Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы заң.

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

1. Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Заң
1.1. 1.тарау. Жалпы ережелер.
1.2. 2.тарау. Азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қатынастарды мемлекеттік реттеу.
1.3. 3.тарау. Азаматтар, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың денсаулық сақтау саласындағы құқықтары мен міндеттері.
1.4. 4.тарау. Aзаматтардың жекелеген санаттарына медициналық және медициналық.әлеуметтік көмек көрсетудің ерекшеліктері.
1.5. 5.тарау. Медицина қызметкерлерінің медициналық қызмет көрсету кезіндегі құқықтары мен міндеттері.
1.6. 6.тарау. Медициналық қызметтегі жекелеген қатынастарды реттеу.

ІІІ. Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе

Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң АҚЖ мiндеттi сақтандыру мәселелері бойынша қысқаша жадынама

Қазақстан Республикасының «Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Заңына (Бұдан әрі-Заң) әрбір жұмыс беруші сақтандыру компаниясымен өз қызметкерлерінің (сақтандырылушы) пайдасына жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын (бұдан әрі – Шарт) жасауға тиіс.
Сақтанушы (жұмыс беруші) жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін сақтандырушыны таңдауға құқылы. Шарт жасасқан кезде сақтанушы сақтандыру тәуекелін бағалау үшін тәуелсіз сарапшыны тартуға құқылы.
Екінші жағынан сақтандыру компаниясы міндетті сақтандыру шартын жасасудан бас тартқаны үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 175 бабында қарастырылған әкімшілік жауапкершілікті өзіне алады. Сақтандырушы Шарт жасасқан кезде сақтанушыға сақтандыру полисін беруге тиіс.
1. Жаңадан қабылданатын қызметкерлерге қатысты - қызметкер iс жүзiнде жұмысқа жiберiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде жұмыс берушiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасуға міндетті.
2. Сақтанушы Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру бойынша онда бар барлық құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сақтандыру шарты сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын, ал оны бөліп-бөліп төлеген жағдайда – егер шартпен немесе міндетті сақтандыру заңнамалық актілерде басқасы көзделмесе, бірінші сақтандыру жарнасын төлеген сәтінен бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады, ал сақтандыру сыйлықақысын төлемегені немесе уақтылы төлемегені, сақтанушының басқа міндеттерін орындамағаны Шарттың жарамсыз болуына әкелетінін ескеру қажет.
3.Сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушы сақтандыру жағдайының залалын азайту бойынша шара қолдануға міндетті және дереу, бірақ бұл туралы оған белгілі болған күннен үш жұмыс күннен асырмай сақтандырушыны хабардар етуге тиіс.
Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ оларға келтірілген залалды дәлелдеу сақтанушының міндеті болып табылады. Сонымен қатар, сақтанушы сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап ету құықтарын сақтандырушыға ауысуын қамтамасыз етуге міндетті.
Пайда алушы - Заңмен және жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру төлемiн алушы болып табылатын тұлға, сақтандырушыны сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабардар етуге құқылы.
4. Жазатайым оқиғаға ауырлығы мен зардабына қарай он күн ішінде аумақтық уәкілетті мемлекеттік еңбек жөніндегі органы құрған, құрамы зардап шегуші адам санына байланысты комиссиямен арнайы тергеу жүргізіледі.
Сақтанушы бұл ретте уәкілетті органға және денсаулық сақтау ұйымдарына сақтандыру жағдайы болар алдында қызметкерлердің жұмыс жағдайы жөнінде құжаттарды табыстауға міндетті, сақтандыру жағдайының басталу мән-жайын уәкілетті органның өкілі мен сақтандырушының қатысуымен тергеуді қамтамасыз етуге міндетті және сақтандыру жағдайы басталған кезде уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң қызметкердi куәландыруы кезiнде қатысуға құқығы бар.
5. Тергеу қорытындысы бойынша жазатайым оқиға туралы Акт ресімделеді, оның нысаны мен мазмұны құзыретті уәкілетті органмен белгіленеді. Пайда алушы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері бойынша жүгінуге, сақтандыру оқиға тергеуіне қатысуға, оның ішінде қызметкерлер өкілдерінің немесе сенімді тұлғаның қатысуымен, сондай-ақ сақтандыру жағдайын тексеру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган немесе сотқа шағым арыз беруге құқылы.
6. Сақтандыру төлемi туралы талапты мынандай құжаттарды қоса тiркей отырып, жазбаша нысанда ұсынады:
1) сақтандыру полисiнiң көшiрмесi;
2) сақтандыру жағдайының басталу фактiсiн және қызметкерге келтiрiлген зиянның мөлшерiн растайтын құжаттар;
3) уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң еңбекке қабiлеттiлiктен айрылуды белгiлеу туралы анықтамасының көшiрмесi;
4) қызметкер қайтыс болған жағдайда, қызметкердiң қайтыс болғаны туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi және пайда алушының зиянды өтету құқығын растайтын құжат;
5) пайда алушының жеке басы куәлiгiнiң көшiрмесi;
6) сақтанушының сақтандыру жағдайы басталған кезде залалды болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын, олар болған жағдайда, растайтын құжаттар.
Сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру төлемін есептеу үшін қажетті құжаттарды шартта белгіленген мерзімде беруге тиіс. Сақтандыру ұйымына қосымша басқа құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
7. Сақтандырушы табыс етiлген құжаттардың толық тiзбесiн және олар қабылданған күндi көрсете отырып, сақтанушыға немесе пайда алушыға анықтама беруге мiндеттi.
8. Қызметкердiң еңбекке қабiлеттiлiгiнен тұрақты айрылуы белгiленген, не ол қайтыс болған жағдайда жұмыс берушi қызметкердiң, не Қазақстан Республикасының заңына сәйкес зиянды өтетуге құқық алған тұлғаның пайдасына аннуитет шартын жасасуға мiндеттi, ал сақтандырушы – ақшаны аннуитеттік сақтандыру компаниясына аударуға мiндеттi.
Аннуитет шарты жұмыс берушiнiң өзi келтiрген зиянды өтеу жөнiндегi жауапкершiлiгi туындаған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күннен кешiктiрiлмей сақтанушының жазбаша өтiнiшi негiзiнде жасалады.
9. Сақтандырушы қызметкердің денсаулығына зиян келтiргенi үшiн сақтандыру төлемін осы мақсатта Заңда белгіленген құжаттарды сақтандырушыға берген күннен бастап 7 жұмыс күн ішінде жүзеге асыруға міндетті ал сақтандыру төлемін жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда пайда алушыға жазбаша нысанда бас тартудың дәлелді себептерін негіздеумен жіберуге тиіс.
Сақтандыру жағдайын мойындаған жағдайда сақтандырушы сақтанушыға сақтандыру жағдайындағы залалды азайтуға шығарған шығыстарын өтеуге міндетті.
10. Сақтандыру төлемін уақтылы төлемеген жағдайда сақтандырушы Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 353 бабында белгіленген мөлшерде және тәртіпте пайда алушыға тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.
11. Шарт қолданыста болған кезеңде сақтандырушы түсіндіруге міндетті, ал сақтанушы сақтандырушыдан міндетті сақтандырудың шарттарын, Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге, ал пайда алушы - сақтанушыдан және сақтандырушыдан жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары туралы ақпаратты тегін алуға құқылы.
Сонымен қатар, ол сақтандыру жағдайлардың алдын алуға бағытталған шараларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкерлерді уақтылы медициналық қараудан өткізіп отыру, қызметкерлерге өндірістен босатпай қауіпсіз еңбектің әдістері мен тәсілдерін үйрету және уәкілетті органның жазатайым оқиғалардың алдын алу және тергеу мәселелері бойынша шешімдерін орындау жолымен жүзеге асыру.
Сақтанушы уақтылы сақтандырушыны өзінің қайта құрылуы немесе таратылуы жөнінде хабардар етуге міндетті, сақтандырушы сақтанушы таратылған жағдайда капиталдандырылған төлемдерді шоғырландырады.
Шартта сақтанушы мен сақтандырушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерге қайшы келмейтін басқа да құқықтары мен міндеттері көзделуі мүмкін.
12. Сақтандырушы өзінің қызметі барысында сақтанушы және пайда алушы туралы алған мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.
13. Сақтандыру ұйымы сақтандыру төлемін жүргізуден негізсіз бас тартқан және басқа даулы жағдайларда сақтанушы, зардап шегуші және пайда алушы сақтандыру ұйымына, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігіне және сотқа талап қоюымен жауапкер – сақтандыру ұйымы тұрған жері бойынша жүгінуге құқылы.

АЗАМАТТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ
Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi, мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың азаматтардың денсаулығын сақтауға конституциялық құқықтарын iске асыруға қатысуын регламенттейдi
Пайдаланған әдебиеттер

1. www.topreferat.kz
2. Қазақстан Республикасының «Азаматтардың денсаулық сақтау туралы» Заңы
3. www.kazref.kz
    
    МЕББМ                              ... ...                              ... ... ... ...       КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ... ... ... ... Ж.М 108 «б»
Орындаған: Қожабаева Г. Қ
Тексерген:.
Алматы-2013
Жоспар:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
1. Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Заң
1.1. 1-тарау. ... ... ... Азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қатынастарды
мемлекеттік реттеу.
3. 3-тарау. Азаматтар, шетелдіктер мен ... жоқ ... ... ... ... мен ... ... Aзаматтардың жекелеген санаттарына медициналық және
медициналық-әлеуметтік көмек көрсетудің ерекшеліктері.
5. 5-тарау. Медицина қызметкерлерінің медициналық қызмет көрсету
кезіндегі ... мен ... ... ... ... жекелеген қатынастарды реттеу.
ІІІ. Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе
Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оның өмiрi ... зиян ... үшiн ... берушiнiң АҚЖ мiндеттi сақтандыру
мәселелері бойынша қысқаша жадынама
Қазақстан Республикасының «Қызметкер еңбек (қызмет) ... ... оның өмiрi мен ... зиян ... үшiн ... азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы»
Заңына (Бұдан әрі-Заң) әрбір ... ... ... ... ... ... пайдасына жұмыс берушінің азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн ... ... ... ... әрі – Шарт)
жасауға тиіс.
Сақтанушы (жұмыс ... ... ... ... міндетті сақтандыру шартын ... үшін ... ... Шарт ... ... ... сақтандыру тәуекелін бағалау
үшін тәуелсіз сарапшыны тартуға құқылы.
Екінші жағынан сақтандыру компаниясы міндетті ... ... бас ... үшін ... ... ... ... туралы Кодекстің 175 бабында қарастырылған ... ... ... ... Шарт ... ... ... полисін беруге тиіс.
1. Жаңадан қабылданатын қызметкерлерге қатысты - қызметкер iс ... ... ... ... он ... күнi ... ... берушiнiң
жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасуға міндетті.
2. Сақтанушы Шартта ... ... ... ... ... сыйлықақысын төлеуге және Қазақстан ... ... ... ... онда бар ... құжаттардың сақталуын
қамтамасыз етуге міндетті.
Сақтандыру шарты сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын, ал оны бөліп-
бөліп төлеген жағдайда – егер шартпен немесе ... ... ... басқасы көзделмесе, бірінші сақтандыру жарнасын төлеген сәтінен
бастап күшіне ... және ... үшін ... ... ал сақтандыру
сыйлықақысын төлемегені ... ... ... ... ... ... Шарттың жарамсыз болуына әкелетінін ескеру қажет.
3.Сақтандыру жағдайы ... ... ... ... жағдайының
залалын азайту бойынша шара қолдануға міндетті және ... ... бұл ... ... болған күннен үш жұмыс күннен асырмай сақтандырушыны хабардар
етуге тиіс.
Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ оларға ... ... ... ... болып табылады. Сонымен қатар, сақтанушы
сақтандыру жағдайының басталуына жауапты ... ... ету ... ... ... етуге міндетті.
Пайда алушы - Заңмен және жұмыс берушiнiң ... ... ... ... ... ... төлемiн
алушы болып табылатын тұлға, сақтандырушыны ... ... ... ... ... құқылы.
4. Жазатайым оқиғаға ауырлығы мен зардабына қарай он күн ішінде
аумақтық уәкілетті ... ... ... ... ... ... шегуші адам санына ... ... ... ... бұл ... уәкілетті органға және денсаулық сақтау
ұйымдарына сақтандыру жағдайы болар алдында ... ... ... құжаттарды табыстауға міндетті, сақтандыру жағдайының басталу мән-
жайын уәкілетті органның өкілі мен сақтандырушының ... ... ... міндетті және сақтандыру жағдайы басталған кезде уәкiлеттi
органның аумақтық бөлiмшесiнiң қызметкердi куәландыруы кезiнде ... ... ... ... ... ... ... туралы Акт ресімделеді,
оның нысаны мен мазмұны құзыретті уәкілетті органмен белгіленеді. Пайда
алушы уәкілетті ... ... ... ... мәселелері бойынша жүгінуге, сақтандыру оқиға тергеуіне қатысуға,
оның ішінде қызметкерлер өкілдерінің ... ... ... ... ... жағдайын тексеру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган
немесе сотқа шағым арыз ... ... ... ... ... ... құжаттарды қоса тiркей
отырып, жазбаша нысанда ұсынады:
1) сақтандыру полисiнiң ... ... ... ... фактiсiн және қызметкерге келтiрiлген
зиянның мөлшерiн растайтын құжаттар;
3) уәкiлеттi органның ... ... ... ... ... ... ... көшiрмесi;
4) қызметкер қайтыс болған жағдайда, қызметкердiң қайтыс ... ... ... ... ... және ... алушының
зиянды өтету құқығын растайтын құжат;
5) пайда алушының жеке басы куәлiгiнiң көшiрмесi;
6) сақтанушының сақтандыру жағдайы басталған ... ... ... ... ... ... ... олар болған жағдайда, растайтын
құжаттар.
Сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру ... ... үшін ... ... ... ... беруге тиіс. Сақтандыру ұйымына
қосымша басқа құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
7. Сақтандырушы ... ... ... ... ... және ... ... көрсете отырып, сақтанушыға немесе пайда алушыға
анықтама беруге мiндеттi.
8. Қызметкердiң еңбекке қабiлеттiлiгiнен ... ... ... ол ... ... жағдайда жұмыс берушi қызметкердiң, не ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның
пайдасына аннуитет шартын жасасуға мiндеттi, ал ...... ... ... ... ... шарты жұмыс берушiнiң өзi келтiрген зиянды өтеу жөнiндегi
жауапкершiлiгi ... ... ... он бес ... ... ... ... өтiнiшi негiзiнде жасалады.
9. Сақтандырушы қызметкердің денсаулығына зиян ... ... ... осы ... Заңда белгіленген құжаттарды сақтандырушыға
берген күннен бастап 7 жұмыс күн ішінде ... ... ... ... ... жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда
пайда алушыға жазбаша нысанда бас ... ... ... ... тиіс.
Сақтандыру жағдайын мойындаған жағдайда сақтандырушы сақтанушыға
сақтандыру жағдайындағы залалды ... ... ... ... ... ... ... төлемеген жағдайда сақтандырушы
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 353 ... ... және ... пайда алушыға тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.
11. Шарт қолданыста болған кезеңде сақтандырушы түсіндіруге міндетті,
ал ... ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге, ал ... ... ... және ... ... ... ... міндетті
сақтандыру шарттары туралы ақпаратты тегін алуға құқылы.
Сонымен қатар, ол ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкерлерді
уақтылы медициналық қараудан өткізіп отыру, ... ... ... еңбектің әдістері мен тәсілдерін үйрету және ... ... ... алдын алу және тергеу мәселелері бойынша
шешімдерін орындау жолымен жүзеге асыру.
Сақтанушы уақтылы сақтандырушыны ... ... ... немесе таратылуы
жөнінде хабардар етуге міндетті, сақтандырушы сақтанушы таратылған ... ... ... ... мен ... Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерге қайшы келмейтін ... да ... мен ... мүмкін.
12. Сақтандырушы өзінің қызметі барысында сақтанушы және пайда алушы
туралы алған мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.
13. Сақтандыру ... ... ... ... ... ... және ... даулы жағдайларда сақтанушы, зардап шегуші және пайда
алушы сақтандыру ұйымына, ... ... ... ... және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігіне және сотқа ... ...... ... ... жері ... ... құқылы.
АЗАМАТТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ
Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтардың ... ... ... ... ... мемлекеттiк органдардың, жеке
және заңды тұлғалардың азаматтардың денсаулығын сақтауға конституциялық
құқықтарын iске асыруға қатысуын ... ... ... Осы ... пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) анатомиялық сый - iс-әрекетке қабiлеттi адамның өз ... ... және ... тiрi ... де, қайтыс болғаннан
кейiн де жазбаша өкiм жасау ... өз ... ... ... бас ... бiржола семуi - үлкен ми сыңарын, дiңiн, ... ми мен ... қоса ... ... ... ... семуiмен қатар
жүретiн, бас миы ... ... ... функцияларын толық
жоғалтуы;
3) биологиялық өлiм - өмiрлiк ... ... ... ... ... ... ... - аурулар мен дене кемiстiктерiнiң болмауы ғана емес,
тұтастай тәни, рухани (психикалық) және әлеуметтiк әл-ауқаттылық ... ... ... - ... денсаулығын қамтамасыз ... ... ... ... ... және ... iс-
шаралардың кешенi;
6) денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi ... - ... ... ... және ... ... ... фармацевтикалық бiлiм беру, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық
салауаттылығы, дәрiлiк заттар айналымы, көрсетiлетiн медициналық ... ... ... мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын орталық
атқарушы орган;
7) диагностиканың инвазиялық әдiстерi - адам ... iшкi ... ... ... ... ... ... ауруды диагностикалау
әдiстерi;
8) донор - донорлық қан, оның компоненттерi, өзге де ... ... ... ... алу жүргiзiлетiн, ... ... үшiн ... және ... органдар (органдардың бөлiктерi)
алынатын адам, адамның мәйiтi, жануар;
9) клиникаға дейiнгi зерттеулер - адамның денсаулығы үшiн ерекше ... және ... ... ... ... ... затты
зерттеу жөнiндегi химиялық, физикалық, биологиялық, микробиологиялық,
фармакологиялық, ... және ... ... ... ... ... сериясы;
10) клиникалық сынау - зерттелетiн дәрiлiк препараттың клиникалық,
фармакологиялық және ... ... ... ... ... және ... оған ... жанама әрекеттесулердi анықтау ... оның ... мен ... ... үшiн оның ... ... мен шығарылуын зерделеу мақсатында сыналушы
ретiнде адамның қатысуымен жүргiзiлетiн зерттеу;
11) консилиум - кемiнде үш дәрiгердiң қатысуымен ... қою, ... ... және ... ... ... науқас адамды зерттеу;
12) медициналық-биологиялық эксперимент - әртүрлi сырқаттардың пайда
болу заңдылықтарын, олардың өрбу тетiктерiн ... ... ... жаңа ... ... және олардың тиiмдiлiгiн тексеру;
13) медициналық есепке алу - пациенттiң ауруына, жүктiлiгiне және
өмiрi мен ... ... ... да жағдайларына ... ... ... ... ... ... ... тiркеу;
14) пациенттердiң құқықтарын қорғау - ... ... ... ... ... ... әрi қолжетiмдi түрде алуын
қамтамасыз етуге бағытталған ұйымдастырушылық және практикалық iс-шаралар
кешенi;
15) пациент - көрсетiлетiн медициналық қызметтердiң ... ... ... ... жеке ... ... - донорлық қан немесе оның компоненттерi құйылатын, ер
немесе әйел ... ... ... (шәует немесе аналық клетка)
енгiзiлетiн не донордан алынған ... ... ... ... тiндер
транспланттау жасалатын пациент;
17) сектораралық өзара iс-қимыл - мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ
ұйымдар мен қоғамдық бiрлестiктердiң халықтың ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге бағытталған
үйлестiрiлген бiрлескен жұмысы;
18) ... ... ... ... ... - Қазақстан
Республикасының Үкiметi айқындайтын медициналық қызметтердiң ... ... ... ... азаматтарына көрсетiлетiн
медициналық көмектiң көлемi;
19) транспланттау - тiндердi және ... ... ... ... басқа жерiне немесе басқа организмге ... ... тiн ... - ... ... және басқа да биологиялық
жұғымды қоспаларды дайындау кезiнде пайдаланылатын тiннiң ... ... ... тiн ... - ... ... өздерiнiң басқа
организмнiң тiндерiне сiңiстiрiлуiне әсер ететiн иммунологиялық қасиеттерi;
22) эвтаназия - аурудың бетi берi ... ... ... да бiр ... ... ... ... iшiнде дәрiлiк немесе
өзге де заттарды енгiзу арқылы, сондай-ақ өмiрiне дем берiп тұрған жасанды
шараларды ... ... өз ... ... ... ... Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын сақтау
туралы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және осы
Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк ... ... Егер ... ... ... ... шарттарда
осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық ... ... ... ... ... ... ... негiзгi принциптерi
Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы
мемлекеттiк саясаты мынадай негiзгi принциптердiң:
1) медициналық көмек көрсетудiң қолжетiмдiлiгi мен сапасы;
2) мемлекеттiң, жұмыс ... мен ... жеке және ... сақтау мен нығайту үшiн ортақ жауапкершiлiгi;
3) Қазақстан Республикасының азаматтарына тегiн медициналық көмектiң
кепiлдi ... ... ... ету;
4) денсаулық сақтау жүйесi қызметiндегi медициналық көмектiң
профилактикалық бағыттылығы;
5) сектораралық ... ... ... ... құқықтарын қорғау негiзiнде жүргiзiледi.
4-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтауды ұйымдастыру
1. Қазақстан ... ... ... ... ... ... жеке және ... тұлғалар қамтамасыз етедi.
2. Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң қолжетiмдiлiгiн ... оны ... ... ... ... ... маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi
атқарушы органдары;
3) тиiстi мемлекеттiк тапсырысы бар ... ... ... ... ... практикамен айналысатын жеке тұлғалар қамтамасыз етедi.
5-бап. Қазақстан ... ... ... ... ... ... мен ... орта медициналық қызметкерлердiң,
медициналық және ... өнiм ... ... ... және ... да ... бiрлестiктер азаматтардың
денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге өздерiнiң жарғыларына сай ... ... ... ... ... мен ... қамтамасыз ететiн
жағдайлар жасау үшiн жұмыс берушiлердiң жауапкершiлiгi
1. Жұмыс берушiлер Қазақстан ... ... ... мен ... ... ететiн жағдайлар
жасау үшiн жауапты.
2. Жұмыс берушiлер жұмыскерлердiң мiндеттi және мерзiмдiк медициналық
тексерiп-қараудан өтуiн ... үшiн ... ... ... ... экологиялық салауаттылығын
және радиациялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
1. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық салауаттылығы
және ... ... ... ... мен ... ... Республикасының заңнамасына сәйкес iс-шаралар жүргiзуi арқылы
қамтамасыз етiледi.
2. Мемлекет бүгiнгi және келешек ... ... ... әсер ... қолайлы қоршаған ортаның сақталуын қамтамасыз етедi.
3. Қазақстан Республикасы облысының (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) жергiлiктi атқарушы ... ... ... ... ... ... ... сипаттағы анықталған факторлардың адамдардың өмiрi мен
денсаулығына әсерi ... ... ... ... құралдары арқылы
уақтылы хабардар етудi қамтамасыз ... ... және ... да ... ... уәкiлеттi
органды және облыстың (республикалық ... бар ... ... ... ... осы баптың 3-тармағында санамаланған,
анықталған факторлар туралы ... етiп ... ... ... ... ... ҚАТЫНАСТАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ
8-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы құзыретi
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... саясаттың
негiзгi бағыттарын әзiрлейдi және оның iске асырылуын қамтамасыз етедi;
2) азаматтардың денсаулығын ... ... ... етедi;
3) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы салалық (секторлық)
бағдарламаларды ... өз ... ... азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы
нормативтiк құқықтық актiлердi шығарады;
5) тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн бекiтедi;
6) әлеуметтiк жағынан елеулi ... және ... ... ... ... ... Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебiнен
шетелге емделуге жiберудiң ережесiн бекiтедi.
9-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi
Уәкiлеттi орган:
1) азаматтардың денсаулығын сақтау ... ... ... мен iске ... ... ... азаматтардың денсаулығын сақтау және салауатты өмiр салтын
қалыптастыру саласындағы ... ... ... бағдарламаларды
iске асыру жөнiндегi салааралық үйлестiрудi, сондай-ақ қоғамдық ұйымдармен
өзара iс-қимылды жүзеге асырады;
3) ... ... ... және бекiтедi;
4) амбулаториялық емдеу кезiнде дәрiлiк заттар және ... ... ... ... ... ... рецепттер бойынша тегiн немесе жеңiлдiктi
жағдайда босатылатын аурулар түрлерi мен ... ... және ... ... сақтаудың мемлекеттiк емес секторында ... ... ... және ... ... еңбекке жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы
берудiң тәртiбiн белгiлейдi;
7) ... ... ... бар адамдарды медициналық
куәландыру және олардың жынысын ... ... ... ... ... ... және медициналық
оңалтудың жаңа ... мен ... ... ... мен ... ... хаттамаларын әзiрлейдi және
бекiтедi;
10) клиникаға дейiнгi ... ... және ... ... ... ... және (немесе) органдарды (органдардың бөлiктерiн) алудың,
консервациялаудың, адамнан адамға, мәйiттен адамға және ... ... ... ... және ... ... балалар үйiне және бiлiм беру ұйымдарына, жетiм балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған ... ... ... ... ... дәстүрлi емес медицина (халық медицинасы) ... ... ... ... ... саласындағы салалық (секторлық)
бағдарламаларды әзiрлейдi;
15) тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн әзiрлейдi;
16) әлеуметтiк жағынан елеулi ... мен ... үшiн ... ... ... ... Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебiнен
шетелге емделуге жiберудiң ережесiн әзiрлейдi;
18) Қазақстан ... ... ... ... ... ... жүйелердi пайдалана отырып, электрондық
қызметтер көрсетедi.
Ескерту. 9-тармаққа ... ... - ... Республикасының
2007.01.11. N 218 Заңымен.
10-бап. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, ... ... ... ... ... денсаулығын сақтау
саласындағы құзыретi
1. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi
өкiлдi органдары:
1) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң азаматтардың денсаулығын ... ... ... ... ... әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы өңiрлiк бағдарламаларының орындалуын бақылауды жүзеге асырады.
2. Облыстың (республикалық маңызы бар ... ... ... органдары:
1) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы өңiрлiк бағдарламаларды
әзiрлейдi және облыстың ... ... бар ... ... ... ... ... өз құзыретi шегiнде азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы
мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды iске ... ... ... денi сау ... ... аурулардың
профилактикасы үшiн қажеттi iс-шараларды жүзеге асырады;
4) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды ... ... ... ... ... ... және денсаулық сақтау саласындағы басқа да ... ... ... дене ... қозғалысын дамытуды және
халықтың салауатты өмiр салтын ұстануға қатысуын ұйымдастырады;
6) белгiленген ... ... ... ... халыққа
алғашқы медициналық-санитарлық, бiлiктi және мамандандырылған медициналық
көмек көрсетудi, оның iшiнде тегiн ... ... ... ... ... ... ... қоса алғанда, әлеуметтiк жағынан елеулi
аурулар мен айналасындағылар үшiн ... ... ... мен ... ... ... ... ШЕТЕЛДIКТЕР МЕН АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН ... ... ... көмек алу құқығы
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының:
1) Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн тiзбеге ... ... ... ... ... алуға;
2) өздерiнiң жеке қаражаты, ұйымдардың, ерiктi медициналық сақтандыру
жүйесiнiң қаражаты және ... ... ... ... өзге де қаражат көздерi есебiнен тегiн медициналық көмектiң
кепiлдi көлемiнен тыс ... ... ... ... ... ... ... көлемi шеңберiнде дәрiлiк
заттармен қамтамасыз етiлуге;
4) бюджет қаражаты есебiнен шетелде медициналық көмек алуға;
5) уақытша еңбекке жарамсыздық фактiсiн ... ... ... ... ... ... сапалы әрi уақтылы медициналық көмек алуға;
8) медициналық ... ... ... ... ... құқығы бар.
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн тегiн медициналық көмектiң
кепiлдi көлемiнiң тiзбесi бұқаралық ақпарат ... ... ... ... ... ... ... көмекпен тегiн қамтамасыз eтiледi.
3. Денсаулық сақтау ... ... ... көмек алу
Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген негiздерде және ... ... ... ... ... ... - уақытша еңбекке
жарамсыздық туралы парақпен немесе анықтамамен куәландырылады.
Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы парақ азаматтарға жұмыстан ... ... ... ... ... ... ... құқық бередi.
Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы анықтама азаматтарға жәрдемақы
алмай ... ... ... ... ... ... бар ... басқа, жыныстық сәйкестiгiнде
ауытқушылық бар адамдар жынысын ауыстыруға құқылы.
6. Азаматтардың ұрпақты болу денсаулығын қорғау саласындағы ... ... ... мен ... ... сақтауға құқығы
1. Ана болуды мемлекет қорғайды және көтермелейдi.
2. ... ... ... ... сұраған кезде тұратын ... ... ... мен бала туу ... ... медициналық
көмектiң кепiлдi көлемiнiң шеңберiнде тегiн консультация ... ... және ... ... ... құқылы.
Жүктi әйелдер ұрпақты болу денсаулығына және баланың денсаулығына
әсерi болатын аурулардың жекелеген ... ... ... ... дәрiлiк заттармен ... ... ... ... ... Әйел ана болу туралы мәселенi өзi шешуге және отбасын жоспарлау ... ... ... ... ықтиярсыз жүктiлiктен сақтанудың қазіргі
заманғы әдiстерiн epікті түрде таңдауға ... Ана ... ... ... болу ... әйелдердi тегiн медициналық көмектiң кепiлдi
көлемiнiң шеңберiнде жыл сайынғы медициналық тексерiп-қарау, диспансерлеу
және сауықтыру жүргiзу;
2) науқас баланы күтiп-бағу үшiн ... ... ... ... болу ... және ... ... тiкелей әсерi болатын
негiзгi ауруларды ... ... ... емдеу арқылы қамтамасыз
етiледi.
5. Жүктi әйелдер мен бала емiзетiн аналардың жұмыс ... ... мен ... бойынша демалысы, еңбек ... ... ... ... ... денсаулық сақтауға құқығы
1. Мемлекет балалардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз етедi, ... ... ... ... ... және әлеуметтiк дамуы үшiн
қажеттi өмір сүру жағдайларына құқықтарын iске асырады.
2. Мемлекеттiк органдар, жұмыс ... ... ... және
балаларды оңалту, сауықтыру ұйымдарының желiсiн дамытуды қамтамасыз етедi
және олардың қызметi үшiн қажеттi жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... және тұрақты диспансерлiк бақылауда болуға, ... ... ... ... ... емделуге және сауықтырылуға құқығы бар.
4. Амбулаториялық емдеу кезiнде балалардың ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының дәрiлiк заттар
туралы заңнамасында көзделген ... ... ... ... ... ... емдеу кезiнде:
1) дәрiгерлердiң қорытындысы бойынша қосымша күтiп-бағуға ... ... ... ... ... ... ... асыратын анасына
(әкесiне) немесе өзге адамға ауырып қалған баланы күтiп-бағуға ... ... ... ... ... ... анықтама берiлiп, онымен
медициналық ұйымда бiрге болу мүмкiндiгi жасалады.
Бiреудiң күтiп-бағуына мұқтаж үш ... ... ... ... ... ... ... бiр жасқа дейiнгi баланы емiзетiн ана баланы күтiп-бағу үшiн
стационарда болған барлық ... ... ... тегiн тамақпен
қамтамасыз етiледi.
6. Мектеп жасындағы балалар стационарлық, ... ... ... ... ... оңалту орталығы, санаторий
жағдайында ... бiлiм ... ... ... ... балалардың, сондай-ақ АҚТҚ ... ... ... ... ... ... бiлiм ... сақтау, халықты әлеуметтiк қорғау ұйымдарында тегiн әлеуметтiк
және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы ... ... ... ... ... өздерiнiң денсаулығын қорғау саласында бiлiм алуға және
тәрбиеленуге құқығы бар.
9. АҚТҚ инфекциясын жұқтырған балалардың балалар ... мен ... ... ... ... ... бар.
14-бап. Азаматтардың өз денсаулығының жай-күйi және денсаулыққа әсерi
болатын факторлар туралы ақпарат алу құқығы
1. Азаматтардың:
1) осы Заңның 29-бабының ережелерiн ... ... ... өз
денсаулығының, жұбайы (зайыбы), жақын ... ... ... ... ... ... ... диагностикасы, ауруды емдеу ... ... ... ... ... ... ... еңбек,
тұрмыс және демалыс жағдайларын қоса алғанда, денсаулыққа әсерi болатын
факторлар туралы мемлекеттiк ... ... және ... олардың құзыретi шегiнде ең анық ақпаратты тегiн алуға;
3) дәрiлiк заттарды бөлшек ... ... ... фармацевтикалық
қызмет объектiлерiнен және (немесе) субъектiлерiнен, сондай-ақ медициналық
ұйымдардан дәрiлiк заттардың сапасы, қауiпсiздiгi мен ... ... ... ... ... ... емдеудiң ықтимал әдiстерi, тәсiлдерi
және клиникалық ... ... ... ... ... ... бар.
2. Азаматтың денсаулығының жай-күйi туралы ақпаратты тексеру және
(немесе) ... ... ... қызметкерi осы ... ... ... ... науқасқа, оның ... ... ... ... ... бередi.
3. Азаматтың өз денсаулығының жай-күйiн көрсететiн медициналық
құжаттамамен ... және сол ... ... ... консультациялар
алуға құқығы бар. Егер медициналық ... ... ... ... ... ... ... оған өз денсаулығының жай-күйiн
көрсететiн ... ... ... берiледi.
15-бап. Денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық қызметкерлерi мен
лауазымды адамдарының әрекеттерiне (әрекетсiздiгiне) азаматтардың ... ... ... ... сапасына қанағаттанбаған азаматтар
денсаулық сақтау ұйымдарының медициналық қызметкерлерi мен ... ... ... ... ... ... ... Азаматтардың уәкiлеттi органның қорытындыларына ... ... ... қызметтердiң сапасына сараптама жасауға
тәуелсiз сарапшыларды тартуға құқығы ... ... ... ... ... бас тарту құқығы
1. Осы Заңның 17-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, азаматтың
немесе оның заңды өкiлiнiң медициналық көмек алудан бас ... ... ... ... ... ... бас тартқан кезде азаматқа немесе оның
заңды ... ... ... ... ... түсiнiктi түрде түсiндiрiлуге
тиiс.
3. Медициналық көмек алудан бас тарту, оның ... ... ... ... құжаттарға жазу арқылы ресiмделедi және оған азамат не
оның ... ... ... ... ... қол ... не оның ... өкiлi медициналық көмек алудан бас тартуға қол
қоймаған ... ... ... бұл туралы тиiстi жазуды
медицина қызметкерi жүзеге асырады және қол ... ... ... не iс-әрекетке қабiлетсiз адамның заңды
өкiлдерi аталған адамдардың өмiрiн сақтап қалу үшiн ... ... бас ... ... ... ... олардың мүдделерiн
қорғау үшiн қорғаншы және қамқоршы органға және (немесе) сотқа ... ... ... келiсiмiнсiз медициналық көмек
көрсету
1. Азаматтың келiсiмiнсiз медициналық көмек көрсетуге:
1) өз еркiн бiлдiруге мүмкiндiк бермейтiн ... ... ... ... ... төндiретiн аурулардан зардап шегушi;
3) психикасының ауыр түрде бұзылуынан (ауруынан) зардап ... ... ... (ауруынан) зардап шегушi және қоғамға
қауiптi әрекет жасаған адамдарға ... жол ... Он ... ... ... ... ... тәртiппен
iс-әрекетке қабiлетсiз деп танылған азаматтарға қатысты медициналық көмек
көрсетуге келiсiмдi олардың заңды өкiлдерi бередi. Заңды өкiлдерi ... ... ... ... ... ... консилиум қабылдайды, ал
консилиумды жинау мүмкiн ... ... ... ұйымның лауазымды
адамдарын және заңды өкiлдердi кейiннен хабардар ете отырып, тiкелей
медицина ... ... ... ... ... көмек көрсету осы баптың 1-
тармағында көзделген негiздер жойылғанға дейiн немесе соттың шешiмi бойынша
жалғастырылады.
18-бап. Азаматтардың денсаулығын ... және ... ... ... Азаматтар айналасындағыларға қауiп төндiретiн жұқпалы аурулардың
таралуының алдын алу үшiн ... ... ... ... мен ұйымдарының нұсқамаларын орындауға мiндеттi.
2. Стационарлық және амбулаториялық емделудегi адамдар медициналық
ұйымдардың ... ... ... ... ... ... азаматтары Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес профилактикалық медициналық тексерiп-
қараудан ... ... ... ... жүктiлiктiң он екi аптасына дейiнгi мерзiмде
медициналық есепке тұруға мiндеттi.
5. Қазақстан Республикасының азаматтары өз ... ... ... ... ... қауiп төндiретiн аурулары бар ... ... ... ... ... бар азаматтар
медициналық ұйымдардың ... етуi ... ... ... және ... ... ... төндiретiн аурулары бар ... және ... ... жағдайда, ... ... ... ... тартылады.
3. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулардан ... ... ... ... ... негiздерi мен тәртiбi Қазақстан
Республикасының заңнамасымен реттеледi.
4. Айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулары бар және бұл ... ... ... ... ... ... ... медицина персоналын
өзiнiң ауруы туралы хабардар етуге мiндеттi.
20-бап. Шетелдiктер мен ... жоқ ... ... ... мен ... ... Республикасының аумағында жүрген шетелдiктер мен
азаматтығы жоқ адамдар ... ... ... ... алады.
2. Қазақстан Республикасының аумағында жүрген ... ... жоқ ... денсаулық сақтау саласында Қазақстан Республикасының
азаматтары сияқты ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ-
ӘЛЕУМЕТТIК КӨМЕК КӨРСЕТУДІҢ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI
21-бап. Әскери қызметшiлерге, ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер органдарының,
әдiлет органдары қылмыстық-атқару ... ... ... ... ... полициясының қызметкерлерiне, олардың отбасы мүшелерi мен осы
ведомстволардың зейнеткерлерiне медициналық көмек көрсету
Әскери ... ... ... iшкi ... ... ... ... жүйесiнiң, өртке қарсы күрес қызметiнiң,
қаржы полициясының ... ... ... ... мен осы
ведомстволардың зейнеткерлерiне ... ... ... ұйымдастырылады.
Қызметiн өткерiп жатқан жерде немесе тұрғылықты жерiнде олар ... ... ... ... ... бөлiмшелер, мамандар не
арнайы жабдықтар болмаса, ... ... ... ... ... ... ... медициналық ұйымдарда көрсетiледi.
22-бап. Туберкулезбен ауыратын науқастарға медициналық көмек көрсету
1. Туберкулезбен ауыратындар мiндеттi медициналық байқауға алынуға
және ... тиiс, олар ... ... ... ... ... қажеттi дәрiлiк заттармен қамтамасыз етiледi.
2. Туберкулездiң жұқпалы түрiмен ауыратындар мiндеттi түрде ауруханаға
жатқызылуға және ... ... ... және ... iсiк ... ... науқастарға
медициналық көмек көрсету
Диабетпен және қатерлi iсiк ауруларымен ... ... ... ... алынуға, емделуге және тегiн медициналық ... ... ... ... дәрiлiк заттармен қамтамасыз етiлуге
тиiс.
24-бап. Көбiнесе жыныстық жолмен берiлетiн жұқпалы аурулармен ауыратын,
ЖҚТБ және АҚТҚ ... ... ... ... ... ... Көбiнесе жыныстық жолмен берiлетiн жұқпалы аурулармен ауыратын
науқастарға медициналық көмек уәкiлеттi ... ... ... ЖҚТБ және АҚТҚ ... ... ... ... көмек
Қазақстан Республикасының арнаулы заңында белгiленген ... ... ... және ... бұзылудан (аурулардан) зардап шегетiн
адамдарға медициналық-әлеуметтiк көмек көрсету
Психикасы және ... ... ... зардап шегетiн
адамдарға медициналық-әлеуметтiк көмек көрсету және оларды оңалту Қазақстан
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен ... ... Бас ... ... ... ... көмек көрсету
Бас бостандығы шектеулi, сондай-ақ сот үкiмi бойынша ... ... ... ... өтеп жүрген, арнайы мекемелерге
орналастырылған азаматтарға медициналық ... ... ... және ... әдiлет органдары қылмыстық-атқару жүйесi, ұлттық қауiпсiздiк және
қорғаныс уәкiлеттi органдары айқындайтын тәртiппен  көрсетiледi.
5-тарау. МЕДИЦИНА ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРIНІҢ МЕДИЦИНАЛЫҚ ... ... ... МЕН ... ... ... кәсiптiк құқықтары
1. Медицина қызметкерлерiнiң ... ... және ... ... ... қызметке құқығы бар.
2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген ... ... ... ... қызметiне мемлекеттiк
органдар мен басқа ұйымдардың, сондай-ақ азаматтардың ... ... ... ... кәсiптiк мiндеттерi
Медицина қызметкерлерi:
1) егер мұндай таңдау тексерiлу нәтижелерi бойынша көзделген болса,
онда пациенттi емдеудiң әдiстерi мен ... ... ... ... ... мен ... ... мүмкiндiгi туралы
хабардар етуге;
2) өзiнiң қызметтiк мiндеттерiне сәйкес ... ... ... ... мiндеттерiн орындау кезiнде өздерiне мәлiм болған
дәрiгерлiк ... ... ... Бұл ... Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда ғана ашуға жол берiледi;
4) ... ... ... ... ... ... ... мiндеттi.
29-бап. Дәрiгерлiк құпия
1. Медициналық көмекке жүгiну фактiсi, азаматтың денсаулығының жай-
күйі, оның ауруының ... ... ... пен оны ... және ... кезiнде алынған өзге де мәлiметтер дәрiгерлiк құпияны құрайды.
2. Осы баптың 3 және ... ... ... оқыту, кәсiптiк, қызметтiк және өзге де мiндеттердi ... ... ... құрайтын мәлiметтер белгiлi болған адамдардың
оларды жария етуiне жол берiлмейдi.
3. Пациенттi тексеру мен ... ... ... ... ... осы ... ... процесiнде және өзге де мақсаттарға
пайдалану үшiн ... ... ... мәлiметтердi азаматтың немесе
оның заңды өкiлiнiң келiсiмiмен ... ... ... ... ... ... немесе оның заңды өкiлiнiң келiсiмiнсiз дәрiгерлiк
құпияны құрайтын ... ... ... ... ... ... байланысты өз еркiн бiлдiруге қабiлетсiз азаматты
тексеру және емдеу мақсатында;
2) айналасындағыларға қауiп төндiретiн аурулар ... ... ... ... ... сот ... ... байланысты анықтау және
алдын ала тергеу органдарының, прокурордың және (немесе) соттың сұрау салуы
бойынша;
4) кәмелетке толмаған немесе ... ... ... ... ... ... оның ... өкiлдерiн хабардар ету үшін;
5) азаматтың денсаулығына зақым ... ... ... ... деп есептеуге негiздер бар болған кезде жол берiледi.
6-тарау. МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕГI ЖЕКЕЛЕГЕН ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТТЕУ
30-бап. Хирургиялық ... қан құю және ... ... қолдану тәртiбi
1. Хирургиялық араласу, қан құю, диагностиканың ... ... ... ... ... iс-әрекетке қабiлетсiз деп ... ... ... ... ... ... он сегiз жасқа толмаған адамдарға
хирургиялық араласу, қан құю, ... ... ... ... ... ... келiсiмiмен жасалады.
2. Медицина қызметкерлерi ... ... ... ... ... кiрiсiп кеткен және оны тоқтату осы адамның өмiрi мен
денсаулығына қауiп ... ... ... ... ... келiсiм керi қайтарып алынуы мүмкiн.
3. Хирургиялық араласуды, қанды және оның препараттарын ... ... ... ... кiдiрту науқастың өмiрiне
қауiп төндiретiн, ал науқастың ... оның ... ... ... ... болмаған жағдайда, дәрiгер немесе консилиум науқасты немесе оның
заңды өкiлдерiн қолданылған шаралар туралы кейiннен ... ете ... ... ... ... зерттеулер және медициналық-биологиялық
эксперименттердi, клиникалық ... ... ... емдеудiң және медициналық оңалтудың жаңа әдiстерi мен
құралдарын қолдану
1. Клиникаға ... ... және ... жануарларға жүргiзiледi.
2. Адамға клиникалық сынау жасау жануарларға жасалған клиникаға
дейiнгi зерттеулер мен ... ... ... алынған жағдайда, оның хабардар етiлген жазбаша келiсiмiмен ғана
не адам мен денсаулық сақтау ұйымының арасындағы шарт бойынша ... ... ... ... ... етуi ... кез келген
кезеңде, сондай-ақ оның өмiрiне, денсаулығына қауiп ... ... ... ... ... мен медициналық оңалтудың
жаңа әдiстерi мен құралдары клиникалық ... оң ... ... ... ... ... ... анықтау. Өмiрге дем берiп тұрған аппаратураны
тоқтатудың жағдайлары
1. Өлiмдi растауды дәрiгер немесе фельдшер жүзеге асырады.
2. Биологиялық өлiм ... ... ... ... ... ... ... тоқтауы;
2) тыныс алудың тоқтауы;
3) орталық жүйке жүйесi жұмысының тоқтауы.
3. Өмiрге дем беру жөнiндегi жасанды ... тек ... ... өлiм ... ... консилиумы бас миының бiржола семуiн тiркеген
кезде, жақын туыстарының және (немесе) заңды өкiлдерiнiң ... ... ... ... тоқтатылуы мүмкiн.
4. Органдар мен тiндердi кейiннен транспланттау үшiн алуды қамтамасыз
ететiн адамдардың ... ... ... бас ... ... семуiн
растауға қатысуына тыйым салынады.
33-бап. Эвтаназия
Эвтаназияны жүзеге асыруға тыйым салынады.
34-бап. Патологиялық-анатомиялық ашуды жүргiзу
1. ... ашу ... ... ... мен ... нақтылау мақсатында жүргiзiледi.
2. Зорлықпен өлтiрiлгендiгiне ... ... және ... ... ... ... заңды өкiлдерiнiң жазбаша өтiнiшi
болған кезде не ... ... ... тiрi кезiнде бiлдiрген еркiне сәйкес
ашу жүргiзiлмей-ақ мәйiттi беруге рұқсат етiледi.
3. ... ... ... ... ... заңды өкiлiнiң талап етуi
бойынша патологиялық-анатомиялық ашуды уәкiлеттi орган белгiлеген тәртiппен
тәуелсiз денсаулық сақтау ұйымдары жүргiзуi мүмкін.
35-бап. Анатомиялық сый
1. Анатомиялық ... ... ... ... ... ... ... асырады.
2. Анатомиялық сый туралы деректер жария етуге жатпайды.
3. Өсиет етiлген ... мен ... ... ... ... бастап
қырық бес күн iшiнде танылмаған және сұрауы ... ... ... анатомиялық сый ретiнде танылады.
4. Анатомиялық сый биомедициналық зерттеулер жүргiзу үшiн ... және оқу ... ... ... ... үшiн ... және (немесе) органдарды
(органдардың бөлiктерiн) алу
1. Адам немесе адамның ... ... ... ... және ... ... ... транспланттау бойынша донор болуы
мүмкiн.
2. Адамның тiндерiн және ... ... ... ... ... және ... ... салуға тыйым салынады.
3. Адамның органдары мен тiндерiн сатып алуға-сатуға тыйым салынады.
Адамның органдары мен тiндерiн әкелу және ... ... ... ... ... ... асырылады.
4. Реципиентпен генетикалық байланыстағы немесе онымен тiнi үйлесетiн,
жан-жақты медициналық тексеруден өткен және оның тiндерiн және ... ... ... алуға болатындығы туралы дәрiгер-
мамандар консилиумының қорытындысын алған адам транспланттау ... ... ... ... толмаған және (немесе) әрекетке қабiлетсiз адам болып
табылатын тiрi донордың органдарын және ... ... алу осы ... ... бiр ... мына ... сақтағанда ғана:
осы Заңның 14-бабына сәйкес денсаулығының жай-күйi туралы қажеттi
ақпаратты алған оның ... ... ... ... ... қабiлеттi басқа үйлесетiн донордың болмауы;
реципиент донордың ағасы-iнiсi немесе апасы-қарындасы ... ... ... ... ... ... ... донор алуға қарсылық бiлдiрмесе, мүмкiн болады.
Кәмелетке толмаған және (немесе) әрекетке қабiлетсiз адамдардың заңды
өкiлдерiнiң ... ... ... ... ... кез келген сәтте
керi қайтарылып алынуы мүмкiн.
Тiрi донордан ... және ... ... алу оның ... ... ... ... ғана жүзеге асырылуы мүмкiн.
Транспланттау үшiн жұп органның бiрi, олардың ... ... ... әкеп соқтырмайтын органның бiр бөлiгi немесе тiн ғана
алынуы мүмкiн.
5. ... және ... ... ... бөлiктерiн)
транспланттау мақсатымен алу биологиялық өлiм расталған кезде немесе бас
миының бiржола семуiн ... ... ... ... ... ... ... және (немесе) тiндердi алатын сәтте осы
адамның тiрi кезiндегi немесе оның жұбайының (зайыбының), жақын туыстарының
және ... ... ... ... алуға жазбаша келiспеушiлiгi
болмаған ... ғана ... ... ... және ... ... (органдардың бөлiктерiн)
транспланттаудың қажеттiгi туралы медициналық қорытындыны тиiстi денсаулық
сақтау ұйымының дәрiгерлер консилиумы бередi.
7. Тiндердi және ... ... ... ... ... не кәмелетке толмаған реципиенттiң не сот iс-
әрекетке қабiлетсiз деп ... ... ... ... ... iске ... алдағы уақытта жасалатын транспланттауға байланысты ... орын алуы ... ... туралы ескертiлуге тиiс.
8. Мәйiттерден тiндердi және ... ... ... алу ... ... ... жүргiзiледi. Тiндердi және
(немесе) органдарды (органдардың ... ... ... ... денсаулық сақтау ұйымдарында ғана жүргiзуге жол
берiледi.
Органдарды (органдардың бөлiктерiн) және (немесе) тiндердi алудың,
консервациялаудың, адамнан адамға және ... ... ... мен ... ... ... ... Тiндерiн және (немесе) органдарын (органдарының бөлiктерiн) алуға
келiсiм бiлдiрген адам денсаулық сақтау ұйымдарынан тiндер және ... ... ... алу ... ... ... байланысты оның денсаулығында орын алуы ықтимал асқынулар туралы
толық ақпаратты талап етуге құқылы.
10. Донор тiндердi және (немесе) органдарды ... ... ... ... ... ... ... денсаулық сақтау
ұйымында тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемi шеңберiнде ... ... ... ем ... құқылы.
11. Ауру жұқтырған тiндердi және (немесе) ... ... ... ... салынады.
12. Тiндерiн және (немесе) органдарын (органдарының бөлiктерiн)
ауыстырып ... ... ... ... ... сақтау ұйымдарынан
тiндердi және (немесе) органдарды ... ... ... алдағы хирургиялық араласуға байланысты оның денсаулығында ... ... ... ... ... ақпаратты талап етуге құқылы.
13. Реципиент жүргiзiлген хирургиялық араласуға ... ... ... ... ... ... ... көлемi шеңберiнде
емделуге, оның iшiнде медикаменттiк ем алуға құқылы.
14. Денсаулық ... ... ... және өзге де ... мен ... ... мәлiметтердi жария етуге тыйым салынады.
15. Осы баптың күшi ұрпақ жаңғырту тiндерiн (жыныстық клеткаларды)
қамтитын, адамның ... келу ... ... бар органдарға, олардың
бөлiктерi мен тiндерiне, ... қан мен оның ... ... Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын сақтау туралы
заңнамасын бұзғаны үшiн жауаптылық
Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын сақтау туралы ... ... ... әкеп ... Осы ... ... енгiзу тәртiбi
1. Осы Заң ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.
2. ... ... ... денсаулығын сақтау туралы"
1997 жылғы 19 мамырдағы ... ... ... ... 1997 ж., N 10, ... 1998 ж., ... 201-құжат; N 24, 434-құжат; 1999 ж., N 8, ... N 23, ... ж., N 6, ... 2004 ж., N 2, ... күшi жойылды деп танылсын.
Пайдаланған әдебиеттер
1. www.topreferat.kz
2. Қазақстан Республикасының «Азаматтардың денсаулық сақтау ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мемлекеттің құқықтық және экономиканың әрекеттестік заңдылықтары2 бет
Халық денсаулығының негізі8 бет
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған «Салауатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы76 бет
«Денсаулық сақтаудағы азаматтық, еңбек, коммерциялық және халықаралық құқық.ҚР денсаулық саласындағы бірыңғай ұлттық жүйе»6 бет
Денсаулық сақтау саласындағы азаматтардың қоғамдық қатынастары6 бет
Азаматтардың жеке өмірін азаматтық құқықтық қорғау түсінігі және белгілері61 бет
Қауіпті ауруларды және ғасыр дертін күштеп емдеу11 бет
Адам денсаулығына және организмге жүгірудің әсері17 бет
Адам денсаулығының көрсеткіштерін зерттеу9 бет
Адам және азаматтардың конституциялық міндеттері18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь