Парламенттің құзыреті

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАРЛАМЕНТІ
1.1 Парламентті құру тәртібі және құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2 Қазақстан Республикасы Парламентінің жауапкершілігі ... ... ... ...

2. ПАРЛАМЕНТТІҢ ҚҰЗЫРЕТІ
2.1. Парламенттің құзіреті және оны жүзеге асырудың нысандары.
2.2 Парламент Мәжілісі мен Сенатының құзіреті ... ... ... ... ... ... ... ...

3. ПАРЛАМЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ НЫСАНДАРЫ
3.1 Парламентаризм ұғымы ,оның ҚР Парламентімен ара қатынасы.
3.2 Парламент қызметінің ұйымдық.құқықтық нысандары ... ... ... ... .

3. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Кіріспе:

Парламент Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңес деп аталған «бір буынды» өкілетті органының орнына келді. Жоғарғы Кеңес жоғары өкілді орган ретінде 1937 жылғы ҚСР Конституциясымен белгіленеді. ҚСР – ның 1978 жылғы Конституциясы да Жоғарғы Кеңесті мемлекеттік биліктің жоғары органы ретінде таныды. Ол КСРО Конституциясы мен Қазақ КСР Конституциясында көрсетілген республика құзырындағы барлық мәселелерді шешу құқылы болды. Басқаша айтқанда Жоғарғы Кеңес еліміздің мемлекеттік өміріндегі барлық мәселелерді шешу құқығын иеленді. Жоғары өкілді органның бірыңғай билігінің мәні міне, осында. Қазақ КСР-нің Жоғарғы Кеңесі Парламенттей болмады. Өйткені онда билік бөлісу және тұрақты жұмыс істейтін жоғары өкілді органдар болған жоқ.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң мемлекеттік билікті заң шығару, атқару және сот тармақтарына бөлу принципін жариялады. Осының нәтижесінде Парламент және парламентаризм құруға қарай маңызды бір қадам жасалды.
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы Конституциясы Жоғарғы Кеңесті республиканың бірден-бір заң шығарушы және өкілді орган деп таныды. Конститутцияның Жоғарғы Кеңеске кең өкілеттік бергендігі сондай мемлекеттік билікті бөлісу принципі шын мәнінде мүлдем болған жоқ. Сонымен бірге тежемелік және тепе-теңдік жүйесі де орнықтырылмады. Сөйтіп, 1993 жылғы Конституция мемлекеттік биліктің қайшылықтық құқықтық базасын жасады. Тұрақты жұмыс істейтін Жоғарғы Кеңес, әрине, өз қызметін толық атқара алмады. Жоғарғы Кеңес қызметінің дәрменсіздігіне сын айту ретсіз де болар еді. Жаңа ұлттық құқықтың саясаты негізіне алған заңдарды 12- шақырылған Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесін қабылдады. Алайда, Жоғарғы Кеңес Парламент бола алған жоқ және Қазақстанда Парламенттік Республика орныққан жоқ.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Артықбаев, Жамбыл Омарұлы. "Жеті жарғы" - мемлекет
және құқық ескерткіші (зерттелуі, деректер, тарихы,мәтіні)[Мәтін]: оқу құралы.- Алматы: Заң әдебиеті .2004.- 150 б.

2. Асанбаева, Л. Азамат құқығы Ата Заңмен қорғалады:
[Қазақтан Конституциясына 10жыл]//Арқа ажары.2005-30шілде.-2б.

3. Ашитов, Заирқан Омарұлы, Ашитов, Бауыржан Заирқанұлы.
Қазақстан Республикасының құқық негіздері [Мәтін]: оқу құралы /
рец. Б. Базарбайўлы.- Алматы: Жеті жарғы, 2003.- 296 б.

4. Баққұлов, Сатыбалды Досжанұлы. Құқық негіздері [Мәтін]: оқулық.- 2-ші бас.- Алматы, 2004.- 248 б.

5. Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл [Мәтін]=10 лет Конституции Республики Казахстан:(заң актілерінің жинағы) / құраст. Ғ. Сапарғалиев.- Алматы: Жеті жарғы, 2005.- 376 б.


6. Нарбинова, М, М, Зиятова, Ж. К. Конститутциялық
құқық [Мәтін]: әдістемелік нұсқаулар / Шығыс Қазақстан мемлекет- тік ун-ті.- Өскемен: ШҚМУ, 2003.- 50 б.

7. Нормативтік құқықтық актілер туралы [Мәтін]: Қазақстан Респуб-
ликасының заңы.- Алматы: Юрист, 2004.- 26 б.

8. Оғалбаев, Т. Ата заң қағидаларын толық жүзеге асыру- басты мақсат: [Қазақстан Конституциясына - 10 жыл]// Жетісу.- 2005.-7 шілде.- 4 б.

9. Садырова, Толқын. Ата Заң-еркіндігіміздің тұғыры:
[Қазақстан Конституциясына -10 жыл]// Дала мен қала.-
2005.- 2 қыркүйек.- 1-6 б.

10. Табанов, Социал Ағысұлы. Салыстырмалы құқықтану
негіздері [Мәтін]: оқулық/ ред. М. Қаймолдинова.-
Алматы: Жеті жарғы, 2003.- 464 б.

11. Шаханов, Мұхтар. Конституциялық кеңестің мазмұнсыз кеңесі [Мәтін]: [Депутаттық мәлімдеме]// Қазақ әдебиеті.- 2006.- 3-9 қараша.- 2 б.


342.7(574) Абдильдин, Жабайхан. Конституция Республики
А 139 Казахстан и соблюдение прав человека [Текст]: доклад /
Ж.Абдильдин - депутат Сената Парламента РК,
председатель Комитета по международным делам, обороне и
безопасности// Сборник материалов международной
научно-практической конференции "Конституция: Личность,
общество и государство 30-31 августа 2005 года".-
2005.- С. 39-49

Л83/2110 Алжирская Народная Демократическая Республика:
А-498 Конституция и законод.акты / Под ред.Ю.А.Юдина.- М.:
Прогресс, 1983.- 414с.

Л 2005/2416 Амандыќова, Сјуле Ќошкенќызы. Ќазаќстан
А 52 Республикасыныѕ конституциялыќ ќўќыєы [Мјтін]: Оќу
ќўралы / рец.: Е. Ќ. Кґбеев, Н. О. Дулатбеков.- Астана:
Фолиант, 2001.- 176 б.

Л 2005/2420 Артыќбаев, Жамбыл Омарўлы. "Жеті жарєы" - мемлекет
А 82 жјне ќўќыќ ескерткіші (зерттелуі, деректер, тарихы,
мјтіні)[Мјтін]: оќу ќўралы.- Алматы: Заѕ јдебиеті,
2004.- 150 б.

Асанбаева, Л. Азамат ќўќыєы Ата Заѕмен ќорєалады:
[Ќазаќстан Конституциясына 10 жыл]// Арќа ажары.-
2005.- 30 шілде.- 2 б.

Л 2005/2403 Ашитов, Заирќан Омарўлы, Ашитов, Бауыржан Заирќанўлы.
А 97 Ќазаќстан Республикасыныѕ ќўќыќ негіздері [Мјтін]: оќу
ќўралы / рец. Б. Базарбайўлы.- Алматы: Жеті жарєы,
2003.- 296 б.

342 Баймаханов,М.Т. Конституция Каз.ССР в системе
Б184 конституционного права СССР.- Алматы, 1981.- 70 стр.

Л 2005/2404 Баќќўлов, Сатыбалды Досжанўлы. Ќўќыќ негіздері
Б 21 [Мјтін]: оќулыќ.- 2-ші бас.- Алматы, 2004.- 248 б.

Кґше мерекесі конституция кїніне арналды: [Елдіѕ
тґрі-Елорда]// Астана хабары.- 2005.- 25 тамыз.- 4 б.

Л 2005/821 Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы
Ќ 18 [Мјтін]=О выборах в Республике Казахстан: Ќазаќстан
Республикасыныѕ конституциялыќ заѕы.- Алматы: Жеті
жарєы, 2004.- 248 б.

Р 2005/1522 Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясына 10 жыл
Ќ 18 [Мјтін]=10 лет Конституции Республики Казахстан: (заѕ
актілерініѕ жинаєы) / ќўраст. Є. Сапарєалиев.- Алматы:
Жеті жарєы, 2005.- 376 б.

Л 2005/5077 Ќазаќстан Республикасыныѕ ќўќыќтыќ саясат
Ќ 18 тўжырымдамасы [Мјтін] [Мјтін]=О концепции правовой
политики Республики Казахстан: ресми басылым / ред. М.
Ќаймолдинова, М. Дїйсебаева.- Алматы: Жеті жарєы,


1


2002.- 56 б.

Л 2005/13576 Мўхтарова, Айжан Ќалесќызы. Шетелдердіѕ мемлекет
М 82 жјне ќўќыќ тарихы [Мјтін].- Алматы: Нўр-пресс, 2005.-
562 б.

Л 2005/10207 Нарбинова, М, М, Зиятова, Ж. К. Конститутциялыќ
Н 23 ќўќыќ [Мјтін]: јдістемелік нўсќаулар / Шыєыс Ќазаќстан
мемлекеттік ун-ті.- Ґскемен: ШЌМУ, 2003.- 50 б.

Л 2005/835 Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы [Мјтін]
Н 76 [Мјтін]: Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕы.- Алматы:
Юрист, 2004.- 26 б.

Оѕалбаев, Т. Ата заѕ ќаєидаларын толыќ жїзеге асыру
- басты маќсат: [Ќазаќстан Конституциясына - 10 жыл]//
Жетісу.- 2005.-7 шілде.- 4 б.

Садырова, Толќын. Ата Заѕ-еркіндігіміздіѕ тўєыры:
[Ќазаќстан Конституциясына -10 жыл]// Дала мен ќала.-
2005.- 2 ќыркїйек.- 1-6 б.

Л 2005/1032 Сапаргалиев, Г. Конституционное право Республики
С 19 Казахстан [Текст]: академ. курс.- Алматы: Жеті жарєы,
2002.- 528 с.

Л 2005/730 Сапарєалиев, Єайрат. Ќазаќстан Республикасыныѕ
С 21 Конституциялыќ ќўќыєы [Мјтін]: Академиялыќ курс / ауд.:
С. Баќтыгерейўлы, Б. Алдоѕєаров.- ґѕд., толыќт.,
2-бас.- Алматы: Жеті жарєы, 2004.- 480 б.

Сапарєалиев, Єайрат. Ќазаќстан Конституциясы:
тјуелсіздікке ќызмет етудіѕ 10 жылы: [Ќазаќстан
Конституциясына 10 жыл] / Тґлепберген, Мейрамбек//
Жетісу.- 2005.- 15 аќпан.- 4-5 б.

Сапарєалиев, Єайрат. Ата Заѕ - он жылдыќ
ґзгерістердіѕ ќайнар бўлаєы: [Заѕгер-єалым Єайрат
Сапарєалиевпен сўхбат] / Јбдірейќызы, Б// Заѕгер.-
2005.- N 8.- 8-10 б

Л 2005/2728 Сартаев, Султан, Назаркулова, Ляззат. Становление
С 207 Конституции Республики Казахстан [Текст]: проблемы и
перспективы.- Алматы: Кітап, 2002.- 408 с.

Л 2005/2405 Табанов, Социал Аєысўлы. Салыстырмалы ќўќыќтану
Т 12 негіздері [Мјтін]: оќулыќ / ред. М. Ќаймолдинова.-
Алматы: Жеті жарєы, 2003.- 464 б.

323.1 (574) Шаханов, Мўхтар. Конституциялыќ кеѕестіѕ мазсўнсыз
Ш 31 кеѕесі [Мјтін]: [Депутаттыќ мјлімдеме]// Ќазаќ
јдебиеті.- 2006.- 3-9 ќараша.- 2 б.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
..................3
1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАРЛАМЕНТІ
1.1 Парламентті құру ... ... ... ... ... жауапкершілігі...............
2. ПАРЛАМЕНТТІҢ ҚҰЗЫРЕТІ
2.1. Парламенттің құзіреті және оны жүзеге асырудың нысандары.
2.2 Парламент Мәжілісі мен ... ... ... ... ... ұғымы ,оның ҚР Парламентімен ара қатынасы.
3.2 Парламент қызметінің ұйымдық-құқықтық нысандары.................
3.
Қорытынды...................................................................
........................
Пайдаланылған
әдебиеттер..................................................................
...
Кіріспе:
Парламент Қазақстан Республикасының Жоғарғы ... деп ... ... өкілетті органының орнына келді. Жоғарғы Кеңес жоғары ... ... 1937 ... ҚСР ... ... ҚСР – ның 1978 ... да ... Кеңесті мемлекеттік биліктің жоғары органы
ретінде таныды. Ол КСРО ... мен ... КСР ... ... құзырындағы барлық мәселелерді шешу құқылы болды.
Басқаша айтқанда Жоғарғы Кеңес ... ... ... ... шешу ... ... Жоғары өкілді органның бірыңғай билігінің
мәні міне, осында. Қазақ КСР-нің ... ... ... ... онда ... ... және тұрақты жұмыс істейтін жоғары өкілді
органдар болған жоқ.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... билікті заң шығару, атқару және сот тармақтарына бөлу принципін
жариялады. Осының нәтижесінде Парламент және ... ... ... бір ... жасалды.
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы Конституциясы Жоғарғы Кеңесті
республиканың бірден-бір заң ... және ... ... деп ... Жоғарғы Кеңеске кең өкілеттік бергендігі ... ... ... принципі шын мәнінде мүлдем болған жоқ. ... ... және ... ... де ... ... ... Конституция мемлекеттік биліктің қайшылықтық құқықтық базасын жасады.
Тұрақты ... ... ... ... ... өз ... ... атқара
алмады. Жоғарғы Кеңес қызметінің дәрменсіздігіне сын айту ретсіз де ... Жаңа ... ... ... ... алған заңдарды 12- шақырылған
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесін қабылдады. Алайда, ... ... бола ... жоқ және ... ... ... ... ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПАРЛАМЕНТІ
1.1 Парламентті құру тәртібі және құрылымы
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... істейтін екі Палатадан : Сенаттан және Мәжілістен тұрады.
Сенат төте емес, жанама сайлау арқылы ... ... ... ... ... республикалық маңызы бар қаланың және Республика
астанасының барлық өкілдікті органдары депутаттарының бірлескен отырысында
жүргізіледі. ... жеті ... ... ... ... ... Сенатқа әр облыстан, республикалық маңызы бар
қаладан және ... ... екі ... ... ... жартысы әрбір үш жыл сайын қайта сайланып отырады.
Мәжіліс 77 ... ... және төте ... ... ... Алпыс
жеті депутатты сайлау Республиканың әкімшілік-аумақтық ... ... ... және ... ... саны тең бір ... сайлау округтері бойынша жүзеге асырылады. Он ... ... ... ... және ... жалпыұлттық сайлау округінің аумағы
бойынша партиялық тізімдер негізінде сайланады.[1]
Қазақстан ... ... ... ... ... енгізілген өзгертулерге және Қазақстан
Республикасының ... ... ... және ... ... ... ... заңының 2-бабына сәйкес
мынадай болып белгіленеді. Парламент Мәжілісі – бес жыл, Парламент Сенаты-
6жыл. Парламенттің ... оның ... ... ... ... ... сайланған Парламенттің кезекті сессиясы жылына бір рет өткізіледі,
қыркүйектің бірінші жұмыс күнінен ... ... ... ... күнімен
аяқталады.
1.2 Қазақстан Республикасы Парламентінің жауапкершілігі.
Заңи жауапкершіліктің дәстүрлі төрт түрі ... ... ... ... түрде регламенттеледі. Олар: азаматтық-құқықтық, қылмыстық-
құқықтық, әкімшілік-құқықтық және тәртіптік-құқықтық жауапкершілік .
Демократиялық ... ... ... ... және ... ... алдыңғы орынға қоятын жаңа саяси құқықтың болмыс
құқық танушылардың алдына бұрын арнайы ... мәні ... ... 1999 жылы ... ... и право» журналы
басқалардың қатарында конституциялық жауапкершілік туралы мәселе көтерілген
құқықтың жауапкершілік ... ... ... ... ... тиімді қорғау тетігін құру конституциялық
жауапкершілікті заңи жауапкершіліктің дербес бір түрі ... ... емес ... пікір айтылды. [5]
Конституциялық заңнаманы және оны іске асыру практикасын ... ... тек заңи ... ... бір ... ... деп ... негіз береді. Конституциялық жауапкершіліктің
заңи және заңидан тыс жауапкершіліктері бар.
Конституциялық жауапкершілік заңи, саяси және моральдік ... ... ... Осы ... ... ... Қазақстан
Республикасының Парламентіне де тән.
Парламенттік жауапкершілік пен Парламенттің жауапкершілігін ажырата
білу ... ... ... Парламенттің жауапкершілігіне
қарағанда анағұрлым күрделі құбылыс. Парламенттік ... ... , ... ... ... ... ... жоғарғы санаттағы саяси ... ... ... және ... алдындағы Парламенттің жауапкершілігі деп
түсінеміз. ... ... ... ... ... , ... Палатарлары Төрағаларының, жеке депутаттың,
депутат топтарының жауапкершілігі кіреді. Демек Парламенттің жауапкершілігі
Парламенттің өз шеңберінде орын алады және ... ... ... ... ... заң шаруашылық қызметті жүзеге асыратын субъектілерге қатысты.
Жалпы Парламенттен басқа, аталмыш субъектілердің бір-бірінің алдында сондай-
ақ Парламенттен тыс ... ... ... субъектілердің алдында
жауапкершілік көретінін атап айту керек. ... ... ... ... бойынша Парламент
жауапкершілігінің субъектілері төмендегілер болып табылады:
1) жеке депутат;
2) депутаттар тобы;
3) ... ... ... ... ... ... ... мен негіздері әр
түрлі және олардың ... ... және ... байланысты. Алайда,
біздің пікірімізше аталған субъектілер қатары толық деп санауға болмайды.
Қазақстан Республикасының ... ... жеке ... ... Мәжілісті дербес жауапкершілік субъектісі ретінде бөлмейді.
Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес Парламент Палаталарының
бірінің қанағаттанарлықсыз , тиімсіз ... ... ... үшін
Жалпы Парламент жауап береді. Осындай жағдайдың ерте ме кеш пе көрінуге
тиіс болатын ... ... ... ... ... ... принципіне негізделуге тиіс. Егер
Палаталарының бірінің Конституциялық ... ... ... ... болса Жалпы Парламентті таратуды әділ деп ... ... ... ... ... ... бола ... Екіншіден Палаталардың бірінің
конституциялық қағидаларға сәйкес келмейтін қызметі үшін Жалпы Парламент
таратылатын жағдайда кінә принципі бұзылады. ... ... ... ... ... ... Алқалы органдарда кінә ұғымы
дара басшылық жағдайынан өзгеше болып келетіні белгілі. ... ... үшін ... ... ... де ... береді . Бірақ Қазақстан
Республикасының Парламенті біртұтас алқалы ... ... Ол ... ... ... ... ... бар Палаталардан тұрады. Әрине,
Палаталардың екеуі де бірлесе жүзеге асыратын өкілеттіктер бар, бірақ ... ... ... ... қабылдау үшін әрбір палата жеке
дауыс береді. ... ... де ... ... ... ... екі ... да жауапкершілігі туралы айтуға болады. Онда жалпы
Парламентті таратумен ... ... Ал егер ... ... ... объективті себептерге сәйкес ... ... ... неге ол үшін ... ... ... ... беруі керек.
Сонымен қатар , ... ... ... ... ... ... үшін ... дербес дауыс береді. Бірақ неге өзінің ... ... ... бере ... Үшіншіден, бір палатаның «кінәгерлігі» үшін
жалпы Парламентті тарату республикалық бюджетке тым ауырға соғады. Сонымен,
Парламент Палаталарының жауапкершілігін белгілеуге ... ... ... ... орай ... ... жауапкершілігімен қатар
Қазақсан Республикасы Парламент ... ... ... керек. Әлбетте, Палаталардың, сондай-ақ ... ... ... заңи ... ... ... ... мәселелерін жан-жақты регламенттеудің
мемлекеттің, қоғам мен халықтың тағдыры үшін айрықша маңызды мәні ... ... ... ... ... билікті бөлу
жүйесіндегі заң шығарушы орган ретінде алатын ... ... ... мемлекеттік билік тармақтарының біріне жатқызғаны
мен, Конституцияны өзінің қағидаларына сәйкес ол ... ... орын ... ... ... және ... мемлекеттік органдардың
мәртебесі, құзіреті Парламент қабылдайтын заңдармен белгіленеді. ... және ... ... сәйкес заңдар қабылдау үшін
жауапкершілік негізінен Парламентке жүктеледі.
2. ПАРЛАМЕНТТІҢ ҚҰЗЫРЕТІ
2.1. Парламенттің ... және оны ... ... ... ... тұтас құзіретін, Сенаттың ерекше құзіретін және
Мәжілістің ерекше ... ... Бұл ... , ... ... құзіретін қарастырайық. Парламенттің құзіретін де ерекше деп
атауға болады, өйткені бұл мәселелер Сенаттың да, ... де ... ... ... ... тек ... бірлескен отырыстарында ғана қаралады.
Парламент Палаталарының 1996 жылғы 20 мамырдағы бірлескен отырысында
қабылданған ... ... ... ... Палаталардың
бірлескен отырыстарын өткізудің шарты мен тәртібін, Сенат және Мәжіліс
регламенттерімен реттелмеген ... ... ... ... өзара қарым-
қатынасының, Палаталардың бірлескен органдарын ... және ... ... ... ... ... Республикасының Парламенті өз жұмысын сессиялық тәртіппен
жүзеге асырады. Парламент сессиясы Палаталардың, Палаталар ... ... және ... бірлескен комиссияларының
бірлескен және жеке ... ... Жаңа ... ... ... ... қорытындысы жарияланып, әр ... кем ... ... ... ... ... әрі кеткенде отыз
күннің ішінде Президент шақырады. Парламент сессиясы ... пен ... ... ашылады және жабылады.
Парламенттің кезекті және ... тыс ... ... ... ... ... ... шақырады және жабады
және жылына бір рет- қыркүйек ... ... ... ... ... айының
соңғы жұмыс күнініе дейін, ... ... ... арасында
Президенттің: 1) өзінің жеке бастамасы ... 2) ... ... бойынша 3) Парламент депутаттарының жалпы санынан кем дегенде
үштен бірінің ұсынысы бойынша Палаталардың кезектен тыс бірлескен ... ... ... ... тыс ... ... Президент
белгілеген мерзім мен тәртіпте өткізеді. Кезектен тыс бірлескен отырысты
өткізу туралы ұсынысты ... ... ... ... ... оны ... себепші болған мәселенің басын ашады.
Палаталардың бірлескен отырысы әр ... ... ... кем ... ... ... ... жағдайда құқылы болып есептеледі.
Палаталардың бірлескен отырысы ашық ... ... ... ... ... де қарастырған. Егер бұған ... ... көбі ... берсе, Президент пен депутаттардың
ұсынысы бойынша жабық отырыс ... ... ... ... ... ... да ашық отырысқа да қатысып, сөз сөйлей алады. ... , ... ... мүшелері, Ұлттық Банктің Төрағасы, Бас
Прокурор, Ұлттық, Қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... жатады. [3]
Парламент Палаталарының бірлескен отырыстарында қаралатын мәселелер
Қазақстан Республикасының Конституциясымен белгіленген ... . ... ... ... ... ... ... қос Палата
депутаттарының бірлескен отырысында талқыланады, бірақ ... ... ... ... ... ... Сөйтіп екі
Палатаның да дербестігі сақталады, бір Палатаның екінші Палатаға ... ... ... Екі Палатаның да депутаттары бұған дауыс берсе
шешім қабылданған болып есептеледі.
Палаталардың бірлескен отырыстарында ... ... ... ... ... өзгерістер мен толықтырулардың жобасы.
Конституцияға өзгерістер мен ... ... тек ... ... ... ... Парламентте қаралу тәртібін
Президенттің өзі ... ... ... ... ... ... мәселе кем дегенде екі рет оқылымнан
өткізілуі ... ... ... ... мен ... ... ... ету, конституциялық
қағидалардың тұрақтылығының бұзылуына жол бермеу үшін Парламент
Регламентімен ... ... ... сөз ... ... оның ... ... соң депутаттар сөйлей алады. Бірінші ... ... ... мен ... ... тұжырымдамалық
тұжырымдамалық тұрғыда талқыланады. Бұл енгізілген жобаны ... ... ... ... оның ... ... ... және
коньюнктуралық емес) дәлелдеу деген сөз. Бірінші оқылымның нәтижесі ... ... ... ... ... және оны ... оқылуына
әзірлеу немесе оны қабылдамай тастау туралы қаулы қабылдайды. [6]
Екінші оқылымнан кейін әр Палата жоба бойынша дауыс ... Егер ... ... ... санының кем дегенде төрттен үші дауыс берсе,
онда өзгерістер мен толықтырулар қабылданған болып есептеледі. Егер ... ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар
енгізу жөніндегі ұсынысы қабылданбай қалған болып ... ... ... ... мен ... ... ... жүргізіледі. Конституцияда Парламенттің заң актілерін заңдар,
Парламент қаулылары, сенат пен ... ... ... ... ... ... Регламентінің 56-тармағындыа былай деп жазылған:
«Комитеттер Республика Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар ... ... заң ... ... ала қараудан өткізеді.»
Регламенттің бұл ережесі Конституцияға және Президенттің ... ... ... келмейді. Конституция Конституцияға негізілетін өзгерістер
мен толықтыулатды және конституциялық заңдарды дәл айырып көрсеткен (53-
бап, ... ... ... мен ... әр ... ... санының кемінде төрттен үшінде көпшілік даусымен
енгізіледі.(63 баптың 3-тармағы). ... ... ... ... ... әр ... депутаттарының жалпы санының кемінде
үштен екі көпшілік даусымен қабылданады.(62 баптың 4-тармағы). [10]
2. Парламент ... ... ... , оған ... мен
толықтырулар енгізеді. Қазақ КСР-ның (КСРО-ның) заң ... ... және жай ... деп ... ... ... ... сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен
толықтырулардың жобасы түскен кезде ... ... ... бірлескен отырысын шақырады. Отырыста заң жобасын қарау
мерзімі белгіленеді және заң ... ... ... істеу үшін Сенат пен
Мәжіліске жібереді. Мерзімі ... ... ... ... ... ... ... шақырады. Осы отырыста заң жобасының
бастамасшысы немесе оның ... ... ... соң әр Палатадан қосымша
баяндамашы сөз алады және жоба ... ... ... оған ... ... мен толықтырулардың жобасы ... ... екі ... ... ... Парламент Палаталарының бірлескен отырысында республикалық бюджет,
үкіметтің және республикалық бюджеттің ... ... ... ... есептері бекітіледі. Бюджет пен есеп алдымен Мәжілісте , ... ... ... Республикалық бюджеттің Үкімет енгізген жобасы
қабылданбаған жағдайда Премьер-Министр Үкіметке сенім туралы мәселе қоюға
құқылы. ... ... ... ... ... қабылданған
заңға наразылығы талқыланады. Егер Президенттің наразылығы бір айдың ... ... ... ... ... ... алдымен
Мәжілісте талқыланады, содан кейін қорытындысымен ... ... ... ... ... соң олар Палаталардың бірлескен ... Егер әр ... ... ... санының үштен екісінің
көпшілік даусымен Парламент олар ... заң ... ... оның ... ... бұрын қабылдаған шешімдерін дәлелдеп шықса, онда Президент
қарсылығы еңсерілген болып есептеледі.
5.Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... беру ... ... құқығын береді. Президенттің
бастамасы Парламент Палаталарының бірлескен отырысында қаралады. Парламент
әр Палата депутаттарының жалпы санының үштен екісінің ... ... ... ... өкілеттігін беруге құқылы. Президентке заң шығару өкілеттілігі
бір жылдан аспайтын мерзімге беріле алады.
2.2 ... ... мен ... ... ... ... Мәжілісінің құзіреті құрама екі
бөліктен: 1) Мәжілістің ерекше қарауына жататын ... 2) ... ... ... ... содан кейін Сенатта жүзеге асырылатын
өкілеттік.
Парламент ... ... ... ... ... ... Заң жобаларын қарауға қабылдау және қарау. ... ... ... ... мен ... ... бөлек отырыстарында мәселелерді әуелі Мәжілісте, ал
содан кейін Сенатта өз кезегімен ... ... заң ... 54-бабының арасында қайшылық бар сияқты көрінуі ... ... ... гөрі, заң техникасының олқылығы орын
алған.
2. Республика Парламенті қабылдаған ... ... ... ... ... Мәжілістің ерекше қарауына жатады.
Мәжіліс комитеттері Президент наразылығын зерделейді және өзінің
қорытындысын ... ... ... ... Президент
өкілінің қатысуымен әзірленеді. Мәжіліс қорырытындыны, Президенттің
наразылығы мен заңның өзін ... және ... ... ... бойынша Мәжіліс депутаттарының жалпы санының төрттен үшінің
көпшілік даусымен қабылданған Мәжіліс шешімі, басқа материалдармен
қоса зерделеу үшін ... ... ... ... ... ... ... отырыстарының қарауына беріледі.
3. Президенттің ұсынысы ... ... ... ... Төрағасын, оның орынбасарларын, хатшысы мен мүшелерін
қызметке сайлау және ... ... ... ... ... Республика Президентінің кезекті сайлауын хабарлау және оны
кезектен тыс ... ... ... ерекше қарауына жатады.
Кезекті сайлау тамыздың ... ... ... желтоқсан айының бірінші жексенбісінде бес жылда бір
рет өткізіледі. Президенттің кезектен тыс ... ... ... немесе қызметінен кетірілген күннен кейінгі екі
айлық мерзімнен кешіктірілмей ... Екі ... ... ... ... ... екі ... жіберу
Мәжілістің ерекше қарауына жатады. Жіберу рәсімі Мәжілістің жалпы
отырысында ашық дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. ... ... ... ... ... ... үзбей жүргізеді.
6. Республика Президентіне қарсы мемлекетке опасыздық жасады деп айып
тағу ... ... ... ... ... ... Сенат ұйымдастырады және оның ... ... ... ... ... даусымен Парламент Палаталары
бірлескен отырысының қаруына беріледі.(47-бап). Тиісінше ,Мәжіліс
айып ... , іс ... бұл ... ... шешпейді.
Жобасы Мәжіліс арқылы өткен заңды Парламент қабылдайды. Мәжіліс заң
жобаларын қарауға қабылдайды және қарайды. Бұл мәселені ... ... ... Мәжілістің заң шығару қызметі депутаттарға және
үкіметке берілген заң шығару құқығын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... Заң шығаруға бастамашы барлық субъектілердің теңдік принципі. ... ... ... ... ... мәселе бойынша заң
жобасын енгізуге барлық субъектілердің де ... ... Заң ... ... ... ... ... кедергінің болмау
принципі. Субъект заң шығару бастамасы құқығын кез ... ... ... өз ... ... ... ... Парламенттің
заң шығарушылық қызметін жоспарлау бұған кедергі келтірмеуі тиіс.
3. Заң шығару бастамасы құқығын оны ... ... ... ... ... Депутаттың орнына ешкім де заң жобасын енгізе
алмайды. Үкімет заң жобаларын тек өз атымен ғана енгізеді.
4. Заң шығару ... ... ... ... заң жобасы
Палатада қабылданып, қаралады (Қазақстан Республикасы Парламенті
Палаталарында). Парламент өз шешімін заң ... ... ... ... Заң жобасын енгізу арқылы
заң шығаруға бастамашы субъектісінің құқығы жүзеге асырылады. Заң
жобасының одан кейінгі тағдырын Парламент , оның ... ... ... ... ... мынадай:
а) жаңа заң жобаларын енгізу, ә) қолданылып жүрген ... ... ... ... және ... күшін жою туралы заң жобаларын ұсыну;
б) заңдарды қолданысқа қосу мәселелері бойынша ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Мемлекеттік органдар (Үкіметтен басқа), азаматтар ... ... ... ... заң ... ... құқығына
ие бола алмайды. Алайда, олар заң ... ... оны ... ... ... Мәжіліске енгізе алады.
Заң жобасы комитеттің қарауына беріледі, ол қорытынды жазады. ... заң ... ... ... ... күн ... ... не
жобамен жұмысты жалғастыру немесе оны ... ... ... ... ... ... қажет болған жағдайда оның заң жобасын
бүкіхалықтық талқылауға енгізу туралы шешім ... ... ... ... ... ... ... оның ҚР Парламентімен ара қатынасы.
Конституциялық құқық институттарының бірі ... ... ... әріден басталады. Мәселен, ағылшын Парламенті тіпті 12-13 ғасырларда
пайда болған. Конституциялық қоғамға басшылық жасаудың белгілі бір ... ... ... сонау буржуазиялық революция кезеңдерінен
бастау алады.
Парламент пен парламентаризм -өзара байланысты ұғымдар , ... емес ... айта кету ... ... ... өмір ... Ал парламент парламентаризм(элементтерінсіз өмір сүре ... ... ... ... ... ... элементтері ең
алдымен биліктерді бөлу, өкілдік және ... ... ... ... ... ... ... сайлау жолымен
құрылатындығынан көрінеді. Жалпы алғанда, парламентаризм ... ... ... ... бөлу ... ... заң
шығарушы билікті өкілдікті жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... егемендікке арқау болатын ... ... ... ... сөз ... ... береді.
Парламентаризмнің негізгі идеяларының қазақстан топырағына ... СССР ... ... қол ... құлап, Қазақстан Республикасы
тәуелсіздік және егемендік алған соң ғана мүмкіндік ... ... ... ... ... бір ... ... басқарудың парламенттік
нысаны мен парламентаризмді ... білу ... ... ... мен ... қалыптастыру барысы оларды
басқарудың ... ... ... жүргізуге де болатынын айқын
көрсетіп отыр. 1995 ... ... ... ... одн әрі дамуына тың серпін берді.
Парламент қызметінің конститутциялық-құқықытық негізі ... ... VI – ... Қазақстан Республикасының 1995
жылғы 16-қазандағы «Парламент және оның депутаттарының ... ... заңы 1997 ... 11 ... 1999 ... 12 наурызда
Конституциялық заңмен енгізілген өзгертулер және ... ... 1997 ... ... «Қазақстан Республикасы
Парламентінің комитеттері мен комиссиялары туралы» Заңы болып табылады.
Конституция Парламенті заң ... ... ... ... заң шығарушылық қызметі арқылы құқық тәртібін ... ... ... ... ... ... іске асырылады. Соның
нәтижесінде Парламент ел өмірін заңды түрде реттейді және құқықтың мемлекет
құруға ... ... ... заң шығару қызметін жүзеге асыратын орган деп тану
Қазақстан Республикасының барлық ... ... ... ... табуы керек дегенді білдіреді. Дегенмен Парламенттің ... заң ... ... ... емес ... айта ... ... өкілеттіктер Президенттеде, Қазақстан халқында да бар.
Соңғысы заңдарды республикалық референдум жолымен қабылдайды.
Заң ... ... бола ... ... ... ... ... жасауды:
а) республикалық, бюджетті бекіту;
ә) Үкіметке сенімсіздік білдіру жолымен жүзеге асырады.
3.2 Парламент қызметінің ұйымдық-құқықтық нысандары.
Парламент қызметінің негізгі ұйымдық-нысаны сессия ... ... ... оның ... ... және ... ... өткізіледі. Парламенттің бірінші ... ... ... ... қорытындылары жарияланған күннен бастап
30 ... ... ... ... ... ... ... бір
рет, қыркүйектің бірінші жұмыс күнінен басталып, маусымның соңғы жұмыс күні
аяқталады.
Парламент құрамына ... ... және ... ... ... ... тұрақты комитеттері және Палаталар-дың
бірлескен комиссиялары кіреді.
Палаталардың бірлескен және бөлек ... тек ... ... ... ... ... бастау үшін әрбір Палатаның
депутаттарының жалпы санының кем ... ... ... қатысқан жағдайда
өткізіледі. Палаталардың отырыстары болып табылады. Заңдылықтармен
көзделген жағдайда ... ... ... де ... ... ... ережелерін, «Парламенттің және оның
депутаттарының ... ... ... ... ... ала
отырып, Парламент ... ... ... ... ... ... ... өз қызметтерінің регламентін бекітеді –
Мәжіліс ... және ... ... .Мәжіліс төрағасы Парламент
сессияларын ашады, ... ... ... ... ... кезекті және кезектен тыс бірлескен отырыстарына ... ... ... Палаталардың кезекті сессияларын шақырады және оларға төрағалық
етеді;
- Палаталардың қарауына енгізілетін ... ... ... ... ... ... ... етеді;
- Палаталардың үйлестіру органдарының қызметіне басшылық жасайды;
- Палаталар шығаратын актілерге қол қояды;
- Конституциялық Кеңестің екі-екіден мүшелерін тағайындайды.
Парламент үйлестіруші және ... ... ... ... Палаталар Төрағалары жанындағы Сенат бюросы және Мәжіліс бюросы
болып табылады. Бюро құрамына ... ... ... ... және ... ... ... төрағалары
кіреді.Қазақстан Республикасы Парламентінің жұмыс органдары ... ... ... ... ... Палаталардың бірлескен
комиссиялары ... ... ... құрылатын тұрақты комитететтердің саны жетіден аспауға
тиіс. Тұрақты комитеттер заң ... ... ... ... жататын мәселелерді алдын-ала әзірлеу және талқылау үшін
құрылады. Бірлескен комиссиялар ... ... ... ... шешу үшін ... ... ... Палаталар арасындағы
келісім бойынша белгіленеді. Әр Палата комиссия мүшелерін өз алдарына
дербес сайлайды.
Сонымен ... ... ... ... және оның ... ... 57-баптың 5,6 тармақтарында ... ... ... ... арнаулы уақытша комиссиялар құруы
мүмкін.
Тұрақты комитеттер мен комиссиялар өз ... ... ... үшін ... мемлекет құрып, жоспарлы экономикадан,
нарықтық экономикаға және ... ... көшу оңай ... Елбасының көрегендігі мен іскерлігінің нәтижесінде, біз стратегиялық
тұрғыдан, дұрыс жолды таңдадық. Әрине, біз ... міні жоқ ... ... ... ... ... бір ... қойдық деп айта алмаймыз.
Қалай болғанда да заман ағымына байланысты жаңару, тоқырау ... ... пе? Біз ... ... ... ... Бұл ... баса айтатын нәрсе,
мемлекетіміздің барлық саласында өз замандастарымызға ... өмір ... ... және ... ... ... де, білімді болуына
мүмкіндік жасай білдік. [10]
Біздің стратегиялық мақсатымыз еліміздің Ата ... ... ... өзін ... ... ... және
әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады; оның ең ... ...... адамның өмірі, құқықтары мен ... ... ... ... ... ... бәрінен де жоғары. Ойлап отырсақ,
тәуелсіздік туы астында өткен 17 ... ... ... көз ... ... жердің ой-шұқыры көп дегендей, алғашқы 10 жылдың қатерлі сынынан
әупірімдеп өтіп, қалыпты дамудың даңғылына шыққанда есімізді бір ... ... ... уақытта, үнемі ілгері басып, әлемдік көшке ілестік.
Орта Азия ... ... елге ... Енді ... ... 50 елдің санатына кірсек деген, ... ... ... ... ... алдымызға көлденең тартып отыр.
Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Парламентінің ІІ сессиясында
ұлтаралық қарым-қатынас жағдайына айрықша назар ... ... ... кімге де болсын, сабақ болатын жағдай екендігі белгілі. Демек, Елбасы
айрықша атап өткеніндей, қазақстандықтар үшін ... ... ... ... ... қажет. Халқымыздың әл-ауқатының жақсаруы, экономикалық
тұрақтылық, бейбітшілік және көпұлтты, ... ... ... бәрі қол ... ... ... биік шыңы
деуге болады. Қазақстандағы ... ... ... ... Біз бұл ... шын ... ... тұтамыз.
Адамзат өркениетінің қазіргі заманында әл-ауқат дегеннің ... ішер ас пен киер ... ... ғана түгенделмесе керек.
Демек, Елбасы белгілеген «2030 стратегиялық ... ... ... ... отырған басты құжаттың бірі. Бүгінгі таңда ... ... ... әлі де жалғасып келеді. Бұл сөз ... ... ... экономикасы жүйесінің беріктігін сынап келеді. Аузы
алты қарыс Америка мен Еуропа мемлекеттерінде ... ... ... әлі ... емес. Ал, Қазақстан экономикасы өзінің тұрақтылығын
көрсете білді. Ел ... ... ... ... ... ... ... мориторинг жүргізіліп, еліміздің даму стратегиясы
одан әрі нақтылануда. ... ... және ... ... саладағы қымбатшылықты болдырмауда. Әлемдік экономикада құлдырау
да, өрлеу де болып тұратындықтан, оған қарсы механизм ... әзір ... ... ішер ас пен киер ... ... көп ... зары –
баспана. Мемлекетіміз осы бағытта, соңғы жылдары тұрғын үй саясатын ... ... ... ... ... ... ... мойын сұнып,
алданып қалғандар да болды. Бұл үлескерлер еді. Ақиқатын айтсақ, ... ... ... ... келісім шартқа Үкімет жауапты емес.
Өйткені, әркім өз ақшасын кімге беретіндігін өзі ... ме? ... ... ... ... ... ерекше түсіністікпен қарап, ... ... ... ... түрде шешті. Сөйтіп, зардап шеккен
үлескерлерді қорғау үшін Мемлекет қазынасынан 17,2 миллиард теңге бөлінді.
Мұның ... ... мен ... ... ... ... нысандарын
аяқтауға 157 миллиард қаржы жұмсалмақ. Міне, осы ... өзі ... ... ... ... ... деген ақиқатты айқындай түспей
ме?
Қазіргі таңдағы болашаққа ... жаңа ... ... Бұл ... ... ... болсам, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Парламентке
стратегиялық маңызы жоғары Салық және Бюджет кодекстері, үш ... ... ... ... заң ... ... Сөз жоқ, халық
қалаулылары салықтың әкімшелендірілуін ... ... ... ... үшін ... ... жетілдіруге мүмкіндік беретін бір қатар
қадамдар жасау керек екендігі ... Бұл ... ... Нұрсұлтан
Назарбаев Астанада өткен ЕҚЫҰ-ның Парламенттік Ассамблеясының сессиясында
айтты. Парламентте кем дегенде 2 партияның, ... егер ... ... ... тосқауылдан өтпесе де, оны жасақтауға мүмкіндік беретін құқықтық
тетікті құру керектігі бүгін мәлім болып ... Ал ... «Нұр ... ... ие ... – бұл ... ... біздің
ортақ жұмысымыздың нәтижелерін мойындау емес пе?
Қазақ елі үшін алдағы жыл тарихи ... ... тұр. ... ... ... 2010 жылы Қазақстанның төрағалық етуі – дүниежүзі
бойынша көшбасшы еліне айналудың алғы ... Таяу ... ... «Сайлау туралы» Конституциялық заңға, «Саяси партиялар туралы»,
«Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» заң ... ... ... ... ... заң ... ... болады.
Тәуелсіз Қазақстанның қос палаталы Парламенті азаттық алған жылдары
ішінде тарих жазған ... ... ... ... ... келе ... болуы мүмкін емес, әрине. Себебі, Парламент – сан ... ... мен ... ... ... халық қалаулыларының жиыны.
Парламентаризм тарихы – бұл, ... ... ... Себебі,
парламентаризм ұғымы бүгінгі заманның ... ... ...
азаматтық қоғам, қоғамдағы әділдік, әлеуметтік теңдік, азамат ... ... ... ... ... ... ... бет-келбеті парламентаризмнің дамуымен
қатар түрленіп келеді. Еуропа елдерінде бұл ... ... ... ... арқасында, бүгінгі таңда алдыңғы қатарлы мемлекеттерде шын
мәнінде демократиялық дамудың сенімді кепілі бола білетін мемлекеттік билік
тармағы ... ... ... ... ... алар болсақ, алқалы заң шығару
жүйесінің түп төркінін әріден іздеген дұрыс. ... ... ... ... Уәлиханов «далалық демократия» деп баға берген қоғамдық құрылымда
мемлекет басқарудың өзекті мәселелерін құрылтай ... ... ... арқылы
шешу аса маңызды дәстүр болып табылған.
Алғашқы қазақ парламентаризмдерін әңгімелей отырып, Ресей патшалығының
бірінші және екінші ... ... ... ... ... ... алаш азаматтары Әлихан Бөкейхановты, Ахмет Бірімжановты, Сәлімгерей
Жантөринді, Бақытжан ... ... ... ... өту ... Ұлт ... қыл үстінде тұрған шақтарда дәл осы азаматтар ... ... ... азаттығы үшін дамылсыз күрес жүргізді. Ұрпаққа
өнеге істер қалдырды. Тіпті, ... үлгі ... ... ... ... ... ... деуге болады. [9]
Бүгінгі Парламент – ашық пікірталастар мен көзқарастар еркіндігінің
және жариялылық саясатының биік ... ... ... ... құқықтар мен нормаларды, рәсімдерді сақтай отырып, ... ... ... ... мүддесін білдіруші және ... ... ... ... ... ... «аласапыран» заманындай
жанымызды шүберекке түйіп, өмір сүрмесек те, жањандану ... ... ... көз көрмеген экологиялық, техногендік проблемалардың ... ... ... ... ... Сондықтан да бүгінгі таңда рухани-
мәдени бір ... ... ... ... ... ... озық ... жарақтап, әртараптандыру сияқты шешімін
табуы оңайға соқпайтын мәселелер тұр. Осының бәрі сыртқы ... ... ... яғни бір ұшы ... ... енді бір ұшы ... жалғасқан
дүние.
Елімізде демократиялық даму ... алға ... ... ... ... ... ... биігі – Қазақстан халқы
Ассамблеясы. Бәріңіздер білесіздер, Елбасының бастамасымен Қазақстанда
тұңғыш рет ... ... ... ... ... ... ... өтті.
Еш кезеңде де бір жерде тоқайласып, ... ... ... дін ... екі рет ... ... айтсақ, олардың араларында бір ... ... дін ... де ... ... Әйтседе, олар елорданың
төрінде бір үстелдің ... ... ... ... ... ... ... ой-пікірлерімен бөлісті.
Қазақстанда жүргізілген саяси реформалар, ... ... ... ізгі ... ... қарыштап дамуы,
Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы беделін жоғары ... ... ... ... мемлекеттер, қазақ елінің келешегіне үлкен
сеніммен қарайды. Парламенттің ... ең ... ...... ... ... ... орындау арқылы бәсекеге қабілетті 50
елдің қатарына ... ... ... ... ... ... ... үрдістерге және өркениеттер арасындағы
үнқатысулардың дамуына атсалысу.
Әрине, бұл ... ... ... ... пен ... аз
емес. Өйткені, қазіргі кезде экономикалық ... ... ... ... ету ... Демек, әлемдік экономикадан туындайтын
күрделі де, қиын жағдайларға әзір болуымыз керек. ... ... ... ашық ... отыр. Сондықтан ең алдымен, елдің
мүмкіндігіне арқа сүйеу қажеттілігі бірінші орынға ... ... ... ... өз ... ... пен ... шаруақорлық пен
үнемшілік, қоғам алдындағы ... ... ... ... ... өз ... ... сақтауы қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Артықбаев, Жамбыл Омарұлы. "Жеті жарғы" - мемлекет
және құқық ескерткіші (зерттелуі, деректер, ... ... ... Заң ... .2004.- 150 ... Асанбаева, Л. Азамат құқығы Ата Заңмен қорғалады:
[Қазақтан Конституциясына 10жыл]//Арқа ажары.2005-30шілде.-
2б.
3. ... ... ... ... ... ... ... құқық негіздері [Мәтін]: оқу құралы /
рец. Б. Базарбайўлы.- Алматы: Жеті жарғы, 2003.- 296 б.
4. Баққұлов, Сатыбалды Досжанұлы. ... ... ... 2-ші бас.- ... 2004.- 248 б.
5. Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл [Мәтін]=10 лет
Конституции Республики Казахстан:(заң актілерінің жинағы) /
құраст. Ғ. ... ... Жеті ... 2005.- 376 ... ... М, М, ... Ж. К. Конститутциялық
құқық ... ... ... / ... ... ... ... Өскемен: ШҚМУ, 2003.- 50 б.
7. Нормативтік құқықтық актілер туралы ... ... ... ... ... ... 2004.- 26 ... Оғалбаев, Т. Ата заң қағидаларын толық жүзеге асыру- басты
мақсат: [Қазақстан Конституциясына - 10 жыл]// ... ... 4 ... ... ... Ата ... ... Конституциясына -10 жыл]// Дала мен қала.-
2005.- 2 ... 1-6 ... ... ... ... ... ... [Мәтін]: оқулық/ ред. М. Қаймолдинова.-
Алматы: Жеті жарғы, 2003.- 464 б.
11. Шаханов, Мұхтар. Конституциялық кеңестің ... ... ... ... ... ... 2006.- ... 2 б.
342.7(574) Абдильдин, Жабайхан. Конституция Республики
А 139 ... и ... прав ... ... ... ... - депутат Сената Парламента РК,
председатель Комитета по международным делам, обороне
и
безопасности// Сборник материалов международной
научно-практической конференции "Конституция:
Личность,
общество и государство 30-31 ... 2005 ... С. ... ... Народная Демократическая Республика:
А-498 Конституция и законод.акты / Под ред.Ю.А.Юдина.- М.:
Прогресс, 1983.- 414с.
Л 2005/2416 ... ... ... ... 52 Республикасыныѕ конституциялыќ ќўќыєы ... ... / рец.: Е. Ќ. ... Н. О. ... 2001.- 176 ... ... Артыќбаев, Жамбыл Омарўлы. "Жеті жарєы" - мемлекет
А 82 жјне ... ... ... ... ... оќу ... ... Заѕ јдебиеті,
2004.- 150 б.
Асанбаева, Л. Азамат ќўќыєы Ата Заѕмен ќорєалады:
[Ќазаќстан Конституциясына 10 жыл]// Арќа ... 30 ... 2 ... ... Ашитов, Заирќан Омарўлы, Ашитов, Бауыржан Заирќанўлы.
А 97 ... ... ... ... ... ... / рец. Б. ... Алматы: Жеті жарєы,
2003.- 296 б.
342 Баймаханов,М.Т. ... ... в ... ... ... ... Алматы, 1981.- 70 стр.
Л 2005/2404 Баќќўлов, Сатыбалды Досжанўлы. ... ... 21 ... ... 2-ші бас.- ... 2004.- 248 б.
Кґше мерекесі конституция кїніне арналды: [Елдіѕ
тґрі-Елорда]// Астана хабары.- 2005.- 25 тамыз.- 4 б.
Л 2005/821 ... ... ... ... 18 [Мјтін]=О выборах в Республике Казахстан: Ќазаќстан
Республикасыныѕ конституциялыќ заѕы.- Алматы: Жеті
жарєы, 2004.- 248 б.
Р ... ... ... ... 10 ... 18 ... лет ... ... ... ... ... / ... Є. Сапарєалиев.-
Алматы:
Жеті жарєы, 2005.- 376 б.
Л 2005/5077 ... ... ... ... 18 ... ... [Мјтін]=О концепции правовой
политики Республики Казахстан: ресми басылым / ред. М.
Ќаймолдинова, М. Дїйсебаева.- Алматы: Жеті ... 56 ... ... ... ... Ќалесќызы. Шетелдердіѕ мемлекет
М 82 жјне ќўќыќ тарихы [Мјтін].- Алматы: ... ... ... ... Нарбинова, М, М, Зиятова, Ж. К. Конститутциялыќ
Н 23 ... ... ... ... / ... ... ун-ті.- Ґскемен: ШЌМУ, 2003.- 50 б.
Л 2005/835 Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы [Мјтін]
Н 76 ... ... ... ... ... 2004.- 26 ... Т. Ата заѕ ќаєидаларын толыќ жїзеге
асыру
- ... ... ... ... - 10 жыл]//
Жетісу.- 2005.-7 шілде.- 4 б.
Садырова, Толќын. Ата Заѕ-еркіндігіміздіѕ тўєыры:
[Ќазаќстан Конституциясына -10 ... Дала мен ... 2 ... 1-6 ... 2005/1032 Сапаргалиев, Г. Конституционное право ... 19 ... ... академ. курс.- Алматы: Жеті жарєы,
2002.- 528 с.
Л 2005/730 Сапарєалиев, Єайрат. ... ... 21 ... ... ... ... курс ... Баќтыгерейўлы, Б. Алдоѕєаров.- ґѕд., толыќт.,
2-бас.- Алматы: Жеті жарєы, 2004.- 480 б.
Сапарєалиев, Єайрат. ... ... ... ... 10 жылы: [Ќазаќстан
Конституциясына 10 жыл] / Тґлепберген, Мейрамбек//
Жетісу.- 2005.- 15 аќпан.- 4-5 б.
Сапарєалиев, ... Ата Заѕ - он ... ... ... ... Єайрат
Сапарєалиевпен сўхбат] / Јбдірейќызы, Б// Заѕгер.-
2005.- N 8.- 8-10 б
Л 2005/2728 Сартаев, Султан, ... ... ... 207 ... ... Казахстан [Текст]: проблемы и
перспективы.- Алматы: Кітап, 2002.- 408 с.
Л 2005/2405 ... ... ... ... ... 12 ... [Мјтін]: оќулыќ / ред. М. Ќаймолдинова.-
Алматы: Жеті жарєы, 2003.- 464 б.
323.1 (574) ... ... ... ... мазсўнсыз
Ш 31 кеѕесі ... ... ... ... 2006.- 3-9 ќараша.- 2 б.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Парламент құзыреті және оны жүзеге асырудың ұйымдық-құқықтық нысандары59 бет
Қазақстан Республикасы Парламенті18 бет
ҚР-ның Парламенті56 бет
ҚР-сы Парламенті24 бет
1937 жылғы қазақ КСР-нің конституциясы7 бет
Іргелі елге – ізгі заңнама5 бет
Конституциялық бақылау нысандары15 бет
Мемлекеттің билік тармақтары7 бет
Парламент палаталарының депутатары11 бет
Су жайлы12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь