35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру

Мазмұны
Кіріспе
1 Қайта құрылатын қосалқы бекет (станциясың) ауданының
сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
2 Электрлік жүктеменің графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
2.1 Жалпы тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
2.2 Электрлік жүктеменің тәуліктік графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
2.3 Жүктеменің ұзақтығы бойынша жылдық графигін тұрғызу ... ... ... ... ..11
3 35/10 кВ.ті қосалқы бекетке күштік трансфотрансформаторды
таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
4 35/10 кВ.ті Қосалқы бекеттің электрлік жалғануының
схемасын таңдау және қысқа тұйықталу тоғын есептеу ... ... ... ... ... 19
4.1 35/10 кВ.ті Қ/Б.ң электрлік жалғану схемасын таңдау ... ... ... ... ... 19
4.2 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
5 Электрлік аппараттарды таңдау және оларды қысқа тұйықталу
тоғының әсеріне тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
5.1 Коммутациялық аппараттарды таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... 23
5.2 Шиналарды таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
5.3 Изоляторларды таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
5.4 Ток трансформаторын таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
5.5 Кернеу трансформаторын таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... .33
5.6 Асқын кернеу шектегіштерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
6 Өздік қажеттіліктері және оперативті ток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
7 Электр желістерін ақаулық режимдерден қорғау ... ... ... ... ... ... ... 37
7.1 Күштік трансформатор қорғанысының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... .37
7.2 Қорғаныс және автоматиканы жалпы баяндау ... ... ... ... ... ... ... ... .43
8 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
8.1 Негізгі тәртіптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
8.2 Қосалқы бекеттің жерге қосу құрылғысының есебі ... ... ... ... ... ... .46
8.3 Қосалқы бекетті найзағайдың тікелей соғуынан қорғау ... ... ... ... ... .. 49
9 Технико.экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
10 Қорытынды
12 Қолданылған әдебиеттер тізімі
13 Қосымша
Қазіргі уақытта ауылдық территорияларды электрэнергиямен қамту аймағында негізгі мәселе - жұмыс қабілеттілігі жылдан-жылға нашарлап бара жатқан, республиканың ауылдық территориясының қоныстанушы бөлігін қамтитын жүз мыңдаған километрлік таратқыш тораптарды қалпына келтіру. Алда оларды түпкілікті қайта құру негізінде сапалы техникалық жаңғырту және толық масштабты техникалық қайта жабдықтау тұр.
Объектілерді қайта құруды этап бойынша жүргізу қажет. Бірінші кезекті объектілерді мақсатына сай, жіңішке қималы алюмин өткізгішімен темірбетонды тіреуіші бар ағаштан жасалған тіректі АЖ-10 кВ-ке қосу; ағаш тіректі АЖ-35 кВ немесе тіректі-штырлі оқшаулағышпен; төмен вольтті желілерді ағаш тіректерде, сондай-ақ 10/0,4 мачталы қосалқы бекеттер.
Саланың материалды-техникалық базасы және энергетикалық кәсіпорындардың негізгі фондтарының жоғары дәрежеде тозуы қазіргі заманғы талаптарға және энерготұтынудың өсу темпіне сай келмейді.
Тұтынушылар электрэнергиясының сапасына, электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен тұрақтылығына талаптар іс жүзінде өсті. Қоршаған табиғи ортаны қорғауға, энергияны сақтауға, электр қондырғыда істейтін қызметшінің қауіпсіздігіне және тұрғындарға талаптар қатайды. Осы жағдайлар өзімен бірге көптеген басқарушы, нормативті және методикалық құжаттарды ( ПУЭ, СНиП, СН, НТПС, РД, ПТБ, ПТЭ және басқалар), сондай-ақ заң шығарушы және құқтық актілерді өңдеуге және нақтылауға алып келді. Жалпы қабылданған халықаралық техникалық стандарттар мен нормаларға ауысу және бейімделу мен оларды Қазақстан Республикасының әсер етуші заңдарына сәйкестендіру процесі іске асырылуда. Экономикалық талдау әдісін, таратқыш тораптың эксплуатациялық сенімділігін есептеуді, сондай-ақ жобалық шешімдердің экономикалық тиімді жаңа жүйелерін құруды жетілдіру қажеттілігі туындады.
Ғылыми-техникалық прогрестің салдарынан жоғарғы тиімділіктегі өнімдердің жаңа түрлері мен үлгілері - энергетикалық жабдықтар мен құрылғыларды, прогрессивті конструктивті және электротехникалық материалдарды, қазіргі заманғы релелік қорғаныстардың, автоматиканың, басқару және байланыстың микропроцессорлы кешендерін меңгеру жүргізілді.
Қазақстан рыногына алдыңғы қатарлы әлемдік өндірушілердің жаңа заманғы коммутациялық жабдықтары ене бастады. Қажетті жағдайларда отандық өнімге жалпы бейімделу отандық стандарттарға және республикадағы қажетті сертификацияға сай келетін, көбірек жетілдірілген импорттық жабдықтар және электротехникалық материалдар қолданумен ақталады.
Тораптық объектілерді қазіргі заманғы талаптарға сай тиісті эксплуатациялық жағдайға келтіру – бұл өте кең ресурсті, көп еңбекті және ұзақ жұмыс. Таратқыш тораптардың жоғары капитал сиымдылығын есепке алғанда, инвестицияның қажеттілігін және мемлекеттің ат салысуын ескеру қажет.
Барлық осы факторлар энергетикалық тораптар және электр энергияның қосымша қорек көздері кірістерінің аймақтық бағдарламасын этапты модернизация бойынша өңдеуді қамтамасыз етеді.
1 Федоров А.А., Старкова Л.А. «Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования» Москва, Энергоатомиздат,1987, 367 с.
2 Каганов И.Л. «Курсовое и дипломное проектирование» М. Колос,1970, 303с. 3 Рожкова Л.Д., Козулин В.С., «Электроснабжение станций и подстанций» М. Энергия, 1980, 598с.
4 Смирнов А.Д., Антипов К.М. «Справочная книга энергетика» М. Энергоатомиздат, 1984, 435с.
5 Федоров А.А., Каменева В.В. «Основы электроснабжения промышленных предприятий» Москва, Энергия, 1979, 407 с.
6 Андреев В.А. «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» М. Высшая школа, 1991, 234с.
7 Блок В.М. «Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электротехнических специальностей вузов» М. Высшая школа, 1990, 382с.
8 Правила устройств электроустановок. РД 34 РК 20/03. 501/202.04 Астана,2004.
9 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. РД 34.03.202. М.1989.
10 Шабад А.М. «Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей» Л. Энергоатомиздат, 1985, 295с.
11 Постников Н.П., Рубашов Г.М. «Электроснабжение промышленных предприятий» Л. Стройиздат, 1989, 87с.
12 Афанасьев В.В. «Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения» Л. Энергоатомиздат, 1987, 351, 452с.
13 Конюхова Е.А. «Электроснабжение объектов» М. Высшая школа, 2001, 212 с.
14 Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. «Электроснабжение сельского хозяйства» М. Колос, 1983, 162 с.
15. Блoк В.М. «Пocoбиe к кypcoвoмy и диплoмнoмy пpoeктиpoвaнию для элeктpoтexничecкиx cпeциaльнocтeй вyзoв» М. Выcшaя шкoлa, 1990, 382c. 16. Пpaвилa ycтpoйcтв элeктpoycтaнoвoк. PД 34 PК 20/03. 501/202.04 Acтaнa,2004. 17. Пpaвилa тexники бeзoпacнocти пpи экcплyaтaции элeктpoycтaнoвoк. PД 34.03.202. М.1989. 18. Шaбaд A.М. «Pacчeты peлeйнoй зaщиты и aвтoмaтики pacпpeдeлитeльныx ceтeй» Л. Энepгoaтoмиздaт, 1985, 295c. 19. Иcлaмбaкиeв Д.К., Джapжaнoвa Л.A., Aбдypaxмaнoв A.A. «Пpaктичecкoe pyкoвoдcтвo к выпoлнeнию paздeлa: «Oпpeдeлeниe тexникo-экoнoмичecкиx пoкaзaтeлeй и cocтaвлeниe бизнec плaнa» в кypcoвoм и диплoмнoм пpoeктиpoвaнии пo элeктpocнaбжeнию ceльcкoгo xoзяйcтвa» Aлмaты:


20. Aфaнacьeв В.В. «Cпpaвoчник пo элeктpичecким aппapaтaм выcoкoгo нaпpяжeния» Л. Энepгoaтoмиздaт, 1987, 351, 452c.
21. Бyдзкo И.A., Гecceн В.Ю. «Элeктpocнaбжeниe ceльcкoгo xoзяйcтвa» М. Кoлoc1973, 14с
22. Aкимцeв Ю.И., Вeялиc Б.C. «Элeктpocнaбжeниe ceльcкoгo xoзяйcтвa» М. Кoлoc,1983,162c. 23. Дьякoв A.Ф., «Пpaвилa тexничecкoй экcплyaтaции элeктpичecкиx cтaнций и ceтeй» М. Энepгoaтoмиздaт, 1989, 178, 432c. 24. Aндpeeв В.A «Peлeйнaя зaщитa и aвтoмaтикa» 25. Зacыпкин A.C. Peлeйнaя зaщитa тpaнcфopмaтopoв: / A.C Зacыпкин. –М.: Энepгoaтoмиздaт, 1989.-240c.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Қайта ... ... ... (станциясың) ауданының
сипаттамасы
............................................................................
.....................8
2 Электрлік жүктеменің графигін тұрғызу……………….………..............9
2.1 ... ... ... ... ... ... ... ұзақтығы бойынша жылдық графигін
тұрғызу..................11
3 35/10 кВ-ті қосалқы бекетке күштік трансфотрансформаторды
таңдау……………………………………………………………………13
4. 35/10 кВ-ті ... ... ... ... ... және қысқа тұйықталу тоғын есептеу…………..…...19
4.1 35/10 ... Қ/Б-ң ... ... схемасын таңдау………….…....19
4.2 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу ………………………………….........19
5 ... ... ... және ... ... ... ... тексеру……………………………………………......23
5.1 Коммутациялық аппараттарды таңдау және тексеру………………......23
5.2 ... ... және ... ... ... және ... Ток ... таңдау және тексеру…………………………....30
5.5 Кернеу трансформаторын таңдау және ... ... ... ... ... таңдау ………………………………........34
6 Өздік қажеттіліктері және оперативті ток...………………………….….36
7 ... ... ... ... ... ... трансформатор қорғанысының есебі….………………….…….37
7.2 Қорғаныс және автоматиканы жалпы баяндау……...…………….….....43
8 ... ... және ... ... ... ... Қосалқы бекеттің жерге қосу құрылғысының есебі……………..……..46
8.3 Қосалқы ... ... ... ... 49 9 Технико-
экономикалық көрсеткіштер ……......…….…………………...….51
10 ... ... ... тізімі
13 Қосымша
Кіріспе
Қазіргі уақытта ауылдық ... ... ... негізгі мәселе - жұмыс қабілеттілігі жылдан-жылға нашарлап ... ... ... территориясының қоныстанушы бөлігін қамтитын
жүз мыңдаған километрлік таратқыш тораптарды қалпына келтіру. Алда оларды
түпкілікті қайта құру ... ... ... ... және ... техникалық қайта жабдықтау тұр.
Объектілерді қайта құруды этап бойынша жүргізу қажет. Бірінші кезекті
объектілерді мақсатына сай, жіңішке қималы алюмин өткізгішімен ... бар ... ... ... АЖ-10 ... ... ағаш ... АЖ-35
кВ немесе тіректі-штырлі оқшаулағышпен; ... ... ... ... ... 10/0,4 ... ... бекеттер.
Саланың материалды-техникалық базасы және энергетикалық кәсіпорындардың
негізгі фондтарының жоғары дәрежеде тозуы қазіргі заманғы талаптарға және
энерготұтынудың өсу темпіне сай ... ... ... ... ... мен ... ... іс жүзінде өсті. Қоршаған табиғи
ортаны қорғауға, энергияны сақтауға, ... ... ... ... және тұрғындарға талаптар қатайды. Осы жағдайлар өзімен
бірге көптеген басқарушы, нормативті және ... ... ( ... СН, ... РД, ПТБ, ПТЭ және ... ... заң ... және
құқтық актілерді өңдеуге және нақтылауға алып келді. ... ... ... ... мен ... ... және ... мен
оларды Қазақстан Республикасының әсер етуші заңдарына ... іске ... ... ... әдісін, таратқыш тораптың
эксплуатациялық сенімділігін есептеуді, сондай-ақ жобалық ... ... жаңа ... құруды жетілдіру қажеттілігі туындады.
Ғылыми-техникалық прогрестің салдарынан ... ... жаңа ... мен үлгілері - энергетикалық жабдықтар мен
құрылғыларды, ... ... және ... ... ... ... қорғаныстардың, автоматиканың,
басқару және байланыстың микропроцессорлы ... ... ... рыногына алдыңғы қатарлы әлемдік өндірушілердің жаңа заманғы
коммутациялық жабдықтары ене бастады. ... ... ... ... ... ... ... және республикадағы қажетті
сертификацияға сай ... ... ... ... жабдықтар және
электротехникалық материалдар қолданумен ақталады.
Тораптық объектілерді қазіргі заманғы ... сай ... ... келтіру – бұл өте кең ресурсті, көп еңбекті және
ұзақ жұмыс. Таратқыш тораптардың ... ... ... ... ... ... және мемлекеттің ат салысуын ескеру қажет.
Барлық осы факторлар энергетикалық тораптар және электр ... ... ... ... ... ... ... бойынша өңдеуді қамтамасыз етеді.
1. Жобаланушы қосалқы бекет (станциясы) ауданының сипаттамасы
1.1 Электрлік жүктеме және ... орта ... ... ауылы Орал өзенінің сол жағалауында Батыс-Қазақстан облысының
Теректі ауданында орналасқан:
- Мұздақ бойынша IV ... ( ... ... ... ... ... );
- Жел ... III аудан (желдің шапшаңдық қысымы 50H/м2 қа
дейін);
- Найзағайдың орташа ұзақтығы 40-50 сағ/жылына;
- Сазды топырақ, ... ... ... p = 100 ... Жер асты ... 2,7м ... орналасқан;
- Топырақтың нормативті тоңдану тереңдігі 1,8м;
- Ауаның есептік температурасы:
Ең салқын бес
күндіктің орташасы ( -32о С );
Ең ... ... ... ( -36о С ... ... қосалқы бекетті электрмен қамту 35 кВ-тік ауалық желі
ҚБ 110/35/10кВ «Акжаик» арқылы ... ... ... жабдықтары физикалық, ... ... ... ... ... сенімділігі мен сапасын, сондай-ақ
экология талаптарын ... ... ... ... зақымданулар, селективті емес айырылулар
электрэнергияның қосымша жоғалулары жиі болады.
Қазіргі уақытта тұрғын үй секторының ... ... өсуі ... ... дамуы қолдануда тұрған таратқыш тораптар мен қосалқы
бекеттерді қайта құру және ... ... ... берілгендер ретінде 35/10 кВ Анката Қ/Б-ң ... ... ... 10 кВ ... ... ... өлшеулері,
кесте-1, сондай-ақ 10 кВ шығыстық желілер бойынша жүктемелердің сағат
сайынғы өлшеулері, кесте-2 ... ... ... ... тұрғызу
2.1 Жалпы тәртібі
Энергожүйедегі қосалқы бекеттердің жұмыс режимін анықтайтын,
жекелеген тұтынушылардың электрлік жүктемелері, ... ... ... ... ... отырады. Бұл ... ... ... қуаттың(тоқтың) өзгеру ... ... ... ... ... Сондықтан оларды тәуліктік(24
сағ), маусымдық және жылдық деп ... орны ... ... оларға қатысты
элементі бойынша, графиктерді келесі топтарға бөлуге болады:
- тұтынушы ... ... ... ... ... ... ... графиктік жүктеме– аудандық және түйіндік қосалқы
бекет шиналарында;
- энергожүйенің қорытынды жүктемесін сипаттайтын,энергожүйенің
жүктемелік графиктері;
- ... ... ... ... электрқондырғылардың жұмысын талдау, электрмен қамту
жүйесін жобалау, электрді тұтынуға болжам жасау, жабдықтардың ... ... ... ... ... ... режимін жүргізу үшін
қолданады.
2.2 Электр жүктеменің тәуліктік графигін тұрғызу
Қайта құрылатын ҚБ 35/10 кВ «Анката»-да жүктеменің ... ... ... сипаттамасына ие тұтынушылары бар. Әдетте оларды
жобалағанда типтік график бойынша анықтайды.
Активті қуаттардың және қуат ... (cosf) ... ... ... графигінің қысқы және жазғы күндердің әрбір ... ... қуат (S)-ті мына ... ... кесте 35/10 кВ «Анката» қосалқы бекетінің 21.12.2010 ж-ға 10 кВ
желісі бойынша тексеру ... ... |Тоқ, А |
| |Л-1 |Л-2 |Л-3 |Л-4 |Л-5 |Л-6 ... |
| ... ... ... ... |10 кВ |
| | | | |5 |ус. | | |
|1 |00:00 |
| |Л-1 |Л-2 |Л-3 |Л-4 |Л-5 |Л-6 ... |
| ... ... |Ферма-3,|Центр. |Школа |10 кВ |
| | | | |5 |ус. | | |
|1 |00:00 |5 |3 |5 |2 |6 |
|1 |311,7 |0,19 |- |720 |5,7 |4104 |
|2 |398,4 |0,25 |- |1460 |6,2 |9052 |
|3 |536,9 |0,33 |- |740 |7,4 |5476 |
|4 |1177,8 |0,73 |- |720 |17,4 |12528 |
|5 |1385,6 |- |0,43 |720 |18,3 |13176 |
|6 |1402,9 |- |0,44 |740 |18,5 |13690 |
|7 |1472,2 |- |0,46 |720 |19,4 |13968 |
|8 |1697,4 |- |0,53 |1480 |22,6 |33448 |
|9 |1939,8 |- |0,61 |720 |26,9 |19368 ... |2199,6 |- |0,69 |740 |31,5 |23310 ... ... |148120 ... ... Қуат және ... ... жоғалтуларын анықтау (2-
ші вариант)
|Жүктеме ... ... ... ... | | ... ... ... |
|ң №-і | | | ... ... ... | | | ... ... |
| | | | ... | ... |
| | | | | | ... |
|1 |311,7 |0,31|- |720 |5,0 |3600 |
|2 |398,4 |0,39|- |1460 |5,9 |8614 |
|3 |536,9 |0,53|- |740 |7,9 |5846 |
|4 |1177,8 |- |0,59 |720 |17,7 |12744 |
|5 |1385,6 |- |0,69 |720 |21,8 |15696 |
|6 |1402,9 |- |0,7 |740 |22,2 |16428 |
|7 |1472,2 |- |0,74 |720 |23,7 |17064 |
|8 |1697,4 |- |0,85 |1480 |29,2 |43216 |
|9 |1939,8 |- |0,97 |720 |36,1 |25992 ... |2199,6 |- |1,09 |740 |44,4 |31968 ... бір ... |181168 ... ... ... ... 1600 кВА-лік екі трансформатормен
жабдықтау. Мұнда электрэнергияның жылдық жоғалуы 148120 ... ... Ал, ... ... екі ... 1000 ... , жылдық
электрэнергия жоғалуы 181168 кВт*ч/г -ты құрайды.
Электрмен қамту вариантының ақырғы таңдауы 8-ші ... ... ... ... жасалған.
3.3 кесте ҚБ 35/10 кВ-ті күштік трансформаторлардың техникалық
мәліметтері
| ... ... |Бос ... ... |Бос ... |лды |тұйықталу|шығындары|тұйықталу |тоғы ... түрі ... ... ... |
| | ... |k,% |кВт |Ркз, кВт | ... |1600 |35 |6,5 |3,65 |18 |1,4 |
4 35/10 ... ... ... ... ... ... ... қысқа тұйықталу тоғын есептеу
4.1 35/10 кВ-ті Қ/Б-ң электрлік жалғану ... ... ... ... ... ... ... жағынан электрлік
жалғанудың неғұрлым қарпайым схемасын ... ... ... ... ... аз ... ... құны
трансформаторлық қондырғының құнымен шамалас болған кезде әсіресе тиімді.
Қалыпты жағдайда трансформаторлар жеке-жеке жұмыс ... Осы ... тоғы екі есе ... ... 1000 В-ке ... аппараттардың жұмыс жасау
шарттары жеңілдейді. Трансформаторлардың біреуі айырылған кезде екіншісі
секциялық автомат немесе айырғыш ... ... ... ... ... белгілі бөлігін қабылдайды және қорек көзі қалыпқа келгенше шамадан
тыс жүктелумен жұмыс жасайды.
4.2 ... ... ... ... тұйықталу тоғын есептеу аппараттарды таңдау үшін және ... ... ... ... ... және т.б)
электрдинамикалық және термиялық ... ... ... ... және ... ... қорғану схемалары мен құралдарын таңдау,
тоқшектегіш және жергеқосқыш құрылғыларды таңдау және ... ... ... ... ... кВ Қ/Б-нен АЖ-35 кВ арқылы
қоректендірілген 35/10 ... қос ... ... ... ... схемасы келтірілген
Есептік схема негізінде Қ.Т. тоғының ... әсер ... ... ... ... өздерінің кедергілері түрінде кірулері
тиіс баламалы орын басу ... ... ... ... тұйықталудың К1, К2, К3 нүктелерін енгіземіз
және олардың тоқтары мен қуаттарын анықтаймыз. Электр желісінің ... ... ... ... Есептеуге қажетті барлық параметрлер
схемада көрсетілген.
Есепті салыстырмалы бірліктер әдісімен ... ... және ... схемасы А – 4 парағында көрсетілген.
Базизтік қуаттың шамасын Sб = ... деп ... ... ... ескерілетін барлық элементтерін ... орын басу ... ... ... анықтаймыз:
Ауалық желістің кедергісін табамыз:
(4.1)
(4.2)
Трансформатор кедергілерін табамыз:
(4.3)
К1 нүктесі үшін қысқа тұйықталу тоғының ... ... және ... ... ... ... кедергі:
(4.4)
Қ.Т. тоғының периодты құраушысын анықтаймыз. Жүйенің қуаты шектеусіз ... ... ... ... ... Қ.Т-ның тұрақтандырылған тоғы
I//- Қ.Т. тоғының периодтық құраушысының бірінші
период үшін әсерлік мәні(сверхпереходной ток)
(4.6)
(4.7)
Сонда
К1 ... Қ.Т. 35/10 ... ... ... 35 ... ... сәйкес келеді.
Осы себептен үшфазалық соққы тоқ мына өрнекке тең:
(4.8)
Екі фазалық қысқа тұйықталуда:
(4.9)
К2 нүктесі үшін Қ.Т. ... ... және ... ... ... ... кедергі:
Базистік тоқ:
Қ.Т. тоқтарын анықтаймыз:
Үшфазалық соққы тоғы мына өрнекке тең:
Екі фазалық Қ.Т.-да:
Үшфазалық соққы тоғы мына өрнекке тең:
К3 нүктесі үшін Қ.Т. ... ... ... ... ... и К3 нүктелері 10,5 кернеудің бір сатысында орналасқандықтан, олардың
базистік тоқтары бірдей болады.
Осыдан
Қ.Т. тоқтарын анықтаймыз:
Үшфазалық соққы тоқ мына ... ... ... 4.1 ... түсіреміз
4.1 кесте Қысқа тұйықталу тоғы есебінің нәтижелері
|Қ.Т. нүктесі | | | ... |0,73 |1,52 |0,64 ... |0,89 |1,86 |0,77 ... |0,21 |0,36 |0,18 |
5 ... аппараттары таңдау және оларды қысқа тұйықталу тоғының
әсеріне тексеру
5.1 Коммутациялық аппараттарды таңдау және ... ... ... ... негізде таңдалуы көпшілік
жағдайда олардың қалыпты және ... ... ... ... ... етеді. Осы заманғы энерго жүйелердің электр ... ... ... ... ... ... және шарттар
негізінде, 35 кВ кернеуге қолдануға аз майлы және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс шарты (сыртқы
немесе ішкі қондырғылар үшін) және келесі параметрлер бойынша ... ... ... бойынша
(5.1)
Мұндағы: - айырғыштың номиналды кернеуі
-айырғыш орналасқан орындағы
электрқондырғының номиналды кернеуі;
2) ... тоқ ... - ... ... ... ... орнатылған тізбектің максималды жұмыс
тоғы;
1) Айырылу тоғы және қуаты бойынша
немесе
(5.3)
мұндағы:
және - ... ... ... тоғы және ... - ... сәйкесінше есептелген
тоғы және қуаты
Практикалық есептеулерде жеткілікті дәрежедегі дәлдікпен сек
болғанда және болғанда деп қабылдауға болады.
мұндағы:
- айырғыштың айырылуға есептелген ... ... ... ... ( ) , ... Қ.Т. ... ... жасалады:
а) Электродинамикалық беріктікке
(5.5)
б) Термиялық беріктікке
(5.6)
мұндағы:
- айырғыштың сәйкесінше электродинамикалық
және термиялық беріктіктерінің тоқтары;
- Қ.Т. ... ағу ... ... ... кВ жағына ВБЭТ-35 ІІІ-25/630 түріндегі вакуумдық айырғышты
және ПРН-220М1 жетегімен РЛНД 3-35/100 түріндегі ажыратқышты таңдаймыз.
Аппарат таңдалатын тізбектегі ... ... ... ... ... ... ... анықтаймыз.
(5.7)
Аппараттарды таңдауды кестеліқ формада жүргіземіз.
5.1 кесте Аппараттарды таңдау
|Есептік мәліметтер ... ... |
| ... ... |
| | ... |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | | |
| | | ... ... ... ... ... ... жағына BB/TEL-10-12,5/630-У-2-41 вакуумдық ... ... ... ... жаңа ... коммутациялық
аппараттары болып табылады. Айырғыштың конструкторлық ... ... ... ... ... ... байланысқан «магниттік
ілмекті» қолдану жатыр.
10кВ-тің кірісіндегі максималды тоқ:
5.2 кесте 10кВ ... ... ... ... ... мәліметтер |
| ... ... ... ... |
| | | |
| | | |
| | |- |
| | | |
| | | ... ... [3]- таблицасы бойынша
(5.9)
(5.10)
Таңдалған аппараттар барлық шарттарға сай.
5.2 Шиналарды таңдау және ... ашық ... ... ... ... 35 В ... жоғары кернеулерде шиналар жуан, көпсымды өткізгіштен орындалады, 10
кВ және төменгі кернеулерде тікбұрышты ... ... ... ұзақ ... болатын тоғы бойынша таңдалады Ідоп және
электродинамикалық, термиялық ... ... ... ... 35 кВ және ... ... АТҚ-лар шиналарын тоқтың
электродинамикалық әсеріне тексермейді.
5.2.1 АТҚ-35 кВ шиналарын таңдау
1. Ұзақ уақытты мүмкін тоғы бойынша:
(5.2.1)
мұндағы: - ... ... ... ... ... ... мүмкін тоғы болатын, АС-70/11 сымын таңдаймыз.
2. Шиналарды термиялық беріктігіне ... ... ... ... ... қима анықталатын мына
өрнекпен орындауға болады STC ... ... - [8] – ... ... уақыт
- шинадағы үшфазалық Қ.Т. тоғы, кА
- алюмин шиналар үшін қабылдайтын 11-ге тең еселік.
70 мм2 > 27,5 мм2
Таңдалған АС – 70 сымы ... ... ... ... АТҚ – 10кВ шиналарын таңдау
Ереже бойынша күштік трансформатор мен ... ... ... ... ... ... алюмин сымдардан жасайды. Ұзақ мүмкін
болатын тоқ бойынша:
4 [1] ... ... ... ... ...
2. ... термиялық беріктігіне тексеру:
;
Мұндағы: - [8]бойынша ... ... ... ... Қ.Т. тоғы, кА
- алюмин шиналар үшін қабылданатын, 11-ге тең
еселік.
70 мм2 > 22,6 мм2
Таңдалған АС-70 сымы термиялық беріктік шартын қанағаттандырады.
5.2.3 10 ... ... ... ... ... ... (КРУ-
10)
Ауылдық электрқондырғыларда басым түрде алюмин шиналар қолданылады. КРУ-
10 кВ үшін қимасы ... ... ... бір ... ... =130cм ... ... олардың өстерінің арасындағы қашықтық а =35см. Қимасын ұзақ
уақыттық мүмкін тоғы ... ... По 5[2] ... бойынша маркасы АТ
253,0 мм2 шинаны таңдаймыз
265А > ... ... ... ... ... мына шарт орындалуы
қажет:
(5.2.4)
мұндағы: - шинаның материалында үшфазалық Қ.Т.-дың соққылық тоғы
аққанда туындайтын, иілудің есептік ... Шина ... ... ... ... кернеу.
АТ маркалы алюмин үшін =700кг/см2 ... әсер ... ... ... ... бірполюсты шиналар үшін формаға тәуелді Кф еселігі 1-ге
тең. ... ... бір ... ... ... ... ... Сонда кедергі моменті:
см3;
(5.2.7) Есептік кернеу: кг/см2;
(5.2.8)
=700 кг/см2, бұдан шиналар механикалық берік деген қорытынды жасаймыз.
Шиналарды термиялық беріктікке ... Қ.Т – ң аз ... ... ... ол үшін мүмкін болатын
температура термиялық ... ... ... Қ.Т. ... ... -мен ... ... негізде мына шарт орындалу керек:
(5.2.9)
Алюмин шиналар үшін
Шинаның Қ.Т. моментіне дейінгі температурасын анықтаймыз:
(5.2.10)
Сосын [2] әдісі бойынша 14-суретте ... ... ... анықтаймыз:
болғанда,
Мына
есептеуінен кейін (5.2.11)
екенін табамыз. Бұл -тан айтарлықтай аз, яғни таңдалған шиналар
термиялқ берік.
Осындай негізбен АТ ... ... ... ... шарттарды
қанағаттандырады және қондыруға ұсынуға болады.
5.3 Изоляторларды таңдау және тексеру
Изоляторларды таңдағанда мынадай реттегі параметрлерге ... ... ... ... кернеу бойынша
- мүмкін болатын механикалық жүкке
- өтпелі изоляторлар үшін номиналды тоғы бойынша
Бұлардан ... ... ... әлде ішкі ... арналғандығын
ескеру керек.
(5.3.1)
мұндағы: - изолятордың номиналды кернеуі;
- қондырғының номиналды ... ... ... ...... бойынша ОА-35 тіректік изоляторын таңдаймыз:
.
Иілгіш шиналардың ... ... ... ... ... жүкке
тексермейді.
ЖТҚ – 10 кВ изоляторларын таңдау
[6] – таблица бойынша мыналарды таңдаймыз:
Тіректік ... ОВ-10: ... ... ... ... болатын механикалық жүкке тексереміз:
,
(5.3.2)
мұндағы: - ... ... үшін ... ... ... изоляторды бүлдіретін механикалық жүк;
Алдыңғы 10 кВ шиналарды таңдаудың есептеулерінен ... ... ... ... ... қанағаттандырады.
Шарт бойынша өтпелі изоляторлар үшін есептік ... ... ... для ... ... из ... кг< 75 кг
Номиналды тоқ бойынша тексереміз
250А>68А
(5.3.4)
ПБ-10/250 өтпелі изоляторы барлық шарттарды қанағаттандырады.
5.4 Тоқ ... ... және ... ... бірінші тізбектің номиналды тоғы, дәлдік классы,
екінші тізбектің номиналды қуаты бойынша таңдалады және қысқа ... тоғы ... ... және ... ... ... бірінші тізбектің номиналды кернеуі және тоғы бойынша
таңдағанда келесі шарттар орындалуы қажет.
(5.4.1)
,
(5.4.2)
мұндағы: - тоқ ... ... ... тоқ ... ... орамының тоғы;
12 [2] – ... ... ... ТПЛ-10-150/5 түріндегі тоқ
трансформаторын және оның техникалық сипаттамасын таңдаймыз.
5.3-кестесінде таңдалған тоқ ... ... мен ... ... ... ... 10 ... кірістің тоқ трансформаторын таңдау
|Таңдау ... ... ... ... ... |
| | | |
| | | ... ... | | ... | | |
| | | ... ... | | ... | | |
| | | ... ... ... бойынша, екінші орам екеу болады.
Дәлдік класы 0,5 болатын оның біреуі өлшеуіш приборларды қоректендіру және
есеп үшін, ал Р ... 10Р) ... ... ... ... тізбегі
үшін қызмет етеді. Екінші тізбек жүктемесі бойынша тоқ трансформаторын
тексеру оның жұмысын талап ... ... ... ... ... ету ... мынадай шартты сақтаудан тұрады: [4]
(5.4.3)
мұндағы:
- Тоқ трансформаторының мүмкін болатын ... ... ... Тоқ трансформаторының екінші есептік жүктемесі;
; ... ... ... тоқ ... ... ... кедергісі Ом;
, ... - ... тоқ ... қосылған, приборлардың
тоқтық орамдарының жиынтық ... ... және ... энергияның
амперметр, счетчиктері)
- тоқ трансформаторынан прибордың орнатылған
жеріне дейінгі жалғағыш сымдардың кедергісі;
- 0,1 Ом – ... ... ... ... ... ... м деп ... (мыс немесе алюмин)
сымдардың қимасы(2,5мм2 -ден кем емес )
Орамдар кедергісінің шамамен алынған мәндері:
- амперметр Э-309 - 0,2 ... ... ... ... ... 03.2-1008 - 0,04 Ом;
- реактивті энергияның счетчигі СЭТ - 0,045 ... ... ... ... орындалғандығы және тоқ трансформаторы берілген 0,5 дәлдік класымен
жұмыс жасайтыны көрініп ... ... ... ... өзекше орамын тексермейміз, оның
қуаты талап етілетін 3,0 класында
35 кВ желідегі тоқ трансформаторын ... ... ... ... тоқ ... ... ... 35 кВ-тік кірістің тоқ трансформаторын таңдау
|Таңдаудың ... ... ... ... ... |
| | | |
| | | ... беріктіке | | ... | | |
| | | ... ... | | ... | | |
| | | |
| ... класы 0,5 | |
| ... | |
| | | ... ... ... ... және тексеру
Кернеу трансформаторлары өлшегіш приборлардың параллельді орамдарын
және есептеу ... ... ... ... 10 және 35 ... ... ... үшін арналған. Кернеу трансформаторлары
номиналды кернеу, дәлдік ... және ... ... ... ... [2] – ... бойынша шамамен НТМИ-10 түріндегі кернеу трансформаторын
және оның ... ... ... ... таңдалған кернеу трансформаторының есептік
параметрлерін оның ... ... ... ... 10 кВ ... ... ... шарты ... ... ... мәліметтер |
| | | |
| | | |
| ... ... 0,5 | ... жүктеме:
, ... - ... ... ... барлық приборлар
тұтынатын, жиынтық активті қуат.
- Кернеу трансформаторына қосылған барлық
приборлар тұтынатын, жиынтық реактивті қуат.
Жеңілдету мақсатында толық қуаттың қосындысын ... ... ... ... анықтаған кезде 35/10 кВ Қ/Б-ке келесі өлшеу және
есептеу приборлары орнатылатынын ескереміз:
- Әрбір АЖ-10-35 кВ-ке ... және ... ... ... Шиналарда кернеуді бақылау үшін ауыстырып қосқышымен бір ... және ... ... ... ... қуатының паспорттық мәндерін
қолдануға ... ... ... Э ... ... энергияның санағышы ПСЧ-4ТА032-100В Р=2,2Вт, Q=9,75Вар, S=10ВА;
- реактивті энергияның санағышы СТЭ Р=2,2Вт, Q=9,75Вар, S=10ВА;
Жобаланушы 35/10 ... ... ... ... жұмыс жасайтын,
өздерінің кернеу трансформаторларымен 10 кВ ... 2 ... ... кернеу трансформаторына шығыс АЖ-10 кВ-ң 2 ... ... ... ұяшығы және 10кВ кірістің ұяшығы. Қорытындысында активті және
реактивті энергияның әрбіреуіне 4 санағыштан және 1 ... ... ... мынаған тең болады:
шарты орындалды, кернеу трансформаторы берілген 0,5 дәлдік
класымен жұмыс жасайтын ... кВ ... ... ... есептеу және таңдау осыған ұқсас.
ЗНОМ-35 кернеу трансформаторын таңдаймыз. Таңдаудың қорытындылары 4.5.2-
таблицкаға енгізілген.
5.7 кесте 35 кВ ... ... ... шарты |Каталогтық ... ... ... |
| | | |
| | | |
| ... класы 0,5 | ... ... ... ... ... ... шектегіштерін 35 кВ жағында номиналды кернеуі бойынша,
ЗАО «Полимер-Аппарат»-тан шығарылған ОПН 35/40,5/10/2 УХЛ1 ... ... ... номиналды параметрлермен таңдаймыз.
5.8 кесте ОПН-35 кВ-тің техникалық параметрлері
|Номиналды кернеу, кВ |37 ... ... ... кернеуі, кВ |40,5 ... ... ... есептік тоғы, А |280-1500 ... ... ... ... тоғы кезіндегі қалдық |85 ... кВ, ... ... | ... ... тоқ, кА |10 ... ... ... қалған кернеу, кВ, үлкен емес |117 ... 0,2 с. ҚТ ... ... ... кА |20 ... | ... ... мен 2.12.4 [12] ... ... көрініп
тұрғандай таңдалған аппарат электр жабдықтың координация талаптарына
толығымен жауап береді.
10 кВ ... ... УХЛ1 ... ... ... шектегіштерді
номиналды кернеуі бойынша келесі номиналды параметрлермен таңдап аламыз.
5.9 ... ... ... ... ... кернеу, кВ |10 ... ... ... кернеу, кВ |12 ... ... ... есептік тоғы, А |250-10000 ... ... ... ... ... |38 ... ... кВ, ... емес | ... ... тоқ, кА |500 ... ... ... ... кернеу кВ, үлкен |29.5 ... | |
6 ... ... және ... ... оперативті тізбегін және қосалқы ... ... ... ... КРН шкафының ТСН ұяшығында
орналастырылған өздік қажеттіліктер трансформаторлары ... ... ... ... бекеттің төменгі кернеу шинасына жалғанады.
Жобаланатын қосалқы бекетке 10/0,4 кВ-тік екі күштік ... ... ... ... ... ... арқылы басқару
шиналарының қоректік тізбектері және сигнализациялар, ҚБ-ті жарықтандыру,
шаруашылық құрылыстары, 10 ... ... ... ... байланыс
құралдары қоректенеді.
220 В тізбекке кернеудің барлығын және шамасын ... ... ... ... ... ... ... кесте ҚБ-ң өздік қажеттілік жүктемес
|Жүктеменің атаулары ... ... ... ... ... |5 ... –ны ... байланыс және кезекші|20 ... | ... ... ... ... ... ... [2] формуласы бойынша анықталады:
;
(6.1)
Қуаты 25 кВА, ТМ – 10/25 күштік трансформаторын қабылдаймыз.
7 ... ... ... режимдерден қорғау
7.1 Күштік трансформатор қорғанысының есебі
Қосалқы бекет ... ... ... және ең ... тұратын жабдық
болып табылады. Трансформатордың ақау кезіндегі бүліну дәрежесі ... ... ... және жөндеу мен қалпына келтіруге кететін
шығындар да осыған сәйкес.
Зақымданудың негізгі түрлері трансформатордың орамдары мен ... ... және бір ... ... ... ... магнит
өткізгіштегі «болаттың өртенуі» болып табылады. Бір ... ... ... болады: жерге және орауыштың орамдары ... ... Ең ... ... ... көпфазалы және
бірфазалы қысқа ... және ... ... ... ... жұмыс режимдері сыртқы қысқа тұйықталуларға
және артық ... ... Бұл ... ... ... ... ... тыс)пайда болады. Әсіресе сыртқы қысқа
тұйықталулардан өтетін тоқтар ... бұл ... ... ... ... ... ... ұзақ уақыт өту жағдайында (шиналардағы қысқа тұйықталуларда немесе
шинадан шыққан жалғанулардың зақымданулары ... ... ... ... ... қызуы және зақымдалуы мүмкін. Осымен
қатар ... ... ... ... ... төмендейді. Осы себепті
трансформаторда оны шамадан тыс тоқ кезінде айыратын, ажыратылмайтын сыртқы
қысқа тұйықталуларға негізделген қорғаныс ... ... ... [10]
–ға сәйкес берілген дипломдық жоба трансформаторы үшін келесі зақымданулар
мен қалыпты емес ... үшін ... ... ... ... пен ... шығарылған өткізгіштердегі (ошиновке) көпфазалы
тұйықталулар;
2. Орауыштағы орамдық тұйықталулар;
3. Орауыштағы сыртқы ҚТ-мен байланысты тоқтар;
4. Орауыштағы артық жүктелумен ... ... Май ... төмендеуі;
Жоғарыда келтірілген тізімнің 1 және 3 – пункттерінің орындалуы үшін
уақыттың тоқтауынсыз тоқтық кесіп өту ... ... ... ... қолдану міндетті емес. 2 мен 5 – ... ... ... ал ... ... тоқтық кесіп өтумен жүзеге
асырылады.
Тоқтық кесу қорғанысының іске ... ... ... ... ... іске ... ... тең деп қабылданған отстройки еселігі--- ;
–10 кВ жағындағы қысқа тұйықталудың үшфазалық тоғы;
–қорғаныстың іске қосылу тоғын трансформатордың ... ... үшін ... өрнек.
Қорғаныстың іске қосылу тоғы және 6.3-таблица мәліметтері ... ... ... ... ... ... тоқ трансформаторын жалғауға тәуелді, схема еселігі. Тоқтық кесуде
трансформаторлар үшбұрыш схемасы бойынша жалғанады. ... ... ... тоқ ... түрлендіру еселігі
Тоқтық кесуді сезімталдыққа тексереміз:
(7.3)
Есептеуден сезімталдық еселігі мүмкін ... кіші мәні ... ... ... тұр. ... ... ... қорғаныс деңгейі
қамтамасыз етіледі. Оның сыртқы ҚТ-да ажыратылу ... бар, ал ... одан да ... ... бұл ... ҚТ тоғы ... айтарлықтай
артық болады.
Сөйтіп, осымен трансформатордың тоқтық кесуінің есебін аяқталды деуге
болады. ... ... ... ... мен ... ... ... келтірілген. Тоқ трансформаторын үшбұрышша жалғау
қорғаныстың сәйкес сезімталдығын қамтамасыз ету үшін қажет.
Схеманың жұмысы келесілерден тұрады. ... ... ... ... ... ... тоқ ... ТА тоқ трансформаторынан
қоректенетін, КА тоқ ... іске ... Тоқ ... ... ... ... ... (KH) және аралық (KL) релелерге қорек береді.
Сілтеуіш реле ... ... іске ... ... ... ... ... береді, ал аралық реле ... ... ... береді. Трансформаторларда бактың іші және шығысы
зақымдалғанда әсер ... ... ... ... ... немесе сөндіргіші жасамай қалған жағдайда сыртқы қысқа ... әсер ету ... ... қорғаныстар қарстырылады. Сонымен қатар
олар егер шинада өзіндік қорғаныс жоқ ... ... ... ... ... қорғанысы болып табылады. ... ... ... ... ... тоқталуымен реленің фазаның толық тоғына және
симметриялық құраушыларына қосылуымен тоқтық қорғаныстар қарастырылады. ... ішкі ... ... да ... осы ... ... ... негізгі қорғанысы ретінде ... ... ... ... ... МТҚ қолданылуы
қажет. Трансформатордағы МТҚ-ң іске қосылу тоғын анықтаймыз:
А, ...... ... ... ... тоғы;
, , – сәйкесінше, орнатудың, өздігінен жіберілудің
және қайтудың еселіктері.
Табылған қорғаныстың іске ... тоғы ... ... іске қосылу тоғын
анықтаймыз:
А,
Мұнда:
– тоқ трансформаторын қорғаудағы ... ... ... тоқ ... ... схемасымен жалғанғандағы, схема
еселігі.
МТҚ-ң ... ... ... іске ... үшін ЭВ-112 ... ... Уақыт релесінің тежелуін анықтаймыз. Уақыттың тежелуі барлық
қосалқы бекеттің қорғаныстық ... ... ... істейтіндей етіп
таңдалады. Бұған ақырғы учаскедегі мүмкін болатын ... ... ... ... және оның жоғары тұрған қорғаныстардан артуымен ... ... ... ... ... ... ... қорғанысы болғандықтан, оның уақыт бойынша тежелуі төменгі тұрған
қорғаныстармен салыстырғанда ең жоғарғы мәнге ие ... ... ... ... уақыт тежелуін таңдаймыз: с,
Мұнда:
– күштік трансформатор МТҚ-ң тежелу уақыты, с;
– МТҚ-ң НН шинасының тежелу уақыты, ...... ... ... ... ... ажыратқыштың айырылу уақыты, с;
– селективтілік сатысы.
МТҚ-ң сезімталдық еселігін табамыз:
.
болғандықтан сезімталдық еселігінің алынған мәні ... ... МТҚ ... іске ... көрсетеді.
МТҚ-ң жұмыс жасауы жүктеменің максималды тоғында іске қосылмайтын шартпен
анықталады ... ... ... ... дәлсіздігін т.б.-ларды
ескеруші сенімділік еселігі.
- қайту еселігі;
- ... ... ... ... ... ... ... тоғы;
10кВ кірістің МТҚ есебі.
Қорғаныстың іске қосылу тоғы:
А;
Реленің іске қосылу тоғы:
;
Реленің іске қосылу тоғының ең ... ... ... , сонда қорғаныстың іске қосылу тоғы:
А;
Негізгі зонаны сезімталдыққа тексеру:
;
Шарт орындалады.
Екінші трансформатордың ... ... ... ... ... ... оның МТҚ-ын есептеудің қажеттілігі жоқ.
Бұл былай түсіндіріледі, МТҚ-ы орнату максималды жұмыс ... ... ... ... онда ... ... тоқтары да бірдей. Шинаның
екі секциясында да ажыратқыштың бір түрі ... ... де ... ал шығыс желілердегі МТҚ-ң уақыт тежелулері өзара
тең.
МТҚ-ң негізгі схемасы «Релелік ... ... ... келесі түрде жұмыс жасайды. ТА тоқ трансформаторының бірінші
орауышы арқылы ... іске ... тоғы ... ... КА тоқ ... ... тұйықтайды. Осы кезде КТ уақыт релесі қорек алып, сағат
механизмін жүргізіп жібереді. ... ... ... реле ... ... және ... пен ... релеге қорек береді.
Сілтеуіш реле МТҚ-ң іске қосылуы жөнінде белгі ... ал ... ... ... ... ... ... зақымданған трансформатордың багындағы газдың пайда болу
құбылысын қолдануға негізделген. Газдың пайда болу ... ... және ... тәуелді. Бұл газдық қорғанысты зақымдану
дәрежесін айыруға қабілетті және осыған байланысты сигналға ... ... ... етіп ... ... ... қорғаныстың негізгі элементі бак және кеңейткіштің аралығындағы
майөткізгіште орналастырылған газдық реле ... ... ... ... ПГ-22 ... ... шығарылды. Әбден қолайлы реле шыныаяқ тәрізді
элементтермен РГЧЗ-66 ... ... ... ... ... және іс ... бак ішіндегі барлық зақымдану түрлеріне
сезгіштік; салыстырмалы ... аз ... іске ... орындалудың
қарапайымдылығы, сондай-ақ кез-келген себеппен трансформатор майының мүмкін
емес дәрежеде төмендеуінен қорғау қабілеттілігі. Осылармен қатар ... ... де ... ...... мен ... ... бактан тыс зақымдануларды сезінбеуі. Трансформатор багына ауа
енген жағдайда қорғаныс жалған әрекет етуі ... ... май ... жүйесін жөндеуден кейін және т.б. Сондай-ақ қорғаныстың жалған
әрекет етуі жер сілкінісіне ... ... ... ... ... Мұндай жағдайларда ажырататын элементтің әрекетін сигналға
ауыстыруға рұқсат ... ... ... ... қорғанысты
трансформатордың ішкі зақымдануынан сақтайтын жалғыз қорғаныс ... ... ... ... ... ... қорғаныс» сызбасында
келтірілген. Оның әрекет ету принципі келесілерден тұрады.
Трансформатордың багында елеусіз газ пайда ... ... ... ... ... ... KSG іске қосылады және ... ... ... ... ... ... ... бактың ішінде болған
кезде газдың пайда болуы қарқынды бола түседі және газдық реле ... ... ... және ... ... ... беретіндей етіп
тұйықтайды. Сілтеуіш реле газдық қорғаныстың іске қосылғандығы жөнінде
сигнал береді, ал ... ... үш ... ... Жоғарғы (схема
бойынша)түйіспе газдықтың айырылу жағдайына, ... ... ... ... ... ... бойынша) ажыратқышты айыратын
электромагнитке қорек береді, ал төменгі түйіспе ... ... ... бір ... олардың көмекші түйіспелері
ажыратылады. Осылай, олардың айыру электромагниттері және ... ... ... Трансформатордағы зақым жойылып, ажыратқыш қосылған
соң схема автоматы түрде бастапқы жағдайына келеді.
7.2 ... және ... ... ... 10 кВ-к ... ... және ... 10кВ-ң кіріс ұяшығында орналастырылған. 10 кВ кірістің МТҚ-сы 10
кВ шина ... ... ... және 10 кВ ... ... ... ... Т-1 және Т-2 – ... ... әсер ... ... 10кВ ... артық жүктелу болғанда
КН 5 «Перегруз трансформатора» блинкері құлайды, ақаулық сигнализация
қосылады.
7.2.2 АЖ-10 кВ-ң ... және ... АЖ үшін ... және ... өз ... ВВ-КРУН-10 (10 кВ
ұяшықтары) шкафтары мен жетектерінде ... ... да ... кВ ... фаза ... ... ... үшін сәйкесінше РТМ және РТ-
85 релелерінің көмегімен орындалған тоқтық ... және ... ... ... ТК немесе МТК іске қосылғанда ВВ-10кВ айырылады
және КН 2 – нің «Аварийное отключение»жалауы ... ... ... НL ... шамы ... ... айырылудан кейін ВВ-10 кВ – та бір мәрте автоматы қайта қосылу
қарастырылған.
Жүктемені есептеу және бақылау үшін ... ... ... мен
амперметр қойылған.
7.2.3 АЖ – 35 кВ-тің қорғаныс және автоматикасы
АЖ – 35 кВ-ті қорғау үшін РЩ-да РТ-40 реле ... ... ... ... (МТҚ) және ... тоқтық кесу (МТК)
қарастырылған. МТҚ іске қосылғанда РУ «МТЗ-35 кВ» блинкер 1 ... ... ... ... ... ВВ-35 ... ... келетін 35 кВ
шығыс желінің РУ «МТО» блинкер 2 құлайды.
7.2.4 35 кВ-ті кернеу трансформаторы
Шинаның І және ІІ ... ... ... 35 кВ ... және ... ... ... үшін қызмет етеді.
Киловольтметр көмегімен сызықтық кернеуді өлшеуге ... ... ... ... ... анықтауға болады. Бұл жағдайда «земля на
шинах 35 кВ» блинкері құлайды, сақтық сигнализациясы жұмыс жасайды.
7.2.5 10 кВ ... ... кВ ... ... ... ... ... тексеру үшін және
есептеу, өлшеу приборларын, сигнализация ... ... ... кВ ... трансформаторы ұяшығында ... ... ... кВ ... ... жоғалып, «ТН» автоматы айырылғанда КН-7
«Неисправность цепей ТН» ... ... ... ... ... кВ ... ... қосылу» пайда болғанда сілтеуіш реленің КН-2 ... сети 10 кВ» ... ... және ... ... ... ... Бұл
жағдайда оперативті қызметкер 10 кВ желіде «жерді» табу инструкциясына сай
әрекет етуі тиіс.
10 кВ желіде ... және ... ... ... анықтау үшін ПИ
ауыстырып қосқышымен килловольтметр «V» ... ... ... ажыратқыштың қорғаныс және автоматикасы
(СВВ)-10кВ
СВВ-10 кВ –ке РТВ реле түрінде орындалған МТҚ ... ... МТҚ ... ... 10 кВ шина ... қорғайды және шығыс АЖ-10 кВ –
тің қорғанысын резервтейді
СВВ-10 кВ ... ... ... КН-2 ... ... ... КН-3 ... защиты» апаттық сигнализациясы іске
қосылады. SF1 ШУ ... ... ... ... қорегін қамтамасыз
етеді (АВР).
7.2.7 СВВ-35 кВ қорғанысы
Для защиты СВВ-35 кВ қорғау үшін РТ-40 және РТМ реле ... ... ТК ... МТҚ ... ... 4 РУ ... отключение» және
7 РУ «МТЗ» блинкерлері құлайды, апаттық сигнализация іске қосылады.
МТК жұмыс жасағанда МВ-35 ... 4РУ және 2РУ ... ... ... кВ ... ... АПВ іске қосылғанда
1РУ «АПВ» блинкері құлайды. ... ... және АПВ ... ... ... ... құлайтын, АВ ШУ автоматтары арқылы қоректенеді.
7.2.8 Сигнализация тізбектері
Сигнализация тізбектері 220 В басқару ... ... ... ... ... ... орналасқан, КФ «ЦС» кілті «Вкл»
күйіне орнатылады.
Авариялық сигнализацияны байқап көру SB1 «Авария» кнопкасын
басумен жүзеге асады, бұл ... КН6 ... ... ... ... істейді. Сақтық сигнализацияны байқап көру SB2 «Предупреждение»
кнопкасын басумен іске асады, КН7 ... ... ... ... қорғау және техника қауіпсіздігі
8.1 Негізгі тәртіптері
Батыс-Қазақстан облыстық 35/10 кВ «Анката» ... ... ... ... «Электр қондырғыларын қолданудағы ... ... ... ережелері)», ПУЭ және «тұрғындарды айнымалы тоқтың
өндірістік жиілігіндегі электр тасымалдаудың ауалық ... ... ... ... ... ... нормалары және ережелері».
АЖ-35 кВ-ң «Анката» ҚБ-іне ... ... ... ... жобаланған.Тірек құрылысы АЖ-ны пайдалану бойынша жұмыс
өндірісі үшін монтаждық ... ... ... ... ... ... «1000 В-тен жоғары кернеулі электр желістерін қорғау
ережелері» талабы ... ... ... ... ... ... авариялық құйылысы
үшін жерасты май ұстағышы қарастырылған.
Генералды планды жасағанда жабдықтар арасында ... ... ... ... ... территориясында күштік және бақылау кабельдерін салу
жерүсті темірбетонды лоткаларда, электр дәнекерлі ... және ... ... ... ... ... жол бермеу мақсатында қосалқы
бекет биіктігі 2,2 м тор дуалмен қоршалып, кіреберіс есік пен ... ... ... ... ... ... және АЖ-ны кіргізу ... ... ... ие, арнайы оқытылған қызметкермен жүзеге
асырылады.
35/10 кВ ... ... ... ОАО «Зап. Каз. РЭК» диспетчерлерінің
тікелей басқаруында.
ҚБ-ның жөндеу-пайдалану күтімін Акжаиқ РЭС-сы жүзеге асырады.
8.2 Қосалқы бекеттің жерге қосу ... ... үшін ... ... ... қосу ... мүмкін болатын
кедергілерінің шектік мәнін ПУЭ-ге сай, электрқондырғының түріне байланысты
rз - 4 ... ... ... ... =100 Ом×м ... жоғары
емес етіп қабылдаймыз.
Бейтарап оқшауланған жүйеде есептік тоқ ... ... ... тоғы ... Ол [4] формуласымен анықталады:
,
(8.1)
Мұнда:
- желілік кернеу, кВ;
- ... ... ... ... ... АЖ үшін 350-ге тең деп ... [6]-ға сай ... тұйықтаудың сыйымдылық тоғының компенсациясы, осы
-тоғының қалыпты режимдегі мәнін қабылдауы тиіс:
- АЖ-ң ... ... бар 3-20 кВ және 35 кВ-ң ... 10 ... ... ... ... тіректермен 10кВ желілерде – 20А-ден жоғары;
35/10 кВ «Анката» ҚБ-де АЖ-10 кВ-ң барлық ұзындығы 28 ... тең, ... 100,3 км. ... ... тоғы:
10 кВ жағында: ... кВ ... ... қосу 1000 В-ке дейінгі және
жоғары электрқондырғыларға ортақ орындалатындықтан оның есептік кедергісі
мына шартты қанағаттандыруы тиіс:
Ом;
(8.3)
Жерге қосудың ортақ ... жай ... ... ... ... контур жерге қосқышының кедергісі 4 - Ом-нан аспауы
қажет. =4 Ом деп ... ... ... ... құрылғыны тілме болаттан қимасы 40×4 мм
етіп контур түрінде және ...... ... 16 ... ... ... ұзындығы L = 69,6 м, стержендер саны шамамен 10
шт.
Бір стерженнің кедергісін [3] ... ... ... ... ... ... ... Ом×м;
- стерженнің ұзындығы, м;
- стерженнің диаметрі, м;
- орналастыру тереңдігі, жер бетінен жерге қосқыштың
ортасына дейінгі ... ... , ... [3] ... ... ... ұзындығы 3-5 м электродтар үшін
=1,151,45.
Ом,
мұнда:
м;
Стержендердің қажетті саны:
шт; ... ... ... анықтаймыз;
, ,
Жерге қосқыш тілменің кедергісі:
;
(8.7)
мұнда:
- орналастыру тереңдігі, м;
Ом×м;
мұнда:
- маусымдық еселік, ұзындығы 10-15 м ... үшін ... ... вертикалды жерге қосқыштардан тұратын тілмелер кедергісі:
Ом;
(8.8)
мұнда:
және үшін 7-6 [3] таблица бойынша анықталған;
Вертикальды жерге қосқыштардың қажетті кедергісі:
;
(8.9)
Стержендердің нақтыланған саны:
;
(8.10)
Осы ... ... деп ... яғни ... ... ... саны талапты қанағаттандырады деп есептеуге
болады.
Бейтарап ... ... үшін ... қосу ... ... ... ... ... ... ... соғуынан қорғау
Онша ұзын емес объектілерді қорғау үшін стержендік жайтартқыштарды
қажетінше құрылыстың ... ... одан ... ... ... ... ... желілерді тіректерге бекітілген және қорғалатын
объектілерге жеткілікті биіктікте тартылған жерге ... трос ... ... ...... экономикалық жағынан тиімді.
Жайтартқышқа найзағайдың тікелей соққысы тигенде изоляцияның зақымдануы
туындамас үшін найзағай ... ... ... ... ... ... ету керек. Бұл үшін аз кедергі арқылы жерге қосады.
Жобаланушы ҚБ 35/10 кВ «Анката» биіктігі 16 м, ... ... ... төрт стержендік жайтартқышпен қорғалған.
Бастапқы мәліметтерге сай, электрмен ... ... ... ... 50-60 ... ... Объектінің жер бетінен
биіктігін ескеру үшін, оның есептік ауданын объектінің бес мәрте ұзындығына
барлық ... ... ... Сонда Н(метрмен) биіктіктегі L және B
размерлі қорғалмаған ... жыл ... ... сағатындағы
найзағай соққысының N жалпы саны мына ... ... ... 33×33м биіктігі 10м, жылына n=50 найзағай сағаты ауданындағы
жобаланушы қосалқы бекетіне бір жылда ... N ... тиюі ... 18 жыл ... бір соққы.
Биіктігі h = 30 м-ден жоғары емес жалғыз стержендік жай ... ... ... которая имеет вид тела вращения. ... ... зоны на ... ... ... ... =7м биіктікте қима радиусы;
Жалғыз жайтартқыштың әсер ету бағасы қорғаныс еселігімен сипатталады:
, ... ... ... ... ... ... бекет төрт жеке-жеке жайтартқыштармен қорғалған,
оның =7м биіктіктегі қорғау аймағы А1 « Найзағайдан қорғау және ... ... ... м, болатын төрт жайтартқышпен қорғалу барлық аудандарында
біркелкі болу үшін мына шарт орындалуы керек:
,
(8.3.5)
мұнда:
D – төрт ... ... ... диагоналы.
м;
(8.3.6)
; шарт орындалады.
=7м биіктіктегі жайтартқыштар аралығындағы қорғалған аймақтың
ішкі ... ең кіші енін 153 [1] ... ... ... ... ... ретінде анықтаймыз анықтаймыз:
;;
екенін анықтаймыз,бұдан м;
9 Технико – экономикалық көрсеткіштер
Энергетика да технико-экономикалық есептеулер техникалық ... және ... ... ... ... ... олардың маңызды
экономикалық көрсеткіштері: капиталды қаржы жұмсау және ... ... ... ... ... ... қамтудың ең экономды
вариантын таңдауға мүмкіндік береді.
Есептеулерге сай және жобаланушы 35/10 кВ «Анката» ҚБ ... ... ... ... ... 1600 кВА ТМ - 1600/35 екі ... ... Қуаттары 1000 кВА болатын ТМ-1000/35 екі трансформатор орнату;
, белгілі мәні бойынша және [2] ... ... ... ... анықтаймыз .
Қос трансформаторлы қосалқы бекетті ТМН-1600/35 ... ... ... 8.1-кестедегі сметаға сай.
9.1 кесте Құрылыс құнының сметалық есебі
|№ |Жұмыс және шығын |Сметалық ... тг. | ... | ... |
| | | |мың. тг. |
| | ... |Басқа | |
| | ... ... ... |
| | | ... |р | |
| | | ... | | |
|1 ... ... |545,562 | | |545,562 |
| ... | | | | |
|2 |Жай ... |411,942 | | |411,942 |
|3 |Қб ... сатып |393,634 |17796,745 | |18190,379 |
| |алу және ... | | | | |
|4 | ... ... | | |448,0 |
| ... | | | | |
|5 ... ... |9125,516 | |9376,316 |
| |алу және ... | | | | |
|6 ... ... |101,919 | | |101,919 |
|7 ... ... |79,315 | | |79,315 |
|8 ... ... жөндеу |950,931 | | |950,931 |
| ... | | | | |
|9 ... құн ... |26922,261 | ... ... ... 2% | | | |602,087 ... |Осы ... | | | ... |
| ... құн | | | | ... |НДС 14% | | | ... ... ... сметалық | | | ... |
| ... ... | | | | ... ... ... қажетті энергияның жиынтық
шығыны 3 тарап 3.1- ші таблицада берілген 148,120 мың кВт/ сағ ... ... ... ... ... ... 6,83 с НДС деп қабылдаймыз;
- амортизациялық аударылған сома, тг/жыл;
- еңбекақыға ... ... ... аударылған сома (восстановление), тг/жыл;
- күрделі жөндеуге шығындар, ... ... ... ... ... құны) қызметінің
нағыз мерзімінде толық тұрақтандырылуын көрсетеді.
мәні мына ... ... ... аударылған сомалардың нормасы, 8.1[4] таблицасы
бойынша = 6,3 деп қабылдаймыз;
- объектіге капиталдық шығындар,
тг/жыл, 9.1 таблица бойынша қабылдаймыз
;
Еңбекақы шығындары ... ... ... еңбекақы, тг/жыл;
- қосымша ... ... ... сақтандыру және зейнетақы қорына
аударылатын сомаға кететін шығындар, тг/жыл;
Негізгі еңбекақы мына өрнекпен анықталады:
;
(9.4)
мұнда:
- өндірістік ... саны ... ... чел. по ... 9.2[4], қосалқы бекет 35 кВ 2,85 чел.;
- бір жылға орташа еңбекақы, тг.
Қосымша еңбекақы мына формула ... ... ... және ... ... аударылатын сома:
(9.6)
мұнда:
- әлеуметтік сақтандыру және зейнетақы қорына мемлекеттік органдар
нормативі бойынша о. е. –ге ... ... ... нұсқа бойынша жылдық пайдалану шығынын анықтаймыз:
(9.7)
1-нұсқа үшін жылдық шығындар:
;
(9.8)
мұнда:
- тиімділіктің нормативті еселігі;
- энергетикалық қондырғылар үшін
шығындардың ... ... ... ... 6,67 ... бойынша есептеу
Қострансформаторлы қосалқы бекетті ТМН-1000/35 трансформаторымен
жарақтандыру үшін кететін капиталдық шығындар 9.2-таблицадағы сметаға
сай.
9.2 ... ... ... ... ... ... және ... |Сметалық құн, мың тг. | ... ... | ... | | |тг. |
| | ... ... | |
| | ... жұмыс |мебелдер және|шығын-д| |
| | | ... |ар | |
|1 ... ... |545,562 | | |545,562 |
| ... | | | | |
|2 ... |411,942 | | |411,942 |
|3 ... ... |393,634 |17796,745 | ... |
| ... ... алу | | | | |
| ... ... | | | | |
|4 ... |448,0 | | |448,0 |
| ... ... | | | | |
|5 ... |240,420 ... | ... |
| |сатып алу және | | | | |
| ... | | | | |
|6 ... ... |101,919 | | |101,919 |
|7 ... |79,315 | | |79,315 |
| ... | | | | |
|8 ... |950,931 | | |950,931 |
| ... | | | | |
|9 ... лық құн |3171,723 |26033,731 | ... ... ... ... | | | |584,109 ... |Осы ... | | | ... |
| |сметалық құн | | | | ... |НДС 14% | | | ... ... ... | | | ... |
| ... ... | | | | ... ... ... ... ... ... ... шығыны:
Жылдық пайдалану шығыны:
;
мұнда:
- электроэнергияның 1кВт×сағ құны 6,83 с НДС деп
қабылдаймыз;
- амортизациялық төлемдер, тг/жыл;
- ... ... ... ... сома (восстановление), т
- күрделі жөндеуге шығындар, тг/жыл;
Реновация негізгі қордың (объектінің алғашқы құны) ... ... ... ... ... мына ... ... амортизациялық төлемдер нормасы, 9.1[4] таблицасы
бойынша қабылдаймыз, =6,3;
- объектіге қаржылық шығындар, тг/жыл, 9.2-таблицасы
бойынша аламыз
;
Еңбекақы шығындары мыналардан тұрады:
;
мұнда:
-негізгі ... ... ... ... тг/жыл;
- арнайы сақтандыру және зейнетақы ... ... ... ... мына ... ... өндірістік қызметкер саны (жұмысшы, ИТРжәне қызмет
етуші), чел.9.2[4] таблицасыбойынша , 35 кВ ... ... 2,85 ... ... ... ... тг.;
Қосымша еңбекақы мына формула бойынша анықталады:
(9.5)
Әлеуметтік сақтандыру және зейнетақы қорына ... ... ... ... және ... ... органдар нормативі бойынша о. е. –ге аударылу үлесі;
;
Шығындарды қосып, нұсқа бойынша жылдық пайдалану ... ... үшін ... ... ... ... еселігі;
- энергетикалық қондырғылар үшін нормативті қайтарым
мерзімі 6,67 жыл.
Орнын толтыру мерзімі нормативті жылдан айтарлықтай аз, сондықтан
біріңші нұсқа ... ... ... ... ең тиімдісі.
9.3 кесте Электрмен жабдықтауды ... ... ... негіздеулері
| Көрсеткіштер |Белгіленуі және |1-нұсқа ... |
| ... ... | | ... ... | Sмакс, кВА |2199,6 |2199,6 ... | | | ... | Sном, кВА |2×1600 |2×1000 ... | | | ... | | | ... қаржылық | К,мың.тенге |35005,356 |33960,116 ... | | | ... ... | ... ... ... |
|шығындары | | | ... |( ... |148,120 |181,168 ... ... | | | ... ... |З г ... |10119,659 |10122,741 |
|Орнын толтыру мерзімі| Ток , жыл |6,5 |
10 ... ... ... екі ... ... ... қарастырылған. Тәуліктік график бойынша жүктеменің жылдық
графигі тұрғызылдып, «Анката» қосалқы ... қуат ... ... ... жүктемелері анықталды. Трансформаторлардың саны және қуаттары
таңдалды. Және ... ... және ... режимдеріне тексерілді.
Таңдалған трансформатор тұтынушылар сұранысын толық қамтамасыз етеді.
Үшінші тарауда орналастыру схемасы тұрғызылып, ҚТ тоқтары және олардың
сандық ... ... Осы ... ... ... бөлімде
экономикалық тығыздығы бойынша өткізгіш ... ... олар ... ... ... ... ... Сондай-ақ
қосалқы бекеттің күштік жабдықтары ажыратқыштар, айырғыштар, изолятор және
шиналар термиялық және динамикалық тұрақтылыққа тексерілді.
Бесінші тарауда өз ... ... ... ... ... релелік қорғаныс есебі орындалып, ... ... ... ... максималды тоқтық қорғанысы, кесу және
газ қорғанысының мәндері анықталды.
Технико-экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... кВА екі трансформаторды орнатуды жүзеге асырудың экономикалық ең
тиімді варианты таңдалды.
Сегізінші ... ... ... ... ... ... ... қорғауға, трансформатордың тоқ жүретін бөліктерін жермен қосуға ... ... ... ... ... ... қосалқы бекет
жұмысының тұрақтылығына көңіл бөлінген.
12 ... ... ... А.А., ... Л.А. ... ... для ... и дипломного
проектирования» Москва, Энергоатомиздат,1987, 367 с.
2 Каганов И.Л. «Курсовое и дипломное проектирование» М. ... 3 ... Л.Д., ... В.С., «Электроснабжение станций и
подстанций» М. Энергия, 1980, 598с.
4 ... А.Д., ... К.М. ... ... ... ... 1984, 435с.
5 Федоров А.А., Каменева В.В. «Основы электроснабжения промышленных
предприятий» ... ... 1979, 407 ... ... В.А. «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» М.
Высшая школа, 1991, 234с.
7 Блок В.М. ... к ... и ... ... для
электротехнических специальностей вузов» М. Высшая школа, 1990, ... ... ... ... РД 34 РК 20/03. 501/202.04
Астана,2004.
9 Правила техники ... при ... ... ... ... Шабад А.М. «Расчеты релейной защиты и ... ... Л. ... 1985, 295с.
11 Постников Н.П., Рубашов Г.М. ... ... Л. ... 1989, ... ... В.В. ... по электрическим аппаратам высокого
напряжения» Л. Энергоатомиздат, 1987, 351, ... ... Е.А. ... ... М. ... ... 2001, 212
с.
14 Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. ... ... ... ... 1983, 162 ... Блoк В.М. ... к ... и диплoмнoмy пpoeктиpoвaнию для
элeктpoтexничecкиx cпeциaльнocтeй вyзoв» М. ... ... 1990, ... ... ycтpoйcтв элeктpoycтaнoвoк. PД 34 PК 20/03.
501/202.04 Acтaнa,2004.
17. Пpaвилa
тexники бeзoпacнocти пpи экcплyaтaции элeктpoycтaнoвoк. PД 34.03.202.
М.1989.
18. Шaбaд A.М. ... ... ... ... ... ... Л. ... 1985, 295c.
19. Иcлaмбaкиeв
Д.К., Джapжaнoвa Л.A., Aбдypaxмaнoв A.A. «Пpaктичecкoe pyкoвoдcтвo к
выпoлнeнию paздeлa: «Oпpeдeлeниe тexникo-экoнoмичecкиx ... ... ... плaнa» в кypcoвoм и диплoмнoм пpoeктиpoвaнии пo
элeктpocнaбжeнию ceльcкoгo xoзяйcтвa» ... ... В.В. ... пo ... ... выcoкoгo
нaпpяжeния» Л. Энepгoaтoмиздaт, 1987, 351, 452c.
21. Бyдзкo И.A., Гecceн В.Ю. ... ... ... ... ... ... Ю.И., ... Б.C. «Элeктpocнaбжeниe ceльcкoгo xoзяйcтвa» М.
Кoлoc,1983,162c.
23. Дьякoв A.Ф., «Пpaвилa
тexничecкoй экcплyaтaции элeктpичecкиx cтaнций и ... М. ... 178, ... ... В.A ... ... и ... Зacыпкин A.C. Peлeйнaя зaщитa тpaнcфopмaтopoв: /
A.C Зacыпкин. –М.: Энepгoaтoмиздaт, 1989.-240c.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алмагүл 35/10 кВ-тық қосалқы станциясын қайта құру50 бет
Арал теңізінің тартылу себептері6 бет
Көркем шығармалардағы эпитет, теңеу, метафоралардың қолданылуы, жасалу түрлері7 бет
Атмосфералық жауын–шашындар32 бет
Ауа температурасының метеорологиялық жағдайы28 бет
Кентау жэо-ның жаңа техникалық қондырғыларының энергетикалық көрсеткіштерін есептік зерттеу58 бет
Практика бойынша есеп беру14 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау54 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь