Логистиканың теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. ЛОГИСТИКАНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1. Логистика түсінігі және оның даму тарихы, эволюциясы ... ... ... ... ...6
1.2 . Логистиканы қолданудың тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
1.3 . Шет ел кәсіпорындарында логистикалық концепциялар мен әдістерді қолдану тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25

2. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЛОГИСТИКАНЫ ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ДАМУ БОЛАШАҒЫ

2.1. Қазақстан Республикасында логистиканың даму жағдайы және болашағы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
2.2. «High Tech Logistic» ЖШС» және «Хак Групп» АҚ» логистикалық кәсіпорындарының іс.әрекетін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
2.3. Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72
КІРІСПЕ

Логистиканың өзектілігі және оны зерттеуге деген қызығушылықтың артуы логистикалық әдісті қолдануды ашатын материал өткізуші жүйелердің тиімді қызмет етуін жоғарылататын потенциалды мүмкіндіктерімен түсіндіріледі. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді, материалды қорлардың күрт қысқаруына әсер етеді. Логистиканы қолдану ақпарат алу үрдісін жеделдетіп, қызмет көрсету деңгейін жоғарылатады. Логистикаға деген отандық ғалымдардың, жоғарғы оқу орындарының оқытушыларының, ғылыми-техникалық жұмысшылардың, өнеркәсіп және көлік кәсіпорындарының менеджерлерінің, инженерлер мен бизнесмендердің қызығушылығы тек отандық экономика үшін жаңа және айтуға ыңғайсыз терминмен ғана емес, сондай-ақ өнеркәсібі дамыған елдер экономикасында логистикалық әдісті қолдану арқасында алынған әсерлі нәтижелерімен түсіндіріледі.
Шетел тәжірибесі көрсеткендей, қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Осы салада табысқа жеткен көптеген мамандардың компания басшылығындағы жоғарғы қызмет орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы фирмалардағы логистиканың дәстүрлі функционалды салалары стратегиялық инновациялық (жаңартпа) жүйе құра отырып, жалпы ақпараттық-компьютерлік платформа негізін-де бірікті. Логистика саласындағы қызмет көп қырлы. Оған көлікті, қойма шаруашылығын, қорларды, кадрларды басқару, ақпаратты жүйелердің ұйымдастырылуы, коммерциялық қызмет және т. б. жатады. Аталған әрбір функция сәйкес салалық пәнде терең зерттеліп, баяндалған. Логистикалық тәсілдің жаңалығы – негізгі өзара байланыс. Логистикалық әдістің мақсаты – материалды ағымдарды толассыз басқару.
Материалды ағымдарды басқару әр уақытта шаруашылық қызметтің маңызды жағы болып табылатын. Дегенмен, ол тек жақында ғана экономикалық өмірдің маңызды функцияларының біріне айналды. Негізгі себебі – өндірістік және сауда жүйелерінің тұтынушының тез өзгеріп отыратын талғамына жылдам икемделуі қажеттігін туғызған сатушы рыногынан сатып алушы рыногына өту.
Шет елдердің көпшілігінде логистикалық ассоциациялар, ұйымдар мен қоғамдастықтар құрылып, тиімді қызмет етіп отыр. Логистика салыстырмалы түрде жас және белсенді дамушы ғылым мен бизнес сферасы болып табылады. Шет елде логистика соңғы онжылдықта тез дамыды. Қазақстан үшін логистикалық өндірістік, сауда, көлік және ақпараттық жүйе-лердің қалыптасуы мен дамуы өте маңызды, себебі ол біздің елдің әлемдік экономикалық және ақпараттық кеңістікке интеграциялануын тездетуге мүмкіндік береді.
Өнеркәсібі дамыған мемлекеттердің экономикалық әдебиетінде логистикалық мәлелердің алатын орны маңызды және оның дамуын зерттеуге көптеген еңбектер арналған.
Логистиканың тәжірибелі тәсілдерді және ғылыми көзқарасты талап етуі Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуінің бастауымен сай келді. Отандық бизнестегі логистикалық көзқарастың мүмкіндіктерін және қарқынын бүгінгі күнгі Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық, саяси жағдайдан және экономикалық реформалар қадамының болжамынан бөліп-жарып қарауға болмайды.
Бизнес практикасына логистикалық менеджмент әдістерін енгізу көптеген фирмаларға өндірістегі, жабдықтаудағы және өткізудегі өнімнің барлық қор түрлерін қысқартуға, айналым капиталының айналымдылығын жеделдетуге, өндірістің өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды төмендетуге, тауарлар және қызметтермен тұтынушылардың толық қанағаттандырылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Осы тұрғыдан зерттеу жұмысының өзектілігін көруге болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное пособие на казахском языке. Алматы: Қазақ университеті, 2004
2. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное пособие. Издатмаркет62004Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра • М, 2000.
3. Неруш Ю. М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ: ДАНА, 1998.
4. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика. - М.: ИД "Дашков и КӘ", 1999.
5. Смехов А.А. Введение в логистику. - М.: Транспорт,1993.
6. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М.: ИНФРА-М, 2001.
7. Сергеев В.И. Логистика: аналитический обзор. СПб.: Организация об-ва «Знаниең, 1996.
8. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: Политехника, 1997.
9. Сухова Л.Ф. «Қазақстандағы математикалық-техникалық құралдарының қозғалысы» - М.: ИНФРА-М, 2001.
10. Сухова Л.Ф., Сариев К.С. «Материалдық өндірістің инфрақұрылымы» М.: ИНФРА-М, 2002.
11. Айгуль Тулембаева: «Экономика не прощает эмоций» статья. «Начнем с понедельника», № 10 (724), 7 - 13 марта 2008
12. Логистика: Учебное пособие/Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1997.
13. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп—Бизнес". 2001
14. Берталанфи Л. Общая теория систем - обзор проблем и результатов. - М.: Наука, 1969.
15. Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 2001.
16. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.
17. Даулет Б.С., Тулембаева А.Н. Стратегическое управление в транспортно-коммуникационном комплексе РК. - Алматы: Казак университет, 2003.
18. Залманова М. Е. и др. Производственно-коммерческая логистика. - Саратов: Саратовский гос. техн. ун-т, 1995.
19. Зубков Г. С. и др. Торговая логистика: Учебное пособие. - Ростов н/Д., 1997.
20. Кожамкулова Ж.Т., Урузбаева Н.А., Тулембаева А.Н. Коммерческое предпринимательство. - Алматы: Қазақ университеті, 1999.
21. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В.Н. Маркетинг и логистика фирмы - М.: ПРИОР, 2000.
22. Колобов А. А., Омелъченко И.Н. Основы промышленной логистики: Учебное пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1998.
23. Линдере М. Р., Фирон X. Е. Управление снабжением и запасами: Логистика / Пер. с англ. - СПб.: Полигон, 1999.
24. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры. - М.: ИНФРА-М, 2002.
25. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика.- М.: Экзамен, 2002.
26. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя. - М.: ИНФРА, 2002.
27. Неруш Ю.М. Снабжение и транспорт: эффективное взаимодействие. - М.: Экономика, 1990.
28. Плоткин Б. К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику / Учебное пособие.- CПб: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та экономики и финансов, 1996.
29. Родников Л. П. Логистика: Терминологический словарь. - М.: Инфра - М, 2000.
30. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. - СПб.: Изд-во "Союз", 2001.
31. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: Политехника, 1997.
32. Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория и практика. - СПб.: ИНВЕСТ - НП, 1996.
33. Системный анализ и структуры управления. /Под общ. редакцией проф. В.Г.Шорина. - М.: Знание, 1975.
34. Чудаков А.Д. Логистика – М.: Изд. РДЛ, 2001
35. www.htl.kz
36. www.khac-group.kz
37. www.google.kz
38. www.site.kz
39. www.logistic.ru
        
        Мазмұны
Кіріспе……………………………………………………………………..…...3
1. ЛОГИСТИКАНЫҢ теориялық негіздері
1.1. Логистика түсінігі және оның даму ... ... . ... ... . Шет ел ... ... ... мен әдістерді
қолдану
тәжірибесі...............................................................
.....................25
2. Қазақстан Республикасында логистиканы қолдану және оның даму болашағы
2.1. Қазақстан Республикасында ... даму ... және ... «High Tech ... ЖШС» және «Хак ... АҚ» ... ... Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру
жолдары………….................................................................
............................59
Қорытынды………………………...........……………………………………69
Қолданылған әдебиеттер тізімі……………....................…………………...72
КІРІСПЕ
Логистиканың өзектілігі және оны ... ... ... ... ... ... ... материал өткізуші жүйелердің ... ... ... ... ... ... ... пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді
тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт ... ... ... ... ... күрт ... әсер етеді. Логистиканы қолдану
ақпарат алу үрдісін жеделдетіп, ... ... ... жоғарылатады.
Логистикаға деген отандық ... ... оқу ... ... ... өнеркәсіп және көлік
кәсіпорындарының ... ... мен ... тек ... ... үшін жаңа және ... ыңғайсыз терминмен
ғана емес, сондай-ақ өнеркәсібі дамыған елдер экономикасында логистикалық
әдісті қолдану арқасында алынған ... ... ... ... ... ... бизнесте логистика стратегиялық
маңызды орынға ие. Осы салада табысқа жеткен көптеген мамандардың компания
басшылығындағы ... ... ... ... ... ... Қазіргі
уақытта алдыңғы қатарлы фирмалардағы логистиканың дәстүрлі ... ... ... ... жүйе құра отырып, жалпы
ақпараттық-компьютерлік платформа негізін-де бірікті. Логистика ... көп ... Оған ... ... ... қорларды, кадрларды
басқару, ақпаратты жүйелердің ұйымдастырылуы, коммерциялық қызмет және т.
б. жатады. Аталған ... ... ... ... ... ... ... Логистикалық тәсілдің жаңалығы – негізгі өзара байланыс.
Логистикалық әдістің ...... ... толассыз басқару.
Материалды ағымдарды басқару әр уақытта шаруашылық қызметтің ... ... ... ... ол тек ... ғана ... ... функцияларының біріне айналды. Негізгі себебі – өндірістік ... ... ... тез ... отыратын талғамына жылдам
икемделуі қажеттігін туғызған сатушы рыногынан сатып алушы рыногына өту.
Шет елдердің көпшілігінде ... ... ... ... құрылып, тиімді қызмет етіп отыр. Логистика салыстырмалы
түрде жас және белсенді дамушы ғылым мен бизнес ... ... ... ... логистика соңғы онжылдықта тез дамыды. Қазақстан үшін ... ... ... және ... ... қалыптасуы мен дамуы
өте маңызды, себебі ол біздің елдің әлемдік экономикалық және ... ... ... ... ... дамыған ... ... ... ... ... орны маңызды және оның дамуын ... ... ... ... ... және ... ... талап етуі
Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуінің бастауымен сай ... ... ... ... ... және ... ... Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық, саяси ... ... ... ... ... ... ... болмайды.
Бизнес практикасына логистикалық менеджмент әдістерін енгізу көптеген
фирмаларға өндірістегі, жабдықтаудағы және өткізудегі өнімнің барлық қор
түрлерін ... ... ... ... ... өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды төмендетуге,
тауарлар және қызметтермен ... ... ... ... ... ... Осы ... зерттеу жұмысының
өзектілігін көруге болады.
Бітіру жұмыстың мақсаты – ... ... ... ... ... қажеттілігінің теориялық және практикалық негіздеу болып
табылады.
Жұмысты жазу барысында жұмыстың мақсатына жету үшін ... ... ... ... ... ... мен ... ашу;
• логистика әдістемелерін, оны ... ... ... ашу, тұжырымдама келтіру;
• шет ел кәсіпорындарында логистикалық концепциялар мен ... ... ... ... Республикасында логистиканың даму ... ... ... «High Tech ... ЖШС» және «Хак ... ... іс-әрекетін талдау;
• Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру
жолдары бойынша ұсыныстар келтіру.
Бітіру жұмысының ... ...... ... болып табылады.
Жұмыстың тақырыбына қатысты қарастырылатын мәселелер ... ... ... ... екі ... ... және ... тізімінен тұрады.
Кіріспеде бұл тақырыпты таңдап ... ... ... оны ... ... ... әр тарауда қолданылған
әдебиеттер және баспасөз материалдары көрсетіліп кетеді.
І бөлімде ... ... ... ұғымы мен мазмұны,
әдістемелері, экономикалық тиімділігі, шет ел кәсіпорындарында логистикалық
концепциялар мен әдістерді қолдану ... ... ... бөлімде Қазақстан Республикасындағы логистиканың даму нарығының
жағдайы мен болашағы, «High Tech ... ЖШС» және «Хак ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы кәсіпорындарында логистиканы жетілдіру жолдары қарастырылады.
Қорытынды бөлімде зерттелген мәселелер төңірегінде логистика қызметін
тиімділігін арттыру, тәжірибедегі мәселелерін шешу ... ... ... ЛОГИСТИКАНЫҢ теориялық негіздері
1.1. Логистика түсінігі және оның даму ... ... ... ... болу және даму тарихы көне заманнан
басталады. Гамбург университетінің профессоры Г.Павеллектің айтуынша, тіпті
Рим империясының ... ... ... ... ... бар ... болған. Олар азық-түлік өнімдерін бөлумен
айналысқан. Біздің дәуірдің бірінші мыңжылдығында бірқатар ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
ету және олардың қорларын сақтау бойынша қызметпен байланыстырған. Мысалы,
византийлік патша VІ Леон (б.з. 865-912 ж. ж.) ... ... ... ... ... ... мүлікпен қамтамасыз ету,
олардың қажеттіліктерін уақтылы қарайластыру жатады деп есептелген.
Дарынды әскер басшылары қажет уақытта және керекті ... ... ... ... пен әскер жарағының жеңіске жетуде
қаншалықты маңызды роль атқаратындығын әр ... ... ... ... соғыстар әскерлерді жабдықтаудың ұйымдастырылуына
байланысты ... ... ... ... отырған
Логистикалық әдіс Екінші дүниежүзілік соғыс ... ... ... ... қолданылды. Әскери өнеркәсіптің, тылдағы
және фронттағы жабдықтау базалары мен көліктің нақты бірлескен ... ... ... ... ... жанар-жағар май
материалдарымен және азық-түлікпен уақтылы және жүйелі түрде қамтамасыз
етуге мүмкіндік жасады ... ... ... ... ... да ... сөзін әскери
1) тыл және жабдықтау; 2) материалды-техникалық қамтамасыз ету; 3) ... ... және ... деп ... ... ... логистиканың мынадай түсініктемесін табуға
болады: “Логистика гректің “logіstіke” сөзінен алынған – ... ... ... ... есептеу және геометриялық өлшеу өнері, яғни
теориялық математикаға қарсы қойылатын ... ... ... ... Осы мағынада бұл термин Батыс Европада XVІІ ғасырға ... ... ... ... ағартушы-энциклопедисі, философы)
логистиканы “calculus ratіocіnator” (ой қорытындыларын есептеу) ... ... ... 1904 жылы ... ... ... бұл термин математикалық логиканы белгілеу үшін ұсынылды”.
Әдебиеттерде оның басқа да қолданылуы ... ... және ... ... логика кезеңі басқаша логицизм деп аталған (математиканы
оны логикаға қиыстыру ... ... ... ... ... ... ... Логистиканы логикамен, яғни
абстрактілі ойлау сатысындағы әлемді ... ... ... ... ... ... шатастыруға болмайды.
Логистика бойынша бірінші ғылыми ... ... ... XІX
ғасырдың басындағы француз әскери маманы Джоминиді атауға болады, ... ... ... ... ... - әскерлерді маневрлеудің
практикалық өнері”. Ол логистикаға тек ... ғана ... ... басқару және жабдықтау мәселелері, ... ... ... ... қатар көпір, жол және т.б. салу мәселелері жатады
деп пайымдаған. Логистика әскери ғылым ретінде тек XІX ... ... ... ... ... тағы бір ... – экономикалық, мұнда логистика деп
шаруашылық жүргізудің ғылыми-практикалық бағыты, яғни өндіріс және айналым
сфераларындағы материалды және ... ... ... және ... ... ... түсіндіріледі.
Экономикада логистиканың кең қолданылуы 60-70–ші жылдарға келеді және
байланыс ... ... ... ... ... мен ... ... қозғалысының барлық сатыларын іштей бақылау
мүмкіндігі ... ... ... ... үлгісіндегі жіберілетін
үлкен шығындарды айқын байқауға мүмкіндік берді. Экономикада логистиканы
қолданудан ... ... ұтыс ... ... ... бірлестіктерге бейімдеуге әсер етті.
Логистиканың практикалық потенциалын алғашқы болып ... Пол ... және ... Дракер түсінді. Олар оның потенциалды
мүмкіндіктерін “шығындарды үнемдеудің соңғы ... және ... ... ... ... ... олардың көзқарастарын
көптеген теоретик-логистиктер бөлісті. М. Потер, Д. Стон және ... ... ... ... зерттеушілердің айтуынша, логистика өзінің
дәстүрлі тар анықтамасының шекарасынан шықты және фирманың жоспарлауы ... ... ... орын ... ... түсініктеріндегі белгілі бір айырмашылықтарға қарамастан,
олардың екеуі де жалпы және айрықша белгілері: үйлесімділік, ... дәл ... ... ... шет ... ... эволюциясы, материалды, сондай-ақ онда
кездесетін ақпарат және қаржы ағымдарын басқарудың теориясы мен ... ... яғни ... ... және ... өнімдердің
айналым үрдісімен байланысты, оларды ... ... және ... ... ... ... тұтынушыларға дейін
жеткізумен байланысты барлық кешенді мәселелердің шешілуі берілген.
ХХ ғ. ... ... ... ... ... ... ... 50-жылдардың басына дейінгі кезеңді “фрагментаризация”
кезеңі деп атауға болады, бұл кезде логистика идеясы ... ... және ... ... ... ... интегралды құралы
ретінде талап етілмеген. Сонымен ... 50-ші ... ... ... ... (1-сурет) құрамдас шығындарды төмендету тұрғысынан
маңызды болған, мысалы, ... ... ... және ... ... ... жағдайлар, технология мен менеджменттің даму
деңгейі логистика феноменінің пайда болуына ... ... ... ... ... отырған кезеңде, онда болашақта логистикалық концепция
енгізудің алғышарты қалыптасқандығымен ... Оған ... ... тауарлардың өткізуді ұйымдастыру жүйелеріндегі қорлар мен
тасымалдау шығындарының өсуі;
... ... ... ... ... ... болуы және тез таралуы;
• әскери логистиканың теориясы мен практикасының дамуы.
Осы кезеңде ... ... ... ... шықты, оларда
маркетингтің құрамдас бөлігі ретіндегі физикалық бөлудің табиғаты ... ... ... тиімділігін ұйымдастырудағы және жоғарылатудағы
оның ерекше орны ... ... ... ... ... ... рыногына бірте-
бірте өту салдары ретіндегі маркетинг концепцияның қалыптасуы бизнестегі
логистиканың ... ... ... ... ... ... ... [1].
Қарастырылып отырған тарихи уақыт мезетіндегі алғашқы логистикалық
ұйымдар мен бірлестіктердің пайда болуын айта кету ... ... ... ең ежелгі ұйым сатып алуларды басқару мәселелерінің Ұлттық
асоциациясы болып ... (1915 жылы ... ол 1967 жылы ... ... ... ... ... құрылды.
1950-ші жылдардың ортасынан бастап 1970-ші жылдарға дейінгі кезеңді
батыс ... ... ... ... ... ... Бұл кезең, ең алдымен, ... ... ... мен
практикасының тез дамуымен сипатталды. Сол кезеңде дистрибьюцияны ... ең ... ... ... тұрғысынан, елемеуге болмайды.
Белгілі американ жазушысы және менеджмент бойынша ... ... ... ... ... және ... бизнесінің ең сенімді
саласы '' деп атаған.
Логистиканың батыс бизнесінде тез етек ... ... ... - жеке ... ... ... концепциясының пайда болуы болды. Бұл
концепцияның мәні, дистрибьюцияда шығындарды тауарды ... ... ... шығындардың жалпы деңгейі азаятындай етіп қайта топтауға
болатындығына келіп саяды. Мысалы, тауарлар тасымалын автомобиль көлігінен
әуе көлігіне ... ... ... ... құру ... қашуға
болады, яғни қорларды қоймалауға, сақтауға және басқаруға ... ... ... Бұл ... тасымалдау шығындары өскенмен, өткізу
торындағы шығындардың жалпы ... ... Бұл ... екі маңызды
логистикалық қызметтер (қор мен тасымалдау) арасындағы ішкі өзара ... ... ... ... ... ... логистикалық шешімдерді
қабылдау әдістемесін дамыту үшін негіз болып табылады.
Сонымен бірге, осы кезеңде логистиканың тез ... ... ... ... және ... факторлар болған.
Олардың негізгілеріне төмендегілерді жатқызуға болады:
• тұтынушы ... ... және ... ... ... дамуы)
• өндіріске жұмсалатын шығындарды қысу;
• компьютерлі технологиялардағы прогресс;
• қорларды қалыптастыру стратегияларындағы өзгерістер;
• әскери тәжірибенің ... ... 60-шы ... АҚШ-та айқын көрінді. Рыноктағы негізгі
тенденциялар сатып алушыларға ... ... ... (соның ішінде, қызмет
көрсету үлесінің өсуі) және бірдей қажеттіліктерді қанағаттандыратын
(бәсекелес ... ... ... көп ... ... ... құрылымдардың тез дамуы бизнес ұйымдарын ... пен ... ... жақсы қызмет көрсетудің жаңа жолдарын ... ... ... ... ... және өнім ... жаңа
кинетикалық көзқарастар пайда болды. Тауарлар ... ... ... ... ... мен ... ... өсуіне алып келді. Бұл өз кезегінде тауар өткізуші ... және жеке бөлу ... ... ... ... іздеуді талап етті [4].
Екінші дүниежүзілік соғыстан соңғы белсенді экономикалық өсуден кейін,
60-шы жылдардың ортасында ... ... ... ... және оның тарылу кезеңі байқалды.
Рыноктық жағдайдың өзгеруі, олигополистік бәсекелестіктің өсуі өнім
өндірушілерге шығын факторларының қысымын ... ... ... ... ... пен дистрибьюциядағы шығындарды
төмендетудің жаңа ... ... ... етті. Жаңа ... ... ... мүмкіндік берді. Бұдан басқа, менеджерлердің
логистикалық ... көп ... ... жете ... көзі жетті.
Логистикалық ойлаудың дамуына әсер еткен маңызды факторлардың бірі ... ... ... және ... ... қолданылуы
болып табылды.
Дамыған капиталистік елдер экономикасындағы ғылыми-техникалық прогресс
көп альтернативті және оңтайландыру ... шешу ... ... ... ондай мәселелерге көлік түрін ... ... ... ... ... ... маршрутизация, өнімнің көп
ассортиментті қорларын ... ... ... мен ... және т.б. ... Бұл ... дамушы компьютерлік технологиялардың
қатысуынсыз қалмады, олар белсенді түрде бизнеске 50-шы ... ... ... ... кез ... ірі ... ... бөлігіне айналды.
Сонымен қатар, олармен бірге қазіргі ... ... ... ... ... ... жаппай қызмет көрсету теориялары,
қорларды басқару теориялары және операцияларды зерттеудің басқа әдістері
қолданыла бастады. ... ... ... ... ... болжау әдістері кеңінен қолданыла бастады. Шығындарды ... ... ... ... алу ... ... ... технологияларды бизнеске енгізуге менеджер-лердің қызығушылығы
өсті.
Дистрибьюцияға қатысты логистикалық әдісті ... ... ...
қор қалыптастыру стратегиясының өзгеруі болды. Көптеген ... ... ... ... өнімнің көп мөлшердегі қорын құрғысы ... ... ... ... ығыстыруға тырысты. Сондықтан да
көтерме, бөлшек саудагерлер және ... да ... ... тауар өткізуші
торлардағы қорлар деңгейін басқару, бақылау, ... ... ... өз ... ... ... ... Әрине, осы
логистикалық ... ... ... ... ... ... ... кері реакциясына алып келді. Қайшылықты
жағдайлар тек логистикалық үйлестіру арқылы шешілуі мүмкін болды.
Менеджмент әскери логистиканың тәжірибесін ... ... ... ... үшін және ... үшін ... ... Бұған АҚШ-
тағы бірқатар алдыңғы қатарлы университеттер мен ... ... ... ... ... ... өз әсерін тигізді [2].
60-жылдардың соңында ... ... ... ... құралы ретіндегі бизнес-логистиканың концепциясы қалыптасты.
Концепцияның негізгі мазмұны мынадай болды: ... – бұл ... ... және ... бір ... тауарлардың сұранысы мен ұсынысын
үйлестіруге және жылжытуға әсер ететін барлық ... ... ... ... ... ... ... және көптеген батыс фирмалары оларды практикада табысты қолдана
бастады. Бірақ пайданы өсіруге қызығушылық білдірген көптеген фирмалар ... ... және ... ... ... әдіс ... болмады.
Бұдан басқа, логистикалық үйлестіруді енгізу әрекеттері көптеген ... орта және ... ... менеджменттің қарама-қарсы
әрекеттеріне алып келді. Ұзақ уақыт бойы ... ... ... ... ... сатып алу, тасымалдау, жүкті өңдеу
қызметтерін ... ... ... шығындарды төмендету концепциясының
негізінде материалды ағымдарды іштей ... үшін ... ... ... ... жасап отырған. Қосымша қиындықты логистикалық
шығындардың құраушыларын бөлуге және бақылауға ыңғайланбаған бухгалтерлік
есеп жүйелері және ... ... ... қаржы
нәтижелерін бағалау жүйелері тудырды.
70-ші жылдардың ерекше сипаты-жоғары сапалы шикізат ... ... ... өсуі ... ... елдердегі
өндіріс құралдарына салынатын ... өсуі ... ... ... ... Батыста қойма процесін, оның операциялық
құрамын, ұйымдастырылуын, техникалық және технологиялық қамтамасыз етілуін
өзгерткен ... ... ... ... құрал-
жабдығын өндіру, тара мен ораудың жаңа түрлері, қазіргі автоматтандырылған
қойма кешендері кеңінен дамыды, ... ... ... түрде енгізіле бастады. Тара мен ... ... ... ... орау мен ... ... ... енгізу маңызды экономикалық әсер берді [13].
80-90 жж. кезеңін логистика бойынша ең ... ... ... ... ... ... ... профессоры Дональд
Бауэрсонс ''логистикалық ренессанс'' кезеңі деп атады. Шынында да, ... ... ... ... мен ... алдыңғы онжылдықта
жасалғаннан асып, алға қадам ... тез ... ... ... ... ... ... мақсатына жету үшін ''сатып алулар – өндіріс-дистрибьюция – сатулар''
толық логистикалық торындағы фирманың ... ... мен ... ... максималды интегралдау болды.
Қарастырылып отырған тарихи кезеңде логистикалық ... ... ... ... ... өзгерістер болды. ... ... ... ... ... және ... енгізу;
• рыноктарды ғаламдастыру;
• экономика инфрақұрылымын мемлекеттік реттеудегі өзгерістер;
• TQM философиясын жан-жақты тарату;
• серіктестіктің және стратегиялық одақтардың ... ... ... құрылымдық өзгерістер.
Микропроцессорлы техниканың жетілдірілуі және оның дамушы елдер
экономикасының ... ... ... ... ... ... нағыз революцияның болуына ықпал ... ... ... ... ... ... маңызды
компонентіне айналды. Әлемдік ақпараттық кеңістіктің ... ... мен ... ... ... және ... ... мен стандарттарын құру мен дамытудың бағыттары бойынша ... ... алға ... үшін электронды банк операциялары
жүйесін құру (Халықаралық банкаралық SWІFT және SWІFT ІІ ... ... ... ... арасында өзара ақпараттық іс-
әрекеттерді қолдау үшін EDІ ... Data ...... ... – және EDІ FACT ... Data ... - ... және транспортта электронды ақпарат алмасу” стандарттарын пайдалану
маңызды орын алады [1].
Бизнестегі логистикалық концепцияны жылжытуға тез дамушы ... ... да әсер ... соның ішінде: ақпараттарды хабарлау торлары,
факсимильді байланыс, электронды ... ... ... ... бағдарламалық қамтамасыз етудің клирингхауздары ... ... ... ... (Compu ... Onlіne),
сонымен қатар коммерциялық емес (Іnternet) жаппай ... ... ... ... ... пайдалана бастады.
Логистиканың интегралды концепциясын қалыптастыруда және бекітуде
анықтаушы орынды ақпараттық байланыс жүйелері ... ... ... жүйелер) белгілі бір ... ... ... ... әр уақытта бақылап отыру мүмкіндігін алады. Сонымен
бірге, ... ... ... тек ... ... ... жүретін ақпараттық ағымдарды басқару қажеттілігі ... ... ... ... және бизнесті ғаламдастыру
халықаралық логистикалық жүйелердің ... әсер ... ... ... ... ... ... яғни әлемдік
рынок үшін және арзан шикізат, ... ... ... ... болатын
жерлерде өнім өндіруге тырысты. ЕО елдерінде және ... ... ... ... ... ... кеден және басқа да кедергілердің жойылуы
шекаралар арқылы тауарлардың, қызметтердің және ... ... ... етті және ... ... ... мәнін күшейтті.
Халықаралық аренада логистикалық белсенділік ... ... ал ... ... орталықтарын орналастыру, көлік түрін таңдау, қызмет
түрін, қорларды басқару әдістерін таңдау, байланыс және ... ... ... ... ... ... жаңа ... талап
етті[5].
90-шы жылдардың басында логистика ... ... орын ... ... мен жобалар белсенді түрде жасалып ... ... ... оның ... ... ... ... бәсекелестікті алмастырған іскерліктегі одақтар мен ... ... ... ... ... ... ... әріптестер дайын өнім қорларын жоспарлауда және ... ... ... ... ... табысты үйлестірудің
жолдарын іздестіре бастады. Бірлестіктердің көптеген негізгі ... ... ... және тұтынушыларға қызмет көрсету сапасын
жақсарту мақсатында ұйымдастырушылық және ... ... ... ... ... Көптеген логистикалық одақтар
тасымалдауда, көтерме сауда және ... ... ... ... ... құрылды [1].
Сонымен, “логистикалық ренессанс” кезеңінде көптеген ... ... ... ... ... ... ... құралдардың бірі
болды және алдыңғы қатарлы интегралды логистиканың концепцияларын қолданған
фирмалар рыноктағы өз ... ... ... сатыда болашақ
логистикалық концепцияның эволюциясына әсер еткен ... ... ... ... мыналар жатады:
• өнеркәсіп өндірісінің құлдырауы;
• өнеркәсіптегі маманданудың тереңдеуі;
• бірлестіктерді және ... жаңа ... ... тәсілдерді қажет ететін сауда серіктестерімен жаңа ... ... ... үрдістердің дамуы;
• іскерліктің барлық салаларында күшейген бәсекелестік;
• жаңа ақпараттық-компьютерлік ... ... ... ... ... жаңа өнім ... өндірісіне тез өтуге мүмкіндік беретін икемді
технологиялық құралдарды, ... ... ... ... және роботталған өндірістің енгізілуі;
• қызмет көрсету өнеркәсібіне логистика принциптерін ... ... ... ... ... күрестегі
артықшылықты құруға ауысты. Бәсекелестік күшейген ... ... ... ... жеңу үшін ... ... және қозғалмалы болуы тиіс,
яғни бәсекелестіктің маңызды факторы ... ... ... ... басқа,
іскерліктің сыртқы ортасы кешенді және анықталмаған болып келеді, бұл
қалыптасушы ... ... ... деңгейлі бейімделуін және
тұрақтануын талап етеді.
Логистика ғылым ретінде және азаматтық саладағы бизнес құралы ... ... ... ... ... ... қалыптаса бастады. Логистика
эволюциясы дамыған капиталистік елдердегі нарықтық қатынастардың ... ... ... ... ... терминінің өзі тек
70-ші жылдардың соңында ғана қалыптасып, әлемде жаппай ... ... ... ... ... бойы ... ... ғалымдар, іскерлер
арасында қарастырылып отырған ... ... және ... ... әлі ... дейін аяқталмаған. Логистика ... ... ... ... ... ... ... болады: көптеген
авторлар бірдей логистикалық қызметтерді баяндай отырып әр ... ... ... ... ең көп ... тізімі 1 кестеде келтірілген [6].
Кесте 1. Шетел әдебиеттерінде ... ... ... атауы (ағылшын тілінде) |Атаудың аудармасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... менеджмент |
|Logіstіcs engіneerіng ... ... ... ... ... логистика ... ... ... ... ... |
| ... ... management |Логистикалық менеджмент ... ... ... |Біріккен логистикадағы менеджмент |
1 кестенің жалғасы
|Термин атауы (ағылшын тілінде) ... ... ... ... ... менеджменті ... ... ... ... арна ... |
|Dіstrіbutіon management ... ... ... chaіn ... ... ... менеджменті |
| ... ... ... ... ... ... ... |
|Іntegrated dіstrіbutіon ... ... ... chaіn ... ... ... ... |
|Servіce response logіstіcs ... ... ... ... supply chaіn ... |Біріккен логистикалық тізбектегі |
| ... ... ... ... ... ... ... талғамына
байланысты және логистикалық процестің жеке ... ... ... ... Бұл ... көрсетуге болатыны “физикалық бөлу”
терминінің қолданылуы, ол Батыста 1970-ші ... ... ... ... ... ретінде қолданылып келді, ал қазіргі уақытта
біріккен логистиканың кешенді функцияларының бірін ... ... ... ... болып табылады [4].Логистика біршама жас
және белсенді дамушы ғылым болып ... Оның ... ... және
терминологиясына қатысты көптеген сұрақтар әр уақытта нақты-ланып, жаңа
мәнге ие болып, ... ... ... ... ... ... тарихи
жолды қарастыру, қазіргі сатыдағы жағдайын бағалау және ... мен ... оның даму ... ... ... және ... экономикалық әдебиеттерінде логистика түсінігінің
көптеген анықтамаларын кездестіруге ... онда ... ... ... ... ... ... логистика”,
“ақпараттық логистика” сияқты бірқатар басқа терминдер пайда болды [2].
Логистиканы материалдық және олармен ... ... ... ... мен ... ... қарастырады.
Материалды ағымдарды басқару, басқа кез келген ... ... екі ... ... ... қабылдау;
• қабылданған шешімді жүзеге асыру.
Материалды ағымдарды басқару бойынша дәлелді шешімдер қабылдау ... бір ... ... Осы ... ... ... логистикаға
жатқызады; сәйкесінше көптеген анықтамалар логистиканы ғылым немесе ғылыми
бағыт ретінде пайымдайды: ...... ... ... жаңа мүмкіндіктерін іздеумен тікелей ... ... ... ... ... ... міндеттер атқарады:
• сұранысты болжамдау және соның негізінде қорларды жоспарлау;
• өндіріс пен көліктің қажетті қуаттылығын ... ... ... оңтайлы басқару негізінде дайын өнімді
бөлудің ғылыми принциптерін жасау;
• өндіріс пунктінде және ... тиеу ... ... ... ... ... ... логистикалық жүйелердің қызмет етулерінің түрлі математикалық
модельдерінің варианттарын құру;
• дайын өнімдерді бірлесіп жоспарлаудың, жабдықтаудың, ... ... және ... ... ... және
т.б. бірқатар мәселелер.
Ғылыммен алынған білім материалды ағымдарды басқару ... ... ... ... береді. Қабылданған шешімдерді
тәжірибе жүзінде жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... тобы логистиканы шаруашылық ... ... ... - ... және ... ... материалды
ағымдарды басқару болып табылатын шаруашылық қызметтің бағыты [4].
Логистиканың негізгі объектісі – ішкі материалды ағымдардың схемасын,
шикізаттың ... ... ... ... ... дейін, қарастырып
өтейік (2-сурет). Бұл схемадағы материалдар ... ... ... ... учаскіге бөлуге болады:
• бірінші ... ... ... ... ... – халық тұтынатын бұйымдар.
2 сурет. Материалды және ақпараттық ағымдар арасындағы ... ... ... ... саналық құрамы өзгеріп отырады.
Ең алдымен, шикізат көзі мен алғашқы өңдеуші кәсіпорын арасында, ... ... ... ... ... жүктер қозғалады. Тізбектің
соңында материалды ағымдар ... ... әр ... тауарлар ретінде
көрінеді. Кейбір өндіріс ... ... ... ... бар. Мұнда
цехтар арасында немесе цехтардың ішінде ... ... ... ... орын ауысып отырады.
Логистикалық процесс кезінде материалдық ағым ... ... ... және өндірістік учаскілер тізбегі арқылы оның тиімді
жылжуы ұйымдастырылады, ... соң ... өнім ... оның тапсырысына
сәйкес жеткізіледі.
Түрлі сапалы материалды ағымдарды басқару ... ... ... ... мазмұнын құрайды, оны логистикалық терминологиялық
сөздік былайша анықтайды: логистика (logіstіcs) – шикізат пен материалдарды
өндірістік ... ... ... ... ... ... ... өнімдерді тұтынушыға дейін жеткізу үрдісінде ... және ... емес ... тасымалдауды, қоймалауды
басқару, жоспарлау және бақылау туралы ғылым.
Бұл ... оның ... ... ... ... ... ... қызмет ретінде логистика келесі ... ...... ақша ... ... бастап тұтынушыға
дайын өнімді жеткізгені үшін ақша алу ... ... ... ... ... және дайын өнімдердің қозғалысын және
сақталуын басқару үрдісі.Логистика түсінігін осылай пайымдау көбінесе ... ... ... ... ... негізгі объектісі ретінде бөліп
қарастыру экономикалық ... ... ... мұндай жеңілдік
жүктердің қозғалысын, шикізаттың бірінші ... ... ... ... ... ... тұтынушыға жеткенге дейін іштей ... ... және оны ... ... ... ... ... және зерттеу мен басқарудың ... ... ... ... ... ... үлгілеу есептерінің шамаларын қысқарта
отырып, ішкі логистикалық тізбектерді жобалауға, ... жүру ... және ... ... ... ... экономикалық
үрдістерді ресми зерттеуге жаңа мүмкіндіктер ашады.
Жоғарыда ... ... болу ... ... оның ... ... ... логистиканың мән-мағынасын жан-жақты қарастырып
кеткен болатынмыз. Логистика – ... ақша ... ... ... ... өнімді жеткізгені үшін ақша алу ... ... ... ... ... және дайын өнімдердің
қозғалысын және сақталуын басқару үрдісі. Логистикалық әдістерді қолдана
отырып ... ... ... ... және тағы ... ... ... төменде қарастырып өтеміз.
2. Логистиканы қолданудың тиімділігі
Қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Осы ... ... ... ... ... ... жоғарғы қызмет
орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Бизнес тұрғысынан ... ... ... ... ... ... ... шығындарымен жету
үшін материалды және басқа да (ақпараттық, қаржы, қызмет) ағымдарын ... ... ... ... ... ... логистиканың дәстүрлі
функционалды салалары стратегиялық инновациялық (жаңартпа) жүйе құра
отырып, жалпы ... ... ... ... ... ... ... әдістерін енгізу көптеген фирмаларға
өндірістегі, ... және ... ... ... қор ... ... ... айналымдылығын жеделдетуге, өндірістің
өзіндік құнын төмендетуге, бөлуге тиісті шығындарды ... ... ... ... ... ... ... етуге
мүмкіндік береді.
Логистика саласындағы қызмет көп қырлы. Оған көлікті, ... ... ... ... ... ... коммерциялық қызмет және т. б. жатады. Аталған әрбір
функция сәйкес салалық ... ... ... ... ... ...... өзара байланыс. Логистикалық әдістің мақсаты –
материалды ағымдарды толассыз басқару [3].
Материалды ағымдарды басқару әр ... ... ... ... болып табылатын. Дегенмен, ол тек жақында ғана ... ... ... ... ... ... себебі – өндірістік және
сауда жүйелерінің ... тез ... ... ... ... қажеттігін туғызған сатушы рыногынан сатып алушы рыногына өту.
Шет елдердің көпшілігінде логистикалық ассоциациялар, ұйымдар ... ... ... қызмет етіп отыр. Логистика салыстырмалы
түрде жас және белсенді дамушы ғылым мен бизнес сферасы болып ... ... ... соңғы онжылдықта тез дамыды. Қазақстан үшін ... ... ... және ... ... ... мен ... маңызды, себебі ол біздің елдің әлемдік экономикалық және ... ... ... ... ... ... ... логистиканың дамуы нарық заңдары мен
қағидаларынан туындағандай логистиканы ... және оны ... ... ... ... ... даму деңгейін көрсетеді.
Нарықтағы қатаң бәсеке, халықтың төлем кабілеттілігінің төменділігі,
кәсіпорынның айналым кұралдарының жеткіліксіздігі, ... ... өсуі ... ... ... ... ... өткізуді
қиындатуда [13].
Әрбір кәсіпорынның нарыққа дұрыс қадам жасау үшін ... ... ... ... бұл логистика өз бетінше кешенді сала ретінде қызмет
етеді деп айту ... ... ... ... ... ... зат, оны ... өткізу, қалай жоспарлау, қандай әдіс қолдану деген
сұрақтар туындайды бұл ... әр бірі өз ... ... ... ал ... бәрін дұрыс қолданбауы нақты
мәліметтердің бетін ... яғни ... ... ... ... ... ... ұйымдарға жүгіну дұрыс
шешім болады.
АҚШ компанияларының 75%-ында осындай логистикалық бөлімшелер бар, ... ... ... әлеуметтанушылар, психологтар
жұмыс істейді ... бұл ... ... бәсекеге жақсы
бейімделген[5].
Шикізаттың бірінші көзінен өндірістік, тасымалдау және делдалдық звено
тізбегі ... ... ... ... ... материалды ағымдардың құны
өсіп отырады. Ұлыбританияда жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, ... ... өнім ... 70%-дан астамы сақтаумен, тасымалдаумен,
ораумен және материалды ағымдардың қозғалысын қамтамасыз ететін ... ... ... ... құрайды.
Тауардың соңғы бағасында логистикаға кеткен шығындар үлесінің көптігі
материалды ағымдарды басқаруды ... ... ... экономикалық көрсеткіштерін жақсартудың қандай резервтері
бар екенін көрсетеді.
Материалды ағымдарды басқаруда ... ... ... ... ... ... ... өтейік. Өндіріс және
айналым салаларында логистиканы ... ... ... береді:
• материалды ағымдар қозғалысының ... ... ... ... ... ... ... қозғалысының уақытын
қысқарту;
• тасымалдау шығындарын төмендету;
• қол ... ... және жүк ... ... ... ... көп ... материалды ағымдар қозғалысының бүкіл
жолындағы қорларды қысқарту ... ... ... ... өнеркәсіп
ассоциациясының мәліметтері бойынша, материалды ағымдардың іштей бақылануы
материалды қорлардың 30-70%-ға қысқаруын қамтамасыз етеді (АҚШ-ң ... ... ... ... төмендеуі 30-50% шамасында
болады).
Қорларды оңтайландырудың жоғары маңыздылығы келесімен түсіндіріледі:
• логистикаға ... ... ... ... ... ... шығындар 50%-ды құрайды, оның ішіне басқару аппаратына
кететін шығындар, сондай-ақ ... ... ... ... ... кіреді;
• кәсіпорынның айналым капиталының көп бөлігі қорларға ... ... ... ... 50%-ға ... қорларды құруға кететін өндірістегі шығындар, ... ... ... дейін құрайды.
Логистиканы пайдаланудағы қорлардың қысқаруы логистикалық үрдістерге
қатысушылардың іс-әрекеттерінің ... ... ... дәрежесі
есебінен, жеткізу сенімділігінің жоғарылауы есебінен, қорларды дұрыс бөлу
есебінен, сондай-ақ басқа да бірқатар себептер есебінен қамтамасыз ... ... ... ... келесі құраушысы
тауардың логистикалық тізбек бойында қозғалу уақытының қысқаруы ... ... ... ... ... ... және ... уақыт шығындарының үлесі орташа 2-ден 5%-ға дейін құрайды [13].
Сонымен, айналым уақытының 95%-нан астамы логистикалық операцияларға
тиесілі болып отыр. Бұл ... ... ... айналымын жеделдетуге,
сәйкесінше уақыт бірлігінде алынатын пайданы өсіруге, өнімнің ... ... ... береді.
Логистиканы қолданудың экономикалық әсері, ... ... ... де пайда болады. Көліктің қозғалу маршруттары
оңтайландырылады, тәртіптері келісіледі, бос қозғалыстар қысқарады, ... ... ... ... айтылғандай, логистикалық тәсіл жүк өңдеуші жүйелердің
техникалық ... ... ... ... ... ... ... білдіреді. Логистикалық тізбектің барлық
звеноларындағы бір типтес механизациялау құралдарын қолдану, бірдей ... ... ... ... әдістерін пайдалану логистиканы
қолданудың келесі экономикалық әсер ... ... - қол ... және жүк ... сәйкес шығындарын қысқарту.
Логистикалық тәсіл материал өткізуші жүйенің қызмет етуінің басқа да
көптеген көрсеткіштерін жақсарту үшін жағдай жасайды, ... оның ... ... жеке ... ... ... ... жақсарады.
Логистиканы пайдаланғандағы экономикалық әсер жиынтығы аталған
көрсеткіштерді ... ... ... ... ... ... ... жүйелердің интегративті қасиеттерінің пайда
болуымен түсіндіріледі, яғни ... ... тән, ... оның ... тән емес ... ... жүйелердің интегративті қасиеттері бұл ... алты ... деп ... ... мақсатты жүзеге асыру
қабілеттілігін білдіреді. Логистиканың алты ережесі:
• ЖҮК – керекті тауар;
• САПА - ... ... САНЫ - ... ... ... - ... уақытта жеткізілуі тиіс;
• ОРЫН – керекті орынға;
...... ... іс-әрекеттің мақсаты жүзеге асырылды деп санауға болады,
егер осы алты шарт ... яғни ... ... ... ... ... ... уақытта керекті жерде минималды шығындармен жеткізілген
болса.
Материалды ағымдарды басқару бойынша ... ... ... ... да шаруашылық қызмет түрлері сияқты, оның экономикалық дамуының
ерте кезеңінен бастап ... ... ... жаңалығы, ең
алдымен, түрлі шаруашылық қызметтер ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпкерлер тек жақында
ғана экономикадағы шикізат, бөлшектер және ... ... ... ... іштей бақылаудың тиімділікті жоғарылатуда қандай ... ... ... концепциясы материалды ағымдарды оңтайландыру арқылы
шаруашылық қызметтерді жетілдіруге тиісті ... ... ... ... ... ... негізгі, конструктивті принцип
жүйелілік принципі болып табылады. Ол бірыңғай процесс үрдісі ретінде сатып
алуларды ... ... ... өндіріс, өткізу және тасымалдауды
білдіреді [1].
Экономикадағы материалды ағымдар ... ... ... ... ... ол қатысушылардың әрқайсысының өз мақсаттары бар.
Егер қатысушылар ... ... ...... материалды ағымдарды
– рационализациялау мақсатында өз ... ... ... ... барлығы маңызды экономикалық ұтыс алады.
Материалды ағымдарды рационализациялау тек бір кәсіпорын немесе оның
бөлімшесінің шеңберінде ғана мүмкін болады. ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыға дейінгі жолда, жиынтық
материалды ағымдарды оңтайландыра отырып ... оның жеке ... ... отырып алуға болады. Бірақ материал ... ... ... яғни ... ... жүйелердің барлық элементтері бірыңғай құрылған механизм
ретінде жұмыс істеуі қажет. Бұл ... шешу үшін ... ... жылжитын түрлі учаскілердегі өзара үйлескен ... ... ... ... ... үйлесу
мәселелеріне және де материалды ағымдарды ұйымдастыруға ... ... ... тұрғыдан қарау қажет [8].
Материалды ағымдарды басқаруға жүйелік тұрғыдан қарау ... ... ... ... жағдайына (принципіне) жүйелікпен қатар мыналар
жатады: кешендік, ғылыми, нақтылық, конструктивтік, сенімділік ... ... ... ... ... ... ... нақты жағдайларда ағымдардың қозғалысын жүргізу үшін барлық
қамтамасыз ету түрлерін (дамыған инфрақұрылым) ... ... мен ... ... ... және ... ... үйлестіру;
- фирмалардың логистикалық құрылымының алдында тұрған мәселелердің
орындалуына орталықтан бақылауды жүргізу;
- ... ... ... ... сыртқы әріптестермен тығыз
бірлесіп қызмет жасауға ... және ... ... ... ... ішкі ... шеңберінде берік байланыс орнатуға ұмтылыс.
• ғылымилық:
- ... ... ... ... ... талдауға
дейін, есептік бастаманы күшейту, ағымдар қозғалысының траекториясының
барлық ... ... ... жүргізу;
- білікті кадрлардың мәртебесін фирманың логистикалық құрылымының
ең маңызды ресурсы деп тану.
• нақтылық:
- ... ... және ... да ... ... қозғалысының мақсаты ретінде нақты нәтижені дәл анықтау;
- ... ... ... ең аз ... ... ... нәтижесі алынған пайдамен есептелетін, есептік-
калькуляциялық бөлімшелер немесе құрылымдық органдар ... ... ... ... ... ағым ... қозғалысын және
өзгерісін үзіліссіз бақылап отыру және оның қозғалысын тез ... ... ... ... және ... ... барлық операцияларының бөлшектерін анықтау.
• сенімділік:
- қозғалыстың қауіпсіздігін және тоқтаусыздығын ... ... ... ... ... ... ... үшін байланыс пен
техникалық құралдарды ... ... ... және ... ... ... кеңінен пайдалану; ақпарат келудің жоғары жылдамдығы мен сапасы
және оны өңдеудің жоғарғы технологиялары.
... ... ... ... және ... да сыртқы ортаның
әсеріне икемді бейімделу мүмкіндігі;
- ... ... ... ... ол ... алдын ала
жасалған резервтік жоспарына сәйкес жүзеге асырылады.
Аталған принциптермен қатар, логистика ... ... ... ... бүкіл логистикалық тізбек бойында логистикалық шығындарды есептеу;
• технологиялық үрдістерді гуманизациялау, қазіргі ... ... ... ... дамыту.
Логистиканың объектісі ішкі материалды ағым болып табылатыны белгілі,
дегенмен кейбір учаскілерде ... ... ... бір ... ... ерекшелікке сәйкес логистиканың бес ... ... ... ... алу, ... бөлу, тасымалдау және ақпараттық, олар
оқу құралының келесі тарауларында толығырақ зерттеледі ... ... әр ... ... ерекшелігін көрсетеміз [1].
1. Кәсіпорынды шикізатпен және материалдармен қамтамасыз ету үрдісінде
сатып алу логистикасының мәселелері шешіледі. Бұл ... ... ... ... қол қойылады және оның ... ... ... ... ... шаралар қолданылады. Кез
келген өндірістік кәсіпорынның осы аталған функцияларды жүргізетін қызметі
болады. ... ... ... ... ... ... ағымның параметрлерінің қалыптасуымен байланысты осы қызметтің
іс-әрекеті оқшауланбаған, керісінше ішкі материалды ... ... ... ... талап етеді. Материалды ағымдарды
жабдықтаушының дайын өнім қоймасынан ... ... ... ... ... ... бір ... болады,
яғни бұл логистиканың оқшауланған бөлімінің - сатып алу ... ... ... ... ... алу ... негізгі мазмұнын құрайтын іс-
әрекеттің шеңбері жабдықтаушы мен ... ... ... ... ... ... ... анықталады (3а-сурет).
2. Кәсіпорын ішінде материалды ағымдарды басқару үрдісінде негізінен
өндірістік логистиканың мәселелері шешіледі. Бұл сатының ерекшелігі ... ... ... ... ... ... бір ... шеңберінде орындалады. Логистикалық үрдістің қатысушылары
тауар-ақша қатынастарына түспейді. Ағым ... ... ... кәсіпорынды басқару жүйесі қабылдайтын шешімдер нәтижесінде жүреді.
Өндірістік логистиканың саласы материалды сатып алу және ... ... ... тығыз байланысты. Бірақ осы саладағы негізгі мәселелер ... ... ... ... ... (3б-сурет).
3 сурет. Сатып алу, өндірістік және бөлу логистикасының мәселелері
шешілетін материалды ағымдар учаскілері.
3. Дайын өнімді өткізу үрдісінде материалды ағымдарды басқару ... ... ... ... Бұл ... ... ... сондай-ақ сауда-делдалдық қызметті атқаратын кәсіпорындар ... Бұл ... ... ... құрылымдарының да қатысы бар,
себебі аймақ экономикасының жағдайы бөлуді ұйымдастыруға тәуелді. ... ... ... бөлу ... ... ... ... биліктің жағдайы тұрақсыз болады [3].
3в-суретінде материалды ағым бөлу логистикасының саласына өндірістік
цехтарда жүріп-ақ түсетіні көрсетілген. Бұл ... ыдыс және ... ... ... ... ... мерзімі және мөлшері жөніндегі
мәселелер, сондай-ақ өткізу үрдісіне маңызды басқа да ... ... ... ... ерте сатыларында шешіле бастайды.
4.Тасымалдау учаскілерінде материалды ағымдарды басқаруда тасымалдау
логистикасының айрықша мәселелері шешіледі. ... ... ... соңғы тұтынушыға жеткізілуі үрдісінде ... ... ... көлемін екі үлкен топқа бөлуге болады (шамамен тең):
• арнайы тасымалдау ұйымдарына ... ... ... ... ... жұмыс;
• барлық қалған (тасымалдамайтын) кәсіпорындардың жекеше көлігімен
орындалатын жұмыс.
Логистиканың басқа да ... ... ... ... ... бір ... шегі ... Тасымалдау логистикасының
әдістерін түрлі тасымалдауларды ұйымдастыруда қолданады. ... ... ... және ... ... объектісі жалпы пайдаланатын
көлікпен тасымалдау үрдісінде орын алатын материалды ағым болып табылады.
Ақпараттық ... ... ... ... ... ... дұрыс ұйымдастырумен тікелей байланысты. ... ... ... ... ... ... ... материалды
ағымдарды іштей басқару мәселелерін қойып, оны шешуге мүмкіндік берді.
Логистикалық үрдістердегі ... ... ... ... ... бөлімінің - ақпараттық логистиканың бөлініп шығуына
себеп ... Бұл ... ... ...... ... ... кездесетін) ұйымдастырумен байланысты мәселе-лерді, ақпараттық
технологияларды, микропроцессорлы ... ... ... ... ... ... ... жүйелер [2].
Ақпараттық логистика логистиканың ... ... ... ... ... Бұл ... ... ағымдардың кәсіпорын
ішінде ұйымдастырылуын, сондай-ақ бір-бірімен алыс орналасқан логистикалық
үрдістің түрлі ... ... ... ... ... ... байланыс құралдары арқылы).
Сонымен, логистикалық ... ... ... ... жете ... ... ... және соның негізінде
қорларды жоспарлау, өндіріс пен көліктің қажетті ... ... ... ... ... ... ... өнімді бөлудің ғылыми
принциптерін жасау, өндіріс пунктінде және тұтынушылардағы тиеу ... ... ... ... ғылыми негіздерін жасау,
логистикалық жүйелердің қызмет етулерінің түрлі математикалық модельдерінің
варианттарын құру;дайын өнімдерді бірлесіп ... ... ... ... және ... ... жасау және
т.б. бірқатар мәселелер т.с.с. Өндірістің ... ... ... жалпы экономикалық кұбылыс пен ... ... рөлі өте ... ... кез ... ... ... қызметі - бұл
кәсіпорынның дамуына әсер ететін барлық факторлардың жиынтық ... еске ала ... даму ... жасау және бұл стратегияларды
іске асыру бойынша нақты іс -шаралар колданылу ... ... ... ... ... ... өзара әрекеттесу
нәтижесінде көздеген мақсатқа жеткізеді және маркетингтік шараларды ... ... ... ... сәйкес ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз етуді
талап етеді. Осы мақсатта маркетингтік ... ... ... басқарудың үш деңгейімен жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... ... ... асыру үдерісі кезінде бөлімшелер арасындағы механизмді зерттеу
стратегиялық ... ... ... сәйкес жасалған өндірісті
басқарудың графикалық моделін құруға мүмкіндік береді. ... ... ... ірі ... ... ... ... концепциялар мен жүйелердің түрлері, олардың артықшылықтары,
кемшіліктері, ерекшеліктері жан-жақты қарастырылады.
1.3. Шет ел ... ... ... мен ... ... концепциясы материалды ағымдарды оңтайландыру арқылы
шаруашылық ... ... ... ... ... ... Материалды ағымдарды басқару құрылатын негізгі, конструктивті
принцип ... ... ... табылады. Ол бірыңғай процесс үрдісі
ретінде ... ... ... ұйымдастыру, сақтау, өндіріс, өткізу ... ... ... ... ағымдар көптеген
қатысушылардың қызметтерінің нәтижесінде пайда болады, ол ... өз ... бар. Егер ... ... басқару
объектісін-іштей материалды ағымдарды-рационализациялау мақсатында өз ... ... ... онда ... ... ... ... ұтыс
алады. Материалды ағымдарды рационализациялау тек бір кәсіпорын немесе оның
бөлімшесінің шеңберінде ғана мүмкін болады. ... ... ... ... ... ... соңғы тұтынушыға дейінгі жолда, жиынтық
материалды ағымдарды ... ... ... оның жеке ... ... ... алуға болады. Бірақ ... ... ... ... яғни ... және
микрологистикалық жүйелердің барлық элементтері бірыңғай құрылған механизм
ретінде жұмыс істеуі қажет. Бұл ... шешу үшін ... ... ... ... ... өзара үйлескен технологиялық
үрдістерді жобалауға, ... ... ... ... және де ... ... ... байланысты басқа
мәселелерге жүйелік тұрғыдан қарау қажет.
Материалды ағымдарды басқаруға ... ... ... ... ... ... Шикізат және жұмыс күші арзан елдердегі
өндірістік бөлімшелерді дұрыс орналастыру, қойма шаруашылығының ... ... ... ... ... және ... ... дұрыс
тасымалдау әдістерінің, қосалқы бөлшектермен жабдықтауды және логистикалық
сервисті ұйымдастыру есебінен ... ... ... ... ... жылдары нарықтық қатынастардың дамуына байланысты, логистика
атты жаңа ғылыми практикалық ағым пайда болып, белсенді түрде даму ... ... ... ... ... ... экономикасында
дамып, елеулі нәтиже ... ... ... ... ... General Motors, Ford Motors, ... ... ... құралына айналды.
Бұл бөлімде ... ... ... ... ... оны ... ... қатар, өндірілетін
тауарға немесе қызметке бәсекелестер тауарынан артық қасиеттер ... ... ... мен ... көптеген кәсіпорындарда тиімді,
бәсекелестерден артықшылық ... әрі ... ... ... ... ... ... Төменде келтірілген
концепциялар отандық ... одан әрі ... және ... жұмыс
істеуге мүмкіндік береді деп үміттенеміз.
Дүниеде ең кең таралған микрологистикалық концепция “just-іn-tіme” –
JIT (“дәл мерзімде”) концепциясы болып ... Бұл ... 1950 ... ... ... бұл ... ... Моторс Жапон компаниясы және басқа да
Жапонияның ... ... ... ... түрде KANBAN
микрологистикалық жүйесін енгізе ... Бұл ... ... ... ... ... олар, сондай-ақ бұл әдісті
автомобиль өндірісіне ... JIT ... ... ... ... ... өндірістік үрдісінде материалдың, бөлшектердің
және ... ... ... ұстамау. Бастапқы тәртіп келесідей
болды: егер өндірістік кесте ... онда ... ... ... ... ... ... қажетті орында және дайын өнімді
өндірудің дәл белгіленген ... ... етіп ... қозғалысын ұйымдастыру қажет. Мұндай жағдайда сақтандырушы қорлар
керексіз болып қалды.
Логистикалық ... JIT — бұл ... ... ... ... ... ... логикасы, мұндағы материалды ресурстар ағымы
өндірістік кестемен берілетін ... ... ... екі ... ... ... яғни жабдықтаудың
және өндірістік менеджменттің үйлесуі. Кейіннен JIT идеологиясы бөлуге,
дайын өнімді ... ... ... ... енгізілді, ал қазіргі уақытта
макрологистикалық жүйеде де өз дамуын алып отыр[1].
JIT - ның ... ... ... ... кең дамуын ескере
отырып, оған келесі анықтаманы беруге болады:
“JIT-бұл қормен байланысты шығындарды ... ... ... ... ... қажетті мөлшерде материалды ресурстарды,
жартылай фабрикаттарды, дайын өнімдерді ... ... ... ... жабдықтауда және бөлуде логистикалық жүйелерді
құрудың қазіргі заманғы концепциясы” JIT ... ... ... логистикалық циклмен және оның ... ... ... ... ... ресурстар, жартылай фабрикаттар
немесе дайын өнімдер логистикалық тізбектің (арнаның) ... бір ... ... ... ... ... ... бұл өндірістегі бос
қорларды болдырмайды. JIT ... ... ... ... жүйелер
логистикалық циклдың қысқа құрамдастарына бейімделген, бұл ... ... ... және сәйкесінше өндірістік бағдарламаларға
тез әсер етуін талап етеді.
JIT логистикалық концепциясы төмендегі ... ... ... ... ... ... ұдайы өнімдердің
минималды қорларымен;
• қысқа өндірістік циклдарымен;
• дайын өнімдердің аз ... ... және ... материалдық ресурстарды ... алу ... ... ... ... ... ... ақпараттық қолдаумен;
• дайын өнімнің және логистикалық сервистің жоғары сапасымен.
Әлемде JIT концепциясының енгізілуі мен таралуы қорларды басқаруға
өндірістік ... ... ... ... алып ... ... ... жабдықтауды және өткізуді ... үшін ... ... ... ... ... ... дайын өнім мен сервистің сапасын жақсартады,
артық қорларды минимизациялайды және кешендік ... ... ... ... ... ... ... алады. JIT
бейімделген логистикалық жүйенің жұмысын ... ... екі ... ... ... ... Бұл жүйедегі бір бункер материалды
ресурстар ... ... ... ... ... ... өткізудегі
сұранысты қанағаттандыру үшін қолданылады, ал ... ... ... отырады.
Кесте 2. JІT концепциясын және қорлардың дәстүрлі менеджментін салыстыру.
|Факторлар |JІT ... ... әдіс ... ... ... ... |Активтер. Өндірісті |
| |оны ... ... ... қателіктерінен |
| ... ... жоқ. ... ... |
| | ... ... |
| | ... көбісі |
| | ... ... ... ... тек ... |Қор саны ... мөлшермен |
|материалды, ... ... ... Қор өзгерісі |
|ресурстарды сатып |Материалды ресурстардың |өткізудегі шығындар ... саны ... саны ... ... ... |
| |де, ... да ... ... |
| ... ... ... аз|
| | ... ... |
| | ... ... ... артықшылық. Құралды|Төменгі приоритет. Әдетті |
| |тез ... құру ... ...... өнім |
| ... ... ... максимизациялау. |
| ... ... көп емес | |
| ... ... | |
| ... | ... ... ... ... ... Жартылай|
|фабрикаттар |жою. Егер өндірістік ... ... ... ... ... ... циклдардың |
| ... онда ... ... бола отырып, |
| ... ... жою ... ... |
| ... ... ... |
|Жабдықтаушылар |Өндіріс ... ... ұзақ |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... Жабдықтаушылар |
| ... ... ... көп, ... арасында|
| ... саны көп ... ... |
| ... ... |
|Сапа ... — ноль ... Егер |Аз ақау ... Дайын |
| ... 100% ... онда ... ... тексеру |
| ... пен бөлу ... |
| ... ... емес. | ... ... ... ... жалпы менеджмент|
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... ... |персоналға байланысты |
| ... ... ... |
| ... өзгерістер енгізуге | |
| ... | ... ... фирмасы JIT концепциясын қолдана ... ... ... бұл оған 1960 ... жаңа ... ... логистикалық циклының уақытын бір айға дейін қысқартуға мүмкіндік
берді, сол кездегі алдыңғы қатарлық ... ... ... цикл 6-9 айды ... ... салыстырмалы қысқа өндірістік циклда аз партиялармен
өндіру олармен байланысты материалды ресурстармен ... ... ... ... базалық JIT жүйесі үшін идеалды тапсырыс
мөлшері бір бірлік болып табылады, ... бұл ... мен ... ... ... ... байланысты жүзеге асырылмайды.
JIT идеологиясын қолданатын логистикалық жүйелер тартушы жүйелер болып
табылады. Бұл ... ... бір ... ... шарықтау шегіне жеткенде
ғана оларды толықтыру ... ... ... ... жеке ... ... материалды ресурстарды жабдықтаушылардан немесе
логистикалық делдалдардан бөлу ... ... JІT ... ... ... ... ... фабрикаттардың
және дайын өнімнің кейінгі қозғалысын анықтайтын сұраныс алады.
JІT әдісін ... ... ... ... ... материалды ресурстардың жабдықтаушыларын, өндіріс үрдісін
немесе ... ... ... ... орындайтын басты фирманың жанында
шоғырландыруға әрекет етеді. Фирма сенімді жабдықтаушыларды ... ... ... кез ... үзіліс өндірістік кестені бұзуы
мүмкін. Жабдықтаушылардың сенімділігінің маңыздылығы келесіден ... ... және ... ... JІT концепциясын жапондықтардан
кейін тек 10-15 жылдан ... ... ... ... оған ... ... сенімділігі төмен болған. JІT ... ... ... ... ... ... ... іс жүзіне асыруда сапа маңызды орын алады. Жапондық
автомобиль өндіруші фирмалар JІT концепциясын және KANBAN ... ... ... ... ... ... ... сапаны және
кейінгі қызмет сапасын басқарудағы және ... ... ... нәтижеде бұл TQM — сапаны жалпы басқару — философиясына айналды, ол
фирманың барлық ... және ... ... ... ... ... JІT концепциясы логистикалық микстің барлық құрамдастарының
шеңберінде сапа деңгейін ұстауға және бақылауға әсер етеді [2].
JІT әдісіне негізделген микрологистикалық ... ... пен ... тым сыншыл. JІT тиімді жүзеге асыру үшін ... ... ... және ... ... ... қажет.
KANBAN микрологистикалық жүйесі. Жоғарыда аталғандай, JІT концепциясын
іс жүзіне енгізуінің бірден бір әрекеті ... ... ... ... ... ... ... табылады (жапон тілінен аударғанда
“карта” деген ... ... KANBAN ... ... ... ... бірінші рет жүзеге асырылуын білдіреді, оны
енгізуге шамамен 10 жыл кеткен. ... ұзақ ... ... - ... өзі ... JІT концепциясының логистикалық ортасынсыз жұмыс жасай
алмады. Осы ортаның маңызды ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуы;
• өндіріс үрдісінің барлық ... ... ... бастапқы материалды ресурстарының сапасын жалпы
бақылау;
• тек сенімді жабдықтаушылармен және тасымалдаушылармен әріптесу;
... ... ... кәсіби жауаптылығы және жоғары еңбек
моралі.
Американдық және еуропалық бәсекелестер осы және басқа да логистикалық
орта ... ... KANBAN ... ... ... ... ... олар жеңіліске ұшырады [5].
“Тойота Моторс” корпорациясы ең алғаш рет 1972 ж. ... ... ... ... ... ... ... сақтандыру қорын талап етпейтін, тез
қайта ... ... ... ... ... ұйымдастыру жүйесін
білдіреді. KANBAN жүйесінің мәні мынада: зауыттың ... ... ... ... соңғы жинау линиясы тұтынушы ... ... ... және ... ... материалды ресурстармен жабдықталып
отырады. Сонымен, дәстүрлі әдістен басты айырмашылығы – ... ... ... ... ... болмайды, кейінгі өндірістік-технологиялық
цикл бөлімшесі тапсырыс Берген шеңберде жұмысын ... ... ... ... ... конверттегі арнайы “kanban” карточкасы
болып табылады. Карточканың екі түрі бар: ... және ... ... ... ... ... учаскісінде алынуы тиіс бөлшектердің
саны көрсетіледі, ал өндірістік тапсырыс карточкасында — алдыңғы өндіріс
учаскісінде ... тиіс ... саны ... Бұл карточкалар
“Тоета” кәсіпорнының ішінде, сондай-ақ корпорациялар арасында және олармен
қызмет жасайтын компаниялар арасында, сонымен қатар кәсіпорын ... ... ... ... “kanban” карточкалары жіберілетін және
өндірілетін өнім саны туралы ... ... бұл JІT ... ... ... ... Мысалы, А,В,С өнімдерін дайындауда қолданылатын а
және в бөлшектері алдыңғы технологиялық сатыда дайындалады (4-сурет). а, в
бөлшектеріне “kanban” ... ... ... ... бойына
қоймалайды. А өнімін дайындайтын жинау линиясындағы ... ... ... ... бір ... ... алу үшін технологиялық
арбада тапсырыс карточкасымен а бөлшегінің қоймалау орнына ... ... ... ... карточкасына сәйкес, ... ... ... арбаға бөлшектерді тиейді. Содан ... ... ... ... ... жеткізеді. Ал өндірістік ... а ... ... ... ағымды линияда қалады, ол
алынған бөлшектер санын көрсетіп тұрады. Олар “kanban” өндірістік тапсырыс
карточкасында көрсетілген санға ... ... ... ... ... жаңа а
бөлшектерін дайындауға тапсырысты қалыптастырады.
Сонымен өндірістік-технологиялық учаскілердің үздіксіз ... ... ... минималды деңгейі ұсталады. ... ... ... ... ... ... ... үшін жабдықтаушыларға жіберіледі. ... ... ... ... аз болғандықтан, тапсырылатын партиялардың мөлшері аз
болады. Бұған қоса, жеткізу кезінде сақталатын қорлар ... ... ... “Кanban” карточкаларының жылжуының мысалы
KANBAN микрологистикалық жүйесінің маңызды элементі ... ... ... оған тек ... ... ... ... тасымалдау
және жабдықтау графиктері, ... ... ... ... және т.б. ... ... ... реттеу және
қадрлардың кәсіби ауысуын реттеу ... өнім ... ... (TQM) және
таңдаулы бақылау жүйесі; өндірісті түзету ... және т.б. ... ... ... ... іс ... ... өндірілетін өнім сапасын
жақсартуға; фирманың айналым капиталының айналымдылығын жоғарылата ... ... ... ... ... ... ... қорларын жоюға мүмкіндік береді. Әйгілі машина жасайтын
фирмалардың KANBAN ... ... ... ... талдау көрсеткендей, ол өндірістік қорларды 50%, таралықты - ... ... ... егер ... ... ... және ... өнім сапасы жоғарылаған жағдайда.
(Materials requirements planning) жүйесі дүние жүзінде ең танымал
жүйе болып ... Бұл жүйе ... ... ... негізінде жұмыс істейді. Жүйе ... ... ... мен ... ... ... сұранысарнайы дайын өнімнің сұранысына байланысты болады. ... ... ... ... жоспарлауда материалдық ресурстарға
қажеттілікті ... және ... ... ... ... ұстау, аяқталмаған өндірісті, дайын өнім қолдау, өндірістік
операцияларды, жеткізу ... ... алу ... ... ... ... ... жеткізуде, өндірісті жоспарлауда материалдарға,
компоненттерге және жабдықтауыштарға қажеттілікті қанағаттандыру;
• материалдық ресурстарды, дайын өнім қорларын төмен деңгейде ұстау;
... ... ... тәртібін, сатып алу
операцияларын ... ... ... ... бұл ... жүзеге асыру
үрдісінде жүйе қажетті материалдық ресурстар ағымдарын қамтамасыз етеді.
MRP-I жүйесі өз ... ... ... ... ... ... ... анықтаудан бастайды. Содан кейін, жүйе өндірістік тәртіп
бойынша қажеттілікті қанағаттандыруға керек уақыт пен ... ... ... ... ... ... ... кешені. Бұл өндірістік ... ... ... мен ... қорлары негізінде белгілі бір
алгоритмдер арқылы барлық ... мен ... ... ... бағдарлама
кешені бөлімшелерге материалдық ... ... ... ... мен ... және тағы ... ... тобын береді.
Содан кейін барлық жоспарлар жүзеге асады. Осылай MRP-I ... ... ... ... ... итереді.
Өндірістік бағдарламаның бұзылуы мен өзгерістер кезінде ... ... ... ... ... анықтаудың мен өндеудің үлкен көлемдігі;
• логистикалық шығындардың ... ... ... ... ... ... аз ... тез арада орындауда,
тапсырысты өңдеу мен жеткізу негізінде өсуі;
• қысқы ... ... ... ... жүйенің және оның құрастыруының үлкендігінен көп ... қоса ... ... ... ... ... сұранысты
дәл бақыламауда және сақтық негізінде қосымша қорларды міндетті түрде
ұстау. Сақтандыру қорларының ... бір ... ... ... ... ... , JIT-ға ... жабдықтаушылардың сенімсіздігі мен
сұраныстың бірден өзгеруінен тұрақтылық береді [3].
Итеруші жүйелер ... ... ... ... ... ... ... ресурстарға сұраныс тұтынушылардың дайын
өнімге сұранысынан бейімделеді немесе ... ... ... жұмы ... ... MRP жүйелер ұзақ өндірістік
цикл кезінде қолданылады.
MRP-I жүйесінің кемшіліктерін жою ... MRP-II ... ... ... ... ... MRP-II жүйесі жоспарлауда
үлкен серпімділікке, жеткізуді жақсы жоспарлауға және сұраныс өзгерісіне
жақсы сезімталдыққа ие.
MRP-II-де сұранысты ... ... ... ... ... ... орынға ие.
MRP II Standart System жүйесі 16 топ қызметін сипаттайды:
1. Sales and ... Planning ... мен ... ... Demand ... (Сұранысты басқару).
3. Master Production Scheduling (Өндіріс жоспарларын құрастыру).
4. Material Requirement Planning ... ... Bill of ... ... спецификациялары).
6. Inventory Transaction Subsystem (Қойманы басқару).
7. Scheduled Receipts Subsystem (Жоспарлы жеткізулер).
8. Shop Flow Control ... цех ... ... Capacity Requirement Planning (Өндірістік қуаттылықты басқару).
10. Input/output control ... ... ... ... - ... ... ... Resourse Planning ( Ресурстар бөлуді жоспарлау).
13. Tooling Planning and Control (Өндірістік операцияларды жоспарлау
мен ... ... Planning ... ... Simulation (Моделдеу).
16. Performance Measurement (Қызметтің қортындыларын бағалау).
MRP II ақпараттық жүйе ... ... ... ... (сонымен қатар өндірістегі) және ... ... ... ... ... MRP II топ ... ... қорлар, өндіру, сату мен дистрибьюция, жоспарлау, жоспарды
орындауды бақылау, шығындар, ... ... ... және тағы ... жасалатын барлық үрдістерді біріктіру. MRP II -нің өндірістік
жоспарлаудағы міндеттер иерархиясы ... 3), ... ... ... ... II ... стандарттар жүйені қолданудың көрсеткіштері:
• ағымдағы кәсіпорынның қызметі туралы толық, ... ... ... ... түрлері, жоспарды орындау бойынша
нақты, толық, жылдам ақпарат алу мүмкіндігі;
• ұзақ мерзімге, тез және нақты кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... түзету;
• өндірістік және материалдық ағымдар ... ... ... ... ресурстардың нақты қысқаруы;
• бар ... ... ... мен ... ... ресурстардың балық түрлерін пайдалануда оңтайлы
тиімділікке жету, тұтынушылар қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында ... ... ... енгізу мүмкіндігі;
Кесте 3. MRP II/ ERP мен дәстүрлі АБЖ-нің өндірістік ... ... ... ... ... |Дәстүрлі АБЖ-дағы |
|жоспарлауд|сипаттамасы ... ... ... ... жоспарлау |
|ың негізгі| ... мен ... ... ... ... ... | |
| | ... |қосалқы | |
| | | ... | ... ... ... ... Plan-|Өндірістік |
|Plan |немесе ... ... ... ... ... ... ... |өндірі және өткізу |
|бойынша |түрінде тауар ... Ол ... ... ... ... ... ... |портфелі мен |
| ... Ол ... ... ... ... |кәсіпорын ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... ... ... |сметасы | |
| ... | ... | |
| ... ... | ... жұмыс | |
| ... | ... | |
| ... | ... мен | |
| ... | ... | |
| ... | ... | |
| ... | ... | |
| ... | | | |
| ... ... | | |
| ... | | | ... ... портфелі|Жоспар |Rough-cut |Өндірістік ... өнім ... ... ... ... ... ... |Planning-өндір|алынған тапсырыс |
|MPS ... ... Ол ... ... ... үшін ... ... |оны уақыт 0оры ... ... ... ... ... ала ... тарату. |
|жоспары) |Жоспар ... ... ... |
| ... ... бір |ологиялық |жоспары |
| ... ... ... ... ... туралы|
| ... ... ...... |ақпаратты қамтиды. |
| |тасырысты ... |мен ... |Оны ... |
| ... ... ... ... |деңгейі бойынша |
| ... ... ... ... |
| ... үшін ... ... |
| ... ... ... ... болады, |
| | | ... ... және ... | | ... ... ... | | ... |АБЖ ... ... |Өндіріске |Әркүндегі |Capacity ... ... ... |Requirements |бағдарламаны |
|ts ... ... ... - ... бөлімшелері|
|Planning –|Тапсрыты орындау |Кәсіпорынның |өндірістік |арасында тарату, ... ... ... ... |қуаттылықты ... ... ... мен|нақтылы |қамтамасыз ... ... ... |жоспарлау. |ететіндермен ... ... | ... ... | ... | ... және ... ... | ... ... ... | ... | ... ... |бір айға (бір| ... жоспарды |
| | ... | ... ... | ... | ... ... ... |
| | ... | ... ... |
| | ... | ... |
3 ... ... ... ... ... ... ... ... |бөлшектеу |және өндіріс ... ... ... |деңгейі мен |қуаттылығын |сәйкес ... | ... шегі ... ... |
| | | ... ... |
| | | ... | ... Floor |Күн ... ... ... |Capacity |Жылдам |
|Control, Data|жоспарды жүзеге|сағат немесе ... ... ... n, |асыру үшін, |минут |өндірістік ... ... ... ... ... пен ... |теңдей толтыру |жоспарлар күн |жұмысшы уақыт |өндіріс |
|жоспарлау ... ... ... ... |
|және бөлшекті|бөлшек-операция|дайындалады |толтырылуын ... ... ... |(кейбір |қадағалау, ... ... ... ... ... |ың, ... |құрал-жабдық |кезінде бірнеше|орындардың ... және ... ... ... ... болуына |ік |
|диспетчерлеу)|орын-орынмен | ... ... ... |
| ... | | ... |
| ... ... | ... |
| ... | | | ... ... ... жөнелту және келісім шарттарын орындау
негізінде келісім бөлімінің автаматтандырылуы;
• кәсіпорын қызметінің ... ... ... ... емес ... ... ақпараттық технологияға жұмсалған инвестициялардың қорғалуы;
• кәсіпорынның инвестициялау саясаты ... ... ... ... ... негізінде жоспарлар иерархиясы жатыр. Төменгі деңгейдегі
жоспарлар одан жоғары ... ... ... ... кәсіпорынан сыртқа кететін ақпаратты береді, ... ... ... ... ... кедергілерін белгілейді.
Сонымен қатар, жоспарлар ... ... ... ... ... ... жоғары деңгейге әсер етеді. Егер жоспарлар
қортындылары орындауға айқын болмаса, онда бұл жоспарды ... ... ... ... ... тиіс. Сұраныс пен ресурстар ұсынысын
белгілі бір жоспарлау ... және ... ... ... түзетулер жүргізуге болады.
ERP - Enterprise resource planning концепцияға сәйкес ... ... ... ... кіреді:
• жеткізу желісін басқару (Supply Chain Management - SCM, бұрын -
DRP, Distribution Resource ... ... ... мен ... ... ... ... Scheduling -- APS)
• Сатуды автоматтандыру модулі (Sales Force Automation -- SFA)
... ... ... автономды модуль (Stand Alone
Configuration Engine -- SCE)
• Ресурстарды толығымен ... (Finite Resource Planning - ... ... - интеллект, OLAP-технологиялар (Business Intelligence --
BI)
• Электронды коммерция модулі (Electronic Commerce -- ... Өнім ... ... басқару (Product Data Management - PDM)
ERP жүйесінің негізгі міндеті- жоғарыда аталған барлық үрдістерді
(уақыт пен ... ... ... ... сай ... ... кешені бір ғана біріккен жүйе
арқылы емес, операциялардың бағдарлама кешенімен жүзеге ... ... ... ... жатыр. Оған қажетті мамандандырылған үшінші
фирманың ... ... ... ... ... ... ... және т.б.)
ERP барлық негізгі операцияларды орындап, процедуралар мен қағидалар
кешенін айнымалы түрде жұмыс ... ... ... ... ... ... байланысты. Жоспарлы қажеттіліктер автоматты түрде
сатып алу үрдісіне беріледі және керісінше. Өнім бағасы мен ... ... ... ... Операциялар туралы ақпарат, өнім табысы, бөлімше
қызметінің нәтижелігі және т.б. дәл ... ... ... өлшенетін
методология орнатылады. Бұндай методологияны бизнеске енгізу нәтижесінде
оны жетілдіру үрдісі анықталып, ... ... ... ... ... шет еле ... ... жұмыс істеу
саласына, өндірісті ұйымдастыру жағдайына байланысты әр түрлі логистикалық
концепциялар ... атап ... JIT, KANBAN, MRP, DRP, ROP, QR, ... LEAN ... және ... қормен байланысты шығындарды минимизациялау мақсатымен, жүйе
звеноларына қажет уақытта, қажетті мөлшерде материалды ... ... ... өнімдерді жеткізу үрдісін синхронизациялауға
негізделген өндірісте, жабдықтауда және бөлуде логистикалық жүйелерді
құрудың ... ... ... JIT ... енгізу дайын өнім мен
сервистің сапасын жақсартады, ... ... ... және ... функцияларды интеграциялау есебінен менеджменттің фирмалық
стилін өзгерте алады. Дайын өнімдерді салыстырмалы ... ... ... ... ... ... ... материалды ресурстармен жабдықтау
циклын ынталандырады. Фирма сенімді жабдықтаушыларды таңдауға ... ... кез ... ... ... кестені бұзуы мүмкін.
JІT концепциясы логистикалық микстің барлық құрамдастарының шеңберінде
сапа ... ... және ... әсер ... Бұл ... ... жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарға және дистрибьюциямен айналысатын
кәсіпорындарға тиімді болып келеді.
KANBAN жүйесінің өзі сәйкес JІT концепциясының логистикалық ортасынсыз
жұмыс ... ... KANBAN ... мәні мынада: зауыттың барлық
өндірістік бөлімшелері, ... ... ... ... ... ... ... берген уақытта және қажетті көлемде ... ... ... Сонымен, құрылымдық өндіруші бөлімшенің қатаң өндіріс
тәртібі болмайды, кейінгі өндірістік-технологиялық цикл бөлімшесі тапсырыс
берген шеңберде жұмысын оңтайландырады. KANBAN ... ... ... ... жүйе ... ... оған тек карточкалар емес,
сондай-ақ өндірістік, тасымалдау және жабдықтау графиктері, технологиялық
карталар, ақпараттық ... ... және т.б. ... ... ... және ... кәсіби ауысуын реттеу жүйесі; өнім
сапасын жалпы (TQM) және таңдаулы бақылау жүйесі; өндірісті түзету ... т.б. ... ... табылады. Бұл жүйені көбінесе ауыр өнеркәсіп
саласында қолданған жөн. KANBAN ... ... ... ... ... көрсеткендей, ол өндірістік қорларды 50%,
таралықты - 8% ... ... ... егер айналым құралдарының
айналымдылығы тездетілгенде және дайын өнім сапасы жоғарылаған жағдайда.
MRP-I жүйе ... ... ... ... ... ... Бұл ... негізгі мақсаты өндірісті
жоспарлауда материалдық ресурстарға қажеттілікті қанағаттандыру ... ... ... төмен деңгейде ұстау, аяқталмаған өндірісті,
дайын өнім қолдау, ... ... ... ... ... алу
операцияларын жоспарлау. MRP-I жүйесі нарық талаптарына толық ... Бұл жүйе ... ... ақпаратты анықтауға және өндеуге шамалы,
логистикалық шығындары ... ... ... ... ... ... тәуелсіздігі, үлкен тапсырысты орындауға мүмкіндігі
төмен, жүйені құрастыру өте шығынды болып келеді. Бұл жүйе ұзақ ... ... ... сай ... II топ ... ... –жабдықтау, қорлар, өндіру, сату мен
дистрибьюция, жоспарлау, жоспарды орындауды бақылау, ... ... ... және тағы ... өндірістегі жасалатын барлық үрдістерді
біріктіру. MRP II MRP-I-дің жетілдірілген ... Ол ... ... туралы толық, сонымен қатар толығымен тапсырыстар, ресурстар
түрлері, жоспарды ... ... ... ... жылдам ақпарат алу
мүмкіндігімен ерекшеленеді. ... ... ұзақ ... тез және нақты
кәсіпорын қызметін жоспарлау және ... ... ... ... түзету, өндірістік және материалдық ағымдар мәселелерін
оңтайландыруды шешеді. Қоймаларда материалдық ресурстардың ... ... ... циклді жоспарлау мен бақылау. Өндірістік ... ... ... пайдалануда оңтайлы тиімділікке жету,
тұтынушылар қажеттіліктерін ... ... ... цикліне
өзгертулер енгізу мүмкіндік жасайды. MRP II тауарлы-материалды қорларды
17%, кәсіпорын ... 10% ... ... пен ... ... ... қысқара алады. Сонымен қатар, тұтынушыларға көрсетілетін қызмет
көлемі 16% жоғарлайды. Бұл концепция шағын ... ... ... ... ... ... ... келеді.
Келесі бөлімде Қазақстан Республикасында логистиканың даму мәселелері
және болашағы ... ... ... ... ... және оның даму
болашағы
2.1. Қазақстан Республикасында логистиканың даму мәселелері және
болашағы
Еліміздегі логистиканың даму ... ... ... ... ... және ғылыми көзқарасты талап етуі
Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуінің бастауымен сай келді. ... және ... ... ... ... ... ... нақты теориялық аппаратта және ... ... ... ... өндіруші күштердің,
технологиялардың, саяси жағдайдың, ... ... ... ... ... ... байланысты болып келеді. Отандық
бизнестегі логистикалық көзқарастың мүмкіндіктерін және ... ... ... ... ... жағдайдан және
экономикалық реформалар қадамының ... ... ... ... ... ... табылмайтын экономикалық талдауға берілмей-ақ
Қазақстандағы логистикалық концепцияның даму ... ... ... ... ... ... ... ауыр жалпыэкономикалық
жағдай және әлеуметтік қиыншылық ... ... ... ... ... үшін таңсық логистикалық
идеялардың ... ... ... ... ... ... ... және мемлекеттік меншіктің маңызды салалардағы
жоғары дәрежесі, қаржылық ... және ... ... және өмір сүру ... ... созылмалы негативті
экономика реструктуризациясы және инвестиция ашылуы – бұның барлығы
Қазақстанның ... ... ... ... ... толық теріс сипаттамасы емес.
Екіншіден, көп уақыт бойы отандық экономикада логистиканы ... ... және өнім ... ... ал ... негізгі (фундаменталды) орынды алады. Тарихқа қарасақ, елімізде
қолдану саласы өндірістік саладан, соның ішінде, тауарды және ... ... ... ... ... қойған. Айналым сферасы
тауардың өндірушіден тұтынушыға жай жетуімен, қанағаттандырылмаған сұраныс
жоғары ... ... ... және ... ... ... сапасының төменділігімен сипатталады. Айналым сферасы ... ... ... басқару персоналының жетекшілері
экономикадағы айналым саласының рөлін дұрыс бағалай білмеген.
Үшіншіден, бүгінгі ... ... ... инфрақұрылымы даму
деңгейінің әлемдік орташа деңгейінен әлдеқайда қалып бара жатыр (ең алдымен
өнімді қолдау саласында). Осы ... ... ... ... ... ... тауар өндіруші құрылымдардың бейрационалды дамуы (өнеркәсіпте және
саудада ойластырылған тауар өткізу жүйесінің стратегиясының ... және ... ... ... ... ... ... заманауи электронды коммуникациялар жүйесінің, электронды желілердің,
байланыс және телекоммуникация жүйелерінің даму деңгейінің төмендігі;
• автомобильді жолдар саласында қалып қойған транспорттық ... ... ... және ... ... ... ... және санының аздығы;
• транспорттың барлық түрлерінде ... ... сай ... ... ... ... ... құрамының
физикалық және моральдық жоғары дәрежелі тежелуі;
• қоймалық қожалықтардың өндірістік-техникалық базасының даму деңгейінің
төмендігі; өнімді өңдеуге арналған ... ... ... ... ... ... механизация мен автоматтандыру
деңгейінің төмендігі;
• қазіргі заманғы шөлмек пен ... ... ... ... ... дамуы және т.б.
Жоғарыда көрсетілген факторлар мен негативті жағдайлардың Қазақстан
экономикасына логистикалық ... ... ... ... ал бұл ... ... ... ішінде орындау мүмкін емес.
Дегенмен, 1990-шы жылдардың басында, яғни нарықтық ... ... ... ... ... ... Қазақстанда экономиканың әртүрлі
салаларында логистикалық идеяларды ... ... ... ... ... болатын. Аталған қадамдарды екі үлкен топқа бөлуге ... ... және ... ... [7].
Ғылыми-техникалық қадамдар жоғары оқу орындарындағы логистикаға тура
немесе жанама қатысы бар пәндерін кең ауқымымен ... ... ... ... ... ... ... теориялық
базасын құрайтын жүйелік талдау, техникалық және экономикалық ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету
теориясы, байланыс және өзге ... ... ... ... ... ... ғалымдарымыз бен мамандарымыз материалдық-
техникалық қамтамасыздандыру және өндірудің түрлі аспектілерінде, ... ... ... ... ... ... ... түрде
жоспарлауда, өнімді қолдану саласында көліктің жақсы ... ... ... қожалығын ұйымдастыруда және т.б. ауқымды ғылыми ... ... ... қосты.
Отандық экономист ғалымдарымыздың материалдық ағымдардың қозғалысы
туралы ғылымының дамуына қосқан орасан зор үлестерін атап өтпеуге болмайды.
Профессор ... Л.Ф. ... ... ... ... атты кітабында былай дейді:
«Жалпыға белгілі, қоғамдық өндірісте қоғамдық үрдісімен байланысты
ауқымды шығындар өз ... алып ... Бұл ... ... аяқтау, қаптау,
тасымалдау, сақтауды тоқтату, мұнда тоқтату дегеніміз – қолдану саласындағы
өндіріс ... ... ... ... ... саласындағы
тасымалдауға, сақтауға және тауарларды өңдеуге кеткен еңбек өндіруші еңбек
болып табылады. Ол ... ... ... ... ... және тауардың бағасының үстіне жаңа баға қосады [17].
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... өндірілмейтін шығындар сияқты түрлері бар. Бұл - көбінесе
технологиялық үрдістің жете дамымауынан, ... ... ... ... ... ... ... өндіріс үрдісінде бейрационалды
түрде жұмсалған тірі еңбекті жоғалту; қоғамдық еңбекті ... ... ... және ... да ... ... оларды
дайындау, эксплуатациялау, сақтау, жеткізу, қолдану ... ... ... ... ... ... жоюға негізделген логистиканың
негізгі концепциясын толығымен түсіндіріп берді. Содан кейін оның айтуынша:
«...қамтамасыздандыруды ... ... тек ... арналған
материалдық ресурстардың санымен ғана ... ... ... ... ... үнемділігімен және оның кәсіпорындардың
белгілі уақытқа ... және ... ... ... ... қабілетімен бағалануы керек». Егер осы принципті басқаша
түсіндіретін болсақ, онда ... ... ... ... ... ... ... болады. Яғни өнімді қажетті ... ... ... ... ... ... жеткізу.
Материалдық-техникалық қамсыздандыру оңтайландырудың мәселелерінің
шешімін автор салааралық баланс көмегімен тұрмыстық байланыс ... ... ... ... ... қожалықты тек жоспарлық жүргізумен
сипатталған, сөзсіз бұл анализ экономиканың дамуына зор ықпал еткен. Бірақ
бүгінгі күнде де оның ... ... ... кетуге болмайды. Сухова Л.Ф.
былай деп жазады: «Салааралық баланс жалпыэкономикалық пропорциялар мен
жеке ... даму ... ... өзара объективті түрдегі
функционалды байланысты ... ... ... ... Өндірістік кешендегі салааралық байланыс ... ... ... ... ...... ... және металлөңдеу, қара металлургия, химиялық
өндіріс - өзара байланысты кешен ретінде дамып келеді, бұл жалпы өндірістік
кешеннің экономикалық ... ... ... ... автор ауданаралық экономикалық байланыстарын жетілдіру
мүмкіншіліктерін сараптайды: ... ... ... анықталуы, оның ... бір ... ... алдағы
дайындаушылардың, өнімді тұтынушылардың және ... ... ... ... себепші болады;
кәсіпорын өндірістік-техникалық мақсаттағы тауарларды сатып алу және ... ... ... ... ... ... ара-қатынастарына
түсетінін анықтайды. Ең нәтижелі және мақсатқа сәйкес өндірістік үрдістің
үзілмеуін ... ... ... ... сапасын, өндірістік қордың
мейлінше аздығын, минималды құжат айналымын, керекті ақпарат ... ... ... қатынастарының қарапайым құрылымын ... ... ... түрі деп ... керек». Қазіргі заманның
тілімен айтқанда автор ... ... ... ... жүйесін зерттеген.
Сонымен қатар біздің ... ... ... ... ... ... Л.Ф., Сариев ... ... ... атты ... ... ... ... салаларының нәтижелілігін көтеру мүмкіндіктерін
игереді, соның ішінде транспорттың жұмысын қарастырады. Олар былай ... ... ... ... ... ... ... мен базаларынан тікелей құрылыс алаңына, ... ... ... және ... ... сәйкестігін
қамтамасыз етеді, жүк айналымын азайтуға мүмкіндік береді, яғни аралық
базалардың қойма ... ... де ... ... сәйкес
өндірістік қордың деңгейін және оларды сақтауға арналған қаржыны ... ... ... ... ... университетінің профессоры Тулембаева
А.Н. айтуынша логистикалық шығындарды оңтайландыру арқасында кез ... ... ... ... ... ... 1%
азаюуы, табысты 14% көбейтеді деп есептелген. ... ... ... ... Тек қана есептеу нәтижесінде. Яғни ... ... ... түрлері, өткізу жүйесінде қоймалар саны
және т.б. есептелінеді. Логистика кез келген элементі ... ... ... яғни ... ... ... ... жүйе [11].
Қорытындылай келе, қоғамдық өндірістегі материалдық техникалық
құралдардың қозғалыс үрдісінің нәтижелілігіне әсер етеді». Айта ... ... ... ... ... ... және бүкіл әлем бойынша кеңінен
қолданылатын «Дәл мерзімде» атты дүниежүзіне танымал ... ... сай ... ... ... ғалымдармен қатар осы мәселелермен Сагадиев
К.А., Хожаназаров К.Х., ... С.Р., ... Ф.Ф. және т.б. ... ... өзі және ... ... ... пән бізде жақында
ғана қолданылып, дәріс оқыла бастағанына қарамастан логистиканың бөлек
теориялық ... ... ... оқу ... ... ... ... және өндіруін ұйымдастыру, қоймалық
және шөлмектік ... ... ... ... материалды
ресурстарды тұрақтандыру, өндірісті, оперативті-күнтізбелі ... ... ... және ... ... сауданы ұйымдастыру және т.б.
пән кешендерінде игерілді.
Көрсетілген пәндердің нарығына көшуге ... ... ... ғылыми-зерттеулік өңдеулерде территориалдық, салалық және ведомстволық
көзқарас басым болды. Өндіріс және тауарды ... ... ... ... ... өзіндік жергілікті қызығушылықтарын және
орталықтандырылған жоспарланған экономиканында жұмыс істеу мақсатын жүзеге
асыру ... ... ... ... ... Біріккен
парадигмалар және маркетингтік аспектілерде ... ... ... ... ... дейін қабылдануы мүмкін емес еді.
Сол уақытта ҚазСР, кейін Қазақстанның да экономикасындағы ұзақ ... ... және ... ... қазіргі кезде біз логистиканың
ерекше билігіне жатқызып жүрген ... ... ... ... ... ... ... Өнеркәсіптік өндіріс
салаларында бұл ішкі өндірістік ... ... ... ... ... ... икемді автоматизацияланған өндірістерге
және роботтандырылған кешендерге, жобалауды автоматтандыру жүйелерін
жүйелерінің ... ... ... ... ... ... САПР, оперативті өндірістік оптималды жоспарлау жүйелерін,
MRP/DRP, KANBAN және т.б. шетелдік жүйелер ... ... ... ... және ... ... жүйелерді нәтижелі қолдану мысалдары
белгілі [1].
Қолдану саласының өндірістік-техникалық базасын және көп ассортиментті
материалдық ағымды ... ... ... ... ... орталықтандырылған, салаландырылған,
территориалдық және ... ... және өнім ... ... ... ... ... яғни КСРО-ның бұрынғы
құрылымдары Мемлекеттік қамтамасыздандыру, Мемлекеттік ... ... және ... ... өнімдері. Мемлекеттік
қамтамасыздандыру және ... ... ... ... ... ... Қазақстан территориясында нарықтық
құрылымдарда мықты қоймалық ... және ... ... ... ... ірі ... ... түйіндер және жүк терминалдары, контейнерлік пунктер, әртүрлі
транспорт және байланыс кәсіпорындары, ... және ... ... ... және ... сауда нысандары және т.б.
қалған және де жұмыс жасайды.
Осылайша, қарастырылған ... ... ... ... және өнім ... ... логистикалық
концепцияның түпнұсқалық шығуын құрайды. Логистикалық ойлауды тұрмыстық
жетекшілердің және әр түрлі ... ... ... ... ... және т.б. ... ... тез арада енгізу,
«Логистика» мамандығы бойынша кадрларды интенсивті түрде дайындау қажет,
осы салада орта және ... ... ... ... ... және
квалификацияларын жоғарылату қажет.
Әрине, экономиканың әр түрлі салаларында логистиканың техникалық және
технологиялық, өндірістік базасын дамыту және ... ... ... құрылымдарын, әр түрлі дәрежедегі микро - макрожүйелерді, сонымен
қатар кең ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттермен интеграция саясаты
территорияда кең ауқымды логистикалық жүйелердің ... ... ... ТҰК ... ҚӨТ ... мемлекеттердің құрылуына алып ... Кең ... ... құру ... ... ... ... оған ең
алдымен транспорттық жүйелер жатады.
Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, интеграциялық ... және ... ... ... ... ... жүк ... ағымы тосқауылсыз өтуі үшін ... ... ... ... Олар ... ... экономикалық және мәдени байланыстарын
қамтамасыз етумен байланысты.
Транзитті тасымалдың өсуі ұлттық транспорттық жүйелердің ... ... ... ... ... олардың
қайта шығару және жетілдіруіне жағдай жасайды. ... ... ... ... осы ... ... ... және қаржылық ағымдар АҚШ
– Еуропа – ... ... Азия және ... ... ... ... Қазақстанның негізгі мақсаты елдің Еуропа мен Азия ... ... ... ... ... ... жағдайын толық
пайдалана білу.
Осылайша, жақын арада Қазақстандағы ... ... ... оны ... ... қолдану болады. Халықаралық жүк тасымалына
қатысатын отандық транспорттық және экспедициялық кәсіпорындар ... жүк: жүк ... ... ... және ... ... ... және «Есіктен-есікке дейін» тасымал
технологиялары, жүк ... алып ... ... ... ... ... логистикалық технологияларын енгізу керектігін
түсінді. Ірі Қазақстандық мемлекеттік немесе жеке ... ... ... өздерінің терминалды желілерін, жүк таратушы
және логистикалық орталықтарын, ... ... ... ... ... бастады.
Халықаралық нарықта транспорттық кәсіпорынның жұмыс істеуінің әдетегі
белгілері транспорттық фирмалар және әр ... ... ... ... күшеюі ретінде объективті жағдайлар,
тұтынушылардың тарифтерге және транспорттық ... ... ... ... қоя ... ... келеді. Батыстағы халықаралық транспорт сервисінің
соғыстан кейінгі жарты ғасырлық тәжірибесі көрсеткендей, ... ... ... ... яғни кең ... логистикалық сервистің
әлдеқайда үлкен бөлігін алып отыр [6].
Тауарды жер шарының кез келген ... ... ... ... ... ... ... орнынан қарағанда, былайша
қарастыруға болады: «Керекті ... ... ... және ... ... уақытта және минималды шығындармен, керек жерге жеткізіледі».
Соның ішінде шығындар ... ... өз ... ... және де әлемдік
өткізу жүйелерінде ... ... және ... ... физикалық
таратылуымен логистикалық операциялар шығындарына байланысты. Логистикалық
шығындар құрылымында транспорттық ... ... 70%-ға ... ... ... ... ... жүйенің құрылуында орасан зор
рөл атқарады.
Қазақстан үшін оның үлкен территориясымен қайта шығарудың ... ... ... ... ... ... транспорттық
коммуникациялар, сол аудандағы транспорттық және транспорттық-экспедициялық
кәсіпорындар, ... ... ... және т.б. маңызды орын
алады. Әрбір ауданының экономикасының қолдану саласында ... да ... ... ... ... ... тобы жұмыс
жасайды: транспорттық фирмалар, көтерме сауда делдалдары, ... ... ... ... және ... нәтижелі қызмет көрсету, көптеген транспорттық-
логистикалық фирмаларды және ... ... ... ... ... жергілікті транспорттық-логистикалық жүйесіз мүмкін емес.
Осы жүйелердің ... және ... ... ... ... дамуына, транспорттық-логистикалық қызмет көрсетудің
жоғары сапасының арқасында тұтынушыларға қызмет көрсету нәтижелілігін
ұлғайту, олардың ... ... ... ... ... ... ... және қаржылық ағыммен қамтамасыздандыратын заманауи
логистикалық басқару технологияларын енгізу.
Еліміздің экономикасында қалыптасқан ... ... жаңа ... ... ... ... және ... қозғалысының
логистикалық принципіне негізделген жаңа жүйенің пайда болуын талап етеді.
Жергілікті жүйенің логистикалық қызмет көрсету қалыптастыру стратегиясы ... ... жүк ... және жүк ... ... ... көпмақсатты мультимодальдық терминалдық кешендердің, сонымен қатар
олардың тасымалдаушылар, ... және ... ... ... және телекоммуникация арқасында басқа да логистикалық серіктестермен
жұмысын басқару және ... ... ... ... ... ... ... Жергілікті макрологистикалық жүйе
клиенттерді әлемдік стандарттарға өндірістік технологиялық деңгейімен және
тұтынушыларға логистикалық қызмет көрсету ... және ... ... ... ... жүк өңдеуші, кедендік
және сервистік қызметтер жиынтығымен қамтамасыз етуі қажет.
Біріншіден мультимодалді транспорттық дәліздердің логистикалық қолдау
жүйесінің жетілдірілуі ... ... ... ... құрылымдардың
пайда болуына негізделе әр түрлі деңгейдегі логистикалық орталарда олардың
функцияларының координациясы ... ... жүйе ... ... ... асыруға бөлінетін бюджеттік құралдарды және
инвестицияларды тиімді пайдалануға ... ... ... ... жүйенің рационалды дамуын жүзеге асыру, бейрационалды ... ... ... ... және ... ... ... сапасын жақсартуды қамтамасыз етеді
[9].
Қазақстанның жергілікті макрологистикалық жүйесінің ... ... ... қолдау көрсетуі мыналарды қамтамасыз
етеді:
• аудандардың әлеуметтік-экономикалық сауалдарын ... жаңа ... ... және ... ... ... ... жұмыс істеу
деңгейін жоғарылату; қала ... ... ... ... ... ... және ... сервис нарығының кеңеюінен;
• тұтынушыларға транспорттық-логистикалық қызмет көрсету сапасының
жақсаруы, қызмет көрсету сапасының заманауи біріккен ... ... және ... ... ... ... базасының дамуы арқасында әлемдік
стандарттарға жақындату;
• сыртқы экономикалық байланыстарды шетелдік ... ... ... ... ... жүйеге тарту,
әлемдік стандарттарға сай экспорттық-импорттық операциялардың
транспорттық-логисткалық қызмет ... ... ... ету. ... ... арқылы жүзеге асырылатын
интермодальді тасымалдаудағы әлемдік ... ... мен ... ... ... ... логистикалық орталықтар және сертификациялау орталығының
транспорттық-логистикалық ... ... ... ... ... жүйесі арқылы мониторинг жүйесінің,
транспорттық-логистикалық қызметтердің нарығын қалпына ... және ... ... ... ... ... ... кері әсерін азайту жергілікті
материалдық-транспорттық ағымды рационалды ... ... ... таңдау, қозғалмалы құрамның және
технологиялық тасымалдаудың халықаралық стандарттарға сәйкес
рационалды таңдау арқылы;
• ауданда отандық және ... ... және ... ... ... отандық және шетелдік транспорттық және логистикалық фирмалары
үшін бір нормативті құқықтық ... және ... ... ... ... және оның жұмысының мультимодальдық және
интермодальдық тасымалдау арқылы оны қолдау ... ... ... ... ... ... ... кешеніне кіретін жергілікті тасымалдау
нысандары басқа өнеркәсіптер және ... ара ... ... де мемлекет деңгейінде де, сонын ішінде ауданаралық, аймақаралық
және халықаралық экономикалық байланыстарда ... ... ... қалыптасуына қатысуы қажет. Сонымен қатар тасымалдау шешуші болса
да, бірақ қазіргі кездегі кең ... ... ... жүйелердің
жалғыз функциясы емес. Өнімді өндірушілер мен тұтынушылар арасында оларға
көрсетілетін ... ... ... ... ... ... және ... алу, түрге бөлу, қаптау, қоймалау,
сақтау, шоғырландыру, жүк ... ... және т.б. ... ... ... өндірушілер қатарының үлкен бөлігін қадағалау
логистикалық қызмет ... ... ... ... және өндіру саласындағы шығындарды азайтуға, логистикалық
фирмалардың кірісін көбейтуге көмектеседі [10].
Қазақстандағы логистиканың дамуының осы ... бар ... ... ... өз ... тапқан. Ол жерде Н.Ә.Назарбаев былай ... ... ... ... және ... ... ... территориясы арқылы өткен бүгінгі күні де тоқтамады. Қазақстанның
мақсаты отандық транпорттық коммуникациялық ... ... ... ... ету және ... территориямыздан өтетін сауда ағымын
көбейту.
Бұл сала ... ... ... және ұзақ уақыт бойы шоғырланған өсу
стратегиясымен жүру керек, ұлттық диверсификацияда және жаңа ... ... Олар ... ... және ... ... Бұл стратегия автомобиль құрылысы, туризм, сервис
жүйесі, жол және капиталдық құрылыс және отандық ... өз ... әсер ... ... ... ... да болашағы бар даму бағыттары алдағы
жылдары оны ... және ішкі ... ... ... жетілдіруде, тұрмыстық және материал жүргізуші байланыстарда
технологиялық кешендерде және экономикалық ... ... ... ... ... шетелдік капиталистік елдерде логистиканың
тарихи жолды қайталаудың қажеті жоқ. ... ... ... ... ... ... ... біз тез қарқынмен заманауи
логистикалық көзқарасты және отандық бизнестегі ... ... ... ... қажет.
Мамандардың айтуы бойынша, Қазақстанның ритейл нарығы түгелдей бос
деуге болады. Тұтынушылық ... бұл ... ... мен ... ... ... тез ... өсе алады. Бұған дәлел ретінде ... ... ... ... ... ... ... өткен жылдың желтоқсанынан бастап, Қазақстанның көтерме нарығында
Lacorte ... ... ... істеуде;
• Ресей Федерацияның «Вестер» көтерме желісі ... ... ... ... ... ... «Арбат Престиж» компаниясы Қазақстан ... ... ... ... Raimbek Group ... ... Қазақстандағы ритейл нарығында орнын
ұлғайтпақ;
• Финдық Finn Flare 2007 жыл өзінің 4 сауда нүктесін ... ... и ... ... ... ... ... бастап «Эльдорадо» және Sulpak қазақстандық желісінің
біріккен жобасы жүзеге асуда.
Бірақ ... ... көп ... ... ... иеленуде.
Бәсекелестіктің классикалық түрдегі түсінігі рейтеил нарығында жоқ. Қазіргі
күні желілік ритейл, мамандардың пікірінше көтерме тауар айналымның ... ... ... ... болуы аймақтар мен нарықтың дамуына
шектелуіне себептер бар:
• жоғары логистикалық шығындар;
• халықтың төмен тығыздығы.
Ірі сауда ... ... 2-3 жыл ... ... ... ... ... талап етеді, тарату орталықтар желісін құру арқасында.
Тауар дистрибьюторлары. Қазақстан ... ... ... ... ... ... мұқтаж. Мысалы:
• «Кока-Кола Алматы Боттлерс» компаниясы;
• «ПРОКТЕР ЭНД ... ... ЖШС ... ... сыра ... компанияның дистрибьюторы;
• «Астана ... ... «Subaru Motor ... ... - ... Қазақстанда эксклюзивті
және бірінші дистрибьюторы;
• «Алем Мото Қазақстан» ... YAMAHA ... ... ... ... «Turan MC» ... Hyundai Heavy ... Co., Ltd
Қазақстанда ресми дистрибьюторы;
• «ДОРС Қазақстан» ... Magner ... ... ... ... көрсетеді;
• «Центр МТС-cервис» ЖШС ерекше МАЗ, КАМАЗ, КРАЗ, МЗКТ және ... ... ... Кез-келген импорттық дизельді
техника үшін Fleetguard фильтрлері;
• «АВТО-ПРОДУКТ» ЖШС –TOTAL LUBRIFIANTS ... ... ... ... (ELF ... таңбасы); GENERAL MOTORS
американдық концерны (ACDelco сауда таңбасы).
Логистикалық қызметтің отандық провайдер-компаниялары 5 ... ... ... ... ... ... ... транспорттық-логистикалық жүйе мұқтажға ие халықаралық логистикалық
операторлар бар.
5 сурет. Қазақстан нарығында логистикалық қызмет көрсететін провайдер-
компаниялар
Қорыта келгенде, қазіргі таңда Қазақстандағы ... ... ... мен ... ... логистиканы игеру және оны
кәсіпорындағы басқару жүйесімен ... ... ... ... ... ... бәсеке, халықтың төлем кабілеттілігінің төменділігі,
кәсіпорынның айналым кұралдарының жеткіліксіздігі, өндірістік шығындардың
үнемі өсуі ... ... ... ... ... өткізуді
қиындатуда.
Әрбір кәсіпорынның нарыққа дұрыс қадам ... үшін ... ... ... ... бұл логистика өз бетінше кешенді сала ретінде қызмет
етеді деп айту қиын, себебі кәсіпорынға ... ... ... зат, оны ... ... ... ... қандай әдіс қолдану деген
сұрақтар туындайды бұл сауалдардың әр бірі өз ... ... ... ал осының бәрін дұрыс қолданбауы ... ... ... яғни сондықтан нарықтағы кәсіби
маманданған логистиканы ... ... ... ... ... болады.
Келесі бөлімде Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... логистикалық
қызмет нарығындағы алатын орны, көрсететін қызмет сипаттары, ерешеліктері,
артықшылықтары, кемшіліктері, даму болашақтары ... ... «High Tech Logistic ЖШС» және «Хак ... АҚ» логистикалық
кәсіпорындарының іс-әрекеттерін талдау
Қазіргі кездегі Қазақстанның экономиканың ... ... ... ... ... ... ... даму үстінде. Бірақ толық
бағалық логистикалық қызмет нарығының болмауы, ... ... ... корпорациялардың келуіне ірку фактор болып табылады.
Клиенттердің тұтынушылық қажеттіліктерін қанағаттандыра ... ... ... ... мәселелердің бірі.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.А Назарбаевтың тапсырысына жүгіне
отырып, Қазақстанның үкіметі Қазақстан экономикасын ... ... ... жаңа ... жүзеге асыра бастады.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі даму ... ... ... логистикалық жүйенің ... ... ... және ... ... жұмыс істеуін қамтамасыз ету
механизімін құрастыру болып табылады.
Осы ... ... ... даму ... ... ... және басқа нарық инфрақұрылым ... ... ... ... ... ... ... керек.
Қазақстанның нарықтық қатынастарға өте бастауы ... ... және ... ... ... ете бастады.
Экономикалық талдаудан бұрын, Қазақстанда логистикалық концепцияның
даму үстіндегі жолда негізгі кедергілерді ... көп ... ... ... ... Батыста логистиканың
негізгі орнын алатын айналым (тауарды жабдықтау және өткізу) ... ... ... ... елде ... ... ... өндіріс сферасыдан
артта дамыды, әсіресе тауар мен қызметтер өткізуді ұйымдастыру. Айналым
сферасы тауардың ... ... ... өткізілген, сұраныс
қанағаттанбаған, ... ... ... ... төмен сақтықпен
ерекшеленеді. Айналым сферасы «қалдық принцип» бойынша қаржыландырылған.
Басқарушы мамандар экономикада айналым ... ... ... жоғары
деңгейде болды.
Екіншіден, Қазақстанның қазіргі кезде экономикалық ... ... орта ... артта қалуда (тауар айналым
сферасында). Бұл жердегі жағымсыз жақтар келесідей:
• тауар өткізуші ... ... емес ... ... ... ... коммуникацияның, электрондық
желілердің, байланыс және телекоммуникация жүйелерінің ... ... ... ... ... ... ... жолдарында.
Автомобильді, мультимодальды, кедендік терминалдар санының
аздығы мен техника-технологияның ... ... ... ... ... ... барлық транспорт
түрлерінде қазіргі заманғы транспорттық жабдықтардың болмауы.
Транспорттың жоғары деңгейде физикалық және моральды тозу;
... ... ... ... ... ... ... өңдеу қазіргі заманғы техникалық құрал-жабдықтардың
жетіспеушілігі. ... ... ... ... төмен даму деңгейі.
Көрсетілген фактілер мен жағымсыз жақтар Қазақстан экономикасына
логистикалық концепцияның ... ... ... тез ... ... ... жақын арада Қазақстанда логистиканың дамуы ... және ... ... ... болады. Отандық транспорттық және
экспедиторлық кәсіпорындар бірінші болып, өздерінде ... ... және ... ... ... технологияларды енгізді.
Интермультимодальды және терминалды жүкті тасымалдау жүйесі дәл уақытта
және есіктен-есікке тасымалдау ... және ... ... мемлекеттік және жеке меншік кәсіпорындары ... ... ... ... жүкті бөлшектеу және ... ... ... ету ... ... жүйелерін құра бастады.
Осындай кәсіпорындардың бірі «High Tech Logistic» БК ЖШС, кәсіпорын
осындай мәселелерді шешіп, ... ... ... ... бір ... ... Tech Logistic» логистикалық оператор 2005 жылдың басында
құрылған. Ол «Amanat Invest Group» ... ... ... ... Сол
жылы бірінші эксплуатацияланатын алаң «ИКаР» іске ... ... ... ... 25000 ... ... Онда кеден-брокерлік қызмет пен
транспорттық қызметкөрсетеді. УСҚ-ны ... мен ... ... ... лицензия алынған болатын. 2006 жылы көлемі 35000 паллето-
орынды құрайтын «Первомайский» кеден-қоймалы ... ... ... 2007 ... ... Алматы қаласынан 10 км қашықтықта орналасқан
жерде (Алматы-Қапшағай трассасы) «DAMU» ... ... ... ... «DAMU» Индустриальды-логистикалық орталық 210 га
жерді алып жатыр. Компанияның жоспары бойынша «DAMU» ... ... ... ... ... ... қатар, Астана қаласында 40000
палетто-орынға арналған «DAMU Astana» логистикалық орталық салына басталды.
Компанияның басты мамандануы-бұл барлық бекітілген шарттар ... ... ... ... сай, ... ... ... орталықтардың сапалы түрде құру және дамыту.
Өзінің құрылу уақытынан бастап ... ірі ... ... ... ... ... тұтынушының мұқтаждығын ... ... ... ... ... ... ... сыртына шығару арқылы шешілді. Басында ... ... ... ... ... жұмсалды. Себебі, Қазақстанда
коммерциялық қызметтің тиімділігін арттыратын логистикалық ... ... ... ... ... және кедендік тіркеу бойынша
мәселелерді тиімді тасымалдау, жаңа технологияларды қолдану арқылы шешеді.
Қоймалар логистикалық жүйенің ... ... ... Қорларды
сақтауға әдейі құрастырылған орындардың болуы, материалдық ағымдардың
жүрудің ... ... ... біріншіден шикізат көзінен бастап, соңғы
тұтынушыға дейін.
Қазіргі заманғы қойма логистикалық операциялар ... ... ... ... ... кең ... қоймалау, жүкті қайта өңдеу,
орау, тасымалдау, ақпараттық ... және т.с.с ... ... Tech ... ... ... ғимараттар қазіргі заманғы
құрал-жабдықпен қоймалық автоматтандырылған есеп жүйесімен жабдықталған.
Бұл ... ... ... ... ... ... тауарларды қоймаға
келу уақыты бойынша, өндіру ... ... ... ... ... жеңіл басқаруға ... ... ... ... ... ... ... температуралық шарттарды талап ететін тауарларды сақтау;
• іріленген жүкті сақтау;
• тиеу-түсіру жұмыстары;
• тапсырыс берудің арнайы талаптары бойынша тауарды өңдеу;
... ... және ... ... ... ... сақтау;
• қоймада жүктің қозғалысы бойынша керекті есептер беру;
• бас қоймада, УСҚ, кедендік, дәріханалық қоймаларда сақтау.
Компания транспорттық ... ... ... ... ... ... табу;
• есікке дейін принципі бойынша Алматы; Алматы облысы бойынша жүкті
алушыға толық кешенді ... ... ... қалалары бойынша авто, теміржол транспортпен
дистрибуция;
• барлық тәуекелділікті ең ... ... ... ... жіктің қай жерде орналасқандығы туралы тез ақпарат беру;
• жүкті тасымалдау кезінде қауіпсіздікті сақтау;
• әр клиентке жеке ... ... ... беру ... кең агенттік, әріптестік желілік;
• экспорт-импорт тауарларды «есіктен-есікке» жүйесі бойынша жеткізу.
Компания ... ... ... ... ... ... кедендік рәсімдеу
• тауарға сәйкес сертификаттар алу
• рұқсат беру қағаздарын рәсімдеу (ветеринарлық, ... ... УСҚ мен ... ... ... көрсеткендей, компания қоймалары кең ауқымды логистикалық
операциялар бойынша қызмет көрсетеді.Тұтынушыға қоймалау, ... ... ... ... ... және ... логистикалық шешім бойынша
кең ауқымды таңдау береді.
Бұл ірі логистикалық орталықтардың негізгі ролі. ... ... ... ... ... ... ... терминалдары туралы айтуға
болады.
«ИКаР» кедендік-қоймалық терминал. Көлемі-25000 паллето-орын. Ярус
саны 3-4. Жүкті паллетті және ... ... ...... паллеттарда
сақтау. 17 вагонды бірдей қабылдай алатын, қоймалық ... кіре ... ... бар. 150 жүк ... ... бар ... ... ғимараттардың көлемі-1500 кв.м.
«Первомайский» кедендік-қоймалық терминал. Көлемі-35000 паллето-орын.
Ярус саны 7. Жүкті ... және ... ... ...... ... 13 вагонды бірдей қабылдай алатын, ... ... ... ... ... бар. 150 жүк машинаның сыйымдылығы ... ... ... ... көлемі-500 кв.м.
«Первомайский» және «ИКаР» кедендік-қоймалық терминалдардың
технологиялары:
• қоймаларды басқару жүйесі;
... ... ... ... жүйесі.
«Первомайский» және «ИКаР» кедендік-қоймалық ... 2500 ... ... 1 ... жүк ... 30 минут ішінде
түсіру. «Первомайский» және «ИКаР» барлық жүқтің негізгі ... ... ... ... (УСҚ, бос, кедендік және ақпараттық қоймалар),
құрал-жабдықтар мен ... ... ... ... ... ... ... қозғалысын қамтамасыз етеді.
«DAMU» индустриалды-логистикалық орталық. ИЛО «DAMU» - бұл Алматы үшін
ең ... ... «DAMU» ... мәселелерді шеше алады. «DAMU» Алматы
қаланың ... ... ... Бұл ... қаладан тыс болуы
тасымалдауды жеңілдетеді. ИЛО «DAMU» түгелдей автономды инфрақұрылым
(энергия ... ... ... ... ... ... жылдамдықты
интернет) қамтамасыз етілген. Өндірістік алаңдар ... ... ... 5 га-ға дейін). ИЛО «DAMU» территориясында көлемі 500000 кв.м,
150000 паллето-орынды қамтитын қоймалар бар.
«DAMU Astana» ... ... ... ... өсіп, дамып, құрылыс үстінде. Республиканың астанасымен бірге
Астана солтүстік қақпа өндіріс сферасында. Қаланың бұл ... ... ... ... ... ішінде тез тарату үшін қазіргі заманғы және
жоғары техникалық логистикалық саябақтардың болуын ... ... ... ... ... өткізуді басқаруды қамтамасыз етеді. Парктің
өзінің өндірістік ... мен ... ... ... ... ... орналастыруға мүмкіндік береді. «DAMU Astana»
транспорттық логистикадан қарағанда ең ыңғайлы ... ... ... сақинасы мен аймақаралық трассаның жанында.
«High Tech Logistic» ЖШС-ның болашақтағы жоспарлары: 3А стратегиясы-
бұл Қазақстанның ең ірі ... ... бір ... ... ... ... торап өзінің аймағын қамтиды.
Ақтөбе-Батыс, Алматы- Оңтүстік-шығыс, Астана-Солтүстік.
«High Tech Logistic» ЖШС жүргізілген талдау ... ... ... ... және сапалы дамуына үлкен мамандықпен келеді.
Компания аймақтардың экономикаларын біле отырып, ... ... ... ... ... тораптарда ндустриальды-логистикалық кешендерді мемлекет
ішінде тауар айналымының сапасы мен қозғалысын жақсарту арқылы компания
бірыңғай ... ... ... ... ... ... желінің пайда болуы мемлекеттің бар аумағын алып отырып,
Қазақстан Республикасының Европа мен ... ... буын ... ... Бұл мемлекеттің транзиттік мүмкіншілігін дамыта алар еді.
Қазақстан Республикасында логистиканың дамыту бағытта жетекші орын
алатын кәсіпорынның ... мен даму ... ... ... ... ... холдингтік құрылым. Компания өзінің қызметін
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы ... ... ... жыл.
Өзінің даму уақыты ішінде компания ірі ... ... ... ... саны ... асатын 29 мекеме кіреді.
Қазіргі таңда компания қызметі келесі бағыттарды қамтиды:
• Автошинды бизнес.
• Аутосорсинг материалды-техникалық ... ... ... бөлу және ... тауарларды тарату саласында қызмет
көрсету.
• Қойма қызметтері.
• Экспорттық-импорттық жеткізулер.
• Автомобильді жүк тасу.
• Ғимараттар мен ... ... ... ... ... клиенттік базасына ірі, орта, шағын бизнестің 3000 астам
мекемелері кіреді. Компания әріптестері ... ... ... ... және жол-құрылыс құрылымдары, ... және т.б. ... ... ... ... Казатомпром,
Евразиялық Өндірістік Ассоциация топтар мекемелері.
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарының негізгі даму бағыттары- бұл
«сатып ... ... ... ... ... икемді және тиімді түрде жұмыс істеуін қамтамасыз ету
механизмін құрастыру болып табылады.
Осы заманғы экономикалық процесстердің даму ... ... ... және басқа нарық инфрақұрылым кәсіпорындары
бір ... ... ... ... ... ... керек.
Осындай Ұлттық тауар өткізуші жүйені құрастырып отырған «Хак ... Бұл жүйе екі ... ... және ... блоктан
құралған құрылымды көрсетеді.
Ақпараттық блок-бұл Алматы қаласында орналасқан тауар жайлы, оның
орны, жабдықтаушы және ... ... ... ... беретін, сонымен
қатар кеңес беру және тауар жабдықтаушылар мен тұтынушыларға ... ... ірі ... ... ... Қазақстанның ірі қалаларында (Алматы, Орал,
Қостанай, Қарағанды, Павлодар, Өскемен) ... ... ... ... жабдықталған және автоматтандырылған ... ... ... ... ... олардың
жабдықтаушы, дилерлермен) олардың тауарларының ... және ... ... ... ... ... арасында таратудың
инфрақұрылымдық байланыс.
«Хак Групп» компаниясы өзінің құрастырған технологиялар арқасында, тез
арада аз шығындар мен қажетті уақытта ... ... ... алады:
тауарды жеткізу, тауарды өткізу, тасымалдау, қоймалау, ақпараттық қызмет
көрсету.
«Хак Групп» компаниясы – бұл ... ... ... ... ... материалдық-техникалық жабдықтау бойынша
қызмет ... ... ... ... кең ... ... ... жеткізу бойынша маманданған.
Жеткізу кезінде көрсететін қызметтері:
• Тапсырысты орындағандағы нақтылық пен ... ... ... оперативті түрде орындау.
• Сервистің жоғары деңгейі мен әр клиентке жеке бабын ... ... ... ең ... маршруты таңдау.
• Икемді бағалар.
«Хак Групп» компаниясының құрамына 10 аймақтық ... ... ... ... ... ... Өскемен, Павлодар, Карағанды,
Көкшетау, Орал, Шымкент, Қызыл-Орда қалаларында және 3 ... ... ... ... Мәскеу, Омск қалаларында орналасқан.
Бұл жағдай жоғарыдағы ... ... ... және оперативті түрде нарықтағы өзгерістерге, сонымен
қатар компания ішіндегі өзгерістерге жауап қайтаруға мүмкіндік береді.
Компания кең ... ... ... топтың тауарларын
ұсынады: автошиндер, қор ... ... ... ... ... ... ИШ насрстары, фильтрлер және т.б.
машинатехникалық топтың тауары. «Хак ... ... ... бәрі ... сертификаторлармен ере жүреді. Бұл жағдай төмен
сапалы тауарды немесе жалған істелінген тауарды сатып ... ... ... ірі ... ААҚ ... "ҰК ... ... Жолы", ҰАК "Казатомпром", ААҚ "Каз-цинк",
ААҚ "ЕЭК", Компания "Фуд ... ... ... және ... «Хак ... ... ... мақсаты Қазақстан
территориясында материалдық-техникалық жабдықтау сферасында ... ... ... жаңа ... ... ... ... өткізу жүйесі режимінде біріккен жұмыс. Бұл мақсатты жүзеге
асыру үшін компания жаңа ... ... және ... ... және ... ... кеңес қызметін атқарады.
• нарыққа маркетингтік зерттеу жүргізу;
• тауар ассортиментін таңдау ... ... ... ... компанияның мәліметтер базасынан потенциальды әріптестер мен
клиенттерді іздестіру;
... ... ... ... ... ... ... шарттары бойынша жалға беру.
«Хак Групп» компаниясымен орта пайдалылық әріптестік процессте ... ... ... (4 ... ие болады.
Кесте 4. «Хак Групп» компаниясымен ортапайдалылық әріптестік процессте
тауар клиенттерінің алатын пайдасы.
|Өндіруші ... ... ... ... өндірілген |1. Тауарды тез табу, жабдықтаушылар, |
|тауарлар мен талап етілетін өнім ... ... ... ... ... ... тез және дәл ... бағалық сипаттамалар бойынша дәл|
|ақпарат алу ... алу ... ... ... және ... жүргізу |2. Тауарды сатып алудың оңтайлы |
|бойынша пайдаланылатын схемалар ... |
4 ... ... ... ... ... көлемдерінің өсуі, жаңа |3. Қоймадаға ... ... ... ... ... ... ... үнемдеу, жүкті |
| ... ... ... |
| ... ... ... |
|4. Қойма қалдықтарының ... ... ... тауарды оперативті түрде |
|олардың іркілмеуі ... ... ... тұрып |
| ... ... ... циклді |
| ... ... ... ... тиімді |5. Әріптестермен өзара тиімді ... ... ... ... ... істеу |
|Нәтиже: ... ... ... ... ... ... құнының төмендеуі |
|ұлғаюуы ... ... ... ... одан әрі ... ушін ... ... пайда табу ... ... өсуі ... ... ... | ... ие болу | ... кесте «Хак Групп» компаниясының қызметін ... ... ... ... пен ... ... ... елеулі пайда әкеледі.
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациядағы өзінің кең ... ... ... ... ... ... ... жабдықтау сферасында жоғары
бәсекелестік қабілетке ие болуға мүмкіндік береді.Сонымен қатар, тауарды
тапсырыс түскен уақыттан ... ... ... дейінгі схеманы
түгелімен басқаруға мүмкіндік береді.
Бұл үшін тізбектелген ұйымдастыру процедуралар қолданылады, күнсайын
жұмысшылардың алдындағы мәселелердің ... ... ... ... ... бағдарламалар және т.б.
Қазіргі таңда өзіне алған машинатехникалық топтың тауарларын жеткізу
міндеттемелер бойынша, «Хак Групп» компаниясы пайдаланылатын ... ... ... ... тұтынушыға оңтайлы әдісті ... ... ... сақтықты және сенімділікті қамтамасыз етеді. Тасымалдау кезінде
жүкті консалидациялау мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... тасымалдау процессі функциональды бірнеше блоктарға бөлінген:
• дайындалу (тапсырысты жұмысқа алу, есеп ... ... және ... ... ... ... ... және кедендік процедуралар бойынша мәселелерді
талқылау, керекті бұйрықтарды дайындау)
... ... ... транспорт тамаңдау, кедендік
процедураларды орындау, тасымалдау, белгіленген шараларды және
мерзімдерді ... ... ... ... тұтынушыға тауарды беру, жасалған іс-
шаралардың тиімділігінің және кеткен шығындар ... ... және ... ... ... ... тауарды өндірушіден тұтынушыға жеткізу кезінде болатын
кез-келген өзгерістерге тез арада жауап қайтара, тез және ... ... ... алады. Сонымен, қатар «Хак Групп» компаниясында ... ... сай ... ... процестерді жетілдіру үстінде.
Клиенттерге мүлтіксіз қызмет көрсетуге жетісі келетіндіктен «Хак
Групп» компаниясы өзі ... ... ... ... ... тасымалдау үшін тармақталған желісті қоймалар желісті құрастырды.
Барлық қоймалар қазіргі заманғы құрал-жабдықпен ... Ол ... ... жүкті тию-жүкті түсіруге және жақсы жағдайда оны ... ... ... ... негізінде компания Алматы қаласында екі материалдық-
техникалық базаны иемденуде. Олардың мақсатты белгілеуі өндірістік базаны
және қоймаларды эксплуатациялау және ... ... ... ... ... м2. Оның құрамына энергоцех, темір ... ... ... ... сонымен қатар қоймалар(750 м2). База 16-
тонналық автокран, балка-кран, өрт және қауіп сигнализация, таразылар,
автономды ... ... ... газ, ... ... жету ... ... Екінші материалдық-техникалық база орталық қойма,
көлемі 1006 м2, ... ... База ... база ... ... бойынша қоймалау желісі келесі қалаларда орналысқан: Алматы,
Астана, Талдықорған, Өскемен, Павлодар, ... ... ... ... ... ... Челны жағалауында, Мәскеу, Омск.
АҚ «Хак Групп» өз қызметін бизнес-процесстерді рационализациялау және
оңтайландыру принциптері ... ... ... ішінде. Бұл жағдай
өндірістік процестегі әр оперциясын қатаң ... және ... ... ... ... ... ... жүйенің әрдайым
жаңаруының арқасында ... ... ... «Хак ... ... ... ... звеносын тауар үздіксіз қозғалысын өндірушіден
тауарды тұтынатын тұтынушыға дейін бақылай алады. «Хак Групп» компаниясы
Қазақстандағы ... ... ... жеткізетін ірі
жабдықтаушысы. Компания Ресей Федерациясының ірі және ... ... ... ... ... ... осы тауарларды тұтынатын компаниялар мен жақсы ... ... ... ... ... ... ... ақпараттық қызметтерді
көрсете алады:
• «Хак Групп» компаниясы мен оның әріптестерінің қоймаларындағы ... ... ... ... ... беру.
• Компанияның ресейлік өндіруші әріптестерінің ... және ... ... ... ... ... ... Компанияның машинатехникалық мақсаттағы тауарларға деген сұранысы
туралы ақпарат.
• Машинатехникалық ... ... ... бойынша жоғары
маманды кеңес беру.
• Қазақстан Республикасы бойынша кез келген нүктеге тауарды ... ... ... ... кеңес беру.
Қорыта келгенде, логистика неғұрлым кең бағытқа иеленіп, кәсіпорынның
дамуы стратегиялары бойынша ... құру ... ... Мәнісі
бойынша логистика стратегиялық ... ... ... ... мақсаты қазіргі және болашақ уақытта кәсіпорын алдында болатын
мүмкіндіктер мен ... ... Кез ... ... ... - бұл кәсіпорынның дамуына әсер ететін барлық факторлардың жиынтық
қаралуы, фактілерді еске ала ... даму ... ... және ... іске ... бойынша нақты іс -шаралар колданылу болып
табылады.
Логистика кәсіпорынның ... ... ... ... әрекеттесу
нәтижесінде көздеген мақсатқа жеткізеді және маркетингтік шараларды жасау
және жүзеге асыру үдерісіне сәйкес ... ... ... етеді. Осы мақсатта маркетингтік стратегияларды қалыптастыру үдерісі
кәсіпорынды басқарудың үш ... ... ... ... ... ... ... стратегияны жасау және
жүзеге асыру үдерісі кезінде бөлімшелер арасындағы ... ... ... ... ... сәйкес жасалған өндірісті
басқарудың графикалық моделін құруға мүмкіндік береді.
Қазақстан ... ... ... жылдарға арналған
бағдарламасына сәйкес келесідей мәселелерді алға қойылды:
Қазақстандық тауарлардың халықаралық ... қол ... жаңа ... ... алу және ... бастамаларды
одан әрі тереңдету.
Экспорттық белсенділікке кедергі келтіретін әкімшілік, инфрақұрылымдық
тосқауылдарды анықтау және ... ... үшін ... ... ... ... бірқатар елдердің ... ... ... ... ... ... ... өнімді жылжыту жөніндегі мақсатқа
бағытталған саясатты қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... жылжытуға жәрдемдесу бағдарламасы әзірленетін болады.
Осы шаралардың өзі Еліміздің шетел ... ... ... ... болашақ перспективті нарықтарға қазірден
зерттеулер жүргізіп, талдау ... ... ... ... ... ... өзі еліміздегі ... ... ... ... ... ... бөлімде Қазақстан Республикасы кәсіпорындарда логистиканы
жетілдіру жолдары бойынша ұсыныстар ... ... ... ... логистиканы жетілдіру жолдары
Жоғарыда жасалаған сауда кәсіпорындарының іс-әрекетін талдаудан
көптеген ... ... ... ... және ... бәсекелестікке
төзе алмайтының көруге болады, сондықтан тауар нарығы ... ... ... ... ... 5. Логистикалық жүйедегі шығындарды үнемдеу
|Ағымдық |Логистикалық жүйедегі тиімділік ... ... ... ... ... | |
| ... алу ... ... ... |
| ... |логистикасы |қамтамасыз ету |логистикасы |
| | | ... | ... ... ... ... шығындардың төмендеуі |
|ағым ... ... ... ... ... |
| ... ... ... | |
| ... | |
| ... ... |Қоймалық алаңдарды қысқарту |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... тұрып | |
| ... ... ... ... |
| ... |қысқарту есебінен|көлемінің қысқаруы және ... |
| | ... ... шығындардың қысқаруы|
| | ... ... ... |
| | ... | |
| ... ағым ... ... болатын үнем: |
| ... ... қор ... ... |
| ... ... ... бойынша ағымдағы шығындардың қысқаруы |
| ... ... болу ... ... ... |
| ... ... төмендету. ... ... ... ... ... мөлшерінің азаюы ... ... ... |
| ... ... қозғалысының тездетілуі есебінен айналым капиталы |
| ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... | ... ... | ... | ... ... ... | |
| | ... |шығындарының | |
| | ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| ... ... уақытының қысқаруы ... ... ... ... инфрақұрылымдық обьектілерінің
ұйымдастыру нысандарын дамытудың бірнеше бағыттары бар. ... ... мен ... және ... жатады.
Логистикалық жүйе нарықты дамутыда жоғары тиімділік ... ... ... экономикасында сатып алу, өндіру және өнімді
өткізу саласында құрылымдық өзгерістер ... ... осы ... логистикаға бағытталған жүйелік сипат беру керек.
Нарықтық экономика жағдайында материалды ресурстар және ... ... және ... кәсіпорындардағы барлық ресурстар ағымын
логистикалық әдістер ... ... ... нарықта бәсекелестік
артықшылықтарды қамтамасыз ететін объективті қажеттілік.
Жаңа индустриальды саясат болашағы ... ... ... ... ... көрсетумен алынған интеграция ... ... ... біз ... ... ... ұйымдастыруда,
экономикалық ұйымдар арасында тиімді байланыс ... ... ... ... ... жоғары тиімділікке жетуге жағдай жасайтынын
көріп отырмыз.
Сауда логистикасында қандайда бір логистикалық ... ... ... ... береді.
Логистиканы тауар нарығының инфрақұрылымында да қолдануға болады, ол
осы нарыққа қатысатын барлық шаруашылық субъектілердің ... ... үшін өте ... Енді келесі 6-сурет түрінде тауар нарығының
инфрақұрылымын логистикалық интеграция арқылы ... ... ... ... асуы ... тиімділіктің
орындалуына әкеледі. Осы кездегі синергетика тәуелсіз қосалқы ... ... ... ... ... ... жеке ... жұмыс
істегендегі тиімділіктерінің сомасынан жлғары болатын жалпы ... ... ... ... жүйелердегі байланыстарды
анықтайды. Енді кесте түрінде логистикалық ... ... ... өтейік.
Төмендегі, 6-суретті ашып көрсететін болсақ, тауар ... ... осы ... жүйедегі өзара әрекеттесіп
бірігуі қажет ұйымдар ... ... ... ... ... ... көрсете кетейік:
1. Тауар қозғалысының барлық процесін, тауарды сатып ... ... ... ... ... ... оңтайландыру ол
логистикалық координацияны білдіреді.
2. Материалды ағымдарды басқару және ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарының клиенттеріне көрсетілетін қызмет кешенімен
қоса біртұтас материалды ағым ... ол ... ... ... Тауар нарығы инфрақұрылымын жетілдіру
Сауда логистикасының ішкі және ... ... ... ... ... ... ол бейімделуші логистика болады.
Сауда логистикасының барлық элементтерін ұтымды ұйымдастыру, олардың
өзара қызмет етуін қамтамасыз ету, ол ұйымдастырушылық логистика болады.
Суретте ... ... ... ... қарастырайық:
1. Фирма ішіндегі интеграция үш бағытта жүзеге асады:
а) Сауда кәсіпорындарының материалды ағымының ... ... ... ... ... Ол ... ... сауда
логистикасының материалды негізі болып табылады негізі болып табылады және
негізгі логистикалық ... ... ... ... ... ... жағдайларды қамтуға мүмкіндік
береді: тауарларды әкелудің ұтымды тәртібін орнату; ... ... ... ... ... ... жылжымалы құрам мен көтеру-көліктік
құралдарды ұтымды пайдалану; көлік-қойма жұмыскерлерінің ... ... ... ... ... ... ... көліктердің нақты
жұмыс істеуі; ыдыстардың прогрессивті түрлерін және жүктерді бумалаудың
жүйесін қолдану; логистикалық ... ... ... төмендету; фирма клиенттеріне қызмет көрсету ... ... ... және ... ... басқарудың
интегралданған жүйесін құруды білдіретін функционалды интеграция. Ол сауда
кәсіпорының әртүрлі қосалқы бөлімдерінің ... ... ... ... ... және ... ... синтезі ретінде
болатын кешенді интеграция.
Фирма ішіндегі интеграция сауда кәсіпорынының ... ... ... ... ... ... орта ... әсер ете
алмайды.
2. Сала ішіндегі интеграция үш бағытта жүзеге асады:
а) бәсекелес сауда ... ... ... біз оны ... ... ретінде жоғарыда қарастырғанбыз.
ә) тәуелсіз, бірақ өзара байланысты сауда ... ... ... ... ... оны да біз ... ... өттік.
б) көлденең және тура интеграцияны біріктіретін аралас ... ... ... үш бағытта жүзеге асады: регрессивті,
прогрессивті және конгломератты, ... ... сала ... ... ... заңдылықтармен реттеліп отуруы керек. Ол өндіруші,
өндеуші және жеткізуші саларының арасындағы ... ... ... ... үшін ... ... ... мәні кәсіпорында іс-әрекетін біріктіруде.
Мұндай біріктірулер нысаны әртүрлілігімен ерекшеленеді, ... ... ... ... ... және басқа да
мүмкіншіліктеріне байланысты. ... ... ... ... ... үш ... көрсетуге болады:
1. жеке немесе бірнеше қызметтер түрін біріктіру, оған ... ... алу, ... және тағы да сол ... ... мерзімге (соңғы мақсатқа жеткенге дейін) біріктіру жатады;
2. ұйымдық-функционалды іс-әрекеттерді, ... ... ... және ... да ... қосалқы бөлімдерді
біріктіру ұзақ мерзімге жоспарланады;
3. барлық іс-әрекетті басқаруды біріктіру және біртұтас кәсіпорын құру,
яғни өзара бірге ... ... ... ... ... ... қызығушылығының негізінде болатын
делдалдық ... ... ... ... ... ... жеке шеше ... мәселерді тиімді шешуге қызығушылық ... ... ... ... екі ... ... келісім ретінде,
құжатсыз келісім ретінденемесе толық іс-әрекеттерін біріктіру үшін толық
қосылу ретінде бола ... ... осы тура және ... интеграцияны
жүзеге асыру үшін осы іс-әрекетті бақылайтын, координациялайтын ... ... ... ... ... Бұл орган біріккен кәсіпорындардың
ең қолайлысында бола ... ... ... ... органның қоластында
құрыла алады. Нарықта координирлеу үшін құрылған ұйым осы интеграцияланған
кәсіпорындардың іс-әрекетін баға, жабдықтау, жаңалық енгізу ... ... ... ... ... ... ... біріктіру үш түрлі меншік нысанында жүзеге
асырылуы мүмкін:
1. Жеке ... ... бұл ... ... ... бұл ... басты шарт-осы басқарушы ұйым біріккен
кәсіпорындардың жұмысы тиімділігінің жоғарлауына ... ... яғни сол ... үшін де ... ... керек;
2. Мемлекеттік меншік нысанында, мұнда мемлекет өзінің бюджет
тапшылығын жабу ... ... ... ... ... ... ... жасау үшін басқарушы орган ретінде
бола алады, яғни мемлекеттің де осы ... ... ... ... Аралас меншік нысанында басқару ұйымын құру ең тиімді жол ... ... жеке ... ... те ... ... жету үшін ... тиімді шешуге тырысады,
мемлекеттік қолдау да болады.
Осы біріктірулер негізінде ... ... ... құру қажет. Бүгінгі күні тауар нарығының отандық инфрақұрылымы
дамыған елдердің инфрақұрылымынан бірнеше есе ... ... ... ... ... ... ... терминалдар осы ұғымда жоққа тең.
Бұрындары салынған қоймалар, көтерме ... ... ... ... тек 30-40 ... ... ал ... иесіз қалды. Осы кезде
кәсіпорындар өз жұмысының үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін дайын ... ... ... керек және меншікті көлігін ... ... ал ... ... ... тауар бағасына кері әсерін тигізеді.
Қазақстан жағдайында бүгінгі күні біз тек ... ... ... объектісін құра аламыз, оны көбінесе ... деп ... ... ... әлі күнге дейін логистиканың мәнін
түсінбеушілік бар және фирмалардың өзара келісімдерге келуі ұзақ ... ал ... ... ... құралдар арқылы фирмаларды бір-
бірімен келістіріп, кездестіріп, логистикалық жүйеге кіру ... ... осы ... ... ... аймақтағы өнеркәсіптік-сауда
палаталарының маңайынан немесе жергілікті мемлекеттік басқару органдарының
құрамында арнайы орталық ашу ... ол ... ... ... ... Осы ... ... саласының соңғы нәтижесінде түсетін жанама
салықтар арқылы қаржыландыруға ... Ол ... ... салық.
Көп жағдайда «өнімді өндіру-тұтыну» циклында тауар өнімін дайындауға
барлық уақыттың 10 пайызы жұмсалса, ал қалған 90 ... ... ... операцияларға жұмсалады. Жүктерді контейнерленген түрде
өңдеу арнайы комбинирленген жүкті өңдеу ... ... ... желі ... ... ... ... негіз аймақты дамыту кешені болып табылады. Шет елдерде
әлеуметтік және ... ... ... тауар ағымы
менинвестициялар қарату үшін өнеркәсіптік-сауда-көліктік ... ... ... ... ... ... ... әлемде
бүгінгі күні аралас тасымалдаулар барлық жүк ... 50 ... ал ... және ТМД ... ол 2 ... да төмен. Бізде
кеңінен қолданылып ... ... ... ... ... мен ... тәсілі, ол өте артта қалған елдерде қолданылады және халықтың
қажеттілігін қанағаттандыра алмайды.
Келесі 7 сурет арқылы логистикалық орталықтарды ... ... ... ... ... ... қарағанда үйлестірілген тасымалдаулардың келесі
артықшылықтары бар:
1. Отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу және ұтымды пайдалану;
2. Көлік құралдарын және ұлттық көліктік инфрақұрылымды қолданудың
тиімді ... ... ... ... бақылау және жаңа
көліктік технологиялар қолдану;
3. Ұлттық ресурстарды қолданудың ыңғайлы алғы шарттарын ... ... ... ... ... Экспорттың бәсекеге төзімділігін жоғарылатуға және ... ... ... жасайды;
5. Кедендік процедураларды жеңілдетеді және құжаттарды толтыру
уақыты үнемделеді;
6. Тауарлардың қозғалысын сақтандырудың артуы;
7. Ұлттық ... зиян ... шет ел ... ... ... ... нарығының инфрақұрылымын тауар қозғалысының логистикасы
есебінен алып, оны интегрциялау жолдарын көрсетіп отырмыз, ... ... бұл ... ... үшін ... күні ... ... қажет, себебі
логистикалық жүйені тиімді құрып, оның сапалы жұмыс ... ... ... ... огистикалық интеграцияны басқару органын құруда
мемлекеттің алатын орны зор.
7 ... ... ... құру ... кездегі логистика-бұл копьютерлі-интегрирленген ... ... ... ... ... ... ... және қандай да – бір территорияның экспортты-активизирлеуші
факторы болып табылады. Көлік, қойма, сауда және сервис ... және ... ... ... ... ... ... мықты негізі, мемлекеттің дезинтеграциясына
қарсы әсер етудің қажетті факторы.
Сондықтан шет елдердің көпшілігінде сауда-көліктік және оған ... ... ... ... ... ... ... ол
тек тура бюджеттік ассигнациялар түрінде ғана емес, ... ... ... реттеу және координациялау арқылы.
Сонымен, Қазақстан экономикасын нарықтық қатынастар негізінде
интенсивті көтеру ... ... ... ... ... ... ... түрде жеделдетуге әрекет ететін кешенді логистикалық
сауда-көліктік объектілер мен желілер құру ... Осы ... ... талдау және жүйелеу келесідей шешімдерге әкеледі:
1. Әртүрлі фирмалар өздерінің іс-әрекетінде электронды коммерция
тәсілдерін қолдану көлемін әрі ... ... ... ... ... ... ... желіде коммерциялық іс-
әрекеттерді ... үшін ... ... ... ... әлі де алысырақ;
3. қазақстандық нарық электронды коммерциямен әлі жаулап ... ... ... есепке алмағанда іс-әрекеттің бұл түріне өте үлкен
басымдылық бар;
4. интернеттің желілік технологиясы желіде ... ... ... үшін сенімді қорғанысты ... ... әлі де ... ... ... ... инфрақұрылымында да қолдануға болады,
ол осы нарыққа қатысатын ... ... ... ... ету үшін өте қажет. Енді келесі схема түрінде тауар
нарығының инфрақұрылымын ... ... ... қарастырайық.
6. интеграцияға деген қажеттілік аумақтық және салалық құрылым түріне
қарамастан барлық өндірістік-коммерциялық кәсіпорындарға тән болып
келеді. Қазақстан экономикасының ... ... ... ... ... қызмет көрсететін өнеркәсіптік, ... мен ... ... ... ... жағдай жасауды талап етеді. ... ... ... ... ... көлемін жоғарылатату
жағдайын тудыратын ... пен ... ... ... алыс орналасуы.
7. тауар нарығының инфрақұрылымын тауар қозғалысының логистикасы
есебінде алып, осы интеграциялау жолдарын көрсетіп отырмыз, ... елде бұл ... ... үшін бүгінгі күні мемлекеттік
қолдау қажет, себебі логистикалық жүйені тиімді құрып, оның сапалы
жұмыс істеуін қамтамасыз ... ... ... ... ... органын құруда мемлекеттің алатын орны зор.
Біздің елімізге басқа шетелдік капиталистік елдерде қолданылатын
логистикалық жүйелер мен ... ... ... жоқ. ... тәжірибесін және өзіміздің потенциалды және ... ... ... ... біз тез ... ... ... және отандық бизнестегі ... ... ... ... ... Дүние жүзінде таңымал, кең қолданылатын JIT,
KANBAN, MRP, DRP, ROP, QR, CR, AR, LEAN ... және т.б. ... ... ... ... ... отырып,
енгізу, жетілдіру жақсы болар еді.
Қазақстан үшін оның үлкен территориясымен қайта шығарудың жергілікті
ерекшеліктері, соның ішінде ... ... ... ... сол аудандағы транспорттық және транспорттық-экспедициялық
кәсіпорындар, транспорттық түйіндер, терминалдар және т.б. ... ... ... ... ... ... саласында қандай да бір
логистикалық функцияларды атқаратын кәсіпорындардың үлкен тобы ... ... ... ... ... ... банктер,
транспорттық-қоймалық кешендер, жүктік терминалдар және т.б.
Тұтынушыларға нәтижелі ... ... ... ... ... және ... ... жұмысын басқару және
координациялау жергілікті транспорттық-логистикалық жүйесіз мүмкін ... ... ... және ... потенциалды белгілі аудандардың
әлуметтік-экономикалық дамуына, транспорттық-логистикалық қызмет көрсетудің
жоғары сапасының арқасында ... ... ... ... олардың әлемдік стандарттарға жақындауы, жергілікті ... ... ... және ... ... қамтамасыздандыратын заманауи
логистикалық басқару технологияларын енгізу.
Еліміздің экономикасында қалыптасқан жағдай принципиалдық жаңа жүк
ағымын ... ... ... және ... ... принципіне негізделген жаңа жүйенің пайда болуын талап етеді.
Жергілікті ... ... ... ... ... ... ірі
қалалардың жан-жағында жүк өңдеуші және жүк жинаушы ... ... ... ... ... ... ... қатар
олардың тасымалдаушылар, экспедиторлар және жалпыға бірдей ақпараттық
қолдау және телекоммуникация ... ... да ... ... ... және ... жүзеге асыратын ... ... ... ... ... макрологистикалық жүйе
клиенттерді әлемдік стандарттарға өндірістік технологиялық деңгейімен және
тұтынушыларға логистикалық қызмет көрсету кешенділігі және ... ... ... ... жүк ... ... ... қызметтер жиынтығымен қамтамасыз етуі қажет.
Біріншіден мультимодалді транспорттық дәліздердің логистикалық ... ... ... ... ... жүйесінің құрамындағы
транспорттық дәліздердің логистикалық қолдау көрсетуі мыналарды қамтамасыз
етеді:
• аудандардың әлеуметтік-экономикалық сауалдарын шешу, жаңа ... ... және ... ... арқылы халықтың жұмыс істеу
деңгейін жоғарылату; қала бюджеттеріне түсімнің ... ... ... ... және ... сервис нарығының кеңеюінен;
• тұтынушыларға транспорттық-логистикалық қызмет көрсету сапасының
жақсаруы, қызмет көрсету сапасының ... ... ... ... және ... сервистің жергілікті
өндірістік техникалық базасының ... ... ... ... ... ... ... шетелдік инвестицияларды және
серіктестерді қалыптасып жатқан макрологистикалық жүйеге тарту,
әлемдік стандарттарға сай ... ... ... ... жоғары деңгейін
қамтамасыз ету. Транспорттық дәліздер арқылы жүзеге асырылатын
интермодальді ... ... ... ... мен ... ... ... жоғарылату;
• логистикалық орталықтар және сертификациялау орталығының
транспорттық-логистикалық фирмалардың атқарушы билік ... ... ... ... мониторинг жүйесінің,
транспорттық-логистикалық қызметтердің нарығын қалпына келтіру,
қадағалау және нарықтың нәтижелі қалыптасуы;
• транспорттың ... ... кері ... ... ... ағымды рационалды ... ... ... ... ... құрамның және
технологиялық тасымалдаудың ... ... ... ... арқылы;
• ауданда отандық және халықаралық биржалық және банктік іскерлікті
жүзеге асыру;
• отандық және ... ... және ... ... бір ... ... ... және кепілдік жүйесін
дайындау;
• логистикалық координация және оның жұмысының мультимодальдық және
интермодальдық тасымалдау арқылы оны ... ... ... ... жасауының нәтижелілігін жақсарту.
Логистика белгілі жағдайда дамыған және ұзақ ... бойы ... ... жүру керек, ұлттық диверсификацияда және жаңа ... ... Олар ... ... және ... ... Бұл ... автомобиль құрылысы, туризм, сервис
жүйесі, жол және капиталдық ... және ... ... өз бағасының
төмендеуіне әсер ететін болады.
Қазақстандағы логистиканың басқа да болашағы бар даму бағыттарын
алдағы ... оны ... және ішкі ... ... кәсіпорындарды жетілдіруде, тұрмыстық және материал ... ... ... және ... ... үшін пайдаланылады.
Қорытынды
Қазіргі таңда Қазақстандағы логистиканың дамуы нарық заңдары мен
қағидаларынан ... ... ... және оны ... ... ... ... экономиканың даму деңгейін көрсетеді.
Логистика кәсіпорынның әртүрлі ... ... ... ... көздеген мақсатқа жеткізеді және маркетингтік шараларды жасау
және жүзеге асыру үдерісіне сәйкес ... ... ... ... ... ... ... логистиканың дамуы нарық заңдары
мен қағидаларынан туындағандай логистиканы игеру және оны ... ... ... ... экономиканың даму деңгейін көрсетеді.
Нарықтағы қатаң бәсеке, халықтың төлем ... ... ... ... ... ... ... өсуі отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін төмендетіп, ... ... ... дұрыс қадам жасау үшін логистика ауадай
қажетті нәрсе, бірақ бұл логистика өз бетінше кешенді сала ... ... деп айту ... ... ... ... жүргізу беймәлім
белгісіз зат, оны қалай ... ... ... ... әдіс ... ... туындайды бұл сауалдардың әр бірі өз бетінше ... ... ал ... ... ... ... ... бетін ашпайды, яғни ... ... ... ... ... ... ... жүгіну дұрыс
шешім болады.
Логистикалық әдістерді қолдана отырып төмендегі ... ... ... болжамдау және соның негізінде қорларды ... пен ... ... ... ... ... ... басқару негізінде дайын өнімді бөлудің ғылыми принциптерін жасау,
өндіріс пунктінде және тұтынушылардағы тиеу ... және ... ... ... ... ... ... логистикалық
жүйелердің қызмет етулерінің түрлі математикалық модельдерінің ... ... ... ... ... ... өткізудің және тасымалдаудың әдістерін жасау және т.б.
бірқатар ... ... ... ... ... ... ... экономикалық кұбылыс пен ... ... рөлі өте зор. ... ... кәсіпкерлер логистиканы әлі
тиісті деңгейде бағалаған жоқ.
Логистика неғұрлым кең бағытқа ... ... ... ... ... құру мақсатында жүреді. Мәнісі бойынша
логистика стратегиялық менеджментке ... ... ... логистиканың
мақсаты қазіргі және болашақ уақытта кәсіпорын алдында болатын мүмкіндіктер
мен қауіптерді табу. Олар:
... бар және ... ... талаптарын қанағаттандыратын өндіріс
стратегиясы мен тактикасын құруға;
• тауар ... оқу, ... жаңа ... ... ... ... бар және болашақ дамуға, ... ... ... ... ... жасауға;
• барлық тауарлар түріне бар және болашақ сұранысты қанағаттандыру
бойынша кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... және пайданы өсіру
мақсаттарында кәсіпорынның инвестициялық саясаты бойынша ұсыныстарды
келтіруге;
• сұранысқа әсер ету, ... ... және ... ... ... төмендету, бар және болашақ сұранысты табу, бәсекелестерден
артықшылық есебінен таурларды сатудың пайдасы мен рентабельділігін
өсіруді қамтамассыз ... ... ... және ... іскерлігін ұйымдастырып, байлныс
кәсіпорынның жұмыс тиімділігін көтеруге;
• сыртқы ортаны ... ... ... ... жүзеге асыруды
ұйымдастыруға және оған бақылау жүргізуге және де ... ... ... ... зерттеу негізінде келесі қорытындылар жасауға болады.
Логистика кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... мақсатқа жеткізеді және маркетингтік шараларды жасау
және жүзеге асыру ... ... ... қамтамасыз етеді.
Біздің елімізге басқа шетелдік капиталистік ... ... ... мен ... ... қажеті жоқ. Олардың
жинаған тәжірибесін және өзіміздің потенциалды және ... ... ... ... біз тез ... ... ... және отандық бизнестегі ... ... ... ... ... ... жүзінде таңымал, кең қолданылатын JIT,
KANBAN, MRP, DRP, ROP, QR, CR, AR, LEAN PRODUCTION және т.б. ... ... ... ерекшеліктерін ескере отырып,
енгізу, жетілдіру жақсы болар ... ... ... инфрақұрылымында да қолдануға болады, ол
осы нарыққа ... ... ... ... ... тиімдірек
ету үшін өте қажет.
Логистикалық белгілердің жүзеге асуы синергетикалық тиімділіктің
орындалуына әкеледі. Осы ... ... ... қосалқы жүйелердің
немесе элементтердің бірігіп әрекет еткендегі олардың жеке тәуелсіз жұмыс
істегендегі тиімділіктерінің сомасынан жлғары ... ... ... ... ... логистикалық жүйелердегі байланыстарды
анықтайды
Логистика белгілі жағдайда дамыған және ұзақ уақыт бойы шоғырланған
өсу ... жүру ... ... ... және жаңа нарықтық
іздеуге негізделеді. Олар біздің ... және ... ... Бұл ... ... ... туризм, сервис
жүйесі, жол және капиталдық құрылыс және отандық өнімнің өз ... әсер ... ... логистиканың басқа да болашағы бар даму ... ... оны ... және ішкі ... ... кәсіпорындарды жетілдіруде, тұрмыстық және материал жүргізуші
байланыстарда ... ... және ... ... үшін пайдаланылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Тулембаева А.Н. Логистика. Учебное пособие на казахском языке. Алматы:
Қазақ университеті, ... ... А.Н. ... ... ... ... / Под ред. Б. А. ... 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
Инфра • М, ... ... Ю. М. ... ... для вузов. 2-е изд., перераб. и доп.-
М.: ЮНИТИ: ДАНА, 1998.
4. Голиков Е. А. Маркетинг и ... - М.: ИД ... и КӘ", ... ... А.А. ... в логистику. - М.: Транспорт,1993.
6. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе. - М.: ... ... ... В.И. ... ... обзор. СПб.: Организация об-ва
«Знаниең, 1996.
8. Семененко А.И. ... ... - СПб: ... Сухова Л.Ф. «Қазақстандағы математикалық-техникалық құралдарының
қозғалысы» - М.: ... ... ... Л.Ф., ... К.С. ... ... инфрақұрылымы» М.:
ИНФРА-М, 2002.
11. Айгуль Тулембаева: «Экономика не прощает эмоций» статья. «Начнем ... № 10 (724), 7 - 13 ... ... Логистика: Учебное пособие/Под ред. Б.А. Аникина. — М.: ИНФРА-М, 1997.
13. Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс ... Дж. ... ... ... / Пер. с ... - М.: ЗАО ... 2001
14. Берталанфи Л. Общая теория систем - ... ... и ... - ... ... Гаджинский А.М. Логистика. - М.: Маркетинг, 2001.
16. Гордон М. П., Карнаухов С. Б. Логистика ... М.: ... и ... ... Даулет Б.С., Тулембаева А.Н. Стратегическое управление в транспортно-
коммуникационном комплексе РК. - Алматы: Казак университет, 2003.
18. Залманова М. Е. и др. ... ... ... Саратовский гос. техн. ун-т, 1995.
19. Зубков Г. С. и др. Торговая логистика: Учебное пособие. - Ростов н/Д.,
1997.
20. Кожамкулова Ж.Т., ... Н.А., ... А.Н. ... - Алматы: Қазақ университеті, 1999.
21. Костоглодов Д.Д., Саввиди И.И., Стаханов В.Н. ... и ... - М.: ... ... ... А. А., Омелъченко И.Н. Основы промышленной логистики: Учебное
пособие. - М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. ... ... ... М. Р., ... X. Е. ... снабжением и запасами: Логистика
/ Пер. с англ. - СПб.: Полигон, ... ... Л.Б., ... Ы.Э. ... для ... ... положения и процедуры. - М.: ИНФРА-М, 2002.
25. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Порошина О.Г. Эффективная логистика.- ... ... ... Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя. - М.: ИНФРА,
2002.
27. ... Ю.М. ... и ... ... ... - М.:
Экономика, 1990.
28. Плоткин Б. К. Введение в коммерцию и ... ... / ... CПб: ... ... ... ... и финансов,
1996.
29. Родников Л. П. Логистика: Терминологический словарь. - М.: Инфра - ... ... А.И., ... В.И. ... ... теории. - СПб.: Изд-во
"Союз", 2001.
31. Семененко А.И. Предпринимательская логистика - СПб: ... ... С.А. ... ... ... теория и практика. - СПб.:
ИНВЕСТ - НП, 1996.
33. Системный анализ и структуры управления. /Под общ. ... ... - М.: ... ... ... А.Д. Логистика – М.: Изд. РДЛ, 2001
35. www.htl.kz
36. www.khac-group.kz
37. www.google.kz
38. www.site.kz
39. www.logistic.ru
-----------------------
1980-2000 жж. ... ж. ... ж. ... жж. ... ... жүйелер мен технологиялар
Өндірістік(операциялық) менеджмент
Біріккен логистика
Өнеркәсіптік логистика
Интеграциялық дистрибьюция
Микропроцессорлық коммерциализация
Ақпараттық-компьютерлік технологиялар
Маркетинг
Сапаны жалпы ... ... ... ... болжамдау
• Сатып алулар
• Жүк өңдеу
• Қоймалау
Әскери логистика
• Бөлуді жоспарлау
... ... ... ... ... ... Тұтынушыларға қызмет көрсету
• Қажеттіліктерді жоспарлау
• Өндірістік жоспарлау және ... ... ... ... ... тасымалдау
Бизнес-логистика
Өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімнің қозғалысын басқару
Тауар қозғалысын басқару
Шикізат
№ 1 Өндіріс
№ n Өндіріс
Тұтынушы
Бөлу орталығы
ӨНДІРІСТІК КӘСІПОРЫН
Жабдықтау
Өндірістік цехтар
Өткізу
Сатып алу логистикасы
Өндірістік логистика
Тарату логистикасы
в
б
а
Кешенді ... ... ... ... ... іс-әрекеттерді басқаруды біріктіріп, бір тұтас кәсіпорын құру
Ұзақ мерзімге ұйымдық қызмет ету іс-әрекеттерін біріктіру
Қысқамерзімді түрде жеке ... ... ... ... инфрақұрылымын жетілдірудегі логистикалық интеграция нысандары
Даму тұрақтылығын күшейтеді
Іс-әрекет тәуекелдігін төмендетеді
Серіктердің дистрибьюторлық ... ... жаңа ... ... ... ... ... ұйымдар
Көліктік ұйымдар
Ақпаратпен қамту ұйымдары
Буып-түю ұйымдары
Фирма ішіндегі интеграция
Сала ішіндегі интегрция
Салааралық интеграция
Тауар нарығы инфрақұрылымның негізгі элеметтері
Логистикалық интеграция бағыттары
Тауар нарығы инфрақұрылымның ... ... ... ... ... ... көмегімен жетілдіру
Логистикалық орталық
• Сұранысты болжамдау және оның негізінде қорларды жоспарлау
• өндіріс пен көлікті қажетті қуаттылығын анықтау
• материалды ... ... ... ... ... ... тұтынушыға жеткенге дейінгі тасымалдау-
қоймалау операцияларын басқару
• дайын ... ... ... ... мен фирмалардың төлемдері арқылы қаржыландыру
Әрбір облыстың бюджетіне түсетін акциздік салықтар арқылы қаржыландыру
Логистикалық жүйеге кіретін ... ... ... оның ... жиналыста бекітіледі
Аралас меншік негізінде
Мемлекеттік меншік негізінде
Жеке меншік ... ... ... ... линия
(алдынғысы
технологиялық саты)
«kanban»
іріктеу карточкасы
Жинау линиясы (кейінгісі
технологиялық саты)
С
а
В
А
b
а

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 105 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өндірістің логистиканың қызмет ету механизмі3 бет
Автокөлік тасымалдаудың техникалық сенімділігін қамтамасыздандыру48 бет
Ауылшаруашылығында логистика инфрақұрылымын қалыптастыр98 бет
Ақпараттық логистика9 бет
Кәсіпорындағы логистика93 бет
Логистикалық теорияның аспектілері: мәні және міндеттері105 бет
Материалды-техникалық ресурстарды тасымалдаудың тиімді жолдарын анықтау56 бет
Отандық кәсiпорындардың дамуында көліктік логистикалық әдiстердi қолдану қажеттiлiгiн теориялық және практикалық негiздеу74 бет
Транспорттық-экспедиторлық қызметті ұйымдастыру99 бет
Қалаларда маркетингтік стратегияны қалыптастыру сипаттамасы5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь