Автомобиль ісі сабақтарын оқыту,2008

КІРІСПЕ
1. ЖОҒАРҒЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН КӘСІПКЕ БАУЛУДЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Білім беру саласындағы оқыту әдістерінің дамуы мен маңызы ... ... ... ... ... ...
1.2. Оқыту әдістерінің ғылыми негіздері және олардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ...
1.3. Автомобиль ісі сабақтарын оқыту әдістерімен тәсілдерін қолдану ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. ЖҰМЫСТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ .ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ
2.1. Кәсіпорынның пайда болуы және дамуы тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2. Өндірістік . техникалық базаның күйі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3. Автомобильдердің күйі мен саны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4. Кәсіпорынның 2004.2006 жылдардағы жұмысының техникалық .экономикалық көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУ
3.1. Пайдаланудың табиғи .климаттық және жол жағдайларының сипаты ... ... ...
3.2. Нормативтерді пайдалану жағдайларына келтіруге арналған
түзету коэффиценттерін таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3. Техникалық баптау бойынша өндірістік бағдарламаны есептеу ... ... ... ... ... ..
4. ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ
4.1. Өндірісті басқару қалыптары мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.2. Басқаруды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5. НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ТАЛАПТАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6. КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ БӨЛІМ
6.1. Конструкцияны таңдауды негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.2. Майды құюға, оны механикалық қоспадан тазартуға арналған агрегаттың техникалық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.3.Агрегаттың құрылысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.4. Агрегаттың жұмыс істеу қағидасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.5. Агрегат есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.5.1. Электрқозғалтқышты таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
6.5.2. Муфтаның жалғастырушы сұққыларын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.5.3. Электрқозғалтқыш білігінің шпонкасын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.6. Агрегатты техникалық баптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6.7. Агрегатта жұмыс істеу кезеңдегі қауіпсіздік техникасы ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7. ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ.
7.1. Қауіпті және зиянды өндірістік себепкерлерді талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.2. Ауа желдету есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.3. Жұмыс орындарының жарықтандыру есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.3.1. Табиғи жарықтандыру есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.3.2. Жасанды жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.4. Жұмысшыларды қауіпті және зиянды өндірістік себептерден қорғаудың іс.шараларын өңдеп шығару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4.1. Жұмысшылырдың зиянды өндірістік себепкерлерден қорғау іс. шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7.4.2. Электр қауіпсіздік талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7.4.3. Өрт қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
8.1. Ұсынылып отырған қондырғының экономикалық тиімділігі ... ... ... ... ... ... .
8.2.Агрегатты жасап шығаруға кеткен шығындарын анықтау ... ... ... ... ... ... ... .
8.3.Ағынды пайдалану шығынын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.4. Ұсынылып отарған қондырғыны енгізуден болатын жылдық
экономикалық тиімділікті есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Автомобиль көліктерінің алдында тұрған маңызды мақсаттардың бірі ол, автокөліктердің пайдалану сенімділігін жоғарылату. Бұл мәселенің шешуі бір жағынан автокөлік өнеркәсібінің автокөлік шығаруынан қамтамасыз етіледі, басқа жағынан автокөлігінің жылжымалы құралдарының техникалық пайдалануының әдістерін жетілдіру арқылы жылжымалы құралдарды дұрыс жағдайда күту үшін, керекті өндірісті базаның жасауын талап етеді және де прогресивті қорларды сақтайтын технологиялық процестерді кең пайдалануын, өндірістік процесстерді автоматизациялау, жұмысшылардың мамандығын көтеру, жол салуды кеңейту және сапасын көтеру. Білім беру саласында –аса күрделі әлеуметтік –экономикалық механизм.
Қабылданған «Білім туралы» Заңда құрылымы мен мазмұны жағынанда жаңартылған ұлттық білім беру жүйесінде жаңа моделі жасалды.
Қазіргі кезде бүкіл беру жүйесінде көп өзгерістер бар. Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасы жасалды.
Білім берудің жаңа жүйесінде жалпы білім беретін мектептерде оқылатын пәндерді интеграциялау, агроөндірістік , технологиялық, ғылыми-теориялық негізде оқыту мақсаты қойылды.
Қазақстан Республикасында «Білім туралы» Заңында атап көрсетілгендей жастарға жалпы білім беру мен кәсіпке бағдарлаудың бір жолы әр негізгісі- пәнаралық байланыстар.Білім беру мазмұнын жаңарту ,оқыту әдістерін жетілдіру үшін оқушылар мен мұғалімдердің өзара қарым –қатынасын жоғарғы деңгей де ұйымдастыру секілді міндеттердің қай-қайсысыда әрекетсіз іске аспайды.Автомобиль тек қанахалық шаруашылығында ғана емес,күнделікті тұрмыста да көп қолданылады .Сондықтанда да оның құрылысын білу,басқара білу, және автомобильге техникалық күтім жасай білу кез-келген мамандық иелеріне пайдалы да керекті.
Бұрынғы Кеңес Одағында автокөлік өнеркәсібі жиырмасыншы жылдардың бірінші жартысында құрыла бастады. Одақ күйрегеннен кейін
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. – М.: Транспорт, 1985.-232 с.
2. Техническая эксплуатация автомобилей. Под редакцией проф. Г.В. Крамаренко. Изд. второе. – М.: Транспорт, 1983.- 488 с.
3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1986.-73 с.
4. Суханов Б.Н., Борзых И.О., Бедарев Ю.Ф. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Пособие по курсовому и дипломному проектированию. – М.: Транспорт, 1985.-224 с.
5. Методические указания к курсовому проектированию по технической эксплуатации автомобилей, подготовленные к.т.н. Садыковым Г.К. АОТФ УКСДИ. Алма-Ата, 1988.-100 с.
6. Методические указания к дипломному проекту по специальности 1609 по дисциплине «Техническая эксплуатация автомобилей», подготовленные к.т.н. Садыковым Г.К. АОТФ УКСДИ Алма-Ата, 1987.-47 с.
7. Александров Л.А. Техническое нормирование труда на автомобильном транспорте. – М.: Транспорт, 1976.-152 с.
8. Афанасиков Ю.И. Проектирование моечно-очистного оборудования авторемонтных предприятий. – М.: Транспорт, 1987.-176 с.
9. Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий: Пособие для дипломного проектирования. Учебное пособие для техникумов. – М.: Транспорт, 1981. -175 с.
10. Кузнецов Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей в США. – М.: Транспорт, 1978.-75 с.
11. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. Изд. десятое. – М.: Транспорт, 1983,224 с.
12. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. Учебник М.:1985,-231 с.
13. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1986-73 с.
14. Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для вузов. Под. ред. Г.В. Крамаренко. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1983.- 488 с.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1. Жоғарғы сынып оқушыларын кәсіпке баулудың
педагогикалық негіздері
1.1. ... беру ... ... ... ... мен
маңызы........................
1.2. Оқыту әдістерінің ... ... және ... ... ісі ... ... әдістерімен тәсілдерін қолдану
ерекшелігі..................................................................
.....................................................
2. ЖұмысТы техникалық –экономикалық негіздеу
2.1. ... ... ... және ... Өндірістік - ... ... ... күйі ... ... ... жылдардағы жұмысының техникалық –экономикалық
көрсеткіштері...........................................................
.....................
3. ... ... ... ... ... және жол ... ... пайдалану жағдайларына келтіруге арналған
түзету ... ... ... ... ... бағдарламаны
есептеу......................
4. Өндірісті ұйымдастыру және басқару
4.1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Майды құюға, оны механикалық қоспадан тазартуға арналған агрегаттың
техникалық
сипаттамасы.............................................................
.........................
6.3.Агрегаттың
құрылысы....................................................................
........................
6.4. Агрегаттың жұмыс істеу
қағидасы....................................................................
..
6.5. Агрегат
есебі.......................................................................
....................................
6.5.1. Электрқозғалтқышты
таңдау......................................................................
.......
6.5.2. Муфтаның ... ... ... ... ... Агрегатты техникалық
баптау......................................................................
.........
6.7. Агрегатта жұмыс істеу кезеңдегі қауіпсіздік
техникасы..................................
7. ЕҢБЕКТІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ.
7.1. Қауіпті және ... ... ... Ауа ... ... ... жарықтандыру
есебі.......................................................
7.3.1. Табиғи жарықтандыру
есебі.......................................................................
.......
7.3.2. Жасанды жарықтандыруды
есептеу.................................................................
7.4. Жұмысшыларды қауіпті және зиянды ... ... ... ... ... ... зиянды өндірістік себепкерлерден қорғау іс-
шаралары................................................................
................................................
7.4.2. Электр қауіпсіздік
талаптары...................................................................
..........
7.4.3. Өрт қауіпсіздік
шаралары....................................................................
..............
8. ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
8.1. Ұсынылып отырған қондырғының экономикалық
тиімділігі.........................
8.2.Агрегатты жасап шығаруға ... ... ... ... ... ... ... енгізуден болатын жылдық
экономикалық тиімділікті
есептеу...................................................................
ҚОРЫТЫНДЫ..............................................................
....................................
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР...............................................................
КІРІСПЕ
Автомобиль көліктерінің алдында тұрған маңызды мақсаттардың бірі ол,
автокөліктердің пайдалану сенімділігін жоғарылату. Бұл мәселенің ... ... ... ... ... шығаруынан қамтамасыз етіледі,
басқа жағынан автокөлігінің жылжымалы құралдарының техникалық пайдалануының
әдістерін жетілдіру арқылы жылжымалы құралдарды дұрыс жағдайда күту ... ... ... ... ... етеді және де прогресивті қорларды
сақтайтын технологиялық ... кең ... ... ... ... ... көтеру, жол салуды
кеңейту және сапасын көтеру. Білім беру саласында ... ... ... ... ... туралы» Заңда құрылымы мен мазмұны жағынанда
жаңартылған ұлттық білім беру жүйесінде жаңа моделі ... ... ... беру жүйесінде көп өзгерістер бар. Қазақстан
Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасы жасалды.
Білім берудің жаңа ... ... ... ... мектептерде оқылатын
пәндерді интеграциялау, агроөндірістік , технологиялық, ғылыми-теориялық
негізде оқыту мақсаты ... ... ... ... ... атап көрсетілгендей
жастарға жалпы білім беру мен кәсіпке бағдарлаудың бір жолы әр ... ... беру ... ... ,оқыту әдістерін
жетілдіру үшін оқушылар мен ... ... ... ... ... де ... секілді міндеттердің қай-қайсысыда әрекетсіз іске
аспайды.Автомобиль тек қанахалық шаруашылығында ғана ... да көп ... ... да оның ... ... және ... техникалық күтім жасай білу кез-келген ... ... да ... ... ... ... өнеркәсібі жиырмасыншы жылдардың
бірінші жартысында құрыла бастады. Одақ күйрегеннен кейін ... ... ... ... ... Қазақстан егемендік алғалы
бері автокөлік шығаратын бірде-бір заводттар ... жоқ. ... ... ... ... оңай ... ... автобустарды
сатып ала бастады. Әрине бұл жол ыңғайлы ... ... ... ... ... дамуы тоқтап қалды.
Автомобиль көлігі қалалардағы, сондай-ақ ауылдық жерлердегі тұрғындар
үшін зор маңызға ие болуда. Ол ... ... және ... ... ... қала мен ауыл ... ... және
мәдени дамуындағы қарама-қайшылықты аластатуға, орталық облыстар мен
еліміздің ... ... ... ... өміріндегі жағдайларды
теңестіруге септігін тигізеді. Автомобиль көлігінің басты міндеті халық
шаруашылығы мен тұрғындардың жүктерді ... және ... ... ... ең ... шығындарын пайдалана отырып тасымалдаудағы
қажеттілігін сапалы және ... ... ету ... табылады. Бұл
мәселені шешу жалпы пайдаланудағы ... ... ... жүк ... айналымдарын арттыруды, материалды-техникалық негізді бекітуді және
көлік кәсіпорындарында шоғырландыруды жылжымалы ... ... мен ... жақсартуды талап етеді.
Техникалық пайдалану автомобиль көлігі жүйесінің бірегей түрі ... ... ... ... ... ... мәселелердің бірі
автомобильдердің пайдалану сенімділігін арттыру және оны ұстауға ... ... ... ... ... ... техникалық күйін жақсарту өте ... Бұл ... шешу бір ... ... ... ... ал екінші жағынан автомобильдерді техникалық
пайдалану әдістерін жетілдіру, еңбек өнімділігін арттыру, техникалық ... ... ... ... ... төмендету, автобустардың жөндеу
аралық жүрісін арттыру есебінен қамтамасыз ... ... ... ... ... ақаусыз күйде демеуге қажетті өндірістік негізді
құруды, өндірістік процесстерді механикаландыру және ... ... ... ... ... ... ... АЖТК-дағы
өндірістік процесстерді механикаландыру деңгейі салыстырмалы түрде шамалы
ғана, жұмыстардың түрлері ... 50 ... жуық ... ... ... мен ... ... процессі өндірісті одан әрі
автоматтандыру және механикаландыру еңбек өнімділігін және жөндеу сапасын
арттыруға қажетті ... ... мен ... ... Дипломдық жұмыстың таңдалған тақырыбынан шыға ... ... ... ... ... ... және ТБ-дың
технологиялық процесін механикаландыру АЖТП-дағы жекеленген мәселелердің
бірі болып табылады деген қорытынды ... ... ... автокөлік жөніндегі бағдарламасы
Тарихи тұрғыдан алғанда, еліміздің аумағы арқылы шығыстан батысқа және
кері қарай көлік легі ... өтіп ... ал ... ... жиілігі
азаятын емес. Қазақстанның міндеті отандық көлік – коммуникация кешенінің
бәсекелестік ... және ... ... өететін сауда легінің ұлғаюын
қамтамасыз етуде.
Белгілі-бір дәрежеде бұл сала біршама дамыған, ол ұзақ ... ... өсу ... ілесуге тиіс, мұның өзі ұлттық
нарықта жан-жақты ... және ... ... пен ... ден ... жаңа нарықтарды іздеуге салды. Бұл стратегия
автомобиль жасау, ... ... ... жол және ... ... ... сайын дамытуға және отандық сенімнің құнындағы көлік шығысын
кемітуге жәрдемдесетін ... ... және ... ... ... ... мынадай:
- автомибиль жолдарын шапшаң аралықтар құру арқылы халықаралық
тасымалдауды қамтамасыз ... ... ... ... автомагистральдар салу, қазіргі барларын жекешелендіру
мен ... беру ... ... бастау, оларға осы заманғы
халықаралықтар талаптар деңгейінде ... ... ... ... ... автожолдардың желісін басымдық тәртібімен дамыту ... ... ... ... ... ... жолға көшірілуіне жету,
олардың қабілетін жақсарту.
1. Жоғарғы сынып оқушыларының кәсіпке баулудың ... ... беру ... ... ... ... мен ... мен ересек адамдарды оқыту мен тәрбиелеу процесінің тарихы
адамат қоғамы құралған ерте ... ... ... сатылап дамуына
байланысты оқыту мен тәрбиелеу ісі де үдайы жетілдіріліп келеді.
Халық педагогикасында адамдарға үйрету мен оларды ... ... ... көрсету, жұмыс істеттіру, өнерге және кәсіби
шеберлікке баулу сияқты әдістерді пайдаланып келген.
Осы уақытқа дейін оқыту әдістерінің бірнеше түрі мен ... ... және әр ... әр түрлі мақсат үшін қолданылады.
Оқыту процесінде көп ғасырлар бойы, әсіресе , діни оқу орындарында ,
қатып қалған ... ... ... ... ... ... әдісі
пайдаланып келген .
20-шы жылдардың совет мектептерінде комплексті әдіс (қоғам табиғат
еңбек деген жүйе бойынша) оқытылады. 40-шы ... ... ... ол ... ... ... , ... мен дағдыларының дамуына қолайлы жағдай туғызады.
Білім берудің маңызы. Автомобиль ісін ... ... ... ... оқытуды қарастырады. «Автомобильдің құрылысы»,
«Автомобильдерді басқару мен техникалық қызмет көрсету негіздері»,
«Жол жүру ережелері», жол жүру ... ... ... ... қозғалтқыштың құрылысы мен механизмдері мен танысады.
«Жол жүру ережелері» бөлімінде тәртіп сақтау ережелері және ... , ... жаяу ... мен ... жалпы
міндеттері , жол белгілері , жолдан өту сызықтары , жол қозғалысын бағыттау
сигналдары , қозғалыс ережелері , ... ... және ... ... ... ... ... негіздері» бөлімінде оқушылар халық
шаруашылығындағы автомобиль көліктерінің ... ... ... ... ... ... ... материалдық база. Мектептерде автомобиль ісіне арнап жабдықталған
оқу кабинеті, ... ... ... , ... қызмет көрсету
лабораториясы, оқу автомобильдері болуы керек.
Сонымен қатар,мектептер автокөлік және автожөндеу өндірістермен,
Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету ... ... ... ... Бұл ... орындар кабинеттерді жабдықтауға
жанармайлар материалдарымен қамтмамсыз етуге, ... ... ... үшін ... ... ... ісі кабинеттерінде оқушыларға автомобильдің құрылысы және
техникалық қызмет көрсетудің теориялық мәселелерін оқытады, лабораториялық
және практикалық сабақтар ... ісі ... ... ... ... ... беріліс қорабы, артқы және алдыңғы көпірлер)айналып
тұратын қондырғыларға орнатылуы тиіс. ... ... ... ... ... ... сызбалар
мен суреттер, техникалық және анықтамалық оқулықтар болуы ... ... ... ... мен өрт қауіпсіздігінің ережелері ілінеді.Сонымен
бірге көрнекті ... ... бар ... ... ... ... құрал
–сайман,
механизмдерге, құралдарға материалдық ... ... ... әдістерінің ғылыми негіздері және олардың жіктелуі
Оқыту әдістері – көп тармақтан тұратын, көп ... ... ... әдістерін ғылыми негізде талдау жасап, оған әртүрлі тұрғыдан
анықтама беруге ... ... ... мен ... ... ... тәсілдері: оқыту әдісі –оқу процесіндегі алға қойылған мақсатқа жету
үшін мұғалім мен ... ... ... әрекеті;
оқыту әдісі- оқушыларға білім беретін жол; оқыту әдісі –оқушылардың
танымдық процесін және жеке басының дамуын ұйымдастыру ... ... ... ... ... тәсіл мен амалдың
және әрекет-әсердің оқу процесінде қолданылу формалары мен мазмұны да
әр ... ... ... бірнеше мысал кетіруге болады. Сабақта жаңа ... ... ... ... ... бір ... жатады. Лабораториялық жұмысты
орындау үшін оқушыларға ... ... ... ... ... керектігін бағыт-бағдар көрсетеді; екінші бір жағдайда ... ... ... әрекет жасайды; ... ... ... ... ... ... ... жазбаша нұсқау береді;
төртінші педагог ... ... ... сол ... ... керекті құрал-саймандарды
приборларды таңдап –теріп алады.Бұл ... ... ... ... әдісі, оның элементі ; ол оқу ... ... ... жеке іс ... ... ... тұрғысынан оқыту әдістері үш түрге бөлінеді ;
1) сөзбен баяндау әдістері;
2) көрнекілік әдістері ;
3) практикалық әдістер;
1. Сөзбен ... ... ... ауызша түсіндіруі арқылы жүзеге
асырылады .Оқушыларға берілетін білімдердің негізгі ... ... ... оқушылардың қызметі –тыңдау, ойлану болып татабылады.
Мұғалімнің оқу материалын ауызша ... ... ... ... сөйлесу,
лекция , түсіндіру арқылы жүргізеді .
2.Көрнекілік әдіспен оқу материалдарын түсіндіргенде ... ... ... ... ... ... құбылыстарды, процестерді ,
денелерді ,заттардарды көрсетеді, көрнекілейді, иллюстрациялайды ,
қолдарына ұстатып сездіреді. Бұл жағдайда мұғалімнің сөзі тек ... ... да, ... ... ... көзі ... ... болып табылады.
Көрнекілік әдістерінің түрлеріне көрнекілік экспериментті,
экскурсияны , схема-плакат,сызу сурет,коллекцияларды ... және ... ... ... ... ... ... әдіспен лабораториялық жұмыстар, ... тыс ... ... ... ... ... әдісі көп жағдайда практикалық әдіспен бірге
пайдаланылып отырады. Демек, қай уақытта, қандай әдістерді,қалай
қолдану –мұғалімнің ... ісі, ... амал ... ... және ... мұғалімдердің оқыту әдістерін сан алуан
құбылтып , көптеген жаңа әдістемелік тәсілдер мен ... ... ... ... онан әрі ... дамытып жатқаны тағы да дәлелдеп отыр.
Оқушылардың біліп тану процесінің сипатына қарай М.Н.Скаткин ... ... ... ... ... жүйесі 5түрге
бөлінеді; түсіндірмелі-иллюстративтік ... ... ... жартылай ... ... ... ісі ... оқыту әдістері мен тәсілдерін қолдану
ерекшеліктері
Оқыту әдістерін зерттеу – негізінен дидактиканың міндеті,ал жеке пәнді
оқыту, оның ... ... ісін ... ... ... ... ерекшелік сипатына сай сабақта оқыту әдістерінің тиімді
тәсілдері мен ... ... ... жолдарымен формаларын
анықтау.
Әңгімелесу тәсілі ... ... ... мен ... сұрақ жауабы
арқылы оқу материалы ауызша баяндалып, түсіндіріледі.
Әңгімелесу арқылы өткізілген сабақтарда көбнесе оқушылар тыңдайды,
көрнекіленген ... ... ... ... ... ... ... жоғары болады және сабақтың үстінде бөтен нәрсемен
айналысуға мүмкіндіктері болмайды .
Әңгімелеу – оқу материалын сабақта,диалогсыз, тек ... ... ... ауызша баяндау тәсілі.
Оқушылардың логикалық-танымдық және ... ... ... дамытуда проблемалық оқыту тәсілімен өткізудің маңызы зор.
Проблемалық оқытудың ... ... 4 ... өткізудің
мүмкіндігі бар;
1.проблемалық баяндау –мұғалімнің проблеманы тұжырымдап,оны өз ... оның ... ... ... ... жұмысы және
қосымша жабдықтары);
2.проблемалық жағдаят туғызып, оған оқушыларды қатыстырып,бірге шешу
(жол жүру ... ... ... өзі тұжырымдап шешеуін оқушылардың өздеріне
ұсыну (автомобильдерге техникалық қызмет көрсету);
4.Проблеманы тұжырымдауды және оны ... ... ... ... ... ... көбінесе ... ... да ... пәні сабақтары бағдарламалап оқыту жолымен де жетілдіріп
келеді.Мұндай тәсілді ... ... ... бір ... ал ... ... баяу меңгереді, оқушылардың өзіндік оқуына қолайлы
жағдай туғызылады,олардың мұғалімге деген жеке басының назарлығы ... ... ... ... және ... мектептерде лаборатоиялық-практикалық сабақтар,
арнаулы құрал-жабдықтармен жабдықталған шеберханаларда өткізіледі.
Мұғалімнің сабаққа ... екі ... ... ... оның ... ... және сабақтың материалдық -техникалық базасын жасауы.
Мұғалім әрбір сабаққа ... ... жаңа ... ... оқуы ... ... технологиялық-нұсқау картасының мазмұнын
қарап,түзетулер енгізуге болады.
Егер сабақ барысында жаңа агрегатты не болмаса механизмді ... ... онда ... ... өзі бөлшектеп,жинап көруі керек.
Әсіресе жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... қолдану оқушыларға техникалық обьектілер мен
процестерді табиғи күйде не модельдермен ... ... ... қабылдауға
мүмкіндік береді. Оқу шеберханаларындағы көрнектемелер тек ... ... ғана ... ... ... ... оқыту обьектісі болып
табылады.
1. Табиғи обьектілер мен процестерді көрнектемелеу .
Оқу шеберханасындағы сабақтарда ... ... ... станоктар, құрал-саймандар, машиналардың тек сыртқы ... ... ашып ... арқылы бөліктерін көрсетіп түсіндіреді.
2.Көрнекі құралдар мен графиктік кескіндер.
Инструкциялар ретінде плакаттар мен кестелер ... онда ... реті және ... ... ... ... сабақты техникалық суреттер, эскиздер, технологиялық
карталар, график диаграммалар да ... ... ... ... ... оқушыларға көрнекі түрде және динамикада жаңа
техникаларды, ... және ... ... көрсетуге мүмкіндік береді.
Оның пайдалылығы сөзсіз.
Бірақ кинофильмдерді оқушылардың дайындық дәрежесіне сай ... ... алу ... ... бұл ... көрнектеменің алдында фильмнің
мазмұнын және фильмнен соң қойылатын сұрақтарды ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның пайда болуы және даму тарихы
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ЖШС 1966 ... 18 ... №231 Қазақ ССР ... ... ... ... ашылған жылдары бұл мекемеде («Пегас» ЖШС-де) 151 адам жұмыс
істеді, оның 18 ... 48 ... ... 48 ... ... ... мен ... 7 құрылыс жұмысшылары.
2.2. Өндірістік-техникалық базаның күйі
Автобустар паркін техникалық ақаусыз күйде ... ... ... ... ... ... ... ағынды жөндеу және
техникалық баптауға сондай-ақ ... ... ... жағдайларын
жасауға арналған үймереттердің, ғимараттардың, жабдықтар мен аспаптардың
жиынтығы болып табылатын ... ... ... ... – жылжымалы тізбектің тасымалдауларды ең төменгі еңбек шығындарына
қол жеткізе отырып орындауға ... ... ... ... ... ... ... негіздің даму деңгейі кәсіпорын жұмысының
көрсеткіштеріне айтарлықтай әсер етеді. Өндірістік-техникалық негіз ... ... 56 ... ... ал ... 44 ... жылжымалы
тізбек паркінің үлесіне тиеді.
Мұнымен қатар, кәсіпорын малдамасы өндірістік-техникалық негіздің алға
шығуына қарамастан, оны ... ... ... емес ... көрсетіп
отыр. Жұмыс уақытының механикаландырудың төменгі деңгейде болу ... 25-40 ... ... Өндірістік-техникалық негізді дамыту
кәсіпорындарды кеңейту, қайта конструкциялау және жарақтандыру есебінен
жүзеге ... ... ... ... ... бас
жоспарында көрсетілген. Бас жоспарда барлық ғимараттар, үймереттер ... ... ... ... келтірілген. Өндірістік тұрықта
бекеттік және аумақшалық жұмыс орындары, ... ... ... ... ... мен ... ... жатқан қоймалар орналасқан.
Сондай-ақ бақылау-өткізу пунктінің, ... ... ... ... ... нұсқалған.
ЛАЗ-695, Икарус-260, ПАЗ, ЛАЗ-4202 автобустары үшін 50-ден астам
қондыру ... ... ... ... ... - аккумуляторлық цех, токарлық цех, моторлық
цех, электр цехы, желімдеу цехы, агрегаттық цех, ... ... ... мен ... ... ... ... санитарлы-тұрмыстық
үймереттер кіреді.
«Пегас» ЖШС автопарк аймағында парктің жылжымалы тізбегін жанар май –
майлау материалдарымен толық ... ... ... май ... және
автобустарды жуу орны бар.
Кәсіпорын аймағына кіре беріс ... ... ... ... ... ... және аяғында куәлендіретін дәрігерлік пункт, автобустарды
диагностикалау және техникалық баптау (ТБ-1 және ТБ-2) ... ... ... күйі мен ... ЖШС ... ... қала ішінде, сондай-ақ қала
арасында ... ... 114 ... 13 автомобиль бар.
Автобустарды маркалары бойынша сандық ... ... ... ЖШС ... берілген тізбелік саны
|№ |Автомобильдің түрі, маркасы ... саны |
|1 ... |4 |
|2 ... |13 |
|3 ... |4 |
|4 ... |5 |
|5 ... |16 |
|6 ... |35 |
|7 |ЛАЗ –695 |16 |
|8 |ЛАЗ –699 |12 |
|9 |ЛАЗ –42021 |16 ... ... Венц |2 ... |ПАЗ |1 |
| ... |114 |
|1 ... |2 |
|2 ... |3 |
|3 |ММЗ |2 |
|4 ... |1 |
|5 |ИЗС |1 |
|6 ... |1 |
|7 ... |1 |
|8 |ВАЗ -2107 |1 |
|9 ... |1 |
| ... |13 |
| ... |127 ... ... ... ... ... талап етеді, бұл
соңғы 3-4 жылда қосалқы бөлшектер мен материалдардың жоқтығымен, ... ... күрт ... ... Кәсіпорынның қазіргі жағдайларда
барлық жылжымалы тізбектерді жаңартуға және күрделі ... ... ... ... автобустар жүрісті қалыптан тыс шамада жүріп өткен, бірақ
техникалық баптау мен ағынды ... ... ... ... мен
мателриалдардың болмау есебінен тұрып қалуда.
Алдыңғы жылдарда кәсіпорын басшылығы жаңа модификациялы автобустарды
сатып ... ... ... автобустарды сығылған және сұйытылған газбен
жұмыс істейтін тораптар және ... ... ... ... ... ... ... жұмысының техникалық-
экономикалық көрсеткіштері
Талдаудың мақсаты – қызмет ету ... ... ... ұйымдастыру себепкерлерінен тәуелділігін ашып ... ... ... ... ... ... ... анықтаймыз, өндіріс
қорларын табамыз, жұмыстағы кемшіліктерді ашып ... ... ... ... ... ... барлық жақтарын толығырақ
қамтитын жылдық есеп беру жазбалары болып табылады.
Талдауға қажетті шартты материалдар, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып, қарастырылатын оперативтік, бухгалтерлік және
статикалық есеп берудің мәліметтері болып табылады.
2003 жылдың ... ... ... 1 ... ... ... сай ... жалпы
сыйымдылығы 5502 орынды құрайтын 146 автобустар бар болатын. Осы автобустар
жалпы ұзындығы 120,13 ... ... 30 ... ... ... ... 2 бағытжол, ұзындығы - 54,8 км;
- қала маңы, 12 бағытжол, ұзындығы - 493,0 ... қала ... 15 ... ұзындығы 11393,0 км;
- арнайы бағытжолдар, 1 бағытжол, ұзындығы - 72,4 км.
Бір жарты жылдықтағы жұмыс нәтижелері ... ... ... орын
алады:
- толық шықпау, барлығы – 239:
оның ішінде ТБ-180;
ОЭ – 59.
- кешігулер, барлығы – 9361:
оның ішінде ТБ – ... ... ...... ... ТБ – ... – 1901.
Қозғалыс реттілігі төмендегілерді құрайды:
- қала ішінде – ... қала ...... қала ...... автопарк бойынша– 96,0%.
Кесте 1.2
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер
|Көрсеткіштер |өлш |2004ж |2005 ж. |2005ж. |
| ... | | |2004ж. % |
| | | ... ... |% | ... ... ... |198,0 |161,2 |159,7 |99,1 |80,4 ... тізбелік саны| | | | | | ... ЖПК - ... ... |0,686 |0,76 |0,655 |96,9 |95,5 |
| оның ... ... |0,685 |0,75 |0,653 |96,7 |95,3 ... ... | | | | | | ... ... ... |0,7798 |0,798 |0,832 |104,3 |106,9 ... ... |мың ... |4424,0 |4458,1 |100,8 |60,4 ... | | | | | | ... ... |м.ж.км ... ... |89,1 ... | | | | | | ... Ақылы сағат |м. сағ. |4,7 |2,9 |3,6 |124,1 |76,6 ... ... ... |сағ |6,5 |6,5 |6,7 |103,1 |103,1 ... ішінде: |сағ |6,5 |6,5 |6,7 |103,1 |103,1 ... ... | | | | | | ... ... |сағ |13,0 |8,9 |7,7 |86,5 |59,2 ... Жалпы жүріс |м. км |9820,4 |8516,5 |7935,9 |93,2 |80,8 ... ... ... |0,945 |0,936 |0,934 |94,8 |98,8 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... |0,382 |0,366 |0,409 |111,7 |107,1 ... ... | | | | | | ... ... ... ... ... саны 1597 бірлікті
құрады, яғни өткен жылмен ... 38,8 ... ... ... ... бағытжолдардың көлікпен қоса бір бөлігін бірінші ... ... ... ... және ... ... бірнешеуін
сатумен байланысты болып отыр. Қалалық тасымалдаулар бойынша бағытжолдар
мөлшерінің кемуі ... ... ... ... ... ... кемуіне әкеліп соқты. Осылайша,
тұтас алғандағы кәсіпорын бойынша тасымалданған ... ... 2004 ... ... 2981,1 мың адамды құрады, оның ішінде 2452 ... ... ... ... ... ... ... 13897,3 мың ж.км-
ді құрап отыр, оның 82,6% қалалық ... ... ... Бұл
көрсеткіштердің төмендеуіне сондай-ақ, аз да ... ... ... тасымалдаулардың қысқаруы да әсер етіп отыр. Жұмыс ... ... және ... ... ... сияқты
көрсеткіштердің нашарлауына да септігін тигізбей қоймайды.
Кесте 1.3
Тасымалдаулар бойынша қаржылық ... |Өлш. |2004ж. |2005ж. |2004ж. |
| ... ... | |2005ж. % |
| | | ... ... |% | ... ... табыс |теңге |101480,0 |75770 |73321,0 |96,0 |72,3 ... ... ... |99096,5 |74480 |71244,4 |95,6 |71,9 ... ... | | | | | | ... ... ... |2383,5 |1285 |2076,0 |6,6 |87,1 ... ... ... |теңге |125749,9 |1470,0 |796,5 |- |- ... ... ... |24269,9 |77240,0 |730245 |94,5 |58,1 ... 1 ж. ... ... |1,24 |1,01 |0,99 |0,8 |79,8 ... | | | | | | ... ... парк ... |786,8 |685,23 |633,92 |92,5 |80,6 ... 10Пкм | | | | | | ... ... парк ... |5071,28 |4431,03 |5766,67 |130,1 |113,7 ... 10 ... | | | | | | ... табыс жоспары 96,8%-ке оындалған. Орындалмағаны 2,4 млн. тенге.
Оған қала ... қала ... және қала ... ... ... әсер ... ... шығындар 4,2 млн. теңгеге дейін ... ... ... 296 мың ... ... ... ал бір ... табысқа
шаққандағы шығындарды төмендету 20% орындалды.
Кесте 1.4
Еңбек бойынша алынған көрсеткіштер
|Көрсеткіштер ... |2004ж. |2005ж. ... % |
| ... | | | ... ... |665 |513 |77,1 ... өнімділігі |м. ... |152,6 |142,7 |93,2 ... ... ... |3753 |3630 |96,7 ... тыс ... ... |29259 |16026 |54,8 ... ... ... ... |11430 |9989 |87,4 ... ... ... |2180 |3596 |164,6 |
|- ... ... | | | | |
|- ... рұқсатымен |адам*күн |3404 |6132 |121,4 |
|- ... ... ... |4908 |2196 |44 ... ... жүзіндегі саны өткен жылмен салыстырғанда 152
адамға кеміді. Дегенмен, жолаушылар ағынының және сәйкесінше ... ... ... есебінен 2005 жылғы еңбек өнімділігінің деңгейі
қамтамасыз етілмеді және 93,2% ... ... ... ... 7124 ... болды, ол 2004 жылға қарағанда 1,96 есе
жоғары. Есеп беру кезінде 37,6% жұмыс ... ... ... ... ... ... ... шығуы азайды.
Кадрлар қозғалысы
1.01.04 жылдағы жұмысшылардың тізімдік саны 454 адамды құрады, соның
ішінде 284 адам ... ал ... ... 50 адам және 39 ... 1.5
Ағындылық күйі
|Көрсеткіштер |Қабылданған ... ... |
| |2004ж. |2005ж. |2004ж. |2005ж. |2004ж. |2005ж. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... |111 |84 |271 |224 |18,9 |20,4 ... ішінде: |68 |52 |137 |100 |17,5 |23,3 |
|- ... | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|- ... |16 |2 |48 |28 |21,6 |25,3 ... | | | | | | |
|- ... |4 |4 |36 |17 |1,1 |7,0 ... ... ... ... Себебі, тұратын орынның ауыстыруына
байланысты еңбек ағымының жағдайы да өзгереді.
Кесте 1.6
ЖҚҚ ... ... ... ... |2004ж. |2005ж. ... |3 |7 ... ... |1 |3 ... ... |3 |11 ... ЖКО |12 |11 ... ... ... ... |203 |138 ... ... ... |- |- ... ... ... |6 |- ... ... автобус жүргізгендер |- |- ... ... |- |- ... ... ... ... ... босатулардың негізгі себебі
тұрақты мекен-жайын ауыстыру болып табылады.
Алкогольдік интоксикации ... ... бес ... ... ... 5396 күнді құрады, оның ішінде жүргізушілермен – ... 91 ... ... ... ... 23 адамы – жүргізушілер. Талдауға
арналған негізні материал кәсіпорын қызметінің ... ... ... жылдық есеп беру жазбалары болып табылады. Талдауға қажетті шартты
материалдар сондай-ақ ... ... ... кәсіпорынның
техникалық жарақтану деңгейін, ұйымдастыру ... ... ... ... ... және статикалық есеп берудің
мәліметтері болып табылады.
2005 жылдың нәтижелері бойынша
2005жыл 1 қаңтарына берілген мәліметтер бойынша ... ... км, ... ... 4322 орынды құрайтын 26 бағытжолда қызмет
көрсеткен 114 бірлік ... ... оның ... ... 2 бағытжол, ұзындығы – 54,7 км;
- қала маңы, 9 ... ... 540 ... қала ... 15 бағытжол, ұзындығы – 10985 км.
Бір жылдағы жұмыс нәтижелері ... ... ... орын ... ... ... ... – 287;
оның ішінде: ТБ – ...... ... барлығы – 7631:
оның ішінде: ТБ – 3829;
ОЭ – 3802.
- кідірістер, барлығы – 4182:
оның ... ТБ – ...... ... ... барлығы – 13684:
оның ішінде: ТБ – 9335;
ОЭ – 4349.
Қозғалыс реттілігі төмендегілерді құрайды:
- қала – ... қала маңы – ... қала ...... ... ... – 89,6 %.
Кесте 1.7
Техникалық-экономикалық көрсеткіштер
|Көрсеткіштер |Өлш | 2005ж. |2006ж. ... ... ... | |ғы % . |
| | | ... ... |% | ... ... |дана |159,7 |129,0 |126,2 |97,8 |79 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... ЖПК – ... |бірлік |0,655 |0,578 |0,611 |105,7 |93,3 |
| оның ... ... |0,653 |129 |126,2 |97,8 |79 ... ... | | | | | | ... паркке |бірлік |0,832 |0,578 |0,611 |105,7 |93,3 ... ... |4458,1 |3953 |4170,2 |105,5 |93,5 ... ... | | | | | ... ... ... ... |95555 |95860,4 |100,3 |84,0 ... | | | | | | ... ... ... |м. ... |1,8 |1,9 |105,5 |93,5 ... ... тәртібі |сағ |6,7 |7,6 |7,3 |96,1 |108,9 ... ... |сағ |6,7 |7,6 |7,3 |96,1 |108,9 ... ... | | | | | | ... ... |сағ |7,7 |7,1 |6,6 |93,0 |85,7 ... ... ... |м. км |7935,9 |6679,6 |6379,6 |95,5 |80,4 ... ... ... |0,934 |0,933 |0,944 |101,2 |101,1 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... |0,409 |0,405 |0,419 |103,4 |102,4 ... ... | | | | | | ... ... саны 2004 ... ... 33,5 ... 21%- ке ... Автобустың бір бөлігі сатылды, бір бөлігі
тозғандықтан тізбеден шығарылды. ... ... ... ... ұстап тұра алмады, бірақ 2004 ... ... саны мен ... ... ... 0,5 және 16%-ке ... ... қалалық тасымалдауларды қоспағанда, барлық
түрлерінде өтті, ол төмендегі кестеде келтірілген.
Кесте 1.8
|Көреткіштер |Өлш. ... ... |2006ж. ... өсу |
| ... | ... | |
| | |2005ж. |2006г. | |%-те ... |
| | | | | | ... ... |м. адам |4438,1 |4170,2 |93,5 |-6,5 |-287,5 ... | | | | | | ... ... ... |м. адам |3057,8 |3168,9 |103,6 |+3,6 |+111,1 |
|- қала маңы |м. адам |1042,3 |747,6 |71,7 |-28,3 |-294,7 |
|- ... |м. адам |168,4 |81,6 |48,5 |-51,5 |-86,8 |
|- қала ... |м. адам |172,2 |169,0 |98,1 |-1,9 |-3,2 |
|- ... |м. адам |17,4 |3,1 |17,8 |-81,2 |-14,3 ... айналымы, |м.ж.км. |114140,6 |95860,4 |84,0 |-16 ... ... ... ... ... |14793,5 |15638,2 |105,7 |+5,7 |+8447,4 |
|- қала маңы ... |25207,2 |1604,7 |70,7 |-29,3 |-7382,5 |
|- ... ... |3353,2 |59131,8 |47,8 |-52,2 |-17486 |
|- қала ... ... ... |1661 |93,5 |-6,5 |-4124,1 |
|- ... |м.ж.км |7530,7 |1661 |22,1 |-77,9 |-5869,7 ... ... ... қала ... және қала ... ... тиімді коммерциялық автобустар мен жеке таксилердің
пайда болуымен байланысты, ... ... ... ... болуы және
жоғарғы жылдамдығы есебінен жолаушылар көптеп баруда.
Өткен жылмен салыстырғанда жылжымалы ... ... ... ... ... едәуір жақсарды.
Кесте 1.9
Тасымалдаудың қаржылық көрсеткіші
|Көрсеткіштер |Өлш. |2005ж. |2006 ж |% 2005ж. |
| ... | | | |
| | | ... ... |% | ... ... ... |73321,0 |57575,0 |58127,0 |101,0 |79,3 |
|Шығындар ... |73024,5 |58245,0 |56747,0 |97,4 |77,7 ... ... ... |+296,5 |-670,0 |+1380,1 |- |4,7 |
|1 ж. ... ... |0,99 |1,01 |0,48 |97,0 |99 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... жоспары өткен жылмен салыстырғанда 101,0% орындалды, тек
жолаушылар ... ... ... ... ... ... 2004 ... шығындар 16,3 млн.теңгеге төмендетілді.
Кесте 1.10
Еңбек бойынша алынған көрсеткіштер
|Көрсеткіштер |Өлш. |2005ж. |2006ж. |% |
| ... | | | ... ... |665 |513 |77,1 ... ... |м. тг |152,6 |142,3 |93,2 ... жалақы ... |3753 |3630 |96,7 ... тыс ... ... |29259 |16026 |54,8 ... уақыт жоғалтулар: |адам*күн |11430 |9989 |87,4 ... ... ... |2184 |3596 |164,6 |
|- ... ... | | | | |
|- ... ... ... |3404 |6132 |121,4 |
|- ... бойынша |адам*күн |4908 |2196 |44 ... ... саны ... ... ... 152 адамға
азайған. Жолаушы айналымы және жалпы табыстың көлемі азайған соң 2005 жылғы
еңбек өнімділігі ... ... және 93,22% ... ... ... ... ... жұмыс күні ұзартылғаннан соң өткен жылға қарағанда 1,96
көп. Есеп беру мезгілінде жұмыс уақытын ... ... ... ... ... 1,6 есе және ... ... 1,2 есе өсті.
3. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕУ
3.1. Пайдаланудың табиғи-климаттық және жол жағдайларының сипаты
Тараз қаласы Жамбыл облысында орналасқан және ... ... ... ... ... климат ыстық, құрғақ болып саналады. Ауаның
орташа айлық температурасы қаңтар ... «-15» -тен ( + 5» ... ... ал ... ... «+40» оС-ке дейінгі аралықта тербеледі.
“Пегас” ЖШС паркінің автобустары жолаушыларды тасымалдаумен, сондай-
ақ қалааралық ... ... ... ... ... Жол
төсемінің түрін Д2 – ... ... ... деп ... ...... қыратты.
Пайдалану жағдайларының категориясы жол төсемінің түрімен, жергілікті
рельефпен және қозғалыс жағдайларымен сипатталады.
Жоғарыда ... ... ... ... пайдалану
жағдайларының ІІІ категориясын қабылдаймыз.
3.2. Нормативтерді пайдалану жағдайларына келтіруге арналған түзету
коэффициенттерін таңдау
Таңдауды ... ... ... ... яғни ... және ... автобустарына жүргіземіз.
Анықтамалар мен нормативтік құжаттамаларда автобустар ... ... ... ... ... І ... үшін ... пайдаланудың нақты жағайларына келтіру үшін ... ... К1, К2, К3, К4, К5 ... К1- ... ... жағдайларынан тәуелді түзету
коэффициенті;
К2 – нормативтерді жылжымалы тізбектің модификациясынан тәуелді ...... ... жағдайлардан тәуелді түзету
коэффициенті;
К4 - нормативтерді парктің техникалық ... ... ...... ... өлшемдерінен (автобустар саны бойынша)
тәуелді түзету коэффициенті.
Кесте 3.1
Түзету коэффициентінің мәндері
|Көрсеткіштер тізімі ... ... ... |
| ... | |
| | |К1 |К2 |К3 |К4 |К5 ... ... ... –260 |0,9 |1,0 |0,9 |- |- ... ... | | | | | | |
| ... |0,8 |1,0 |0,9 |- |- |
| ... |0,9 |1,0 |0,9 |- |- ... – Техникалық |Икарус –260 |0,9 |- |0,9 |- |- ... ... | | | | | |
| ... |0,8 |- |0,9 |- |- |
| ... |0,9 |- |0,9 |- |- ... – Техникалық |Икарус –260 |- |1,0 |- |- |1,15 ... ... | | | | | | ... | | | | | | |
| ... |- |1,0 |- |- |1,15 |
| ... |- |1,0 |- |- |1,15 ... – Ағынды жөндеудің|Икарус –260 |1,1 |1,0 |1,1 |1,5 |1,15 ... ... | | | | | | |
| ... |1,2 |1,0 |1,1 |1,8 |1,15 |
| ... |1,1 |1,0 |1,1 |1,4 |1,15 ... ... ... бойынша өндірістік бағдарламаны есептеу
3.3.1 ТБ мен автобустардың КЖ-ге дейінгі жүрісін жүргізудің нормативті
кезеңділігін пайдаланудың жергілікті жағдайларын ... ... ... ... үшін ... ... әртүрлі болады, сондықтан
жалпы жағдайда автобустың КЖ-ге дейінгі қалыпты жүрісі Lк мен ТБ1 және ... ... ... ... ... ... күрделі жөндеуге дейінгі жүрісі келесі формуламен анықталады.
Lк = Lк(н) ( К1 ( К2 ( ... Lк(н) – ... ... ... ... жүрісі, км.
Анықтама кітапшасынан таңдалған мәндерді (3.1) формулаға қоя отырып,
есептейміз:
Икарус-260:
Lк(н) = 330 000 км
Lк(н) = 330000 ( 0,9 ( 1,0 ( 0,9 = 267300 ... ... = 380 000 ... = 380000 ( 0,8 ( 1,0 ( 0,9 = 273600 ... үшін:
Lк(н) = 360 000 км
Lк(н) = 360000 ( 0,9 ( 1,0 ( 0,9 = 291600 ... ... ... бір ... немесе топты «жаңа» және «ескі»
автобустарының тобы бойынша екі ... ... ... ... және есептеулерді қарапайымдандыру мақсатымен автобустардың ... ... ... ... ... ... Lк.ср анықтайды.
(3.2)
мұндағы - автобустың кез-келген КЖ-ден кейінгі жүрісі.
Бұл ... 0,8 – ... ... ... ... ... жаңа ... КЖ-ге дейінгі жүріс қалыбынан алынған үлесі;
Аu – бірінші КЖ-ге дейінгі жүрістен өтпеген жаңа автобустардың
орташа ... саны ... есеп беру ... алынады);
Аu/ – бірінші КЖ-ге ... ... ... ... ... орташа тізбелік саны.
Сонда мәндерді орнына қойып, анықтаймыз:
Икарус-260 үшін: км;
ЛАЗ-695 үшін: км;
ЛАЗ-4202 үшін: ... ... ... анықтау
КБ кезеңділігі (LЕО) автобустың орташа тәуліктік жүрісіне lcc тең. ТБ-
1 мен ТБ-2 кезеңділіктері (L1 және L2) ... ... ... ... ... ... түзетілуі қажет:
L1 = L1(н) ( К1 ( К3
(3.3)
L2 = L2(н) ( К1 ( ... L1(н) және ... ТБ-1 мен ТБ-2 ... ... км ... ... қоя ... есептейміз:
Икарус-260 үшін:
L1(н) = 4000 км;
L2(н) = 16000 км.
ЛАЗ-695 үшін:
L1(н) = 2800 км;
L2(н) = 14000 км.
Лаз-4202 үшін:
L1(н) = 2800 км;
L2(н) = 14000 ... ТБ-1 мен ТБ-2 ... ... ... = 4000 ( 0,9 ( 0,9 = 3240 ... = 16000 ( 0,9 ( 0,9 = 12960 км.
ЛАЗ-695 үшін:
L1(н) = 2800 ( 0,8 ( 0,9 = 2016 ... = 14000 ( 0,8 ( 0,9 = 10080 ... ... = 2800 ( 0,9 ( 0,9 = 2268 ... = 14000 ( 0,9 ( 0,9 = 11340 км.
ТБ мен күрделі жөндеуге дейінгі жүрістің кезеңділігін орташа-тәуліктік
жүріс бойынша түзету. ... ... ... ... ауытқу +/-
10% -ды құрайды.
|LКБИкарус-260 = lc.c Икарус-260 = 265|LКБЛАЗ-695 = lc.c ЛАЗ-695 = 180 км; ... | ... ... = 3240 / 265 ( 12; |n1 ... = 2016 / 180 ( 11; ... ... = 265 ( 12 = 3180 км; |L1 ... = 180 ( 11 = 1980 км; ... ... = 12960 / 265 ( 50; |n2 ... = 10080 / 180 ( 56; ... ... = 3180 ( 4 = 12720 км; |L2 ЛАЗ-695 = 1990 ( 5 = 9900 км; ... ... = 228728 / 265 ( 863; |n3 ... = 232088 / 180 ( 1289; ... ... = 12720 ( 18 = 228960 |Lк ... = 9900 ( 23 = 227700 км. ... | ... = lc.c ... = 230 ... ... = 2268 / 230 ( 10; ... ... = 230 ( 10 = 2300 км; |
|N2 ЛАЗ-4202 = 11340 / 230 ( 50; ... ... = 2300 ( 5 = 11500 км; ... ЛАЗ-4202 = 247860 / 230 ( 1078; ... ... = 11500 ( 22 = 253000 ... мен ... ... жүрістер кезеңділіктерін түзетудің есептеу
нәтижелері 3.2-кестеде көрсетілген:
Кесте 3.2
ТБ және КЖ-ге ... ... ... ... ... км |
| |і | |
| | ... ... ... |
| | | |н ... ... | | | ... |дар |
| | | | ... | |
| | | | ... | ... ... |lc.c |- |- |- |265 ... тәуліктік | | | | | ... ... |L1 |4000 |3240 |365х12 |3180 ... ... |L2 |16000 |12960 |3180х4 |12720 ... ... |Lк.ср |330000 |228728 ... |228960 ... ... |lc.c |- |- |- |180 ... ... | | | | | ... дейін |L1 |2800 |2016 |180х11 |1980 ... ... |L2 |14000 |10080 |1980х5 |9900 ... ... ... |380000 |232088 ... |227700 ... үшін: |lc.c |- |- |- |230 ... ... | | | | | ... ... |L1 |2800 |2268 |230х10 |2300 ... дейін |L2 |14000 |11340 |2300х5 |11500 ... ... ... |360000 |247860 ... |253000 ... ... ... айналымдық графигін тұрғызу
Бір айналымдағы 1 автобусқа техникалық әсер етулер саны ... әсер ... ... ... ... ... күрделі жөндеуге дейінгі жүрісі Lц болғандықтан, бір
айналымдағы бір ... ... ... ... саны ... ... Lк-ға тең ... кезінде айналымдағы кезекті соңғы ТБ-2
жүргізілмейді және автобус күрделі жөндеуге бағытталады. Мұнан ... ... ... ТБ-1 – дің жүргізілмейтіндігін ескеру қажет, сондықтан
берілген есептеуде бір айналымдағы ТБ-1 санының құрамына ТБ-2 ... ... ... ... ... ... тең ... нұсқаулардың негізінде айналымдық графикті тұрғызады.
3.3.3 ТБ мен ... ... ... ... айналымдағы бір автобусқа жүргізілген ТБ мен КЖ ... ... ... ... тізбектің бірлігіне шаққандағы техникалық
әсер ... әсер ... ... түріне дейінгі айналымдық жүрістің
қатынасымен анықталады:
Nк = Lц / Lк.ср = 1;
(3.5)
N2 = Lк.ср / L2 - ... = Lк.ср / L1 – (Nк + ... = Lк.ср / lс.с = ... Lц = Lк.ср – ... ... ... ... мәндерді орнына қоя отырып, анықтаймыз:
Икарус-260 үшін:
Nк = 228960 / 228960 = 1;
N2 = (228960 / 12720) – 1 = ... = (228960 / 3180) – (1+17) = ... = 228960 / 265 = ... ... = 1;
N2 = (227700 / 9900) – 1 = 22;
N1 = (227700 / 1980) – (1+22) = 93;
NКБ = 227700 / 180 = ... ... = ... = (253000 / 11500) – 1 = ... = (253000 / 2300) – (1+21) = 88;
NКБ = 253000 / 230 = ... ... ... әсер ету ... ... = Дэц / (Дэц + ... Дэц – автобустың бір ... ... ... ... ... – бір ... ТБ мен ... тоқтап бос тұрулар
күндерінің саны.
Дэц = Lк.ср / lс.с
(3.10)
Келесі формула бойынша Дрц ... = Дк + ДТБ, АЖ ... ( К4`) / 1000 ... Дк = Дк` + Дт – ... КЖ-ге тоқтап бос тұруы, күн;
Дк` – автобустың зауыттағы ... ... ... ... ...... зауытқа және кері бағытта тасымалдауға
шығындалған күндер ... ... ... тоқтап бос тұрулардың ұзақтылығынан 10-
20% аралығында алынады;
К4`- ТБ мен АЖ-де ... бос ... ... ... ... ... ... түзету коэффициенті.
Икарус-260 үшін: ... ... ... үшін: ... ... ... ... ... үшін: күн;
күн.
ЛАЗ-695 үшін: ... ... ... ... дайындық коэффициенті төмендегіні құрайды:
(т(Икарус-260) = 864 / (864 + 234) = ... = 1265 / (1265 + 184) = ... = 1100 / (1100 + 201) = ... ... ... ... ... көрсететін коэффициент немесе
айналымнан жылға өту коэффициенті ... ... ... Lг / ... Lг – автобустың жылдық жүрісі, ... ... мәні мына ... табылады:
Lг = Драб.г ( lс.с ( (т,
(3.13)
мұндағы Драб.г – ... бір ... ... ... ... жол ... жұмыс күндер санынан
тәуелді.
Драб.г = 365күн, сонда:
Lг(Икарус-260) = 365 ( 265 ( 0,77 = 74478 ... = 365 ( 180 ( 0,87 = 57159 ... = 365 ( 230 ( 0,85 = 71357,5 ...... ... = 74478 / 228960 = ... = 57159 / 227700 = 0,25;
(г(ЛАЗ-4202) = 71357,5 / 253000 = 0,28.
Бір автобусқа шаққандағы ТБ мен КЖ-дің жылдық саны ... ... = NЕО ( ... = N1 ( ... = N2 ( ... = Nк ( ... ... қойып, есептейміз:
|NЕО(Икарус-260) = 864 ( 0,325 = |NЕО(ЛАЗ-695) = 1265 ( 0,25 = 316,25; ... | ... = 54 ( 0,325 = ... = 93 ( 0,25 = 23,25; ... = 17 ( 0,325 = ... = 22 ( 0,25 = 5,25; ... = 1 ( 0,325 = 0,325. |NКГ(ЛАЗ-695) = 1 ( 0,25 = 0,25. ... = 1100 ( 0,28 = 308; ... = 8 ( 0,28 = 24,64; ... = 21 ( 0,28 = 5,88; ... = 1 ( 0,28 = 0,28. ... ... шаққандағы ТБ мен КЖ-дің жылдық саны келесіге тең болады
:
(NЕОг = NЕОг ( Аи;
(3.18)
(N1г = N1г ( ... = N2г ( ... = NКг ( ... Икарус –260-тың бір жылдық ТБ және КЖ саны:
(NЕОг = 280,8 ( 79 = ... = 17,55 ( 79 = ... = 5,525 ( 79 = ... = 0,325 ( 79 = ... бір ... ТБ және КЖ ... = 316,25 ( 29 = ... = 23,25 ( 29 = 674;
(N2г = 5,25 ( 29 = ... = 0,25 ( 29 = ... бір ... ТБ және КЖ саны:
(NЕОг = 308 ( 16 = 4928;
(N1г = 24,64 ( 16 = ... = 5,88 ( 16 = ... = 0,28 ( 16 = ... нәтижелері 3.3- кестеде келтірілген.
Кесте 3.3
Бір автобусқа және бүкіл паркке шаққандағы ... әсер ... ... |Көрсеткіштер атаулары ... |
| | |нуі | |
| | | ... ... |
|1 ... ... ... |NК |1 |1 |1 |
| ... бірлігіне | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... саны | | | | | |
| | |ТБ-2 |N2 |17 |22 |21 |
| | |ТБ-1 |N1 |54 |93 |88 |
| | |КБ |NЕО |864 |1265 |1100 |
|2 ... ... |(т |0,77 |0,87 |0,85 |
| ... | | | | |
|3 ... ... ... км |Lт |74478 |57159 |71357,5 |
|4 |Бір ... ... |КБ |NЕОг |280,8 |316,25 |308 |
| ... әсердің саны| | | | | |
| | |ТБ-2 |N1г |17,55 |23,25 |24,64 |
| | |ТБ-1 |N2г |5,525 |5,25 |5,88 |
| | |КЖ |NКг |0,325 |0,25 |0,28 |
|5 ... ... |КБ ... |22183 |9171 |4928 |
| ... бір ... | | | | | |
| ... әсердің саны| | | | | |
| | |ТБ-2 |(N1г |1386 |674 |394 |
| | |ТБ-1 |(N2г |436 |152 |94 |
| | |КЖ |(NКг |26 |7 |4 ... ТБ және АЖ ... ... ... ... есептеу
3.4.1 ТБ және АЖ бойынша жұмыстардың еңбек сыйымдылықтарын анықтау
Автопарк бойынша жұмыстардың ... ... ... ... КБ, ТБ-1, ТБ-2, АЖ және ... өзін-өзі қамтамасыз ету жұмыстарының
көлемдерінен тұрады. Осы көлемдер негізінде өндірістік аймақтар ... саны ... ... ... ... және ... 3.2-кестесі бойынша
жүргізіледі [1.29]:
Икарус-260 үшін:
TКБ(н) = 1,4 адам∙сағ;
t1(н) = 10 ... = 40 ... = 9 ... ... = 0,8 ... = 5,8 ... = 24 адам∙сағ;
tАЖ(н) = 6,5 адам∙сағ.
ЛАЗ-4202 үшін:
TКБ(н) = 0,9 адам∙сағ;
t1(н) = 6,0 адам∙сағ;
t2(н) = 26,6 адам∙сағ;
tАЖ(н) = 6,9 ... ... ... ... ... формула бойынша
табамыз:
tКБ = tКБ(н) ( К2 ( К5 ( ... ...... баптаудың қалыпты еңбек сыйымдылығы,
адам∙сағат;
Км – еңбек сыйымдылығының күнделікті ... ... ... ... ... ... = 1- (М/100),
(3.23)
мұндағы М – механикаландырылған әдіспен орындалатын күнделікті баптау
жұмыстарының үлесі, % ... деп ... = 1- (45/100) = ... (3.22) ... қойып, есептейміз:
tКБ Икарус-260 = 1,4 ( 1,0 ( 1,15 ( 0,55 = 0,9 ... ... = 0,8 ( 1,0 ( 1,15 ( 0,55 = 0,5 ... ... = 0,9 ( 1,0 ( 1,15 ( 0,55 = 0,5 ... мен ТБ-2 ... еңбек сыйымдылықтары мына формула ... = ti(н) ( К2( ... ti(н) – ТБ-1 мен ... ... ... сыйымдылықтары,
адам(сағат; оның мәнін 3.2-кестеден алдық.
Мәндерді формулаға қойып шығарамыз:
ТБ-1 еңбек сыйымдылығы:
t1(Икарус-260) = 10 ( 1,0 ( 1,15 = 11,5 ... = 5,8 ( 1,0 ( 1,15 = 6,67 ... = 6,0 ( 1,0 ( 1,15 = 6,9 ... еңбек сыйымдылығы:
t2(Икарус-260) = 40 ( 1,0 ( 1,15 = 46 адам(сағат;
t2(ЛАЗ-695) = 24 ( 1,0 ( 1,15 = 27,6 ... = 26,6 ( 1,0 ( 1,15 = 30,6 ... ... ... ... ... сыйымдылығы мына формуламен
анықталады:
tАЖ = tАЖ(н) ( К1 ( К2 ( К3 ( К4 ( К5 , ... ... – АЖ ... ... ... ... км.
Сонда:
tАЖ(Икарус-260) = 9 ( 1,1 ( 1,0 ( 1,1 ( 1,5 ( 1,15 = ... ... = 6,5 ( 1,2 ( 1,0 ( 1,1 ( 1,8 ( 1,15 = ... ... = 6,9 ( 1,1 ( 1,0 ( 1,1 ( 1,4 ( 1,15 = ... ... ТБ мен АЖ ... ... ... ... ... жылдағы КБ, ТБ-1 және ТБ-2 бойынша жүргізілген жұмыстар көлемі ТБ
санының ТБ ... ... ... ... ... алғандағы
туындысымен анықталады:
ТКБг = (NКБг ( tКБ;
(3.26)
Т1г = (N1г ( t1;
(3.27)
Т2г = (N2г ( t2,
(3.28)
мұндағы ... (N1, (N2 – ... ... ... ... анықтау
түрі.
Мәндерді формулаларға қоя отырып, есептейміз:
Икарус-260 үшін:
ТКБг = 22183 ( 0,9 = 19964,7 ... = 1386 ( 11,5 = 15939 ... = 436 ( 46 = 20056 ... ... = 9171 ( 0,5 = 4585,5 ... = 674 ( 6,67 = 4495,6 адам(сағат;
Т2г = 152 ( 27,6 = 4195,2 адам(сағат.
ЛАЗ-4202 үшін:
ТКБг = 4928 ( 0,5 = 2464 ... = 394 ( 6,9 = 2718,6 ... = 94 ( 30,6 = 2876,4 ... ... жұмыстардың жылдық көлемін мына ... ... = (Lг ( Аи ( ... Lг – бір ... ... ... ... = (74478 ( 79 ( 18,8) / 1000 = 110615 адам(сағат.
ТАЖг(ЛАЗ-695) = (57159 ( 29 ( 17,8) / 1000 = 29505,5 ... = (71357,5 ( 16 ( 13,4) / 1000 = 15299 ... және ТБ-2 ... ... ... сыйымдылығын анықтау
кезінде ТБ-1 кезінде бір жөндеу операциясына 5-7 адам(минут көлемінде
алынған ... ... ... ... ... сыйымдылығын және ТБ-2 кезінде
20-30 адам(минутқа дейінгі қатар жүретін АЖ-дің қосымша ... ... жөн. ... жүретін АЖ операцияларының қосынды еңбек сыйымдылығы ТБ-
дің сәйкес келетін түрінің ... ... 15-20 ... ... ... мен АЖ ... ... ТБ-1 мен ТБ-2 жүргізу кезіндегі ... ТБ ... ... ... жылдық көлемі:
; ... ... ... және - ТБ-1 мен ТБ-2 ... кезінде сәйкесінше
қатар жүретін ТБ-дың
жылдық еңбек
сыйымдылығы,
адам(сағат.
; ... - ... ... ... ... ... АЖ ... формулаларға қоя отырып, есептейміз:
Тсп.рИкарус-260(1)г = 0,2 ( 15939 = 3187,8 ... = 0,2 ( 20056 = 4011,2 ... = 0,2 ( 4495,6 = 899,1 ... = 0,2 ( 4195,2 = 839,1 ... = 0,2 ( 2718,6 = 543,7 ... = 0,2 ( 2876,4 = 575,3 адам(сағат.
ТБ-1 бойынша жұмыстардың жылдық ... ... = 15939 + 3187,8 = 19126,8 ... = 4495,6 + 899,1 = 5394,7 ... = 2718,6 + 543,7 = 3262,3 ... ... жұмыстардың жылдық көлемін анықтаймыз:
Т2 Икарус-260 (АЖ)г = 20056 + 4011,2 = 24067,2 адам(сағат;
Т2ЛАЗ-695(АЖ)г = 4195,2 + 839 = 5034,2 ... = 2876,4 + 575,3 = 3451,7 ... ... ... ТБ1 мен ТБ2 –ды ... ... ... келетін
жөндеуді есепке ала отырып,есептегендегі жылдық көлемін анықтаймыз:
ТИкарус-260(АЖ)г = 110615 – (3187,8 + 4011,2) = 103416 адам(сағат;
ТЛАЗ-695(АЖ)г = 29505,5 – (899,1 – 839) = 2776,4 ... = 15299 – (543,7 + 575,3) = 14180 ... ... ... ... ... әсер ... |(Nжыл |ti, ... ... ... қатар |
|түрлері | ... ... ... |
| | | |гі ... ... |АЖ-ді есепке|
| | | ... | ... ... ... үшін ... |22183 |0,9 |0,9 |19964,7 |19964,7 ... |1386 |11,5 |11,5 |15939 |19126,8 ... |436 |46 |46 |20056 |24067,2 ... |- |18,8 |18,8 |110615 |103416 ... ... үшін ... |9171 |0,5 |0,5 |4585,5 |4585,5 ... |674 |6,67 |6,67 |4495,6 |5394,7 ... |152 |27,6 |27,6 |4195,2 |5034,2 ... |- |17,8 |17,8 |29505,5 |27767,4 ... ... үшін ... |4928 |0,5 |0,5 |2464 |2464 ... |394 |6,9 |6,9 |2718,6 |3262,3 ... |94 |30,6 |30,6 |2876,4 |3451,7 ... |- |13,4 |13,4 |15299 |14180 ... ... ... ... ... |36282 |0,63 |0,63 |27014,2 |27014,2 ... |2454 |8,4 |8,4 |23153,2 |27783,8 ... |682 |34,7 |34,7 |27130,6 |32553,1 ... |- |16,7 |16,7 ... |145363,4 |
3.4.3 Қосымша жұмыстардың көлемін анықтау.
ТБ мен АЖ ... ... ... мен аумақшалар бойынша
үлестіру
ТБ және АЖ жұмыстарынан басқа кәсіпорында қосымша жұмыстары ... ... ... ... ... ТБ мен АЖ бойынша
жұмыстардың жалпы көлемінен 20-30 пайызын құрайды.
Осы ... ... ... баптау бойынша жүргізілетін жұмыстар
(аймақтар мен аумақшалардың технологиялық ... ... және ... ... ... ... ... жөндеу, үлгілік
емес жабдықтар мен аспаптарды жасап ... және ... ... ... ... ... ... 2.8 кестеде [1.42] келтірілген. Бұл ... ... ТБ мен АЖ ... жүргізілетін жылдық жұмыстардың жалпы
көлемінен 20-30 пайызын құрайды:
Тқос = (0,2(0,3) ( (ТКБг + Т1г + Т2г + ... ... 0,2 ( (22183 + 19126,8 + 24067,2 + 103416) = ... ... 0,2 ( (4585,5 + 5394,7 + 5034,2 + 27767,4) = ... ... 0,2 ( (2464 + 3262,3 + 3451,7 + 14180) = 4671,6 ... ... ... ... ... көлемі қосымша жұмыстардың
жылдық көлемінен алғанда ... ... ... ... ... баптауы бойынша жұмыстар бас механик ... ... ... көлемін анықтау кезінде өзіндік баптау
жұмыстарының еңбек сыйымдылығын ескерен жөн.
ТБ мен АЖ ... ... ... ... ... ... 3.5-
кестеде келтірілген.
Кесте 3.5
ТБ мен АЖ-дің еңбек сиымдылықтарын жұмыс түрлері бойынша үлестіру
|Орындалатын жұмыс ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
| |% | |
| | ... |ЛАЗ-695 |ЛАЗ-4202 |
|1 |2 |3 |4 |5 ... - ... ... ... |45,0 |9987,35 |2063,5 |1108,8 ... |35,0 |7764,05 |1604,9 |862,4 ... |20,0 |4436,6 |917,1 |492,8 ... |100,0 |22183,0 |4585,5 |2464 ... ... |8 |1530,1 |431,5 |261 ... |50 |9563,4 |2697,35 |1631,15 ... |9 |1721,4 |485,5 |293,6 ... жанар май құю, |20 |3825,4 |1078,9 |652,45 ... | | | | ... |6 |1147,6 |323,7 |195,7 ... ... |3 |573,8 |161,85 |97,9 ... бойынша | | | | ... |4 |765,1 |215,9 |130,5 ... |100 |19126,8 |5394,7 |3262,3 ... ... |7 |1684,7 |352,4 |241,6 ... |48 |11552,3 |2416,5 |1656,9 ... |7 |1684,7 |352,4 |241,6 ... ... май құю, |10 |2406,7 |503,4 |345,2 ... | | | | ... |6 |1444,0 |302,0 |207,1 ... ... |3 |722,0 |151,0 |103,5 ... | | | | ... |2 |481,3 |100,7 |69,0 ... |17 |4091,5 |855,8 |586,8 ... |100 |24067,2 |5034,2 |3451,7 ... ... ... жұмыстар: ... |2 |2068,3 |555,3 |283,6 ... |2 |2068,3 |555,3 |283,6 ... ... ... |28 |28956,5 |7774,9 |3907,4 ... |6 |6205,0 |1666,0 |850,8 ... |7 |7239,1 |1943,8 |992,6 ... |45 |46537,2 |12495,3 |6381,0 |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |17,0 |17580,7 |4720,5 |2410,6 ... |8,0 |8273,3 |2221,4 |1134,4 ... |8,0 |8273,3 |2221,4 |1134,4 ... |1,0 |1034,2 |277,7 |141,8 ... ... |2,5 |2585,4 |694,2 |354,5 ... | | | | ... ... |3,0 |3102,5 |833,0 |425,4 ... |1,5 |1551,2 |416,5 |212,7 ... |3,0 |3102,5 |833,0 |425,4 ... |1,5 |1551,2 |416,5 |212,7 ... |1,0 |1034,2 |277,7 |141,8 ... |1,5 |1551,2 |416,5 |212,7 ... |4,0 |4136,6 |1110,0 |567,2 ... |3,0 |3102,5 |833,0 |425,4 ... |55,0 |56878,8 |15272,1 |7799,0 ... ... барлығы: |100,0 |103416 |27767,4 |14180,0 ... ... ... ... жұмыстар|47,0 |15866,6 |4021,5 |2195,7 ... |100 |3375,8 |855,6 |467,2 ... ... |20,0 |6751,7 |1711,3 |934,3 ... |8,0 |2700,7 |684,5 |373,7 ... | | | | ... сақтау және | | | | ... | | | | ... және |15,0 |5063,8 |1283,5 |700,7 ... ... | | | | ... |100,0 |33758,6 |8556,4 |4671,6 ... ... жұмысшылар санын есептеу
Жолаушылар тасымалдау автопаркінің құрамына жылжымалы тізбектің ТБ мен
АЖ бойынша жұмыстарды тікелей орындайтын ... ... мен ... ... ... ... ... қажетті (шынайы) Рт және
штаттық (тізбелік) Рш сандары ажыратылады.
Жұмысшылардың технологиялық қажетті саны ... ... ... = ... Тг – АЖ, ТБ ... ... ... ... жұмыстардың жылдық көлемі,
адам(сағат;
Фрм – бір ауысымдық жұмыс кезіндегі бір ... ... ... ... ... ... ... қоры, сағат.
Жұмыс уақытының жылдық қоры күнтізбе және автопарктің, аумақшаның
жоспарланған кезеңдегі ... ... ... есептеледі:
Фрм = Тсм (Дкг – Дв – Дп) – Дпп, ... Тсм = ...... ... ... = 365 күн – бір жылдағы күнтізбелік күндер саны;
Дв = 48 күн –бір жылдағы демалыс күндерінің саны;
Дп = 8 күн – бір ... ... ... ... = 55 күн - бір жылдағы мейрам алдындағы және сенбі
күндерінің саны.
Мәндерді (3.37) формулаға қоя отырып, ... = 7 ( ... - 55 = 2108 ... ... сипаттық (тізбелік) санын мына формуламен
анықтаймыз:
Рш = Тг ... Фпр – бір ... ... ... ... ... ... = Фрм – tотп – tуп, ... tотп – ... ... ... ...... ... құрметті себептер бойынша
(аурулар, мемлекеттік міндеттерді орындау және т.с.с.) жоғалтулары, сағат.
Еңбек демалысының ... ... ... ... анықталады:
tотп = Дотп ( Тсм
(3.40)
мұндағы Дотп = 20 күн – бір ... ... ... күндер саны.
tотп = 20 ( 7 = 140 сағ.
Жұмыс уақытының құрметті себептері ... ... ... ... ... болады:
tуп = 0,04 ( (Фрм - tотп );
(3.41)
Мәндерді орнына қоя отырып, есептейміз:
tуп = 0,04 ( (2108 - 140) = 78,7 ... ... ... ... = 2108 – 140 – 78,8 = 1889 ... ... мен ... жұмысшылардың технологиялық қажетті
санын анықтағаннан кейін, есептеулер нәтижелерін 3.6-кестеге енгіземіз.
Кесте 3.6
Өндірістік және көмекші жұмысшылардың ... ... ... ... |Фрм, |Фпр, ... саны, Рт |Штаттық саны, Рш |
|түрлері |еңбек |сағ. |сағ. | | |
| ... | | | |
| |ы | | | | |
| | | | ... | | | |ен ... |ен |ған ... |29232,5 |2108 |1889 |13,9 |14 |15,5 |16 ... |27783,8 | | |13,2 |13 |14,7 |15 ... |332553,1 | | |15,4 |15 |17,2 |17 ... оның | | | | | | | ... | | | | | | | |
|- ... |65413,5 | | |31 |31 |34,6 |35 |
|- ... |79949,9 | | |37,9 |38 |42,3 |42 ... ... | | |- |111 |- |125 ... |46968,6 |2108 |1889 |22,3 |22 |24,9 |25 ... | | | | | | | ... ... |- |- |- |133 |- |150 ... ТБ ... ... бағдарламаны есептеу
ТБ-ды ұйымдастырудың осы немесе өзге әдістерін қолданудың мақсаттылығы
ТБ-дың әрбір түрі бойынша алынған ... ... ... болатын
баптау бекеттерінің санымен анықталады.
Техникалық әсер етулердің тәуліктік бағдарламсасы ... ... ... = (NКБг / ... = (N1г / ... = (N2г / ... Дрз – бір жылдағы жұмыс күндері, жылжымалы тізбектің жұмыс
күндерінің санынан тәуелді қабылданады.
Барлық жөндеу аймақтары үшін Дпс = 365 күн ... ДКБ= ... 305 күн; ... 305 күн деп ... ... ... ... баптаудың тәуліктік
бағдарламасын ... = 36282 / 365 = ... = 2454 / 305 = ... = 682 / 305 = ... ... ... ... формулалармен анықталады:
ТКБс = NКБс ( t’КБ;
(3.45)
Т1с = N1с ( t’1;
(3.46)
Т2с = N2с ( t’2,
(3.47)
мұндағы t’ЕО, t’1, t’2 – ... ... ... есепке алғандағы бір
баптаудың
сәйкесінше КБ, ТБ-1, ТБ-2 ... = ... / ... = ... / ... = ... / ... TКБ(АЖ)г= TКБ; T1(АЖ)г және T2(АЖ)г – қатар жүретін АЖ-ді есепке
алғандағы ТБ-1 мен ТБ-2 ... ... ... = 29232,5 / 36228 = 0,806 ... = 27783,8 / 2454 = 11,32 ... = 32553,1 / 682 = 47,73 адам(сағ.
КБ мен ТБ-дың тәуліктік еңбек сыйымдылықтары:
ТКБс = 99 ( 0,806 = 79,79 адам(сағ.;
Т1с = 8 ( 11,32 = 90,56 ... = 2 ( 47,73 = 95,46 ... ... ... ЖӘНЕ ... Өндірісті басқару қалыптары мен әдістері
Қазіргі уақытта жылжымалы тізбектің ТБ мен ... ... үш ... мамандандырылған бригадалар, кешендік бригадалар
және агрегаттық-қозғалтқышты аумақшалық ... кең өріс алып ... ... әдісі өндірістік бөлімшелерде техникалық әсер
етулер түрлері бойынша технологиялық ... ... ... Әр ... ... ... ... қажетті мамандардың және жалақы қорының мөлшері жоспарланатын
бригадалар құрылады. Бригада әсер ету түрлері ... ... ... ... ... ... процесстер
мен механикаландыруды қолдану, орындаушылардың ... ... ... өздеріне бекітілген операциялардың шектелген
номенклатурасын орындаудағы тәжірибелері мен ... ... ... ... тигізеді. Жұмыстарды осылайша ұйымдастыру
кезінде әрбір аумақшаның технологиялық бірқалыптылығы ... ... ... епті ... есебінен тиімді әрі оперативті басқарудың
алғы шарттары жасалады, техникалық әсер етудің кез-келген ... ... алу және ... біршама қарапайым түрге келтіріледі.
Берілген әдістің кемшіліктері орындаушылардың жасалынған жұмыс үшін
жеткіліксіз персоналдық ... ... ... ... ... артуына, уақытынан бұрын тозуларға әкеліп соғады.
Кешендік ... ... ... ... ... заттық
мамандануы белгілері бойынша ... яғни ... ... ... ... ... ... осы бригадаға жүктелген жұмыстарды орындау үшін қажетті
мамандықтары әртүрлі ... ... Бұл әдіс ... те тура ... ... ... бригадалар әдісіндегідей.
Мұны басқа бригадалар арасында жұмыстрады жүргізу кезегінен жалпы ... ... ... ... ... мүмкін.
Сурет 4.1. АЖТК ИТҚ-ның жинақты бригадалар әдісін өндіру кезіндегі ... бұл ... ... ТБ мен АЖ ... ... ... үшін бригадалық жауапкершілігі болып табылады.
Мұндай жағдайдың негізгі себептерінің бірі – басқаруды ... ірі ... өсіп ... ... ... ... ... пайда болуы, бұл өз кезегінде АКК-дағы жылжымалы тізбектің
ТБ және ... ... ... ... ... әдістерін талап
етуде. Техникалық қызмет өзінің күнделікті жұмысында өзара ... ... ... ... ... яғни диагностикалау және ТБ-ға жіберілуі
жоспарланған автомобильдер саны, олардың ... ... ... Қосалқы бөлшектер мен материалдарды автомобильдер бойынша
үйлестіру.
3. ... ... ... ... ... ... ... үлестіру.
4. Тапсырмаларды жөндеу жұмыстары арасында бекеттер мен аумақшалар
бойынша үлестіру.
АКК-ның техникалық қызметіне жоғарыда қарастырылған ... ... ... ... ... ... кешеннен басқа
төмендегі бөлімшелер де кіреді.
1. Бас механиктің бөлімі (Б.М.Б)
2. Материалдық-техникалық ... ... ... ... ... (ТББ) ... бөлім өндірістік процестердің жаңа ... ... ... мен ... ЕҒҰ ... ... шығаруды,
олардың орындалуын ұйымдастырады және бақылайды. Қауіпсіздік техникасы мен
еңбекті қорғау іс-шараларын жүргізіп ... ... ... ... және ... ... жұмысшылар және ИТҚ–дің
квалификациясын арттыруға бағытталған техникалық оқуды жүргізеді: АКК–дағы
өнер тапқыштық және тиімді жұмыстарды ұйымдастырады. Техникалық ... ... ... ... ... ... қалып бойынша жүргізіледі.
Өндірістік-техникалық бөлімді 5 инженер басқарады.
Сурет 4.2. АКК, ИТҚ-н ... ... ... ... ... ... және ... қалыптасу
көздері мен әдістері бар және ИТҚ-тің тиімділігіне тигізетін қорларға ие
болады, яғни құрылымы ... әрі ... ... ... ететін жүйелерді
құрайды.
5. НЕГІЗГІ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ТАЛАПТАР
Автокөлік кәсіпорындарын немесе мекемелерін жоспарлау ... ... ... мен ... ... және сақтауға арналған
ғимараттар ... ... ... және ... ... мен өзара орналасуына негізделген. Автокөлік
кәсіпорындарын тиімді жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... шығару күрделілігі оны таңдауға көптеген
себепкерлердің әсерінен тұрады:
- кәсіпорынның ... ... мен ... ... ... ... түрі мен сипаты;
- климаттық жағдайлар;
- өндірістік бағдарламамен технологиялық процессті ұйымдастыру.
Себепкерлердің көп түрлілігіне қарамастан, өңдеп ... ... ... жағдайлары мен талаптарын есепке алған жөн. Оларғаең
алдымен, автобустардың техникалық баптау мен ... ... ... мен ... ... ... ... жолақтарды
жатқызады:
- аймақтар мен аумақшалардың технологиялық процесспен сәйкес өзара
орналасуын;
- орындарда автобустардың қарқынды қозғалысының болмауынан;
- үймереттерді ... ... ... қайта
технологиялық процесстерді өзгерту және ... ... ... СНиП ІІ -89-80 ... ... ... СНиП ІІ -60-75 ... поселкелер мен ауылдық
қоныстанған пунктерді салужәне жоспарлауға», СНиП ІІ -93-74 ... ... және ОНТП ... сәйкес талаптарды орындай отырып
өңдеп шығарылады.
Бас жоспарды тұрғызу көбінесе, ғимараттардың ... ... ... бас ... мен ... ... ... байланысты болады және де бір ... ... ... ... мен үймереттердің жиынтығына тәуелді
аумақша құрылысы біріккен немесе жекеленген болып келуі мүмкін.
Өндірістік және ... ... ... ... ... ие ... ... ғимараттар, әдетте аймағына кіре беріс жерінде,
яғни жұмыс істеп жатқандарға жуық ... ... ... ... ... ... жұмысшыларының қарамағындағы көлік
құралдарын тұрақтауға арналған тұрақ орнын қарастырған жөн.
Ғимараттар мен ... ... ... ең ... ... ... ... желдетуді қар-борандарының алдын алуды
ескере отырып, жарықтың салыстырмалы жағы мен желдердің қарсы бағыттарында
орналастыру қажет.
Автобустардың кәсіпорын аймағы ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін бір жақты сақиналы ... ... ... Жүру ... ені бір ... ... кезінде
3 метрден кем, ал екі жақты қозғалыс кезінде 6 метрден кем болмауы тиіс.
Ғимараттың ... ... деп ... шешемінің ғимарат
конструкциясымен өзара үйлесімділігін айтамыз.
Бұл шешім климаттық жағдайда, осы заманғы құрылыс ... ең ... ... ... ... кеңейтуді және
технологиялық процесстерді өзгертуді қамтамасыз етудің ... ... ... ... ... ... талаптарды,
сондай-ақ жылытуға, энергиямен жабдықтауға және ауа желдетуге қойылатын
бірқатар талаптарды ... ала ... ... шығарылады.
Бағаналар торы көлденең және бойлық бағыттардағы қатарлардың осьтері
арасындағы қашықтықпен өлшенеді, ең кіші қашықтық – ... ең ...... деп аталады. Қадамдар мен жүрістер әдетте 6 метр ... ... ... ... ... 9 метр деп ... рұқсат
етіледі.
Автобустармен жолаушыларды тасымалдау кәсіпорынның бір ... ... ... бағаналар торы 18х12 метр ... 24х12 метр ... ... Қадамы 12 метр бағаналар торы
қолданылады. Өндірістік алаңдарды 4-5% -ке жақсырақ ... ... ... 6 метр ... ... ... ... құнын
айтарлықтай төмендетеді.
Қазіргі уақыттағы көп қабатты үймереттер мен ғимараттар үшін 6х6 м,
6х9 м, 6х12м және 9х12 м ... ... ... темірбетонды құрылыс
конструкцияларын шығарады. Бұл ... ... ... да ... ... қолдануға рұқсат етіледі.
6. КОНСТРУКТОРЛЫҚ БӨЛІМ
6.1. Конструкцияны таңдауды негіздеу
Қозғалтқыштарды орталықтандырылған жөндеу кәсіпорындарында (автожөндеу
зауыттарында), сондай-ақ тікелей автокөлік ... ... ... ... ... ... ... үшін оны
обкаткадан өткізу қажет.
Қозғалтқыштың ... ... ... ... май ... ... ... май картерден төгіліп алынады.
Автокөлік кәсіпорьшдарының көпшілігінде обкатка ... май қүю, ... ... қолдана отырып қолмен, жүзеге. асырылады.
Қозғалтқыш картерінен майды, оны обкаткадан кейінгі төгу ... ... ... бүл ... ... май ... май
сыйымдылығына төгіледі. Өйткені күрделі жөндеуден өткізілген қозғалтқышты
обкатка кезінде май құрамында қалып қоятын ұсақ бөлшектер ... ... ... ... май ... ... да, ал сыртқа
төгіледі. Осы ... әр ... ... май ... қүйылады.
Зерттеулердің көрсетіп отырғанындай, бір майды ... ... ... ... ... ... ... оны механикалық қоспалардан
тазарту қажет. Майдың түтқырлығы 5-7 қозғалтқышты обкаткадан ... де ... ... ... ... кезінде қозғалтқыш картеріне май ... оны ... ... ... ... ... қайта
қолдану үшін өндіріске қозғалтқышты обкатка ... ... құю және ... қоспалардан тазартуға арналған агрегатты ... ... ... ... ... картерге май құю және оны төгу кезіндегі
жөндеуші персоналдық еңбек шарттарын жақсартуға мүмкіндік ... ... ... автокөлік кәсіпорындарында, сондай-ақ
автожөндеу зауыттарында ... ... ... құюға және оны механикалық қоспалардан тазартуға арналған
агрегаттың техникалық ... - ... ... - ... ... кВт - ... түрі - ... НШ-46
Габариттік өлшемдері, мм . :
биіктігі - 970
ені - ... ... ... ... құрылысы.
Агрегат алғашқы май тазалаудың екі сүзгіштерінен 11 және ... ... бір ... 12, ... 8, май сорғышының 10-
ұштың ажыратқыштарынан 7, электрқозғалтқышынан 9, бактанЗ,
жалғастырушы құбырлардан 13 тұрады. '
Барлық бұл бөлшектер ... жөне ... ... тұратын
рамаға 1 орнатылады. Жалғастырушы ... ... ... ... пен ... ... ... көрсетілмеген.
6.4 Агрегаттың жұмыс істеу кағидасы.
Қозғалтқыштың бірінші обкатка алдында бакқа жаңа май ... май ... бос ұшы ... ... ... ... картеріне айдау үшін ырғағыштың ... ... ... ... оң, ырғағышын сақиналы ажыратқыштар ... бұра ... ... Бүл ... ... ажыратқыш пен магниттік қосқыш
іске қосылады. Сорғыштың электрқозғалқышы жұмыс істей ... ... ... ... ... қозғалқыш картеріне қарай
айдайды. Картердегі май деңгейі тексергішпен тексеріледі. Картерге майдың
қажетті көлемін ... ... ... оң жақ ырғағышы бастапқы
жағдайға ... ... ... ... ... ... ... картерден төгу үшін үлестіргіштің сол жақ ырғағышы ұштық
ажыратқыш ... ... ... ... ... тұйықталып,
магниттік қосқыш іске қосылады. Сорғыштың ... кері ... ... ... ... ... ... оны үлестіргіштер арқылы
сүзгіштерге әкеледі. Май сүзгіштер арқылы өтіп, механикалық қоспалардан
тазартылады да, ... ... ... ... ... ... ... сүзгіші өлшемдері 80 мкм-ден 125 ... ... ал ... ... ... 10 мкм-ге дейінгі бөлшектерді сүзіп
қалады.
Майды қозғалтқыштың ... ... ... ... сол ... бастапқы жағдайға келтіріліп, электрқозғалтқышы ажыратылады.
Механикалық қоспалардан тазартылған майды келесі қозғалтқышты обкатка
үшін пайдаланура болады.
6.5. Агрегат ... ... ... ... ... қуат бойынша келесі формуламен
есептейміз:
Нг=(р*n*п)/974
(6.1.)
мұндағы Р-жүйедегі қысым, кгс/см2, Р- кгс/см2 п-сұйықтық шығыны,
см3/айн,п =47,38см3; n- ... ... ... саны,n=1500айн/мин.
Сонда,
Hг =(р *n*п)1974 = (10*47,38 *1500)/ 974 = 730 ... ... ... 0,9|- ... ... ... =730/0,9 = 811 ... кітапшасы бойынша; айналымдар саны n=1500айн/мин, қуаты 1,1
кВт 4А80А93 үш ... ... ... қабылдаймыз.
6.5.2. Муфтаның жалғастырушы сұққыларын есептеу.
Жалғастырушы сұққылар, олардың қимаға беретін шарттарынан шыға отырып,
келесі формула бойынша есептейміз:
тср=(Р/Р)

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстандағы туризм инфрақұрылымның даму факторлары. Көлік түрлерінің қазіргі жағдайы35 бет
Қостанай облысының әлеуметтік – экономикалық дамуының 2009-2011 жылдарға арналған негізгі бағыттары128 бет
Авторлық және сабақтас құқықтарды қорғау69 бет
Заңдық фактілердің мағынасына ие фактілерді анықтау77 бет
Vii-ix сыныптарда математиканы оқыту барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру25 бет
Түрік тілін үйретуде оқулықтың және көрнекі құралдардың алатын орны10 бет
Қазақ тілін оқытуда қолданылатын оқу-әдістмемелік кешендер34 бет
"Автомобильдердің электротехникалық және электрондық жабдықтары" -курсы мазмұны және әдістемесі51 бет
11 сыныптарға арналған «соңғы қоңырау» салтанатты жиынының сценарийі. 2008 жыл5 бет
2006-2008 жылдарда облыстың әлеуметтік - экономикалық дамуының күйін және тенденциялары85 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь