Меншікті капитал кәсіпорынның экономикалық негізі ретінде

ЖОСПАР


КІРІСПЕ


І Капиталдын экон.табигаты


1.1 Капиталдар нарығы және оның мазмұны


ІІ КАПИТАЛ МЕН ТАБЫС ІЛІМІ, КАПИТАЛДЫҢ ФОРМАЛАРЫ


2.1 Капитал айналымы


2.2 Капиталды тиімді пайдаланудың көрсеткіштері

3. КӘСІПКЕРЛІК КАПИТАЛ

3.1.Кәсіпкерлік капиталдың қалыптасу көздері
Капитал (ағылшынша — бас мүлік, бас сома, латынша — ең басты) — экономикалық ғылымның ең маңызды категорияларының бірі, нарықтық шаруашылықтың қажетті элементі.

Тауар өндірісі пайда болып қалыптасқаннан бері, капитал мынадай тарихи формалар алған: сауда капиталы (көпес капиталы түрінде), — тарихи капиталдың ең көне еркін формасы, өсімқорлық, осыдан кейін — өнеркәсіптік.

Капиталдың формалары толығырақ А.Смит пен Д. Рикардоның еңбектерінде зерттелген.

Капиталдың формаларымен экономикалық мектептердің қосарласып дамуы бұл категорияны тұңғыш зерттеушілердің — меркантилистер және физиократтар оған сыңар жақты қарауының себебі болды.

Капитал категориясына ең толық жан-жақты зерттеуді өзінің «Капитал» (1867 ж.) деп аталған еңбегінде К.Маркс жүргізген. Капиталдың қызмет етуінің нақты формаларын зерттеумен қатар, ол оның мәнін, мазмұнын айқындап көрсетеді. К.Маркс капиталды зат деп қоймай, ол оны қозғалыс деп тұжырымдады. «Капитал» экономикалық ғылымның тарихында капиталды капиталистер мен жалдамалы жұмысшылар арасындағы ерекше белгілі тарихи қоғамдық қатынастар деп көрсетті. Осымен қатар Маркс капиталдың заттық түрі болады деп көрсетті - станок, машина, шикізат т.б. түрінде.

Капитал – қаржылық менеджменттің маңызды түсініктерінің бірі. Қаржылық менеджмент түсінігінен капитал корпорацияның активтеріне салынған материалдық және материалдық емес формадағы ақша қаражаттарының мөлшері. Корпоративтік қаржы түсінігінен капитал корпорациялар арасындағы және басқа да шаруашылық субьектілердің арасындағы қарым-қатынас кезінде пайда болған ақшалай қатынастарды көрсетеді. Мұндай қаржылық қатынастар корпорациялар арасында заңды тұлғалармен, олардың акционерлерімен, несие берушілермен, жеткізушілермен, өнімді сатып алаушылармен, қор нарығына қатысушыларынмен болады.
Капиталды салу қорытындысында негізгі және айналым капиталы пайда болады. Қызмет барысында негізгі капитал – айналымнан тыс активтердің формасына, айналым капиталы – айналым активтер формасына ауысада. Айналым активтеріне салынған корпорацияның ақша қаражаттарының қорлары айналым қаражаты болып табылады.
Капитал келесідей болады. Капитал — өзін өзі өсіруге арналған байлық. Капиталды сату және өндіріс процессіне инвестициялағанда кәсіпкердің табысы қалыптасады.
1. Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы "Қазақстан Республикасында 1998-2000жж. бухгалтерлік есеп және аудитті дамыту жөніндегі мемлекеттік бағдарлама" 1998ж., 28 қаңтар.

2. Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, Заң күші бар "Бухгалтерлік есепке алу" туралы, 1995.

3. Субъектілердін қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есөп шоттарының Бас жоспары. 1996.

4. Сатмурзаев А.А., Абдыкалыков Т,А. "Бухгалтерский учет в рыночной экономике". Алматы: Эк., 1998.

5. Әбдіқалықов Т.Ә., Сатмурзаев А.А. Шағын кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.

6. Тасмағамбетов Т.А., Радостовец В.К., т.б. Қаржы есебі. Алматы: Дәуір, 1998.

7. Дюсембаев К.Ш. и др. Аудит и анализ финансовой отчетности Дюсембаев К.Ш., Егембердиев С.К., Дюсембаева З.К. Алматы: Қаржы-қаражат, 1998.

8. Елисеева И.И., Терехов А.А. Статистические методы в аудите. М.: Финансы и статистика, 1998.

9. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. Национальная Академия наук РК; Международная аудиторская компания "Артур Андерсен Казахстан" -Алматы: Ғылым, 1994.

10. Казахстанские стандарты по аудиту. С. Х. Кошкимбаев и др. Алматы: Қаржы-қаражат, 1995.

11. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: Филинъ, 2000.

12. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. Изд. 5-е, перераб. и доп. М: Филинъ, 2000.

13. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. Киев: Знання, 2000.

14. Бурцев В.В. Управленческий аудит системы сбыта бытовой продукции. - М.: Маркетинг, 1999.

15. Бухгалтерческий учет и аудит в строительстве Под. ред. В.А. Лукинова. М: Юрайт, 1998.

16. Бухгалтерский учет и аудит. 500 вопросов и ответов Сост. И.Полонская. Ростов н/Д: Феникс, 1999.

17. Бычкова С.М. Аудиторская деятельность. Теория и практика. СПб.: Лань, 2000.

18. Бычкова С.М, Доказательства в аудите. М.: Финансы и статистика, 1998.

19. Витулева Т.П. Бухгалтеру об аудите. М.: Бико, 2001.

20. Волковой В.М., Лахова Е.В. Международные стандарты бухгалтерские учета. Основные принципы и приемы конвертации. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Аудитор, 2000.

21. Петтн У. Трактат о налогах и сборах: Антология экономической класснки. М.: Эконов, 1993. т. 1.

22. Петти У. Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз, 1940

23. Тюрго А. Р. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгнз, 1961.

24. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.

25. Арсланова Р. Лившиц В. Принципы оценки инвестиционных проектов в разных системах хозяйствования // Инвестиции в России, 1995, № 1-2.

26. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Интерэксперт ИНФРА-М, 1995.

27. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. -М.: Финансы и статистика, 1998.

28. Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: 1994.

29. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов. - М.: Финансы и статистика, 1994.

30. Кузнецрва О.А. Лившиц В.Н. структура капитала. Анализ методов её учёта при оценке инвестиционных проектов // Экономико-математические методы, 1995. Т 31, вып. 4.

31. Ливсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебн. справ. пособие. — М.: Бек, 1996.

32. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. -М.: АО «Консалтбанкир», 1993.

33. Управление проектами / В.Д. Шариро, Л.М. Немчин, С.Е. Никешин. -Спб: Два-Три, 1996.

34. Холт Р.Н., Баренс С.Б. Планирование инвестиций. — М.: Дело ЛТД, 1994.

35. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М., 1995.

36. Оспанов М.Т. и др. Иносгпранный капитпап и инвестиции. - Алматы: Факсинформ, 1997.

37. Хусаинов Б.Д. Прямые иностранные инвестиции: глобальные и региональные тенденции 90-х годов. // Известия МОН РК, HAH PK. Серия общественных наук, 2001, №3

38. Ашимбаев Т.А. Государственное регулирование перехода к рыночным отношением. // Известия HAH РК. Серия «Общественные науки» — Алма-Ата, 1993. №2.

40. Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев - М.: Молодая гвардия, 1993.

41. Владимирова Л.П. Прогнозирование и татрование в условиях рынка. - М. Дашков и К, 2000.

42. Казахстанская правда, 1997. 25 декабря.

43. Деловая неделя. 1997. №12,
        
        ЖОСПАР КІРІСПЕІ Капиталдын экон.табигаты 1.1 Капиталдар нарығы және оның мазмұныІІ КАПИТАЛ МЕН ТАБЫС ІЛІМІ, ... ... ... ... 2.2 ... ... пайдаланудың көрсеткіштері
3. КӘСІПКЕРЛІК КАПИТАЛ
3.1.Кәсіпкерлік капиталдың қалыптасу көздері
ҚОРЫТЫНДЫПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕКапитал (ағылшынша -- бас мүлік, бас сома, ... -- ең ... -- ... ... ең ... ... ... нарықтық шаруашылықтың қажетті элементі.Тауар өндірісі пайда болып қалыптасқаннан бері, капитал мынадай тарихи формалар алған: ... ... ... ... ... -- ... ... ең көне еркін формасы, өсімқорлық, осыдан кейін -- өнеркәсіптік.Капиталдың формалары толығырақ А.Смит пен Д. Рикардоның еңбектерінде зерттелген.Капиталдың ... ... ... қосарласып дамуы бұл категорияны тұңғыш зерттеушілердің -- меркантилистер және физиократтар оған сыңар жақты қарауының ... ... ... ең ... ... ... ... (1867 ж.) деп аталған еңбегінде К.Маркс жүргізген. Капиталдың қызмет етуінің нақты формаларын зерттеумен қатар, ол оның мәнін, ... ... ... ... ... зат деп ... ол оны қозғалыс деп тұжырымдады. экономикалық ғылымның тарихында капиталды капиталистер мен жалдамалы жұмысшылар ... ... ... ... ... ... деп көрсетті. Осымен қатар Маркс капиталдың заттық түрі болады деп ... - ... ... ... т.б. түрінде.
Капитал - қаржылық менеджменттің ... ... ... ... менеджмент түсінігінен капитал корпорацияның активтеріне салынған материалдық және ... емес ... ақша ... мөлшері. Корпоративтік қаржы түсінігінен капитал корпорациялар арасындағы және басқа да ... ... ... ... кезінде пайда болған ақшалай қатынастарды көрсетеді. Мұндай қаржылық қатынастар корпорациялар арасында заңды тұлғалармен, олардың акционерлерімен, несие берушілермен, ... ... ... ... қор ... ... болады.Капиталды салу қорытындысында негізгі және айналым капиталы пайда болады. Қызмет барысында негізгі капитал - айналымнан тыс ... ... ... ... - ... ... ... ауысада. Айналым активтеріне салынған корпорацияның ақша қаражаттарының қорлары айналым қаражаты болып табылады.Капитал келесідей болады. Капитал -- өзін өзі ... ... ... Капиталды сату және өндіріс процессіне инвестициялағанда кәсіпкердің табысы қалыптасады.Экономикалық теория тқрт факторды ... ... жер, ... күші және ... ... ... байланысты капитал кәсіпкерлік және ссудалық болып бөлінеді. Кәсіпкерлік капитал корпорацияны басқару және табыс алу мақсатында раелды және материалдық активтерді аванстайды. ... ... бұл ... ... ... беру мақсатында берілген ақша капиталы. Ссудалық капитал кәсіпкерлік капиталмен салыстырғанда корпорацияға салынбайды, керісінше ол пайыз түрінде табу үшін уақытша ... ... ... ... ... нарығында товар түрінде болады оның құны пайыз мөлшері болып табылады. Төмен пайызға алынған несие арзан ... ал ... ... ... ... қымбат ақша болады. 15 күннен аз мерзімге алынған ақша қысқа ақша болып табылады.
Капитал құны - капиталға қандайда бір ... ... үшін ... ақша ... ... ... құны - бұл ақционерлік капитал үшін акциялар ... ... ... ... ... ... ... төленетін табыстар сомасы.Заемдық капитал құны - несие немесе облигациялық заемға байланысты төленетін шығындарға пайыз сомасы.Тартылатын капитал құны - бұл ... ... ... Ол 3 ай ... ... немесе келісім шартта белгіленген мерзімде төленбеген несие сомасы.
Сонымен капитал дегеніміз корпорацияға табыс алып ... ... ... ... және ... ... арналған негізгі көзі болады. Капитал корпорацияның нарықтық құнын өлшейтін ... ... ... бұл таза ... ... анықтайтын өзіндік капиталға жатады. Бұл уақытта қолданылатын өзіндік капитал қосымша табыс алып ... ... ... ... ... коммерицялық және өндірістік тиімділгінің өлшеуіші капитал динамикасы болып табылады. Өзіндік капиталдың өсе алуы корпорацияның таза ... ... ... ... ... классификацияланады:1. Жатқызылуына байланысты капитал заемдіқ және өзіндік болып бөлінеді. Өзіндік ... ... ... ... және активтердің көпшілігінің көмегімен құралады. Заемдық капитал ... ... ... ... ... Заемдық капиталдың барлық түрлері белгіленген мерзімде қайтарылуы ... ... ... ... капитал айналым активтерін жабуға арналған.2. Қолданылуына байланысты капитал ... ... және ... ... ... капитал екінші қор нарығында айналымдағы акциялардың өсуі негізінде пайда болады. Спекулятивті ... ... ... ... ... табу.3. Инвестициялау формасына байланысты капитал шаруашылқы серіктестіктердің және қоғамдардың құрылуына арналған материалдық және материалдық емес формадағы қаржылар.4. Инвестициялау обьектісіне байланысты ... және ... ... ... ... ... ... айналымнан тыс активтерге салынған, ал айналым капиталы айналымдағы активтерге инвестицияланған.5. ... ... ... ... жеке және ортақ капитал бар.6. Құқықтық формасының қызметіне байланысты акционерлік, жеке және ... ... ... ... ... ... ... байланысты капитал функцияланған және функцияланбаған болып бөлінеді.8. Меншіктің қолданылуына байланысты жинақталған және қолданылатын капиталдар болады. ... ... ... ... ... сомма және басқа да әлеуметтік төлемдер жатады. Ал жинақталған капиталға есепті және өткен жылдардағы бөлінбеген табыс жатады.9. Мемлекеттің ... ... ... ... ... және шет елдік капиталдар қалыптасады.
2.1 Капиталдар нарығы және оның мазмұныЭкономикалық теорияның классиктері капиталдың ... ... ... ... бастапқы кезеңі деп тұжырымдады.Капиталдың алғашқы қорлануы (previos accumulation) өзіндік ... ... ... жеке ... жою ... жұмысшыларды өз еңбегінің шарттарына меншікті шектеу процесі. Ол бір жақтан, тікелей өндірушілердің тек қана жұмыскерге -- ... ... ... ... ... мен өмір ... қажет құралдардың капиталға алмасуы болып табылады.Бұл жағдай Еуропада XVI-XVІІІ ғғ. орын алды. Сол ... ... ... ... ... ... белгілі экономикалық және әлеуметтік шарттарды, жағдайларды талап етгі. Miнe, капиталдың алғашқы қорлануы ... ... ... ... ... ... ... Бұл пайда бола бастаған буржуазия табының барлық кәсіпкерлік қабілетгеріне жол ашты.Біріншіден, ... , ... ... табы ... ... Ал ... шарттары мен өмір сүруге қажет игіліктерден шектелген, тек өздерінің ... ... ... қана ... көретін адамдардьң көбеюі - бұл капиталистік өндірістің дамуының өте ... ... ... ... қорлануының экономикалық негізін шаруалар мен қолөнершілердің жаішай экспроприациялануы құрайды. Тауарлық-акша қатынастарының дамуы, ұсақ өндірушілердің іріктеліп жіктеле ... ... ... ұсақ ... мен ... ьдырай бастады. XVI-XVIII ғғ. батыс Еуропада мемлекет бірнеше заң қабылдау арқылы жұмысшы ... ... ... ... етті. Бұл зандар тарихқа атымен кірді. Өйткені бұл зандар экспроприацияланған өндірушілерді жалданып жұмыс істеуге зорлықпен көндіруді ... және ... ... ... ... бағындырды.Екіншіден, елдің ішкі жағында экономикалық бостандыкқа ие болған жерлер пайда ... және ... ... ... ... оларды отарға айналдыру кең өріс алды. Бұған Англияның тарихы классикалық мысал бола алады - бұнда лендлордтар шаруалардың жерін тартып алып, ... ... ... ... отарлардан жерді тікелей тартып алу кең өpic алды.Үшіншіден, капиталдың барлық нысандары - сауда, өсімқорлық, өнеркәсіптік - екпінді дамыды. Осымен бірге ақша ... ... ... түрінде қорлану жүріп отырды.Өнеркәсіптік буржуазияның қалыптасуының алғашкы қадамдары, мүліктік жікгелумен байланысты, қолөнершілер ортасында дами бастаған. Бөлініп, кәсіпкер ... ... аса бай цех ... және ... - сатып алушылар, ыдыраған ұсақ өндірушілердің жалдама еңбегін ... ... ... ... әлемдік нарықтың дамуы, капиталды қорландыру қарқының жоғарылатуды талап етгі. Осы міндетті жүзеге асыру үшін мемлекеттің үкімет ақпараты кең пайдаланылды.Капиталдың ... ... ... ... ... мен ... алған отарлар халқын шексіз тонау, мемлекет қарызы мен салық жинаудың өсуі өз ... ... ... жою үшін мемлекет ақша капиталының иелері арасында ірі сомаға заем ... ... Бұл ... ... ... бейнесін алған буржуазияға, үкіметтің міндеттемелеріне сәйкес төленетін, елеулі көлемдегі ... ... ... ... ... несиесінің дамуы құнды қағаздардың, биржалық ойындардың дамуын жандардырды.Капиталдың алғашқы қорлануының маңызды құралы болып протекционизм жүйесі қызмет ... ... ... ... импорттық баж салығының жоғары болуын талап етті. Бұл ... ... ... ... шек қоюға және өнеркәсіп тауарларын осы елден сыртқа шығарғаны үшін сыйлық төлеуге жол ... ... ... ... шикізаттарын сыртқа шығаруға тікелей тыйым салынды; жаңа өндіріс ашқан кәсіпкерлерге алғашқы капитал тікелей қазынадан ірі ... ... ... ... бастады.Капиталдың алғашқы қорлануын дайындап дүниеге әкелген өндіргіш күштердің дамуы, тауар-ақша қатынастарының өсуі және шамамен кең дамыған ... ... ... ... ... ... ... қорлануының негізгі заңдылықтарының баршасына тәң ортақ белгілерінің болуы, оның осы елдердің әрқайсысьна тән нақты нысаңдарының болуын жоққа шығармайды.Бүгінгі біздің елдің ... ... ... ... ... алғашқы қорлану процесімен теңдестіреді. Бірақ бұл процестер бір-бірімен толық үйлеспейді. Бүгінгі Қазақстан директивтік баға ... және ... ... ... ... әміршіл-әкімшіл жүйеден, реттеудің нарықтық әдістеріне көшу кезеңінде ... Міне осы ... ... ... ... ... дәстүрлі үғым бойынша, негізгі айырмашылықты белгілейді.Бұларға ортақ қасиет, ол жеке меншік түрінде жаңа ... ... ... ... қалыптасуы. Бұның ішкі және сыртқы қайнар көздері бар.Ішкіге алдымен жекеше өндіру жатады. Ол мемлекетгік меншікке келесі әдістер ... ... ... ... ... ауыр ... ішінде әскери-өнеркәсіп кешені) және жеңіл салаларындағы қаражаттарды екіншінің ... ... ... бөлу;:: капиталды қызметтер мен сауда сферасында шоғырландыру;:: жерді және табиғи ресурстарды отын-қуат кешендерінің және басқа да қуат сақтаушылардың өзіне ... ... ... ... ... және оның ... бартерлік айырбас жүргізулері үшін олар өндірген өнімнің бір ... ... ету ... ... ( ... ... ... (либерализация) нәтижесінде түскен пайданы шетелдермен сауда жасайтын фирмалардың алуы;:: импортынан ... ... ... ... кейбір мекемелерге елімізге шеттен келген спирт, арақ, темекі өнімдері үшін тағайындалған салықтық ... ... ... ... ... ... және т.б. ... қайнар көздеріне шетелдерден келіп жатқан несиелер жатады.Капиталдың алғашқы қорлануының маңызы мынада: осы процесс барысында кәсіпкерлер үшін барлық өндіріс факторларына еркін жол ... ... ... ... ... және ... кәсіпкерлік қабілеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
II КАПИТАЛ МЕН ... ... ... ФОРМАЛАРЫ
2.1 Капитал айналымыІс-әрекеттерінің қандай мерзімінде болмасын, кәсіпкер ... ... ... ... сипаты мен көздері іс-әрекеттің кезеңіне тәуелді болады.Кәсіпкерлік бизнесті ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... ... Старттық (cope) капитал деп өндірістің бастапқы кезеңінде жасалатын капиталдың алғашқы сомасы мен ... ... ... ... ... Старттық алғашқы капитал кәсіпорның тіркеуге, банкте есеп-шот ашуға, ... ... ... ... оны жалға алуға, ғимаратты жөндеуге, немесе, оны қайта құруға, машиналар, жабдықтар, приборлар, патенттер, лицензиялар сатып алуға жұмсалады.Ағымдық ... ... пен ... ... төлемі, жалақы, әлеуметтік қорларға аудармалар және т.б. жатады.Сөйтіп старттық капитал кәсіпкердің өндірістік қорлар (негізгі және айналыс) сатып ... ... ... және ... ... қажеттігін, жалақыға, басқаруға жүмсайтын басқа өңдірістік және өндірістік емес шығындарға кажеттігін көрсетеді.Старттық капиталдьң және ... ... ... ... өтеп отыру үшін меншікті (ішкі), немесе, несиелік (сыртқы) құралдар (қаржылар) қолданылады.Меншікті және несиелік құралдардың көздері факторлардың екі түрімен белгіленеді:объективтік -- ... ... -- ... ... ... және ... ... ұлттық экономиканың болмысы және дамуымен, мемлекеттік реттеуші ... ... -- ... қабілетпен, кәсіпкердің жағдайымен және оның жеке мүмкіндіктерімен.Меншікті қаражаттардың қайнар көздеріне мыналар жатады: негізгі қызметгерден түсетін пайда, ... ... ... пайда, жарғылық қор, амортизация коры және т.б.Несиелердің қайнар көздері: несие мен ... ... ... және ... ... ресурстарының алғашқы қалыптасуы жарғы капиталы жасалып кәсіпорын құрылғанда басталады.Жаргы капиталы -- бұл ... ... жоне ... ... қайнар көзі. Ал жарғы капиталының кайнар көзі* мыналар: акциөнерлік капитал, ... ... ... қаржы ресурстары, ұзақ мерзімді несие, бюджет қаражат-тары. Жарғы капиталының көлемі өндіріс процесіне инвестиция-ланған ақша қаражаттарының ... және ... ... ... ... қарыз алу немесе акция шығару арқылы жүреді.Несие -- бұл қарыз капиталының қозғалу нысаны, ол қайтарылып ... және ... ... ... ... ... ... рантьелердің капиталы, яғни кәсіпкерлік қызметпен айналыспай процентке өмір сүретін адамдардың капиталы;:: көпшілікгің жинақтары; кәсіпкерлік қызмет сферасын өзгерткен адамдардың капиталы; ... ... ... бос ... ... ... түрінде бір кәсіпорнынан екіншіге көшіп отыратын капитал;:: банкнота шығару нәтижесінде пайда болған капитал. Несиенің болуы өндіріс процесінің үзілмей жүруіне ... ... ... жоне банк ... ... Сонымен қатар, несиелер қысқа мерзімді (бір жыл ... ... және ұзақ ... ... ... қарыздар жалақы төлеуге, шикізат алуға немесе дайын тауарларды сату үшін, күнделікгі ... ... ... ... мерзімдік несиелердің жиі қолданылатындары::: коммерциялық несие -- бір кәсіпорын екіншіге береді;:: қаржы институтгарынан алынатын ... ... ... ... ... ... көзіне бөлінбеген пайда, акциялар мен облигацияларды сату және ұзақ мерзімді қарыздар жатады.Ұзақ мерзімді заемдар -- бір ... ... ... ... ... ... қымбат жабдықтар, ғимараттар сатып алу үшін, зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін ... ... көбі ... ... косымша қаражаттар табады. Облигация -- бұл құнды қағаз. Ол оның иесінің белгілі көлемде ақша ... ... ... ... Осы ақша оған ... мерзімде қайтарылуы керек және ол оған жылына бір немесе екі рет процент алуына ... ... үшін ... сату ... ... ... ... себептері::: Бұнда несие, бірақ қоғамнан алынатын;:: банкі сияқты, облигацияға процент көбінесе жылына екі рет төленеді ... ... ұзақ ... ... 10 жыл ... 30 жыл) өтеу ... дейін.Банкінің несиесінен облигация шығару үнамды, бірақ банкілікпен салыстырғанда бүның проценті жоғары болуға тиісті, өйткені баскаша болса ... ... ... алмайды. Корпорациялардың облигациясы, әдетте номиналына сәйкес сатылатын, ... ... ... табылады.Акциөнерлік қоғамдар көпшіліктің капиталын акция шығару аркылы өздеріне тартады. Акция -- құнды қағаз, ол иесінің ақша сомасын өткізгенін ... және ... ... алу қүқын береді және оның иесі сол компанияның басқаруына қатынасуға қүқық алады.Егер облигацияны иеленушілер ... тек ... ... болса, акциөнерлер компанияның меншік иелері болады. Бұл жағдай акциөнерлерге директорлар кеңесін сайлауға және табыстарды бөлуге қатынасуға қүқық береді.Акцияларға ашық ... ... ... және ... ... ... ... жинауға көмектеседі;сатудан түскен қаражаттар өндірістік қуаттарды кеңейтуге жәнр жаңғыртуға, қарыздарды ... ... ... ... және ... мақсаттарға қолдануға пайдаланылады;екіншіден, партнерлер мен клиенттерді информациямен қамтиды;үшіншіден, ... ... ... сату ... ... ... акцияларды пайдалану мүмкіндігін береді.Кемшіліктерге жатқызу да болады::: басқарудағы ... мен ... ... ... ... және орналастыруға шығындар жасау;:: нарықаың қысым жасау ықпалы (конъюнктура өзгергенде);:: акциялардың шығарылуын және орналастырылуын ұйымдастыру үшін қабілетті команда күрудың ... ... ... аркылы каржылануы қаржыланудың ең қымбат түсетін жолы болып табылады. Батыс компаниялары бұл жолды өте сирек, қаржылаудың басқа түрі болмаған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... басқару қызметіндегі тәуелсіздігін төмендетеді.Қашан болмасын қаржыланудың түрлері көп болған сайын кәсіпорынның даму мәселелері қиындай береді.
2.2 Капиталды тиімді пайдаланудың ... ... ... болмасын, кәсіпкер капитал жұмсап өзіне тезірек пайда табуды (алғашқы ... ... ... ... ие ... ... етіп ... Ол үнемі пайда табуды көздейді. Бұл үшін ол өндірісті үзбей, жалғастыра жүргізуі керек, яғни ... ... ... ... ... өнеркәсіптік капиталды пайдалану негізінде жүреді. Осы процесте өнеркәсіп капиталы үш функционалдық форма алады. Ұдайы өндірістік процесті, осыған қатынасатын ... ... ... ... ... бағытынан қарасақ, оны мынадай түрде бейнелеуге болады:A - T ... O ... T1- A1Бұл ... ... ... ... - Т ...Өндіріс факторлары нарығында тауар формасын алған ... ... ақша ... ... осы ақша капиталы өндіргіш капиталға айналады. Бұл капиталдың функциясы -- өндіріске жағдайлар жасау:... Ө ... ... ... капитал тауарлық капиталға айналады және ол үстеме (қосымша) құн өндіру функциясьш атқарады:... Т1 - А1 -Тауарларға сіңген үстеме құн, оны ... ... соң, ... ... ... Бұл сатыда тауар капиталы тағы да жаңадан ақша капиталына айналады. Тауар ... ... -- ... ... ... өткізу, сату.П капиталдың бір формадан екінші формаға айналатын қозғалысын оның ауыспалы айналымы деп атайды. Формула көрсетіп түр -- ... ... ... ... жасауды көздейді:d=A> - AМұнда А -- бастапқы ... ... d -- ... ... ... ... ... үзілмей қайталанып жүріп отыратын жеке акт емес процесс деп қарасақ, онда Бұл ... ... ... ... мен оның ... айналымы бір-бірімен тура келмейді. Ауыспалы айналымның әрқайсысының нәтижесінде кәсіпкерге ақшалай формада авансталған капитаддың тек бір бөлшегі қайтып ... ... ... құн өз ... ... ... ... формасының толық қайтып түскеңце капигал толық айналым жасайды.Капиталдың әр түрлі ... ... ... ... ... ... айналымдағы әр қилы функцияларына сәйкес, капитал непзгі және айналмалы болып бөлінеді.Негізгі ... ... ... құны жатады, айналмалыға еңбек заттарының және жұмысшы күшінің төлем құндары жатады. Капиталдың осы бөлшектерінің айналымының айырмашылықтары, өндіргіш ... ... өз ... ... өнімге өзінің құның алмастыруының әдістерінің әр түрлі болуымен байланысты болады.Негізгі капитал -- бұл өндіріс процесше тұтас ... ... өз ... ... ... ... ... иесіне ақшалай формада бірте-бірте қайтып оралатын капитал. Негізгі капиталға барлық жабдықтардың, машиналардың, өндірістік ғимараттардың, құрылыстардың құны ... ... ... ... ... ... жатады, Бұлардың құны әрбір ауыспалы айналым актісінен кейін қайтып оралып отырады. Осыған жұмысшы күшінің төлем құны да жатады.Айналмалы капитал -- ... ... бір ... ... ... оның ... оны ... процесінде толығынан өнімге ауысып, әрбір ауыспалы айналым актісінің соңында (жоғарыда айтылғандай) ақшалай формада тұтас қайтадыНегізгі капитал материалдық (физикалық) және моралдық ... ... ... ... ... ... физикалық тұрғыдан қызмет етуге жарамсыз болып қалуы. Олардың тұтыну құны жоғалады.Материаддық тозу ... ... орын ... ... кезеңінде капиталдың қызмет ету процесінде;:: табиғат күштерінің әсерімен ... ... ... Материалдық тозудың екі жағы болады::: техникалық өндірістік -- ... ... ... құндық -- құнның жаңа өнімге көшуі.Моралдық тозу - Бұл ... ... ... ... ... ... нәтижесінде, немесе, олардың өнімділігінен жоғары өнімді еңбек ... ... ... ... ... ... жойылуы.Моралдық тозудың екі түрі болады::: еңбек өнімділігінің өсуіне сәйкес берілген еңбек құралдары арзандау, аз ... ... ... құны ... ... өндіріледі, бірақ техникалық жағынан жетілуі, өнімділігі, рентаблділігі жоғары ... екі ... ... ... құны ... ... ... еңбек күралдарының бағасы олардың пайдалылығымен есептелінеді (белпленеді).Осы жағдай амортизациялық қор құруға мәжбүр етеді. Осы қордың ... жыл ... ... ... ... жарналардан құралады.Амортизация корының қаржылары ескірген еңбек күрал-жабдықтарды толық алмастыруға, жабдықты жөндеуге, жетілдіруге, сондай-ақ қосымша машиналар, станоктар және т.б. ... ... ... ... ... қоры өндірісті ұлғайтуға пайдаланылады, қорланудың қосымша көзі ретінде ... ... ... ету ... ... өте ... ... көрсеткіштерге жатады. Өйткені, басқа кәсіпкерлермен бәсекелестік жағдайда ұтысқа тек уақыт үнемдегендер жетеді.Басқа кәсіпкерлермен бәсекеде уақыт ... ... ... ... ... капиталдың қызмет ететін уақыт мерзімін сипатгайтын көрсеткіштер ең маңызды экономикалық көрсеткіштерге жатады.Мысалы, капиталдың айналу шапшандығы, оның бір жыл ішіндегі ... саны ... ... = ... /7 -- ... саны,0 -- капитал айналымының өлшем бірлігі (1 жыл), Т -- берілген ... ... ... ... айналымы, көрсеткіш ретінде, сату көлемі мен жұмсалған капиталдың ара сәйкестігін сипаттайды, яғни акгивтердің таза салымы қандай дәрежеге жеткенше өткізу ... ... ... ... = ... ... капитал.Бұл фирманың айналмалы капиталға салымының әрбір теңгесі бір жылда бес айналыс жасағанын көрсетеді.Айналыс санын біле ... біз ... ... бір ... орташа ұзақтығының көрсеткішш есептей аламыз (От):Айналыстың көрсеткіштері көсіпорынның қаржылық жағдайын бағалаудағы мағынасы өте зор болады, өйткені айналмалы құрал-дардың ақша формасына ... ... ... ... ... ... әсер етеді.Айналмалы капитал мен қысқа мерзімді міндеттемелер сомасының ... ... ... ... ... мен кәсіпкердің төлем қабілетін байланыстырады.Қазір әрекет ететін капитал -- Бұл айналмалы ... ... ... ... ... ... ... артықтығы:Негізгі және айналмалы қорлардың кызметтерін сипаттау үшін ... ... ... ... ... қолданылады. Бұлардың екі түрі бар:1) Қайтарым (қор қайтарымы) көрсеткіштері:Қор қайтарымы негізгі капитал дорежееінің "гікелей Квййемі бо-лып табылады. Қор қайтарымының ... ... ... деп ... ... (қор сыйымдылыгы) көрсеткіштері:Қор қайтарымынын көрсеткіші негізп капиталдың бірлігіне қанша өнім шығарылады деген сұраққа ... ... ... егер өндірілген өнімнің көлемі 927 мың теңге, ал негізгі өндірістік корлардың уақыт мерзіміндегі орташа көлемі 600 мың теңге ... онда қор ... ... болады: Осы көрсеткіштерді пайдалану салалық құрылымдарға, өндіріс ... жөне т.б. ... ... ... ... Кәсіпкерлік капиталдың қалыптасу көздеріКапиталистік экономикалық қатынастардың дамуы капитал ... әрі ... ... ... етті: жаңа концепциялар мен ой-пікір, тұжырымдардың пайда болуын тіледі.Жақтаушылары басым көпшілік капиталға берілетін екі ... ... ... ... -- капитал деген құрал-жабдықтар жиынтығы ( концепция), екінші -- капитал деген ақша ... (). Екі жақ та ... ... ... табу үшін ... дейді.Осымен катар деген түсінік бар. Нарықтағы сатушылар мен сатып алушылардың ... ... ... осы түсінікке анықтаманың екі варианты болуы ықтимал.Бірінші вариант. Өндіріс факторлары нарығында капитал деп олардың құндық өлшеміндегі ... ... ... ... машиналар, ғимараттар т.б. Бұл жағдайда капиталдар нарығы өндіріс факторлары нарығының бір бөлшегі болып табылады.Капиталдар нарығының негізгі субъектілеріне бизнес сферасы және ... ... ... ... капиталға сұраныс -- бұл өздерінің инвестициялық ... ... ... ... беретін фирмалардың физикалық капиталға сұранысы. Көрініс жағынан Бұл ... ... ... жұмсайтын қаржы құралдары болып табылады.Өндіріс факторлары нарығында ақшалай салым ... ... бар үй ... бизнеске материалдарына сұраныс түрінде қолдануға өз капиталын береді. Бұл үшін олар салынған қаражаттарға процент түрінде табыс алады.Физикалық капиталдың фирма ... ... ... оның ... ... ... ... төлемдер екі түрге бөлінеді: капитал қызметтерінің толымсыздығы (пайдалану бағасы) үшін төлем және капиталдық активтер (сатып алу-сату бағасы) үшін ... ... ... ... пайдалану құны капиталдың ренталық (прокаттық) бағалануы болып табылады. Бұл нарықтық котифқа түрін, немесе, ... ... бір ... ... алғаны үшін оның иесіне төлейтін сома түрін алады.Активтің бағасы - капитал бірлігінің қандай ... ... ... ... сатып алу бағасы болып табыладыЕкінші вариант. Қаржы ... ... деп ақша ... ... ... нарығы деп ақша капиталы объектісінің кызметін атқаратын және осы капиталға сұраныс пен ... ... ... қатынастардың жиынтығы аталады. Қарыз капиталдарының нарығы ақша нарығына және капиталдар нарығына бөлшеді. Ақша нарығы мерзімі бір жылға ... банк ... ... ... болады. Капиталдар нарығы банктің орта мерзімді және ұзақ мерзімді операцияларына ... ... Осы ... өз ... ... нарықка (кепіддік қарыз куәлігімен операциялар жүргізу) және қаржылық (құнды қағаздармен операциялар жүргізу) нарыққа бөлінеді. Қаржы нарығының субъектілеріне банктер және ... ... ... ... қор ... жатады, операциялардың объектілеріне - жеке кәсіпкерлердің және мемлекет институттарының құнды қағаздары ... ... мен ... ... қарыз капиталының туындысы, екіншілік нарықтар болып табылады. Осылардың әрқайсысының өз инструментарін, яғни айналыста болатын нақты қаржы бағалылықтары болады. ... ... ... бар және олар төмендегі жағдайлармен байланыста болады::: статусымен (акция, немесе, облигация);:: меншіктің ... ... ... мемлекеттік);:: іс-әрекет ету мерзімімен;:: өтімділік дәрежесімен;:: қауіп-қатер сипатымен (банкроттық ... ... және ... ... ... аз қатерлі, қатерсіз).Мысалы, АҚШ-тың капиталдар нарығының инструментариіне жататындар::: АҚШ федераддық өкіметшің ұзақ мерзімді саясатын қаржыландыруға тағайындалған казначейлік ... ... ... ... ... ... ... қаржыландыру үшін үкіметтщ ерекше рұқсатымен эмитентілген (шығарылған) мемлекеттік мекемелердің құнды қағаздары;:: жергілікті үкімет органдары шығаратын муниципалдық облигациялар;:: жекеменшіктік фирмалар эмитентеген ... ... мен ... ... инвестициялық қорлар нарығы деп жиі атайды. Инвестиция (капиталдық салым) деп құрал-жабдықтардың және материаддық қойманың (запас) кобеюіне ... ... ... ... ... аталады.Капитаддың жеткізушілері - үй шарушалықтары,оны тұтынушылар -- ... ... мен ... ... ... көп. Бұлардың байланыстары қаржы жүйесі, коммерциялық банктер, инвестициялық қорлар, ... ... т.б. ... жұріп отырады. Олар үй шаруашылықтарының шамалы жинақтарын қаржы құралдардың көп сомаларына айналдырады және оны капиталды тұтынушылар арасында орналастырумен айналысады. Капиталды беру ... әр ... ... мүмкін: тікелей жаңадан шығарылған акцияларды жазылғандар арасында тарату түрінде, немесе, заемдық қарыз, корпорациялардың облигациясын сатып алу түрінде және ... ... ... беру ... Бұл ... берілген қаржылар үшін төленетін процент өте маңызды рөл ... ... ... мен қызметтер өндірудеқолданылатын адамдардың жасап шығарған өндіріс құрал-жабдықтары мен ақшалай жинақтары.Марстік теорияда өндігріс факторлары өзгеше сипатталынады: заттық ... мен жеке ... үшін ... бөлу аса ... өйткені ол барлық заттық факторлар қосымша құн ... ал тек жеке ... ... құн, ... құн ... ... ... әрбір жаңа кезеңінде оларсыз өндіріс жемісті түрде дами алмайтын жаңа факторлар пайда болып отырады. Қазіргі заманғы өндірісті, мысалы, кәсіпкерлік ақпарат, ... ... және ... ... ... ... ... Алайда жүйенің негізін құрушылар болып еңбек, жер, капитал қалады.Жекелей факторлардың ешқайсысы өнім ... ... бере ... Сондықтан өндіріс процесі факторлардың өзара бірігуінің қарым-қатынасын білдіреді. әр кәсіпкерді өнімді максималды шығаруға жеткізетін ... ара ... табу ... ... Шығарылған өнім саны оны өндіруген қолданылған өндіріс факторлары мен олардың комбинацияларына тәуелді. Факторлардың әр түрлі комбинациясы бар болса, бұл ... ... ... ... вариантттттың бар екендігін білдіреді.Демек, өндірістік функция-бұл өндіріс факторларының шығындарының жиынтығы мен максималды өнім шығыру арасындағы өзара ... ... ... ... ... ... ... тұрақты болады. Осында келесі варианттардың болуы мүмкін, яки барлық факторлар бір мезгілде өзгереді немесе тек олардың біреуі өзгереді. Бұл ... ... ... әсер ... ол ... ендігі кезде біз капиталдың қалыптасуы және оның нарығы мен мазмұны туралы айтып, толық сипаттай бердік. Осымен бірге кәсіпкерлік ... ... ... ... айналымы, капиталдытиімді пайдалануының көрсеткіштері жайында мәлімет бердік. Капиталдың формалары және табыс іліміне келе отырып, әрине табыс туралы қорытындылап ... ... ... ... ... оның шектеулілігі, табыстың ұлғаймалы және кемімелі көлемі, бізге болашақта қажетті.Осы түрлі көрсеткіштердің жабайысына ... ... ... ... ... Бұл осы кезеңдегі айналмалы капиталдың орташа қалысының, осы кезеңде өткізілген өнімнің ... ... ... ... бөлінісіне тең болады.Мысалы, бір жылда сатылған өнімдерден ақшалай түсімі -- 2000 млн. ... ... ал ... ... ... орташа калдығы -- 400 млн. теңге, онда айналмалы капиталдың айналуы-ның коэффициенті:Қосымша ... ... ... кез ... ... орын ... ол қоғамдық шаруашылықтың объективті қажеттілігі болып табылады. Олай болса қанаушылық шеттетілудің белгілі бір дәрежесіне, қоғамдық қатынастардың бүкіл ... ... ... ... ... ... жалақы қоры үлттық табыстың 60 -- 80 процентін құрайды. Тек 20 -- 40 процентін өндіріс ... иесі ... Ал ... кеңес елінде жалдамалы қызметкер иемденетін жаңа жасалған құнның үлесі әр қилы есептеу-лерге ... 30 -- 40 ... ал ... тиесілі үлесі табыстың 60 -- 70 процентін ... ... жеке ... ... ... ... ... ол 1,5 -- 2 есе жоғары болғаны. Осыдан мынадай заңды сүрақ туын-дайды: егер жаңа жасалған ... ... иесі ... қанаушылық орын алатын болса, өвдірілген өнімнің 60 -- 70 процентін мемлекет ... ... ... ... ... еді? Егер орын ... ... экономикалық (этикалық емес) негізге сүйенер болсақ, онда қосымша құн нормасы (т1) капиталистердің жалдэімалы ... ... ... ... ... ... бере ... Қосымша құн бірнеше негізгі бөліктерге бөлшектенеді. Біріншіден, қосымша кұн қор жинауға кетеді: екіншіден, салық жүйесі арқылы косымша құнның бір бөлігі ... ... ... ... қалған белігі жеке тұтынуға кетеді. Қосымша құнның тек соңғы бөлігі ғана қанаушылық белгісінің ауқымы мен дәрежесш анықтай алады. Осының ... де бір ... ... ... құнның капиталистің жеке тұтынуына кет-кен бөлігінің барлығын "заңсыз" иемдену деп ... ... ... тіпті еңбек құн теориясьша сүйенгеннің өзівде, капиталист-кәсіпкер өндірісті үйымдастырғаны үшін өз еңбегінің белгілі бір бөлігіне ие болуы ... ... ... ... ... өзі ... көрсетудің түрі, ол да теленуі тиіс. Осы қызметі үшін бөлінген ... ... ... ... ... ... де ез ... банкте үстай отырып, белгілі дәрежеде процентпен (кіріс) табысқа ие ... ... ... ... ... мен ... ... ауқымы мен дәрежесін дәл анықтай алмайды. Сөз жоқ, егер ... күші ... ... ... ... оңда ... орын ... Ал, К. Маркс зерттеген кез жұмыс күнінің ұзақтығы тәулігіне 10 -- 12 ... ... оның ... сол ... ... даму ... ... қауіпсіздігі сақталмағаны да ақиқат. Жалдамалы қызмет-керге жұмыс күшінің құны толық теленетін болса, қоғамдық өндірісте орташа еңбек жағдайы ... ... ... ... қоғамдағы материалдық және рухани игіліктерді пайдалану мүмкіндігін берсе, қанаушылық түсінігі өзінің экономикалық мазмүнын жойып, адам-гершілік-этикалық мағынаға ие болар еді.ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... Республикасы Президентінің жарлығы "Қазақстан Республикасында 1998-2000жж. бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... ... 1998ж., 28 ... Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығы, Заң күші бар "Бухгалтерлік есепке алу" туралы, 1995.3. Субъектілердін ... ... ... есөп ... Бас ... 1996.4. ... А.А., ... Т,А. "Бухгалтерский учет в рыночной экономике". Алматы: Эк., 1998.5. Әбдіқалықов Т.Ә., Сатмурзаев А.А. Шағын кәсіпорындарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.6. Тасмағамбетов Т.А., ... В.К., т.б. ... ... ... ... 1998.7. ... К.Ш. и др. ... и анализ финансовой отчетности Дюсембаев К.Ш., Егембердиев С.К., Дюсембаева З.К. Алматы: ... 1998.8. ... И.И., ... А.А. ... ... в ... М.: ... и статистика, 1998.9. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. Национальная Академия наук РК; Международная аудиторская компания "Артур Андерсен ... ... ... 1994.10. ... ... по аудиту. С. Х. Кошкимбаев и др. Алматы: Қаржы-қаражат, 1995.11. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. Изд. 4-е, ... и доп. М.: ... 2000.12. ... Н.П. ... и ... ... общего аудита. Изд. 5-е, перераб. и доп. М: Филинъ, 2000.13. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. ... ... 2000.14. ... В.В. ... ... ... ... бытовой продукции. - М.: Маркетинг, 1999.15. Бухгалтерческий учет и аудит в строительстве Под. ред. В.А. Лукинова. М: Юрайт, 1998.16. ... учет и ... 500 ... и ... Сост. И.Полонская. Ростов н/Д: Феникс, 1999.17. Бычкова С.М. Аудиторская ... ... и ... СПб.: ... 2000.18. ... С.М, Доказательства в аудите. М.: Финансы и статистика, 1998.19. Витулева Т.П. Бухгалтеру об аудите. М.: Бико, 2001.20. ... В.М., ... Е.В. ... ... ... ... Основные принципы и приемы конвертации. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Аудитор, 2000.21. Петтн У. Трактат о ... и ... ... ... ... М.: ... 1993. т. 1.22. ... У. Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз, 194023. Тюрго А. Р. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгнз, 1961.24. Шумпетер Й. ... ... ... М.: ... 1982.25. Арсланова Р. Лившиц В. Принципы оценки инвестиционных проектов в разных системах ... // ... в ... 1995, № 1-2.26. ... В., ... П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: ... ... 1995.27. ... В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. -М.: Финансы и статистика, 1998.28. ... А.Б. ... и ... ... ... - М.: 1994.29. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов. - М.: Финансы и статистика, 1994.30. ... О.А. ... В.Н. ... ... Анализ методов её учёта при оценке инвестиционных проектов // ... ... 1995. Т 31, вып. 4.31. ... И.В., ... В.В. ... ... методы подготовки и анализа: Учебн. справ. пособие. -- М.: Бек, 1996.32. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных ... -М.: АО , 1993.33. ... ... / В.Д. Шариро, Л.М. Немчин, С.Е. Никешин. -Спб: Два-Три, 1996.34. Холт Р.Н., Баренс С.Б. Планирование инвестиций. -- М.: Дело ЛТД, 1994. 35. ... Е.М. ... ... и ... ... - М., 1995.36. ... М.Т. и др. Иносгпранный капитпап и инвестиции. - Алматы: Факсинформ, 1997.37. Хусаинов Б.Д. Прямые иностранные инвестиции: глобальные и региональные ... 90-х ... // ... МОН РК, HAH PK. ... ... ... 2001, №338. Ашимбаев Т.А. Государственное регулирование перехода к рыночным отношением. // Известия HAH РК. Серия -- ... 1993. №2.40. ... Д. ... ... и ... - М.: ... ... 1993.41. Владимирова Л.П. Прогнозирование и татрование в ... ... - М. ... и К, 2000.42. ... ... 1997. 25 ... Деловая неделя. 1997. №12,

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалау әдістемелері9 бет
Ақша айналысы және формалары31 бет
"Меншікті капиталдың есебі."23 бет
Ішкі тіректі,шоғырланған массалы айналу қабықшаның және серпімді пластинаның меншікті тербелістері66 бет
Азаматтық құқық бойынша меншіктің нысандары29 бет
Азаматтық құқық бойынша меншіктің нысандары мен түрлері9 бет
Азаматтық құқық бойынша меншіктің нысандары мен түрлері туралы25 бет
Активтер, міндеттемелер және меншікті капитал22 бет
Банктің меншікті капиталы28 бет
Банктің меншікті капиталы туралы13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь