«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1. Жобаланушы объектінің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1 Электрлік жүктеме мен қоршаған орта туралы мағұлматтар ... ... ... ... ... ... 7
2 Электрлік жүктеме графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.1 Жалпы жағдай ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
2.2 Электрлік жүктеменің тәуліктік және жылдық графигін тұрғызу ... ... ... ... 8
3 110/10 кВ қосалқы станциясындағы күштік трансформаторларды таңдау ... ... ... 12
4. 110/10 кВ қосалқы станциясының электрлік жалғау сұлбасын таңдау және қысқа тұйықталу токтарын есептеу ... ... ...13
4.1 110/10 кВ қосалқы станцияның электрлік жалғау сұлбасын таңдау ... ... 13
4.2 Қысқа тұйықталу тотарын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
5 Электрлік аппараттарды таңдау және оларды қысқа тұйықталу токтар әсеріне тексеру ... ... ...20
5.1 Коммутациялық аппараттарды таңдау және оларды тексеру ... ... ... ... ...20
5.2 Шиналардырды таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
5.3 Шиналық көпірді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
5.4 Оқшаулатқыштарды таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
5.5 Айырғышпен ажыратқышты таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
5.6 Разрядтауыш пен асқын кернеу шектегішін тандау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
5.7 Өлшегіш трансформаторларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
5.8 Өзіндік мұқтаждық трансформаторларын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
6. Типтік жобаға сәйкес негізгі конструктивті шешімдер ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
6.1 Жабдықтарды орналастыру мен құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
6.2 Трансформатор нөлне жерлендіргіш таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
7. ТДТН.10000кВА Күштік трансформатордың релелік қорғанысы ... ... ... ... 39
7.1 Күштік трансформаторларды қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
7.2 Бойлық дифференциалдық қорғанысты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
7. 3 Газдық қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 42
7.4 Максимал тоқтық корғаныс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
7.5 Күштік трансформаторды асқын жуктемеден қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
7.6 Күштік трансформатордың тоқтық бөлгіші ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
8. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау ... ... 46
8.1 Өндірісте еңбекті қорғаудың міндеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
8.2 Қызметкерлерге талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
8.3 Өртке қарсы қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47
8.4 Қосалқы станцияны найзағайдың тіке соққысынан қорғау ... ... ... ... ... ... ...48
8.5 Жерге қосқышты есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
8.6 Қосалқы станция жарықтандыруын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
9. Техникалық . экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
Энергетика саланың материалды-техникалық базасы және энергетикалық кәсіпорындардың негізгі фондтарының жоғары дәрежеде тозуы қазіргі заманғы талаптарға және энерготұтынудың өсу темпіне сай келмейді.
Тұтынушылар электрэнергиясының сапасына, электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен тұрақтылығына талаптар іс жүзінде өсті. Қоршаған табиғи ортаны қорғауға, энергияны сақтауға, электр қондырғыда істейтін қызметшінің қауіпсіздігіне және тұрғындарға талаптар қатайды. Осы жағдайлар өзімен бірге көптеген басқарушы, нормативті және методикалық құжаттарды ( ПУЭ, СНиП, СН, НТПС, РД, ПТБ, ПТЭ және басқалар), сондай-ақ заң шығарушы және құқтық актілерді өңдеуге және нақтылауға алып келді. Жалпы қабылданған халықаралық техникалық стандарттар мен нормаларға ауысу және бейімделу мен оларды Қазақстан Республикасының әсер етуші заңдарына сәйкестендіру процесі іске асырылуда.
Экономикалық талдау әдісін, таратқыш тораптың эксплуатациялық сенімділігін есептеуді, сондай-ақ жобалық шешімдердің экономикалық тиімді жаңа жүйелерін құруды жетілдіру қажеттілігі туындады.
Ғылыми-техникалық прогрестің салдарынан жоғарғы тиімділіктегі өнімдердің жаңа түрлері мен үлгілері - энергетикалық жабдықтар мен құрылғыларды, прогрессивті конструктивті және электротехникалық материалдарды, қазіргі заманғы релелік қорғаныстардың, автоматиканың, басқару және байланыстың микропроцессорлы кешендерін меңгеру жүргізілді.
Қазақстан рыногына алдыңғы қатарлы әлемдік өндірушілердің жаңа заманғы коммутациялық жабдықтары ене бастады. Қажетті жағдайларда отандық өнімге жалпы бейімделу отандық стандарттарға және республикадағы қажетті сертификацияға сай келетін, көбірек жетілдірілген импорттық жабдықтар және электротехникалық материалдар қолданумен ақталады.
Тораптық объектілерді қазіргі заманғы талаптарға сай тиісті эксплуатациялық жағдайға келтіру – бұл өте кең ресурсті, көп еңбекті және ұзақ жұмыс. Таратқыш тораптардың жоғары капитал сиымдылығын есепке алғанда, инвестицияның қажеттілігін және мемлекеттің ат салысуын ескеру қажет.
Барлық осы факторлар энергетикалық тораптар және электр энергияның қосымша қорек көздері кірістерінің аймақтық бағдарламасын этапты модернизация бойынша өңдеуді қамтамасыз етеді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1 Каганов И.Л. «Курсовое и дипломное проектирование» М. Колос, 1970, 303с.
2 Федоров А.А., Старкова Л.А. «Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования» Москва, Энергоатомиздат,1987, 367 с.
3 Рожкова Л.Д., Козулин В.С., «Электроснабжение станций и подстанций» М. Энергия, 1980, 598с.
4 Смирнов А.Д., Антипов К.М. «Справочная книга энергетика» М. Энергоатомиздат, 1984, 435с.
5 Федоров А.А., Каменева В.В. «Основы электроснабжения промышленных предприятий» Москва, Энергия, 1979, 407 с.
6 Матаев У.М., Умбеткулов Е.К., Абрахманова А.А. «Методические рекомендации к выполнению дипломного проектирования по электроснабжению сельского хозяйства» Каз.НАУ, Алматы 2005, 48с.
7 Блок В.М. «Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электротехнических специальностей вузов» М. Высшая школа, 1990, 382с.
8 Правила устройств электроустановок. РД 34 РК 20/03. 501/202.04 Астана,2004. 11 Исламбакиев Д.К., Джаржанова Л.А., Абдурахманов А.А. «Практическое руководство к выполнению раздела: «Определение технико-экономических показателей и составление бизнес плана» в курсовом и дипломном проектировании по электроснабжению сельского хозяйства» Алматы: КАЗНАУ. 2000, 14с.
9 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. РД 34.03.202. М.1989.
10 Шабад А.М. «Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей» Л. Энергоатомиздат, 1985, 295с.
12 Афанасьев В.В. «Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения» Л. Энергоатомиздат, 1987, 351, 452с.
13 Будзко И.А., Гессен В.Ю. «Электроснабжение сельского хозяйства» М. Колос, 1973, 14с.
14 Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. «Электроснабжение сельского хозяйства» М. Колос, 1983, 162 с.
15 Дьяков А.Ф., «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей» М. Энергоатомиздат, 1989, 178, 432с.
16 Андреев В.А «Релейная защита и автоматика»
        
        Мазмұны
Кіріспе...................................................................................................................6
1. Жобаланушы объектінің сипаттамасы................................................7 1.1 Электрлік жүктеме мен қоршаған орта туралы мағұлматтар........................7 2 ... ... ... тұрғызу ....................................................8 2.1 Жалпы жағдай.................................................................................8 2.2 Электрлік жүктеменің тәуліктік және жылдық графигін тұрғызу................8 3 110/10 кВ ... ... ... ... ... 4. 110/10 кВ ... ... электрлік жалғау сұлбасын таңдау және қысқа ... ... ...
4.1 110/10 кВ ... станцияның электрлік жалғау сұлбасын таңдау..........................................................................................................................13 4.2 ... ... ... ... 5 Электрлік аппараттарды таңдау және оларды қысқа тұйықталу токтар әсеріне тексеру.................................................................................20 5.1 ... ... ... және ... ... 5.2 ... ... және тексеру................................................20 5.3 Шиналық көпірді таңдау ........................................................................23 5.4 Оқшаулатқыштарды таңдау..............................................................................25 5.5 Айырғышпен ажыратқышты таңдау және тексеру.........................................27 5.6 ... пен ... ... ... тандау......................................30 5.7 Өлшегіш трансформаторларын таңдау............................................................31 5.8 ... ... ... ... 6. Типтік жобаға сәйкес негізгі конструктивті шешімдер..................................37 6.1 Жабдықтарды орналастыру мен ... 6.2 ... ... ... ... 7. ... ... трансформатордың релелік қорғанысы................39 7.1 Күштік трансформаторларды қорғау...............................................................39 7.2 Бойлық ... ... ... 7. 3 ... ... 7.4 ... ... корғаныс..............................................................................42 7.5 Күштік трансформаторды асқын ... ... 7.6 ... ... ... бөлгіші....................................................44 8. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау........46 8.1 Өндірісте еңбекті қорғаудың міндеті...............................................................46 8.2 ... ... 8.3 ... қарсы қауіпсіздік....................................................................................47 8.4 Қосалқы станцияны найзағайдың тіке соққысынан қорғау...........................48 8.5 Жерге қосқышты есептеу.................................................................................49 8.6 Қосалқы ... ... ... 9. ... - ... көрсеткіштер.....................................................54
Қорытынды.................................................................................................................59Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................................60
Кіріспе
Энергетика саланың материалды-техникалық базасы және энергетикалық кәсіпорындардың негізгі фондтарының жоғары дәрежеде тозуы қазіргі ... ... және ... өсу ... сай ... ... ... сапасына, электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен тұрақтылығына талаптар іс ... ... ... ... ортаны қорғауға, энергияны сақтауға, электр қондырғыда істейтін қызметшінің қауіпсіздігіне және тұрғындарға талаптар ... Осы ... ... ... көптеген басқарушы, нормативті және методикалық құжаттарды ( ПУЭ, СНиП, СН, НТПС, РД, ПТБ, ПТЭ және басқалар), сондай-ақ заң ... және ... ... ... және ... алып ... ... қабылданған халықаралық техникалық стандарттар мен нормаларға ауысу және бейімделу мен оларды Қазақстан ... әсер ... ... ... ... іске асырылуда.
Экономикалық талдау әдісін, таратқыш тораптың эксплуатациялық сенімділігін есептеуді, ... ... ... ... тиімді жаңа жүйелерін құруды жетілдіру қажеттілігі туындады.
Ғылыми-техникалық прогрестің салдарынан жоғарғы тиімділіктегі өнімдердің жаңа түрлері мен ... - ... ... мен ... ... ... және ... материалдарды, қазіргі заманғы релелік қорғаныстардың, автоматиканың, басқару және байланыстың микропроцессорлы ... ... ... ... ... ... қатарлы әлемдік өндірушілердің жаңа заманғы коммутациялық жабдықтары ене бастады. Қажетті жағдайларда отандық өнімге жалпы ... ... ... және ... ... ... сай келетін, көбірек жетілдірілген импорттық жабдықтар және электротехникалық материалдар қолданумен ақталады.
Тораптық ... ... ... ... сай тиісті эксплуатациялық жағдайға келтіру - бұл өте кең ... көп ... және ұзақ ... ... ... ... капитал сиымдылығын есепке алғанда, инвестицияның қажеттілігін және мемлекеттің ат ... ... ...
Барлық осы факторлар энергетикалық тораптар және электр энергияның қосымша қорек көздері ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
* Жобаланушы объекттің сипаттамасы
1.1 Электрлік ... мен ... орта ... ... 110/10 кВ ҚС ... ... орналасқан.
Инженерлі-геологиялық зерттеулер мәліметтері бойынша қосалқы станцияның құрылыс алаңында келесі грунттар орналасқан:
Климаттық жағдайлар:
Мұздақ бойынша ІІІ аудан (мұздақ дуалының қалыңдығы 10 мм ... ... ІІІ ... ... ... ... 50 Н/м2 ... орташа ұзақтығы 40 - 50 ... ... ... ... ... ... нормативті тереңдігі - 120 см.
Ауаның есептік температурасы: ең суық бескүндіктің орташасы (-36 0С);
2 Электрлік жүктеме графигін ... ... ... ... ... ... ... режимінің анықтаушысы болып табылатын жеке тұтынушылардың электрлік жүктемесі, осыған ... ... ... ... үздіксіз өзгереді. Бұл деректі жүктеме графигімен, яғни электр қондырғы қуатының (тогының) уақыт ... ... ... түрінде, бейнелеу қабылданған. Осыған орай оларды тәуліктік (24 сағат), маусымдық, ... және т.б. деп ... ... ... ... олар жатқызылған энергожүйе элементіне байланысты келесі топтарға бөлуге ... ... ... ... - тұтынушылық қосалқы станциясының шиналарында анықталатын;
- ... ... ... - ... және тораптық қосалқы станцияның шиналарындағы;
- энергожүйенің жүктеме графиктері - энергожүйенің нәтижелендіруші жүктемесін сипаттайтын;
- электр станцияның жүктеме ... ... ... жұмысын сараптау үшін, электрмен жабдықтау жүйесін жобалау ... ... ... ... ... ... жабдықтарды жөндеуді жоспарлау үшін, сонымен қатар пайдалану кезінде ... ... ... ... үшін ...
+ ... ... тәуліктік және жылдық графигін тұрғызу
Жобаланушы 110/10 кВ ҚС уақыт ... ... ... ... тұтынушылары бар. Олар әдетте жобалау кезінде типтік графиктер арқылы анықталады. ... ... ... ... зерттеуі нәтижелеріне сәйкес тұрғызылады, график сатылық етіп орындалады.
кесте -1. 10 кВ қысқы ... ... ... ... ... ... ... ВЛ-4
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,6
0,7
0,7
0,8
3
Казтрансойл
0,4
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,6
0,6
4
СН Ульке
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
5
Райгаз
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
6
ТОО
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
7
ЦРП-2
1,0
0,5
0,5
0,5
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
8
Сады
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
Қортынды есебі
3,4
2,5
2,4
2,4
3,0
3,0
3,0
3,0
3,1
3,7
4,0
4,5
кесте -2, 10 кВ жазғы жүктеме картограммасын тұрғызуға қажет ... ... ... ... Ульке
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
5
Райгаз
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
6
ТОО
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
7
ЦРП-2
0,3
0,3
0,3
0,5
1,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
0,5
8
Сады
0,3
0,3
0,3
0,3
0,8
0,7
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
Қортынды есебі
2,0
1,9
1,9
2,2
3,6
3,9
3,9
4,1
4,2
4,2
3,6
2,7
Барлық кернеулерге арналған жүктемелер графиктері кесте-1,2 көрсетілген
Тәуліктік қысқы активті ... ... ... * 2 = 85 МВт*сағ
Тәуліктік қысқы активті энергия ... біле ... біз ... таба аламыз;
Wжыл =365 Wтәу=365*85=31025 кВт*сағ
Тәуліктегі орташа қуатты анықтау;
Рорт= Wтәу./24= 85/24 = 3,55МВт ... ... ... = Wтәу / ... = 31025/6,3 = 4924,6
Тәуліктік жазғы активті энергия шығынын анықтау;
Wтәу=(2+1,9+1,9+2,2+3,6+3,9+3,9+4,1+4,2+4,2+3,6+2,7) * 2 = 76,4 ... ... ... ... шығынын біле отыра біз жылдықты таба аламыз;
Wжыл =365 Wтәу=365*76,4=27886 кВт*сағ
Тәуліктегі орташа қуатты анықтау;
Рорт= Wтәу./24= 76,4/24 = 3,2МВт ... ... ... = Wтәу / ... = ... = ... ... қуатын анықтаймыз;
Sном=(0.65...0.7)Smax̕= 0,65*6,493=4,22
ҚС максималды жүктемесін компенсация қондырғысын ескере ... = 6,32 ... = 6,493 ... ... ... ... -максимал актив қуат;
- -дің берілген мәніне байланысты анықталады;
;
Өтеме құрылғыларының қуаты анықталады:
мұндағы: -энергожүйемен торапқа ... ... ... ... tg φб =0,3 110 кВ ҚС ...
3 110/10 кВ ... ... күштік трансформаторларды таңдау
Сенімділік шарттары бойынша қосалқы станцияда 220/110/10 кВ қосалқы станциясынан 110 кВ желісі арқылы қоректенетін екі трансформаторды ... Екі ... ... ... үшін трансформаторлардың номинал қуаты Sн.т. мына шарттан таңдалады:
;
ТДТН - 10000/110 екі ... ... ... ... ... 10000 ... біреуі апаттық жағдайда ажыратылғанда екіншісі 40% асқын жүктелумен қосалқы станцияның барлық ... ... ... ету ... ... ... ... 3 кестеде берілген.
кесте-3 110/10 кВ ҚС күштік трансформаторларының техникалық мәліметтері
Трансформатор түрі
Номиналды қуат, Sн.т.,кВА
Номина
лды кернеу,
Uн,кВ
Қысқа ... ... ... ... ... ... Ркз, кВт
Бос жүріс тоғыIxx,%
ТДТН - 10000/110
10000
110
=10,5
23
76
1,1
4. 110/10 кВ қосалқы станциясының электрлік жалғау ... ... және ... ... ... ... 110/10 кВ ... станцияның электрлік жалғау сұлбасын таңдау ... ... ... ... ... кезінде жоғары кернеу жағынан электрлік жалғау сұлбасының ең қарапайымын орындаған дұрыс. Мұндай сұлба болып, мысалға, жоғары ... ... ... бар, 5 суретте келтірілген сұлба болып табылады. Ажыратқыштар саны жалғаным санынан аз болып келетін ... ... ... әлдеқайда тиімді, себебі ажыратқыш құны трансформаторды қондыру құнымен шамалас болып табылады.
Қосалқы ... типі ... ... 110/10 кВ, ... 10000 кВА, кернеуді 11513x1,78 кВ аралықта жүктелген кезде автоматтық реттей алатын, екі трансформаторды қондыру қарастырылады.
Қосалқы станцияның қалыпты жұмыс режимі трансформаторлардың ... ... ... қарастырады. Осы кезде қысқа тұйықталу тогы екі есе төмендейді, бұл өз алдына төмен кернеу жағындағы ... ... ... ... ... біреуінің сөнуі кезінде екіншісі секциялық автомат немесе ажыратқыш арқылы қосылады да, өзіне жүктеменің барлығын немесе бөлігінің қабылдап, қоректендіру қалпына ... ... ... ... ... ... ... өзіндік қажеттілік тұтынушыларын қоректендіру 10/0,4 кВ, қуаты 63кВА екі трансформатор арқылы жүзеге асады. Қосалқы станцияның ... ... ... ... - 380/220 В ... ток; шұғыл ток - тұрақты, ол кернеуі 220 В аккумулятор батареясынан алынады, және КРУ 10 кВ шкафтар үшін - ... 220 ... ... ... найзағайлық толқындардан қосалқы станция жабдықтарының қорғанысы асқын кернеу шектегіші көмегімен орындалады. Олар күштік трансформаторлар ... және ... ... ... жалғанады. Қосалқы станцияның жабдығы қысқа тұйықталу токтары әсерлеріне төзімді болып келеді.
Қосалқы станцияның барлық жабдықтары, таралу ... ... 0,5 Омға тең, ... ... қосу ... жалғанады. Қосалқы станцияның сыртқы жарықтандыруы ПЗС-45 прожекторларымен қарастырылған. Олар прожекторлік діңгектерге қондырылады.
Шұғыл ауыстырып қосу кезінде қате әрекеттерді алдын алу үшін ... ... ... ... ... ... және ... блоктауы қарастырылады.
Қосалқы станцияның найзағайлардың тіке соққысынан қорғанысы жайтартқыш көмегімен жүзеге асырлады.
4.2 Қысқа тұйықталу токтарын есептеу
Қысқа тұйықталу (Қ.Т.) ... ... ... ... үшін және ... ... элементтерін (шыналар, оқшаулатқыштар, кабельдер және т.б.) электродинамикалық және ... ... ... үшін ... Сонымен қатар релелік қорғанысты жобалау және баптау үшін, найзағайдан қорғау құралдары мен ... ... ... ... және ... қосу ... таңдау мен есептеу үшін орындалады.
А-1 парағында, 220/110/10 кВ ҚС-нан 110 кВ - ӘЖ арқылы қоректенген, 110/10кВ екі ... ... ... ... ... келтірілген. ҚС трансформаторлардың жұмыс режимі - ... ... ... (баламалық) эквиваленттік ауыстыру сұлбасын құрастырамыз. Бұл сұлбаға Қ.Т. токтар шамасына әсер ... ... ... ... элементтері өздерінің кедергілері түрінде енгізілуі керек. Эквиваленттік (баламалық) ауыстыру сұлбасын құрастыру кезінде кернеуі 1000 В ... ... ... үшін ... ... ... трансформаторлар мен автотрансформаторлардың, реакторлардың, әуелік және кабельдік желілердің ... ... ... Активтік кедергілер тек қана кішкентай қималы әуелік желілер үшін ескеріледі.
Сұлбада үшфазалық қысқа тұықталудың К1, К2, К3 нүктелерін ... да, ... ... мен ... ... Бізге электрлік торап шексіз үлкен қуатты жүйеге жалғанғаны белгілі. Есептеуге қажет параметрлердің барлығы сұлбада көрсетілген.
Есептеуді салыстырмалы бірлік әдісімен орындаймыз. Ауыстыру ... 6 б) ... ... ... ... ... деп аламыз. Кедергілері есептеу кезінде ескерілетін сұлбаның барлық элементтерін нөмірлейміз.
Эквиваленттік (баламалық) ауыстыру сұлбасы элементтерінің кедергілерін анықтаймыз.
Әуелік желілердің реактивтік және ... ... ... ... табамыз:
Әуелік желілердің реактивтік және активтік кедергілерін табамыз:
К1, К2 нүктелерінің қысқа тұйықталу тоғының активті кедергісін анықтау;
r11 =r3*r4r3+r4=2,26*0,92,26*0,9=0,64r12=r11*r5r11+r5=0,64*0,680,64+0,68=0,32r13=r12*r6r12+r6=0,32*0,90,32+0,9=0,236r14=r13*r7r13+r7=0,236*0,680,236+0,68=0,175r15=r14*r8r14+r8=0,175*0,680,175+0,68=0,139
r16=r15*r9r15+r9=0,139*0,680,139+0,68=0,115
r17=r16*r10r16+r10=0,115*0,450,115+0,45=0,09
К1, К2 нүктелерінің ... ... ... ... кедергісін анықтау;
x11=x3*x4x3+x4=3,9*1,563,9+1,56=1,11
x12=x11*x5x11+x5=1,11*1,171,11+1,17=0,57
x13=x12*x6x12+x6=0,57*1,560,57+1,56=0,417
x14=x13*x7x13+x7=0,417*1,170,417+1,17=0,3
x15=x14*x8x14+x8=0,3*1,170,3+1,17=0,238
x16=x15*x9x15+x9=0,238*1,170,238+1,17=0,198
x17=x16*x10x16+x10=0,198*0,780,198+0,78=0,158
К1 нүктесі үшін қысқа тұйықталу (қ.т.) токтарының ... ... ... ... ... К2 нүктесі үшін қысқа тұйықталу (қ.т.) токтарының есептеуі
Толық нәтижелендіруші кедергі:
rэкв=r1*r17r1+r17=0,03*0,090,03+0,09=0,0225
x18=x2+x17=0,05+1,05=1,1
xэкв=x18*x17x18+x17=1,1*0,1581,1+0,158=0,138
zэкв=xэкв2+ rэкв2=0,4
Ik2*=EэквXэкв =10,14=7,1
Iб2=Sб3Uб=1003*10,5=5,5
Ik2(3)=I*k2*Iб2=7,1*5,5=39,2
Ik2(2)=0,87*Ik2(3)=34,1
К1 нүктесіндегі Қ.Т. 110/10 кВ ... ... 110 кВ ... Қ.Т. ... ... ... ... уақыттың тұрақтысы:
Ta1=Xэквwrэкв=0,0412*3,14*0,0225=0,29
Соғу коэффициентінің мәні мына формула бойынша анықталады:
Kуд=1+e-0.01Ta=1.96
мұндағы - - апериодтық құраушы уақыттың тұрақтысы ... соғу тогы мына ... ... ... ... Kуд ... ... Қ.Т. 110/10 кВ қосалқы станцияның 10 кВ шиналарындағы Қ.Т. сәйкес келеді. Апериодтық құраушы уақыттың тұрақтысы:
Ta1=Xэквwrэкв=0,0412*3,14*0,0225=0,98
Соғу коэффициентінің мәні мына ... ... ... - - ... құраушы уақыттың тұрақтысы
Үшфазалық соғу тогы мына теңдікке тең
iуд1=2*Kуд1*Ik1(3) =2*1,96*5,4=110,3 ... Kуд ... ... - 4 ... ... токтарының есептеу нәтижелері
,кА
,кА
,кА
K1
5,4
4,7
14,96
1.96
0,29
K2
39,2
34,1
110,3 ... ... ... ... және ... ... тұйықталу токтар әсеріне тексеру
+ 5.1 Коммутациялық аппараттарды таңдау және оларды тексеру
Электрлік аппараттарды дұрыс, теориялық ... ... ... ... ... және ... режимдерде сенімді жұмыс жасауын қамтамасыз етеді.
5. 2 Шиналарды таңдау және тексеру
Шиналардың қимасы қызуына, майысу моментіне және тартылу күшіне ... ... Ашық ... қосалқы бекет электрқондырғыларында 35 В және одан жоғары кернеулерде шиналар жуан, көпсымды өткізгіштен ... 10 кВ және ... ... ... ... ... ... Шиналар ұзақ мүмкін болатын тоғы бойынша таңдалады Ідоп және электродинамикалық, термиялық беріктіктеріне тексеріледі. Оқшауланбаған өткізгіштермен жасалған 35 кВ және ... ... ... ... ... электродинамикалық әсеріне тексермейді.
110 кВ-қа шина тандау.
Қимасы F, мм2 болатын желіге (кернеуі 110 кВ және ... ... ... тоқ ... ... ... - қалыпты жағдайдағы жұмыс тоғы, A;
-токтың экономикалық тығыздығы, ол өткізгіш материалымен, торап конструкциясымен, максимал жүктемені пайдалану сағаттар ... Тм және т.б. ... ... ... ... ... -қосалқы станцияның максимал қуаты, МВА, өтеме құрылғыларын ескеруімен;
-қосалқы станцияның жоғарғы жағындағы кернеуі, кВ;
Табылған қима жуық ... ... ... ... АС-70 маркалы сымның стандарт қимасын қабылдаймыз;
Таңдалған қиманы бір ... ... ... ... ... қызуға байланысты тексеру керек:
Iдл.доп.>Iав
мұндағы: -таңдалған желі қимасының ұзақ мерзімді рауалы тогы, 380А
-апаттық ток, А;
Апаттық ток мына формула бойынша ... ... ... кВ және одан ... ... ... бойынша таңдалып, апаттық режимде қызуына байланысты тексерілген көпсымды сымдар қосымша тәжденуге байланысты тексерілуі ... ... ... ... ... ... қашықтық желідегі арақашықтықтан әлдеқайда кіші болып келеді. Тәж түріндегі разряд электр өрісінің бастапқы ... ... ... мәні ... ... ... ... болады:
мұндағы: U -желілік кернеу, кВ;
Dср - -фаза сымдарының арасындағы ... ... ... см; Dср =1,26xD ... см (D ... ... ... қашықтық, D=250см)
Егер төмендегі шарт орындалса сымдар тәжденбейді:
Emax1,07 Iав,
мұндағы: ... желі ... ұзақ ... ... ... ... ток, ... ток мына формула бойынша анықталады:
Iав=2∙Iраб=2∙374.87=749.7 А
Тәж түріндегі разряд электр өрісінің бастапқы критикалық кернеулігінң максимал мәні Еокр, кВ/см кезінде пайда болады:
Е0кр=30,3m(1+0,299r0)=30,3∙0,82(1+0,2991,08)=32 ... m-сым ... ... ... ... ... сымдар үшін m=0,82)
r0 - сым радиусы, r0 =1.08см;
Тарамдалмаған ... ... ... ... кернеулігі (Е) мына теңдеу арқылы анықталады:
Е=0,354∙Ur0∙lg∙Dсрr0=0,3541,08∙lg∙3151,08=1.33 кВ/см,
мұндағы: U -желілік кернеу, кВ;
Dср - фаза сымдарының арасындағы орташа ... ... Dср =1,26xD ... см (D ... ... ... ... D=150см)
Егер төмендегі шарт орындалса сымдар тәжденбейді:
Emax=1,07 E

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
М.Шоқай—түрік әлемінің ХХ ғасырдағы демократиялық қозғалысының негізін салушысы34 бет
Сыр жасау технологиясы12 бет
Қостанай облысының азық – түлік өнеркәсібіндегі «Новый день» сүт зауытының алатын орнын анықтау60 бет
Құмкөл кен орнындағы жобаланған және жақсы бұрғыланған ұңғыманың сипаттамаларын зерттеу124 бет
Атмосфералық жауын–шашындар32 бет
Ауа температурасының метеорологиялық жағдайы28 бет
Практика бойынша есеп беру14 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру53 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь