Мекемелер мен кәсіпорындарда іс қағаздарын жүргізуді, мұрағат қызметін заңдық және нормативтік-құқықтық тұрғыдан реттеу

Жоспар

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1.ТАРАУ. ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕМЕСІ ... ... ...5
1.1. Құжат ұғымы және функциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
1.3. Іс құжаттарының жіктемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
2.ТАРАУ. МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДА ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУДІ, МҰРАҒАТ ҚЫЗМЕТІН ЗАҢДЫҚ ЖӘНЕ НОРМАТИВТІК.ҚҰҚЫҚТЫҚ ТҰРҒЫДАН РЕТТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
2.1. Заңи және басқа да нормативтік.құқықтық актілер ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2. Мемлекеттік стандарттар мен құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.3.Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі және құжаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20
2.4. Мекемелер мен кәсіпорындарда іс қағаздарын жүргізу ерекшеліктері ... ... 23
3.ТАРАУ. БАСҚАРУ ҚҰЖАТТАРЫН РЕСІМДЕУ ТӘРТІБІ ... ... ... ... ... ... 33
3.1. Құжаттардың деректемелерін ресімдеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
3.2. Құжаттар бланкілері, форматтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 35
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..40
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы, нақты іске асыру тарауында былай деп жазылған: «Электрондық үкімет» жобасын іске асыруды жеделдетсін. Ол үшін биылғы жылы «Біріздендірілген номерлердің ұлттық тізілімі туралы» Заң қабылдануға және «Ақпараттандыру туралы» Заңға тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілуге тиіс. Нақты іске асырылған жағдайда мұның өзі әрбір азаматтың енді қазіргі кезде жиі талап етіліп жүрген СТН, ӘЖК, төлқұжат нөмірі және басқа да құжаттардың орнына өзінің әмбебап дербес кодын иеленуіне мүмкіндік береді». /1,3-5/ Сондай-ақ айтуынша құжаттарды басқару келешекте электрондық жолымен жүзеге асырылады. Құжаттарды басқару жеделдету жолында құжаттарды қазақ тілінде жүргізу аса маңызды рөл атқарады.
Құжат айналымы ұйымның әкімшілік іс жүргізуде аса маңызды рөлі бар. Құжат айналымның дұрыс ұйымдастыру құжаттарды реттеуді жеделдетеді, ұйымда және ведомствоға қарасты объектілердің басқару мақсатындағы ақпараттық құжаттарды пайдалануға әсерін тигізеді. Өз өзіндік дайын ақпараттар үнемі шешім қабылдауға мүмкіндік бермейді. Бұл ақпараттарды өңдеу, жүйелеу, талдау, дұрыс шешім шығару алатындай, жаңа сапалы немесе қайталама құжаттық ақпарат шығарады. Кез келген басқару құжаттар қозғалыс іс жатады.
Құжаттардың тиімді тіркеу жүйесінің әзірлеуі іс жүргізудің жетілдіру жолдарының бірі. Құжаттарды тіркеу ұйымдағы жұмыстардың көптеген бөліміне тығыз байланысты және үнемі әсер етеді: орындалуын тексеру, хат-хабар қозғалысының жылдамдығы құжаттарды іздеу және сақтау ұйымдастырылымы, іс жүргізу және тағы басқа. Бұдан өзге, еңбек мөлшері мен уақыттар да құжаттар есебіне байланысты операцияға жұмсалады. Құжаттарды тіркеудің тиімді жүйесін өңдеу кезеңдерімен жүріледі.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

1.Конституция Республики Казахстан. – Алматы: «Credo», 1999. – С. 9.
2.Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. СТ РК 1037-2001 – Астана. 2001. – С. 3.
3.ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения. – М.: Госстандарт России, 1998. – С. 1.
4.См. Делопроизводство в Республике Казахстан (с образцами формуляров на государственном и официальном языках). Издание 3-е, переработанное. – Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – С. 205 – 262.
5.Организационно-распорядительные документы. Требования к оформлению документов. СТ РК 1042 — 2001 – Астана. 2001.
6.Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 г. № 370 – II ЗРК «Об электронном документе и электронной цифровой подписи». – Ведомости Парламента РК, 2003, № 1-2, ст. 1.
6.Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004 г. № 430 «Об утверждении Правил электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан». – Собрание актов Президента и Правительства РК, 2004, № 17, ст. 220.
7. Документоведческие и архивоведческие проблемы электронных документов. Аналитический обзор. М.: ВНИИДАД, 1999. СИФ ВНИИДАД, № 10438.
8. Дүйсембекова Л. Іс қағаздарын қазақша жүргізу: Үшінші басылым /Л. Дүйсембекова. - Алматы: Ана тілі, 2004. - 208 б.
9. Жукова М.П. Комплектование архивов электронными документами // Отечественные архивы. 2000. №2. С.5-16.
10. Инструкция по проведению экспертизы ценности и передачи электронных документов и информационных ресурсов на государственное хранение. Утверждена Постановлением Комитета по архивам и делопроизводству при Совете Министров Республики Беларусь, 23.03.2005, № 3.
11. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізу үлгілері) = Делопроизводство в Республи-ке Казахстан / (С образцами формуляров на государственном и официальном языках): сборник. - 3-ші басылымы, қайта өңделген. - Алматы: LEM, 2005. - 304 б.
12. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) = Делопроизводство в Республике Казахстан: с образцами формуляров на государственном и официальном языках. - Алматы: LEM, 2002. - 216 б.
13. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ресми тілдерде іс қағаздарын жүргізудің үлгілері). - Алматы: LEM, 2001. - 216 б.
14. Қазақша- орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздiк. - Алматы: Рауан. – 2000. 29 том: Іс жүргiзу және мұрағат iсi / Жалпы ред.басқарған Құсайынов А.Қ. - 2000. - 256 б.
15. Ларин М.В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в современных условиях // Отечественные архивы. 1999 № 3. С. 26-33.
16. Методические рекомендации по работе ЦАДЭНМ с документами на электронных носителях./ ГАУ г. Москвы, ЦАДЭНМ. М., 2006.
Михайлов О.А. Электронные документы в архивах: проблемы приема, обеспечение сохранности и использование. (Аналитический обзор зарубежного и отечественного опыта). Изд. 3-е, переработанное и дополненное, в 2-х книгах. М., 2002.
17. Носевич В.Л. Принципы и подходы к хранению электронной документации в Республике Беларусь // Документация в информационном обществе: электронное делопроизводство и электронный архив. Доклады и сообщения на шестой международной научно-практической конференции, 24 – 25 ноября 1999 г. М., 2000. С. 106-111.
18. Өскемен және Семей қалаларындағы тілдік ахуал: статистистический материал. - Өскемен: ШҚО бойынша ақпарат басқармасы.ШҚО ішкі саясат департаменті, 2004. - 90 с.
19. Порядок отбора и приема на архивное хранение документов, созданных средствами электронной вычислительной техники: Основные положения / ВНИИДАД, РНИЦКД. М., 1994.
20. Рекомендации о порядке учета, оперативного хранения и отбора на постоянное хранение электронных документов. М., 2006 (ВНИИДАД, проект).
21. Ресми іс қағаздары: Мемлекеттік қызметшілерге арн.анықтамалық / А. Алдашева, З. Ахметжанова, Қ. Қадашева, Э. Сүлейменова. - Алматы: Сөздік-Словарь, 2002. - 216 б.
22. Тихонов В.И. Архивы и электронные документы на пороге XXI века // Вестник архивиста. 1999. № 6. С. 106-129.
23. Тихонов В.И. Аутентичность и целостность электронных документов при долговременном хранении //Вестник архивиста. 2002. № 4–5. С. 166-190.
24. Тихонов В.И. Обеспечение сохранности электронных документов // Вестник архивиста. 2005. № 5–6. С. 205-227.
        
        Жоспар
КІРІСПЕ ………………………………………………………………………….......3
1-ТАРАУ. ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕМЕСІ …........5
1.1. ... ... және ... ... Іс ... ... тарихы және міндеттері ……………………........…….9
1.3. Іс құжаттарының жіктемесі ... ... МЕН ... ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУДІ, МҰРАҒАТ
ҚЫЗМЕТІН ЗАҢДЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... Заңи және ... да ... ... ... Мемлекеттік стандарттар мен құжаттар ……………………………........…..18
2.3.Басқаруды құжатпен ... ... ... жүйесі және
құжаттау....................................................................
..................................................20
2.4. Мекемелер мен кәсіпорындарда іс ... ... ... ... ... ... ТӘРТІБІ………….....…… 33
3.1. Құжаттардың деректемелерін ресімдеу ……………………………….......…33
3.2. Құжаттар бланкілері, форматтар………………………………………......… 35
Қорытынды...................................................................
..............................................38
Пайдаланған ... ... ... ... ... Қазақстан
халқына жолдауы, нақты іске ... ... ... деп ... ... ... іске ... жеделдетсін. Ол үшін биылғы жылы
«Біріздендірілген номерлердің ұлттық тізілімі туралы» Заң ... ... ... ... ... ... мен толықтырулар енгізілуге
тиіс. Нақты іске асырылған жағдайда мұның өзі әрбір азаматтың енді қазіргі
кезде жиі ... ... ... СТН, ӘЖК, ... нөмірі және басқа да
құжаттардың орнына ... ... ... ... ... ... береді».
/1,3-5/ Сондай-ақ айтуынша құжаттарды басқару келешекте электрондық жолымен
жүзеге асырылады. Құжаттарды басқару ... ... ... қазақ
тілінде жүргізу аса маңызды рөл атқарады.
Құжат айналымы ұйымның ... іс ... аса ... рөлі бар.
Құжат айналымның дұрыс ұйымдастыру құжаттарды реттеуді жеделдетеді, ұйымда
және ... ... ... ... мақсатындағы ақпараттық
құжаттарды пайдалануға әсерін тигізеді. Өз өзіндік дайын ақпараттар ... ... ... ... Бұл ... өңдеу, жүйелеу,
талдау, дұрыс шешім шығару алатындай, жаңа сапалы немесе қайталама құжаттық
ақпарат шығарады. Кез келген басқару ... ... іс ... тиімді тіркеу жүйесінің әзірлеуі іс жүргізудің ... ... ... тіркеу ұйымдағы жұмыстардың көптеген бөліміне
тығыз байланысты және ... әсер ... ... ... ... жылдамдығы құжаттарды іздеу және сақтау ұйымдастырылымы, ... және тағы ... ... ... ... мөлшері мен уақыттар да құжаттар
есебіне байланысты операцияға жұмсалады. ... ... ... ... ... ... ... іс жүргізуінде құжат айналамының мәні зор. Құжаттарды
жедел өңдеу, ұйымды және ведомстволық объектілерді басқару үшін ... ... ... ... ұйымдастырып реттеуге байланысты болады. Өз
өзіндік дайын ақпарат әрдайым шешім қабылдауға жағдай бермейді. Мұндай
ақпараттарды ... ... ... ... ... ... ... қабылдауға
жарияланатын болады.
Құжат айналымының жүзеге асуры үшін ұйымдағы (мекемедегі) хат-хабар
құрамы мен көлеміне терең ... ... ... ... ... алмасу
процесінде пайда болған құжаттар ең алдымен ұйым әкімшілігіне байланысты.
Құжаттарға ұйымдастыру ... ... ... есеп,
үйлестірімдер, тексерулер және басқа да ... ... ... ... ... кіреді.
Бұл үшін құжат айналымының есебін жүргізу керек болады. Құжат айналымы
жөніндегі толық ... ... ... және ... туралы
мәліметтерді қоса барлық құжат айналым көлемі шығады.
Құжаттамалық процестің іске асырылуы ақпараттың ... мен ... ... түрде зерттеу көз қарастылығын қажет етеді. Жүйелі көз
қарастырылық барлық ... ... ... зерттеу және ... ... ... ... ... жүйесінің ішкі элементтермен өзара қатынасы құжаттық ақпараттар
арқылы шығады.
1-ТАРАУ. ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕМЕСІ
1.1. Құжат ұғымы және функциясы
Құжаттау ... ... ... құжаттарды жолдау, тіркеу; сырттан ... ... ... құжаттарды қолдануға дайындау; құжаттардың
жүзеге асырылуын бақылау; құжаттарды мұрағат қорына дайындау.
Қазақ тiлiнің ... тiл ... ... ... алғы ... - оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет emyi және соған орай
ic қағаздарының қазақша жүргiзiлyi. Іс ... ... ... тiлi
бiр жүйеге түспей, стильдiк жағынан ... ... ... ... алдымен қазақ тiлiнде жазылмай, барлық құры¬лымдағы ic
қағаздары қазақ тiлiнде жүргiзiлмей ... ... ... ... ... өpiciн кеңейте aлмайды. Іс қағаздары қоғам өмiрiнде үлкен ... Іс ... ... ... ... ... маңызы өте
зор. Мемлекет, республика, қала, кәciпopын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда
ic қағаздары ... ... ... көзi бола ... ... оқuғаларды, қоғам өмірінің құбылыстарын ... ... де ... Іс ... - ... ... ... бiр сала.
Ұйымдар мен мекемелердiң, кәсiпорындардың қызмет emyi ... ... ... ... icmepi, ... ... ic қағаздарынан айқын
көрiнедi. Сондықтан халық шаруашылығын басқаруды жетiлдiру, оны ... ... онда ... ... ... ... ғылыми
негiзделгенiне тiкелей байланысты. Іс қағаз¬дарын жүргiзу - ... ... ... бiрi ... ... ... арасындағы
ақпарат алмасу хат, жеделхат, телефонхат сuяқты ... ... ... Yкiмeттiң басқару icтepi жарғы, қаулы,• нұсқау, ереже, бұйрық
сuяқты құжаттар арқылы ... Іс ... ... - ... нақты құжаттармен, дерек¬термен реттелген, дәйектелген ... ... кез ... ... ... ... ... жасау, толтыру. Бұған дайын құжат¬тармен жұмыс та, мекеме ... ... ... та, ... ... құжаттармен жұмыс та,
сондай-¬ақ оларды қабылдау, mipкey, ол ... ... icmey, ... ... қолдануға дайындау, мұрағатқа дайындау сuяқты толып
жатқан жұмыстар кipeдi. 2.Іс қағаздарының адам ... ... ... өмipi де ... ... ... Адам ... келгенде
оған алғашқы құжат - тууы туралы куәлiк жазылады. 16 жасқа келгенде жеке
басын ... ... - жеке ... ... Meкmeпmi бiтiргендiгi - ... ... ... ... ... oқy орнына түсу үшiн түрлi
үлгiдегi ic қағаздарын жазады. Жоғарғы oқy ... ... ... диплом
берiледi. Жұмысқа орналасу ба¬рысында да өmiнiш, mүйіндемe, жеке ic ... ic ... ... Ал ... ... ... еңбек кiтапшасына
жазылады. Өмipдiң түрлi жағдайында ceнiмxam, қолхат жазуға, еңбек келіciмiн
жасауға, өмipбаян мен ... ... ... ... факс ... келедi.
3.Іс қағаздары пәнінің міндеті Ic қағаздарын қазақша жүргiзу – пән
pemiндe жоғары және орта дәрежелi арнаулы oқу ... ... ... ... ... Ic қағаздарын қазақша ... ... ... ... оның ... тiлiнiң мемлекетmiк тiл
pemiндe қызмет emyiнің алғы шарmmары¬ның бiрi ... ... ... ... ... ... eкeндігін mаныmу. Ic қағаздарын
жүргiзудiң тарих, саясатmану, архив ici, тiл ... ... ... салаларымен байланы¬сын көрсету. Мемлекетiмiздiң apқа сүйер болашақ
мамандық uелерiн ic ... ... ... ... ... ... жазылу стuлi, қызметi, мaқcaты сияқты бiлiм негiздерiмен
қаруландырып, қазақ ... қoғaм ... ... ... ... ... ... қaм¬тамасыз ету. Іc қағаздарының mүрлepi, ... ... ... ... ... ... ... 4.Іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізудің өзектілігі
Қазақ ресми іс қағаздар стилі халықтың қоғамдық өмірімен, мәдени
өркендеуімен, ... ... ... ... тармақталуымен, қоғамдық
қызметінің артуымен ... ... ... ... ... ресми іс
қағаздар тілің тарихына шолу ... ... оның екі ... арнадан
сусындағанын байқауға болады. Бірі – сонау көне дәуірден бері үзілмей келе
жатқан хан ... және ... да ... ... ... – қазақ жерiнiң Россия мемлекетiнiң қол астына ... ... ... ... ... орыс ... ... заңдары, қатынас қағаздары. Яғнu, қазiргi қазақ ресми іс
қағаздар тiлi жоқ жерден пайда бола салма¬ған өзiндiк тарихы бар ... ... ... саны ... алыс аудандарда ғана іс қағаздары қазақша
жүргiзiлiп келгенi мәлiм. Қазiргi таңда ... ... ... ... мемлекеттiк тiлде жүргiзуге бет бұрды. Бұл әрине әр мекемеде
әр түрлi ... ... ... ic. Бұл ... icmiң ... ... ... қалыпmаса қалмайтыны белгiлi. Осыған байланысmы проблемалар ... Оның бiрi - ... ... ана ... epкін сөйлеп,
жаза алмайmыны. Ал орыс тiлдi кез келген маман орыс miлiндегi ресми құжатmы
epкін жазып шығады. Бұның ... ... тiлдi ... ... ... орыс тiлiндегi ic қағаздары ғасырлар бойы уақыm тезiнен
өmiп ... ... қай ... да ... ... стандартқа
айналған. Оларда бұл дәстүрлi мектеп. Бiз қазақ тiлiндегi іс ... ... ... көтеруiмiз керек. Екiншi проблема - қазақ тiлiнде іс
қағаз¬дарын жүргiзуге байланысты оқулықтар, оқу ... ... ... ... өте аз, ... тән десе де ... Үшiншi проблема -
жоғары оқу орындарында да, ... оқу ... да ic ... ... ... пән, арнаулы курс оқу ... ... оқу ... аяқтаған маман өндіріске я мемлекеттiк
органға іс қағаздарын ... ...... ... Есте
ұстайтын бiр жайт, ic қағаздары қарапайым жұрттың бәрiне ... ... ... Ол ... ... күрделipек, ресми, саясu, экономuкалық
сипаттағы нұсқасы десе де болады. Оның өзiне тән ... ... ... ... ... бip ... бар. Ic қағаздары
өpтceнuemmi елдiң бәрiнде осындай. Ic ... ... ... ... орыс тiлi ... басқа тiлдерден енген. Олардың көпшiлiгiнiң
қазақшаланған нұсқасы бар. ... орыс ... ... ... нұсқасы да қamap қолданылып жүр. Қазiргi таңда белең алған
бiр құбылыс ic ... ... ... ... орыс тiлiнен
аударып алып жаmырмыз. Тiптi бiр ... бip ... мүлт ... түгендеп отырамыз, кейде осыны қamaң ұстанамыз деп шарт¬тылыққа,
түсiнбеушiлiкке ұрынамыз. Мысалы, орыс тiлiндегi делопроизводство термин ic
қағаздapын жүpгiзу ... ... ... ... орыс ... қағаз сөзiнiң баламасы жоқ болғандықтан оны алып тастап ic
жүргiзу деп айту, ... ... алып жүр. ... ic ... ... қолданылатын термин болып қалыптасқан. Беретiн мағынасы ... ... - ... бip ... icmi ... ... орай ... ici сотта қаралды, қылмыс¬ты ic тоқтатылды, icтi ... ... ... ... тiркестердi жui ... ... ... ic ... деп алудың қанша қажеттiгi бар? Оқулықта
дeлоnpоuзводство сөзi ic қағаздарын жүргiзу деп берiлдi. Бiрiншiден ... ... сөзi ... ... ... ... болған,
екiншiден өз мағынасын толық, айқын бере алады, үшiншiден іс ... ... ... қалыптaсқaн, өзiнiң беретiн мағынасы, amқapaтын қызметi,
қолданылу ерекшелiгi бар, төртiншiден әрқайсысының өз ... ... ... бiр сөзбен беру қажеттiгi жоқ. Қазақ тiлi бай, ... да ... ... ... ... ... алу ... Іc
қағаздарын қазақша жүргiзудi қалыптастыру үлкен де ... ic. ... бiр iзге ... ic қағаздары¬ның түрлi нұсқалары, түрлi сөз
қолданыстары ... алуы ... Оны ... түcipy үшiн де ... ... керек
болады. Біздiң мақсатымыз ic қағаздарын жазудағы, оның стандарт нұсқаларын
қалыптастырудағы өpкeнueттi елдер тәжipuбесiне сүйене отырып, ана ... ... ... өз ... ... ... ... ұлттық іс
қағаздарын қалыптастыру.
1.2. Іс қағаздарын жүргізу тарихы және міндеттері
Іс – ... ... ... бір ... ... және ... ... жеке мұқабалы папкаға тігілген құжаттардың жиынтығы (мысалы, басқаруға,
жоспарлауға, қызмет көрсетуге, жабдықтауға, кадрға, ... және ... ... кейіннен істен жылдам тауып алу және оларды басқару
мақсаты үшін тез ... үшін ... ... ... тізімі
жасалады. Ол іс номенклатурасы деп ... Іс ... ... ... бірыңғай мемлекеттік жүйесінде жазылған ережеге
сәйкес жасалады. Нәтижесінде, құжаттар орындалғаннан кейін ол үшін ... ... ... іске ... номенклатурасының екі түрі бар – типтік номенклатура және нақты іс
номенклатурасы.
Типтік іс номенклатурасы қызметі біртектес ... үшін ... ... ... ... ... ... көп
жылдық құжат ағынын талдау негізінде өзіне қарасты ведомостволар ... ... ... ... ... типтік номенклатуралар жасап,
жібереді. Типтік іс номенклатурасы нақты іс номенклатурасын ... ... көзі ... ... іс ... нақты бір кәсіпорынның немесе ... ... ... ... болатын іс атауларының тізімі.
Нақты іс номенклатурасын жасаумен кәсіпорынның іс ... ... ... Номенклатура:
- қызмет барысында құралған құжаттарды зерттеу негізінде;
- мекеме ... ... ... ... ... ... ... құрылымдық бөлімшелердің номенклатурасы жасалады, мұнда істің
атаулары ғана ... ... ... ... ... ... ... де
белгіленеді, содан кейін кәсіпорын кеңсесінің ... ... ... ... ... жиынтық іс номенклатурасы бекітілгеннен
кейін бұл құжат кәсіпорынның барлық бөлімшесіне жіберіледі де орындауға
міндетті ... ... Іс ... тыс іс ... ... оқу ... үшін типтік номенклатураның үлгісі қосымшада
келтірілген.
Бір іске тақырыптарына сәйкес бір түрлі құжаттар тігіледі, мысалы:
... ... ... бойынша бұйрықтары;
● мекеменің әкімшілік-шаруашылық қызметі туралы бұйрықтары;
● бір іске әртүрлі құжаттар тігілуі де ... ... ... іс ... ... ... анықтамалары және іс
қағаздарын ұйымдастыру жөнінде жазысқан ... ... сот ... және ... қылмыстық және азаматтық істер
бойынша берілетін ... ... ... анықтамалар, мінездемелер,
т.б.
Құжаттардың негізгі үш тобын айқындай ... енді ... ... ... ... классификациялау дегеніміз
– бұл оларды ұқсастықтары мен айырмашылық белгілеріне қарай бөлу деген ... ... ... ... ... үшін ... ... құжаттарды іздеп табуды жеңілдету, олардың сәйкестендірілуін қамтамасыз
ету, ... ... ... және осы ... ... мерзімін
айқындау, сондай-ақ құжаттың қол жеткізілуі мен ақпаратының қауіпсізділігі
статусын тіркеу үшін ... ... ісі ... ... ... Бұл жұмыс құжаттардың жалпы кешеніне тән негізгі ерекшеліктері
бойынша бөлуден басталып, жекелеген, ең ұсақ топтарға тән белгілерге ... ... ... ... ... бөліп атауға болады.
Құрылымдық белгі – бұл құжаттардың құрылымдық ... ... ... ... ... Мәселен, «басшылық», «жоспарлау-
қаржы бөлімі», «маркетинг бөлімі», «кадрлар жұмысы ... ... ... ... штаттық кестесін алуға болады.
Егер ұйымда құрылымдық бөліну жоқ болса, онда ... ... ... пәндік-мәселелік белгілер қолданылады. Яғни істер қызмет
бағыттары мен ... ... ... ... ... ... бойынша топтастырылады.
Істерді топтастырудың номиналдық (түрлік) белгісі құжаттардың қандай
түрге ... ... ... ... ... ... мен ... бағыттары қатаң түрде белгіленген ... ... ... ... ... ... жарғылар, ережелер, қаулылар,
бұйрықтар, өкімдер,хаттамалар, стенограммалар, штат кестелері, ... ... ... ... ... ... т.б.
Классификациялаудың авторлық белгісі істерді бір авторға – ұйымға,
заңды ... жеке ... ... ... топтастырған кезде
пайдаланылады.
Классификациялаудың корреспонденттік белгісі ... ... ... ... ... қатынас қағаздар алмасатын ұйымдардың немесе
тұлғалардың аттарына орай топтастыру кезінде қолданылады.
Географиялық белгі арқылы ... ... ... немесе
құжаттың мазмұнымен байланысты белгілі бір ... ... ...... ... кезеңдеріне сәйкес топтастырады.
Мәселен, жылдық жұмыс жоспары, тоқсандық жұмыс жоспары, айлық ... ... ... ... өзге де белгілер: құжаттардың
түпнұсқалылығы ... ... ... ... тілі ... ... ... Бұл белгілер жоғарыда аталған белгілерден гөрі
едәуір сирек қолданылады.
Классификациялаудың негізгі принциптерін анықтап алғаннан кейін, істер
номенклатурасының өзін жасауға ... ... ... ... ... ету ... тарапынан немесе осы міндет ресми түрде
жүктелген ... ... ... ... Ұйым ... ... ... өкімдік құжат арқылы шартты белгі (цифрлық, әріптік
немесе әрі цифрық әрі әріптік аралас белгі) ... ... 01 ... 02 – жалпы бөлім, 03 – жоспарлау-экономика бөлімі т.б. Әрбір іске
де ... ... ... ... ... ... және
құрылымдық бөлімшелердің реттік нөмірлерінен тұрады. Мысалы, ... ... ... іс ... жүргізу қызметіндегі құжаттарды
ұйымдастыру жүйесін бекітеді.
Номенклатураға құжатталатын бүкіл жұмыс ... тән ... ... ... ... картотекалар, тіркеу
картотекалары мен бақылау ... да ... Жыл бойы ... ... ... тақырыптары ауыспалы сипатқа ие болады да,
ол сол ... ... ... ... ... ... баспа басылымдарының тақырыптары ендірілмейді.
Істер номенклатурасын жасаудағы жұмыстың аса ... ... ... ... табылады. Тақырыпта іске енген құжаттардың құрамы мен мазмұны
қысқа да нұсқа сипатталуы керек. «Әр ... ... ... ... бабындағы қатынас қағаздары» деген сияқты нақтылығы жоқ жалпылама
тақырыптар қоюға ... ... ... ... кейін істердің сақталу
мерзімдерін айқындау мүмкін болмай қалады.
Істердің тақырыптарын жеке ... ... ... ... ... ... және мұнан кейін номенклатураға енгізуге қолайлы.
Тақырыпта ең алдымен құжаттың ... ... па, ... ма ... ... ... ... ма, сол көрсетіледі. Мұнан соң – ... ... және ... жалпы мазмұны (тақырып), корреспондент жазылады. Бірқатар
жағдайларда айрықша маңызды құжаттары бар істер үшін ... ... ... немесе көшірмелілігі туралы мәлімет беріледі.
Мәселен, «Арқау» акционерлік қоғамының жұмыс жоспары. Көшірме» немесе
«Арқау» ... ... ... ... ... ... Іс құжаттарының жіктемесі
Іс-қағаздарының қызметтері:
- жеке тұлғалар арасындағы қатынасты реттеуші; - жеке адам мен қоғам
арасындағы қатынасты ... - әр ... ... ... ... ... - мекеме, ұйым ... ... ... - жеке адам мен қоғам өміріне қатысты оқиғаларды айғақтаушы; -
мемлекеттік басқару ісін жүйелеуші; - ... ... ... ... - ... мен ұйымның атқарған істерінің көрсеткіші; - мемлекеттік
тілдің жүзеге асуының ... ... ... ... саяси ( мемлекетішілік, мемлекетаралық, халықаралық қатынастарда); -
әлеуметтік ( қоғамдық-әлеуметтік қатынастарда); - ұйымдастырушылық ... ... ... - ... ( ... және жеке тұлғалар
арасындағы қатынастарда); - тарихи ( әр дәуірдің, қоғамдық ... ... сай ... - ... ( ... ... заңдық
тұрғыда тіркелуінде).
2-ТАРАУ. МЕКЕМЕЛЕР МЕН КӘСІПОРЫНДАРДА ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУДІ, МҰРАҒАТ
ҚЫЗМЕТІН ЗАҢДЫҚ ЖӘНЕ ... ... ... Заңи және ... да ... ... ... әзірлеп болған соң, енді оларды номенклатураға жүйелеп
енгізуді бастаймыз. Дұрыс әзірленген схема тұрақты сақталатын және уақытша
сақталатын істердің ... де ... ... көмектеседі. Егер ұйымда
құрылым анық болмаса, істер құрылымдық бөлімшелер бойынша немесе ... ... ... ... ... ... орналастыру
тәртібі құжаттардың маңыздылығына және олардың бір-бірімен өзара
байланыстылығына ... ... Ең ... ұйымдық-өкімдік құжаттар:
жарғылар немесе ұйым және оның ... ... ... ... ... соң ... ... мекеменің нормативтік-өкімдік
құжаттары келеді; бұдан кейін – сол ұйымның өз ... мен ... ... ... ... ... жобалары және оны
әзірлеуге қатысты басқа да құжаттар, бұйрықтарға ... ... ... ... істерден кейін орналасады. Мұнан әрі жоспар ... ... ... орналасады: даму тұжырымдамасы; ... ... ... ... ... және ... ... Осы
схемаға сәйкес бұлардан кейін есеп беру құжаттары салынған ... ... Есеп беру ... соң ... ... деген
термині бар, қызметтің әртүрлі мәселелерін қамтитын ... ... ... ... ... ... мекемелерге бағытталған
анықтамалар мен ақпараттар; қызмет бабындағы қатынас қағаздары, ... ... және өзге де ... ... ... ... салынған
істердің тақырыптары қойылады. Соңында ... алу ... ... бір ... ... ... Бухгалтерлік
құжаттарды жүйелеу схемасы мұнан бұрынғы нөмірде берілгендіктен, ... ... ... ... ... ... – құжаттардың сақталу
мерзімдерін анықтау. Сақтау мерзімін анықтау ең маңызды ... ... ... ... мен ... ... ... құжаттарды жоюдың заңдылығы
осы «анықтауға» тікелей байланысты. Сақтау мерзімін анықтау үшін бірнеше
нормативтік құжаттар ... ... ... ... Республикасы Мәдениет,
ақпарат және спорт министрлігі 2005 жылы 18 ... № 202 ... ... ... ... барысында түзілетін ... ... ... ... ... ... 2000 ... енген «Мемлекеттік заңды тұлғалар қызметі барысында ... ... ... ... сақталу мерзімі көрсетілген үлгі тізбесі».
Тұрпатты тізбелер бөлімдеріндегі құжаттар қызметтің функционалдық
бағыттары бойынша ... ... ... ... ... ... Тізбе баптарында құжаттардың нақты түрлері аталмайды, бірақ бір
мәселе бойынша сақталу мерзімі ... ... ... біріктіреді.
Тұрпатты тізбеде құжаттың бір түріне әр ... ... ... белгіленген
екі бағана бар. Бұл құжаттарын тұрақты сақтау үшін мемлекеттік мұрағаттарға
тапсыратын және құжаттарын өздерінде ... ... ... ... ... «Сараптау-тексеру комиссиясы», сондай-ақ
«Қажеттілігі жойылғанша», «Жаңасымен ауыстырылғанша», «Ревизия аяқталған
жағдайда ғана» деген ... бар ... ... назар аудару қажет
болады. «Сараптау-тексеру комиссиясы» деген белгі бұл істе ... ... ... ... хабар береді. Сондықтан оларды сақтауға тапсырарда
немесе жоятын кезде соңғы шешім құжаттарды зерттеп ... және ... ... ... ... ... ... мұраған органының
сараптау-тексеру комиссиясымен де келісе отырып қабылданады.
«Қажеттілігі жойылғанша», ... ... ... ... мәні ... ... шектеулі екендігін білдіреді.
Ескерту (4-бағана) түсініктеме береді және сақтау ... мен ... ... «Ревизия аяқталған жағдайда ғана» белгісі бұл талаптың
міндетті түрде орындалу қажеттігін білдіреді; «Келісім-шарт мерзімі ... ... ... белгілері сақталу мерзімі осы көрсетілген
жағдайлардан ... ... ... ... ... ... сақтау мерзімін азайтуға жол
берілмейді. ... ... ... ... ... ... сақтау мерзімін көбейтуге рұқсат ... Іс ... ... ... ... ресми тізбелер арқылы белгіленбеген жаңа құжат
түрлері пайда болған ... ... ... ... ... ... ұйымның сараптау комиссиясы немесе ұйымның өз сараптау комиссиясы
қабылдайды. Бұл шешімді соңынан ... ... ... ... ұйымның уәкілетті бөлімшесі істер номенклатурасын жасап, оған
құрылымдық бөлімшелер басшыларының келісімін алады. Мұнан соң жоба ... ... ... ... сараптау комиссияларына қарауға
жіберіледі. Ұйым ... ... ... ... номенклатурасы қолданысқа
енеді. Ұйымның қызмет функиялары мен құрылымдары өзгерген жағдайда істер
номенклатурасы қайта жасалып, ... ... ... істер номенклатурасы
кем дегенде 5 жылда бір рет қайта ... ... ... Жыл ... қайта
басылып, тиісті түзетулер ендірілу арқылы бекітіліп отыруы тиіс.
2.2. ... ... мен ... ... ... ... ... бірыңғай
ережесін ендіру мақсатын көздеп дайындалған арнайы мемлекеттік стандарт
бар. Ол тек мемлекеттік органдарда ғана ... ... ... жекеменшіктік
және ұйымдық-құқықтық формалары қандай ... ... ... ... ... шетелдіктер қатысуымен жұмыс істейтін заңды
тұлғаларда да қолдану үшін ... ... ... ... ... ресімдеуге
қойылатын талаптар. СТ ҚР 1042-2001» деп ... Ол ... ... және
қоғамдық келісім министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару жөніндегі
комитет пен ҚР ... ... ... тарапынан әзірленіп,
қолданысқа ендірілген. Бұл стандарт Қазақстан Республикасының Экономика
және сауда министрлігіне қарасты Стандарттау, ... және ... ... 2001 ... 22 ... № 376 бұйрығымен бекітіліп,
іске қосылған.
Бұл стандарт ... ... ... ... ... бланкілерді жасауға, толтыруға, оларды есепке алуға,
пайдалануға және сақтауға ... ... ... қатар қолданыста «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағат ісі.
Терминдер мен анықтамалар. СТ ҚР ... ... ... ... ... ... техникалық талаптар» атты стандарттар да бар.
Стандарттау – ... ... ... ... ... отырып, солардың
қатысуымен белгілі бір сала ... ... ... мақсатында ережелер
белгілеу және оларды ... ... ... ... мен
қауіпсіздігін қамтамасыз ету арқылы жалпыға ортақ ең жоғары экономикалық
көрсеткіштерге қол ... ... ... іс ... жүргізу
саласындағы терминдер мен анықтамаларды ... ... ... ... тіл, ... және ... ... бір ізге түсіріп,
олардың кәсіби салада бірін-бірі түсінісу мүмкіндігін арттырады.
Қазақстан Республикасында бірқатар стандарттар жасалып, ... ... ... ... атап ... іс ... байланыстылары мыналар:
1) СТ РК 1042-2001 «Ұйымдық-өкімдік құжаттама. Құжаттарды ресімдеуге
қойылатын ... СТ РК ... «Іс ... және ... ісі. ... мен
анықтамалар»;
3) СТ РК 1237-2004 «Қағаз жеткізгіштегі құжаттар. ... ... ... жалпы техникалық талаптар».
Құжаттаудың бір ізге түсірілген жүйесі – бірыңғай тәртіп, талап,
стандарт ... ... бір сала ... ... ... тұратын құжаттама жүйесі.
Қандай бір сала қызметінде ... ... ... деңгейін
анықтайтын факторлардың бірі құжаттау жүйесі туралы білімі болып табылады.
Неғұрлым кеңінен қолданылатын құжаттар ... ... ... Оның ... ... ... қызметкердің қай-қайсысы
болмасын белгілі дәрежеде ... ... ... жеке ... бойынша
құжаттар, бұйрықтар, анықтамалар, хаттамалар т.б.). Сондықтан жоғарыда
аталған СТРК ... ... ... құжаттаманың  бір ізге
түсірілуіне ерекше назар аударылып, ұйымдық-басқару міндеттерін орындауда
пайдаланылатын құжаттар құрамына, мазмұнына, ... мен ... ... ... ... ... бір ретпен орналастырылған ... ... ... бір ... ... тән міндетті элемент.
Құжаттың тұрақты деректемесі – құжат бланкісін жасау кезінде қойылатын
деректеме.
Құжаттың ... ... ... ... ... қойылатын
деректеме.
Белгі-деректеме – құжатқа алынып отырған объектінің сапалық сипатын
білдіретін көрсеткіш деректеме.
Негіз-деректеме – құжатқа алынып отырған ... ... ... білдіретін көрсеткіш деректеме.
Құжаттағы көрсеткіш – белгі-деректеме мен негіз-деректеменің ... ... ... ... ... ... ... негізі.
Құжат деректемелерінің орналасу схемасы – белгілі бір қалыптағы құжат
формасының құрылымдық үлгісі. Мұнда деректемелерді жазуға өзіне тән ... ... ... ... ... ... СТРК ... Стандартында, Қазақстан Республикасы мемлекеттік
ұйымдарында құжаттау және құжаттаманы басқару жөніндегі тұрпатты ережелерде
келтірілген.
Кәсіпорынның іс қағаздарын жүргізуге ... ... ... ... ... мемлекеттік нормативтік-құқықтық актілерді қадағалап
отыруы тиіс. Қолданыстағы ... ... ... мен ... жаңа ... актілер мен стандарттар қабылданса, іс қағаздарын
жүргізуде сол құжаттарға сәйкес шараларды дер кезінде қолға алған ... ... ... қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі және құжаттау
Бүгінгі күні ... ... ... ету ісін бақылауға
өкілетті орган Қазақстан Республикасының ... және ... ... және ... ... (бұдан әрі – Комитет) болып
табылады. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қазандағы № ... ... ... ... ... ... ісі мен құжаттама
жөніндегі мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуын бақылау және ... ... ... ... ... ... іс қағаздарының жүргізілуіне,
ұйымдастырылу деңгейіне белгілі дәрежеде Қазақстан Республикасының Мәдениет
және ақпарат министрлігінің Тіл комитеті, қалалық және ... ... ... Мемлекеттік тілді жеделдетіп оқыту ... және тағы ... ... үйлестірушілік, қадағалаушылық және оқу-
әдістемелік функциялар атқарады.
Көптеген елдерде іс қағаздарын жүргізудің әдістемелік ... ... ... ... кездейсоқтық жоқ. Құжат көп қырлы. ҚР
1037-2001 «Іс қағаздарын жүргізу және ... ісі. ... ... стандарты бәрінен бұрын құжаттың ақпарат жеткізгіш құрал
екенін атап ... ... ... ... пайдаланған соң оның екінші
бір ерекшелігі алға шығады, яғни оны ... ... ... дереккөз ретінде
сақтау. Қорытындысында құжат Ұлттық ... ... ... ... ... басқарушылардың да, мұрағат қызметкерлерінің де назарын
аударады. Қазақстан Республикасының «Ұлттық мұрағат қоры және ... Заңы ... ... жасалуына ұйымдық-әдістемелік басшылық
және олардың облыстағы (республикалық бағыныстағы қала, астана) мемлекеттік
ұйымдарда ведомстволық ... ... ... ... ... ... орай облыстық мұрағаттар мен құжаттамалар басқармасы
ведомстволық мұрағаттардың, мемлекеттік мекемелердің, ұйымдардың және ... ... мен ... ... ісіне ұйымдық-әдістемелік
басшылық жасайды. Осы мақсатта мемлекеттік ұйымдардағы құжаттама жасау ... ... ... ... кешенді тексеру жүргізіледі, соның
аясында семинар-жиналыстар өткізіліп, іс қағазын жүргізушілер мен ... ... ... ... жеке ... істер
жетілдіріліп, мұрағат құжаттары реттеледі.
Кешенді тексеру жүргізу алдында мұрағаттар мен құжаттамалар басқармасы
облыстың тиісті департаменті, басқармасы ... ... ... ... ... Бұйрықтар арқылы жүйеге қарасты ұйымдардың тізімі,
тексеру мерзімі белгіленіп, комиссиялар құрылады, ... ... ... ... жөніндегі жоспарлар бекітіліп, басқа да тиісті қағаздар
әзірленеді.
         Қандай ұйым болмасын, соның ішінде коммерциялық ұйым ... ... ... ... ... түзілуі, пайдаланылуы және
сақталуы қолданыстағы заңнамаларға сәйкес жүргізілген жағдайда ол компания
мүдделері қорғалуын қамтамасыз ... ... ... ... арттыра
түседі.
Өз ісін ашқысы келген кісілердің бәрі де ең алдымен тиісті құжаттарды
ресімдеуден ... ... ... ... ... жүргізуді дұрыс ұйымдастыру кез келген ұйым қызметі
туралы шынайы мәліметтер алып ... ... ... және оларды
неғұрлым тиімділікпен басқаруға ықпал ететіні айқын. Бұл іс ... ... ... ерекшеліктерге ие болып отыр. Бүгінгі ұйымдар,
адамдар арасындағы қарым-қатынас құралдары мен ... ... аса ... ... ... ... талдап, түсінуді және
кейін де пайдалану үшін сақтауды қажет ететін ақпараттар ... өсе ... ... ... ... ... технологиялық
процестердің бір де бірі іс жүзінде құжаттау қызметін айналып өте ...... ... ... және ... ... ... буындардың атқарушыларынан бастап жетекшілеріне дейінгі  
барша жұмыскерлер қызметі осы құжаттау ісімен байланысты.
2.4. Мекемелер мен кәсіпорындарда іс ... ... ... мен ... ... ... ... орындауы
тиіс.
1. Процестер мен оқиғаларды құжаттау ... ... ... ... мен ... құруды және оның өндірістік-шаруашылық
қызметін құжаттау.
2. Есептік-бақылау функциясы. Кәсіпорын бірқатар құжаттарды мемлекеттік
және жергілікті басқару органдарына ... ... ... ... ... ... шаруашылық дауларын шешу
кезінде құжаттар төрелік сотта талап-шағымның заңдық күшін растайды, ... ... ... дәлел бола алады.
4. Есепке алу-кадрлық функциясы. Кәсіпорынның жеке құрам бойынша
құжаттары қызметкерлердің мәртебесін және оның ... ... ... қызметте өсуіне, жеке мүмкіндіктері мен қабілетін
анықтауда ... ... ... шығу ... ... еңбек өтілін,
жалақысының көлемін белгілеуге қызмет ... ... ... ... ... мен ... үшін дайын құжаттар және олардың көшірмелері жаңа ... және іс ... ... үлгі ... ... мен мәдени құндылықтарға тарихи куәлік беру
функциясы. Мекеме мен кәсіпорынның тарихи құндылық болып ... ... ... мәдени ескерткішіне жататын құжаттары мемлекеттік мұрағатқа
тапсырылады және Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағатының ... мен ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшін ұйым ішінде құрылымдық бөлімшелер мен
мамандардың қызметінде пайдалануы үшін ... база ... ... ... сипаттағы құжаттар:
● іс қағаздарын жүргізу нұсқаулығы;
● басқаруды құжаттамалық қамтамасыз ету қызметі туралы ереже;
● қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары;
● ішкі ... ... ... ... ... ... жүргізу ережесі және басқа да
ішкі нормативтік актілер әзірленіп, бекітіледі.
Шағын кәсіпорындарда іс ... ... ... ... немесе директордың орынбасары жүргізеді. Бұл қызметкерлер алдымен
іс қағаздарын жүргізудің жұмыс жоспарын, содан ... іс ... ... нұсқаулықты дайындайды.
Іс қағаздарын жүргізудің үлгілік жұмыс жоспары
|«Арқау» ЖШС ... ...... ... |Директор ... ... ...... нұсқаулық ... Н. ... ... | |
| | |
| | ... ... ... Құжаттау ... ... ... ... ... негізгі түрлерін|
|анықтау. Басы артық және ескірген құжаттарды айналымнан ... ... ... негізгі түрлерін ҚР Мемстандарттарына |
|сәйкес жетілдіру ... ... ... нысандарын әзірлеп, бекіту, |
|көбейту ... ... ... ... ... үлгілерін |
|жасау ... ... ... ... ... пайдалана |
|отырып құжаттарды ресімдеу ережелерімен таныстыру ... ... ... ... ... Іс ... ... ... ... ... папкаларын бірыңғай нысанда ресімдеу |
|3. Құжаттарды тіркеу, өткізу және сақтау тәртібін белгілеу|
|4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жасау |
|6. Тіркеуге жатпайтын құжаттардың тізбесін ... ... Іс ... ... ... нұсқаулықты жасау |
|8. Коммерциялық құпия құжаттармен ... ... ... ережесін енгізу ... ... Н. ... ... мен ... іс ... жүргізу кезінде бірінші
кезекте, Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашада қабылданған № 107-
II «Әкімшілік рәсімдер туралы» заңы (4-8, 12-14, ... және ... 7 ... қабылданған № 370-II «Электрондық құжат және ... ... ... ... ... ... СТ ... құжаттама. Құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар» атты
мемлекеттік стандарты ... 2002. -38 б.), 2003 ... 29 ... ... ... және қоғамдық келісім министрлігі Мұрағаттар мен
құжаттаманы ... ... ... № 33 бұйрығымен
бекітілген «Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... тұрпатты ережелері» талаптарын басшылыққа алулары
тиіс.
Электрондық негіздегі құжаттар ... ... ... 2004 ... ... ҚР ... № 430 ... бекітілген «Қазақстан
Республикасы мемлекеттік органдарының электрондық құжат ... ... ... жұмыс жүргізуді ұйымдастыруда кәсіпорында іс ... ... ... (ереже) ерекше маңызға ие. Мекеменің ... ... ... ... ... орай іс қағаздарын
жүргізу жөніндегі нұсқаулықтар да әр ... ... ... ... ... ... ... – құжаттарды әзірлеуге, іс қағаздарын
жүргізуге қойылатын қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілер ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың тәртібін
белгілеу. Сондықтан да біз бұл ... ... ... құрылымдық
бөлімшелері, филиалдары мен өкілдіктері бар мемлекеттік мекеме ... іс ... ... ... ереженің көлемді әрі толық
үлгісін қарастырып көруді жөн көріп ... ... ... ереженің
үлгісі ұйым ішінде құжат айналымы жүйесін ұйымдастырудың қыр-сыры ... ... ... ... береді.
 
Іс қағаздарын жүргізу жөніндегі ереженің үлгісі
... ... ... ... ... ... ... |2007 ... «___» ... |
| |№ ___  ... |
| ... ...... Республикасының
Мемлекеттік мекемесінде іс қағаздарын
жүргізу ережесі 
|КЕЛІСІЛДІ: |  ... | ... ... | ... және ... ... ... және | ... ... | ... ... ... | ... ... «___» ... | ... ___  ... | ... | ... ... Осы іс ... ... ережесі (бұдан әрі — Ереже) Қазақстан
Республикасының мекемесінде  (бұдан әрі – ... іс ... ... ішкі ... айналымы процесін автоматтандыруды ескере отырып
белгілейді.
2. Осы Ереже:
1) ... емес ... ... ... дайындау, ресімдеу,
тіркеу, өткізу және жөнелту, олардың орындалуын бақылау;
2) қызметтік ... ... алу, ... және ... ... нормативтік басқару құжаттары мен басқа да құжаттарды
мемлекеттік тілден орыс ... және орыс ... ... ... ... ... ... жұмыстан босатылғанда немесе басқа жұмысқа
ауысқанда іс қағаздарын, құжаттарды беру;
5) ... іс ... ... ... іс ... ... мен іс ... мұрағатқа өткізуге әзірлеу, құжаттарды
сақтау және мұрағат жұмысы;
6) Мекеменің бөлімшелерінде электронды құжат ... ... ... ... ... ... Мекеменің орталық аппаратының ... ... ... әрі – бөлімшелер) және ұйымдары орындауға міндетті.
4. Бөлімшелерде іс қағаздарын ... ... және оның ... ... ... ... және ... сондай-ақ электронды құжат
айналымының шағын жүйесін тиімді пайдалану ... ... ... жүктеледі.
Бөлімшелердің басшылары хат жазысуды қысқарту шараларын қабылдауға,
ұйымдастыру техникасы құралдарын, қызметтік бланкілер мен қағаздың ... ... ... мен жұмсалуын қамтамасыз етуге міндетті.
5. Бөлімше қызметкерлері Ереже талаптарының орындалуына, өздеріндегі
қызметтік ... ... ... ... ... Олардың жоғалғаны
туралы бөлімше басшысына және уәкілетті бөлімшеге ... ... ... ... шағын жүйесін пайдаланатын бөлімшелер
қызметкерлері шағын жүйені ... ... ... талаптарды
сақтауға міндетті.
6. Мекемеде іс жүргізу тіл туралы заңға сәйкес мемлекеттік ... ... ... ... ... жедел шешуге болатын және
бөлімшелер келісе алатын мәселелер бойынша хат алысуға болмайды.
8. Заңды және жеке ... хат ...... ... ... ... шет елдердің корреспонденттерімен мемлекеттік ... ... ... шет тілде жүргізіледі.
Хат қай тілде жазылса, сол тілде жауап қайтарылады (егер бұл белгілі
бір себептермен мүмкін болмаса, мемлекеттік ... ... ... ... билік, басқару және сот-құқық органдарымен, заңды және
жеке тұлғалармен, ... ... ... ... ... хат
жазысудың бәрі қойылған ... қай ... ... ... қарай жүргізіледі.
10. Бөлімшеде іс қағаздарын жүргізуге жауапты ... ... әрі ... жауапты адамы) бөлімшенің барлық қызметкерлерін ... ... ... ... міндетті.
11. Құпия құжаттармен жұмыс жүргізу тәртібі Қазақстан Республикасының
заңдарына, Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиясын ... ... ... органның талаптарына және Мекеменің ... ... ... ... айқындалады. Таратылуы шектеулі
құпия емес мәліметтері және құпия ақпараты бар құжаттармен жұмыс ... ... ... нормативтік құқықтық актісімен белгіленеді.
Ережеде қолданылатын негізгі ұғымдар
12. ... ... ... ... ...... жазбасында белгіленген ақпарат, оны
бірегейлендіруге мүмкіндік беретін деректері болады;
2) ... ...... ... ... электронды құжат – мағынасы жағынан мазмұны біріктірілген магнитті
жазбадағы деректердің бірізділігі, мұнда қолданылып ... ... ... талаптарына сай келетін рәсімдер сақтала отырып
құрылған міндетті деректемелер ретінде ... ... ... өзі ... ... үйлес нұсқасы болады.
4) хат-хабарлар – Мекеме бөлімшелері мен ... ... ... ... хат ... ... ... табылатын және міндетті
деректемелер: хат жазушы, құжаттың күні, құжаттың тіркеу нөмірі (егер ... ... ... ... ... қолы ... басқасы)
болатын құжат. Есеп айырысу-ақша, бухгалтерлік және статистикалық ... ... ... саналмайды.
5) электронды сандық қол қою (бұдан әрі – ... қол қою) ... ... қол ... ... ... бірегейлендіруі, электронды
құжаттың барлық міндетті деректемелерінің ... ... және ... ... ... ... табылады. Сонымен бірге электронды
қол қою жеке тұлғаның (заңды тұлғаның уәкілетті ... өзі ... ... ... болып табылады.
6) құжат айналымы – құжаттардың жасалған кезден немесе келіп түскен
кезден бастап орындалу ... ... ... ... қозғалысы;
7) электронды құжат айналымы – қазіргі заманға сай ... ... ... ... өңдеу жүйелерін және
құжаттық ақпаратты, деректер базасын басқару ... ... ... ... ... ... ... іздеуді,
белгіленген рәсімдерге сәйкес қайтадан пайдалануды қолдану негізінде
ұйымдастырылған құжат айналымы;
8) ...... ... жиынтығы, ол пайдаланушының
электронды құжат айналымының шағын жүйесінің ресурстарына кіруіне және
электронды хабарларға қол ... ... ... ...... қол қою ... электронды құжаттың
авторын анықтау рәсімі;
10) бірегейлендіру — әрбір ... жеке ... ... ... ... паролі және басқалар);
11) электронды мұрағат – кіру уақытын ... ету ... ... ... ... ... ... тәуелсіз болмай кіру үшін,
пайдаланушылардың көптеп кіруі үшін, қызметкерлерге, ... және ... ... ... ... үшін, жазбалардың сенімділігін, кіруді
бақылауды жақсарту үшін ... ... ... ... электронды құжат айналымының шағын жүйесін пайдаланушы — электронды
құжат ... ... ... ... ... етілген Мекеме бөлімшесінің
қызметкері;
13) шағын жүйені басқарушы — электронды құжат ... ... ... ... ... етуге жауапты ақпарат технологиясы
бөлімшесінің қызметкері;
14) іс қағаздарының номенклатурасы – ... іс ... ... көрсетіліп жасалған іс қағаздары тақырыбының бір жүйеге түсірілген
тізбесі;
15) айдар – белгілі бір тақырып бойынша құжаттарды жіктеудің ... ... ... шаблондар, стильдер шаблоны – құжаттарды
ресімдеудің корпоративтік стандартын жүзеге асыратын электронды ... ...... ... ... ... ... келтіру
процесі;
18) құжатқа қол қою – уәкілетті ... ... ... ... өзі қойған қолын (электронды қол қоюын) тізу рәсімі;
19) бұрыштама (виза) қою – ... ... ... ... ... ... ... қол қою рәсімі;
20) құжаттарды келісу – Мекеме бөлімшелері және/немесе құжаттың авторы
болып ... ... ... ... ... ... ... құжатты дәйектілікпен немесе қоса салыстыра қарау рәсімі;
21) машина жазбалары – компьютерлік ақпаратты ... тыс ... ... ... ... магнитті дискілер,
дискеттер, магнитті таспалар және басқа материалдық жазбалар;
22) «bmp», «gif», ... «vsd» – ... ... ... үлгілері
23) «Times New Roman», «KZ Times New Roman» — компьютерлік ... ... ... ... ... ... деректемелерін ресімдеу
Іс қағаздарын жүргізуде мемлекеттік ... ... ... іс құжаттарын ресімдеуге ... ... мен ... бар. ... іс ... ... және ресімделуіне қойылатын талаптарды белгілейтін ... ... ... ... ... ... ... күшін;
- құжаттарды жылдам және сапалы әзірлеуді және орындауды;
- құжаттарды жылдам ... ... оны ... ... азайту үшін іс құжаттарын компьютермен өңдеуден
өткізуді қамтамасыз етеді.
Стандарт ұйымдастыру-басқару құжаттарына қолданылады.
Сонымен, деректеме дегеніміз не? Ол кез ... ... ... (қол қою, ... ... және т.б.) ... Осындай құрамдас
бөліктер деректемелер деп аталады. Деректемелер – қызметтік құжаттарды
міндетті ресімдеу ... ... ... ... ... ... құжатта қатаң белгіленген стандарттық тәртіпте орналасады.
Қазіргі іскерлік тәжірибеде жиі кездесетін құжаттың ... ... ... ... мен ... ... ... эмблемасы немесе тауар|17. мәтіннің тақырыбы ... | ... ... ... ... белгі |
|07. ұйым туралы анықтамалық ... ... ... ... кәсіпорнының | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... және | ... шот ... | ... ... ... ... бар ... |
| ... ... ... күні ... ... ... нөмірі |23.құжатты келісу қолдары ... ... ... және ... ... ... | ... оқуға шектеу белгісі |26. орындаушы туралы белгі ... ... ... ... және оның |
| |іс ... ... ... ... ... ... ... ұйымға түскені туралы|
| ... ... ... электронды |
| ... ... ... ... ... ... мыналарды айтуға болады: бірқатар
деректемелер бір ... ... ... ... ... ... – бұл кәсіпорынның эмблемасы, ұйымның ... және ... ... ... ... кәсіпорын өз атауы мен эмблемасын
немесе ... ... ... жылда өзгерте бермейді. Сондықтан кестедегі
алғашқы 3 деректеметұрақты деректемелер деп аталады. Нақты құжатты жасау
кезінде ... ... ... ... ... ... ... күні және т.б.) әр түрлі құжатта ерекшеленеді – сондықтан да
оларды ауыспалы деректемелер деп атайды.
Осы ... ... ... ... ... ... 3 бөлікке
бөлуге болады:
- тақырыптық ... ... ... ... ... орналасқан
деректемелер кіреді);
- негізгі бөлік (мәтіннің деректемелері және ... ... ... ... ... ... орналасқан деректемелер
және қосымшалар).
Әсіресе құжатқа заңды күш беретін құжаттың күні, мөрі, тіркеу нөмірі,
бекіту ... ... ... ... ... ... болып
табылады.
Құжатта деректемелер 2-3 жоларалық интервалмен бөлінеді. Құжатты
дайындау кезінде 6.0 ... және одан ... for Windows ... № 12 ... 14 ... ... New Roman шрифтін қолдану
ұсынылады. Екі немесе одан да көп беттен тұратын құжатты ... ... және одан ... ... ... керек. Бет нөмірлері парақтың
төменгі оң жағына араб санымен сөз және тыныс ... ... ... ... бланкілері, форматтар
Құжат бланкісі деп тұрақты деректемелер басылған және ауыспалы
деректемелерге орын қалдырылған стандартты ... ... ... ... екі формат белгіленеді:
А4 (210*297 мм) – негізгі ... (210*148 мм) ...... құжаттарды, мысалы, анықтамаларды,
іссапар куәліктерін ресімдеуге пайдаланылады.
Мынадай форматтағы құжатты ресімдеуге де жол беріледі:
А3 (420*297 мм) және А ... ... ... ... ... хатқа арналған бланк;
- жалпы бланкілер, қалған барлық құжатқа арналған бланкілер;
- нақты ... ... ... ... ... ... ... тұрақты деректемелер орналастырылады,
ал жалпы бланкілерде ұйымның анықтамалық деректемелері орналастырылмайды.
Бланкіде тұрақты деректемелер ... бойы және ... ... ... ... ... Президентінің 1996 жылғы 24 қаңтардағы Конституциялық заң
күші бар «Қазақстан Республикасының нышандары ... ... ... ... мен оның ... ... Парламентiнiң, оның Палаталары мен олардың ... ... ... ... ... ... ... мен Премьер-Министр ... ... ... мемлекеттiк комитеттерi мен өзге де
атқарушы органдарының, Қазақстан ... ... ... және есеп ... ... органдардың, Қазақстан Республикасы
Конституциялық Кеңесiнiң, Жоғарғы Соты мен басқа да соттарының, Қазақстан
Республикасы Бас Прокуратурасының, Қазақстан ... ... ... ... ... ... құрамалары мен бөлiмдерiнiң,
мәслихаттардың, ... ... ... ... ... ... және құжаттарының бланкiлерiнде» елтаңба бейнесiн
орналастыруға Қазақстан Республикасының заңнамалары арқылы құқық берiлгені
атап ... ... ... ... тек қана ... құқықтық
акті бойынша рұқсат берілген ұйымдар ғана қолдана алады. Бұл, ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы мемлекеттік елтаңбасының бейнесін мемлекеттік емес ұйымдар мен
олардың лауазымдық ... өз ... ... мен ... да
деректемелерінде қолдануына тыйым салынады.
Демек, мемлекеттік кәсіпорын құжаттарына елтаңба бейнесі салынған
бланкілерді пайдалануына болады.
Мемлекеттік ... мен ... ... ... жеке куәліктер мен қызметтік куәліктерде де елтаңба бейнесі
орналасуы мүмкін. Өйткені олар ресми құжаттар ... ... ... өз ... ... елтаңба
бейнесін енгізуді заң теріс деп ... ... ... ... мен ... құжат түрі бланкісінің
үлгілері келтіріліп отыр.
Қорытынды
Құжаттық ақпараттар ағымдарының әр түрлі бағыттағы айналысы (тура ... ... ... ... ... Құжаттамалық ағымдары зерттеу тек
басқару органдарының арасындағы ... ... ғана емес ... ... іс әрекетінің мазмұны да білдіре алады.
Ақпараттық құжат ағымдарын бөлімінің төменгі звеносынан бастап оның
орталық ... ... ... ... ... ... жүйенің іс-қимыл
әрекеттінің суреттемесін бере алмайды. Нақты зерттеулер автоматтандырылған
жүйесін ... ... ... ...... ... ... етілген іске жүйелі болып табылады.
Ұйымдарғы құжаттар қозғалысының ретті ... ... және ... ... сонымен тікелей байланыстырып орналасады.
Көрсетілген жұмысында құжат айналымының жүргізуі және ресми құжаттарды
әзірлейтін қызметкерлердің мемлекеттік ... ... ... ... ... аударылғаны мәлім. Ал бұл ... ... жете ... ... ресми іс қағаздарының тілдік-стильдік құрылымына ерекше ... ... ... істі ... ... үшін әр ... ағымдағы
ақпараттың құжаттардың ішінен бұл ұйымның негізгі функциясына көп дәрежеде
әсер ететін ақпараттарды ... ... ... ағымынзерттеу –
ақпараттық құжаттарды өңдеу және қабылдау, ... ... ... ... ... ... айналымын ұйымдастыру хат-
хабардың көлемінен белгілі мөлшерде ... ... ... ... ... ... бір жайт ... құжаттамалық қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің негізгі
ережелерін, ... ... ... ... талаптарын қазақ тілінде
жасап шығудың, қалыптастырудың сәті ... ... ... ... ... ... ... негізгі
көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Өндіріс ... мен ... және ... ... ұйымдар орныңқатынас басқару процесіне
пайдаланатын ... ... ... ... ... ... етеді.
Ақырғысында ұйымда құжат айналымының реттеу және басқару аппаратына қажетті
ақпараттарды тиімді мөлшерде ... ... ... әдебиеттер тізімі
1.Конституция Республики Казахстан. – Алматы: «Credo», 1999. – С. 9.
2.Делопроизводство и архивное дело. Термины и ... СТ РК ... ... 2001. – С. ... Р ... ... и архивное дело. Термины и определения.
– М.: Госстандарт России, 1998. – С. 1.
4.См. Делопроизводство в Республике Казахстан (с ... ... ... и ... языках). Издание 3-е, переработанное. –
Алматы: ТОО «Издательство LEM», 2005. – С. 205 – ... ... ... к оформлению
документов. СТ РК 1042 — 2001 – Астана. 2001.
6.Закон Республики Казахстан от 7 ... 2003 г. № 370 ... ... документе и электронной цифровой ...... РК, 2003, № 1-2, ст. ... ... Республики Казахстан от 17 апреля 2004 г. ... «Об ... ... электронного документооборота государственных
органов Республики Казахстан». – ... ... ... и Правительства
РК, 2004, № 17, ст. 220.
7. Документоведческие и архивоведческие проблемы электронных документов.
Аналитический обзор. М.: ... 1999. СИФ ...... ... Л. Іс ... ... жүргізу: Үшінші басылым /Л.
Дүйсембекова. - Алматы: Ана тілі, 2004. - 208 б.
9. ... М.П. ... ... электронными документами //
Отечественные архивы. 2000. №2. С.5-16.
10. Инструкция по проведению ... ... и ... ... и ... ресурсов на государственное хранение.
Утверждена Постановлением Комитета по ... и ... при ... ... ... ... № 3.
11. Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ... іс ... ... үлгілері) = Делопроизводство в Республи-ке
Казахстан / (С образцами формуляров на ... и ... ... - 3-ші басылымы, қайта өңделген. - Алматы: LEM, 2005. -
304 б.
12. Қазақстан Республикасында іс ... ... ... және ... іс қағаздарын жүргізудің үлгілері) = Делопроизводство в Республике
Казахстан: с образцами формуляров на государственном и ... ... ... LEM, 2002. - 216 ... Қазақстан Республикасында іс қағаздарын жүргізу (мемлекеттік және ... іс ... ... ... - ... LEM, 2001. - 216 ... ... орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздiк. - ... – 2000. 29 том: Іс ... және ... iсi / ... ... А.Қ. - 2000. - 256 ... Ларин М.В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения
управления в современных условиях // Отечественные архивы. 1999 № 3. С. ... ... ... по ... ... с ... на электронных
носителях./ ГАУ г. Москвы, ЦАДЭНМ. М., 2006.
Михайлов О.А. Электронные документы в архивах: проблемы приема, обеспечение
сохранности и ... ... ... ... и
отечественного опыта). Изд. 3-е, переработанное и дополненное, в 2-х
книгах. М., ... ... В.Л. ... и ... к ... ... ... в
Республике Беларусь // Документация в информационном обществе: ... и ... ... ... и ... на ... научно-практической конференции, 24 – 25 ноября 1999 г. М.,
2000. С. ... ... және ... ... ... ... ... - Өскемен: ШҚО бойынша ақпарат ... ішкі ... 2004. - 90 ... ... ... и приема на архивное хранение документов, созданных
средствами электронной ... ... ... ... ... ... М., ... Рекомендации о порядке учета, оперативного хранения и отбора на
постоянное хранение ... ... М., 2006 ... проект).
21. Ресми іс қағаздары: Мемлекеттік қызметшілерге арн.анықтамалық / А.
Алдашева, З. ... Қ. ... Э. ... - Алматы: Сөздік-
Словарь, 2002. - 216 б.
22. Тихонов В.И. Архивы и ... ... на ... XXI века ... ... 1999. № 6. С. 106-129.
23. Тихонов В.И. Аутентичность и ... ... ... при
долговременном хранении //Вестник архивиста. 2002. № 4–5. С. 166-190.
24. Тихонов В.И. Обеспечение сохранности электронных ... // ... 2005. ... С. ... Іс ... ... түсіндірме сөздігі
А
АДРЕСАТ - алушы.
АДРЕСАНТ – жөнелтуші.
АҚПАРАТТЫҚ-АНЫҚТАМАЛЫҚ ҚОР – салалық ақпараттық ... ... ... ... ... шығармалар және жарияланбаған
ғылыми, техникалық құжаттар жиынтығы.
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ – басқа кәсіпорындарды немесе мүдделі адамдарды ... ... ... ... ... дер ... ақпараттандыратын хат.
АННОТАЦИЯ – түпнұсқаның қысқаша сипаттамасы.
АНЫҚТАМА - 1. Сол немес басқа фактіні ... ... ... және
анықтайтын құжат. 2. Биографиялық ... ... ... ... құжат.
АСПЕКТ – құжатты іздеуге немесе одан қажетті мәліметтерді ... ... ... - ... немесе кәсіпорынның белгілі бір мерзімде жұмыстың
негізгі ... ... ... жұмыс, тәжірибені жүзеге асырудың кезеңі
және мерзімі көрсететін құжат.
БАҚЫЛАУ ПАРАҒЫ - ... және ... ... енгізілген құжаттарды жеке
тіркеуге ... ... ... – белгілі бір мәселені қарауға түрткі болған құжат.
БЛАНК – анықтамалық ... ... және бос ... бар арнайы үлгідегі ақ
қағаз.
БҰЙРЫҚ - 1. Негізгі және ... ... ... ... жеке
басшылық негізінде әрекет ететін мемелекеттік ... ... ... ... ... ... ... акт. Кей жағдайларда
бағыну тәртібіне ... ... ... ... және ... ... ... болуы мүмкін. 2. Мемлекеттік орган және ведомстволық арбитраждың
шешімін міндетті түрде орындауға беретін құжаты.
БҰЙРЫҚ БЕРУ - ... және ... ... ... ... (басшының)
жариялайтын құжат.
БҰРЫШТАМА – лауазымды тұлғаның құжатпен танысу фактісін растайтын қолы.
Г
ГРИФ – іс хат-хабарларының ерекше ... ... ... ... ... ... ... «құпия», «шұғыл», «жариялауға
болмайды», «жеке өзіне» т.б.).
Д
ДАТА – ... ... күн, ай және жыл, ол араб ... көрсетіледі.
ДӘЛЕЛДЕУ ХАТ –құжаттың жөнелтілгенін анықтайтын факт, бұрында қозғалған
мәселе және т.б. ... ... ... – жоғары тұрған органның орындауға міндетті нұсқауы бар
құжаты.
ДУБЛЕТТІ ҚҰЖАТ – көбейтілген құжат ... ... ...... ... ... құжат, заңды күші
бірдей болады.
Е
ЕРЕЖЕ – 1. ... және ... ... оның құрылымдық
бөлімшелерінің, сондай-ақ бағынышты ... ... ... ... ... құқықтық акт. 2. Мемлекеттік, саяси, қоғамдық,
мәдени немесе шаруашылық өмірдің ... бір ... ... ... ...... орындау жеделдігі, құпиялық дәрежесі.
ЕРКІН ҰСЫНЫС - еш міндет жүктемейтін ұсыныс. Егер тапсырыс беруші ... ... ... онда ... ... болып саналады.
ЕСКЕРТУ ХАТ – қандай да бір факт туралы ақпарат екінші рет ... ... хат ... ұқсас болады.
ЕСЕП – жоғары мекемеге немесе лауазымды ... ... ... ... және ... ... ... және орындау
нәтижесін (қортындысын) туралы мәліметтер бар құжат.
Ж
ЖАЗБА – қандай да бір мәселенің ... ... не ... да ... ... ... ... баяндалуы (мысалы, қызметтік хат, еске
салу хат, баяндау хат, түсіндірме хат).
ЖАРНАМАЛЫҚ ХАТ - ... ... ... ... ... жетіспеушілік,
ақаулардың болғаны жайлы арыз.
ЖЕКЕ АДАМДАРДЫҢ ІС-ҚАҒАЗДАРЫ – ... да бір ... ... ... ... ... білімі, еңбек немесе қоғамдық қызметі туралы).
ЖЕКЕ ШОТ - ... ... ... ... және ... ақшалай есебі
бар қандай да бір нақты құрал ... ... ... ... т.б.) берілуін көрсететін бухгалтерлік құжат.
ЖЕКЕ ҚҰРАМ БОЙЫНША КАРТОТЕКА – жеке ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік жағдайы және т.б. бар
құжаттамалық материалдар каталогы.
ЖЕКЕ ТҰЛҒА – азаматтық ... ... бар ... ... құқық және
міндетті адам).
ЖІБЕРІЛГЕН ХАТТАР НӨМІРІ – ... ... ... ... ...... ... жіктемелік бөлгіш беретін және жүйелік
және басқа каталогтардың ... ... ... ... ... аралас). Ол құжаттарда да, сол секілді істерде де қойылуы мүмкін.
З
ЗАҢДЫ ТҰЛҒА – азаматттық ... және ... ... ... ... – есепке алу (тіркеу) және орындау кезінде құжаттарға берілетін
шартты ...... ... ХАТТАР НӨМІРІ – алушының құжатты тіркеу нөмірі.
КЕПІЛДІК ХАТ – кепілдік ... ... ... ... ... – бір нәрсені (ақпаратты, материалдық құндылықты,
құжатты) алғандығын куәландыратын құжат.
КЕСТЕ – бір ... ... ... ... ... және кезеңі туралы
хабарлама.
КӨШІРІЛГЕН ҚОЛЖАЗБА (ФАКСИМИЛЕ) – 1. Қолжазбаның немесе қолдың (мәтіннің)
нақты үлгісінің техникалық ... ... 2. ... мөр, ресми
құжатта жеке қолды бірнеше рет жазып шығару.
КІЛТ СӨЗ – ... ... ... ... ... құжаттың мазмұнын
білдіреді.
КІРІС ҚҰЖАТ – мекемеге келіп түскен құжат.
КӨРСЕТКІШ – атаулар; заттардың, анықтамалық мәліметтердің ...... ... ... ... талқыланған мәселе бойынша
қабылдан шешім.
ҚОЛ ҚОЙЫЛҒАН ҚҰЖАТ – құжаттың көшірмесін растайтын, куәландыратын лауазымды
тұлғаның ... ... қол ... ... – заңды күші бар материалдық тасымалдаушыдағы ақпарат.
ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫ – 1. – ... ... ... олар алынғаннан немесе
жасалған сәттен бастап орындалғанға немесе жөнелтілгенге дейінгі қозғалысы.
2. – ... ... бір ... ... ... ... ішкі және шыққан
құжаттарының саны.
ҚҰЖАТ ДЕРЕКТЕМЕСІ – сол ... ... ... ... қатысты міндетті
ақпараттық элемент (автор, күні және т.б.).
ҚҰЖАТ ЖОБАСЫ – қарауға берілуге арналған құжаттың алғашқы ... ...... ... ... ... және орындау мерзімі
туралы жазбаша бұйрығы.
ҚҰЖАТТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ – ... ... ... ... ... және
орындау тәртібі.
ҚҰЖАТТАРДЫ ДЕПОНИРЛЕУ – оларды анықтамалық-ақпараттық қорда ... ... ...... ... ... ... және тіркеу күні
қойылған қысқаша мәліметтердің есептік үлгідегі ... ... ... ... ...... ішкі ... қаупінен сақтау.
ҚҰЖАТТЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫ - 1. Құжаттың алғашқы данасы. 2. Көшірмеге берілетін
материал болып ... ... ... ... МӘЛІМЕТІ – архивтік шифрі және құжаттың парақ нөмірлеріне
сілтеме ... ... ... орны ... ... ... ... – іс-қағаздарын жүргізу индексінің бөлігі болып
табылатын келген немесе жөнелтілген құжаттарды ... ... ... ...... ... ... және бекітілген жүйесі
(автор, мекен-жай, күні, атауы, мазмұны және т.б.).
ҚЫЗМЕТТІК ХАТ ...... ... және ... ... ... ... да бір жұмысты орындалғандығы туралы жазба хат.
М
МӘТІНДІК ҚҰЖАТ – кез-келген хат ... ... ... ...... ... кәсіпорын бағынушысына немесе
кәсіпорынның ... ... ... бір жұмысты орындау жайлы жоспарлы
тапсырмасы.
НЕСИЕ – белгілі бір қажеттілікке рұқсат етілген шығын сметасына ... ... – іс ... ... – бір ... ... бір ... өңдеу, шығару) белгіленген
көлемі туралы мағлұмат бар құжат.
НОРМАТИВТІ ҚҰЖАТТАР – қандай да бір ... ... ... ... ... – мекемеде әкімшілік және ұжымдық ... ... ... – 1. ... ... басқару органының, бірінші басшының шұғыл
мәселелерді шешу мақсатында шығаратын құқықтық актісі. ... ... ... ... және ... ... пен азаматтардың шағын
тобына қатысты болады. 2.Бұйыру.
ӨНДІРІСТІК КЕСТЕ - ... ... ... ...... ... лауазымды тұлғаға өтінішпен немесе ... ... ... ... ... ... беру туралы, жұмысқа
қабылдау туралы, жәрдемақы беру туралы т.б. өтініштер).
П
ПӘНДІК КӨРСЕТКІШ - ... ... ... ... ... ... ... – қызмет құжатының міндетті элементтері.
РЕСМИ ҚҰЖАТТАР – мекеме немесе лауазымды тұлға дайындаған және белгіленген
тәртіп ... ... ...... ... ... ... мәлімдеу.
С
СТЕНОГРАММА – Жиналыстардағы, жиындар мен мәжілістердегі баяндамаларды,
сөйленген сөздерді және басқа да пікірлерді стенография әдісі ... ... ... – бір ... ... сол ... егжей-тегжейлі ақпарат беру
туралы өтінішпен хабарласуды білдіретін құжат.
Т
ТАБЕЛЬ – белгілі бір тәртіппен құрылған бір нәрсенің ... ... ... табелі, үлгерім табелі).
ТАЛАП ХАТ – келісім-шартты және басқа да түрлі міндеттерін орындамаған
жағдайда ... ... ... ... - ... құжаттар немесе тауардың көрсеткіші.
ТАПСЫРУ ТІЗІМІ– мекеменің жұмысты мұрағатқа ... ... ... ... тізімі.
ТЕЗИСТЕР – құжаттың немесе сөз сөйлеу мәтінінің қысқаша мазмұны.
ТЕЛЕГРАММА – телеграф арқылы берілетін мазмұны ... ... ... ...... арқылы жіберілетін телеграмма.
ТЕЛЕТАЙП – жазба машинкасы секілді клавиатуралы телеграфтық аппарат.
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТЫ ...... ... және ... ... ... ... құрылыс және техникалық жобалау, құрастыру және
басқа инженерлік іздеу нәтижелерін көрсететін ... ... ... ҚҰЖАТТАУ – технологиялық процестерді сипаттау және ... ... ... ... ... ерекшелік, карта, құрал-жабдық және
т.б.).
ТӨЛҚҰЖАТ ҚҰРАМЫ – қол және ... ...... ала стандартты басылып жазылған мәтін (мәтіннің
бөлігі) және нақты мазмұнын толтыратын құжат.
ТҮГЕНДЕУ ТІЗІМДЕМЕСІ - ...... ... ұйымның
немесе жеке тұлғаның мүлкінің тізбесі, онда олардың анықталған саны, заттың
жай-күйі, құны көрсетіледі.
ТІЗБЕ - бухгалтерлік есепте және ... ... ... ... ... ФОРМУЛА (құжаттың) – негізгі мәтінді құрайтын (құжаттың) және нақты
құжат ... ... сөз, сөз ... ... ... фразалы бірлік.
ТІЗІМ – құжаттардың заңды түрде ресімделген тізбесі.
ТІРКЕУ ШТАМПЫ – ... ... ... ... бар ... ... ... күні, тіркеу индексі, жұмыс нөмірі.
ТІРКЕУ КАРТОЧКАСЫ – мекеме ... ... ... ... ... ХАТ – 1. Негізгі құжаттың жеке қосымшаларын ... ... ... ... 2. Жоғары лауазымды тұлғаға ұсынылатын қандай да бір
әрекет, факт, оқиғаны түсіндіретін ... ... ... – жеке ... салынған жазбаша құжаттардың бір данасы, мұрағатта
сақтауға арналған.
ІСКЕРЛІК ХАТ – екі ... ... ... алмасу үшін
пайдаланылатын құжат. Олар заңды және жеке тұлға болуы мүмкін.
ІС ...... ... ... ... ... және іс ... мекеменің құрылымдық бөлімін көрсететін шартты белгі.
ІС ҚАҒАЗДАРЫН ЖҮРГІЗУ – кеңсе істерін ... ... ... және онда құжаттарды ұйымдастыру жөніндегі жұмыстардың
жиынтығы.
ІС ...... ... ... ... іс
атауларының жүйелендірілген тізбесі немесе тізімі.
ІШКІ ҚҰЖАТ – ... ... ... өз ... ... ... ... – құжат мәтінінің бір бөлігінің көшірмесі.
ҮЛГІ ҚҰЖАТ - 1. Бір текті сұрақтарды ... және ... ... ... 2. ... жұмыс тәртібін (типтік жарғы, типтік құрылыс)
немесе оның жеке жақтарын (типтік келісім-шарт) және қызмет ... ... бір ... құжаттарын құрудың үлгісі болып табылатын
нормативті және ... ... – жеке ... тағайындау, ауыстыру немесе қолдау көрсету туралы
ережесі, сондай-ақ қандай да бір ... ... ... ... өнім, мекеме қызметіне қатысты белгілі бір әрекет немесе ... ... ... - ... атынан басқа кәсіпорынға бағытталған белгілі бір ... ... ... ... туралы жазбаша өтініш.
Ш
ШАҚЫРУ ҚАҒАЗ – жеке тұлғаға немесе мекемеге ... ... бір ... ... ... ...... қатынасты белгілеу, өзгерту немесе тоқтатудың келісім-
шарты.
ШАРТТЫ ХАТ – ілеспе хаттың бір ... ... ... жөнелтілу фактісі
көрсетіледі.
ШЕШІМ – 1. Аса ... ... шешу ... ... ... ... акті. Сондай-ақ бірнеше әр түрлі органдар – алқалық
және жеке басшы басқаратын ұйымдар шығаратын бірлескен актілер де ... ... 2. ... ... ... ... ... мәселені төрелік сотта
шешу нәтижелері бойынша соттың немесе төрелік соттың қорытындысы бар құжат.
3. Жиналыстың, мәжілістің ... ХАТ – бір ... ... адреске бағытталған хат.
Х
ХАБАРЛАМА – алда болатын іс-шара туралы хабарлайтын (мәжіліс, ... және ... ... ... ... ХАТ – бір ... ... хабарланатын немесе белгіленетін хат.
ХАТ – мекемелер, жеке тұлғалар арасында байланыс құралы қызметін атқаратын
мазмұны ... ... ... ... ...... ... конференция және алқалық органдардың жиынында
мәселені талқылау және шешім ... ... ... ... отыратын
құжат.

Пән: Іс жүргізу
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасындағы коммерциалық банктердің қызметі36 бет
Қазақстан Республикасындағы шаруа қожалығығының қызметін реттеу85 бет
Қаржылық институттардың қызметін реттеу45 бет
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, зерттелуі11 бет
Басшылық ету тәсілдері3 бет
Жұмысшылардың қосымша еңбекақылары6 бет
Капитал айналымы18 бет
Полиграфиялық кәсіпорынды жобалау технологиясы9 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
1922-1924 жж. ақша реформасын жүргізудін, себептері және оның мазмұны6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь