Мемлекет және құқық теориясының пәні

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ ПӘНІНІҢ ТҮСІНІГІ ... ... ... .6
1.1 Мемлекет және құқық теориясы пәнінің әдістері ... ... ... ... ... ... ... ...14
1.2 Мемлекет және құқық теориясы пәнінің ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ...17
1.2 Мемлекет және құқық теориясы атқаратын қызметі ... ... ... ... ... ... ...19
1.4 Заң ғылымының жүйесі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
КІРІСПЕ

Курстық жұмыстың өзектілігі - бүгінде экономика мен өз мемлекеттілігіміздің берік іргетасын қамтамасыз етіп біз қағидаттық жаңа кезеңге сенімді қадам бастық. Мұның өзі Қазақстанның одан әрі дамуын тұрлаулы, осы заманғы және болашағы зор экономикалық, әлеуметтік, саяси және әкімшілік негізге қоюға мүмкіндік береді.
Мемлекет пен құқық теориясы – нақты заң ғылымдарына және құқық салаларына қатысты маңызды жалпы теоретикалық және әдістемелік функцияларды орындайтын ең базалық заң ғылымдарының бірі. Ол өзі ғана емес, сонымен қатар басқа заң ғылымдары аттап өте алмайтын түсініктер мен категорияларға сүйенеді. Бұған қоса, мемлекет және құқық теориясында өнделетін қорытындылар мен ережелер нақты заң ғылымдар үшін өз пәнін ғылыми игеруде бағыт қызметін атқарады.Мемлекет және құқық теориясы жоғары кәсіби білімі бар заңгерді дайындаудың жалпы жүйесіндегі мәнге ие:
1)бұл ғылым құқықтану және мемлекеттанудың бастапқы түсініктерімен, ережелерімен категорияларымен таныстырады;
2)мемлекет және құқық теориясы әдістемелік ғылым болып табылады, онда заң ғылымдарындағы арнайы сұрақтарды шешу үшін фундаменталды болып табылатын, маңызды теориялық ережелер өнделеді;
3)ол құқықтануда салалық ғылымдар сұрақтарын зерттейтін интегративті ғылым ролінде шығады. Мемлекеттік-құқықтық білімдер жүйесінде базалық тұрғыларды иемденіп мемлекет және құқық теориясы студенттерге мемлекет пен құқықтың мәнін, қоғамдық тағайындалуы, олардың басқа әлеуметтік құбылыстармен байланыстары, мемлекет пен құқықтың пайда болу және дамуының заңдылықтары туралы білімдер береді.
Ол мемлекет пен құқықтың негізгі түсініктері мен категориялары туралы алғашқы түсініктер береді, оларсыз салалық және басқа заң пәндерінің нақты білімдерін игеру мүмкін емес. Мемлекет пен құқықтың жалпы теориясын оқу, студенттердің игерген білімдері негізінде мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың мәнін және әлеуметтік тағайындалуын дербес сипаттауды, қазіргі заманның барлық мемлекеттік-құқықтық мәселелеріне шығармашылық жағынан келуді, қоғамдық өмірдің күрделі саяси-құқықтық құбылыстарына дұрыс бағалауды беруді, олардың мәнін, негізгі үдістерін, орнын, ролін, функцияларын және қоғамдық өмірдің басқа құбылыстары мен байланыстарын ашуды, сонымен қатар әртүрлі өмірлік жағдайларда алынған білімдерді қолдануды өңдеуге бағытталған.
Бұл ғылым жалпы құқықтық мәдениетті қалайды, студенттерде заңдық көзқарастың ғылыми негізін қалыптастырады.Мемлекет және құқық теориясын терең оқып зерттемейінше салалық заң ғылымдарын және басқару сипатындағы пәндерді жемісті игеру мүмкін емес.
Мемлекет және құқық теориясының жалпы ғылыми теориялық маңызы түсінігін ашу негізгі міндет болып табылады. Осы міндеттерді зерттеу нәтижесінде белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге болады. Мемлекет адам қоғамы дамуының белгілі бір сатысында пайда болған. Адамдардың ең алғашқы ұйымдасуы рулық қоғам түрінде пайда болды. Рулық қоғам оның мүшелерінің қандас туыстығы негізінде, еңбекті қауымдасып ұйымдастыру және ортақ меншіктілік негізінде қалыптасты.
Әскери демократияның дамуы қоғамда саяси ұйымның – мемлекеттің пайда болуына әкелді. Мемлекет, бір жағынан, әскери демократияның жаңа негізде қайта құрылуы нәтижесінде, ал екінші жағынан, жаңа басқару органдарының пайда болуы нәтижесінде құрылды. Мемлекет – адам баласы бірлестігінің жаңа ұйымы. Ол рулық қауымнан мынадай белгілермен өзгешеленеді:
1.Мемлекеттің тәуелсіздігі болады. Мұның мәнісі – мемлекет өзінің ішкі және сыртқы саясатын өзге бір мемлекеттерден тәуелсіз қалыптастырып, дербес жүзеге асырады деген сөз.
2.Мемлекеттің халқы әкімшілік-аумақтық аймақтарға бөлінеді, бұл жерде адамдардың рулық белгілері ескерілмейді.
3.Мемлекетте қоғамды басқаратын өкімет билігінің белгілі бір дәрежеде дамыған жүйесі болады. Оларда адамдардың өзгеше бір тобы – шен иелері немесе мемлекеттік қызметкерлер жұмыс істейді.
4.Қоғамның өмір сүріп, тіршілік етуі үшін мемлекет заңдар, нормативтік актілер шығарып, солар арқылы қоғамдық қатынастарды реттеп отырады, белгілі бір қоғамдық тәртіпті қалыптастырады.
Курстық жұмыс зерттеу объектісі болып мемлекет және құқық теориясы пәні болып табылады.
Курстық хұмыстың мақсаты: мемлекет және құқық теориясы пәнінің маңыздылығын зерттеу.
Курстық жұмыстың міндеті:
1.Мемлекет және құқық теориясы пәніне түсінік;
2.Мемлекет және құқық теориясы пәнінің әдістерін талдау;
3.Мемлекет және құқық теориясы пәнінің ерекшеліктерін айқындау;
4.Мемлекет және құқық теориясының атқаратын қызметін анықтау;
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР;

Нормативтік-құқытық актілер

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ж.
2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Егемен Қазақстан, 11.10.1997ж.
Арнайы әдебиеттер:
3. Баянов Е. Қазақстан Републикасы мемлекеті мен құқығының
негіздері,Алматы, 2003.
4. Ибраева А.И. Мемлекет және құқық теориясы, Алматы, 1997.
5. Ибраева А. Общая теория государства и права А., 2000
6. Ибраева А.С., Ибраев Н.С. Теория государства и права: Учеб.
Пособие.– Алматы: «Жеті жарғы», 2003.
7. «Мемлекет және құқықтың жалпы тарихы» оқу-әдістемелік құрал. Алматы, 2004 г.
8.«Мемлекет және құқық теориясы» оқу-әдістемелік құрал. Булгакова Д.А. Алматы, 2004 ж.
9.«Мемлекет және құқық теориясы» оқулық.. Электронды кітап Булгакова Д.А. Алматы, 2004 ж.
10.«Мемлекет және құқық теориясы» оқу-әдістемелік құрал. Қопабаев О., С. Өзбекұлы Алматы, 2006 ж.
11.«Теория государства и права» Учебное пособие. А.С. Исабаева Алматы, 2006 г.
12.«Мемлекет және құқық теориясы» Оқулық Жоламан Қ.Д. Алматы, 2005 ж.
13.«Мемлекет және құқық теориясы» Оқулық Электронды кітап Жоламан Қ.Д. Алматы, 2006 ж.
14.Мемлекет және құқық теориясы Қ.Д Жоламан, А.Қ. Мұхтарова, А.Н. Тәукелев Алматы ҚазМЗА 1999 ж.
15. Мемлекет және құқық теориясы Ағдарбеков М. Алматы 2001 ж.
16. Теория государства и права Ибраева А.С. Алматы 2003 г.
17.Основы теории государства и права: Уч. - нагл. пособие В.И. Григорьев», Ф.В. Основы теории государства и права: Уч. - нагл. пособие В.И. Григорьев», Ф.В. Алматы, 2006 г.
18. Теория государства и права. Курс лекции под ред, М.И.Матузова. М., 1999.
19. Теория государства права . / Марченко. М., 1998.
20. Теория государства и права. / под ред. Н.А. Ктаева. Уфа, 1994
21. Теория государства и рправа. Под ред. Г.Н.Манаова .м., 2000
22. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 2000
23.Черданцев а.Ф. Теория государста и права. Курс лекции . Екатеринбург, 20001.
24. Четвернин В.А. Понятие права и государства. М.,
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……………………………………………………………………………3
1. МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ ПӘНІНІҢ ТҮСІНІГІ………….6
1. Мемлекет және құқық теориясы пәнінің әдістері……………….…………14
1.2 ... және ... ... пәнінің ерекшелігі……………………...17
2. Мемлекет және құқық теориясы атқаратын қызметі………………………19
1.4 Заң ғылымының жүйесі ретінде………………………………………….…23
ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………………………...25
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР………………………………………………27
КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың өзектілігі - ... ... мен ... ... іргетасын қамтамасыз етіп біз қағидаттық жаңа
кезеңге сенімді қадам бастық. Мұның өзі ... одан әрі ... осы ... және ... зор ... әлеуметтік, саяси
және әкімшілік негізге қоюға мүмкіндік береді.
Мемлекет пен ... ...... заң ... және ... ... маңызды жалпы теоретикалық және әдістемелік функцияларды
орындайтын ең базалық заң ... ... Ол өзі ғана ... сонымен
қатар басқа заң ғылымдары аттап өте алмайтын түсініктер мен ... ... ... ... және ... теориясында өнделетін
қорытындылар мен ережелер нақты заң ғылымдар үшін өз ... ... ... ... атқарады.Мемлекет және құқық теориясы жоғары кәсіби білімі
бар заңгерді дайындаудың жалпы жүйесіндегі мәнге ие:
1)бұл ғылым ... және ... ... ... категорияларымен таныстырады;
2)мемлекет және құқық теориясы әдістемелік ғылым болып табылады, онда
заң ... ... ... шешу үшін ... болып
табылатын, маңызды теориялық ережелер өнделеді;
3)ол құқықтануда салалық ғылымдар сұрақтарын зерттейтін интегративті
ғылым ролінде ... ... ... ... ... ... ... және құқық теориясы студенттерге мемлекет пен
құқықтың мәнін, қоғамдық ... ... ... әлеуметтік
құбылыстармен байланыстары, мемлекет пен құқықтың пайда болу және дамуының
заңдылықтары туралы білімдер береді.
Ол ... пен ... ... ... мен ... ... ... береді, оларсыз салалық және басқа заң пәндерінің нақты
білімдерін ... ... ... Мемлекет пен құқықтың жалпы теориясын оқу,
студенттердің игерген білімдері ... ... ... және ... ... дербес сипаттауды,
қазіргі заманның барлық мемлекеттік-құқықтық мәселелеріне ... ... ... ... ... ... құбылыстарына дұрыс
бағалауды беруді, олардың мәнін, негізгі үдістерін, ... ... және ... өмірдің басқа құбылыстары мен байланыстарын
ашуды, ... ... ... өмірлік жағдайларда алынған ... ... ... ... жалпы құқықтық мәдениетті ... ... ... ... ... ... және құқық теориясын
терең оқып зерттемейінше салалық заң ғылымдарын және басқару сипатындағы
пәндерді жемісті ... ... ... және ... ... ... ... теориялық маңызы
түсінігін ашу ... ... ... табылады. Осы міндеттерді зерттеу
нәтижесінде белгілі бір ... қол ... ... ... ... ... белгілі бір сатысында пайда болған. Адамдардың ең алғашқы
ұйымдасуы рулық ... ... ... ... ... ... оның ... туыстығы негізінде, еңбекті қауымдасып ұйымдастыру және ... ... ... ... ... ... ... ұйымның – мемлекеттің
пайда болуына әкелді. Мемлекет, бір жағынан, ... ... ... ... құрылуы нәтижесінде, ал екінші жағынан, жаңа ... ... ... нәтижесінде құрылды. Мемлекет – адам баласы
бірлестігінің жаңа ... Ол ... ... ... белгілермен
өзгешеленеді:
1.Мемлекеттің тәуелсіздігі болады. Мұның мәнісі – мемлекет өзінің ішкі
және сыртқы саясатын өзге бір мемлекеттерден тәуелсіз қалыптастырып, ... ... ... ... халқы әкімшілік-аумақтық аймақтарға бөлінеді, бұл жерде
адамдардың рулық белгілері ескерілмейді.
3.Мемлекетте қоғамды басқаратын өкімет ... ... ... дамыған жүйесі болады. Оларда адамдардың өзгеше бір тобы – ... ... ... қызметкерлер жұмыс істейді.
4.Қоғамның өмір сүріп, тіршілік етуі үшін ... ... ... ... ... ... ... қатынастарды реттеп
отырады, белгілі бір қоғамдық тәртіпті қалыптастырады.
Курстық жұмыс зерттеу объектісі болып мемлекет және ... ... ... ... ... мақсаты: мемлекет және құқық теориясы пәнінің
маңыздылығын зерттеу.
Курстық ... ... және ... ... пәніне түсінік;
2.Мемлекет және құқық теориясы пәнінің әдістерін талдау;
3.Мемлекет және құқық теориясы пәнінің ерекшеліктерін айқындау;
4.Мемлекет және ... ... ... ... ... МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ТЕОРИЯСЫ ПӘНІНІҢ ТҮСІНІГІ
Соңғы жылдары дүние жүзі қауымдастықта ... - ... ... арасында гуманитарлық ғылымдарға дегсн құштарлықтың арта
түскендігін анық ... ... ... ... тарихын, оның әр кезендерде
қалыптасқан саяси, құқықтық, ... және ... ... ... танысу, оқып үйрену, болашақта гуманизм мен өркениет
идеясына негізделген құқықтық, демократиялық маз-мұндағы ... ... жол ... ... өз ... объективті ақиқатқа жетуге, заңдылықтарды
бейнелеуге және алдын-ала болжауға арналған, ... ... ... ... Сол ... ғылыми тұрғыдан зерттеліп, тұжырымдалып,
ғылымның ... - ... ... және құқық теориясы - қоғамдағы саяси-экономикалық, мәдени-
әлеуметтік құбылыстарды зерттеп, қоғамдық өмірдегі ... ... ... объективтік заңдылықтарын анықтап отыратын
ғылым.
Жалпы теория - мемлекет пен құқықтың өмірге келу, даму заңдылықтарын,
мақсатын, мазмұнын, ... ... ... белгі-нышандарын,
функцияларын зерттейді.
Жалпы теорияның пәні қоғам мен мемлекеттің арасындағы санқырлы күрделі
қарым-қатынастарды, қоғамның саяси жүйесіндегі ... ... ... ... ... мен ... өзара байланысын, адамдардың сана-
сезімін, оның қоғамдағы маңызын, мемлекеттің ... ... ... ... ... қорытынды тұжырымдар жасап отырады.
Мемлекет пен құқықты бір-бірінен айыруға болмайды. Олар ... ... ... бірлесіп дамитын ғылым. Бірақта олар бір ғылымға
жатқанымен өздерінің нақты бағыттары болады. ... - ... ... ... шұғылданады, құқық нормативтік актілер жүйесін
қалыптастырады.
Міне, осы бірлестікпен ... ... ... ... әдіс-тәсілдерін, функцияларын жан-жақты зерттеуге, ... ... ... ... пен ... тереңірек зерттеп
білуге жағдай туады.
Заң ғылымы өткеп дәуірде (алғашқы қоғамда, құлиелену, ... ... ... ... болашақта мемлекет ... ... ... ... және ... ... зерттейді.
Осы үш дәуірде болған және болашақ қоғамның және ... ... ... даму процесінде болған жақсы тәжірибелерді ... ... ... ... ... және ... ... пәні - адам қоғамының
өміріндегі құбылыстардың, мемлекет пен құқықтың ... ... ... ... мен ... мәні-маңызы, құрылымы және мақсаты.
Бұл түсіндірме үш тараудан тұрады:
- Қоғамның қалыптасу, ... пен ... ... келу заңдылықтары;
- Қоғамның, мемлекеттің, құқықтың даму заңдылықтары;
- Қоғамның, мемлекеттің, құқықтың тарихи маңызы, ... ... пен ... ... ... ... ретінде бірнеше
функциялар атқарады:
Онтологиялық функция - (шын білім - ... Адам ... ... ... даму ... ... Бұл зерттеу арқылы мемлекет
пен құқықтың өмірге келуін, дамуын, ... ... ... ... - (гр... ... ... ... теориясы арқылы
мемлекет пен құқықтың құрылымын, маңызын, мақсатын білуге болады.
Эвристикалық функция - (гр... табу). Заң ... ... ... ... жетілдіріп қоғамдағы құбылыстардың даму
процесінің жаңа заңдылықтарын табу, ... ... - ... және құқық теориясы заң ғылымының
салаларының талаптарына сәйкес жалпы әдістемелік ғылыми тұжырымдар ... ... ... жағдай жасау.
Саяси функция - қоғамның алдында тұрған мақсатты, саясатты, жалпы
теория тұрғысынан ... ... ... ... Мемлекеттің ішкі-
сыртқы саясатының ғылыми негіздерін жасап, оның ғылыми тұрғыдан орындалуын
қамтамасыз ету.
Идеологиялық функция - ... ... ... ... ... ... ... ғылыми тұрақты жүйе ... ... ... ... сапасын жақсарту.
Тәжірибелік-ұйымдық функция – тәжірибелерге сүйене ... ... ... заңдылықты, тәртіпті сапалы іске асыру үшін ... ... ... ... - жалпы қоғамдағы саяси - құқықтық құбылыстармен ғана
шектелмей сол құбылыстардың ... ... ... ғылыми қорытынды
тұжырымдар жасап, оны құқықтық реттеп-басқару ... ... және ... ... ... ... ... дамиды. Олардың қызметін біріктіріп зерттегенде жалпы теорияның
қоғамдағы маңызы жақсы ... ... өз ... заң ... басқа салаларымен бірлесіп
атқарады. Сонда ғана нәтиже болады.
Себебі адамзат тарихында болған мемлекеттердің саяси ... ... ... ... ... ішкі қозғалысының даму диалектикасын
зерттеу, оқып үйрену - тиімді басқару формасын, ... ... ... және ... ... сай келетін құқықты қабылдауға тікелей
мүмкіндіктер береді. Неге ... ... ...... ... және ... пайда болуы, олардың даму заңдылығы құқық,
құқықтық қатынастар, құқықтық сана, ... ... ... ... ... ... формалары, сот билігі сияқты ... ... ... ... орай ... ... саяси-құқықтық ілімдер мен тұжырымдамаларда мем-лекет және
құқықтың жалпы даму ... ішкі ... ... ... ... табуда. Зерттеу объектісі мынандай мәселелерді шешуді талап ... ... ... ... даму ... қандай;
- федерация құрамындағы ұлттық республика, автономия немесе ұлттардың
жеке тәуелсіз мемлекет құру идеясының болашағы қандай;
- ұлттық мемлекет құруда дәстүрлік ... ... ... ... ... ... ... арттыру, тиімді
болуының тетіктерін жасау;
- адам құқық аяққа ... ... ... ... субъективизм мен волюнтаризмге жол бермеу;
- құқық бұзушылықпен күресудің жаңа ... мен ... оны ... практикада пайдалану.
Бұл проблемаларды шешу үздіксіз зерттеуді талап етеді. ... ... ... негізгі міндеті мемлекет пен құқықтың дамуын тану,
қисынды мағынада меңгеріп, оның зандылықтарын ашып көрсету ... ... ... ... тек ... алып ... арқылы іс жүзіне
асырылады. Тану барысында мемлекет және құқық, біртұтастық өзінің барлық
күрделі ... ... ... формасы ретінде танылады.
Сонымен қатар мемлекет және құқық ... заң ... ... ... табылады. Олай дейтін ссбебіміз егер біз
мемлекет және құқықтың барлық ... бір ... ... мемлекет
және құкық теориясын қалыптастыра алмаймыз. Тануда, ... тек ... ең ... ... бағыттар арқылы мемлекет және құқық
теориясының категорияларын қалыптастырамыз. Сондықтан интеграцияланған деп
айта ... ... ... бір ... ... болма-сын өзінің пәнін бөліп
зерттеу аркылы объективтік мағынада және ... ашып ... ... пән ... арнайы ғылым саласы нені оқытады, коғамның, табиғаттың
кандай құбылыстарын зерттейді деген ... ... ... ... ... ... өз ... былай деп дұрыс қорытынды
жасайды: «Ғылыми зерттеу объектісінің ... ... ... ... ... бірнеше ғылымдармен зерттелуі мүмкін және әр ғылым сол объекті
езінің ерекше пәні және әдісімен ... заң ... ... және ... болып табылады, ал оның пәні — құқық және ... ... ... ... ... ... және ... теориясының пәні деп
арнайы қоғамдық өндірістік қатынастар мен тарихи ... ... ... және ... ... категорияларының пайда болып,
заңдылықпен дамып, заң ғылымының іргетасы болып танылатын білім ... ... ... ... ... ... және ... теориясының
оқулықтары жарық көрді және оларда пәннің анықтамасы бір мағынада берілген:
«Мемлекет және құқық теориясының пәні — бұл ... пен ... ... ... және ... ... заңдылықтары, олардың мәні,
құрылымы, негізгі бөлшектері, принциптері, институттары».
Басқа авторлардың пікірлері бойынша «жалпы теорияның пәні — мемлекет
пен ... ... ... ... және ... ... олардың мәні, құрылымы және максаты».
Професор Т.Ағдарбеков: «Мемлекет және құкық теориясы, мемлекет пен
құқықта ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарын анықтайды, қоғамдык қатынастарды мемлекеттік
құқықтық реттеудін ... ... және оның даму ... ... деп ... ... У.Д.Кұдайбергеновтің пікірі бойынша: «Мемлекет және құқық теориясы
- базалық жалпы теориялық заң ғылымы және заң оқу ... оқу ... Ол ... және ... ... күрделі әлеуметтік құбылыстардың
міндеттері мен мәніне қорытынды фундаменталдық білім береді, ... ... мен ... ... және ... қазіргі
қоғамдағы, дүние жүзінің әр аймақтарындағы рөлін айқындайды».
Ресей зерттеушісі В.С. Нерсесянц: «Өзінің ғылыми мәртебесі ... және ... ... ... ... ... және ... бар
фундаменталдық заң пәні болып табылады... онда мемлекет және құқық туралы
ғылыми-теориялық ... ең ... ... ... ... ... және ... теориясының пән ретінде өзіне тән ерекшеліктері
бар.
Біріншіден, біздің анықтамада көрсетілгендей, Мемлекет және ... бір ... бір ... ... ... еш ... өзінен-өзі
қоғамнан алшақ калыптаспайды. Әсіресе өндірістік қатынастардың ... ... ... ие ... ...... детерминизмнің
мемлекет пен құқыққа тигізетін ықпалы бар. Экономиканың заңдары қоғамның
билеуші күші ... қала ... ... ... бағаны белгілеуі. Бұл жерде ... ... - ... ... ... ие. К.Маркс былай деп жазды: ... ... ... ... өздерінің дегендеріне қарамайтын,
белгілі бір, қажетті катынастарда-өндірістік қатынастрада болады, ... ... ... ... ... ... ... бір
сатысына сай келеді. Осы ... ... ... коғамның
экономикалық құрылымы, реалдық базисі болып ... ... ... заңдылык
және саяси қондырма орнайды және ... ... ... ... ... сай ... Материалдык өмірдің өндіріс әдісі жалпы өмірдегі
әлеуметтік, ... және ... ... ... ... ... болмысын билемейді, қайта керісінше, олардың қоғамдық болмысы
олардың санасын билейді.»
Екіншіден, мемлекет және ... ... ... ғасырлар бойы
этникалык ұйымдастыру факторлары калыптастырылған тарихи дәстүрлері, әдет-
ғұрыптары біршама әсер етеді. Оларды ... ... ... жүргізу
құқықтық жүйені қалыптастыру шиеленістерді тудыратыны хақ. (Мысалы,
Ауғанстанда социалистік құқық ... ... ... ... белгілі).
Ойдан шығарылған жасанды сырттан теліген мемлекеттік-құқықтық институттар
дәстүрлі қоғамдық қатынастарды дағдарыстарға ұшырататыны тарихтан нақтылы
дәлелденген ... ... ... ... ... Ресейдің
енгізген реформалары (1822, 1867—68,1892) ... ... ұлт ... ... ішкі ... ... әкімшілігі ұлттық, мемлекеттік-құкықытық ... ... ... реформалармен қиратып, орыс бюрократиясының
жағымсыз көріністсрін қазак даласына күшпен мойындатты. Соның нәтижесінде
біркелкілік жүйенің ... ... ... ... ... төлтума
құндылыктары, гуманистік мағынадағы ... ... ... ... ... ... ... ұлттық сана дағдарысын ұрпақтың жалғастыруына негіз болды.
Ұлы Мұхтар Әезов өзінің «Көксерек» әңгімесінде заман шиеленісін, ... ... ... ... ... философиялық мағынамен көрсете
білген. Көк бөрі көшпелі қоғамның ғасырлар бойы қабылдаған ... мен ... ... ... жаңа даму ... ... телінген басқа жат
құбылыстардың әсерінен қанішер, барып тұрған жауыз, рақымсыз көріністің
символына айналады. ... өзі де өліп ... Бұл ... ұлы ойшыл
көшпелі қазақ құндылықтарының болашақта құрдымға кететінін ... ... ... ... ... ... ... Уәлиханов:
«Қисынсыз теорияға немесе езге халықтардың өміріне негізделіп зорлықпен
ырықсыз жасалған реформа адам баласын ... ... ... етіп ... ... таныс, сонымен тәрбиеленіп, өсіп-өнген заң ғана ... ... ... ... және ... ... ... мағынасы тарихтың
даму ерекшеліктерімен байланысып отырады. Тарихтың ... ... ... ... деңгейде қорытындылар жасауға жаңа
принциптер, ұғымдар мен аныктамаларды калыптастыруға мүмкіндіктер туғызады.
Төртіншіден, мемлекст және ... ... ... ... ... ... такырыбы ретінде зерттейді
және бүкіл юриспруденция ғылымына әдістемелік маңызы бар пән ... әр ... ... пәні ... гана тән ... ... санаға байқалмайтын ішкі ... ... ... адам игілігіне жарату болып табылады. ... және ... ... даму ... ... әр ... кезеңге тән сипаттары
мен қызметтері диалектикалық тұрғыдан зерттеліп, теориялық ... ... және ... ... ... жүйелерін
(конституциялық, әкімшілік, қаржы, азаматтық, салық, кедендік, экологиялық,
жер, қылмыстық т.б.) құқық салаларын ... ... ... ... бұл пән ... ... ... заңгерлердің
теориялық білімдерін терендетіп, кәсіптік деңгейлерінің ... ... ... ... өлшеусіз ықпалын тигізеді.
1.1.Мемлекет және құқық теориясының әдістері
Ғылымның пәні дегеніміз - оның зерттейтін ... ... ... - ... ... анықтау үшін сол ғылымның
зерттеу барысында қолданатын тәсілдері, жолдары мен ... және ... ... ... ... ... ... екі мағынада қолданылады:
а) әдістер туралы ілім;
б) әдістер жиынтығы.
Осы әдістер арқылы ғылым өз пәнін ... ... және ... ... ... ... ... ғылыми
жолмен қамтамасыз ететін теориялық принциптердің, логикалық әдістер мен
арнайы тәсілдердің жиынтығы болып табылады.
Мемлекет және ... ... ... ... ... әдіс жатады. Мемлекет және құқық теориясы диалектиканың үш
заңына сүйеніп зерделенеді.
Олар:
1. Сандық ... ... ... ... заңы. Дағдылы іс-
тәжірибеде бұл мына жайттарды білдіреді. Кез келген мемлекет өзінің қызмет
атқару барысында барлық жүйелерді дамытуды ... ... ... ... ... және тағы ... Қазақстан Республикасында 1995
жылға дейін тергеу ісіне байланысты әрекеттермен ... ... ... ... ... ... ... барысында тергеу
ісі мен оны қадағалау ісін бір ... ... ... ... еместігі
айқындалды. Осыдан соң ҚР Президентінің «Прокуратура ... ... онда ... құзырына қылмыстық істерді жүргізуде
қадағалау қызметтері ... ... ... ... ... Бұл заң бойынша қазіргі ... ... ... ... да бір ... ... я ... оның арғы
күні (яғни өзінің уақыты келгенде) қабылдануы және болмыста іске ... жайт деп ... ... ... ... ... қоғам өміріндегі
құбылыстарға мемлекеттің толығымен араласып, оған ықпал ... ... бәрі ... ... ... деп ... ... енді қазір
қоғам өз болмысындағы құбылыстарға ... ... ... жасау
мүмкіндігін шектеуге талаптанғанын өзіміз іс жүзінде күнделікті өмірде
көріп жүрміз.
3. Қарама-қайшылықтардың бірлігі мен ... ... Бұл ... ... бір орында (жерде) және белгілі бір мерзімде (уақытта)
бірін-бірі жоққа шығаратын құбылыстар болуы ... ... 1) ... ... жөне ... ... ... бірге
жүреді; 2) Қазақстан билік бөлінісі ... ... ... ... ... ... үш ... арасы тежемелік әрі ... ... ... ... және ... ... ... бірнеше түрлерге жіктеледі.
Жалпы ғылымдық әдістер:
а) Диалектикалық әдіс (диалектика-даму);
б)Абстрактілік ойлаудан нақты ... ... ... ... мемлекет нысаны (формасы) деген ұғымды алып ... ... ... ... онда ... ... ... ұғымы өзінің
құрамдас бөліктерінің «басқару тұрпаты» ... ... ... ... ... ... ұғым ... нысаны» (формасы) талдау барысында
кейін жаңа нақты белгімен, яғни ерекшелікпен толықтырылғанын байқаймыз. Ал
енді керісінше құқық ... ... ... яғни ... ... ... зерттеу барысында нақтылықтан ... ... ... онда ... бұзушылық туралы жалпы ұғымды
тұжырымдауға қол жеткіземіз;
в) Тарихи ... Бұл әдіс - ... пен ... ... ... жөне ... да дамуда болатын құбылыс ... Бұл ... ... ... ... отырған мемлекет пен
құқықтың өз қызмет бағыттарын атқарып отырғанда қандай тарихи ортада,
дәстүрлер мен ... ... ... ... болатындығының
ескерілуі қажет екендігін байыптаймыз;
г) Жүйелілік әдісі. Мемлекет және құқық - құрылымы күрделі ... ... ... ұғым. Мысалы, мемлекет мемлекеттік органдар
жүйесінен, ал құқық - ... ... ... осы ... ... және құқықты біртұтас жүйе ретінде қарастырып зерделегенде
ғана оны толығынан танып білуге ... және ... ... ... ... ... ... және
ғылыми дербес әдістері де бар:
а) Формальды — логикалық ... Бұл ... ... арқылы құқықтың ішкі
құрылымы, қайнар көздері, оны (құқықты) жүйелеудің әдістері зерттеледі. ... ... ... ... сондай-ақ оның құрылымын талдағанда
қолданылады;
б) Салыстырмалы ... мен ... ... Бұл әр ... мемлекеттік және құқықтық жүйелерін зерттеуде негізге алынатын
әдіс;
в) Нақты - әлеуметтік әдіс - нақты әлеуметтік зерттеулерге ... Бұл ... ... ... заңдарға, мемлекеттің тікелей
өзіне нсмссе оның ... ... ... қандай пікірде, қандай
қайшылықтарда екендігі анықталынады. Бұл ... тән ... ... ... ... жүргізу (сұрақ-жауап);
- сұхбаттасу;
- тәжірибе (эксперимент) жасау жатады.
Атап өтетін бір жайт мемлекет және ... ... ... сан қилы
болып келеді. Дегенмен, осы әдістер мемлекет және құқықты қоғамның күрделі
құбылысы деп жан-жақты тануға ... ... ... және ... ... ... ерекшеліктері
Әр ғылымның немесе оқу пәнінің ... ... ... ... ... ... оқу ... өзегі - ол зерттейтін мәселелердің
жиынтығы.
Мемлекет және ... ... (МҚТ) пәні -бұл ... пен ... ... ... және қызмет атқаруының жалпы заңдылықтары, олардың
мәні, құрылымы, негізгі бөлшектері, принциптері, ... ... МҚТ ... ... ... болмыстарды да қарастырады және
жалпы құқықтық түсініктерді ... пен ... ... ... ... ... сондай-ақ
әлеуметтік құбылыстар жүйесінде олардың орнын анықтауға, сөйтіп, ... ... ... терең түсінуге мүмкіндік береді.
Мемлекет пен құқық бір-бірімен тығыз байланысты. Құқықсыз мемлекет
өмір де сүре ... ... те ... ... ... ... ... пайда болу заңдылықтары да ұқсас. Мемлекет пен құқық теориясының
пәнін былай кестелеуге болады.
Мемлекет және құқық теориясының пәні — өте ... ... Осы ... ... үшін ... сұрақтарға аса көңіл бөлу қажет:
1. Мемлекет және құқықтың мәні.
2. Кез ... ... және кез ... ... ... және ... ... Мемлекет және құқық пайда болуының жалпы заңдылықтары.
4. ... және ... ... мен ... (нысандары).
5.Мемлекет және құқықтың дамуы мен қызмет етуінің жалпы заңдылықтары,
принциптері, механизмдері.
6. ... және ... ... және ... қоғамдық
құбылыстарымен байланысының жалпы заңдылықтары.
Заң ғылымдары арасында мемлекет және ... ... ... ... ... және ... теориясының ерекшеліктері мыналардан тұрады:
- біріншіден, бұл - ... ... ... оның пәні ... және
құқық, бұлар қоғамдық құбылыстар болып табылады. Бұл ғылым (мемлекет ... ... ... ғылымдардың біразынан (табиғат зерттеу, ... осы ... ... ... ... бұл ... пен ... зерттейтін ғылым, мұндай
зерттеулерде мемлекеттің саясат пен билікке жататын немесе ғылыммен тікелей
байланысты қызметтік іс-әрекеттерін ... ... ... ... ... ... және құқық теориясы мемлекеттік-құқық
саласын тікелей зерттемейтін басқалай да қоғамдық ғылымдардан ерекшеленеді;
- үшіншіден, бұл ғылым ... пен ... ... және ... жалпыламалық сипаттарын зерттейтін жалпы теориялық ғылым
болып табылады. Осы ... ... ... заң ғылымдарынан
ерекшеленеді;
- төртіншіден, бұл әдістемелік сипатындағы ғылым. Мемлекеттік-құқықтық
қондырманың жалпы заңдылықтарын баяндап түсіндіргенде ... ... ... ... ... ... мәселелерін де шешеді.
— бесіншіден, заң ғылымдарының бәріне тән негіздік сипаты бар ғылым.
Өйткені барлық заң ... ... тән ... ... зерттейді.
Сонымен мемлекет және құқық теориясын мемлекет пен құқықтың негізгі
жөне жалпы заңдылықтарының, ... мәні мен ... ... ... ... білімдер жүйесі дейміз.
1.3. Мемлекет және қүқық теориясының атқаратын қызметі
Заң ғылымдарының қоғам өміріндегі мақсаты оның атқаратын қызметінен
көрінеді.
Мемлекет және ... ... ... заң ... ... болады,
зерттеу жолын көрсетеді.
МҚТ қызметтері әр түрлі.
1.Онтологиялық қызметі. Мемлекет және құқық ... бұл ... осы ... ... ... ... зерттейді. Мемлекет және
құқықтың не екендігін, оның қалай пайда болғанын түсіндіріп береді. Сонымен
бірге қазіргі ... ... ... мен ... ... ол ... ... қызметі, басқаша айтқанда негізгі іргелік ... ... ... ... ... ... және құқық теориясы ... ... ... білу үшін ... ... жүзеге асырудың теориялық
тәсілдерін даярлайды, ал мұның өзі түбінде құқықтың танымның дамуына ... ... түп ... білу нәтижесінде құқық, оның ... және ... ... құбылыстар танылады. Құқықтық болмысты талдау
барысында құқықтық ұғымдар, түсініктер, құрылмалар ... да, ... ... одан ары ... ... ... тану үшін ... теориялық тұжырым (концепция) қолданылады.
Құқықтық бір мәселені зерттеп тану үшін өзара пікір таластыратын теориялық
тәсілдер ... ... ... ... пікір таластыру
нәтижесінде шындықты, ақиқатты айқындауға мүмкіндік туады. Мысалы, ... ... ... ... анықтама беру үшін оған нормативтік,
философиялық және қогамтану трұғысынан қарау қажет.
3. Әдістемелік ... ... және ... ... іргелі ғылым
болғандықтан, оның зерттейтін заты яғни, пәні де бар. Олай ... ... сол ... ... ... ... зерделеуге қажетті
тәсілдері мен амалдарының ... да бар. ... ... заң ... ... ... ... талданып, ғылымда өздсрінс
тиісті орындарын алып жатады.
Заң ... ... ... ... ... пайда болу
жолдарын анықтауға байланысты. Шынайы дүниетанушылық - ғылыми ізденістің
нәтижеге ... ... Осы ... ... заң ... ... дүниетану тәсілін қолданып, басқасынан бас ... шын ... ... ... ... ... Марксизм-ленинизм
құқыққа тек қана таптық тұрғыдан қарады, сондықтан оның әлеуметтік мән-
мағынасын толығынан, жан-жақты түсіндіре ... ... ... ... ұғымына халықтың, қоғамның, оның
белгілі бір әлеуметтік топтарының көзқарастары мен ұстанатын принциптерінің
жүйесі жатады. ... бір ... ... ... ... ... ... бірыңғай (жұмылдырушы) идеология орын алып жатады. Мысал ретінде
бұрынғы КСРО-ны алуға болады. Мұнда тек қана бір ... орын алып ... ... күнгі мысалға АҚШ-ты айтуға болады. Құрама ... ... ... ұғым бар. Әрбір американдықта өз елінде
өзінің табыс табуы үшін бар ... ... ... ... ... идеологиялық бағыт-бағдардың болмауы немесе оның жойылып кетуі
елде ... ... ... ... ... заң ... қылмыстардың өршуіне апарады.
Оны еліміз бастан кешірді. Сондықтан да мемлекет және құққық теориясы
қоғамда ... бір ... және ... ... ... ... топтамасын ұсынып отырады. Әрине мұндай ақыл-
кеңестер мемлекеттің өзі ... ... ... ... ... оған ... тиіс. Мұндай құқықтық мақсаттар мен саясатты жүзеге ... ... ... мен әдістерді қолдануы мүмкін. Мысал ... ... ... қабылданған ҚР Президентінің «Қазақстан-
2030» деген стратегиялық даму бағдарламасын ... ... ... ... ... жыл сайынғы жолдауын да атап өткен жөн.
5. Болжамдық (прогностикалық) қызметі. Жоғарыда айтылғандай, мемлекет
және құқық теориясының пәні - ... пен ... ... болуы, қызмет
бағыттарын атқаруы мен дамудың жалпы заңдылықтары және осылардың ... пен ... ... алатын орны екендігі мәлім.
Мемлекет пен құқық теориясы өзінің ұғым-түсініктерінің даму ... ... ... ... болжайды. Ал мұның өзі
өз кезегінде түзетуге келмейтін қателіктердің ... ... ... ... ... атап айтатын жайт, мемлекет және құқық теориясының барлық
қызметтері бір-бірімеы тығыз байланысты, олар ... бірі ... ... да ... ... және ... ... бағдары-ның толыққанды
түсінігін тек жиынтық түрінде ғана бере алады.
Заң ... ... ... ... ... ... ... болжау жасауға мүмкіндік береді. Ғылыми құқықтың болжамның маңызы -
қоғамдың қатынастарды ... ... ... ... айңындауға мүмкіндік береді. Әрине, өтпелі ... ... ... ... оңай ... ... кенеттен пайда болатын
өзгерістерді алдын ала болжау өте ... ... ... ол ... ... ... Осы жағдайды Қазақстанның құқықтық жүйесінің қалыптасу барысынан
да байқаймыз. Неғұрлым қоғамдық қатынастарда түрақтылық ... ... ... даму жолын алдын ала болжау да оңайырақ болып, құқық
арңылы ... жолы ... ... ұйымдасырушылық қызметі. Қандай да бір дамыған ... ол ... ... қиын ... мәселелерге тап болатыны тарихтан
мәлім. Міне, осындай жағдайларда дағдылы ... мен ... ... ... ... ... отырып, мемлекет жәнс құқық
теориясы ғылымы туындап отырған келелі мәселенің шешімін ... ... ... ... қиын ... шешудің жолдары
анықталады. Бұл анықталған жолдар - ақыл-кеңестер ... ... ... ... айқындайды.
Мысалы, 1995 жылы Қазақстан Республикасы сот реформасын бастаған кезде
соттар тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатымен халық мәслихаты институтынан
бас тартқан ... Ал ... сот ... ... ... ҚР ... 75-і ... енгізілген өзгерістер мен
толықтырулар арқылы соттардың іс қарауларында әділдікті жүзеге асыру ... ... сот ... ... ... институтын енгізді. Әлем
елдерінің соттар жүйесінде жинақталған өз мемлекетіміздің де сот жүйесінің
іс-тәжірибелерін елеп-екшеудің нәтижесінде елімізде ... ... ... ... сай ... ... жағдайларға сәйкес шешім қабылдауға
мүмкіндік пайда болды.
Заң ғылымының нәтижесін іс жүзінде қолдану - құқық жасау және ... ... ... ... мәселесін шешу болып табылады. ... ... ... ... болып келеді. Заң ғылымы теориялық
мәселелерді зерттей отырып, құқықтың ... ... ... ... ... заңдар жасау ісі, мемлекет органдарының қызметін
жетілдіру шаралары ... ол ... ... жасалады. Әрине,
мұндай ұсыныстар пайдалы, жағымды әсер ету үшін ... ... ... ... ... мемлекет органдары, лауазым иелері ондай ұсыныстарды
пайдалануға әрекет жасаула-ры қажет.
7. МҚТ тәрбиелеу қызметі - ... тән ... ... заңды құрмет
тұтатын, заңға бағынатын азаматтарды қалыптастыру. Заң ғылымдары - құқықтың
игілікті құбылыс ... әр ... ... ... заңды құрал
екенін, оның өміріне қажетті жағдайлар жасайтын амал екенін ... ... ... ... ... ... тығырыққа
тірейтінін айқындайды. Сөйтіп, заңды ... оны ... ... азаматқа
қажет екенін дәлелдеп, адамдардың құқықтық санасын қалыптастыруға әсер
етеді.
1.4. Заң ғылымының жүйесі
Заң ... - ... ... ... олардың
қоғамдық өмірмен байланысын, арақатысын ... ... ... ... ... зерттейтін объектілерінің ерекшеліктеріне байланысты түрлі
салаларға бөлінеді.
Келесі беттегі кестеден байқалатыны, Қазақстан ... ... ... мемлекет пен құқықтың теориясына негізделеді.
Теорияда ... пен ... тән ... заңдылықтар, олардың жалпы
белгілері, түрлері оқытылады. МҚТ-мен тығыз ... ... ... ... ... заң ... ... Бұл пәннен әр елдің мемлекеті мен
құқық тарихын тану арқылы, олардың қандай ... ... ... ... ... ... пен ... қалыптасуына, дамуына, өзгеруіне ... ... ... зор әсер етеді. Сондықтан осы ілімдердің де тарихы
оқытылады.
Әр елдің мемлекет және ... ... ... даму, өзгеру тарихы
бар. Бұл тарихты зерттеу жәые оқыту тек білу үшін ғана ... ... ... оның ... ... ... да әсер етеді,
қоғамды ұтымды жолмен дамытуға, ... ... ... жол ... ... саяси және құқықтык, сананы қалыптастыруға да әсерін
тигізеді.
Әр мемлекеттің өзіндік ұлттық ... ... ... Ол ... ... ... ... қоғам өмірінің салаларына
бейімделіп қалыптасады. ... сол ... ... ... қаты-
настарды реттейді. Мемлекет пен қоғам өмірінің ... ... ... ... ... салаларының өзіндік
ерекшеліктері болады. ... ... ... ... да, ... ... ... болып келеді.
Әр мемлекет басқа мемлекеттермен қарым-қатынаста болады және
дүниежүзілік қауымдастық ... ... ... ... Соған
байланысты баска мемлекеттердің ұлттық құқық жүйесінің негізгі саласы -
конституциялыц құқықты білу өте қажет. ... ... ... ... бар, олар негізінен адамдардың құқықтары ... ... ... даму ... түскен мем-лекет мұндай
халықаралық құқықтық құжаттарды мойындауға, мемлекет ішінде қолдануға
міндетті. Сол ... ... ... да білу өте ... ... ... қолданбалы қосалқы ... сот ... т.б.) ... рөлі ... пен құқық теориясы – нақты заң ... және ... ... ... ... ... және әдістемелік функцияларды
орындайтын ең базалық заң ғылымдарының бірі. Ол өзі ғана емес, ... ... заң ... ... өте ... ... мен категорияларға
сүйенеді. Бұған қоса, мемлекет және ... ... ... мен ... ... заң ... үшін өз пәнін ғылыми игеруде
бағыт қызметін атқарады.
Мемлекет және құқық ... ... ... ... бар ... ... ... мәнге ие. Біріншіден, бұл ғылым құқықтану
және ... ... ... ... ... екіншіден, мемлекет және құқық теориясы әдістемелік ғылым
болып табылады, онда заң ... ... ... шешу ... ... ... ... теориялық ережелер өнделеді;
үшіншіден, ол ... ... ... ... ... ғылым ролінде шығады.
Мемлекеттік-құқықтық білімдер жүйесінде базалық тұрғыларды ... және ... ... ... мемлекет пен құқықтың мәнін,
қоғамдық тағайындалуы, олардың басқа әлеуметтік құбылыстармен байланыстары,
мемлекет пен құқықтың пайда болу және ... ... ... ... ... пен ... ... түсініктері мен категориялары туралы
алғашқы түсініктер береді, оларсыз салалық және басқа заң пәндерінің нақты
білімдерін игеру ... ... ... пен құқықтың жалпы теориясын оқу,
студенттердің ... ... ... мемлекеттік-құқықтық
құбылыстардың мәнін және әлеуметтік тағайындалуын ... ... ... ... ... ... ... келуді, қоғамдық өмірдің күрделі саяси-құқықтық құбылыстарына дұрыс
бағалауды беруді, олардың мәнін, ... ... ... ... және қоғамдық өмірдің басқа құбылыстары мен байланыстарын
ашуды, сонымен ... ... ... ... ... ... ... бағытталған. Бұл ғылым жалпы құқықтық мәдениетті қалайды,
студенттерде заңдық көзқарастың ғылыми негізін қалыптастырады.
Мемлекет және ... ... ... оқып ... ... ... және ... сипатындағы пәндерді жемісті игеру мүмкін емес.
Мемлекет және құқық теориясының жалпы ғылыми теориялық ... ашу ... ... ... ... Осы ... зерттеу
нәтижесінде белгілі бір мақсатқа қол жеткізуге болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР;
Нормативтік-құқытық актілер
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 30 тамыз 1995 ... ... Н.Ә. ... – 2030. ... Республикасы
Президентінің Қазақстан халқына жолдауы. Егемен ... ... ... Е. ... ... ... мен құқығының
негіздері,Алматы, 2003.
4. Ибраева А.И. Мемлекет және құқық ... ... ... ... А. Общая теория государства и права А., 2000
6. Ибраева А.С., ... Н.С. ... ... и права: Учеб.
Пособие.– Алматы: «Жеті жарғы», 2003.
7. «Мемлекет және ... ... ... ... ... 2004 ... және ... теориясы» оқу-әдістемелік құрал. Булгакова Д.А.
Алматы, 2004 ж.
9.«Мемлекет және құқық теориясы» оқулық.. Электронды ... ... ... 2004 ... және ... ... ... құрал. Қопабаев О.,
С. Өзбекұлы Алматы, 2006 ж.
11.«Теория государства и права» Учебное пособие. А.С. ... ... ... және ... теориясы» Оқулық Жоламан Қ.Д. Алматы, 2005 ж.
13.«Мемлекет және құқық теориясы» Оқулық Электронды кітап Жоламан Қ.Д.
Алматы, 2006 ж.
14.Мемлекет және құқық теориясы Қ.Д ... А.Қ. ... ... Алматы ҚазМЗА 1999 ж.
15. Мемлекет және құқық ... ... М. ... 2001 ... Теория государства и права Ибраева А.С. Алматы 2003 г.
17.Основы теории государства и ... Уч. - ... ... ... Ф.В. ... ... государства и права: Уч. - нагл. пособие
В.И. Григорьев», Ф.В. Алматы, 2006 ... ... ... и ... Курс ... под ред, ... М.,
1999.
19. Теория государства права . / Марченко. М., 1998.
20. Теория ... и ... / под ред. Н.А. ... Уфа, 1994
21. Теория государства и рправа. Под ред. Г.Н.Манаова .м., 2000
22. Хропанюк В.Н. ... ... и ... М., ... а.Ф. ... ... и ... Курс лекции ... ... ... В.А. ... ... и государства. М.,1997.
25. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.,2000.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Сұраныс пен ұсыныс теориясының негіздері"4 бет
«Сандар теориясының элементтерін зерттеу.»23 бет
Автоматты реттеу теориясының негізгі түсініктері26 бет
Адам капиталы теориясының методологиялық аспектiлерi13 бет
Ақша теориясының дамуы және ақша жүйесi32 бет
Ақыл-ой әрекеттерін калыптастыру теориясының мәні36 бет
Банктік қызметтер теориясының аспектілері34 бет
Бастауыш мектепте дамыта оқыта теориясының тарихнамасы52 бет
Батыстағы әлеуметтік жұмыс теориясының даму тарихы40 бет
Дене тәрбиесі теориясының пәні60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь