Банктің депозиттік операциялары және оның ҚР дамуы

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1 ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1.1. Депозиттік операциялардың экономикалық маңызы мен мәні ... ... ... ... ... ...5
1.2 Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11

2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРЫ “ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ БАНКІ” АҚ.Ы МЫСАЛЫНДА

2.1 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердегі депозиттік базаны бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..18
2.2 “Қазақстан Халық Банкі” АҚ.ның депозиттік операцияларын талдау ... ... .21
2.3 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.ның несие және депозит нарықтарындағы операцияларын салыстырмалы талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25

3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

3.1 Қазақстан Республикасының коммерциялық банктеріндегі депозиттік операциялары және оларды сақтындыру жүйесінің дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... 29


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 1 наурыз айындағы «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында:Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына Жолдауында атап өтілгендей «Өркенді де өршіл дамып келе жатқан қоғамның іргетасы тек қана осы заманғы, бәсекеге қабілетті және бір ғана шикізат секторының шеңберімен шектеліп қалмайтын ашық нарық экономикасы бола алады. Бұл – жеке меншік институты мен келісім-шарттық қатынастарды құрметтеу мен қорғауға, қоғамның барлық мүшелерінің бастамашылығы мен іскерлігіне негізделген экономика» /1, 3 б./. Ал бұл мақсаттарға жету үшін осы іскерлікті жүзеге асыруға және шығарылатын өнімдердің жоғары бәсекелік қабілеттілігін орнатуға көмектесетін банк жүйесінің несиелері болып табылады. Бұл несиелер, өз кезегінде, банктердің тартылған ресурстары арқылы берілетініне көзіміз жетеді. Мемлекет басшысының алға қойған мақсаттарын орындау – Үкіметтің басты міндеті. Оны іске асыру үшін 2012-2011 жылдарға арналған Үкімет бағдарламасы жасалып бекітілді. Бұл бағдарлама бойынша резиденттердің депозиттері 1654 млрд. теңгеден 2011 жылы 3525 млрд. теңгеге өсуі жоспарлануда /2, 6 б./.
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерi Конституцияға, «Қазақстан Республикасының банктерi мен банктiк қызмет туралы» 1995 жылдың 31 тамызындағы Қазақстан Республикасының заңына, «Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» 12-маусым 2012 жылғы ҚР кодексіне, «Валюталық реттеу туралы» 3аңға, «Екiншi деңгейдегi банктердегi клиенттердiң бaнктік шоттарын ашу, жүргiзу және жабу тәртібi туралы» 1997 жылғы 4 наурыздағы заңға сәйкес депозиттiк операцияларды жүргiзедi.
«Банктер және банктiк қызметi туралы» Қазақстан Республикасының 3аңына сәйкес «депозит - бiр тұлғаның екiншi тұлғаға - банкке (соның iшiнде Ұлттық банкке) оларды номиналды¬ түрде қайтару шартымен, бiрiншi ретте талап еткенде сондай - ақ белгiлi бiр мерзiм өткеннен кейiн қайтарылу шартына байланыссыз, толығымен немесе бөлiктеп, алдын-ала келiсiлген өсiммен немесе өсiмсiз, тiкелей депозиторға (салымшыға) немесе оның тапсырмасы бойынша үшiншi тұлғаға берiлетiн ақшалар» /3/.
Коммерциялық банктердiң өздерiндегi бар несие ресурстарын сұранысқа ие болып отырған ұзақ мерзiмдi несиеге бере алмауы, ол да ресурстарды орналастыру барысындағы әлi де шешiлмеген ¬мәселелердiң бар eкeнiн көрсетедi. Атай кетер болсақ, олар:
- депозиттiк салымдар көлемiнде қысқа және орта мерзiмдегi салымдар үлесiнiң көп болуы, бұл банктердiң ресурстарды ұзақ мерзiмге бере алмауына алып келедi;
- ұзақ мерзiмге қаражаттарды инвестициялау экономикалық тұрақтылықтың нағыз орнаған уақытында жүргiзiледi. Мұндай уақыт банк тұсынан қарағанда
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы // Егеменді Қазақстан, 2012 ж., 2 наурыз – 3-4б.
2. Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 30 науырыздағы № 80 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012-2011 жылдарға арналған бағдарламасы // Егеменді Қазақстан, 2012 ж., 1 сәуір –6 б.
3. «ҚР-ғы банктер мен банктік қызмет туралы ҚР заңы» 31 тамыз 1995 ж.;
4. Ақша, несие, банктер: Оқулық / Жалпы редакциясын басқарған Ғ.С.Сейітқасымов. –Алматы: Экономика, 2012. -466 б.
5. Лим А. Депозит – капитал, приносящий доход// Финансы Казахстана №11 2010ж
6. Мақыш С.Б. «Ақша айналысы және несие.» оқу құралы. Алматы. 2006ж.
7.Мақыш С.Б. «Коммерциялық банктер операциялары» оқу құралы, Алматы. 2006ж.
8. Мамыров К.Н. Депозиттік нарық және оның даму ерекшеліктері// «Экономическая наука в Казахстане:проблемы ипути реформирования» уч.пособие Алматы 2012ж
9. Көшенова Б.А. «Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары» оқу құралы, Алматы. 2003ж.
10. Сейтқасымов Ғ.С. «Ақша, несие, банктер» оқу құралы, Алматы Экономика 2009ж.
11. Сағиев М.С. «Ақша несие банктер» оқу құралы Алматы экономика және статистика институты 2004 ж
11. Сейіткасымов Г.С. Банковское дело. Учебник – Алматы: Каржы – каражат, 2009 г. – 576 стр.;
13. Козлов Г.А. Теория денег и денежного обращения, Москва 1946 г. – 474 стр.;
14. Панкус Ю.В. Деньги прошлое и современность. Ленинград: изд. Ленинградского университета, 2000 г. – 347 стр.;
15. Грязнова А.Г., Молчанов А.В., Тавасиев А.М. Банковская система России. Книга II. Москва: ТОО Инжиринго-консалтинговая компания. 1995г., 322 стр.;
16. Мақыш С.Б., Ілияс А.Ә., Банк ісі : Оқу құралы –Алматы : Қазақ университеті, 2010-241 бет;
17. «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ғы жеке тұлғаларға депозиттерді ұсыну Ережесі;
18. Бельгибаева К.К. Финансовая и банковская статистика: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2011. – 200 стр;
19. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческих банков. Москва: 2006г., 278 стр.;
20. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке услуг населения. Алматы: Жибек жолы, 2011г., 186 стр.;
21. Максимов Е.Ф. Банки и банковские операции. Учебник – Москва: 2009г., 345 стр.;
22.Куанова Г.А. Депозиты в банковской системе Казахстана.//Саясат №6 2011ж.
23. Куанова Г.А. Теоретические основы развития депозитного рынка// Евразийское сообщество №3 2012ж
24. Кудайбергенова Л.Ж. Формирование и развитие депозитного рынка в Республике Казахстан//Экономические реформы: особенности переходного периода: сборник научных трудов Алматы 2012ж
25. Жакыпова Ф.П. Развитие депозитного рынка в Республике Казахстан: Основные тенденции и перспиктивы// Вестник КазГУ №2 2012ж
26. Интернет – сайт АО «Народный Банк Казахстана»// www.hsbk.rz.
27. Исанова А.У. Формирование и развитие депозитного рынка в Республике Казахстан//Социально – экономические процессы в современном Казахстане в контексте реформ: материалы межвузовской студенческой коференции «Жас – Туран – 2012» Алматы 2002ж
28. Воронин В.И. Страхование депозитов – экономический и социальный стабилизатор рыночной экономики.//Банковское дело. 2012г., №1, 46 стр.;
29. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені 2013ж.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ .......................................................................................................................3
1 ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Депозиттік операциялардың экономикалық маңызы мен мәні ... ... ... ... ... ...............................................11
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРЫ "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ы ...
2.1 ... ... ... ... банктердегі депозиттік базаны бағалау ..........................................................................................................18
2.2 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның депозиттік операцияларын талдау .........21
2.3 ... ... және ... ... ... ... талдау ...................................................................25
3 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасының коммерциялық банктеріндегі депозиттік операциялары және ... ... ... ... ... ... ... ...........................................................................39
--------------------------------------------------------------------------------
Кіріспе
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 2012 жылғы 1 наурыз айындағы атты Қазақстан халқына Жолдауында атап өтілгендей /1, 3 б./. Ал бұл ... жету үшін осы ... ... асыруға және шығарылатын өнімдердің жоғары бәсекелік қабілеттілігін орнатуға көмектесетін банк ... ... ... ... Бұл ... өз ... ... тартылған ресурстары арқылы берілетініне көзіміз жетеді. Мемлекет басшысының алға қойған мақсаттарын орындау - Үкіметтің басты міндеті. Оны іске ... үшін ... ... ... ... бағдарламасы жасалып бекітілді. Бұл бағдарлама бойынша резиденттердің депозиттері 1654 млрд. теңгеден 2011 жылы 3525 млрд. теңгеге өсуі жоспарлануда /2, 6 б./. ... ... ... ... Конституцияға, 1995 жылдың 31 тамызындағы Қазақстан Республикасының ... ... 2012 ... ҚР ... ... 1997 ... 4 наурыздағы заңға сәйкес депозиттiк операцияларды жүргiзедi.
Қазақстан Республикасының 3аңына сәйкес /3/.
Коммерциялық банктердiң өздерiндегi бар несие ресурстарын сұранысқа ие ... ... ұзақ ... несиеге бере алмауы, ол да ресурстарды орналастыру барысындағы әлi де шешiлмеген - ... бар ... ... Атай ... ... ... ... салымдар көлемiнде қысқа және орта мерзiмдегi салымдар үлесiнiң көп ... бұл ... ... ұзақ ... бере ... алып ... ұзақ ... қаражаттарды инвестициялау экономикалық тұрақтылықтың нағыз орнаған уақытында жүргiзiледi. Мұндай уақыт банк тұсынан қарағанда әлi де болса келе қоймаған ... және тaғы ... да ... ... ... ... ... банктерi қазiргi уақытта жеке және заңды тұлғалардың уақытша бос ... ... банк ... депозит түрiнде тарту мақсатында қыруар жұмыстар атқарып жатыр. Олар өз тәжiрибелерiмен бiрге ... ... озық ... де ... әр ... ... ... мерзiммен жаңа депозиттiк салымдар түрлерiн ашу, пластикалық карточкалар арқылы төлемдер төлеу, электронды есеп айырысулар жүргiзу, сейфтiк ... ... ... ... ... ... және т.б. тәжiрибелердi енгiзуде.
Бұл қызметтердiң барлығы да банктерге депозиттiк салымдарды тартуға және несие ресурстарының көбейуіне әсер етіп ... ... ... ... ... ... зерттеуге көптеген ғалымдарының еңбектері арналған. Бұл ғалымдар: Б.И. Алехин, А.В. Аникин, Ю.А. Бабичев, В.И. Колесников, О.И. Лаврушин, Я.М.Мукин, Г.С. ... В.М. ... және т.б. ... экономикалық мәнін түсіндірген отандық ғалымдар: Ш.Р. Абдилманова, Г.Т. Калиева, К.К. Ильясов, У.М. Искаков, Ж.О. Ихданов, Н.К. ... Д.М. ... В.Д. ... Г.С. ... ... А. ... және т.б.
Жұмысты зерттеуде шетелдік экономист ғалымдардың депозиттерді теориялық - әдістемелікжәне тәжірибелік тұрғыдан зерттеп жазған еңбектері едәуір көмектесті. Экономиканың дамуындағы банктердің ... орны мен ... ... ... ғалымдарды атап өтуге болады: Дж. Кейнс, Р. Коттер, Р.Смит, Э.Родэ, Д. Рикардо, И. Фишер, М.Питерс, П. Самуэльсон және т.б. ... ... ... ... ... ... операцияларды ұйымдастыру табылады жәнеКоммерциялық банктердегі депозиттік операцияларды ұйымдастырудағы қалыптасқан экономикалық қатынастары ұсынылады.
Курстық жұмыстың ... мен ... ... ... ... операциялардың ұйымдастырылуын зерттей отырып, заңды және жеке тұлғалардың депозиттерін тартудағы мәселелерді қарастыру.
Жұмыстың мақсатынан туындайтын негiзгi мiндeттep:
* ... ... ... ... экономикалық категориясының мәнi мен мазмұнын зерттеу;
* "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның депозиттерін талдау және оларды ... ... ... депозиттерімен салымтыру;
* депозиттердi сақтандыру қорының қызметi мен мiндеттерiне теориялық және тәжiрибелiк ... ... ... ... ... сақтандыру қорының қызметiне талдау жасай отырып, оны жетiлдiру жолдарын анықтап беру.
1 ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Депозиттік операциялардың экономикалық ... мен ... ... ... ... бір ерекшелігі, оның ресурстарының едәуір бөлігі меншікті қаражаттармен қатар, тартылған қаражаттар құрайды. Сондықтан да банктің беретін несиелер ... ... ... ... ... ... келеді. Банкте тартылған қаражаттар құрамына қарай әр түрлі болып келеді. Олардың басты түріне банктің клиенттерімен жұмыс процесі кезінде тартылған, сол ... ... да ... ... қарызға қаражаттары жатады.
Банк ресурстарының құрылымында тартылған қаражаттар үлесі меншікті қаражаттармен салыстырғанда өте жоғары, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Сырттан тартылған қаражаттар үлкен екі топқа бөлінеді:
(1 сызба)
1. Депозиттік қаражаттар.
2. Депозиттік емес ... ... ... ... ... ... емес ... ...
Мерзімді ... банк ... ... ... ... ... ...
депозиттер
Жинақ салымдары
1 - ... ... ... ... ... (латын сөзінде depositium сақтауға берілген затты білдіреді) - бұл бір ... ... ... тұлғаға - банкке (оның ішінде Ұлттық банкке) қайтарылу шартымен уақытша пайдалануға беретін ақшасы. Сонымен қатар депозит - бұл ... ... және ... ... ... ... бір шотқа салған және өздері пайдалана алатын ... ... - ... ... ... ... құрайды. Шын мәнісінде депозиттер, коммерциялық банктердің еркін несиелік ресурстар ... ... ... ... ... қызметінің мазмұнын ашады.
Депозиттік операциялар - бұл ... және жеке ... ... белгілі - бір мерзімдегі немесе талап етуге дейінгі салымдарға тартуға байланысты ... ... ... табылады.
Кеңес экономистері депозиттерге мерзімді салымдарға орналастырылған қаражаттарды жатқызады. Бұл әлемдік банктік тәжірибеге сәйкес келмейді.
Қазақстан Республикасының банктік секторындағы реформалар жалпы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... отырған банктік реформалардың басты бағыттарының бірі - уақытша бос қаражаттарын тарту және инвестициялаудың ішкі көздерін қалыптастыруға бағытталған ... ... ... мен ... болып табылады.[21.15-14б]
Кез келген ел экономикасының дамуы жинақтаулардың инвестицияларға өту тиімділігімен тығыз байланысты. Республиканың ішкі ... ... ... ең ... ... ... ... және тікелей шетелдік инвестициялар үлес салмағының ұлғаю мәселесімен белгіленеді. Осыған байланысты, нарыққа өту ... ... ақша ... ... тұрғындар жинақтауларының банк жүйесіндегі несиелік ресурстарға құйылуына әрекеттесетін депозиттік нарықтың қалыптасуы мен дамуы мәселесі ерекше өзектілікке ие ... ... күні ... ... ... ... ... сегменттері дамудың қарқынды үрдісінде: мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы; зейнетақы активтерінің нарығы; қор нарығы; валюта нарығы және депозиттік нарық. Депозиттік нарық ең ерте ... ... бірі бола ... ... ... ... тәуекелмен салымдардың сенімді орналасуы арқасында сомалық жинақтауларда үлкен үлес ... пен ... даму ... ие. ... өзге ... ... ... жинақтаулар салу тәжірибесінің жоқтығы бұл сегменттердің жеткіліксіз дәрежеде дамымауына әкеліп соқтырады.
Халықаралық банктік ... ... 4 ... ... - топ, ... депозиттер, олардың басқа да түрлері - депозиттік сертификаттар ;
II - топ, ... ... ... ... - топ; ... ... ... депозиттер тобы, әдетте мерзімдеріне қарай жіктеледі:
* 3 - ай мерзімге дейінгі депозиттер;
* 3 айдан 6 айға ... ... ... 9 - ... бір ... ... ... Бір жылдан жоғарғы уақыттағы депозиттер;
* Депозиттік сертификаттар
Депозиттер екі жолмен пайда болуы мүмкін, біріншісі, банк ... және жеке ... ... ... ... ... оны ... шотына орналастырған жағдайда; екіншісі, депозиттер, яғни банк клиентке чек арқылы есеп - ... ... беру ... ... ... ... ... үлесі меншікті қаражаттармен салыстырғанда өте жоғары, олардың есебінен банктің активтік операцияларының басым бөлігі жүзеге асырылады.
Нарықтық қатынастардың ... ... ... - ақ ескі ... жүйе үшін уақытша бос ақшалай қаражаттарды тартудың дәстүрлі емес тәсілдерінің болуы, тартылатын қаражаттар құрылымын толығымен өзгертті десе де болады. [23. ... ... ... ең көп ... ... ... ... банк үшін бірден - бір арзан ресурс көзі болып табылады.
Депозиттік емес тартылған қаражаттар - бұл ... ... ... ... ... өздерінің меншікті бағалы қағаздарын сату жолымен тарататын қаражаттары.
Депозиттік емес тартылған ресурстармен көбіне ірі коммерциялық банктер айналысады. Өйткені, депозиттік емес қаражаттар ірі ... ... ... да, ... ... ... операциялар сипатына жатқызуға болады.
Депозиттік операциялар активті және пассивті болып бөлінеді. Активті депозиттік операциялар - ... ... бос ақша ... ... ... ... ... байланысты операциялар. Олар банктің өтімді активтері ретінде, яғни жалпы активтердің өте аз бөлігін алады.
Пассивті депозиттік операциялар - бұл ... ... бос ақша ... ... уақытқа және пайыз төлеу шартымен тартумен байланысты операциялар. Бұл операциялар көмегімен тартылған депозиттер пассив жағының көп бөлігін алады және банктік ... ... ... ... ... ... салымдардың депозиттердің және депозиттік емес ресурстардың шоттарының әр түрлері кездеседі. Бұл банктердің жоғарғы ... ... банк ... ... ... ... ... қанағаттандыруға және олардың қаражаттары мен уақытша бос қаражаттарын ... ... ... ... ... ... ... қарай депозиттерді мынадай топтарға бөледі:
* талап етуіне дейінгі депозиттер;
* мерзімді депозиттер;
* жинақ ... ... ... - ақ, ... мынадай белгілеріне байланысты жіктеуге ... ... ... ... ... ... қарай;
* қаражаттарды салу және қайтарып алу шартына қарай;
* пайыз төлеу тәсіліне қарай;
* банктің, ... ... ... ... алуына қарай;
Салым иелерінің категорияларына байланысты депозиттік шоттар мынадай түрлерге бөлінеді:
* жеке тұлғалардың шоттарына;
* кәсіпорындар және акционерлік қоғамдардың ... ... ... ... ... қаржылық мекемелерінің шоттарына;
* шетелдік азаматтардың шоттарына.
Талап етуіне дейінгі депозиттер - бұл салым иелерінің бастапқы талап етуіне байланысты әр ... ... ... ... қолма-қол ақшаларын алатын әр түрлі шоттардағы қаражаттар.
Отандық банктік тәжірибеде талап етуіне дейінгі депозиттерге мыналар жатады:
* ... ... ... ... - ақ әр түрлі шағын коммерциялық құрылымдардың ағымдық шоттарындағы сақталатын ... әр ... ... тағайындалған қорлардың қаражаттары;
* есеп айырусыдағы қаражаттар;
* жергілікті ... ... және ... ... ... ... банктердің корреспонденттік шоттарындағы қаражат қалдықтары.
Талап етуге дейінгі ... ... ... ... ... үшін жоғарғы өтімділігіне байланысты сипатталады. Талап етуге дейінгі депозиттік шоттарға қаражаттар, шаруашылық және басқа да операциялардың ... ... ... ... және ... кемшілігі - бұл шот бойынша пайыз мүлде төленбейді немесе біршама төменгі мөлшерде төленеді. ... ... ... ... ... ... ... мынадай өзіндік ерекшеліктері қалыптасады:
* ақша салу және оны алу кез келген уақытта ешқандай да шектеусіз жүзеге асырылады;
* шот иесі ... осы ... ... үшін ... ... ... комиссиондық ақы алып отырады;
* банктер талап етуге дейінгі шоттарда ақшалай қаражаттарды сақтағаны үшін өте төменгі деңгейде пайыз төлейді, кейде ... де ... ... етуге дейінгі депозиттер бойынша, коммерциялық банк Орталық банкте сақталатын міндетті резервтерге жоғарғы мөлшерде аударымдар жасайды.
Депозиттер
Транзакциялық шоттар
Талап ... ... ... және ... салымдар
Куәләндыратын чектер
Жинақтық салымдар
Мерзімді салымдар
Нау шоттары және басқа да шоттар
Кәдімгі жинақ салымдар
Ақша нарығының депозиттік шоты
Ұсақ мерзімді салымдар
Ірі мерзімді салымдар
1.2 - сызба ... ... ... ... - тың ... ... талап етуге дейінгі депозиттік шоттармен қатар, сондай шоттар түріндегі Нау-шотты және куәләндырылған ... ... ... Америка бантерінде кеңінен қолданылады.
Нау - шоттар бұл пайыз төленетін, чектік депозиттер.
Нау шоттың мынадай өзіне тән ерекшеліктері ...
* бұл шот түрі ... ... төленеді;
* бұл шот жеке тұлғаларға немесе пайда таппайтын ұйымдарға ашылады;
* салым иелерінің бұл ... ең ... ... ... талап етілмейді.
Куәләндырылған чектер шоттары - бұл куәләндырылған чектерді төлеу үшін, сақталатын банктердегі талап ... ... ... ... ... ... ... чектер - бұл банктің шоттағы қаражаттың барлығын чектер арқылы куәләндырылуы.
Американдық банктік тәжірибелерде жаңа депозит түріне ақша ... ... шоты ... Оның мынадай ерекшелігі бар:
* ақша нарығының басқа құралдары бойынша мөлшерлемелерінің өзгеруіне байланысты, әр ... шот ... ... ... ... отыруы;
* шот бойынша ең төменгі қалдықтың болуының талап етілуі;
* ... ... ... ... ... төлемдер үшін айына шоттан алты рет аударма жасауына болады, мұның ... ... ... ... жазу ... үшеуі телефон арқылы жүзеге асады.
Мерзімді депозит - бұл банктерде белгілі бір мерзімге және пайыз төлеу ... ... ... уақытша бос ақша қаражаттары.
Бұл депозит түрі алдын ала хабарлаудан кейін немесе мерзім бойынша ... ... ... ... ... ... ... бірақ қолма-қол ақша түрінде еркін аударылады немесе ағымдағы шотқа аударылады. Егер ... ... бұл ... ... болса, онда шот иесі айып пұл төлеуге міндетті. [24.16-20б]
Бұл салымның ерекшелігі - ... ... ... ... қарағанда, оларға міндетті резервтердің төменгі мөлшері белгіленеді.
Депозиттің бұл түрін алдын ала хабарлау негізінде ... ... ... ... салым иесі ала алады. Мерзімді депозиттерді басқа ... ... ... депозиттер мынадай түрлерге бөлінеді:
* меншікті-мерзімді депозиттер;
* алдын ала алуы ескертілетін мерзімді депозиттер.
Меншікті-мерзімді депозиттер сақталу мерзіміне қарай жіктеледі:
* 30 ... ... 30-90 ... ... 90-180 ... дейінгі;
* 180 күннен 360 күнге дейінгі;
* 360 күннен жоғары.
Мерзімді депозиттер бойынша, салым иесінен алдын ала ... ... ... ... ... талап етеді. Өтініш беру уақыты алдын ала келісіледі және депозит бойынша, соған сәйкес пайыз белгіленеді. Әдетте, алдын ала ... ... ... жеті ... ... ... ... депозиттердің мынадай ерекшеліктері болады:
* есп айырысу үшін пайдаланылмайды, әрі ... ... ... да есеп айырысу құжаттары толтырылмайды;
* шоттағы қаражат баяу айналады;
* тұрақты пайыз төленеді;
* пайыз мөлшерінің ең ... ... ... ... ... реттеліп отырады;
* ақшаны алуы туралы салым иесінің алдын ала хабардар етуі талап етіледі;
* бұл шоттағы қаражаттар бойынша ең төменгі ... ... ... бір ... таралған депозиттердің түрі - жинақ салымдары.
Олардың белгіленген мерзімі жоқ, қаражатты алуда ескертуін талап етпейді, салымның жоғарғы шегі шектелген, ... салу және алу ... ... ... ... ... үшін мұндай шоттар қосымша жұмыстарды талап етеді: оперцияны рәсімдеу қиынырақ, кітапшаны жоғалту және ... алу ... сай екі ... ... ... ... және тағы басқа. Компьютердің көмегімен жасалған жеке бет шоты туралы ... ... ... ... ... ... ауыстыруға мүмкіндігі бар.
Жинақ ... ... ... ... Бұл ... түрі бойынша, мерзімді депозиттерге қарағанда төменгі мөлшерде пайыз төленеді. Жинақ салымдар жинақ кітапшалары негізінде толтырылады.
Жинақ салымдардың мынадай ерекшеліктері болады:
* ... ... ... ... ... ... ... қаражатты алдын ала алу барысында ешқандай да ескерту талап етілмейді;
* ақшаны шотқа саларда немесе шоттан ... ... ... ... қаражаттар қозғалысы көрсетілетін жинақ кітапшасының болуы талап етіледі.
Отандық банктік тәжірибеде жеке тұлғаларға ... ... ... ... операцияларының мерзіміне және мазмұнына қарай мынадай түрлерге ... ... ... ... қосымша жарна қосатын мерзімді жинақ салымдар;
* ұтыс салымдары;
* ақшалай-заттай ұтыс ... ... және ... ... ... ала ... ... салымдар;
* валюталық салымдар.
1.2 Коммерциялық банктердің депозиттік саясаты
Депозиттік саясатзерттеу жұмысында салымшылар мен басқа да ... ... ... ... ... стратегиясы мен тактикасы ретінде қарастырылып отыр және қаражат көздерінің ең тиімді ... ... ... береді. Бұндай тәсілдеме банк ресурстарының тиімді, оңтайлы комбинациясын анықтауды ... ... ... ... ... - бұл ... көп ... міндет, оның шешімінің негізі біздің ойымызша елдің ... ... ... ... банк ... ... ретінде банктің клиенті және мамандары табылады. Олардың ынталары әрқашан біріне сай келмейтіндігі айқын. ... ... ... ... ең алдымен, олардың мүдделерінің келісуін болжайды.Бұдан басқа, депозиттік саясат коммерциялық банктің ... ... бір ... ... ... саясат үшін тиімділіктің, оңтайлылықтың жалпы талабына бағынады- бұл өтімділік, табыстылық және ... ... ара ... ... саясатының мақсаты - олардың активтері мен пассивтерінің үйлесімділігі мен тиімділігін қолдау үшін жеке және заңды тұлғалардың ақшалай ... ... ... ... ... табылады.
Банктің депозиттік саясатының негізгі міндеттері:
* халықтың қысқа мерзімді депозиттеріне қарағанда ұзақ ... ... ... және ... ... ... ... көздерін қалыптастыру;
* талап еткенге дейінгі депозиттердің баламасы ретінде карточкалық шоттарды (пластикалық карточкаларды) кезеңдер бойынша ... ... ... ... және онымен байланысты банктік қызметтер ауқымын кеңейту;
* ... және ... емес ... ... ... ... ... саясаты олардың тарифтік, мүдделік саясаттарымен өзара байланысты болады және келесі мәселелерді шешуге бағытталады:
* барынша аз қаржылық шығындарды жұмсап, жеке және ... ... бос ... қаражаттарын тарту;
* ақшалай қаражаттарды шоғырландыру үшін депозиттердің жаңа түрлерін дайындау және енгізу;
* инвестицияны қаржыландыру мен несиелеу үшін депозиттердің ... ... ... депозиттерге қызмет көрсету бойынша банктің шығындарын азайту және т.б.
Депозиттік саясаттың қағидалары:
* ақшалай қаражаттарды депозиттерге орналастырудың еріктілігі және ... ... ... ... ... ... ... тұрғысынан қарағанда депозиттік өнімдердің бәсекеге қабілеттілігі;
* жинақтарды жинақтау үшін депозиттердің шартының ... ... ... ... ... ... ... тарту әдістерін, депозиттерді сақтау мерзімдерін оңтайландыру, қызмет корсету аясын кеңейтуді, клиенттерге қызмет көрсету ... ... ... ... ... жолымен жүзеге асырылады.[13.17-19б]
Банктің депозиттік портфелінің оңтайлылығы және диверсификациясы өтімділікті ойдағыдай басқаруға қажетті шарт болып табылады. ... ... және ... ... ... қабілетсіздігі тиімді келісім-шарттардың тез арада жоғарылауына, оның бәсекелік позициясының әлсіздігіне және ақырында, нарықтық қатынастың өміршең қабілетті субъектісі ретінде ... ... ... Банк қызметінің мақсаты (басқа да экономикалық қызметтер сияқты) - минималды тәуекелділікте максималды мүмкін пайда (табыс) алу. ... ... бұл ... - ... табысқа немесе табыстың тәуекелге қатынасы. Табыстылық пен тәуекелдің оңтайлы комбинациясы тәуекелдің ... ... үшін ... жету ... эквивалентті бөлу табыстың тәуекелге қатынасы үшін максимумға жету ... ... ... пен ... ... ... ... моделіндегі бағалы қағаздар портфелінің оңтайлы бір уақытта ұштастырылуы мынадай екі ... ... ... ... ... ... пен ... бұдан басқа ешбір комбинациясы берілген табыстылықтың көп немесе тәуекелдің аз ... ... ... ... пен ... ... ... ешбір комбинациясы берілген аз немесе табыстылықтың жоғары деңгейінде қамтамасыз етіле алмайды.
Мұндай комбинация тәуекелдің бір түрін ғана ... және ... ... ... тек ... ғана болған кезде қалыптасады. Көп қабылданған тәуекел және ... ... ... ... ... мұндай оптимумдар бірнешеу болуы мүмкін, ол тәжірибеде ... ... ... ... ... ... пен тәуекелдің ара қатынасының оңтайлылығын іздеу кезеңі бойынша өткізіледі, тәжірибеде жүзеге асыру жолында тізбектілік итерацияда негізгі бағыттарды байқай ... ... ... ... ... жоғары жағдайында.
Дегенмен, саналы тәуекелді қабылдаудан басқа, оны минимизациялауды банк өзінің қызметін мыныдый түрде: минимумды ... ... ... табысты қамтамасыз етуде іске асыру керек. Мұндай минималды табыс деңгейі деп табыстылықтың жеткіліктілігін айтамыз. Онда табыстылықтың тәуекелділігін бірнеше аймаққа бөлуге ... оның ... ... ... ... ... [14.25-29б]
Болашақтағы сұраныстың анықталмаған жағдайында өтімділіктің қалыпты мөлшерін анықтау қиын. Коммерциялық банктердің өтімділік жағдайын нақты бағалау үшін анықталған кезеңде ... ... ... және ... ... ... ... деңгейде өтімді активтердің нақты болжамдары қажет.
Несиелік саясатты әзірлеу кезінде:
1.базистік кезең деңгейімен ... ... мен ... әр ... күтілген өзгерістеріне сүйенуі мүмкін.
2. банктің өтімділік ресурстарының қажеттілігін есептегенде.
Коммерциялық банктердің несиелік саясатын анықтайтын ... ... ... үш негізгі фактор әсер етеді:
А) салым сомасының азаюына немесе көбеюіне байланысты қаражаттарды сатып алу немесе жоғалту;
Ә) инвестиция және ссуда сомаларының ... мен ... ... ... ... ... ... салым сомасының қысқаруынан немесе өсуінен міндетті резервтік мөлшерінің төмендеуі немесе өсуі.
Коммерциялық банктердің депозиттік саясатын анықтауда нарықтың ... ... ... ... банктің ресурстарының оңтайлы комбинациясының критерийлерін, негізгі талаптарын жасауға болады. Сонымен бірге, ... ... ... ... таңдаулы банктің депозиттік саясатының ерекшелігі айырықша көрінеді және ... ... үшін ... ... болуы керек.
Қазақстан банктерінің депозиттік саясатының жалпы оңтайлыкритерийлерімыналар:
* банктің қаржылық тұрақтылығы, оның ... ... ... тұру үшін ... ... депозиттік, несиелік және басқа да операцияларының өзара қатынасы. Жекелей алғанда, активтер мен пассивтердің келісуі қажет ... ... ... ... және ... ... бойынша), яғни банктің депозиттік саясатты жүргізгенде депозиттер портфелінің оңтайлылығын банкке деген салымшылар (заңды және жеке тұлғалар) талабының жиынтығы ... ең ... ... өтімділіктің және табыстылықтың, тәуекелдің дәрежесін анықтайтын критерийлердің негізінде жіктеліуінің (несиелік ... ... ... ... ... мен мерзімі, талап ету дәрежесіне, проценттік ставка деңгейі және т.б.) қалыптасуына үлкен көңіл бөлу ... банк ... ... минимизациялау мақсатында диверсификациялау;
* депозиттік портфельді сегменттеу (клиент, өнім және нарық бойынша);
* әр түрлі ... ... ... ... ... жоғарғы депозитіндегілер, байлар, кедейлер үшін әр түрлі өнімді жинақтау);
* банктің өнімі және қызмет көрсетуі басқа бәсекелес ... ... ... керек (сапасы, бағасы бойынша және т.б.);
* жоғары тәуекел жағдайында банктің депозиттік ... ... ... ... ... тұрақты және "ұшпалы" ресурстардың оңтайлы үйлесуін қамтамасыз етуде ресурстардың тиімді комбинациясының қажеттігі сонымен қатар ... ... ... ... ... портфель мен салымдардың гаммасын тұтасымен қалыптастыру процесінде өміршендік кезеңде есепке алу концепциясы.
Депозиттік саясаттың оңтайлы критерийлерін ... әр ... ... анықталады (банктің мөлшеріне, оның персоналдарының квалификациясына, олардың орындаған операциялары және қызмет көрсетулерінің өзіндік құны және т.б.) Мысалы, ... ... ... ... ... ... төмен жіктері үшін; VIP-клиенттер үшін; халықтың тұрмысы жоғары жіктегілер үшін) нақты аймақта өзінің операцияларын ... ... ... ... қызмет көрсетудің анықталған түрлеріне арналған нарықтық стратегияны банк таңдайды, оның оңтайлы көрінісі біршама дәрежеде ... ... ... ... көрсету нарығын маркетингтік зерттеу нәтижесі жоғарыда айтылғандай, сонымен қатар шетелдік ьанк тәжірибесін зерделеу мынадай қорытындағы ... банк ... ... ... ... ... ... бұл - салымдар гаммасының кеңеюі. Берілген жағдайды негіздеу үшін депозиттер нарығының қазіргі жағдайын және жекелей алғанда, Қазақстандағы банктердің ... ... ... өте қажет.
Салымдар бойынша операциялар несиелік айналымның және халықтың жинақ ақшаларын оңтайлы ұымдастыру мәселесіне тікелей байланысына қарамастан, осы уақытқа дейін "депозит" ... ... ... мен ... ... ... ... анықтамасы жоқ. [15.17-21б]
Осы зерттеу жұмысында депозиттер - банк кітабындағы келісім және шарт бойынша қаражаты немесе банкке ... ... бар ... ... тіркеу ретінде қарастырылады. Сондықтан, бағалы қағаздарды жатқызуға болады және банктерге клиенттердің ... ... ... ... ... ... әр түрлі белгілері бойынша жіктеуге болады. Бірақ бағалы қағаздарды жіктеу мәселесі экономикалық әдебиеттерде жеткілікті дәрежеде өңделген, ал ... ... ... тудырып отырған мәселе.
Депозиттік операцияларды жүргізген кезде, әр банк онымен жасаған депозиттік саясатты ұстанады. Оның ... ... ... ... ... ... ... болашақта пайда алу үшін жағдай жасауға әсер етуге болатындай ұымдастырылады;
2) ұйымдастыру процесінде депозиттік операциялар ... әр ... және әр ... депозиттердің сәйкестігін қаматамасыз ету керек;
3) бакнтік операцияларды жүзеге асырған ... ... ... мен ... және несие салымдарының сомалары мен мерзімдері бойынша қарыздарды беру операциялары және депозиттік операциялар арасындағы өзара байланыстылығы мен ... ... ... ету қажет;
4) депозиттік операцияларды ұымдастыру процесінде банк балансының өтімділігін сақтауды ең жоғары дәрежеде қамтамасыз ететін мерзімді депозиттерге ерекше ... ... ... ... ... ... банк депозиттік шоттардағы бес (активті операцияларды тартылмаған ) қаражаттардың резервтері минималды болдыруына тырысу ... ... ... ... және клиенттерге қызмет етуге, мәдениеті мен сапасын арттыруы шараларын қолдану керек. Бұл депозиттерді тартуға әсер етеді.
Депозиттік саясаттың маңызды тетігі - ... ... ... ... үшін ... ... Депозиттер бойынша процентті орнатуға әсер ететін бірқатар факторлар болады. Шартты түрде оларды сыртқы ... ... және ... қызметінен және оның контактілік аудиторияларына тәуелді емес) және ішкі (олар банктің ішкі саясатының және контрагенттердің әсерінен қалыптасады) деп ... ... ... банк ... ... ... ставкасы;
* қорлану нормасы;
* ақпараттың деңгейі;
* банктік қызмет нарығындағы сұраныс пен ұсыныстың қатынасы;
* әлемдік ... ... ... ... деңгейі.
Ішкілерге:
* операцияның мазмұны, яғни депозиттің түрі, мерзімі, сомасы және т.с.с.
* клиенттің сипаттамасы;
* берілген банкте қолданылытын баға белгілеудің ... ... өз ... ... бойынша әр түрлі болса, соғұрлым ол бойынша әр түрлі процент ставкалар орнатылады. Банктің депозиттің әр түрі бойынша операцияларынан кірістер мен ... әр ... ... Төменде шығындарды функционалды талдау беріледі.
Ең арзан депозиттер- бұл чектік депозиттер, соның ішінде кәдімгі пайысыз ... ... ... жасау мен есептуге байланысты шығындар, шығындардың ең үлкен бабын құрап тұрғанмен, кәдімгі чектік депозиттер бойынша салымшылар шамалас пайыздық табыс ... бұл ... ... басқа көздеріне қарағанда шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.
Депозиттің экономикалық категориясының айрықшалығын сипаттайтын келесі қасиеттерді бөліп ... ... ... ... салымның қайтару мерзімі келген мезетте салынған ақша қаражаттарының қайтарылуын белгілейтін банкттердегі ақшалай қайта бөлулер үрдісін қарастырады.
* ... жеке ... ... ретінде капитал мен тығыз байланысты. Мұндай қайта бөлу қатынастарының пайда болу ... ... ... ... ... берілетіндіктен, депозиттің табыс алып кететіндігімен белгіленеді.
* Депозиттер ... ... ... ... сипатталады. Бұл мерзімді салымдар, ұзақ мерзімді салымдар да болуы мүмкін.
Депозиттік операциялары барысында пайда ... ... бөлу ... ... ерекшеліктері оған келесідей анықтама беруге мүмкіндік туғызады:
.
Депозиттік нарықтың әрекет ету ... ... ... ... ... ретінде банктер рекше рөлге ие. Ақшалай табыстар мен тұрғындар жинақтауларының ... - ... ... қызметі. Банктер уақытша бос, пайдаланылмайтын ақшалай табыстар мен тұрғындардың жинақтауларын аккумуляциялайды. Ақшалай жинақтауларын, салымдарды сақтау тұрғындар үшін де, мемлекет үшін де ... ... ... немесе ұтыстар түріндегі табыс төленеді.
Банктің депозиттік саясаты қалыптасатын қатынастар жүйесі салымшыларды ... және ... жою, ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасын жетілдіру бойынша шаралар кешенін білдіреді.
Банктер өз қызметін жүзеге ... ... ... ... түрлеріне кез болады. Ең кең таралған тәуекелі түрі - бұл ... ... ... ... ... ... коммерциялық банктері қызметті тәжірибесінде депозиттер бойынша сыйақы (мүдде) пайыздық ставкасын ... ... ... ... ... ... саясатына сай жүзеге асырылады.
1 - блок ақпараттық блок
Депозиттік ресурстардың барлық түрлерін жинау және талдау
2 - блок ... ... ... блогі
Ресурстардың сомалары, кезеңдері, клиенттер топтары бойынша жіктеу
3 - блок ... ... ... ... ... ... бағалау әдістері
4 - блок сақтандыру блогі
Депозиттерді сақтандыру (ұжымдық, өз ... ... - блок ... қаражаттарды құрылымдық талдау блогі
Банктің депозиттік портфелінің тиімділігін талдау
1.3 - ... ... ... ... басқарудың блок - схемасы
--------------------------------------------------------------------------------
2 КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ ... ... ... ... ... АҚ-ы мысалында
2.1 Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктердегі депозиттік базаны бағалау
Қазақстан Республикасының депозит нарығы күрделi де қарқынды дамьш келе ... жүйе бола ... iшкi және ... ... әcepін әр уақытта өзiне қабылдап отыр. Экономикадағы әр түрлi экономикалық, саяси және әлеуметтiк ... әcepi ... ... ... да әсер eтeдi. ... қарамастан депозит нарығының даму қарқыны өзiнiң жеке заңдылықтары мен ерекшелiктерiне ие болып отыр. Бұл ... ... ... ... ... ... және ... есептеген статистикалық мәлiметтер негiзiнде депозит нарығына мiнездеме бере отырып, оны сaлыстырмалы тaлдay негiзiнде көpceтyгe болады (2-кесте). Депозиттерге әрбiр ... ... ... ... ... ... жасайтын болсақ банк жүйесiндегi депозиттердiң 2010 жылдың қаңтарынан бастап 2012 жылдың ... ... ... ... ... ... Бұл өсiм 2010 ... қаңтарында 73464 млн. теңгеден 2013 жылдың тамызында 497904 млн. теңгеге дейiн өсiп, 7 есеге жуық көлемдi құрады.
2-кесте Коммерциялық ... ... және оның ... ... ... (млн. ... түpлepi
бойынша
Субъектiлерi бойынша
Ұлттық валюта
Шетелвалютасы
банктiк емес
заңдытұлғалар
Жеке тұлғалар
2011
739468
400071
339397
396848
342620
2012
1219177
669754
549423
781733
437444
2013
1349063
734717
614346
763018
586045
Ескертпе - дерек көзі: Статистикалық бюллетень - ... 2013 ... жыл ... ... ... 1993 ... бастап 2010 жылдың 1 қаңтарына дейiн екiншi деңгейдегi банктердегi депозиттердің көлемi бiрқалыпты деңгейде болды.
2010 жылдың қаңтарынан, 2010 ... ... ... ... ... ... 73464 млн. теңгеден 120681 млн. теңгеге дейiн өстi. Бұл 47000 млн. теңгенi құрады. Осы өciм ... ... ... депозиттердің кейбiр жылдардағы сомасына тең (2002 ж). Miнe осы кезден бастап Қазақстан Республикасының Банк ... жеке және ... ... ... салымдары үздiксiз өсу үстiнде.
2010 жылдың тамызында депозиттер ... 120681 млн. ... ... 2011 ... ... ол 168 156 млн. ... құрап, 48000 млн. теңгеге өсті. Ал 2011 жылдың қаңтарынан бастап 2012 жылдың қаңтарына дейiнгi аралықта депозит сомасы 168 156 млн. ... 284 533 млн. ... ... өсiп, ... өciм 116 000 млн. ... ... (1-сурет).
Банк жүйесіндегі депозиттердің кезеңдер бойынша өсу қарқыны, млн.теңге
1-сурет
2012 жылдың қаңтарында депозиттер сомасы 284 533 млн. теңгені құраса, 2013 ... ... бұл ... 420 725 млн. ... ... Бұл ... өсім 136 000 млн. теңгеге өсті. Ал осы өсiмнің 107 000 млн. тeңгeci 2012 жылдың қаңтар айы мен ... ... ... банк ... ... ... өciм ... тарапынан экономикамызға ақшалай қаражаттарды тарту мақсатында шетелдердегi банктердiң шотында жатқан және көлеңкелi бизнесте жүрген ақша қаражаттарын жария ету ... ... ... ... ... Бұл банк жүйесiндегi депозиттердің жалпы өсу тенденциясын көpcетeтін мәлiметтер болатын болса, келесi сандық статистикалық талдау осы депозит нарығының құрылымдық кезеңаралық ... ... ... ... заңды тұлғалардың депозиттері 763018 млн. теңгені құраса, жеке тұлғалардың депозиттері 586045 млн. теңгені құрады.
Ендi ... ... ... Коммерциялық банктерiндегi депозиттердiң жағдайына тaлдay жасайтын болсақ АҚ-нда ... ... 2011 ... ... ... 228593 млн. ... 2012 жылдың осы кезеңiнде 319888 млн. теңгенi құрап, aлдыңғы жылмен салыстырғанда 91295 млн. тeңгeгe өскен (3-кесте). ... - ... ... қатардағы Коммерциялық банктерiндегi депозиттердiң жағдайы

Банктер атауы
жылдар
Салымдардың барлығы (млн. ... ... ... (млн. ... ... ... ... Банктің үлесі, %
1
Қазақстанның Халық Банкі
01.02.2011
228593
108649
24,34
01.02.2012
319888
132895
22,03
2
Казкоммерцбанк
01.02.2011
197827
78588
17,61
01.02.2012
303405
102199
16,94
3
ЦентрКредит Банкі
01.02.2011
91546
44765
10,03
01.02.2012
139703
64844
10,75
4
АТФ Банкі
01.02.2011
69161
14889
3,34
01.02.2012
114371
25668
4,26
5
Темір Банк
01.02.2011
19890
5691
1,28
01.02.2012
41587
10025
1,66
Ескертпе - дерек ... ... ... - ... 2012 ж.
АҚ-да барлық салымдар 2011 жылдың ақпан айында 197827 млн. теңгенi, 2012 ... осы ... 303405 млн. ... ... ... ... салыстырғанда 105578 млн. тeңгeгe өскен.
АҚ-да барлық депозиттер 2011 жылдың ақпан айында 91546 млн. теңгенi, ал 2012 жылы 139703 млн. ... ... ... ... осы ... ... ... қарағанда 48157 млн. теңгeгe өскен (5-сурет).
Екінші деңгейдегi банктердегi депозиттердiң салыстырмалы өсу қарқыны, млн. теңге
228593
319888
197827
303405
91546
139703
69161
114371
19890
41587
0
50000
100000
150000
200600
250000
300000
350000
2011
2012
Халы
?
Банкі
Казкоммерцбанк
ЦентрКредит Банкі
АТФ Банкі
Темір Банк
5-сурет
... ... ... 2011 ... ... ... 69161 млн. теңгенi, ал 2012жылы 114371 млн. теңгенi құрап, алдыңғы жылдың осы кезеңiндегi барлық салымдарға қарағанда 45210 млн. ... ...
... ... ақпан айында барлық депозиттер 19890 млн. теңгенi, 2012 жылы 41587 млн. ... ... ... осы ... ... ... қарағанда 21697 млн. тeңгегe өскен.
Бұл бөлімді қорыта келе Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің ... ... ... ... жыл ... ... ... 1993 жылдан бастап 2010 жылдың 1 қаңтарына дейiн бiрқалыпты деңгейде болды. Ал 2011 ... ... ... ... күрт ... ... себебі ретінде халықтың әл-ауқатының жақсаруын және 2010 жылдың қараша айында жеке тұлғалардың салымдарына ... беру ... ... ... ол өз ... ... ... салымдарға деген сенімділігін арттырғандығын айтуға болады.
--------------------------------------------------------------------------------
2.2 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның депозиттік операцияларын талдау
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-дағы №2 дербес ... ... ... 2011 ... 1 қаңтарына 465 476 мыңтеңгені құраса, 2012 жылдың 1 қаңтарына 933 323 мың ... ... 2 есе ... ... ... ... ... 467 847 мың теңге өсім мөлшерінде болды (6-сурет).
7-сурет - "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ы депозиттерінің құрылымы, мың ... ... банк ... ... ол ... және жеке ... кең ... банктік қызметтер ұсынады. Нарықта банкаралық несиелер бойынша банк жоғарыда тұр.
-ң дәстүрлі салым түрлері: талап ету аманаты, ... ... ... шұғыл аманаты, қосымша жарнасы бар шұғыл аманаттары, жинақтау қорлары, балаларға арналған мақсатты қорлар, т.б. көптеген бар.
Банктің ... ... ... жеке және ... ... резидент, резидент еместер бола алады.
Салымшылар салымды шектеусіз мерзімге аша алады және ... ... ... ... ... салымды алу және беру операцияларын ережелеріне сәйкес және оның қадағалауы бойынша ... ... ... және ... ... ... ... ақшалай және ақшасыз жолмен жүргізіледі.
Салымның минималды соммасы -ның есебімен жүргізіледі, ал ... ... ... ... үшін банктік шот ашу банктік салым келісім шарт немесе салым кітапшасы ... ... сол ... ... ... ақша ... ... және шарт бойынша салымды қайтарады.
Салым бойынша сый-ақыны беру, сый-ақы мөлшерін -ң директорлар мүшелері ... Банк жеке ... және ... салым қабылдайды.
Талап ету аманаты.Жеке тұлға талап ету салымындағы жатқан ақшаны кез-келген уақытта немесе толығымен ала алады. 10 күн ішінде ... ... үшін ... ... Бұл ... ... ... мерзімі шектелмейді. Салымшы талап ету аманаттарына ақша қаражатын салған кезде есеп айыру бөлімінің қызметкеріоны келісім ... ... екі ... ... ... ... Сомманы салғандығы туралы растау үшін салымшыға салым кітапшасы беріледі. Салым ... ... ... ... ол шот ... ... ... істегенде қажет. Шот бойынша кіріс және шығын операциялардың тізімі осы салым кітапшасында ... ... ету ... ... сый-ақы банктік салым келісім шарты арқылы төленеді.
Салымшының тілегі бойынша толық соммамен немесе бөлшек соммамен банкке аударуға болады.
Салымшыдан банк ақшаларды ... және ... үшін ... ... ... алымдар ұсталынады.
Талап ету салымдарының көлемі 30%-дан аспауы керек, яғни жалпы салым көлемінен аспауы керек, асатын болса, банк өтімділігінің төмендеуіне ... ... ... ... ... оның ... шоты бар есеп айырысу бөлім банкінде безендіре алады. Кепілхат екі экземплярда толтырылады және ... ... ... Бірінші экземпляр келесі бақылауға беріледі, ал екінші ... ... ... ... ақша алу үшін ... Сенімді тұлға салымнан ақша үшін кепілхат, салым кітапшасы мен жеке ... ... ... ... ... кезде қасында сенімді тұлға тұрса, салымшы бланкке деп жазады.
Егер кепілхат банктен тыс безендірілсе, онда ол былай куәлендірілуі тиіс:
- ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін жерінен;
- осындай құжаттарды куәлендіре алатын ұймдармен.
ҚР-ң 167 азаматтың кодексі бойынша нотариалды куәлендіретін ... ... ... ... емхана, санатория, кәрілер үйі, мүгедектер үйі врачтар мен медициналық орынбасардың сенімді тұлғалары үшін кепілхаты;
- әскери ... ... ... ... ... жатқандығы туралы емхана орынбасардың кепілхаты;
- нотариалды қызметі жоқ ... ... ... ... ... онда істейтін қызметкерлер үшін командирдің кепілхаты.
- бостандық құқығынан айырылған ... ... ... ... ... ... ... қабілеті жоқ кәмелетке толған азаматтар үшін, олардың социалды қорғау басшысының куәлендірген кепілхаты.
Кепілхатты банкке ұсынған кезде есеп айырысу бөлімінің қызметкері кепілхаттың ... ... ... тексереді, салымшының куәліктегі қол үлгісімен қол үлгісі бар ... және ... ... ... ... қол ... қол үлгісі бар құжатпен және жеке куәліктегі қол үлгісін ... Егер ... ... дұрыс болса, есеп айырысу бөлімінің қызметкері шығыс ордерге сенімді тұлғаның жеке куәлігіндегі мәліметті жазып, өзінің қолымен куәлендіреді.
Егер де кепілхат ... ... ... п.6.6. ... ... ... ... рет алуға безендірсе, онда сенімді тұлға есеп айырысу бөліміне келген кезде сол нотариалды безендірген кепілхаттың көшірмесін ... ... Ал, егер ... есеп айырысу бөлім банкінде безендірілсе, ақша алу кезінде, есеп айырысу бөлімі берген кепілхаттың көшірмесі көрсетіледі. Сенімді тұлға 3-ші тұлғаға ... ... ... беру ... ол ... ... ... беруі керек және нотариалды куәлендірілген болуы керек.
Кәмелетке толмаған салымшыға кепілхат берілмейді. Ал, кәмелетке толмаған салымшының ... ... ... болу үшін кепілхат беріледі.
ҚР-ң шетел мемлекеттерін тұратын азаматтарына салымшылар кепілхатын ҚЗ-ң консулдық ұйымдары куәлендіріледі.
Салымшы банкке артындағы мұрагеріне өзі өлген ... ... ... ... ... ... ... ұйғарымда салым бір немесе бірнеше жеке тұлғаларға мұра болуы мүмкін.
Кәмелет жасқа ... ... ... ... ... ұйғарым салымшының тірі кезінде салыммен қолдану құқынан айырмайды.
Салымшының ерте безендірген мұрагерлік ұйғарымда өзгертуге немесе ... ... құқы ... ... ... болған жағдайда ғана мұрагерге тастаған тұлғаларға беріледі. Салымды алу үшін мұрагерлер, салымшының өлу туралы куәлігі мен мұрангерлік ұйғарымда көрсетуі тиіс.
Мұрагерлік ... ... ... жазылып, нотариалды конторада куәлендірілген болуы керек. Нотариалды куәлендірілген мұрагерлікке келесілер теңесе ... ... ... ... ... азаматтардың мұрагерлік ұйғарымын сол емхана немесе санатория бастықтарының куәлендірулері;
- емхана, санаторияда емделіп жатқан әскери қызметкерінің мұрагерлік ұйғарымын сол әскери емханалық ... ... ... ... әскери бөлімдерде нотариалды кеңсе болмаған жағдайда, әскер қызметкерлерінің немесе сонда істейтін қызметкерлердің мұрагерлік ұйғарымын сол ... ... ... ... ... ... ... азаматтардың мұрагерлік ұйғарымын, түрме бастықтарының куәлендірулері;
- ҚР-ң халауымен кемемен, ішкі жүзуге кеткен азаматтардың мұрагерлік ұйғарымын, кеме ... ... ... ... ... мұрагерлік ұйғарымын, экспедиция бастықтарының куәлендірулері;
Жасалған мұрагерлік өсиетті салымшы банкке ... есеп ... ... қызметкері компьютерде белгі қойып, келісім шарт бойынша ... ... ... сақталынады.
Егер салымшы салымды бірнеше тұлғаларға жазатын болса, әр тұлғаның үлесін көрсетіп кету керек. Егер әр тұлғаға үлес ... ... ... ... беріледі.
Үлесті нақты ақша түрінде жазбау керек, өйткені салымды берген уақытта оның сомасы өзгеруі мүмкін.
Салымшыға мұрагерлік ... ... ... ... ... ... ие, яғни шоттан соманы көрсетілген уақытта беруін немесе белгілі бір ... ... ... ... ... салым бойынша мұранерлік өсиет болмаса, онда мұрагерлер салымды алу үшін салымға құқылы деген нотариалды ... ... ... болуы керек, егер нотариалды куәлендірілген құжат заң ... бәрі ... ... ... оның ... ... ... адам, артына мұрагерлік өсиет тастамаса, банк оның туысына немесе басқа да тұлғаға салымшының өлу туралы куәлігін ... ... банк ... ... ... 25 ... аспайтын ақша мөлшерін жерлеу тәсілі үшін береді.
2.3 АҚ-ның несие және депозит нарықтарындағы операцияларын салыстырмалы талдау
Жалпы халықтың көзқарасы бойынша банк ... ... ... ... ... ... ... операцияларға пайдаланылады деген болжам бар. Бұл сырт қараған көзге осылай көpiнyi мүмкiн. Өйткенi, әрбiр банк өзiнің депозиттiк және несиелiк саясатын ... ... ... негiзге ала отырып құрады. Сонда ғана банктер ... ... ... алу ... ие болады. Коммерциялық банктердегi тартылған мерзiмдi депозиттердің 60-70 %-i, талап еткенге дейiнгi депозиттердің 10-20 %-i ... ... ... ... ... ал ... бөлiгi басқа да активтiк операцияларды орындауға пайдаланылады. Бiрақ бұл ... ... ... ... ... сақталынып отыр деп айту қиын. Онан басқа банктердің банкроттыққа ұшырап, өз депозиттiк мiндеттемелерiн орындай алмауынан кө0руге болады. ... ... ... ... ... яғни ... нәтижесiнде белгiлi уақыт iшiнде бiрнеше есе депозиттiк салымдар мен несиелiк ресурстарды көбейтетiнiн ескерсек, онда халықтың қолындағы банк жүйесiне ... ... ... ... ... eкeнiн түciнyгe болады. Бұл айтылған жағдайдың механизмiн мына келесi 8-суреттен көруге болады.
Депозиттердiң несиеге айналу механизмi
Тауар және қызмет нарығы
Жеке және ... ... ... ... ... ... ... процестерi тауар және қызмет нарығынсызтолығыменен iскe аспайды. Өйткенi, жеке және заңды тұлғалардың барлығы тауар өндiрiсi және ... ... ... ... етедi және өз еңбектерiнiң нәтижелерiн тауар және қызмет нарықтарында сата отырып, табыс табады. Осы тапқан табыстарыныңқорланатын бөлiгiн депозит нарығында салым ... ... алу ... ... Ал ... жеке және ... тұлғалар тауар өндiру немесе қызмет көрсетудi жандандыру мақсатында несие нарығынан ... ала ... ... және ... ... ... Бұл алынған несие сомасы тауар немесе қызмет нapықтapындaғы тауар ... ... ... көрсетушi тұлға арқылы банк жүйесiне депозит peтiндe қайта барады. Мұны мысал peтiндe қарастырып көpceтeтiн болсақ, ол мына келесi ... ... ... ... ... мен ... циклдiк көбеюi
Банктер
Депозитгер
(доллар)
Несиелер
(доллар)
Резервтiк талап
(доллар)
1
2
3
Банк 1
1000.0
950,00
50,00
Банк 2
950 00
902,50
47,50
Банк 3
902,50
857 37
45,13
Банк 4
857,37
814,50
42,87
Банк 5
814,50
773,77
40,73
Банк 6
773,77
735,08
38,69
Банк 7
735,08
698,33
36,75
Банк 8
698,33
663,41
34,92
Банк 9
663,41
630.24
33,17
Банк 10
630,24
598,73
31,51
10банк үшiн
барлығы
8025,20
7623,93
401,27
Басқа банктер
11947.80
11376.07
598 73
Барлық банктер
үшiн барлығы
20110,00
19000,00
1000,00
*Шет ел ... ... ... ... жоғарыдағы депозиттердің несиелерге айналу процесiн талдай отырып, бүгiнгi таңдағы банк жүйесiне тартылмаған қолда сақталынып отырған ақша қаражаттарының ... ... үшiн аса ... ... ... ... Егер ... заңдыжәне жеке тұлғалар қолындағы көлеңкелi бизнестегi және банкжүйесiне тартылмаған халықтың ақша қаражаттарын экономикаға тартар балсақ,онда шетел инвестициясын ... үшiн ... ... ... eдi. ... бiрге, коммерциялық банктердiң несие ресурстары молайып, пайыздық мөлшерлемесi төмендеп, әрбiр несие ресурсы қажет болған ... ... алу ... ... өздерiнiңәлеуметтiк-экономикалық жағдайларын жақсарту мүмкiндiгi мол болар едi. Бұл барлық мүмкiндiк депозиттердің несиеге айналу механизмiнiң дұрыс жұмыс icтeyi жағдайында ғана icкe ... ... ... үшiн табысты қызмет атқаруы ол мемлекет тарапынан елдің экономикалықөсуге жетудегi саясатының дұрыс қабылданып, шешiлуiмен тығыз байланысты.
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктерi жеке және ... ... ... салымдарды белгiлi-бiр мерзiмге тарта отырып, мерзiм уақытының аяқталуыменен қайтарып беруге мiндеттеме қабылдайды. Ал өз кезегiнде осы ... ... ... ... ... ... сома мен оның ... әр ай сайын қайтарып отыру шартыменен бередi. Мұнан көретiнiмiз қарыз алушы үшiн бәсекелестiктiң орын алып ... ... ... ай сайын тапқан табысын немесе табысы болмай тұpғaн ... ... ... ... бiр ... ... өтeyi ретiнде банкке қайтарып берiп отыруға мәжбүр болады. ... ... алу және оны ... қарыз алушылар үшiн бүгiнгi күннiң ең бiр өзектi мәселесi болып тұр. Егер салым салушы жеке немесе ... ... кез- - ... ... 1200 ... ... ... қаражатты сала отырып, өз капиталы үшiн негiзiнен 12 ай ... ... ... негiзгi сомасын бiр рет қайтарып алу мүмкiндiгi бар. Мұнан түсiнетiнiмiз депозит сомасы мен оның пайызы бiр жылдан ... ... Ал осы ... 1200 ... ... ... ... әрбiр ай сайын негiзгi сомасы мен пайызы қайтарылуы тиiс болып берiледi. Әрбiр ... ... ... ... бөлiгi келесi бiр қарыз алушыларға несие ретiнде берiлiп отырады, яғни банк ... ... ... ... инвестициялау мүмкiндiгiнe ие. Депозиттер банктер үшiн 10% шығынменен тартылып, 20 % мелшерiнде несиеге бiрiншi ... ... ... ... ... ... шарттары мен есебiн әрбiр кезең бойынша сандық материалдар негiзiнде есептеп көрсетейiк. Оны Қосымша Б-дан көруге болады:
Бұл кeстeнің жарты жылдық және жыл ... бiр рет ... ... берiлген есебiн жұмыс соңындағы Қосымша В-дан көруге болады. Есептен көретiнiмiздей несиенің қайтарылу ... ... ... кәсiпкерлер қосымша пайда табу мүмкiндiгiнe ие болып отыр. Осы қаражаттарды тарту пайызы мен ... беру ... ... ... банктiң табысын қамтамасыз eтeдi. Одан кейiнгi қайта инвестициялау барысындағы пайыздар банк үшiн толығыменен табыс көзiн құрайтын маржа болып отыр. ... ... ... алып келyi ... ... операциясының басқа активтiк операцияларға қарағанда ерекше ең ұтымды операциясы етедi. ... ... ... ... алушылардың тәжiрибесiнің молаюына және банктердің несиелiк ресурстарының күннен - күнге артып орналастыруды қажет eтyiнe байланысты ... беру ... ... үшiн ... ... болyға мәжбүр eтeдi. Экономиканың нaқты салаларын несиелеу бүгiнгi күннiң ең басты проблемасы ... тұр. Бұл ... ... ... ... ... мен қадағалауды қажет етеді. Кәсiпкерлердің тиiмдi шартпенен несиелердi алу мүмкiндiгi халықтың әлеуметтiк - экономикалық ... ... ... ... көз. ... ... орындарының ашылуы мен жұмыссыздық азайып, бюджетке төленетiн салықтың ... ... ... атап ... ... органдары кәсiпкерлiктi қолдау мақсатында шағын кәсiпкерлерден әрбiр ай сайын ... ... ... ... әр ... ... төлеу жағдайымен ұзартып отыр. Салықтың әр тоқсан сайын төленуi ... ... ... 3 ай ... ... ... ... табыс табу мүмкiндiгiн берiп отыр. Оcыдан келiп тұжырымдайтынымыз - егер коммерциялық банктер ... ... беру ... несиенің қайтарылу шартын 3 айдан, 6 айдан немесе 1 жыл соңында қайтару жағдайымен өзгертсе, онда ... ... ... және әрбiр айдағы тапқан табыстарын қайта инвестициялау нәтижесiнде қосымша табыс табу мүмкiндiгiне ие болар едi. Сондықтан экономика дамып, халықтың ... ... ... ... ... беру ... банк пен ... арасындағы қатынастар eкi жақтың да мүддeciн қорғайтындай болып құрылуы тиic.
Бұл тарауды қорыта келе Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің ... ... ... ... жыл ... ... болсақ 1993 жылдан бастап 2010 жылдың 1 ... ... ... ... ... Ал 2011 жылдан бастап депозиттердің көлемі күрт ... ... ... ... халықтың әл-ауқатының жақсаруын және 2010 жылдың қараша айында жеке тұлғалардың салымдарына кепілдік беру (сақтандыру) ... ... ол өз ... ... ... салымдарға деген сенімділігін арттырғандығын айтуға болады.
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ-ның халыққа ұсынатын ... жеті ... түрі бар: ... ... ... жинақтаушы, Халық зейнеткерлік, Халық төлемдерімен, Халық балалар үшін, Халық әмбебап, ... үш ... ... қатар интернет және интернет-жинақтаушы салымдары бар. Олар бойынша ... ... ... ... жеті ... ... ... айналу процестерi тауар және қызмет нарығынсызтолығыменен iскe аспайды. Өйткенi, жеке және заңды тұлғалардың барлығы тауар өндiрiсi және ... ... ... ... ... және өз ... ... тауар және қызмет нарықтарында сата отырып, табыс табады. Осы тапқан табыстарыныңқорланатын бөлiгiн депозит нарығында салым peтiндe мүдде алу мақсатында ... Ал ... жеке және ... ... ... ... ... қызмет көрсетудi жандандыру мақсатында несие нарығынан несие ала отырып, тауар және қызмет нарықтарыныңқызметiн пайдаланады. Бұл алынған несие ... ... ... ... нapықтapындaғы тауар сатушы немесе қызмет көрсетушi тұлға арқылы банк жүйесiне депозит peтiндe қайта ... ... ... келе ... мен ... ... үшiн табыстың ең негiзгi көзi, ал несиенiң берiлy шарты мен пайызының жоғары болуы кәсiпкерлiктi дамытудағы тежеушi күш деп ... ... ... ... ДЕПОЗИТТІК ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
3.1 Қазақстан Республикасының коммерциялық банктеріндегі ... ... және ... сақтындыру жүйесінің дамуы
Банктік қызметте негізгі проблемалардын бірі депозиттік саясаттың ... ... мен ... қолданылмауы. Сол үшін коммерциялақ банктерде қаржылық жағдайдың тұрақтылығын нығайту мақсатында тиімді банктік саясатты, оның ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру 3 кезең бойынша жүзеге асуы керек:
* Зертеу кезеңі.
* Жоспарлау кезеңі.
* Шешімді қабылдау және қолдану кезеңі.
Зерттеу кезеңінде банк ... ... ... ... яғни, қандай депозиттердің түрлері ең тартымды, қай депозиттерге қандай пайыздық мөлшерлеме белгілеу керектігі зерттеледі. Осының бәрі ... ... ... ... ... ... операцияларды жүзеге асыру барысында қолданылады. Осы кезең ішінде банк нарыққа зерттеу және талдау жүргізеді. ... ... ... ... банктің орны мен ролін, яғни, банктің географиалық орны, клиентке жақындығы, филиалдық ... ... қала ... ... жер, ... жағдайын зерттеп, депозиттік саясаттын алғашқы даму кезеңінде есепке алу керек.
Жоспарлау кезеңіне банк ... ... ... ... ... мен талдауды жүзеге асырады. Сонымен қатар мүмкін болатын тәуекел деңгейін, ұсынылатын қызметтер түрлерін кеңейту және тағы ... ... ... кезеңдерінің негізінде коммерциалық банктердегі депозиттік саясатты қалыптастыру стратегиясы қалыптасады.
1.Депозиттік қызметтер ... ... ... ... ... банктің алатын ролі басты және ең маңызды ... ... ... ... ... банктің орны алға қойған мақсаттарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Банк бұл ... өзі ... ... ... ... ... ... салымшылар және банк қызметкерлерінің өздері осы процестің міндетті қатысушылар болып табылады. Яғни, олардын көзқарастары мен ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
2.Депозиттерді тарту кезіндегі банктін негізгі мақсаттары:
+ халықтың, кәсіпорынның депозиттерін тарту;
+ халыққа қызмет ету жүйесін жетілдіру;
+ ... ... ... жетілдіру;
+ депозиттермен жұмыс бойынша қызметкерлерді профессиялық мамандандыру;
+ банктік ... ... ... проблемалар. Депозиттік операциялармен жұмыс жасау кезінде кездесетін проблемалар: ішкі және сыртқы болып бөлінеді.
4.Банктін депозиттік портфелін қалыптастыру.
5.Депозиттік операциялар ... ... және ... ... ... жаңа клиентерді тарту мүмкіндіктерін потенциалдық талдау
7.Қаржылық нәтижелерді талдау.(Сызба - 3.1., Сызба - ... - 3.1. ... ... қалыптастыру кезеңдері.
Клиенттердің сұранысын зерттеу
Банктің мүмкіндігін талдау
Нарықты зерттеу және талдау
Зерттеу кезеңі
Депозиттерге қаражат ... ... ... максималдау
Банктің депозиттік және несиелік портфелін басқару тиімділігі
Банктің депозиттік ... ... ... ... кезеңі
Депозиттерге қаражат тарту процесі
Жарнама жүргізу
Банктік активтер мен пассивтерді тиімді басқару
Шешімді қабылдау және ... ... өнім ... ... және ... ету ... ... депозиттік портфелінің қалыптасуы
* Қазақстан-Спектр. Ғылыми журнал.№1(19). 2013.
Сызба - 3.2. ... ... ... стратегиясы.
Банк
1. Депозиттік қызмет нарығындағы банктін ролі
2. Депозиттерді тарту кезіндегі банктін негізгі мақсаттары
3. Банктегі негізгі проблемалар.
4.Банктін депозиттік портфелін қалыптастыру.
5.Депозиттік операциялар ... ... және ... ... ... жаңа клиентерді тарту мүмкіндіктерін потенциалдық талдау
7.Қаржылық нәтижелерді талдау.
* Казакстан-Спектр. Ғылыми журнал.№1(19). 2013.
Банк жүйесінде жүргізіліп жатқан ... ... ... мен ... ... қалыптасуы және дамуы бірнеше кезең барысында жүзеге асқандығын көрсетеді. Депозиттік нарық дамуының ... ... ... ... ... болады:
* Бірінші кезең - қалыптасу кезеңі ( 1994 жылдан 1995 ға дейін);
* Екінші кезен - даму ... ... ... ... ... - өсу ... (2010-2012 ж.ж.);
* Төртінші кезең - қарқынды өсу кезеңі (2013 жылдан бастап ).
Осылайша, Казақстандағы депозиттік нарықтың дамуын ... ... ... ... ... ...
* Банктік депозиттер нарығы депозиттер бойынша пайыздақ ставкалар ... ... ... ... ... ... ... яғни 1994 жылдың соңында сезіле бастады.
* Бүгінгі күні банктер арасында ... ... ... үшін ... қызу ... ... банк өз ... байланысты жоғары пайыз ставкаларын, салымдар түрлерінің кең таңдамасын ұсынады.
3) Құнсызданудың бір шама бірге төмендеуінің ... 1994 ... ... ... депозиттер бойынша банктік пайыздар нақты қатынаста оңтайлы бола бастады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жеткізеді.
4) Еліміз тәуелсіздік алған кезеңнен республикамыздың банктік жүйесінде екінші деңгейлі банктер санының өсу тенденциясы байқалады . Алайда,
Ұлтық ... ... ... ... арқасында банктердін селекциясы жүзеге асып, қазіргі кезде нарықта қаржылық іс - әрекет ... ... ... ... сәйкес келетін ең тұрақты және қаржылық әлуетінің болашағы зор ... ғана ...
5) ... арасындағы депозиттер мен салымдарды тарту бойынша ... бұл ... ... ... ... және бұл ... ұсынатын қызметкерлердің білімі мен біліктілік дәрежесінің жетілдірілуіне алып келеді.
Депозиттердің және депозиттік ... ... ... ... дейін дамуы Қазақстан Республикасында нарықтық экономикаға тән, ... ... ... қарай бірте-бірте жүретін болады.Мұндай жағдайлар болып коммерциялық банктердің толық акционерленуі және олардың ... ... екі ... ... ... ... мәнді қызмет етуі, салымшылардың мүдделерін қорғайтын құқықтық базаның жасалуы, ақша айналымын және ақша массасын ... және ... жаңа ... ... ең негізгісі - экономиканың нақты ... ... ... табылады.
Сақтандыру қорының қызметін теориялық және іс-тәжірибелік тұрғыдан зерттей келе, біз бұл қордың қызмет етуіндегі әдістемелік және ... ... ... ... Сақтандырылған депозиттердi өтeyдiң балама әдicтepi:
а) Банк-мост-I. Мост-Банк тұжырымының келесiдей бiр нұcқacы былай: егер Ұлттық банк банкротқа ұшыраған банктiң лицензиясының ... ... ол сол ... салымдарды мiндеттi түрде сақтандыру қорына жаңа лицензия ... яғни ... ... банктiң мiндеттемелерi мен барлық активтерiн қабылдап алады. Бұл лицензия банктің функциясын қатаң шектеп отырады. Мысалы, ол жаңа ... ... ... жаңа ... ... ... ... Оның негiзгi қызметi - сақтандырылған салымшыларға төлемдер төлеу және ... мен ... ... ... ... ... Сақтандырылған депозиттер бойынша төлемдер жүргiзiлгеннен кейiн мекеме жойылады.
ә) Банк-мост-II. Салымшылардың сақтандырылған ... ... үшiн ... жағдайларда жедел процесс болып табылатын депозиттердi мiндеттi сақтандыру қоры пайдалана алатын "мост"-банк идеясы.
Банкротқа ұшыраған банктің лицензиясын алғаннан кейiн ... Банк ... жаңа ... ... бередi. Бұл лицензия жаңа банктің қызметiн сақтандырылған салымшылардың төлемдерiн 30, 60 ... 90 күн ... ... ... ... мүмкiн. Қайта құрылған банк ecкi лицензиясын алғаннан ... ... ... ... ... ... ... мынадай жағдайларды енгiзу керек: жаңа лицензияға сәйкес банк ecкi лицензиясы бойынша ... ... өз ... ... бұл ... ... белгiлi бiр уақыт аралығында және оңтайлы арендалық ставкада операция жүргiзушi терезесiн ашады, ал ол сақтандырьлған салымшыларға төлем төлеуде өзiнің меншiктi ... ... ... ... барлық шығындалған сомалар таратылған мүшелердің сол кезегiнде және сақтандырылған депозиттерге талап болып табылады. ... ... ... ... ... өтеу және ... есептердi кiрiстiрудегi бiрнеше адамдардың немее бiр үлестi ... ... ... ... Есеп ... ... ... және құжаттандыру процесiнде, салымдарды мiндеттi сақтандыру қоры сақтандырылған жедел салымдарды иеленушi тұлғаларға қамтамасыз етедi, Қормен өтелмеген депозиттер бойынша ... ... ... ... қою ... ... ... мен құжаттарды жiбередi. Мұндай мекемелер қордың таратылу жөнiндегi комиссиямен қызмет eтyiнe мүмкiндiгiн беретiн едi.
б) төлемақы ... ... ... банк ... ... eтeтін шоттар мөлшерi шектеулi болуы, тұрғылықты жерi алыста болуы ... ... ... ... ... ... салымшыларға төленетiн төлемақы баламасы тiкелей icкерлi және шығынды-тиiмдi ... ... Қop және оның ... ... ... ... сапарлар жүргiзедi, банкротқа ұшыраған банктің есептi құжаттарын тeкcepeдi және сақтандырылған салымшыларды анықтайды. Содан кейiн сақтандырылған салымшыларға төлемақы төлеудің тiкелей процедурасын ... ... чек ... ... ... қор ... ... төлемақысының сомасына дейiн, таратылған банктің мүлкiне талап қояды.
Бұл әдicтi Қop қатысушы-банктермен балама тәсiлдермен, ... ... ... ... ... ... ... керек. Осы процестің бiр бөлiгi peтiндe, шығындарды тексеру тәсiлдерiн әзiрлейдi. Ол яғни шығындар apacында ... ... ... және ... төлеуге шығындарды алдын-ала бағалау жүргiзедi, сонда ғана қор ... ... ... ... алар еді.
в) ... алу әдici және мiндеттемелердi өзiне алу. Сақтандырылғaн салымдар мiндeттeмe peтiндe банкротқа ұшыраған банктiң өмip сүру ... ... және ... да ... ... ... ... яғни Қopғa сақтандырылған салымдар бойынша өзiнiң мiндеттемелерiн сатып алу келiсiмi туралы (активтер, көбiнесе қолма-қол ақша негiзiнде) мiндeтiн орындау ... ... Бұл ... ... ... үшiн ... енгiзедi. Сол банк берiлген салымдар өтеуде толықтай жауапкершiлiк ... ... ... қазiргi кезде талап етiлетiн "агент" сапасында емес, "принципал" ... ... ... ... тек ... -банктердi қамтиды. Жеңiмпаз қатысушы-банк қорға шартқа отыру ... алу үшiн ең ... ... ... ... банк ... саналады.
Бұдан да үлкен тиiмдiлiкке қол жеткiзу үшiн Қop және оның ... ... ... ... ... төлем қабiлеттiлiгi жоқ екендiгiн растайтын құжаттарын, дepeктepiн тез арада aлyға ... болу ... ... ұшыраған банктiң сaқтандырылған депозиттерi бойынша, оғaн қоса шығарып салу құжаттары және басқа да ақпараттар туралы құжаттары қатысушы-банктiң банке ... яғни ... ... үшiн, банкротқа ұшыраған банктiң қалған құжаттарынан бөлек болуы керек.
Бұл мәмiле Қop және сақтандыру компаниясы арасында жүзеге ... яғни ... ... ... ... және ... ... алушы болады. Өзара шарт тeндepдi жеңiп алушы, сонымен қатар сақтандырылған салымшылар үшiн де белгiлi бiр ... ... ... ... шарт ... ... ... алушының филиал ашуына, жерлерде банкротқа ұшырaған банктiң 30 күн iшiнде ... ... ... ... қиындықсыз алу мүмкiндiгiн пайдаланып талап ете алады. Сонымен бiрге өзара шартта былай айтылады: ... ... ... ... салымшы 30 күн аралығында айыппұл ұстауынсыз өз ақшасын ала алады. Өзара шарт ... ... ... алушы өзiнiң әрбiр офистерi және банкротқа ұшыраған офистердiң, салымшылардың өз ақшаларын алу жерiн және мерзiмiн газетте ... ... ... ... ... ... ... салымшыға почта арқылы оның соңғы адресiмен бiрге банкротқа ұшыраған банктің құжатында көрсетiлген бойынша және бұл оның ... ... ... ... өзiне қабылдағаны және оның ақшасын төлейтiнi туралы ... ... ... ... ... ... ... нұсқамыз peтiндe қор сақтандырылған салымдарды банк-агенткетабыстауға құқығының болуы. Бiрақ та бұл ережелерге есепжүргiзуге, құжаттауға мүмкiндiгiнше талаптың ... ... үлгi ... есеп жүргiзуге талабын төмендейтiн едi, бiрақ сақтандырылған салымшыларға сәйкес хабарламалар енгiзiлетiн едi. Барлық төленген салымдаp және ... ... ... ... олар процестiң аяғына дейiн онда қала бередi, бiрақ қор ... ... ... ұшырайды. Процесс аяғында (айталық 12 немесе 18 ай) барлық талап ... ақша ... ... құжаттармен қайтарылуы тиiс.
Қор жойылyға арнaлған активтерден сақтандырылған ... ... ... ... ... ... қор ... түceтiн мүмкiн қаржы көлемiн есептеу керек. Қор ... ... ... ... ... ... туралы есептiң" шығyына дейiн қайтатын сомаға кем дегенде жылына бiр рет ... ... Бұл ... ... ... қате ... жiбермеуде өте маңызды орын алады.
Қорға саясатты қабылдау немесе қордың aлғашқы шығындарын eкi компонентке бөлу ... ... ... ... ... ... ... резервтерiне қосылатын шығындардың бағалану көлемi;
2) банкрот болған банктi ... ... ... ... Егер ... ... ... қаражаттар сақтандырылған депозиттердi өтеуге жетпесе, екiншi компонентке сәйкес Қор Ұлттық банктен ... ... ол үшiн ... ... ... ... қоя ... де толықтырылған және тез өтелетiн салымдар алдында өтемдер өтелген болса, өткен салымдарды бөлшектеп қайтармай, ... ... ... мөлшерлемесiн азайту ұсынылады. Осылайша қатысушы-банктер Қорға берген қаржыларын қайта алмайтынын және Қор олардың иесi болғанын ... ... егер ... ... ... ... ... қор сомасы осы уақытқа дейiнгi салымдар және инвестициялық табыс сомасынан асатын болса, және оған қосымша қордың aлғaшқы ... 50%-i 500 млн. ... тең ... ... онда олар ... және төтенше салымдарды қорға жүзеге асыру үшiн керек деген ... ... ... ... ... атaлған сомадан басқа жетiспейтiн сомасының жартысы салым peтiндe, екiншi жартысы ҚР Ұлттық банкiнен алынып ... ... ... ... тәртіптерге байланысты бiрқатар сұрақтар туындайды:
- ережеде қарыз бойынша пайыз төлеу туралы тәртiп қарастырылмаған;
- күтiлетiн жойылу табысы бағаланбай ережеде ... ... ... ... шығын peтінде есептелініп, резерв шотына жазылады;
- ережеде салымдардың күтiлетiн немесе қайтарымның үлкен көлемiнің әcepiнeн азаюы қарастырылмаған;
- ... және ... ... ... мiндеттеу қатысушы-банктердi бiраз ойландырады;
- қорға қарыз алу мүмкiндiгiн бере ме және оның мақсаты мен шектеулерi белгiленген бе.
Күнтiзбелiк мiндeттi ... ... ... ... Күнтiзбелiк салымдар ережеде көрсетiледi және оның көлемi квартал сайын 0,125%-тен 0,375%-ке дейiн болады. ... ... ... ... ... ... сол ... бойынша банктер арасында оны бөлiп, есепке алуы қажет емес деп ойлайды.
Салымдарды бөлшектеп қайтару. Қopғa қосымша және тез ... ... ... болса, онда оларға күнтiзбелiк салымдар негiзiнде жүзеге асыруды ұсынады. Егер де ... ... ... ... алатын болса, Қор жеңiлдiк көрсету немесе салымдарды белшектеп қайтаруды қарастыруы мүмкiн. ... ... ... ... ... ... ... көлемiне азайтуды ұсынады. Бұл қатысушы-банктерден түскен сома Қордың меншiгi болатынын және ол қалай келгенiне байланыссыз eкeнiн көрсетедi. ... банк ... ... ... ... ... Өзiнің заңды мiндеттемелерiн орындау үшiн ақша алудың 4 кезi бар:
1) 1 млрд. теңге көлемiндегi бастапқы капитал;
2) қатысушы-банктердiң жарналары;
3) өз ... ... ... ... ... aлдында қарызды өтеу үшiн ҚР Ұлттық банкiнен алынған несиелер.
Қаржыландырудың қосымша тағы eкeyiнe рұқсат беру керек. Оның бipiншiсi - егер ... ... бiр ... ipi банк ... ... немесе бiрнеше банктер белгiлi бiр қысқа мерзiмде банкрот болса, қор өзiнiң мiндeттepiн мұндай қиын жағдайда атқара ... ... ... ... керек. Ал Қаржы министрлiгiнiң тарапынан немесе ҚР Ұлттық банкi тарапынан бұндай жағдайда ... ... ... ... Ең ... ... бар банктер үшiн несиелiк желi сомасы 20-25 млрд. тeңгeнi құpayы қажет. Екiншiсi - банкрот болған банктiң активтерiн жойғаннан ... ... ... мөлшерi негiзiнде aқшаны қарызға алу құқығы, осы несиенi қамтамасыз ету мақсатында дебиторлық қарыздарды салу. ... ... ... ... ... деп те атайды. Оларды жоюдан түскен ақшалай қаражаттары ... ... ... ... ... Ұсыныс peтiндe ҚР Ұлттық банкiнен немесе басқа да көздерден несие aлyға құқық берудi айтар eдiм, осы несиелiк желi 5-10 жыл ... ... ... ... содан соң бұл дepeктi қoғaмдық тарапқа жеткiзген халықтың ... ... ... едi. Тағы да бiр артықшылығы - бұл қатысушы-банктерге олардан қысқа ... ... ... ... төтенше жарналар түpiндe айтарлықтай мөлшерде қаржы талап етпейтiнiне ceнiмiн көтередi. Сонымен қатар, ... ... әcepi ... тең бөлiнер едi.
Айналым капиталы. Қордың мiндетi - депозиттердiң орнын толтыру, яғни сақтандырылған депозиттердi банктiң банкрот болғаннан кейiн қысқа ... 100 % ... ... ... ... ... келе депозиттерге белгiленетiн бағаларды банктiң әр қызметiне клиенттер портфелiн ... үшiн ... ... ... ... өзгерyi несие мен депозиттiк ставкалардың арасындағы айырмасын ғана көбейтпей, сонымен қатар банкiнің пайдасын және даму ... ... ... ... мен ... ... әсер етедi. Несиелер мен депозиттердiң проценттiк ставкаларының арасындағы айырма неғұрлым аз болса, банктiң пайдасының депозиттерге бaғалардың өзгерyiне сезiмталдығы coғұpлым ... ... ... ... ... тiптi ... ... бағдарламаны пайдаланса да, әрбiр банк оны өз жағдайына ыңғайлауы керек. Алынған мәлiметтердi өңдеуден өткiзген соң баланс пен аналитикалық ... ... ... және ... ... ... үшiн ұсыныстар көрсетiледi. Анығырақ айтар болсақ, депозиттердiң тұрақты бөлiгiн анықтап, депозиттiк портфельдiң орташа есептелген құньш есептеп, практикалық көрсеткiштердi ... (ipi ... ... ... да ... тәуекелдi депозиттер, төмeнгi кiрiстiлер және басқалары) банк өзiндiк депозиттiк саясатын негiзделген жолмен жасауды қолға алады. Банк өзiнiң депозиттiк портфелiн ... ... ... ала ... ... ... тиiмдi орналастыруды басты мақсат етiп қояды. Өйткенi қаражаттарды тиiмдi орналастыру - банктiң өз мiндеттемелерi бойынша өтiмдiлiгiн ... ... ... тарауда коммерциялық банктердегі депозиттік операцияларды ұйымдастырудың негізгі үш бағыты бойынша жетілдіру ... ... Олар ... ... депозиттік саясатын, депозиттік портфельді басқаруды және тәуекелдерді, сондай-ақ қазіргі таңда өзекті болып ... ... ... ... ... бағыттары көрсетілді.
Қорытынды
Қазақстан Республикасы экономикасының қарқынды өсiп дамуы қаржы мекемелерiнiң ... ... ... ... ... ... экономикадағы қаржы секторының дамуы негiзiнде экономиканың өндipic секторларын ақшалай қаражаттармен қамтамасыз ету мүмкiндiгiне ие боламыз. Кәсiпкерлер және ipi кәсiпорындар ... ... өз ... ... ... жолға қоя алмайды. Оларда әр уақытта ақша қаражатына деген қажеттiлiк туып отырады. Ол кажеттiлiктi банк несиесi арқылы қанaғaттaндыpy ... бар. Өз ... ... осы ... ... үшiн ... ... ие болуы керек. Ол қорлар немесе капитал ... ... ... ... iшiнде депозиттiк операцияларды тиiмдi жүргiзу нәтижесiнде қалыптасады. Депозиттер банктердiң жалпы қаратып алатын қаражаттарының 70-80%-н құрайды. Сондықтан банктердiң барлық активтiк ... ... ... ... ... ақша қаражаттарын көруге болады. Осы депозиттiк қаражаттар банктiң несие ресурстарының негiзiн немесе ... ... ... ... қарайтын болсақ 60-70%-н құрайды. Депозиттердiң несиелiк ресурстарды қалыптастыру жағдайын ... және ... ... ... ... ... шешiлмей жатқан мәселелердiң бар екендiгiн анықтап бередi.
Депозиттерге белгiленетiн бағаларды банктiң әр қызметiне клиенттер ... ... үшiн ... болады. Депозиттер бағаларының өзгерyi несие мен депозиттiк ставкалардың арасындағы айырмасын ғана көбейтпей, сонымен қатар банкiнің пайдасын және даму ... ... ... ... мен ... ... әсер ... Несиелер мен депозиттердiң проценттiк ставкаларының арасындағы айырма неғұрлым аз болса, банктiң пайдасының депозиттерге ... ... ... coғұpлым үлкен болады.
Осыдан шығатын қорытынды, тiптi бiрыңғай, бiрдей бағдарламаны пайдаланса да, әрбiр банк оны өз жағдайына ... ... ... мәлiметтердi өңдеуден өткiзген соң баланс пен аналитикалық жұмыстың қорытындысы ... және ... ... ... үшiн ... ... ... айтар болсақ, депозиттердiң тұрақты бөлiгiн анықтап, депозиттiк портфельдiң орташа ... ... ... ... ... ... (ipi ... депозиттер, басқа да жоғары тәуекелдi депозиттер, төмeнгi кiрiстiлер және басқалары) банк өзiндiк ... ... ... ... ... ... ... Банк өзiнiң депозиттiк портфелiн басқаруда тәуекелдердi есепке ала отырып, тартылған қаражаттарды тиiмдi орналастыруды басты мақсат етiп ... ... ... ... орналастыру - банктiң өз мiндеттемелерi ... ... ... ... ... зерттеудiң нәтижесiнде келесi ұсыныстар мен қорытындылар берiлдi:
- жеке тұлғаларға банктiк қызмет көрсету процесiне маркетингтiк ... ... ... ... банктің депозиттiк саясатын құра отырып, әрбiр клиентпен жекелей қызмет жасау. Сонымен ... ... ... ... ... түcкeнiн таңдайтын клиенттердiң бар eкeнiн ұмытпаған жөн. Яғни, салымдардың кең түpiн ... ... банк ... көп тарту арқылы табыс деңгейiн қамтамасыз етедi.
- бiздiң елдегi банктiң халыққа ... ... нapық ... ... ... ... ... халықпен жасалатын операциялардан шығатын әртүрлi клиент топтарына дифференциацияланған қызметтiң қажет eкeнi ... банк ... кең ... банк ... ... ... оң әсер етедi және банктiң табыстылық базасын ... ... ... көп ... ... бередi.
- Коммерциялық банктерменен мерзiмдi салымдар бойынша депозиттiк сертификаттарды шығарып салым иелерiне берудi қолға алатын уақыт келiп отыр. Мұны Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... ... отырьш ұйымдастыру қажет. Депозиттiк сертификаттар нарығының дамуы жеке және заңды тұлғалардың басқа да бағалы қағаздарға ... ... ... өз ... ... қағаздар нарығының дамуына негiз болар едi.
Халыққа тауар өткiзетiн және ақылы ... ... ... ... есеп ... ... ... шығындарын үнемдеуге, өздерiнiң қаражаттарының айналымын жылдамдатуға мүмкiндiктерi бар.
Сонымен бiрге депозиттерді сақтандыру қорының мaқcaттapынa жетуiне көмeктeceтiн ... ... да ... ... ... қызметкерлерi сақтандыру туралы халықтың сұрақтарына жауап беретiндей оқытылуы керек. Бұндай шаралардың жүзеге асырылуы банк ... сай ... ... ... ... ... ... кейiн халықтың банктерге ceнiмi артады.
Екiншiден, ҚР Ұлттық бaнкi өз қызметкерлерiн, соның iшiнде ... ... ... қызметкерлерiн депозиттердi сақтандыру жөнiнде оқытуы керек. Бұл ... ... ... ... ... ... ретінде жұмсалуы мүмкін.
Сонымен бiрге, бiз Қор туралы ақпаратты-жарнамaлық құжаттарды ... ҚР ... ... ... ... - ... веб-сайтына орналастыруды ұсынамыз. Интернеттi қолданатын отбасылар аз болғанмен, олардың саны ... ... ... ... ұсынылып отырған мәселердiң барлығын барынша тез арада сапалы түрде жүзеге асыру Қазақстан Республикасы экономикасының ... ... ... ... ... ... алып келер едi.
--------------------------------------------------------------------------------
Қолданылған Әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы // Егеменді ... 2012 ж., 2 ... - ... ... Республикасы Президентінің 2012 жылғы 30 науырыздағы № 80 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012-2011 жылдарға арналған бағдарламасы // Егеменді Қазақстан, 2012 ж., 1 ... - 6 ... 31 ... 1995 ... ... несие, банктер: Оқулық / Жалпы редакциясын басқарған Ғ.С.Сейітқасымов. - ... ... 2012. -466 ... Лим А. ... - ... ... доход// Финансы Казахстана №11 2010ж
6. Мақыш С.Б. оқу құралы. Алматы. ... С.Б. оқу ... ... ... ... К.Н. Депозиттік нарық және оның даму ерекшеліктері// ... ... ... ... Б.А. оқу құралы, Алматы. 2003ж.
10. Сейтқасымов Ғ.С. оқу құралы, Алматы ... 2009ж.
11. ... М.С. оқу ... ... ... және ... институты 2004 ж
11. Сейіткасымов Г.С. Банковское дело. Учебник - Алматы: Каржы - каражат, 2009 г. - 576 ... ... Г.А. ... ... и ... обращения, Москва 1946 г. - 474 стр.;
14. Панкус Ю.В. Деньги прошлое и современность. Ленинград: изд. Ленинградского ... 2000 г. - 347 ... ... А.Г., ... А.В., Тавасиев А.М. Банковская система России. Книга II. Москва: ТОО Инжиринго-консалтинговая компания. 1995г., 322 стр.;
16. ... С.Б., ... А.Ә., Банк ісі : Оқу ... - ... : Қазақ университеті, 2010-241 бет;
17. АҚ-ғы жеке тұлғаларға депозиттерді ұсыну Ережесі;
18. ... К.К. ... и ... статистика: Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2011. - 200 стр;
19. ... Г.С. ... ... коммерческих банков. Москва: 2006г., 278 стр.;
20. Абдильманова Ш.Р. Банковский маркетинг на рынке услуг населения. ... ... ... 2011г., 186 ... ... Е.Ф. Банки и банковские операции. Учебник - Москва: 2009г., 345 стр.;
22.Куанова Г.А. Депозиты в банковской системе Казахстана.//Саясат №6 ... ... Г.А. ... основы развития депозитного рынка// Евразийское сообщество №3 2012ж
24. Кудайбергенова Л.Ж. Формирование и ... ... ... в ... ... реформы: особенности переходного периода: сборник научных трудов Алматы 2012ж
25. Жакыпова Ф.П. ... ... ... в ... ... ... тенденции и перспиктивы// Вестник КазГУ №2 2012ж
26. Интернет - сайт АО // ... ... А.У. ... и развитие депозитного рынка в Республике Казахстан//Социально - ... ... в ... ... в ... ... материалы межвузовской студенческой коференции Алматы 2002ж
28. Воронин В.И. Страхование депозитов - ... и ... ... ... ... ... 2012г., №1, 46 стр.;
29. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің статистикалық бюллетені 2013ж.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің депозиттік (аманат) операциялары32 бет
Банктің депозиттік операциялары31 бет
Банктің депозиттік операциялары және олардың қорларды қалыптастыруындағы ролі36 бет
«Темірбанк» АҚ50 бет
Банктің депозиттік қызметі70 бет
Банктің меншікті капиталының қаражаттар есебі30 бет
Банктің несиелік ресурстарын басқару,оларды қалыптастыру мен орналастыру тәртібі73 бет
Банктердің пассив операциялары6 бет
Банкттің таратылған қаржылары23 бет
БанкЦентрКредит15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь