Спутник байланыс желісіндегі ақпаратты қорғаудың маңыздылығы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

І Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1.1 Ғарыш аппаратына спутниктік байланыстың жердегі станцияларының қолжетімділігінің техникалық талаптары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Бірінші қазақстандық жерсерігін ұшыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.3 Спутник байланыс желісін дамыту мақсатында ғарышқа ұмтылу ... ... ... ..

ІІ. Эксперименттік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

2.1 Спутник байланыс желісіндегі «Қазақтелеком» АҚ кәсіпорынның қызметі ...
2.2 «Қазақтелеком» АҚ қызметінің даму келешегі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 «Қазақтелеком» АҚ қызметін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.4 Спутниктік байланыстың желілік, желістік және каналдар типтері ... ... ...
2.5 Спутник байланыс желісіндегі ақпаратты қорғаудың маңыздылығы ... ... ..

ІІІ. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Алғы сөз: «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың атты ел халқына Жолдауынан
Елбасы осы сөзінді елді әрі қарай инновациялық бағытта дамыту қажеттігі көзделеді. Экономикалық дамудың маңызды факторларының бірі өндірістік әлеуетті сақтап, тиімді дамыту қажеттігімен шартталған тиімді инновациялық саясат болып табылады. Ерте кезде хабар жаяу жүргінші немесе салтатты кісі арқылы ауызша, сондай-ақ, от, дабыл, қада, белгі арқылы жеткізілген. Қоғамдағы өзгерістер мен дамуға, техникалық жетістіктерге орай Байланыс құралдары жетіле түсті. 18 ғасырдың аяғында оптикалық телеграф пайда болды. 19 ғасырда сым бойымен тез хабар бере алатын телеграф аппараттары шықты. 1837 жылы сызық пен нүкте (код) арқылы тұтас сөздерді бере алатын Морзе аппаратын, 1876 жылы телефон, 1895 жылы радиобайланыс құралы ойлап табылды. Техника құрал-жабдықтарының сипатына қарай Байланыс почта және электрлік Байланыс болып бөлінеді. Почта Байланысы арқылы хат, газет, журнал, бандероль, т.б. жеткізіп беру және ақша аудару қызметтері атқарылады.
Бүгінде почта корреспонденцияларын іріктеудің автоматтандырылған жүйелері қолданылады. Электрлік Байланыс құрылымы бойынша сым арқылы және радиотолқын арқылы таралатын байланыс болып, ал ақпарат түрі бойынша телефон, телеграф, фототелеграф, телевизия, т.б. болып бірнеше түрге бөлінеді. Телеграф аппараттары бағанадағы сым, жер асты кабелі, радиорелелік желілер арқылы жалғасады. Телеграф техникасының жетілдірілген түрі — факсимильді байланыс (фототелеграфия). Онымен газет беттерінің көшірмесі,фотография, сурет, қолжазба, сызба, сондай-ақ, Байланыстың басқа түрімен қабылданбайтын құжаттар беріледі. Телефон Байланысы: халықаралық, қалааралық және жергілікті болып бөлінеді. Қалааралық телефон-телеграф Байланыссы көбінесе, симметриялық және коаксиальдык кабельдерден тұратын магистралдық желілер арқылы жүргізіледі. Жергілікті жердегі (қаладағы) телефон байланысы автоматты телефон стансалары (АТС) арқылы жұмыс істейді. Онда бір абонентті екінші абонентке стансадағы автомат-аспаптар жалғайды. Қалааралық байланыс телеграф, фототелеграф, телевизия және радиорелелік желілері арқылы да беріледі.
Радиобайланыс қазіргі заманда өте кең тараған. Сәйкестілік,сілтеме,байланыстарды редакциялау кезінде — символ/символ, символ/адрес немесе адрес/адрес типінің сәйкестілігі; кибернетикалық жүйе жайында — әсер, ықпал; мәліметтерді қашықтан өндеу желісіндегі мәліметтерді жеткізу құралдарының жиынтығы; объектілер арасындағы қатынас; программалық модульдердің әрекетгестік механизмі; гипермәтіннің белгіленген элементі; сол элементті тышқанмен басқару арқылы мәтіннің басқа бөлігіне ауысу; желілердегі байланыс түйіні; екі байланыс торабын жалғастыру жабдығы.
Байланыс құралдары қазіргі кезеңдегі ең басты қажеттіліктердің бірі болып табылады.Ол өте маңызды экономикалық және әлеуметтік қызмет атқарады. Осы заманғы байланыс құралдарының көмегімен Жер шарының ең шалғай орналасқан аудандарымен, тіпті ғарышпен де байланыс жасалады. Бірақ дүниежүзінде байланыс жүйесі біркелкі таралмаған, тіпті адамзаттың тең жартысына жуығы "телефон" дегеннің не екенін де білмейді.
Байланыс жүйесі өте күшті дамыған ел — АҚШ. Оның үлесіне дүниежүзінлегі телефон жүйелерінің 2/5-сі, ең жаңа байланыс жүйелерінің 9/10-ы тиесілі. Оған нақты мысал ретінде мынаны айтуға болады: Нью-Йорктің Манхаттен ауданындағы телефон желісінің саны бүкіл Африка материгіндегі желілер санымен бірдей.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Аесэль Генри. Маркетинг: Принципы и стратегия. Учебник для вузов. М., ИНФРА-М., 1999 г.
2. Амблер Т. Практический маркетинг. Издательство "Питер", 1999-400 с. (серия "Теория и практика менеджмента")
3. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. "Практика маркетинга". - М.: Фолиум, 1998 г.
4. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: - Экономика, 1989.
5. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ. 1998.
6. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с англ. М.: Финстатинформ. 2000.
7. Бауэр Р., Коллар Э., Тан В., Управление инвестиционным проектом: опыт IBM. М.: - ИНФРА-М, 1995.
8. Болт Д., Руководство по управлению сбытом, М.: Экономика, 1991
9. Блэк С., Паблик Рилейшнз: Что это такое? АСЭС-Москва, 1990.
10. Волгин В. Автомобильный дилер, М.:Ось-89, 1997
11. Гаврилин Ю.Ф. Маркетинг. Челябинск: ЧГТУ. 1995.
12. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. - М.: Дело, 1995 г.
13. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. - М.: Экономика, 1993 г.
14. Герчикова М.А. Практический менеджмент. - М.: - 2000 г.
15. Гуров В. Интернет для бизнеса. М.: - , 1997.
16. Друкер П., Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы, М.: - Book chamber international, 1992.
17. Данные предприятия АО «Адал» по состоянию за 2002-2004 год.
18. Голубкова Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика. 2000.
19. Горовой А.А., Сорокин В.В. Российский директор в рыночной экономике: практический маркетинг для руководителей промышленных предприятий. - М.: Экономика, 1998 г.
20. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. Учебное пособие. М., ИНФРА-М., 2003 г.
21. Жан-Жак Ламбен. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива Гольцов А. Принципы организационного построения стратегического маркетинга на промышленном предприятии. //Маркетинг, № 6, 1996 г.
22. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Международные отношения. 1991.
23. Завьялов П.С. маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. М., ИНФРА-М,, 2000 г.
24. Ковалев А.И. Войленко В.В. Маркетинговый анализ.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1998 г.
25. Котлер Ф. основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: "Ростингер", 2000 г.
26. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Прогресс. 1990.
27. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие. М.: Финстатинформ. 2001.
28. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.
29. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1996.
30. Маркетинг: Учебник для ВУЗов. Н.Д. Эрмашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 - 623 с.
31. Академия рынка. Маркетинг: Пер. с фр. М.: Экономика. 1999.
32. Маркетинг. Сборник: Пер. с англ. М.: Прогресс. 1984.
33. Хлусов В.П. основы маркетинга. М., "Издательство ПРИОР", 2000 г.
34. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. М.: Экономика. 2002.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе..........................................................................................................................
І Әдеби шолу .............................................................................................................
+ Ғарыш аппаратына спутниктік байланыстың жердегі станцияларының қолжетімділігінің техникалық талаптары..................................................
1.2 ... ... ... ... ... Спутник байланыс желісін дамыту мақсатында ғарышқа ұмтылу ..............
ІІ. Эксперименттік бөлім......................................................................
2.1 Спутник байланыс желісіндегі АҚ ... ... ... АҚ қызметінің даму келешегі...........................................
2.3 АҚ қызметін жетілдіру.............................................
2.4 ... ... ... ... және ... типтері............
2.5 Спутник байланыс желісіндегі ақпаратты қорғаудың маңыздылығы..........
ІІІ. Қорытынды .......................................................................................................
Пайдаланған әдебиеттер тізімі .................................................................................
Қосымшалар....................................................................................
КІРІСПЕ
Алғы сөз: ... ... атты ел ... Жолдауынан
Елбасы осы сөзінді елді әрі қарай инновациялық бағытта ... ... ... ... ... ... ... бірі өндірістік әлеуетті сақтап, тиімді дамыту қажеттігімен шартталған тиімді инновациялық саясат болып табылады. Ерте кезде ... жаяу ... ... ... кісі ... ауызша, сондай-ақ, от, дабыл, қада, белгі арқылы жеткізілген. Қоғамдағы өзгерістер мен ... ... ... орай ... ... жетіле түсті. 18 ғасырдың аяғында оптикалық телеграф пайда болды. 19 ... сым ... тез ... бере ... телеграф аппараттары шықты. 1837 жылы сызық пен нүкте (код) арқылы тұтас сөздерді бере алатын Морзе аппаратын, 1876 жылы телефон, 1895 жылы ... ... ... ... ... құрал-жабдықтарының сипатына қарай Байланыс почта және электрлік Байланыс болып бөлінеді. Почта Байланысы арқылы хат, газет, ... ... т.б. ... беру және ақша ... ... ... ... почта корреспонденцияларын іріктеудің автоматтандырылған жүйелері қолданылады. Электрлік Байланыс құрылымы бойынша сым арқылы және ... ... ... ... ... ал ақпарат түрі бойынша телефон, телеграф, фототелеграф, телевизия, т.б. болып бірнеше түрге ... ... ... ... сым, жер асты ... ... ... арқылы жалғасады. Телеграф техникасының жетілдірілген түрі -- факсимильді байланыс (фототелеграфия). Онымен ... ... ... ... ... ... ... Байланыстың басқа түрімен қабылданбайтын құжаттар беріледі. Телефон Байланысы: халықаралық, қалааралық және жергілікті болып бөлінеді. ... ... ... ... ... және ... кабельдерден тұратын магистралдық желілер арқылы жүргізіледі. Жергілікті жердегі (қаладағы) телефон байланысы автоматты телефон стансалары (АТС) ... ... ... Онда бір ... ... ... ... автомат-аспаптар жалғайды. Қалааралық байланыс телеграф, фототелеграф, телевизия және радиорелелік желілері арқылы да беріледі.
Радиобайланыс қазіргі заманда өте кең тараған. Сәйкестілік,сілтеме,байланыстарды ... ... -- ... ... ... ... типінің сәйкестілігі; кибернетикалық жүйе жайында -- әсер, ... ... ... ... ... мәліметтерді жеткізу құралдарының жиынтығы; объектілер арасындағы қатынас; программалық модульдердің әрекетгестік механизмі; ... ... ... сол элементті тышқанмен басқару арқылы мәтіннің басқа бөлігіне ауысу; желілердегі байланыс ... екі ... ... ... ... ... қазіргі кезеңдегі ең басты қажеттіліктердің бірі болып табылады.Ол өте маңызды экономикалық және әлеуметтік қызмет атқарады. Осы заманғы байланыс ... ... Жер ... ең шалғай орналасқан аудандарымен, тіпті ғарышпен де байланыс жасалады. Бірақ дүниежүзінде байланыс жүйесі біркелкі таралмаған, тіпті адамзаттың тең ... ... ... ... не екенін де білмейді.
Байланыс жүйесі өте күшті дамыған ел -- АҚШ. Оның үлесіне дүниежүзінлегі телефон жүйелерінің 2/5-сі, ең жаңа ... ... 9/10-ы ... Оған нақты мысал ретінде мынаны айтуға болады: Нью-Йорктің Манхаттен ауданындағы телефон ... саны ... ... материгіндегі желілер санымен бірдей.
20 ғасырдың басында Қазақстанда 250 ... ... ... Электр Байланысның техника құралдары мен телевизияны пайдалану 1950 -- 1960 жылдары басталды. Осы ... ... ... ... құралдарының негізін бағаналы желілер мен коммутациялық қондырғылар құрады. 1950 жылы Алматыда 800 нөмірлік АТС, 1956 -- 1957 жылдары ... ... ... ... ... ... орталықтары салынды. 1960 -- 1975 жылдары қалалардағы АТС-ті автоматтандырудың үлес салмағы 97%-ке жетті. 1966 жылы Қазақстанның батыс және оңтүстік облысы ... ... ... ... ... ... құрылысы аяқталды. Бұдан соң Новосибирск -- Алматы, Самара -- ... -- Жаңа Өзен ... ... 1967 жылы ... ... ... станциясы іске қосылды, халықаралық телефон байланысын автоматтандыру басталды. 1972 жылы ... ... ... 120 ... ... АРМ-20 халықаралық автоматты телефон станциясы іске қосылды. 20 ғасырдың аяғына қарай Қазақстандағы Байланыс желілері телекоммуникацияның цифрлы жүйелері негізінде өзгертіле ... ... ... ... байланысы 2 жер үстілік телепорттар арқылы жүзеге асырылады. Республикада халықаралық телефон ... 1992 жылы ... және 1995 жылы ... Жер ... ... ... ... етілді. Халықаралық автоматты коммутациялық станциялар С-12 жүйесіндегі цифрлы станциялармен ауыстырылды. Аумағы зор, халқының орналасу тығыздығы әркелкі, кабель желілерін тартуға болмайтын қиын ... көп ... ... ... ... ... аса ... 20 ғасырдың 90-жылдары Қазақстанда байланыстың телефакс, ұялы радиобайланыс, пейджинг, транкинг, интернет сияқты жаңа түрлері пайда болды. Республиканың 7 ... ... 7000 ... ұялы ... 12 ірі ... 5000 ... ... радиошақыру (пейджинг) қызметін пайдаланып келеді. 1996 -- 1997 жылдары пайдалануға берілген Ақмола -- Қарағанды ... желі ... ... цифрлы Байланыс торабының негізін қалады. 1998 жылы республикадағы халықаралық телефон каналдарының ұзындығы 43 млн 363 мың ... ... ... ... ... сыйым. 1.856.997 нөмірлік 637 АТС, ауылдық жерлерде жалпы сыйымд. 573945 нөмірлік АТС-тер жұмыс істеді.
Қазақстанда қазіргі кезде байланыс құралдарының ең жаңа ... іске ... ... ... жүйесінде сандық телефон стансылары, ұялы телефон, арнайы карточка көмегімен байланысқа шығуға мүмкіндік беретін таксофондар, факс және пейджинг, ... ... ... ... ... ... орын ала бастады. 1994 жылдан бері Қазақстан әлемдік интернет жүйесіне тұрақты қосылды
Жұмыстың мақсаты - ... ... ... ... ... жоспарлау мен басқарудың әдістемелік негіздерін зерттеу және игеру, нашар ... ... ... ... және ... болып табылады.
Ғарыш аппаратына спутниктік байланыстың жердегі станцияларының қолжетімділігін анықтау. ... ... ... ... ... ... ... жатқан қызметтерінің адам баласына қаншалықты дәрежеде қажеттілігін ашу ... ... ... ... ... ... жердегі станцияларының қолжетімділігінің осы Техникалық талаптары (бұдан әрі - Техникалық талаптар) техникалық ... және ... ... беру бойынша қызметтерді көрсетуді ғарыштық байланыс жүйесінің ұлттық операторы қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... (бұдан әрі - СБЖС) қолжетімділік тәртібін айқындау дипломдық жұмыстың басты мақсаттарының бірі.
Зерттеу объектісі: АҚ болып ... ... ... АҚ ... ... ... ... аспектілері болады.
Жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытынды мен қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ҒАРЫШ АППАРАТЫНА СПУТНИКТІК БАЙЛАНЫСТЫҢ ЖЕРДЕГІ СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ
Ғарыш аппаратына спутниктік байланыстың жердегі ... ... осы ... ... ... әрі - Техникалық талаптар) техникалық пайдалануын және транпондерлерін жалға беру бойынша ... ... ... ... ... ұлттық операторы қамтамасыз ететін ғарыш аппаратына спутниктік байланыстың жердегі станцияларының (бұдан әрі - ... ... ... ... Техникалық талаптарда келесі түсініктер қолданылады:
Ғарыштық байланыс жүйесінің ұлттық операторы - АҚ (бұдан әрі - ... ... ... - Ұлттық оператордың мекен-жайына транспондерлерді жалға алу өтінімімен жүгінген жеке ... ... ... ... орталығы - техникалық сүйемелдеу мен спутниктік ресурсқа бақылауды жүзеге асыратын Ұлттық оператордың құрылымдық ... ... ... қол ... - ... ... берілетін, спутниктік байланыстың жердегі станцияларының транспондерлерге қосылуының (кем дегенде бір СБЖС сериялы ... ... ... ... қуатты сәулелендіру режімін орнату) техникалық мүмкіндігін растайтын құжат ... ... ... беру ... - СБЖС ... ... қолжетімділігіне рұқсат алуға мүмкіндік беретін ұйымдастыру-техникалық жұмыстарының кешені.
Өтініш берушінің СБЖС сынау жүргізу тәртібі: Бірінші сынаудың ... СБЖС ... ... ... спутниктік байланыс қызметін көрсетуге ұсынған өтінімінде (Техникалық талаптарға көрсетілген деректерге сәйкестігін тексеру ... ... және СБЖС ... ... ... берушімен төлқұжатқа енгізіледі VSAT желілерінің типті СБЖС үшін Өтініш берушінің қарауы бойынша таңдаулы ... ... ... ... ... радиожабдықтарын дербес сынау Өтініш берушінің өз бетімен сериялы спутниктердің орбиталық позициясының бағытына қарай сәулелендірмей жүргізіледі.
Сынаудың екінші кезеңі: ... ... ... МБО ... ... ... ... СБЖС антенна параметрлері мен жоғары жиілікті сипаттамаларын тексеру болып табылады. Сынау сынаудың типтік бағдарламасына сәйкес жүргізіледі. ... ... ... басқаруын МБО операторлары жүзеге асырады, ол үшін Өтініш берушімен ұйымдастырылған, МБО мен сыналатын СБЖС арасында байланыс арнасы қолданылады. Байланыс ... ... ... ... ... жасап тұруы қажет. Байланыс бұзылған жағдайда сынау үзіледі, ал СБЖС ... ... ... ... ... ... ... ғана сынауды қайтадан бастау мүмкін болады. Уақытты үйлесімдеу және СБЖС және/немесе Өтініш берушінің қызметкерлерінің сынауға дайын болмау себебінен ... беру ... ... ... кезектің туындауын болдырмау мақсатында МБО операторлары бұл рәсімді өзге келісілген ... ... ... ... ... ... берушілердің СБЖС жоспарлы рұқсаттарды жүргізе алады.
Геостационарлық орбитадағы сериялы спутниктердің орбиталық позицияларына ... ... ... режімінде әрбір СБЖС шығуы МБО операторының командасы бойынша ғана жүзеге асырылады. сериялы спутниктердің орбиталық позициясына ... СБЖС ... ... ... таратқыш шығыс қуатты сәулелендірмеу режімінде болуы қажет. СБЖС ... ... ... ... орбиталық позициясының бағытындағы сәулелендіру режімі Өтініш берушінің СБЖС таратқышында сынау тікелей жүріп жатқан кезде ғана қосылуы қажет.
СБЖС спутникке алғашқы ... ... ... ... ... СБЖС ... МБО рұқсаты бойынша және МБО операторының басқаруымен жүзеге асырылады. Спутникке шығар алдында Өтініш берушінің СБЖС техникалық қызметкері ... және ... ... ... ... ... координаттарын нақтылауы, станция антеннасының маяк бойынша немесе МБО ... ... ... ... ... ... дәл ... жүргізуі, сондай-ақ қабылдау мен таратуға сынау сигналдарының жұмыс поляризациялары мен ... ... ... ... ... СБЖС қуатты сәулелендіру режімінде спутникке бірінші шыққанда Өтініш берушінің техникалық ... ... ... ... ... СБЖС ... спутникке дәл бағытталуына көз жеткізу;
* өлшеу үшін бөлінген ... ... БҚТК ... ... ... ... көз ... жалпы пайдалану арнасы немесе қызметтік байланыстың бөлінген арнасы бойынша МБО операторымен қызметтік байланыс орнату;
* МБО операторының командасы бойынша қажетті ... және ... ... ... БИСҚ орнату;
* таратқышты МБО операторының командасы бойынша ғана және ... ... БИСҚ ... ... 10 дБ ... деңгейде қосу;
* сигнал жиілігі мен қуатын, таратқыштан шығардағы жанама және ... тыс ... ... ... МБО операторының бақылауымен БИСҚ номиналды мәнін белгілеу;
* өлшеудің аяқталуы бойынша СБЖС ... ... ... ... Өтініш берушінің СБЖС жабдықтарының сипаттамаларын өлшеуді аяқтағаннан кейін сынау хаттамасы жасалады. Сынаудың аяқталуы бойынша хаттамаға енгізілген деректердің негізінде ... ... осы ... рәсімделген СБЖС паспортын жасайды. VSAT (Very Small Aperture Terminal) желісінің типтік абоненттік СБЖС үшін бір паспорт толтырылады, ал бұл СБЖС ... ... мен ... ... ... бөлек тізіммен жіберіледі.
Типті СБЖС тобы дегенде қабылдау-тарату жабдықтарының конфигурациясы мен сипаттамалары бірдей СБЖС түсіндіріледі:
* ... және ... ... ... ... ... ... жолағы,
* БИСҚ максималды мәні,
* ЖС (G/T) беріктілік мәні,
* қабылдау/таратуға антеннаны күшейту коэффиценті,
* шығарушы және ... ... ... ... мен шығарушысы.
Сынауларды талдау (сынаулар нәтижелері оң болған ... және ... ... ... СБЖС паспортын ұсыну нәтижелері бойынша Ұлттық оператор ғарыш сегментіне осы СБЖС қолжетімділікке рұқсатты ... және ... бір ... ... ... жібереді, екінші данасын хаттамамен бірге МБО-да сақтайды. Ғарыш сегментіне ... ... ... ... қоса беріледі және Ұлттық операторда сақталады.
Өтініш берушінің СБЖС өлшеу нәтижелері осы көрсетілген техникалық талаптармен сәйкес келмеген жағдайда Ұлттық оператор Өтініш ... ... ... және ... ... ... ... туралы хабардар етеді, ал Өтініш беруші СБЖС қайтадан өлшеулерге дайындайды. Ғарыш сегментіне СБЖС қолжетімділікке ... ... ... осы СБЖС пайдаланумен спутниктік байланыс арнасын пайдалануға енгізу үшін негіз болып ... СБЖС ... ... ... ... құрылғылар) ауыстырған немесе қосымша жабдықтаған жағдайда Өтініш беруші қайтадан ... беру ... ... ... туралы шешім қабылдау үшін МБО-ға ақпарат береді.
БИСҚ сигналының жиілігін қолдау тұрақтылығы: ... ... 24 ... бойы СБЖС ... ... және ... БИСҚ тексеру болып табылады. Өлшеу уақыты өзара келісім бойынша өзгертілуі мүмкін.
СБЖС өлшеу аппаратурасының ұсынылып отырған ... ... қуат ... ... әрі - ... жиілік генераторы (бұдан әрі - Ген.).
БИСҚ тұрақтылығын және СБЖС тасымалдаушысының жиілігін өлшеу сызбанұсқасы көрсетілген.
Іс-қимылдардың ... ... ... және ... ... СБЖС ... тасымалдаушысының БИСҚ қолдауының дәл еместігін өлшеу бір мезгілде жүргізіледі;
* Өтініш ... ... ... ... СБЖС ... спутникке маяктың сигналының ең жоғары деңгейі бойынша дәл бағыттауды жүргізеді;
* Өтініш берушінің СБЖС МБО операторының нұсқауы бойынша спутниктің ... ... ... МБО ... ... ... 10 дБ төмен деңгейде модульденбеген тасымалдаушы (бұдан әрі - CW) ... ... ... деңгейін көтеру МБО операторының командасы бойынша ғана жүзеге асырылады;
* МБО операторы қабылдауда СБЖС тасымалдаушысының сәуле шығаруын бақылайды;
* ... ... ... ... ... МБО операторының бақылауымен БИСҚ тасымалдаушысының номинал мәнін белгілейді. Тасымалдаушының ... ... егер ... мүмкіндік болса Өтініш берушінің қызметкерлер құрамы таратқыштың шығуына бағытталған тармақтаушы арқылы ... қуат ... ... ... да ... МБО ... БИСҚ және Өтініш беруші СБЖС тасымалдаушы жиіліктің спутниктен қабылдаудағы номинал мәндерінің өзгерулерін қабылдау бойынша МБО-ның ... ... ... тіркеуді жүзеге асырады;
* Өтініш берушінің техникалық қызметкерлер құрамы өлшеулер аяқталғаннан кейін МБО ... ... ... СБЖС ... ажыратады;
1.2 БІРІНШІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖЕРСЕРІГІН ҰШЫРУ ... ... ЖҚЗ ... ... зондтау) жерсерігін ұшыру 2013 жылдың 4-тоқсанына жоспарланып отыр деп хабарлайды Ұлттық ғарыш агенттігінің баспасөз қызметі.
,-делінген жерсерігін ұшыруға арналған ... ... ... ... ... ... ЖҚЗ (айыру қабілеті жоғары) жерсерігін ұшыру 2014 жылы Куру ... ... ... ... жоспарланып отыр.
Қазақстан жерсерігімен зымыран тасығыштар Байқоңырдан неге ұшырылмайды деген сауалдарына жауап ... ... ... Мұсабаев айыру қабілеті жоғары жерсерігінің бар, сондықтан француздық тарап оны франциздық Гвианада ғарыш ... ... ... өтінді деп түсіндірді.
Ғарыштық ұшырулардың қазіргі нарығы тұрақты дамуды басынан кешіріп отыр. Forecast ... ... ... ... ... ... тоқтаусыз төмендеген әлемдік ғарыштық ұшырулар нарығындағы белсенділіктің бейнебір жоғарылау үрдісі байқалады -- орташа есеппен жылына 5%. Тұтастай алғанда, ... ... ... таяу 10 ... ҒА ... ... орташа жылдық ұсыныс 1300 - 1500 тоннаны құрайтын болады.
Қазіргі кезде ұшыру қызметтеріне сұраныстың өсуі ... ... ... РТ ... ... ... ... 200 - 350 тонна деп бағалап отыр. Бұдан әрі ғарыштық ұшыруларға деген сұраныс заманауи ... ... ... ... ... цифрлі теледидар, жаңа мультимедиялық сервистер) артып келе жатқан сұраныспен байланысты болатындығы күтілуде.
Ұшыру нарығын ... 1990 - 2007 ... ... жыл ... РТ ... ... 2 есеге төмендеп кеткендігін көрсетіп отыр. Осы уақыт аралығында ... ауыз ... ... ... ... бастан кешірді (1990 - 1991 жж. -- 25%-дық төмендеу, 2000 - 2001 жж. -- ... ... ... ... ол ... ... жете алмады (орташа есеппен жылына 82 ұшыру). 2001 жылдан бастап ұшыру нарығы азғана жоғары көрсеткіштермен (орташа есеппен ... 60 ... ... ... сатысында болды.
Сурет -- 1990 - 2008 жылдардағы ғарыштық ұшыру динамикасы
Талданып отырған әлемдік нарықтың 18-жылдық кезең тұрғысынан ... ... ... ... ... ... ... отырғандай, ғарыштық экономика тікелей жалпыәлемдік экономикалық үрлстерге байланысты емес, бірақ саяси факторларға тәуелді: 1990 ... ... ... ... КСРО ... ... бәсеңдеу және әскери белсенділіктің түсуіне байланысты болды, 2001 жылғы 25%-дық төмендеу, АҚШ бастауымен ғаламдық терроризмге қарсы ... ... ... ... ... әскери-қорғаныс саласына қуатты қаржы, ағындарымен байланысты туындады.
Дегенмен 1997 - 1998 жылдардағы әлемдік қаржы дағдарыстары кезеңінде ұшыру сегменті ... ... ... ... көрсетті, ал 2007 - 2008 жылдардағы кешенді(қаржылық,ипотекалық,азық-түліктік және ... ... ... ... тұрақты өсім байқалды.
Атап айтқанда, 2006 жылдан бастап ұшыру сегменті жылына ... ... 5% ... өсу ... ... өткерді, және-де күтілгендей, 2008 жылдың қорытындысы бойынша ұшыру саны 70 есеге артқан. Қазіргі кездегі өсу себебі ... ... ескі ҒА ... немесе жаңа ҒА ұшыру арқылы спутниктік қуаттардың артуын ... ... ... байланыс және мультимедия нарығының дамуын тап көрсетеді: қай жағдайда болмасын ҒА орбитаға жеткізу үшін ұшыру қызметтері қажет ... ... ... ... ғарыштық қызметін дамытып отырған мемлекеттер саны өсіп ... ... ... 80 жуық ел) ... (ең ... ... ... өсіп келе жатқан қолжетімдігі, екінші жағынан шаруашылық-экономикалық ақпараттандыру ғарыштық технологияларды тәуелсіз иеленуге тырысатын көптеген ... ... ... ... да бір ... ... ... ғарыштық қызметтерін коммерциялық негізде пайдаланады) спутниктер сатып ... және ... ... ... ... қызметіне жүгінуге мәжбүрлейді.
Қай жағдайда болмасын, қазіргі кезде әлемде ракеталық-ғарыштық технологиялары бар 8 ғана мемлекет ... АҚШ, ... ... ... ҚХР, Үндістан, Израиль, Жапония), олардың ішінде 3 ел ... ... ... ... ... ... отыр, ал тағы 3 ел оларды кей кездері және өте аз көлемде ... ... ... ... ... дамытып отырған 80 ел шеңберінде РТ ұшыруға ... ... ... ... аса оптимистік тұрғыда және көз жетерлік болашақта ұшыру ... 5% және ... ... перспективада 10 - 15% өсуіне кепілдік береді, бұл 2012 - 2014 ... ... ... ... туындаған тапшылығының орнын толтыра алатын жаңа буынның жаңа ракеталық-ғарыштық кешендерінің ... ... РТ ... байланысты.
Сараптамалық деректер бойынша, тоғызжылдық перспективаға арналған жиынтық көлем 40, 5 млрд. АҚШ долл. көлемінде күтілуде. Болжамға ... ... ... ... ... коммерциялық құрылымдар (49,8%), олдан кейін азаматтық мақсаттағы тапсырыстар 28,9% ... және 21,2% ... ... құрылымдар тапсырыстар көлемі ие болады. Осылайша, аса қажетті, демек аса табысты, коммерциялық ... ... ... ... ... ... құру мақсатқа лайық болып табылады.
Сондай-ақ ұшыру сегментінің таңданарлық өсу перспективаларымен қатар тез арада шешуді қажет ... ... ... да бар, ... ... ... әлемдік ғарыш саласына көптеген қиыншылықтарға тап болуға тура келеді:
* таяу жылдарда ... ... ... күрт өсуі ... ... ... сақтандырумен айналысатын сақтандыру компаниялары капиталының ықтимал жетіспеушілігімен, және соның салдарынан ... ... ... ... ... ... ... компаниялардың қызметін жылдарға алдын ала белгілейтін жоғары менджментке қойылатын жоғары талаптармен.
Ұшыру қызметтеріне тапсырыс берушілердің басты талаптары тұтастай ... ... ... ... классикалық жағдайлары болып табылады: ұшырудың тиімді құны және ұшырудың ең аз тәуекелі, РТ сенімділігі мен тиімділігі, келісім-шарттар ... ... ... анық ... ... коммерциялық бағдарланушылық, жедел әрі икемді маркетингтік тактика, жоғарыда аталған талаптар мен сұраныс шарттарын қатаң орындау, ... ... ... РТ және ... инфрақұрылым болғанда нарықтың осы секторына кіру (мысалға, Қазақстанның орташамерзімді перспективада ҒРК РТ-мен кіруі) және ... ... ... ... ... талдау көрсетіп отырғандай, 2007 ж. РЕСЕЙ барлық жүзеге асырылған әлемдік ұшырулар үлесі ... 37% ... ... ... саны ... (26 және 68) біріншілікті сақтап қалды. Бұл ретте 12 және 26 ұшыру шетелдік тапсырыс берушілер үшін, 14 ұшыру РФ ... ... ... жүзеге асырылды және 6 ұшыру экипаждар мен жүктерді, АҒС ... ... ... ... РФ ... ... саласында шындығында көшбасшы болып отыр, бұл оған ұшыру қызметтері нарығында бірінші орынды сақтап қалуға мүмкіндік береді. Нарықтың осы сегментіндегі РФ ... ... ... қолайлы географиялық орны мен қуатты технологиялық потенциалы бар қазақстандық ғарыш алаңын ұзақ ... ... алу ... ... ... РТ ... артып келе жатқан коммерцияландыру және олардың бүгінде ... бір ... әкеп ... ... ... басқаша тактика қолданып отырған оның бәсекелестеріне қарағанда РФ бәсекеге қабілетті жалпы ғарыштық қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін ... ... ... бағдарлануы.
Зерттеліп отырған кезеңде әлемдік ұшыру қызметі нарығында ... ... ... ... ... ... ... 2 ұшыруды жүзеге асыру арқылы алтыншы орынға жайғасты. Қазіргі таңда белгілі бір себептермен Жапонияның ... ... ... уақытша құлдырауды басынан кешіріп отыр, бұл ұшыру қызметтеріне кері әсерін тигізеді.
Ұшыру нарығы мен бәсекелестік сипаты ... ... баға ... ... және тұтынушылық секторға қызмет көрсету мүмкіндіктерін кеңейтетін ракета жасау саласындағы жаңа перспективалы әзірлемелер маңызды фактор болып табылады.
1.3 СПУТНИК ... ... ... МАҚСАТЫНДА ҒАРЫШҚА ҰМТЫЛУ
Ғарыш қызметін дамытудың салалық бағдар - ла - масы және 2010-2014 жылдарға арналған Қазақ - ... ... ... ... Ұлт - тық ғарыш агенттігі спутниктік байланыс және хабар тарату ... құру ... іске ... Осы жоба ... ... - тының жұмысын қамтамасыз ету және ғарыш аппаратын ұшыру, ғарыш аппараттарын ре - ... ... ... кешенін құру жұмыстары - ның сәтті атқарылып жатқанын айтып өтуге болады.
Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... көрсетуге 8 ұйыммен шарт жасалды. Жалпы, шарттық міндеттемелер бойынша спутнигінің ресурсын жүктеу 43,17 пайызды құрайды.
Көлік және ... ... ... ... қазақстандық байланыс операторларының ауысу жоспар-кестесіне сәйкес спутниктің жүктелуі ... ... ... 48,5 ... ... ... ... спутниктік жүйесін құру, Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігін қамтама - сыз ету және ... ... ... ... жалға алғаны үшін жылына шамамен 35-40 млн. доллар көлемінде жұмсалатын қаражат - ты үнемдеу мақсатында жобасын қар - жы - ... ... ... ... ... Осы ... 7-8 жылдың ішінде 115 млн. АҚШ доллары көлемінде ақталып шығады.
Қазақстан ... ... бері ... 20 ... ... ... және ... мүмкіндіктер болмағандықтан, ғарыш қызметімен айналысуда белсенділік таныта алмады. ... 5 жыл ... ... ... ... ға - рыш ... ... бері қарқынды жұмыс - тарды жүргізу қолға алынуда. Әрине, ғарыштық жобалардың іске асырылуы қомақты қаржы мен ұзақ ... ... ... ... Бірақ, бұл жобалар іске асқан кезде, басқа салалардың да ... сеп ... ел ... қыруар пайда әкеліп, қауіпсіздік пен қорғаныс мәселелеріне де септігін тигізері сөзсіз. Әлемдік экономиканың болжауында ... ... әр ... 6-7 ... өсім болып кіретіні ескеретін жәйт болар. Осы ... ... ... ... ... ... ... дамытуға қаржы аяп жатқан жоқ.
Қазақстандағы енді жетіліп, дұрыс жолға түсе бастаған спутник байланыс желісін дамыту мақсатында ғарыш қызметі еліміздің индустриялық-инновациялық ... ... ... ... жаңа ... ... қоғамды жаңа дәуірлік өзгерістерге бейімдеуші негізгі күштердің бірі болып отырған халықты ақпараттандыру ісінің жетілуіне ... үлес қоса ... ... ... бірі болып табылады. Осы саланың тарихы мен ... ... даму ... мен ... алар ... ... бұл ... жұмыстың маңызды бір болігі болып саналады.
Елімізде ең жақсы дамып ... ... ... ... ... ... саналады. Онда жасалынып жатқан жұмыстардың барлығы елімізгекөптеген мөлшерде ... ... ... ... ... орнату арқылы жан-жақтан ақпарат алмасып, дүние жүзі елдерімен байланысқа түсіп ақпараттар қорғалынып жатыр.
- ... ... ... ... еншісіне жазылған адамзат баласының теңдесі жоқ жетістіктерінің бірегейі десек артық болмас. Әлемдегі ең ірі ... ... ... - деп ... жылғы 12 ақпанда бұрынғы Кеңес Ода - ғы - ның Министрлер Кеңесі Қызылорда облысының Қазалы және ... ... ... Р-7 ... (алғашқы континентаралық зымыран) сынау полигонын құру туралы №292-181 қаулы қабылдап, сол жылы жаңа ... - ... ... ... ... ... атауы құпиялықты сақтау мақсатында , , , нысаны деп аталса, Кеңес Одағы Қорғаныс министрлігінің 5-ші ғылыми-зерттеу-сынау полигоны кейіннен ... ... ... атауға ие болды. Бұл жылдарда Кеңес Одағы Ұлы Отан соғысының салдарынан болған қиыншылықтардан әлі де айыға қоймаған еді. ... де, ... ... дамыту және ел қорғанысын нығайту мақсатына жұмсал - ған күштің нәтижесінде әлемдегі ең ... ең ... ең ... ... ... салынды.
ғарыш кешені бұрынғы Кеңес Ода - ғы ... ... оның ... Қазақстанның да орасан зор еңбегінің жемісі.
Байқоңырдан 1957 жылы 4 қазанда жердің алғашқы жасанды серігі ұшырылды, 1961 жылы 12 ... ... ... ... рет Юрий ... Гагарин ғарыш кемесімен ғарышқа аттанды. Байқоңырдан Марсқа және Шол - панға алғашқы автоматтандырылған ... - ... ... , ... стан - ... ... ғарыш стансасының барлық құрылымдары әртүрлі мақсаттағы жердің жасанды серіктері ұшырылды, барлық кеңестік ғарышкерлер және шетелдік ғарышкерлердің көпшілігі ғарышқа осы ... ... ... ... ға - ... ... Одағының Батыры Тоқтар Әубәкі - ров және тәуелсіз еліміздің тұңғыш ғарышкері, , Ресей батыры, ... Рес - ... ... ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев та үш мәрте ғарышқа осы Байқоңырдан аттанды.
Сонымен бірге, Байқоңыр КСРО мен оның ... ... ... ... онда ... ... ... сыналып, ел тыныштығын күзетіп әскери кезекшілікте тұрды. ғарыш айлағы ... ... ... ... ... ғарыш ке - ңістігін игеруде көптеген жаңашыл бастамалардың бастауына айналды.
1994 жылғы 28 ... ... ... мен ... ... ... ... айлағын пайдаланудың негізгі қағи - далары мен шарттары туралы мемлекетаралық келісімге қол ... ... ... ... ... мен ... ... Үкіметі арасындағы 1994 жылғы 10 желтоқсандағы шарт бойынша Ресей Федерациясына жалға берілді. ... шарт ... ... Федерациясы кешенін пайдаланғаны үшін еліміздің бюджетіне жылына 115 млн. АҚШ долларын төлейді.
Сонымен қатар, бүгінгі күні Ресей Федерациясы ғарыштық, ... ... ... - ... ... ... кешенінің пайдаланылатын нысандарын: старттық, техникалық, құрастыру-сынау жайларын, ғарыш жанармайы кешендерін және т.б. жетілдіру жұ - мыстарын жүргізіп отыр. ... ... біз стра - ... ... ... ... Бай - қоңырда ғарыштық-зымыран кешенін құру жұмыстарын жүргізуге де келіскен едік. Демек, ғарыш айлағының ... ... үшін де, ... үшін де пайдасы зор.
Әлем бойынша алғанда ғарыш саласын дамытудың қазіргі жағдайы ... Бұл ... ... ... ... ... ... қызықты, тиімді бағдарламалары бар? Ғарыш саласындағы бәсекелестік қалай өріс алуда? Деген сұрақтар төңірегінде қарастырсақ:
- Қазіргі таңда ғарыш ... ... ... ауыл ... ... ... қор - ғау, ... және қауіпсіздік сияқты түрлі салаларда қажет болатын және мемлекеттік маңызы бар міндеттерді шешуге мүмкіндік ... ... ... ... ... оның ... ... жаһандық экономиканы дамытудың әмбе - бап заңдылықтары мен ... ... ... ... атқаратын сала болып қалыптасты.
Өмірдің өзі ғарыштық құралдарды кеңінен пайдаланбай жаһандық проблемаларды шешу мүмкін емес екендігін дәлелдеді. Әлемдік тәжірибе жоғары технологиялық ... ... ... ... ... бірі ... қызметін дамыту, елдің ғарыштық бағдарламасын іске асыру және ғарыш технологияларын өнеркәсіптік өн - діріс - ке енгізу болып ... ... Сон - ... да адамзаттың ғарышты зерттеуі, игеруі өте маңызды.
Дүние жүзінің жетекші елдерінің экономикасында ғылымды қажетсінетін, ... сақ - тай - тын ... мен ... ... ... ... байқалып отыр. Біздің еліміздің де ілгері дамуы үшін ғарыш саласының стратегиялық мәні аса жоғары.
Әлемдегі ғарыш державаларының қатарына ... АҚШ, ... ... Қытай, Үндістан, Жапония, және Израиль сияқты елдер кіреді. Бұл елдер әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамас - тан, ғарыштық бағдарламаларды одан әрі дамы - туға ... ... ... ... ... ... ... орнын иеленуде. Яғни, бұл ғарыш саласына жұмсалатын қаражаттың бірнеше есе ... ... ... ... ... болса, біз де еліміздің индустриялық-инновациялық даму стратегиясының жүзеге асуына, ғарыш индустриясы кластерінің құрылуы мен ... ... ... іске ... және әлемдік ғылыми-техникалық кеңістікке енуге жол ашатын толыққанды отандық ғарыш саласын жасауымыз қажет.
- Ұлттық ғарыш агент - тігі ... ... Нұр - сұл - тан ... 2007 жыл - ғы 27 ... - да - ғы ... - ғымен құрылды. Бұл Қазақ - станның ғарыш саласын дамы - тудағы жаңа кезеңді белгілеп ... ... ... Елбасы мен Үкі - меттің жан-жақты қолдауының арқа - сын - да осы ... ... құ - рып, ... ... ... ... ... - талған жобаларды дәйек - ті іске асырып отыр.
Ғарыш қызметінің страте - гия - лық ... ... ... ... ин - дус - ... да - мы - ... ... бағдар - ла - масына енгізілген. Онда ға - рыш ... ... ... ... ... енген төрт ірі жобаны іске асыру көз - ... ... ... және ... ... жүйе - сін ... Жерді қашық - тық - тан зонд - таудың ғарыштық жүйе - сін ... ға - рыш ай - ... ... - ран ... құру; Ғарыш аппараттарын құрастыру-сынау кешенін құру.
Бүгінгі таңда осы ауқымды әрі маңызды жобалар жүйелі түрде жүзеге асырылып келеді. Мәсе - лен, ... ... шіл - де ... ... ... ұшырылған ғарыш аппаратын Қазақстан тарапы 2011 ... 25 ... ... пайдалануға қабылдап алды. Бүгінгі таңда отандық спутник қалыпты жағдайда өз мақсатына сай жұмыс атқаруда. ... ... 8 ірі ... ... өз ... Kazsat-2 ... арқылы іске асырып отыр. Сондай-ақ, 2014 жылы жер серігін ұшыру жоспарланып ... ... ... жер сері - гін де ... ... ... қалар, өйткені бұл үл - гідегі кешеннің тиімді әрі сапалы жұмыс атқа - руы үшін ... ... 3 жер ... ... ... ғарыш-зымыран кешенін құру Қазақ - с - танның ұлттық мүддесі үшін стратегиялық ... бар ... ... ... таза ғарыш-зымыран кешенін салу - үлкен болашағы бар жоба. Бұл жоба арқылы нақты жетістіктерге қол ... бола - ды. ... ... жоба ... ... ... арқы - лы ғарыш айлағын сақтап қалу, ғарыш айлағын біртін - деп Қазақстанға өткізу - ді қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның эколо - гиялық пробле - ма - ларын еңсеруге үлкен көмегін тиігізеді. Сонымен қатар, ... Қа - ... ... ... ... енуін және әлемдік коммерциялық ұшыру рыногына кіру мүмкіндігін, зымырантасығыштарды әзір - леу және ... ... ... ... ... ... ... қарай, ғарышзымыран ке - шенін құру ... ... ... ... тұр. Жобаның басты проблемасы оны одан әрі қаржыландыру мәселесінде ... ... ... рет ... ... ұсынған техникалық-экономи - ка - лық негіздеме бойынша жобаның құны жеті есеге өсіп, 1 млрд. 640 млн. АҚШ долларын ... Сон - ... бұл ... ... тиіс зымы - рантасығышының негізгі сипаты жасалынбай, оны ұшыратын қондырғыны құру және пайдалануға беру мерзімі де ... ... ... отыр. Бұған қоса, бұл жобаны іске асыруда барлық шығындарды Қазақстан жағына арту мәселесі туындап отыр. Өйткені, Ресей ... ... бір - ... ... - ... қаржы тапшылығынан бара алмайтыны мәлім болды. Бұл мәселе бірнеше рет пен ... - де ... ... Қазіргі таңда қа - лып - тасып отырған жағдайға сәйкес, Қа - зақс - тан мен ... ... ... дең - ... саяси шешімдер қабылдау қажеттігі туындауда. Әрине, бұл жерде ел мүддесі басты ... ... ... ... 2013 жылы ... орта ... қашықтықтан зондтау аппаратын, 2014 жылы қабілеті жоғары Жерді қашықтықтан зондтау аппаратын іске қосу жоспарланып отыр. Бұлар да жо - ғары ... ... ... алғы ... ... шетелдік компаниялардың пәр - менімен жасалуда.
Бұл жобаларды ... ... ... үшін ғарыш қызметінің ғылыми және ғылыми-техно - ло - ... ... ... ма - ңы - зы зор. Біз осы ... мін - деттерді уақытылы әрі тиімді жү - зеге асыру арқылы отандық ғарыш ... оң ... - лер - ге қол ... алатынымызға сенімдіміз.
- Ең алдымен, Есілдің сол жағалауында құрылысы қарқын алып ... ірі ... ... ... өткен жөн. Осыдан үш жыл бұрын, 2010 жылы 3 шілдеде Премьер-Министр Кәрім Мәсімов пен Франция ... ... ... Қа - зақстан Республикасы Ұлттық ғарыш орталығы - ның ... - сы ... ... ... сол ... естелік белгі орнатылған болатын. мега-жобасының шеңберінде ғарыш аппараттарын құрастыру-сынау кешені, ғарыш техникасының арнайы конструкторлық-техноло - ... ... ... ... зондтау ға - рыш жүйесінің жерүсті сегменттері, ... дәл - ... ... жүйелері, Қазғарыштың әкімшілік ғимараты, басқа да әлеуметтік нысандар сияқты ғарыш инфра - құрылымының нысандары бой ... ... іске ... ... әріптес ретінде 2009 жылы ғарыш саласындағы әлемдік көшбасшылардың бірі - француз компаниясы EADS Astrium ... ... осы ... ... ... ... жүктеме бөлшекте - рін және ғарыш техникасының элементтерін жинау және сынау үшін жоғары технологиялық кә - сіпорын - ... ... ... кешенін құру жобасын іске асыруға қатысады.
Жалпы, Қазақстан мен Францияның ғарыш саласындағы стратегиялық әріптестігі Елбасының 2008 жылғы маусымдағы Францияға сапарынан бас - тау ... ... ... құрастыру-сы - нау кешенін жалпы жобалау келісім-шарты ұлттық компаниясы>> АҚ-пен ... ... ком - ... ... 2009 жылы ... Ле ... ... Халықаралық авиағарыш салонында жасалды. Франция президентінің Қазақстанға 2009 ... ... ... мемлекеттік сапары кезінде 24 құжатқа қол қойылса, соның төртеуі ғарыш қызметі саласына ... ... ... - стан Республикасы мен Француз Республика - сының арасындағы Ғарыш кеңістігін бейбіт мақ - ... ... және ... ... ын - тымақтастық туралы келісім Қазғарыш пен Франция Ұлттық ғарыштық ... ... ... ... ... ... табылады.
Сонымен қатар, отандық ғарыш саласы ин - фра ... ... ... ... - дағы ... ... ... мен технологиялар орталығын ерекше атап көрсетуге болады. Оның құрамына В.Г. ... ... ... ... Ионосфера институты, Ө.М. Сұл - танғазин атындағы Ғарыштық ... ... ... ... мен технологиялар институты сияқты төрт ғылыми-зерттеу институттары кіреді.
Ақмола облысы Ақкөл қаласында отандық байланыс және хабар ... ... ... бас - қару ... ... Осы жылы ... - му - ... жер серігі жүйесінің тірлігін қамтамасыз ету сапасын көтеру үшін жасалып жатқан Алматы облысындағы ғарыш аппараттарын резервті жерүсті басқару кешені және ... ... ... ... ... ... беріледі.
- Әлемдiк ғарыш қызметiнiң қазіргі ахуалы мен даму келешегі оның жаһандық экономикада жеке ... ... ... қалыптасқанын көрсетедi.
Мәселен, 2011 жылдың қорытындысы бойынша әлемдiк ғарыш рыногының бірлесіп тапқан пайдасы - ның ... 2010 ... ... 12,2 ... ... ... ... 289,77 млрд. АҚШ долларын құрады. Осы уақыттағы ұшырулар саны 2010 жылы 74 ... 2011 жылы 80-ге ... ... ... ... ... саны ... 127-ге дейін артты.
Әлем бойынша азаматтық және әскери ғарыш жобаларына жұмсалатын жалпы шығындар 2010 жылға қарағанда 2011 жылы 2 пайызға ... 70 ... АҚШ ... ... Яғни бір ... ... ... пайда шыққан шығыннан бірнеше есе асып түсіп отыр.
Ал, Қазақстан ... және ... ... ... ... ... қазақ - стандық байланыс операторларының өз елінің бюджетіне пайда түсіруін ... етіп ... Одан ... ... мен әлеуметтік-экономикалық тиімділіктерге көп ұзамай көз жеткізетін ... ... ... ... сала - сы, ға - рыш - тық ... ... біз көбі - не - се ... - ды, ондағы зымыран-тасығыш - тарды, ға - рыш айлағын жалға алу мерзімін, одан түсетін пай - даны сөз ... Ал, шын ... біз ... ... ... ел боламыз десек, ғарыш - тық ғылыми-зерттеулер, ғарыштық техника жасау жұмыстарына айрықша мән беруіміз қажет. Өске - лең ... ... ... көп көңіл бөліп, өз мамандарымызды тәрбиелеуге күш салуымыз керек.
- Әрине, ... кез ... ... үшін білікті мамандар ауадай қажет. Біздің мемлекеттің дамуында ғарыш қызметі тың сала ... ... ... ... ... болады.
Негізінен, бүгінде біздің мемлекетіміз осы күрделі саланы игеруге талпынғандарға жан-жақ - ты жағдай жасап, қолдау көрсетуде. ... ... ... ма - ... ... даярлауды ұйымдастыру бойынша Қазғарыш пен Білім және ғы - лым министрлігі арасында ынтымақтастық және өзара әрекеттестік ... ... қол ... ... ... ... саласына арнал - ған мамандарды даярлау бойынша базалық жоғары оқу орындары ретінде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Л.Гумилев атын - дағы ... ... ... Қ.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техника - лық университеті, Алматы энергетика және байланыс институты, Азаматтық ... ... ... Атал - мыш ... оқу ... 80-ке жуық студент мамандық алуда.
Сондай-ақ, авиация саласы бойынша білікті мамандар ... ... ... да ... ... ... ... 29 стипендиат Ресей, Ирландия, Малайзия, Ұлыбри - тания, АҚШ, Германия, Нидерланды және Канада мемлекеттерінде өз білімдерін ... ... ... ... ... қыз - мет - ... бірі ... жоғары білім алып келген маманның да жұмысты ... алып ... ... ... ... Қазғарыш республика - лық бағдар - ла - ма шеңберінде ғарыш саласындағы ма - ... ... ... және ... білік - тілігін арттыру бойынша жүйелі түрде шетелде тағылымдамадан өтуді және оқу семинарларын ұйымдастырып келеді.
Сонымен қатар, Қазғарыштың іске асырып жатқан ... ... ... ... ... кадрларының біліктілігін арттыру бойынша бірқатар іс-шаралар өткізуде. Мысалы, ұлттық компаниясы>> акционерлік қоғамы мен ... ... ... ... ... Францияның кәсіпорындарында жиырмадан астам қазақстандық инженер өндірістік тәжіри - беден өтіп, ... ... алу үшін ... ... ... Ал, ағымдағы жылдың наурыз айында Францияға кезекті қазақстандық инженерлер тобы жіберілді.
Ғарыш саласына ... ... ... ... ісі еш ... ... тыс ... аса маңыз - ды мәселе. Қазғарыш бұл бағыттағы жұмыстарға ерекше ... ... және жас ... ... мамандықтарын игеруіне қолдау көрсете бермек.
ІІ. Эксперименттік бөлім
2.1 СПУТНИК БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІНДЕГІ АҚ КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫЗМЕТІ
"Қазақтелеком" АҚ - ... ... ... ... ... қызметінің толық тізбесін көрсететін кеңестік дәуірден кейінгі кеңістіктегі ең қарқынды дамып келе жатқан компаниялардың бірі.
Компанияның орталық офисі Қазақстан орталығы - ... ... ... 33 ... астам адам жұмыс істейді. Қазақстан Республикасының бүкіл аумағындағы әрбір адамға байланыс қызметін көрсетудің кепілдігі болып табылатын елдің әр облысында ... ... ... ... өз ... ... алып, экономикалық қатынастардың рыноктік түрлеріне көшкеннен кейін 1994 жылы Қазақстан Республикасы ... ... ... ... кәсіпорындары мен ұйымдары базасында "Қазақтелеком" Ұлттық акционерлік компаниясы құрылды, ол 1997 жылдың 20 ақпанында ... Ашық ... ... ... ... ... және 2003 жылы "Қазақтелеком" Акционерлік қоғамы болып қайта тіркелді.
Қазір Қазақтелеком бизнес-бағдарланған ... ... жыл ... ... ... мен ізгілік беделі дәлелденуде. Бұның өзі шетелдік әріптестермен өзара ... ... ... ... нығайтуға және атқарып жатқан қызметіміздің өрісін кеңейтуге көмектеседі.
Қазақтелеком ... ... ... ... ... астам елімен байланысты қамтамасыз ете отырып, 154 алыс шетелдермен және 23 ТМД және Балтық елдерімен тығыз ынтымақтастық қатынасты жүзеге ... ... ... Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілді және "көгілдір фишкалар" мемлекеттік пакеттерін іске асыру ... ... ... халықаралық рейтинг агентігі "Қазақтелеком" АҚ-на "ВВ" деңгейінде жергілікті және шетел валютасымен ұзақ мерзімді корпоративтік ... ... ... ... рейтингтік келешегін агенттік "тұрақты" ретінде бағалады. "Қазақтелеком" АҚ-ның бұл ... ... ... ... бір ... тұр. ... жылы EUROMONEY халықаралық журналы "Қазақтелеком" АҚ-ын Орталық Азияда жетекші компания деп танылды.
Қазақтелеком ... ... ... ... және оған жалпының бірдей қол жеткізуіне аса көніл бөле отырып, " Қазақтелеком" АҚ телекоммуникациялар желілерін жаңғырту мен ... ... ірі ... ... табысты іске асыруда.
Қазіргі кезде Қазақтелеком телефон байланысын пайдаланатын 1.92 миллионнан ... ... ... абоненттеріне және 452 мың ауыл тұрғындарына қызмет көрсетеді. 100 қала тұрғындарына шаққанда телефон саны 22,7-ге тең, ... ... - 7 ... АҚ ... Ақпараттық Супермагистраль (ҰАСМ) салу жобасын іске асыруды жалғастыруда. Супермагистраль Қазақстанның барлық аймақтарын бірімен бірін оңтайлы жалғайды және дүниежүзілік ... ... ... ... ... ... ... қазіргі заманның байланыс қызметін көрсетуді дамытуға, жедел деректер беруді енгізуге, сондай-ақ Азия, Орталық Азия және Еуропа арасындағы халықаралық транзитті ұлғайтуға ... ... ... ... ... ... қалааралық станцияларының бәрі - цифрлық, желіде 3 Халықаралық ... ... (ХКО) ... істейді. ХКО құру Қазақстанның басқа ұлттық телекоммуникациялар желілерімен байланыс ұйымдастырудың халықаралық қағидаларына ... ... ... ... және ... телефон арналарының 90%-ына жуығы хабар таратудың цифрлық жүйелері болып құрылды.
Құрылған спутниктік байланыс желісі Қазақстанның қатынауы қиын және кішігірім енді ... ... ең жаңа ... ... телекоммуникациялық қызмет көрсетулерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік беруде.
деректер беру ұлттық желісін салу жобасы табысты аяқталды. ... ... ... ... ... инфрақұрылымды жаңғырту жаңа технологияларды енгізуді және ақпараттық, телекоммуникациялық қызмет көрсету аймақтық рыногының қалыптасуын қамтамасыз етеді, бірыңғай ... ... ... және ... ... Азия ... аса ірі транзит орталығы ретінде қалыптасуын қамтамасыз ете ... ... ... ... оның ... нығайтады.
Көрсетілетін қызмет спектрінің өсуімен қатар Қазақтелеком абоненттерге қызмет көрсету сапасын да белсенді түрде жақсартуда. Атап ... ... ... ... ISO ... ... стандарттарына сәйкес көшуіне үлкен жұмыс жүргізілуде. Бүгінгі күні Қазақтелекомда ISO 9000:2001 бойынша сапа сертификатын Компанияның 4 филиалы алды және 2005 ... ... ... ... ... ... сөйтіп, бүкіл компанияны сертификаттауды аяқтау жоспарлануда.
Қазақтелеком жүйелі ... ... ... ... ... ... және өзінің барлық филиалдарында биллингті есептеу және телекоммуникациялардың техникалық есебін жүргізу автоматтандырылған жүйесін енгізді. ... ... ... ... және компания акционерлері қойған жаңа міндеттерді орындай отырып, Компанияны рынокқа бағдарланған философиямен және корпоративтік мәдениетпен қарқынды және ілгерішіл ... ... ... және клиенттеріміздің қалауын алдын ала сезуге қабілетті тиімді бәсекелестік бизнес құруды ... ... үшін ... алу және ... ... ...
Саланы ырықтандырудың белсенді сатысында және Қазақстанның ДСҰ-на кіру ... ... ... телекоммуникациялық рыногында ең ірі оператор тұғырын сақтауда және келешекте де мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... қалу ниетін ұстануда. Осыған байланысты, Қазақтелеком алдында ғаламдық рыногта операторлық жасау, Қазақтелекомның бәсекелестікке қабілеті жоғары деңгейлігін қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... халықаралық рынокта бизнесті дамыту сияқты жаңа міндеттер тұр. Бұл ... ... ... ... ... бар бизнес-үдерістерді оңтайландыру, табысты инвестициялық бағдарламаны іске ... және ... ... жолдарымен шешілетін болады.
"Қазақтелеком" АҚ Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар ... ... 2004 ... 28 ... ... № АБА №000001 . лицензиясы негізінде жұмыс істейді.
Лицензияның ... Бас ... ... ... ... ...
Осы лицензияға сәйкес "Қазақтелеком" АҚ жалпылама пайдаланыстағы телекоммуникация тораптарын ... ... ... қолдауды қамтамасыз ететін бірден-бір ұлттық оператор дәрежесіне ие және сонымен ... ЖПТТ ... әрі ... ... ... ... және ... байланыс қызметінің жеке-дара операторы жұмысын атқарады.
2006 жылдың 14-ші сәуірінен бастап, ... ... ... ... жаңа орны - ... тұлғаларға қызмет көрсету Агенттігі өз жұмысын бастады.
Республикада ашылып жатқан Агенттіктердің бірінші қатарында тұрған бұл жаңа ... ірі ... ... орны ... табылады, және де оның атап өтерлік ерекшелігі сол - бұл жерде кіші бизнес субъектілеріне ғана емес, ірі корпоративтік тұтынушыларға да іс ... ... іске ... ... ... көрсету орнында ірі қазақстандық байланыс операторының астаналық клиентеріне телекоммуникациялар қызметтерінің толық жиынтығы ұсынылады, және де оны ... ... ... отырып алуға болады. Осылай компанияда, тұтынушымен өз ара әрекеттесудің әлеуметтік бағдарланған және де бір қағидасы - ... ... ... деп ... ... іске ... ... оқиға тарапынан іске асырылған нақты клиентке бағдарланған бизнес компанияның үлгісін құруға ұмтылысының іс жүзіндегі айғағы ... ... атап ... жөн. ... ... Хайрат Кәрібжанов: , - деп атап өтті.
Дамуына ерекше көңіл бөлініп отырған компанияның астаналық филиалы - ҚТО-да осы жаңа ... ... ... ... бола алады. Атап айтқанда, 2006 жылы Астанадағы телекоммуникациялар желілерінің техникалық ... ... 2 ... ... ... ... ... жұмсалды.
Компания, Елбасымыздың алдымызға қойған мақсаты - ... ... ... ең ... 30 астаналық қалалардың қатарына қосылуына қол жеткізуді өз қызметі деп біледі.
Осымен бірге, , атқарып отырған өз ... ... ... ... ... дамуының ең озық әлемдік үрдісіне лайықты телекоммуникациялық инфрақұрылымның техникалық технологиялық дамуының өзекті межелері мен ... ... ... сәйкестелуіне ұмтылуда.
АҚ-ың Президенті Х.С. Кәрібжанов, астана ... ... де ... және ... ... ... шешімдердің іске асырылуын сенімді күтуіне болатындығын нақты атап өтті.
00
НЕГІЗГІ ЖОБАЛАР ... ... ... ... ... және дамыту бойынша жұмыстарды белсенді түрде жалғастыруда. Жүргізіліп отырған жетілдіру ұлттық телекоммуникациялар желісінің барлық ... мен ... ... ... ... ... байланыс желісі арқылы жүзеге асырылып отыр.
0205740
Ұлттық ақпараттық ... ... ... ТАЕ ... ... ... - ... - Тараз - Шымкент - Ташкент) оңтүстік сигменті жұмыс істейді. 1998 жылы ... - ... ... ... ... талшықтық-оптикалық байланыс желісінің құрылысы аяқталды. Ұзақтығы 1140 км Алматы-Қарағанды цифрлы радиорелелік желі ... ... ... ... ... Орта Азия - ... ... арналарын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін по радиальной ветке Алматы - Астана - Петропавл - ... ... ... бойынша Ресейге цифрлы шығу ұйымдастырылды.
2001 жылы Ұлттық Ақпараттық Супермагистралдың ... ... ... ... ... ... ... жетілдіру және дамыту бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде айтарлықтай оқиға болды. ТОБЖ жалпы ұзақтығы - 2,473 км және ... - ... - ... - ... - ... ... Федерациясының шекарасы маршруты бойынша өтеді. Өткізу мүмкіндігі 16 STM-1 транзиттік ... ... - 30 240 ... ... ... ... ... тармағы құрылысының аяқталуы Қазақстан Республикасының жаңа, осызаманғы телекоммуникациялық инфраструктурасын қалыптастырудағы маңызды саты ... ... ... ... Қытайға, жапонияға, Оңтүстік Шығыс Азияға ең қысқа жолмен қосылуды қамтамасыз етуге мүмкіндік пайда болды.
2004 жылы Шығыс ТОБЖ (Талдықорган - ... - ... - ... - ... ... ... ... нәтижесінде "Ростелекомның" Транс-Сібір байланыс желісі және Батыс ТОБЖ арқылы талшықтық-оптикалық сақина ... ... ... болып, SDH магистралдық желісінің сенімділігі мәселесін шешуге мүмкіндік ... ... ж. ... 600 км ... - Орал ЦРРЖ ... және пайдаланысқа енгізілді.
2005 жылы Солтүстік ТОБЖ (Ақтөбе - Қостанай - Петропавл) пайдаланысқа енгізілді. ҰАСМ ... ірі ... - ... ТОБЖ ... ... және ... ... елдің 14 ірі қалаларын және 116 кіші қалаларын, аудан орталықтарын және кенттерін Супермагистралдың ... ... ... ... ... ... Ақпараттық Супермагистралдың жобасын одан ары жүзеге асыру шеңберінде 2005 жылдың аяғына дейін ... ТОБЖ ... ... 2006 жылы ... - Балхаш - Қарағанды ТОБЖ және Орал - ... ТОБЖ ... ... бұл ... ... аймақтың ең ірі транзиттік орталығы болып қалыптасуын қамтамасыз етеді.
Ұлттық Ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... цифрлы байланыс арналары мен көліктік орта беру негізінде республикада ... ... ... ... және технологиялық басып озу мен халықаралық транзиттік ақпаратта ұзақмерзімді ... ... ... ету үшін ... база ... ықпал етеді.
IP/MPLS технологиясы бойынша мәліметтерді жіберудің ұлттық магистроалдық желісінің құрылысы Қазақстанның барлық облыс орталықтарында хәне ірі ... ... ... жлпы ... ... - 622 Мбит/сек. Мәліметтерді жіберудің ұлттық магистроалдық желісі Интернет трафигі үшін ... ... ... жабық жекеше желілер (VPN) ұйымдастыруға мүмкіндік береді, сондай-ақ телекоммуникациялық және ... ... ... ... ... ... жылдан бастап "Қазақтелеком" АҚ ҚР ақпараттандыру және байланыс Агенттігімен бірге ... ... ... ... e-poll) ... ... "Сайлау" жүйесінің жобасын жүзеге асыруға кірісті.
Осы және басқа да жобаларды табыспен ... ... және ... ... атқару "Қазақтелеком" АҚ мемлекеттің инфотелекоммуникация-лық инфраструктурасын ұтымды дамытуға жағдай жасайды, ол ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
2005 жылы Metro Ethernet технологиясы бойынша жоғары жылдамдықтағы қалалық қатынау желілерінің құрылысы аяқталды. Құрылған желілердің өткізу ... 1-ден 10-ға ... ... "Metro ... ... жүзеге асыру ең жаңа технологияларды пайдаланып отандық Интернет-нарығын дамытуға ... ... жаңа ... маркасы бойынша "Қазақтелеком" әлемдік желіге кеңжолақты қатынау қызметін көрсете ... ... жәңа ... зор үміт ... оны ... ... үшін ... айтарлықтай арзандату есебінен шынайы әйгілі және бұқаралық етуге ынталы.
"Megaline" сауда маркасымен ... ... ... қызметі ADSL технологиясы бойынша көрсетілетін болады. Қызметті ... ... және ... бір ... ... алады. Бұдан тыс оларға тұрақты "қоңырау шалусыз" тәулік бойы әлемдік ақпарат ресурстарына қатынау қамтамасыз етіледі.
Осы қызметті пайдаланушылар бес тарифтік жоспардың бірі ... 128 ... 512 ... дейінгі кепілдендірілген жылдамдығымен осы қызметті пайдалана алады..
"Қазақтелекомда" ADSL- қосылу тарихы 1999 жылдан-ақ басталған, ол кезде бұл қызметті тек қана ... ... ... ... алатын. Өткен жылы оған жеке тұлғалардың да қатынауға қолдары жетті. Соңғы кезде ... ADSL ... ... ... кеңжолақтық қатынауды әлдеқайда белсенділікпен пайдаланатын болды. Бүгінде "Қазақтелеком" осы қызыметке мейлінше көп қатынауға жол ... ... ... ... ... ... ... Интернетке қатынау қызметінің элиталықтан бұқаралыққа айналғанын көрсетіп отыр.
Сондай-ақ жақын болашақта "Қазақтелеком" құрылған желінің көмегімен өз абоненттеріне ІР-телефония, бейнебағдарламалар ... ... ... ... оқыту, виртуалды анықтамалық жүйелер, бейнемәжілістер, теміржол және авиа билеттерге тапсырыс беру және сақтап қою, кәсіпорындар офистерінде су мен ... ... ... ... ... және басқа жда көптеген қызмет түрлерін көрсетуді жоспарлап ... ... ... ... абоненттері ойын клубтарына алыстан қатынау мүмкіндігі де, ... ... ... да ... қызметін пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Немесе, абонент үйінен ... ойын ... ... немесе фильмдерімен кассеталарды алмай-ақ ойнай да, өз қалауымен таңдаған фильмді көре де алатын болады.
"Қазақтелеком" құрған осызаманғы желі ... ... ... де ... ... спектрын кеңейтуге мүмкіндік берді. Жобаның жүзеге асырылуының арқасында "Қазақтелекомда" толық ... ... ... ... (IP VPN) құру ... ... көрсету мүмкіндігі пайда болды. Енді компанияның клиенттері "Қазақтелекомнан" корпоративтік желілерді "түпкілікті" құру бойынша (жобаны жасау мен жабдықтарды жеткізуден желіні ... ... ... басқаруға және оны дамыту бойынш келесі кеңестер беруге дейін) кешенді шешім ала ... жылы ... ... ... ... ... NGN ... құру жобасы атқарылатын болады.
Бұл жобаның жүзеге асырылуы коммутациялық арналар технологиясы бойынша телефон байланысы желісін құрудан пакеттерді ... ... ... көшу деген сөз.
Телефон байланысы желісін орнату, NGN технологиясын енгізу барысында экономикалық ... тыс ескі ... ... кезде қол жеткізуге мүмкін болмаған жаңа қосымша қызмет түрлерін көрсетудің жаңа сатысына көтерілуге мүмкіндік береді. Виртуалды АТС (Hosted PBX), ... ... ... ... ... бөлініп таралған Call Center, бірегейлендірілген хабарлама қызметі (Unified Messaging), электрондық ... ... ... телефонной связи по широкополосным каналам Кеңжолақты арналар бойынша (ADSL, WiFi) телефон байланысын ұйымдастыру ... ... қол ... ... ... және ... ... арналарының ұзындығы 463 млн.кан-км құрайды, оның 92% жіберудің цифрлық жүйелерінен құрылған.
Бүгінгі күні барлық 18 АҚТС - цифрлы, ... үш МЦК ... ... Қазақстанның 11 облыстық қалаларында SDH - ішкіқалалық көлік ортасының сақиналары салынған, ол ҚТС ... ... ... ... және ... ... түрлерін жіберуді, оның ішінде мәліметтерді, бейнеақпараттарды жіберуді және басқа да мультимедиялық қызметтерді ұйымдастыруға мүмкіндік туғызды.
Жергілікті желіде ... ... ... 2,73 млн. нөмірден тұратын 3257 станса жұмыс ... оның 68,41% ... ... қойылған барлық ауылдық стансалар қалпына келтірілген. Телефон нығыздығы - 16,7.
Компания әлемдік деңгейде көрсетілетін қызметтер және клиенттерге ... ... ... кеңейтуге зор көңіл бөледі. Бизнес құрылымдарының сұраныстарын мейлінше толық қанағаттандыру үшін Jrun желісінде ... ... және ... ... телефон байланысы қызметін көрсететін цифрлы телефония дамып келеді. ... ең алыс және ... қиын ... ... қызметімен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін серіктік байланыс желісі дамып келеді. Жасалып жатқан серіктік байланыс желісі 8 кбит/сек арналық жіберу жылдамдығымен ... ... ... ... ... 326 DAMA ... ... істейді, олардың 299 - алыс елді мекендерде.
Kulan ... ... ... ... ... байланысы қызметін және мәліметтерді жөнелту қызметін көрсетуге арналған телекоммуникациялық серіктік байланыс желісі болып табылады. ... АҚ ... ... ... ... ... кең көлемдегі іскерлік байланыстармен қамтылған. "Қазақтелеком" АҚ ... Қиыр ... 154 ... ТМД және ... елдерінің 17 операторларымен өзара тығыз қызметтес. Олардың арасында MCI/ АҚШ, Deutsche Telekom/ Германия, British Telecom/ ... AT&T/ АҚШ, France Telecom/ ... ... China Telecom/ ... ... ... тәрізді аса ірі телекоммуникациялық қызметпен қамдаушылар бар. "Қазақтелеком" АҚ әлемнің барлық елдеріне ... ... ... ұсынады, осылайша тәулік бойы халықаралық сөйлесулерді және телекс, телеграф хабарларын табыстауды қамтамасыз етеді.
Шанхай (ҚХР) - Майндағы Франкфурт (Германия) Трансазияевропалық ... - ... ... желісінің (ТАЕ ТОБЖ) цифрлық кабельдік жүйесі пайдалануға берілуіне орай "Қазақтелеком" ашық акционерлік қоғамы ... ... ... ... ... тәрізді елдермен тура бағыттағы жоғары сапалы байланыс тізбектерін ұйымдастыруға мүмкіндік алды.
Ұлттық Ақпараттық Супермагистраль (ҰАСМ) құрылысының толық аяқталуы Қазақстан Республикасының ... ... ... жаңа ... ... ... кезең болды. Соның нәтижесінде Европадан Қытайға, Жапонияға және Оңтүстік-Шығыс Азияға төте телекоммуникациялық жалғауларды қамтамасыз етуге мүмкіндік туды.
Халықаралық қатынастарды ... ... ... бірі ... ... ... Ресейдің цифрлы желісіне жалғау болды, мұның өзі Ресей мен қазақстан арасында қызмет көрсету ауқымын ... және ... ... ... ... ... ашық акционерлік қоғамының халықаралық телекоммуникациялық компаниялармен тығыз түрдегі қызметтестігі және ... ... ... жетілдіруі дүниежүзілік телекоммуникациялар рыногында берік шептерді жеңіп алуға жағдай тудыруда.
Қазақтелеком АҚ қызмет қөрсету түрлерінің және ... ... ... АҚ ... ... пайдаланушылардың жоғары талаптарын қанағаттандыратын байланыс қызметтерінің көптеген түрлерін ұсынады. Республиканың қай түпкірінде болсаңыз да, әрі кез ... ... ... ... ... қызметінің сан қилы түрлерін алуға болады.
Тұтынушыларға мынадай қызметтер ұсынылады:
* дауыстық телефонның барлық негізгі қызметтері (жергілікті, қалааралық, халықаралық);
* ... және ...
* ... жөнелту торабының қызметі, Internet-ке қосылу қызметі;
* арналарды жалдау;
* "Кулан" спутниктік торабының ...
* "J-run" ... ... ...
* сым ... радио хабарын тарату.
"Қазақтелеком" АҚ Қазақстанның бүкіл аумағында ... кез ... ... ... ... ... жіберуіңізге, Интернет торабы қызметін пайдалануыңызға, анықтамалық ақпарат алуыңызға, телефон аппаратын сатып алуыңызға мүмкіндік беретін және ... да ... ... қызметтер көрсету бойынша барынша дамыған орталық жүйелері бар компания.
Megaline
Бұл жоғары жылдамдықпен Интернет желісіне қатынау қызметі.
Megaline басымдылықтары
* ... ... ... ... ... (512 ... ...
* Тартымды тарифтер
* Қосымша Интернет-сервистер
* Бос телефон
* Интернет желісіне үнемі қатынау
* Көрсетілген қызмет үшін оңтайлы төлем ...
* ... ... ... ... жылдамдығы Интернет желісі ресурстарын пайдаланудың қолайлы болуын қамтамасыз етеді. Megaline ... ... тез ... ... ... ... алу және ... сондай-ақ әртүрлі интерактивті сервистерді пайдалану мүмкіндігіңіз болады.
Megaline бірнеше ... ... ... ... ... Сіз ... қажетіңізге және қаржылық мүмкіндігіңізге қарай ең тиімдісін таңдай аласыз. Megaline трафикті ... ... ... оның уақытпен есептеуден айырмашылығы Сіздің веб-парақтарды қарап шығуға емес, ашуға ақы төлейтініңізді білдіреді.
Бұған қоса, Сіз ... ... ... ... ... ... радиосына және басқа әртүрлі сервистеріне қатынай аласыз, ... ... ... ... жүргізу және Жеке Кабинет (Сіздің жеке веб-парағыңыз) арқылы өз бюджетіңізді басқару мүмкіндігіңіз болады.
Сіз бір уақытта ... ... ... ... ... де сөйлесе аласыз, мұндайда телефон байланысының сапасы төмендемейді. ... ... ... бойы ... ... қатынауды қамтамасыз етеді және телефон желісінің физикалық ажырауынан басқа жағдайларда қосудың үзілуіне жол бермейді.
Megaline көрсеткен қызметтерге ... ақы ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетулеріне берілетін жалпы есепшотқа енгізіледі.
Телекоммуникация қызмет көрсетулеріне берілетін есепшот бойынша "Қазақтелеком" АҚ сервис пункттерінде, Қазкоммерцбанк, Халық банкі, ... ... және АҚ ... ... ... ... және HomeBank.kz Интернет-порталында төлем жасауға болады
Megaline қызметтерін пайдаланғанда Сізге телекоммуникациялық қызметтердің ұлттық операторы - "Қазақтелеком" АҚ ... ... ... ... көрсетеді. Megaline жұмысының сенімділігі тәулік бойы техникалық ... ... ... ... ... ... ... бизнес-желісі
"Қазақтелеком" АҚ жетекші жобаларының бірі - 1997 жылы ... және Avaya ... ... іске ... Jrun ... ... бизнес-желісі болып табылады.
Jrun цифрлық телефон бизнес-желісі өзін жергілікті, қалааралық және ... ... ... мамандандырылған Қазақстандағы қарқынды дамып келе жатқан және техникалық жағынан жетілдірілген үстеме салынған желі ретінде көрсетті.
Рынок өзгерістерін ... ... ... Jrun ... ... ... ... қажетті байланыс қызметінің ең қазіргі заманғы түрлерінің толық кешенін көрсетуді қамтамасыз етуде.
Jrun бизнес-желісінің артықшылығы - ... ... ... ... тездігі, қол жетерлік баға, барлық қажетті телекоммуникациялық қызметтер көрсетуді бір оператордан алу мүмкіндігі. Jrun бизнес-желісі көрсетілетін ... ... оны ең ... ... шешімдерімен толықтыра отырып, кеңейтуде.
Jrun цифрлық телефон бизнес-желісі өз абоненттеріне мына қызметтерді көрсетеді:
* Жоғары сапалы жергілікті, қалааралық және ... ...
* ... және халықаралық байланыс арналарына басымдылықпен шығу,
* ISDN-технологиясын пайдалана отырып, коммутацияланатын ... ... ... беру және ... ...
* ... желі қызметі,
* корпоративтік телефон желілері құрылысын салу мүмкіндігі.
Қазіргі кезде желі ... ... ... ... Талдықорған, Шымкент, Көкшетау, Қарағанды қалаларын қамтыды. Жуық арада Қазақстан Республикасының барлық ірі қалаларында желі тораптарын ұйымдастыру жоспарлануда.
ұлттық ... ... ... Қазақстан Республикасының 112 жергілікті пунктті қамтиды және 200 торапты есепке алады. Желі CISCO Systems ... ... ... ... арналар базасында құрылған. Желінің жалпы өткізу қабілеттілігі 2 Гбит/сек - тан жоғары. Kazakhstan Online желісі кеңжолақты АТМ - ... ... ... және АТМ форумының әлемдік стандарттарына жауап береді. Желінің негізгі артықшылығы:
* бас тарту тұрақтылығының мүмкіндігімен белсенді желілі ... ... ... мен ... резервте ұстау, байланыстың резервте ұстау желілерін құру және деректердің ағымдарын басқарумен ... ... ...
* сұраныс бойынша өткізудің динамикалық бөліну жолдарын қолдау;
* желіні басқарудың 18 ... ясы. ... ... оның қосымша артықшылығына жатқызуға болады. Kazakhstan Online клиенттеріне желінің соңғы абоненттер санының икемді өзгеру мүмкіндігі, сондай-ақ қосымша ... аз ... ... ... ... өткізу қабілеттілігін арттыру ұсынылады.
Желіні басқару орталығы Алматыда орналасқан. 18 басқару сервері арналардың өткізу қабілетінің кіру ... ... ... ... ... және ... ... желінің жұмысын динамикалық түрде бақылайды. Барлық тораптар мен желі элементтерінің тәулік бойғы мониторингі Cisco Info Centre, Cisco WAN Manager, HP Open View ... іске ...
... ... ... кіруді ұйымдастыруға арналған төрт сыртқы жерүсті желісі бар:
* Алматы - ... 155 ... ... Sprint Link
* ... - М ... , 155 ... Интернет-провайдер РТКомм.ru
* Астана - Франкфурт, 100 Мбит/сек, Интернет-провайдер Sprint Link
* Астана - М ... , 100 ... ... Equant
Байланыстың төрт жерүсті арнасының болуы әлемдік Интернет желісінің ресурстарына кіруге жол ашады. Ол жалпы өткізу қабілетілігі 510 Мбит/сек ... ... ... ... ... ... ... тарату мүмкіндігін тудырады.
Деректерді тарату саласындағы соңғы жасалымдарды қолдану арқылы желісінің ... ... және ... ... ... ... ... мен бейнеконференциялар) қоса телекоммуникация қызметтерінің толық пакеті, сондай-ақ қолдау ұсынылады.
Kulan спутниктік желісі израилдік Gilat ... ... ... құрылды және бүкіл Қазақстан Республикасы аумағында телефон байланысының және деректер берудің жоғары ... ... ... ... ... ... ... талап ету бойынша арналар беру арқылы көп станциялық қатынау (DAMA) қағидасына негізделген, бұл ... тек ... ... ғана ақы ... ... ... арналарын тиімді пайдалануына мүмкіндік береді. Kulan спутниктік желісі Қазақстанға сәулесі арнайы бұрылған Intelsat 703 ... 57Е ... ... ... ... осы ... түсетін аймақтың кез келген жерінде орнатуға болады. ... - бұл ара ... ... жер үсті ... ... салыстырғанда, тез және үнемді желі құруға мүмкіндік ... ... ... желісі арқылы байланыс ұйымдастыруда Faraway TM VSAT және Skystar Advantage пайдаланылады. Спутник байланысының осы технологиялары спутниктің қол жетерлік ресурстарын ... ... ... ... Faraway VSAT - ... арқылы қашықтағы нысандармен байланыс жасау қызметін көрсететін телекоммуникациялар желісі. Онда сөзді, факсимильдік хабарларды және деректерді беру болуы ... ... ... DAMA ... тораптық архитектурасы іске асырылған, ол бар спутник және жер үсті ... ... ... ... ... ... береді.
Телефон байланысы мен деректер беру қызметі жоқ, ... ... ... ... үшін Faraway VSAT экономикалық тиімді шешім ұсынады. Жүйе ортақ пайдаланымдағы телефон желілері мен жекеменшік байланыс желілері үшін қазіргі стандарттардың талаптарына сай ... Желі ... ... ... ... ... сегмент көлемінен және көптеген қашықтағы терминалдардан тұрады. Қашықтағы терминал жабдықтары құрамында антенна, сыртқы ... (ODU) және ішкі ... (IDU) бар. ... орталығында желінің жұмыс істеу қабілетіне статистикалық есеп жүргізіледі, қоңырауларды бақылау және өңдеу жасалады, трафикті есепке алу және ... ... ... ... ... ...
Kulan спутниктік желісі дауыс және деректер беру ... ... ... ... беретін жаңа SkyStar Advantage жабдығын іске қосты. Бұл жабдық деректер беруге ... ... оны ITU G.723 ... ... ... тығыздаумен 6,4 Кбит/с және 4,8 Кбит/с жылдамдықтағы ... ... ... үшін пайдалануға да болады.
SkyStar Advantage орталық торап пен іс жүзінде қанша ... да - ... ... ... ... шашыраған қашықтағы станциялар арасында байланысты қамтамасыз етеді. SkyStar Advantage - ... ... ... онда ... жабдықтың әртүрлі ерекшеліктері бір тұғырға біріктірілген. Сол желінің бір өзі деректер, сөз және пейджинг ... ... үшін де, ... IP ... ... үшін де, симплекстік мультиплекстелген биттық арымдар берілуі үшін де пайдаланылуы мүмкін. SkyStar Advantage қатынаудың ... екі ... ... пайдалануға негізделген. Бұл арзан ODU аппаратурасын қолдануға, спутниктік ресурстарды үнемдеуге және VSAT желісіндегі трафиктің қас ... ... ... жауап беру уақытын онша созбай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Желі ... ... ... ... бұзылуына сезімтал емес.
SkyStar Advantage жүйесінің өзіне тән ерекшеліктерінің бірі бірнеше хаттамаларды қолдай алуы болып табылады. SkyStar ... әр ... ... ... SDLC, X.25, TCP/IP, оған IP және сөз ... ... қоса, бір мезгілде қолдау үшін конфигурациялануы мүмкін. Жүйе желінің ... ... ... ... ...
SkyStar Advantage маңызды ерекшелігі тез орнатып іске қосу мүмкіндігі болып табылады. Оның ... ... тез ... жеке ... ... және ... ... жаюға мүмкіндік береді.
Бизнес - клиенттерге қызмет көрсету
Көрсетілетін телекоммуникациялық ... ... ... ... ... жағдайдағы бағасының оңтайлылығы (көптеген қызмет түрлерінің бағасы бәсекелестердікіне қарағанда ... ... ... АҚ аудиториясымен қатар Қазақстанда бизнес жасап жүргендерді де қызықтырары ... ... ... ... Ericsson, Nortel, Netas, Alcatel, Lucent Technologies, Nokia, Siemens, Motorola, Daewoo Telecom, ECI Telecom, Italtel, Bosch, Schlumberger, Landys&Gyr, Huawei ... және ... да ... ... ... және ... арада орнатылған ынтымақтастық жылдан жылға телекоммуникациялар тораптарындағы ең жаңа осы заманғы жабдықтар үлесінің ұлғаюына жол ашты, ал ол өз ... ... ... ... ... серпіліске қол жеткізуде.
Қосымша құны бар қызмет көрсету саласының өте пайдалы екені, ол ... ... ... ... болуын ынталандыратыны белгілі. Нарықтың бұл бөлігінде бәсекелестік әлдеқайда жоғары. Алайда, осыған қарамастан, "Қазақтелеком" АҚ ... ... осы ... ... ... орын ... сәтті талпыныстар жасауда.
Біздің клиенттердің ұлан-ғайыр аудиториясына біз мына қызметтерді ықыласпен ... :
* "J-run" ... - ... ... ...
* "Kulan" ... торабының қызметтері;
* "Kazakhstan online" мәліметтер жөнелту торабының қызметтері;
* арналардың кез келген түрлерін, оның ішінде халықаралық жекеше желілерді (IPLC) ... ... ... ... ... жылдар бойы "Қазақтелеком" АҚ клиенттік аудиториясының ең басым бөлігі жеке ... ... ... Бүгінде біз еліміздің кез келген жерінде тұрып жатқан екі миллионға жуық телефон абоненттеріне қызмет көрсетеміз, ал ... ... жыл ... ...
Телефон байланысының дәстүрлі қызметтерінен (жергілікті, қалааралық, халықаралық байланыс) тыс, әрбір адам қалауынша Қазақстан үшін жаңалық болып табылатын ... ... ... ... торабына қосыла алады.
Өзінің компьютері, модемі және телефоны бар әр адам арнайы 8 - 750 - 1010 - 101 ... ... ... ... ... ене ... Бұл қызметтің өте қолайлылығы қосылуды ресімдеудің және тиісті төлем өтеудің қажетсіздігінде. Интернет қызметін пайдаланғаны үшін есеп - шот ... ... ... ... ... де, ай сайын пошта арқылы жеткізіледі. Бұл жағдайда Сіздің қайда болғаныңыздың : астанада, ... ... ... ... ... және Сіз ... елді ... Интернет - провайдердің болу-болмауының ешқандай айырмасы жоқ. Әлемдік ақпараттық арнаға енгісі келетін әр адамды ... ету ... біз өз ... ... бәріміз үйден тыс жерде болған кезде тез арада телефон арқылы сөйлесу қажеттілігі туындайтын жағдайға ұшыраймыз. Көшеде, дүкенде, демалыс және ойын-сауық ... ... ... да ... ... қажет болса, "Қазақтелеком" АҚ көпшілікке арналған жаңа телефон тораптары болып табылатын ... ... ... ... кез ... телефон арқылы тек қала ішінде ғана емес, Қазақстанның және ... кез ... ... ... соға аласыз. Ол үшін төлем құралы ретінде алынған, смарт-карта деп аталатын арнайы кәртішке сатып алу керек.
Жаңа таксофондар барлық ірі ... және ... ... ... ... оңай, әрі қолайлы.
"Қазақтелеком" АҚ жаңа қызмет түрлерін ұсынуды одан әрі жалғастыруда. Internet жүйесіне ... ... ... қол ... ...
"Қазақтелеком" АҚ Қазақстан бойынша әлемдік желіге шығуға едәуір дәрежеде қор жинақтаған Internet провайдерлердің ең ірі және елеулілерінің бірінен саналады..
Әлемдік желіге ... ... ... ... ... ADSL ... жаңалықтармен қатар , тұтынушыларға бір жылдан бері "Интернет аймағы" қызметі ұсынылған. Қазірде ... ... осы ... ... саны 10 мың ... ... әр ... қызмет көрсетуі тиіс!" Міне, осы қызметті әзірлеушілердің басты мақсаты осындай. Сонымен қатар бұл қызмет желінің барлық ... үшін ... ... және ... ... ... ... қызметі телефоны және модемді компьютері бар адамға, оның Қазақстанның қай жерінде тұратынына қарамастан, әрқашан ашық. Оның үстіне қандай бір ... ... ... ... және ... төлемдердің қажеті жоқ.
Internet қажет десеңіз - модеміңізді 8w75010110101 нөміріне ... ... ... ... АҚ өзі-ақ жөндестіреді - байланыс қызметі кешенінің төлемақысы тұтас көрсетілген шотқа қоса тіркелген соманы келесі айдың аяғына дейін ... ... ... бірге төлейсіз.
Бағасы қалай дейсіз ғой? Интернет қызметін баяғыдан бері пайдаланып келе жатқан ... ... ... "Интернет аймағы" қызметі ұсыныла бастағаннан бері осы саладағы баға 40% мөлшерінде арзандаған.
Түсінбеген мәселелер жөнінде "Интернет аймағы" қызметіне қолдау көрсететін ... ... ... ... мына ... ... ... сөйлесуге болады: 8-800-080-1010.
Биылғы жылы "Қазақтелеком" АҚ өз абоненттеріне "Қазақстан Интернеті" аталатын жаңа қызмет түрін ұсынды. Осы арқылы қазақстандық провайдерлердің ... ... ... сағатына 0,36 АҚШ долларын төлей отырып, тәуліктің кез-келген уақытында қол жеткізуге болады. ... ... ... теру ... дәл осы ... көз жеткізе аласыз.
"Қазақтелеком" АҚ осы жаңа қызметтің Интернет желісін белсенді түрде пайдаланушылар ... ... ... ие ... нық сенімді, себебі осы арқылы 1500-ден астам сайттарға қатынауға болады. "Қазақтелеком" ААҚ сонымен қабат өз тұтынушыларын осы қызметті неғұрлым байыта ... оның ... ... әрі ... болуын қамтамасыз етуге шақырады. Қазірдің өзінде Сіздің идеяларыңызды жүзеге асыратын, кез-келген оқулық немесе мәдени ... ... ... ... әзір тұр. ... қабат "Қазақстан Интернеті" адамдардың бір-бірлерімен тығыз қарым-қатынас жасауына мүмкіндік береді. Осы мақсатта тегін электронды пошта ашу үшін mail.kz/ серверінде ... ... ... ... ... жаңа ... ... көрген адам олардың әрі оңай, әрі сапалы екендігіне еріксіз көз жеткізеді. ... ... АҚ ... ... одан әрі ... түсуіңізге мүмкіндік беретін пайдалы, әрі оңай қызметтерді құрып ұсыну жөніндегі ... ... ... ... ... ... Осы қызметтерді пайдалану арқылы еліміздің әрбір тұрғыны ақпараттық технологиялар мен телекоммуникация саласының ең ... ... қол ... ... таяу ... ... ... түрде ұнайтын тағы да бірнеше қызықты қызмет түрлері ұсынылмақ. Бұл туралы ... болу үшін ... және ... көбірек үңіліп қоюды естен шығармаңыз.
"Қазақтелеком" АҚ өз абоненттеріне қазіргі заманғы байланыс қызметтерін көрсету жұмыстарын белсенді түрде жүргізуде және ... ... ... ... АҚ ... ... ... құру еліміздің барлық аймақтарын қамтитын болады және "Қазақтелеком" АҚ көрсететін байланыс қызметтерімен қатар біздің компаниямызбен өзара тиімді ... ... ... ... ... ... операторлар көрсететін қызметтер шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді.
Парасаттық желі ... ... (IN - ... Network) ... ... ... ... көрсетуді ұйымдастырудың жаңа тәсілі (архитектурасы, концепциясы) және бұл қосымша жаңа қызметтер енгізуді, сондай-ақ оларды ... ... IN ... ... ... ... ... дамытудың нақты концепцияларының бірі болып саналады. Парасаттық желіге (IN) деген қызығушылық осы желі арқылы көрсетілетін ... ... ... ... өздері де қол жеткізе алатын артықшылықтарға негізделген. IN архитектурасына көшудегі негізгі мақсат тұтынушылардың көрсетілетін қызметке қол жеткізуін ал оператордың жаңа ... ... ... ... ... ... ... көрсетудің осындай тәртібін дамыту бзизнес-құрылымдардың өз клиенттерімен кері байланысты нығайту қажеттігіне деген талабының өсуінен туындауда.
Интернет желісіне қол ... ... және ... ала ... ... ... карталарын пайдалану арқылы жүзеге асатын Германия, Түркия және ... ... ... ... ... ... мәлімдейді.
Қазіргі кезде Интернет желісіне қол жеткізу қызметінің рыногы табысты болып табылады, содан да ол жоғары бәсекелестікті тудырады. Бәсекелестік күресте ... ... ... баға ... ... ... ... Осы факторды назарға ала отырып, "Қазақтелеком" соңғы пайдаланушылар үшін Интернет желісіне қол жеткізу қызметінің ... ... ... ... ... және өз абоненттері үшін жаңа тарифтік жоспарлар ұсынады.
Мәселен, "Зона Интернет" Интернет желісіне коммутациялық қол жеткізу тарифтері, орта ... ... ... және ... уақыттарда 25 пайызға төмендетілді. Мұнда бағаның төмендеуі негізгі пайдаланушылар - жеке тұлғалар тарапынан үлкен ... ие ... ... ... ...
2.2 АҚ ... ДАМУ КЕЛЕШЕГІ
Ғарыш аппараты транспондерiнiң сыйымдылығы - ... ... ... ... аппараты - ғарыш кеңiстiгiнде орналасқан және спутниктiк байланысты ұйымдастыруға арналған техникалық құрылғы;
Ғарыш ... ... - ... ... орнатылған және Жер - ғарыш - Жер сигналдарын қайта таратуға арналған радиохабар тарататын ... ... ... ... ... ... - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындаған, ғарыш жүйесiн ... ... ... ететiн және жеке және (немесе) заңды тұлғаларға транспондерлердi жалға ұсыну бойынша қызметтер көрсететiн ұйым
Спутниктiк байланыстың жер станциясы - ... ... ... және бiр немесе бiрнеше ғарыш аппараттарымен немесе бiр немесе бiрнеше қайталайтын ғарыш аппараттарының көмегi ... ... ... жер ... ... ... ... да объектiлермен байланысты жүзеге асыруға арналған станция;
Спутниктiк байланыстың жер станциясының ғарыш аппаратына қолжетiмдiлiгi - ғарыштық байланыс жүйесiнiң ұлттық ... ... ... ... жер ... транспондерлерге қосылуының техникалық мүмкiндiгiн растайтын құжат. Қазақстан Республикасы телекоммуникациялар рыногының бастаушысы болу. Бір-бірімен және ... ... ... болу - сапалы, қолайлы және қарапайым. Мұның барлығы ... ... ... арқылы жүзеге асырылуда.
Желінің техникалық мүмкіндігін абонент қатынауы деңгейінен магистралдыққа дейін дамыту ... ... ... ... ... ... ... кең жолақты қатынаудан корпоративтік клиенттерге көп дегдарлық қызмет көрсетуге дейін телекоммуникациялық қызметтердің кең көлемді ... ... ... ... ... құру.
Қазақстан республикасының бүкіл аумағына, оның ішінде ауылдық жерде телекоммуникациялар қызметін ... ... ... ... ... ... шоғырландыру, сыртқы рынокқа шығу. Ресей, Орталық Азия және Қытай телекоммуникациялық ... ... ... ... және ... ... ... әлует мүмкіндіктерін тұтастай іске асыру.
Рыноктың жоғары кірісті сегменттерінде ... ... ... ... ... ... ... үлесін арттыру және қызмет түрлерін көбейту. Сараланған маркетинг арқылы Қоғам абоненттері санының тұрақтауын және көбеюін, оларға қызмет көрсетудің кең ... ... және ... ... ... ... ... ету.
Дәстүрлі арналар (телефондар, факстар, ұтымды аппараттар, Сервис-бюро, Call-орталықтар және т.б.) бойынша да, Парасаттық желі негізінде де телекоммуникациялар ... ... ... мүмкіндіктерін арттыру. Абоненттермен өзара әрекет жасаудың интерактивтік түрлерін енгізу (Интернет арқылы ... ... ... ... оның ішінде ұжымдық қатынау орындары, Интернет-кафе, аударымдық төлем түрлері, CRM-шешімдер және т.б. ... ... ... ... ... әлемдік стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатымен сапа менеджментінің ISO ... ... ... ... ... жету үшін ... көзделеді:
1. Бизнесті ілгерлету және дамыту, қызмет көрсету ... ... ... көрсету рыногының жоғары кірісті сегменттеріндегі Қоғам үлесін өсіру:
+ Корпоративтік клиенттер санының өсу ... ... ... ... ... 75-80% ... ұстау;
+ Деректер беру және Интернет өсімін 60%-ға дейін арттыру;
+ Ұялы байланыс рыногының үлесін 20 %-ға жеткізу.
Жаңа өнім ... ... ... жаңа ... дамыту:
* TriplePlay (бірыңғай нақты инфрақұрылым арқылы дауыс, деректер және бейне жеткізу) пішімінде тіркелген желі ... ... ... кең ... қатынау және телехабарлар тарату сервистерін шоғырландыру тіркелген ... ... ... ... көтеру және абоненттердің ұтымды байланыс секторына ауысуынан қорғану факторы болып танылады. Қазіргі кезеңде кабельдік ... ... ... ... ... табылатын әртүрлі байланыс жүйелеріне қосу арқылы абоненттерге теледидарлық және ... ... ... ... қызметтер көрсетуді ұсына алатын талшықты-коаксиалды будан жүйелер құру. Бұл қалаларда көп атқарымдық кең жолақты интерактивті инфокоммуникациялық ... ... ... ала ... ... қамтамасыз етеді.
* Инфокоммуникациялық бизнесті АҚ IT-жүйесінің ресурстары мен іс-тәжірибесі негізінде дамыту.
... ... және ішкі ... операциялық-техникалық база бөлу және IT қызметтерін көрсету мен инфобизнесті бөлектеу жолымен IT ... ... ... ... ... негізінде қызметтер көрсетуді дамыту. Қазақстандық контент және интернет дамыту бойынша ынталандыру іс-шаралары.
Ұтымды байланыс рыногына шығу.
DCS-1800 ... ... алу ... ... ... ... істейтін ұтымды байланыс компанияларының бірінен бақылаулық пакет сатып алу.
Желілік ресурстар беру рыногында рынок үлесін ұстау және сату көлемін ұлғайту. ... ... сату ... ... ... ... клиенттерге желілік ресурстар беру уақытын қысқарту.
Транзит мүмкіншілігін пайдаланудың тиімділігін арттыру:
1) АҚ тұғырын ... ... ... интернет-трафигін бағыттау бойынша орталық азиялық хаб ретінде бекіту: 2) ... - ... - ... ... ... рыногына шығу.Халықаралық трафикті өткізу үшін қажетті өту және ұлттық сегмент сыйымдылықтарын қамтамасыз ету.
Қытайға екінші өту, Ресейге үшінші өту құрылыстарын ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Телекоммуникациялардың жаңа географиялық рыногына шығу:
* Ресей;
* Орталық азиялық көрші елдер;
* ... ... ... ... шығу және трансұлттық оператордың оңтайлы құрылымын қалыптастыру жолымен АҚ ... ... және ... ... қабілетін арттыру.
Желіні барлық интерфейстер бойынша халықаралық талаптармен ... ... ... ... ... ... номенклатураларын кеңейтуде, қатынауды ұйымдастыруда болсын және осы қызметтер көрсету сервисінде, "one stop ... ... сату ... ... ... ... ... барлық түрлерін бір жерден алу) бойынша телекоммуникациялар қызметін сатуды ұйымдастыруда болсын ең ... ... және ... мерзімде арттыру.
Парасаттық желілер қызметін көрсетуді дамыту, оператордың да, пайдаланушының да қызмет көрсетуді басқару мүмкіндігін қамтамасыз ету. ... ... ... ... ... қызметін көрсету құнын төмендету және Қазақстан Республикасында ... ... ... құралы ретінде дамыту.
Республикалық та, аймақтық та деңгейде ... ... оның ... қазіргі заманғы жоғары технологиялықтар бар, анағұрлым тиімді ілгерілеуіне бағытталған іс-шаралар спектрін кеңейту (қазіргі жарнама құралдарын пайдалану, мысалы, жаңа ... ... ... үшін ... ... сияқты).
Үлестес компаниялардың қызметіне қатысу арқылы бизнесті дамыту және жаңа ... ... ... ... ... желісін дамыту
Желілерді дәстүрлі технология бойынша дамытудан келесі буын технологиясына ... ... өту.
NGN ... құру мынадай міндеттер шешуді қамтамасыз етеді:
* Пакеттік тарату ортасы бар телекоммуникациялар ... ... ... ... ... ... ... қалааралық және халықаралық телефон трафигін өткізу мен бағыттауды, телефондық және пакеттік желілер арасындағы сигналдау хаттамаларын тарату мен өңдеуді;
* ... ... ... және ... ... ұйымдастыруды;
* VPN корпоративтік желілерін ұйымдастыруды;
* Қызмет көрсету сапасының әртүрлі деңгейлерін қамтамасыз ... ... ... ... етуді.
2005-2006 жылдар - пакеттік жалғанатын келесі буын (NGN) желісін құрудың бастапқы кезеңі. Барлық облыс ... Metro Ethernet ... ... салу ... және IP/MPLS ... бойынша деректер берудің магистралдық тасымалдау желісі құрылысын салу жобасын іске асыру. Қоғам филиалдарында мультисервистік шешімдерге негізделген ... ... ... ... жүзеге асыру, бұл жеке тұлғалар үшін -дан бастап корпоративтік VPN-ға дейін жаңа қызметтер көрсетуді республика ... ... ... ... ... ... кезең IP желісі бойынша дауыс таратудың қажетті сапасын, NGN ... ... ... ... ... ... шағын жүйелердің сертификатталуын қамтамасыз етудің негізгі мәселелерін, сондай-ақ NGN барлық элементтерін ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету жүйесін дамыту, оны ұйымдастыруды жетілдіру
Кез келген мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... растайды. Әлемдегі бір де бір мемлекетте Интернетте және электрондық ... ... - ... ... ... ... (бұдан әрі - спам), ерсі ақпараттар, қарақшылық, алаяқтық ... ... ... тұрақты иммунитеті жоқ.
Ақпараттық қауіпсіздікті қорғау ұлттық заңнаманың шығарылған ақпараттың зияткерлік ... ... ... ... ... ... вирустардың, қорлау және ерсі ақпараттардың, қоғамға қарсы үндеулердің, спам, ақпаратқа рұқсатсыз ... ... ... ... қолданылатын қорғау құралдарын пайдаланудың тәртібін белгілеу, сондай-ақ мұндай құқық бұзушылық жасаушы тұлғаларды тиімді анықтау және жазалау үшін ... ... ... ... ... ақпараттық кеңістікте құқықтық қамтамасыз етумен қатар субъектілердің ақпараттық өзара әрекет етуі ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық және ... ... ... талап етеді. Бұл шаралар мыналарды қарастырады:
1) ақпараттың тарап кетуінің, жоғалуының, жасандылығының алдын алу;
2) жеке тұлғаның, қоғамның, мемлекеттің ақпараттық қауіпсіздігі қауіп-қатерінің ... ... ... жою, модификациялау, бұрмалау, көшіру, шектеу бойынша қолданылатын іс-әрекеттердің алдын алу;
4) жеке меншік объектісі ретінде ақпараттың және құжаттаманың құқықтық ... ... ету, ... ... және ... жүйелерге заңсыз араласудың басқа түрлерінің алдын алу;
5) азаматтардың ақпараттық жүйедегі бар ... ... ... және жеке ... ... ... құқығын қорғау;
6) құжатталған ақпараттың жасырындылығын және құпиялылығын ... ... ... және ... ... ақпараттық технологиялар мен құралдарды шығару және қолдануды ... ... ... ... субъектілердің құқығын қамтамасыз ету;
8) Қазнетке қатысушы ұйымдардың ... ... және ... ... ету ... бойынша ақпараттық-анықтама қорын құру;
9) сыртқы теріс әсерден Қазнеттің ақпараттық ... ... ... ... ... мақсаттарда пайдалану фактілерін анықтау мақсатында Қазнеттің ақпараттық кеңістігінің мониторингін ... ... ... ... субъектілердің өзара іс-әрекет етуін ұйымдастыру ережесі заңдардың орындалуын, мемлекеттік және ... ... ... ... етуі ... Бұл ... ... реттелуі қажет.
Бірыңғай ақпараттық кеңістікте аппараттық-бағдарламалық құралдар электрондық өңдеу, сақтау және қабылдау-хабар беру ... ... ... ... ... ... да ... және ақпаратты қорғауды қамтамасыз етуі қажет.
Бұдан басқа, киберқылмыспен күресудің табысты кепілі ... ... ... қызмет етуші мемлекеттік органдар мен бизнестің серіктестігі, халықаралық ұйымдардың киберқауіпсіздік жүйесіндегі нормативтік, технологиялық және ұйымдастыру инфрақұрылымын дамыту ісі ... ... АҚ ... ... ... (2007-2008 жж.) - PARLAY/OSA архитектурасына негізделген шлюзді, сондай-ақ Парасаттық желі қызметін көрсетудің бірқатарын сервистердің бір бөлігін жаңа архитектураға ... үшін ... Бұл ... ... ... ... ... яғни тіркелген, ұтымды, VoIP желілермен қосу үшін барлық қажетті ... және ... ... ... Осы тұғырды енгіу барлық ақпарат түрлерін беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік жасайды.
Саланы жаңартпашылық технологиялық қайта өзгерту негізі болатын және Ғаламдық ... ... ... қатынауды барлық республика аймақтары үшін қамтамасыз етуге және желінің өзкізу мүмкіндіктерін арттыруға жағдай жасайтын ... ... ... ... салу жобасын 2007 жылы аяқтау. Осы мақсатпен 2006 жылы DWDM ақпарат беру талшықты-оптикалық желісі құрылысын салу. Одан ... ... ... ... ... ... жалғастыру.
Басқару және пайдалану үдерістерін автоматтандыру мақсатында телекоммуникация ... ... ... ... ... жылы - ... ұлттық және аймақтық деңгейін;
2008 жылы - басқарудың зоналық және ... ... ... ... ... жергілікті желісін дамыту және қалалық телефон желісі бойынша цифрландыру деңгейін арттыра отырып, ішкі аймақтық ... ... ... ... және ... ... сақтау және телекоммуникациялардың жергілікті желісін цифрландыруды болжамдық деңгейге жеткізу.
НТА жалпы ... жыл ... өсім ... ... ету (6,0 ... жылы НТА ... санын телекоммуникациялар қызметіне сұранысты ең жоғары қанағаттандыру сипатталатын ... ... ... ... ... тиімді өзгерістер жүргізу, кең жолақты қатынаудың қазіргі заманғы технологияларының (xDSL, ... ... ... WiFi және WiMax ... бойынша радиоқатынау, сондай-ақ спутниктік жүйелер, WLL желілері құрылысын салу) кең түрде қолданылуын қамтамасыз ету.
Спутниктік байланыс желісін дамыту және ... ... ... (DAMA) ... және ... қосумен VSAT-технологиясы негізінде ауылдық және қатынау қиын аудандар үшін ұлттық спутниктік желі құрылысын салуды жалғастыру. Кең жолақты қатынаумен VSAT ... жаңа ... ... ... ... байланыс желісімен конвергирленген 3G үшінші буынның жылжымалы желісін құру.
Пайдаланушыларға олардың тұрған жерінің жағдайына және пайдаланатын технологияларына қарамастан телекоммуникация ... ... ... ... ... ...
Бизнес - үрдістерді дамыту
Тиімділіктің жоғарылауын қамтамасыз ету мақсатымен үрдістік басқаруды енгізу.
Өзара келісілген мақсаттар мен ... ... ... ... жету ... анықтайтын көрсеткіштер жүйесін құру. Үрдістік басқару әдістерін енгізу шеңберінде барлық бизнес-үрдістерді, басқарулық та, ... те ... ... ... ... Қоғам бойынша бір ізге салынуын, оңтайландыру мәнінде үлгілеуді және бизнес-үдерістер шеңберінде ұсталған ... ... ... және ұзақ мерзімдік келешекте үрдістерді құндық басқару жүйесін енгізуді жүзеге асыру.
Компанияны стратегиялық және операциялық ... ... үшін ... ... және парасаттық құралын, әртүрлі мақсаттағы сегменттер қажеттігін қанағаттандыруға ... ... ... ... ... ... ... жүйелерін жасау. Ақпараттық технологиялардың корпоративтік жүйелерін жетілдіру.
Биллинг жүйесіне шоғырландырумен ... ... ... аяқтау.
Клиенттерді ешқандай бас тартусыз және жедел түрде қосуды қамтамасыз ету.
Техникалық есеп жүргізу үрдістерін автоматтандыру. ... және ... ... ... құру.
САПАНЫ ЖОҒАРЫЛАТУ
Ұсынылатын қызметтер мен сервис сапасының белгіленген деңгейіне жетуді телекоммуникациялық технологиялар бойынша ... ішкі ... ... ... ... ... және ... жолымен қамтамасыз ету.
Фирманың ішкі стандарттары - оның ... ... мен ... Компания ішінде жалғасуын және таралуын қамтамасыз ететін Қоғам жұмысының формаға келтірілген үрдістері және механизмдері. ... ... ... және ... етуі белгіленген сапа деңгейінде ұсынылуын, жабдығының өз желісінде де, ... ... ... желісімен өзара іс - әрекет еткенде де үздіксіз жұмыс істеуін, телекоммуникациялық жабдық құрылысын салу, іске қосу және пайдалану іс-жосығын және ... ... ... да ... жетілдіру мақсатында өнімнің, жұмыстардың (үрдістер мен қызмет көрсетулердің) және бақылау әдістерінің корпоративтік ішкі ... ... ... Корпоративтік ішкі стандарттардың талаптарын барлық ұжым бірдей түсінуі және сақтауы Қоғамның ұзақ мерзімдік кезеңдегі игілігінің кепілі болады.
Қоғамның телекоммуникациялары ... жаңа ... ... ... ... ... ... беру бағдарламаларын мерзімінен ертерек енгізу.
Желіде енгізіліп жатқан жаңа технологияларды Қоғамның техникалық мамандарына қазіргі заманғы ... және ... ... ... ... ... ескерумен, желіде орнатылып жатқанмен бірдей оқу жабдығын пайдаланумен оқытуды ұйымдастыру.Қоғамның техникалық мамандарына жаңа жабдықпен ... ... ... дер ... ... оқуға байланысты қаржы шығындарын да, жабдықты желіге енгізу және бейімдеу мерзімдерін де қысқартуға септігін тигізеді.
Клиенттерге сапалы ... ... ... ... ... сапа ... жүйесінің сертификатын алуы, тұтасымен қарағанда, байланыс операторының қызмет көрсету және ... ... ... ... ие ... және ... ортада пайдаланушылардың сұраныстарын қанағаттандыру үшін күресуде айтарлықтай рөл ойнайтын байланыс рыногының ырықсыздануы жағдайында табысқа жетудің кепілі бола алады.
ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК жӘне ... елді ... ... ... Президентінің 11.10.2004 ж. №1459 Жарлығымен бекітілген ... ... ...
2006 жылға дейін жергілікті байланыстың тарифтері өсіміне тоқтам салу.
Жалпы мемлекеттік жобаларды іске асыру ... ... ... ... , оның ішінде Мемлекеттік органдардың мультисервистік тасымалдау ортасын (МО БТО) құру;
* Телемедицина;
* ... ... ... ... ... оқыту;
* АБА "Сайлау".
Адам ресурстарының уәждемесі және Aқ қызметкерлерінің дәрежесін көтеру
Корпоративтік ... ... ... ... ... ... ... алдында Компанияның жағымды бейнесін қалыптастыру.
Қызметкерлердің біліктілігін дамыту жүйесін құру (оқыту, кадрлар дайындау), мансаптық ... ... үшін ... ... ... ... ... тиімді жүйесін (уәждеме жүйесі) құру. Жүйені құру нәтижесінде Қоғамға келетін пайда:
* Жаңа ... ... ... және ... ... тез бейімделу;
* Бизнес тиімділігінің жалпы өсуіне бастайтын мақсаттарды және қазіргі заман білімі мен жұмыс әдістерін ... ... оған ... ... ... түсіну;
* Қызметкерлердің ойлау жаңартпашылдығы, уәждемелілігі және нетиеттестігі;
* Клиенттердің, әріптестердің, қызметкерлердің көз алдында Қоғам имиджінің және ... ... ... ... ... ... Компанияға және оның қызмет көрсетулеріне тұтынушылардың ниеттестік ... ... ... ... ... көтеру.
Ынталандыру жүйесін жетілдіру, қызметкерлер үшін бонустық жүйелер жасау және ... ... ... және ... тұрақты қаржы ағымын туындататын активтерді сақтау және көбейту
Қоғамның пайдалылығын және қаржылық тұрақтылығын жыл сайын бекітілетін стратегиялық ... ... ... ... Өзгеріп тұратын сыртқы жағдайларды ескере отырып (мысалы, ырықтандыру кезеңінде) ... ... ... ... жалпы, операциялық және таза пайданың сатуға шаққандағы ара қатынасын;
2) Ағымдағы өтімділік коэффициентін деңгейінде; 3) Қаржыландыру коэффициентінен ... ... ... ... деңгейде.
Күрделі салымдар бюджетін технологияларға және деректер беру жүйесіне (NGN және MPLS) қаражаттың басым инвестициялануын қамтамасыз ете отырып, аймақтар мен ... ... ... инвестициялар сомаларын тиімді бөлу арқылы құру.
Басқарулық есеп жүргізу жүйесін (балансталған ... ... ... ... ... ... қалған мүмкіндіктердің баламалы құны туралы сенімді және ... ... ... ... шешімдер қабылдауға жету.
Қоғамның шектелген ресурстарын тиімді басқару: аутсорсинг технологияларын қолдану жолымен шектеулерді алу және ... ... ... ... ... ... ... пайдалатын тиімсіз қызметтерден құтылу; шығындарды оңтайландыру, еңбек өнімділігін арттыру, жалпы ... ең көп ... ... және/немесе шектеу учаскелері () тұрып қалмай, Қоғамға ең жоғары пайда келтіруге бағытталған іс-шаралар, өйткені дәл ... сату ... және ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
GPS жүйесінде қолданылатын ақпараттық технолгияларға жалпы талдау28 бет
Қазақстан Республикасындағы инновациялық инфрақұрылым элементтернің даму жолы және бүгінгі жағдайы14 бет
Macromedia flash технологиясы34 бет
Macromedia flash технологиясы жайлы34 бет
Автоматты реттеу теориясының негізгі түсініктері26 бет
Байланыс арналарының жіберу мүмкіндігі мен ақпаратты жіберу7 бет
Би-Би-Сидің телевидениедегі қызметі13 бет
Есептік-графикалық жұмыс. Gps және ГлоНаСС радиобағыттау жүйелері19 бет
Жаңа заманға сай геодезиялық аспаптар6 бет
Журналистика пәнінен дәрістер27 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь