Сатып алу-сату шартының түсінігі және маңыздылығы

МАЗМҰНЫ


КІРІСПЕ 3

1 САТЫП АЛУ.САТУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
1.1 Сату.сатып алу шартының жалпы сипаттамасы 5
1.2 Сатып алу.сату шартының түрлері және элементтер 11

2 КЕЛІСІМШАРТ ЖАСАСУ ШАРТЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Келісімшарт жасасу шарты тәртібі 19
2.2 Айырбас шарты 22

ҚОРЫТЫНДЫ 25

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26
КІРІСПЕ

1996 жылдың 1 шілдесінде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің Ерекше бөлімі қабылданып, күшіне енді. Бұл өз мәнінде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі нарықты қайта құру жылдарында қалыптасқан азаматтық заң шығарудың ірі біріктіру (немесе жүйеленуі )болып табылады,сонымен бірге онда бұдан бұрын Қазақстан Республикасының азаматтық зандарыңда болмаған көптеген нормалар пайда болды.
Жаңа Азаматтық кодексті қоғамдық қатынастардың аса тиімді реттеушісі ретінде бағалау қажет. Оның нормаларының мазмұны барынша айқын болып табылады. Оған уақыт сынынан өткен көптеген заңдардың және заңға тәуелді нормативтік актілердің ержелері енген.Бұны оңды құбылыс ретінде бағалауға болады, дегенмен азаматтық кодексті тым толықтықта айыптайтын көзқарастар да кездеседі. Себебі,онда сатып алу-сату мүлік жалдау және тағы басқа да шарттар көптеген түр-түрлерімен қарастырылған. Мысалы, тауарларды бөлшектеп сатып алу-сату шарты жеке көрсетілген,онда тұтынушылар құқығың бекітуге артышылықтар берілген. Кәсіпкерлік шарттың ерекше сипаттар тауар жеткізілімі шартына арналған нормаларды көрініс тапқан.Кез-келген қәзіргі заманғы мемлекет жағдайы үшін сатып алу-сату шартының энергиямен жабдықтау сияқты түрі манызды мәнді иемденеді,бұл да азаматтық кодексте және соған сәйкес қабылданған заңға тәуелді нормативтік актілерде ескерелген.
Жекешелендірілген,мемлекеттік,сонымен бірге жаңадан пайда болған жеке кәсіпорындар нарығының пайда болуына кәсіпорындарды сатуды құқықтық реттеу сәйкес келді.Бұрын әрқашан реалдыболып келетін сыйға тарту шартына қәзір өзгеше сипаттар берілген,енді бұл шарт консенсуалды да болуы мүмкін.Сыйға тартуға тиым салу анық бекітілген. [2]
Және оның бірнеше саласының заң жүзінде қалай жүзеге асырып сонымен қалай жұмыс жүргізүге болатындығың ашып көрсеткен, менде сол тарауды қарап осы курстық жұмысты сол бойынша жаздым.
Курстық жұмыстың тақырыбы ретінде сатып алу-сату шарты табылады. Бұл тақырыпты курстық жұымыс ретінде таңдау себебі: сатып алу-сату шарты қазақ тарихының әдет құқығымен реттелетін ең көне шарттардың бірі болып табылатындығында көрінеді.
Қазақстан Республикасының қалыптасуы, елде экономикалық реформаларды жүзеге асыру және нарықтық қатынастарға өту кезеңінде құқықтың мән-маңызы айрықша күшейеді. Тауарлық, ақшалық, мүліктік және басқару қарым-қатынастарын құқықтық тұрғыдан реттеуде заңдар мен басқа да нормативтік актілердің маңызы одан әрі нығая түсті. Қазақстан Республикасында шарттық құқықтың тарихы дамудың ұзақ жолынан өтті және де әдеттік құқықпен реттелінді. Бұл құқықтық жүйелердің көп ғасырлық дамуының нәтижесінде шарттар жасасу сферасындағы міндеттемелік мүліктік қатынастарды, жалпы қоғамдық қатынастарды реттеудегі құқықтық нормалардан саралау арқылы пайда болады. Феодалды патриархалды қатынастардың өмір сүрген дәуірінде азаматтық құқықтық шарттардың ең көнесі болып сатып алу-сату шарты болып табылады Олар қазақ қауымының шаруашылық өмірінде көп қолданылды. Шарттық қатынастар сатып алу-сату процесі кезінде қалыптасып қазақтардың әдет құқығымен реттелінді. Ол ауызша келісім сипатында болады. Шарт жасасу және оны орындау шарт тараптарының моральдық принципіне негізделеді. Қазақтардың әдеттік құқығы бойынша шарттар ауызша болғандықтан олардың жарамдылығының кепілі болып куәлар табылады. Куәлар моралдық жағынан қоғамның ойынан сенім және құрмет табу керек болады. Сондықтан қазақтардың шарттық құқығында тұлғалардың мінездемесі үлкен рөль атқарады. Сатып алу-сату шарты экономикалық қатынастың өзгеруіне байланысты күрделеніп отырды. Бастапқы кезеңде шарт жасасу үшін әдеттік нормалар қолданыста болады және тараптар шарт жасасқандығын дәлелдеу үшін бір-біріне қол берісіп «береке тап» деп айтуы керек болады. Көбінесе мұндай жағдайда заттың фактілік берілуі шарттың жарамдылығы болып табылады. Заттың құқықтық мәртебесі де анықталған. Қазіргі кездегі терминологияны қолдансақ шарт пәні болып айналыстан алынбаған заттар ғана табылады. Бірақ билердің рұқсат етуімен айналыстан алынып тасталған заттар сатып алу-сату шартының пәні болуы мүмкін болады. Тауар ақшалық қатынасының дамуы нәтижесінде бұл шарт өз орнын басқа шарттарға берді. Сатып алу-сату шарты институты қазақтың шарттық құқығының құқықтық жүйе ретінде қалыптасуына үлкен әсер берді. Кейінен азаматтық құқықта міндеттемелік құқық деген бір саланы қалыптастырды. Қазіргі таңда сатып алу-сату шарты шарттық құқықтың ең көп тараған бір түрі болып табылады. Сатып алу-сату шарты біздің мемлекетіміздегі өндіріс процесін және тұтынуды қамтамасыз етеді, тауар ақша қатынасының міндеттемелерін шешеді. Ол ұйымдар арасындағы экономикалық байланысты жүзеге асырудың құралы болып табылады. Осыдан біз курстық жұмыстың өзектілігін көреміз.
Курстық жұмыстың мақсаты ретінде сатып алу-сату шартының ұғымына, белгілеріне және элементтеріне түсінік беру табылады. Жұмыстың мақсаты оның бөлімдеріне сай келеді.
Осы мақсатқа жету үшін алдымызға келесі мынандай міндеттер қоямыз:
• • сатып алу-сату шартының ұғымы мен белгілерін қарастыру;
• • сатып алу-сату шартының жекелеген түрлеріне толық талдау жасау;
• • сатып алу-сату бойынша жауапкершілік сұрақтарын қарастыру.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Курстық жұмысын жазу барысында көптеген әдебиеттер қолданылды. Мәселен, А.П. Сергеев пен Ю.К. Толстойдың редакциясындағы Гражданское право часть 2 1997 жылғы оқулығы, Г. А. Жайлиннің Азаматтық құқық. Ерекше бөлім оқу құралы А., 2004 т.б.
ҚОЛДАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ж.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 27 желтоқсан 1994 ж. (жалпы бөлім)
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1 шілде 1999 ж.
4. Қазақстан Республикасының"Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2 шілде 2003 ж.
5. Қазақстан Республикасы Агенттік төрағасының 1999 жылдыѕ 25 тамызында бекітілген "Мемлекеттік кәсіпорындармен монопольді қалыптасатын қызметтерге бағаны реттеу Ережесі"
6. Басин Ю.Г. Ответственность за нарушение гражданско – правового обязательства. Уч. пос. – Алматы; Јділет Пресс – 1997
7. Диденко А.Г., Басин Ю.Г., Иоффе О.С. ж.б. Гражданское право. Оқу құралы - Алматы: казГЮУ АПО/24 1999/№
8. Жайлин Ғ.А. Қазақстан Республикасы Азаматтық құқығы. Оқулық. Ерекше бөлім. I. том.- Алматы: Заң әдебиеті, 2003.
9. Гражданское право. Учебник. Часть II, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой редакциясымен. – М.: Проспект, 1997.
10. Гражданское право. Учебник. Часть І/Под ред. А. П. Сергеева, Ю.К.Толстого.-М.: "Проспекты", 1996.
11. Гражданское право. Учебник. Часть II/ под. Ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. Проспект, 1997№
12. Суханов Е. А. Лекции о праве собственности.— М.; Ю.Л., 1991.
13. Тархов В.А. Гражданское право (общая часть) Чебоксары: Чув. Кітап баспасы, 1997 ж.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
1.1 Сату-сатып алу шартының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... түрлері және элементтер 11
2 КЕЛІСІМШАРТ ЖАСАСУ ШАРТЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
2.1 Келісімшарт ... ... ... ... Айырбас шарты 22
ҚОРЫТЫНДЫ 25
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 26
КІРІСПЕ
1996 жылдың 1 шілдесінде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің Ерекше бөлімі ... ... ... Бұл өз ... Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі нарықты қайта құру жылдарында қалыптасқан азаматтық заң шығарудың ірі біріктіру (немесе жүйеленуі )болып табылады,сонымен бірге онда ... ... ... ... ... ... ... көптеген нормалар пайда болды.
Жаңа Азаматтық кодексті ... ... аса ... ... ... ... ... Оның нормаларының мазмұны барынша айқын болып табылады. Оған уақыт сынынан ... ... ... және заңға тәуелді нормативтік актілердің ержелері енген.Бұны оңды құбылыс ретінде бағалауға болады, дегенмен ... ... тым ... айыптайтын көзқарастар да кездеседі. Себебі,онда сатып алу-сату мүлік жалдау және тағы басқа да шарттар көптеген ... ... ... ... ... ... ... шарты жеке көрсетілген,онда тұтынушылар құқығың бекітуге артышылықтар берілген. Кәсіпкерлік шарттың ерекше ... ... ... ... ... ... ... тапқан.Кез-келген қәзіргі заманғы мемлекет жағдайы үшін сатып алу-сату шартының энергиямен ... ... түрі ... мәнді иемденеді,бұл да азаматтық кодексте және соған сәйкес қабылданған заңға тәуелді ... ... ... ... бірге жаңадан пайда болған жеке кәсіпорындар нарығының пайда болуына кәсіпорындарды сатуды құқықтық реттеу сәйкес ... ... ... ... ... ... шартына қәзір өзгеше сипаттар берілген,енді бұл шарт консенсуалды да болуы мүмкін.Сыйға тартуға тиым салу анық бекітілген. [2] ... оның ... ... заң ... қалай жүзеге асырып сонымен қалай жұмыс жүргізүге ... ашып ... ... сол ... ... осы курстық жұмысты сол бойынша жаздым.
Курстық ... ... ... ... алу-сату шарты табылады. Бұл тақырыпты курстық жұымыс ретінде таңдау себебі: сатып алу-сату шарты қазақ тарихының әдет құқығымен ... ең көне ... бірі ... ... көрінеді.
Қазақстан Республикасының қалыптасуы, елде экономикалық реформаларды жүзеге асыру және нарықтық қатынастарға өту кезеңінде құқықтың мән-маңызы айрықша күшейеді. ... ... ... және ... ... құқықтық тұрғыдан реттеуде заңдар мен басқа да нормативтік актілердің маңызы одан әрі нығая түсті. Қазақстан ... ... ... ... ... ұзақ ... өтті және де әдеттік құқықпен реттелінді. Бұл құқықтық жүйелердің көп ғасырлық дамуының нәтижесінде шарттар жасасу сферасындағы міндеттемелік мүліктік қатынастарды, жалпы ... ... ... ... нормалардан саралау арқылы пайда болады. Феодалды патриархалды қатынастардың өмір сүрген дәуірінде ... ... ... ең ... болып сатып алу-сату шарты болып табылады Олар қазақ қауымының ... ... көп ... Шарттық қатынастар сатып алу-сату процесі кезінде қалыптасып ... әдет ... ... Ол ... ... ... болады. Шарт жасасу және оны орындау шарт тараптарының моральдық принципіне негізделеді. Қазақтардың әдеттік құқығы бойынша шарттар ауызша ... ... ... ... ... ... ... Куәлар моралдық жағынан қоғамның ойынан сенім және құрмет табу керек болады. Сондықтан қазақтардың ... ... ... мінездемесі үлкен рөль атқарады. Сатып алу-сату шарты экономикалық қатынастың өзгеруіне байланысты күрделеніп отырды. Бастапқы кезеңде шарт жасасу үшін ... ... ... ... және тараптар шарт жасасқандығын дәлелдеу үшін бір-біріне қол ... деп ... ... болады. Көбінесе мұндай жағдайда заттың фактілік берілуі шарттың жарамдылығы болып табылады. Заттың құқықтық мәртебесі де анықталған. Қазіргі кездегі ... ... шарт пәні ... ... ... заттар ғана табылады. Бірақ билердің рұқсат етуімен айналыстан алынып тасталған заттар сатып алу-сату ... пәні ... ... ... ... ақшалық қатынасының дамуы нәтижесінде бұл шарт өз орнын басқа шарттарға берді. Сатып алу-сату шарты институты қазақтың шарттық құқығының құқықтық жүйе ... ... ... әсер ... ... ... ... міндеттемелік құқық деген бір саланы қалыптастырды. Қазіргі таңда сатып ... ... ... құқықтың ең көп тараған бір түрі болып ... ... ... ... ... ... өндіріс процесін және тұтынуды қамтамасыз етеді, тауар ақша қатынасының міндеттемелерін шешеді. Ол ұйымдар арасындағы экономикалық байланысты жүзеге асырудың құралы ... ... ... біз ... ... өзектілігін көреміз.
Курстық жұмыстың мақсаты ретінде сатып алу-сату шартының ... ... және ... ... беру ... ... ... оның бөлімдеріне сай келеді.
Осы мақсатқа жету үшін алдымызға келесі мынандай міндеттер қоямыз:
* · сатып алу-сату шартының ұғымы мен белгілерін қарастыру;
* · ... ... ... ... ... ... талдау жасау;
* · сатып алу-сату бойынша жауапкершілік сұрақтарын қарастыру.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Курстық жұмысын жазу ... ... ... қолданылды. Мәселен, А.П. Сергеев пен Ю.К. Толстойдың редакциясындағы Гражданское право ... 2 1997 ... ... Г. А. ... ... құқық. Ерекше бөлім оқу құралы А., 2004 т.б.
1 САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
1.1Сату-сатып алу шартының жалпы сипаттамасы
Сатып алу - сату ... ... ... ... ... ... ... бір түрі. Әрекет етуші азаматтық құқықтық нормалар оның бірнеше түрін реттейді, олардың ... ... ... ... ... ... ... Әрбір шарт арнайы субьект құрамымен, оны жасасу тәртібімен ерекшеленеді. Сатып алу - сату ... ... ... ... мүлікті меншікке беру, немесе толық шаруашылық жүргізуіне, оралымды басқаруына беретін болып қарастырылады. ҚР ... ... ... ... :

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Биржаларда сатып алу – сату шарттары10 бет
Бөлшектеп сатып алу-сату шарты10 бет
Бөлшектеп сатып алу-сату шартының мазмұны, тараптары37 бет
Кəсiпорынды сатып алу-сату шарты4 бет
Кәсіпорынды сатып алу-сату шарты4 бет
Сатып алу - сату шарты13 бет
Сатып алу - сату шарты мүлікті беру бойынша негізгі шарт ретінде түсінігі, оның мәні және элементтері75 бет
Сатып алу - сату шарты туралы38 бет
Сатып алу – сату шарты20 бет
Сатып алу – сату шартының жекеленген түрлері76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь