Қонақ үйінің жұмысын автоматттандыр

Кіріспе

Бізді қоршаған әлемде айналып жүретін ақпараттар тасқыны өте үлкен. Уақыт өткен сайын олар көбейеді. Сондықтан кез-келген үлкен де, кіші-гірім болса да, ұйымда эффективті жұмысты қамтамасыз ететін деректермен басқаруды ұйымдастырудың мәселесі туады. Кейбір ұйымдар ол үшін бумалары бар шкафтарды қолданады, бірақ-та көпшілігі компьютерленген әдістерді жоғары бағалайды – үлкен көлемді мәліметтерді эффективті сақтауға, құрастыруға және жүйелеуге мүмкіндік беретін деректер базасы. Бүгін көпшілік қаражаттық, өнеркәсіптік, сауда және тағы басқа ұйымдардың жұмыстарын деректер базасыз ұсыну қиын. Деректер базасы жоқ болған жағдайда біз информациялық тасқын астында қалушы едік.
Бар информацияны компьютерлік негізге ауыстырудың көптеген салмақты себептері бар. Казіргі кезде информацияны ЭЕМ-де файлда сақтау қағазда сақтау бағасынан арзан. Деректер базасы информацияны сақтауға, жүйелеуге және қолданушыға оптималды әдіспен алып шығуға мүмкіндік береді. Клиент/серверлік технологияларды қолдану мәндік құралдарды сақтауға, ал ең негізгісі - ол керек информацияны алу үшін уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар баруды және жүргізуді ыңғайлатады, өйткені олар деректерді кешендік өндеуге және оларды орталықтай сақтауға негізделінген. ЭЕМ кез-келген форматты сақтауға мүмкіндік береді: тексті, сызбалар, қолмен жазылған нұсқадағы мәліметтерді, фотографияларды, дабысты және т.б.
Қазіргі уақытта кез келген ақпараттық технологияның жаппай технологиялық құрауышы компьютер болып табылады. Сонымен қатар заманымызға байланысты көптеген жұмыстарды жеңілдету үшін әр-түрлі бағдарламаларды қолданамыз. Мұнда белгілі бір мәліметтер қорын автоматтандырамыз. Мәліметтер қоры дегеніміз не? Ол ақпараттық жүйенің негізгі объектілерінің және олардың қасиеттерінің арасындағы байланыстардың жиынтығы болып келеді. Мәліметтер қоры жергілікті (клиенттің және бағдарлама орындалатын компьютерінде орнатылған) және жойылған (қашықтықтағы компьютердегі серверде орнатылған) болып бөлінеді. Серверлік мәліметтер қоры қашықтағы компьютерде орналасады және серверлік бағдарламалық жасақтама бағдарламалық жасақтама басқару негізінде жұмыс атқарады. Оның ең басты ерекшеліктері бір мәліметтер қоры мен бірнеше қолданушының жұмыс істеуін жатқызуға болады. Сондай-ақ желіге минималды жүктеме іске асырылады. МҚ Delphi-дің түп тамыры болып табылады.
Осындай сақталған үлкен көлемді информацияны қолдану үшін жүйелік құрылғылардың, деректерді тасымалдау құралдардың, жадының дамуынан басқа адам-ЭЕМ диалогын қамтамасыздандыратын құралдар қажет, олар қолданушыға сұрауларды енгізуге, файлдарды оқуға, сақталған деректерді модификациялауға, жаңа деректерді қосуға немесе сақталған деректер негізінде шешімдерді қабылдауға мүмкндік береді. Осы функцияларды қамтамасыздандыру үшін арнайы құралдар әзірленген – деректер базасын басқару жүйесі (ДББЖ). Казіргі ДББЖ- ол деректер базасымен көпқолданушылық басқару жүйесі, олар бір немесе бір уақытта жиынмен жұмыс істеп отырған қолданушылардың массивтік информациясын басқаруға мамандандырылған.
Дипломдық жұмыстың зерттеу пәні, негізі информациялық және компьютерлік технология аймағындағы казіргі кездегі жетулерді енгізу болатын процестерді автоматизациялау болып табылады.
Берілген дипломдық жұмыстың практикалық мәнінің құрылымы, оқу бөлімінінің секретаріне өзінің жұмыс орынын автоматтандыруға көмектесетін компьютерлік жүйені әзірлеуді кірістіреді.
Ақпараттық технологияның дамыған заманында компьютерлендіру қоғамның барлық салаларын қамтыды. Осыған орай дипломдық жобамның тақырыбы қонақ үйінің жұмысын автоматтандыру болып табылады.
Әртүрлі ұйымдардың табысты жұмыс жасауы үшін ақпаратты жүйенің дамығанын талап етеді. Сонда сол деректермен автоматтандырылған жинауды, өңдеуді және монипуляциялауды іске асырады.
Мәліметтер базасы деп, деректердің электрондық сақтаушысын айтады. Оларға қатынас, бір немесе бірнеше компьютерлер көмегімен іске асады. Әдетте деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге ыңғайлы, тез кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Деректер базасындағы ақпарат :
• қайшылықсыз
• артықсыз
• тұтас
болуы керек.
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға, толтыруға, жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
DELPHI жүйесі деректер базасын басқару жүйесі болып табылмайды, егер сөздің тура мағынасын алатын болсақ, бірақ толық МББЖ ( мәліметтер базасын басқару жүйесі) мүмкіндіктеріне ие. Ұсынылып отырған DELPHI құралы локальдік және тораптық деректер базасын құрып, және оның ішінде жұмыс істеуге және кез-келген деректер базасымен жұмыс істей алатын қолданба құруға мүмкіндік береді .
Локальді МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің деректер базасында орналасады. Егер бір мәліметтер базасына бірнеше қолданушылар бір мезгілде қатынас жасаса, әрбір қолданушының компьютерінде өзінің локальді МББЖ-нің көшірмесі болуы керек.
Тораптық МББЖ-ге файл-серверлік, клиент-серверлік, бөлінген МББЖ-лар жатады. Осы жүйенің негізгі атрибуты болып, торап саналады. Торап−бірнеше компьютерлерді байланастырып, бір дерекпен бірнеше қолданушылардың корпоративті жұмысын қамтамасыз етеді.
Көпқолданбалы МББЖ ақпараттық жүйе құруға мүмкіндік береді. Көпқолданбалы МББЖ-леріне: Oracle,Informix, SyBase, Microsoft SQL Server, InterBase және т.б жатады.
DELPHI-ді кәдімгі МББЖ деп айтуға, оның өзінің кестелік форматының болмауы ( деректерді сипаттау тілі ) бөгет жасайды. Сондықтан ол басқа МББЖ кестелік форматын қолданады. Мысалы: dBase , Paradox , InterBase .
Бұны бірақ та жетіспеушілігі деп те айтуға болмайды, себебі аталған форматтар өздерін жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті. Сонда да DELPHI мүмкіншіліктері арнайы МББЖ мүмкіншіліктерінен қалыспайды, кей-кезде олардан асып та тұрады.
Қолданылған әдебиеттер

1. К. Дейт «Введение в системы управления базами данных», БИНОМ, Москва, 1999 г.
2. В. М. Стриганов и др. «Библиотечно-библиографическая классификация», Книга, Москва, 1986 г.
3. М. А. Аппак «Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ», Радио и связь, Москва, 1989 г.
4. В. Л. Бройдо, В. С. Крылова «Научные основы организации управления и построения АСУ», Высшая школа, Москва, 1990 г.
5. А. Ф. Иоффе «Персональные ЭВМ в организационном управлении», Наука, Москва, 1988 г.
6. ГОСТ 12.2.032 78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
7. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
8. ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия.
9. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.
10. Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128 с.
11. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 с.
12. Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
13. Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного предприятия (ERP): учебное пособие. – Новосибирск – 2004. – 219 с.
14. Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие 8.0): http://itland.ru/
        
        Реферат
Дипломдық жобаның тақырыбы «Қонақ үйінің жұмысын автоматттандыру».
Дипломдық жоба 80 беттен, 14 суреттен, 15 кестеден, 2 ... ҮЙ, АЖО, ... ... ТЕХНОЛОГИЯ, ПРОЦЕСС,
АВТОМАТТАНДЫРУ, ҚҰЖАТАЛМАСУ, ЖҮЙЕ, ҚҰЖАТ
Қазақстан халықаралық дәрежеде қонақ күту ... ... ... ... үй ... ... ... стандарттарға сәйкес келуі үшін
онда іскерлік жұмыстар жүргізілуі тиіс, ақпараттық технологиялар талаптарын
қанағаттандыруы және ... ... де ... ... жұмыс орындары да автоматтандырылуы тиіс.
Осы дипломдық жұмыста қонақ үй ... АЖО ... ... ... ... ... ... тасқыны өте үлкен.
Уақыт өткен сайын олар көбейеді. Сондықтан кез-келген үлкен де, кіші-гірім
болса да, ұйымда ... ... ... ететін деректермен басқаруды
ұйымдастырудың мәселесі туады. Кейбір ұйымдар ол үшін ... ... ... ... ... ... ... жоғары
бағалайды – үлкен көлемді мәліметтерді эффективті ... ... ... ... ... деректер базасы. Бүгін көпшілік
қаражаттық, өнеркәсіптік, ... және тағы ... ... ... ... ұсыну қиын. Деректер базасы жоқ болған жағдайда біз
информациялық ... ... ... ... ... компьютерлік негізге ауыстырудың көптеген салмақты
себептері бар. Казіргі ... ... ... ... ... ... ... арзан. Деректер базасы информацияны ... ... ... оптималды әдіспен алып шығуға мүмкіндік береді.
Клиент/серверлік технологияларды қолдану ... ... ... ал ... - ол керек информацияны алу үшін уақытты үнемдеуге ... ... ... баруды және жүргізуді ыңғайлатады, өйткені ... ... ... және ... ... ... ... кез-келген форматты сақтауға мүмкіндік береді: тексті, сызбалар, қолмен
жазылған нұсқадағы мәліметтерді, фотографияларды, дабысты және т.б.
Қазіргі ... кез ... ... ... ... ... ... болып табылады. Сонымен қатар заманымызға
байланысты көптеген жұмыстарды жеңілдету үшін ... ... ... ... бір мәліметтер қорын автоматтандырамыз.
Мәліметтер қоры дегеніміз не? Ол ... ... ... ... ... ... ... байланыстардың жиынтығы болып келеді.
Мәліметтер қоры жергілікті (клиенттің және ... ... ... және ... ... ... ... болып бөлінеді. Серверлік мәліметтер қоры қашықтағы
компьютерде орналасады және серверлік бағдарламалық жасақтама бағдарламалық
жасақтама басқару ... ... ... Оның ең басты ерекшеліктері
бір ... қоры мен ... ... ... істеуін жатқызуға
болады. Сондай-ақ желіге минималды жүктеме іске асырылады. МҚ ... ... ... ... ... ... ... информацияны қолдану үшін жүйелік
құрылғылардың, деректерді тасымалдау құралдардың, жадының дамуынан басқа
адам-ЭЕМ диалогын ... ... ... олар ... енгізуге, файлдарды оқуға, сақталған ... жаңа ... ... ... ... деректер
негізінде шешімдерді қабылдауға мүмкндік ... Осы ... үшін ... ... ...... ... жүйесі (ДББЖ). Казіргі ДББЖ- ол деректер базасымен көпқолданушылық
басқару жүйесі, олар бір ... бір ... ... ... ... ... ... информациясын басқаруға мамандандырылған.
Дипломдық жұмыстың зерттеу ... ... ... ... ... аймағындағы казіргі кездегі ... ... ... ... ... ... дипломдық жұмыстың практикалық мәнінің құрылымы, оқу
бөлімінінің секретаріне өзінің ... ... ... ... жүйені әзірлеуді кірістіреді.
Ақпараттық технологияның дамыған заманында компьютерлендіру қоғамның
барлық ... ... ... орай ... ... ... ... жұмысын автоматтандыру болып табылады.
Әртүрлі ұйымдардың табысты жұмыс ... үшін ... ... ... етеді. Сонда сол деректермен ... ... және ... іске ... ... деп, ... ... сақтаушысын айтады.
Оларға қатынас, бір немесе ... ... ... іске ... деректер базасы деректерді сақтау үшін жасалады.
Мәліметтер базасы – ... ... және де ... ... кіруді қамтамасыз етеді. Мәліметтер базасы өзінен белгілі бір
ережелерге сай ... ... ... ... ... ... :
• қайшылықсыз
• артықсыз
• тұтас
болуы керек.
Мәліметтер базасын басқару жүйесі деректер базасын құруға, толтыруға,
жаңартқанға, жоюға арналған программалық жабдық болып табылады.
DELPHI ... ... ... басқару жүйесі болып табылмайды, егер
сөздің тура мағынасын алатын болсақ, бірақ толық МББЖ ( мәліметтер базасын
басқару ... ... ие. ... ... DELPHI ... және ... ... базасын құрып, және оның ішінде жұмыс
істеуге және кез-келген деректер базасымен жұмыс ... ... ... ... ... .
Локальді МББЖ барлық бөліктері қолданушы компьютерінің ... ... Егер бір ... ... ... ... ... қатынас жасаса, әрбір қолданушының компьютерінде өзінің локальді
МББЖ-нің көшірмесі болуы керек.
Тораптық МББЖ-ге файл-серверлік, клиент-серверлік, ... ... Осы ... негізгі атрибуты болып, торап саналады. Торап−бірнеше
компьютерлерді байланастырып, бір ... ... ... ... ... ... МББЖ ... жүйе құруға мүмкіндік береді.
Көпқолданбалы МББЖ-леріне: Oracle,Informix, SyBase, ... SQL ... және т.б ... ... МББЖ деп айтуға, оның өзінің кестелік форматының
болмауы ( деректерді ... тілі ) ... ... ... ол басқа МББЖ
кестелік форматын қолданады. Мысалы: dBase , Paradox , InterBase .
Бұны бірақ та жетіспеушілігі деп те ... ... ... ... ... жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті. Сонда да DELPHI
мүмкіншіліктері ... МББЖ ... ... кей-кезде
олардан асып та тұрады.
1 Сұрақ жағдайы
Шәкәрім атындағы Семей ... ... және ... ... ... ... (айы)
Құжаталмасу мәселесi ... ... ... ... ... ... көп ... жатыр. Белгiлi-бiр
құрылымның, ұжымның құжат ағындарын ... ... ... жүйе құру ... ... сол ... ... жоғарылатуға арналған негiзгi фактор болып табылады. Кез-
келген мекемеде эксперттердiң бағалауы бойынша, ... ... ... ... жүйесiнiң болмауы оның құжат айналымының 10%-ға ... ... ... ... мен ... ... даму деңгейi бұл
мәселенi компьютерлiк ақпараттық технологияларды қолданып ... ... ... ... ... ... еңгiзудiң екi бағыты қолданысқа ие
болды: отандық және батыстық. Құжаттармен жұмыс iстеудiң Қазақстандық
тәсiлдерiнiң негiзгi ... атап ... ... ... ... принциппен жүргiзiледi, яғни
жетекшiден орындаушыға немесе керiсiнше ... ... ... қолданылады: ол орындаушыдан орындаушыға ауысып
отырады. [2].
2 Қазақстанда құжат ... ... ... ... бұл ... жөнiндегi ақпарат жинағыш болып табылады. Сонымен,
құжаталмасу және ... ... ... іске асыру үшiн осы
құжаттардың мазмұнын түсiнбейтiн, оған ... ... жоқ ... iс-
жүргiзушi маман отырады. Мұндай тәжiрибе Батыста қолданылмайды. [1].
3 Ұйымдар мен олардың арасында құжаттардың алмасуы Қазақстандық ... ... ... қана емес ... стандарттарға
(МЕСТ) бағынады, өйткенi осындай жүйелерге тапсырыс берушiлердiң көпшiлiгi
мемлекеттiк құрылымдар. ... ... және ... ... кең ... ... кәсiпорындардың көпшiлiгi құжаталмасуды әлi күнге қағаз
жүзiнде орындап келедi. Батыста iс-жүргiзу және құжаталмасу көп уақыттан
берi ... ... ... Жүйе ... ... ... ... мәліметтерді бірдей қолдану, “жариялау” тақтасы, талқыланатын
форумдар және т.б) үшін ... ... ... ... етіп ... қажет. Осылайша қарастырылатын жүйе бизнес-
процестерді және ... ... ... ... ... асырудан басқа, қосымшаларды ұжымдық қолдану мүмкіндіктеріне ие болу
керек. Олардың айрықшаланатын ... ... ... ... ... қозғайды, сонымен қатар жұмыстың жүру ... ... оны ... ... ... Бұл ... ... заманғы өнеркәсіп
ісі үшін ... ... ... ... дәстүрлік жүйесі
көрсетілген функцияларға ие емес. Керісінше, құжаталмасу жүйесі өңдеу
нысандарының ... ... ... анықталған технология
бойынша әртүрлі орындаушы группалар арасында бере алатындай, ... ... ... оның ... бойынша жүруінен ауытқуын
анықтайтындай, процестің жалпы аяқталуына осы ауытқулардың әсерін ... етіп ... ... ... ... процесін басқару тура
оперативті түрде болу қажет; бұл құжаттардың өңделу ретіне қолданушылардың
еңгізген өзгертулері тез және ... ... ... ... ... жүру процесінің нақты еңгізілген өзгертулері және орындаушының
аты ... ... ... дәл тіркеледі. Орындаушының әрекетін толық
бақылау жағдайларында осының арқасында ... ... ... және ... ... ... мәлімет беруді ұйымдастыруды
қамтамасыз етеді.
Осындай жақындықтың ерекшелігі көрініп тұр. Біріншіден, ... ... ... ие жұмыстың ағымын басқару жүйесін еңгізу,
бақылау функциясын сәйкесінше жүйе, ... және ... ... ... ... қайта бөлуді, шығармашылық мақсаттарды шешу ... ... ... ... ... ... [3].
Екіншіден, жұмысты орындауды басқару есебі ... ... ... ... ... басқару мақсатын іске асыруға субъективтік
фактордың әсерін ... ... ... ... ... ... ... болуы және т.б) шектейді. Үшіншіден, көрсетілген
функция кәсіпорынның әр ... ісін ... ... яғни ... ... жұмысының көптілігін, оның іскерлігін, берілген
есепті шешу үшін өзінің күшін ... ... ... мәлімет
береді.
Сонымен қатар басқарушы орындаушы ісінің әртүрлі аспектілерін және
құжаттарды өңдеудің нәтижелерін сипаттайтын статистикалық және ... ... ... ... ... ұжымдық түрде қарапайым әдіспен басқарылатындай етіп
құрылуы қажет. Құжатайналымын конфиденциалды ... ... үшін ... аяқталған құралдар жиынынан ... ... ... ... қосымша жөндеулерді сұрамау керек.
Жүйе электрондық және кәдімгі (қағаздық) құжаттардың бірге қолданылуын
қамтамасыз етуі керек. Қолданушыдан да, ... да ... ... ... облысында арнайы дайындықты және кез-келген ғылыми
методиканы қажет етпейді. Құжатты өңдеу процесін жүйемен дұрыс жоспарлау
үшін ... ... ... ... ... ... ... таңдау кезінде маңызды критериялардың бірі болып ... ... ... таңдау болып табылады. Көріп
тұрғанымыздай жүйе таңымал және көп қолданылатын ... ... ... ... ... ... (MS ... MS
Office) компаниясының жүйелік және қолданушылық программалық негізін үнемі
қолданатындықтан ... ... ... салымдардың үнемделуіне
әкеледі. Осылайша арзан бағаға алынған программалық өнімге ие электрондық
құжатайналым жүйесі бірыңғай және ... ... ... ... ... ... құрылымның өзгеруінен, кәсіпорынның
көлемінен және басқару процестерін жаңарту кезінде пайда болуы ... ... ... ... ... ... жүйесінің қайтадан жөнделуін сұрамау
керек. Жүйенің енуі келесі сценаридің ... ... ... «толық»
немесе этап бойынша, яғни ең басында іс жүргізу жұмысының ... ... және ... ... ... ... ... Бұндай жүйе қиын емес процедураларды орындағаннан ... ... ... ... ... ... тез ... көрсетеді.
Жүйені алғаш рет орнатқан кезде қымбат болып табылатын алдын-ала жобалауды
қажет етпейді, себебі ... ... ... де ... ... ... және ... басқарудың қолайлығы, жылдам және
қолданушылардың мәліметтерге тез қол ... ... ... ... ... іске ... керек.
Жүйе құжаттың барлық өзгертулерден өткен түрлерін сақтау керек. Осының
арқасында қажет болған кезде ... жүру ... ... үлгі ... ... бастапқы текстерді тез арада қалпына келтіруге болады [5]. ... ... ... құрылғының мүмкіндіктерімен шектеледі және қазіргі
заманғы желілік технологияларды қолданған ... жүйе ... ... ... ... мекемелердің құжаттарын сақтай алады.
Құжатайналым жүйесі арнайы архивтік болып ... ... ... емес кәсіпорын үшін (мысалы, 16 GB-қа дейін Microsoft BackOffice
үшін) көп сақталған мәліметтер архивтік болып ... ... ... үшін ... функцияларды қамтамасыз етеді (мәліметтердің тіркелуі,
өңдеу механизмі). Әдетте қажет болған жағдайда ... ... ... және ... ... ... ... құжат, өзінің белсенді фазасының қызмет ету ... ... ... ... ... жүйеге ұзақ уақыт сақталу үшін
берілуі мүмкін (мысалы, DOCS Open-ге, Excalibur және т.б.) ... ... ... ... ... ... және
орындаушылармен берілген өзінің деңгейінде белгілі-бір бостандықпен шешім
қабылдау арқылы ... ... ... алатын және орындай
алатын функцияға ие болу керек [5]. Өңдеу процестерін ... ... ... ... бақылау) қарапайым және CASE-жүйесінің кейбір
қасиеттеріне ие түсінікті ... ... ... жүреді. Бұл
еңгізуді, алдын-ала сатып алуды арзандатады және де мәліметтерді жобалаудың
программалық құралдарын меңгеруді қажет етпейді. Жүйе ... ... ... қалпына қайта келетіндей болу керек, яғни осы арқылы
жұмыс ретіне өзгерістерді және ... ... ... ... ... ... ... барлық жүйе масштабында және оның ... ... ... және ... Әр ... ... ... қолданушылармен құжатты бірге, көп этапты өңдеу олардың тікелей
қатысуын және ... ... ... ... ... жүйенің әрқайсысы
өзінің жұмысының уақытында орындалуын қадағалайды.
Мәліметтерді ... ... ... Барлық құжаттар, олардың
өңделу ережелері, жіберу маршруттары және ... ... ... ... қажет. Басқаша айтқанда жүйе кепілді тұрақтылық үшін
қабылданған қорғаныс стандартын ... ... ... Windows ... С2-класы), сонымен қатар қазіргі заманғы криптографикалық
қорғаныс және «электронды қол қою» құралдар тәсілі қолданылуы ... ... ... ... жоба ... ... ... Т.Б.
(қолы) ... ... ... ... үй ... тек ... ғана емес, күллі әлемнің алға қояр
нысаны деп атйуға болады. Қонақ үй еліміздің көз ... ... ... ... Қонақ үйлер мемлекеттің аумағындағы қолайлы жерге
орналасуы қажет, ол жерден демалуышылар елдің көрнекі жерлерін ... ... ... автоматтандырылған жүйелердің аппараттық құрылымына
мыналар кіреді: есептеуіш техника құралдары; телекоммуникация және ... ... ... ... автоматтандыратын құрылғылар:
автоматтар, сауда жүйесінің, пластикалық картешкелердің терминдары; ақша
қаражатымен жұмыс істеуді автоматтандыратын құралдар.
ИЖ ... ... ... ... автоматтандырылған жұмыс
орындар көбінесе ... ... ... ... және ... ... қатысты болады.
Сондықтан АЖО ... ... ... сақтайтын, өндейтін және
шығаратын техникалық құралдардың, функционалдық құрылғылар ... және т.б. ... ... ... ... ескерілетін, «Қонақ үйі» ұйымдастырушысының АЖО
ерекшеліктеріне мыналар жатады: ... ... ... ... қатан
құжаттармен жұмыс істеу, сонымен қатар керек деректерді сәйкес жерде
баспаға ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде күшті жақтары және
бірнеше ... ... ... ... ... ... жоқ. ... қонақ үйінің стратегиясы дұрыс таңдалған ... ... ... ... ... және ... ... үшін
шығындар калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін шығындар
сметасы ... ... ... ... құрылады: материалдық
шығындар, еңбекке төлеу фонды, әлеуметтік ... ... ... ... шығындар.
Бұл бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады: тікелей материалды
шығындар, ... ... ... ... шығындар, байланыс
қызметтеріне төлемдер, басқа ұйымдардың қызметін қолдануға кеткен ... және ... ... ... ... ... шығынның есебі нормативтік уақытпен анықталады, ... ... ... ... ... ... уакытты анықтайды.
Комплексті тапсырма индексі немесе жүйелілік:
3 - Өңдеудің ақпараттық іздеу тапсырмасы және ... ... ... ақпаратты іздеу, анықтамалық ақпаратты ... ... ... дәрежесі:
В – типтік жобаны шешуде олардың өзгерісі кезінде қолданатын жобаның
өңделуі.
Алгоритм күрделілігі:
3 – стандартты ... ... ... ... және ... ... және логикалық әдісті қолдануды қарастырмайды.
Жобалау процессі келесі этаптарға бөлінеді:
1) техникалық жоба;
2) жұмыстық жоба.
Экономикалық ... ... ... ... ... ... жоба» сатысындағы жұмысты орындау кезіндегі уақыт шығыны;
← «Жұмыс ... ... ... орындау кезіндегі уақыт шығыны;
← Жұмыстың еңбек мөлшерінің барлық ... ... және ... ... ... ... ... типтік шешімдерді, типтік программаларды, стандарттық
модульдерді ... ... ... ... ... программалық қамсыздандыру және
оларға кіретіндері:
← Программалық қамсыздандыруда көлем инвестициясын есептеу;
← Еңбек ақы қорының есебі;
... ... ... ... ... ... ... барлық есебі және салыстырмалы ... ... ... ... шешу үшін аз уақыттың ішінде
дербес компьютерлер сатып алынуы қажет. Осы ... ... ... ... ... сипаттамаларға ие болуы шарт: ... ... ... ету. Осы қойылған талаптар жобаланып отырған
жүйенің экономикалық тиімді ... ... ... ... ... ... тек қана ой қабілеттерін қажет ... оған қоса ... және ... ... да қажет етеді. Жоба
құрушылар осы және басқа да жұмыстардың орындалу процестерін экономикалық
тиімді ... шеше ... ... Бұл ... ... орнын қаптаған
қағаздардан (құжаттарды ... ... ... ... қана ... және еңбектік шығындарды азайту талап етіледі.
Қазір экономиканың ... ... ... ... ... ... ... Ақпаратты тез уақытта алу электронды
жабдықтардың қолданылуына байланысты. Осы жобаның өзі ... ... ... ... ... жұмысынан босатады. Осыдан әрі мен,
енгізілетін ... ... ... ... ... ... ... (енгізгенге
дейін):
Жұмысшылар саны 3 адам
־ Электроэнергия шығындары 1500 ... ... үшін бір ... ... 1524600 ... Техникалық жабдықтар кешені
־ Жалпы шығындар 1524600 теңге
Салыстырмалы техникалық- экономикалық ... ... саны |1 ... ... ... | ... үшін бір |649200 теңге ... ... | ... ... |62000 ... ... | ... ... | ... |54450 ... ... |3073 ... ... |3073 ... ... ... |649200 ... |
3 Аналитикалық бөлім. Ақпараттың туындауы
ХХ ... соңы ... ... ... ақпараттық
дәуірге өтуімен ерекшеленеді.
Жоғары білім беру жүйесіндегі компьютерлік жүйелердің рөлі ... ... ... адам мен ... ... ... өзара
қарым–қатынасын қалыптастырудағы ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... негізгі құрастырушысы
ретіндегі ... ... ... ... ... пән студенттерді ақпараттық қоғамдағы өмір талаптарына сай
дайындауда ... рөл ... ... ... ... үшін кәсіптік
ақпараттық технологиялармен жұмыс істеп үйрену аса қажет.
Оқытудың негізгі мақсаты ... оқу ... ... ... өз бетінше тиімді ... алу. ... ... ... және ... аспектілерін
қалыптастыруға бағытталған. Мұндай ... ... ... ... мен ... туындайды.
Ол компьютерді оқу құралы ретінде студенттердің оқу-танымдық қызметіне
тұрақты пайдалануын көздейді.
Біздің мақсатымыз - ... ... ... ... ... нақты
сұрақтарды шешу үшін ақпараттық технологиялар негіздерін үйрету.
"Ақпарат" сөзі латын ... ... ... ... ... ... береді. Ақпарат -адамнан да ерте тұған құбылыс.Адам өзінің
алғашқы қадамынан бастап–ақ ақпатартты беру мен ... жаңа ... және ... Қазіргі кезде ақпарат адам өміріне, ғылымның әртүрлі
салаларына  кеңінен енді. Әсіресе ... ... ... ... информатика және т.б. ғылым салаларында кеңінен қолданылуда.
Бірақ ақпарат ұғымы әр ғылым саласында әр ... ... ... ... ... алғанда, ақпарат әр түрлі заттар мен қоршаған ортаның әсері
болып ... Яғни ол ... ... ... де, ақпарат өзімізді қоршаған
ортамыздың нақтылы немесе қиялдағы бейнесі болып табылады. Ақпарат адамның
өзінің басында ... ... ... ... тууы ... тек ... әсерлерден ғана алынып қоймай, адам миы қабылдаған
деректерін өңдеуден де алынадыСондықтан да ... ... бір ... ... ... ... күнделікті өмірден алынатынына және
пайдаланылатындығына сүйене ... ... жуық ... ... ... алу ... - ... қоршаған дүниенің құбылыстары мен
объектілерінің қасиеттері, ... ... ... ... ... ... ... мен деректер алу.
Ақпарат - белгілі бір нәрсе (адам, ... зат, ... және ... таңбалар мен сигналдар түрінде берілетін мәліметтер тобы.
Философиялық түсінік бойынша ақпарат дегеніміз нақты ... ... ... ... ... және хабарламалардың көмегімен ... ... ... ... ... ... ... болады.
Ақпарат материя және энергиялармен қатар бізді қоршаған ортаның
фундаментальды ... ... ... ... ... ынталандырған есептеуіш
техникасының дамуына байланысты ... ... ... ... ... ... комплексі – информатика пайда болды.
Информатика- ақпаратты алудың, сақтаудың, жаңартудың, тарату мен
пайдаланудың ... ... ... ... ақпаратты сақтау мен ... ... ... шыққанда , яғни біздің ғасырымыздың ортасында ... ... ... ... ... басталы.
Информатика әрекеттің сегіз негізгі бағыттарын қамтитын ... ... ... ... 3.1 ... ... ... мәселелері :
-кез-келген табиғаттағы ақпараттық процестерді зерттеу;
-ақпараттық техниканы жасау және ... ... ... базасында ақпараттарды өңдеудің жаңаша технологиясын
жасау;
-компьютерлік техника мен технологияны жасау мен ... ... ... барлық саласында тиәмді пайдаланудың ғылыми және
инженерлік проблемаларын шешу.
Ақпараттың мынадай түрлерін немесе ... ... ... ... ... қабылдау тәсілі бойынша.
Адамзатта бес сезім мүшесі бар:
·  көз; көз көмегімен адамдар түстерді ажырата алады, мәтіндік, сандық ... ... ... ақпараттарды қабылдай алады;
·   есту; құлақ ... ... ... – сөзді, әуенді, дыбыстық
сигналдарды, шуды қабылдай алады;
·   иіс сезу; адамдар танау ... ... ... ... ... ... ... тілдің дәм сезу рецепторлары заттардың дәмі - ащы, ... ... ... ... ... алу ... ... саусақпен (немесе жай терімен) сипау арқылы заттың температурасы - оның
ыстық немесе суық, сапасы жағынан жұмсақ ... ... ... сезіне
алады.
Адам сыртқы орта жайлы ақпараттарды өзінің сезім ... ... ... жүзінде адам ақпараттың 90%-ын көзбен (визуалды), ... ... ... және тек 1% ... ... ... мүшелері
(иіс сезу, дәм сезу, ) арқылы қабылдайды.  
Осы сезім ... ... ... миға ... ... болғандықтан,
сезім мүшелері талдаушы /анализатор/ деп аталады.
Компьютер адамға  мәтіндік,  сандық,  графикалық ақпараттарды ... ... ... ... ... ... түрі бойынша.
Біз тек техникалық құрылғылар (жекелікте, компьютер) "түсінетін"
 ақпараттарды ... ... ... ... ... ... шығарма,
 спектакльдегі актер репликасы,  радио арқылы берілген ауа райы. Ауызша
қарым-қатынаста (жеке ... ... ... ... ... ... берілуі) ақпарат тек сөз түрінде, ... ... ... ... ... ...  көбейту кестесі,  арифметикалық мысал,
 хоккей матчының есебі,  поездің келу уақыты және т.б. Дәл ... ... ... ... ... ұсынылуы аралас түрде қолданылады.
    Графикалық ақпарат: ... ... ...  фотобейнелер.
Ақпараттың мұндай түрде берілуі ыңғайлы, ... ... ... ... ал ... ... сөз ... берілген ақпараттан кейін оның образы
ойлау арқылы жасалады.     Сонымен ... ... ... ... берілген ақпарат туралы толық түсінік бере алмайды.  Сондықтан
ақпараттың ... ... және ... ... ... ... ...  геометриядағы есепті шешу барысында біз ... ... ... есептеулерді (сан) қолданамыз.
Музыкалық (дыбыстық) ақпарат.
Қазіргі уақытта есептеу техникасында ақпараттың ... ... ... ... негізгі болып  табылады. Бұл жүйеде түрлі-
түсті графика дыбыспен, мәтінмен,  қозғалмалы ... және ... ... ... ... қоғамдағы мәні бойынша.
Ақпараттың түрлері:
· Жеке - бұл нақты ... ... ...  интуициясы,  білу,
 эмоциясы болуы мүмкін ;
· Қоғамдық,  қоғамдық-саяси,  ғылыми-жариялық, ... біз ... ... ... ... Сонымен қатар,  бұл ... ... ... ... және ... ... және ... Күнделікті - біз қарым-қатынас барысында бір-бірімізбен алмастырылатын
ақпараттар;
· Эстетикалық - бұл көркем өнер,  музыка,  театр және сол ... ... - ... ...  техникалық,  басқарушы.
Біріншіден, адам ақпараттарды caқтaй алады. Біз кітап, ... ... ... миымызға мәлімет жинаймыз. Демек, адам миы
ақпараттарды тек қабылдап ғана қоймай, оны сақтай да алады. Адам миына ... ... ... өте ... ... оларды дәлме-дәл сақтау мүмкін
емес, яғни ... ... ... қайта айтқаныңызда, ол дәлме-дәл
болмайды. Сондықтан да ақпараттарды сақтап тұру үшін ... ... ... ... ... ... папирус, пергамент,
фотопленка, таспалар, дискілер және т.б. ... адам ... ... ... ... өз ... ... ақпараттарды біреуге айтып бере ... ... бір адам ... ... ... ал екінші адам
тыңдаушы (ақпарат қабылдаушы) болады. Кітап оқыған ... сіз ... да, aл ... ... ... табылады. Ал, оқыған кітабыңыздың
мазмұнын біреуге айтсаңыз, сіз ақпарат жолдаушы боласыз да, ал екінші ... ... ... - екі ... ... ол үшін ... және ... керек. Хабар беруге пайдаланылатын құралды ақпарат беру ... ... Оған ... ... ... ... ... құжаттар және
т.б. жатады.
Үшіншіден, адам ақпараттарды өңдей алады.
Ақпараттарды өңдеу деп бір ақпарат негізінде жаңа ... ... ... өнделгенде, оның берілу түрі, алу жолдары өзгереді,
бірақ оның мағынасы өзгермейді.
  ... ... ... ... ... сіз ... ... да
ақпараттарды өңдеу процесі жалғаса береді.
Алынған деректерді ... ... ... ... шеше ... бұрын өзінде болмаған жаңа ақпарат ала алады.
Адам өзі ... ... ... ... ... ... ... соның  нәтижесінде жаңа ақпарат құра алады.
Сонымен, адам ақпараттарды сақтай алады, өңдейді және ... ... ... адам ... да бір ... ... оны ақпараттық процесс
дейді. Ақпараттық процесті әр түрлі құрылғыларды пайдалана отырып, ... ... Ол ... ... ... ... ... дискі,
калькулятор, компьютер және тағы басқалар жатады.
Ақпараттар ... ... ... және ... ... орындалатын әрекеттер ақпараттық процестер деп
аталады.
Адам қабылдайтын ... ... ... ... ... ... мүмкін.
    Образды ақпарат деп дәм, иіс, сезім сияқты табиғи ақпарат көздерінен
алынатын ақпараттарды айтады.
Таңба ... ... ... жазу және тағы ... ... ... әртүрлі белгілерден (а, в, ".", "-" ...) тұрады. Сөздер
дыбыстық белгілерден  - ... ... ... сөз және сөйлемдер
құрастырылады. Сөз және жазу ... ... ... ... ... ... құрастырылады.
Таңба түрінде қатысуды қатынасу mілі дейді. Қатынасу тілдері табиғи
және жасанды болып бөлінеді.
Табиғи тілге кәдімгі ұлттардың жазба және ... ... ... ... ... ... ағылшын және де басқа тілдерді атауға болады.
Жасанды ... ... ... ... ... ... жатады.
Әр тілдің өзіне сәйкес алфавиттері, сөз құрастыратын белгілері
(символдары) болады. Мысалы, қазақ ... 42 ... орыс ... 33
символы, ағылшын тілінің 28 символы бар, ал морзе тілі екі-ақ ... "-" ... ... ... көп. ... екілік, сегіздік, ондық
және оналтылық. Жүйенің негізі қанша болса, ол жүйеге сонша символ енеді.
Мысалы, екілік ... тек екі ... 0 және 1 ... ... сезім мүшелері арқылы ақпараттарды өз бейнесінде (образды)
және таңба түрінде ... ... ... ... ... ... жинақтаудың, сақтаудың, шығарып берудің және өңдеудің, басқаша
айтқанда, ақпараттық процестердің нәтижесінде пайда болады.
Ақпараттық процестерді ... ... ... ... ... процестерді жүзеге асыратын негізгі ... - ... ... ... ... ... және бағдарламалық
жабдықтардың жиынын компьютер деп атайды.
Ақпараттарды ... ... ... ... дейінгі процестерді
адамның қатынасуынсыз, алдын ала жасалған бағдарлама көмегімен ... ... ... ... ... ... ... берілген мәліметтер мына түрде балуы мүмкін:
Мәтіндік ақпараттар: сандық ақпараттар, оқулық ... ... ауа ... ... ... ... алынатын хабар, көбейту кестелері,
арифметикалық мысалдар, санақ және т.б.
 Графиктік ақпараттар:    суреттер, схемалар, ... ... ... ... ... ... музыка, сөз және т.б.
ақпараттар:
Видеоақпараттар (көрініс ақпараттары): түрлі-түсті графика, фильмдер,
екі және үш өлшемді жылжымалы ... ... ... енгізу қүрылғысы - екілік кодымен кодталған ... ... ... ... ... ... компьютердің жадысы - ішкі және сыртқы болып бөлінетін мәліметтерді,
бағдарламаларды, нәтижелерді және аралық мәндерді сақтап тұруға ... ... - бұл ... өңдеуге, компьютер жұмысын басқаруға
арналған;
← шығару кұрылғысы - ... ... кері ... және ... ... ... шығарып беруге арналған;
← ақпараттық даңғылдар (магистраль) - бұл барлық кұрылғыларға ... ... ... ... ... арқылы өңделеді. Бағдарлама  есепті шешуге
арналған, компьютер біртіндеп орындай алатын командалар тобы.
Бағдарламалық жабдықтар (жасаулар) ... әр ... ... ... ... ... ... бағдарламалық жабдықтарын
бағдарламалық қамту деп те атайды. Оларға ... ... ... ... олар компьютердің барлық құрыл -ғыларының
жұмыстарын басқаруға, бағдарламалық қорларды реттеуге, мәліметтерді ... ... ... олар берілгендерді өңдеуге, әр түрлі есептерді
шешуге арналған;
-   бағдарламалаушы жүйелер, олар басқа бағдарламаларды өңдеуге, түзетуге
пайдаланылады.
Мәтіндік, ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалар - редакторлар, электрондық кестелер пайдаланылады.
Әрбір екі жыл ішінде ... ... және ... ... ... ... ... компьютерлер көптеп таралуда. "Дербес компьютер"
деп аталуының себебі, ол бір  адамның жұмыс ... ... ... ... өте көп, бірақ олардың құрылғыларының
бір-бірінен ... ... ... біз ... ... қандай құрылғылардан тұрады, ... ... ... мен ... жұмыс атқару принциптеріне
тоқталамыз.
Кез келген ... ... ... ... ... ... ... блок, монитор (экран), пернетақта бар, ал ... ... ... ... Басқа құрылғылар пайдалы міндеттер атқарады, бірақ
оларсыз да компьютер өз жұмысын атқара алады.
Компьютердің процессоры мен ... ... ... құрылғылары  оның
сыртқы кұрылғылары болып табылады. Олар: монитор, пернетақта, ... ... және т.б. ... ... ... ... процессорымен
арнайы блоктар - адаптер ... ... ... жалғасады. Мысалы,
монитор процессор мен дисплей контроллері, ал принтер порттар ... және ... ... ... ... ... - ... келіп түскен
ақпараттарды сәйкес құрылғылардың жұмыстарын басқаратын сигналдарға
аударады.
Процессор ... ... топ ... ... арқылы жалғастырылады,
оны магистраль немесе шина деп атайды (шина ... көп ... ... ... ... толығырақ
тоқталайық.
Бағдарламалық жабдықтар - ол компьютерді ... ... ... ... және ... тұрады.
Жүйелік бағдарламалардың ішінде операциялық жүйе (ОЖ) негізгі болып
табылады.
Операциялық жүйе - деректерді өңдеу арқылы компьютердің барлық жұмысын
ұйымдастыратын ... ... Ол ... ... құрылғыларының
жұмысын басқарады, компьютер құрылғыларының бір - бірімен байланысын және
компьютер мен адам арасындағы ... ... ... операциялық жүйе - әмбебап жүйе, оны әртүрлі типтегі компьютерлерге,
компьютерге қосылатын қосымша құрылғыларға баптауға ... жеке ... ... жүйесі төмендегі міндеттерді орындайды:
- компьютер қорларын: жадтың, процессорлардың, ... ... ... ... ... ... ... етеді;
- компьютер мен адам арасындағы қарым - қатынасты
ұйымдастырады.
Сурет 3.2 Бағдарламалық ... ... өте көп. ... аз уақыт бұрын компьютерлер  МS DOS
операциялық жүйесін пайдаланған. Қазіргі кезде кең ... ... ... ... ... ... 4.0, ... WindowsXP, OS/2, UNIX,Lunix және тағы басқалар.
Компьютерде жұмыс атқаруды операциялық жүйе арқылы жұмыс ... ... ... Сондықтан компьютер мен адамның қатынасында операциялық
жүйе өте маңызды, түсінікті және достық қатынаста деп ... ... мен ... ... ... ... ... деп атайды. Дербес
компьютерлерде интерфейстік қатынастарды командалық және ... ... ... ... адам ... ... жүйе ... қатынас құра алады, олардың түрлері өте көп. ... ... ... ... жүйе MS DOS жатады.
 Терезелік интерфейс - операциялық жүйеде компьютермен ... ... ... ... ... асады. Компьютермен жұмыс атқару үшін
графикалық бейне түрінде берілген амалдарды экранда таңдау ... ... ... ... ... ... ... жүйені,
интуитивтік нұсқауларды таңдау компьютермен қарым-қатынасты жеткілікті, әрі
түсінікті етеді.
Жүйе қабықшасы - бұл негізгі ... ... ... ... ... - бұл операциялық жүйелер мен перифириялық құрылғыларды
басқаратын және олардың ... ... ... ... өтетін мәліметтер ағынын бақылап отыратын бағдарламалар.
Драйверлерді операциялық жүйенің бір бөлігі деп айтуға ... ... да бір жаңа ... қосу ... ... ... ... драйвер қажет.
Утилита (лат. сөзі Utilitas - пайда) - пайдаланушыға енгізу-шығару,
ақпарат тасымалдауыш құрылғыларымен, қосымша жұмыстарды орындау ... ... ... ... ... жүйе ... де
орындауға болады, бірақ утилиттер мен ... ... ... ... ... ... ... бар.
Қолданбалы бағдарламалық жабдықтар тек мәліметтерді өңдеуге арналған.
Олардың көмегімен құжаттар кұруға, графиктік ... ... әр ... жүргізуге, орындауға болады.
Қолданбалы бағдарламаларды арнайы бағыттағы және әмбебап бағдарламалар
деп екі топқа бөледі.
Арнайы мамандандырылған бағдарламаларға бір мамандықтағы ... ... ... ... ... бағдарламалар,
жобалаушылар қолданатын, дәрігерлер пайдаланатын және т.б.бағдарламалар.
Әмбебап бағдарламаларға мәтіндік, графиктік редакторлар, электрондық
кестелер, электронды ... ... және ... да ... ... ... Бірнеше қолданбалы бағдарламаларды
біріктіретін бағдарламалар да бар, оларды интегралданған бағдарламалар
пакеті деп атайды. Оған ... ... ... редакторларды, элетрондық
кестелерді, деректер базасын басқару бағдарламаларын алуға болады.
3.1 Жобалау тақырыбының өзектілігі
3.1.1 Қонақ үйінің жұмысын автоматтандыру- дипломдық ... ... ... ... үй жағдайы
«Қазақстан» қонақ үйі
Қонақ үй бизнесі, тек Қазақстанның ғана емес, күллі әлемнің алға ... деп ... ... ... үй ... көз тартарлық архитектуралық
ғимараты болып табылады. Қонақ үйлер мемлекеттің аумағындағы ... ... ... ол ... демалуышылар елдің көрнекі жерлерін тамашалай
алуы тиіс.
Мысалы, көп қабатты ... ... үйі, тек ... ... ғана
емес, күллі еліміздің көз тартарлық архитектуралық ғимараты болып табылады.
Осы 25 қабатты құрылыс бұрынғы КСРО ... жер ... ... бар
аймаққа салынған ең биік ғимарат ... ... ... ... ... үй ... Іле Алатауының ғажайып көріністерін
тамашалауға болады. Қара жерден көкке қарай ... ... ... салынған қонақ үй, өн бойымен ғажайып архитектуралық ... Бұл ... ... қаласы мүлде басқаша болып көрінетініне
ешбір шәк келтіре алмайсың.
Қонақ үйдің құрылысы кезінде, әлі ... ... ... мәнін
жоғалтпаған жаңа технология қолданылған еді. Шапшаң ... ... ... ... ... қала мен жаңа құрылыстардың бой көрсетуі ... ... үйі ... ... ... мен ... архитектуралық
шешімімен, әлі күнге дейін қала қонақтарының таңдайын еріксіз қақтырып
келеді.
«Қазақстан» қонақ үйі өте ерте ... ... ... ... айналған еді. Керемет архитектуралық үлгісі, қайталанбас ... ... ... жалпы түрі – осының бәрі жинақтала келе,
қаланың сыртқы көрінісі мен еліміздің дамуына көп ... ... ... ... үйдің суретін қаламыз бен еліміздің көптеген жарнамалық
материалдарынан, ақша қағазынан, қатырма ашық ... ... ... азаматтардың жеке фотографияларынан кездестіруге болады.
Өз клиенттеріне қызмет ... ... ... пен ... ... ... ... ұмтылысы 2002 жылы «Еуропа Аркасы» наградасымен, ... жылы ... ... үшін ... ... ... ... күту саласында үлкен тәжірибе жинақтасақ та, ... ... ... ... ... ... ... білеміз. Бұған тез
өзгеріп жатқан уақыт, менталитет пен ... ... әсер ... ... дайын болу үшін біздер барлық уақытта жетілдіру үдерісін
басымыздан өткізудеміз. Егер Сіз біздің қонақ ... ... ... Сіз өз ... ... мен қызмет көрсетудегі Сіздің
сұраныстарыңызды қанағаттандырып, жаңа ... ... мен ашу ... күш-жігерімізді сезініп, әділтұрғыда бағалайтын боласыз.
2006 жылғы 17 ақпанда өткен ашық аукционнан соң, «Қазақстан» қонақ
үйі мемлекеттік меншіктен жеке ... ... ... да ... ... ... ... көрсету деңгейі, өзінің жаңа қарқынмен дамуы үшін
қосымша ... ие ... ... да ... ... ... күту саласында ертеден жинаған тәжірибелері мол бола отырып, өз
клиенттеріне біздегі барең жақсы нәрселерді ғана ... ... ... ... өз ... ... оған ... келтірмей, үйдің жайлы
жылылығын, қолайлы жағдайларды, ... ... ... мен ... ... қонақ күту кәдесін жүзеге асыра алады. Осы және ... ... күту ... ... ... сақтауға көмектесіп
келеді.
Біздердің ең маңызды игілігіміз – ол ... ... ... ... ... - әрине ол ... ... ... болып саналады. Бізге қонақ болып келіп, Сіз өзіңізге
көрсетілген жайлылық пен көңіліңіздің тоқмейілсуі – ... бір ... ... еңбегіміз екенін жақсы түсінесіз.
Қонақ үйіндегі әрбір нөмір, Сіздің жаныңызға ... пен үй ... үшін ... жая қарсы алуға. Әйнектен көрінетін ғажайып көрініс, Сізді
ұмытылмас ырғақ құшағына алып, Өзіңізді нағыз жайлылық пен ... ... ... ... ... қажет.
Сіз қонақүйден өз ісіңізді жүргізу мен толыққанды демалуыңыз ... ... ... таба ... ... ... мейірбан қызметкерлері,
Сіздің назарыңызға өз ... ... ... жүргізуге мүмкіндік
беретін ең қолайлы іскерлік орталық пен салтанат-мәжіліс залдарын ... алуы ... ... үй ... Сіз ... ең талғап жеушілердің
көңілінен шығатын жеңсіз астардан дәм тата ... ... ... де ... қуанышқа кенелтері сөзсіз. Сіздің
құзырыңызға біздің түнгі клубтарымыз бен ... ... ... ... Сіз ... күніңізге ғажайып сергектік беретін көңіл көтеру
мен дем алуды басыңыздан өткересіз.
«Қазақстан» қонақ үйінің іскерлік орталығы, өз ... ... ... ... барлық жағдай жасайтын көп қызметті кешен ... Осы ... ... қызметтерді ұсынады:
- Сіздің мазаңызды ешкім де алмайтын кең де жарық кабинеттер;
- сөйлесуге ыңғайлы бөлмелер;
- Интернет ... тез қол ... ... байланысы
- факсимилді байланыс
- фотокөшірме
- аударма
- баспа жұмыстары
- құрал-жабдықты жалға ... ... ... жалдау
Қонақ үйдің холлына орналасқан, іскерлік кездесулер өткізуге қолайлы
орындар, үлкен залдың ... толы ... да, ... ... ... шешуге немесе тамсанып ас жеуге қолайлы ұядай бұрыштарымен да
дараланып көзге түседі.
Біздің салтанат-мәжіліс ... ... пен ... ... сай келетін кәсіби құрал-жабдықтардың арқасында, ... ... ... ... ... және әсер ... жоғары
болып табылады.
“Алматы” қонақ үйі
60 жылдардан негізделген “Алматы” қонақ үйі ... ... ... ... ... болып табылады. Қонақ үй Сіздерге бар жоғары
жайлы және Іле Алатау тауларына көрініс ашатын 252 бөлмелер ... ... ... ету ... ... бар, асхана,
Бизнес-орталық, Конференц-зал, шаштараз, Сыйлық сатып алу дүкені, сауна,
киім жуу, Әуе ... Ақша ... ... ойын автоматтары, газет
сатып алу киоскілері.
“Алматы” қонақ үйінде тоқталсаңыз “Алматы” мейрамханасы ... ... ... түрлерін ұсынады. Әр таңда сағат 7.00-10.00 дейін қонақтарды
швед үстелі, оң шақты түрлі ... ... кең ... ... ... бойынша шырындар дайындаулы түрде күтеді. Бұл жерде
Сіз шырынды тропикалық және жергілікті ... ... ... көресіздер.
Бөлмелер Бөлме саны Сыйымдылығы USD ... ... 3 ... люкс 8 12 ... ... 2 ... люкс 5 10 ... орынды 1 бөлмелі люкс 16 32 ... ... 2 ... ... 6 12 186
2 ... 3 ... ... 11 22 ... ... 1 бөлме 120 120 144
- таңғы ас ... ... ... ... ... (2 сағат – 3000 тенге)
- 2-ші қабатта мейрамхана. Жұмыс уақыты сағат 7.00-24.00
- бар, асхана, бильярд, ойын ... ... бойы ... істейді.
- Бизнес-орталық. Барлық офистік қызметтер.
- Шаштараз, сұлулық ... ... ... ... Әуе билеттеріне сұраныс беру. Жұмыс уақыты 10.00-19.00 дейін
- мүлікті сақтандыру күніне 200 тенге
- конференц-зал
- паспортты тіркеу
Қазақ қонағы
1.Құдайы қонақ
Құдайы ... ... ... ... кісі немесе жолдан
қалып,баратын нысаналы жеріне жете әлмәй,бейтәнс үйге ... ... ... жолаушы Құдайы қонақ үйге бәсәкөктеп кірмей, өзін «құдайы
қонақпын» деп дауыстап белгі береді. Үйге ... адам ... ... ... ... ... Түсте келген қонаққа түстік, кеште келгенге қонағасы
беріледі. Қонақ түскен үйде ... жоқ ... ... дәм ... ... ... жасалады, жол-жөсінмен қабылданады. Құдайы қонаққа
қонағассын ойдағыдай ... ... ... ... ... ... руға ... айып салады.
2.Арнайы қонақ
Әдейі келген меймән немесе арнайы ұсынс бойнша ... ... ... ... ... ... саналады. Арнайы қонаққа «көк қасқа
атай», «ақ сары бас қой» сойылады, арнайы ... мол ... ... ... тағамдармен күтіп алады. Шай құйғанда, шай ... шай ... ... су ... ... ... тізе ... отырып, қонақты тамақ
алуға қузаушы арнайы адам орнластырылады. Бет-беделді, әңгімеші, өнерпаз
адамдар ... ... ... ... ... ... шай құйылып, ең
әуелі төрде ... ... ... шыны ... соң жас ... ... ұсынылады.
Шай шіліп болған соң, көк қасқа тайдың басы, жал жаясы, қазы- қартасы
немесе ақ сары бас қойдың басы мен ... ... ... ... ... ... бастың құлағын кесіп, оны отырғандардың ішіндегі жасы ... сол жақ ... ... табаққа тастап, басты үй иесіне қайтарып
береді. Астан кейін қымыз ішіліп, әнші-күйшілер ән- күй ... ... ... Мұнда ауыл жастары немесе үй иесі «ауылддың алты ауызын»
бастап онан соң қонақтар кезегі бойнша ... ән ... күй ... ... қонақ күту рәсімінде қазақтың қонақ күту жол-жосыны толық
әйгіленеді.
3. Атты ... ... ... ... ... көбі ... жүретіні меңзеледі
«атты қонақ келсе, шөптің созы» деген нақыл бар.сонан болса керек, қазақ өз
малына кең мол ... шөп ... қана ... ... ... қонақтардың ат-
көлігі үшін де шөп жыяды. Қазақ қонақтың өзіне ғана емес, астындағы ... ... ... Оның атын байлау, суыту, атын қою, тәңертең атын әкеліп,
ерттеп беру, қонағын қолтығынан сүэп аттандырып қою ... ... ... ... ... өзі-ақ қазаққа қонақ күту жөнінен үлкен сын,
қонақытң аты аш ... ... ... ол ... иесі үшін ... құбылыс
саналады.
4. Ауыл қонақ
Ауыл үйдің қонағы дегенде «ауылы аралас, қойы ... ... ... бір іс ... ... қона түнеп, қонақ ... ... ... қонағы айында, жылында бір қонады» деп білетін қазақ
«ескерсең, ескі асыңнан сақтан» мықтап тұтынады да, ауыл ... ... ... ... сай ... ... дәрежеде қонақ күту талаптарын ... ... ... ... деңгейде 42 қонақ үй барын ескерсек, отандық
отельдердің ішінде Достық қонақ үйі ғана ... ... ... ... ... бүгінде туристік және мейрамханалар кәсібі ... ... үй ... ... деңгейде дамымай тұр дейді.
Алматы халықаралық дәрежеде қонақ күту талаптарын игеру жолында. ... ... ... ... да ... жөн. ... жаңа ... талаптарына сәйкес етіп жүргізу- Алматыдағы қонақ
үйлердің алдында тұрған жаңа белес. ... ... ... ... бой ... бес ... Хаят Ридженси Алматы, Рахат палас отельін
айтпай кетпеске ... ... үй ... 10 ... ... барысында жақсы
көрсеткішке қол жеткізіп үлгерген. Мұнда ең арзан бөлмеде түнеп шығу ... мың ... ... қажет. Бағасына сапасы сай деп жауап қайырған
қызметкерлер, ... ... ... жеке ... ғана емес, іскерлік
жұмыстарды жүргізуге арналған кеңсе, ойын-сауық және сауықтыру бөлмелері де
ұсынылған дейді.
Рахат палас қонрақүйінің ... ... ... ... ... Азық түліктің барлығы мұқият сұрыпталатындықтан , әзірленген ас ең
талғампаз деген адамның көңілінен ... ... ... бас ... Деян ... ... ... Алматы
қонай үйлерінің саны аздық ететінін көлденең тартады.
СНХ---аударма--0535---егер де алматыда ... ... ... ... үй ... ... ... үшін бұл кезекті белес болар еді.
Онда олар ... ... ... ... беру үшін ... деңгейін жақсартады. Бірақ олардың саны ... ... де ... ... ... ... ұсыныс артатын болса, баға ... ... ... ... ... Осы ... ... тағы бір
өзгеріс қажет. Дәлірек айтсақ, жаңа жиын орталықтарының құрылысы.
Менің бұл ұсынысым бойынша ... ... ... ... кез келді. Алматы өзін ... ... ... ... ... ... Орта ... осы уақытқа дейін конференц орталықтары
жоқ. Бұл өте тиімді кәсіптің бірі. Халықаралық , аймақтық және Алматы ... ... ... ... ... ... көптеген шетелдік қонақтардың
іскерлік сапарларының орталығына ... ... ... ... ... көрсетуді бүгіннен бастап үйренуі керек. Басты назарды
ортаңқол қонақ үйлерге ... ... 14 жыл ... өз ... ... ,,
Потенциал,, қонақ үйіның қызметі орташа деңгейде . Мұнда ең ... өзі ... 5 мың ... ... 33 ... ... үй
қожайыны Марат Габрахманов Алматыға сапар шегушілердің легі басталған
уақытта айтарлықтай ... ... ... ... кезде орташа гостиницаға сұраныс мол. ол қонақтар арасында
спортсмендер іскер азаматтар бар. жарыстарға ... ... ... ... ... ... ... сондықтан олар частный үйлерге барып,
солардың қызметіне жүгінеді.
Сондай-ақ қаладағы Абылай хан ... ... ... ... деседе болады. мұнда ... ... ... ... ... нәпақасын тауып жүр.
Бүгінде Алматыда әртүрлі деңгейде 42 қонақ үй барын ескерсек, отандық
отельдердің ... ... ... үйі ғана ... ... ... ие
екен. Өйткені бүгінде туристік және мейрамханалар кәсібі қауымдастығының
мамандары ... үй ... ... деңгейде дамымай тұр дейді. Біріншіден
аталмыш кәсіпті игерген мамандар тапшы,оның үстіне ... ... ... де ... өте ... Соған қарамастан алдағы екі үш жылда ... ,, ... Ин,, ,, ... сыңды бірнеше бес ... ірге тасы ... ... ... тас жолының бойында да
бірнеше қонақ үй кешендері бой көтереді деп ... ... ... ... ... ... ... сипаттау
Жобаланатын нысан аты: Қонақ үй
Пән аймағының атауы: қонақ үйіне келушілерді сипаттау
Ақпараттық жүйені ... ... ... қонақ үйінің
ұйымдастырушысының АЖО ... аты: ... ... Borland ... жүйе: Windows XP
Компьютер: AMD Atlon (htm) XP1800+ 1.53 ГГц, 256 МБ ОЗУ
Принтер: HP LasrJet 1018
Жазылу бейнесі:
Қонақ үйге ... ... жүйе Borland Delphi7 ... ... ... негізінен меню көмегімен басқарылады.
Басқару режимі:
Программада жұмыс істеу режимі ... мен ... ... ... ... бар, оларға әр ... ... ... ... ... кездегі автоматтандырылған жүйелердің аппараттық құрылымына
мыналар кіреді: есептеуіш техника құралдары; телекоммуникация және ... ... ... ... автоматтандыратын құрылғылар:
автоматтар, сауда жүйесінің, пластикалық картешкелердің терминдары; ... ... ... ... ... ... әзірленетін әртүрлі деңгейлі автоматтандырылған жұмыс
орындар көбінесе техникалық ... ... ... және ... ... қатысты болады.
Сондықтан АЖО әзірлеу сатысында информацияларды сақтайтын, өндейтін және
шығаратын ... ... ... құрылғылар тізімінің,
интерфейстердің және т.б. ... ... ... ... ... ... үйі» ... АЖО
ерекшеліктеріне мыналар жатады: нақты уақытта жұмыс істеу; ... ... ... ... қатар керек деректерді сәйкес жерде
баспаға шығару; өңделетін информацияның көлемі.
Жоғарыда айтылғанға ... ... ... ... тізімін
ұсынуға болады:
← Тактілік тазалығы 400- 630 Мгц болатын Pentium ... IBM ... ... дербес компьютер;
← оперативті жады көлемі 128 МБ-тан жоғары;
← көлемі 10.0 Гб-тан кем емес ... ... ... ... ... ... тоқты тұрақты беретін блок.
4.2 Деректер базасын жобалау ортасы
Қазіргі уақытта кез келген ... ... ... ... ... ... табылады. Сонымен қатар заманымызға
байланысты көптеген ... ... үшін ... ... ... ... бір мәліметтер қорын автоматтандырамыз.
Мәліметтер қоры ... не? Ол ... ... ... ... олардың қасиеттерінің арасындағы байланыстардың жиынтығы болып келеді.
Мәліметтер қоры жергілікті ... және ... ... ... және ... ... компьютердегі
серверде орнатылған) болып бөлінеді. Серверлік ... қоры ... ... және серверлік бағдарламалық жасақтама бағдарламалық
жасақтама басқару негізінде жұмыс атқарады. Оның ең басты ерекшеліктері
бір ... қоры мен ... ... ... ... ... Сондай-ақ желіге минималды жүктеме іске асырылады. МҚ Delphi-дің
түп тамыры болып ... Бұл ... ... біз МҚ – ның ... Delphi - дегі МҚ - мен жұмыс істеудің бірнеше құрауыштар бар.
Мұндай ... ... ... ... әр - ... ... және ... байланысты ерешеленеді. Осы
жұмыста ADO технологиясы арқылы МҚ қатынау қарастырылды.
Delphi - дің ... ... ... ... ... құрылымынан өзгешелеу болады, ол өз кезегінде мұндай
бағдарламаларды ... ... ... ... ... Мұндай
бағдарламаны екі бөлімнен тұрады деп көрсетуге болады: ... ... ... ол ... ... енгізуге және оны
шығаруға, сонымен бірге тікелей тапсырманы ... ... ... ... (есептеу, ақпараттың түрленуі және т.б.). Бағдарлама
өз жұмысында операциялық жүйе, әртүрлі сыртқы құрылғылар, ... ... ... және т.б. ... ... ... соған
қатысты сыртқы құрауыштармен әрекеттесу құрылымын сурет 1.1 көрсетілгендей
түрде ... ... бұл ... ... оның ... ... бағытқа жіберу асырылады, - пішін, қарым – қатынас терезелері,
басқару элементтері және т.б. Көптеген жағдайларда ... ... ... ... ... ... бағдарламада жеткілікті түрде автономды болғандықтан,
олардың арасында ақпаратты жіберу, сонымен бірге бағдарлама мен ... ... мен ... ... т.б. ... ... беру ... жүйесі қолданылады.
Мұндай бағдарламаның жұмысы да өз сипатында. ... ол ... ... келесі хабарламаны күту режимінде тұрады. Хабарлама ... ... оған ... ... ... әрекет жасау керек екенін
анықтайды, одан кейін сол әрекетті ... ... ... ... ... ... ... кейін бағдарлама шарт бойынша әртүрлі
әрекет жасайды, барлық ... ... ... ... ... олар ... ... әдістері ретінде бекітіледі
(хабарламаны және оқиғаны өңдеу ... қоса ... ... өздік
бағыныңқы бағдарлама. Нақтылы түрде әртүрлі операциялық жүйелер және оларды
баптау, олар ... ... ... ... ... ... өңдеуге
кіріседі.
Объект (TApplication класының) болып бағдарламаның өзі ... бұл ... ... өзі ... ол Delphi ортасында
автоматты түрде құрылады, ... ... құру ... оның ... мен
қасиеттерін қолдануға болады.
Объектілердің классификациясы
Жобаны жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... қарастыруға болады. Бұл объектілерді ортақ
қасиеттері бар кластарға біріктіруге болады. ... ... ... болып келеді, сондықтан оны түгелдей көру үшін Browser ... көру ... ... ... ... ... жобаның
құрылымын ұйыдастыру үшін қолданылатын тек ... ... ... ... негізгі объект болып қосымша, пішін және ... ... ... ... ... ... ұйымдастыратын жобаның
негізгі байланыс объектісін көрсетеді.
Пішін интерфейстік элементті ... оның ... ... ... ... ... ... алмасу үрдісі жүреді. Пішін қосымшада
орналасады, ал қосымша бір немесе ... ... ... мүмкін.
Құрауыштар пішінге орналастырылады және ақпаратты алу, түрлендіру және
бейнелеу үшін операцияларды орындауға қатысты объектілерді сипаттайды.
Олардың ... ... ... жиі ... ... ... ... құрауыштардың кез келген санынан тұра алады.
Құрылымдық түрде ... ... ... бәрі ... ... ... жобасында қолданылатын жалпы және көп санды
топтарға қарайды. Нақты түрде бұнда тек файлдармен жұмыс ... ... ... тізімдер мен ағындар және басқа объектілер ... ... ... меншік TApplication (Қосымша) класын қалыптастырады, ол
тікелей TComponent класының ұрпағы болып саналады.
Кластың басқа ... ... өзін қоса ... ... құрылымды жасайды. Ең алдымен бұл элементтерді екі топқа бөлуге
болады:
- TControl (Басқару) класын ... ... ... элементтері (TControl класының ұрпақтары болып ...... ...... ... асыратын экранда
бейнеленетін құрауыштар (көрнекілік ... ... шарт ... ... ... алады (пернетақтаның көмегімен
ақпаратты енгізу, оларға тышқанның көмегімен әсер ету және ... ... ... орындалғанда бейнеленеді.
- Экранда бейнеленбейтін элементтер (бейнеленбейтін немесе көрнекілік
емес құрауыштар). Олар ... ... ... ... ... ... ... таймер, меню, әртүрлі қиын объектілер,
стандартты диалог терезелеріне ... және т.б. Құру ... емес ... ... ... бейнеленеді, ал
қосымшаны орындағанда ереже бойынша көрінбейді.
Басқару элементтерін өз кезегінде екі үлкен кластарға бөлуге болады
және ... ... ... ... бар:
- Терезелік басқару элементтерінің класы ... ... ... басқару элементі ( TForm, TButton, TEdit, TMemo, TPanel,
TGroupBox және т.б. кластардың құрауыштары) терезелік функциялардан
(немесе процедуралар) ... ... ... ол келіп түскен
ақпаратқа ықпал етеді және экранда ... ... ... ... ... ... (Графикалық
басқару элементі).
Графикалық басқару элементі ( TImage класының құрауышы – ...... ... арналған панель, TShape – геометриялық
фигура, TCustomLabel – ... ... ... ... ... экранға ақпаратты ғана шығарады, олар тышқан арқылы берілетін
хабарламадан басқа белгілі қимылға ... ... ... ... пішін терезелік басқару элементіне жатады.
Жобаның құрылымдық элементтерінің ... деп ... ... қоса ... ... ... жанұясының әрбір объектісінің Owner қасиеті ... ... ... ... орналасқан объектіге нұсқағыш.
Негізгі объект деп - басқа объект орналасатын объектіні айтамыз.
Көмекші объект деп – ... ... ... ... Integer – тек оқу үшін. Негізгі объектінің
көмекші құрауыштарының санын береді (ағымды құрауыштың).
property Components[Index: Integer]: ... – тек оқу ... ... ... құрауыштарының тізімінен тұрады. Құрауыштарды нөмірлеу
нөлден басталады.
Кез – келген пішін ... ... ... орналастрылады,
қосымша ол үшін негізгі объекті болып саналады.
TControl жанұясының құрауыштарын пішінге екі ... ... ... ... ... ... жанұясының қосымша топталған бір құрауышына (TGroupBox –
тақырыбы бар панель, TPanel – панель, TTabControl – бетбелгі және
т.б.).
TControl ... ... ... Parent ... бар: ... онда ... құрауышқа нұсқағыш беріледі.
Үлкен құрауыш – тікелей берілген құрауыш ... ... ... – орналасатын құрауыш.
Бейнеленбейтін құрауыштарда Parent қасиеті ... ... ... жоқ (Parent = nil).
Мысал 1.1. Бұл мысал ерікті түрде пішінге орналастырылған ... ... ... екі ... және ... ... қосқанда, пішіннің OnCreate оқиғасы туындағанда екі радиобатырма
RadioGroup1 құрауышына ... сол ... ... координатасы бойынша
орналасады. Button1 батырмасына шерткенде екі радиобатырма ... ... ... := ... := ... := 'Первая радиокнопка';
RadioButton1.Top := 15;
RadioButton1.Left := 10;
RadioButton1.Checked := True;
RadioButton2.Parent := RadioGroup1;
RadioButton2.Caption := 'Вторая радиокнопка';
RadioButton2.Top := 35;
RadioButton2.Left := 10;
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
RadioButton1.Parent := ... := ... ... Integer – тек оқу ... Басқару элементінің
кіші құрауыштарының санын береді (тек терезелік ... ғана ... ... ... TControl – тек оқу үшін. Ағымды
басқару элементінің барлық кіші құрауыштарының ... ... ... ... ғана болады).
«Негізгі » - «Көмекші » деген қарым – қатынасты бейнеленген ... ... ... ... - ... ...... тек қана бейнеленген құрауыштарға
ғана қолданылады.
4.3 DELPHI және мәліметтер қоры
Delphi-дегі мәліметтермен жұмыс істеудің бірнеше ... ... ... белгілі бір есептер ... шешу үшін ... ... әр ... не ... ... ... мәліметтерге қатынаудың
әр түрлі технологияларын ... және ... ... ... басқару жүйесі (МҚБЖ) үлкен көлемді ... ... ... ... ... ... ... есептеу
қорларын рационалды қолдануды қамтамасыз ететін тілдік, программалық және
инструменталдық құралдар ... ... ... ... ... ... ... табылады. Әдетте, мәліметтер қоры (МҚ) кейбір
пәндік ... ... ... ... яғни ... ... ... нақты әлем облыстары туралы ... ... ... және ... қатынау үшін құрылады. Мәліметтер ... ... ... ... табылады. Алайда бұл тіл осы ... ... оның ... жұмыс істеу әрекеті таң
қалдырады. Тіпті мәліметтер қорымен жұмыс істеуге мамандандырылған ... FoxPro ... бұл ... түрінің қарапайымдылығы мен қуаттылығына
жол береді. Delphi өзінің күрделілігін ... және ... ... ... Осы уақытқа дейін Delphi-де іске асырылмаған есеп ... ... ... бастысы, оның барлығы өте ыңғайлы іске асырылған және түсінуге жеңіл. Ең
алғаш мәліметтер қоры туралы естігенде бізде біраз ... ... ... Бірақ Delphi - де қарапайым қосымшалар құрастыруға болады, бірақ та
кодтардың бірде бір жолынсыз ... ... ... да бұл ... ... болады. Бұл тарауда біз мәліметтер қорының негіздерімен танысамыз
және бірнеше пайдалы мысалдар ... ... ... біз ... ... және қазіргі уақытта кең таралған xml пішімін қолданамыз.
Біз бұл қорларды жергілікті ... ... ... өйткені олар
барлық жүйелерде қамтылған және ... ... ... ... ... біз өте қарапайым және кең таралған dbf және ... ... ... ... өз жобаларымызда қолданбауға тырысамыз,
өйткені оларда жиі индекстік ... ... оның ... ... ... ... жойылады. Бірақ олардың кең
таралуына байланысты олармен жұмыс істеу принциптерін білу қажет.
ООБ – дың ... ... (class) және ... ... ... ... Pascal – да класс деп - өріс, әдіс және ... ... ... ... ... ... ... арғы - тегі болып объект деп
аталатын, ескірген Turbo Pascal ... типі ... ... Turbo Pascal
тіліне Delphi - ді құрғанға ... ... ... Object Pascal ... ... ... болған Delphi ортасында объектілер ескі бағдарламалық
өніммен үйлесімділік үшін сақталған. ... ... ... ... өз кезегінде нұсқағышты береді. Бірақ ол дәстүрлік ... ... ... нұсқағышы: онда класқа қатынағанда "^" символын
қолдануға болмайды. Класс –берілгендер мен ... ... ... ...... ... іске асырылуы (кластың экземпляры).
Класс өзінше бір сипатталатын тип болып ... және ... ... ... = ... { TForm1- TForm класының ұрпақ - класы}
{Аталық кластың өрісін, әдісін
және қасиеттерін иемденеді}
Button1: TButton; {өріс}
Button2: TButton; ... TLabel; ... TLabel; ... ... ... ... FormActivate(Sender: TObject); {әдіс}
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
Класс бір жағынан ... (record) – ... де ... ... өрісінен ғана емес,
Мысалы:
private
FCaption: String; {жолдық типтің өрісі}
FModified: Boolean; {логикалық типтің өрісі}
оларды өңдейтін бағыныңқы ... ... ... ... ... ... қатар өрістер мен әдістердің сипаттамалары бар қасиеттерден тұрады.
Мысалы:
public
property Caption: String read FCaption write SetCaption;
property Modified: Boolean read ... write ... ... ... оның ... мен ... ... – белгілі бір класқа сай ... ... ... ... ... ... ... Мысалы:
var
Form1: TForm1;
Барлық кластарға сай келетін объектіні құра беруге болмайды. Олардың
бірқатары ... ... ... иерархиялық ағашының басында
орналасқаны бұны орындауға мүмкіндік бермейді, ... ... ... объектілер жұмыс істеуге қабілетсіз болып келеді, мысалы TObject
ағымды класы. Ол мынамен ... ... ... сол немесе басқа
аяқталған объектінің жан – ... ... ... ... ... тек үлгісін ғана құруға болмайды, ал нақты стөл, нақты орындық
және т.б. құруға болады). ... ... ... ... деп ... ... абстрактілі әдістер сай ... Бұл ... ... ... құру ... ... бұл ... барлық
ұрпақтарында көп рет қайталамайтындай барлық кластарға тиісті жалпылықты
жинақтауға болады.
ОББ үш негізгі қасиеттермен ... ... ... ... ... полиморфизм (polymorphism).
Әдетте мұндай тапсырма шешімі қандай да бір ... ... ... тапсырма болады. TRichEdit класы ... Text Format ... ... ... ... редакторын береді, ол
файлды көруді және редактрлеуді ұйымдастыруға, ... ... мен ... мен ... ... ... ... және т.б. тағайындалған.
Өріс, әдіс және қасиеттің мұндай бүтіндігін инкапсуляция деп атаймыз.
Бұл тілде көптеген ... бар (300 – ге жуық ), олар Delphi ... ... ... Object Pascal тілінің құрауыштарымен -
Inprise International фирмасының қызметкерлерінің көмегімен құрылған.
Программист, бағдарламаны құра ... ... ... ... ... кластар не айқын емес құрылады, онда программист Delphi
ортасының көрнекілік құралдарын ... ал ... ... Delphi ... немесе айқын, онда программист кластың кодын Object Pascal
тілінің құралдарымен өзі ... ... ... ... ... негізінде құрылады. Ол ... ... оның ... ... көрсету керек. Жаңа кластың
тақырыбының синтаксисі мынандай түрде болады:
type className = class (ancestorClass)
мұнда className – жаңа ... аты; ...... ... ... ... автоматты түрде өзінің аталық класының өрісін, әдісін және
қасиеттерін иемденеді және ... ... ... және ... ... бұл ... туындау деп аталады. Туындаудың
көмегімен қарапайымнан қиынға өту әдісі ... ... ... да ... класты құруға болады. Қарапайым класс болып TObject ... өріс пен ... ... ... кластың данасын құратын, жоятын, осы
класқа қызмет көрсету және бағдарламаны қалыпты ... ... да ... ... ... Осының негізінде барлық аталық
класқа ортақ кластың туындау ағашы құрастырылады. Мысалы:
type ... = class ... ... = class (TPersistent),
type TControl = class (TComponent).
Кейде аталық ... ... ... ... да бір ... ... класты қанағаттандырмайды. Мұндай жағдайда ұрпақ класта
аталық класта жазылғандай атпен әдіс ... ... ... ... ... ... болады. Осыдан екі класта да бір атпен әртүрлі әдістер
әрекет жасайтын болады. ... бұл ... ... ... бар туыс ... қасиеті.
5 Жобаның дайындалуы кезеңдері
Қазақстан Республикасы халықаралық дәрежеде қонақ күту ... ... ... ... ... ... 42 қонақ үй барын
ескерсек, отандық отельдердің ішінде Достық қонақ үйі ғана ... ... ие ... ... ... туристік және мейрамханалар
кәсібі қауымдастығының мамандары қонақ үй бизнесі қалыпты ... ... ... ... ... ... күту талаптарын игеру жолында. Осы
орайда қазақ халқының қонақжайлылығын да ... жөн. ... жаңа ... ... ... етіп ... Алматыдағы қонақ
үйлердің алдында тұрған жаңа белес. Осындайда алматыда алғашқылардың бірі
болып бой ... бес ... Хаят ... Алматы, Рахат палас отельін
айтпай кетпеске болмас. Қонақ үй өзінің 10 жылдық қызметі барысында ... қол ... ... ... ең ... ... ... шығу үшін
50 мың теңге жұмсауыңыз ... ... ... сай деп ... қайырған
қызметкерлер, мұнда әр-бір демалушыға жеке бөлме ғана емес, ... ... ... ... ... және ... ... де
ұсынылған дейді.
Рахат палас қонақүйінің басты мақтанышы жоғарғы деңгейдегі аспаздық
бөлме. Азық түліктің ... ... ... , әзірленген ас ең
талғампаз деген адамның көңілінен шығатыны сөзсіз.
Қонақ үйдің бас менеджері Деян Джорджевич, ... ... ... ... саны ... ... ... тартады.
СНХ---аударма--0535---егер де алматыда қонақ үйлердің қатары толықса,
қонақ үй бизнесімен айналысып жүргендер үшін бұл кезекті ... ... ... олар ... ... ... ... беру үшін қызмет
сервистерінің деңгейін жақсартады. Бірақ ... саны ... ... де шарт.
Өйткені атель иелері сұраныстан ұсыныс артатын болса, баға саясаты
өзгеріп, жағдай өзгеше ... ... Осы ... нарыққа тағы бір
өзгеріс қажет. Дәлірек айтсақ, жаңа жиын орталықтарының құрылысы.
Менің бұл ұсынысым бойынша Алматыда ... ... ... кез ... Алматы өзін халықаралық нарықта осындай қырынан
көрсетуі тиіс. Өйткені Орта азияда осы уақытқа дейін ... ... Бұл өте ... кәсіптің бірі. Халықаралық , аймақтық және ... ... ... болады.
Осы себептерден кейін мен дипломдық жобамның тақырыбын қонақ ... ... ... ... үйге ... ... жұмыс
орнын жасау.
5.1 Программалық қамсыздандырудың дайындалуы сатылары
DOS та немесе Pascal да ... ... ... ... бір файлда сақтауға үйренген.
Delphi - да, егер сіз проекті жаңа ғана құрсаңыз және кодты жасаңыз,
программада бірнеше ... ... ... жаңа ... қоссаңыз
файлдардың саны үлкейе түседі. Сіз құрған барлық программа файлдарын, екі
бөлікке ... ... ... ... және ... файлдары.
Проектің файлы проекті құрған кезде ең басында құрылады. Осындай
файлдар проектің атымен сәйкес ... ал ... ... ... DPR (Delphi Project) – ... ... ... Мұнын құрамында
программаның текстісі бар – инструкция, онда басқа модульдерді ... DOF (Delphi Option File) және CFG (project ... file) ... ... файлы. Мұнын құрамында проектің параметрлері,
компилятор және компоновщик бар. Файлдың параметрлерін өзгерту ... Options ... ашу ... RES – ... ... ... сақтайды және программаның
белгішелерін сақтайды.
Сіз модуль құрған кезде, бастапқы файлдар өте ... ... ... ... құру ... форма құрылады. Сондықтан проекте форманың файлдары
болады.
Оларды қарастырайық:
DCU (Delphi Compiled Unit) – ... ... ... ... ... ... ... егер онда бірнеше модуль ... ғана ... (Delphi Form File) – ... ... мәліметтерді сақтайды: онда
компоненттерді және оның қасиеттерін құрайды.
PAS – Object Pascal ... ... ол файл ... (Unit) ... ... программа текстісі, осында сақталады.
Басқа кеңейтулері бар файлдар сирек кездеседі, ... ... ... (Borland Project Group) – ... файл
BPL (Borland Package Library) – бұл DLL ол ... VCL ... (Delphi ... Package) – ... ... ... Компиляциядан
кейін BPL кеңейтулерімен файл құрылады.
DDP (Delphi Diagram ...... ... сақталады.
DPK (Delphi Package) – проектің файлының пакеті
DSK(Desktop) – бұл файлда Delphi жұмыс ортасын құрау ...... ... онда С және С++ ... ... ... ... проект дегеніміз не екенін еске
түсіріп ... ... Delphi де жаңа ... құру үшін сіз жаңа ... ... ... DPR кеңейтуін алады. Проектте бірнеше форма болуы
мүмкін. Әр форманын коды ... ... PAS ... ... ... PAS ... ... орналасқанын қарауға болады. Delphi де
жазылған әрбір программа бір DPR ... және ... PAS ... ... ... проекті өзін программалық бірліктер жиынтығы модульдер ретінде
ұсынады. Модульдердің біреуі-негізгісі программаның орындалуы ... ... ... ... ... Delphi да кірістірілген.
Негізгі модуль толық Delphi да кірістірілген. Негізгі ... ... ... ... ... модульді көру үшін мына команданы таңдау қажет
Project →View Sourse
Негізгі ... program ... ... және ... проект атымен
сәйкес келетін аты жазылады. Бұл ат пректіні сақтау барысында беріледі. Ол
компилятор мен жасалатын ... ... атын ... ... соң
uses сөзінен кейін қолданылатын модульдер ... ... ... Project1 pas ... ... жолы – бұл ... ... қосу үшін компиляторға
деректива. Ресурстық файл ... ... ... ... ... курсорлар, биттік бейнелер және т.с.с.
Мұндағы * - ресурс файл аты проект атымен сәйкес келетіндігін ... res ... ... файл ... файл ... ... оны текстік редактор
арқылы көру мүмкін емес. Олар мен ... ... үшін ... бағдарламалар
қолданылады. Мысалы, Resourse Work Shop. Сонымен қатар Delphi утилитасына
кіретін Image editor (Tools →Image Editor) ... ... ... ... ... ... ... begin және end сөздері арасында
орналасады. Оның арасында біздің мысалда 4 оператор тұр. Жиі ол 3 ... ... ... объектісінің бір әдісін шақырады.
Application объектісінде барлық Windows ... ... үшін ... мәліметтер және ішкі программалары жиналған.
Delphi автоматты әр жаңа проект үшін объект ... ... ... ... арқылы Windows ... ... ... ... үшін ... ... ... функцияларды іске
асырады.
Application Initialize бұл жолды оқыған соң компилятор арнайы кодты
жасайды. Ал код ... Delphi ... ... ... ... негізгі форма терезесін әзірлейжі және көрсетеді.
Run әдісі Windows та қолданушының қимылдары туралы ... және ... ... циклдарын орындайды. Сонымен қатар программа
(проект) негізгі модульден басқа кем дегенде бір форма модулін кірістіреді.
Delphi да әр ... өз ... ... ... аты unit ... басталады. Одан кейін оның аты жазылады.
Дәл осы ат алдыңғы қосымшаның негізгі модулінің uses бөлімінде жазылған.
Кез келген ... ... ... ... ... ... ... компиляторға модульдің қандай бөлігі басқа
модульдердің қатынауға болатындығы хабарланады.
Мұндағы uses ... соң осы ... ... болатын барлық
кітапханалық модульдер хабарланады. Сонымен қатар мұнда type сөзінен соң
Delphi мен құрастырылған форма ... ... ... ... ... ... және ... хабарланады. Бұл бөлім {$R*..dfm}
5.3 Нысандық облысты физикалық түрде сипаттау
Нысандық облыстың инфологиялық ... ... оның ... ... ... ... ... модель келесі кестелерден
тұрады:
5.1 Кесте Физикалық модельдер түрлері
|Өріс аты ... типі ... ... ... ... ... алғыш |* |
|fio ... |50 ... ... |50 ... ... ... ... |* ... ... |16 ... ... ... ... |* |
|thetable1_id ... ... ... ... ... |длинное целое |
|thetable2_id |сандық ... ... ... ... |длинное целое |
|showfield2_id ... ... ... ... ... ... ... |* ... ... |50 ... ... |50 ... ... |Есепке алғыш |* ... ... ... ... ... |сандық |длинное ... ... ... | ... ... | ... ... |Есепке алғыш |* ... ... ... ... |
|field_db_type_id |сандық |длинное целое ... ... ... ... ... ... |32 |
|Caption ... |64 ... ... ... ... |сандық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Ия/жоқ |
5.1 кесте жалғасы
|default_value ... |255 ... ... |255 ... ... ... ... |
|sort_prior |сандық |длинное ... ... ... қамсыздандыруға талаптар
Автоматтандырылған жүйені құруға арналған ДЭЕМ-ң құрамы және негізгі
сипаттамалары ... ... 5.2 ... ... ... ... ... блок ... ... плата ... |Pentium 3 , 1000 MHz және ... ... |128 Kb ... жады |256 Mb- тан кем емес ... НЖМД |20 Gb ... жетек |- ... |- ... ... |14’ ... ... ... |- ... ... ... ... |А4 ... ... ... |COM ... PS/2 ... ... қамсыздандырудың логикалық моделінің сұлбасы
| | ... үйі ... | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ... | ... | | | |
| | | | | | | | ... шығу| |Клиенттер | | | |
| | | | | | | |
| | | ... типі | ... ... ... | | | | ... ... |
| | | | | | | |
| | | ... статусы | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | |
| | | ... | | | |
| | | | | | | | ... ... ... ПҚ ... ... ... ... үйінің жұмысын ... ... ... үйлерде,
санаторияларда, демалыс үйлерінде қолдануға арналған.
АЖО көмегімен келесі ақпараттарды аламыз:
← Келуші клиенттер үшін комнаталар бөлу;
← Бос орын ... ... және ... ... түбіртектер беру;
← Клиенттердің кетуін қадағалау;
← Кез-келген мерзімдегі тұратын клиенттер туралы ... ... ... ... ... ... ... Номер типі;
← Номер статусы;
← Номерлер;
← Менеджерлер;
← Тіркеу.
АЖО-да барлық ... ... ... ... ... ... форма арқылы жүргізіледі:
Сурет 5.1 Басты форма
Қонақ үйіне ... ... ... ... мәліметтер, олардың төлқұжат
берілгендері Клиенттер формасында жазылады. Бұл формаға мәліметтер қосуға,
өзгертуге, жоюға, ... ... ... 5.2 Клиенттер формасы
Қонақ күту саласында ертеден жинаған қазақи тәжірибеге байланысты,
қонақ үй иелері өз клиенттеріне елдегі бар ең ... ... ғана ... ... ... ... ... қонақ үй әкімшілігі өз клиенттеріне
төңірегіне оған кедергі келтірмей, ... ... ... қолайлы
жағдайларды, тамаша қызмет көрсету мен елімізге тән қайталанбас қонақ ... ... ... алуы ... Осы және басқа жетістіктер біздерді қонақ
күту саласында көшбасшылық орнымызды ... ... ... ең маңызды игілігіміз – ол біздің ұжымымыз ... ... ... - ... ол ... ... нәтижесі болып саналады. Қонақ үйге қонақ болып келіп, клиенттің
өзіне көрсетілген жайлылық пен ... ...... ... бір ... ... істеген еңбегі болатынын ескеру қажет.
Қонақ үйіндегі әрбір нөмір, клиенттің жанына жайлылық пен үй жылылығын
беру үшін құшақ жая ... алу ... ... өзін өз ... ... ... өз ісін жүргізу мен толыққанды демалу үшін ... ... таба алуы ... ... ... ... ... назарыңызға өз істерін жайлы жағдайда жүргізуге мүмкіндік беретін
ең қолайлы іскерлік орталық пен салтанат-мәжіліс ... ... бере ... ... үй ... ... ... шығатын астар дайындалуы
тиіс. ... ... ... клиенттердің санына, жағдайына байланысты
номерлер түрі бар. Олар бір ... екі ... ... люкс ... 5.3 ... типі формасы
Қонақ үй кәсіпорындарының бір жолғы сыйымдылығы ... ... ... ... саны бойынша анықталады.
Қонақ үй кәсіпорындарының түнеуді ... ... ... мен ... ... ... қоса ... және уақытша орындардың
пайдаланылған санын көрсетеді және ... ... ... ... ... (бар ... ... коэффициенті түнеу санын бір
жолғы сыйымдылық пен жыл ішіндегі күндер санының көбейтіндісіне бөлу ... ... ... ... үйде орын ... ... Осы
жағдайда клиенттің алдында ыңғайсыз жағдайда қалмас үшін базада толығымен
бос және бос емес орындар туралы мәлімет сақталуы ... 5.4 ... ... ... ... ... ... үй номері, оның типі, номер статусы белгіленеді.
Сурет 5.5 Номерлер белгіленетін форма
Қонақ үй менеджерлері ... ... ... 5.6 ... ... тіркеу екі форманың көмегімен жүзеге асырылады.
Сурет 5.7 Тіркеудің бірінші терезесі
Төмендегі тіркеу ... ... ... ... ... ... ... уақыты, құжат номері, шығу күні, тіркелу күні, номер, номер
типі көрсетіледі.
Осы формада келесі кнопкалар орналасқан:
- ... ... бос ... ... ... үйге ... ... базаға тіркейді;
- мәліметтерді жаңартады;
- базадағы мәліметті өшіреді.
Сурет 5.8 Тіркеу кітапшасы
Осы формада жоғарыда аталған кнопкалардан ... ... ... ... ... фамилиясын іздеу кнопкасы төменде көрсетілген.
Сурет 5.9 Клиенттің аты-жөнін іздеу
Осы қонаақ үйге арналған АЖО келетін кинеттерді тіркеп, олар ... ... ... қана ... ... ... нөмірлердің қай күні
бос екендігі жөнінде электронды кесте шығарады.
Сурет 5.10 Нөмірлер жайлы мәлімет
6 Тіршілік қауіпсіздігі және еңбек қорғау
6.1 ... ... ... ... даму ... және өркениетті алға жылжу
сатысына жеткен ... ... да ... критерилерінің бірі - адам
өмірінің бағалылығы және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері, бұл ... ... бірі деп ... мемлекет өзінің тұрақтылығын және
экономикалық даму ... ... ... ... ... осы ... ... мәселелерді жете зерттеуі және оны шешуде
үлкен капиталдар салуы, Өндіріс мәдениетін өсіру жұмыстары мемлекеттің ... даму ... ... бұл жұмыстарды атқару үшін экономикалық
даму мен ғылыми-техникалық интеллектуалдың жоғарғы потенциалы қажет. ... ... ... ... тіршілік қауіпсіздігінің
негізі болып табылады. Ал басқа ... ... ... қауіпсіздігінің
негіздері мәселелерін шешу барлық қоғам мүшелерінің белсенді қатысуын талап
етеді, азаматтық жоғарғы сезіну, бүгінгі қызығушылықтың өсуіне ... ... ... индивидуальды еркіндікті шектеу, адам өмірі мен болашақ ұрпақ
тіршілігінің қауіпсіздігін ... ету - бұл ... ... ... Мұны тек ... ... ... деңгейде ұйымдастыру
және мәдениеттендіру арқылы шеше аламыз.
Бұл процестің маңызды мақсаты ... ... ... ... кез ... ... ... принцпі мен басымдығын терең
ойлап жүзеге асыру болса, ол ... ... ... ... ... және өндірісті басқаруды ұйымдастыру аймағында
мұқият жүргізілуі тиіс.
Тіршілік қауіпсіздігі аймағындағы ... ... ... ... жоғарғы профессионалдық деңгейге жеткізеді, ... ... оқу, ... ... ... ... және ... «адам
– машина – адамның өмір сүру ... деп ... ... ... бір ... болып табылады.
Тіршілік қауіпсіздігінің өте өткір мәселелерінің бірі болып өндірістің
бүкіл қоршаған ортасын ластайтын ... әр ... ... және
практикалық зиянды факторлар, адамдар мен жұмысшы персоналдың денсаулығын
қорғау болып табылуда.
Қазіргі ... ... ... ... ... ету ... мынадай: технологиялық процес
спецификациясына өндірісті ұйымдастыру және ... ... ... кәсіпорынның шаруашылық нысанын жетілдіру және негізгі
мәселелерін шешу.
Көптеген кәсіпорындарда жоғары қышқылды, ... ... ... ... ... ... ... қосымша шу
деңгеңінің жоғарылығы, ультра- және инфрадыбыстардың жоғарылығы, өте қатаң
және ... ... ... болуы, өндірістің ... ... көз ... ... ... ... шаңды және газды
сияқты орталар мен факторлар кең қолданылады.
Осыған қоса ... ... ... және
автоматтандырылған жабдықтарды, өте дәл жетілдірілген электронды-есептегіш
техникасын, ... ... ... басқарылатын
роботтарды және манипуляторды, қазіргі замандық станоктарды, аппараттарды
және жабдықтарды қолданады. ... ... ... зақым алу,
профессионалдық аурулардың ... болу ... ... ... әр түрліліктің жетілдірілуі және технологияның ... ... ... ... ... және жаңа
технологияның залалсыздығын қамтамасыз ететін жаңа шараларды талап етеді.
6.2 Еңбекті қорғау және оның заңдылықтары
Қазақстанда азаматтардың ... ... ... ... заңды түрде қорғалады. Еңбек қорғау – бұл социальды-экономикалық,
мекемелік-ұйымдастырушылық, техникалық, гигиениялық және ... ... ... ету ... қауіпсіздікті қамтамасыз
ету, денсаулықты сақтауды және адамның жұмыс қабілеттігін ... ... ... Жаңа ... ... ғылыми
мекемелік-ұйымдастырылған, ... ... ... ... ... ... жоғары эффективті еңбекті
қорғау талаптары мен ережелеріне сай ... ... ету ... және ... ... персональдың еңбегін қорғау өнеркәсіп
әкімшілігінің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Салық комитетінде
басқарушы өзінің қол ... ... ... ... ... оны ... адамгершілік тұрғыдан сезінуі тиіс. Инженер кәсіпорында
болады деп ... ... пен ... ... ... ... технологиялық
процесстің қауіпсіздігін және зиянсыздығын қамтамасыз ете отырып, қауіп
және зиян болған жағыдайда ... ... және ... ... ... ... және жедел шешім қабылдауды тек ... ... заң ... ... жүктелген жауапкершілікті
талап етеді.
Еңбекті қорғау негізінен төрт бөлімді құрайды: ... ... және ... ... жауап беру, техника
қауіпсіздігінің негіздері, кәсіпорынды ... ... және ... ... ... ... заңдылық акты арқылы ... ... және ... ... ... Республикасының
Конституциясы, еңбек заңының кодекстері, Қазақстан ... ... және ... ... ... ... байланысты
ережелері, нормалары және инструкциялары.
Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы 30 ... 1995 ... ... ... ... ... ... құқығы, олардың босатылуы, білім алуы, қартайған шақта, ауырған
жағыдайда, еңбек ету мүмкіндігінен айрылған ... және тағы ... ... ... ... ету ... бекітілген. 24
бапта жазылған: Әр адам еркін еңбек ... және ... ... ... ... ету ... ... таңдауға, еңбек жағыдайының жақсылығын ... ... ... және ... тазалығын талап етуге, кез
келген дискриминациясыз еңбектің марапатталуын талап ... ... ... ... қамтамасыз етілуін талап етуге,
индивидуальды және ... ... ... ... заңды қолдану
әдістері арқылы шешуді талап етуге, кезекті және белгіленген босатылуты
алуға және ... ... ... ... ... ... және ... қауіпсіздігін қамтамасыз
ету үшін еңбек қорғау заңдылығының орындалуын қадағалап отыруы қажет.
Қазақстан Республикасының еңбек ... ... ... 1999 жылы ... ... ... кодекстерімен толықтырылды. Бұл құжаттың баптарында
жұмысшылар құқығы мен қызмет етушілердің денсаулығының ... ... ... заңдық негізде бекітілді, жасалған ... ... ... ... келе жатқанына дәлел.
6.3 ЭЕМ операторының жұмыс орнындағы ... ... ... ... істеу кезіндегі зиянды өндірістік факторлар
Салық комитетінде ДЭЕМ (дербес электронды ... ... ... экологиясы және қауіпсіздік техникасының негізгі
сұрақтары қарастырылады, сонымен қатар ... ... ... ... күні ... ... ұйымдастырушылық шаралар мен
техникалық қорғаныс тәсілдерінің кешені, ... ... ... ... жұмыс тәжрибесі қауіпті және зиянды ... ... ... ... ... ... ... барын, яғни кәсіпорынның жұмыс нәтижелілігінің артуын
көрсетеді.
Өндірістік фактор қауіпті деп оның ... ... ... ... ... ... немесе басқа да денсаулықтың кенеттен
нашарлауына әкелгенде айтылады. Егер де өндірістік фактор ... ... ... ... ... онда оны зиянды деп
атайды. Әсер етудің деңгейі мен ... ... ... ... ... болып кетуі мүмкін. Қауіпті және зиянды өндірістік
факторлар төрт ... ... ... ... ... ... ... жұмысшыларының еңбек шарттарының жағдайы мен оның қауіпсіздігі
бүгінгі күні жаңа қойылатын ... ... ... ЕО жұмысшылары
жоғары шу деңгейі, қоршаған ортаның ... ... ... ... ... ... ... мөлшері, электр тогі, статикалық
электрлілік және басқа сияқты физикалық қауіпті және ... әсер ... ... қызметкерлері ақыл-ой қабілетінің зорығуы, көру
және есту анализаторларының зорығуы, еңбектің ... ... ... ... ... ... байланысты болады.
Аталған жағымсыз факторларың әсер етуі жұмыс қабілеттілігінің төмендеуіне
әкеледі, ол ... ... ... ... ... ... ... жабдықталған бөлмеге қойылатын талаптар
Компьютерлер орналасқан жұмыс аймағының өлшемдері (аудан, көлем) ... ... ... және онда орналастырылатын техникалық
жабдықтардың топтамасына сәйкес келу ... ... ... ... ету үшін бір ... ... 15 м3 мөлшерден аспайтын
өндірістік орын қажет, ал жұмыс ... ... - 4,5 м2 ... ... еденнен ілінбелі төбеге дейінгі бөлменің биіктігі 3-3,5
м болу ... Және де ... және ... ... ... ... м болу ... Еден үстіндегі кеңістіктің биіктігін 0,2-0,6 м-ге тең
деп қабылданады.
Жұмыс бөлмелері және кабинеттерде табиғи ... болу ... ... ... ... ... ... етіледі. Табиғи
жарықтандыру жетпейтін жағдайларда қосымша ... ... ... ... ... жарықтандыру тек қараңғы кезде емес, жарық уақыт
кезінде де қолданылады.
Жасанды жарықтандыру орындайтын ... ... ... ... ... ... ... эвакуациялық.
6.3.3 ДЭЕМ-лары бар жұмыс орындарын ұйымдастыру және жабдықтау
Қолданушы үстелінің жұмыс ... ... ... 680-800 мм ... қажет; олай болмаған жағдайда үстелдің жұмыс бетіне ... 725 ... ... ... үшін ... ... ... модульдік өлшемдері болып мыналар
саналады: ені 800, 1200, 1400 мм, тереңдігі 800 және 1000 мм, ... ... 725 ... тең; ... ... ... (құрылысты) өлшемдер есептелінеді.
Жұмыс үстелінің аяқ алатын кеңістігі 600 мм кем болмауы керек, ені –
500 мм кем ... тізе ... ... – 450 мм кем емес және ... ... ... – 650 мм кем ... орындығы (кресло) көтермелі-бұрылмалы болу керек; ол отырғыш пен
арқасы бұрылысының биіктігі мен бұрышы ... ... ... ... ... ... ... арақашықтығы бойынша ретке келтіріле алуы
керек. Оның құрылысы мынадай болу керек:
← отырғыштың ені мен ... 400 мм кем ... ... жағы жұмырланған отырғыш беті;
← отырғыш бетінің биіктігі 400-550 мм аралығында реттелу ... ... ... бұрышы 15 градусқа, артқа қарай 5 градусқа дейін;
← тірелетін арқасының биіктігі 300±20 мм, ені – 380 мм кем емес ... ... ... ... – 400 ... ... ... 0±30 градустар аралығындағы арқасының
еңкею бұрышы;
← арқасынан ... ... ... дейінгі арақашықтығы 260 – 400
мм ... ... ... ... ... ... қол ... ұзындығы 250 мм
кем емес және ені – 50 - 70 ... қол ... ... ... бойынша 230±30 мм және қол
тірегіштерінің ішкі арақашықтығы 350-500 мм ... ... ... орны ... ... ... ... қажет, оның ені 300 мм
аспауы керек, тереңдігі 400 мм кем емес, биіктігі ... ... 150 ... аралықта болу керек және тірелу бетінің еңкею бұрышы бойынша ... ... болу ... ... беті ... ... ... және
алдыңғы жағында 10 мм биіктіктегі борты ... ... (5.1 ... ... орны ... ... ... қозғалатын пюпитрмен
жабдықталу керек.
Клавиатураны үстел бетінде қолданушы жағындағы шетінен 100-300 ... ... ... әлде ... ... бетінен бөлек орналасқан
биіктігі бойынша реттелетін арнайы жұмыс бетіне орналастыру ... ... ... ... ... ... талаптарына түсініктеме
Құрамына ДЭЕМ кіретін технологиялық қондырғымен ... ... ... ... ... ... ... диспетчерлік басқару пульттері және т.б.)
жұмыс істегенде жұмыс ... ... ... ... ... ... ... үшін арналған тереңдігі 850 мм кем болмайтын
кеңістік, қондырғының шығып тұратын бөліктері ескеріледі;
← стоп үшін ... ... және ... 150 мм кем емес және ... мм кем ... ... оптималды түрде көрінуін ... ... ... құрылғысының орналасуы;
← моторлы аймақ зонасында қолмен басқару мүшелеріне ... ... ... ... – 900-1300 мм, тереңдігі ... ... ... ... ... орнында ДЭЕМ экранының орналасуы, вертикальді
жазықтықта оператордың қалыпты көру ... ±30 ... ... көзбен бақылау ыңғайлылығын қамтамасыз етеді, сонымен
қатар ... ... ... ... ... ... көрсету кезінде программамен басқарылатын станокта
өңдеу аумағын қадағалау және т.б.) орындаумен ... ДЭЕМ ... ... ... негізгі параметрлерін түзету
кезінде ақпаратты ... ... ... ... ДЭЕМ экранын горизонтальді және вертикальді осьтерді айнала бұру
мүмкіндігі.
6.3.4 Жұмыс орнындағы жарықтандыруды
қамтамасыз ету және ... ... ... жасанды жарықтандырылуы жалпы бірқалыпты
жарықтандыру жүйесімен жүзеге асырылады. Өндірістік және ... ... ... ... ... ... ... (жалпы
жарықтандыруға меншікті жарықтандыратын шамдар орнатылады, олар құжаттардың
орналасу аумағын жарықтандыруға араналған) жарықтандыру жүйесін ... ... ... ... ... ... үзілісті түрде
орналасуы арқылы орындау керек, ДЭЕМ-лар тізбекті түрде орналасқан жағдайда
шамдар жұмыс орындарының бүйір жақтарында, яғни ... көру ... ... ... ... Компьютерлер периметрлі түрде ... ... ... ... ... ... ... жағында
локальді түрде орналасуы керек, оператор жаққа қараған алдыңғы бетіне ... ... ... орындарында жарқытандаырудың қалыптандыратын мәндерін
қамтамасыз ету үшін терезе шыныларының және шамдардың ... кем ... екі рет ... ... ... және ... кеткен
лампаларды уақытында ауыстырып отыру қажет.
Үстел бетінде жұмыс құжаттарының орналасу аумағындағы жарықтандыру 300-
500 лк ... ... болу ... сонымен қатар құжаттарға жарық түсу
үшін меншікті жарықтандыратын шамдарды орнату рұқсат етіледі, дегенмен бұл
экран ... ... ... ... ... және экранның
жарықтандырылуын 300 лк асырмау ... ... ... ... көзі ... ... ЛБ типті
люминесцентиялы лампалар қолданылуы керек. Шағылған ... ... ... ... ... 250 Вт ... дейін
жететін металгалогенді лампаларды қолдану рұқсат етіледі. ... ... ... ... ... ... ... жарықтандыруды есептеу үшін ЛД40-М газдыразрядты лампалары бар
шамдар алынады (габаритті өлшемдері – 1213,6*38мм). ... ... ... ... ... – IV ... ... бөлімі – ішінде
(контраст - үлкен, фон - ашық түсті). Аралас жарықтандырудан ... ... ... жарықтандыру 200 лк.
Жарықтандыру жүйесі – аралас: жалпы бірқалыпты меншіктімен бірге.
Аралас ... ... ... ... ... шамдардан ... ... ... - ... қажетті коэффициенті (бөлінетін шаң бойынша) 1,6.
Шамдар арасындағы қашықтықтың шамдар ілгішінің биіктігіне едәуір
тиімді қатынасы:
1,6,
(1)
1,6*2 = 3,2 м, 1,2 м. ... ені ... ... ... ұзындығына 0,05 м-ді қосқанда
шығатын шамаға тең деп ... ... ... қатарына дейінгі арақашықтықты:
0.30.3 * 3,2 = 0.96 м. (3)
Бөлменің ені бойынша шеткі қатарлардың арасындағы қашықтық:
28–2* 0,96 = 6,08 м. ... ені ... ... ... ... ... ... саны:
6,08/1,2 - 1 = 4. ... ... ... қатарларының жалпы саны:
4 + 2 = 6. ... ... ... ... ... қатарларының арасындағы
қашықтық:
9 – 2* 0.96 = 7,08 м. ... ... ... ... арасына орналастыруға болатын шамдар
саны:
7,08/3,2-1 =1. ... ... ... ... ... ... + 2 = 3. ... және ені бойынша орнатуға қажетті шамдар қатарының жалпы саны:
6 * 3 = 18.
(10)
Шамдардың есептелген саны мен ... 6.2 ... ... ... ... ... ... орналасуы
Қабырғалардан () және төбелерден () шағылу коэффициенттері –
қабарғалар мен төбелердің бояуы бойынша: 56%, 73% .
Шамдар ... ... ... ... және ... ескеретін коэффициенті: 1.13.
Жарықтандырылатын бөлме еденінің ауданы:
9 * 8 = 72 шаршы м. ... ала ... ... ... ... ... орналастыруға болады:
72 / 4,5 = 16 ... ... () = 15 ... ... ... ... ... қабылданған ауданды бір операторға
көбейтуге болады және ... ... ... қатарымен орналастыруға
болады – 5 орыннан 3 қатарға, 5.3 суретте көрсетілген:
6.3 сурет Бөлменің жарықтандырылуын есепке ала отырып ... ... ... қолдану коэффициенті: 0.53.
Бір лампаның есептік (қажетті) жарық ағыны:
(13)
= 150* 1.6 *1.13 *72/(18*0.53) = 2046 лм (люмпен).
Желі кернеуі және бір ... ... ... 2046 лм ... ... ... ... қажетті қуатын анықтаймыз
40 Вт. Әрбір шамда 2300 лм жарық ағымы бар ЛД40-М ... ... ... 2300 * 18 * 0.6 / (1,6 * 1.13 * 72) = ... параметрлер жалпылама 6.1 кестеде көрсетілген:
Кесте 6.1 Жұмыс орнындағы жарықтандырудың сипаттамалары
|Сипаттама ... ... ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | |
|- ... жарықтандырудан| |лк (люкс) |200 |
|- ... | |лк ... |150 ... | | | ... ... |КЗ | |1,6 ... шаң ... | | ... арасындағы | | | ... | | | |
|- ... ... | |м (метр) |3,2 |
|- ені ... | |м ... |1,2 ... жалпы саны | | |18 ... м2 ... | | | ... ... | | | ... кесте жалғасы
|- қабырғалардан | | |0,56 |
|- ... | | |0,73 |
|1 ... ... | |лм ... |2046 ... ... | | | ... ... | |лк ... |190,82 ... қабылданған нормаларға сәйкес бөлмеде қажетті микроклимат
қамтамасыз етіледі, эргономика жағынан алғанда ... және ... ... ... техникалық эстетика және ЭЕМ-ға қойылатын ... ... ... ДЭЕМ ... үшін ұзақ көру ... ... өнімділігіне әсер ететін маңызды факторлардың бірі жұмыс орнының
жеткілікті ... ... ... ... Бұл ... дұрыс таңдалуы мен орналасуымен жүзеге асырылады.
6.3.5 Электронды есептеуіш машинаға қойылатын талаптар
Конструктивті түрде элементтер блоктарға ... және ... мен ... ... ... санитарлы-гигиеналық
және эргономикалық талаптарды міндетті түрде орындалады.
1. Айқындау құрылғысы. Ақпаратты айқындайтын графикалық ... ... ... ... кезеңіндегі қолданыстағы
МЕСТтерге және Санитарлы-гигиеналық нормаларға сәйкес келу ... ... ... блок ... ... стандарттар талаптарына сәйкес болу керек.
Бейнемонитордың төмендегі параметрлерге ие болу ... ... ... ... ... 31-42 ... ... регенирациялау жиілігі (кадрлік развертка жиілігі)
екі режимде: негізгі – 70Гц кем емес және ... – 60 ... ... тек ... ... – 70Гц кем ... Нүкте өлшемі (экранның 80% ауданы бойынша, жарық 50кд/шаршы м,
әрбір түс ... ... ... 50% ... ... ... үшін – 0.3 мм-ден аспайды, монохромды бейнемонитор
үшін – 0.3 ... ... ... 10 Гц ... ... көрініс қалпының
тұрақсыздығы (көріністің төменжиілікті дірілдеуі, 50% жарық
деңгейіндегі нүкте қалпының тербелісі): 0.1 мм ... ... ... өлшемінен аспайды.
← Экранның нүкте жарықтығы – ... ... ... ... ... 30 ... ... 150 кд/шаршы м-
ге дейін; (рұқсат етіледі) 35 кд/ шаршы м-ден 120 ... ... ... Максималды және минималды жарықтардың қатынасы ретінде
есептелетін детальді контраст шамасы ... ... 5 ... ... айқындылығы (контраст 5:1 болғанда нүкте мен ... ... ... жылдамдығы) 70 кд/кв.м/мм кем емес.
← Монитор 0-ден аспайтын шағылу ... бар ... ... ие болу ... Жеңіл қол жеткізу зонасында (беткі панельде болған дұрыс)
«жарық» және ... ... ... ... болу ... панельде жасыл түс көзінің индикаторы орналасу ... ... ... ... ... ... болу керек:
көлбеу бойынша +/- 15 градус аралығында,
бұрылыс ... +/- 30 ... ... ... жылжу бойынша 150-200 мм;
(рұқсат етіледі) сол аралықтарда тек көлбеу мен бұрылыс бойынша.
← Экран ... шоқ ... мен ... ... ... ... ... етілу керек.
2. Жүйелік блок құрамындағы бейнеконтроллерге қойылатын талаптар
Жүйелік блок ... ... ... ... ... ... керек:
← Көрініс регенерациясының жиілігі (кадрлер жиілігі).
← Жоғары ... ... бар ... ... ... бұл ... айқындалады:
640 нүкте бойынша 480 қатар (бір мезгілде 256 түс);
(рұқсат етіледі) 640 нүкте бойынша 400 қатар (бір ... 8 ... ... ... ... ... бұл ... экранда
айқындалады:
640 нүкте бойынша 480 қатар (бір мезгілде 256 ... ... 320 ... ... 200 қатар (бір мезгілде256 түс).
← Монитор ... ... ... ...... кем ... ... 80 символдан 25 қатар;
(рұқсат етіледі) бір қатарда 80 символдан 24 қатар. Солай бола ... бір ... 2-3 ... айқындау мүмкіндігі қамтамасыз етілу
керек (жарық градациясы).
... ... ... ... – белгі
матрицасы бар айқындалатын ... құру мына ... 8 ... 9 ... ... 8 нүктеден 14 қатардан
кем емес;
b. 8 нүктеден 8 сызық белгіорында 8 нүктеден 12 ... 8 ... 8 ... белгіорында 8 нүктеден 8 қатар
((рұқсат етіледі) тек а форматының).
← Қолданушы ... ... ... ... ... ... және алмастыру мүмкіндігі.
← Екі графикалық режимде де ... ... ... ... 100 нүктедей түзу
кесінділерін шығарғанда графикалық ақпараттың
программадан экранға шығарылу жылдамдығы:
бір секундта ... 200 мың ... ... ... ... ... бір ... растрдың 20 мың нүктесінен артық болмау
керек.
← Экранда жыпылықтаулар мен кедергілердің ... ... ... ... ... ... (қолданушы
программасынан) шығу жылдамдығы төмендегілерден кем емес:
секундына 10000 символ (роллирлеусіз);
секундына 3000 символ (роллирлеумен);
(рұқсат етіледі) ... 1000 ... (кез ... ... ... ... бойынша палитралардың
(түстер кестесінің) біреуіне әрбір логикалық түстің сәйкес келуін
қолдану және орнату ... мына ... ... кем ... етіледі) 256 түстегіден кем емес.
3. Клавиатураға қойылатын талаптар:
← Клавиатура толық алфавитті-санды аумаққа ие болу ... ... 12 ... ... ... ... мүмкіндігі бар) және 4 клавишадан кем
болмайтын санды/функционалды аймағы болу керек.
← Клавиатура ақпараттың енгізілуін ... ... ... 15 ... кем ... ... секундына 10 басудан кем емес.
← Әрбір клавиша, оған 5 Н рет ... бас ... ... ... млн. ... кем емес;
(рұқсат етіледі) 500 мың басулардан кем ... ... ... үшін ... ... ... орналастыру мүмкіндігі қарастырылу ... ... ... ... функцияларын көрсетеді).
← Клавиатура батырмалары келесі талаптарға сәйкес келу керек:
← жұмыс бөлігінің өлшемі 13 х 13 мм кем ... ... ... ... бөліктерінің жақын шеттерінің
арасындағы қашықтық 3 мм кем болмау
керек;
← батырманың еркін жүрісі 5-тен 5 ... ... ... ... ден 5 ... ... кез ... батырмалардың еркін жүрісінің айырмашылығы
1 мм-ден кем емес;
← батырманы басу күші ... 10 Н-ға ... ... ... ... 5 Н-ға дейін.
← Батырманың жұмыс беті дөңес формаға ие болу керек.
← Клавиатура беті ... 10-15 ... ... ... ... және клавиатураның орта сызығынан қолдың тіреу ... ... 35 мм ... ... ... ... мен бейнемониторды конструкторлы біріктіру ... ... 1 ... ... блок ... ... ... блокқа ұзындығы 2 м-ден кем болмайтын
иілгіш кабельмен қосылады.
4. Жүйелік блокқа қойылатын талаптар.
... ... бір ... ... ... ... ауыстыруға және модульдер деңгеінде, ... мен ... ... ... ... болу керек.
← Жүйелік блок функциясының одан әрі кеңейтілуі үшін оған
қымбат ... блок ... ... ... ... болу керек.
← Қолданушы программасынан барлық жүйе ... ... ... ... ету ... ... ... солай бола тұра барлық прграммалы түрде орнатылған
аппаратура жағдайлары ... ... болу ... құрылғыларды, жүйелік және қолданбалы программалық
қамсыздандыруды жетілдіру, шығару және сатып алу мүмкіндіктерін есепке
алынса, ... ... ... ... жағдайында
аппараттық, сол сияқты есептік техниканың программалық ... тек ... ғана ... ... ... ... есептік жылдамәрекеттілігі қамьамасыз етілу
керек (16-разрядты логикалық ... ... ... ... регистрде адреспен):
2000 мың оп/с кем емес;
(рұқсат етіледі) 1000 мың оп/с кем ... ... ... ... (бейнеЖЕСҚ қоспағанда) жүктегеннен
кейін қолданбалы программалар қолдана алатын ЖЕСҚ жалпы көлемі
мынадай болу керек:
3500 ... кем ... ... 1500 ... кем емес.
← ЖЕСҚ кеңейтілу мүмкіндігі қамтамасыз етілу керек.
← Есептеулер жылдамдығының тұрақсыздығы, ... ... бір ... ... әр ... экземплярларымен бірдей программаларды
орындау уақытының шашылуы ... болу ... % ... ... ... 3 % ... ... Жүйелік блок құрамына қатты магнитті ... ... кіру ... оның ... кем ... керек;
(рұқсат етіледі) 40 Мб кем болмау керек.
← Жүйелік блок ... ... ... дисктегі жинақтаушы кіру
керек.
← Барлық интерфейстік разъемдер мен сұлбалар құрылымы ... ... ... қосқанда сыртқы құрылғылардың ағытылуын жүйелік блок пен
қосылатын құрылғының өшірілуісіз ... болу ... ... блок ... тізбекті түрде (RS232 немесе RS422)
тасымалдауы бар құрылғылар интерфейсті құрау керек, интерфейстің 2-ден
кем ... ... қосу ... болу керек.
← Жүйелік блок ... ... ... тасымалдауы бар
құрылғылар интерфейсті құрау керек:
ендірілген, Centronix-біріккен, 8 бит екібағытталған;
(рұқсат етіледі) ендірілген, Centronix-біріккен, ... ... ... 8 бит ... ... ... ... интерфейс басып ... ... ... оқу ... қосу үшін ... ... 20мА ток жүктемесі бар TTL ... ... ... 8 разряды және TTL кірісі – ақпаратты енгізу үшін 8 разряд.
← Жүйелік блок "қайта жүктеу" (RESET) ... болу ... ... ... ... ... керек. Бұл батырма кездейсоқ
басылу мүмкіндігін болдырмайтын етіп ... ... ... ... ғана ... сонымен бірге сыртқы
құлақшындарға шығарылу мүмкіндігі қамтамасыз етілу ... ... ... ... өшіру мүмкіндігі де қамтамасыз етілу керек.
← Жүйелік блок локальді желі құрамына қосылу және онда ... ... ... ... және ... ... қамтамасыз
ету керек. Локальдік желінің орталық контроллерімен бірге және оған
сәйкес ... ... ол ... желі ... сипатталған функцияларды қолдану керек.
← Жұмыс орнының қорек көзін өшіру, жұмыс орнының ... ... ... ... ... ... ... жүктелуі, сонымен
қатар қолданушының жіберген қателері локальді желінің басқа ... ... ... ... қалу жағдайларына әкелмеу керек.
← Жұмыс орнының локальдік желі кабельінен ... ... ... ... локальдік желі кабельінің пробой кернеуі 400В
кем болмайды (мысалы, трансформаторлы немесе оптронды).
Локальді желіде ... ... ... ... ... жер потенциалымен салыстырғанда 36 В аспау керек.
5. Қоректендіру блогына қойылатын талаптар:
... ... ... ... ... ... кірістік қоректендіретін айнымалы ток ... 220В ... ... ету ... Қоректендіру блогының аса жүктеулерден және ... ... ... қатар дұрыс емес кернеулі
қоректендіру желісіне қосылудан қорғанысы болу керек.
... ... ... ... ... азқуатты
қосымша қондырғылардың қоректендірілуін қамтамасыз ету керек,
интерфейсті разъемдар тұрақтандырылған және қайта ... ... ... жалғасады:
+5В, ток 1500мА дейін;
+12В, ток 500мА дейін;
(рұқсат етіледі) тек +5В, ток 500мА ... ... ... ... блок ... ... дұрыс.
7 Экономикалық тиімділік есебі
7.1 Шығындар сметасы
Экономикалық есептеулер барысында келесі параметрлер есептелді:
← «Техникалық жоба» сатысындағы жұмысты орындау кезіндегі уақыт шығыны;
← «Жұмыс ... ... ... ... кезіндегі уақыт шығыны;
← Жұмыстың еңбек мөлшерінің барлық есебі;
← Кіріс және шығыс ақпараттың басқарудағы күрделілігі;
← Жобалық типтік ... ... ... ... ... ... ... бағаға негізделген программалық қамсыздандыру және
оларға кіретіндері:
← Программалық ... ... ... ... ... ақы қорының есебі;
← Программалық қамсыздандыруда калькуляция шығының есебі;
... ... ... ... және ... ... ... техникалық – экономикалық көрсеткіштер
Мәліметтер шығысы «уақыт нормасы» және ұсынылып бекітілген жобамен және
де 20.01.2009 ж-дағы еңбек ұйымының ... ... ... еңбек мөлшерін өңдеу үшін әсерететін факторларға
байланысты есептелінген:
... ... ... ... көлемі;
• Шығыстық ақпараттың формасының әртүрлілік көлемі;
• Тапсырма комплексіндегі дәреже;
... ... ... ... ... ... шығынның есебі нормативтік уақытпен анықталады, программаны
жасауға кеткен шығындар ... ... ... ... анықтайды.
Комплексті тапсырма индексі немесе жүйелілік:
3 - Өңдеудің ақпараттық іздеу тапсырмасы және ... ... ... ақпаратты іздеу, анықтамалық ақпаратты беру,
реквизит бойынша іздеулер.
Жаңалық ...... ... шешуде олардың өзгерісі кезінде қолданатын жобаның
өңделуі.
Алгоритм күрделілігі:
3 – стандартты әдіспен ... ... ... және ... ... және ... әдісті қолдануды қарастырмайды.
Жобалау процессі келесі этаптарға бөлінеді:
1) техникалық ... ... ... ... ... ... «Техникалық жоба»
бөлімінде жұмыстың орындалу кезіндегі уақыт шығыны және жұмыс құрамы:
• Тапсырманы шешуде алгоритмнің өңделуі;
• Кірістік және ... ... ... ... ... ... ... ақырғы анықталуы;
• ППП қолданылуымен мәліметтерді өңдеу ұжымдық сұрақтарды құрылым ... ... ... ұжымдық басқарылуы;
7.4 Жүйені құрудың қажеттілігін негіздеу
Коммерциялық фирманың ақпараттық мәселерін шешу үшін аз уақыттың ... ... ... ... ... Осы ... ақпараттық жүйе
жобалау процесінде келесі сипаттамаларға ие болуы ... ... ... ... ету. Осы ... ... жобаланып отырған
жүйенің экономикалық тиімді болуына септігін тигізеді.
Кез –келген ... ... тек қана ой ... ... етіп
қоймай, оған қоса материалдық және еңбек ресурстарын да қажет етеді. Жоба
құрушылар осы және басқа да жұмыстардың ... ... ... ... шеше білуі керек. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сақтау) құтқарып қана қоймай,
уақыттық және еңбектік шығындарды азайту талап етіледі.
Қазір ... ... ... ... ... сапасына,
орындалу жылдамдығына байланысты. Ақпаратты тез ... алу ... ... байланысты. Осы жобаның өзі электронды түрде
жұмыс істеп, ... ... ... ... ... әрі ... жүйенің экономикалық тиімділігін санаймын.
7.4.1. Жүйенің экономикалық тиімділік есебі
7.4.2 Программаны құруға кеткен шығындар ... ... ... ... ... ... ... ,
Мұндағы:
Салг – шығындар,
Скүй – программаны жазуға кеткен шығындар,
Сенг – ... ... ... ...... ... ... алуға кеткен шығындар.
7.4.3 Алгоритмді құруға кеткен шығындар есебі
Алгоритмді құруға кеткен шығындар келесі формуламен анықталады:
Салг=ЖҚ*В+ОЖҚ,
мұндағы:
ЖҚ– программист ... ... ... ... ...... салыққа аударымдар (21%).
Программист жалақысы 45000 теңге, құруға бір ай ... ... ... теңге
7.4.4 Программаны жазуға және күйлеуге кеткен шығындар
Шығындар келесі формауламен анықталады:
Скүй=Ккүй+Фкүй отл,
мұндағы:
Ккүй – ... ... ... машиналық уақыттың құны, 100 теңге;
Фжқ/күй– программаны күйлеуге және құруға ... ... ... бір күн уақыт кетті – 8 жұмыс уақыты. Осыдан аламыз:
Ккүй=8*100=800 теңге
Жалақы қоры:
Фкүй= Км*ЖҚжасау+От
мұндағы:
Км – жасауға кеткен айлар саны;
ЖҚжасау – программист ... ...... ... ... ... жұмыс күні)+(45000/21)*21%=
2143+450=2593 т.
Осыдан күйлеуге кеткен шығындар:
Скүй=800+2593=3073 теңге
7.1.5 Программаны енгізумен байланысты шығындар есебі
Программаны енгізуге кеткен шығындар ... ... ...... ... машиналық уақыт құны;
Фкүй вн – программаны енгізуден алатын жалақысы;
Машиналық уақыт ... – бір ... ... ... істеу уақыты, 8 сағ.;
D – ДЭЕМ-да жұмыс істеу күндер саны, 1 ...... ... бір ... ... 100 теңге.
Квн=8*1*100=800 теңге
Жалақы қоры келесідей анықталады:
Фкүй вн=ЖҚ*d/D+ОтФсоц
мұндағы:
ЖҚ – енгізумен айналысатын программисттің жалақысы;
d – ... ... ... ... ... 3 күн;
D – бір айдағы жұмыс күндері, 21 күн.
Фкүй вн=45000/21+(45000/21)*21%=2593 теңге
Сенг=800+2593=3073 теңге
7.1.6 Техникалық жабдықтар кешеніне кеткен есептеулер
Pentium IV компьютерінің құнын 52000 ... деп ... HP ... құны 10000 ... ... 62000 ... өнімді жасауға және енгізуге кеткен шығындар:
C=Cалг+Скүй+Сенг+Сктс =54450+3074+3073+122596=теңге
7.1.7 Енгізуге ... ... ... ... ... 3 ... қатысуымен шешілді. Программаны қолданбай
жұмыстарды істеу шығындары келесі формуламен анықталады:
Затр=ЖҚлпр+ОТ,
мұндағы:
ЖҚлпр – бір жылғы жалақы;
ОТ – әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... фирманың қызметкерінің жалақысы
келесі формуламен анықталады:
ЖҚлпр=Qлпр*N*12,
мұндағы:
Qлпр – жұмысшылар жалақысы;
N – жұмысшылар саны.
ЖҚлпр=35000*3*12=1260000 ... 1524600 ... ... ... ... ... ... Мұнда 3 адам қатысты- хатшы,
сатушы-кассир, архивариус. Есептеу уақыты – 1 жұмыс күні.
־ Прайс листті ... және ... 60 мин = 1 ... ... ... ... ... 90 минут = 1,5 сағат
־ Жабдықтармен жүргізілетін операциялар: 60 мин = 1 сағат
־ Жабдықтар туралы мәліметтер жинау: 100 мин = 1,66 ... ... ... ... ... 80 мин = 1,33 ... Сату сомасын анықтау: 30 мин = 0,5 сағат
־ Қызметкерлер туралы есеп: 20 мин = 0,33 ... ... ... 90 мин = 1,5 ... ... ... есеп бойынша алынды. Соңында ... ... ... ... 8,83 ... ... ... Программаны енгізгеннен кейін шығындарды есептеу
Программаны енгізгеннен кейін қызметкерлер саны 1 адамға қысқарды.
Жұмыстарды шешуге ... ... ... ... ... – бір ... ДЭЕМ-н қолдану сағатының саны, 168 сағат;
q – машиналық уақыт сағатының саны, 100 теңге.
Kмаш=168*100*12=201600 теңге
Құжаттарды баспаға шығаруға 10 ... ... ... ... жылдық шығындар Кпеч келесідей анықталады:
Кпеч=tпеч*Nвар*q*12,
мұндағы:
tпеч – бір дананы шығару уақыты;
Nвар – дана саны;
q – машиналық ... ... ... ... ... жылдық жалақысы келесі формуламен анықталады:
ЖҚлпр=Qлпр*12,
ЖҚлпр=30000*12+30000*12*21%=435600 теңге
Диалогтық жүйені енгізгеннен кейінгі суммарлық шығындар:
Затр’=Кмаш+Кпеч+ЖҚлпр (12)
Затр’=201600+12000+435600=649200 теңге
Уақытқа кеткен шығындар:
Төмендегі жұмыстар фирмада ... Бұл ... 1 адам ... ... ... ... 1 жұмыс күні.
־ Прайс листті құрау және жаңарту: 10 мин = 0,166 ... ... ... ... енгізу 60 минут = 1 сағат
־ Жабдықтармен жүргізілетін операциялар: 30 мин = 0,5 ... ... ... мәліметтер жинау: 20 мин= 0,33 сағат
־ Есептік ақпаратты баспаға шығару: 20 мин = 0,33 ... Сату ... ... 10 мин = 0,166 ... ... туралы есеп: 5 мин = 0,083 сағат
־ ... ... 10 мин = 0,166 ... ... ... есеп бойынша алынды. Соңында ... ... ... ... 2.58сағат уақыт кетті.
7.1.9 Шығындар экономиясы есебі
Енгізуден келген шығындар ... ... ... ... ......... енгізгенге дейінгі шығындар;
Затр’ – программаны енгізгеннен кейінгі шығындар
Э=1260000-649200=610800 теңге
Диалогтық жүйенің ақтау мерзімі:
Ток=С/Э,
мұндағы :
С – жүйені жасауға және ... ... ...... ... ... үнемдеу.
Ток=122596/610800=0,2 жыл
Жылдық экономикалық тиімділік:
Эфжыл=Э – Ен*С
мұндағы:
Э – шығындарды жылдық үнемдеу
Ен – капиталдық салымдардың тиімділігінің нормативті коэффициенті ...... ... және ... ... ... теңге
Кесте 7.1 Салыстырмалы техникалық- экономикалық көрсеткіштер
|Көрсеткіш ... ... ... ... ... саны |3 |1 ... ... КВт ... |
| |в ... - |в ... ... шығындар | | ... үшін бір |1524600 |649200 ... ... | | ... жабдықтар |- |62000 ... | | ... ... |- | ... | |54450 ... | |3073 ... | |3073 ... ... |1524600 |649200 ... ... жыл |0,2 ... ... |571570 ... теңге | ... ... ... ... ... жұмысын автоматттандыру».
Қазақстан Республикасы халықаралық дәрежеде қонақ күту талаптарын
игеру ... ... ... ... ... ... үй барын
ескерсек, отандық отельдердің ішінде Достық қонақ үйі ғана ... ... ие ... ... ... туристік және мейрамханалар
кәсібі қауымдастығының мамандары қонақ үй бизнесі қалыпты деңгейде дамымай
тұр дейді.
Қазақстан халықаралық дәрежеде қонақ күту ... ... ... ... үй жұмысы барлық әлемдік стандарттарға сәйкес келуі үшін
онда іскерлік жұмыстар жүргізілуі тиіс, ... ... ... және компьютерлік техникамен де ... ... ... ... да ... ... ... жұмыста қонақ үй қызметкерінің АЖО қарастырылды.
Дипломдық жұмыс ары ... ... ... үшін ары ... дамытылып,
толықтырылуы тиіс деп ойлаймын.
Қолданылған әдебиеттер
1. К. Дейт «Введение в системы управления базами данных», ... 1999 ... В. М. ... и др. ... ... ... 1986 ... М. А. Аппак «Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ»,
Радио и связь, Москва, 1989 ... В. Л. ... В. С. ... ... ... ... ... построения АСУ», Высшая школа, Москва, 1990 г.
5. А. Ф. Иоффе ... ЭВМ в ... ... Москва, 1988 г.
6. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее
место при выполнении работ сидя. ... ... ... СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 ... ГОСТ 2239-79. ... ... ... ... Технические условия.
9. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация
работы.
10. ... ... «Об ... ... (в последней редакции
от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в
последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: ... ... 2005. – ... ... С.В., ... Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России.
Практика применения ERP-систем. – М.: ... ... 2002. – 368 ... Сайт ... «1С» по ... ... 8.0»: http://v8.1c.ru/
13. Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного
предприятия (ERP): учебное ...... – 2004. – 219 ... ... ... ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие 8.0):
http://itland.ru/
-----------------------
Табиғаттағы
информатика
Қоғамдық
информатика
Есептеуіш техника
Жасанды интеллект
Ақпараттық жүйе
Информатика
Программалау
Кибернетика
Теориялық ақпараттандыру
Аталық ... ... ... ... ... ... ... ЖҮЙЕЛЕР
ЛОГИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР
ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕ ҚАБЫҚШАСЫ
ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАР
ДРАЙВЕРЛЕР ЖӘНЕ УТИЛИТТЕР
ОБЪЕКТІЛІ – БАҒДАРЛАНҒАН БАҒДАРЛАМАЛАР

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дайын өнімнің мінездемесі100 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Автоматты басқару жүйелері туралы негігі түсініктер22 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь