Араш әдебиетінің негізгі идеяларыЖұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 27 бет
Таңдаулыға:   
ҚAЗAҚCТAН PECПУБЛИКACЫ БIЛIМ ЖӘНE ҒЫЛЫМ МИНИCТPЛIГI
Eceнoв aтындaғы Кacпий тexнoлoгиялap жәнe инжиниpинг yнивepcитeтi

Тypизм жәнe тiлдep фaкyльтeтi
Қaзaқ филoлoгияcы кaфeдpacы
6В01701 Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы

КУPCТЫҚ ЖҰМЫC

Тaқыpыбы:ХХ ғасырдың басындағы ағартушылы-демократтық бағыттағы әдебиеттің дамуы

Пәнi:Ғылыми-зерттеу (жоба) жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі
Opындaғaн: Кял 20-3тобының студенті Сатыбалды Жайна
Жeтeкшi: Қобланов Жоламан

Aқтay. 2022ж

ҚAЗAҚCТAН PECПУБЛИКACЫ БIЛIМ ЖӘНE ҒЫЛЫМ МИНИCТPЛIГI
Eceнoв aтындaғы Кacпий тexнoлoгиялap жәнe инжиниpинг yнивepcитeтi
Тypизм жәнe тiлдep фaкyльтeтi

Қaзaқ филoлoгия кaфeдpacы

Пәнi: Ғылыми-зерттеу (жоба) жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі
Мaмaндығы КЯЛ 20-3

ТAПCЫPМA
кypcтық жұмыcты opындayғa apнaлғaн cтyдeнт
Тaқыpыбы: ХХ ғасырдың басындағы ағартушылы-демократтық бағыттағы әдебиеттің дамуы
тaпcыpмaны opындayғa (зepттeyгe) қaтыcты нeгiзгi cұpaқтap:
1.ХХ ғасыр басындағы ағартушы-демократтық әдебиеттің дамуы
2. Ұлттық әдебиеттің өзіндік ерекшелігі
3. Жаңа реалистік әдебиеттің, ағартушылық-халықтық бағыттағы әдебиеттң ерекшеліктері мен жаңашылдық сипаты
Негізгі әдебиеттер:
1. Бисенғали З. ХХ ғасыр басындағы қазақ романы.-Алматы: Өлке,2017.
2.ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ әдебиеті.-Алматы:Ғылым,2014.
3.Еспенбетов А. Сұлтанмахмұт Торайғыров.-Алматы:Ғылым,1992

Кypcтық жұмыcтың көлeмi:_32 бeт.

Кypcтық жұмыcты тaпcыpy мepзiмi __ ____ 2022 ж. дeйiн
Кypcтық жұмыc жeтeкшici ______Қобланов Жоламан___2022ж

Maзмұны

Кipicпe ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1. ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ДАМУ БАҒЫТЫ
1.1. Елдегітарихи жағдайлар мен саяси-әлеуметтік ахуал ... ... ... ... ... ... ..5-9
1.2. Алаш әдебиетінің негізгі идеясы ... ... ... ... ... ... ... . ... ..9-14
2.ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ АҒАРТУШЫЛЫҚ-ДЕМОКРАТТЫҚ БАҒЫТТАҒЫ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАР
2.1. Ұлттық әдебиеттің өзіндік ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14-20
2.2.. Жаңа реалистік әдебиеттің, ағартушылық-халықтық бағыттағы әдебиеттң ерекшеліктері мен жаңашылдық сипаты ... ... ... ... ... ... ... . .20-25
Қopытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25-26
Әдeбиeттep ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27-28

Ввввввввввввввввввввввввввввввввввв ввввввввввввввввввввввввввввввввввв ввввввввввввввввввввввввввввввввввв ввввввввввввввввввввввввввввввввввa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeл ллллллллллллллллллллллллллллллллллл ллллллллллллллллллллллллллллллллллл ллллллллллллллллллллллллллккккккккк кккккккккккккккккккккккккккккккaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaммммммм мммммммммммммммммммммммммммммммииии иииииииииииииииииииииииии ллллллллллллллллллллллллллллллллллл ллллллллллaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaккккккккккккккк кккккккккккккккккккккккккгггггггггг гггггггггггггггггггггггг

Кipicпe

Кypcтық жұмыcтың өзeктiлiгi: Егер біз қазақ халқының өткен өмірін мұқият қадағалайтын болсақ, онда адамдар өміріндегі ең маңызды оқиғалар қазақ даласы туралы ислам мен қазақ әдебиетін арнайы зерттеуге лайық деп айта аламыз. Қазақ ақындары мен Жировтың уағыздау өлеңдері арқылы исламды насихаттап, білімге шақыру.
С.Мұқанов, Б. Кенжебаев, Т. Кәкішов, М. Мырзахметов, Р. Бердибев, А. А. Дербісалин шығармаларынан алдыңғы толқын мұсылмандық білімге, әдеби үдеріске және сол кезеңнің бағытына арналғанын білеміз. Сонымен қатар қазақ әдебиетінде ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы діни және білім беру үрдістері, соның ішінде исламды қалыптастыру, халық арасында насихаттау, діни және білім беру үрдістері, Ғ. Тұяқбаев, Ұ. Байбосынов, Б. Жүсіпов, Д. Сатемирова, Ф. Жұмажанова, с. Жұбандықұлы және т. б. арнайы зерттеу тақырыбы жаңаша зерделенді. ғалымдардың еңбектерінде Бүкіл кезеңнің әдеби мұрасы және жеке авторлар көтерген мәселелер зерттеледі.

Кypcтық жұмыcтың мaқcaты - Зерттеу жұмысының басты мақсаты - ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезінде өмір сүрген ақын-жыраулардың діни-ағартушылық бағытта жырлаған өлеңдеріне ғылыми тұрғыдан талдау жасап көрсету;
Кypcтық жұмыcтың мiндeттepi: Қазақ әдебиеті тарихында маңызды және
- Елдің тарихи жағдайы мен саяси және әлеуметтік жағдайына шолу жасау;
- Араш әдебиетінің негізгі идеяларын анықтаңыз;
- Сол кездегі жалпы әдеби процесс, ондағы түрлі тенденциялар
- Ұлттық әдебиетті саралау;
- Неореалистік әдебиеттің, оқу әдебиетінің және халық әдебиетінің сипаттамасы
Кypcтық жұмыcтың зepттey бoлжaмы-. Қазақ әдебиетінің ғасырлар бойы қалыптасқан даму жолы халқымыздың рухани дүниетанымының көркемдік ойлау жүйесін көрсетеді. ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы діни және ағартушылық бағыт оң сипатпен сипатталды. Ол сол кездегі Қазақстан халқы бастан кешкен түрлі саяси және әлеуметтік жағдайлар мен оқиғаларды сипаттайды. Сол дәуірдегі адамдардың тағдырымен, ислам дінімен, сахабалар мен Пайғамбардың өмірімен, сондай-ақ Аллаһ арқылы адамдарды оқыту мен дамытудың ерекше сипатымен байланысты рухани-адамгершілік мақсат қою идеяларына ерекше назар аударыңыз.
Кypcтық жұмыcтың тeopиялық мaңыздылығы- 20 ғасырдың басында қазақ халқы саяси аренаға шықты,
ХХ ғасырдың басындағы Қазақстан халқының тәуелсіздігі мен азаттығы
Қазақ халқының азаматтық бостандыққа ұмтылысы азиатизм идеясының таралуына ықпал етті
Сонымен қатар, қазақ жұртшылығының сөгісінен кейін мені жалқаулық пен алауыздық қызықтырды.
Кypcтық жұмыcтың құpылымы - кypcтық жұмыc кipicпe,қopытынды, eкi тapayдaн тұpaды. Жұмыc coңындa пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тiзiмi бepiлгeн.

Кypcтық жұмыcты зepттey пәнi - Ғылыми-зерттеу (жоба) жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі

Кypcтық жұмыcтың әдicтepi
Тeopиялық әдicтep,бaяндay,жүйeлey,тaлдay,capa птay,қopытy жәнe тәжipибeдeн өткiзy.

1. ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ДАМУ БАҒЫТЫ
1.1. Елдегітарихи жағдайлар мен саяси-әлеуметтік ахуал
ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінің даму процесі қазақ қоғамының саяси және әлеуметтік жағдайларынан ажырамайтын болды. Әдеби шығармалардың көркемдік және идеологиялық табиғаты, олардың ішкі құбылыстарының табиғаты, тіпті жалпы өзгерістер әлеуметтік қатынастар мен дүниетанымдар аясында қиын кезеңдерде ғана қабылдануы мүмкін. Бұл уақыт кезеңі қазақ қауымы үшін тарихи қиын болады ...

Дәл осы уақытта Араш тайпасының басшылары қозғалысқа бейімделіп, арашистердің халықтық қызығушылығын көрсетті және биліктің билігіне айнала бастады. Бұл большевиктік партия да қазақ жерінде тамыр жайып, оң күшке ие болып, қақтығыстарды күшейтті. Нәтижесінде екі ғасырға жуық уақытқа созылған Қазақстанның Ресей құрамына кіруінің ұзақ процесі аяқталды және Ресейге таралған империализмнің темір өзегі дала өміріне еркін енді. Ең бастысы-капиталистік қатынастар, сауда мүдделері, өсу бағыты және қатыгез отарлық жоспарлардың барлық салдары. - Мен сенің Білгеніңді қаламаймын, сенің Білгеніңді қалаймын, сенің Білгеніңді қалаймын, менің не қалайтынымды Білгеніңді қалаймын. "Ақша" қайдан келеді. "Бай ел-Дархан атақты қазақ жерінде тонау, тонау, тегін әл-ауқат және жеңіл олжа саласына айналды. Жерге концессияларды, мыс ресурстарын, жалдамалылардың ағымын ашып, Кулаев елі тартылды, жергілікті феодалдар мен патша үкіметінің губернаторлары елді басқару жүйесін нығайтып, тонап, қысым көрсетіп, дамуға кедергі келтірді".
Осы түбегейлі өзгерістің нәтижесінде Қазақ ұлттық әдебиеті жандана түсуде. Осылайша, қазір ұлттық әдебиеттің "бар" екендігі түсінікті, ал цензура мен бақылау ЕО-ға өтті. Қазақстандық жаңалықтарда, баспа басылымдарында және кітаптарда жаңа жолдарды ашыңыз және дамытыңыз. Алайда ұлттық әдебиеттің, поэзияның, жанрлар мен бағыттардың идеялық және көркемдік құрамы барған сайын шынайы және жаңа бола түсуде. Жер, елдің теңдігі, халықтың түрлі топтарында көрініс тапқан еркіндік, білім - осының бәрі әдебиеттегі өзекті мәселеге, негізгі сөзге айналды. ХІХ ғасырдағы рухани жетілдірудің күрделі процесі әдебиет пен өнердің белгілі ағартылуына әкелді. Енді ХХ ғасырдың басында Еуразия кеңістігінде пайда болған тиімді саяси және революциялық құбылыстар тәуелсіз байланысқа айналмаған мүлдем жаңа, кейде қоғамдық-саяси рөлді ұсынды, әдеби қызмет, әлеуметтік көркем сөздердің, ақындар мен жазушылардың әлеуеті қазақстандық қоғамда бұрын-соңды болмаған мәнге ие болды, қазіргі уақытта елде нөмірлер өте аз. .

Бірінші орыс революциясының зардабынан кейін дала еңбеккерлері арасында түрлі деңгейлерде түрлі басылымдар шығаратын газеттер, журналдар мен кітаптар таралды. 1907-1917 жылдары "Қазақ газеті", "Қазақ", "Айқап", "Алаш", "бірлік түй", "Сарыарқа", "Үш жүз", т. В 1918-1919 жылдары қысқа мерзім ішінде басып шығарылды журнал "Абай", негізделген Жусупбеком Аймаутовым және Мұхтар Әуезовпен. Уақыт шектері ұлттық әдебиет пен мәдениетті жаңа деңгейге шығарды. Бұл журналдарда біреуі жарияланады, ал екіншісі тоқтайды. Этикалық, әдеби және әлеуметтік мәселелер ұлттық тақырыптарда көрініс табады. Әр түрлі оң пікірлер. Орынбор, Семей, Қазан қалаларындағы баспалар мен баспалар. Бірақ қозғалыстың бетбұрыс сәті туралы хабарлаған көптеген жарияланымдардың тағдыры оңай болған жоқ. Оған тұруға көп уақыт кетті, олар жабылып, бірінен соң бірі тоқтады. "Қазақ" газеті мен "Айқап" журналының баспа басылымдары осы жерде үлкен тарихи орын алады және қазақстандық қоғамның кең ұлттық мүдделерін білдіреді. Ахмет Байтұрсынов пен Мұхамеджан Серариннің басшылығымен қазақ әдебиетінде қазақ халқының проблемалары тарихи контексте ерекше орын алмайды.
Цыганков Қазақстан халқының алғашқы ұлы дамуын бейнелейтін алға бастайтын жолды көрсететін жағдайды ілгерілетуге тырысты. Екі шығарманың қайшылықтары мен айырмашылықтары, сайып келгенде, сол кездегі ерекше әлеуметтік-саяси жағдайдың нәтижесі болды. Олар баяғыда жарияланып, жүйелі түрде жарияланып отырғанына және елімізде зор бедел мен айрықша алғысқа ие болғанына қарамастан, "Қазақстан" газеті небәрі екі жыл ғана жарық көріп келеді. Меніңше, мен журналистика, өнер және журналистика үшін бір уақытта келдім. Сөз өнері Қазақстанның, қазақ халқының ауасын көркейтуге және суреттеуге күш-жігер жұмсалып, олар қиын кезеңдерді басынан өткеруде. Осы хатпен бірге дәстүрлі суретшілер тобы романдар мен жаңалықтарды, ұлттық саясат пен әлеуметтік нанымдарды көрсетті. ...

Ақынның шығармашылығы туралы естелік басталды. 1905 жылы Абайдың әдеби хатшысы Нұрсейіт араб әріптерімен жазылған өлеңдерін аударған. Бес жыл ішінде үш ұлы ақынның (1905, 1907, 1910) қолжазба жазбалары жасалды. 1909 жылы бұл шығармалар Санкт-Петербургте "қазақ ақыны Ибрагим Құнанбайдың ұлы"атты кітапта толық жарияланды. Жинаққа енген Кәкітай Ысқақұлы Құнанбаевтың "Абай (Ибрагим) Құнанбайұлы өміри" атты мақаласы әлі күнге дейін ең құнды шығармалардың бірі болып саналады. Кітапты жарыққа шығарудың бастамашысы Кәкітай сырластың досымен құрдас болған Әлихан Бөкейханов екенін бәріміз білеміз. Абай мұрасы Орынбор (1916), қазан және Ташкенттегі (1922) жинақтарда жарияланды. Ташкент баспасы Абай кітабы Қазан басылымынан кейінгі үшінші басылым екенін хабарлады. Ақынның өлеңдері студенттер арасында үлкен сұранысқа ие, әсіресе комитет агенттігі жариялаған Жергілікті аймақта. Кітапты әзірлеуді бастаған Нәзір Төреқұлов "әртүрлі әлеуметтік" мәселелерге қатысты емес екенін айтпағанда. "Көшбасшылар: Халил Дос-Мұхаммедов және Уәли хан Омаров. "1916 жылы Орынборда "Абай Терме" жинағы шықты - әрине, бұл ақын шығармаларының төртінші басылымы. Он үш жыл, мектепті бітіргеннен кейін төрт жыл, сол кездегі жағдайды ескере отырып, олар ерекше қамқорлық көрсетті. Әрине, бұл қазақ халқының рухани өміріндегі ұлы құбылыс. Қазақ кітаптары бұрын да, кейінірек де басылып шыққанымен, ақынның шығармашылық өмірі мен қызметіне ерекше назар аудара отырып, олар әр түрлі дәрежеде осындай дәйектілікпен шығарылды және насихатталды.
1.2. Араш әдебиетінің негізгі идеялары
ХХ ғасыр қарқынды әлеуметтік құбылыстар мен бұрмаланулар ғасыры болды. Ұлттық тарихи сана қайта түлеп, жаңаруда. Алашев, в.в. қоғамдық сананы дамыту мәселелері В. В. Алашев. Бұл жазушылар, жаңа қоғам мен елдің қайраткерлері. Саяси күрестің маңызы артты. Сонымен бірге, қоғаммен байланыстың жеделдеуімен, әдеби жаңару көкжиегінде түрлі өнер туындыларының жариялануының өсуімен клиенттер үшін білім базасына айналды. Жеке және кәсіби хаттардың барлық негізгі түрлері әртүрлі деңгейлерде көрінеді. Әдеби сын, әдеби сын, проза түрлері, аударма және драматургия жедел даму тенденциясын көрсететін күтпеген жаңалыққа ие.
"Алаш" ардагерлері Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов ұлы қазақ ақынының мұрасына арналған сапалы шығармалар жариялады. 19 ғасырдың соңында қазақ әдебиетінде бұрын-соңды болмаған беделге ие Абай мен реалистік көркемдік білім дәстүрі қалыптасып, ұлттық тігін шеберлігінің тілектері, мақсаттары мен нысандары түпкілікті анықталып, бекітілді. Абайдың соңғы деректі фильмі шынайы мінез-құлықты, жаңа бағыттағы кең ауқымды бағыттарды көрсетеді. ХХ ғасырдың алғашқы он-жиырма жылында қазақ әдебиетінде Шәкәрім Құдайбердіұлының, Мағжан Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Жүсіпбек Аймауытовтың, Міржақып Дулатовтың шығармалары ерекше орын алды. Міржақыповтың "Оян, қазақ" бұл кітабы "қуыр елім, қазагім", өйткені ол "қанжыл әмірген" деп жазылған, Абай отбасының жалғасы болып табылады. Осы уақытта Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәбит Дөнентаев, Мұхамеджан Сералин, Бернияз Құлеев, Спандияр Көбеев және басқа да таланттар ақындық шабытқа және қоғам қайраткерлерінің қызметіне толы.
Елдің мақсаттарын, оның тарихын, мәдениеті мен әдебиетін мойындаған ұрпақ ертең өз елі үшін күресіп, оны қару-жарақпен қорғайды деп айтуға болмайды. Бүгінгі ұрпақ біздің еліміздің болашағы туралы кешегі күндерді білуі және бағалауы тиіс. Оның ішінде Араш-аристің мұрасы-халқымыздың рухани өміріндегі ең қасиетті байлық. Бүгін Араш зиялыларының шығармалары жазылып, талқыланады. Олар бүгінгі ұрпақтың игілігі үшін пайдаланылуға тиіс. Ғалымның басты міндеті Д.Қамзабекұлы бізге былай деді: "Араш рухының міндеті - өзі туралы ойлауды үйрену, олар не істегілері келетіні туралы ойлау, ұлттық мүддеге сай келетін нәрсені өлшеу және бағалау"[1]. Біз қазіргі уақытта ұлттық рухтың жетіспейтінін түсінеміз, өйткені рух ана тіліміздің көшбасшысы бола алмайды, сондай-ақ асыл мемлекеттік дінге, рухани құндылықтарға және адами қасиеттерге айнала алмайды. Сондықтан, біз айтып отырған ең өзекті мәселе - ұлттық рухты оятып, өзінің байырғы халқымен бірігуге бар күшін салатын "Араш" аманаты. Араш азаматтарының көпшілігі елдің мүдделері үшін жанқиярлықпен күресіп, жол бойында өмірлерін қысқартқан ерлер мен әйелдер. Қуғын-сүргінге ұшыраған Азаптауларға қарамастан, олар маңызды қоғамдық жұмыстармен айналысып, әдебиет, Журналистика, журналистика, сын, ғылым және аударма салаларында бай мұра қалдырды. Араш Арис - табиғаты бойынша дарынды адам. Бұл ұрпақта біз қазақтардың әдет-ғұрпында өстік, мұсылман жазуы туралы білдік, сеніммен тамақтандық, аралдағы дереккөзді білдік, содан кейін Джадиша, орыс тілі және бірнеше тілде сөйлей аламыз. Мен сізге айтуым керек, бұл өз заманының ақылды зиялылары, үлкен мәдени қалаларда білім алған және әртүрлі кәсіптегі адамдар.
ХХ ғасырдың басында ұлттық ояну дәуірінің отты періштесі Сұлтанмахмұт Торайғыров арашты өз ұранымен алып, Құрметті Араш азаматтарына шын жүректен үндеу тастады. Ол барлығын Бостандық, сөз бостандығы үшін күресуге, елді қорғауға, біртұтас ту астында бірігуге және бірігуге шақырды.

2.ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ АҒАРТУШЫЛЫҚ-ДЕМОКРАТТЫҚ БАҒЫТТАҒЫ АҚЫН-ЖАЗУШЫЛАР
2.1. Ұлттық әдебиеттің өзіндік ерекшелігі
Әр түрлі әдеби мұралардан, әдебиеттерден және жаңалықтардан айырмашылығы, ХХ ғасырдың басындағы ширек ғасырды 1905-1907 жылдардағы террор кезінде, Ресей биліктен әлсіреген кезде, большевиктік партия "босаңсыған"кезде, Ұлттық тағдыр мен жадының жалынымен жұтылған қазақ әдебиетінің тұлғасын бейнелейтін ұлттық жаулап алу сәті ретінде қарастыруға болады. оны Шенгенге қойып, ол өз халқы, елі туралы ойлана бастады және келесі бірнеше күнде кетіп қалды. . . . .

Екіншіден, Қазақстанның қоршаған ортасының ішкі қажеттіліктері күрделі әрі қарама-қайшы кезеңді бастан өткеріп жатқаны анық. Хаттар, әдеттегідей, осы процестің артындағы құбылыстың түпкі себебін ашады. Осылайша, қазақ әдебиеті ХХ ғасырдың басында ойлаудың, өнер тарихының, зерттеу түрлерінің, түрлі тақырыптардың, жанрлардың, мазмұнның және музыканың жаңа ұлттық әдеби түрлерінің бірі болды. Өкінішке орай, мұның бәрі қазақ әдебиетінің шығармалары және олар әдебиет тарихында он бес-жиырма жыл бойы лайықты бағаланбаған. Қазан айынан кейін, Кеңес жүйесі тізгінді өз қолына алған кезде, қазақ әдебиетінің екі ғасырында "олиар" толығымен теріске шығарылды, бұрмаланды және біртіндеп қараңғылыққа еніп, Карпастың қақпалары жабылды.

Сонымен қатар, сіздің кемшіліктеріңіз бен жетістіктеріңіз сізге қажетті барлық табиғат пен үлгілерді қамтыса да, Қазақ әдебиеті сіз қазақ жерінде Болған кезіңіздегі ұлттық өнердің табиғи табиғатын көрсетеді. Бір кездері ел әдебиетінде одан әрі дамуды қажет ететін аймақ болған. Теріс уақытша деректер
Бірте-бірте бұл хаттар Кеңес дәуіріне дейін жетті. Бұл кезеңде біз заңның ұзақтығы мен қысқалығына қарамастан, жазу тарихындағы әртүрлі кезеңдер арасындағы сипаттамалық заңдылықтарды толық ашу туралы айтамыз.

ХХ ғасыр әдебиетінің басталуы ширек ғасырды қамтығанмен (шартты түрде 1917 жылы Қазақ АССР құрылған сәттен бастап), "1900-1917 жылдардағы хаттарды"нақтылау қажет. Екі ғасыр бойы қазақ әдебиеті үлкен артықшылықтарға, сондай-ақ қазақ тарихының маңызды беттерінің түпнұсқалығын көрсететін әдеби және көркем білімнің мысалдарына ие болды. Сондықтан ақындар мен жазушылар саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болғанына қарамастан, жазушылар әрқашан осы кездегі жазушылықтың өзекті мәселелеріне назар аударды. Алайда, Кеңес Одағының ыдырауына және Қазақстанның Тәуелсіздік алғанына дейінгі жылдарда, Араштың батырлары белгілі болғаннан кейін, осы дәуір әдебиетіне ашық қызығушылық пайда болды.

ХХ ғасырдың басында әдеби процесс толығымен зерттеліп, әртүрлі сапалы ғылыми жұмыстар, зерттеулер мен оқулықтар жарық көрді. Сәбит Мұқановтың" 20 ғасырдағы қазақ әдебиеті "(1932), Бесенбай Кенжебаевтың" 20 ғасырдағы қазақ хандығының әдебиеті "(1956, 1993), Есмағанбей Ысмайыловтың" 20 ғасырдағы қазақ Бельгібай Шалабаев "(1968), Әнуар Дербісалиннің" қазақтардың Демократиялық хаттары "(1966), Тұрсынбек Кәкішевтің" қазақтардың Демократиялық хаттары " (1966), Тұрсынбек Кәкішевтің" қазақтардың Демократиялық хаттары "(1966), Тұрсынбек Кәкішевтің" қазақтардың Демократиялық хаттары " (1966), Тұрсынбек Кәкішевтің "қазақтардың Демократиялық хаттары" (1966), Тұрсынбек Кәкішевтің "қазақтардың Демократиялық хаттары" (1966),Тұрсынбек Кәкішевтің "қазақтардың Демократиялық хаттары" (1966), Тұрсынбек Кәкішевтің" қазақтардың Демократиялық хаттары " (1966), Тұрсынбек Кәкішевтің "сын сапары" (1971)," қазақ әдебиеттану тарихы "(1994), Айқын Нұрқатовтың" Абайдың ақындық дәстүрі "(1966), Бүркіт Ысқақовтың" қазақ-Тамил әдеби байланысы " (1966), Т.. 1976), " ХХ ғасырдағы Қазақ әдебиеті. Алдын ала - нақты уақыт режимінде. Антология" (1983), Зейнол Бисенғалиевтің "ХХ ғасыр басындағы қазақ романдары" (1977), Дикан Қамзабекұлының "әдебиет және әдебиет" (2002) және т.
Негізгі еңбектері: "ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті" (1994), "қазақ әдебиетінің тарихы" (2 кітап, том). II, 1965), әдебиет және өнер институтының ғалымдар тобы. Қазақ КСР Ғылым академиясы М. "қазақ әдебиеті тарихы" академиялық басылымдарының көпшілігін (Т. II, 2 кітап, 1965) ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетін егжей-тегжейлі талдау және бағалау мүмкін емес. Сол дизайндағы тапсырмада кейбір қате тұжырымдар жасалды. Ағарту дәуірінің көптеген шығармалары мен өлеңдерінде сөздер жетіспейді немесе олар мүлдем қабылданбайды. Қазір жұмыс бар (мысалы, Сералин "Топжарған"туралы аңыз).

ХХ ғасырдың басында қазақ ортасында Гуоксин не болды? Дәл осы жерде әдеби жазудың ең жақсы үлгілерімен таныс және өз елінің өткені мен болашағы туралы толық Moderna-ға ие мықты ақын-жазушылар, талантты суретшілер тобы пайда болды. Бұл толқынның ортасында Шәкәрім, Міржақып, Мағжан, Ахмет, Жүсіпбек тұрған. Айта кету керек, Қазақ ұлттық әдебиетіндегі жаңа кезең толқындардың күші туралы айтады. Қазақ өлеңдерінің мазмұны, өрнегі мен рухы жаңа мазмұннан бастау алады. "Оян, қазақ" ұлттық әндердің жаңа күнін атап өтіп, дауыл сияқты көпшіліктің назарын аударды. Қарқаралы петициясының қатысушысы, жиырма бес жасында Мырзакип Дулатов (1885-1935) қазақ өңіріндегі инновациялар туралы алғашқы поэтикалық жаңалық "жай ғана ұйықтама, оян"атты мақала жазды. "Уфаның акуласы" ояныңыз, қазақтар! Кітап жарыққа шыққаннан кейін " (1909) ақындар мен қала тұрғындарының үні алыстан естілді. "Неге қаламның жанында отырмасқа" деген қызықты идея пайда болды және ол қазақтарды бірігуге және бірігуге шақыратын азаматтық ынта-жігерге толы қуатты жаңалықтар әніне айналды.
Бірлік жоқ-бұл халық,

Демек, өткен жылы дәл осындай сызық! -

"Мен білмеймін", - деді ол. "Қажет ғылым және magic", "Надандық" іздеген түнектен шығу. Қой Салбокселикти, лежащая жоқ "Оян, қазақ!", - деді ол. Міржақып Ресей азаматтығына поэзия тілінде енген жылын, Қазақстан жері бөтен қолға өткен жылын атап өтеді. Жариялануы керек күндер мен деректер адамдардың жадында сақталады, ақын еске алады және т.б. Бұл Абайдың әлеуметтік-философиялық ойлауынан кейінгі серпінді қадам. Қазақ қауымының мәні осында, және ақын Тундериненнен бірнеше күн өткен соң "Оян, казак!", "Поговорим о том, чего ол выдумал. Абай атындағы Рухани өнер мектебінде дәріс оқыған қазақ ақындары туралы да осыны айтуға болады.

Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов дана Абайдың реалистік көркемдік дәстүріне есік ашып, абайтанудың негізін қалады.

2.2. Неореалистік әдебиеттің, оқу әдебиетінің және танымал әдебиеттің инновациялық сипаттамалары мен табиғаты
Нео-реалистік әдебиеттің, ағартушылықтың халықтық әдебиетінің табиғаты мен жаңашылдығы ХХ ғасырдың басындағы шығармалар мен әдеби басылымдарға көбірек оралады. Мұнда әдебиеттегі даму заңдарында байқалған екі бөлікті ажырату қажет. Ең алдымен, ХІХ ғасырда, әсіресе ғасырдың екінші жартысында Қазақ әдебиеті интернетте Шығыс әдет-ғұрыптарының беделі мен дәстүрлерін сақтай отырып, терең тамыр жайған, ал дін мен әдебиеттің таралуы белгілі бір беделге қол жеткізген.

"Өлеңдер кітабы" - өте қарқынды бағыт. Бұл процесс туралы жаңа деректі фильмде олар өз орнын, орнын және орнын тапты. Енді біз өмір сүріп жатқан әлемде, өмір сүріп жатқан әлемде Мағжан Жұмабаевтың өзі өзінің мақалаларында, аудармаларында, оқулықтарында және оқу жұмыстарында "ғылым"әлемінен Еуропалық ғылым мен мәдениетке деген өзінің көзқарасын ашық жазды. Мұхтар Әуезовтің айтуынша, " маған Мағжан, Еуропа, жарқыраған әшекейлер ұнайды. Мен өзімді қара қордалы ауылында туған қазақ ақыны сияқты сезінемін, ол еуропалық мәдениет және сұлулық сарайында Залау қызының аркасын көрді. Мағжан-үлкен мәдениеті бар ақын. "Мағжан Уфа, Омбы және Мәскеуде білім алып, в.Я. Брюсовтың "Қазақ Пушкині" атанды. "Бұл Ма Чжанның шығыс мәдениетіндегі ең ықпалды және көрнекті тұлғалардың бірі.", "Хайрулла Махмудов).
Ғылыми және рухани әлемнің бұл бағыты дамудың үлгісі болды. Ол кезде Қазақстан өкілдері, ұлтшыл қайраткерлер мен зиялы қауым барлығы дерлік еуропалық білім алып, Ресейдің кәсіптік білім беру орталығында оқыған. Олар сонымен бірге ХХ ғасырдың басындағы саяси өмірге белсенді қатысты. Алғаш рет елдің батысы мен шығысында олардың қолында үлкен идея пайда болды.

Дәл осы сәтте жаңа алфавиттік бірліктің дамуы жүріп жатыр, жаңалықтар платформаларының өнері қалыптасуда, сонымен қатар халықтық Үнді ұлттық өнерінің сөздері мен кейінгі өмір өкілдері жекелендірілуде. Бұл екінші бөлім. Бұл үрдіс туралы есеп әнде бұл ән негізінен халыққа жақын екенін айқын көрсетеді. Уақыт өте келе мен білетін әндер уақыттың лайықты рухын алып келді және ән айту одан әрі дами берді. Шал ақынның шығармаларынан басталған Көтешке негізделген поэтикалық әндер мектеп әзірлеген Абай дәстүрімен ең үлкен байланыс нүктелерінің біріне жетті. Басқаша айтқанда, жаңа мектеп пайда болды. Осыған байланысты поэтикалық стильдің мазмұны да өте маңызды.

Кейінірек ХХ ғасыр әдебиетінің бас жазушылары болған адамдардың бірінші, екінші және үшінші кітаптарында олардың көпшілігі осы жерде жарық көрді. 1907 жылы Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің үш сериясы оқырмандардың қолына түсті ("қазан"," киім"," біз көп уақытты қажет етпегендіктен көріп отырмыз","Сарыарқадан келген адам"). Ақынның айтуынша, баспада 1905 жылғы Ресей революциясының әсерінен үш кітап жарық көрді, ал он екі мың рубль еркін және ашық көріністерге бөлінді. 1905 жылы Уфада "УАК-тек" атты Сәбит Дөнентабтың "База"атты жинағы жарық көрді. Сакон Севлиннің" қария "(1914), Мағжан Жұмабаевтың" Шолпан "(1912), Нұржан Наушабевтің" Алаш "(1910), " Оян, қазақтар!"(1909), Бекет Өтетілеуовтың" жиған - Терген " (1914) жинағы, ол осы кезеңде жоғарыда аталған басқа кітаптардың жазылу рухы мен бағытын толық көрсетеді.
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың еңбектері жиырма жеті жыл ғана өмір сүрді және осы уақыт ішінде үлкен көркемдік мұра қалдырып, шығармашылыққа шындап бағынды. Алғашқы кітап қайтыс болғаннан кейін 1922 жылы ғана жарық көрді. Бұрын бұл жұмыстар бүкіл ел бойынша журналдарда таратылды. "Во сне", "бұл Не?"", "Қымыз"," итаршы"," Студенттік ой"," Жас жүрек"," неге маған мұны істеу керек", "алты фут" және т.б. Бұл өлең ("Қазақстан", 1 наурыз 1913 ж., № 4) - бұл өнер туындысы, өйткені ол ақынның азаматтық аспектілерін айқын көрсетеді. Ол: "ХХ ғасырдың басында, менің туған айымда және менің туған айымда", - деді. - деді ол жігерлендіретін алғы сөзбен. "Араштың ұранында" (1917) Сұлтанмахмұттың қаламынан ұлт-азаттық ойдың ашық үні естіледі. Тұтастай алғанда, әсіресе ақынның барлық шығармалары 1920 жылдары жазылып, сол кездегі қазақ әдебиетінің жай-күйі, мүмкіндіктері мен үрдістері айқын көрініс тапқан. "Сәнді өмір" - өлмес рухтың мысалы. "Кедей" әні-жоғары көркемдік және тарихи маңызы бар шығарма. Алғашқы "Камал суру" романы-қазақ реалистік әдебиетіндегі ең ірі шығармашылық құбылыстардың бірі. Ақынның шығармашылық өмірі бір мағынаға ие, үш рет академик Серік Қирабаев (студенттік әндер 1907-1911 жылдарды қамтиды, "Айқап" 1912-1913, "Семейдегі тағдыр салаты" 1917-1918) табиғат ақынын "ойдан шығарылған батыр" деп сипаттады. санаға тез енген қайғылы және қайғылы азаматтық әндер, олардың кейбіреулері жақсы ойластырылған және ойластырылған. Абай Маркхамның жиі айтылатын кейбір әндері бұл картиналарды көбірек шығарады. "Сарыарқадағы жаңбыр" - бұл 1917 жылғы интернеттегі қазақтардың өмірін бейнелейтін шығарма және ол шынымен де қолданылатын технологияда.
Көптен көрмедім жаңбыр, иссохший және күйдірілген.,

Жоқ, жоқ, жоқ.

"Мен білмеймін", - деді ол. ,

Аузында тұра алмады, ол тілін шығарды.

Бұл Сарыарқамен болаты,

Құдай жаңбыр жібермейді , --

Бұл өлең үміт, арманға толы, ақын Сарыарқаның жаңбырын еркін сезінгендей сезінеді.

"Мен білмеймін", - деді ол. ,

"Мен білмеймін", - деді ол. , --

Алты өлеңде аталған" Итаршыга " поэмасында азаттық кезеңі де сипатталған.

Сұлтанмахмұт Торайғыров " 1) Қазақ әдебиеті тарихындағы ең ерте жазушылардың бірі болып табылады; тұңғыш рет өлеңмен роман жазды; 2) қазақ әдебиетінде поэзия, философия және лирика жанрын құрды; 3) қазақ әдебиетінің шынайы мәні болып табылады "бұл Сұлтанмахмұт ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Ұлттық рухани құндылықтар негізіндегі адамгершілік тәрбиесі
Қазақ - парсы әдебиеттерінің ортақтастығы
Сақтардың мәдениеті мен өнері
ТӘЛІМ - ТӘРБИЕНІҢ ТҮП - ТӨРКІНІ ХАЛЫҚТЫҚ ПЕДАГОГИКА
Корқыт ата кітабы
Алтын адам туралы дерек
Жаңаөзен - Маңғыстау облысындағы қала, қаланың әкімшілік орталығы
Қазақ фольклорындағы Кенесары бейнесі
Қазақ халқының әдеп ғұрыптары
Халық ауыз әдебиетінің жанрлары
Пәндер