квалификациялық түрлері. 22
2.1 Адамдар тобының алдын ала сөз байласып ұрлық жасауы. 23
2.2 Ұрлықтың бірнеше рет жасалуы. 27


Пайдаланған әдебиетте
«Соттың шешімінсіз ешкімді де өз
мүлкінен айыруға болмайды»

Кез келген мемлекетте меншік материалдық негіз және халықтың өзінің материалдық (мүліктік) және рухани қажеттіліктерін қанағаттандырудың тәсілі болып табылады. Мүлік өзінің міндетін атқару үшін қылмыстық қолсұғушылықтардан жақсы қорғалынуы тиіс.
Мемлекет әрқашанда иеленуші тұлғаның мүлкіне жасалатын қолсұғушылықтармен ең шешімді күрес жүргізу керек деген ойды ұстанды. Қорғаудың барлық түрлерін күшейту, иеленуші тұлғаның мүлікті қатыгездікпен қолсұғушы тұлғаларға заңға сәйкес қатаң жаза қолдану, қылмыспен келтірілген мүліктік залалдың орнын толтыру сияқты сұрақтарды шешу міндетті алға қойып отырмыз .
Қазақстан Республикамызда мүлік мемлекеттік және жеке болуы мүмкін. Ол материалдық (мүліктік) және интеллектуалдық (мүліктік емес) құндылықтардан құралады. Қазақстан Республикасының заңнамасы азаматтарға, шетел азаматтарға, азаматтығы жоқ тұлғаларға, ұйымдарға, т.б. иеленушілерге өздерінің мүлік құқығын жүзеге асыруға және қорғауға тең жағдайлар ұсынады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 6 бабына сәйкес “Қазақстан Республикасында мемлекеттік және меншік танылады және бірдей қорғалады.
Бұл заңды түрде бекітілген ереже қылмыстық құқықтағы меншікке қарсы қылмыстардың жүйесіндегі өзгерістерге бастау салды.
Мысалы «Меншікке қарсы қылмыстар» бұрын 22.07.59 ж. қабылданған ҚазССР қылмыстық кодексінде ІІ тараумен реттелінді және де қылмыстық қолсұғушылықтың объектісіне негізделді де, мүлік мемлекеттік және жеке меншік болып бөлек қарастырылды. Сонымен қатар заңда адамның жеке мүлкін ұрлауға қарағанда мемлекеттік немесе қоғамдық мүлікті ұрлау үшін қатаңырақ жаза қолданылды. Соның ішінде 76-5б. «Мемлекеттік немесе қоғамдық мүлікті ірі мөлшерді ұрлау» немесе 76-6б. «Мемлекеттік, қоғамдық мүлікті ұрлаудың қайталануы» сияқты баптар қарастырылды. Осыған орай ҚазССР Қылмыстық Кодексінің ІІ тарауы меншіктің басқа түрлерін декриминализациялағасын, криминализациялағасын өзгеріске ұшырап және ІІ тараудан VІ тарауға көшірілді. Мүлікке қарсы қылмыстардың ішінде ұрлық - ең көп таралған түрі, жыл сайын ұрлықпен жасалған қылмыстар саны күрт өсуде. Осыған дәлел болып Қазақстан Республикасының ІІМ статистикалық мәліметтері дәлел бола алады:

Жыл Барлық тіркелген қылмыстар саны Соның ішінде меншікке қарсы қылмыстар Ұрлықтар саны
1995 ж. 38409 26877 22856
1996 ж. 34822 22314 19715
1997 ж. 39914 27715 21727

Жоғарыдағы қарастырылып кеткен таблицамыздың негізінде мынадай қорытындыға келуге болады, 1997 ж. мемлекетте барлық тіркелінген қылмыстардың 54,4% ұрлық қылмысы құрайды. Бірақ та келтірілген статистикалық мәліметтер тек қана тіркелінген қылмыстар туралы ақпаратқа негізделуінен, олардың шын мәнісінде жасалынатын қылмыстар санына сәйкес келмейтінін көреміз. Бұның себебі – жәбірленуші жеке себептермен ұрлыққа тап болғанын құқық қорғау органдарына хабарламауы.
Ұрлық - бүгінгі күнде сот және тергеу тәжірибесінде ең таралған қылмыс түрі. Оның пәні болып және адамның еңбегі сіңген кез-келген мүлік болуы мүмкін. Қылмыскерлер сатуға не тез пайдалануға, ыңғайлы барлық мүлікті ұрлайды. Қылмыстан кейін ұрылардан сатып алумен немесе қайта сатушы тұлғалардың сұрасын ұрлық кезінде таңдау жасағанда негізге алатыны байқалды. Тәжірибе көрсеткендей ұрлық пәні болып жиі бағалы мүлік болып келеді. Ұрлық негізінде жәбірленушіге ірі мөлшерде келтіріледі. Сол себепті, бұл қылмыс түрі терең зерттеуді, салалас қылмыстардан ерекшеліктерін зерттеуді қажет екені сөзсіз .
I. Нормативтік актілер
1.1. Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы, 1995ж.
1.2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық істер жүргізу Кодексі. Алматы, «Жеті жарғы», 1998ж.
1.3 Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. Алматы, 1997ж.

II. Арнайы әдебиеттер
1. Аверьянов Т.В,. Белкин Р.С. криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. – М: Новый юрист, 1997.
2. Бабаева Э.У. Справочник следователя: Вып.2: Практическая криминалистика: расследование отдельних видов преступлений. – М: Юрид. Лит., 1990.
3. Баев О.Я. Расследование отдельных видов преступлений: Учеб. Пособие. – Воронеж.ун-та, 1986г.
4. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. Пособие. – Воронеж.ун-та, 1992г.
5. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. Пособие. – 2-е изд., доп. И испр. – Воронеж: НПО «МОДЕК», 1995г.
6. Беджашев В.И. Справочник следователя: Вып.3: Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. – М: Юрид. Лит., 1992г.
7. Белкин Р.С. Криминалистика: Учебник. – М: Юрид. Лит., 1986г.
8. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике.Учебник. – М: Юрид. Лит., 1988г.
9. Белкин Р.С. Сквозь завесу тайны: современная криминалистика. – М: Сов. Россия, 1989г.
10. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия. – М: Большая Российская Энциклопедия, 1993г.
11. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3т. – М: Юристъ, 1997г.
12. Белкин Р.С. Репортаж из мастерской следователя: Рассказы о криминалистике. – М: Норма, 1998г.
13. Белкин Р.С. Профессия – следователь. – М: Юристь, 1998г.
14. Бородин С.В. Процессуальные акты предварительного расследования: Прим. Образцы. – М: Юрид.лит., 1991г.
15. Бородин С.В. Процессуальные документы органов предварительного расследования: Прим. Образцы. – М: Юрид.лит., 1998г.
16. Бургхард В. Криминалистический словарь: пер. С нем. – 2-е изд., перераб. И доп. – М: Юрид. Лит., 1993г.
17. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия: Справ. следователя. – М: Юрид. Лит., 1979г.
18. Васильев А.Н. Криминалистика. – М: Изво Моск. Ун-та, 1980г.
19. Волынский А.Ф., Филипов А.Г. Криминалистика:- М: Изд-во «Спарк»6 1998г7
20. Галуза В.Н. Уголовный процесс: - М: Зерцало, 1998г.
21. Герасимов В.Н. Научно-технические средства в работе следлвателя. – М: МГУ, 1985г.
22. Герасимов В.Н., Драпкин Л.Я. Криминалистика: - М: Высш.шк., 1994г.
23. Гинзбург А.Я. Осмотры места происшествия. Освидетельствование. Алматы 1998 г.
24. Гинзбург А.Я. Справочник следователя. Алматы 1998 г. 338 ст.
25. Гитин В.П. Занимательная криминалистика. – Харьков: Паритет ЛТД, 1995г.
26. Гордон Э.С., Кравцев С.П. Осмотр места проишествия. – Ижевск, 1993г.
27. Гусаков А.Н., Филощенко А.А. Следственная тактика:(в вопросах и ответах), Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1991г.
28. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс: - М: Зерцало, 1997г.
29. Кожевникова И.Н. Процессуальные документы органов предворительного расследования: - М: Спарк,1996г.
30. Колдин В.Я., Яблоков Н.П. Криминалистика. – М: Изд-во МГУ, 1990г.
31. Коржумбаева Т.М. Проблемы испоьзования специальных знаний при осмотре места происшествия // Вестник КазГУ. 2000г. №3. с. 161-165//.
32. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. – М: ИНЮРА-М: Норма, 1998г.
33. Криминалистическая тактика: /Под. Ред. В.П. Лаврова, Б.М. Нургалиева Караганда 1999 г.
34. Леви А.А. Осмотр места происшествия: Справ. следователя. – М: Юрид.лит., 1982г.
35. Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российский Федерации. – М: Юристь, 1997г.
36. Облаков А.Ф., Темирбаев А.Т. Организация и тактика осмотра места происшествия. – Хабаровск, 1992г.
37. Образцов В.А. Криминалистика. – М: Юристь, 1997г.
38. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. – М: Юристь, 1997г.
39. Пакирдинов М.А. К вопросу о процесуальной форме осмотра жилого помещения, являющегося местом происшествия // Закон и время 2003 №2. Ст.110-115 //.
40. Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика. – М: Юрид.лит., 1986г.
41. Попов В.Н. Осмотр мета происшествия. /Под. Ред. Б.А. Кванова. Алма-Ата 1957 г.
42. Порубов Н.И. Криминалистика. – Минск: Вышэйш. Шк., 1997г.
43. Рустамов Х.У. Уголовный процесс: - М: Закон и право, ЮНИТИ, 1998г.
44. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств: - Тула: Б.и., 1996г.
45. Рыжаков А.П. Предварительное расследование. – М: И.И.Д. «Филин», 1997г.
46. Рыжаков А.П. Образцы процессуальных документов. – М: И.И.Д. «Филин», 1997г.
47. Селиванов Н.А. Справочник следователя: Вып.1: Практическая криминалистика: следственные действия. – М: Юрид. Лит., 1990г.
48. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. – М: Издат. Фирма «Манускрипт», 1994г.
49. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. – М: ИНФРА-М: ИПК, 1997г.
50. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. – М: Рос. Право, 1992г.
51. Степанов В.В. Тактические комбинации при производстве следственных действий. – Саратов. Ун-та, 1991г.
52. Тихиджьян В.С. Справочник следователя. – Ростов н/Д.: Изд-во рост. Ун-та, 1996г.
53. Хлюпкин В.А. Справочник для следователя. – Ульяновск: ЮНИОН, 1991г.
54. Шакенов А.О. Криминалистика 2001г.
55. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М.: Юрид.лит., 1981г.
56. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследлвания. – М.: МГУ, 1985г.
57. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: Изд-во БЕК, 1995г.
58. Якупов Р.Х. Уголовный процесс. – М.: зерцало, 1998г.

III Практикалық материал
3.1 Ақтогай. АІІБ практика жұмысынан
        
        Мазмұны 
Кіріспе 2
Тарау І. Ұрлықтың түсінігі 4
1.1 Жалпы сипаттамасы және белгілері 4
1.2 Қылмыстың объектісі және ... ... ... ... ... ... Ұрлықтың субъективтік жағы 19
1.5 Ұрлық субъектісі. 20
ІІ Тарау. Ұрлықтың квалификациялық түрлері. 22
2.1 ... ... ... ала сөз ... ... ... Ұрлықтың бірнеше рет жасалуы. 27
Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе

Кез келген мемлекетте меншік материалдық негіз және халықтың өзінің материалдық (мүліктік) және рухани қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... міндетін атқару үшін қылмыстық қолсұғушылықтардан жақсы қорғалынуы тиіс.
Мемлекет әрқашанда иеленуші тұлғаның мүлкіне жасалатын қолсұғушылықтармен ең шешімді күрес жүргізу керек деген ойды ... ... ... түрлерін күшейту, иеленуші тұлғаның мүлікті қатыгездікпен қолсұғушы тұлғаларға заңға сәйкес қатаң жаза қолдану, қылмыспен келтірілген мүліктік залалдың орнын ... ... ... шешу ... алға ... отырмыз.
Қазақстан Республикамызда мүлік мемлекеттік және жеке болуы мүмкін. Ол материалдық (мүліктік) және интеллектуалдық (мүліктік емес) құндылықтардан ... ... ... ... азаматтарға, шетел азаматтарға, азаматтығы жоқ тұлғаларға, ұйымдарға, т.б. иеленушілерге өздерінің мүлік ... ... ... және қорғауға тең жағдайлар ұсынады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 6 бабына сәйкес "Қазақстан ... ... және ... ... және бірдей қорғалады.
Бұл заңды түрде бекітілген ереже қылмыстық құқықтағы меншікке қарсы қылмыстардың жүйесіндегі өзгерістерге бастау салды.
Мысалы бұрын 22.07.59 ж. ... ... ... ... ІІ ... ... және де ... қолсұғушылықтың объектісіне негізделді де, мүлік мемлекеттік және жеке меншік болып бөлек қарастырылды. Сонымен қатар заңда адамның жеке мүлкін ... ... ... ... ... ... ұрлау үшін қатаңырақ жаза қолданылды. Соның ішінде 76-5б. немесе 76-6б. ... ... ... ... орай ҚазССР Қылмыстық Кодексінің ІІ тарауы меншіктің басқа түрлерін декриминализациялағасын, криминализациялағасын өзгеріске ұшырап және ІІ ...... ... ... қарсы қылмыстардың ішінде ұрлық - ең көп таралған түрі, жыл сайын ұрлықпен жасалған қылмыстар саны күрт ... ... ... ... ... Республикасының ІІМ статистикалық мәліметтері дәлел бола алады:
Жыл
Барлық тіркелген қылмыстар саны
Соның ішінде меншікке қарсы қылмыстар
Ұрлықтар саны
1995 ... ... ... ... кеткен таблицамыздың негізінде мынадай қорытындыға келуге болады, 1997 ж. мемлекетте барлық тіркелінген ... 54,4% ... ... құрайды. Бірақ та келтірілген статистикалық мәліметтер тек қана тіркелінген қылмыстар туралы ақпаратқа негізделуінен, олардың шын мәнісінде жасалынатын ... ... ... ... көреміз. Бұның себебі - жәбірленуші жеке себептермен ... тап ... ... ... органдарына хабарламауы.
Ұрлық - бүгінгі күнде сот және ... ... ең ... ... түрі. Оның пәні болып және адамның еңбегі сіңген кез-келген мүлік болуы ... ... ... не тез пайдалануға, ыңғайлы барлық мүлікті ұрлайды. Қылмыстан кейін ұрылардан сатып ... ... ... сатушы тұлғалардың сұрасын ұрлық кезінде таңдау жасағанда негізге ... ... ... ... ... пәні ... жиі бағалы мүлік болып келеді. Ұрлық негізінде жәбірленушіге ірі мөлшерде келтіріледі. Сол себепті, бұл қылмыс түрі ... ... ... ... ... ... қажет екені сөзсіз.
Тарау І. Ұрлықтың түсінігі
1.1 Жалпы сипаттамасы және белгілері
Ұрлық қылмыс құрамы ретінде 16 июль 1997 жылы ... ҚР ҚК 175 б. ... - ... болып келетіндіктен, ұрлықты түсінігімен, ерекше сипаттаушы белгілермен қарастырғанымыз жөн.
Жалпы ... ... ... ... ... өзімен немесе басқа адамдардың пайдасына белгілі бір тәсілдермен меншік иесінің мүлкімен қасақана, ... ... ... жасау. туралы істер бойынша сот қызметін жүзеге асыру кезінде ұрлаудың түсінігі қалыптасып, өзінің көрінісін ҚР Жоғарғы Сот. нормативтік ... ... ... 11.07.03 №8 ісі ... сот тәжірибесі "Пайдакүнемдік мақсатта бөтен мүлікті осы мүліктің иесіне немесе өзге де иеленушісіне залал ... ... ... ... ... ... пайдасына заңсыз қайтарымсыз алып қою және (немесе) айналдыру таныладың. Бұл анықтамадан ұрлау келесідей негізгі белгілерін, яғни ... ... ... ... ... қылмыспен міндетті түрде залал келтірілуі, өзінің немесе басқа тұлғалардың пайдасын өтуі ... ... ... Осындай белгілер ұрлыққа да тән болып келеді.
Ұрлаудың нысандары дегеніміз: "Пайдакүнемдік мақсатта бөтен мүлікті осы мүліктің иесіне немесе өзге де ... ... ... ... ... ... басқа адамдардың пайдасына заңсыз қайтарымсыз алып қою және (немесе) айналдыру негізінде қоғамға қарсы әрекеттерді жасау тәсілдері, ... ҚР ҚК ... ... ... ... ... 6 нысанын бөліп қарастырылады.
1) ұрлық (ҚР ҚК 175 б.); 2)тонау (ҚР ҚК 178 б.); 3) ... ... 179 б.); 4) ... ... ... мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету (ҚРҚК 176 б.); 6) алаяқтық (ҚРҚК 177 б.).
1) ұсақ ұрлау, ұрланған ... құны ... ... ... ҚР ... ... 10 АЕК құнынан аспаса.
2) ірі мөлшерде ұрлау қылмыс жасалу сәтіне ҚР заңымен белгіленген АЕК-тен 500 есе асып ... ... құны мен ... ... де бір созылмалы қылмыс бірнеше хищ. эпизодтарынан құрылатын болса және де олардың ... ... бір ... ... ... ... құны 500 ... асатын болса, оны ірі мөлшерде келтірілген ұрлық деп саралауымыз қажет. Егер де қылмыскердің ниеті ірі мөлшерде ұрлағаны бағытталса, бірақ та ... одан ... ... ... ... жасалынған қылмысты, фактілі ұрланған мүліктің бағасына қарамай, ірі мөлшерде ұрлық деп саралауымыз қажет. Басқа ... ... ... әр ... ниеттегі эпизодтармен жүзеге асырылады, ұрланған мүлікті жалпы санау рұқсат етілмейді. Ұрланған мүліктің құнын есептеу кезінде қылмыс жасалу сәтіне оған ... ... ... ескерту қажет. Ал егер де жәбірленуші ұрланған мүлікті рыноктық бағамен немесе комиссиялық бағамен ... ... онда сол ... ... ... ... мүліктің құны эксперт мамандардың қорытындылары негізінде белгіленуі мүмкін.
Қылмыстың пәнінің құндылығына байланысты ... ... ... ... ... заттарды ұрлау (ҚР ҚК 180 б.)
Жасырындылығы және күш қолданылмауы
Ұрлық - иеленуші мүлкін хищ. нысаны. Бұл екі көп таралған ... ... ... ... Заң ... ... ... мүлікті жасырын алу деп белгіленді. Бұндай қылмыс әрекет үшін ҚР ҚК 175б. қылмыстық жауаптылық көзделінген. Жасырындылық туралы сұрақты ... сот ... ... ... ... ... Егер де айыпты өзінің әрекетін басқалар үшін көрінбейтіндей жасадым деп сезінсе не ойласа, ал егер де тіпті де мүлік иесі ... ... ... оның ... ... бұл ... ұрлық деп саралануы тиіс. Егер де жоғарыда айтылған тұлғалар мүлікті алу әрекетін көріп, ... оны ... ... түсінбесе де, әрекет ұрлық деп саралануы қажет. Егер де ... ... ... туыстық қатынастағы, достық қатынастағы немесе жеке сипаттағы басқа қатынастағы адамдар қатысуымен жасалынса және де ... ... ... оның ... ... келмейтініне және құқық қорғау органдардың болмауына сенімі болса да, бұл ... ... ... ... ... ... кезінде ұрлықтың күш қолданусыз жасалатын қылмыскерлер қатарына жататындығын ескергеніміз жөн. ҚР ҚК нормаларға ... ... ... Егер де қылмыс күш қолданумен немесе күш қолдану жасырын алудың алдында жасалса, әрекет ұрлық ретінде саралай алмаймыз.
Қылмыс кезінде қылмыскерден ұрлық ... ... ... ... ... ... тұлғаға күш қолдану әдістерін жасау (басқа жерге апарып тастау, бір жерде қамау, санадан тыс жағдайға келтіру, т.б.) да ... ... ... ... ... мазмұны болып, яғни айыпты (ұрлық жасаушы) ұрлық ... ... ... ... ... немесе күзетшісімен, әрекеттерін көріп қалып, оған кедергі келтіруі мүмкін, қарсы әрекет жасауы мүмкін ... да ... ... ... ... нысандары арасында ең қауіпті емес деп танылуы мүмкін, себебі:
1. Қарақшылық пен тонауға тән физикалық немесе психикалық күш қолданумен ұштаспайды;
2. Айыпты ... ... ... ... ... ... ... жағдайын қолданбайды.
* Мүлікті ұрлау үшін алдау әдісін қолданбайды.
Құқыққа қайшылық
Ұрлық - әрқашан да айыптының құқыққа қарсы ... ... ... жасаушы ұрланатын мүлікке құқығы жоқ және де өзінің әрекеттерінің заңға ... ... ... ... ұрлық мүлік иесі немесе күзетшісі көрмейтіндей, білмейтіндей жүзеге асырылады.
Тәжірибеде мүлік ... ... және ... де ... ... ... ... ұрлық жасауға сөзбайласу болып танылады.
Алып қою
Ұрлық - мүлікті иеленуші тұлғаның шаруашылық билік ету аясынан қылмыс ... алып ... ... ... иесінен мүлікті айыру, соның арқасында иеленуші тұлға мүлікке билік ету мүмкіндігінен айырылады. Алып қою - ... ... ... ... ... ... көшіру. Алып қойылған құндылықтар ұрының немесе үшінші тұлғалардың заңсыз билік етуіне айналдырылады. Ұрлық арқылы айыпты алып қойған құндылықтарды өзінің ... ... және ... ... ... заңды иесінің орнын басуға ұмтылады. Бірақ та онымен жасалған құқыққа қайшы әрекеттері ұрыда мүлікке ... ... ... болу ... туындатпайды алып қойылған мүлікке оның билігі заңмен қорғалынбайды, ал мүлігі ұрланған иеленуші тұлға заңмен мүлікке ... ... ... құқығын сақтайды. Бөтеннің мүлкін өзінің пайдасына айналдыру - құқыққа қайшы билігіндегі мүлікті алу ... оны ... ету. ... ... қоюң және айналдыру ұғымдар бір-бірінен ерекшеленеді, әрқайсысының мазмұны бар, тығыз байланыста болып келеді және бірін-бірі толықтырады.
Осы екі сөз мынаны ... ... адам ... адамның мүлік аясынан мүліктік құндылықтарды алып қояды, осы әрекетімен ол меншік қатынас сияқты әлеуметтік ... ... ... ... ... ... билігін орнатады, сырттай өзінің әрекеттеріне заңды нысан ... ... ... ... ... ұғымдар ұрлаудың ұрлық нысанының объективтік жағын сипаттауға ең жарамды болып келеді.
Қайтарымсыздығы
Бөтен біреудің мүлкін қайтарымсыз алып қою ... ... ... егер де ... тұлға мүлікке ақысыз түрде билік орнатады, тиісті орнын ... ... ... ... ... ... Бөтен біреудің мүлігін қайтарымсыз алып қою меншік иесіне немесе басқа иесіне мүліктік залал ретінде ... ... ... ... Қылмыстық құқық ғылымында залалдың толығымен ақшалай немесе басқа нысанда өндірмеуінсіз бөтеннің мүлігін алып қою сияқты ұрлаудың түсінігі қалыптасқан. Бірақ қайтарымсыздың ... ... ... ... ... меншік иесіне оның мүлкін алу кезінде оған еріксіз түрде ақшалай эквиваленті төлеу жағдайларын қамтымайды. Егер де заңға қайшы әдіспен, мүлікке ... ... ... алып ... және меншік иесінің мүлігін алып қою әрекеттеріне қандай да бір ... ... ... ... ... жүргізілсе, бұл әрекет ұрлаудың немесе ұрлықтың ісін мән жайына байланысты басқа нысандары ретінде саралау қажет.
Ұрлық пайдақорлық мақсатпен жүзеге асырылатын ... ... ... - ... ... бір тұлғаның өзінің мүлігін билік ету және пайдалану мүмкіншілігін бұза отырып, заңсыз түрде мүлігін алып қою. Қылмыскер қылмыс ... ... ... ... ... ... ... әдебиетінде С.В.Скляровпен хищенияның міндетті белгісі ретінде пайдақорлық мақсатты алып тастау сияқты ұсыныс жасалынды. ... ... ... ... ... айыптының кейін мүлікке билік етті ме, етпеді ме оны ... тек қана ... ... алып қою ... ... ... ... ұсыныс жасайды.
Пайдақорлық - көп аспектлі әлеуметтік құбылыс болып келеді және соның құрамына тұлғаның көптеген ұмтылыстары кәреді және сол үшін ... ... ... ... ... басқа иесіне залал келтіреді. Дисеертант осы жоғарыда ... ... ... және де ... ... ойының ұрлықтың құрамының шегін белгілемеуге және де ұрлықты ... ... ... ... ... екенін дәлелдейді. Полимотивизация жүргізілсе пайдақорлық ниеттің болуы қылмысты ұрлық негізінде санауға бірден бір негіз.
Қылмыс ... ... ... зиян ... Алып қою арқылы меншік иесіне мүліктік залал келтіріледі. Залал ұсақ ... не ірі ... ... ... ... ... ... қылмыстық құрамдағы ұрлықты әкімшілік құрамдағы ұсақ-түйек ұрлаудан айыруға мүмкіншілік береді. Ұрлықтың залалы ұрланған заттардың ... ... ... ... ... кезде меншік иесінің мүлігін бөлшектеп, рыноктық әлде коммиссиондық бағалармен сатып алғаны туралы сұрақ шешу ... ... ... сөздерін растайтын құжаттар болу керек. Бағасы белгісіз болған жағдайда, ұрланған заттың мөлшері туралы дау туған жағдайда ... ... және ... анализ жүргізсек, ұрлау әрқашанда объективті түрде жәбірленушінің еркі мен ... тыс оған ... зиян ... ... иесі ... баға ... субъективті түрде жүргізіледі.
Егер де мүлігін алып қоюға меншік иесінің келісімі ұрлық жасалғанға дейін ... онда ... ... ... ... ... ҚР ҚК 175 б. ұрлау анықтамасынан мына көрсетілгенді алып тастауға болады. Мүліктің меншік иесінің ... ... б да ... ... ... мүлік иесі белгілі бір мүлікке құқықтардан айыруды белгілейді, бірақ жүзеге ... ... және де сол ... ... объектісіне айналған жағдайлар тәжірибеде кездеседі. Соларға теоретикалық пайымдау жасалып, құқықтық баға берілуі ... ... ... өзі ... ... ... ... қылмыстық заң қорғайды. Мұндай әрекеттерді декриминализациялау басқа меншік нысандарының қорғалу деңгейінің төмендетілуіне әкелуі мүмкін. ... ... ... емес ... қол сұғу деп ... ... ... деп сарануы қылмыс жасалғаннан кейінгі ауырлыққа теңістірілуі мүмкін
Ұрлық дегеніміз - пайдакүнемдік мақсатта бөтен мүлікті осы мүліктің меншік иесіне ... өзге ... ... ... отырып айыптының немесе басқа адамдардың пайдасына қасақана, заңсыз, қайтарымсыз, жасырып және күш қолданусыз алып қою және ... ... ... келесідей белгілерді анықтауға болады:
1) бөтеннің мүлкін бөтеннің иелігінен заңсыз алып қою және ... ... ... ... мүліктің өтудің жасырын және күш қолданусыз әдісі;
3) ... ... ... және ... ... ниет - иелену.
1.2 Қылмыстың объектісі және қылмыстық қолсұғушылықтың пәні
Ұрлықтың объектісі болып қлмыстық заңмен ... ... ... ... ... - ... кең ... яғни мүліктік құндылықтарды алмастыру және өндіру қоғамдық қатынастар және де олар ұжымдық және жеке ... ... ... ... ... жүйесімен бекітілген және реттелінетін қатынастар.
Непосредственный объектісі - нақты меншік нысандағы қоғамдық ... ... ... ... интересы. Объектіде құқықпен бекітілетін және қорғалатын қоғамдық қатынастардың заңи табиғаты көрінісін табуы тиіс. Қылмыстың пәні - ... ... ... оған әсер ете ... ... адам ... ... залал келтіреді және де оның абстрактілік сипаты жоқ. Қорытындылай келе меншік қатынастар объект ретінде, ал мүлік ... пәні ... ... қолсұғушылықтың объектісін анықтау әдетте қиындыққа соқпайды:
ұрланған мүліктің қай ... ... ... ... ... ... жеке фирма, мүлік меншік құқығына тиесілі болған жеке тұлға) және де қылмыс жасалу сәтіне оның фондарында болғаны анықтлынады.
Меншік ... ... ... ... айыпталушы қоғамдық қатынасқа емес, оның элеметіне қол сұғады, ол меншік құқығы болып табылады, ол бойынша билік ету, ... және ... ... пәні
Меншік иесінің ұрланған мүлігіне анализ жасалғанда тек қана объектілерді ажырата білу ғана емес, сонымен қатар қылмыс ... яғни ... ... ... білу ... ... ... пәні ретінде қарастырғанда, оны қылмыстың объектісінен тыс зерттеуге болмайды. Пән және объект өте тығыз байланыста болып келетін ұғымдар. Заттар мүліктік ... алғы ... ... ... ... пәні қылмыстың объектісінің элементімен, құрамдас бөлігі ретінде қарастырылуы тиіс, себебі меншік қатынастары мүлікпен қатынассыз мүмкін емес. ... әсер ету ... ... ... зиян ... ... қатысты мүлік бөлшегі ретінде болып табылған меншік қатынастары бұзылады. Бөтен сөзбен айтқанда, иеленуші белгілі бір зат билік ету, иелік ету, ... ... ... ... ... М.П.Михайлов қарсы шықты. Оның айтуы бойынша, ұрлықтың объектісі мен пәнін бөлу қателік деп санайды,оның схоластикалық сипаты бар деп ... Оның ... ... ұрлықтың объектісі болып материалды өмірдің аттарының жиынтығы болып табылады және де ол құқық бұзушылықпен меншік құқығына ешқандай залал ... ... ... ... ... ... ... залал меншік қатынастарына қылмыс объектісіне әсер ету жолымен тигізіледі. Меншік қатынасы ұрлануы, жойылуы мүмкін емес, меншік қатынастары бұзылуы ғана мүмкін
Ұрлық ... ... ... ... меншік қатынасына келтіріледі. Қылмыс субъектісі (ұры) меншік құқықтың қатынастарға қол сұғылады, яғни меншік құқығына, сыртқы өмірдің материалдық ... ... ... ... мүлік жайлы "сыртқы өмірдің материалды заттардың ждиынтығың деп ... ... ... ... бойынша мүлік материалды, заттай денелерде, объективті өмірдің әртүрлі ... ... ... олар ... ... ... болуы мүмкін, тірі және тірі емес болуы мүмкін, жеке бір мазмұны болуы мүмкін ... ... ... ... ... ... ... заттың рөлін орындау мүмкін, т.б. Ұрлықтың мақсаты ... ... ... еңбегінің материалды жемістеріне заңсыз иелік ету болғандықтан, ұрлықтың пәні ... ... ... бола ... ой, ... воплощениясын кітапта, симфонияда, картинада таппаса.
Материалдық заттың қозғалатындығы
Ұрлық ... ... пәні ... ... табылатын зат қозғалатын заттардың қатарына жатады және де олар ... ... ... ... ... ... пәнінің адам еңбегімен жасалынуы. Мемлекетке немесе басқа субъектіге тән меншік құқығындағы кез-келген зат ҚР қылмыстық кодексі бойынша ұрлықтың пәні бола ... ... пәні ... ... ... ... табуына немесе өндірілуіне адамның еңбегі сіңген ғана заттардың жиынтығы жатады. Ұрлықтың пәні ... үшін ... тек қана ... ... қоса ... ... ... тауар-ақша айналысына түсуге бағасы болуы керек.
Орман, жабайы жануарлар мен ... ... ... ... тыс ... ... ... меншігін құрайды. Бірақ оларды ұрлануға мүмкін мүлікке жатқыза алмаймыз, себебі оларға адам еңбегі сіңбеді.
ҚР Қылмыстық Кодексінің 175 бабы ... ... ... ... ... ... пистолеттер, револьверлер, винтовкілер т.б.) гладкостволдық аңшылық ружьедан басқа қаруларды, оқ-дәрілер (патрондар, гранаталар); ... ... ... ... құра ... Бұл ... ... қоғамдық қауіпсіздікке өте қауіпті болып табылады. Ауыр және аса ауыр ... ... ... мүмкін. Бұл қылмыстардың объектісі болып меншік емес, қоғамдық қауіпсіздік болып табылады. ҚР Қылмыстың Кодексі бойынша "Қоғамдық ... және ... ... ... ... құрамына жатады (255 б. "Қаруды, оқ-дәріні, жарылғыш ... мен жару ... ... не ... ... ... ... бұл тараудың бөлек-бөлек қылмыс құралдары ретінде радиактивті ... және ... ... ... ... ... көрсетіледі.
Азаматтық айналысқа түсе алатын материалды өмірдің заттарын сатып алуға мүмкін бере ... және де ... ... ... ... ете ... ақшалар ғана ұрлық пәні бола алады. Ал бағалы қағаздар диференциаланған болуы керек, себебі ұрлықтың пәні ... ... ... кез ... ... бола ... тек қана ұсынушылық бағалы қағаздар. Мұндай бағалы қағаздар азаматтың қатынастарының ерекше ... ақша ... ... ... бір ... пайдалануға иесіне құқық беретін куәлік ретінде көрінісін табады ... ... ... ... ... ... билеті). Атты ақшалай документті немесе легитимді знакті тығу әрекеттері біткен қылмыс бола алмайды, себебі мүлік иесіне мүліктік залал әлі ... ... ... ... ... мүлікті алу құқығын жүзеге асырмаған ұрлықшы әрекеттері ... ... ... ... ... ... іс-құжаттардың өзінен-өзі материалдық құндылығы жоқ, себебі белгілі бір ... ... ... ... ... хат, ... т.б.) ... ұрлықтың пәні ретінде емес, тәсілі ретінде қарастыру қажет.
Ұрлық пәнінің экономикалық құндылығы
М.И.Исаевтің көзқарасы қате болып табылады, ... оның ... ... белгілі бір экономикалық құндылығы жоқ заттар ұрлық пәні бола ... ... ... ... ... ... құжаттар) .
Азаматтардан олардың жеке құжаттардың ұрлануы олардың меншік қатынастарын бұзбайды, (паспорт, оқу орнын бітіру дипломы, жеке куәлігі, т.б.; ... ... ... Осы ... заң ... ... заттарды ұрлауды басқару тәртібіне қарсы қылмыстар қатарына жатқызды. (ҚР ҚК, 14 тарауы).
Адам жерленген жердегі заттарды ұрлау меншік ... бұзу ... ... ... адамның туыстары мен жақындары бұл заттарды жерлеуге салған кезде өзінің мүлік қатарынан ерікті шығарады. Жерленген адамның заттарын ұрлау жеке ... ... ... оның ... ... қоғамдық тәртіп болып табылады. (ҚР ҚК 9 тарауы).
Ұрлықтың пәні - бөтеннің мүлкі.
Ұрлықтың пәні болып айыптыға тиіс емес ... қана бола ... ... ... иесі ... меншік құқығын жоғалтпай басқа тұлғаға мүлігін уақытша пайдалануға және ... ... беру ... болып және де бұрын берген мүлігін пайдаланушы немесе иелік етуші ... ... тыс ... бұл ... ол ұрлық әрекеттерін емес, өзінің мүлігіне билік ету актісін жүзеге асырады, яғни өзінің құқықтарының бірін жүзеге ... ... ... ... ... бұндай әрекеттер ұрлық ретінде саралануы қажет.
Жалпы меншік құқығындағы мүлік бірнеше адамдарға тиесілі болуы ... ерлі ... ... ... ... егер де ол ... меншік құқығындағы мүлік болып табылса және де оған иеленушілердің біреуі басқа иеленушілері үшін залалды билік етсе, бұл ... ... пәні ... ... алмайды, себебі ерікті әрекет етуші тұлғаға үшін бөтеннің мүлкі болып табылмайды. Ата-аналармен балалар арасындағы ... ... ... ... ... иесінің қолданылуға рұқсаты болса да жалпы меншік құқығы туындамайды. Сондықтан да егер ... ... ... ... ... ... ... ерікті түрде алып қойылса, белгілі бір жағдайларда ұрлық ретінде саралануы мүмкін.
Меншік иесімен бірге тұрып жатқан үшін адамдар мүлікке құқығы жоқ. ... ... жеке ... ... ... иесінің мүлігін шаруашылық пайдалануды кең жүргізе алады, ал билік ... тек ... ... рұқсатымен және оның пайдасына жүзеге асыруы тиіс. Басқа ерікті ... ... ... ... ... ... объектісі болып әртүрлі нысандардағы (мемлекеттік, жеке) меншік қатынастары болып ... ... пәні ... ... ... ... оның экономикалық құндылығы болады. Адам еңбегі нәтижесінде туындалған, ұрлық жасаушы үшін жат ... ... ... ... жақ ... ... әрекеттің сыртқы жағын белгілейтін белгілердің жиынтығымен сипатталады. Оған кіреді: айыпкердің ... ... ... ... ... ... алып қою ... (және) айналдыру; осы әрекеттер арқылы мүлік иесіне немесе басқа иеленушіге ... ... ... бұл ... ... қайшылығы; бұл әрекеттердің қайтарымсыздығы.
ҚР Қылмыстық кодексі бойынша ұрлық дегеніміз - ... ... ... ... ал ... ... жағы 1997 ... қылмыстық кодекске дейін мен ұғымдары бір бүтінді ... ... ... ... ... заң ... ұрлыққа анықтама бергенде ұғымынан бас тартқанын түсінуге қиын, себепті сөзі (ұрлау) және де одан әрі анық ... табу ... ... ... ... ұрлық дегеніміз - мүлік иесінің билік етуіндегі немесе қорғауындағы мүлігін күш қолданусыз, жасырын, заңсыз ұрлау.
Ұрлық ... ... бір ... ... асырылған әрекеттерімен сипатталады, яғни ұрлық әрекетсіздікпен жүзеге асырыла алмайды.
Ұрлықтың объективтік жағын ... ... және ... ... міндетте себепті байланыс құрайды.
Құқық қайшылығы
Ұрлықтың міндетті белгісі ретінде құқық қайшылық жоғарыда қарастырылып кеткен. Бұл ... одан әрі ... ... жоқ деп ... ... ... құрам ретінде бөліп қарастыруға беретін белгі "мүліктің жасырын әдіспен алып қойылуың. Осыны ... ала ... ҚР ... ... ... ... ... берген, бөтеннің мүлігін жасырын ұрлау. Ұрлық әртүрлі әдістермен жасалынуы мүмкін.
Ұрлаудың жасырындылығы туралы сұрақты шешкенде, соттар ... ... ... ... ... ... Егер де ... басқалар үшін жасырын ұрладым деп ойласа, қылмыс ұрлық ретінде ... ... ... ... ... ... бақыласа да және де жоғарыда аталып кеткен тұлғалар мүлікті ұрлау әрекетін көріп, оның қылмыстық сипатын ... де, ... ... ... ... ... басқалар үшін байқалмай жүзеге асырылады. Бұндай ұрлау пайдалануындағы, қорғауындағы, қадағалауындағы мүлік иесі үшін жасырын жасалынады. Ұрлықшы қоймаға ... ... ... ... ... ... немесе автобустағы адамның қалтасынан көшелек шығарылуы, т.б.
Кейбір жағдайларда, ұрлау кезінде сырттан ... яғни ... ... ... Олар ... дүкендегі сатып алушылар азаматтар, қойманың қасынан өтушілер, т.с.с. Олар мүлікке байланысты қорғау, қадағалау функцияларын ... ... ... мен ... ... ... үшінші тұлғалар туралы түсінік бірден қалыптасады. Бір көзқарас бойынша, олардың ұрлау фактісін бақылау меншік иесінің мүлкін ұрлау әрекетін ... үшін ... ... ... ... ... үшінші тұлғалар туралы тіпті сөз қозғамайды, себебі оның ... ... ... бар ... ... олардың қатысуы маңызды емес. Бірақ та үшінші тұлғалар - бұл ... ... ... ... қарсы әрекет жасауы мүмкін, кейін оны ұрлықшы ретінде тануы мүмкін, бұны ұрлықшы жақсы түсінеді. Ұрлық ... ... ... егер де қылмыс үшінші тұлғалар үшін жасырын әдіспен жасалынса. ҚР ... ... ... ... кімге қатысты қылмысты жасырын жасауы керек субъектілер тізімі ... ... ... ... ... ... мүмкін, егер де олар айыптының әрекеттерінде қылмыстық сипаттылықты байқамаса. Қарсы жағдайда тонауға айналады. Ұрлау ашық ... ... егер де бұл ... ... ... мүлік қорғауындағы немесе күзетіндегі болған тұлғаның немесе басқа тұлғалардың ... ... бұл ... оның ... әрекеттерін жасап отырғанын түсінуін біледі, бірақ бұл жағдайға көңіл бөлмейді.
Сондықтан, ... ... ... яғни көп адамдар тұрған жерде ұрлықшының бөтеннің мүлігін алып қою ... ... егер де ... үшін ... ... иесі деп ... ... егер де тұлға ұрлықшының тапсырмасы бойынша әрекеттер жасайды, бірақ қылмыстық сипаты түсінбесе қылмыс ұрлық ретінде танылады. ... ойды ... ... ... ... ... мысалы ұрлауды ұрлықшы алдау арқылы, яғни басқалар үшін мүлік иесі немесе заттарды алуға құқығы бар адам ретінде алып ... Егер де, ... адам ... ... кетуі, басқалар үшін бұл адамның ұры екені туралы ойда ... ҚР ... ... ... ... ... алдында көлікті, мотоциклді , велосипедті ұрлау ұрлық ретінде сараланады.
Ұрлық жасырын болуы мүмкін, егер де үшінші тұлғалар ... ... ... ... ... бірақ бұл жағдайда үшінші тұлғалар ұрыға туысқандары, достары немесе жеке қатынастағы адамдары болуы тиіс, ұры олардың оған ... ... және жала ... ... ... Егер де ... әрекет алдын-ала келісілген болса, үшінші тұлға ұрлыққа қатысушы ретінде саралануы тиіс.
Автоматтандырылған сақтау қоймасынан да заттарды ұрлау да жасырын болып ... Ұры ... ... шифрын біліп, одан заттарды ұрлағанда, үшінші тұлғаның оны ұры деп ойламайтынына сенеді. Себебі олар ұрының сақтау қоймасының ... ... ... ұры ... білмеуі мүмкін емес.
Егер де ұры үшінші тұлғалар оның әрекеттерінің қылмыстық сипатын түсінетінін алдын-ала ... бұл факт ... ашық деп ... және ... ... ... ... болады.
Егер де ұрлықты кішкентай баланың, психикалық немесе басқа ауру жағдайындағы адамның ... ... ... ... мас болу жағдайдағы адамның көзінше жасалса, және ол адам әрекеттердің ... ... ... ... ... бұл ... ... (ұрлық) ретінде сараламады.
Бірақ та ұры бөтен адам ... ... ... ... деп сену ... ... та қарсылық әрекеттері жасалынуы мүмкін. Бұндай жағдайда ... ... ашық ... тән ... Егер де ұрыға өзінің ойлағанын жүзеге асыру барысында, үшінші тұлға жағынан қарсылық келтіріліп, ұры мақсатына жетсе, онда ... ... ... ... саралануы мүмкін.
Заңгерлердің арасында жәбірленушіден бас киімін ұрлау, қолындағы сумкісін ұрлау, т.б. әрекеттерді саралау жөнінде даулы мәселелер туындап тұр. себебі бұл ... бір ... ... ... жасалады. Бір жағынан қарасақ,бұндай ұрлау әрқашанда ашық жасалынады, сондықтан ҚР ҚК 178 б ... ... ... ... та ... шешім кез-келген жағдайда дұрыс деп танылмайды. Ұрлық жасырын деп ... ... алып қою ... ғана ... ... әрекет қамтылмайды.
Егер де жәбірленуші ұрының қашып бара жатқан жерде ... ... ... ... ... ... ашық деп ... Сонымен қатар, жәбірленуші оның мүлігін алып қою әрекеті аяқталғаннан кейін білуі де, ұрлауды ашық деп ... ... ... ... ... ұрлық фактісіне тек қана жәбірленушінің ғана емес, айыптының ... ... ... ... ... алу ... жәбірленушіге зорлық қолдануы өзгермейді, егер мысалы, жәбірленушіге кек алу мақсатымен немесе бұзақылық сипаттағы ... ... күш ... ал ... жәбірленушінің мүлігін алу туралы ода кенеттен ниет туса және жәбірленуші бұл кезде дәрменсіз жағдайда болса не болып жатқандығына ... еш ... ... бұл ... ұрлық ретінде саралауы қажет.
Ұрлықшының кейбір әрекеттерінде зорлықтың белгілері болуы мүмкін, мысалы, дәрменсіз мас адамнан оны ... ... алып ... Бұндай әрекетте де жәбірленуші не болып жатқандығын түсіне алмайтындығынан - оны ұрлық ретінде саралау қажет.
Ұрлық ретінде қылмыс ... ... егер ... ... оның байқау қабілетінен ауытқып, мүлікті жасырын түрде алу үшін бағытталса. Бірақ та бөтен біреудің меншігін заңсыз иелену және алу ... ... ... күш ... ... зиян ... ... Республикасының ҚК-нің нақ сол баптарынан да жаза қолданылуы қажет.
Бөтен мүлікті алудан ұрлықшы мүлік иесіне зардап келтіреді. ... ... жоқ зат ... ... ... заты бола ... себебі оны алу меншік иесіне материалдық залал келтірмейді. Осыны (4) ... ... ... ... құндылығы бар зат ұрланса, жәбірленушіге сонымен қатар айыпкермен материалдық залал өтелу керек екендігін ескеріп, оны ... ... ... ... ... ... маңызды қасиетін құрайтыны, қылмыскердің бөтен мүлікті өзіне иеленуге алуы құрайды.
Ұрлықтың сақталу сәті.
Ұрлықтың объективтік жағының анализі толық болмайды, егер ұрлықтың ... сәті ... ... толығымен зерттелмесе. Әрекеті қашан аяқталған ұрлық ретінде асралау қажет, яғни Қазақстан респуликаының ҚК-нің - 175 бабы ... ал ... ... ... ... ... және қылмыс жасауға оқталу Қазақстан Респуликасының ҚК-нің - 24 бабын қосу қажеттігін анықтау.
А.И.Сонтоловтың және ... ... ... меншік иесінен мүлікті алу сәтінен қылмыс аяқталды деп санайды. Бірақ ... ойды қате деп ... ... ... ... деп ... заты іс ... иеленген кезінен емес, сол уақытқа оның өз ... ... ете ... ... ... ... ... санау керек. Егер ұрлық күзеттегі аймақта жасалса, онда ... ... ... ... ұрланған мүліктің сипатына және айыптының пиғылына байланысты. Мысалы, егер айыпты (5) ... ... ... ... болатын мүлікті ұрлаудыойластырса, онда мүлікті оқшаулап, оған заңсыз иелік орнатқан кезден бастап ұрлық аяқталған болып ... ... ... сол ... ... өз пайдасына жарату мүмкін болмағандықтан, оны күзеттегі аймақтан алып шығу кезінде айыпты ұсталса, оның әрекеті ұрлыққа оқталғандық ретінде сараланады. ... мен ... ... ... сәтін мүлікті иеленген уақытын көрсетеді.
И.С.Тишкевич, ұрлықтың аяқталуын мүлікті алудан басталады деп, ал А.К.Щедрина ұрлықтың аяқталуы тек ... сол ... оның ... ... ... ... т.б.) ... мүмкіндігі жойылған сәтінен басталады деп көрсетеді.
А.А.Тоныковскийдің пікірінше, ұрлық аяқталды деп есептеуге болады, егер мүлік жәбірленушінің иелігінен айыпкердің иелігіне өтсе ғана.
Яғни егер ... ... алып оны ... және ... жүргізетін болса.
Пікірлердің кейбір өзгермеушіліктеріне қарамастан, барлық формулировкалар ұрлықтың аяқталу сәті деп айыпкердің бөтен мүлікті алудан батап және осы мүлікпен өз ... ... ... басталады, деген ойға келеді.
Мүлікті алу бұл жағдайда кінәлінің иелігіне өтуді қарастырады, яғни ол өз ... осы ... ... етудің алғашқы нысандарын жүзеге асыруы қажет. Мысалы; мүлікті жасыру, алып кету не басқа ... беру т. б. ... ... ... бұл ... ... мазмұнына, ұрлықты жасау жағдайына, орнына, тәсіліне, кінәлінің мүлікпен билік ету мүмкіндігіне байланысты болады. ... ... ... ... тек ... ... байланыстыратын зерттеулермен келісуге болмайды. Мүлікті алу тек ұрлықтың жасалуына оқталғандық белгісі бола алады., ал аяқталған "ұрлықң қылмыс құрамының белгісі бола ... ... ... сефтан ақшаны алып қапқа салып, бірақ шығу кезінде ұсталса, оның әрекетіне "ұрлықтың жасауға оқталу ретінде саралау қажет, өйткені бұл ... ... ... ақшаға байланысты мақсатынжүзеге асыра алмады.
Бұл жағдайдың құқықтық маңызы зор, ... ... ... ... ... бұл ... ... бірлесіп қатысқандығына әкеп соқтырады. мысалы, күзеттегі аймақтан айыпкерге күзетшінің өзі ... ... ... немесе басқа да тосқауылдардың көзін жойса.
Бірақта, барлық жағдайларды бірдей қарастыруға болмайды. Е.А. Флоровпен мына мәселе бойынша келісу керек, ... ... ... ... ... ... ... тән ерекшелігін және алу орнын ескеру қажетң.
Егер ұрлықты сағат заодында жаңа ... ... алып ... ... сағаттыкиімінің ішіне жасыратын болса, бүл жағдай қылмыс аяқталды деп санауға болады. Бірақ, егер ұрлық ауқымды заттарды алудан ... ... ... қабы т.б.) ... болса, қылмыс аяқталды деп, тек осы заттардың мекеме жерінің сырына әклінгеннен бастап саналады. Ал ... ... ... үшін қосымша әрекеттерді жасау керек емес болса (тосқауылдарды өту, кеден т. б.) мүлікті алу уақытынан бастап қылмыс ... деп ... ... ... ... ұрланған мүлікпен қалай иеленетіндігі - өзінде қалдыруы, пайдалануы, сыйға ... ... ... т. б. әсер ... Айыпкердің ұрланған мүліпен қалауы бойынша билік етуі "ұрлықң қылмыс құрамының шегінен шығып ... ... ... ... мен ... объективтік жағна, сонымен қатар ұрлықты жасау уақыты мен орны жатады. ... ... ... ... қалалық және ауылдық жерлерде бірдей кездеседі. Ал жеке мүлікті ұрлау фактілері қалалық жерде көп ... ... ... аз ... Бұл ... көп ... тасымалдау көлікпен байланысты, өйткені қалтаға түсетіндердің бұл "жұмысң орны болып табылады; халықтың тығыз орналасқандығымен де байланысты, өйткені ... ... ... ... ... көп және олар ... танымайды, сондықтан тез "адасып кетуң мүмкіндікбар; жеңіл көлік ... көп ... де ... (көбінесе автокөліктерді ұрлау мақсатында айдап кету фактілері кездеседі, ... ... ... ену арқылы ішіндегі қалдырылған мүлікті ұрлау); көп әртүрлі ... ... және ... ... де ... ... ол жерлерге кіру барлығына рұқсат етілген.
Ұрлықтар әдетте күндізгі уақытта сағат 8-ден ... ... ... ... ... пәтерлерде) және де кешкі уақытта да. Ұрлықты жасау кезінде қылмыскер меншік иесіне мүліктік залал келтіреді. (11) Бұл залалды келтіруі заңсыз баю ... ... және ... ... ... ретінде танылады.
Кінәлінің әрекеті мен нәтижесі арасында себепті байланыс болады.
Осы байланыстың ... - ... пен ... ... пен ... бөлінбейтіндігінде: мүлікті алу оны иелікке алуды білдіріп, ұрлық бойынша құрамның аяқталуын білдіреді ... ... ... ... осы ... орай ... бойынша себепті байланысты анықтауда дау аз туындайды.
1.4 Ұрлықтың субъективтік жағы
Ұрлықтың субъективтік жағы кінәнің қасақана нысанын құрайды, өйткені абайсызда бөтен ... ... ... ... ... Ол ... - ... өз әректінің қоғамға қауіпті екендігін ұғынады, қоғамға қауіпті ... ... ... ... және соны ... ... ұрлық тек тікелей қасақаналықпен жасалынып және алдын-ала сөз байласып не ниеті кеткенмен ... ... ... ... ... өз ... ... қайшы екендігінде, мүлікті жасырып келгендігін де ұғынады.
Субъективтік жақтың ережесі, бұл әрбір жағдайдың (Мысалы: ... ірі ... деп ... саралауында айыпкердің санасында кінәліктің алынғандығын ескеру қажет.
Материалдың құндылықтарды ... ... төл ... ... басқа да құжаттары кетіп қалатын болса (Мысалы; чемоданды ұрлау кезінде заттардың ішінен жәбірленушінің төл құжаты болса) бұл әрекетті ... ... ... ... ... ... 324 ... 1 бөліміне сай қосымша саралауды қажет етпейді. Егер де ұрлықшының негізгі мақсаты жәбірленушінің ... ... бұл ... ... ... саралап, ҚР ҚК-нің 324 - бабының 1бөліміне сай қосымша саралауды қажет етпейді. Егер де ұрлықшының негізгі ... ... ... ... ... ... ол басқа да құндылықтармен иеленсе, бұл әрекетті Қазақсатн республикасы ҚК-нің 324 бабының 1-бөлімі және 175 ... ... ... ... ... ... қажет.
Ұрлық фактілерінің басм көпшілігі дайындықсыз жүзеге асырылады. Тек 35 % ғана алдын-ала дайындалады. Басқа жағдайларда ниет ... ... ... деп те ... ...
Сонымен, айыпты өз әрекетінің қоғамға қауіпті екендігін ұғынады, ... ... ... ... ... біледі және оны тілейді, ешқандай құқығы болмаса да ... ... ... алады, өзіне не үшінші тұлғаларға (13)заңсыз пайда түсіру үшін мүлік ... ... ... ... ...
Ұрлықтың субъективтік жағының мазмұнына сонымен қатар ұрлықтың себебі мен мақсаты жатады. Қылмыстық заңда ұрлықтың мақсаты мен себебі жөнінде айтылмаған. Бірақ, заң ... бұл ... ... ... пікірлерін ұсынған. В.И. Санталов мүлікті ұрлау жасалынады .
Сондықтан, ұрлықтың ... деп - ұры ... ... ... біреудің мүлігін өзінің меншігі сияқты билік ету. Ұрлықтың себебі ұрлық жасаған адам нені басшылыққа алды деген сұраққа жауап ... П.С. ... және Б.А. ... ... ... ... ... табу сипатта жасалатынын көрсетті: заңсыз пайда табу құштарлығы. Ұрлық ... ... мен ... де ... ... ... ... екендігі туралы айтты. Бұл кездейсоқтық емес, өйткені ... ... мен ... пайда табуға бағытталған.
Пайда табу мақсаты болмаса ұрлық құрамы да жоқ. Ұрлық кезінде пайда табу мақсатының міндетшілігін мойындамайтын ғалымдардың бірі Т.Л. ... ... ... ... ... ... туындай бермейді, тек егер айыпкерге және басқа да тұлғаларға материалдық пайданы әкелетін болса.
Қылмыскердің мақсаты ұрлаған мүлік пен иелену, жеке ... ... ... не өзге ... беру. Егер қылмыскер қрланған мүлікті басқа тұлғаларға "сыйға тартсаң, ол бәрі бір өз меншігі ретінде оыс ... ... ... ... ... табу ... ... отыр.
Пайда табу мақсатынсыз заңсыз мүлікті алу ұрлық бойынша жазаны туындатпайды. Автомобильді пайда табу мақсатынсыз алып ... ... ... ... ... бұл ... ... Республикасы ҚК-185 - бабы бойынша туындауы мүмкін.
Автомобильдің билігіндегі мүлікті (магнитофон, радиоқабылдағыш, үнтаспа т.б.) алу мақсатымен автомобильді айдап ... ... ... ... 175 және ... қолданылады.
Пайда табу мақсаты - ұрлықтың белгісі және әрбір ... ... ... ... кейбір қатысушылары (айдапсалушы, көмекші) пайда табу мақсатынсыз әрекет етуі мүмкін, бірақ егер олар ... ... ... табу мақсатының орындалуына көмектеспейтін болса, жауаптылықтан босатылмайды.
Пайда табу себебінің жоқтығы ұрлық ретінде саралануға құқық берілмейді. ... ... ... бау-бақшадан алмаларды, жемістерді ұрлауды. Бірақ ұрлық пайда табу ... ... ... ... жоқ оның ... ... де көрсетеді. Айыпкер өзінің әрекетін жәбірленушіге және басқа да тұлғаларға білінбей, жасырын түрде жасалып жатқанына сенеді. Тек субъективтік сәттік болуында ғана ... ... ... ... деп ... ...
Сонымен, ұрпақтың субъективтік жағына ниет, мақсат және себебі жатады. Ұрлық тек тікелей қасақаналықпен жасалуы мүмкін. ... ... ... асыру барысында арнайы мақсаты болады - ол бөтен біреудің мүлігін өз меншігіне айналдыру. ... ... табу ... ... ... - яғни ... баю ...
1.5 Ұрлық субъектісі.
Ұрлық субъектісі боп, заңда белгіленген жасқа келген, есі дұрыс: жеке ... ... ... ... ҚК-ң ... ... ... жауаптылығынң анықтайды, осы бап бойынша қылмыс жасаған ... он төрт ... ... адам ... жауапқа тартылады. Біра, кіші мөлшердегі ұрлық бойынша қылмыстық жауаптылық 16-жастан басталады (ҚР-ң ӘҚБК).
Ұрлық кәмелетке толмағандардың жауаптылығы деген сауалды ... ... ... ... ... ҚР-ң ҚК-ң 15б-ң 3 ... сәйкес "Егер кәмелетке толмаған адам осы баптың бірніш немесе екінші бөлігінде көзделген жасқа толса, бірақ психикасының бұзылуына байланысты емес ... ... ... ... ... ... ... немесе орташа ауылықтағы қылмысты жасау кезіндегі өзінің іс-әрекетінің (әрекетсіздігінің) іс жүзіндегі ... мен ... ... ... ... ... ... не оған ие бола алмаса, қылмыстық жауапқа тартылуы тиіс емесң.
Қылмыстық жауаптылыққа кәмелетке толмағандарды тарту кезінде мұқият болуы керек, өйткені олар ... енді ғана ... ... ... ... ... және ер ... азаматтардың арасында ерекшеліктер болуы тиіс.
Қылмыстық заң ең біріншіден қылмыстық жалға түскен әлеуметтік қауіпті элементтермен күресуге бағытталған. Ал кәмелетке толмағандарға байланысты ... ... ... ... табу ... емес, балалықтан туындап отыр және өз құрбыларының алдында өзін қайсарлы көрсету үшін осыған ... ... ... толмаған қылмыскерлердің жауаптылығын кәмелетке толмағандардың істері комиссиясымен де шешілуі ... ... ... ер ... ... кәмелетке толмағандарға ықпалы зор.
Ересек қылмыскерлер кәмелетке толмағандарды қылмыстық іске жұмылдырып оларды ұрлық жасауға көндіріп, құлпыларды алуды, қалталарды "тексерудің, қылмыс ... ... ... ... ... ... ... үйретеді.
Бұның бәі тәжірибелі қылмыскерлемен істелетін себебі, кәмелетке толмағандардың қылмыстық жауаптылққа тартылмайтындығы (егер 14 жасқа толмаса), не жазаның жеңілдігіне ... ... ... ... ... ... ... жасы кәмелетке толған қылмыскерді ҚК-ң 175 б-ң тиісінше тармағымен және 131 ... ... ... ... 14-16 ... жас ... ұрлыққа балалықпен барса, 16-18 жастағылар пайда табу мақсатымен барады. ... ... ... ... ... ... ... автомагнитоланы ұрлау, қалтадан мүлікті ұрлау фактілері кездесуде.
Арнайы субъектінің болуынан әрекетін саралауы да өзгереді. Егер ұрлық жасаған ... ... ... ... онда оның ... ҚР-ң ҚК-ң 175 бабымен емес ҚР-ң ҚК-ң 176 бабымен, яғни "сенім тапсырылған ... ... ... алу ... ... етуң жауаптылққа тартамыз.
ІІ Тарау. Ұрлықтың квалификациялық түрлері.
Ұрлықты ауырлататын жағдайларда жасау (Мысалы, кәмелетке толмағанды осы ... іске ... ... санкция көлемінде қатаңырақ жазаға тартылады және жасалғанның ... ... ... ... ... ... ... қатар, қылмыс құрамының квалификациялық белгілері де анықталады. Қылмыстық қылмыс ғылымында және қолданыстағы тәжірибеде оларды қылмыстың ... ... деп ...
Қылмыс квалификациялық түр ретінде, тек кінәлінің өз әрекетінің квалификациялық белгі бар деп таныса ғана ... ... ҚК-ң ... ұрлықтың алты квалификациялық жағдайлардың топтары қарастырылған, олар осы баптың 2 және 3 тармақтарында көрсетілген.
2. ... іске ... ... ... ... ала сөз байласуы бойынша;
б) бірнеше рет;
в) тұрғын, қызметтің немесе өндірістік ... ... ... кірумен жасалған;
3. Ұрлық іске асырылса
а) ұйымдасқан топ;
б) ірі ... ... не ... ... үшін ... екі ... одан да көп рет ... адам жасаса;
Ұрлық бойынша жасалған кінәлінің әрекеті бірнеше осындай квалификациялық белгіні құруы мүмкін ... егер ... ... топпен тұрғын үйге кірумен байланысты болса). Осындай жағдайда ең қауіпті квалификациялық себеппен қылмыс сараланды.
Сот-тергеу тәжірибенің көрсеткіштері бойынша көбінесе ... ... ... жүзеге асырылады. Осы көрсеткіштердің анализ бойынша 27,1% пайызы жай ұрлықты жасаса, 72% пайызы ауырлататын жағдайда жасаса және 99% ... - аса ... ... ...
2.1 ... тобының алдын ала сөз байласып ұрлық жасауы.
Адамдар тобының алдын ала сөз ... ... ... ҚК-тің 31-бабының 2-бөлігінде берілген. Бірлесіп қылмыс жасау жөнінде алдын ала келіскен адамдар тобы сондайға жатады.
Адамдар ... ... ала сөз ... ... ... ... қылмыстық мақсатқа жетуде күштерін, мүмкіндіктерін, әрекеттерін біріктіреді. Осындай жағдайда көпшілікте ... ... ірі ... ... ... Сондықтан ҚР-ң ҚК-ң 175 б-ң 2 тармағы бойынша адамдар тобының алдын ала сөз байласуы бойынша ұрлық үшін ... ... ... ... топ ... себебі бір-бірінің көмегінсіз ұрлықты жүзеге асыра алмайтындығында. Топ қатысушылары ұрлыққа баруда бір-бірін қолдауы да мүмкін. Егер ... ... ... өтсе, онда олар әрекеттерінің жазаланбайтындығына сеніп, не келесі ... ... не ... ... ... ...
Адамдар тобының сапалық және сандық белгілері.
Адамдар тобының алдын ала сөз ... ... ... ... ... бар ... анықтау үшін, ең алдымен ұрлық екі не одан да көп адаммен жасалуы керек (сандық белгі) және олардың арасында алдын-ала сөз ... ... ... ... ... - бұл ... екі не одан да көп ... бір қылмыс жасауда бірігуі. ҚР-ң жоғарғы сот пленумының 06.07.1992 жылдың №8 қаулысында "Ұрлау ... ... сот ... ... ала сөз ... ... ... анықтау қаже және бір қатысушымен объективтік жағын орындауы жеткіліктің,-деп көрсеткен.
Ұрлай "адамдар тобымен алдын ала сөз байласуы белгісімен ... ... ... егер ... ... ... ... екі және одан да көп тұлғаларымен жасалса және де әр қатысушының әрекеті басқа қатысушылардың әрекеттердің жасалуына ... ... ... ... олар ... ала рөлдерді бөлісуң.
Сондықтан да "қылмыстық жолмен табылған мүлікті иелену ұрлыққа арандатылушылықпен байланысты болған жағдайларда, кінәлілердің ... ... ... ретінде саралануға жатадың деп көрсету қажет. Ұрлағандығы белгілі мүлікті алуға алдын ала уәде ... және бұл ... ... ... ... ... ... деп есептеуге мүмкіндік беретіндігін біле тұрып тұлғаның мұндай мүлікті таратуға алдын ала уәде беруді тең ... ... ... ... саралау қажет, яғни міндетті түрде қылмыс жасаудың алдында шарт болуы қажет және тұлға мүліктің ұрланған екендігін білуі керек. Тиісінше, топ ... ... ... ... ұрлық құрамын қалыптастыратын әрекеттерді бірге (яғни, бір жерде және бір уақытта) ... екі ... одан да көп ... ... ... ... Басқаша айтқанда, қатысушылар арасындағы байланыс нысаны болып бірге орындаушылық ... ... ала сөз ... ... ... ... ... мүлікті қолға түсіру актісінің өзінде олардың әрқайсысыс басқалармен бірдей қатысуды көздейтін ұрлвықты ... ... ... ... келу ... ... ... ұрлық жасау кезінде бірге орындаушылар арасында бізге белгілі міндеттерді бөлу де болуы мүмкін, бірақ ол, былайша ... ... ... ... ... асырылады және сондықтан да заңи емес, таза техникалық сипатқа ие. ... ... ... сонда, барлық қатысушылар бірлесіп әрекет етеді., қылмыстық топқа ортақ қылмыстық ниетпен бірігеді, орны, уақыты және әрекеттері ... ... және ... ... қылмыстық барлық құрамын емес, оның белгілі бір бөлігін ғана жүзеге ... ... ... олардың әрекеттері бір қылмыстық тізбектің қажетті бөлігі бола отырып қылмысты құрайды. Келісімнің болуына және өзге де бірқатар мән-жайларға қарай ( ... ... ... және т.б) ... ... ... ... ортақ қылмыстағы олардың салмағына және т.б. қарай ажыратылатын ұрлықтың белгілі бір бөліктерін тең дәрежеде орындамауы мүмкін. Сондықтан, қатысушының ... - ... ... ... - қосымшасын орындағанымен, егер әрқайсысы әрекеттің тікелей орындауына қандай да бір ... ... ... барлығы қатысушылар ретінде қарастырылады.
Сонымен, "егер ұрлық жасалғанға дейін алдын ала сөз байласу ... топ ... ... ... бөлу орын ... болса (біреулері ұрлық жасалатын орынның маңында күзетте тұрады; екіншілері жан-жағындағылардың назарын аударып тұрады т.б.), мүлікті қолға түсіруге қатыспаса да, ... ... ... тұлғалардың әрекеттерің адамдар тобының алдын ала сөз ... ... ... ұрлық ретінде сараланады.
Сонымен қатар, адамдар тобының алдын ала сөз байласуы арқылы жасалған ұрлықтың ... ... егер ... осы ... түрі үшін қылмыстың жауаптылық туындайтын жасқа жетпеген тұлғамен, не болмаса әрекет қабілеттілігі жоқ деп танылған тұлғамен әдейі жасалған болса, ... ... онда ... ретінде саралануға жатпайды. Мұндай жағдайларда, қылмыс субъектісі деп танылуы қажет және сонымен қатар, оған негіздер болған жағдайда, оның ... ... ... ... ... ... қызметке тарту ретінде саралануы керек. Басқа жағдайларда, қылмыс жасауға кінәліге ауыр психикалық ауытқумен ... ... ... не ... ... ... туындайтын жасқа жетпеген тұлғаларды тарту, ҚК 54б. 1 б. ... ... ... ... пен ... ... ... деп танылады.
Ұрлықты жасайтын адамдар тобын тануға саралаушы белгі ретінде, әрине, тек қана қандық белгі - оған екі не одан да көп ... ... ғана ... ... ... - ... ... ұрлықты бірлесіп жасауға алдын ала келісімнің болуы да қажет. Алдын ала жасалған келісім ретінде бірлесіп ұрлау ... ... ... жасалғанға дейінгі келісімді айтамыз. Қылмыстың басталу уақыты деп кінәлінің ұрлықтың объективті ... ... ... ... ... ... танимыз. Бұл кезең, әдетте, шабуыл жасау сатысына келеді. Сондықтан да, алдан ала келісімнің болуы басқа қатысушылардың қолдануымен топ қатысушыларына оны ... ... бер ... ... ... ... іске ... мен қылмысты жасыруға батылдықтарын нығайта отырып, бірігіп ұрлаудың қауіптілігін күшейте түседі. Ал егер, ұрлықты тұлғалардың қылмыстық ниеттерінің оқыстан ... ... ... ... ... ... ... бірақ араларында алдын ала келісім болмай жасалған ұрлықта мұндай мүмкіндік болмайды, ал олар жасаған ұрлық сатушылардың санынан сараланған ... ... ... ... ... ... ... ала сөз байласпай ұрлық жасаған кезде, оның қатысушылары арасында елеусіз келісім орын алады, ал субъективті байланыстары әрбір ... ... ... ... не қылмыс басталар уақытта, не оны аяқтау процесінде білуімен шектеледі. Егер, мысалға, фабрика қоршауынан ауыр түк ... ... ... ... ... болмаған ұрлықшы, басқа тұлғадан көмек сұрайтын болса, онда бұл ... ... ... ала сөз ... егер ... ... тұлға ұрлық жасалып жатқанын білмесе және білуге ... ... онда бұл ... ... ... ... топ ... ұрласу деп тануды және ҚР ҚК 175 б. 2б. саралауды ... ... сөз ... ... үшін ... ... ... қылмыстың субъективтік жағын да ескеру қажет екен.
, яғни тұлға әрекетінің құқыққа қайшы екендігін білген.
Алдын ала сөз байласу, әдетте, ... ... ... ... табатын екі немесе одан да көп адамның ұрлықты бірігіп жасау туралы ... ... ... сөз ... өзге де ... ұйымдастырушы, айдап салушы, көмектесуші енуі мүмкін. Жоғарыда қалыптастырған қылмыстық топ түсінігіне ... тар ... ... ... ... орындаушы әрекеттеріне берілген заңның тура сол құрамымен, ... ҚР ҚК 28б. ... ... отырып саралануы қажет. Сондықтан, мысалға, оның өзін және ұрланған мүлікті жасырып қоюға алдын ала уәде беруден көрініс тапқан ... ... ... ... ... ... бір тұлға мен жасалған ұрлыққа қатысушы ретінде саралануы керек.
Әрине, айдап салушы, ұйымдастырушының ... ... ... ... ... ... алдын ала сөз байласуы арқылы жасалған топтың қылмыста да орын алуы мүмкін. Алайда, бұл жағдайда да мұндай қатысушы қылмысты орындауға ... ... ... ... ... Оның рөлі ҚР ҚК 28б. ... ... кетеді. Алайда, адамдар тобы алдын ала сөз байласа отырып жасалғанын біле тұрып, оның ... ... оның ... ... ... ... ретінде саралануы қажет. (ҚР ҚК 28б. және 175б. 2б.)
.
Ұрлық туралы алдын ала сөз байласу тек бір ғана ... ... ... ... ... (мысалға, қоймадан астықты ұрлау). Алайда, қатысушылар саны анықталмаған ұрлықтар жасау үшін бірігуі мүмкін және мұндай ... ... топ ... ... ... ... ие ... да, ол ұрлықты бірлесіп жасауға келісіммен ғана емес, белгілі бір деңгейдегі ... ... топ ... ... арасында басқару функциясының бөлінуімен, қылмыстық ойлардың қамтамасыз етілгендігімен және орындалатындығымен сипатталады. ... ... ... ... мен ... ... ... жасалған барлық қылмыстар үшін жауапты болады. Қылмыстық қауымдастық мүшелері мен осы қауымдастық жасаған ... өзге де ... ... ... мен ... ... қылмыстары үшін ғана жауаптылықта болады. Олар қылмыс жасаған кезде, бірлесіп орындаушылық орын ... ... олар ҚР ҚК ... ... жасалмастан ҚР ҚК 175б. 2б. бойынша жауапкершілікке тартылады.
Қылмыс ұйымдасқан топпен жасалған деп танылады, егер ол бір немесе бірнеше ... ... үшін ... ала ... ... адамдар тобымен жасалатын болса (ұйымдасқан қылмыстық топ, қылмыстық қауымдастық, болады). Мұнда тиісті жағдайларда кінәлілердің әрекеттері ұйымдасқан ... ... және тең ... ... ... ... ... үшін не болмаса оған қатысқаны үшін жауапкершілікті қарастыратын ҚК-ң ... ... ... ... ... қылмыстық топтың ерекшелігі сонда, "оның әрбір қатысушысы ... ... жету үшін ... ... ... ... алатын әрекетті орындайды және әрқайсысының функциясы кенеттен емес, не қылмысқа дайындалу барысында алдын ала ... не ... ... ... ... ... ... тобы алдын ала сөз байласу арқылы ұрлық жасауды шешкен болса, ал біреусі жәбірленушінің өмірі мен ... үшін ... ... ... күш ... ... күш ... деп қорқытса, онда оның әрекеттерін тонау не қарақшылық ретінде саралау қажет, ал өзге де ... ... - егер олар күш ... ... не ... оны ... ... қолға түсіру үшін пайдаланып қалмаса, яғни эксцесс орынаушы орын алып тұр. Онда тиісінше ... ... ... қажет.
2.2 Ұрлықтың бірнеше рет жасалуы.
Меншік иесінің мүлкін бірнеше рет ... ең ... ... ... ... қауіптілігінің және осында оның жасаған қылмыстық әрекеттерінің қауіптілігін үлкейтетін ... ... ... ... бірнеше рет жасалуын көздей отырып заң те дәрежеде екінші рет және сонымен қатар ... ... ... ... ... қылмысты айтады.
ҚР Қылмыстық заңнамасы бірнеше реттіліктің екі түрін ажыратады: жалпы және арнаулы.
Жалпы бірнеше реттілік әрқайсысының сипаты мен қоғамға қауіптілік ... ... ... екі және одан көп ... ... және ... тұлға бірініші қылымысы үшін сотталған не сотталмағанына қарамастан жасауды көздейді. Мұндай бірнеше реттіліктің ҚР ҚК 54 б. 1б. ... ... ... ... Оны сот жасаған қылмысы үін баптың санкциясы шегінде жаза тағайындау кезінде ескереді.
Арнаулы бірнеше реттілік тұлғаның екі не одан да көп ... ... ... ... ... ... Мұндайлар ретінде негізінен, менік иесінің мүлкін ұрлағандығы үшін жауаптылық нормалары танылады. Бұл ... ... ... рет ... ... ... қылмыстарды ғана емес, біртесте әрекеттердің неғұрлым кең шеңберін қамтиды. ҚР ҚК 175 б. ... ... ... рет ... ... деп ҚК 175-181, 248, 255, 260 ... ... қылмыстарды, олар үшін сотталғандығына қарамастан, бір немесе одан да көп қылмыстардан кейін жасалған қылмыс танылады:
* ұрлық (ҚР ҚК 175 б.)
* ... (ҚР ҚК 178 ... ... (ҚР ҚК 179 ... ... (ҚР ҚК 177 ... сенім тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алған немесе ысырап ету (ҚР ҚК 176 б.)
* ерекше құнды заттарды ұрлау (ҚР ҚК 180 ... ... ... (ҚР ҚК 181 ... радиоактивті материалдарды ұрау немее қорқытып алу (ҚР ҚК 248 ... ... оқ ... ... заттар мен жару құрылғыларын ұрлау не қорқытып алу (ҚР ҚК 255 ... ... ... ... ... әсер ететін аттарды ұрлау не қорқытып алу (ҚР ҚК 260 ... рет ... ... ... ... ... ... ұрлық үшін ҚР ҚК 175 б. 2б. ... ... ... және заң ... ... ... оның ... алты жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны қарастырады.
Ұқсас ұрлықты бірнеше рет жасауды біртектес, бірақ ұқсас емес қылмыстарды жасаудан ... білу ... ... ... екі ... ... ... бойынша және оны жасаудың құрылымы бойынша ұқсас келеді, ұрлықтың бір нысанын құрайды және бір баппен қамтылады. ... ... ала сөз ... бойынша адамдар тобы - автокөлікті ұрлағаны және ... ... ... Бұл ... ... ... әрекет ҚР ҚК 175 б. 2 б. бойынша саралануы қажет. Мұнда "тазаң күйіндегі бірнеше реттілік пен тар мағынадағы бірнеше реттілік ... ... ... заңи ... ... ажыратылмайтын қылмыстар айтылады.
Ал екі қылмыс та ұқсас емес. Құрамы бойынша әр түрлі және екі баппен қамтылатын жағдайларда өзгеше ... орын ... ... ... ... тонады, кейіннен мүлікті ұрлады. Бұл қылмыстардың әрқайсысы заңның тиісті баптары бойынша жеке-жеке саралануға жатады. Мұнда бірнеше рет жасалды деп ... ... ... ... ... мысалымызда бірнеше қылмыс үшін жауаптылық ҚР ҚК 178 б. бойынша туындайды, ал ... ... үшін - ... ҚР ҚК 175 б. 2 б. бойынша. Бұл ... кең ... ... ... пен ... ... бар.
Бір тұлғаның ерекше бір тектес қылмыстарды қайталауы қылмыс ол үшін оқыс көрініс болмады дегеннің көрінісі. Айтылған жайт ... ... дами ... ... ... ... ... мүлкіне (соның ішінде ұрлықта) қасақана қол сұғу ... ... ... ... ... ...
Бірнеше рет жасалған деп кінәлінің қылмыстық әрекеттерінің ... ... ... ... белгілерін қамтығанда және кейінгісі белгілі бір, аз болса да уақыт ... ... ... ғана ... ... қатар және бұл аса маңызды болып танылады, әрбір жаңа қылмыс ... ... ... ... ниет туындауы қажет. Кінәлінің бірнеше мәрте жаңа ұрлық ... ... ... қабылдауы фактісі оның әрекеттеріне және тұлғасының өзіне көтеріңкі қоғамға қауіптілікті береді. Ғылым мен ... ... деп ... ... түрі ... ... жасалған деп қарастырыла алмайды. Сонымен, созылмалы ұрлық төрт ... ... ... сипатталады: объектісінің бір тұтастығы, әрекеттерінің ұқсастығы, ортақ мақсатпен бір ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конститутциясы. Алматы, 1995ж.
1.2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... ... ... ... , ... Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексі. Алматы, 1997ж.
* Арнайы әдебиеттер
* Аверьянов Т.В,. Белкин Р.С. криминалистическое ... ... ... милиции и органов предварительного расследования. - М: Новый ... ... ... Э.У. ... следователя: Вып.2: Практическая криминалистика: расследование отдельних видов преступлений. - М: ... Лит., 1990.
* Баев О.Я. ... ... ... преступлений: Учеб. Пособие. - Воронеж.ун-та, 1986г.
* Баев О.Я. ... ... ... ... ... - ... ... Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. Пособие. - 2-е изд., доп. И испр. - Воронеж: НПО , ... ... В.И. ... следователя: Вып.3: Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз. - М: Юрид. Лит., 1992г.
* Белкин Р.С. ... ... - М: ... Лит., 1986г.
* Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике.Учебник. - М: ... Лит., ... ... Р.С. Сквозь завесу тайны: современная криминалистика. - М: Сов. ... ... ... Р.С. ... ... ... - М: Большая Российская Энциклопедия, 1993г.
* ... Р.С. Курс ... в 3т. - М: ... ... ... Р.С. Репортаж из мастерской следователя: Рассказы о криминалистике. - М: Норма, 1998г.
* Белкин Р.С. Профессия - ... - М: ... ... Бородин С.В. Процессуальные акты предварительного расследования: Прим. Образцы. - М: Юрид.лит., 1991г.
* Бородин С.В. Процессуальные документы органов предварительного ... ... ... - М: ... ... ... В. Криминалистический словарь: пер. С нем. - 2-е изд., перераб. И доп. - М: ... Лит., ... ... И.Е. ... места происшествия: Справ. следователя. - М: Юрид. Лит., 1979г.
* Васильев А.Н. Криминалистика. - М: Изво ... ... ... ... А.Ф., ... А.Г. Криминалистика:- М: Изд-во 6 1998г7
* Галуза В.Н. Уголовный процесс: - М: ... ... ... В.Н. ... средства в работе следлвателя. - М: МГУ, ... ... В.Н., ... Л.Я. Криминалистика: - М: Высш.шк., 1994г.
* Гинзбург А.Я. Осмотры места происшествия. Освидетельствование. Алматы 1998 ... ... А.Я. ... ... ... 1998 г. 338 ... Гитин В.П. Занимательная криминалистика. - Харьков: Паритет ЛТД, ... ... Э.С., ... С.П. ... места проишествия. - Ижевск, 1993г.
* Гусаков А.Н., Филощенко А.А. Следственная тактика:(в вопросах и ответах), Свердловск: Изд-во Урал. ... ... ... К.Ф. ... ... - М: ... ... Кожевникова И.Н. Процессуальные документы органов предворительного расследования: - М: Спарк,1996г.
* Колдин В.Я., ... Н.П. ... - М: ... МГУ, ... ... Т.М. Проблемы испоьзования специальных знаний при осмотре места происшествия // Вестник КазГУ. 2000г. №3. с. 161-165//.
* Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при ... ... - М: ... ... ... ... ... /Под. Ред. В.П. Лаврова, Б.М. Нургалиева Караганда 1999 г.
* Леви А.А. ... ... ... Справ. следователя. - М: Юрид.лит., 1982г.
* Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российский Федерации. - М: ... ... ... А.Ф., ... А.Т. ... и ... ... места происшествия. - Хабаровск, 1992г.
* Образцов В.А. Криминалистика. - М: ... ... ... В.А. ... и ... ... - М: Юристь, 1997г.
* Пакирдинов М.А. К вопросу о процесуальной форме осмотра жилого помещения, являющегося местом ... // ... и ... 2003 №2. ... //.
* Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. Криминалистика. - М: ... ... ... В.Н. ... мета ... /Под. Ред. Б.А. ... ... 1957 г.
* Порубов Н.И. Криминалистика. - Минск: Вышэйш. Шк., 1997г.
* Рустамов Х.У. Уголовный процесс: - М: ... и ... ... ... ... А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств: - Тула: Б.и., 1996г.
* Рыжаков А.П. Предварительное расследование. - М: ... , ... ... А.П. ... процессуальных документов. - М: И.И.Д. , ... ... Н.А. ... ... ... Практическая криминалистика: следственные действия. - М: Юрид. Лит., 1990г.
* Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование ... - М: ... ... , ... Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М: ИНФРА-М: ИПК, 1997г.
* ... В.Е. ... этап ... ... ... ... - М: Рос. ... 1992г.
* Степанов В.В. Тактические комбинации при производстве следственных действий. - Саратов. Ун-та, 1991г.
* Тихиджьян В.С. Справочник следователя. - ... н/Д.: ... ... ... ... ... В.А. ... для следователя. - Ульяновск: ЮНИОН, 1991г.
* Шакенов А.О. Криминалистика 2001г.
* ... С.А. ... ... ... и ... ... - М.: ... 1981г.
* Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследлвания. - М.: МГУ, ... ... Н.П. ... - М.: ... БЕК, ... ... Р.Х. ... процесс. - М.: зерцало, 1998г.
III Практикалық материал
3.1 Ақтогай. АІІБ практика жұмысынан

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тұрғын-жайға кірумен ұштасқан ұрлық75 бет
Ұрлық талан-тараждың бір нысаны ретінде25 бет
Ұрлық қылмыстары бойынша оқиға болған жерді қараудың тактикасы55 бет
Ұрлық қылмысының криминологиялық мәселелері67 бет
Ұрлықты тергеу әрекеттерін жүргізу мәселелері80 бет
Ұрлықтың криминалистикалық сипаттамасы. Анықтауға жататын жағдайлар7 бет
Аддиктивті жүріс-тұрыспен психологиялық жұмыс жайында5 бет
Алаяқтық құрамының негізгі белгілері40 бет
Барымтадан – батыршылдық дәстүрге10 бет
Бөтеннің мүлкін ұрлаудың қылмыстық құқықтық сипаттамасы, онымен күресудің шаралары67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь