Қатты металдардың (Pb2+, Hg+, Hg2+, Cd2+) ағаш сорбенттеріндегі сорбциясы

Тарау 1 Әдебиеттік шолу
1.1 Фармацевтика өндірісінің ағын суларының сипаттамасы (зерттеу объектілері)
1.2 Ағын суларын органикалық қоспалардан тазарту әдістері. Адсорбциялық тазарту.
1.3 Адсорбцияның физика . химиялық негіздері.
1.4 Көміртек сорбенттерінің сипаттамасы.
Тарау 2 Тәжірибелік бөлім

2.1 Сорбенттерді алу әдістемесі.
2.2 ИК.спектроскопиялық талдау.
2.3 Хромато.масс.спектрометриялық талдау.
2.4 Дериватографиялық талдау.
2.5 Спектрофотометриялық талдау.
2.6 Бірге ион сорбциясының статикалық режимде Pb2+, Cd2+, Hg+, Hg2+ зерттеу әдістері.
Химиялық ластану-жақсы таралған, тұрақты және таралу аумағы кен. Ол органикалық(фенолдар, нафтенді қышқылдар, пестицидтер және т.б), бейорганикалық(тұздар, қышқылдар, сілтілер), улы (күшән, сынап қосылыстары, қорғасын, кадмий және т.б) және усыз.
Бактериялы ластану суда патогенді бактериялар, вирустар (700-ге жуық), қарапайым саңырақұлақтардың пайда болуымен байқалады.
Механикалық ластану суда әртүрлі механикалық қоспалардың (құм, шлам,балшық және т.б) түсүімен сипатталады. Механикалық қоспалар судың органолептикалық көрсеткішін айтарлықтай төмендетуі мүмкін.

Тарау 1 Әдебиеттік шолу

1.1 Фармацевтикалық өндірістегі ағынды сулардың сипаттамасы( зерттелетін объект)
Судағы фенол: қалай түседі?
Бұрынғы кезенде барлық химиялық өндірістер технологиясы қоршаған ортаға әсерін елемей өндірілген. Расымен, целлюлоза технологиясы және мұнай өндірісі қоршаған ортаға айтарлықтай әсері болмаған кезде өндіріле бастады. Сол себепті бұл маселеге ешкім аса мән берген жоқ. Ақырындап химиялық өндіріс ауқымы кеңейе бастады, сонымен қатар қалдық көлемі де артты. Тазалау технологиясы жасалып, қолданысқа ене бастады және қолданылған шаралар нәтижесінде ластану нәтижесі төмендеді. Бірақ химиялық өндірістің өркендеуімен қатар, ластану көлемі де өсу де. Табиғи жағдайда ерімейтін және зарарсызданбайтын жаңа химиялық қосылыстар пайда болды. Ал олардың тірі организмге әсері ауқымды болуы мүмкін.
Химиялық өндіріс салаларында пайда болған, ластанған заттардың жалпы саны ауқымды. Әуе бассейніндегі маңызды ластанандырғыш болып көміртек тотығы, күкіртті газ, азот тотығы, шаң, қара күйе, канцерогенді заттар, фтор, металл аэрозольдары болып табылады. сулы бассейннің ластаушысы- әртүрлі тұздар, сілтілер мен қышқылдар, кадмий, сынап, күшән, мұнай және оның қайта өңделген өнімдері, цианидтер мен фенолдар.
1. http://www.enviro-chemie.ru/public/farm.htm]
2. Эппель С.А., Бабиков А.Ф., Кочеткова Р.П. Гидродинамика и явления переноса в двухфазных дисперсных системах. Иркутск: Иркутский политехнический институт, 1989. С.54.
3. Зубарев С.В., Кузнецова Е.В., Берзун Ю.С., Рубинская Э.В. Применение окислительных методов для очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. М.: ЦНИИТЭНефте-хим,1987.
4. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л.: Химия, 1977.
5. Гринберг А.М. Обесфеноливание сточных вод коксохимических заводов. М., «Металлургия», 1968. 212с
6. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в химической промышленности. Л.: Химия, 1977.
7. Галуткина К.А., Немченко А.Г., Рубинская Э.В. и др. Использование метода химического окисления в процессе очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. /Тематический обзор. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1979.
8. Разумовский С.Д., Зайков Г.Е. Озон и его реакция с органическими соединениями. М.: Химия, 1974.
9. Сахарнов А.В. Очистка сточных вод и газовых выбросов в лакокрасочной промышленности. М., «Химия2, 1971. 144с.
10. Кохут О.И. Очистка промышленных сточных вод . М., Госстройиздат, 1962, с. 396 …406.
11. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М., ВШ., 1969.
12. Милованов Л.В. Очистка сточных вод предприятий цветной металлургии. М., «Металлургия», 1971. 384с.
13. Лурье Ю.Ю., Белевцев А.Н., Овчиникова И.В. Водоснабжение и санитарная техника, 1973, №4, с. 7 …11.
14. Кирсо У.Е., Губергриц М.Я., Куйв К.А. ЖПХ, 1968, т.41, №6, с. 1257…1261.
15. Фишман Г.И., Певзнер И.Д., Райкина С.Л. и др. пластичные массы, 1975, №5, с. 40 …42.
16. 40. Долин П.И., Шубин В.Н., Брусенцова С.А. Радиационная очистка воды. М., «Наука», 1973. 152с.
17. 2. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. 2-е изд., -Л.: Химия, 1975.
18. В.Н. Шарифуллин Н.Н. Зитдинов Интенсификация биохимической очистки фенолсодержащих сточных вод. Химическая промышленность. 2000, №4, с.
19. Овейчик М.Г. Евсеева О.Я. Евсеева Л.А. Проблемы больших городов. Обзорная информация. М.: ГОСИНТИ, 1990. Вып. 11.
20. А.В. Селюков, Ю.И. Скурлатов, Ю.П. Козлов. Применение пероксида водорода в технологии очистки сточных вод. Водоснабжение и санитарная техника. 1999, №12. с. 25 … 27
21. В.Н. Шарифуллин Н.Н. Зитдинов Интенсификация биохимической очистки фенолсодержащих сточных вод. Химическая промышленность. 2000, №4, с.
22. Роев Г.А., Юфин В.А. Очистка сточных вод и вторичное использование нефтепродуктов. М.: Недра, 1987.
23. Очаков В.В. Адамова К.С. Электрохимическая очистка минерализованных фенол содержащих геотермальных вод. Водоснабжение и санитарная техника.1998. №7, с. 24
24. Разработка и внедрение способа дефеноляции омагниченных сточных вод. Отчет о НИР. Кохтла-Ярве, 1975, 28 с.
25. Звегинцева Г.В. Обзорная информация по химической промышленности СССР. М., изд. НИИТЭХИМ, 1970, вып. 13, с. 1…41.
26. Лурье Ю.Ю., Краснов Б.П. ЖПХ, 1964. т.37,с.864…867
27. Яковлев С. В., Краснобородько И. Г., Рогов В. М. Технология электрохимической очистки воды. // Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. - 312 с.
28. Н.В. Криворотова, В.М. Макаров, Е.В. Саксин Электросорбционная технология очистки сточных вод сложного состава. Химическая промышленность. 2000, №3, с. 52 … 56
29. Кельцев Н.П. Основы адсорбционной техники. М.: Х, 1984
30. шевченко М.А. Физическо-Химические основы процессов обесцвечивания и дезодорации воды. Киев: Наукова думка, 1973.
31. В.В.Нагаев, А.С.Сироткин, М.В.Шулаев. Реализация биосорбционного способа очистки промышленных сточных вод. Химическая промышленность. 1998 № 10, с. 29…30
32. Сахарнов А.В. Очистка сточных вод и газовых выбросов в лакокрасочной промышленности. М., «Химия2, 1971. 144с
33. Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластичные массы на их основе. Изд. 2-е. М. – Л., «Химия», 1966. 768 с.
34. Ссылка 34 http://www.bestreferat.ru/referat-185041.html
35. Ссылка 35 http://xreferat.ru/108/676-1-fiziko-himicheskie-osnovy-adsorbcionnoiy-ochistki-vody-ot-organicheskih-veshestv.html
36. Ссылка 36 http://www.kontrolnaja.ru/dir/chemistry/194217
37. ГОСТ 16483.7-71. Древесина. Методы определения влажности
        
        Тақырыбы: Қатты металдардың (Pb2+, Hg+, Hg2+, Cd2+) ағаш сорбенттеріндегі ... ... 1 ... шолу
+ Фармацевтика өндірісінің ағын суларының сипаттамасы (зерттеу объектілері)
+ Ағын суларын ... ... ... ... Адсорбциялық тазарту.
+ Адсорбцияның физика - химиялық негіздері.
+ Көміртек сорбенттерінің сипаттамасы.
Тарау 2 Тәжірибелік бөлім
КІРІСПЕ
Химиялық ластану-жақсы таралған, ... және ... ... кен. Ол ... ... ... ... және т.б), бейорганикалық(тұздар, қышқылдар, сілтілер), улы (күшән, сынап ... ... ... және т.б) және ... ... суда ... ... вирустар (700-ге жуық), қарапайым саңырақұлақтардың пайда болуымен байқалады.
Механикалық ластану суда әртүрлі механикалық қоспалардың (құм, шлам,балшық және т.б) ... ... ... ... ... органолептикалық көрсеткішін айтарлықтай төмендетуі мүмкін.
Тарау 1 Әдебиеттік шолу
1.1 Фармацевтикалық ... ... ... ... ... ... ... қалай түседі?
Бұрынғы кезенде барлық химиялық өндірістер технологиясы ... ... ... ... ... ... целлюлоза технологиясы және мұнай өндірісі қоршаған ортаға айтарлықтай әсері болмаған кезде өндіріле бастады. Сол ... бұл ... ... аса мән ... жоқ. ... химиялық өндіріс ауқымы кеңейе бастады, сонымен қатар қалдық көлемі де артты. Тазалау технологиясы жасалып, қолданысқа ене бастады және қолданылған ... ... ... ... ... ... химиялық өндірістің өркендеуімен қатар, ластану көлемі де өсу де. ... ... ... және ... жаңа химиялық қосылыстар пайда болды. Ал олардың тірі организмге әсері ауқымды болуы ... ... ... ... пайда болған, ластанған заттардың жалпы саны ауқымды. Әуе бассейніндегі маңызды ластанандырғыш болып көміртек тотығы, күкіртті газ, азот тотығы, шаң, қара ... ... ... ... металл аэрозольдары болып табылады. сулы бассейннің ластаушысы- әртүрлі тұздар, сілтілер мен ... ... ... ... ... және оның қайта өңделген өнімдері, цианидтер мен фенолдар.
Фенолдар өнеркәсіп ағындарымен ... су ... ... ... кең ... ластағыштардың бірі болып табылады. Фенол суларының су қоймасы мен ағын суына тасталуы олардың жалпы санитарлық ... ... ... тірі ағзаларға тек өзінің уыттылығын ғана тигізіп қоймай, сол сияқты биогендік ... мен ... ... ... ... ... ... біршама өзгерісіне әсерін тигізеді. Су қоймаларының фенолдардан өзіндік тазартылу процесі біршама ... ... және оның ... өзен ... ... арақашықтыққа апаруы мүмкін, осыған байланысты фенолқұрамды ағынның тасталуынан бұрын қажетті тазартылуға ұшыратылады. Фенол қосылыстары ... - ... ядро ... бір ... одан да көп гидроксил топтары бар ароматты (бензолды) қосылыс. Фенол қосылыстарының қарапайым өкілі - фенол:
Фенол
Құрамындағы ОН - ... ... ... біратомды фенолдар (мысалдар, жоғарыда келтірілген фенолдар мен крезолдар) және ... ... деп ... ... ... ... үш ... түрінде кездеседі: пиракатехин, резорцин, гидрохинон
Келтірілген мысалдардан көріп отырғанымыздай, фенолдарға құрылыстық ... тән ... ... ... ... фенол қосылыстарының саны көп. Қазіргі таңда олардың бірнеше мыңнан астам түрі бар және жыл санап олардың саны ... ... ... екі ... ... ұшқыш фенолдар (фенол, крезол, ксиленол, гваякол, тимол);
- ... ... ... ... ... ... ... және басқа да көпатомды фенолы).
Ұшқыш фенолдар анағұрлым улы және өткір ... ие ... ... ... ... ... сулы ағзаларда метаболизм процесінде, биохимиялық ыдырауда және су қалыңдығында және су түбіндегі шөгінділерінде өтетін органикалық заттардың транформациясында түзіледі. Тірі ... ... ... қосылыстарын патогенді саңырауқұлақтардың өсуін ингибирлейтін немесе вирустардың көбею жылдамдығын азайтатын потенциалды уытты заттар ретінде қарастыруға болады.
Фенолдар әлсіз қышқылдар (рКа ... үшін 9,98) ... ... Тотығу реакцияларндағы фенолдардың жоғары реакциялық қабілеттілігі фенол қосылыстарын майларды автототықтыру процестерінде ингибитор ретінде қолдану кезінде техникалық қолдануға ие ... және ... ... ... ... ... мәнге ие. Бөліну және идентификациясы бойынша фенолдардың анағұрлым маңызды ... ... тұз ... ... шектеулерге орай, барлық фенол қосылыстары қатты, ал түсі ашық - сарыдан қызылға, қоңыр немесе қызыл күрең түске дейін ... ... су ... ... ... соның ішінде мұнай өңдейтін, тақта тас өндіретін, орман - химиялық, коксохимиялық, аналин бояу ... кеп ... ... ... ... ... емес целлюлозды - қағаз өсімдік шикізаты және аздап тоқыма мата шикізаты) бірге неғұрлым көп таралған ластаушылар. ... ... ағын ... фенол құрамы түрлі үйлесімде 5-10 г/л болуы мүмкін, осы жағдайда фенолдардың ішетін су мен ... ... су ... ... концентрация құрамы 1 мкг/л құрайды. Фенолдардың коксохимия зауытының ағындарындағы концентрациясы үлкен 20 г/л дейін, ал заманауи коксохимия зауыттары тәулігіне су ... 4-10 т ... ... ... ... қалыпты аясының жоғарылауы су қоймаларының ластануынан байқалады. Фенолмен ластанған табиғи сулардағы құрамы бір литрде ондықтан жүз микрограмға дейін ... ... Су ... суы ... ие, карбол тәрізді спецификалық иісті, флуоресценцияланатын жұқа қабықшамен қапталған, ол су қоймасындағы биологиялық процестердің қалыпты өтуіне кедергі келтіреді. Фенол 75 мг/л ... су ... ... тазарту процесін тежейді, 0,01-0,1 мг/л концентрацияда балық етінде жағымсыз дәм ... ... ... дәм мен судың иісі тек концентрациясы 0,11 мг/л фенолын қосқанда ғана жоғалады. Су бетінде фенолдар ... ... ... ... - ион және бос ... ... кездеседі.
Судағы фенолдар күрделі гумус тәрізді және ... да ... ... ... ... және ... ... түсуі мүмкін. Табиғи су қоймасы жағдайында фенолдардың асорбциялық процесі су түбіндегі шөгінділермен және қоспалармен азын - аулақ ... ие ... ... ... су ... мен ағын суына тасталуы олардың жалпы санитарлық жағдайын кенеттен нашарлатады, тірі ағзаларға тек ... ... ғана ... ... сол ... ... элементтер мен еріткіш газдардың (сутегі, көмірқышқыл газы) режимдерінің біршама өзгерісіне әсерін тигізеді. Нәтижесінде құрамында фенолы бар суды ... ... ... ... ... Олардың кішігірім іздері (0,1 мкг/дм3) суға сипаттамалық дәм мен иіс ... ... пен ... ... ... ... ... Ұшқыш фенолдар анағұрлым уытты және хлорлау кезінде ... ... ие ... ... ... ... қарапайым фенол мен крезол.
Фенолмен фенол қосылыстары түрлі өндіріс салаларында кеңінен қолданылады. Егер өнеркәсіпте таза фенол қосылыстарын көп ... және ... ... ... онда ГОСТке сәйкес аллергия, демікпе, экземнің пайда болуына әкеп соғады. Ауру белгілері бірден пайда болмай, бір апта ... бір ... ... таза ... ... ... байланысқаннан пайда болады. Фенолдардың атмосфералық ауада болуы, мамандардың зерттеуі бойынша, қан айналым ауруларына да ... ... ... ... нитрофенолды қосылыстар - нитроцен (таскөмірлі фенолдар өнімі), динитрофенолдар және т.б. Бұл қосылыстар инсектицид, фунгицид және ... ... ... ... ... процесіне әсер ете отырып, олар тотығу форсоризация диссоциациясына ... бұл өз ... ... тотығу процесін жоғарылатады, оттегідегі жасуша қажеттілігін ұлғайтады және жылу өнімділігі мен жылу реттеуді бұзады.
ПДК су қоймаларында ... үшін 0,001 мг/л ... ... ... ... суы аз аумақтарындағы фенол құрамы - фенолмен өте ластанған су қоймасында ... 8 ... ... Солтүстік Каспий суындағы фенолдардың орташа құрамы 6 мкг/л, ал бұл аумақ үшін орташа мән 3 мкг/л құрайды.
Мамандардың айтуы бойынша, ... ... ... ... ... ... орташа концентрациясы 6 ПДК (0.006 мг/л) ұлғайды. 1995 жылдан бастап 2000 жылға дейінгі периодта фенол құрамының орташа мәні 3.0 мкг/л ден 9.0 ... ... ... ... 30.0 ... концентрация Орал және Орал жыртылған жері сағасындағы теңіздік бөлігінде белгіленді. 2001 жылдық ақпанында Амурдың фенол органикалық қосылыстарымен ... ... ... ... облысында ішкі сауда және Жапонияға экспортталған тынық мұхиттық миног деликатес балығын қысқы аулауға алғаш рет ... ... Мұз ... ... ... аулағыш арқылы балықтарды аулаған кезде оларда өткір дәріханалық иістің байқалуынан тыйым салынған болатын. Миног осы уақыт ішінде ... ... ... ... дейін уылдырық шашып үлгерген. Дәрігерлер фенол қосылыстары адам ағзасынан шығарылмайтындықтан, оны тағамға пайдалануға мүлдем ... ... ... ... ... және сулы ортада белсенді ыдырайды. Судың фенолдардан өздігінен тазартылу процесі микроағзаларда пайда болатын ферменттердің ... ... ... ... ... асады.
Қарапайым фенолдар бастапқы негізде биохимиялық тотығуға ұшырайды. 1 мг/л концентрациясынан жоғары болатын фенолдың бұзылуы жылдам өтеді, үш тәуліктегі фенолдың ... 50-75% ... бір ... ... ... ... сәйкес келгенде бұл процес баяулайды, ал шығын бұл уақытта 10-15%. ... ... ... ... одан ... крезол, ал одан да баяу өтетіні ксиленолдар. Көпатомды фенолдар ... ... ... жолымен бұзылады.
Мұнай ластануының болуы фенолдардың ыдырауын баяулатады, яғни, ... ... ... ... ... ... жеке ... түзеді. Су бетіндегі фенолардың концентрациясы маусымдық өзгертілуге әкеп соғады. Жазғы маусымда фенолдардың құрамы ... ... ... ... ... ... да ұлғаяды). Су қоймаларының фенолдардан өздігінен тазартылуы біршама аз жүреді және оның іздері өзен ... ұзақ ... өтіп ... ... осыған байланысты лақтырмас бұрын фенолқұрамды ағынды жеткілікті тазартуға ұшыратады. Ағын сулардағы фенол қосылыстарынан жою үшін ... бен ... ... ... ... ... ... арқылы жойылады. Перокисдаза фенол қосылыстарын суда ерімейтін полифенолға дейін деградациялайды. Бұл әдісті ... ... ... талькты қосқанда, талькте реакцияның ерімейтін өнімдері абсорбцияланады және ерітіндіден ... ... ... Осы ... орай ... фенолды толық жоюға мүмкіндік туады және реакция өнімдерінің жойылуы жүреді. Алғашқыда фенол қосылыстарын жою үшін поливинилпироллидин қолданылды. Біршама ... ... ... ... ...
Коксохимия зауыттарында фенол құрамды ағын сулар химиялық заттарды аулауға шығындалған шихта ылғалы мен бу ... ... ... құрамындағы ылғал және пирогенетикалық ылғал кокстеу процесінде түзіліп, кокс газымен бірге камерадан шығады. ... ... ... су буы мен ... конденсацияланады. Коксохимия зауыттарындағы фенол суының шамамен үштен екісі кокс пешінің камерасына шихтамен ... ... ... ... Бұл ... мөлшерін азайту үшін көмірді кептіреді. Шихта ылғалдылығын 6 пайызға төмендеткен кезде, Ресейдегі фенол суларын жылына 4 млн. ... ... ... азайтуға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта әлем бойынша планетаның су ресурсын ластайтын дәрі - ... мен оның ... ... ... ... белгілейді. Негізінен, дәрі - дәрмектер өзенге ... және ... ... ... мен ... ... ферма арқылы ішетін суға кеп түседі. Фармацевтика зауыттарының ағын суларында біраз мөлшерде активті құрамалар кездеседі.
Егер дәрі өндірісінде ... ... ... ... ... ... ... өңдеуге ұшыратады. Ағындарды жергілікті тазарту арқылы қоршаған ортаға тек биологиялық ыдырайтын заттар ғана кеп түсетініне кепілдік береді. Мексикада жаңа ... ... ... ... ... осыған ұқсас мәселемен Roche AG компаниясы да соқтығысты. Осы өндірістік аумақтарда ісікті емдеу үшін жоғары эффективті препараттың екі типі өндіріледі. ... ... бұл ... ағын ... ... ... критикалық әсер ететін екі түрлі препараттан тұруы мүмкін, сондықтан, зауыттың жалпы канализациясына түспес бұрын жергілікті тазарту ... өтуі ... ... ... ... тәулігіне 10 м3 құрайды. Бір уақытта ағын суларда жоғарыда келтірілген препараттың тек біреуі ғана қатысады. Roche AG ... ... GmbH ... ... ... микофенолат мофетилді жою әдісі арқылы бірнеге әдістерін ойлап табуды ұсынды және алынған нәтижелерге ... ... ... ... ... ... мен құруды алға қояды. Әдісті өңдеудің басты міндеті жоғары емесе эксплуатациялық шығында және құрал бағасы аз болатын ... ағын ... ... препараттарды жоюға мүмкіндік туғызу. Капецитабинмен (capecitabine) тәжірибені ... ... ... IUTA (Institute of Energy and Environmental Technology e.V.) институтында өткізілді. Мүмкіндікті анықтауда ағын суларды өңдеу үшін ... ... ... ... Roche Basel ... ... өткізіледі. Зерттеушілер лабораториялық жағдайда ағын сулардан белсенді құрамаларды жоюдың үш ... ... Ағын ... ... ... ыдырауының эффективтілігі жағынан және экономикалық көзқарас бойынша әрбір ... ... ... ... сәулелендірумен тотықтыру мен сутек пероксидімен (H2O2) немесе актвителген көмірмен адсорбиялау әдістеріне қарағанда ... ... әдіс ... ... ... ... Сол сияқты берілген зауыттың басқа да аумақтарында қолданылатын ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктері де қарастырылды, бірақ бұл реагенттер бірнеше себептерге байланысты қолданылмайды. Лабораториялық зерттеу нәтижелері көрсеткендей, микофенолат ... ... жою үшін үш ... кез ... ... ... ... бірақ нақты жағдайда тазартуды оптималды жолмен жүргізуге мүмкіндік беретін патенттелген Envochem(R) технология бойынша озондау әдісімен өтеді. ... ... ... ... нәтижелері 1 суретте көрсетілген. Тәжірибе үшін концентрациясы 200 мг/л болатын сынамалар таңдалды. Тотығу процесі 20 минут аралығында ... және 18,33 г ... ... Бүл ... ... өнеркәіптік қондырғыда озонды максималды қолдану 917 г (38 г/сағ) аспайды.
Сур. 1 Капецитабиннің озонмен тотығу ... ... ... ... ыдырау процесі мен өнімдерінің гидролизін зерттеу үшін концентрациясы 25 мг/л болатын ... ... ... ... ... өнімдері зерттелді. Бір тәулік өткен кезде дк ағын суда әрекет ететін құраманың ... 80% бар ... ... (сур 2). ... ... ... ... барлық микофенолат мофетил толығымен бірнеше минуттың ішінде ... ... ... ... ... саны ... ... 460 г құрайды. Осылайша, екі белсенді құраманы тотықтыру үшін озондағы қажеттілікті салыстыра отырып, мофетилді тотықтыру үшін ... ... ... тазартатын құрал өлшемі тағайындалады.
Сур 2. 30 сағат шамасындағы гидролиз нәтижесі
Лабораториялық зерттеу нәтижелеріне негізделе ... ... GmbH ... ... Roche ... зауытының ағын суларының жеке параметрлеріне жауап беретін тазарту құралдарын жобалауды бастады. Жұмыстың нәтижесі бойынша жиырма тонна контейнері бар ағын ... ... ... құрыла бастады. Тазартқыш құралдар тәулігіне 24 сағ ... ... ... бұл ағын ... ... өңдеуге мүмкіндік береді. Дәрі өндірісінде түзілетін ағын сулар көлемі 15 м3 болатын жинағыш қорға кеп ... және ... ағын суды ... ... ... ... берілетін ағын көлемі жиілікті түрлендіргіші және индуктивті типті шығын өлшемді насоспен ... ... ... қордағы сұйықтық деңгейіне байланысты су шығыны 0,4 м3/сағ - тан 0,8 м3/сағ дейін тербеледі. Өлшенген заттар икемделген ... ... ...
1.2 Ағын ... ... ... ... әдістері. Адсорбциялық тазарту.
Өндірістік ағындарды суда еріген органикалық заттардан толық тазарту мәселесі, соның ішінде фенолдар, ... ... және ... ... ... ... табылуы мүмкін, берілген мәселені шешімсіз деп айтуға болмайды. Себептері бірнеше болуы мүмкін. Біріншіден, химиялық қиын ... ... ... ... ... ... ... санның көп болуы мен құрамв және түзілу жағдайына қарамастан әрбір жағдай үшін жекелей зерттеуді қажет етеді, ал бұл әрдайым ... бола ... ... суды толық тазарту үшін, ереже бойынша, ерекше жағдайларды талап ететін тәжірибеде қиын орындалатын технологияларды қамтамаыз ете алмайды. Үшіншіден, терең тазартудың ... ... ... ... ... және ... ... әкеп соғады, дефицит реагенттерді келесі регенерациямен, утилизациялаумен немесе қалдықтарды ... ... ... және бұл ... ... орындауға қиындық келтіреді. Сондықтан, өнеркәсіптік ағын суларды тазартудың жаңа эффективті әдістерін табу өзекті мәселе болып қала береді. Көптеген фундаменттік ... ... ... ... су мен ... қоспа фенолдан тұратын моделді жүйелер қарастырылады. Бұл кезде ілескен заттарға жеткілікті мән берілмейді. Суды тазартудың әдістері түрлі қоспа ... ... ... ... заттар, органикалық өнімдер, еріген газдар және коллоидтық ерітінділер.
Судағы мұнай өнімдерінің концентрациясын ПДК деңгейіне дейін төмендету үшін терең тазарту әдісі ... ... ... ... ... сатысында жүзеге асырылады.
Күкірттің жеткілікті жоғары концентрациясында мұнайды өңдеуде ағын құрамы түзіледі, мг/л: мұнай өнімдері - 3000; ұшқыш ... - 5000; ... - 75000; ХПК - 85000; ... - 26000; ... ... -35000; жалпы сілтілік 100000 құрайды, рН көрсеткіші 14 тең.
Судағы еріген мұнай ... ... ... ... химиялық құрамы мен құрылысымен анықталады. Төменде суда анағұрлым көп ... ... ... ... ... келтірілген (кесте 1).
Кесте 1 Суда анағұрлым көп таралған мұнай өнімдерінің ерігіштігі
Зат
ерігіштігі, мг/л
зат
ерігіштігі, мг/л
Мұнай
10 ... 15
Декан
0.016
Дизель отыны
8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... сүйенсек, фенолдың суда жақсы ерігіштігі ерекше қауіпті. Оның басқа да цикллды және ароматты қосылыстары мен спирттері де ... ... ... ... ... таңдауда, ең бірінші, ондағы ластың химиялық және топтық құрамын анықтау керек. Кейін талап негізінде, су қалпы мен оның ... ... ... және ... ... ... таңдалады. Терең тазартуды шартты түрде екі топқа бөлуге болады: ... и ... ... ... ... ... ... деструктивті әдісіне термототықтыру, тотықтырғыш әдістер, сол сияқты электрохимиялық тотықтыру және гидролиз жатады. Деструктивті әдістер ағын сулардан қоспаларды ... ... ... ... ... экономикалық мақсатта қолданалылады, осы жағдайда, өндіріске фенолды қайтадан қайтармайтын ЭЛОУ-АВТ-4 қондырғысында ағын ... ... ... аз ... кпезінде жасалады. Ағын суларды зиянсыздандыру үшін дестррутивті әдісті таңдау бастапқы негізде ағын судың шығымы, ... ... мен ... ... ... ... және оны ... пайдалануға мүмкіндік туғызуын есепке алады.
Химиялық өндіріс ағын суларын тазартуда регенерациялық әдісті қолдану ағын суларды зиянсыздандырып және ... ... ... ... ... ... әдіс. Ағын судың құрамындағы фенол құрамынынң аз саны үшін ЭЛОУ-АВТ-4 қондырғысына бұл әдісті қолдану ... ... ... ... ... ... әдістерінің келес түрлері бар - экстракциялық тазарту, айдау, ректификация адсорбция, ионалмасу тазарту, кері ... ... ... ... ... ... ... және фенолдардың аз еритін қосылыстарға ауысуы. Барлық келтірілген әдістер ағын суларды ... ПДК ... ... ... одан ... ... ... бере бермейді.
Фенолдардың физикалық қасиеттері.
Фенол (бензенол) - кристалдық зат, балқу температурасы 430С, ... ... 1810С, суда ... (150С ... - ... 8%). ... қосылысы (балқу температурасы 16 0С) карбол қышқылы деп аталады. Судың аздаған мөлшері фенолдың балқу температурасын қатты төмендетіп жібереді. ... тән иісі бар. ... ... ... ... ... ... антисептик түрінде қолданылады. Фенол адам мен жануарлардың несебінде ... ... ... бензол сақинасы бар ақуыз аминқышқылдары ыдырау кезінде ... ... ...
Деструктивті әдістер. Бу фазалық тотығу.
Термиялық бу фазалық тотығу ... ... ... және ... ... ... мөлшерінде буланып кептірілгенде болады [2]. Бұл әдістің мәні жоғары температурада ауаның оттегісімен фенолдың тотығуы. Катализаторларды пайдалану процестің температурасын ... ... ... береді. Катализаторлар ретінде беті платина немесе палладийі бар алюмосиликатты ... ... ... ретінде мыс - оксидті және мыс - хромоксидті катализататорларды пайдалануға болады [2-3], ... ... мен ... ... ... ... аздау келеді. Тотығу дәрежесі 96-100% құайды. 350-400°С температурада тазарту толығымен жүргізіледі. Температураның төмендеуі тотығу ... ... ... Процес ауаның аздаған мөлшерінде өтеді (1.3 есе).
Терең тотықтыру процесі дезактивтендіруші у болып табылатын және катализатордың ... ... ... құрамында күкірт, мышьяк, қорғасын, хлор және фосфор бар ... әсер ... ... ... ...
Процестің маңызды кемшілігі ағын суды бу тәрізді күйге ауыстырумен байланықан үлкен энергия шығымын қолдану болып ... ... бұл ... ... жағдайларда мақсатты түрде қолдану керек:
* Көмірсутекпен ластанған су буы қажет ... ие ... ... аз ... және ... ... ... тазалықты су алуға (органикалық заттар қоспаларынсыз және ауыр металсыз);
* Бағалы минералды қоспаларды алу;
* Жоғары уыттылықта органикалық қоспалары бар аз мөлшердегі ағын ... үшін алу және ... да ... зиянсыздандыру;
* Отын орнына қолданылатын қазбалы өндірістік қалдықтар болған жағдайда;
Сұйық фазалық тотығу.
Мұнай өнімдерінің аудағы оттегімен сұйық фазалық тотығуы 200...300°С ... және 10...15 МПа ... ... ... ... 30...60мин. Бұл кезде 80...100% органикалық және элементоорганикалық ... ... ... ... ... концентрация диапазоны жеткілікті түрде жоғары жүз мг/л бірнеше г/л дейін болады, реакторға түсу уақытын ұлғайтпай - ақ ... ... ... Процестің жылдамдығын арттыру және көмірсутектің деструкциясының тереңдігін жоғарылату үшін сұйық фазалық тотықтыруды сілтілік және әлсіз сілтілік ортада ... ... ... сілтілік агенттің әсері мен түрі әсер етеді. Үлкен рөлді процес температурасы атқарады. Температура ұлғайған сайын тотығу тереңдігі де ... ... ... сайын, судағы оттегінің ерігіштігі де жоғарылайды, ал бұл реакцияны ... ... ... ... ... процесін жоғары қысымда өткізеді. Процес параметрі ластану түрімен ... ... ... тотығу дәрежесі 250...300°С температурада 97...99% жетеді. Оттегінің артық мөлшері стехиометриялық қатынаста 1.1...1.5 құрайды. Фенолды ағын суды тотықтырған кезде ұшқыш бу ... ... ... ... шамамен 200 0С температурада түзіледі. Фенолдардың тотығуы сілтілердің қатысында 3-4% - дық ... ... ... мен ... да ... алуға мүмкіндік береді [4]. Сұйық фазалық тотықтыруда катализаторларды пайдалану процес температурасын 180°С ... және ... 1.7 Мпа ... ... әкеледі [3]. Фенолды суда мы оксидіне сұйық фазалық ... ... ... ... оксидін 130...145°С температурада, 1.0...1.3 Мпа қысымда 45...90 мин уақыт аралығында оның толық деструкциясы жүзеге асты [2]. Катализаторлар ретінде ... ... ... ... ... ... мен тұздар болады. Жиірек бұлар VIII топтың металдары, сол сияқты Сu, Мn және оның қосылыстары. Катализаторларды реакциялық ... ... таза ... ... ... оксидіне немесе белсенділендірілген көмірмен енгізілуі мүмкін. Тұздар еріген гомогенді катализатор немесе гетерогенді катализатор ретінде қолданылуы мүмкін.
Каталитикалық жүйелерді қолдану ағын суда ... ... ... ... ... ... береді. Өңдеу нәтижесінде органикалық заттарды Сo2 және Н2О дейін терең тотықтыру ... ... ... ... ... артықшылықтары - судың булануының қажеті жоқ, ... ... ... фенолдан басқа да заттарды жоюға болады). Сұйық фазалық тотықтырудың кемшілііг процестің күрделі аппаратуралық құрылымы: жоғарғы қысымдағы насостар мен ... ... ... ... материалдарды пайдалану және жоғары қысымда барлық тракт бойынша болатпен жоғары легирлеу, жылу беретін беттегі қаспақтың ... ... ... ... - суды фенолдан және тағы да басқа мұнай ... ... ... кең таралған әдіс түрі. Озон жоғары тотықтырғыш қасиетке ие, күшті ... әсер ... ... ... және ... ... сол сияқты суға табиғи түс береді. Озонның судағы тотықтырғыш қасиеті тікелей тотықтыру реакцияларында, озонолиз, катализ, радикалмен тотықтыру және ... ... ... ... ... ... қосылыстар ұшырайды. Озонның каталитикалық әсері судағы еріген оттегінің иницирлеу реакцияларымен жүзеге асады. Озонмен тотығу бензол сақинасының қос байланысы бойында жүреді және ... ... ... ... ... ... тотығады, сутек пероксиді озонмен әрекеттесіп, су мен оттегі түзеді. Иницирлеу процесін жылдамдату үшін тотығуды мақсатты түрде сілтілік ... ... ... Ортаның рН көрсеткіші қаншалықты жоғары болса, соншалықты тотығу дәрежесі де жоғары болады. Концентрациясы 50 мг/л төмен емес ... ... ... мәні 11.4 тең [5]. ... ... 2 ... ...
Кесте 2. Сулы ерітіндідегі фенолдың озонмен тотығу нәтижелері ... ... ... концентрациясы 100 мг/л, рН = 12)
Фенол
о-Крезол
м-Крезол ... ... ... ... құрамы
Озон шығыны
м-Крезол құрамы
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л ... ... ... ... ... ...
150
0,4 ... ... ... ... ... ... суды фенолдан эффективті тазартуға мүмкіндік береді, бұл кезде альдегид, қымыздық және дикарбон қышқылы, гидропероксид, ... ... және су ... Озон ... биологиялық қиын тотығатын заттары бар әлсіз концентрленген ағын суларды терең тазартуға қолданылады.
Озондау көмегімен ағын суды ... 0.05 мг/л ... ... және одан ... ... ... жеткізуі мүмкін. Фенолды ағын суларды озондаған кезде құрамында тұзсыздандырған кезде ... ... ... түзілетін болса, онда мұнай өнімдерін құрғатуда озон шығыны таза сулы ерітінділерді озондаған шығынға ... ... ... және 5...10 г озон мен 1 г ... ... ... ... [7] келтірілгендей, құрамы күрделі мұнай құрамды ағын ... ... ... озондау көмегімен 50...75% аралығында болады. Бірақ, озондалған суда бастапқы заттарға қарағанда анағұрлым қауіпті келесі бүлінуге ұшырамайтын аралық ... ... ... Құрамындағы тазартылатын судағы 0.5 мг/л мұнай өнімдерінің озонмен байланысының реактордағы уақыты 13-15 мин аз болмауы керек. Бұл ... ... ... ... соңына дейін жүрмей қалады, яғни, С02 және Н2О түзілмей тұрып жүрмей қалады және өте қауіпті ... ... ... ... бөлінеді. Озонмен тотыққан кезде бром - фтор - хлорорганик бромды, фторлы және тұз ... ... ал ... ... ... буландырғыш зат болып табылатын фосген түзеді.
Озондау процесі барботаж ваннасында немесе араластырғыштарда жүзеге асады. Бұл жерде су ... ... ... ... ... ... кг озонды өндіру үшін 15 кВт электр энергиясы қажет. Таза сулы ерітіндіде 1 кг фенолды тотықтыру үшін ... ... ... ... 50-100 кВт сағ [10]. ... ... артықшылығы, суға химиялық реактивтердің қосылмайтындығында. Озондау процесінің кемшіліктері: озон молекуласының аз уақыт өмір сүруі; озонның ... ... ... ... уыттылығы (ПДК ауадағы 0.0001 мг/л); қондырғы үшін коррозиялық - ... ... ... ... ... жоғары молекулалық қосылысты тотықтырған кезде аралық уытты органикалық заттардың түзілуі; озондаудың технологиялық параметрлерінің бұзылуына жоғары ... ... ... ... мен ... ... озондалатын суда балдыр және микроағзалардың болуын болдырмау, ақуыздық қосылыстар және аминқышқылдар келесі озондалуда ... ... ... ... ... ... және ... агенттермен өңдеу әдістері.
Ағын суларды фенолдан тазартудың эффективті әдістерінің бірі тазалау әдісі болып табылады. өлшеміне ... ... ... түзіледі: 2-хлорфенол; 2,6-дихлорфенол, трихлорфенол. шамасын 6 мг - нан 1 мг - ға ... суды ... ... ... фенолды малеин ангидридіне дейін тотықтырылады. Бір уақытта суда хлорфенол, пирокатехин, пирагалол және хиноидты қосылыстар болуы мүмкін. Фенолдарды ... бұзу үшін ... ... ... 8 мг - ы 1 мг болу керек. Бұл жағдайда кері суда ... ... ... ... және құмырсқа қышқылы болуы мүмкін [11].
Осылайша, фенолдың тотығу мына сатымен жүреді: хлорфенол - көпа - омды фенолдар және хиноидты ... - ... ... ... ... жылдамдығына тәуелді болатын негізгі фактор рН шамасы. Жақсы нәтижелер фенолды әлсіз ... ... ... ... ... жетеді. Ағын сулар үшін шамасы 8-9 мг/л - ден ... ... ... ағын суда ... ... да ... ... үшін жұмсалады. Тотықтырудың оптималды температурасы 400С. Осы температурада фенолды тотықтырудың реакция жылдамдығы 20 0С ... ... 2 - 3 есе ... ... тотықтыру жылдамдығы біршама деңгейде ауыр металдардың тұздарына оң әсер ... ... үш ... ... ... [12].
Хлордың диоксидімен тазарту әдісі
Хлор диоксидінің сулы ерітінділері қышқыл ортада ... ... ... ... және рН ... кезде хлор диоксидінің ыдырау жылдамдығы да ұлғаяды, әсіресе ... ... ... хлор ... ... ұшырап, хлориттер мен хлораттар түзеді. Фенол хлор диоксидімен оңай тотығады. Қышқыл және бейтарап ортада тотығудың негізгі өнімі болып бензохинон ... ... Хлор ... 1 мг ... ... үшін 1-1,2 мг ... қажет. Сілтілік ортада хлор диоксидінің артық мөлшерінде фенолды тотықтырудың ... ... - ... ... ... ... ... және қымыздық теңестірілген). 1 мг фенолдың органикалық қышқылға толық тотығуы үшін 15...20 мин байланыста 5 мг хлор ... ... ... ... ағын ... хлор ... ... хиноидты қосылыстардың түзілуіне немесе бензол сақиналарның үзілуіне және тотығудың соңғы өнімі ретінде органикалық қышқылдардың түзілуіне ... ... ... тотықтыру әдісі
Ағын суда еріген фенолдар ауадағы оттегімен біршама оңай тотығады. Оттегімен әрекеттесу кезінде фенолдар терең құрылымдық айналуларға ұшырайды: гидроксилденеді, хинон, ... ... ... ... ... қосылыстарын және тығыздалған өнімдер түзеді. Келесі тотығу ... ... мен су ... ... ... айналу тереңдігі тотығу параметрлеріне байланысты. Көпатомды фенолдар біратомды фенолдарға қарағанда қарқынды тотығады. Әсіресе рН=7 шамасында. ... ... және ... ... ... ... 400С ағын су ... және рН=9,5...13 кезінде 30...50% құрайды, бұл кезде тығыз өнімдер түзіледі және суда аз ... ... ... ... [14]. ... ...
Сутек переоксиді күшті тотықтырғыш болып саналады, әдетте 30% сулы ... ... ... ... ыдырауы - экзотермиялық, ауыспалы валенттіліктегі кейбір металдармен (темір, мыс, марганец, кобальт, цирконий) және олардың тұздарымен катализденеді. Фенолдың екі ... ... ... ... ... тотықтырған кезде ерітіндінің рН төмендейді, осы кездегі тотыққан үш ... ... ... ... ... 90% көбі он минут ішінде тотығады. рН түзету үшін суға сілітілік агенттерді қосады. Суды тазартуда кальций ... ... ... ... ... ... [15].
Сутек пероксидін қолдану суды реагенттердің ыдырау өнімдерімен екіншілік ластануына әкелмейді. тотықтырғыштарды салыстырсақ, ... ... ... ... ... ие болады. Оның бірі ағын суларды кең мәндер, концентрация температура және рН диапазонында өңдеуге мүмкіндік береді. Процесті ... ... ... ... ағын ... түрлі қоспалардан тотықтыруының жоғары селективтілігі де маңыздырақ. Осы жағдай әдетте реагенттерге шығынды азайтуға мүмкіндік береді. Сутек пероксидін қолданудың басқа да ... ... ... қарағанда біршама жоғары тұрақтылығында болуы және процесті аппаратуралық дайындалуының салыстырмалы қарапайым болуы. Айта кетерлік ... ... ... ... ... ... ... биологиялық тазарту процестеріне қатыса алады, ал табиғи суларда сутек пероксиді хлордан айырмашылығы оң рөл атқарады. ... ... ... ... ... ... ... Со 50, Сs 137) органикалық және бейорганикалық заттардың тотығу мен полимерлену өтеді, соның ішінде биологиялық ыдырамайтын (шекті көмірсутектер) және ... ... ... және өлшенген бөлшектердің тұнбаға түсуі, дезинфекция және дезодорация. Радиациялық тазарту бір сатылы жылдам процес бола отыра кешенді эффект береді 15. ... Е.Н., ... В.И., ... ... ... ... жаңа әдістері
Радиациялық әдіспен тазартылған су тұйық су айналым жабдықтау ұйымдастыруы үшін қолданылады. Радиациялық өңдеу ... ... ... себебі, қолданылатын көздер ядролық реакциялардан төмен энергияға ие ... Су ... ... ... ... СO2 және Н20 ... бұзып, бастапқы заттарға қарағанда уыттылық көрсеткіші аз қауіпті болатын қосылыстарға дейін тотығады. Ағын суларды ... ... ... ... сулы ... ... полимерлену кезінде түзілетін органикалық заттардың тұнбаға түсуі болып келеді. Бұл заттар ... ... ... арнайы сонда енгізіледі. Радиациялық полимерлену процесі тізбекті механиз бойынша жүргізіледі. Сондықтан, оны жүзеге асыру үшін біраз мөлшерде ... және ... ... аз уақыты керек. Кобальтпен - 60 У - ... ағын ... 0,48 ... қуатта сулы ерітіндіден құрамында 10 мг/л фенол 20 мин ішінде толығымен су мен көмір қышқыл ... ... ... ... ... 0,25 мг/(л мин). Су қабаты арқылы ауаны барботирлеу, ... ... ... тазарту процесін бірден интенсификациялайды және органикалық қосылыстар толығымен ыдырап кетеді. 80 0С дейін температураны жоғарылату ... ... ... ... екі есе ... ... тазартуда радиоактивті изоптармен жұмыс істегенде техника қауіпсіздігін қатаң түрде сақтаған жөн және жеке адамдарды арнайы дайындауды ұйымдастыру керек.
Биологиялық тазарту
Биологиялық тазартудың мәні ... - ... ... ... мен азот ... ... ... түсіндіріледі. Жасушалық зат синтезінің қалыпты поцесі үшін, ағын суды эффективті тазартуды сулы ортада көміртектің негізгі ... ... ... ... ... ол ... ... оттегі шамасымен, азот пен фосфор; олардың қатынасы келесі шартты қанағаттандыруы тиіс: БҚО: азот: ... 100:5:1. Осы ... ағын ... жойылатын оптималды жағдайда оның дәрежелері (t=25-30°С, рН=6.5-7.5, биогенді элементтердің берілген қатынасы, микроағзалардағы уыт) 85-90% ... ... ... сулардың көпкомпонентті қоспаларын биохимиялық тазартуда мочевинаның фенолдың биоыдырауының селективті жылдамдатылуына әсері эффектісін Шарифуллин В. Н зерттеген. ... ... [18] ... ... ғана ... ... сол секілді, фенолмен оңай тотығатын қосылыс береді. ... ... [19] ... ... танымал әдістері қарастырады:
* Ауа орнына техникалық оттегіні пайдалану;
* Спецификалық микрофлораны қолдану;
* Рационалды технологиялық схемаларды ... ... ... ... ... әрбірі өзінің артықшылықтары мен кемшіліктеріне ие. Кейбір кемшіліктеріне тоқтала кетейік. Техникалық оттегі пайдалану қосымша шығынды қажет етеді, бұдан басқа, газды ... ... ... керек.Спецификалық микрофлораны қолдану көп қолданыла бермейді.
Технологиялық схеманы рационализациялау жобаланатын құралдар үшін арналған, бірақ бұл маңызды ... ... ... ... Өнеркәсіптік аппаратта температураны реттеу тазартудың біршама қымбаттауына әкеледі. Бұдан басқа, келтірілген интенсификациялау әдістері ағын сулардың барлық компоненттерінің биототығуының ... ... ... ... ... ... кең ... құрауы мүмкін - оңай тотығатыннан қиын тотығатын компоненттерге дейін, ал тазарту процесінің жылдамдығы тек соңғы биототығу жылдамдығымен ... ... ... ... ... ... - анықталған әсер жолымен қиын тотығатын заттардың биототығуын жылдамдату арқылы биотазартудың интенсификациясын арзандатуға бола ма? Мәселені ... ... бір ... және ... ... ... ... түрі, нәтижесінде, заттың молекулалы ішілік байланыстары әлсіреп, ... ... ие ... ... биототығуын жылдамдату үшін қосылу қосылыстарын түзетін оңай тотығатын заттар таңдалды. Бұл ... [20] ... ... ... ... ... түзілуі қарастырылды. Жұмыста [21] мочевинаның фенол биототығуының жылдамдығына әсері зерттелді. 3 - 4 кестелерде түрлі қосымша ... ... ағын ... ... ... ... 3. Ағын суларының параметрі (мочевина қатысында )
Ағын көрсеткіші
Тазартуға дейін ... ... ...
9.0
9.0 ... мг 02/л
720 ... мг/л ... ...
СПАВ, мг/л
7.4
1.1
1.8 ... мг/л ... ... ... ... мг/л ...
1.1
0.9 ... мг/л
0.02
0.8
0.7 ... мг/л ...
0.5
0.5 ... 4. Ағын ... ... (аммоний сульфаты және мочевина қатысында)
Ағын көрсеткіштері
Тазартуға дейін
Тазартудан кейін ...
9.2
9.3 ... мг 02/л
620 ... мг/л ... ... ... мг/л
8.2
1.1
1.3 ... мг/л ...
0.1 ...
NН4+, мг/л
9.0
0.9 ... ... мг/л
1.4
0.6 ... ... мг/л ...
0.005 ... ... ... ... ... енгізу ағындағы фенол концентрациясын он есе төмендеуіне әкеледі. Бұл ... ... ... ... өте ... және ... бірінші болжамдарды келтіруге болады:
* Мочевина биотазартудың селективті жылдамдататын әсеріне әрекет етеді, яғни, ағын суда басқа компоненттерге ... әсер ... тек ... ғана ... ... ғана ...
* ... жылдамдатқыш эффектісі мочевинамен бірге енетін азоттың қалыпты саны мен оның артық мөлшерінде де байқалады.
Мочевина ағын суды биохимиялық тазарту ... екі ... ... ... ... қоспа,
* Кейбір компоненттерді биототықтыру стимуляторы ретінде. Биототықтыруды жылдамдату әдісімен оңай тотығатын ... ... ... ... фенол биоыдырауын мочевина қатысында селективті жылдамдату ағын суларды биотазартудың ... ... ... ... табылады.
Электрохимиялық тазарту
Ағын суларды электрохимиялық тазартуда органикалық қоспалардың сәйкесінше анод пен катодта тотықсыздану және тотығу электрохимиялық процестері ... ... ... ... қосылуы немесе электротеріс функционалдық топтардың сутекке орынбасуы ... ... ... ... атомарлы оттегі әсерінен жүреді, нәтижесінде фенол сутек пероксидімен әрекеттесіп, бос ... ... ... сол секілді органикалық зат молекуласының анодқа электронын берумен сипатталады.
Фенолдың электрохимиялық ... ... ... мен ... ... ... жүреді [22]:
С6Н5ОН + 7НОH( НООСНС)=СНСООН +2СО2 +8Н2
Фенолдың графиттен 1 г/л ... ... және ... тоқ тығыздығы 100...200 А/м2 болғанда тотыққан кезде электроэнергия шығымы біршама аздау ... (1 г ... 0,3 ... 0,5 кВт сағ). Ағын суға 1 г ... 2-3 г ... ... қоссақ электр энергия шығыны 0,03...0,05 кВт сағ дейін төмендейді, ал температура 65...75 0С [9, 22].
Процестің ... ... және ... ... мүмкіндік беретін және хлорорганикалық қосылыстардың түзілу мүмкіндігін азайтатын, электроэнергия шығынын төмендететін және тікелей электролизбен салыстырғанда белсенділендірілген ... ... суды ... жұмсалуы, фенолқұрамды суды тазартудың қалдықсыз циклін жасауға мүмкіндік ... әдіс ... [23]. ... ... ... ... анағұрлым қауіпті қосылыстарға ауысады [10]. Әдіс қосылыстарды көміртек атомдары ... ... ... ... ... емес терең тазартумен сипатталады, сол жерде жұмыс істейтін адамдарға хлор молекуласының ... ... ... ... тек жоғары легирленген болаттан жасалуы тиіс. Бірақ, әдіс ... ... ... ... да ... тек ... ... мемлекеттерде ғана қолданылады. Біздің елде бұл әдістен біртіндеп бас тартуда.
Осылайша, салыстырмалы талдау көрсеткендей, суды ... ... ... екі ... - бу фазалық және сұйық фазалық - ... аз ... ... ғана жарамды (күніне бірнеше шаршы метрден көп емес). Перспективті әдістер ... УК - ... ... ... және ... ... алынады. Бұл әдістердің жалпы кемшіліктері тазалау эффективтілігінің ластың молекулалық құрамы мен реактор арқылы берілетін жылдамдыққа тәуелді болуында.
Оларды бірге ... ... ... ... ... ... ... озон санын және у - сәулелендірудің санын қысқартуға, ... ... ... ... және ... процесін автоматтандыруға мүмкіндік береді.
Регенеративті әдістер
Ағын суларды фенолдан тазарту үшін ... ... ... ... ... оның көп ... ... байланысты, басты негізде процеске қайтару, шикізат, реагент, өнім ... ... ... алады. Мұндай әдістерге экстракция, ректификация, кері осмос және ультрафильтрация ... ... ... ... қондырғысы үшін қарастыру беттік болып табылады.
Экстракциялық тазарту
Температура экстракция процесінің эффективтілігіне елеулі әсер етеді, ондағы заттардың ерігіштігінің өзгеруі мен сулы фаза ... әсер ... Ағын суда ... және ... хлоридінің бейтарап тұздарының болуы әсер беруі мүмкін, яғни, алынатын компоненттің ерігіштігін төмендетіп, эктракция эффективтілігін жоғарылатады.
Ағын суға ... ... ... алынатын компоненттің (гидротропты заттар), яғни, мочевина, глицерин, ацетонның болуы эктракция процесінің эффективтілігінің төмендеуіне әкеледі. Таралу коэффициентіне ағын судың рН әсер ... Екі ... ... ... ... анағұрлым эффективті келеді, яғни, компоненттердің қоспаларына қарағанда (синергетикалық эффект). Еріткіштер ретінде келесі заттар қолданылады: ... жай және ... ... ... майы, жұтылатын май, шикі бензол, бутил спирті өндірісінің қосымша өнімдері, бутилацетат ... ... ... ... ... ... суын ... өңдеу әсері қарастырылды [24]. Магниттік өріс су жүйесіне едәуір әсер етеді, оның теориялық мәні әлі де анықталмады. Магниттеу әсерімен су ... ... ... ... - ... сутектік байланыстардың жүйесі пайда болады, су молекуласының орта - пара модификациясына әсер етеді, жеке молекулалардағы пртон спиндерінің ... ... Бұл ... ... түрлі қоспалардың болуымен байланысты.Магниттік өрістің сомалық нәтижесі магниттеу ... ... ... ... деп ... ... магнитиелген судан экстракциясы магниттенбегенге қарағанда толық өтеді Фенолдан тазартудың эффективті жағдайына ... үшін ... су ... ... суға қарағанда аз еріткіш қажет, нәтижесінде таза судағы еріткіштің құрамы магниттенгендіктен азаяды.
Осылайша, ... ... ... ... энергия шығымы төмендейді. Фенолды экстракциялау процесін өнеркәсіптік өткізген кездегі қиыншылықтар экстракциялық аппараттарда ... - су ... ... ... ... Бұл құбылыстың мәні мен себебі әлі белгісіз болғандықтан,магниттелген судың экстракциялағанда бұл жағдайларда эмульсия түзілу байқалмаған. ... ... ... ... ... кетті, себебі, фенол экстрактісінен еріткіштің регенерациясы тракт ... ... ... және ректификациямен тазарту. Келесі тазарту түрлері бар: жай айдау, су буы немесе инертті тасымалдаушы ... ... ... ... ... ваккум - булау.
Вакуум-булау. Бұл әдіс өнеркәсіпте үлкен қолданысқа ие, ол ... ... алып және таза суды бу ... ... ... алуға мүмкіндік береді. Булау ерітіндідегі соңғы құрамы 5-6% аз ... ... ... кеңінен пайдаланады. Бұдан басқа, бұл әдісті жүргізуге үлкен энергия ... ... яғни оны ... ... ... ... ... әсіресе төмен концентрациялы ағын суларды концентрлегенде байқалады.
Ионалмасу арқылы тазарту. Ион алмасу арқылы құрамында фенол бар ағын ... ... ион ... ... ... және органикалық заттарды иониттермен физикалық адсорбциялау процестері өтеді [4, ... ... ... алмасу кезінде диффузиялық кедергілер туындайды, сондықтан ионалмасушы шайырларды мақсатты түрде қолдануға әкеледі. шайырлардың ісінуі кезінде оның көлемі біршама ... осы ... ... ірі ... ... ... ... туады. Органикалық иондарды ионалмасу жұтылу кезінде бейорганикалық иондардың алмасуына қарағанда тепе - ... жету ... ... ... аз ... Бұл ... ... кететін жайт, ірі органикалық иондарды жұту процесінің ішінде диффузиялық сипат болады, сондықтан да ағын суларды ионит қабатынен ... ... ... ... үлкен емес. Ағын суларды фенолдан ионалмасу тазарту эффективтілігі ағын ... ... ... ... байланысты болады. Судағы минералды тұздардың болуы ионалмасу процесі тепе - ... ... [4]. ... ... жұту ... көп валентті катиондардың болуы органикалық заттардың ерітіндіге ығысуына ... және ... ... ... ... әкеп ...
Ағын сулардан фенолды жою үшін түрлі иониттер ... ... мен ... ... ... Permutit ES ... Amberlite 410 , сол сияқты CS-1 катиониті ; Dowe- X-1 (327 кг/м 3 ) ... ... ... LF (230 ... ... ... Wofatit M (47,8 кг/м3 ) ... негізді анионит, Escasbo (58,9кг/м3 ) сульфокөмір [4]. Ағын сулардан фенолды тазарту дәрежесі 95% құрайды. Иониттерді 0,5 Н күкірт қышқылы ерітіндісімен ... 5-10% ... ... ... ... ... Отандық иониттерді пайдалану ағын сулардан 90-95 % көп фенолды тазартуға ... ... АВ-17 және ... ... ОН - ... ион алмасу және молекулалақы сорбция нәтижесінде сулы ерітіндіден фенол сорбцияланады [26]. АВ-16 күшті негізді анионитті пайдалану ... ... ... 450 - ден 22 мг/л төмендетуге мүмкіндік береді [4].
Анионитің сыйымдылығы бұл кезде 70% (масс.) жетеді. ... ... ... (NaCl және Na2SO4 ) ... ... сыйымдылығы азаяды. Айта кетерлік жайт, АВ-17 аниониті фенол бойынша рН 6-12 шектері өзгерісінде тұрақты, ал ... ... рН=8,5 ... ... ... ие ... [25]. Фенолды КУ-21 шайырымен жұту суда фенол концентрациясына пропорционал және шайыр ... ... ... ... біршама ұлғаяды. Бұл Судан фенолды катиониттермен адсорбциялаудың физикалық сипаты қосымша ... Оң ... ... коксохимия өндірісі газ жинағышы ағын суынан тазарту сульфакөмір арқылы жүзеге асады [4]. Біршама жұтқыш қабілетіне ие анионит - ... ... ... ... ... ... винилпиридиннің [25], туындыларының полимерлену және сополимерлену өнімдері.
Электросорбциялық тазарту. Электросорбциялық қолдану технологиясының жетістігі ... ... ... ... ... ... ... тәуелді болады: тотығуға тұрақтылығы, химиялық, механикалық, гидролитикалық тұрақтылығы, жеткілікті сорбциялық сыйымдылық, органикалық және бейорганикалық ластаушы қоспалардың болуы. ... ... ... ... көмір пайдаланылады. Ағын суға кеуекті электродтарды (біреуі катод, екіншісі анод болып табылады) салғанда келесі процестер ... ... ... мен ... кеуекті электродтың бетіне тартылады және электрлік өріс әсерінен адсорбцияланады. Кейбір жағдайларда (мысалы, ауыр металдар иондарын адсорбциялау кезінде) катиондар катод ... ... ... ... дейін катодтық тотықсыздану) және осылайша ағын судан шығарылады.
Регенерация сатысында, электродтардың полярлығын ауыстырған кезде адсорбциялық аниондар мен ... ... суға ... ... ... электрод аралық кеңістікте үш мехнизм бойынша бұзылады:
* Анодтық тотығу (анодтық кеңістікте бұзылуы).
* Анодты кеңістікте түзілетін атомарлы оттегінің бұзылуы. Ол ... ... ... ... ... ... ассоцияцияланады және суда еріп кетеді, ал артық мөлшері газ тәрізді түрде жойылып кетеді.
* Егер ағын су ... ... ... болса, оны белсендщі хлормен тотықтыру. Құрамында хлор және оның гидролизі (Cl2, HOCl, Cl2O, ClO-, ClO3 -) бар сулы ... ... ... ... табылады [27].
Сипатталған реакциялар қуат пен тоқ ұлғаюымен интенсификацияланады. Ағын суларды қоспалардан электросорбциялау әдісімен тазарту технологиясы шынайы ААҚ ағын ... ... ... ... ... ағын су ... 5 ... келітірілген.
Кесте 5 Ағын суды тазартуға дейін және кейінгі құрамы.
Ағын су құрамы
ПДС
Концентрация, МГ/ДМ3 ... ағын су ... ағын су ... ... - 7
6.5 ... ... ...
следы
Хлорид
16.8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... - ... ... өнімдері
0.264
6.1-4,0 ... ... ...
0,02 ... ... ... ... ...
12
370-220
5,5 ... ағын ... екі ... ... және ... жүйесі арқылы өтетін мұнай өнімдері мен ластаушыларды алдын - ала ... ... ... жағдайда, ластаушылар саңылауларды бітеп, өзара агломерацияланып, кеуек және көмір түйіршіктерінің үстіне ... Ол ... ... ... ... ... қабаттың қалыңдығын ұлғайта отырып және сұйықтықтың өтіп кетуіне кедергі жасайды.
Мұнай өнімдерінің жоғары келтірілгендермен ... ... ... ... мен ... бекітетін адсорбенттерді блоктау эффективтілігін және жұмыс істеу мерзімін төмендетеді.
Сорбция процесінде өңделген ионалмасушы фильтрлер электрохимиялық әдіспен регенерацияланады. Адсорбция және ... ... ... ... энегрия шығыны процестің үнемділігін жалпылай анықтайды. Электрод ретінде 17Х18Н9Т маркалы таттанбайтын ... ... ... ... БАУ маркалы белсенділендірілген көмір қолданылады. Адсорбент диэлектрлік саңылаумен бөлініп тұратын электродаралық кеңістікте орналасады. ... ... қуат ... ... [28] 2 - ден 30 В ... ... сәйкесінше қуат өскен сайын ток күші 43 мА дейін 0.2 А ұлғаяды және ... ... ... 15°С дейін 60°С ұлғаяды.
Кесте 1 тазартудың екінші сатысынан кейінгі 25 В қуатында және 0.2 А тоқ күшіндегі таза су ... ... 1 ... ... отырғанымыздай, электросорбциялық технология күрделі құрамды ағын суды ПДС ке дейін зиянсыздандыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, технологиялық циклға сыртқы ... ... ... ... суды ... ... Бұл ... әдісінің артықшылықтарына жатады:
* Реагенттердің болмауы, келесідей, қалдық санының азаюы. Тазарту кезінде ... ... ...
* Келтірілген ластаушылар түрлері бойынша комплексті тазарту.
* ... ... ... ... ... ... ... фазадан толығымен тазартуға мүмкіндік беретін әмбебап әдіс болып табылады. Адсорбциялық әдіс ластаушы молекуланың адсорбент ... күш ... ... ... тазарту еріген қоспалардың концентрациясының барлық диапазонында эффективті келеді, бірақ оның артықшылығы басқа тазарту ... ... ... ... ... анағұрлым толық пайда болады.
Суды тазартудың анағұрлым кең таралған ... ... ... ... қолданылады. Максималды тазарту су мен адсорбенттің араласу уақытының ұлғаюымен 30...50 мин ... ... ... ... ... өту ... 10 м3 /сағ ... молекулалық еріген органикалық заттардан тазарту отандық белсенділендірілген ОУ, КАД-иодты, БАУ, ДАК, СКТ, АР, АГ маркалы көмірінде жүзеге асады.
Адсорбциялық ... үшін ... ... ... ... әлі ... Ағын ... төмен молекулалық заттарды жою үшін белсенділендірілген көмір микро - ... ... ... ... Ірі молекулалы заттарды жою үшін мезо - макро кеуекті ... ... ... ... ... ... әдісін өткізу оптималды регенерацияға бағытталады. Сондықтан, отандық тазарту тәжірибеде ... [5, 30] ... ... ... ... ... меншікті кедергісі 500...1000 м 2 /г, сыйымдылығы - 150...500 мг ... ... ... 1 г ... ... сәйкес, органикалық заттарды тазарту дәрежесі - 90...100%.
Белсенділендірілген көмірді сорбциялау қабілеттілігі судан оттегінің біршама мөлшерін ... және оның ... ... ... ... (бірнеше рет) төмен молекулалық уытты химиялық тотығу есебінен біраша ұлғаяды. Озондауды қолданудың бір нұсқасы суды сорбциялық өңдеуден бұрын озонмен қанықтыру ... Озон үшін ... 2...3 мг/л ... ... ... ... нұсқа ретінде белсенділендірілген көмірді пайдалануды басқаша микроағзалармен сорбцияланған заттарды тотықтыру әдісі деп те ... ... яғни ... ... ... тазартудың жоғары жылдамдығы сорбенттің кеуек бетінде биохимиялық реакция ... ... ... және ... ... концентрленуі есебінен жүзеге асады. Сорбциялық процесте суды алдын - ала ... ... ... ... көлемімен сорбцияланып және органикалық қосылыстардан әдеттегі биосорбцияға қарағанда 30...50% көп тотығады.
Биосорбцияны дәстүрлі құралдарда (аэротенка, биофильтр, фильтрде) ... ... ... ... ... ... ... көмір көмегімен алынған ластаушылардың саны статикалық жағдайда, ... ... тыс ... ... ... ... ... 2...10 есе жоғарылатады.
Биосорбциялық тазарту әдісі. Биосорбциялық әдіс түрлі дисперсті материалдарды пайдалану арқылы, ағын ... ... ... ... болған кезде жүзеге асады. Ағын сулардың компоненттерінің қатысында бұл материалдар белсенді (белсенділендірілген көмір және т..с.с) немесе инертті (құм, шыны ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... бетіне сорбциялап, ағын судың ластаушы қатынасына сорбциялық қабілеті біршама келеді. Сондықтан, биосорбция түсінігін ағын ... ... және ... ... ... бірлескен түрі деп қарауға болады [31].
Жақсы биологиялық тотығатын заттар әдетте нашар ... және ... ... ... ... жиірек биототығуға тұрақты келеді. Адсорбциялық және биологиялық тазартудың ... ... ... ... ... ... ... ағын суды тазартуға ұсыныс берді.
Белсенділендірілген көмір негізінен термиялық әдіспен регенерацияланады: сөрелік пештегі ... және ... ... ... ... ... ... жүзеге асады. Регенерация сатыларымен байланысты сорбенттердің регенерациясынан бас тарту және шығыннан құтылу,өндірістік түрлі қалдықтары қымбат көмір адсорбенттерін ауыстыруға мүмкіндік береді.
1.3 ... ... - ... ... ... ... жылына 4 трлн. м3 суды пайдаланамыз, ал өзгеруі адам ... ... ... ұшырайды. Өнеркәсіптің химиялық және мұнайхимиялық салалары сулы ортаға онда мүлдем кездеспейтін немесе қалыпты концентрациясын жоғарылатып жіберетін, сулы ортаның сапасын нашарлатуға әсер ... ... өмір сүру ... бері табиғи оратға органикалық заттардың үлкен мөлшері енгізілді. Зиянды химиялық элементтер мен заттар су қоймаларына түсіп оның ... ... ... ... оны ... - ішерлік және кейбір өндірістік мақсатта қолдану үшін суды арнайы терең тазарту қажеттілігі туындайды. Көптеген органикалық қоспалар ... ... ... ... ... кезінде бейтараптанбайды және тұнбаға түсіру, коагуляция және флотация әдісі сияқты дәстүрлі тазарту әдістерімен жойылмайды. Бұл суды дайындаудың ... ... ... адсорбциялық тазартуға дейін сатысын енгізу керек болады. Ереже бойынша, бұл саты суды тазартудың технологиялық процесінде қорытынды сат болып табылады.Адсорбциялық әдіс ... ... ... Ол ... ... ... түрлі қалдық концентрацияда олардың химиялық тұрақтылықтарына қарамастан ... ... Осы ... ... ... ... Бұл ... ауыз суды жергілікті тазартуға арналған фильтр - ... ... даму ... ... ... және бұл ... өте ...
Адсорбция - Адсорбция процесінің каталитикалық реакцияардағы маңызы ерекше зор.
Адсорбция деп ... ... ... ... не ... дененің беттік қабатына өздігінен сіңірілетін физика - ... ... ... ... пен адсорбенттің сорбциялық әрекеттесулеріне байланысты түтрлі физикалық адсорбцияға, активтелген адсорбция және хемосорбцияға ажыратылады. Физикалық адсорбция Ван-дер-Ваальс молекулааралық әрекеттесу күштерімен ... ... ... ... ... ... және адсорбциялық төмен жылуға ие болады - бірнеше ... ... ... ... ... ... мөлшеріне сәйкес келеді.
Адсорбция молекулярлы өтеді, яғни,диисоцияцияланбаған күйдегі қосылыстармен адсорбцияланады. Физикалық адсорбция бу ... ... ... заттарға тән, ал ерітіндіден адсорбцияланғанда адсорбат, адсорбит және ... ... - ... ... ... ... Белсенділендірілген адсорбция адсорбат пен адсорбенттің ерекше беттік қосылыс түзілуімен жүреді, адсорбент молекуласы адсорбат ... ... ... ... ... ... қалады. Белсенділендірілген адсорбция таңдаулы, ереже бойынша, ақырын ... ... ... адсорбциялану да жоғарылайды), қайтымсыз және жоғары жылумен сипатталады.
Хемосорбция - әдеттегі химиялық реакция, адсорбенттің бетінде өтеді және ... ... ... жылу бөле ... ... типтегі бірнеше адсорбенттердің комбинациясын пайдалану су құрамының кешенді дұрысталуын барлық көрсеткіш жағдайында жүзеге ... ... ... ... ауыз суды ... ... құрамын жоағры эффективтілігін қарап қоймай, сол секілді экономикалық жағынан пайдалы болады.
+ Көміртек сорбенттерінің сипаттамасы. ... ... - ... ... ... ... ... ортада термиялық өңдеу жолымен алынған экологиялық таза көміртек сорбенттерінің жаңа класына жатады.
Көміртек сорбенті суды ... ... ... және мұнай өнімдерінен сорбциялық тазарту үшін қолданылады, оның аналогтары болып Norit, Chemviron, Calgon Corp. Фирмалары болып табылады. ... ... ... ... техникалық сипаттамада өнім анағұрлым төмен бағаға ие болады.
Көміртек сорбенттерінің қасиеттері:
Кеуектің сомалық көлемі
0,5 - 1,5 см 3 / ... ... үшін ... ... - 150 мг / ... қоспалардың құрамы
10 - 20 % массы
Түйіршік, экструдат диаметрі,
2 - 10 ... ... ... Бір ... ... сорбенттер су дайындау процестерінде және су ағындарын органикалық заттар мен ... және ... ... ... ... бояғыштардан, ПАВ, пестицидтерден тазарту үшін, суды тазартудың биологиялық және химиялық процестерін интенсификациялау үшін қолданылады.
* Сорбенттерді дайындаудағы тасымалдаушылар ... ... ... және ион ... ... ... ... және ағын суларды, гальваникалық және электрохимиялық өндіріс ағындарындағы ауыр металдардың иондарын ... және ... ...
* ... үшін ... ... ... Судағы темір құрамын азайту үшін қолданылады.
Көміртек сорбенттерінің салыстырмалы сипаттамасы
Сорбент маркасы
Кеуек көлемі
см 3 / г
метиленкөгілдір, абсорбция мг / 100 ... ... ... ... 2 ... ... Сорбенттерді алу әдістемесі.
Сорбент алу үшін бастапқы ... ... ... ағаш (қарағай) үгінділері қолданылды. Модифицирлеуді ағаш үгінділерін модификатормен 1:1 қатынасында ... ... ... ... ... ретінде ортофосфор қышқылы ерітіндісі (10 моль/л) пайдаланылды. Алынған қоспаны периодты түрде 102-105˚С температурада 2-3 тәулік бойы тұрақты массаға дейін ... ... ... ... ... өңдеуге ұшыратты Қыздыру жылдамдығы 10 град/мин, соңғы температура 600˚С. Карбондалған өнімді дистиллденген сумен жуылып 1,5 сағ бойы 60˚С ... ... ... ...
2.2 ... ... ... ИҚ-спектроскопиялық талдауы Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ химия факультетінің инженерлік профильді лабораториядағы екі сәулелі сканирлейтін UV - 1800 Shimadzu ... ...
2.3 ... талдау.
Хромато-масс-спектрометриялық талдау Е. А. Бөкетов ... ... ... ... ... профильді лабораториядағы Agilent 7890A 5975c inert MSD аппаратында жүргізілді.
2.4 Дериватографиялық талдау.
Дериватографиялық талдау ...
2.5 ... ... ... ... Е. А. ... ... ҚарМУ химия факультетінің инженерлік профильді лабораториядағы AA140 VARIAN атомдық - ... ... ... ... ион ... ... режимде Pb2+, Cd2+, Hg+, Hg2+ зерттеу әдістері.
Сорбентті (1 г) металдың бастапқы ... мг/г, 50 мг/г, 100 мг/г) ... ... ... ... ... бастапқы рН мәнін қажет мәнге дейін (3,0 немесе 7,0) HCl және NaOH жеткізеді. рН мәндерін сандық рНметр көмегімен өлшейді. Бұл ... ... ... ... ... отыру керек. Сынамаларды анықталған уақыт аралығында 5мл - ден алып (30 мин, 45 мин, 60 мин) ... ... ... ... - ... талдау көмегімен талдайды. Араластыруды тұрақты температурада өткізді, сорбенттің ерітіндімен әрекеттесуінің ұзақтығы 4 ... ... ... - ... ... ... ... жоспарлау әдісі бойынша)

рН
уақыт, мин
Температура, К
Бастапқы метал концентрациясы, мг/г
Сорбент массасы, г
1
4
30
25
25
1
2
4
45
35
50
1
3
4
60
45
100
1
4
6
30
45
50
1
5
6
45
25
100
1
6
6
60
35
25
1
7
8
30
35
100
1
8
8
45
45
25
1
9
8
60
25
50
1
2.7 Сорбент ылғалдылығын анықтау
Ылғалдылықты анықтау әдісінің мәні кептіргіш шкафта 105-1100С ... ... ... ... ... мен ... ылғал құрамы бір сағат ішіндегі кептірген навеска массаның азаюымен есептеледі.
Ылғал құрамы (W) анықталады:
Ѡ= ... ... CT1 - ... массасының кептірген кездегі массасының азаюы, г; CT- сорбент навескасы, г.
2.8 Сорбенттегі ұшқыш заттардың шығымын ... ... ... ауа ... ... ... қыздырған кездегі ылғалсызданған сорбент массасының жойылуымен анықталады.
Сынақ нәтижелері біркелкі болып табылады, сондықтан ... ... ... ... жету үшін ... ... жылдамдығын, соғы температураны және қыздыру ұзақтығын сақтап отыру керек. Отын навескаының тотығуын азайту үшін ... ... ... оттегінің берілуіне шектеу қою керек. Бұл ұшқыш заттарды оңай жоятын, бірақ оттегі кіріп кетуіне кедергі келтіретін қырнап өңделген ... ... ... ... қолданғанда жүзеге асады.
Сыналатын сорбенттің Va,% аналитикалық сынамасынан ұшқыш заттарының шығымын анықтауды мына ... ... ... ... m1 - ... бар бос тиеглдің массасы, г; m2 - қақпағы және сынамасы бар ... ... ... ... г; m3 - ... және ... ... ұшқыш емес қалдығы бар тиеглдің массасы , г; Wa - аналитикалық сынамадағы ылғалдың массалық ... %, ... ... ... ... ... ... мен ерітінділер.
Қолданылған реактивтер квалификациясына ие ... ... үшін ... құралдар мен реактивтер пайдаланылды:
Электронды таразы
ММ-5 магниттік араластырғыш;
ТУ6-09-1181 Индикаторлы ... ... ... 10 ... ... ТІЗІМІ
* http://www.enviro-chemie.ru/public/farm.htm]
* Эппель С.А., Бабиков А.Ф., Кочеткова Р.П. Гидродинамика и явления переноса в двухфазных ... ... ... ... ... ... 1989. С.54.
* ... С.В., Кузнецова Е.В., Берзун Ю.С., Рубинская Э.В. Применение окислительных методов для ... ... вод ... и нефтехимических производств. М.: ЦНИИТЭНефте-хим,1987.
* Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка ... вод в ... ... Л.: ... 1977.
* ... А.М. Обесфеноливание сточных вод коксохимических заводов. М., , 1968. 212с
* Проскуряков В.А., ... Л.И. ... ... вод в ... ... Л.: ... 1977.
* Галуткина К.А., Немченко А.Г., Рубинская Э.В. и др. Использование метода химического окисления в процессе очистки сточных вод ... и ... ... ... обзор. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1979.
* Разумовский С.Д., Зайков Г.Е. Озон и его реакция с органическими соединениями. М.: Химия, ... ... А.В. ... ... вод и ... ... в ... промышленности. М.,

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ағаш сорбенттердегі ауыр металдар (Pb II, Hg I, Hg II, Cd II) сорбциясы56 бет
Катион4 бет
Катиондарды топтарға бөлу3 бет
"Ауыл шаруашылығы және орман ағаштарын дайындайтын тракторлардың, тiркемелер мен машиналардың қауiпсiздiгiне қойылатын талаптар" техникалық регламентi40 бет
5-7 сынып оқушыларына технология сабақтарында ағашты өңдеудің әдістемесі69 бет
Алматы қаласының кейбір ағаш өсімдіктерінің салыстырмалы экологиялық ерекшеліктері27 бет
Арпаның қатты немесе тас қаракүйесі8 бет
Ауыр металдардың миграциясының өсімдіктердің өсу параметріне әсерін анықтау58 бет
Ауыр металдардың шымкент қаласының территориясында33 бет
Ауыр металдардың экожүйелерге таралуы және оның дәрілік өсімдіктердің өсу параметріне әсері47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь