Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу және дәлелдемелер мәселелері

Кіріспе
1 тарау. Соттық дәлелдеу
1.1 Соттық дәлелдеу түсінігі мен мақсаты
1.2 Дәлелдеу пәні
1.3 Дәлелдеу бойынша тараптардың міндеттері

2 тарау. Дәлелдемелер
2.1 Дәлелдемелердің түсінігі
2.2 Дәлелдемелерді зерттеу мен бағалау
2.3 Дәлелдемелердің жіктелуі

3 тарау. Дәлелдемелердің жекеленген түрлері
3.1 Тараптардың және үшінші тұлғалардың түсініктемелері
3.2 Куәнің көрсетпелері
3.3 Жазбаша және заттық дәлелдемелер
3.4 Сарапшының қорытындысы
Кіріспе
Соттық дәлелдеу - бұл істің мән- жайларын соттық дәлелдемелер арқылы анықтау бойынша процеске қатысушылардың қызметі. Өзгеше айтар болсақ - бұл талаптардың және өзгеде қатысушылардың дәлелдемелерді табыс етуге, жинауға және оларды зеріттеуге әрекеті.
Ал соттық дәлелдемелер - азаматтық іс бойынша тараптардың талаптармен қарсы пікірлерін дәлелдейтін мән-жайлардың бар-жоғын анықтағанда сот негізге алатын нақтылы деректер және істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайлар, яғни іс бойынша нақты деректерді анықтау үшін, сотпен қолданылатын тәсілдерді анықтау үшін сотпен қолданылатын тәсілдер. Заңмен көзделген тәртіпте сот тараптардың талаптары мен қарсылықтарын негіздейтін мән-жайлардың бар не жоғын, сондай-ақ істі дұрыс шешу үшін өзгеде маңызы бар мән-жайларды солардың негізінде анықтайтын заңды түрде алынған нақты деректер іс бойынша дәлелдемелер болып табылады.
Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелер, сондай-ақ істегі жеке хаттар оларды табыс еткен тұлғалардың өтініші бойынша сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін оларға қайтарылуы мүмкін. Бұл орайда істі жазбаша дәлелдемелердің судья куәландырған көшірмесі қалады.
Жазбаша дәлелдемелер соттың шешімі заңды енгенге дейін, егер сот мүмкін деп тапса, оларды табыс еткен тұлғаларға қайтарылуы мүмкін. Дәлелдемелерді тараптар мен іскеқатысушы басқада тұлғалар береді.
Істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды тараптардың іске қатысушы басқа да тұлғалардың талаптарымен қарсылықтарының негізінде, материалдық және іс жүргізу құқығының қолдануға тиіс нормаларын ескере отырып, сот анықтайды.
Қолданылған нормативтік құқықтық актілер мен әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасынык конституциясы (7.10.1998ж өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) 30 тамыз 1995 жыл қабылданған. - Алматы: Жеті жарғы, 1998жыл.
2. “Қазақстан Республикасының сот жүйесі мен судьяларының мәртебесі туралы” ҚР-ның конституциялық заңы, 25.12.2000 жылы қабылданған. /Казахстанская правда, 2000, 30 декабря//
3. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексі, Алматы, 2001.
4. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі, Алматы, 2001.
5. “Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы” ҚР-ның заңы 1995 жылғы 25 желтоқсан. - ҚР конституциялық құқығы: нормативтік құқықтық актілер жинағы: 2 томдық құрастырылған. Н.Бекенов, т.б. Қарағанды: ҚР ІІМБейсенов атындағы Қарағанды заң институты, 2002;
6. Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты Пленумының №9 қаулысы, 30-маусым, 2000 жылы қабылданған;
7. Аргунов В.Н. Участие прокурора в гр. Процессе. - М.,1991.
8. Баймолдина З.Х. Казахстанское гр.процессуальное право, Алматы, 2001.
9. Байолдина З.Х. Раиратильствугр.дел суди первой инстанций: научно-практичный пособий – Алматы: Жеті жарғы, 2002г.
10. Боннер А.Т. Законность правоприминительной деятельности. - М.,1992г.
11. Вандышев , Дернова. гр.проссуальный курс лекций.- Питер, 2001г.
12. Викут, Зайцев гр.процесс Россий: учебник. - М., Юрист, 1999г.
13. Гр.кодекс РК Сулейменов,Басин, Алматы жеті жарғы, 1997г.
14. Гр.кодекс РК. Сулейменов, Басин, Алматы 1998.
15. гр.право Сергеев, Толстой, 1996.
16. Гр.процесс, учебник для ВУЗ-ов, Сипова, М.,1995.
17. Гр.процессуальное прво России, Былина, 1999г.
18. Гр.процесс Мусина, Чечиной, Чечена, проспект 1999.
19. Гр.процесс. Треушникова, М., Новый юрист 1999.
20. Гр.процесс, М., - Бек., 1999.
21. Жуйков, - М,- Юридическое бюро, Городец 1997.
22. Жуйков, - М,- Право человека и власт закона, - М., 1995.
23. Коментарий к гр.процесс. Кодексу, Треушникова, - М., 1996.
24. Мельинков Курс гр.процсс.право,- м., 1981.
25. Нәріпбаев және т.б., азаматтық құқықтарды сот арқылы қорғау, Алматы, Боркий, 1998.
26. Осокина. Право по защиту исковым производстве, Шиглова, Томск 1999.
27. Сахнова, Экспертиза суде гр.делам. 1997.
28. Сименов, конституционные принцыпы судо производство, М., - 1982.
29. Треушников, Докозательство и доказование советскому гр.процессе, М., МГУ 1982.
30. Треушников, Судебное доказательство, М., 1997.
31. Треушников, Хрестоматия по гр.процессу, М., Городец 1996.
32. Трубников, Защита гр.прав судье практическое пособия, М., - 1990.
33. Хугз, Общие положение гр.процесса,
34. Адам құқығын қорғау, Ардың ісі Тура Би, 2000ж.
35. Азаматтық істер бойынша сот ісін жүргізудегі прокурордың талабы, заң және заман, 4,2000.
36. Актуальное прооблем теорий и практики гр.процесса, прововедение, 1999жыл.
37. Г.Нам, Судебной процесс форма и содержание 2000.
38. Громов, Николайченко, Проваведение 1999.
39. Грось, Правоведение, 1999.
40. Меншік құқығын қорғау, Тура Би, 2,2000ж.
41. Одинцов, Правоведение, 1999.
42. Пракурордың басты сот талқылауына қатысуы, Тура Би, 3,2000.
43. Расторжение договора в односторонним порядке, гос и право 2000.
44. Содердание и осуществление личных не имущественных прав граждан, Малена, 2000.
45. Судебное доказование и усматрение суда гр.процессе, Папкова, 2000.
        
        ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: “Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу және дәлелдемелер мәселелері”
Мазмұны
Кіріспе..................................................................
................................2-4
1 ... ... ... Соттық ... ... ... ... ... Дәлелдеу бойынша тараптардың міндеттері
..........................23-30
2 ... ... ... түсінігі
..........................................................31-38
2.2 Дәлелдемелерді ... ... ... ... ... ... ... Тараптардың және үшінші тұлғалардың түсініктемелері ......45-49
3.2 ... ... ... және заттық дәлелдемелер
........................................53-55
3.4 ... ... ... ... әдебиеттер тізімі..............64-66
Кіріспе
Соттық дәлелдеу - бұл істің мән- ... ... ... ... бойынша процеске қатысушылардың қызметі. Өзгеше айтар
болсақ - бұл талаптардың және өзгеде қатысушылардың ... ... ... және ... ... ... соттық дәлелдемелер - азаматтық іс ... ... ... ... ... ... ... сот негізге алатын нақтылы деректер және істі дұрыс шешу үшін
маңызы бар мән-жайлар, яғни іс бойынша ... ... ... ... қолданылатын тәсілдерді анықтау үшін сотпен қолданылатын тәсілдер.
Заңмен көзделген тәртіпте сот тараптардың ... мен ... ... бар не ... ... істі дұрыс шешу үшін
өзгеде маңызы бар мән-жайларды солардың ... ... ... түрде
алынған нақты деректер іс бойынша дәлелдемелер болып табылады.
Түпнұсқа жазбаша дәлелдемелер, сондай-ақ істегі жеке ... ... ... тұлғалардың өтініші бойынша сот шешімі заңды күшіне енгеннен
кейін оларға қайтарылуы мүмкін. Бұл орайда істі ... ... ... көшірмесі қалады.
Жазбаша дәлелдемелер соттың шешімі заңды енгенге дейін, егер сот
мүмкін деп ... ... ... ... ... ... ... тараптар мен іскеқатысушы басқада тұлғалар береді.
Істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән-жайларды тараптардың іске
қатысушы ... да ... ... ... ... және іс ... құқығының қолдануға тиіс нормаларын ескере
отырып, сот анықтайды.
Сот тараптарға және іске ... ... ... істі дұрыс
шешу үшін қажетті қосымша ... ... ... ... құқылы.
Тараптармен іске қатысушы басқада тұлғалар үшін дәлелдемелерді
ұсыну қиындық бойынша дәлелдемелерді сұрақ алуға жәрдемдеседі.
Дәлелдемелерді ... ... ... келтірген жағдайда, сот
олардың өтінімде сол дәлелдемелер ... ... осы ... ... үшін ... бар қандай мән-жайларр анықталатыны немесе бекерге
шақырлатыны, ... өз ... ... ... келтіретін себептер және
оның тұрған жері көрсетілуге ... ... ... сот өтінім берген адамға дәлелдемені алу
үшін сұрату береді. Соттың талап еткен дәлелдемесі бар ... оны ... ... ... ... ... ету үшін ... сұратуы бар адамның
қолына береді.
Сот дәлелдеме талап еткен, оны ... ... сот ... ... мүмкіндігі жоқ лауазымды немесе өзге адамның ... ... ... ... бес күн ... ішінде көрсетіп, бұл туралы
сотқа хабарлауы міндетті.
Хабарламаға, сондай-ақ егер ... беру ... ... ... сот
дәлелсіз деп таныған себептер бойынша ... ... ... ... іске ... өзге ... ... құқық бұзушылық
туралы заңдарға сәйкес әкімшілік жазаға қолданылады.
Әкімшілік жаза қолдану талап ... ... бар ... ... беру міндетінен босатпайды соттың талабын қасақана ... ... ... қылмыстық жауаптылыққа тартылады.
Егер талап сот сұратқан дәлелдеменіөзінде ұстап ... және ... ... ... ... ондағы мәліметтер талаптың мүдделеріне
қарсы бағытталған деп ұйғарылады және ол ... ... деп ... ... жұмыста жоғарыдағы мәселелер егжей - ... ... ... ... дәлелдемелермен дәлелдеу жағдайлары
көрсетіледі.
Дипломдық жұмысты орындаудағы мақсатым:
1. соттық дәлелдеудің түсінігі мен ... ... ... ... тараптардың міндеттерін ашып көрсету;
3. дәлелдеу пәнің көрсету;fd
4. дәлелдеменің түсінігін, жіктелуін және олардызеріттеумен бағалау
мәселелерін ашып көрсету;
5. дәлелдемелердің жекеленген түрлерінің мазмұны:
Осы мақсатты ... ... ... үш ... ... ... бөлім
қажетті мәселелерді ашуға арналған.
Жұмысты орындау барысында бірқатар алдынғы қатарлы ғалымдардың
еңбектері пайдаланды, атап ... ... ... және ... ... ... дәлелдеу.
1.1. Соттық дәлелдеу түсінігі мен мақсаты.
Істің нақты жағдайларын анықтау соттық таным арқылы ... ... ... - ... дүниенің заңдылықтарына қол жеткізу
процесі, адамның танымдық әрекетінің түрі.
Азаматтық сот ... ... ... мен қарсылықтарын
негіздейтін,сондай-ақ істі дұрыс шешу үшін ... ... өзге ... танудың негізгі тәсілі соттық дәлелдеу болып табылады.
Соттық дәлелдеудің негізін ... ... ... ... Бұл байланыс бір құбылыстың негізінде екінші ... ... ... ... ... ... соттық дәлелдеуді істі дұрыс шешу үшін маңызды болып
табылатын заңды ... бар ... ... ... ... ... ... көрсетуге болады.
Әр тарап өзінің талаптарының және қарсылықтарының негізі ретінде
сілтеме ... ... ... ... тараптар мен іске қатысушы басқада тұлғалар береді.
Істі дұрыс шешу үшін ... бар мән ... ... және ... ... ... ... және іс жүргізу құқығының
қолданылуға тиіс нормаларын ... ... сот ... ... және іске қатысушы басқада тұлғаларға істі дұрыс
шешу үшін қажетті қосымша дәлелдемелер табыс етуді ... ... З.Х. ... сот ... ... және ... ... іске қатысушы басқада тұлғалар үшін дәлелдемелерді
ұсынуы қиыандық ... ... сот ... ... бойынша
дәлелдемелерді сұратып алуға жәрдемдеседі.
Дәлелдемелерді сұратып алдыру туралы өтінімде сол дәлелдемелер
көрсетілуге, сондай-ақ осы ... ... іс үшін ... бар ... ... ... ... бекерге шақырылатыны, дәлелдемені өз бетінше
алуға кедергі ... ... және оның ... жері ... тиіс.
Қажетті болған жағдайда сот өтінім берген адамға дәлелдемені алу
үшін сұрату береді. Соттың талап еткен дәлелдемесі бар ... оны ... ... ... сотқа табыс ету үшін тиісті ... бар ... ... Сот дәлелдеме талапеткен, оны жалпы ... сот ... ... ... жоқ ... ... өзге тұлға соттың сұратуын
алған күннен бастап бес күн мерзім ішінде себебін көрсетіп, бұл ... ... ... ... егер дәлелдеме беру туралы соттың талабы
сот дәлелсіз деп таныған себептер бойынша орындалмаған ... ... ... іске ... өзге ... әкімшілік құқық бұзушылық
туралы заңдарға сәйкес әкімшілік жазаға
Әкімшілік жаза қолдану талап етілген дәлелдемесі бар ... ... беру ... ... ... талабын қасақана орындамаған
жағдайда аталмаған ... ... ... ... егер ... сұратқан дәлелдемені өзінде ұстап қалса және оның ... ... ... ... мәліметтер осы талаптың мүдделеріне қарсы
бағытталған деп ұйғарылады және ол ... ... деп ... ... ... ... іс жағдайлардың анықтау болып табылады, яғни
дәлелдемелер ... ... үшін ... ... ... ... ... шешу үшін мазмұнды болып табылатын өзге де жағдайлардың
туындауымен ... ... ... ... дәлелдеу төмендегідей өзара байланысты ... үш ... ... ... ұсыну және жинау.
- сот мәжілісінде дәлелдемелерді зеріттеу.
- дәлелдемелерді бағалау.
Азаматтық іс жүргізу ... ... ... ... ... ... берілген. Бір авторлардың пікірінше соттық дәлелдеу соттық
дәлелдемелерді бағалау ... ... ... логикалық, танымы
(А.А.Старченко). Бұл түрде сәйкес ... ... ... ... ... және ... ... әрекеті кірмейді.
Екінші авторлардың түсінігі бойынша соттық дәлелдеу дәлелдемелерді
ұсыну, жинау және зеріттеу бойынша ... және іске ... ... ... ... ... С.В.Куринев соттық дәлелдеуден
логикалық, ойлау ... ... ... ... ... ... ... деп санады.
Соттық дәлелдеу ұғымын азаматтық процесуалды құқық қатынастарының
тізбектілерінің ойлау және процесуалды ... ... ... тұжырымдары дұрыс болып табылады. (П.П.Гуреев,
И.М.Зайцев. В.В.Молчанев, М.К.Ттыреущинеков). Соттық дәлелдеу логикалық
және ... ... ... болып табылады.
Ғылыми әдебиеттерде дәлелдемелік әрекеті кім және қандай дәрежеде
жүзеге асыратындығы жөнінде яғни соттық дәлелдеу ... ... әр ... ... ... әдебиеттерде соттық
дәлелдеу дауласушы тұлғалардың (тараптардың) дәлелдемелік әрекеті ретінде
көрсетілді, ... А. Х. ... ... ... ... ... дәлелдеу тараптың ерекше құқығы; сот ... ... ... ... ... ... дәлелдемелік әрекет
тұжырымдамасы төмендегідей өзгерістерге ұшырайды.
Бастапқыда дәлелдемелік ... ... ... ... олардың қатарына тек тарапта ғана емес, сондай-ақ іске ... ... ... ... А. Ф. ... ... тараптардың
және іскеқатысушы өзге тұлғалардың дәлелдемелерді сотқа ... ... ... ... ... ... жасауы деп
көрсетеді.
50-ші жылдан 80-ші жылдардың арасына дейін дәлелдеудің негізгі
субектісі ретінде сот ... ... ... ... ... ... сот және іске ... тұлғалар аталды. Азаматтық процесуалды
заңдылықты дәлелдеу бойынша әрекет сотпен, тараптармен және іске ... ... ... ... ... ... бекітілді.
Дәлелдемелік әрекеттің қазіргі кездегі тұжырымдамасы жаңартылған
азаматтық процессуалды заңдылықта көрініс тапты.
Азаматтық процессуалды кодекс келесі ережелерді бекітеді:
- дәлелдемелерді ... және ... ... және іске ... тұлғалармен жүзеге асырылады (15, 65, 66 баптар; 335б. 3Тармағы; ... т.б. )
- ... ... ... тараптармен және іске қатысушы
өзгеде тұлғалармен ... істі ... ... ... ... (195-206, 208, 210, 211, 354-356, 376, 398 б. Және т.с.с.);
-дәлелдемелердібағалау сотпен жүзеге ... (16,77) ... ... ... өз ... бере алатын, бірақ бұл
бағалау жеке ... ие ... ... ... ... және ... бойынша
әрекетіске қатысушытұлғалармен жүзеге асырылады. Дәлелдеу бойынша міндет,
бірінші ... ... және ... ... Дәлелдемелерді
жинау, ұсыну және зеріттеуде тараптар, үшінші тұлғалар, іске ... ... ... ... ... жағдайларпын анықтау ... ... ... ... ... тараптың дәлелді өтініші
бойынша оған заңмен көзделген ... ... ... ... ... іске ... ... ұсынылған немесе мүдделі
тұлғалардың дәлелді ... ... ... тапсырмасымен алынған
дәлелдемелерді зеріттеумен бағалау әрекетін жүзеге асырады.
Сөйтіп, соттық ... – бұл ... ... ... дәлелдемелерді жинау, ұсыну және зеріттеу бойынша тараптармен және іске
қатысушы өзге тұлғалармен;
... ... және ... бойынша сотпен соттық
дәлелдемелерді қолдану жолымен, іс үшін ... бар ... ... ... ... ... ... ойлау және процессуалды әрекеті.
– Әр тарап өзінің талаптарының және қарсылықтарының негізі ... ... ... дәлелдеуі тиіс.
66-бап Дәлелдемелерді ұсыну.
Дәлелдемелерді тараптармен іске қатысушы басқа да тұлғалар
береді.
Істі дұрыс шешу үшін ... бар ... ... жеке ... басқа да тұлғалардың қолданылуға тиіс нормаларын
2.Треушников м.к.Судебное доказательство М., 1999, 20б
ескере отырып, сот анықтайды.
Тараптар мен іске қатысушы басқа да ... үшін ... ... ... жағдайларларда сот олардың өтінімі бойынша
ділілдемелерді сұратып алдыруға жәрдемдеседі.
Дәлелдемелерді ... ... ... ... сол ... сондай-ақ осы дәлелдеме арқылы іс үшін маңызы бар ... ... ... ... бекерге шығарылатын.
Дәлелдемені өз бетінше алуға кедергі келтіретін себептер және оның
тұрған жері көрсетілуге тиіс.
Қажет болған жағдайда сот өтінім берген ... ... үшін ... береді. Соттың талап еткен дәлелдемесі бар ... ... ... ... ... ... табыс ету үшін ... ... ... қолына береді.
Сот дәлелдеме талап еткен, оны жалпы ... сот ... ... ... жоқ лауазымды немесе өзге тұлға соттың сұратуын
алған күннен ... бес күн ... ... ... ... ол ... сотқа
хабарлауға міндетті.
Хабарламаған, сондай ақ егер дәлелдеме беру ... ... ... ... деп таныған себептер бойынша орындалмаған жағдайда, кінәлі
лауазымды немесе іске қатыспайтын өзге де ... ... ... туралы заңдарға сәйкес әкімшілік жазаға қолданылады.
Әкімшілік жаза қолдану талап етілген дәлелдемесін бар ... ... беру ... ... ... ... қасақана орындамаған
жағдайда аталған тұлғалар қылмыстық жауапқа тартылады.
Егер тарап сот сұратқан дәлелдемені ... ... ... және ... ... бойынша ұсынбаса, ондағы мәліметтер осы тараптың мүдделеріне
қарсы бағытталған деп ұйғарылады және ол ... ... деп ... ... ... 2. ... ... пәнін анықтау аса маңызды жағдай: Дәлелдеу пәні іс
бойынша нені ... ... ... ... ... дәлелденуге
жататындығына жауап береді. Дәлелдеу пәнін анықтаудың дұрыстығы сот
процесінің ... іс ... ... ... ... ... ... етеді.
Дәлелдеу пәні – бұл азаматтық істі дұрыс шешу үшін анықтауға
қажетті заңды фактілер мен өзге ... ... ... анықтау кезінде, А. Х. Гольметен ... ... ... ... болып табылады -деп көрсетті.
Дәлелдеу құқығының теориясында дәлелдеу пәнінің мазмұны
жөніндегі мәселе дау туындатады.
Бір авторлардың ... ... ... ... ... ... және ... негіздейтін материялдық
құқықтық сипаттағы фактілер (жағдайлар) ғана (А. К. Сергун, Я. Л. Штутин.
М. К. ... ... ... ... талапты негіздейтін және
талапқа қарсы ... ... ... ғана емес ... немесе құқықбұзушылықтың себептері мен жағдайларын жатқызады (Ю. К.
Осипов);
Үшінші ... ... пәні үш ... ... Материялдық құқықтық
2. Процесуалды
3. Дәлелдемелік
Фактілерді қамтиды деп санайды (Д. М. Чечот)
Төртіншілері дәлелдеу пәнінің мазмұнның кеңінен қарайды және
оған ... ... ... ... үшін ... ... және ... құқықтық және процесуалды сипаттағы фактілерді
енгізеді (И. М. ... ... ... сияқты. Сот шешуінің пәні даулы
материялды құқықтық қатынас ... ... ... ал ... ... ... немесе заңды мүдде болып табылады, ал оның
болуы немесе болмауы белгілі бір заңды фактілерімен ... ... ... ... фактілердің жиынтығымен айқындалады. Сотпен
заңды фактілерін анықтау ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі қортынды үшін негіз ... ... ... дәледеу
пәнін материялдық құқықтыққатынастардың пайда болуы, өзгертілуі ... үшін ... ... ... ... ... Дәлелдеу пәні”
ұғымның “соттық зерттеу шегі” ұғымынан шеңбері тар Заң соттық зерттеушегін
белгілемейді,ал дәлелдеу пәні ... оған ... ... ... ... ... Өзге фактілер“ соттық зерттеу
шегі” ұғымының мазмұнына кіреді, олар азаматтық іс ... ... ... ... ... үшін ... азаматтық іс бойынша дәлелдеу пәні сол іске қарай тән ... ... ... іс жағдайлары толық бірдей мүмкін емес.
Талап қою ... ... ... дәлелдеу пәні бірнеше фактілер тобынан
құралады:
– талапты негіздейтін фактілер
– талапқа қарсылықты негіздейтін фактілер
– қарсы талапты негіздейтін ... ... ... негіздейтін фактілер
Ерекше талап қою өндіріс ... ... ... ... ... ... ... негіздейтін фактілер ... ... ... сот ... ... ... ... біліктілік
береді, қолданылуға жататын материялдық немесе процесуалдық ... ... ... ... ... ... ... түрлерге бөлінеді:
– іс -әрекет, оқиға. Жағдай;
– жағымды жағымсыз фактілер
Дәлелдеу процесінде өтіп кеткен ... ... ... ... ... дәлелдемелер негізінде өткен жағдай қалыптастырып кеткен фактілер
дәлелденеді.
Алайда барлық заңды фактілер дәлелденуге ... ... ... іс ... ... ... құрай алады, сондықтан олар
дәлелдеу пәніне кірмейді.
Сот жалпыға белгілі деп танығанмән-жайлар дәлелдеуді ... ... ... ... азаматтық іс бойынша заңды күшіне енген
шешіммен белгіленген мән-жайлар сот үшін ... және сол ... ... ... ... ... ... дәлелденбейді соттың
қылмыстық іс бойынша ... ... ... ... қанағаттандыру құқығы
танылатын үкімі оған қатысты соттың үкімі болған ... ... ... ... ... істі ... сот үшін міндетті. Заңды
күшіне ... сот ... ... ... істі ... сот ... осы ... орын алдыма және оларды осы адам жасадыма деген мәселелер бойынша
сондай-ақ үкіммен ... ... және ... ... ... да ... ... табылады.
Заңға сәйкес деп анықталды деп ұйғарған фактілер азаматтық
істі талқылау кезінде дәлелденбейді.Мұндай ... ... ... ... ... ... ... шеңберінде керісінші
дәлелденбесе, мына мән-жайлар:
1) осы заманғы ғылымда ... ... ... жалпы қабылданған
зерттеу әдістерінің дұрыстығы;
2) адамның заңды ... ... ... ... және ... міндеттерін білуі;
4) олардың бар екендігін растайтын құжатты ұсынбаған және
арнаулы ... ... ... ... оқу ... ... басқа да мекемені
көрсетпеген адамда арнаулы ... ... ... ... анықталған мән-жайлар болып есептеледі.
5) Тараптардың және үшінші тұлғалардың іс үшін ... бар, ... ... ... түсініктемелері іс бойынша жиналған басқа да дәлелдемелер
мен қатар тексеруге және бағалауға ... ... ... ... ауызша және жазбаша ... егер ... тану ... ... ... жасыру мақсатымен не
алудың, күш қолданудың, қорқытудың немесежаң әсерінен ... ... ... ол ... қабылдамай, ол туралы ұйғарым ... ... осы ... ... ... ... ... Қ.Р.Конституциясының жоғары заңы күші бар және ол Республикасының бүкіл
аумағында ... ... Осы ... ... ... қайшылық болған жағдайда конст. ... осы ... ... Қ.Р. Конститиуциялық заңының арасында
қайшылық болған жағдайда конституциялық ережелер қолданылады.
10) Қ.Р. бекіткен ... ... оның ... үшін заң шығарылуы талап
етіледі деп көрсетілген жағдайларды қоспағанда, олар тікелей қолданылады.
11) дәлелдемелерді іске ... ... ... Істі ... үшін маңызы бар мән-жайларды тараптардың және іске ... ... ... қарсылықтарының негізінде материалдық және іс
жүргізу құқығының қолдануға тиіс нормаларын ескере отырып сот анықтайды.
12) сот тараптарға және іске ... ... ... істі шешу үшін
қажетті қосымша дәлелдемелерді табыс етуді ... ... ... ... ... сот ... ... адамға дәлелдемені алу үшін
сұрату ... сот ... ... еткен, оны жалпы немесе сот белгіленген мерзімде
беруге мүмкіндігі жоқ лауазымды немесе өзге ... ... ... ... бес күн мерзім ішінде себебін, сотқа хабарлауға міндетті.
15) хабарламаған, егер дәлердеме беру туралы соттың талабы сот дәлелсіз ... ... ... орындалмаған жағдайда, кінәлі іске қатыспайтын
өзге де тұлғаларға ... ... ... ... ... ... жазаға қолданылады.
16) азаматтардың жеке өмірі, жеке және отбасылық құпиясы заңның қорғауында
болады. Әркімнің жеке салымдар мен ... хат ... ... арқылы
сөйлесу, почта телеграф, өзге де хабарларға құқығы бар.
17) сарапшы арнайы ғылыми ... ... ... іс ... ... іс үшін ... бар ... анықталуы мүмкін
18) істе ревиза тексеру актілерінің, ведомоствалық ... ... ... ... сот ... ... ... бойынша тағайындайды
20) іске қатысушы әрбір адам сарапшының алдына қойылуы тиіс мәселелерді
сотқа қойылуы ... ... ... ... сот ... ... сараптама тағайындау туралы ұйғарымда сот соттың атауын, ... ... ... қаралып жатқан іс бойынша тараптардың атауын,
сараптама түрін сараптама жүргізу тапсырылған адамның тегін, әкесінің ... ... өзге де ... ... әрбір адам бұзылған немесе ... ... ... ... ... қорғалатын мүдделерін қорғау үшін сотқа жүгіне
алады. ... ... ... ... ... ... ... адамдардың заңмен қорғалатын мүдделерін қорғау туралы сотқа арыз ... ... ... ... ... ... ... асыру мақсатындасотқа
жүгінуге құқылы.
25) егер заңға қайшы келсе, сотқа жүгіну ... бас ... ... ... дәлелдеудің пәні-істі қарап, шешу үшін сот ... тиіс ... ... ... ... оған қарсылық білдіру негізінде
кіруі мүмкін дәлелдеуге жатпайтын фактілер дәлелдеу пәніне жатқызылмайды.
Дәлелдеу пәніне ... ... ... ... іс ... ... ... қолдануға тиісті материардық құқық ... ... ... тараптарынан немесе қарсылықтарынан оны сот анықтайды.
Әуелі дәлелдеу ... ... ... ... ... ... ... талап негіздемесі ретінде көрсетілген заңды фактілер, сондай-
ақ талапқа қарсы негіздемесі деректері, яғни жауапкер мен ... ... ... ... негізгі фактілер.
– Процеске заңның нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін ... ... ... ... талап қойылғанда іс бойынша ... ... ... ... ... ... Егер талаптар заңды маңызды жоқ фактілерге сүйенетін болса, онда сот
оларды ... тиіс ... Ал егер ... іс ... ... ... ... онда сот оны өз бастамасы бойынша дәлелдеу пәніне
жатқызу тиіс сондай-ақ дауды дұрыс шешу үшін ... ... ... ұсыныс жасайды.
– Дәлелдеуге жатпайтындеректер ҚР АЖІК іс бойынша ... ... ... ... ... ... ақ ол ... пәніне
жатқызылмайды. Жеке атайтын болсақ оларға:
– -Жалпыға белгілі деректер;
– Преюдициалды анықталған ... ... ... ... Даусыз деректер қатысты болады; (ҚР АІЖК -257 БАБЫНЫҢ ... жеке ... ... ... ... деп тану ... өзі ... Сот
жалпыға белгілі деп танылған мән жайларды дәлелдеудә талап етпейді.
– Преюдициалды ... ... ... жатпайды, яғни бұл іс
бойыншақабылданып және заң күшіне енген сот ... не ... ... Мұндай деректер жалпы іс қорғау мүмкін яғни істі
қайта қарауда өзге тұжырыммен.
Тәжірибеде ... ... ... ... деректер жиі кездеседі.
Соттың бұрын қаралған азаматтық іс бойынша заңды күші не ... ... ... сот үшін міндетті және сол адамдар
қатысатын басқа азаматтық істерді талқылау ... ... ... (
ҚР АІЖК -нің 71 -бабының 2-бөлігі).
Ұйғарылған ... ... ... ... ( ... )
айларының басында қар еріп өзенде су деңгейі көтеріледі немесе ... ... ... ... деректерді жатқызуға болады. Мұндай болжамдар жалпы
сотта іс ... ... ... ... жоққа шығарылуы мүмкін .
Даусыз деректер – заңмен ... ... ... ... деп ... деректер азаматтық істі талқылау кезінде
дәлелденбейді.
Дәлелдемелерсіз анықталған ... осы ... ... ... өнерде, кәсіпшілікте жалпы қабылданған
зерттеу әдістерінің дұрыстығы;
... ... ... ... өзінің қызметтік және кәсіби міндеттерін білуі;
– олардың бар екендігін растайтын құжатты ұсынбаған және ... ... ... ... оқу орнын немесе басқада да ... ... ... ... немесе білімнің болмауы есептеледі.
Дәлелдеу тәртібі заңмен ... ... ... процестің (тараптардың айтысуымен құқықтылығын, сотта іс қараудың
жариялығы және т.б.) ... ... ... және ... әр
сатысында жекешелінеді.
Дәлелдемелер жинау, зеріттеу не бағалау бойынша соттың немесе
іске қатысушылардың іс-әрекеттері процесуалдық тәртіптерге ... ... Осы ... ... ... тәртібі ерекше орын алып отыр. Сот
дәлелдемелерді ... ... және ... ... ... ... сот ... істің барлық мән-жайларын жинақтап, толық және
объективтітүрде қаруға негізделген ... ішкі ... ... ... үшін ешқандай дәлелдемелердің күн ілгері белгіленген күші болмайды.
Дәлелдемелер мынадай тұрғыдан бағаланады:
1-дәлелдемелердің қатыстылығы;
2-дәлелдемелерге жол беру;
3-дәлелдемелердің растығы;
4-дәлелдемелердің азаматтық істі шешу үшін ... ... - бұл іс үшін ... ... бар
екендігі туралы тұжырымдарды растайтын, теріске шығаратын не оларға ... ... ... ретінде танылатын дәлелдемелер.
Дәлелдемелердің қатыстылығы тәртібінің мәні – іске ... ... сот ... және ... тиіс.
Іске қатысты дәлелдемелерді сотпен қарастыру құқығы ҚР АІЖК-нің 69-бабының
2-бөлігінде ... ... мәні оның іске ... Іске ... ... ... ... және
процессуалдық құқықтар ... ... іске ... ... ... ... боиынша бағалайды.
2.Дәлелдемелерге жол беру – бұл нақты азаматтық ... ... ... айғақтары, жазбаша және заттай дәлелдемелер, т.б.) ... ... ... ... Бұл заң ... ... тәсілдермен (мысалы, жазбаша дәлелдемелермен) расталынған істің мән-
жайын басқа дәлелдеу тәсілдерінің ... ... да ... ... ... ... (тараптар және үшінші ... ... ... ... және заттай дәлелдемелер,
сарапшының қорытындысы, іс жүргізу ... ... және өзге ... бір ... ... тиіс емес (ҚР ... 68-бабының 2-
бөлігі).
Кей жағдайларда азаматтық процесте өзге де мән жайлар заңның
тікелей белгілеуі бойынша түрлі ... ... ... ... меншік құқығы куәлар айғақтарымен дәлелденбейді, себебі олар тек
меншік туралы сәйкесті ... ... ... ... ... ... ... куәлар айғақтарымен дәлелдеуге болмайды, себебі ол тек некеге
тұру туралы куәлікпен рұқсат етіледі.
Нақты деректер (деректер және олар ... ... ... бұза ... іске ... ... ... кепілдік берілген құқықтарынан айыру;
- оларды ығыстыру арқылы;
- істі сотта қарауға дайындау кезінде немесе ... ... ... өзге де ережелерін бұзатын болса, онда мұндай дәлелдемелерге жол
берілмеуі тиіс.
Оны жеке қарастыратын болсақ:
1. күш қолдану, алдау, өзге де ... ... ... ... ... ... ... дұрыс түсіндірмеудің салдарымен
туындаған іске қатысушы адамдардың өз құқықтары мен міндеттеріне қатысты
жаңылуын ... осы ... “с ... іс ... жүзеге асыруға құқығы жоқ
адамдардың іс жүргізу іс әрекеттерін жүргізу;
4. қарсылық білдіруге жататын адамның іс ... ... ... іс жүргізу іс-әрекетінің тәртібін айтарлықтай бұзу;
6. белгісіз көзден немесе сот отырысында анықтала алмайтын ... ... ... қазіргі ғылыми білімге қайшы келетін ... ... ... ... олар ... ... растылығына әсер етсе
немесе әсер етуі ... ... ... сот ... ... ... ... (ҚР АІЖК-нің 69-бабының 1-бөлігі.) ... ... ... сол ... өзге де ... ... ... бойынша іс жүргізу кезінде нақты деректерді ... ... жол ... ... және ... шекпен павйдаланудың
мүмкіндігін сот:
- өз бастамашылығы бойынша;
- іске қатысушы (тараптар, үшінші тұлғалар, прокурор) тұлғалардың ... ... бұза ... алынған дәлелдемелер заңдық күші жоқ деп
танылып, сот шешімінің негізіне ... іс үшін ... бар ... мән жайды дәлелдеу кезінде пайдаланыла алмайды (ҚР АІЖК-нің 69-
бабының 3-бөлімі). Осы азаматтық іс ... іс ... ... асыруға
құқығы жоқ адамның іс жүргізу іс-әрекетін жүргізуіне байланысты.
Дәлелдемелердіңжарамдылығы оларды алған кезде ... ... ... белгіленеді (ҚР АІЖК-нің 4-бабының 3-бөлімі).
3.Дәлелдемелердің растығы – соттың ... ... ... ... Дәлелдемелердің қатыстылығы және оған жол беру тәртібіне
сәйкес дәлелдемелердің растығы анықталады. ... ... ... ... ... ... рас ... сапалы ақпарат деректері меналынуы қажет;
2. дәлелдемелердің растығы бірнеше дәлелдемелерді бір-бірімен салыстыру
арқылы анықталады;
3. іс бойынша ... ... ... ... ... ... болады; азаматтық процестен дәлелдемелердің растығын анықтауда іс
бойынша тараптар және өкілдер белсенді ... ... ... істі шешу үшін ...... қатыстылығы, оған жол беру, оның растығы азаматтық
процестің кез-келген ... ... ... ... дәлелдемелердің
азаматтық істі шешу үшін жеткіліктілігі негізі істі шешу ... ... ... іс ... дәлелдемелердің жеткіліктігі жеке
сотпен бағаланады. Әр ... ... ... ... ... жөнінде бір жақты ... бере ... ... ... сот істі шешуге дайын деп айтуға бола ма? Мұнда
дәлелдеменің жеткіліктігі – бұл ... емес сапа ... Әр ... ... және ... ... ретінде сілтеме жасайтын мән-
жайларды дәлелдеуі тиіс (ҚР АІЖК-нің 65-бабы).
Дәлелдемелердің жеткіліктігі бұл істі ... ... ... ... сапасы.
3. Дәлелдеу бойынша тараптардың міндеттері
Азаматтық іс бойынша ... ... ... ... ... ... ... және қарсылықтарының негізі ретінде сілтеме
жасайтын мән-жайларды дәлелдеуі тиіс.
Дәлелдеу құқығының теориясында дәлелдеу ... ... ... ... пәні ... ... пікір қалыптасқан. Осыған байланысты пікір-
талас жүргізуге болады, бірақ заң дәлелдеудің міндеттілігін көрсетеді, яғни
әр тарап өзінің талаптарының және ... ... ... сілтеме
жасайтын мән-жайларды дәлелдеуі тиіс.
Талапкер талаптың негізін құрайтын жағдайларды, жауапкер талапқа
қарсылығын негіздейтін ... ... ... осы ... ... өзге тұлғалардың, қоғамдық немесе
мемлекетік мүдделер мен құқықтарды ... ... ... ... ... талап қойған, прокурорға, мемлекеттік органға, жергілікті
өзін-өзі басқару ... ұйым мен ... ... құқықтық нормалары жекеленген жағдайда дәлелдеу
міндетінің тараптар ... ... ... Бұл ... ... ... ретінде мынадай материалдық заңның өзіне
тән ережелерін ... ... зиян ... ... презумциясы жөнінде соның ішінде жоғары
қауіптілік қайран көзбен зиян келтіру. Егер талапкер келесі үш фактіні
дәлелдесе зиянды ... ... ... ... ... асырылуы,
соның салдарынан зиянның болуы және оның әрекеті мен ... ... ... ... онда ... нормаларына
сәйкес зиян келтірушінің кінәсі ... ... ... ... дәлелдеу міндетінен босатылады.
2. Кәсіпкерлік әрекетіжүзеге асырылу кезінде міндеттемені орындамаған
немесе ... ... ... ... ... ... ... мүліктік жауапкершілік жүктеледі, егер ол бой
бермейтін күштің салдарынан яғни төтенше және ... ... ... салдарынан тиісті дәрежеде орындау мүмкін екендігін
дәлелдесе (табиғат ақпарат, әскери жағдайлар және ... ... ... ... ереже бойынша құқық
бұзушы кінәлі болып есептеледі және жауапкершілікке ... ... ... міндетті бұзушы тұлғамен дәлелденеді.
Бұзушы өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге ... яғни ... жол ... үшін ... ... ... қолданғанын білу қажет.
Тараптардың және іске қатысушы өзге тұлғалардың дәлелдеу ... ... ... ... ... ... мақсатында дәлелдемелерді
ұсыну және жинау – тараптардың және іске ... өзге де ... ... ... Дәлелдемелерді ұсыну тәртібі. АІЖК 66-бабымен
берілген.
Дәлелдемелерді ұсыну және ... ... істі ... ... ... ... сотпен шешім немесе ұйғарым шығарғанға
дейін жүзеге асырылады.
Дәлелдемелерді ұсыну апеляциялықсатыдағы сотта мүмкін АІЖК ... ... ... ... ... шағым наразылық” беретін
тұлғаның бірінші сатыдағы ... ... ... жаңа ... ... тек ... ... табыс етуге мүмкіндігі болмайтын негізделген
жағдайда ғана жол беріледі.
Істі апеляциялық немесе касациялық ... ... ... ... сот ... екі сот ... заңдылығымен
негізделгенін тексереді:
1. Аппелиациялық немесе касациялық сатыдағы сот заңдылық мүддесін көздей
отырып ... ... ... наразылық шегінен
2. шыға отырып, аппелияциялық шағым немесе наразылық келтірген шешімнің
заңдылығын толық көлемде тексеруге құқылы.
Қосымша ... ... ... ... нені ... нұсқаулар заңда көрсетілмеген. Сондай-ақ АІЖК түрлі терминдер
қолданылады: атап ... АІЖК 335 ... 3 ... ... ... ... ... “қосымша ұсынылған материалдарды” ... ... бір ... ... және ... шешу ... бірінші сатыдағы сот шешімдерін толық және жан – жақты
тексеру үшін ... іс ... ... тұлғалардың жазбаша арыздары оларды
аппеляциялық сатыдағы сотта куә ретінде жауап алу үшін негіз болады. ... ...... ... үшін ... ... табылады.
Дәлелдемелер тараптармен және іске қатысушы өзге де тұлғалармен
тікелей ... ... ... сот ісін жүргізу барысында өз айқындамасын
тандап алады. Оны қорғау әдісі мен ... ... және ... ... адамдардан тәуелсіз түрде тандап алады.
Сот істің нақты ... ... ... өз ... ... ... ... және іске қатысушы басқа да тұлғаларға істі ... үшін ... ... ... табыс етуді ұсынуға құқылы.
Дәлелдемелерді жинау тараптардың және іске қатысушы өзге ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Тәсілдерінің бірі дәлелдемелерді мүдделі тұлғалардың өтінімі
бойынша сұратып алу болып табылады.
Тараптар мен іске ... ... да ... үшін ... ... ... ... сот оларды өтінімі бойынша дәлелдемелерді
сұратып алуға жәрдемдеседі.
Дәлелдемелерді сұратып алу ... ... ... ... ... ... ... дәлелдемелерді өз бетінше алуға кедергі келтіретін себептер;
– осы дәлелдемелермен анықталу немесе жоққа шығарылуы мүмкін, іс ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда сот өтінім берген тұлғаға дәлелдемелерді алу үшін
сұраныс береді, сотпен талап етілген ... бар ... оны ... ... бар ... қолына береді. Немесе сотқа жолдайды.
Сотпен сұралатын ... ... және өзге ... ... алмаған жағдайда немесе сотпен белгіленген мерзімде
ұсына ... ... ... сұранысын қалған екі күннен бастап бес күн
мерзім ішінде себебін көрсетіп бұл ... ... ... ... ... ... ... жағдайлар бойынша соттың
дәлелдемелерді ұсыну жөніндегі сот ... ... ... ... ... ... ... және өзге тұлғалар әкімшілік немесе
құқық бұзушылық жөніндегі заңнамаға ... ... ... ... ... тарту, сұратылатын дәлелдемеге ие
тұлғаны оны сотқа ұсыну міндетінен босатпайды. Көрсетілген тұлғалар ... ... ... ... ... жауапкершіліке тартылады.
Жазбаша дәлелдемелерді сотқа беру қиын болған ретте сот тиісінше
куәландырған көшірмелерді және ... ... ... ете ... Немесе
жазбаша дәлелдемелерді олар сақталып қойған жерде қарай алады және зеріттей
алады.
Дәлелдемелерді ... тағы бір ... ... ... ... ... қараушы сот іске қатысушы адамның басқа қалада немесе ауданда
дйлелдемелер жинау ... ... ... ... сотқа белгілі бір іс жүргізу әрекетін жасауға тапсырма береді.
Істі ... сот іске ... ... Қ.Р. Құқықтық көмек көрсету
жөнінде келісімі бар басқа мемлекетте дәлелдемелер ... ... ... ... осы келісімінің ережелеріне сәйкес сот тапсырмасын
жібереді. Соттың ... ... ... ... ... мәні тараптар
туралы мәліметтер қысқаша ... ... ... ... ... сот жинауға тиіс дәлелдемелер көрсетеді. Бұл ұйғарым
ол жолданған сот үшін ол алынған сәттен он күнге ... ... ... ... ... осы кодексте белгіленген ережелер бойынша
сот отырысында жүргізеді. Іске ... ... ... ... орны ... құлақтандырылады. Алайда оған келмеу тапсырманы
орындауға кедергі болып ... ... ... орындау
кезінде жиналған барлық материалдар дереу істі қарап жатқан сотқа жібереді.
Егер іске ... ... ... ... орындаушы сотқа айғақ беруші
куәлар істі қарайтын ... ... олар ... ... ... мен айғақ
береді.
Дәлелдемелердің жинаудың үшінші тәсілі дәлелдемелердіқамтамасыз ету
институты арқылы дәлелдемелерді жинау. Бұл ... ... ... ... Белгіленген институттың нормалары:
- өздері үшін қажаетті дәлелдемелерді ... ... ... ... немесе
қиындық келтіреді деп қауіптенуге негізі бар іске ... ... ... ... қамтамасыз ету туралы сұрай алады.
- дәлелдемелерді қамстамасыз ету куәлардан жауап алу ... ... ... жерді қарап шығу.
- дәлелдемелерді қамтамасыз ету туралы өтініш сотқа ... ету ... іс ... әрекеттері жасалуға тиісті аумақ
бойынша беріледі.
- дәлелдемелерді қамтамасыз ету ... ... ... ... қажетті
дәлелдемелер, растау үшін осы дәлелдемелер қажет мән-жайлар қамтамасыз
етілетін дәлелдемелер қажет болып ... іс ... ... ... ... ету туралы өтінішті қарау нәтижесі бойынша сот
ұйғарым шығарады. Бұл өтінішті ... бас ... ... ... жекеше шағым беруі тиіс.
Дәлелдемелерді қамтамасыз ету процесуалды ережелер бойынша судья
жүргізеді. ... ... және іске ... өзге ... ... ету ... және орны жөнінде хабарланады. Алайда олардың келмеуі
дәлелдемелерді қамтамасыз ету жөніндегі өтініш қарауға кедергі ... ... ету ... ... жиналған хаттамалар мен өзге
материалдар істі қараушы сотқа жіберіледі. Іске қатысушы тұлғаларға ... ... ... ... ету ... көрсетілмеген. Азаматтық
іс жүргізу кодексінің 72 бабының 2 ... ... ... норма аналаогия бойынша бұл мерзім он күннен аспайды.
Іс сотта пайда ... ... ... қамтамасыз ету
нотариустармен немесе нотариат туралы заңнамамаен көрсетілген ... ... ... тұлғалармен жүзеге асырлады.
Нотариат туралы “Қ:Р:Заңының (14 шілде 1997 жылы)” 99 және ... ... ету ... ... реттейді. Мүдделі
тұлғалардың өтініші бойынша нотариус сотта немесе өзге өкілетті органда ... ... ... ... болған жағдайда егер дәлелдемелерді ұсыну
сонынан мүмкін болмайды. ... ... ... деп ... ... жағдайда дәлелдемелерді қамтамасыз етеді.
Нотариус дәлелдемелерді қамтамасыз ... егер ... ... ... ... ... соттың немесе өзге өкілетті
органнның өндірісінде болса.
Дәлелдемелерді қамтамасыз ету тәртібінде нотариус азаматтардан жауап
алады,құжаттар мен ... ... ... ... ... Дәлеледемелерді қамтамасыз ету бойынша процессуалды
әрекеттерді ... ... ... ... ... ... нормаларын
басшылыққа алып. Нотариус дәлелдемелерді ... ету ... ... ... және ... тұлғаларға хабарлайды, алайда олардың
келмеуі дәлелдемелерді ... ету ... орны ... ... ... қамтамасыз ету тараптардың және ... ... ... ... асыру кейінге қалдыруға болмайтын
жағдайларда, немесе кейіннен істің кімнің ... ... ... ... ... ... шақыртуы бойынша куә немесе сарапшы келмеген жағдайда
Қ:Р: Заңды ... ... ... қолдану үшін куә немесе
сарапшының тұрғылықты жері бойынша сотқа хабарлайды. Нотариус ... ... ... ... ... үшін немесе көрсетпелер мен
қорытынды беру беруден бұлтарғаны үшін жауапкершілігі жөнінде ... ... ... 1.Дәлелдемелердің түсінігі
Азаматтық процестегі дәлелдеу соттық дәлелдемелерді пайдалану
жолымен жүзеге ... ... ... істі ... шешу үшін ... азаматтық іс бойынша заңды фактілер мен өзге ... ... ... ... ... ... сот тараптардың талаптарымен қарсылығын
негіздейтін мән-жайлардыдың ... ... істі ... шешу үшін ... ... бар мән-жайларды солардың негізінде анықтайтын ... ... ... ... іс бойынша дәлелдемелер болып табылады.
Бұл нақты деректер тараптардың және ... ... ... айғақтарымен, ... ... іс ... ... ... және
өзге де құжаттарымен анықталады.
Мұнда заңгер “іс жүргізу әрекетінің хаттамалары”, “құжаттар ... ... ... ... ... қолданады. Бір ұйғарым
түрі терминдерді қолдану жолымен ашатын азаматтық іс жүргізу кодексінің
бірі қатар ... ... ... ... ... 64 баптың 2 бөлімі – ... ... ... және ... Бұл ... ... ... және үшінші тұлғалардың
түсініктемелерімен, куәлардың ... ... ... ... іс ... ... хаттамаларымен және
өзге де құжаттарымен анықталады.
– 177 баптың 1бөлімі, 182 ... 1 ... 201 ... және 204 ... істі ... ... сот іс бойынша дәлелдемелерді тікелей
зеріттеуге: тараптардың іске қатысушы түсініктерін, куәлардың ... ... ... ... және ... өзін-
өзі басқару органдарының қорытындысын тандауға, құжаттармен танысуға,
заттай дәлелдемелерді қарап ... ... ... қарап шығуға,
дыбыс жазбаларынтандауға ... ... кино ... ... ... ... қайта құрудың өзге де ... ... ... Қажет болған жағдайда іс бойынша
дәлелдемелерді зеріттеген кезде сот ... ... ... ... ... ... – оның сот ... отырған тілді
білмейтін адамдардың түсіндірмелерінің айғақтарының, мәлімдемелерінің жария
етілген және істі бар ... ... ... ... ... ... ... судья өкілдерінің,
сот қаулылыры мен шешімдерінің, мазмұның аудару міндетін түсіндіреді. ... 73, ... Және 170б. ... ... тәртіппен
жасалған құжаттар немесе олардың хаттамалары сот отырысында жария етіледі
және іске ... ... ... ал қажет болған жағдайларда
сарапшыға, мамандарға және куәларға көрсетіледі. Осыдан соң іске ... ... бере ... ұсынылуы қиын немесе жүргізілуге болмайтын құжаттармаен заттай
дәлелдемелер олар ... ... ... және ... ... орны туралы іске қатысушы адамдарға, олардың
өкілдеріне хабарланады, алайда олардың келмеуі ... ... ... Қарау нәтижелері сот отырысының ... ... ... ... ... ... тексерілген жоспарлар, тәсілдер,
сызбалар, есептеулер, құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ қарау кезінде
жасалған ... және ... ... ... ... мен кино ... қоса тіркеледі.
81,85б, 334б. 2Бөл., 338б. 1Бөл жазбаша дәлелдемелер.
Іс үшін маңызы бар мән-жайлар туралы мәліметтерді қамтитын ... ... ... жеке ... хаттар жазбаша дәлелдемелер болып
табылады. Түп нұсқа жазбаша дәлелдемелер, сондай-ақ істегі жазбаша ... ... ... ... ... сот ... заңды күшіне
енгеннен кейін оларға қайтарылуы мүмкін. Жазбаша дәлелдемелер соттың шешімі
заңды күшіне енгенгедейін егер сот ... деп ... ... ... еткен
тұлғаларға қайтарылуы мүмкін.
Шағымдар , наразылықтар іске қатысушы ... ... ... қоса ... ... ... болған жағдайларда судья
апеляциялық шағымға немесе наразылыққа қоса ... ... ... қатысушы тұлғалардың санына қарай көшірмелерін беруге міндетті.
Мерзімде берілген және осы кодекстің 334 б. 2 бөлігінің және ... ... ... ... ... шағымды немесе
наразылықты алғаннан кейін судья: 1) шағымның, наразылықтың және оған қоса
тіркелген ... ... ... ... күннен кешіктірмей
іске қатысушы адамдарға жіберуге; 2) шағымдануға наразылық ... ... ... ... істі апеляциялық іс жүргізу ... ... ... ... Азаматтық іс жүргізу заңдылығына
сәйкес соттық дәлелдемелер нақты деректер ... ... ... ... – істі дұрыс заңды болатын ... өзге ... ... іске қатысушы тұлғалармен ұсынылған материалдарды
қабылдай отырып, сот ... ... ... ... дәлелдемелік
материалдардың қайсысы соттық дәлелдеме белгілене ие болатындығын анықтау.
Істегі дәлелдеменің жалған ... ... ... осы дәлелдемені
ұсынған адам ... оны ... ... алып ... істі ... негізінде шешуді өтіне алады.
Дәлелдеменің жалғандығы туралы мәлімдеуді тексеру үшін сот ... ... ... дәлелдемесі жалған деп танылған адамның ісәрекетінде
қылмыс белгілері, ... ... бұл ... ... хабарлай
отырып, қылмыстық іс қозғау туралы мәселенішешу үшін тиісті анықтау немесе
алдын ала тергеу органдарына жібереді.
Сонымен соттық дәлелдемелер – бұл іс үшін ... ... ... тек ... ... көзделген тәртіпте сот тараптардың талаптарымен қарсылықтарын
негіздейтін мән-жайлардың бар-жоғын, істі дұрыс шешу үшін өзге де ... ... ... ... ... ... ... алынған нақты
деректер бойынша дәлелдемелер б.т.
Бұл нақты деректер тараптардың және ... ... ... айғақтарымен, заттай дәлелдемелерімен,
сарапшылардың қорытындыларымен, іс жүргізу әрекеттерінің ... өзге де ... ... ... ... ... ... алынған;
2. іске қатысты;
3. заңмен белгіленген тәсілмен анықталған; нақты деректер б.т.
Нақты ... егер олар заң ... бұза ... іске қатысушы
тұлғалардың заңмен кепілдік ... ... ... ... ... ... немесе істі сотта қарауға дайындау кезінде немесе сотта
қарағанда азаматтық процестің өзге де ... бұза ... ... С.В. ... теории доказывания. Минск, 1969.
Іс бойынша іс ... ... ... деректер дәлелдеме ретінде
пайдалануға жол беруге болмайтындығы, сондай-ақ оларды ... ... өз ... ... ... іске ... ... бойынша сот белгілейді.
Заңды бұза отырып алынған дәлелдемелерзаңды күші жоқ деп ... сот ... ... ... алмайды.
Соттық дәлелдемелерді сипаттайтын ... ...... ... ... ... нақты деректер.
Заңды бұза отырып, алынған дәлелдемелер сот шешімінің негізіне
алынбайды және заңды күші жоқ деп ... ... іс үшін ... кез
келген жағдайды дәлелдеу кезінде қолданылмайды.
Бұл белгіде ... жол беру ... ... жол ... егер ол азаматтық іс жүргізу ... ... ... Іс ... куәлардан жауап алу, тараптардан
және үшінші тұлғалардан түсініктеме алу, ... және ... ... алу ... жүзеге асырылуы
тиіс. Нақты деректерге дәлелдеме ретінде жол бермеу, сондай ақ іс бойынша
теріс пайдалануды ... өз ... ... ... іске ... өтінімі бойынша белгілейді.
Соттық дәлелдемелердің екінші белгісі – соттық дәлелдеме іс маңызды
болатын, іске қатысы бар ... ... ... Іске ... ... табылатын, егер дауды дұрыс шешу үшін мәнді ... ... ... жоқтығын бекітсе, яғни заңды фактілер және өзге жағдайларды
бекітетін немесе теріске шығаратын дәлелдемелер. Егер ... іс ... ... бар ... ... ... ... теріске
шығаратын не оларға күмәнкелтіретін нақты деректер болса, сот ... ... деп ... ... ... мәселені шешу кезінде дәлелдеу
пәнін анықтау ... Егер ... ... мен ... ... және іс ... ... арасында байланыс болса, онда дәлелдеме сотпен іске қатысты
деп танылады, егер мұндай байланыс болмаса, онда ... ... іске ... жоқ деп танылады. Материалдармен деректердің іске
қатыстылығы жөніндегі мәселені дұрыс шешу, іс ... ... ... аз ... жұмсау арқылы дұрыс анықтауды қамтамасыз етеді.
Практикада дәлелдемелік фактілерді анықтайтын ... ... ... ... ... туындайды. Теорияда дәлелдемелік
фактілер – заңды фактілермен ... ... ... бір жағдайларды
бекітетін фактілерді санайды осыған байланысты осы фактілердің бар ... ... ... ... Мысал ретінде әкелікті анықтау жөніндегі
істер бойынша дәлелдеуге жататын фактілерді қарастыруға болады.
Неке және отбасы ... ... 47 ... ... заңды
фактілер: баланың нақты тұлғадан екендігін көрсететін шынайы жағдайлар.
Белгіленген фактілер ... ... ... ... ... мүмкін;
– жауапкердің баланың пайда болуы кезінде болмауы. Бұл ... ... ... ... фактілер мен іс бойынша заң фактілері
арасында байланыс болады, осыған орай ... ... ... ... жөніндегі қорытындыға ... ... ... жағдайда
дәлелдемелік фактілер іс бойынша дәлелдеу пәніне жататын заңды фактілердің
болмауын бекітетін ... ... ... ... өз екі жақты болады: біріншіден, олардың
өздері дәлелденген болуы қажет: дәлелдемелік фактілер нақты ... ... ... олар ... фактілері бар
_______________________________________________________
5. Юдельсон К.С. Проблема доказывания в советском ... ... ... ... ... болып табылады, яғнинегізінде іс бойынша
дәлелдемелер болып табылады.
Нақты азаматтық іс бойынша анықталуға жататын дәлелдемелік ... ... ... Ол іс ... белгіленеді. Осыған
байланысты олар заңды фактілерден өзгешілігі заңды фактілер материалды
құқықтық нормаларында ... ... ... даулы құқық қатынасының заңды
саралануына ықпал етпейді және іс бойынша дәлелдеу пәніне ... ... ... ... ... ... ... процесі кезінде қажет.
Кейбір жағдайларда сотпен процессуалды сипаттағы фактілерді анықтау
қажеттілігі туындайды, мысалы, арызды қабылдаудан бас ... ... шешу үшін ... қайтару, іс бойынша өндірісті ... ... шешу ... ... ... ... бар жоғын
негіздейтін дәлелдемелердің қатыстылығын анықтау үшін сот азаматтық іс
жүргізу құқықнормаларын ... ... ... ... ... ... ... тәсілдермен
анықталған нақты деректер болып табылады. Заңда көрсетілген тәсілдермен
анықталған нақты деректер соттық дәлелдемелер болып ... бір ... ... ... жол беру ... ... яғни сот ... белгіленген дәлелдемелердің түрлерін
пайдаланыла алады. Дәлелдемелер ретінде заңмен көрсетілген тәсілдер алынған
нақты деректер ғана қолданылады.
Бұл ... ... мен ... ... түсініктерімен;
– куәлардың көрсетпелерімен;
_______________________________________________________
Баймолдина З.Х. Азаматтық сот өндірісіндегі дәлелдеу және
дәлелдемелер, ... ... ... ... ... дәлелдемелермен;
– сарапшының қорытындысымен анықталады:
Іске қатысы жоқ дәлелдемелер ... ... ... Егер ... ... алынса, дәлелдемеге жол беріледі деп танылады.
Заң бойынша белгілі бір дәлелдемелермен расталуға тиіс ...... ... ... ... ... тиіс ... Заңмен
көзделген тәртіпте сот тараптардың талаптары мен ... ... ... сондай-ақ істі дұрыс шешу үшін де маңызы бар мән-
жайларды анықтайтын заңды түрде алынған ... ... іс ... ... ... 2. Дәлелдемелерді зеріттеу мен бағалау
Дәлелдемелерді зеріттеу сотпен, тараптармен, іске қатысушы өзге де
тұлғалармен жүзеге асырылады және осы ... ... іс ... ... осы субъектілер мен қатаң түрде сақталуы тиіс.
Дәлелдемелерді зеріттеуде белсенді қатысушы өзге ... ... ... ... ... қортындысын
жариялау, заттық дәлелдемелерді қарау, соттық тапсырманы орындау ... ... сот ... ... ... ... ... қатысушы сот болып табылады.
Сотпен дәлелдемелерді зеріттеу тәртібі бекітіледі. Іс жағдайлары жөніндегі
мәліметтерді нақтылау үшін судья ... ... ... ... ... ... қоюға құқылы.
Қажетті жағдайларда сот сол немесе келесі мәжілісте куәдан қайталап
жауап алады, сондай – ақ көрсетпелеріндегі қайшылықтарды жою үшін ... ... ... алады.
Іске қатысушы тұлғалар бір-біріне, куәларға, сарапшыларға,
мамандарға сұрақтар ... ... Іске ... ... сот дереу қарап
шығады. Ол олрдың қою қоймауын шешеді. ... ... ... ... ... белгіленген.
Жазбаша дәлелдемелерді сотқа беру қиын болған ретте сот ... ... және ... ... ... ... немесе
жазбаша дәлелдемелерді олар сақталып қойған жерде қарай алады және ... ... істі ... ... айрықша тізілім бойынша
соттын заттай дәлелдемелер сақтау камерасына өткізіледі. Сот ... ... ... ... шара ... ... ... емес заттар тұрған жерінде сақталады. Олардыт сот
қарап хаттамада ... ... ал ... ... ... суретке
түсірілуге және мөрмен бекітілуге тиіс. Тез білінетін заттай дәлелдемелерді
сот дереу қарап шығады. ... ... ... қарап, зеріттеу орны
мен уақыты туралы іске ... ... егер олар ... ... ... ... ... келе қалса, хабарланады.
Тез бүлінетін дәлелдемелерді қарап шығу, оның ... жазу ... 87 ... ... ... ... қиын немесе жеткізілуге болмайтын құжаттар мен заттай
дәлелдемелер олар орналасқан жерде қаралады. ... ... ... ... ... ... мен орны туралы іске қатысушы адамдарға, ... ... ... ... сот ... ... Хаттамаға қарау кезінде жасалған немесе тексерілген жоспарлар,
сызбалар, есептеу құжаттарының көшірмелері қоса тіркеледі.
Кейінге қалдыруға ... ... іске ... ... ... жазбаша және заттай дәлелдемелерді сол жерде тексерілу
жүргізіледі.
Қарау нәтижесі сот мәжілісінің хаттамасында көрсетіледі. ... ... ... ... сызбалар, есептеулер, құжаттардың
көшірмелері, сондай-ақ дәлелдемелердің фотасуреттері, бейне ... ... ... ... ... ... ... сот іс бойынша жиналған
дәлелдемелерді бағалайды және іс бойынша фактілермен өзге де ... ... ... ... ... ... ... бағалау – соттық дәлелдемелердің құрамдас
ақырғы бөлігі.
Судья істе бар дәлелдемелерді олардың ... ... ... ... ... ... өзінің ішкі сезімі бойынша бағалайды, ... ол заң мен ... ... ... Сот үшін ... ... ... белгіленгені болмайды.
Тексеру нәтижесінде дәлелдеменің шындыққа сәйкес келетіні ... рас деп ... ... қатыстылығы жол беруі, растығы, ал барлық жиналған
дәлелдемелер ... ... істі шешу үшін ... ... ... Судья дәлелдемелерді өзінің ішкі сенімі арқылы бағалайды.
Дәлелдемелердің жиынтығы, егер іске қатысты дәлелдеуге ... ... ... шығармаған барлық және сенімді дәлелдемелер ... істі шешу үшін ... ... ... ... ... дәлелдемелер – азаматтық іс бойынша тараптардың талаптар мен
қарсы ... ... ... ... ... от ... нақтылы деректер және істі дұрыс шешу үшін маңызы бар ... іс ... ... ... ... үшін ... ... тәсілдер.
Заңмен көзделген тәртіпте сот тараптардың талаптары мен қарсылықтарын
негіздейтін мән-жайлардың бар не жоғын, ... істі ... шешу үшін ... ... бар мән-жайларды солардың негізінде анықтайтын заңды түрде
алынған нақты деректер іс ... ... ... ... ... және ... тұлғалардың
түсініктемелермен, куәлардың айғақтарымен, ... және ... ... ... іс ... әрекеттерінің
хаттамаларымен және өзге құжаттарымен анықталатын деректер.
Соттық дәлелдемелерді үш негіздер бойынша жіктеуге болады:
1. істің мән-жайлары бойынша дәлелдемелердіңбайланыс сипаты;
2. қалыптастыру негізі ... ... ... процесі:
Енді әр қайсысы жеке қарастырайық.
1. істің мән-жайлары бойынша дәлелдемелердіңбайланыс сипаты бойынша:
2. тікелей;
3. жанама ... ...... ... ... мән-жайлар
анықтаумен тікелей байланысты дәлелдеме
Жанама дәлелдеме – жеке алынған, бірнеше болжам ... ... ... ... ... негіз болатын дәлелдеме
жетпейді.
Тікелей және жанама дәлелдемелердің ... сот ... ... ... ... ... жеке;
-заттай дәлелдемелерге бөлініп қарастырады.
Жеке дәлелдемелер – тараптардың және ... ... ... ... ... ... яғни ... өзімен берілетін, айтылатын немесе ұсынылатын деректер.
Заттай дәлелдемелер – ... және ... ... ... бұл іс бойынша маңызы бар әртүрлі құжаттар мен заттар.
С.В.Курылев дәлелдемелердің тағы бір ... ... отыр ... яғни ... ... ... жатқызады.
2. дәлелдемелерді қалыптастыру процесі бойынша:
- бастапқы;
- туынды ... ... ... ... дәлелдемелер өз көзімен ... ... ... ... ... ... ... тауар және т.б.
Туынды өндірістік дәлелдемелер – басқа дәлелдеменің мазмұнын ... ... Бұл ... ... деп ... ... ... оқиғаны өз көзімен көрген адамның айтқан сөзінен естіп
айтатынкуәнің айғақтары, ... ... ... ... ... және ... дәлелдемелер туынды өндірістік дәлелдемелерге қарағанда
шындыққа жақын болады.
Мысалы, автокөлік ... ... ... ... өз көзімен көрген
куәнің айғақтары – ... жеке және ... ... ... ... үйге ... құқығын тану туралы іс бойынша қарызға ақша беру
туралы қолхат-жанама, заттай жазбаша және туынды өндірістік ... ... ... ... ... ... ұсынуы қажет егер
тараптар істі шешуге қажетті дәлелдемелерді ұсынбайтын болса, онда сот өз
бастамасы ... ... ол ... ... ... ... ... неке бұзу істер бойынша – некеге тұру куәлікті заттай ... ... ... ... тұрғызу дауы бойынша – сол жұмыс орнына ... ... ... ... ... ... ... ұсыну.
Қажетті дәлелдемелер басқа дәлелдемелерден ешқандай артықшылығы жоқ.
Қажетті дәлелдемелер ұсынбауы сотта іс қараудың ұзақтығына және ... ... әкеп ... ... Дәлелдемелердің жекеленген түрлері
3.1 Тараптардың және үшінші тұлғалардың түсініктемелері
Тараптар – бұл іс ... ... ... ... ... ... ... өйткені олар-даулы материалдарды ... ... ... екі ... ... ... Бірінші аспекті – талаптың құрамына енетін, дәлелдемелер болып
табылатын жағдайлар жөніндегі ... Іске ... ... ... ... жағдайларға қатысты және тараптардың түсініктемелерінің мазмұнын
қарайтын мәліметтер дәлелдеме болып ... ... ...... ... ... ... ниеттер, пікірлер, білдірілген көніл-
күйлер және т.б.
Осындай мәңгі дау ... ... ... ... үшінші
тұлғалардың түсініктемелері ие ... ... ... ... ... азаматтық процестегі талапкерге теңестірілді.
Даудың нысанына талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар бір немесе
екі тарапқа талап қою ... ... ... сот ... ... ... ... алады. Олар талап қоюшының барлық құқықтарын пайдаланылады
және оның барлық міндеттерін атқарады.
Дау пәніне дербес талаптарын ... ... ... де ... ... көздері болып табылады яғни
талапкерлер мен жауапкерлердің мәліметтері ретінде қабылданады.
Даудың нысанына талаптарын ... ... ... ... ... ... ... құқықтарына немесе міндеттеріне әсер
етуі мүмкін ... ... ... ... ... ... ... дейін
талып қоюшы немесе жауапкер жағымды іске кіресе алады. Олар сондай- ақ
тараптардың және іске ... ... ... ... немесе соттың
бастамасыменіскеқатысуға тартуы мүмкін. Дербес талаптарын мәлімдемейтін
үшінші тараптардың ... ... ... мен ... ... ... қою
талабының мөлшерін ұлғайту немесе азайту, сондай-ақ талап қоюдан бас тарту,
талап қоюды мойындау не бітімгершілік келісімін ... ... ... ... шешімін мәжбүрлеп орындатуды талап ету құқықтарынан басқа іс жүргізу
құқықтарын пайдаланады және ... ... ... ... және үшінші тұлғалардың түсініктемелердің құндылығы
сонда, олар өздері ... іс ... ... ... ... ... ерекше өндіріс істер ... ... да ... ... ретінде:
1. балаларды тәрбиелеу туралы даулар бойынша істерді қоспағанда ... дене ... ... ... орай ... ... және олар туралы дұрыс айғақ беруге қабілетсіз адамдар;
2. өкілдің немесе қорғаушының міндетін атқаруына ... ... ... ... туралы азаматтық іс бойынша өкілдер немесе
қылмыстық іс бойынша қорғаушылар;
3. шешім немесе үкім шығару ... ... ... мән-жайын кеңесу
бөлмесінде талқылау кезінде тундаған мәселелер туралы-судья;
4. оларға таубаға келу ... ... ... адамдардан белгілі болған
мән-жайлар туралы – дін қызметшілері;
5. заңда көрсетілген басқа адамдар жауап алуға жатпайды.....
Адам өз-өзіне ... ... және ... заңмен белгіленетін
жақын туыстарына қарсы сотқа куәлік айғақ беруден бас тартуға құқылы.
Куәні шақыру туралы өтінім жасаған адам оның ... ... ... және тұратын жерін немесе жұмыс орнын хабарлауға, бұл куәдан жауап алу
қажеттілігін негіздеуге міндетті.
Тараптардың және үшінші ... іс үшін ... ... түсініктемелері басқа дәлелдемелерден бірге ... ... ... ... ... сот тараптардың талаптарымен қарсылықтарын
негіздейтін мән-жайлардың бар-жоғын, сондай-ақ істі дұрыс шешу үшін өзге ... бар ... ... ... ... ... түрде алынған
нақты деректер іс бойынша дәлелдемелер ... ... ... ... және үшінші тұлғалардың
түсініктемелермен, сарапшылардың қорытындыларымен, іс ... ... және өзге де ... ... және үшінші тұлғалардың іс үшін маңызы бар, ... ... ... ... іс ... ... басқа да
дәлелдемелермен қатар тексеруге және бағалауға жатады.
Көрсетілген тұлғалардың түсініктемелері ауызша және ... ... ... ... ... негіздейтін фактілерді одан әрі
дәлелдеу қажеттілігінен босатады. Тарап мойындаған ... сот ... ... және ... мойындаған талап қол қояды.
Егер фактілерді тану шындығында болған мән-жайды жасыру мақсатымен
не ... күш ... ... ... ... ... соттың күдігі болса, ол тануды қабылдамай, ол туралы ұйғарым
шығарады. Мұндай жағдайда осы ... ... ... ... ... Вандышев В.В. Гражданский процес – СПБ; ПИТЕР, 2001.
10 Треушников М.К. Судебные ... – М, ... ... З.Х. Доказывание идоказательства гражданском
процессе, А 2000.
Сондай-ақ ... және ... ... ... ... отырып, түсініктемелерді беру – ... ... ... ... есте ... қажет сондықтан жанамада түсініктемеден бас
тарту, жалған түсініктеме бергені үшін санкция қарастырылған.
Соттық тану – тараптардың түсініктемелердің түрі ... ... ... жақты болып келеді. Фактіні тану ерекше процессуалды соттық дәлелдеме
болып табылады.
Бір тарап өзінің талаптары мен ... ... ... ... ... ... осы фактілерді ары қарай дәлелдеу
қажеттілігінен босатады. Тараппен фактіні тану сот ... ... және осы ... ... ... оған қол ... Егер ... тану
жазбаша болса, онда ол іске тіркеледі.
Азаматтық іс бойынша дәлелдемелер ретінде тек тараптар мен ... ғана ... ... іске ... өзге де ... саналады.
сот талап қоюшының және оның тарапынан қатысатын үшінші тұлғаның
жауапкердің және оның ... ... ... ... ... қатысушы басқа да адамдардың түсініктемелерін тындайды. Прокурор
мемлекеттік органдардың, ... ... ... ... өкілдері, сотқа басқа адамдардың құқықтарымен мүдделерін
қорғауға жүгінген азаматтар бірінші болып ... ... ... ... үшін ... бар ... туралы да болмасын мәліметтер өзіне
белгілі болған тұлға куә болып табылады. Адамның айғағы, егер ол ... болу ... ... ... дәлелдеме деп танылмайды.
Куә ретінде:
1. балаларды тәрбиелеу туралы даулар бойынша істерді қоспағанда ... дене ... ... ... орай ... ... және олар туралы дұрыс айғақ беруге қабілетсіз адамдар;
2. өкілдің немесе қорғаушының міндетін ... ... ... ... ... ... азаматтық іс бойынша өкілдер немесе
қылмыстық іс ... ... ... ... үкім ... ... ... істің мән-жайын кеңесу
бөлмесінде талқылау кезінде туындаған мәселелер туралы-судья;
4. оларға тәубаға келу кезінде сенім білдірген ... ... ... ... қызметшілері;
5. заңда көрсетілген басқа адамдар жауап алуға жатпайды.....
адам ... ... ... және ... заңмен белгіленеді
жақын туыстарына қарсы сотта куәлік, айғақ беруден бас ... ... ... туралы өтінім жасаған адам оның тегін, атын, әкесінің
атын және тұратын жерін немесе жұмыс ... ... ... ... ... ... ... негіздеуге міндетті.
Куә ретінде шақырылған адам сотқа тағайындалған уақытта келуге және
шынайы айғақ беруге міндетті.
Науқастығының қарттығының, ... ... ... ... ... ... жағдайы болмаса, сот куәдан өзі ... ... алуы ... ... ... байланысты шығымдарды өтеуге және уақытын
жоғалтуына байланысты ақшалай өтем ақы алуға құқығы бар. ... мен ... ... ҚР ... ... ... ... (зайыбына) және ауқымы заңмен белгіленген
жақын туыстарына қарсы куәлік беруге міндетті емес.
Діни ... ... ... ... ... білдірген адамдарға
қарсы куәлік беруге міндетті емес.
Куәлардың көрсетпелері заңмен белгіленген тәртіппен алынады. Бұл
тәртіп сақталмаған жағдайда ... ... ... қабылданбайды. Ереже
бойынша куәдан жауап алу сот мәжілісінде жүргізіледі.
Куәдан ... ... ... ... ... ... кім екенін
анықтайды, оның міндеттері мен құқықтарын түсіндіреді және оған ... ... үшін және ... ... бергені үшін қылмыстық жауапкершілік
жөнінде ескертпе. Куәға – сондай-ақ өзіне-өзі, ... ... ... туыстарына қарсы айғақ беруден, ал діни қызметшілерге өздеріне және
жақын туыстарына қарай айғақ беруден, ал діни ... ... ... ... білдіргендерге қарсы айғақ беруден құқығы барын ... оған ... ... ... ... ... туралы қол
хат алады.
Қол хат сот отырысының хаттасмасына қоса ... алты ... ... ... ... оған іс ... мәлім нәрсенің
бәрін шынайы айтып беру міндетін түсіндіреді. Бірақ оған ... ... ... үшін және ... жауап бергені үшін қылмескерлік
жауапкершілік ... ... бір ... ... жеке жеке ... Әлі ... ... куәлар
істі қарау кезінде сот отырысы залында бола алмайды.
Төрағалық етуші куәнің іске ... ... ... анықтайды
және іс бойынша оған өзіне мәлім нәрсенің бәрін сотқа хабарлауды ұсынады.
Бұдан кейін куәға сұрақтар қойылуы мүмкін. ... ... ... куә мен оның ... ... ... содан соң іске қатысушы
адамдармен өкілдер сұрақ қояды. Судия ... ... ... кез ... оған ... қоюға құқылы.
Қажетті болған жағдайда сот осы немесе келесі отырыста куәдан екінші
рет жауап ... ... ... ... ... үшін куәлар арасындағы беттестіру жүргізеді.
Егер сот оған ... ... ... бермесе жауап алынған куә істі
қарау аяқталғанға дейін сот отырысы залында қалады.
Жауап әлде қайда цифрлармен немесе есте ... ... ... ... ... куә ... беру кезінде жазбаша
материалдарды ... Бұл ... ... және іске ... көрсетіледі. Және соттың ұйғарымы бойынша іске қоса тіркеуі
мүмкін. Он төрт жасқа толмаған ... ... алу, ал ... қалауы бойынша
он төрт жас пен он алты жас ... ... ... ... сотқа
шақырылатын пелдагогтың қатысуымен жасалады. Қажет болған жағдайда,
кәмілетке толмаған ... ... ... де ... Істің мән жайын
анықтау үшін қажет болатын ерекше жағдайлардан кәмілетке ... ... ... ... сот ұйғарымы бойынша сот отырысы залынан іске
қаптысушы бір адам ... бір адам ... ... адам сот ... ... ... ... оған кәмілетке толмаған
куәнәің айғақтарының мазмұны хабарланып, куәға сұрақтар ... ... ... Он алты ... ... куә, сот бқұл куәні сот отырысы
залында болуы қажет деп таныған ... ... куә одан ... ... соң сот ... ... шығарылады.
3.3. Жазбаша және заттық дәлелдемелер.
Іс үшін маңызы бар мән-жайлар туралы мәліметтерді қамтитын ... ... ... жеке ... ... ... ... болып
табылады.
Жазбаша дәлелдемелерді тараптар және іске қатысушы басқа да тұлғалар
тапсыруы, сондай-ақ олардың өтініші бойынша, сот ... етуі ... ... ... ... ... ... немесе куәләндырған
мәліметтер азаматтық іс үшін ... ... ... ... табылады.
Құжаттарға соның ішінде осы Кодекстің 66 бабында көзделген тәртіппен
алынған, ... ... ... ... етілген компьютерлік хабарламаны
қамтитын материалдар фото және кино ... ... және ... жазбалар
да жатады.
Соттың алдында іске қатысатын немесе қатыспайтын тұлғалардан
жазбаша дәлелдемелер ... ету ... ... ... ... осы ... оларды өз бетінше алуға ... ... ... ... сол ... деп ... негіздерін көрсетуге тиіс.
Соттың азаматтардан немесе заңды тұлғалардан, талап ... ... ... ... ... жазбаша дәлелдеме талап ету туралы өтініш берген тұолғаға
соңынан сотқа табыс ету үшін алу ... ... ... бере ... дәлелдемелерді сотқа беру қиын болған ... сот ... ... және ... ... ете ... ... жазбаша
дәлелдемелерді олар сақталып қойған жерде қарай алады және зерттей ... ... ... ... ... ... жеке ... оларды
табыс еткен тұлғалардың өтініші бойынша сот шешімі заң күшіне енгеннен
кейін ... ... ... Бұл орайда, істе жазбаша дәлелдемелердің
судия куәландырған ... ... ... дәлелдемелер соттың шешімі
заңды күшіне енгенге дейін, ... сот ... деп ... ... тбыс еткен
тұлғаларға қайтарылуы мүмкін.
Егер заттар өзінің сыртқы түрімен ... ... өзге ... іс үшін ... бар мән жайды анықтау құралы бола алады деп,
ұйғаруға негіз ... олар ... ... ... ... ... істе ... немесе айрықша тізілім бойынша соттың заттай
дәлелдемелер сақтау ... ... Сот ... ... ... ... шара ... Сотқа әкелу мүмкін емес
заттар тұрған жерде сақталады. Оларды сот ... ... ... текжелі
сипаттауға, ал қажет болған жағдайда суретке түсіруге ... ... ... жөқніндегі шығындар осы Кодекстің 110 бабына
сәйкес тараптар арасында бөлінуі мүмкін.
Тез бүлінетін заттай дәлелдемелерді сот ... ... ... ... одан ... ... ... шығаруға әкелген адамға қайтарады.
Мұндай заттай дәлелдемелерді қарап, зерттеу орны мен уақыты ... ... ... егер олар ... ... ... ... қарау
кезінде келе алса хабарланады. Хабарланған іске қатысушы адамдардың келмеуі
заттай дәлелдемелерді қарап, ... ... ... ... шығу
және зерттеу деректері хаттамаға енгізіледі.
Тез бүлінетін заттай ... ... шығу оның ... ... ... 87 бабымен екінші және үшінгші бөліктерінде көзделген
тәртіппен жүргізіледі.
Заттай дәлеледемелер соттың шешімі заңды ... ... ... ... адамдарға қайтарылады. Немесе сот бұл заттарға құқығын таныған
адамдарға ... ... сот ... ... ... ... азаматтардың иелігінде бола алмайтын тиісті ұйымдарға
беріледі.
Заттай дәлелдемелер оларды сот қарап ... ... ... егер
олар алынған тұлғалар өтінім жасаса және мұндай өтінімді қанағаттандыру
істі ... шешу үшін ... ... іс ... ... дейін
оларға қайтарылуы мүмкін.
Заттай дәлелдемелрге билік ету ... ... сот ... ... ... арнайы білімдер негізінде жүргізілетін іс
материалдарын зерттеу нәтижесінде іс үшін маңызы бар ... ... ... ... ... сот ісін ... ... мұндай білімінің болуы сотты тиісті жағдайлардан ... ... ... ... ... ... ведомствалық инспекциялардың
қорытындыларынан ауыстырмайды және сол мәселелер бойынша сот сараптамасын
тағайындау мүмкіндігін жоққа шығармайды.
Сот сраптаманы тараптың ... ... және өз ... ... ... ... ... ғылыми білімі бар іске мүдделі емес
адам шақырылуы мүмкін адамға қойылатын өзге де ... ... ... ... тұлғалар соттан сараптама ісін жүргізуді арнайы
қажетті білімі бар ... ... ... ... ... ... жүргізу сот сараптама органдарының қызметкерлеріне не осы
бабтың төртінші бөлімінде аталған талаптарына сай ... өзге ... ... ... ... ... тарсырылған адамды шақырту
талабы аталған адам жұмыс істейтін ұйымның басшысы үшін ... ... ... адам ... алдына қойылуы тиіс мәселелерді
сотқа қоюға құқылы. ... ... ... тиіс ... түпкілікті
шеңберін сот айқындайды. Ұсынылған мәселелерді қабылдамауды сот дәлеледеуге
міндетті. Соттың сараптама тағайындауы туралы ұйғарымына ... ... ... ... ... тарап сараптама жүргізуден қатысудан жалтарса немесе оны
өткізуге кедергі ... ал ... ... ... ... ... ... жүргізу мүмкін болмаса сот қай тараптың жалтарғанына,
сондай-ақ ол үшін оның қаншалықты ... ... ... ... ... ... фактіні анықталған немесе ... ... ... ... тағайындалуы туралы сот ұйғарым шығаралды.
Сараптама тағайындау туралы ұйғарымда соттың арқауын, сараптама
түрін, ... ... ... ... ... қойылған
мәселелерді, сот сараптамасы органының атауын немесе сараптама жүргізуге
негізделген объектілерді ... ... өзге де ... көрсетеді.
Ұйғарымда көрінеу жалған қорытынды бергені үшін ... ... ... ... 550 ... ... ... туралы ескерілетіні де көрсетіледі.
Сарапшының: істің сараптама ... ... ... ... беру үшін қажетті қосымша материалдарды өзіне ... ... ... ... ... сот ... және ... сараптама нысанына қатысты сұрақтар қоюға; тиісті бөлігінде
сот отырысының хаттамасымен ... және ... ... жауаптарының
толық әрі дұрыс көрсетілуіне қатысты хаттама енгізілуге тиісті ескертулер
жасауға ... ... ... ... ... ... белгілі болған.
Іс үшін маңызы бар ... ... ... ... ана ... ... ... қорытынды ұсынуға және қорытынды ... ... ... көмегін пайдалауға сараптама жүргізу кезінде өз құқығына
нұқсан келтіретін сот әрекетіне шағым жасауға; ... ... ... ... ... ... сондай-ақ өзіне берілген материалдар
қорытнды беру үшін ... ... ... ... беруден бас
тартуға сараптама жүргізу кезінде келтірілген ... өтем және егер ... ... ... ... ... ... орындалған жұмыс
үшін сый ақы алуға құқығы бар.
Сарапшының: соттан басқа іске қатысуышы адамның сараптама жүргізуге
байланысты мәселелер ... ... ... ... ... өз ... матиералдар жинвуға; егер сараптама дайындаған соттың
арнаулы рұқсаты болмаса объектілердлі толық және ... ... ... ... немесе негізгі қасиеттерін өзгертуге әкеп соғуы ... ... ... ... ... шақыруы бойынша келуге өзінің алдына қойған мәселелер
бойынша негізделоген және объективті ... ... ... мен берліген қорытындылар бойынша байланысты мәселелер ... ... ... зерттеу сипатына ие сот отырысында ... ... ... ... жоқтығынан немесе қиындығына ... ... ... тыс ... ... ... дұрыстығына жол берілгендігіне
сот кепілдік береді.
Сараптамалық ... ... егер ... ... және
қасиеттері мүмкіндік берсе, сарапшыға буылып, ... және ... ... ... ... ... ... тағайындалған сот
сарапшыны зерттеу объектілері тұрған орынға жеткізуді, оларға кедергісіз
бара алуын және ... ... үшін ... ... ... ... Іске ... адамдар сараптама жүргізу кезінде, соттан тыс ... ... ... ... ... ... ... қоспағанда қатысуға құқылы. Іске қатысушы адамдар сараптама
жүргізуге қатыстыру туралыөтініштерді сот қанағаттандырған ... ... ... ... орын мен ... ... адамдардың келмеуі ... ... ... тыс сараптама жүргізу кезінде іске қатысушы адамдар болған
жағдайда, сот приставының қатысуын сот ... ... сот ... органының тапсырылған
кездесуі сараптама тағайындау туралы ... және ... ... ... ... Сараптаманы сол органының көрсетілген қызметкер
жүргізеді. Егер сараптама тағйындау ұйғарымында нақты ... ... ... сот ... ... ... ... асырады, бұл
туралы срапатама тағайындаған сотқа хабарлайды.
Сараптама жүргізуді срапшы жеке не ... ... ... ... ... ... сараптамалық зерттеулер жүргізу қажет
болған жағдайларда тағайындалады және оны бір мамандағы бірнеше сарапшы
жүргізеді.
Сараптамалық комиссиялар ... ... ... ... ... ... келе отырып, қорытындыға қол қояды. Не қорытынды біреудің
мүмкін еместігі туралы хабарламаға қол ... ... ... ... ... ... әр қайсысы
немесе сарапшылардың бір бөлігі жеке қорытынды ... ... ... ... ... ... мен ... келетін сарапшының
қорытындысын жеке тұжырымдайды.
Соттық комиссиялық сараптама жүргізу туралы ұйғарысмы ... ... ... үшін ... болып табылады. Сот
сараптамашысы органының басшысы ... ... ... ... сараптама жүргіңзу туралы өз бетінше шешім қабылдауға және оны
жүргізуді ұйымдастырыуға құқылы.
Кешенді сараптама үшін ... бар ... ... үшін әр
түрлі білім саласының негізінде зерттеулер жүргізу қажет болған жағдайларды
тағайындалады және оны әр ... өз ... ... жеке жеке ... ... ... әрбір срапашының қандай қандай
көлемде жүргізгені және оның қандай қорытындыға келгені туралы көрсетілуге
тиіс. Әр бір ... ... ... ... ... ... үшін сараптама тағайындалған мән-жайлар туралы ... ... ... ... ... нәтижелерді бағалауға құзіреті бар
сарапшылар ғана тұжырымдайды және оған қол ... Егер ... ... ... оның ... ... бірі анықталған
фактілердің негізі болса, онда бұл туралы қорытынды да көрсетілуі тиіс.
Сарапшының қорытындысы бұл сарапшының алдына сот ... ... ... ... іс материалдарын зерттеуге оның ішінде ... ... ... ... жүргізілген заттай дәлелдемелер мен
үлгілерге негізделген. Осы Кодексте көзделген ... ... ... ... ... ... оның ... ескере
отырып, сарапшы өз атынан қорытынды жасап, оны өз қолын қоюы және жеке ... ... ... ... ... ... Сараптаманы сот
сараптамасы органы жүргізген жағдайда сарапшыныңғ қолы аталған ... ... ... қашан, қай жерде, тегі (аты, әкесінің
аты), білімі, мамандығы бойынша жұмыс стажы, ғылыми ... және ... ... ... ... ... сараптама жүргізілген. Көрінеу
жалған қорытынды бергені үшін, қылмыстық ... ... ... ... ... қол қоюы арқылы ... ... ... ... ... сараптама жүргізу негізінде кімнің
қатысқаны және қандай түсініктемелер бергені, сарапшы ... ... ... ... ... зерттелгені, қандай
зерттеулер жүргізгені, қандай әдістер қолданған жә”не ... ... ... ... қойылған сұрақтарға негізді жауаптар көрсетілуі тиіс.
Қорытындыға зерттеуден кейін қалған объектілер оның ... ... фото ... ... ... кестелер және сарапшының
қорытындысын растайтын басқа да материалдар қоса тігілуі тиіс.
Сарапшының ауызша түсініктемесі ол ... ... ... ... түсіндірудің дәлелдемелері болып келеді.
Сарапшының қорытындысын сот үшін міндетті болып табылмайды. Бірақ
оның ... мен ... ... ... ... сарапшының зерттеу жүргізгенге дейін оның алға қойылған
мәселелер ... ... ... ... тыс ... оған ... ... беру үшін жарамсыз немесе жеткіліксіз екеніне және
олардың толықтырылуы мүмкін ... ... не ... мен ... жай сызықша күйі қойылған сұрақтарға жауап ... ... көзі ... ол қорытынды берудің мүмкін еместігі ... ... ... оны ... ... сараптама қорытынды жеткілікті айқын немесе толық болмаған,
сондай-ақ бұрын ... ... ... ... ... кезде тағайындалады. Қосымша сараптама жүргізу сол сарапшының
өзіне немесе басқа сарапшыға тапсырылуы мүмкін.
Қайталама ... ... ... ... ... ... дұрыстығы күмән тудырған не сараптама жүргізудің іс жүргізу нормалары
елеулі бұзылған кезде дәл сол объектілерді зерттеу және дәл сол ... үшін ... ... туралы ұйғарымда ... ... ... ... ... ... ... сараптама
жүргізу сарапшылар комиссиясына тапсырылады.
Алдыңғы сараптаманы жүргізген ... ... ... ... ... ... түсініктеме береді. Алайда олар
сараптамалық зерттеуге және ... ... ... Қосымша және
қайталама сараптама жүргізілуі ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Қорытынды.
Азаматтық процестегі дәлелдеу соттық дәлеледемелерді пайдалану
жолымен жүзеге асырылады. Соттық ... ... шешу үшін ... ... іс ... ... фактілер мен өзге жағдайларды анықтау
құралы ... ... мен ... ... сот ... мен ... мән-жайлардың солардың негізінде анықтайтын заңды түрде алынған
нақты деректер іс бойынша дәлелдемелер ... ... ... ... тараптардың және үшінші тұлғалардың
түсініктемелер мен ... ... ... ... қорытындыларымен, іс жүргізу әрекеттерінің ... ... өзге де ... ... ... ... бірінші белгі – ... ... ... алынған нақты деректер.
Заңды бұза отырып, алынған дәлелдемелер сот шешімнің негізінен
алынбайды және ... күші жоқ деп ... ... іс үшін ... ... ... ... кезінде қолданылмайды.
Бұл белгіде дәлелдемелерге жол беру ережесінің бірі байқалады.
Дәлелдемеге жол ... егер ол ... іс ... ... ... ... Іс ... куәлардан жауап алу тараптардан
және үшінші тұлғалардан түсініктеме алу заттық және ... ... ... алу ... жүзеге асырылуы тиіс. Нақты
деректерге дәлелдеме ретінде жол ... ... іс ... ... ... өз ... ... немесе іске қатысушы тұлғалардың
өтінімі бойынша немесе іске қатысушы ... ... ... дәлелдемелердің екінші белгісі – соттық дәлелдеме іс маңызды
болатын, іске қатысы бар нақты дерекетер ғана.
Іске қатысты дәлелдемелер болып ... егер ... ... шешу үшін
мәнді болатын жағдайлардың барлығын немесе жоқтығын бекітсе, яғни заңды
фактілер және өзге ... ... ... ... ... ... ... келе келесі тұжырымдарды келтіруге
болады:
1. Дәлелдемелер сотта істің нақты жағдайларын ... Сот ... ... ... істі шеше ... ... ... бұл заңның реттелген және қарастырылған
процессуалды дәлелдеу құралдары (тараптардың және ... ... ... ... ... қорытындысын жазбаша
және заттық дәлелдемелер).
3. Дәлелдеу заттық – дәлеледемелер арқылы іс жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ оларды бағалау бойынша әрекеттерден тұрады.
4. Дәлелдемелер сот мәжілісінде ... ... ... ... ... ... отырып, зерттеледі.
5. Дәлелдеу фактілерді сотттың жолымен анықтаудың бірден-бірі жолы болып
табылады.
6. Кез-келген істі ... шешу үшін іс үшін ... ... заңды
фактілерді анықтауға міндетті.
Қолданылған нормативтік құқықтық актілер мен әдебиеттер тізімі:
1. Қазақстан Республикасынык конституциясы (7.10.1998ж өзгерістер ... ... 30 ... 1995 жыл қабылданған. - Алматы: Жеті
жарғы, 1998жыл.
2. “Қазақстан ... сот ... мен ... ... ... ... ... 25.12.2000 жылы қабылданған.
/Казахстанская правда, 2000, 30 декабря//
3. Қазақстан Республикасының ... іс ... ... ... ... ... ... азаматтық кодексі, Алматы, 2001.
5. “Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы” ... заңы 1995 ... ... - ҚР ... ... нормативтік құқықтық актілер
жинағы: 2 ... ... ... т.б. ... ... ... ... заң институты, 2002;
6. Қазақстан Республикасы Жоғарғы соты Пленумының №9 қаулысы, ... жылы ... ... В.Н. ... ... в гр. ... - ... Баймолдина З.Х. Казахстанское гр.процессуальное право, Алматы, 2001.
9. Байолдина З.Х. Раиратильствугр.дел суди первой ... ... ...... Жеті ... 2002г.
10. Боннер А.Т. Законность правоприминительной деятельности. - ... ... , ... ... курс ... ... ... Викут, Зайцев гр.процесс Россий: учебник. - М., Юрист, ... ... РК ... ... жеті ... ... Гр.кодекс РК. Сулейменов, Басин, Алматы 1998.
15. гр.право Сергеев, Толстой, 1996.
16. Гр.процесс, учебник для ... ... ... Гр.процессуальное прво России, Былина, 1999г.
18. Гр.процесс Мусина, Чечиной, Чечена, проспект 1999.
19. Гр.процесс. Треушникова, М., Новый юрист ... ... М., - Бек., ... ... - М,- ... ... Городец 1997.
22. Жуйков, - М,- Право человека и ... ... - М., ... ... к гр.процесс. Кодексу, Треушникова, - М., 1996.
24. Мельинков Курс гр.процсс.право,- м., 1981.
25. ... және т.б., ... ... сот ... ... ... 1998.
26. Осокина. Право по защиту исковым производстве, Шиглова, Томск 1999.
27. Сахнова, Экспертиза суде гр.делам. ... ... ... принцыпы судо производство, М., - 1982.
29. Треушников, Докозательство и доказование советскому гр.процессе, ... ... ... ... ... М., ... Треушников, Хрестоматия по гр.процессу, М., Городец 1996.
32. Трубников, Защита гр.прав судье практическое пособия, М., - 1990.
33. ... ... ... ... Адам ... ... ... ісі Тура Би, 2000ж.
35. Азаматтық істер бойынша сот ісін жүргізудегі прокурордың талабы, заң
және заман, 4,2000.
36. Актуальное ... ... и ... ... ... ... Судебной процесс форма и содержание 2000.
38. Громов, Николайченко, Проваведение 1999.
39. Грось, Правоведение, 1999.
40. Меншік құқығын қорғау, Тура Би, ... ... ... 1999.
42. Пракурордың басты сот талқылауына қатысуы, Тура Би, 3,2000.
43. Расторжение договора в односторонним порядке, гос и право ... ... и ... ... не ... прав граждан,
Малена, 2000.
45. Судебное доказование и усматрение суда ... ... 2000.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Азаматтық iс жүргiзудегi дәлелдеменi» түсiнiгi мен топтастырылуы46 бет
«Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеудің нысаны»76 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығы ғылымының пәні мен жүйесі59 бет
Азаматтық іс жүргізу құқығының пәні, әдісі, жүйесі139 бет
Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдеу76 бет
Азаматтық іс жүргізудегі сот ісін жүргізу ерекшеліктері69 бет
Азаматтық iс жүргiзудегi дәлелдеменiң түсiнiгi мен топтастырылуы29 бет
Азаматтық іс жүргізудегі дәлелдемелер73 бет
АЗАМАТТЫҚ ІС ЖҮРГІЗУДЕГІ ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІҢ ТҮСІНІГІ27 бет
Азаматтық істер бойынша жазбаша дәлелдемелер50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь