Алмагүл 35/10 кВ-тық қосалқы станциясын қайта құру

Кіріспе
1 Жобаланушы қосалқы станция ауданының сипаттамасы ... ... ... ... ... ... 8
2 Электрлік жүктеменің графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
2.1 Жалпы тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10
2.2 Электрлік жүктеменің тәуліктік графигін тұрғызу ... ... ... ... ... ... ... ... .10
2.3 Жүктеменің ұзақтығы бойынша жылдық графигін тұрғызу ... ... ... ... ..11
3 Қосалқы станция орналасатын жерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
3.1 Жалпы тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
3.2 Электрлік жүктеменің орталығын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
4 35/10 кВ қосалқы станцияға күштік трансформатор таңдау ... ... ... ...14
5 35/10 кВ Қ/С.ның электрлік жалғану схемасын таңдау және қысқа
тұйықталу тоғын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
5.1 35/10 кВ Қ/С.ның электрлік жалғану схемасын таңдау ... ... ... ... ... ... ...20
5.2 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
6 Электрлік аппараттарды таңдау және оларды қысқа тұйықталу
тоғының әсеріне тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
6.1 Коммутациялық аппараттарды таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... 23
6.2 Шиналарды таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
6.3 Изоляторларды таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
6.4 Тоқ трансформаторларын таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
6.5 Кернеу трансформаторларын таңдау және тексеру ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
6.6 Асқын кернеу шектегіштерді таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
7 Өз қажеттіліктері және оперативті тоқ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...34
8 Электр желілерін ақаулық режимдерден қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
8.1 Күштік трансформатор қорғанысының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
8.2 Қорғаныс және автоматиканы жалпы баяндау ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... 42
9 Технико.экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .45
10 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
10.1 Негізгі тәртіптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .50
10.2 Қосалқы станцияның жерге қосу құрылғысының есебі ... ... ... ... ... ... 50
10.3 Қосалқы станцияны найзағайдың тікелей соғуынан қорғау ... ... ... ... ..52
11 Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
12 Дипломдық жоба сызбаларының тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..56
13 Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Электрлік желістердің жүйелі түрде өркендеуін талап ететін, электр тұтынудың үздіксіз өсуі тән нәрсе. Электрді тұтынудың артуы тұрғындар санының ұлғаюы және өнеркәсіптің дамуына ғана емес, сонымен қатар электр энергиясының халық тіршілік әрекетінің барлық салаларына үздіксіз енуіне де байланысты. Электр энергия шығыны қалалардың тұрмыстық қажеттіліктерінде және үй-жай шаруашылығында өсуде.
Өзіндік электрмен жабдықтау жүйесі бар ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен мекемелер маңында қалалық түрдегі кішігірім қалалар және ауылдар айтарлықтай жиі орналасады. Осындай елді мекендерді қоректендіру үшін жақын тұрған кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесімен байланысты электрмен қамтудың қарапайымдау жүйесі құрылады.
Қаланың өлшеміне байланысты, оның аумағында орналасқан тұтынушыларды қоректендіру үшін электрмен қамтамасыз етудің сәйкесінше жүйесі қарастырылуы тиіс. Заманға сай және ұтымды орындалған электр желістері бар ірі қалалар үшін, әр түрлі қызметтің және әр түрлі кернеу желістерінің бірлесіп қолданылуы тән нәрсе.
Электрмен қамту жүйесі өнеркәсіптік кәсіпорындар, электрленген транспорттар т.б-ларды қоса, қаланың барлық тұтынушыларын қамтиды.
Қалалардың электрмен жабдықтау жүйесін құру принципін талдау, осындай жүйелерді ұтымды жүзеге асыруды таңдау барысында туындайтын, негізгі міндеттерді анықтауға мүмкіндік береді.
Оларға жататындар: Жүйені тұрғызудың схемасын таңдау; торап кернеуінің шамасы және энергияның түрлену (трансформация) саны; электрмен жабдықтайтын және тарататын желістердің негізгі элементтерінің қолайлы параметрлерін анықтау.
Ғылыми-техникалық прогрестің салдарынан жоғарғы тиімділіктегі өнімдердің жаңа түрлері мен үлгілері - энергетикалық жабдықтар мен құрылғыларды, прогрессивті конструктивті және электротехникалық материалдарды, қазіргі заманғы релелік қорғаныстардың, автоматиканың, басқару және байланыстың микропроцессорлы кешендерін меңгеру жүргізіледі.
Қазақстанның рыногына алдыңғы қатарлы әлемдік өндірушілердің жаңа заманғы коммутациялық жабдықтары ене бастады. Қажетті жағдайларда отандық өнімге жалпы бейімделу отандық стандарттарға және республикадағы қажетті сертификацияға сай келетін, көбірек жетілдірілген импорттық жабдықтар және электротехникалық материалдар қолданумен ақталады. Тораптық объектілерді қазіргі заманғы талаптарға сай тиісті эксплуатациялық жағдайға келтіру – бұл өте кең ресурсті, көп еңбекті және ұзақ жұмыс. Таратқыш тораптардың жоғары капитал сиымдылығын есепке алғанда, инвестицияның қажеттілігін және мемлекеттің ат салысуын ескеру қажет.
Қала территориясында орналасқан тұтынушыларды қоректендіру үшін, энергетикалық жүйенің электрлік желістерімен салыстырғанда өзіндік сипаттық ерекшеліктері бар, электрлік желістің арнайы жүйелері құрылады. Бүгінгі таңда осындай тораптар қалаларды электрмен қамтамасыз етудің ерекше тәртібін түзеді.
Қалаларды электрмен жабдықтау жүйесі - қала территориясында орналасқан және оның тұтынушыларын электрмен қамтуға арналған электрлік желістердің барлық кернеулерінің жиынтығы деп түсіндіріледі. Жүйенің бір жағы қорек көзімен, ал екінші жағы электр желістерін тұтынушыға қосумен шектеледі. Қалалар электрэнергияның ірі тұтынушылары болып саналады, яғни онда ел қоныстанушыларының жартысы тұруымен қатар, өнеркәсіптік кәсіпорындардың да көптеген саны орналасқан.
13 Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Федоров А.А., Старкова Л.А. «Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования» Москва, Энергоатомиздат,1987, 367 с.
2 Каганов И.Л. «Курсовое и дипломное проектирование» М. Колос,1970, 303с.
3 Рожкова Л.Д., Козулин В.С., «Электроснабжение станций и подстанций» М. Энергия, 1980, 598с.
4 Смирнов А.Д., Антипов К.М. «Справочная книга энергетика» М. Энергоатомиздат, 1984, 435с.
5 Федоров А.А., Каменева В.В. «Основы электроснабжения промышленных предприятий» Москва, Энергия, 1979, 407 с.
6 Андреев В.А. «Релейная защита и автоматика систем электроснабжения» М. Высшая школа, 1991, 234с.
7 Блок В.М. «Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электротехнических специальностей вузов» М. Высшая школа, 1990, 382с.
8 Правила устройств электроустановок. РД 34 РК 20/03. 501/202.04 Астана,2004.
9 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. РД 34.03.202. М.1989.
10 Шабад А.М. «Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей» Л. Энергоатомиздат, 1985, 295с.
11 Постников Н.П., Рубашов Г.М. «Электроснабжение промышленных предприятий» Л. Стройиздат, 1989, 87с.
12 Афанасьев В.В. «Справочник по электрическим аппаратам высокого напряжения» Л. Энергоатомиздат, 1987, 351, 452с.
13 Конюхова Е.А. «Электроснабжение объектов» М. Высшая школа, 2001, 212 с.
14 Акимцев Ю.И., Веялис Б.С. «Электроснабжение сельского хозяйства» М. Колос, 1983, 162 с.
        
        Мазмұны
Кіріспе
* Жобаланушы қосалқы станция ауданының сипаттамасы........................8
2 Электрлік жүктеменің графигін тұрғызу..................................................10
+ 2.1 ... ... 2.2 ... жүктеменің тәуліктік графигін тұрғызу.................................10
2.3 ... ... ... жылдық графигін тұрғызу..................11
+ 3 ... ... ... ... ... 3.1 ... ... 3.2 Электрлік жүктеменің орталығын ... 4 35/10 кВ ... ... ... ... ... ...............14
+ 5 35/10 кВ Қ/С-ның электрлік жалғану схемасын ... және ... ... тоғын есептеу.............................................................................20
+ 5.1 35/10 кВ ... ... ... ... таңдау...........................20
+ 5.2 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу.................................................................20
+ 6 ... ... ... және ... ... ... ... ... ...
+ 6.1 ... ... таңдау және тексеру................................23
+ 6.2 ... ... және ... ... таңдау және тексеру .....................................................28
6.4 Тоқ трансформаторларын таңдау және тексеру........................................29
+ 6.5 ... ... ... және ... 6.6 ... ... ... таңдау.........................................................32
7 Өз қажеттіліктері және оперативті тоқ.......................................................34
8 ... ... ... ... қорғау.......................................35
8.1 Күштік трансформатор қорғанысының есебі...........................................35
8.2 ... және ... ... баяндау..................................... ....42
9 ... ... ... ... және ... қауіпсіздігі........................................50
+ Негізгі тәртіптері.........................................................................50
+ Қосалқы станцияның жерге қосу құрылғысының ... ... ... ... ... ... ... Қорытынды................................................................................55
* ... жоба ... ... ... ... ... желістердің жүйелі түрде өркендеуін талап ететін, электр тұтынудың үздіксіз өсуі тән ... ... ... артуы тұрғындар санының ұлғаюы және өнеркәсіптің дамуына ғана емес, сонымен ... ... ... ... тіршілік әрекетінің барлық салаларына үздіксіз енуіне де байланысты. Электр энергия ... ... ... ... және ... ... өсуде.
Өзіндік электрмен жабдықтау жүйесі бар ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар мен мекемелер маңында ... ... ... ... және ауылдар айтарлықтай жиі орналасады. Осындай елді мекендерді қоректендіру үшін жақын тұрған кәсіпорынның электрмен жабдықтау жүйесімен байланысты ... ... ... жүйесі құрылады.
Қаланың өлшеміне байланысты, оның аумағында орналасқан тұтынушыларды қоректендіру үшін электрмен қамтамасыз етудің ... ... ... ... Заманға сай және ұтымды орындалған электр желістері бар ірі ... ... әр ... ... және әр ... кернеу желістерінің бірлесіп қолданылуы тән нәрсе.
Электрмен қамту жүйесі өнеркәсіптік ... ... ... ... ... қаланың барлық тұтынушыларын қамтиды.
Қалалардың электрмен жабдықтау жүйесін құру принципін талдау, осындай жүйелерді ... ... ... ... барысында туындайтын, негізгі міндеттерді анықтауға мүмкіндік береді.
Оларға ... ... ... ... ... ... кернеуінің шамасы және энергияның түрлену (трансформация) саны; электрмен жабдықтайтын және тарататын желістердің ... ... ... параметрлерін анықтау.
Ғылыми-техникалық прогрестің салдарынан жоғарғы тиімділіктегі өнімдердің жаңа түрлері мен ... - ... ... мен ... ... ... және электротехникалық материалдарды, қазіргі заманғы релелік қорғаныстардың, автоматиканың, басқару және байланыстың микропроцессорлы кешендерін меңгеру жүргізіледі.
Қазақстанның ... ... ... ... ... жаңа ... ... жабдықтары ене бастады. Қажетті жағдайларда отандық өнімге жалпы бейімделу отандық стандарттарға және республикадағы қажетті сертификацияға сай ... ... ... ... ... және ... ... қолданумен ақталады. Тораптық объектілерді қазіргі заманғы талаптарға сай ... ... ... ... - бұл өте кең ... көп ... және ұзақ жұмыс. Таратқыш тораптардың жоғары капитал сиымдылығын есепке алғанда, инвестицияның қажеттілігін және мемлекеттің ат салысуын ескеру қажет. ... ... ... ... қоректендіру үшін, энергетикалық жүйенің электрлік желістерімен салыстырғанда өзіндік сипаттық ерекшеліктері бар, ... ... ... ... ... Бүгінгі таңда осындай тораптар қалаларды электрмен қамтамасыз етудің ерекше тәртібін түзеді.
Қалаларды электрмен жабдықтау жүйесі - қала ... ... және оның ... ... қамтуға арналған электрлік желістердің барлық кернеулерінің жиынтығы деп түсіндіріледі. Жүйенің бір жағы ... ... ал ... жағы ... ... тұтынушыға қосумен шектеледі. Қалалар электрэнергияның ірі тұтынушылары болып ... яғни онда ел ... ... ... ... ... кәсіпорындардың да көптеген саны орналасқан.
* Жобаланушы қосалқы станция ... ... ... орта ... ... 35/10 кВ ... ... Атырау қаласының шығыс бөлігіндегі шағын ауданында орналасқан.
* Мұздақ бойынша IV аудан ( ... ... ... ... ... );
* Жел ... III ... (желдің шапшаңдық қысымы 50H/м2 қа дейін);
- Найзағайдың орташа ұзақтығы 50-60 сағ/жылына;
* Сазды топырақ, жердің меншікті ... p = 100 ... Жер асты ... 2,7м ... орналасқан;
* Топырақтың нормативті тоңдану тереңдігі 1,8м;
* Ауаның есептік температурасы:
* Ең салқын бес ... ... ( -26,2 С );
* Ең ... тәуліктің орташасы ( -31,2о С );
+ Электрлік жүктеме
Жобаланатын қосалқы станцияның негізгі тұтынушылары ... ... ... Руст ... болатын Алмагүл шағын ауданы және өндірістік аймақ.
Жобаланатын қосалқы станцияны ... ... 35 ... екі ... желі ... > және ... ... іске асырылады.
АЖ- 10кВ жүктемесі 1- кестеде келтірілген негізгі берілгендер бойынша белгілі.
1 ... - 35/10 кВ ... ... 10 ... ... ... П.П
Тұтынушының атауы.
СОS
Жобаланатын қосалқы станцияның 10 кВ-тік шинасындағы максимальды жүктеме, Р мВт
Қыс
жаз
1
Тұрғын аймақ (ст. Аэр.)
0,9
4.5
2.1
2
Өнд. Аймақ
0,87
6
3
3
Тұрғын аймақ ()
0,9
4,5
2
Қоры-тынды
16
10
Кабельді қатынас ... ... ... болу есебімен, қосалқы станция алаңы территориясындағы ... ... ... сай ... ... ... Алмагүл 35 кВ АЖ 35 кВ-тің кіріс жағы бетіне бағытталған. Негізгі сызбаны жасау кезінде өртке қарсы сақтықтың ... ... ... қашықтығы есепке алынған.
Атырау облысында өндірістік өнеркәсіптің дамуымен, ... ... ... үй ... секторының өсуімен, Атырау қаласының маңайында қосымша тұтынушылық қосалқы станциялар қатарын іске қосу қажеттілігі туындады. Және 35/10 кВ > ... ... ... құру қорек көзін электрлік жүктеменің ортасына көшіруге мүмкіндік береді.
2 Электрлік жүктеменің графигін тұрғызу
+ Жалпы ... ... ... ... ... ... жекелеген тұтынушылардың электрлік жүктемелері, сондай-ақ олардың жалпы жүктемелері үздіксіз ... ... Бұл ... ... ... ... ... өзгеру диаграммасымен, яғни,. жүктеме графигімен бейнелеу ... ... ... ... сағ), ... және жылдық деп бөледі.
Зерттелетін орны немесе энергожүйенің оларға қатысты элементі бойынша, графиктерді келесі топтарға бөлуге болады:
- тұтынушы қосалқы станциялардың ... ... ... графиктері;
- тораптық графиктік жүктеме - аудандық және түйіндік қосалқы станция шиналарында;
- энергожүйенің қорытынды жүктемесін сипаттайтын, энергожүйенің ... ... ... ... ... ... ... электрқондырғылардың жұмысын талдау, электрмен қамту жүйесін жобалау, электрді ... ... ... ... ... ... сондай-ақ пайдалану кезеңінде қалыпты жұмыс режимін жүргізу үшін қолданады.
+ Электрлік жүктеменің тәуліктік графигін тұрғызу
Жобаланушы қосалқы станция 35/10 кВ ... ... ... өзгеруінің түрліше сипаттамасына ие тұтынушылары бар. Әдетте оларды жобалағанда типтік ... ... ... ... ... ... ұқсас әрекет ететін тұтынушыларды зерттеу нәтижесінде тұрғызылады, анықтамалық әдебиет ... ... ... ... болу үшін ... сатылы етіп тұрғызамыз. Тәулік бойынша жүктеменің ең жоғарғы мүмкін болатын мәнін 100% деп ... ... ... ... әр ... мына ... қолдана отырып,типтік графикті берілген тұтынушының жүктеме графигіне келтіруге болады:
, (2.1)
мұнда: - ... ... ... бағанының ординатасы,%;
Типтік графиктен алынған =16 МВт және = 10 МВт болғандағы, қысқы және ... ... үшін ... ... ... ... мәнін 2.1 формуласына қоя отырып, жүктеме бағанының сәйкес мәнін аламыз:
1.Қысқы күндер үшін:
МВт;
2. ... ... ... ... сатыларының қуаттарын 2-кестеге енгіземіз.
Активті қуаттардың және қуат коэффициенттердің (cosf) белгілі мәндері бойынша ... ... ... және ... күндердің әрбір сатысы үшін толық қуат (S)-ті мына өрнекпен анықтаймыз:
МВА;
МВА;
Жүктеме ... ... ... ... 2-кестеге енгіземіз.
2 кесте - Жүктеме графигінің қуаттар мәні
Саты нөмірі.
n %
Рmax = 16 МВт
Рmax=10 МВт
Sқыс ... ... ... ... ... қуаттар графигін тұрғызамыз.
2.3 Жүктеменің ұзақтығы бойынша жылдық графикті тұрғызу
Бұл график қондырғының жыл ішіндегі түрліше жүктемелермен ... ... ... көрсетеді. Ординат осі бойынша сәйкес масштабпен жүктемелерді, ... ... ... ... (0- ден ... ... ... Жүктемелерді графикте Smax -дан Smin - ге дейін кему реті бойынша орналастырады.
Жүктеменің ұзақтығы бойынша жылдық ... ... ... ... графиктер негізінде жасалады. Суретте екі тәуліктік графиктер негізінде - қысқы (183 күн) және жазғы (182 күн) ... ... ... ... ... ... графикті қондырғының технико-экономикалық көрсеткіштерінде, электрэнергияның шығынын есептеуде, жыл бойында қондырғыны пайдалануға баға ... ... ... ... сан мәнін анықтаймыз:
сағ;
Графикке қуаттардың ... S1, S2...Si (МВА) және оған ... ... ... Т1, Т2 ...Ті орнатамыз. Есептік мәліметтерді ... ... ... - Ұзақтығы бойынша жылдық графиктің есептік мәліметтері
№ п.п.
Толық қуаттың мәні, мВА
Пайдалану сағаттарының саны,сағ.
Көбеюі ... ... ... ... ... ... станция орналасатын аймақты таңдау
3.1 Жалпы тәртібі
Қосалқы станция құратын ауданды НТПС-ке сәйкес ашық жерде, тасқын ... ... ... ... немесе оған жақын жерден таңдау керек.
Қосалқы станцияны ... ... ... қамтамасыз ету қажет: АЖ-мен КЖ-ң барлық кернеулерінің қарапайым және қолайлы ... мен ... ең аз ... ... мен ... ... құралдар мен механизмдерді тасымалдауға және жабдықтарды жөндеуге қолайлы кіреберістерді, егер болашақ даму схемасында ... ... ... бекеттің одан әрі кеңею мүмкіндігін.
Негізгі төмендеткіш қ/c - ны жүктеме орталығына мүмкіндігінше жақын ... ... Бұл ... кернеуді электр энергияны тұтынудың орталығына жақындатуға және ауданның жоғарғы кернеу таратқыш тораптары сияқты, ... ... ... ... де ... ... ұзындығын айтарлықтай қысқартуға, өткізгіш материалдың шығынын азайтуға және электр ... ... ... ... ...
3.2 ... ... орталығын анықтау
ГРП-ның орналасу орнын анықтау үшін жобаланушы ауданның бас жоспарына жүктеменің картограммасы ... ... ... ... деп бас ... ... тұтынушылардың есептік жүктемесіне тең етіп таңдалған масштабта шеңберлерді, сонымен бірге осы шеңберлермен шектелетін аудандарды орналастыруды ... ... ... орталығы болып ауданның(ш.ауданның ) электр энергиясын тұтынудың символдық орталығы табылады.
Электрлік жүктеменің орталығын фигураның ауырлық центрін анықтайтын әдіспен де анықтауға болады. ... ... мен ... қ/c-ң ... ... ету ауданындағы тұтынушылардың электрлік
жүктемесінің ұқсастығын қолданамыз. Жүктеме картограммасына негізінен ... ... ... реактивті қуат сияқты, активті қуаттың шеңберін түсіреміз
Бас жоспарға әр ... ... ... ... (ЭЖО) ... бас жоспардың масштабы mг = 0,2 км/см.
Ең аз жүктеме ( Р1 ) үшін радиус R1 =0,3 см деп ... ... ... ... ... =4,3 ... қабылдаймыз
Қабылданған масштабтағы ең үлкен жүктеменің радиусын анықтаймыз
Жүктемені осы масштабта бас жоспарға түсіруге болады, масштабты ... ... үшін ... ... ... ... ... енгіземіз.
* кесте - Тұтынушылар жүктемелерінің координаты және радиустерінің жинақты ... ... ... ... (Ст.аэр.)
Өндірістік аймақ
Р, МВт
4,5
4,5
6
Х, км
1,8
0,5
2,5
Y,км
3,7
0,6
2,6
R, км
0,5
0,5
0,6
Жүктемелер шеңберлермен бас жоспарға енгізіледі.
Шартты түрде жүктеме орталығын анықтаймыз(ЭЖО):
ГПП және ЭЖО-ның орналасатын жері А(1,6;2,3) нүктесі.
* 35/10 кВ қ/c - ға ... ... ... ... ІІ ... ... бар екенін ескере отырып, қондырғыға екі трансформатор аламыз. Мүмкін болатын жүктелу ... Қ/c-ң ... ... екі ... ... ... Тұтынушылардың тәуліктік жүктеме графигінен ең көп жүктелген күн үшін ... ... ... Sм =18620 кВА және осы ... осы тәуліктегі ұзақтығын tп=6сағ. анықтаймыз. Мына өрнекпен ең көп жүктелген тәуліктің жүктеме ... ... ... ... ... ... сәйкестендіре отырып, трансформатордың мүмкін болатын жүйелі түрдегі жүктелуін шамамен қабылдаймыз КЗ.Г = 0,8; ... ... ... ... ... емес болу ... күндерінде аз жүктелуден) трансформатордың қосымша жүктелуі жорамалдануы мүмкін, бірақ 30%-тен көп емес, яғни ... S// ... ... деп ... режимдегі максималды жүктемеде трансформатордың мүмкін болатын жалпы(толық) жүктелуін анықтаймыз:
;
Трансформатор ... екі ... ... : 16 ... екі ... Қалыпты жағдайда трансформаторлар толық емес жүктелумен жұмыс жасайды. Максимум сағатында жүктелу еселігі мынаған тең:
;
2-нұсқа: 10 МВА-лік екі ... ... ... ... есебінен, екі трансформатор да қалыпты режимде тұтынушылардың максималды жүк кезіндегі барлық ... ... ... ... ... екі трансформатордың мүмкін болатын қуаты мынаны құрайды: ... ... ... қалыпты жұмыс режимінде екі вариантты да қабылдауға болады.
Белгіленген трансформаторлардың біреуі айырулы болғандағы ... ... ... 16 МВА-лік екі трансформатордың біреуі айырылған кезде қалған трансформатор мынадай қуатты өткізе ... ... ... ... 100%-і, ... ... 1,4 еселігі авариядан кейінгі мүмкін болатын жүктелуді көрсетеді.
2-нұсқа: 10 МВА-лік екі трансформатордың ... ... ... ... ... ... жасай алады:
МВА, бұл барлық тұтынатын қуаттың 75 %-н құрайды, бұл режимде ІІ категория тұтынушыларының жұмысы бұзылмайды, ал ІІІ ... ... ... ... ғана ... ... ескеріп, 2-ші вариантты да қабылдауға болады деп есептейміз. ... ... ... ... қайсысы экономикалық жағынан тиімді екенін анықтаймыз:
35/10 кВ-ті трансформаторлардың ... ... [4]-те ...
1-нұсқа:
2-нұсқа:
Трансформаторлардың экономикалық тиімді жұмыс режиміндегі бір жылдық қуат және ... ... ...
- ... ... ... келтірілген қуат шығындары, олар трансформатордағы және онымен өндірілетін электрмен жабдықтау жүйесінің элементтеріндегі трансформатормен тұтынатын рективті қуатқа байланысты, ... қуат ... ...
- ... қысқа тұйықталуының келтірілген қуат шығындары, олар трансформатордағы және онымен өндірілетін электрмен жабдықтау жүйесінің элементтеріндегі, трансформатормен тұтынатын реактивті қуатқа байланысты, активті қуат ... ...
- бос ... қуат ... ... ... ... трансформатор болатындағы шығындарға тең деп санайды)
- қ.т. жоғалтулары (трансформатордың металл орамдарындағы жоғалтулар);
- жоғалудың ... ... ... кәсіпорынның қорек көзінен алшақтығына тәуелді және мынадай шекте ... ... ... )
Есепте = 0,06 кВт/кВар деп қабылдаймыз
кВт;
кВт;
Трансформатордағы келтірілген қуат жоғалтуларын мына шарт бойынша анықтаймыз:
,
мұндағы: - жүктелу еселігі;
- трансформатордың шын ... ... ... ... ... ... ... графигі бойынша бір трансформатордағы жүктеменің барлық сатыларындағы қуаттың келтірілген жоғалтуларын анықтаймыз:
кВт;
Жылдық жүктеме графигінің қалған сатылары үшін ... ... ... 5-ші ... ... Екі ... ... жасайтын трансформаторлардағы келтірілген қуат жоғалтулары:
;
Мұнда - ... ... ... жүктеменің ортасынан бөліну есебінен алынған жүктелудің жаңа еселігі.
кВт;
Есептелген мәліметтерді 5-ші ... ...
2 - ... кВар;
кВар;
кВт;
кВт;
кВт;
Есептелген мәліметтерді ... ... екі ... ... ... ... ... 16 МВА-лік трансформаторлар үшін (1-ші вариант):
МВА;
2) 10 МВА-лік трансформаторлар үшін (2-ші вариант):
МВА;
Қуаттар және ... ... ... анықтайтын есептеулер 1-нұсқа үшін 5-ші, 2-нұсқа үшін 6-шы кестелерде берілген.
5 кесте - Қуат және ... ... ... анықтау (1-нұсқа)
Жүктеме сатыларының №-і
жүктеме, кВА
Кз
Кз;0,5
Жүктеменің берілген сатысының ұзақтығы ,сағ/жыл.
Трансформаторлардағы қуаттардың жоғалулары,
кВт
Трансформаторлардағы электрэнергияның жоғалулары, ... бір ... ... ... - ... және ... жылдық жоғалтуларын анықтау ... ... ... ... ... ... ұзақтығы,сағ/жыл.
Трансформаторлардағы қуат жоғалтулары,
кВт
Трансформаторлардағы электрэнергия жоғалтулары, кВт::сағ/жыл.
1
7100
-
0,35
1456
59,7
86923
2
9470
-
0,47
1092
79,12
86399
3
10650
-
0,53
728
92,08
67034
4
11170
-
0,56
1092
98,56
107627
5
11830
-
0,59
1464
107,2
156940
6
14890
-
0,74
1098
150,4
165139
7
16750
-
0,84
732
184,96
135391
8
18620
-
0,93
1098
217,36
238661
Барлығы, бір жылға
1044114
-нұсқаны алдын-ала қабылдаймыз, 16000 кВА-лік екі ... ... ... ... ... жоғалуы 895056 кВт сағ-ты құрайды. Ал, екінші вариантта екі трансформатор 10000кВА-ден , жылдық электрэнергия жоғалуы 1044114кВт сағ-ты ... ... ... ... ... 8-ші ... ... трансформатордың техникалық мәліметтері 7-кестеде берілген.
7 кесте - Қосалқы станция 35/10 кВ-ті күштік трансформаторлардың техникалық мәліметтері
Трансформатор түрі
Номиналды қуаты, Sн.т.,кВА
Номина
лды ... ... ... жүріс жоғалтуы,Рхх,кВт
Қысқа тұйықталу жоғалтуы, Ркз, кВт
Бос жүріс тоғы Ixx,%
ТДН -16000/
35- 82У1.
16000
35
8
18
85
0,6
5 35/10 кВ-ті ... ... ... ... схемасын таңдау және қысқа тұйықталу тоғын есептеу
5.1 35/10 кВ-ті Қ/с-ң электрлік жалғану схемасын таңдау
Екі трансформаторлы Қ/с-ны ... ... ... жағынан электрлік жалғанудың неғұрлым қарпайым схемасын жүзеге асырған қолайлы. Айырғыштардың, жалғаулардың мейлінше аз ... ... құны ... қондырғының құнымен шамалас болған кезде әсіресе тиімді.
Қалыпты жағдайда трансформаторлар жеке-жеке жұмыс жасайды. Осы ... Қ.Т. тоғы екі есе ... ... 1000 В-ке дейінгі аппараттардың жұмыс жасау шарттары жеңілдейді. ... ... ... ... екіншісі секциялық автомат немесе айырғыш арқылы қосылып, өзіне жүктеменің бәрін немесе белгілі бөлігін қабылдайды және қорек көзі қалыпқа ... ... тыс ... жұмыс жасайды.
5.2 Қысқа тұйықталу тоғын есептеу
Қысқа тұйықталу тоғын есептеу аппараттарды таңдау үшін және ... ... ... ... ... кабельдер және т.б) электрдинамикалық және термиялық беріктігіне тексеру, релелік қорғанысты жобалау және ... ... ... ... мен ... ... ... және жергеқосқыш құрылғыларды таңдау және есептеу үшін жасалады.
А-1 парағында > 110/35/10 кВ Қ/с-нан АЖ-35 кВ арқылы қоректендірілген 35/10 ... қос ... ... ... ... ... келтірілген
Есептік схема негізінде Қ.Т. тоғының шамасына әсер ететін, электр қондырғылардың барлық элементтері ... ... ... ... тиіс ... орын басу ... құрамыз.
Схемаға үшфазалық қысқа тұйықталудың К1, К2, К3 нүктелерін енгіземіз және олардың тоқтары мен қуаттарын анықтаймыз. Электр желісінің шектелмеген үлкен ... ... ... ... ... ... параметрлер схемада көрсетілген.
Есепті салыстырмалы бірліктер әдісімен жүргіземіз. Есептік және орын басу схемасы А-1 парағында көрсетілген.
Базизтік қуаттың шамасын Sб = ... деп ... ... ... кедергілері ескерілетін барлық элементтерін нөмірлейміз. Баламалы орын басу схемасы элементтерінің кедергілерін анықтаймыз:
Ауалық желістің кедергісін табамыз:
(5.2.1) ... ... ... ... ... ... ... үшін қысқа тұйықталу тоғының есебі. Активті және реактивті кедергілерді бөлек-бөлек қосамыз:
0,4+0,14=0,54с.б. ... ... ... тоғының периодты құраушысын анықтаймыз. Жүйенің қуаты шектеусіз жоғары (Sc=),онда
(5.2.5) Мұндағы: ... ... ... ... ... ... тоғы
I//- Қ.Т. тоғының периодтық құраушысының бірінші период үшін әсерлік мәні(сверхпереходной ток)
(5.2.6)
(5.2.7) ...
К1 ... Қ.Т. 35/10 ... қосалқы станцияның 35 кВ-тік шинасындағы Қ.Т.-мен сәйкес келеді.
Осы себептен үшфазалық соққы тоқ мына ... тең: ... ... Қ.Т.-да:
(5.2.9)
К2 нүктесі үшін Қ.Т. тоғының ... және ... ... ... ... ... ... ... тоқ:
К3 ... үшін Қ.Т. ... ... ... ... ... тоғы мына өрнекке тең:
Екіфазалық Қ.Т.-да: ... ... ... ... - ... ... тоқтарын есептеудің нәтижелері
Қ.Т. нүктесі
К1
1,7
3,57
1,5
К2
3,06
6,4
2,6
К3
2,4
5
2
* Электрлік аппараттарды таңдау және ... ... ... ... әсеріне тексеру
6.1 Коммутациялық аппараттарды таңдау және тексеру
Электрлік аппараттардың дұрыс, теориялық негізде ... ... ... ... ... және ... ... сенімді жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Осы заманғы энерго жүйелердің электр тізбегінің ... ... ... ... техникалық талаптар және шарттар негізінде, 35 кВ кернеуге қолдануға аз ... және ... ... ... болады. Жоғарғы вольтты айырғыштарды таңдау жұмыс шарты (сыртқы немесе ішкі қондырғылар үшін) және келесі параметрлер ... ... ... ... ... ... - айырғыштың номиналды кернеуі ... ... ... электрқондырғының номиналды кернеуі;
2) Номиналды тоқ бойынша
(6.1.2)
Мұндағы: - ... ... ... ... орнатылған тізбектің максималды жұмыс тоғы;
* Айырылу тоғы және қуаты бойынша
немесе (6.1.3) ... ... - ... ... ... айырылу тоғы және қуаты;
және - ... ... ... тоғы және қуаты
Практикалық есептеулерде жеткілікті дәрежедегі дәлдікпен сек болғанда және болғанда деп қабылдауға болады.
мұндағы:
- ... ... ... ... ... ... ... ( ) , онда
(6.1.4)
Айырғыштарды Қ.Т. тоғына тексеру жасалады:
а) Электродинамикалық беріктікке
(6.1.5)
б) Термиялық ... ...
- ... ... ... және термиялық беріктіктерінің тоқтары;
- Қ.Т. тоғының ағу уақыты.
- жылулық импульс.
ЖК-35 кВ ... ... ... ... ... ... және ... жетегімен РЛНД 3-35/100 түріндегі ажыратқышты таңдаймыз.
Аппарат таңдалатын тізбектегі ұзаққа созылған режимге ... ... ... есептік тоқтарды анықтаймыз.
(6.1.7)
Аппараттарды таңдауды таблицалық формада жүргіземіз.
6.1.1 ... - ... ... ... ... ... ... айырғышы
РЛНД-35/630 ажыратқышы
-
Таңдалған аппараттар барлық шарттарға сәйкес келеді.
10кВ жағына BB/TEL-10-12,5/630-У-2-41 вакуумдық айырғыштарын таңдаймыз. BB/TEL-10 вакуумдық айырғыштары жаңа ... ... ... ... ... ... ... шешімі негізінде фазалық жетектермен ортақ білікпен механикалық байланысқан қолдану жатыр.
10кВ-тің кірісіндегі максималды тоқ: ... ... - 10кВ ... ... таңдау
Есептік мәліметтер
Каталоктық мәліметтер
BB/TEL-10-12,5/1600-У2 айырғышы
РВР(З)-10/2000 ажыратқышы
-
мұнда: ... [3]- ... ... ... ... ... шарттарға сай.
6.2 Шиналарды таңдау және тексеру
Ашық орындалған қосалқы станция электрқондырғыларында 35 В және одан ... ... ... ... көпсымды өткізгіштен орындалады, 10 кВ және төменгі кернеулерде тікбұрышты жалғанған шиналар қолданылады.
Шиналар ұзақ ... ... тоғы ... ... Ідоп және ... термиялық беріктіктеріне тексеріледі. Оқшауланбаған өткізгіштермен жасалған 35 кВ және жоғары кернеулі АТҚ-лар шиналарын тоқтың электродинамикалық әсеріне ... ... ... кВ ... ... Ұзақ ... мүмкін тоғы бойынша:
(6.2.1)
мұндағы: - шинамен ... ... ... ... ... ... тоғы ... АС-95/16 сымын таңдаймыз.
2. Шиналарды термиялық беріктігіне тексереміз
Шиналарды тексеруді көмегімен термиялық берік қима анықталатын мына өрнекпен орындауға болады STC ... ... - [8] - ... ... ... шинадағы үшфазалық Қ.Т. тоғы, кА
- алюмин шиналар үшін қабылдайтын 11-ге тең еселік.
95 мм2 > 59,1 ... АС - 95 сымы ... ... ... ... АТҚ - 10кВ ... ... бойынша күштік трансформатор мен жабық таратқыш құрылғы КРУ арасындағы шиналарды оқшауланбаған алюмин сымдардан ... Ұзақ ... ... тоқ ... [1] ... ... 2xАС-240/32, сымын таңдаймыз
>
2. ... ... ... ... ... - ... ... ...
- Шинадағы үшфазалық Қ.Т. тоғы, кА
- алюмин шиналар үшін қабылданатын, 11-ге тең ... мм2 > 106 ... ... мм2 сымы термиялық беріктік шартын қанағаттандырады.
6.2.3 10 кВ-тық жабық таратқыш құрылғылар ... ... ... ... ... ... ... қолданылады. КРУ-10 кВ үшін қимасы тікбұрышты шинаны таңдаймыз.
Шиналар бір горизонтальды ... l =130cм ... ... және ... өстерінің арасындағы қашықтық а = 35см. Қимасын ұзақ уақыттық мүмкін тоғы ... ... 5[2] ... ... ... АТ 806,0 мм2 ... ... А > 1080 А ... ... ... ... мына шарт ... қажет:
(6.2.4)
мұндағы: - шинаның материалында үшфазалық Қ.Т.-дың соққылық тоғы аққанда ... ... ... ... Шина ... иілуіне мүмкін болатын кернеу. АТ маркалы алюмин үшін =700кг/см2 [2] ... әсер ... ... ... ... ... бірполюсты шиналар үшін формаға тәуелді Кф еселігі 1-ге тең. Кф=1
кг;
иуші ... ... бір ... ... жалпағынан орналасқан деп қабылдаймыз. Сонда кедергі моменті:
см3; (6.2.7) ... ... ... ... ... ... ... механикалық берік деген қорытынды жасаймыз.
Шиналарды термиялық беріктікке тексеру.
Шиналарды Қ.Т - ң аз ... ... ... ол үшін ... ... ... ... беріктікке тексеру өткізгіштің Қ.Т. кезіндегі есептік температурасы -мен салыстыруға саяды.
Осындай негізде мына шарт ... ... ... үшін ... Қ.Т. ... ... температурасын анықтаймыз:
(6.2.10)
Сосын [2] әдісі бойынша 14-суретте көрсетілген ... ... ... ... ... кейін (6.2.11)
екенін табамыз. Бұл -тан айтарлықтай аз, яғни таңдалған шиналар термиялқ берік.
Осындай негізбен АТ 806,0 мм2 маркалы ... ... ... ... және ... ... ... Изоляторларды таңдау және тексеру
Изоляторларды таңдағанда мынадай реттегі параметрлерге ... ... ... ...
- ... ... бойынша
- мүмкін болатын механикалық жүкке
- өтпелі изоляторлар үшін номиналды тоғы ... ... ... ... әлде ішкі ... ... ... керек.
(6.3.1)
мұндағы: - изолятордың номиналды кернеуі;
- ... ... ... АТҚ-35кВ изоляторларын таңдау
[6] - таблица бойынша ОА-35 ... ... ... шиналардың тіректік изоляторын мүмкін болатын механикалық жүкке тексермейді.
6.3.2 АТҚ - 10 кВ ... ... - ... бойынша мыналарды таңдаймыз:
Тіректік изолятор ОВ-10:
Өтпелі ... ... ... ... ... жүкке тексереміз:
, ... - ... ... үшін ... ... жүк;
- ... ... механикалық жүк;
Алдыңғы 10 кВ шиналарды таңдаудың есептеулерінен
ОВ-10 тіректік изоляторы барлық талаптарды қанағаттандырады.
Шарт ... ... ... үшін ... ... анықтаймызОпределим расчетную нагрузку для проходных изоляторов из условий:
(6.3.3)
1,35 кгс1080А ... ... ... ... ... қанағаттандырады.
+ Тоқ трансформаторын таңдау және тексеру
Тоқ трансформаторлары бірінші тізбектің номиналды тоғы, дәлдік классы, екінші тізбектің номиналды қуаты ... ... және ... ... ... тоғы ... электродинамикалық және термиялық беріктікке тексеріледі.
Тоқ трансформаторын бірінші тізбектің номиналды кернеуі және тоғы бойынша таңдағанда келесі шарттар орындалуы қажет.
(6.4.1)
, ... - тоқ ... ... ... тоқ трансформаторының бірінші орамының тоғы;
12 [2] - кестесі бойынша шамамен ТПЛК-10-1500/5 түріндегі тоқ ... және оның ... ... таңдаймыз.
6.4.1-таблицасында таңдалған тоқ трансформаторының параметрлері мен оның каталогтық мәліметтерін салыстырамыз.
6.4.1 кестесі - 10 ... ... тоқ ... ... ... шарты
Каталогтық мәліметтер
Есептік мәліметтер
Динамикалық беріктігіне тексеру
Термиялық беріктігіне тексеру
дәлдік класы 0,5 болғанда
а
Тоқ трансформаторларында ереже бойынша, екінші орам екеу болады. Дәлдік класы 0,5 ... оның ... ... ... ... және есеп ... ал Р ... 10Р) түріндегі екіншісі релелік қорғаныс тізбегі үшін қызмет ... ... ... бойынша тоқ трансформаторын тексеру оның жұмысын талап етілетін дәлдік ... ... 0,5-ке ... ету ... ... ... ... тұрады: [4]
(6.4.3)
мұндағы: - Тоқ ... ... ... (номиналды) тоғы, ВА;
- Тоқ трансформаторының екінші есептік жүктемесі;
; ...
- ... ... тоқ ... ... ... ... Ом;
, (6.4.5) ... - ... тоқ ... ... ... тоқтық орамдарының жиынтық кедергісі (активті және реактивті энергияның ... ...
- тоқ ... ... ... ... ... жалғағыш сымдардың кедергісі;
- 0,1 Ом - түйіспелердің кедергісі [4]
Сымдардың кедергісі:
, ... ... ... м деп ... (мыс ... ... ... -ден кем емес )
Орамдар кедергісінің шамамен алынған мәндері:
- амперметр Э-309 - 0,2 ... ... ... ... ... ... - 0,04 Ом;
- реактивті энергияның счетчигі СЭТ - 0,045 ... ... ... ... орындалғандығы және тоқ трансформаторы берілген 0,5 дәлдік класымен жұмыс жасайтыны көрініп тұр.
Релелік ... ... ... ... ... ... оның ... талап етілетін 3,0 класында.
35 кВ желідегі тоқ трансформаторын есептеу осыған ұқсас. ... ... тоқ ... ... кесте - 35 кВ-тік кірістің тоқ трансформаторын таңдау
Таңдаудың ... ... ... ... ... ... тексеру
Дәлдік класы 0,5 болғанда
6.5 Кернеу трансформаторын таңдау және ... ... ... ... ... орамдарын және есептеу приборларын қоректендіру үшін, сондай-ақ 10 және 35 кВ ... ... ... үшін ... ... ... ... кернеу, дәлдік класы және екіншігәр жүктеме бойынша ...
13 [2] - ... ... ... ... түріндегі кернеу трансформаторын және оның техникалық сипаттамасын таңдаймыз.
6.5.1- таблицасында таңдалған кернеу трансформаторының есептік параметрлерін оның ... ... ... ... кесте - 10 кВ кернеу ... ... ... ... мәліметтер
дәлдік класы 0,5
Есептік жүктеме:
, ... - ... ... қосылған барлық приборлар тұтынатын, жиынтық активті қуат.
- Кернеу трансформаторына қосылған барлық приборлар тұтынатын, ... ... ... ... ... ... қосындысын жасауға болады. [4]
Есептік жүктемені анықтаған кезде 35/10 кВ Қ/с-ға ... ... және ... ... орнатылатынын ескереміз:
- Әрбір АЖ-10-35 кВ-ке активті және реактивті энергияның санағыштары;
- Шиналарда кернеуді ... үшін ... ... бір ... ... және ... ... тұтынатын приборлар қуатының паспорттық мәндерін қолдануға болады:
- электромагнитті вольтметр Э 335,Р=2Вт;
- активті энергияның ... ... ... ... ... ... энергияның санағышы СТЭ Р=2,2Вт, Q=9,75Вар, S=10ВА;
Жобаланушы 35/10 ... ... ... ... ... өздерінің кернеу трансформаторларымен 10 кВ шиналардың 2 секциясы бар. Әрбір кернеу трансформаторына шығыс АЖ-10 кВ-ң 2 ұяшығы келеді, біреуі ... ... және 10кВ ... ... ... активті және реактивті энергияның әрбіреуіне 9 санағыштан және 1 киловольтметр.
Жиынтық есептік жүктеме мынаған тең ... ... ... ... берілген 0,5 дәлдік класымен жұмыс жасайтын болады.
35 кВ желідегі кернеу трансформаторын есептеу және таңдау осыған ұқсас. ... ... ... ... Таңдаудың қорытындылары 6.5.2- кестеге енгізілген.
6.5.2 кесте - 35 кВ кернеу трансформаторын таңдау
Таңдаудың шарты
Каталогтық мәліметтер
Есептік ... ... ... Асқын кернеу шектегіштерін таңдау
Асқын кернеудің шектегіштерін 35 кВ жағында номиналды кернеуі бойынша, ЗАО -тан шығарылған ОПН ... УХЛ1 ... 4.6.1 ... келтірілген номиналды параметрлермен таңдаймыз.
6.6.1 кесте - ОПН-35 кВ-тің техникалық параметрлері
Номиналды кернеу, кВ
37
Ең үлкен ... ... ... ... кернеудің есептік тоғы, А
280-1500
Коммутациялық асқын кернеудің есептеу тоғы кезіндегі қалдық кернеу, кВ, үлкен ... ... тоқ, ... разрядты тоқтағы қалған кернеу, кВ, үлкен емес
117
1.2\2.5 мс (2мс) - 20 әсерлі ... ... ... ... ... 0,2 с. ҚТ ... ... қауіпсіздігі кА (действ.)
20
Осы мінездемелер мен 2.12.4 [12] ... ... ... ... ... ... электр жабдықтың координация талаптарына толығымен жауап береді.
10 кВ жағында ОПН-П1-10II- УХЛ1 маркалы асқын кернеуден шектегіштерді номиналды кернеуі ... ... ... ... ... ... ... - ОПН-10 кВ-тің техникалық параметрлері
Номиналды кернеу, кВ
10
Ең үлкен жұмыстық кернеу, кВ
12
Комутациялық асқын кернеудің есептік тоғы, А
250-10000
Коммутациялық ... ... ... тоғындағы қалған кернеу, кВ, үлкен емес
38
Номиналды разрядты тоқ, кА
500
Номиналды разрядты тоқтағы қалған кернеу кВ, үлкен емес
29.5
7 Өздік қажеттіліктері және ... ... ... ... және қосалқы бекеттің қалған қажеттіліктерін қоректендіру үшін, КРН ... ТСН ... ... ... ... ... қарастырылған. Өздік қажет трансформаторлары қосалқы бекеттің төменгі кернеу шинасына жалғанады.
Жобаланатын қосалқы ... 10/0,4 ... екі ... ... қарастырамыз. Өздік қажеті шинасынан сәйкес автоматтар арқылы басқару шиналарының қоректік ... және ... ... ... ... ... 10 ... ұяшықтар шкафтарын жарықтандыру, байланыс құралдары қоректенеді.
220 В тізбекке кернеудің барлығын және шамасын бақылайтын вольтметр қосылған. Өздік қажеттіліктің берілген жүктемелері
5.1-таблицада ... ... ... ... ... ... активті қуат, Р,кВт
Жарықтандыру
5
ҚБ - ны жылыту, байланыс және кезекші бөлмесі.
28
Активті жүктемені қоректендіретін өздік ... ... ... [2] ... ... ... ... 25 кВА, ТМ - 10/25 күштік ... ... ... желілерін ақаулық режимдерден қорғау
8.1 Күштік трансформатор қорғанысының ... ... ... ... негізгі және ең қымбат тұратын жабдық болып табылады. Трансформатордың ақау кезіндегі бүліну ... оның ... ... тәуелді және жөндеу мен қалпына келтіруге кететін шығындар да осыған сәйкес.
Зақымданудың негізгі ... ... ... мен шығыстарындағы көп фазалық және бір фазалық қысқа тұйықталулар, сондай-ақ магнит өткізгіштегі ... ... Бір ... ... екі түрде болады: жерге және орауыштың орамдары арасындағы (орамдық тұйықталулар). Ең ... ... ... ... және ... ... тұйықталулар және орауыштағы бірфазалы орамдық тұйықталулар.
Трансформаторлардың қалыпсыз жұмыс режимдері сыртқы қысқа тұйықталуларға және артық жүктелулерге байланысты. Бұл ... ... ... ... ... ... ... болады. Әсіресе сыртқы қысқа тұйықталулардан өтетін тоқтар қауіпті; бұл тоқтар трансформатордың номиналды тоғын айтарлықтай өсіруі мүмкін. ... ұзақ ... өту ... (шиналардағы қысқа тұйықталуларда немесе шинадан шыққан жалғанулардың ... ... ... ... ... ... түрде қызуы және зақымдалуы мүмкін. Осымен қатар қысқа тұйықталу кезінде желідегі кернеу төмендейді. Осы ... ... оны ... тыс тоқ ... айыратын, ажыратылмайтын сыртқы қысқа тұйықталуларға негізделген қорғаныс қарастырылуы тиіс. [10] - ға сәйкес берілген дипломдық жоба трансформаторы үшін ... ... мен ... емес ... үшін қорғаныс қарастырылуы тиіс:
1 Орауыш пен сыртқа шығарылған өткізгіштердегі ...
2 ... ... ... ... ... ... байланысты тоқтар;
4 Орауыштағы артық жүктелумен байланысты тоқтар;
5 Май деңгейінің төмендеуі;
Трансформатордың бойлық - дифференциал қорғанысы
Екі ... ... ... үшін РНТ - 565 ... ... ... ... қолданамыз. Оның қорғанысы үшін тек теңестіргіш орамдарды қолдану жеткілікті. Сурет А - 1 бетінде.
1. Трансформатордың барлық жақтары үшін ... және ... ... ... ... анықтаймыз.
8.1-кесте
Шамалардың атауы
Жақтар үшін сандық мәндер
35 кВ
10 кВ
Трансформатордың біріншігәр номинал тоғы, А
Тоқ трансформаторының түрлендіру еселігі, nт
600/5
1000/5
Тоқ трансформатор орамдарының ... ... ... ... тоқ, А
2 ... есепке алмай, 35 кВ шинадағы баланс емес біріншігәр есептік тоқты анықтаймыз.
,
мұнда - ... ... ... тоқ ... ... (магниттелу тоғы) ескерілген.
- тоқ трансформаторының біртиптілігін есепке алушы еселік (Кодп =0,5...1,0);
- тоқ трансфоматорының 10%-дық қателігін ... ... ... =0,1
- Өтпелі кезеңді есепке алушы еселік, (апериодтық құраушы= 1,0 БНТ релесі үшін;
- Қорғалатын трансформатордың кернеу ... ...
, ... - ... ... ... ...
3 Қорғаныстың іске қосылу біріншігәр тоғын шамамен анықтаймыз
а) баланс емес максимал тоқтан отстройка шароты бойынша:
, ... = 1,3 РНТ - 565 ... ... магниттелу тоғының серпілісінен:
, ... - ... ... серпілісінен дифференциалдық қорғаныстың отстройка еселігі. (=1,3...1,5 РНТ - 565 ... ... және сол ... ... ... ... ... оның әсер ету аймағында зақымдану болғандағы алдын-ала тексеруді ...
, ... - ҚТ ... ... мәні;
- тоқ трансформаторының жалғану схемасын есепке алушы еселік ;
,
5 негізгі 35 кВ жағына ... ... іске ... тоғы ... бұл ... жағы реттеуші кернеумен:
; ... - 35 кВ ... ... ...
6 Реле орамы орауыштарының қорғалатын ... 35 кВ ... емес ... ... ... ... ... - ... күш ( ... үшін =100 А ... сан ... ... аз санына дөңгелектеледі, релені (диф= 9)-ке тұрақтандыруға болады.
7 Реленің іске қосылу тоғын нақтылаймыз:
8 10 ... ... ... орам ... анықтаймыз:
,
Алынған сан орамның жақын аз санына дөңгелектеледі, релені (осн= 7)-ке тұрақтандыруға болады.
9 -небаланс тоғының құраушысын анықтаймыз- коммутатордағы РНТ ... ... дәл ... ... ... ... есептік орауыш саны:
А, ... - РНТ орам ... ... емес жағы үшін ... есептік және тұрақтандырылған саны;
10 - құраушысы есебімен небаланс тоқтың ... ... ... ... ... іске ... тоғының нақтыланған мәні
,
10 кВ-тің негізгі жағына осн = 7 ... 35 ... ... емес ... ... = 9 ... қабылдаймыз
Жоғарыда келтірілген тізімнің 2 және 4 - пункттерінің орындалуы үшін ... ... ... ... өту ... 3 мен 6 - ... газдық қорғаныс көмегімен, ал 5-пункт максималды тоқтық кесіп ... ... ... кесу ... іске ... ... ...
А, ...
- ... іске ... тоғы;
- 1,2-ге тең деп қабылданған отстройка еселігі ;
- 10 кВ ... ... ... ... тоғы;
- қорғаныстың іске қосылу тоғын трансформатордың жоғарғы жағына келтіру үшін арналған өрнек.
Қорғаныстың іске ... тоғы және ... ... ... ... іске ... ... анықтаймыз:
А, ... тоқ ... ... ... схема еселігі. Тоқтық кесуде трансформаторлар үшбұрыш схемасы бойынша жалғанады. Мұндай жалғануда ;
- қабылданған тоқ трансформаторының түрлендіру еселігі
Тоқтық кесуді сезімталдыққа ... ... ... ... болатын кіші мәні 1,2-ден артық екені көрініп тұр. Сонымен, трансформатордың қажетті ... ... ... ... Оның сыртқы ҚТ-да ажыратылу кепілдігі бар, ал ішкіде кепілдік одан да жоғары, себебі бұл жағдайда ҚТ тоғы сыртқыдан ... ... ... ... ... ... ... есебін аяқталды деуге болады. Тоқтық кесудің схемасы сызбасында келтірілген. Тоқ трансформаторын үшбұрышша жалғау қорғаныстың сәйкес сезімталдығын ... ету үшін ... ... ... ... ... ... қорғаныстың іске қосылу тоғынан жоғары тоқ туындағанда, ТА тоқ трансформаторынан ... КА тоқ ... іске ... Тоқ ... ... ... тұйықтай отырып, сілтеуіш (KH) және аралық (KL) релелерге қорек береді. Сілтеуіш реле тоқтық кесудің іске ... ... ... (дыбыстық немесе жарықтық) береді, ал аралық реле сөндіргіштің айыру электромагнитіне қорек береді. Трансформаторларда бактың іші және шығысы зақымдалғанда әсер ... ... ... ... ... ... ... сөндіргіші жасамай қалған жағдайда сыртқы қысқа тұйықталу кезінде әсер ету үшін, резервті қорғаныстар қарстырылады. ... ... олар егер ... ... қорғаныс жоқ болса, трансформатор жұмыс жасайтын шинаның негізгі ... ... ... Сыртқы қысқа тұйықталудан қорғаныс ретінде уақыттың тоқталуымен реленің фазаның толық тоғына және симметриялық құраушыларына қосылуымен тоқтық қорғаныстар қарастырылады. Бұл ... ішкі ... ... да ... осы ... ... ... тіпті, негізгі қорғанысы ретінде қолдануға болады.
[11]-ге сәйкес ... ... ... МТҚ қолданылуы қажет. Трансформатордағы МТҚ-ң іске қосылу тоғын анықтаймыз:
А ... - ... ... ... ... ... , - сәйкесінше, орнатудың, өздігінен жіберілудің және қайтудың еселіктері.
Табылған қорғаныстың іске қосылу тоғы ... ... іске ... тоғын анықтаймыз:
А,
Мұнда:
- тоқ трансформаторын қорғаудағы таңдалған түрлендіру еселігі;
- тоқ ... ... ... ... ... ... ... уақыт бойынша тежеліп іске қосылуы үшін ЭВ-112 уақыт релесін қолданамыз. Уақыт релесінің тежелуін анықтаймыз. Уақыттың тежелуі барлық қосалқы бекеттің ... ... ... ... істейтіндей етіп таңдалады. Бұған ақырғы учаскедегі мүмкін болатын минималды уақытта іске қосылатын құрылғымен және оның жоғары тұрған қорғаныстардан артуымен қол ... ... ... МТҚ-сы барлық қосалқы бекеттің резервті қорғанысы болғандықтан, оның уақыт бойынша тежелуі төменгі тұрған қорғаныстармен салыстырғанда ең жоғарғы мәнге ие ... ... ... ... ... тежелуін таңдаймыз: с,
Мұнда:
- күштік трансформатор МТҚ-ң тежелу уақыты, с;
- ... НН ... ... ... мұнда
с - шығыс желілердегі МТҚ-ң тежелу уақыты;
- ажыратқыштың айырылу уақыты, с;
- ... ... ... ... ... ... еселігінің алынған мәні ақаулық жағдай туындағанда МТҚ сенімді іске қосылатынын көрсетеді.
Екінші трансформатордың барлық параметрлері бірінші трансформатордың есептеулерімен ... ... оның ... есептеудің қажеттілігі жоқ. Бұл былай түсіндіріледі, МТҚ-ы ... ... ... ... жүргізіледі, ал трансформаторлар бірдей, онда олардың жұмыс тоқтары да бірдей. Шинаның екі секциясында да ажыратқыштың бір түрі ... ... ... де ... ал ... ... ... уақыт тежелулері өзара тең.
МТҚ-ң негізгі схемасы сызбасында келтірілген.
Схема келесі ... ... ... ТА тоқ ... ... ... арқылы қорғаныстың іске қосылу тоғы аққан кезде, КА тоқ релесі өзінің түйіспелерін тұйықтайды. Осы кезде КТ уақыт ... ... ... ... механизмін жүргізіп жібереді. тежелу уақытының өтуімен, реле ... ... ... және ... пен аралық релеге қорек береді. Сілтеуіш реле МТҚ-ң іске қосылуы жөнінде белгі береді, ал аралық ажыратқышты айыру электромагнитіне қорек ... ... ... ... ... газдың пайда болу құбылысын қолдануға негізделген. Газдың пайда болу қарқындылығы бүлінудің мөлшеріне және ... ... Бұл ... ... зақымдану дәрежесін айыруға қабілетті және осыған байланысты сигналға немесе үзуге әрекет жасайтын етіп ... ... ... ... ... ... ... бак және кеңейткіштің аралығындағы майөткізгіште орналастырылған газдық реле болып табылады. Бұрындары қалтқы тәрізді ПГ-22 ... ... ... Әбден қолайлы реле шыныаяқ тәрізді элементтермен РГЧЗ-66 релесі. Газдық қорғаныстың қабілеттілігі: жоғары сезімталдық және іс жүзінде бак ... ... ... ... сезгіштік; салыстырмалы түрде аз уақытта іске қосылуы; орындалудың қарапайымдылығы, сондай-ақ кез-келген себеппен трансформатор майының мүмкін емес дәрежеде төмендеуінен қорғау қабілеттілігі. ... ... ... елеулі кемшіліктерге де ие. Бұлардың негізгілері - трансформатор мен ажыратқыш зонасында орналасқан, бактан тыс зақымдануларды ... ... ... ауа ... ... ... ... әрекет етуі мүмкін. Мысалы май құйғанда, салқындату жүйесін жөндеуден ... және т.б. ... ... ... ... етуі жер ... бейім аудандарда орнатылған трансформаторларда болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда ажырататын элементтің әрекетін сигналға ауыстыруға рұқсат етіледі. Осымен ... ... ... ... ішкі ... ... ... қорғаныс ретінде қолдануға болмайды.
Газдық қорғаныстың принциптік схемасы сызбасында келтірілген. Оның ... ету ... ... ... ... багында елеусіз газ пайда болғанда газдық реленің схема бойынша жоғарғы түйіспесі KSG іске қосылады және ... ... ... ... ... ... ... Зақымдану бактың ішінде болған кезде газдың пайда болуы қарқынды бола түседі және газдық реле өзінің екінші түйіспесін сілтеуіш және аралық ... ... ... етіп тұйықтайды. Сілтеуіш реле газдық қорғаныстың іске қосылғандығы жөнінде сигнал береді, ал аралық өзінің үш түйіспесін тұйықтайды. Жоғарғы (схема ... ... ... ... ... ... ... орындайды. Ортаңғы түйіспе жоғарғы(схема бойынша) ажыратқышты айыратын электромагнитке қорек береді, ал төменгі түйіспе төменгі ажыратқыштың айырылуына. Ажыратқыштардың ... бір ... ... ... ... ... ... олардың айыру электромагниттері және аралық реле қоректерін ... ... ... жойылып, ажыратқыш қосылған соң схема автоматы түрде бастапқы жағдайына келеді.
8.2 Қорғаныс және автоматиканы ... ... 10 кВ-к ... ... және автоматикасы
Қорғаныс 10кВ-ң кіріс ұяшығында орналастырылған. 10 кВ кірістің МТҚ-сы 10 кВ шина ... ... ... және 10 кВ ... ... ... ... Қорғаныс Т-1 және Т-2 - лердің кірістерінің айырылуына әсер ... ... 10кВ ... артық жүктелу болғанда КН 5 блинкері ... ... ... ...
8.2.2 АЖ-10 кВ-ң қорғаныс және автоматикасы
Әрбір АЖ үшін қорғаныс және автоматика өз алдына ВВ-КРУН-10 (10 кВ ... ... мен ... орналастырылған.Осында тоқ трансформаторы да қондырылған.
10 кВ желілерді фаза ... ... ... үшін сәйкесінше РТМ және РТ-85 релелерінің көмегімен ... ... ... және ... ... ... ... ТК немесе МТК іске қосылғанда ВВ-10кВ айырылады және КН 2 - нің жалауы құлайды, ақаулық сигнализация қосылып, НL ... шамы ... ... ... кейін ВВ-10 кВ - та бір мәрте автоматы қайта қосылу қарастырылған.
Жүктемені есептеу және бақылау үшін ... ... ... мен ... ... АЖ - 35 ... қорғаныс және автоматикасы
АЖ - 35 кВ-ті қорғау үшін ... РТ-40 реле ... ... ... тоқтық қорғаныс (МТҚ) және максималды тоқтық кесу (МТК) қарастырылған. МТҚ іске қосылғанда РУ блинкер 1 ... МТК іске ... ... ... ВВ-35 ажыратушысы сәйкес келетін 35 кВ шығыс желінің РУ блинкер 2 құлайды.
8.2.4 35 кВ-ті кернеу ... І және ІІ ... ... ... 35 кВ АТҚ-да орналасқан және шинаның изоляциясын бақылау үшін қызмет етеді. Киловольтметр көмегімен сызықтық кернеуді өлшеуге ... ... ... ... фазаларды анықтауға болады. Бұл жағдайда блинкері құлайды, сақтық сигнализациясы жұмыс жасайды.
8.2.5 10 кВ ... ... кВ ... ... ... ... ... тексеру үшін және есептеу, өлшеу приборларын, сигнализация тізбектерін қоректендіру үшін, КРУН-10 кВ кернеу трансформаторы ұяшығында орналасқан НТМИ-10 кВ ...
10 кВ ... ... ... ... ... КН-7 ... құлайды, сигнализация жұмыс жасайды.
10 кВ желіде пайда болғанда ... ... КН-2 ... ... және ... ... жұмыс істейді. Бұл жағдайда оперативті қызметкер 10 кВ желіде табу инструкциясына сай әрекет етуі тиіс.
10 кВ желіде желілік және ... ... ... ... үшін ПИ ... ... килловольтметр қарастырылған.
8.2.6 Секциялық вакуумдық ажыратқыштың қорғаныс және автоматикасы ... кВ - ке РТВ реле ... ... МТҚ ... ... кВ МТҚ қосулы күйінде 10 кВ шина секциясын қорғайды және ... АЖ-10 кВ - тің ... ... кВ ... ... ... КН-2 ... құлайды, КН-3 апаттық сигнализациясы іске қосылады. SF1 ШУ автоматы резервтің басқару тізбегі қорегін қамтамасыз етеді (АВР).
8.2.7 ... кВ ... кВ ... үшін РТ-40 және РТМ реле ... МТҚ және ТК ... МТҚ жұмыс жасағанда 4 РУ және 7 РУ блинкерлері құлайды, апаттық сигнализация іске ... ... ... МВ-35 ... 4РУ және 2РУ ... ... СВВ-35 кВ АПВ-мен жабдықталған. АПВ іске қосылғанда 1РУ блинкері құлайды. Басқару тізбегі және АПВ айырылғанда 5РУ ... ... АВ ШУ ... арқылы қоректенеді.
8.2.8 Сигнализация тізбектері
Сигнализация тізбектері 220 В басқару магистралына қосылған автоматынан қоректенеді. ТН-10-1 ұяшығында орналасқан, КФ ... ... ... ... ... байқап көру SB1 кнопкасын басумен жүзеге асады, бұл ... КН6 ... ... ... ... ... ... сигнализацияны байқап көру SB2 кнопкасын басумен іске асады, КН7 блинкері ... ... ... ... жүктеменің максималды тоғында іске қосылмайтын шартпен анықталады [4]:
; ...
- ... ... ... ... ... ескеруші сенімділік еселігі.
- қайту еселігі;
- асинхронды электрқозғалтқыштардың өздігінен қосылу еселігі;
- желінің максималды жұмыс тоғы;
10кВ кірістің МТҚ есебі.
Қорғаныстың іске қосылу тоғы:
А; ... іске ... ... ... іске ... тоғының ең жақын үлкен уставкасын қабылдаймыз , сонда қорғаныстың іске қосылу тоғы:
А;
Негізгі зонаны сезімталдыққа тексеру:
;
Шарт орындалады.
9 Технико - ... ... да ... ... ... ... ... және бірдей энергетикалық эффект беретін нұсқаларды олардың маңызды экономикалық көрсеткіштері: капиталды қаржы жұмсау және ... ... ... бойынша салыстыру нәтижесінде электрмен қамтудың ең экономды вариантын таңдауға мүмкіндік ... ... сай және ... ... 35/10 кВ Қс ... екі нұсқаны салыстырамыз:
1) Әрбірінің қуаты 16000 кВА ТД - 16000/35 екі ... ... ... 10000 кВА ... ... екі ... орнату;
Қос трансформаторлы қосалқы бекетті ТД - 16000/35 ... ... ... ... ... сметаға сай.
9.1 кесте - Құрылыс құнының сметалық есебі
№ п.п.
Жұмыс және шығын атауы
Сметалық құн,мың. тг.
Барлығы, мың. ... ... ... және ... ... ... ... тартқыш
411,942
411,942
3
Қб жабдықтарын сатып алу және монтаждау.
393,634
17796,745
18190,379
4
трансформатор астына фундамент
448,0
448,0
5
Трансформаторды сатып алу және монтаждау.
250,800
7520
10770,8
6
Кабельные лотки
101,919
101,919
7
Кабельнді шаруашылық
79,315
79,315
8
Іске қосуды жөндеу жұмыстары
950,931
950,931
9
Налоги, сборы,2%
533,53
10
Осы теңдеудің ... ... ... ... есеп ... ... ... қажетті энергияның жиынтық шығыны 4 тарап 5- ші таблицада берілген 895,056 мың кВт/ сағ :
Жылдық пайдалану шығындары:
; ...
- ... ... ... 5,92 с НДС деп ... ... ... сома, тг/жыл;
- еңбекақыға кететін шығындар;
; ...
- ... ... сома ... ... күрделі жөндеуге шығындар, тг/жыл;
Реновация негізгі ... ... ... ... ... нағыз мерзімінде толық тұрақтандырылуын көрсетеді. ... мына ... ... (9.2) ...
- ... ... сомалардың нормасы, 8.1[4] таблицасы бойынша = 6,3 деп қабылдаймыз;
- объектіге капиталдық шығындар, тг/жыл, 9.1 ... ... ... ... ... ... ...
- ... ... ...
- қосымша еңбекақы тг/жыл;
- ... ... және ... ... ... сомаға кететін шығындар, тг/жыл;
Негізгі еңбекақы мына өрнекпен анықталады:
; ...
- ... ... саны ... ИТР ... чел. по таблице 8.2[4], қосалқы бекет 35 кВ 2,85 чел.;
- бір жылға орташа еңбекақы, тг.;
Қосымша еңбекақы мына ... ... ... ... және ... қорына аударылатын сома:
(9.6)
мұнда:
- ... ... және ... ... ... органдар нормативі бойынша о. е. - ге ... ... ... ... бойынша жылдық пайдалану шығынын анықтаймыз:
(9.7)
1-нұсқа үшін жылдық шығындар:
; ...
- ... ... ... энергетикалық қондырғылар үшін шығындардың орнын толтырудың нормативті мерзімі 6,67 жыл
2-нұсқа бойынша есептеу
Қострансформаторлы қосалқы бекетті ТМН-10000/35 трансформаторымен жарақтандыру үшін ... ... ... ... сметаға сай.
9.2 кесте - Құрылыс құнының сметалық ... ... және ... ... құн, мың ... ... жұмыс
жабдықтар, мебелдер және инвентарлар
Басқа шығын-дар
1
Жалпы құрылыстық жұмыстар
545,562
545,562
2
Жайтартқыш
411,942
411,942
3
Қосалқы бекет жабдығын сатып алу және монтаждау.
393,634
17796,745
18190,379
4
трансформатор астына фундамент
448,0
448,0
5
трансформаторды ... алу және ... ... ... ... ... теңдеудегі сметалық құн
3131,723
23744,3
27572,248
11
НДС 14%
3860,1
12
Барлығы,сметалық есеп бойынша
31432,348
ТМ-10000/35трансформаторының есепке қажетті техникалық мәліметтері:
Энергияның жиынтық шығыны:
Жылдық пайдалану ... ...
- ... ... құны 5,92 с НДС деп ... ... ... тг/жыл;
- еңбекақы шығындары;
;
мұнда:
- ... ... сома ... ... ... жөндеуге шығындар, тг/жыл;
Реновация негізгі қордың ... ... ... ... ... мерзімінде толық тұрақтандырылуын көрсетеді.
мәні мына өрнекпен анықталады: ; ... - ... ... нормасы, 8.1[4] таблицасы бойынша қабылдаймыз, =6,3;
- объектіге қаржылық шығындар, тг/жыл, 9.2-таблицасы бойынша аламыз
;
Еңбекақы шығындары ... ... ... ... ... тг/жыл;
- қосымша еңбекақы тг/жыл;
- арнайы сақтандыру және зейнетақы қорына аудару шығындары, тг/жыл;
Негізгі еңбекақы мына ... ... ...
- ... ... саны ... ИТРжәне қызмет етуші), чел. 8.2[4] таблицасыбойынша , 35 кВ қосалқы бекет 2,85 чел.;
- жылына ... ... ... ... мына ... ... анықталады:
Әлеуметтік сақтандыру және зейнетақы қорына аудару сомасы:
мұнда:
- о. е - ге ... ... және ... ... мемлекеттік органдар нормативі бойынша аудару үлесі;
;
Шығындарды қосып, нұсқа бойынша жылдық пайдалану шығынын анықтаймыз:
1-нұсқа үшін жылдық шығындар:
;
мұнда:
- ... ... ... энергетикалық қондырғылар үшін нормативті қайтарым мерзімі 6,67 ... ... ... ... ... айтарлықтай аз, сондықтан біріңші нұсқа экономикалық жағынан ... ... ең ...
10 ... ... және ... қауіпсіздігі
10.1 Негізгі тәртіптері
Атырау облыстық 35/10 кВ ... ... ... құру ... ... сәйкес орындалды: , ПУЭ және .
АЖ-35 кВ-ң Қосалқы станциясына кіруі ПБ-35-3 түріндегі темірбетонды тіректермен жобаланған.Тірек құрылысы ... ... ... ... ... үшін ... ... бекітілу мүмкіндігін қарастырады. АЖ-ні қолданғанда талабы қатаң сақталуы тиіс.
Май толтырылған жабдықтан(трансформаторлар) майдың ... ... үшін ... май ... ...
Бас жоспарды жасағанда жабдықтар арасында өртке қарсы минималды қашықтық ескерілген.
Қосалқы станция территориясында күштік және ... ... салу ... темірбетонды лоткаларда, электр дәнекерлі түтіктерде және орларда жүргізіледі.
Қосалқы станция территориясына бөгде адамдардың енуіне жол ... ... ... ... ... 2,2 м тор ... ... кіреберіс есік пен ЖТҚ есіктерінде қорғаныс сигнализациясы орнатылады.
Қосалқы станцияны эксплуатациялау және АЖ-ны кіргізу техника қауіпсіздігінің сәйкес тобына ие, арнайы ... ... ... ... кВ ... ... ОАО ҚФ ... тікелей басқаруында.
10.2 Қосалқы станцияның жерге қосу құрылғысының есебі
Есеп үшін негізгі мәлімет жерге қосу ... ... ... ... ... мәнін ПУЭ-ге сай, электрқондырғының түріне байланысты rз - 4 ... ... ... ... =100 Омxм - нан ... емес етіп қабылдаймыз.
Бейтарап оқшауланған жүйеде есептік тоқ болып жерге тұйықталудың сыйымдылық тоғы ... Ол [4] ... ... ... - ... ... ... электрлік байланысқан ауалық желі ұзындығы, км;
- АЖ үшін 350-ге тең деп қабылданған еселік;
ПУЭ [6]-ға сай ... ... ... ... ... осы ... қалыпты режимдегі мәнін қабылдауы тиіс:
- АЖ-ң темірбетонды тіректері бар 3-20 кВ және 35 кВ-ң барлық желілерінде 10 ... ... ... ... ... 10кВ ... - ... жоғары;
35/10 кВ > қосалқы станциясында АЖ-10 кВ-ң барлық ұзындығы 34 км-ге тең, АЖ-35 кВ 30,7 км. ... ... ... кВ ... А; ... кВ жағында: А;
Жерге қосу 1000 В-ке дейінгі және жоғары электрқондырғыларға ортақ орындалатындықтан оның ... ... мына ... ... ... ... ... қосудың ортақ контурына жай тартқыштың жерге қосқышы жалғанғандықтан, жалпы контур жерге қосқышының кедергісі 4 - Ом-нан аспауы қажет. = 4 Ом деп ... ... ... ... қосқыш құрылғыны тілме болаттан қимасы 40x4 мм етіп ... ... және ...... ... 16 мм ... ...
Периметрі бойынша жалпы ұзындығы L = 69,6 м, ... саны ... 18 ... ... ... [3] ... бойынша анықтаймыз:
, ...
- ... ... ... ... ... ұзындығы, м;
- стерженнің диаметрі, м;
- орналастыру тереңдігі, жер бетінен жерге қосқыштың ортасына ... ... ... , ...
- [3] ... ... ... ұзындығы 3-5 м электродтар үшін =1,151,45.
Ом,
мұнда:
м;
Стержендердің ... ... ... ... : ... бойынша анықтаймыз;
, , ... ... ... ... ...
- ... ... м; ...
- ... ... ... 10-15 м ... электродтар үшін ,
бұдан ... ... ... ... тұратын тілмелер кедергісі:
Ом; ... ... үшін 7-6 [3] ... ... ... ... ... қосқыштардың қажетті кедергісі:
; ... ... ...
; ... себеппен ақырында деп белгілейміз, яғни вертикальды стержендердің шамамен таңдалған саны талапты қанағаттандырады деп ... ... ... желілер үшін жерге қосу контуры термиялық беріктікке тексерілмейді.
+ ... ... ... ... ... қорғау
Онша ұзын емес объектілерді қорғау үшін стержендік жайтартқыштарды қажетінше құрылыстың өзіне немесе одан бөлек қондыру керек. Ұзын ... ... ... ... ... және ... ... жеткілікті биіктікте тартылған жерге қосылған трос түріндегі жай тартқыштармен қорғау - технико экономикалық жағынан тиімді.
Жайтартқышқа ... ... ... ... изоляцияның зақымдануы туындамас үшін найзағай тоғын жерге тартудың неғұрлым қысқа жолын қамтамасыз ету ... Бұл үшін аз ... ... ... ... Қс 35/10 кВ биіктігі 16 м, қосалқы станция бұрыштарына қондырылған төрт стержендік жайтартқышпен ... ... сай, ... ... ауданында найзағай ұзақтылығының қарқындылығы 50-60 сағ/жыл-ды құрайды. Объектінің жер бетінен биіктігін ескеру үшін, оның есептік ауданын ... бес ... ... ... ... үлкейту қажет. Сонда Н(метрмен) биіктіктегі L және B өлшемді қорғалмаған объектідегі жыл бойындағы найзағай сағатындағы ... ... N ... саны мына ... анықталады:
; (10.3.1) ... 33x33м ... 10м, ... n=50 ... ... ... ... қосалқы станциясына бір жылда мынадай N соққы тиюі мүмкін:
,
Немесе 18 жыл ішінде бір соққы.
Биіктігі h - 30 ... ... емес ... ... жай ... аймақты сенімді қорғайды.
В аймағының есебі:
(10.3.2)
мұнда:
- =7м ... қима ... ... әсер ету бағасы қорғаныс еселігімен сипатталады: , ...
- ... ... ... ... ұзындығы;
м; ... ... ... төрт ... жайтартқыштармен
қорғалған, оның =7м биіктіктегі қорғау аймағы А1 > бетінде көрсетілген.
Биіктігі м, болатын төрт жайтартқышпен ... ... ... ... болу үшін мына шарт ... ...
, ...
D - төрт ... ... ... ... ... шарт ... 7м биіктіктегі жайтартқыштар аралығындағы қорғалған аймақтың ішкі обласының ең кіші енін 153 [1] суретінде көрсетілген қисық ... ... ... ... ... ...
;;
екенін анықтаймыз,бұдан м;
11 Қорытынды
Дипломдық жұмыстың алғашқы екі ... ... ... мәліметтері қарастырылған. Тәуліктік график бойынша жүктеменің жылдық ... ... ... ... қуат ... максималды және орташа жүктемелері анықталды.
Үшінші тарауда электрлік жүктеменің орталығы анықталып, қосалқы станция орналасатын жер таңдалды.
Төртінші тарауда трансформаторлардың саны және ... ... ... ... және авариялық режимдері тексерілді. Таңдалған трансформатор тұтынушылар сұранысын толық қамтамасыз ... ... ... ... тұрғызылып, ҚТ тоқтары және олардың сандық мәндері анықталды. Осы мәліметтер негізінде ... ... ... ... ... өткізгіш сымдар таңдалып, олар кернеу жоғалтуына, термиялық, механикалық ұстамдылыққа тексерілді. Сондай-ақ ... ... ... ... ... айырғыштар, изолятор және шиналар термиялық және динамикалық тұрақтылыққа тексерілді.
Жетінші тарауда өз қажеттілік трансформаторын таңдау жүргізілді.
Сегізінші тарауда ... ... ... ... ... ... түрлері таңдалды, трансформатордың максималды тоқтық қорғанысы, кесу және бойлық дифференциалды қорғанысының мәндері анықталды.
Тоғызыншы технико-экономикалық көрсеткіштер ... ... ... ... 16000 кВА екі ... ... ... асырудың экономикалық ең тиімді варианты таңдалды.
Оныншы тарау еңбекті қорғау бөлімінен құралған, ... ... ... ... ... тоқ жүретін бөліктерін жермен қосуға және найзағайдан қорғауға, сонымен қатар төтенше жағдайларда қосалқы бекет жұмысының тұрақтылығына көңіл бөлінген.
12 ... жоба ... ... 35/10 кВ қосалқы станциясының бас жоспары
2 35/10 кВ қосалқы станциясының бір сызықты схемасы
3 Жүктеме ... ... ... ... ... ... қорғаныс
6 Технико-экономикалық көрсеткіштер
7 Қосалқы ... ... қосу және ... ...
13 ... ... ... Федоров А.А., Старкова Л.А. Москва, Энергоатомиздат,1987, 367 с.
2 ... И.Л. М. ... ... ... Л.Д., ... В.С., М. ... 1980, ... Смирнов А.Д., Антипов К.М. М. Энергоатомиздат, 1984, ... ... А.А., ... В.В. ... Энергия, 1979, 407 с.
6 Андреев В.А. М. Высшая школа, 1991, 234с.
7 Блок В.М. М. Высшая школа, 1990, ... ... ... ... РД 34 РК 20/03. ... Астана,2004.
9 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. РД 34.03.202. М.1989.
10 ... А.М. Л. ... 1985, ... Постников Н.П., Рубашов Г.М. Л. Стройиздат, 1989, 87с.
12 Афанасьев В.В. Л. Энергоатомиздат, 1987, 351, ... ... Е.А. М. ... ... 2001, 212 с.
14 ... Ю.И., Веялис Б.С. М. Колос, 1983, 162 с.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
35/10 кВ-тық «Анката» қосалқы станциясын қайта құру53 бет
Арал теңізінің тартылу себептері6 бет
Валюталық операциялардың даму тарихы3 бет
Атмосфералық жауын–шашындар32 бет
Ауа температурасының метеорологиялық жағдайы28 бет
Кентау жэо-ның жаңа техникалық қондырғыларының энергетикалық көрсеткіштерін есептік зерттеу58 бет
Практика бойынша есеп беру14 бет
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
110/220 кв – тағы түйіспелі тартылым қосалқы стансасын жобалау17 бет
«Новый» 110/10 кВ қосалқы станциясын жобалау54 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь