Гендерлік лингвистиканы зерттеудің теориялық аспектілері

Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерде кез келген халықтың ұлттық тілі қарым-қатынас құралы ретінде адамның қатысымдық әрекетінің компоненті және қоғамдық-әлеуметтік жүйенің басты көрсеткіші, қоғамды жаңаша құрудың, ақпараттық байланыс пен тұлғааралық келісімді оңтайластырудың құралы, әлеуметтік қатынастарды бекітудің амалы тұрғысынан сарапталады. Сондай-ақ лингвомәдени қауымдастықтың ұжымдық тәжірибесін жинақтаушы, сақтаушы, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырушы құрал ретінде тіл – мәдениеттің құрамдас бөлігі, ал мәдениет – қоғам дамуына қажет ақпараттарды өңдейтін және таңбалайтын жүйе ретінде тілдің құрамдас бөлігі тұрғысынан зерттелуде.
ХХІ ғасыр тіл біліміне тілді құрылымдық, жүйелік парадигмамен сабақтастықта, жалғастықта және тілді ұлттық рухани-мәдени білімдердің жинақталған коды ретінде қарастыратын антропоцентрлік бағыт тән болып табылады. Оның іргетасы өткен ғасырларда В.Гумбольдт, И.Гердер, Г,Штейнталь, А.Потебня сияқты ғалымдардың теориялық еңбектері арқылы қаланғаны белгілі. Олардың еңбектеріне сәйкес адам өзінің парасаттылық, рухани, әлеуметтік талаптарын қанағаттандыратын ұғымдар (концепт) әлемін жасау үшін ақпараттарды тілдік арна арқылы ғана алады. Сол себептен де кез келген ұлт тілінің табиғатында сол ұлттың қанша ғасырлық терең сырға толы қазынасы, ділі, мәдениетінің қайнар көзі жатады. Бірақ тіл жалпы шындықты емес, адамдардың белгілі бір ұжымы өмір сүретін ортаның шындығын жай көрсетіп емес, суреттеп береді және бұл арада тіл дүниені тікелей, тура суреттемейтінін атап өткен маңызды. Тілде адамның дүниені қалай қабылдайтыны, түсінетіні көрініс табады. Сондықтан да В.фон Гумбольдт: «Разные языки – это отнюдь не различные обозначение одной и той же вещи, а различные видения ее»,– деп тұжырымдайды [1, 77]. Тіл – ойды туғызушы тетік, сондықтан сөз – заттың тура таңбасы емес, оның біздің санамызда тілдік шығармашылық үдеріс нәтижесінде туған бейнесі. Сол себепті жаңа ғылыми парадигмаға сәйкес тілді зерттеуде негізгі назар тілдік тұлғаға аударылды, сонымен байланысты тілді зерттеудің жаңа мақсаттары, маңызды ұғымдар мен тәсілдер, метатілдік теориялық негіздер қалыптаса бастады. Яғни антропоцентрлік парадигма бірінші орынға адамды (тілдік тұлғаны) шығарады да, ал тіл адам танымын құрастырушы сипатта қарастырылады. В.фон Гумбольдт, А.А.Потебня, М.Хайдеггер тілді рухпен, шығармашылық қызметпен байланыстырады. Яғни тіл – ойды туғызушы тетік, сондықтан сөз заттың тура таңбасы емес, оның біздің санамызда тілдік шығармашылық үдеріс нәтижесінде туған бейнесі. Сол себепті жаңа ғылыми парадигмаға сәйкес тілді зерттеуде негізгі назар тілдік тұлғаға аударылды, сонымен байланысты тілді зерттеудің жаңа мақсаттары, маңызды ұғымдар мен тәсілдер, метатілдік теориялық негіздер қалыптаса бастады. Атап айтқанда, антропоцентрлік парадигма бірінші орынға адамды шығарады да, ал тіл адам танымын құрастырушы сипатта қарастырылады (Л.Леви-Брюль, Б.Малиновский, К.Леви-Стросс, Ю.Н.Караулов, В.Н.Телия, Г.В.Колшанский, Ю.Д.Апресян т.б.).
Әдебиет тізімі:
1. Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию. -М.: Прогресс, 1984 г.
2. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. -М., 1999.
3. Колосова О.А. Когнитивные основания языковых категорий. Москва, 1996.
4. M.R.Key, Male / Female Language (New Jersey. Metuchen. Scarecrow Press, 1975).
5. R.Lakoff, Language and Woman’s Place (New York, Harper, 1975).
6. L.Pusch.Das Deutsche als Mannersprache (Frankfurt / Main: Suhrkamp, 1984).
7. Сепир-Уорф. Язык. Введение в изучение речи // Избранные труды по языкознанию. М., 1993. -261 с.
8. А.Р. Nilseu, ed., Sexism and Language (Urbana, 111.: National Council of
Teachers of English, 1977)
9. Кирилина А.В. Категория gender в языкознании. С.15-20.
10. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті.
Докт. дисс. авторефераты. -Алматы, 2004 ж.
        
        ГЕНДЕРЛІК ЛИНГВИСТИКАНЫ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Динаева Бекзат Бегалықызы
Қазақ гуманитарлық заң университеті
Жалпы тіл білімі және ... ісі ... ... ғылымдарының кандидаты,
Аймақтық Менеджмент Академиясының
қауымдастырылған профессоры
(Астана қаласы, Қазақстан Республикасы)
Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерде кез келген халықтың ... ... ... ... ... ... ... компоненті және
қоғамдық-әлеуметтік жүйенің басты көрсеткіші, ... ... ... ... пен тұлғааралық келісімді оңтайластырудың құралы,
әлеуметтік қатынастарды бекітудің ... ... ... Сондай-ақ
лингвомәдени қауымдастықтың ұжымдық тәжірибесін жинақтаушы, сақтаушы,
ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырушы ... ... тіл – ... ... ал ...... ... қажет ақпараттарды өңдейтін және
таңбалайтын жүйе ретінде тілдің құрамдас бөлігі тұрғысынан зерттелуде.
ХХІ ғасыр тіл ... ... ... ... ... жалғастықта және тілді ұлттық рухани-мәдени білімдердің
жинақталған коды ретінде ... ... ... тән болып
табылады. Оның ... ... ... В.Гумбольдт, И.Гердер,
Г,Штейнталь, А.Потебня сияқты ... ... ... арқылы
қаланғаны белгілі. Олардың еңбектеріне сәйкес адам өзінің ... ... ... ... ... (концепт) әлемін
жасау үшін ақпараттарды тілдік арна арқылы ғана алады. Сол себептен де ... ұлт ... ... сол ... ... ғасырлық терең сырға толы
қазынасы, ділі, мәдениетінің қайнар көзі ... ... тіл ... ... ... белгілі бір ұжымы өмір сүретін ... ... ... ... суреттеп береді және бұл арада тіл дүниені тікелей, тура
суреттемейтінін атап ... ... ... ... дүниені қалай
қабылдайтыны, түсінетіні көрініс табады. Сондықтан да ... ... ... – это ... не ... ... одной и той же вещи, а
различные видения ее»,– деп тұжырымдайды [1, 77]. Тіл – ойды ... ... сөз – ... тура таңбасы емес, оның біздің санамызда
тілдік ... ... ... ... бейнесі. Сол себепті жаңа
ғылыми парадигмаға сәйкес тілді зерттеуде негізгі назар ... ... ... байланысты тілді зерттеудің жаңа мақсаттары, маңызды
ұғымдар мен тәсілдер, метатілдік теориялық негіздер қалыптаса бастады. ... ... ... ... ... ... тұлғаны) шығарады
да, ал тіл адам танымын құрастырушы сипатта қарастырылады. В.фон Гумбольдт,
А.А.Потебня, ... ... ... ... қызметпен
байланыстырады. Яғни тіл – ойды туғызушы тетік, сондықтан сөз заттың ... ... оның ... ... ... ... ... нәтижесінде
туған бейнесі. Сол себепті жаңа ғылыми парадигмаға сәйкес тілді зерттеуде
негізгі назар ... ... ... ... байланысты тілді зерттеудің
жаңа мақсаттары, ... ... мен ... ... ... қалыптаса бастады. Атап айтқанда, антропоцентрлік парадигма
бірінші орынға адамды шығарады да, ал тіл адам ... ... ... ... ... ... Ю.Н.Караулов,
В.Н.Телия, Г.В.Колшанский, Ю.Д.Апресян т.б.).
Жалпы адам баласына тән бұл әмбебеп танымдық үлгілер – ... ... ... ... күрделі когнитивтік қызметінің жемісі. Бұл
арада когнитивтік модельдер адамның ойы мен санасының ... ... ... яғни ... ақпарат когнитивтік модельдерде
«кодталады».
Батыс тіл біліміндегі гендерлік зерттеулердің жай-күйіне ... олар ... ... үш түрлі көзқараста қарайды [2, 4].
Бірінші көзқарас бойынша әйел мен ер адамның ... ... ... ... оны ... әлеуметтік биліктің бөліну
ерекшеліктерімен түсіндіреді. Мұнда «ер адамның тілі» мен «әйелдің ... ... ... сатыларында қолданылатын, негізгі тілден
қызметі жағынан ерекшеленетін тіл деп ... ... ... әлеуметтік психолингвистикалық тұрғыда «ер
адамның тілі» мен «әйелдің тілі» ... ... ... байланысты
деген ғылыми түсінік қалыптасқан. Осы бағытта зерттеу жүргізуші ... ... ... ... екі ... ... ... параметрлерді анықтаулары бойынша ер мен әйелдің тіл ... ... ... ... мәні ... ... ... ер мен әйелдің тілдік ерекшеліктеріне
когнитивтік аспектіде қарап, өз теорияларын дәлелдеуге тырысады. Олар ... ... ... ... біртұтас лингвистикалық
үлгісін жасау аса маңызды болып ... ... ... ... ... ... үш ... та бір-
бірін өзара толықтырушы деп есептеліп, гендерлік лингвистиканың тұтас бір
қаңқасын ... үлес ... ... ... қосылуға болады.
А.В.Кирилина лингвистикалық гендерологияның өзекті мәселелеріне жүйелі
де нақты талдау жасай келе, ... ... ... мен методологиясы
тұрғысынан концептуалды бөліністегі төмендегідей негізгі алты бағытты атап
көрсетеді:
Әлеуметтік гендерлік зерттеулер.
Феминистік лингвистика.
Екі жыныс ... ... ... ... ... ... ... (ХХ ғасырдың аяғында пайда болған ең жас бағыт).
Психолингвистикалық зерттеулер. (Бұл ... ... ... ... ... сонымен бірге онтогенездің тілін зерттеу,
атап айтқанда, әйел мен ердің тілдеріндегі ерекшеліктер мен айырмашылықтар
туралы зерттейтін ... ... ... ... ... лингвомәдени зерттеулер.
Дегенмен де, зерттеуші А.В. Кирилина жоғарыдағы ... ... ... ... ... аталған бағыттардың барлығы да өзара бір-
бірімен ... ... ... ... ... топтардың өз ішінде
ұқсас мәселелері де, зерттеу нысандары да ... деп ... [2, ... ер мен ... ... тұрғыдан да бір-біріне жақын
екендігін, ал олардың тілдерінің де байланысты екендігін зерттеу ... яғни ... ... ... ... ... салалардың
барлығын да екі жыныс ... ... ... ... ... нысаны тілдегі ер мен әйелдің тілі деген бөліністің
қалай пайда болатындығы, ... ... ... ... бағалауыштық
мәннің қай салада көбірек таралғандығы болып табылады.
Екіншіден, лингвистикадағы гендерлік зерттеулердің мақсаты әйел мен ер
адамның мінез-құлқына байланысты ... ... ... ... әлеуметтік
детерминизм немесе биодетерминизм шеңберінде болады.
Үшіншіден, тіл біліміндегі гендерлік ... ... ... өте жиі ... атап өтуге болады.
Төртіншіден, лингвистиканың кез келген саласы гендерлік сипатта
қарастырылуы ... тіл ... ... ... ... ... де атап өту керек, сондықтан да осы ... ... ... табысқа жетіп, тілді зерттеудің жаңа қырларын
көрсете білді.
Сонымен бірге орыс тіл білімінде лингвистикалық гендерологияның ... ... ... ... ... ... ... айта
кету керек. Осы салада зерттеуші ғалымдар әйел мен ер ... ... ... ... және ... ... феминизм идеологиясы негізінде зерттейді.
Феминистік лингвистика немесе тілдегі феминистік сын тіл ... ... 60-70 ... ... болды. Оның ... ... та, ... та ... әсер ... ... пайда болуына көптеген оқиғаларды, атап
айтқанда, АҚШ пен Еуропадағы «Әйелдердің жаңа ... ... ... кең ... ... ... ... «когнитивтік эволюция» деп
аталған постмодернистік философияның дамуын жатқызуға ... ... ... ... болуына мыналар да түрткі болды. Біріншіден, өткен
ғасырдың 50-60 жылдарында лингвистикада – психолингвистика, ... ... ... ... ... ... ... болуы себеп болса, екіншіден, лингвистика тарихында адам факторын
тіл ... ... және ... тілі мен оның ... ... ... оның ... алдыңғы қатарға шықты. Үшіншіден, ... орын ... ... ... прагматикаға көшу)
және әлеуметтік ғылымдарда гендерлік зерттеулердің дамуы үшін ғылыми база
мен ... ... ... да әсер етті ... бағыттың пайда болу тарихы қырық жылдан астам уақытқа жуықтайды.
1970 жылы Мэри Рич Кей Калифорния университетінде ер ... тілі ... ... ... ... ұйымдастырса, содан кейінгі 1975 жылы
өткізілген ... ... ... «Ер мен әйел ... ... атты ... шығарды. Тілдегі феминистік сын бойынша
негізгі жұмыстардың бірі ретінде 1975 жылы ... ... ... ... ... (Язык и место женщины) атты ағылшын тіліндегі зерттеуін, Луиза
Пуштың «Неміс тіліндегі ер адамның ... атты ... және ... ... язык — язык ... атты еңбегін атап өту керек
[4; 5; 6].
1976 жылы ағылшын тілінде «Әйелдер мен тіл» атты ... ... Онда ... ... сын ... ... және пәнаралық
зерттеулер туралы ақпараттар басылады. Феминистік лингвистика өкілдерінің
басты мақсаты патриархатты ... ... ... ... ... ... Осы ... тілге де реформа жасап, әйел бейнесінің төмен
екендігін қатты сынға алады.
Феминистік сынның ... ... ... В.Гумбольдтың және оның
ізін жалғастырушылардың кейбір көзқарастары мен сынға арналған негізгі
тұжырымдарын ... ... ... ... ... «тілдік
салыстырмалылық теориясына» арналған атақты жорамалын да айтып кету керек
[7].
«Лингвистикалық ... ... ... ... АҚШ-та ХХ
ғасырдың отызыншы жылдарында пайда болды. Осы жорамалға сәйкес тіл ... ... ғана ... ... бірге менталдық пен қоғамдағы пікірлердің
құралы болып табылады. Тіл адамдардың ойы мен ... ... ... ... тану ... ... табылады.
Қазіргі уақытта феминистік сынның екі бағытын атап өтуге болады.
Біріншісі ... ... ... ... ... ... немесе «әйелдерге қарсы бағыттағы тілдік жүйедегі ассиметрия» болып
табылады. Оның өкілдері әлемге ер ... ... ... ... ... ... ... патриархатты қоғамдағы тілдердің барлығы
да «ер адамның» тілі болып табылады. Ал ... тілі ... және ... мінездемемен беріледі.
Аталған бағыттағы зерттеудің негізгі нысаны болып ... ... ... ... онда ... қатысты жағымсыз бірліктер нақты беріледі.
Осы бағыттағы зерттеулер мынадай қорытындыға алып ... сөз ... ... ... тұлғалары бойынша синтаксистік
деңгейге сәйкес «адам» және «еркек» ұғымдары еуропа ... ... ... ... ал әйелге қатысты тұлғалар ер адамға қатысты
тұлғалардан туындаған деген көзқарас қалыптасқан. ... (Lehrer ... ... ... Student — ... ... ... (нем.)).
Көптеген еуропа тілдерінде (тек оларда ғана емес) әйел бейнесіне
қатысты жағымсыз сапалық қасиеттер орын ... ... ... ... мен ер ... ... ... сипаттайтын тілдің фразеологиялық қорында
жақсы сақталған.
Мысалы, ағылшын тіліндегі «Men are the stronger sex, Men should ... and women should work for them, A woman's place is in the home, ... man's world» ... ... ... ... ... — бұл күшті
жыныс иесі, еркектер қожайын болып, әйелдер оларға бағынулары тиіс. Әйелдің
орны — үйде, еркектің орны – ... ... man, fellow, brother ... ... аға) ... ... өте көп. Жоғарыда аталған man, fellow, brother сөздері
жалпылауыш қызмет атқарады, бірақ та тілдегі феминистік сын ... ... ... ... ... ... деп есептейді.
Осы мәселе бойынша А.П. Нильсен, мысалы, ағылшын тіліндегі ер ... ... ... ... мужского рода) үлкен мәртебеге ие ... ... ... деп ... Сондықтан да олардың көпшілігі
mankind, brotherhood, ... ... ... spokesman,
bachelor's&master's degrees, fraternity, fellowship ... ... бұл ... мынадай мағыналарды береді: адамгершілік, туысқандық,
ирландық, шотландық, француз, шешен, бакалавр және ... ... және т.б.) ... ... мен сөз ... жасалуына
негіз болған. Бұл сөздердің қолданыста болуы ұзақ уақыттар бойы әйелдердің
когнитивтік қызметін шектеп, олардың саясатпен, ... ... және ... салаларда жұмыс істеуіне кедергі келтірді. Мысалы, АҚШ-тың бұрынғы
мемлекеттік хатшысы Мадлен Олбрайтты шетелге шыққан ... бір ... ... ... оның ... ... сипаттаудан әрі аспап еді.
Ал «Нъюсвик» журналы Мадлен Олбрайттың жаңа ... ... ... ... ана деп ... Содан кейін ажырасу барысын егжей-тегжейлі
сипаттап еді [8, ... ... ... ойынша, тіл қазіргі қоғамдағы
гендерлік бөліністің көнерген бір көрінісі ... ... ... ... орны – ... ошақ ... бала тәрбиесі, көршілермен
өсек айту [9, 15-20].
Адам өмірінде ... ... орны ... ... ол – ... мемлекет
іспетті. Осы шағын мемлекетте әйелге артылар жүк те, ... ... ... ... ... ер адам – отағасы, үйдің қожайыны,
алайда, үй ішінің бүкіл тауқыметі, тұрмыс-тіршілігі, бала тәрбиесі, ... ... ... ... т.б. ... әйел ... құзыретінде.
Ағылшын және қазақ тілінің паремиологиялық қорындағы әйелдердің жеке ... ... ... ... ... ... орнын айқын аңғаруға болады. Солардың бірнешеуіне тоқтала
кетейік:
A good wife makes a good husband ... ... ... ... күйеу жасайды). Қазақ тілінде тәрбиелік мәні зор осы ... ... ... мақал-мәтелдер бар:
Жақсы әйел жаман еркекті би етеді.
Жақсы әйел жаман еркекті адам етеді.
Салғастыра ... ... ... ... ... ... ... біркелкі ұстаным байқалады.
Жақсы әйел жаман еркектің көрдегі басын төрге сүйрейді,
Жаман әйел жақсы еркектің төрдегі басын көрге сүйрейді.
Жоғарыдағы «алған ... ... ... елге ... ... деген ұғымды
білдіретін қазақ мақалында айтылар ой төр мен ... ... ... ... халқының когнитивтік санасында «төр» – тек қазақ үшін ең
қастерлі, сыйлы орын.
Зерттеу барысында ағылшын және қазақ қоғамдастығында әйелдер дәрежесін
ер адамдардан сәл ... ... ... ... ... ... мақал-мәтелдердің жиі кедесетіндігі байқалды.
Мысалы, ағылшын тілінде The death of wives and the life of sheep make ... rich ... ... ... мен ... ... ер ... бай етеді);
Women have no souls (с.с.а.: Әйелдердің жаны жоқ), қазақ тіліндегі «Байтал
жүйрік парқы жоқ, қатын шешен ... ... ... шашы ... ... қысқа»
мақал-мәтелдері белгілі бір заман кезеңіндегі әйел адам ... ... Көне ... ... ... ата дәстүріндей
Англияда да орта ... ... ... ... құру ... ... ... себебі текті жердің қызына үйлену, ... шығу ... ... ... ... қоғамдағы алатын орнын
жақсартуға мүмкіндіктер туындайтын. Жоғарыдағы The death of wives and ... of sheep make her husband rich ... өз ... ... дүниенің тілдік бейнесі болып табылады, яғни көне дәстүрдің тілдегі
көрінісін көрсетеді.
Сондай-ақ, 1918 жылдан бастап жасы ... ... ... ... ... беруге құқық берілді және ағылшын әйелдерінің ... үй ... ... ... ... қатардағы қызметкер
болды. Жоғары лауазымды қызметкер ... ... ... ... оның биік ... көтерілуінің қисынсыз өрескел болып танылуы «Women
in state affairs are like monkeys in glass shops» ... ... ... айна ... ... ... ұқсайды) бейнелі оралымнан айқын
көрінеді [10,11].
Байырғы ағылшын қоғамдастығында қалыптасқан әдептілік дағдысы бойынша
тұрмысқа шыққан әйел ерін өзінің ... ... ... тиіс ... бой ... әйел соққыға жығылатын. 1891 жылға дейін ... ... бас ... ... ... ... ... егер қаласа,
бөлмеге құлыптап қоюларына заңды құқықтары болған. «A woman, a spaniel, ... ... The more you beat them the better they be» ... ... ... бір ... және жаңғақ ағашы ұрған сайын жақсарады), «A
woman an asse and a ... Bring the more fruit the more beaten ... ... Әйел мен ... және ... ... ұрған сайын жемісті молырақ
береді) тәрізді тұрақты тіркестер жоғарыда айтылған келеңсіз оқиғалардың
орын алғандығы жөнінде ... ... ... ... ... ... да
мұндай жәбірлеулердің болғаны, әлі күнге дейін сирек те болса кездесетіні
және оның ... ... ... ... ... оқиға ретінде танылатыны
мәлім.
Қорыта айтқанда, гендерлік лингвистика қазіргі ғылымдар ... ... тіл ... жаңа бір ... ... ... ... табиғи тілді сана әрекетінің көрінісі, ойдың шындығы ретінде
зерттей отырып, әр тілдің, әрбір жеке ... ... ... ... ... тіл арқылы анықтауды мақсат етеді. Гендерлік лингвистикада тіл тек
ақпарат беріп қана қоймайды, образдар арқылы ... ... ... ... қыры тұрғысынан танылады.
Әдебиет тізімі:
1. Гумбольдт В.фон. Избранные труды по языкознанию. -М.: Прогресс, 1984
г.
2. Кирилина А.В. Гендер: ... ... -М., ... ... О.А. Когнитивные основания языковых категорий. Москва, 1996.
4. M.R.Key, Male / Female Language (New Jersey. ... ... ... ... Language and ... Place (New York, Harper, ... ... Deutsche als Mannersprache (Frankfurt / Main: Suhrkamp,
1984).
7. Сепир-Уорф. ... ... в ... речи // ... ... ... М., 1993. -261 ... А.Р. Nilseu, ed., Sexism and Language (Urbana, 111.: National ... of English, ... ... А.В. Категория gender в языкознании. С.15-20.
10. Ислам А. Ұлттық мәдениет контексіндегі дүниенің тілдік суреті.
Докт. дисс. ... ... 2004 ... ... статье рассматриваются теоретические аспекты ... ... ... и основные направления лингвистической
гендерологии.
.

Пән: Тілтану, Филология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жартышарлардың ассиметрия мәселесі. Cөйлеу кезіндегі сол (доминант) және оң (субдоминант) жартышарлардың рөлі3 бет
Қазақ-ағылшын тілдеріндегі гендерлік сипаттағы коммуникативтік бірліктер44 бет
Канцерогенездік факторлар21 бет
XVI-XVIII ғасыр лингвистикасы4 бет
Графикалық лингвистиканың негізгі ұғымдары46 бет
Сыртқы лингвистиканың әдістері мен тәсілдері16 бет
Тілдің танымдық қасиеті14 бет
Фонемаларды түзету4 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2. Санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері5 бет
1.санитарлық көрсеткіш микроорганизмдердің сипаттамасы. оларға қойылатын талаптар. 2.санитарлық микробиологиялық зерттеудің әдістері мен принциптері21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь