Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы заң.


І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

1. Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Заң
1.1. 1.тарау. Жалпы ережелер.
1.2. 2.тарау. Азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қатынастарды мемлекеттік реттеу.
1.3. 3.тарау. Азаматтар, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың денсаулық сақтау саласындағы құқықтары мен міндеттері.
1.4. 4.тарау. Aзаматтардың жекелеген санаттарына медициналық және медициналық.әлеуметтік көмек көрсетудің ерекшеліктері.
1.5. 5.тарау. Медицина қызметкерлерінің медициналық қызмет көрсету кезіндегі құқықтары мен міндеттері.
1.6. 6.тарау. Медициналық қызметтегі жекелеген қатынастарды реттеу.

ІІІ. Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе

Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң АҚЖ мiндеттi сақтандыру мәселелері бойынша қысқаша жадынама

Қазақстан Республикасының «Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» Заңына (Бұдан әрі-Заң) әрбір жұмыс беруші сақтандыру компаниясымен өз қызметкерлерінің (сақтандырылушы) пайдасына жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын (бұдан әрі – Шарт) жасауға тиіс.
Сақтанушы (жұмыс беруші) жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін сақтандырушыны таңдауға құқылы. Шарт жасасқан кезде сақтанушы сақтандыру тәуекелін бағалау үшін тәуелсіз сарапшыны тартуға құқылы.
Екінші жағынан сақтандыру компаниясы міндетті сақтандыру шартын жасасудан бас тартқаны үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекстің 175 бабында қарастырылған әкімшілік жауапкершілікті өзіне алады. Сақтандырушы Шарт жасасқан кезде сақтанушыға сақтандыру полисін беруге тиіс.
1. Жаңадан қабылданатын қызметкерлерге қатысты - қызметкер iс жүзiнде жұмысқа жiберiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде жұмыс берушiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасуға міндетті.
2. Сақтанушы Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сақтандыру бойынша онда бар барлық құжаттардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сақтандыру шарты сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын, ал оны бөліп-бөліп төлеген жағдайда – егер шартпен немесе міндетті сақтандыру заңнамалық актілерде басқасы көзделмесе, бірінші сақтандыру жарнасын төлеген сәтінен бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады, ал сақтандыру сыйлықақысын төлемегені немесе уақтылы төлемегені, сақтанушының басқа міндеттерін орындамағаны Шарттың жарамсыз болуына әкелетінін ескеру қажет.
3.Сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушы сақтандыру жағдайының залалын азайту бойынша шара қолдануға міндетті және дереу, бірақ бұл туралы оған белгілі болған күннен үш жұмыс күннен асырмай сақтандырушыны хабардар етуге тиіс.
Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ оларға келтірілген залалды дәлелдеу сақтанушының міндеті болып табылады. Сонымен қатар, сақтанушы сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап ету құықтарын сақтандырушыға ауысуын қамтамасыз етуге міндетті.
Пайда алушы - Заңмен және жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру төлемiн алушы болып табылатын тұлға, сақтандырушыны сақтандыру жағдайының басталғаны туралы хабардар етуге құқылы.
4. Жазатайым оқиғаға ауырлығы мен зардабына қарай он күн ішінде аумақтық уәкілетті мемлекеттік еңбек жөніндегі органы құрған, құрамы зардап шегуші адам санына байланысты комиссиямен арнайы тергеу жүргізіледі.
Сақтанушы бұл ретте уәкілетті органға және денсаулық сақтау ұйымдарына сақтандыру жағдайы болар алдында қызметкерлердің жұмыс жағдайы жөнінде құжаттарды табыстауға міндетті, сақтандыру жағдайының басталу мән-жайын уәкілетті органның өкілі мен сақтандырушының қатысуымен тергеуді қамтамасыз етуге міндетті және сақтандыру жағдайы басталған кезде уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң қызметкердi куәландыруы кезiнде қатысуға құқығы бар.
5. Тергеу қорытындысы бойынша жазатайым оқиға туралы Акт ресімделеді, оның нысаны мен мазмұны құзыретті уәкілетті органмен белгіленеді. Пайда алушы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне медициналық-әлеуметтік сараптама мәселелері бойынша жүгінуге, сақтандыру оқиға тергеуіне қатысуға, оның ішінде қызметкерлер өкілдерінің немесе сенімді тұлғаның қатысуымен, сондай-ақ сақтандыру жағдайын тексеру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган немесе сотқа шағым арыз беруге құқылы.
6. Сақтандыру төлемi туралы талапты мынандай құжаттарды қоса тiркей отырып, жазбаша нысанда ұсынады:
1) сақтандыру полисiнiң көшiрмесi;
2) сақтандыру жағдайының басталу фактiсiн және қызметкерге келтiрiлген зиянның мөлшерiн растайтын құжаттар;
3) уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң еңбекке қабiлеттiлiктен айрылуды белгiлеу туралы анықтамасының көшiрмесi;
4) қызметкер қайтыс болған жағдайда, қызметкердiң қайтыс болғаны туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi және пайда алушының зиянды өтету құқығын растайтын құжат;
5) пайда алушының жеке басы куәлiгiнiң көшiрмесi;
6) сақтанушының сақтандыру жағдайы басталған кезде залалды болғызбау немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын, олар болған жағдайда, растайтын құжаттар.
Сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру төлемін есептеу үшін қажетті құжаттарды шартта белгіленген мерзімде беруге тиіс. Сақтандыру ұйымына қосымша басқа құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
7. Сақтандырушы табыс етiлген құжаттардың толық тiзбесiн және олар қабылданған күндi көрсете отырып, сақтанушыға немесе пайда алушыға анықтама беруге мiндеттi.
8. Қызметкердiң еңбекке қабiлеттiлiгiнен тұрақты айрылуы белгiленген, не ол қайтыс болған жағдайда жұмыс берушi қызметкердiң, не Қазақстан Республикасының заңына сәйкес зиянды өтетуге құқық алған тұлғаның пайдасына аннуитет шартын жасасуға мiндеттi, ал сақтандырушы – ақшаны аннуитеттік сақтандыру компаниясына аударуға мiндеттi.
Аннуитет шарты жұмыс берушiнiң өзi келтiрген зиянды өтеу жөнiндегi жауапкершiлiгi туындаған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күннен кешiктiрiлмей сақтанушының жазбаша өтiнiшi негiзiнде жасалады.
9. Сақтандырушы қызметкердің денсаулығына зиян келтiргенi үшiн сақтандыру төлемін осы мақсатта Заңда белгіленген құжаттарды сақтандырушыға берген күннен бастап 7 жұмыс күн ішінде жүзеге асыруға міндетті ал сақтандыру төлемін жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда пайда алушыға жазбаша нысанда бас тартудың дәлелді себептерін негіздеумен жіберуге тиіс.
Сақтандыру жағдайын мойындаған жағдайда сақтандырушы сақтанушыға сақтандыру жағдайындағы залалды азайтуға шығарған шығыстарын өтеуге міндетті.
10. Сақтандыру төлемін уақтылы төлемеген жағдайда сақтандырушы Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 353 бабында белгіленген мөлшерде және тәртіпте пайда алушыға тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.
11. Шарт қолданыста болған кезеңде сақтандырушы түсіндіруге міндетті, ал сақтанушы сақтандырушыдан міндетті сақтандырудың шарттарын, Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге, ал пайда алушы - сақтанушыдан және сақтандырушыдан жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарттары туралы ақпаратты тегін алуға құқылы.
Сонымен қатар, ол сақтандыру жағдайлардың алдын алуға бағытталған шараларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкерлерді уақтылы медициналық қараудан өткізіп отыру, қызметкерлерге өндірістен босатпай қауіпсіз еңбектің әдістері мен тәсілдерін үйрету және уәкілетті органның жазатайым оқиғалардың алдын алу және тергеу мәселелері бойынша шешімдерін орындау жолымен жүзеге асыру.
Сақтанушы уақтылы сақтандырушыны өзінің қайта құрылуы немесе таратылуы жөнінде хабардар етуге міндетті, сақтандырушы сақтанушы таратылған жағдайда капиталдандырылған төлемдерді шоғырландырады.
Шартта сақтанушы мен сақтандырушының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерге қайшы келмейтін басқа да құқықтары мен міндеттері көзделуі мүмкін.
12. Сақтандырушы өзінің қызметі барысында сақтанушы және пайда алушы туралы алған мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.
13. Сақтандыру ұйымы сақтандыру төлемін жүргізуден негізсіз бас тартқан және басқа даулы жағдайларда сақтанушы, зардап шегуші және пайда алушы сақтандыру ұйымына, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігіне және сотқа талап қоюымен жауапкер – сақтандыру ұйымы тұрған жері бойынша жүгінуге құқылы.

АЗАМАТТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ
Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi, мемлекеттiк органдардың, жеке және заңды тұлғалардың азаматтардың денсаулығын сақтауға конституциялық құқықтарын iске асыруға қатысуын регламенттейдi
Қазақстан Республикасының «Азаматтардың денсаулық сақтау туралы» Заңы

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 16 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


МЕББМ ҚАЗАҚСТАН-
НУО КАЗАХСТАНСКО-
РЕСЕЙ МЕДИЦИНАЛЫҚ
РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТІ
УНИВЕРСИТЕТ
ҚОҒАМДЫҚ ПӘНДЕР КАФЕДРАСЫ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

Тақырып
Азаматтардың денсаулығын
сақтау туралы Заң

Реферат

Факультет: Ж.М 108 б

Орындаған: Қожабаева Г. Қ

Тексерген:.

Алматы-2013

Жоспар:

І. Кіріспе

ІІ. Негізгі бөлім

1. Азаматтардың денсаулығын сақтау туралы Заң
1.1. 1-тарау. Жалпы ережелер.
2. 2-тарау. Азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы қатынастарды
мемлекеттік реттеу.
3. 3-тарау. Азаматтар, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың
денсаулық сақтау саласындағы құқықтары мен міндеттері.
4. 4-тарау. Aзаматтардың жекелеген санаттарына медициналық және
медициналық-әлеуметтік көмек көрсетудің ерекшеліктері.
5. 5-тарау. Медицина қызметкерлерінің медициналық қызмет көрсету
кезіндегі құқықтары мен міндеттері.
6. 6-тарау. Медициналық қызметтегі жекелеген қатынастарды реттеу.

ІІІ. Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер

Кіріспе

Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн атқарған кезде оның өмiрi мен
денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс берушiнiң АҚЖ мiндеттi сақтандыру
мәселелері бойынша қысқаша жадынама

Қазақстан Республикасының Қызметкер еңбек (қызмет) мiндеттерiн
атқарған кезде оның өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн жұмыс
берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру туралы
Заңына (Бұдан әрі-Заң) әрбір жұмыс беруші сақтандыру компаниясымен өз
қызметкерлерінің (сақтандырылушы) пайдасына жұмыс берушінің азаматтық-
құқықтық жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын (бұдан әрі – Шарт)
жасауға тиіс.
Сақтанушы (жұмыс беруші) жұмыс берушінің азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн міндетті сақтандыру шартын жасасу үшін сақтандырушыны
таңдауға құқылы. Шарт жасасқан кезде сақтанушы сақтандыру тәуекелін бағалау
үшін тәуелсіз сарапшыны тартуға құқылы.
Екінші жағынан сақтандыру компаниясы міндетті сақтандыру шартын
жасасудан бас тартқаны үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық
бұзушылық туралы Кодекстің 175 бабында қарастырылған әкімшілік
жауапкершілікті өзіне алады. Сақтандырушы Шарт жасасқан кезде сақтанушыға
сақтандыру полисін беруге тиіс.
1. Жаңадан қабылданатын қызметкерлерге қатысты - қызметкер iс жүзiнде
жұмысқа жiберiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде жұмыс берушiнiң
жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартын жасасуға міндетті.
2. Сақтанушы Шартта белгіленген мөлшерде, тәртіпте және
мерзімде сақтандыру сыйлықақысын төлеуге және Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес сақтандыру бойынша онда бар барлық құжаттардың сақталуын
қамтамасыз етуге міндетті.
Сақтандыру шарты сақтанушының сақтандыру сыйлықақысын, ал оны бөліп-
бөліп төлеген жағдайда – егер шартпен немесе міндетті сақтандыру заңнамалық
актілерде басқасы көзделмесе, бірінші сақтандыру жарнасын төлеген сәтінен
бастап күшіне енеді және тараптар үшін міндетті болады, ал сақтандыру
сыйлықақысын төлемегені немесе уақтылы төлемегені, сақтанушының басқа
міндеттерін орындамағаны Шарттың жарамсыз болуына әкелетінін ескеру қажет.
3.Сақтандыру жағдайы басталған кезде сақтанушы сақтандыру жағдайының
залалын азайту бойынша шара қолдануға міндетті және дереу, бірақ бұл туралы
оған белгілі болған күннен үш жұмыс күннен асырмай сақтандырушыны хабардар
етуге тиіс.
Сақтандыру жағдайының басталғанын, сондай-ақ оларға келтірілген залалды
дәлелдеу сақтанушының міндеті болып табылады. Сонымен қатар, сақтанушы
сақтандыру жағдайының басталуына жауапты тұлғаға талап ету құықтарын
сақтандырушыға ауысуын қамтамасыз етуге міндетті.
Пайда алушы - Заңмен және жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық
жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру шартына сәйкес сақтандыру төлемiн
алушы болып табылатын тұлға, сақтандырушыны сақтандыру жағдайының
басталғаны туралы хабардар етуге құқылы.
4. Жазатайым оқиғаға ауырлығы мен зардабына қарай он күн ішінде
аумақтық уәкілетті мемлекеттік еңбек жөніндегі органы құрған, құрамы
зардап шегуші адам санына байланысты комиссиямен арнайы тергеу
жүргізіледі.
Сақтанушы бұл ретте уәкілетті органға және денсаулық сақтау
ұйымдарына сақтандыру жағдайы болар алдында қызметкерлердің жұмыс жағдайы
жөнінде құжаттарды табыстауға міндетті, сақтандыру жағдайының басталу мән-
жайын уәкілетті органның өкілі мен сақтандырушының қатысуымен тергеуді
қамтамасыз етуге міндетті және сақтандыру жағдайы басталған кезде уәкiлеттi
органның аумақтық бөлiмшесiнiң қызметкердi куәландыруы кезiнде қатысуға
құқығы бар.
5. Тергеу қорытындысы бойынша жазатайым оқиға туралы Акт ресімделеді,
оның нысаны мен мазмұны құзыретті уәкілетті органмен белгіленеді. Пайда
алушы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне медициналық-әлеуметтік
сараптама мәселелері бойынша жүгінуге, сақтандыру оқиға тергеуіне қатысуға,
оның ішінде қызметкерлер өкілдерінің немесе сенімді тұлғаның қатысуымен,
сондай-ақ сақтандыру жағдайын тексеру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган
немесе сотқа шағым арыз беруге құқылы.
6. Сақтандыру төлемi туралы талапты мынандай құжаттарды қоса тiркей
отырып, жазбаша нысанда ұсынады:
1) сақтандыру полисiнiң көшiрмесi;
2) сақтандыру жағдайының басталу фактiсiн және қызметкерге келтiрiлген
зиянның мөлшерiн растайтын құжаттар;
3) уәкiлеттi органның аумақтық бөлiмшесiнiң еңбекке қабiлеттiлiктен
айрылуды белгiлеу туралы анықтамасының көшiрмесi;
4) қызметкер қайтыс болған жағдайда, қызметкердiң қайтыс болғаны
туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi және пайда алушының
зиянды өтету құқығын растайтын құжат;
5) пайда алушының жеке басы куәлiгiнiң көшiрмесi;
6) сақтанушының сақтандыру жағдайы басталған кезде залалды болғызбау
немесе азайту мақсатында шеккен шығыстарын, олар болған жағдайда, растайтын
құжаттар.
Сақтанушы сақтандырушыға сақтандыру төлемін есептеу үшін қажетті
құжаттарды шартта белгіленген мерзімде беруге тиіс. Сақтандыру ұйымына
қосымша басқа құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
7. Сақтандырушы табыс етiлген құжаттардың толық тiзбесiн және олар
қабылданған күндi көрсете отырып, сақтанушыға немесе пайда алушыға
анықтама беруге мiндеттi.
8. Қызметкердiң еңбекке қабiлеттiлiгiнен тұрақты айрылуы белгiленген,
не ол қайтыс болған жағдайда жұмыс берушi қызметкердiң, не Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес зиянды өтетуге құқық алған тұлғаның
пайдасына аннуитет шартын жасасуға мiндеттi, ал сақтандырушы – ақшаны
аннуитеттік сақтандыру компаниясына аударуға мiндеттi.
Аннуитет шарты жұмыс берушiнiң өзi келтiрген зиянды өтеу жөнiндегi
жауапкершiлiгi туындаған күннен бастап он бес күнтiзбелiк күннен
кешiктiрiлмей сақтанушының жазбаша өтiнiшi негiзiнде жасалады.
9. Сақтандырушы қызметкердің денсаулығына зиян келтiргенi үшiн
сақтандыру төлемін осы мақсатта Заңда белгіленген құжаттарды сақтандырушыға
берген күннен бастап 7 жұмыс күн ішінде жүзеге асыруға міндетті ал
сақтандыру төлемін жүргізуден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда
пайда алушыға жазбаша нысанда бас тартудың дәлелді себептерін негіздеумен
жіберуге тиіс.
Сақтандыру жағдайын мойындаған жағдайда сақтандырушы сақтанушыға
сақтандыру жағдайындағы залалды азайтуға шығарған шығыстарын өтеуге
міндетті.
10. Сақтандыру төлемін уақтылы төлемеген жағдайда сақтандырушы
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 353 бабында белгіленген
мөлшерде және тәртіпте пайда алушыға тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.
11. Шарт қолданыста болған кезеңде сақтандырушы түсіндіруге міндетті,
ал сақтанушы сақтандырушыдан міндетті сақтандырудың шарттарын, Шарт
бойынша құқықтары мен міндеттерін түсіндіруді талап етуге, ал пайда алушы -
сақтанушыдан және сақтандырушыдан жұмыс берушінің жауапкершілігін міндетті
сақтандыру шарттары туралы ақпаратты тегін алуға құқылы.
Сонымен қатар, ол сақтандыру жағдайлардың алдын алуға бағытталған
шараларын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметкерлерді
уақтылы медициналық қараудан өткізіп отыру, қызметкерлерге өндірістен
босатпай қауіпсіз еңбектің әдістері мен тәсілдерін үйрету және уәкілетті
органның жазатайым оқиғалардың алдын алу және тергеу мәселелері бойынша
шешімдерін орындау жолымен жүзеге асыру.
Сақтанушы уақтылы сақтандырушыны өзінің қайта құрылуы немесе таратылуы
жөнінде хабардар етуге міндетті, сақтандырушы сақтанушы таратылған жағдайда
капиталдандырылған төлемдерді шоғырландырады.
Шартта сақтанушы мен сақтандырушының Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерге қайшы келмейтін басқа да құқықтары мен міндеттері
көзделуі мүмкін.
12. Сақтандырушы өзінің қызметі барысында сақтанушы және пайда алушы
туралы алған мәліметтердің құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.
13. Сақтандыру ұйымы сақтандыру төлемін жүргізуден негізсіз бас
тартқан және басқа даулы жағдайларда сақтанушы, зардап шегуші және пайда
алушы сақтандыру ұйымына, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігіне және сотқа талап қоюымен
жауапкер – сақтандыру ұйымы тұрған жері бойынша жүгінуге құқылы.

АЗАМАТТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ
Осы Заң Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi, мемлекеттiк органдардың, жеке
және заңды тұлғалардың азаматтардың денсаулығын сақтауға конституциялық
құқықтарын iске асыруға қатысуын регламенттейдi.
1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар
Осы Заңда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
1) анатомиялық сый - iс-әрекетке қабiлеттi адамның өз денесiнiң
бөлiктерiн, органдарын және тiндерiн тiрi кезiнде де, қайтыс болғаннан
кейiн де жазбаша өкiм жасау арқылы өз еркiмен құрбандыққа беруi;
2) бас миының бiржола семуi - үлкен ми сыңарын, дiңiн, көпiршесiн,
орта ми мен мишықты қоса алғанда, мидың бүкiл қатпарының семуiмен қатар
жүретiн, бас миы жүйке клеткаларының интегралдық функцияларын толық
жоғалтуы;
3) биологиялық өлiм - өмiрлiк маңызды функциялар бiржола тынатын,
организм тiршiлiгiнiң тоқтауы;
4) денсаулық - аурулар мен дене кемiстiктерiнiң болмауы ғана емес,
тұтастай тәни, рухани (психикалық) және әлеуметтiк әл-ауқаттылық жағдайы;
5) денсаулық сақтау - халықтың денсаулығын қамтамасыз етуге
бағытталған саяси, экономикалық, медициналық, әлеуметтiк және басқа да iс-
шаралардың кешенi;
6) денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган - азаматтардың
денсаулығын сақтау, медициналық және фармацевтикалық ғылым, медициналық
және фармацевтикалық бiлiм беру, халықтың санитарлық-эпидемиологиялық
салауаттылығы, дәрiлiк заттар айналымы, көрсетiлетiн медициналық қызметтiң
сапасын бақылау саласындағы мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын орталық
атқарушы орган;
7) диагностиканың инвазиялық әдiстерi - адам организмнiң iшкi ортасына
ену жолымен жүзеге асырылатын зерттеудiң көмегiмен ауруды диагностикалау
әдiстерi;
8) донор - донорлық қан, оның компоненттерi, өзге де донорлық материал
(шәует, аналық клетка) алу жүргiзiлетiн, сондай-ақ реципиентке
транспланттау үшiн тiндер және (немесе) органдар (органдардың бөлiктерi)
алынатын адам, адамның мәйiтi, жануар;
9) клиникаға дейiнгi зерттеулер - адамның денсаулығы үшiн ерекше әсер
етуiн және (немесе) қауiпсiздiгiн зерттеу мақсатында сыналатын затты
зерттеу жөнiндегi химиялық, физикалық, биологиялық, микробиологиялық,
фармакологиялық, токсикологиялық және басқа эксперименттiк ғылыми
зерттеулер немесе зерттеулер сериясы;
10) клиникалық сынау - зерттелетiн дәрiлiк препараттың клиникалық,
фармакологиялық және (немесе) фармакодинамикалық әсерiн анықтау немесе
растау және (немесе) оған барлық жанама әрекеттесулердi анықтау және
(немесе) оның қауiпсiздiгi мен тиiмдiлiгiн анықтау үшiн оның сiңуiн,
таралуын, биотрансформациялануы мен шығарылуын зерделеу мақсатында сыналушы
ретiнде адамның қатысуымен жүргiзiлетiн зерттеу;
11) консилиум - кемiнде үш дәрiгердiң қатысуымен диагноз қою, емдеу
тактикасын айқындау және ауруды болжау мақсатында науқас адамды зерттеу;
12) медициналық-биологиялық эксперимент - әртүрлi сырқаттардың пайда
болу заңдылықтарын, олардың өрбу тетiктерiн анықтау, профилактика мен
емдеудiң жаңа әдiстерiн әзiрлеу және олардың тиiмдiлiгiн тексеру;
13) медициналық есепке алу - пациенттiң ауруына, жүктiлiгiне және
өмiрi мен денсаулығына қатысты басқа да жағдайларына байланысты
профилактикалық мақсатта медицина қызметкерiне баруын денсаулық сақтау
ұйымында тiркеу;
14) пациенттердiң құқықтарын қорғау - пациенттердiң медициналық
сипатта көрсетiлетiн қызметтердi уақтылы, сапалы әрi қолжетiмдi түрде алуын
қамтамасыз етуге бағытталған ұйымдастырушылық және практикалық iс-шаралар
кешенi;
15) пациент - көрсетiлетiн медициналық қызметтердiң тұтынушысы болып
табылатын (болып табылған) жеке адам;
16) реципиент - донорлық қан немесе оның компоненттерi құйылатын, ер
немесе әйел адамның донорлық материалы (шәует немесе аналық клетка)
енгiзiлетiн не донордан алынған орган (органның бөлiктерi) немесе тiндер
транспланттау жасалатын пациент;
17) сектораралық өзара iс-қимыл - мемлекеттiк органдардың, сондай-ақ
ұйымдар мен қоғамдық бiрлестiктердiң халықтың денсаулығын сақтауға және
медициналық қызметтердiң жұмыс iстеп тұруын қамтамасыз етуге бағытталған
үйлестiрiлген бiрлескен жұмысы;
18) тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемi - Қазақстан
Республикасының Үкiметi айқындайтын медициналық қызметтердiң бiрыңғай
тiзбесi бойынша Қазақстан Республикасының азаматтарына көрсетiлетiн
медициналық көмектiң көлемi;
19) транспланттау - тiндердi және (немесе) органдарды (органдардың
бөлiктерiн) организмнiң басқа жерiне немесе басқа организмге ауыстырып
салу, сiңiстiру;
20) тiн компоненттерi - дәрiлiк заттарды және басқа да биологиялық
жұғымды қоспаларды дайындау кезiнде пайдаланылатын тiннiң немесе органның
құрамдас бөлiктерi;
21) тiн үйлесiмдiлiгi - органикалық тiндердiң өздерiнiң басқа
организмнiң тiндерiне сiңiстiрiлуiне әсер ететiн иммунологиялық қасиеттерi;
22) эвтаназия - аурудың бетi берi қарамайтын жағдайда, науқастың
қандай да бiр iс-әрекетпен немесе құралдармен, соның iшiнде дәрiлiк немесе
өзге де заттарды енгiзу арқылы, сондай-ақ өмiрiне дем берiп тұрған жасанды
шараларды тоқтату арқылы өз өлiмiн жеделдету туралы өтiнiшiн
қанағаттандыру.
2-бап. Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын сақтау
туралы заңнамасы
1. Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын сақтау туралы
заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына нег iзделедi және осы
Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерiнен
тұрады.
2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда
осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгiленсе, онда халықаралық шарттың
ережелерi қолданылады.
3-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттiк
саясаттың негiзгi принциптерi
Қазақстан Республикасының азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы
мемлекеттiк саясаты мынадай негiзгi принциптердiң:
1) медициналық көмек көрсетудiң қолжетiмдiлiгi мен сапасы;
2) мемлекеттiң, жұмыс берушiлер мен азаматтардың жеке және қоғамдық
денсаулықты сақтау мен нығайту үшiн ортақ жауапкершiлiгi;
3) Қазақстан Республикасының азаматтарына тегiн медициналық көмектiң
кепiлдi көлемiн көрсетудi қамтамасыз ету;
4) денсаулық сақтау жүйесi қызметiндегi медициналық көмектiң
профилактикалық бағыттылығы;
5) сектораралық өзара iс-қимыл жасау;
6) пациенттердiң құқықтарын қорғау негiзiнде жүргiзiледi.
4-бап. Азаматтардың денсаулығын сақтауды ұйымдастыру
1. Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтауды
мемлекеттiк органдар, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар қамтамасыз етедi.
2. Тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң қолжетiмдiлiгiн және
азаматтардың оны алуын:
1) уәкiлеттi орган;
2) облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi
атқарушы органдары;
3) тиiстi мемлекеттiк тапсырысы бар денсаулық сақтау ұйымдары мен
жекеше медициналық практикамен айналысатын жеке тұлғалар қамтамасыз етедi.
5-бап. Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы қоғамдық бiрлестiктер
Дәрiгерлер мен провизорлардың, орта медициналық қызметкерлердiң,
медициналық және фармацевтикалық өнiм өндiрушiлердiң кәсiптiк одақтары,
қауымдастықтары және басқа да қоғамдық бiрлестiктер азаматтардың
денсаулығын сақтауды қамтамасыз етуге өздерiнiң жарғыларына сай Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес қатысады.
6-бап. Жұмыскерлердiң денсаулығын сақтау мен нығайтуды қамтамасыз ететiн
жағдайлар жасау үшiн жұмыс берушiлердiң жауапкершiлiгi
1. Жұмыс берушiлер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
жұмыскерлердiң денсаулығын сақтау мен нығайтуды қамтамасыз ететiн жағдайлар
жасау үшiн жауапты.
2. Жұмыс берушiлер жұмыскерлердiң мiндеттi және мерзiмдiк медициналық
тексерiп-қараудан өтуiн ұйымдастыру үшiн жауапты болады.
7-бап. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық салауаттылығын
және радиациялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
1. Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық салауаттылығы
және радиациялық қауiпсiздiгi мемлекеттiк органдар мен жұмыс берушiлердiң
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес iс-шаралар жүргiзуi арқылы
қамтамасыз етiледi.
2. Мемлекет бүгiнгi және келешек ұрпақтардың денсаулық жай-күйiне
терiс әсер етпейтiн қолайлы қоршаған ортаның сақталуын қамтамасыз етедi.
3. Қазақстан Республикасы облысының (республикалық маңызы бар қаланың,
астананың) жергiлiктi атқарушы органдары аурулардың профилактикасы
мақсатында, медициналық-санитарлық, экологиялық, табиғи, техногендiк,
өндiрiстiк сипаттағы анықталған факторлардың адамдардың өмiрi мен
денсаулығына әсерi жөнiнде халықты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
уақтылы хабардар етудi қамтамасыз етедi.
4. Әскери-медициналық және басқа да медициналық қызметтер уәкiлеттi
органды және облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
жергiлiктi атқарушы органдарын осы баптың 3-тармағында санамаланған,
анықталған факторлар туралы хабардар етiп отырады.

2-тарау. АЗАМАТТАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАТЫНАСТАРДЫ
МЕМЛЕКЕТТIК РЕТТЕУ
8-бап. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы құзыретi
Қазақстан Республикасының Yкiметi:
1) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттiк саясаттың
негiзгi бағыттарын әзiрлейдi және оның iске асырылуын қамтамасыз етедi;
2) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттiк
бағдарламаларды әзiрлеудi қамтамасыз етедi;
3) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы салалық (секторлық)
бағдарламаларды бекiтедi;
4) өз құзыретi шегiнде азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы
нормативтiк құқықтық актiлердi шығарады;
5) тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн бекiтедi;
6) әлеуметтiк жағынан елеулi аурулардың және айналасындағылар үшiн
қауiп төндiретiн аурулардың тiзбесiн бекiтедi;
7) Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебiнен
шетелге емделуге жiберудiң ережесiн бекiтедi.
9-бап. Уәкiлеттi органның құзыретi
Уәкiлеттi орган:
1) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы мемлекеттiк саясаттың
қалыптасуы мен iске асырылуын қамтамасыз етедi;
2) азаматтардың денсаулығын сақтау және салауатты өмiр салтын
қалыптастыру саласындағы мемлекеттiк, салалық (секторлық) бағдарламаларды
iске асыру жөнiндегi салааралық үйлестiрудi, сондай-ақ қоғамдық ұйымдармен
өзара iс-қимылды жүзеге асырады;
3) профилактикалық медициналық тексерiп-қарау
жүргiзудiң тәртiбiн әзiрлейдi және бекiтедi;
4) амбулаториялық емдеу кезiнде дәрiлiк заттар және балалар тағамы мен
емдiк тағамның арнаулы өнiмдерi рецепттер бойынша тегiн немесе жеңiлдiктi
жағдайда босатылатын аурулар түрлерi мен халықтың жекелеген
санаттарының тiзбесiн әзiрлейдi және бекiтедi;
5) денсаулық сақтаудың мемлекеттiк емес секторында емдеуге тыйым
салынатын аурулардың тiзбесiн әзiрлейдi және бекiтедi;
6) уақытша еңбекке жарамсыздық туралы парақты немесе анықтаманы
берудiң тәртiбiн белгiлейдi;
7) жыныстық сәйкестiгiнде ауытқушылық бар адамдарды медициналық
куәландыру және олардың жынысын ауыстыруды жүргiзудiң ережесiн әзiрлейдi
және бекiтедi;
8) профилактиканың, диагностиканың, емдеудiң және медициналық
оңалтудың жаңа әдiстерi мен құралдарын қолданудың тәртiбiн айқындайды;
9) диагностика мен емдеудiң мерзiмдi хаттамаларын әзiрлейдi және
бекiтедi;
10) клиникаға дейiнгi зерттеулердi, медициналық-биологиялық
эксперименттердi және клиникалық сынауларды жүргiзудiң тәртiбiн айқындайды;
11) тiндердi және (немесе) органдарды (органдардың бөлiктерiн) алудың,
консервациялаудың, адамнан адамға, мәйiттен адамға және жануардан адамға
транспланттаудың тәртiбi мен шарттарын әзiрлейдi және бекiтедi;
12) балаларды балалар үйiне және бiлiм беру ұйымдарына, жетiм балалар
мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдарға
орналастыруға медициналық жарамсыздықтың тiзбесiн айқындайды;
13) дәстүрлi емес медицина (халық медицинасы) мамандарының қызметiн
бақылайды;
14) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы салалық (секторлық)
бағдарламаларды әзiрлейдi;
15) тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемiнiң тiзбесiн әзiрлейдi;
16) әлеуметтiк жағынан елеулi аурулар мен айналасындағылар үшiн қауiп
төндiретiн аурулардың тiзбесiн әзiрлейдi;
17) Қазақстан Республикасының азаматтарын бюджет қаражаты есебiнен
шетелге емделуге жiберудiң ережесiн әзiрлейдi;
18) Қазақстан Республикасының ақпараттандыру туралы заңнамасына сәйкес
өз құзыретi шегiнде ақпараттық жүйелердi пайдалана отырып, электрондық
қызметтер көрсетедi.
Ескерту. 9-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасының
2007.01.11. N 218 Заңымен.
10-бап. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
жергiлiктi мемлекеттiк басқару органдарының азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы құзыретi
1. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi
өкiлдi органдары:
1) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы өңiрлiк бағдарламаларын бекiтедi;
2) тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң азаматтардың денсаулығын сақтау
саласындағы өңiрлiк бағдарламаларының орындалуын бақылауды жүзеге асырады.
2. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергiлiктi
атқарушы органдары:
1) азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы өңiрлiк бағдарламаларды
әзiрлейдi және облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
өкiлдi органдарының бекiтуiне енгiзедi;
2) өз құзыретi шегiнде азаматтардың денсаулығын сақтау саласындағы
мемлекеттiк, салалық (секторлық), өңiрлiк бағдарламаларды iске асырады;
3) денсаулықты нығайту, денi сау ұрпақ әкелу, аурулардың
профилактикасы үшiн қажеттi iс-шараларды жүзеге асырады;
4) республикалық бюджеттен қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда,
тиiстi аумақтағы халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығын
қамтамасыз етедi және денсаулық сақтау саласындағы басқа да iс-шараларды
жүзеге асырады;
5) бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру қозғалысын дамытуды және
халықтың салауатты өмiр салтын ұстануға қатысуын ұйымдастырады;
6) белгiленген мемлекеттiк стандарттарды сақтай отырып, халыққа
алғашқы медициналық-санитарлық, бiлiктi және мамандандырылған медициналық
көмек көрсетудi, оның iшiнде тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемi
шеңберiнде дәрiмен қамтамасыз етудi қоса алғанда, әлеуметтiк жағынан елеулi
аурулар мен айналасындағылар үшiн қауiп төндiретiн аурулардың
профилактикасы мен оларды емдеудi ұйымдастырады.

3-тарау. АЗАМАТТАРДЫҢ, ШЕТЕЛДIКТЕР МЕН АЗАМАТТЫҒЫ ЖОҚ АДАМДАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МIНДЕТТЕРI
11-бап. Азаматтардың медициналық көмек алу құқығы
1. Қазақстан Республикасы азаматтарының:
1) Қазақстан Республикасының Yкiметi бекiтетiн тiзбеге сәйкес тегiн
медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн алуға;
2) өздерiнiң жеке қаражаты, ұйымдардың, ерiктi медициналық сақтандыру
жүйесiнiң қаражаты және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым
салынбаған өзге де қаражат көздерi есебiнен тегiн медициналық көмектiң
кепiлдi көлемiнен тыс қосымша медициналық қызметтерге;
3) тегiн медициналық көмектiң кепiлдi көлемi шеңберiнде дәрiлiк
заттармен қамтамасыз етiлуге;
4) бюджет қаражаты есебiнен шетелде медициналық көмек алуға;
5) уақытша еңбекке жарамсыздық фактiсiн куәландыруға;
6) санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық салауаттылыққа және
радиациялық қауiпсiздiкке;
7) сапалы әрi уақтылы медициналық көмек алуға;
8) медициналық көмек көрсетiлуiнiң барлық кезеңiнде оның
сабақтастығына құқығы бар.
Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн тегiн медициналық көмектiң
кепiлдi көлемiнiң тiзбесi бұқаралық ақпарат құралдарында мiндеттi түрде
жариялануға тиiс.
2. Азаматтар жедел медициналық көмекпен тегiн қамтамасыз eтiледi.
3. Денсаулық сақтау субъектiлерiнен ақылы медициналық көмек алу
Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген негiздерде және тәртiппен
жүргiзiледi.
4. Уақытша еңбекке жарамсыздық фактiсi құжатпен - уақытша еңбекке
жарамсыздық туралы парақпен немесе анықтамамен куәландырылады.
Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы парақ азаматтарға жұмыстан босауға
және уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша жәрдемақы алуға құқық бередi.
Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы анықтама азаматтарға жәрдемақы
алмай жұмыстан босауға құқық бередi.
5. Психикалық аурулары бар адамдардан басқа, жыныстық сәйкестiгiнде
ауытқушылық бар адамдар жынысын ауыстыруға құқылы.
6. Азаматтардың ұрпақты болу денсаулығын қорғау саласындағы құқықтары
арнаулы заңмен реттеледi.
12-бап. Жүктi әйелдер мен аналардың денсаулық сақтауға құқығы
1. Ана болуды мемлекет қорғайды және көтермелейдi.
2. Жүктi әйелдер медициналық көмек сұраған кезде тұратын жерiне
қарамастан, жүктiлiктi сақтау мен бала туу бойынша тегiн медициналық
көмектiң кепiлдi көлемiнiң шеңберiнде тегiн консультация алуға,
тексерiлуге, емделуге және диспансерлiк бақылауда болуға құқылы.
Жүктi әйелдер ұрпақты болу денсаулығына және баланың денсаулығына
әсерi болатын аурулардың жекелеген түрлерiн амбулаториялық деңгейде емдеу
үшiн дәрiлiк заттармен Қазақстан Республикасының
Үкiметi белгiлеген тәртiппен тегiн қамтамасыз етiледi.
3. Әйел ана болу туралы мәселенi ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қауіпті ауруларды және ғасыр дертін күштеп емдеу
Адам және азаматтардың конституциялық міндеттері
Денсаулық сақтау саласындағы азаматтардың қоғамдық қатынастары
Адам және азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының ұғымы
Адам және азаматтың жеке құқықтары мен бостандықтары
Аумақтық орталықтардың функциялары
Қазақстан Республикасының адам және азаматтардың конституциялық құқықтары, бостандықтары және міндеттері
Халықтың санитарлық - эпидемиологиялық салауаттылығы туралы
Тұтынушылардың құқықтары және медициналық көмек көрсету кезінде құқықтық міндеттемелерді қамтамасыз ету
Еңбек құқығы жүйесінде материалдық жауапкершілік институты
Пәндер