Кәсіпорынның қаржылық менеджменті және тәуекелділігін басқарудың экономикалық негіздері

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

I Кәсіпорынның қаржылық менеджменті және тәуекелділігін басқарудың экономикалық негіздері
1.1 Кәсіпорынның қаржы менеджментінің мәні, түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1.2 Кәсіпорындағы қаржылық менеджмент объектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.3 Қаржылық тәуекел деңгейін төмендету әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9

II Кәсіпорынның қаржылық менеджментінің ұйымдық құрылымын және тәуекелділігін талдау («Қазақтелеком» АҚ мысалында)
2.1 «Қазақтелеком» АҚ.ның қаржылық менеджментінің құрылымы және қызметтерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
2.2 «Қазақтелеком» АҚ.ның қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... .16
2.3 «Қазақтелеком» АҚ.ның қаржы тәуекелін басқару жүйесін талдау ... ... ... ..21

III Кәсіпорынның қаржылық менеджментінің тұрақтылығын арттыру жолдары
3.1 Қаржы менеджментіндегі басқару қатынастары мен басқару құрылымын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
3.2 Қаржы менеджментіндегі тәуекелді басқару жүйесін дамыту ... ... ... ... ... ...24

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31
Кіріспе

Қаржы менеджменті – бұл маңызды қаржылық шешім қабылдайтын ғылым. Қаржы менеджменті кәсіпорынның стратегиялық және тактикалық мақсаттарына қол жеткізу үшін қаржысын басқаруға бағытталған ғылым. Қаржы менеджментінің ең басты бағыты ақша ағымын және айналым қаражаттарын басқару болып табылады. Сонымен, қаржы менеджменті функционалды тұрғыдан экономикалық басқарудың жүйесі және қаржы механизмінің бір бөлігі, институционалды тұрғыдан қаржы менеджменті басқару органы, ал ұйымдастырушылық – құқықтық тұрғыдан кәсіпкерлік қызметтің бір түрі болып табылады.
Инвестициялық кіріс кіргізу және меншікті капиталды жинақтау процесінде зейнетақы активтерін қаржылық басқарудың қажетті тәжірибесін жинақтау кезеңі жүріп жатыр. Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына арналған Қазақстан-2030 үндеуінде «Нарық - ол қатаң қаржылық жауапкершілікке негізделетін демократия», - деген тұжырым бар.
Тақырыптың зерттелу дәрежесі. Жалпы сондай-ақ, қаржылық менеджменттің теориялық негіздері Ф.У. Тейлор, Ю.Ф. Бригхем, А.И. Балабанов, И.Т. Балабанов, Т.В. Теплова, Дж. Синка, А.Р. Горбунов, Е.С. Стоянова сияқгы ғалымдардьвд және басқа авторлардың ғылыми еңбектерінде зерттелген.
Тәуекелсіз кәсіпкерлік болмайды. Ең көп табысты жоғары тәуекелді нарықтық операциялар әкеледі. Алайда барлық жерде шек керек. Тәуекел міндетті түрде максималды жіберілетін шекке дейін есептелуі тиіс.
Бұл курстық жұмыстың негізгі мақсаты – қаржылық тәуекелдің мәнін толығырақ ашып, нақты кәсіпорын мысалында қаржы тәуекелін басқару жүйесін талдау және оның жетіспеушіліктері мен оны жетілдіру бойынша ұсыныстар беру.
Өз нарықтық қызметте қате жіберуден қорықпау өте маңызды, өйткені олардан ешкім сақтандырылмаған, ең маңыздысы - қателіктерді қайталамау. Менеджер міндеті нарықта тік бұрылыстарды жұмсарту үшін қосымша мүмкіндіктерді алдын ала ескеруге бағытталады. Менеджменттің басты мақсаты, әсіресе Қазақстанның бүгінгі жағдайында, ең қиын жағдайларда табыстың тек аз ғана төмендеуі болуы мүмкін, бірақ банкрот туралы сөз болмауы тиіс. Сондықтан әрқашан тәуекелді басқаруды әрқашан жетілдіруге ерекше назар аударылады, яғни тәуекел-менеджментін жетілдіру.
Нарықтық экономика жағдайында өндірушілер, сатушылар және сатып алушылар бәсекелестік жағдайында өздері, яғни өз үрей және тәуекел жағдайында қызмет етеді. Сондықтан олардың қаржылық болашағы көбінесе аз болжанады. Тәуекел-менеджменті тәуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын қаржылық қатынастар және тәуекелді басқару жүйесі болып табылады. Белгілі бір дәрежеде тәуекел жағдайы болуын болжамдауға және тәуекел дәрежесін уақытылы төмендету шараларын қабылдауға мүмкіндік беретін түрлі тәсілдер қолдана отырып, тәуекелді басқаруға болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001 ж.
2. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРАМ, 2006.
3. Русак Н.А. Анализ финансового положения предприятия. В учебнике «Анализ хозяйственной деятельности в промышленности». Под общ. ред. В.И. Стражева - Минск: Высшая школа, 2004.
4. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. — М.: Изд-во «Перспектива», 2007.
5. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», 2008
6. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2003
7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000
8. Бухгалтерско-аудиторский портфель. ( Книга предпринимателя. Книга бухгалтера. Книга аудитора ) / Отв.ред. Рубин Ю.Б., Сол-даткин В.И. - М.: «ОМИНТЭК», 2000
9. Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. — Издательство «ДИС», НГАЭ и У, 2004
10. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ -М.: «ПРИОР», 2003
11. О бухгалтерском учете. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 26 декабря 1995 г., №2732.
12. Стандарты бухгалтерского учета. Национальная комиссия Республики Казахстан. - Алматы,2001
13. Бухгалтерский анализ: Пер. с англ. - К.:Торгово-издательское бюро ВНУ, 2005
14. Введение в бухгалтерское дело: Пер. с англ.: — К.: Торгово-издательское бюро ВНҮ, 2006
15. Руководство по финансовому учету, отчетности и аудиту. Первая редакция Центральный и операционный отдел учета и отчетности. Всемирный банк, январь 2007.
16. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. Утверждены директором Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита. Министерства финансов Республики Казахстан 21.05.97 г., №7 /Бюллетень бухгалтера. 1997., №29.
17. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник ІИ.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов, О.Ф. Моргун и др:. Под.общ. ред. В.И. Стражева. - Минск: Высшая школа,2003.
18. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия (практическое пособие). — «Бизнес-школа», Интел-Синтез,2001
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
............................................................................
.............................................3
I Кәсіпорынның қаржылық менеджменті және тәуекелділігін басқарудың
экономикалық негіздері
1 Кәсіпорынның қаржы ... ... ... қаржылық менеджмент
объектілері.......................................7
3 Қаржылық тәуекел деңгейін төмендету
әдістері..............................................9
II Кәсіпорынның қаржылық менеджментінің ұйымдық ... ... ... («Қазақтелеком» АҚ мысалында)
2.1 «Қазақтелеком» АҚ-ның қаржылық менеджментінің құрылымы және
қызметтерін
талдау......................................................................
..............................14
2.2 «Қазақтелеком» АҚ-ның қаржылық жағдайын
талдау.................................16
2.3 «Қазақтелеком» АҚ-ның қаржы ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық менеджментінің тұрақтылығын арттыру жолдары
3.1 Қаржы менеджментіндегі басқару қатынастары мен ... ... ... ... тәуекелді басқару жүйесін
дамыту.......................24
Қорытынды
............................................................................
.................................27
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі......................................................................
..29
Қосымшалар
............................................................................
..............................31
Кіріспе
Қаржы менеджменті – бұл маңызды ... ... ... ... ... кәсіпорынның стратегиялық және тактикалық мақсаттарына
қол жеткізу үшін ... ... ... ... ... менеджментінің
ең басты бағыты ақша ағымын және айналым қаражаттарын басқару ... ... ... ... ... ... ... жүйесі және қаржы механизмінің бір бөлігі, институционалды
тұрғыдан ... ... ... ... ал ...... кәсіпкерлік қызметтің бір түрі болып табылады.
Инвестициялық кіріс кіргізу және ... ... ... ... ... ... ... қажетті тәжірибесін
жинақтау кезеңі жүріп жатыр. Қазақстан ... ... ... ... Қазақстан-2030 үндеуінде «Нарық - ол қатаң қаржылық
жауапкершілікке негізделетін демократия», - деген тұжырым ... ... ... ... ... ... ... негіздері Ф.У. Тейлор, Ю.Ф. ... А.И. ... ... Т.В. ... Дж. ... А.Р. ... Е.С. Стоянова сияқгы
ғалымдардьвд және басқа авторлардың ғылыми еңбектерінде зерттелген.
Тәуекелсіз кәсіпкерлік болмайды. Ең көп ... ... ... ... әкеледі. Алайда барлық жерде шек керек. Тәуекел
міндетті түрде ... ... ... ... есептелуі тиіс.
    Бұл курстық жұмыстың негізгі мақсаты – қаржылық тәуекелдің ... ... ... ... ... қаржы тәуекелін басқару жүйесін
талдау және оның жетіспеушіліктері мен оны ... ... ... ... ... қате ... қорықпау өте маңызды,
өйткені олардан ешкім сақтандырылмаған, ең ... - ... ... ... ... тік бұрылыстарды жұмсарту үшін қосымша
мүмкіндіктерді алдын ала ескеруге бағытталады. Менеджменттің басты мақсаты,
әсіресе ... ... ... ең қиын ... ... ... ғана ... болуы мүмкін, бірақ банкрот ... сөз ... ... ... ... басқаруды әрқашан жетілдіруге ... ... яғни ... ... ... ... жағдайында  өндірушілер, сатушылар және сатып
алушылар бәсекелестік жағдайында ... яғни өз үрей және ... ... ... ... ... қаржылық болашағы көбінесе  аз
болжанады. Тәуекел-менеджменті тәуекелді бағалау, бизнесте пайда болатын
қаржылық қатынастар және ... ... ... ... ... ... дәрежеде тәуекел жағдайы болуын болжамдауға және тәуекел дәрежесін
уақытылы төмендету ... ... ... ... түрлі тәсілдер
қолдана отырып, тәуекелді басқаруға болады.
     Тәуекел ... және ... ... және қаржылық менеджмент
әдістерімен жүзеге асырылатын қаржылық механизм арқылы нақты әсер ... Бұл ... ... өзіндік механизмі тәуекел- менеджменті
болып табылады. Тәуекел-менеджментінің негізі тәуекелді анықтау ... ... ... ... ... табылады.
       Курстық жұмыс үш бөлімнен ... ... ... ... ... ... яғни тәуекел түрлері, оны бағалау әдістері,
тәуекел-менеджментінің мазмұны, ... ... ... ... ... ... ... экономика жағдайында кәсіпорын мысалы
ретінде «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы ... ... ... тәуекелді басқару жүйесі талданады.
       Үшінші бөлімінде қаржылық тәуекелді басқару жүйесі жетілдіру туралы
сөз болады. 
I. ... ... ... және ... ... ... ... қаржы менеджментінің мәні, түсінігі
Қаржы менеджменті басқару жүйесі ретінде. Қаржы менеджменті қаржы
ресурстарының ... ... ... шаруашылық субъектілердің
арасында пайда болатын қаржылық ... ... мен ... басқаруға бағытталған. ... ... ... ... ... ... дегеніміз – алға қойған
мақсаттарға қол жеткізу үшін жалпы ... мен ... ... ... Бұл ... ... қабылдау үшін белгілі ережелер мен
шектеулер жиынтығы сәйкес келеді.
Басқару объектісіне ақша ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелерінің арасындағы
қаржылық ресурстардың қозғалысымен қаржылық ... ... ... ... ... ... - ... формалардың басқару
әсерімен объектінің қызметін мақсатты бағытта ... ... ... тобы ... ... басқару аппараты ретінде, қаржылық менеджер
басқарушы ретінде).
Қаржы жүйесінің бастапқы буыны ... ... ... ... ... ... яғни тап осындай нысанада жұмыс
істейтін айырықшалықты белгілері мен ... бар ... ... ... ... ... Бірақ ақша қорлары
қозғалысының объектісі бар, субъектілердің ... ... ... кез ... ... сияқты, олар реттеуді, тиісті қаржы
ағынының бағыттарын, олардың, ... ... ... ... ... Бұл
қондырмалықтарға жататын, нақтылы орындаушылардың ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттері ақылы
жүзеге асырылады. Экономикалық заңдармен анықталатын ... аса ... ... ... гиіс, бұл талаптарды үнемі ескеріп
отыру тиіс, яғии базистің шарттарына ... ... ... Бұл басқарылатын
іс-әрекеттерге қаржы мененджменті ұғымы — ... ... ... ақша ... ... ... қаражат қозғалысы механизмін
басқару жүйесі жатады.
Қаржы жүйесінің бұл ... ... ... (басқару қаржы
менеджменті деп аталады және кәсіпорындар мен ... ... ... және ... ... әлеуметтік-экономикалық процестерді
басқарудың нысаны болып табылады. Қаржы менеджментінің мәні ... ... ... ... ... ең тиімді етіп тартуға,
оларды ... ... етіп ... ... ... ... ... альш, қайтып сатып пайдалы операциялар жасауға мүмкіндік беретіндей
етіп қаржыны басқаруды ұйымдастыру.
Қаржы менеджментінің анықтамасы. ... ... ... ... ... ... сөз ағылшыннан аударғанда басқару деген ... ... ... ... – бұл қаржыны ... ... ақша ... және ... ... ... ... заман шеңберіндегі теориясында ғалым ретінде қаржыны
басқарудың методологиясы мен техникасына арналған ... пән ... ... ... ... жаңа әдістер басқару өрісінде жаңа
мамандықтың пайда болуына ... ... Ол ... менеджері.
Кәсіпорынның қаржы қызметінің басшысы (қаржы менеджері) жоғары білімді, кең
көз – ... ... ... ... ... қаржы, статистика, есеп,
қаржылық талдау, салық салу, бағаның құрылуы, және т.б. қорытындыларын өз
қызметінде әдісін тауып қолданатын ... ... ... ... үшін ... және ... ... себебі қаржылық операциялар негізі ақша ... ... ... ... ... ... қаржылық операцияларында мүлде басқа тактика қолданылады.
Үлкен капиталдың үлкен ағымы және ... өнім ... ... ... ... бизнестің қаржысын басқару үшін қаржы бизнесі саласындағы
арнайы дайындалған маман, қаржы ... ... ... ...... ... бизнестің басты тұлғалары ретінде өте қажет.
Қаржы менеджментінің қазіргі теориясының даму ... ... ... қалыптасуы көптеген біздің елде
экономика салсында дәстүрлі ... және ... ... ... өзгертіп ғана қоймай, біршама жаңа деп саналатын бағыттарды тез
дамуының қажеттілігіне әкелді. Соңғылардың ... ... ... ең ... келе ... ... болып саналатын бірқатар мамандықтарға (бухгалтер,
экономист) және соңғы ... ... ... болған(аудитор, менеджер,
қаржы менеджеріне) тікелей қатысы бар ... ... ...... ... ... ... есеп және
талдау салаларындағы теориялық практикамен сәтті біріктіріп келе ... ... ... іс ... ... ... жатады.
Жалпы түрде қай ғылым болмасын консептуалдық негіздері, оның тақырыбы мен
әдістерін тұжырымдау және теңестіру ... ... ... ... ... – бұл ... ... қызметін басқарудың жалпығылыми және нақты ғылыми әдістерінің
жиынтығы.
Фирмалардың ұйымдық құрылымындағы қаржы службасы.
Шаруашылық ... ... ... ... үшін ... ... службасын
құрады. Қаржы службасының қызметінің басты мақсаттарына бағындырылған: олар
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету, экономикалық өсу және ... табу ... ала ... ... ... қаржы службасының міндеттері:
1. тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін қаржы ... тез, ... ... ... ... ... басты мақсатына жету үшін барлық бөлімдердің қызметін
байланыстыру және бағыттау қабілеті;
3. шаруашылық субъектінің қаржы жоспарларының ... ... ... ... кәсіпорынның дұрыс жұмыс істеуі бұл службасыз
мүмкін еместігі.
Қаржы службасы біріңғай шаруашылық ... ... ... сол ... кәсіпорнының басқа да службаларымен тығыз байланысты.
Нарықтық қатынастарының ... ... ... шығу ... ... жаңа да сапалы міндеттер қояды. ... ... ... ... ... ... тиімді басқаруды
ұйымдастыру. Бұл міндеттерді ойдағыдай шешу қаржылық менеджмент ... ... ... қаржылық менеджмент объектілері
Кәсіпорындарда қаржы менеджментімің объектілері ... ... ... және ... ... мүліктік құқықтар, жұмыстар
және қызметтер, ақпарат, ... ... ... ... емес ... менеджменті уәждемелерге адамдардың немесе ұжымдардың
қажеттіліктері мен тиісгі ... ... ... іскс асыру
жөніндегі кызметке негізделеді. Уәждеме ... ... ... мен ... ... ... көрінеді.
Жалпы қаржы менеджменті қаржыны басқарудың ілгеріде баяндалған
қағидаттарына негізделген. Ол ... ... ...... ... ұйымдастыруды, реттеуді, бақылауды кіріктіреді.
Қаржы менеджменті жузеге асырудың шарты нарықтық ... ... ... бұл орта бағалардың еркін жүйесі, тауар мен ... ... ... ... ... ... рыногының жұмыс
істеуі, кәсіпорындардың қызметін мемелекеттік реттеуді заңнамалық
реттемелеу кезіндегі ... ... ... есеп ... ... береді. Сөйтіп, кәсіпорындардың қаржы менеджментінің
шеңбері ... ... ... бұл оны жеке ... ... басқарылу объектілеріне ... ... ... ... ... мүмкін қаржыны басқарудың ... ... ... ... ... ... аса
жылжымалы, өйткені бұл буындағы нысандардың, әдістердің арсеналы жалпы
мемлекеттік қаржылардағыға ... тым ... ... ... менеджменті әртүрлі нысандардағы есеп айырысу (төлем тапсырмасы,
төлем талабы (талап ... ... ... есеп ... ... және
т.б.), барлық нысандардағы несиелендіру, бағалы қағаздармен және ... ... ... көп ... ... ... хеджерлеу,
кепілдік ипотекалық және сенімгерлік (трасттық) операциялар, қаржы ... ... ... ... қағаздар бойынша трансферттер сияқты
нысандар мен әдістерді қамтиды; валютамен, бағалы ... ... ... ... барлық түрлерін сақтандыру бойынша қаржы
құралдарының жинақталымы айтарлықтай кеңейеді
Қаржы ... мына ... ... ... ретінде елестетуге
болады:
1) ақша қаражаттарын (капиталды) пайдаланудың міндетін қою және
мақсатын анықтау;
2) ақша ... ... ... ... ... ... ... шешім бойынша инвестициялау жөніндегі шешімді бизнес-
жоспар немесе басқа ресімдеу түріндегі іс-әрекеттердің ... ... ... ... ұйымдастыру;
5) атқарылу барысына бақылау жасау жәнс қажетті түзетулер жасау;
6) қайта инвестициялаудың ... үшін жоба ... ... ... ... ... ... тәуекелдіктерімен,, яғни
жобаланған нұсқамен салыстырғанда табысгы кем алу ... ... ... ... ... ... ... галдау оның көздсрі мсн
себептсрін анықтаудан, ысыраптың белгілі бір деңгейінің ... яғни ... ... ... ... басталады.
Тәуекелдік статистикалық, сараптық және құрамдастырылған әдісгермен
анықталады. Қаржы менеджментінде ... ... ... ... — өндірістік, коммерциялық, қаржы тәуекелдіктерінің үйлесуін қажет
етеді.
Алайда бизнеске экономикалық, сондай-ақ әлеуметтіх, саяси және ... ... ... ... да әсер ... ... мен дағдарыстар,
банк пайызының, бағалардың ауытқулары, тұтынушылар ... ... ... ... ... ... ... ереуілдер, табиғи катаклизмдер, апаттар және т.б.
Колайсыз уақиғалар болған кезде келеңсіз зардаптарды азайтуға ақшаны,
өндірістік қуатты, шикізатты, дайын өнімді ... ... ... ... коммерциялық қызметті қайта бағдарлау жөніндегі алдын ала жасалған
шаралар болуы мүмкін. Жиынтық, тәуекелді басқару ... ... ... ... ... ... қоржынын
ортараптандырудың ерекше маңызы бар.
Хеджерлеудің көмегімен қаржы тәуекелдігін (қатерін) ... ... ... Бұл кездс негізгі келісіммен қатар үшінші тараппен
қосымша мәміле жасалынады. Оның, шарты мынадай: ... ... ... ... ... ... ... қатысушы залал шеккен
ысыраптарды түгел немесе ішінара бейтараптандыра отырып, ... ... ... ... опциондар, фыочерстер, пайыздық
айырбастар (своптар) сияқты және т.б. пайдаланылады.
Тәуекелдікті ... мен ... ... ... мүліктік
сақтандыру болып табылады, бұл кезде сақгандырылушыға ... ... ... ... ... ... кезде төленетін
сақтық төлемі камтамасыз етіледі.
Қаржы ... ... ... ақша ... – құн ... ... және косылған құнды қалыптастырудың экономикалық
процесттерін ортақтастыратын ... және ... ... ... ... ... Ақша агынының (ақша түсімі мен
жалпы құрамына ... ... де ... ... ... ... басқа әдістермен де тартылатын барлық ақша ... ... ... ... ... ... ... және қызметтерді
өткізуден түскен түсім-ақша, онан кейіп ... ... әр ... ... ... Қаражаттардың жылыстауыдүркін-дүркін төлеулермен
де (тауар-материал құндылықтарын сатып алу, қызметкерлерге жалақы мен
сыйақылартөлеу, несиелерді өтеу ... мен ... ... ... және т.б.,) ... ұзақ мерзімді инвестициялардың болжамы
негізіндегі күрделілерімен де байланысты.
Қаржы менеджментінде ақша оның ... ... ... ... ... ... кезіндегі өзге нысанға, сапаға
айналғанға дейін қаралады. Бұл ... ... ... ... "барлығы
есепке алынады: мұндай сомада бүгінгі ақша мен келешектегі ақшаның сатып
алу күші ... ... ... ... және ... құны ... ... (бүгінгі) қүн келешектегі құнға компаундингілеу — күрделі
пайыздарды есептеу арқылы, ал келешектегі құны қазіргі құнға дисконттау —
пайыздарды ... ... ... ... ... келешектегі
құнының есеп-қисабында инфляцияның индекстерін есепке алу, яғни ақшаның
құнын инфляциялык құнсыздануға төмендету қажет.
1.3 ... ... ... ... ... ... ... түрлі әдістер мен тәсілдер көмегімен шешіледі.
Қаржы тәуекелдерін шешу ... ... ... қашу, ұстап қалу, беріп
жіберу, деңгейін төмендету.       
     Тәуекелден қашу ... ... ... жай ... ... ... үшін көбінесе тәуекелден қашу пайда ... ... ... ... ... қалу – тәуекелді
инвестордың жауаптылығына қалтыру. ... ... ... ... ... ... ... мүмкін болатын жоғалтуларын меншікті
қаражаттары есебінен өтей алатынын алдын ала ескереді. ... ... ... ... ... ... біреуге, мысалы сақтандыру
қоғамына, беріп жіберумен түсірдіріледі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... жасалды. Тәуекел ...... ... және ... қысқарту.
     Қаржы тәуекелін шешуде нақты құралдарды таңдауда инвестор ... ... ... ... ... мүмкіндігінше ғана тәуекел етуге болады;
• тәуекелдің соңын ойлау керек;
• аз нәрсе үшін көппен тәуекел ... ... ... ... инвестор капитал салымын жасаудан бұрын
тиіс:
• берілген тәуекел бойынша мүмкін болатын шығыстар ... ... ... ... ... ... салымының көлемімен салыстыру;
• олрады (шығыстарды) барлық меншікті ... ... ... ... ... ме ... анықтау.
     Капитал салымы бойынша шығыстар көлемі капитал көлеміне тең, ... ... не ... болуы мүмкін.
     Портфельді инвестиция кезінде, яғни екінші ретті ... ... ... ... ... ... ... шығыс көлемі әдетте
шығыстанатын капитал ... аз. ... ... ... ... және максималды мүмкін болатын шығыстар көлемінің
арақатынасы банкроттыққа апаратын ... ... Ол ... ... = У / С, ... ... ...   Кр – тәуекел коэффициенті;
                          У – максималды мүмкін болатын шығыс ... С – ... ... ... ... ... ... көлемі.
         Екінші принципке сүйену инвестор ... ... ... көлемін біле отырып, оның тәуекелдің ықтималдылылығы қандай екенін
анықтауды және ... ... ... бас ... тәуекелді өз
жауаптылығына алу немесе ... ... ... ... ... қабылдауды талап етеді
Үшінші принциптің қызмет етуі қаржы тәуекелін әсіресе ... ... Бұл ... ... ... ... мен ... сыйақы
өзіне жағымды арақатынасын анықтау тиіс. Сақтандыру сыйақысы немесе
сақтандыру ... – бұл ... ... ... тәуекелі
үшін төлемі. Сақтандыру сомасы – ... ... ... ... ... өмірі жіне денсаулығы)
сақтандырылған ақша сомасы. Егер шығыс ... ... ... ... ... ... онда тәуекел ұсталынып қалуы тиіс
емес, себебі инвестор тәуекелді өзіне алмау керек. Қаржы ... ... үшін ... әдістер қолданылады:
• диверсификациялау;
• таңдау және нәтижелер туралы қосымша ақпараттар алу;
... ... ... ... және т.б.
     Диверсификациялау өздерінің арасында тығыз байланысты түрлі салым
объектілері арасында инвестицияланатын ... ... ... ... ... ... өз акцияларын сататын,
ал алған қаражаттарды нарықтан сатып алынатын және тұрақты орташа ... ... ... ... ... ... қорлардың қызметіне
негізделеді. Диверсификациялау түрлі қызметтер ... ... ... ... ... ... ... береді. Сонымен,
инвестор бір акционерлік қоғам орнына бірнеше ... ... ... ... ... алу табыс ықтималдылығын N есеге көбейтеді және сәйкесінше
тәуекел деігейін N есе төмендетеді.
   ... ... ... ... және ... ... шешім қабылдайды. Әрине, егер инвесторда толық ақпарат ... ... ... ... тәуекел діңгейін төмендете алатын еді. Бұл жағдай
ақпаратты тауар ретінде көрсетеді. Ақпарат ... ... ... ... ... инвестор үлкен ақша төлеуге дайын, олай болса, ақпаратқа капитал
салымы кәсіпкерліктің бір ... ... ... Толық ақпарат құны толық
ақпарат бар кездегі бір нәрсенің күтілетін ... алу құны мен ... ... ... күтілетін құн арасындағы қатынасы ретінде есептеледі. Егер
болжам нақты болып шықпаса да, ... ... ... ... ... ететін сұраныс пен өткізу нарығын ... ...... ... ... және тағы ... шекті
сомасын бекіту. Шектеу тәуекел деңгейін төмендетудің маңызды құралы болып
табылады және шектеуді ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілер тауарларды несиеге(несие
карточкасы бойынша), жол чектері және еврочектер бойынша ... ... ... ... ... ... қолданады.
     Сақтандыру мәні – тәуекелден қашу үшін инвестор табыстың бөлігінен
бас ... яғни ... ... нөлге дейін төмендету үшін төлеуге
дайын. Егер ... құны ... ... шығысқа тең болса, онда
тәуекелге қарсы инвестор басынан кешу ... кез ... ... ... өтеуді қамтамасыз ететіндей ... ... ... ... оның ... төмендету әдістерінің ең тараған түрі
болып табылады. Сақтандыру – бұл ерекше қаржылық қатынастар. Бұл ... ... ... екі жақ ... ... ... мен сақтанушы.
Сақтандырушы сақтанушы төлемдері есебінен ақша қорын (сақтандыру немесе
резервтік қор) ... ... үшін ... ... ақша қорының мақсатты бағыттылық
сипаты тән, оның ресурстарын тек ... ала ... ... ... (көмек көрсету) жұмсау; қатынастардың ықтималдылық
сипаты, ... ... ... ... ... оның күші ... және қай
сақтанушыға тиесілі ... ... ала ... ... ... бұл қаражаттар барлық сақтанушылар бойынша зияндарды
өтеу төлеміне бағытталған.
     Сақтандыру процесінде сақтандыру қорын құруда қатысушылар ... ... бөлу ... бір ... ... сақтанушы
жоғалтуларын өтеу жоғалтуларды барлығына бөлу жолымен жүргізіледі. Белгілі
бір ... ... ... ... саны өтеу ... ... ... болады.
Тәуекел менеджменті кәсіпкерлік қызметінің сферасы ... ... ... Сақтандыру нарығы – сақтандыру бойынша экономикалық
қатынастардың ... болу ... ... нарығы сақтандыру
компанияларымен (қоғамдары) және мемлекеттік емес зейнетақы қорларымен
азаматтарға және ... ... ... ұсынылатын сақтандыру
қызметтері сауда-саттық объектісі болып табылатын ... ... ... ... ... тәуекелді басқару және экономикалық, нақтырақ
айтқанда, осы басқару процессінде туындайтын қаржылық ... ... ... табылады.
       Тәуекел- менеджменті басқарудың ... мен ... ... ... ... ... жету үшін қаражаттарды
пайдалану әдістері және ... ... Бұл ... ... үшін ... бір ... мен ... жиынтығы сәйкес келеді.
Тәуекел менеджментінде басқару объектісі болып капиталдың тәуекелді
салымы және тәуекелді өткізу процессінде шаруашылық ... ... ... ... ... Бұл ... ... мен сақтандырушы арасындағы, несие алушы мен несие беруші,
кәсіпкерлер (серіктестер, бәсекелестер) арасындағы ... ... ...   Тәуекел менеджментінің басқару субъектісі – түрлі басқарушылық
істің әдістері мен тәсілдері арқылы басқару ... ... ... ... ... асыратын арнайы адамдар тобы (қаржы менеджері,
сақтандыру маманы, аквизитор, ... ... және ... ... ... ... әсер еті процессі, яғни басқару
процессі басқаратын және басқарылатын ішкіжүйе арасында ... ... ... ... жүзеге асырылады. Басқару ... ... ... тәуелсіз ақпараттарды алу, беру және қолдануды ұсынады.
Тәуекел ... ... ... ... және ... алу ... орын алады, себебі тәуекел жағдайында қызмет ету
бойынша нақты ... ... ... ... ... ... менеджментінің ұйымдық құрылымын және
тәуекелділігін талдау
2.1 «Қазақтелеком» АҚ-ның ... ... ... және
қызметтерін талдау
«Қазақтелеком» ҰК» АҚ (бұдан әрі – Компания) Қазақстан Республикасының
жалпы қолданыстағы бірыңғай ... ... ... ... ... ... ... компаниясы «Қазақтелеком» ұлттық
акционерлік ... құру ... ... ... ... 1994 жылғы 17 маусымдағы № 666 қаулысына сәйкес ұлттық ... ... ... және мамандандырылған телекоммуникация
кәсіпорындарының мүлкін Республиканың бүкіл аумағында кең ауқымды байланыс
қызметтерінін көрсететін ... ... ... қорына беру жолымен
құрылды.
2004 жылғы 1 сәуірде «Қазақтелеком» ҰАК-ты Астана қаласының Әділет
басқармасы «Қазақтелеком» АҚ етіп ... ... ... ... ... 3 ... және бірлесіп
бақыланатын («Алтел» АҚ (50 %), «Қазақстан GSM» ЖШС (49 %), ... ... %)) ... қатысушы немесе акционер болып табылады.
Компания мынадай негiзгi қызметтердi көрсетедi:
• жергілiктi, қалааралық, халықаралық телефон байланысы;
• телеграф, телекс, деректер беру;
• спутниктiк ... сым ... ... ... ... ... жалға беру.
Кадр саясатының мақсаты – бірыңғай командалық рухы болатын және Қоғам
алдындағы тұрған міндеттерді адам қорларларының ұстанымын ... ... мен ... өзараәрекеттесу құрылымдарының пәрменділігі арқылы
сапалы және жедел шешуге қабілетті ... ... ... ... ... ... ... жету үшін келесі міндеттерді шешеді:
1. корпоративтік дәстүрлерді, ... ... ... ... ... және серіктестермен адал өзараәрекеттесуді қамтамасыз ету үшін
еңбек ұжымындағы қатынастардың корпоративтік стандарттарын дамыту;
2. өз қызметі саласындағы үздік мамандардың ... ... ... ... тарту, ұстап қалу;
3. әлеуетті мүмкіндіктері мен ынталы және ... ... ... ... өсуін көрсету үшін жағдайлар жасау;
4. жаңадан қабылданған қызметкерлердің бейімделуіне, олардың кәсіптік және
шығармашылық әлеуетін тиімді пайдалануына жағдай ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін білу;
6. Қоғамның игілігі үшін қызметкердің зияткерлік және шығармашылық әлеуетін
дамыту;
7. қызметкердің Қоғам ... ... оның ... ұзақмерзімді
дамуға үлесін әділ бағалау.
8. "Қазақтелеком" АҚ (әрі қарай – ... кадр ... ... ... ... қойылған стратегиялық және тактикалық
міндеттердің жоғары кәсіптік деңгейде ... ... ете ... және әлеуметтік дамуы, ауысу және қызметкерді қызметкердің
сандық және сапалық ... ... ... ... мен сақтау
үдерістерінің дұрыс үйлесуі болып табылады.
Қатынастарды басқару мен қызметкерді дамыту теңдестірілген кешенде
қолданылатын ... ... ... ... ... ... лауазымдық нұсқауларына, жұмыстың
регламенттеріне, ішкі тәртіп ережелеріне, ... және ... ... ынталандыруға, сақтандыруға, ... ... ... ... әлеуметтік-психологиялық (психологиялық
климатқа, іскерлік әдепке, материалдық емес дәлел ... ... ... беруші әрбір қызметкермен еңбек заңнамасының талаптарын сақтай
отырып, әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ынталанады.
Жұмыс беруші кадр саясатын дұрыс түсінушілікке, қолдауға және жүзеге
асыруға жауапты, және өз ... ... ... ... міндеттерді
түсінушілікке және оның ... ... ... ... ... ... ... бойынша жұмыс, қызмет көрсету және тауарларды
сатып алудың ... ... 656 млн. ... ... құраса, оның ішінде
Отандық өндірушілерден тауарларды сатып алу 476 млн.теңге болды.
Басқару қатынастары ... ... ... бөлінеді:
біріншіден, басқарушы және басқарушылар жүйелер арасындағы, яғни тікелей
басқару субьектісі мен ... ... ... ... ... өз ... де басқару қатынастары болады.
Қаржылық тәуекелді басқару ... ... ... мен ... жүзеге асыру менеджерге фирма тәуекелдерін
басқару принциптерін нақтылауды талап етеді.
Менеджер ... ... ... ... ... ... ... негізге алатын ... ... ... Егер ... ... ... ... етуге негізделсе, онда бағдарлама жасаушы жұмыс негізіне алатын
сәйкесінше принциптері қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ететін ... ... ... ... Мұндай нақты принцип мысалы компанияның
барлық ... ... ... ... бағытталу принципі болып
табылады.
Фирманың тиімді дамуы үшін тәуекелдерді басқарудың ... ... ... ... ... ... ... сыртқы орта талаптарымен
сәйкестендіру, оның ... ... ... үшін сыртқы тәуекел –
менджментінің талаптарына сәйкес келу.
Тәуекелді басқару функцияларының мәні ... ... ол ... ... интегралдық
құндылықтарын сақтауға бағытталғандықтан, бұл функцияларды орындау фирма
бөлімшелерінің және тәуекелді басқару ... ... ... ... Тәуекелді басқару жүйесін орнату үшін біріншіден,
мамандарды дайындау қажет, ... ... ... ... тиіс.
2.2 «Қазақтелеком» АҚ-ның қаржылық жағдайын талдау
Батыс Қазақстандық облыстық телекоммуникациялық басқарма
«Қазақтелеком» ... ... ... ... ... АҚ ... Республикасының Азаматтық кодексіне
сәйкес 1994 жылы 27 желтоқсанынан, ҚР ... ... ... ... ... құру ... 1994 жылғы 17 маусым №666 Қаулысына
сәйкес құрылып қызмет етеді.
Қоғам ҚР барлық территориясы ... өз ... ... ... ... қорына берілетін филиалдардан тұрады. Филиалдар заңды
тұлға болып табылмайды. Филиалдар акционерлер ... ... ... ... ... өз ... ... төлемқабілетсіздік жағдайы және барлық ... іс ... және ... ... жағдайды бағалау қазіргі кезде
маңызды орын алады. ... ... ... ... ... ... және өтімділік деңгейі болып табылады.
Кәсіпорын өтімділігін талдауға көшуден бұрын, ... ... ... не ... ... ... ... екі концепциясы
белгілі. Бірінші концепцияға сәйкес, өтімділік – бұл ... ... ... міндеттемелерін төлей алуы. Келесі ... ...... ... ақша ... ... ... мен
жылдамдығы. Кәсіпорынның өтімділік мәні өзімен ... ... ... ... өтімділігін талдау өтімділік деңгейі бойынша топтастырылған
актив қаражаттары және өтеу мерзімі бойынша ... ... ... ... ... қаражаттары мен
міндеттерді сәйкестендіру мынадай көрсеткіштерді есептеуге мүмкіндік
береді: ... ... пен ... ... ... кәсіпорынның қарастырылатын уақыт ішінде
төлемқабілеттілігі және төлемқабілетсіздігі ... ... және ... ... = ( А1 + А2 ) – ( П1 + П2 ), ... 4)
мұндағы ТЛ – ағымдағы өтімділік, А1 және П1 – ... және ... ... ... ... өтімділік – бұл болашақтағы түсімдер мен төлемдер
негізінде болжау. Ол келесі формуламен есептелінеді:
ПЛ = А3 – П3, ... ... ПЛ – ... ... А3 және П3 – ... және ... сәйкес топтардың қорытындылары/10,134б./.
Кесте-1. «Қазақтелеком» АҚ филиалының өтімділігін талдау
| | | | | | ... |
| | | | | | ... ... |2009ж. |2010ж ... |2010ж. ... | | | | | |2009ж. |2010ж. |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... ... |1861 |Жедел |918120 |904030 |-908279 |-902169 ... | ... | | | ... | | |, | | | | |
| | | |П1 | | | | ... |151381 |142034 ... |0 |0 |+151381 |+142034 ... | | ... | | | | ... | ... | | | ... | | |, | | | | |
| | | |П2 | | | | ... |119729 |82793 ... ... |0 |+119729 |+82793 |
|өтімді | | ... | | | ... | |, | | | | ... | | |П3 | | | | ... |2099281 |2277002 ... |1462112 ... |+677342 |
|өтімді | | ... | | | ... | |, | | | | ... | | |П4 | | | | ... |2380232 |2503690 ... |2380232 |2503690|- |- ... ... ... №1 ... ... ... ... көрсеткіштері (1) және (2) формулалары арқылы
есептелінеді.
ТЛ2004 = ( 9841 + 151381 ) – ( 9181120 + 0 ) = - 756898 мың ... = ( 1861 + 142034 ) – ( 904030 + 0 ) = - 760135 мың ... = 119729 – 0 = 119729 мың ... = 82793 – 0 = 82793 мың теңге.
Есептеу нәтижелері кәсіпорынның есеп беру кезеңінің соңына ... ... ... ... ... сәйкестендіру келесі
нәтижелерді көрсетті: А1 < П1, А2 > П2, А3 > П3, А4 < П4. ... ... ... ... деп атауға болады. Кезеңнің басы мен
соңындағы ағымдағы ... ... ... ... яғни ... отырған кезеңге жақын уақытта кәсіпорын ... ... ... шалдығады, бірақ перспективалық
өтімділік көрсеткішінің ... ... ... ... яғни ... ... ... қарағанда кәсіпорын тқаржылық
қиындықтарға ұшырамайды. Нәтижесінде есеп беру кезеңнің соңында кәсіпорын
жеделдігі жоғарылау міндеттемелерінің 0,2 % ... ... бұл ... ... ... ... ... басты міндеті кәсіпорынның қаржылық
тұрақтылығын сипаттайтын ... ... ... табылады.
Кесте-2. «Қазақтелеком» АҚ филиалының 2009-2010 жылдардағы қаржылық
тұрақтылығын бағалау, мың теңгемен
|Көрсеткіш ... ... мәні | ... |
| |2009 ж. |2010ж. ... |%-бен |
|1. Өзіндік қаражаттар көздері |1462112 |1599660 |+137548 |+9,41 ... Ұзақ ... ... |2103175 |2279897 |+176722 |+8,4 ... айналым қаражаттары |-641063 |-680237 |-39174 |+6,11 |
|4.Ұзақ мерзімді ... |0 |0 |- |- ... ... мен ... құру ... |-680237 |-39174 |+6,11 |
|меншікті айналым қаражаттары және | | | | ... ... ... ... | | | | ... Қысқа мерзімді міндеттемелер |918120 |904030 |-14090 |-1,53 ... ... мен ... |277057 |223793 |-53264 |-19,22 ... ... көздерінің жалпы | | | | ... | | | | ... мен ... ... |115835 |79898 |-35937 |-31,02 ... Запастар мен шығыстардың құрылуы |-756898 |-760135 |-3237 |+0,43 ... ... ... ... | | | ... ... | | | | ... ... мен шығыстардың құрылуы|+161222 |+143895 |-17327 |-10,75 |
|үшін негізгі құралдардың артықшылығы| | | | ... | | | | ... АҚ ... ... тұрақтылығын жалпы бағалау №2
кестеде көрсетілген. Есептеу мәліметтері кезең басында ... ... ... емес ... ... 2009 жылдың соңында
қаржылық жағдайы нашарлаған және ... ... ... тұр. ... ... негізінде жасалады:
- запастар мен шығыстар өзіндік айналым ... ... ... ... жағдайының тұрақсыздығын ұстап тұрған ... ... ... мен ... өсімінен құрылу көздері өсімінің төмендеуі, ... ... ... көлемі 19,22%-ға төмендесе, запастар мен шығыстар
құны 31,02% төмендеді.
Кесте-3 «Қазақтелеком» АҚ филиалының 2009-2010 ... ... ... ... | ... ... |
| | ... | |
| ... ... ... |Үлес | |
| |Мың тг ... |мың тг ... | |
| | | | | | ... тиісті шоттар |138051 |91,19 |1332342 |93,18 |-5709 |
|Басқа ... ... |13330 |8,81 |9692 |6,82 |-3638 ... |151381 |100 |142034 |100 |-9347 ... ... ... активтерінің негізігі бөлігі болып
табылады. Дебиторлық ... ... ... №3 ... ... ... бойынша сатып алушылар мен ... есеп ... ... ... ... ... алушылар мен
тапсырыс берушілердің қарыздары ... ... ... 01.01.2009
жылға 91,19% және 01.01.2010 жылға 93,18% құрайды. Дебиторлық ... ... ... 6,2% ... ... тұрақтылық өсуін көрсетеді.
Кез келген кәсіпорынның қызмет ету тиімділігі қажетті табыс әкелу
мүмкіндігіне ... ... ... Бұл ... бағалау
рентабельділікті талдау арқылы жүргізіледі, ол келесі сұрақтарға жауап
беруге ... ... ... табыстар мен шығарылған шығыстар қаншалықты
тұрақты; жүргізілген шығыстардың қаншалықты өндірістік; кәсіпорынға капитал
салымының ... ... ... ... тиімді және т.б.
Ең алдымен, «Қазақтелеком» АҚ филиалының қаржылық нәтижелердің
деңгейі мен динамикасын талдау жүргізіледі. (қосымша-1)
Талданған ... ... ... табыс 9,46% өсті, яғни кәсіпорын
қызметінің масштабы өсті. Өзіндік құны 9,46% ... ... ... ... ... ... ... табыстардың қарқынынан жоғары. ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Өткізуден түскен табыс өсімі нәтижесінде жалпы табыс ... ... 9,3% ... ... қатар талданған кезде шығындар 23,09%
өсті, сның ішінде ... және ... ... өсуі есебінен.
Негізгі қызметтен табыс 854117 теңгеден 909693 теңгеге ... ... ... ... ... негізгі емес қызметтен табыс 12,11%-
ға төмендеді. Осының нәтижесінде қарапайым қызмет табысынан ... ... 917776 ... ... яғни ... ... Қарапайым қызметтен табыс
салығын төлемеу ... ... ... ... ... өсті және 2009 ... мың ... және 2010 жылы 917776 мың теңге құрады.
Есеп беру кезеңінде ... ... ... ... болмаған
жағдайларынан таза табыс өзгеріссіз қалды, бірақ негізгі құралдарды қайта
бағалау бөліміндегі таза ... ... ... оның ... ... ... соңында 955704 мың теңге құрады және 22,47%-ға өсті.
Кесте-4. ... АҚ ... ... ... ... ... ... ... мәні ... |
| | | ... |
| | | | | |
| | |2009ж |2010ж | ... Өнім ... ... |40,28 |45,06 |+4,78 ... ... | | | ... ... ... ... қарапайым|44,56 |43,27 |-1,29 |
|рентабельділік ... ... | | | |
| ... ... | | | ... ... |(таза табыс/меншікті |53,37 |59,74 |+6,37 ... ... | | | ... |(таза табыс/баланс)*100 |32,79 |38,17 |+5,38 ... | | | | ... ... ... мерзімді |37,1 |41,92 |+20,87 |
|рентабельділігі ... | | | ... ... ... ... |93,79 |91,11 |-2,68 ... ... ... | | | |
| ... ... | | | ... көрсеткіштерін талдау №4 кестеде көрсетілген.
«Қазақтелеком» АҚ ... ... ... ... келесі тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Сонымен,
таза табыс бойынша өнім рентабельділігін есептегенде, есеп беру ... ... ... өткізілген қызмет үшін 4,7% таза табыстың өсуі анықталды.
Алайда, ... ... ... ... капитал рентабельділігін есептеу 2009 ... 2010 жылы ... АҚ ... ... әр ақшалай бірлік
таза табысты 6,37%-ға көбірек тапқан.
Қор рентабельділігін есептеу кезінде анықталатын негізгі құралдар
мен басқа да ұзақ ... ... ... ... 20,87%-ға өсті.
Негізгі қызмет рентабельділігін есептеу өткізуден табыстың
төмендеуін көрсетті, 1 теңге шығысқа ... 2009 ... ... ... талдау негізінде кәсіпорын қызметінің жағымды және
жағымсыз жақтарын ... ... АҚ ... ... ... ... келесілер
болып табылады:
- жұмыс тәжірибесі үлкен мамандардың жоғары дәрежелілігі;
- негізгі ... ... және ... ... ... өндірілетін өнімнің жоғары сапасы;
- кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметін әрқашан жетілдіру.
Кәсіпорын қызметінің жағымсыз жағы:
- ұзақ мерзімді активтердің жоғары ... ... және оның ... ... ... ... ағымдағы активтерге емес, айналымнан тыс
активтерге салатынын куәландырады.
2.3 Кәсіпорындағы қаржы тәуекелін басқару жүйесін талдау
Тәуекелді бағалау ... ... ... ... ... ... болып табылады. Ол тәуекел көлемін (деңгейін) сапалық не
саналық әдіспен анықтау процесін ... ... ... ... ... алу ... ... сандық бағалауды жүргізу ол үшін сәйкес келетін алғашқы ақпаратты
алумен байланысты көптеген қиындықтар ... ... ... ... ... ... ... ақпараттарды алу қиын.
Ақпараттардың, уақыттың ... ... ... ... бұл ... ... кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау
негізінде тәуекелді қатысты ... ... ... ... Бұл
фирма иесі кәсіпкер, сонымен қатар оның ... үшін ... ең ... ... бірі болып табылады.
«Қазақтелеком» АҚ филиалының тәуекелдерін бағалау қаржылық есептілік
негізінде жүргізіледі. (қосымша-3) «Қазақтелеком» АҚ филиалының 2009-2010
жылдардағы ... ... ... ... ... берілген кәсіпорынның тәуекелді басқару ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіші кәсіпорынның балансында көрсетілетін активтердің жалпы
құндылық бағалауын көрсетеді. Активтердің құны 2009 ... ... жылы ... ... ол ... ... ... өскенін
көрсетеді. Модернизация коэффициентінің мәні (есептелген амортизацияның
негізгі капиталдың бастапқы құнына ... ... ... оның
нормативті мәні 0,3-0,5. Модернизация коэффициенті оптималды мән шегінде
орналасқан. Ол ... ... ... ... ... интенсивті
түрде босатқанын білдіреді.
Кәсіпорынның өтімділігін талдау меншікті айналым капиталы
көлемінің 6,11%-ға өсімі жағымды ... ... ... оның ... болып табылады және кезең аяғына 680237 мың теңге құрады, яғни
кәсіпорында ағымдағы активтерді жабу көзі ... ... ... ... ... ... өтімділік көрсеткіші кезең басына тек 0,01
теңге және кезең ... тек 0,002 ... ... ... ақша ... ... ... мүмкін екендігін көрсетеді. Критикалық өтімділік
коэффициенті ағымдағы міндеттемелердің кезең басына 18% және ... ... ... ... және де ... ... ... жедел өтелу
мүмкіндігін көрсетеді. Ағымдағы ... ... ... ... баға ... 2009 жылмен салыстырғанда 2010 жылы
ағымдағы міндеттемелердің бір теңгесіне 16,67% ... ... ... ... меншікті айналым капиталының үлесін есептеу динамикада
2,9 ... ... ... ... бұл – ... айналым
капиталымен өтелетін запастар құнының бөлігінің төмендеуі, бұл ... ... ... ... ... бұл үлес ... ... және 5,51
пунктіні құрады.
Кәсіпорын қаражаттарының тәуелсіздік (автономия) коэффициенті
кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... сипаттайды. Қаржылық автономия коэффициентін есептеу
қаржыландыру көздерінің жалпы сомасындағы меншікті қаражаттар ... ... ... Бұл ... сыртқы инвесторлардан тәуекелділігінің
төмендеуін көрсетеді, бұл жақсы беталыс, нормативті мәнге де сәйкес келеді.
Меншік капиталдың ... ... ... ... қай бөлігі ағымдағы қызметті қаржыландыру үшін қолданылатынын,
яғни қай бөлігі айналым қаражаттарына салынған, қай бөлігі ... ... ... ... ... есеп беру ... ... және меншікті капитал қатынасының көрсеткіші 9,52%-ға
төмендеуі кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының артуын және ... ... ... ... негізінде «Қазақтелеком» АҚ филиалының тәуекелін
талдауды жалпы келесідей сипаттауға болады: қаржылық жаағдай тұрақты, бірақ
өтімділік пен ... ... ... ... ... ... ... минималды тәуекелділік облысына сәйкес келеді.
III. Кәсіпорынның қаржылық менеджментінің тұрақтылығын арттыру жолдары
3.1 Қаржы менеджментіндегі басқару қатынастары мен басқару ... ... ... көзқарас ғылым мен практиканың барлық
салаларында кеңінен пайдаланылады. ... ... ... өндіргіш күштердің
дамуы.
Басқар теориясы екі бөліктен тұрса да, ғылым ретінде ... ... ... ... негізінде өндірісті басқарудың жалпы заңдары
мен қағидаларын зерттейді. Екінші бөлігі басқару өнері деп аталады.
Басқару қатынастары ... ... ... бөлінеді:
біріншіден, басқарушы және басқарушылар жүйелер арасындағы, яғни тікелей
басқару субьектісі мен ... ... ... ... басқарушы
жүйенің өз ішінде де басқару қатынастары болады.
Өндірісті тікелей қоғамдық сипат деп ... оны ... ... ... ... пайда болады. «Басқару» - деп жазған К.Маркс , - ... ... өз ... ... және содан туындайтын жалпы
функцияларды атқарады.
Басқару теориясына талдау жасау, жалпылама жалпы және жеке ... ... ... туралы нақты ғалымдардан айырмашылығы басқару
теориясы өзінің пәніне байланысты жалпы басқарумен байланыстырылады.
Әрбір нақты жағдайда басқару әдістерін ... ... дәл ... ... ... басқару барлық басшылармен жүргізіледі, сондықтан да
бұл зонадағы ... ... ... ... деңгейге дейінгі барлық
жұмысшылар қатысады.
Менеджменттің орталық ...... ... ... ... даму ... болжау қабілеттілігі бар, жағдайларды
тез бағалайтын және мақсатына жету үшін ... ... ... ... ... және жеке ... қасиеттермен қамтылуы қажет: жоғары
компетенттік, ойлау қабілеттілігімен, тәуекелге ақылмен баруы, бекітілген
жоспарын ... ... және ... ... болуы тиіс.
Менеджері кәсіпорындардағы, фирмалардағы және т.б. ... баға бере ... ... ... баға ... ... қабілеттілігін
талдаудың элементінің құралы болып табылады.
Ұжымда басқарудың негізгі міндеті - өз әріптестермен сөйлеу, ... ... ... басшылықтың оптимизациясын бақылаумен
клиенттерге қызмет көрсетуі жоғарлату үшін:
1. ... ... ... ... ету;
2. клиентпен байланысты болатын барлық бөлімшілер мен қызметтердегі
клиенттерге ... ету ... ... басшы тарапынан тиімді бақылау жүйесін өңдеу;
4. әр бөлімнің иімділігін қамтамасыз ету;
5. басқарудың ... ... құру ... ... ... және ... ... қорытындыны бағалау және
маниторинг, шешімдерді қабылдау, ... ... ... ... және ... ... ... заңға сәйкес, банкті ашуға рұқсат
беруде бас тартуды санамағанда, банктік операцияларды жүргізуге берілген
лицензия келесідей ... ... ... ... ... ... бергеннен күннен бастап, 6 айдан аса уақыт ішінде банк өз
қызметін бастамаса;
• ҰБ ... ... ... ҚР ... істеп отырған
банктік заңдарды жүйелі түрде бұзу, ҰБ ... ... бұзу ... ... ... ... белігеленген мәліметтер мен есеп берулерді жүйелі түрде
бұрмалау;
• Осы заңмен және банк жарғысы және т.б. ... тыс ... ... ... ... ... банкті басқару
құрылымына және оның ... ... мен ... қызметтерінің
құрылымына бөлінеді.
Басқару органы пайда алу мақсатында ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Банктің құрылтайшылары басқару
органына тікелей қатысады.
3.2 Қаржы менеджментіндегі тәуекелді басқару ... ... ... ... ... кезінде қолданылатын
нақты әдістер мен тәсілдер кәсіпорынның қызметі түріне, қойылған ... ... ... ... ... ... тәуекелді басқару теориясы
мен практикасымен тәуекелді ... ... ... ... негіз
қалаушы принциптер орнатылған. Біріншіден, ... ... ... ... ... ... екіншіден, азшылық үшін көпшілікпен
тәуекелге ... ... ... ... осы тәуекелдерді басқару әдістерін талдау
қажет. Әрине бұл ... ... ... ... ... ... ... тәуекелден қашу немесе оны өзіне алу, ... ... ... бөлу, қаражаттарды резервтеу, тәуекелдер
бойынша мүмкін болатын қаржылық жоғалтуларды ... ... ... ... ... және т.б. сияқты тәуекелдерді ... ... ... – тәуекелді жағдайдың болу ықтималдылығын
және мүмкін жоғалтулар көлемін ... ... ... ... ... тәуекел түрі бойынша максималды мүмкін болатын шығысты есептеу, оны
тәуекелге ... ... ... ... ... ... мүмкін
шығысты меншікті қаржылық ресурстар көлемімен салыстыру қажет.
Тәуекелді басқару жүйесінің қызметін тиімді ... ... ... ... ... – тәуекелді басқару бөлімшесін құруды
қарастырады. Бұл бөлімше міндетті түрде тәуекелді басқару бойынша мақсатты
шаралардың арнайы бағдарламасын жасауы ... ... ... бағдарлама жасау кәсіпорынның қызметі
мен құрылымының ... ... ішкі және ... ... және жоғары тұрақтылықты кепілдендіретін тәуекелдерді
басқаруды қамтамасыз ету тиіс. Тәуекелдер ... ... ... әсер ... және ол жағымсыз сипаттамаға ие болады. Жағдайды
тұрақтандыру ... ... ... басқарудан бастау қажет, яғни
тәуекелмен байланысты қаржылық жоғалтуларды ... ... үшін ... ... ... мен ... ... тиіс.
Кәсіпорынның тәуекелді басқару бөлімшесі бірнеше топтардан тұруы
қажет. Бөлімшенің құрамына кіретін әр ... ... ... ... әртүрлі
мамандар болу керек: ең алдымен - антитәуекелділік басқарушы, маркетинг
бойынша маман, қаржы ... ... ... бойынша, жоспарлы-
экономикалық жұмыс бойынша, өндіріс бойынша маман.
Кәсіпорынның басқармасы тәуекелді басқару ... ... ... ... ... ол тәуекелді төмендету бойынша шаралар ... ... ... ... ... шешімдерін қабылдайды,
антитәуекелділік бағдарламамен бірге сыналатын шешімдер қабылдайды.
Тәуекелді басқару бойынша шараларды тікелей өткізу ... ... және ... ... ... қайшы
келеді, олардың есеп беру көрсеткіштеріне жағымсыз әсерін тигізеді, себебі
бұл шаралар жедел табыс әкелмейтін шығыстарды талап ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның
басқару органдарының ең жоғарғы органы қабылдағаны үлкен маңыздылықты
иеленеді.
Қаржылық тәуекелмен ... ... ... ... ... кез келген кәсіпорын өзі үшін келесі мәселелерді шешу
қажет:
- қаржылық тәуекелмен байланысты мүмкін жоғалтуларды бағалау;
- фирма белгілі бір тәуекелдерді өзінде ... ма, яғни олар ... ... бола ма, не олар ... ... ... субъектілерге беретіндігі
туралы шешім қабылдауы тиіс;
- негізгі ... ... ... ... болып табылатын
тәуекелдерді басқару бағдарламасын жасау қажет.
Бұл міндеттерді тәуекелді басқару бойынша мақсатты шаралардың арнайы
бағдарламасын ... ... ... ... менеджерде тәуекелді
басқару бойынша дұрыс шешім қабылдау үшін барлық қажетті ақпараттар болуы
тиіс.
Тәуекелді басқару мақсаттары мен міндеттері.
Тәуекелді ... ... ... ... кез ... ... жасаудың мақсаты кәсіпорынның тәуекелділік жағдайларында
сәтті қызмет етуді қамтамасыз ету ... ... ... ... ... жоғалтуларды төмендету
мәселесін шешу мысалға келесідей ... ... бар ... жою,
мүмкін тәуекелдің алдын алу, мүмкін ... ... ... алдын алу,
мүмкін болатын зиянның жанама алдын алу.
Мұндай бағдарламаны талдауда тәуекелді басқару бойынша ... ... ... мазмұны мен мақсаттары анықталады.
Қаржылық тәуекелді басқару ... ... ... мен ... ... ... ... фирма тәуекелдерін
басқару принциптерін нақтылауды талап етеді.
Менеджер тәуекелді басқару бойынша ... ... ... жасауда негізге ... ... ... ... Егер ... ... ... тұрақтылығын
қамтамасыз етуге негізделсе, онда бағдарлама жасаушы жұмыс негізіне алатын
сәйкесінше ... ... ... ... ... тәуекелді
басқару әдісін таңдауды ... ... ... ... ... компанияның
барлық тәуекелдерді сыртқы ортаға ... ... ... ... тиімді дамуы үшін тәуекелдерді басқарудың міндетті түрде
келесі принципін сақтауы тиіс: фирма ... ... орта ... оның ішінде берілген кәсіпорын үшін сыртқы ... ... ... ... ... басқару функцияларының мәні ... ... ол ... ... интегралдық
құндылықтарын сақтауға бағытталғандықтан, бұл ... ... ... және ... басқару қызметкерлерінің біріккен күштерімен
жүзеге асырылады. Тәуекелді басқару ... ... үшін ... ... ... екіншіден, әрдайым біріккен тренингтер
жүргізілуі тиіс.
Қорытынды
1. Менеджмент ... ... ... ... ... ... бұл ... Қазақстанның жинақгаушы
зейнетақы жүйесінде ... ... ... ... ... ... жинақгарының сақганымдылығы жэне
табыстылығы, сондай-ақ жинақгаушы зейнетақы қорының капиталына түсетін ... өсуі ... ... ... табылатын қаржылық қатынастары
біртұгас механизм больш бөлінген.
2. Қаржылық менеджменті ... ... ... ... ... оның ... әлеуметтік сипатын
иеленуінде: біріншіден, еңбек етуші азаматтардың ... ... ... ... ... түрде алыну жағы
бойынша; екіншіден, меншік активтерінің бөлек есепке алуын жүзеге асырады.
Қазақстанның қаржылық менеджментінің негізгі ерекшеліктері ... ... ... өсу мүмкіндіктерін
Менеджментгің бірінші түрі пассивтік ... ... ... та ... ... ... ... құрылтайшылар үшін болашақга
пайдасыз болуы мүмкін, ... оның ... ... ... ... ... ... Екінші және үшінші топтар
әлдеқайда болашақтан үміт күттірерлік және ... ұзақ ... ... ... ... ... орындалды, яғни қаржылық тәуекелді
басқару бойынша жан-жақты теориялық зерттеулер жүргізіліп, «Қазақтелеком»
АҚ филиалының қаржылық жағдайына талдау, ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру бойынша шаралар ұсынылды.
Жұмыстың теориялық бөлімінде тәуекел мәні және түрлері, тәуекелді
бағалау әдістері зерттелді. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... тәсілдері ұсынылған.
Жұмыстың талдау бөлімінде «Қазақтелеком» АҚ филиалының
бухгалтерлік баланс негізінде қаржылық ... ... ... негізінде
тәуекелдерді басқару жүйесіне баға берілді. Жалпы қорыта ... ... ... ... минималды тәуекел облысына сәйкес келеді.
Жұмыстың соңғы бөлімінде қаржылық тәуекелдерді ... ... ... ... ... ... ұсыныстар ішінде кәсіпорында
тәуекелдерді басқару ... ... оның ... ... ... ... басқару ролінің маңыздылығын нығайту және ... ... ... ... ... таңда қазақстандық экономиканың
тұрақты дамуына жетудің ... ... бірі ... ... жүйесін құруды – коммерциялық ... ... ... ... ... түріне объективтік
түрде ден қою ... ... ... Оның белең алуына бизнестің
ғаламдануы, бәсекенің шиеленісуі, сонымен бірге қаржы қызметтеріне ... ... ... ... ... ... ... ықпал етті. Қазіргі замандағы іскерлік орта жағдайында нарықта
барабар іс-әрекет ... ... ... тіршілік ету жолдарын
анықтап, тұрақты өсіп-өркендеу негізін қалау тәуекел-менеджмент ... оны ... ... ... ... ... ... мен оны ұйымдастырып жүргізу әдістемесін әзірлеудің де маңызы ... ... әр ... ... ... және ... ... ықтимал тәуекелден қорғауға ықпал ететін тәуекел-менеджментін
қауіпсіздік деңгейіне жетуге қажетті іс-әрекеттердің жиынтық моделі ретінде
қарастыруға ... ... ... алу және ... одан ... тұрғысынан алып қарағанда тәуекел –менеджменті коммерциялық
банктер қызметінің негізгі бағыттарының бірі ... ... және т.б. ... ... ... ... Қазіргі заманғы
банк нарығын тәуекелсіз елестету мүмкін ... ... кез ... операцияда
болады, тек түрлі банктерде тәуекелдің мөлшері ... ... ... оны ... және ... ... төмендету қажет.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., ... Ж.Г. ... ... талдау / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001 ж.
2. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРАМ,
2006.
3. Русак Н.А. ... ... ... ... В ... ... ... в промышленности». Под общ. ред. В.И. Стражева -
Минск: ... ... ... ... В.М., ... М.А. ... ... предприятия в
условиях инфляции. — М.: Изд-во «Перспектива», 2007.
5. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной
привлекательности акционерных обществ в промышленности, ... ... - М.: АО ... ... ... ... А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. -
М.: Центр экономики и маркетинга, 2003
7. Балабанов И.Т. ... и ... ... ... ... пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000
8. Бухгалтерско-аудиторский портфель. ( Книга предпринимателя. Книга
бухгалтера. Книга аудитора ) / Отв.ред. Рубин Ю.Б., ... В.И. - ... ... ... В.Г., ... М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. —
Издательство «ДИС», НГАЭ и У, 2004
10. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. ... ... -М.: ... 2003
11. О бухгалтерском учете. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий
силу Закона, от 26 декабря 1995 г., №2732.
12. Стандарты бухгалтерского ... ... ... Республики
Казахстан. - Алматы,2001
13. Бухгалтерский анализ: Пер. с англ. - К.:Торгово-издательское бюро ВНУ,
2005
14. Введение в бухгалтерское дело: Пер. с ... — К.: ... ВНҮ, ... ... по ... ... ... и аудиту. Первая редакция
Центральный и операционный отдел учета и ... ... ... ... Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности.
Утверждены директором Департамента методологии бухгалтерского учета и
аудита. Министерства финансов Республики Казахстан 21.05.97 г., №7
/Бюллетень ... 1997., ... ... ... ... в ... ... ІИ.А.
Богдановская, Г.Г. Виноградов, О.Ф. Моргун и др:. Под.общ. ред. В.И.
Стражева. - Минск: Высшая школа,2003.
18. Ефимова О.В. Как ... ... ... ... ... — «Бизнес-школа», Интел-Синтез,2001
19. Лоханина И.М., Золкина З.К. Основы анализа финансового состояния
предприятия. Учебное пособие. - ... ... ... В.А. Практический аудит. /Справочное пособие/.- М.: Экономика,
2004
21. Ковалев В.В. ... ... ... ... ... Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 2001
22. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /под. ред. ... — М.: ... ... ... ... А.П. ... финансового состояния предприятия. /Бухгалтерский
учет. 1992 г., №5.
24. Ковалев В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту». ... ... и ... ... И. ... ... анализа для управления
компанией».// Финансовый директор. - 2005. - №4.
Қосымша-1
Сызба №1. Басқару процесінің мазмұны
|2.Шешімінің орындалуын ұйымдас – тыр,|
|қажетті жағдай жаса, міндетті ... ... ... ... | ... ... ... ... – кім, не ... | |- тір, ... болған |
|керек- | ... ... ... | ... жой. |
| | | |
| ... |
|4.Бақылау – қабылданған шешімге |
|сәйкес, мұқият есептеуді ... ... ... ... ... - ... өлше. ... АҚ ... ... ... бухгалтерлік балансы.
|Бап атауы ... ... ... | | |
|1 |2 |3 ... ... ... | | ... емес активтер |51 |100 ... ... |3147215 |3838334 ... |8792 |8421 ... мен ... |1040634 |1172572 ... мен ... |1978982 |2498416 ... ... |83743 |105332 ... ... ... |35064 |53593 ... ... ... |1490461 |1724930 ... ... |442476 |163498 ... ... |3894 |2895 ... және ... ... қарызы |3894 |2166 ... ... ... | | |
| | |729 ... ... ... ... |2103175 |2279897 ... ... | | ... ... |115835 |79898 ... |112353 |77245 ... |3482 |2653 ... ... |151381 |142034 ... ... |9403 |4801 ... ... |611 |991 ... ... ... |138051 |132342 ... және ... тұлғалардың қарызы |1639 |2135 ... ... ... | | ... қаражаттары |1677 |1765 |
| |9841 |1861 |
| ... ... ... |277057 |223793 |
| ... |2380232 |2503690 |
| ... капитал және міндеттемелер | | |
| ... ... | | ... ... |395059 |395059 ... ... |286684 |248897 ... табыс(шығыс), оның ішінде: |780369 |955704 ... беру ... | |955704 ... ... ... |1462112 |1599660 ... ... | | ... ... ... |0 |0 ... қарыз |918120 |904030 ... тиіс ... мен ... |15955 |11114 ... ... |25901 |22519 ... ... ... |13198 |10120 ... және оның филиалдары арасындағы ішкі |813262 |825736 ... ... | | ... дебиторлық қарыздар |13135 |5280 ... тиіс ... |31897 |29261 ... ... |4772 | ... ... ... |918120 |904030 ... |2380232 |2503690 ... АҚ ... ... ... ... ... мен деңгейін талдау, мың теңгемен
|Көрсеткіш |2009ж. |2010ж. ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... |1937586 |2120816 |183230 |9,46 ... ... ... өзіндік|910665 |998420 |87755 |9,64 ... | | | | ... ... табыс |1026921 |1122396 |95475 |9,3 ... ... ... |172804 |212703 |39899 |23,09 ... Жалпы және ұйымдаст. |159343 |207803 |48460 |30,41 ... | | | | ... %-рді ... ... |13461 |4900 |-8561 |-63,6 ... ... қызметтен |854117 |909693 |55576 |-6,51 ... | | | | ... ... ... ... |863314 |917776 |54462 |6,31 ... ... | | | | ... | | | | ... ... |112663 |- |-112663 |-100 ... ... ... кейін |750651 |917776 |167125 |22,26 ... ... | | | | ... | | | | ... ... жағдайлардан |- |- |- |- ... | | | | ... ... |750651 |917776 |167125 |22,26 ... табысты дұрыстау |29718 |37928 |8210 |27,63 ... ... ... таза |780369 |955704 |175335 |22,47 ... | | | | |

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынның кәсіпкерлік тәуекелділігін талдау68 бет
Тәуекелдердің түрлері және қаржы менеджменте тәуекелдерді басқару7 бет
Коммерциялық банктердегі қаржы менеджменті10 бет
Тәуекел-менеджменті37 бет
Қаржы менеджментінің теориялық негіздері31 бет
Қаржы тәуекелі17 бет
Қаржылық менеджментте тәуекелді анықтау және талдау110 бет
Несие тәуекелділігі жайлы64 бет
Несие тәуекелділігін басқару жүйесіндегі қарыз алушының несие қабілеттілігін талдау29 бет
Тәуекелділік туралы35 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь