Мүлік жалдау (аренда) шарты

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1 МҮЛІК ЖАЛДАУ (АРЕНДА)
1.1 Мүлік жалдау (аренда) шартының ұғымы және элементтері ... ... 5
1.2 Мүлік жалдау шартының нысаны және оның маңызы ... ... ... ..13
2 МҮЛІК ЖАЛДАУ ШАРТЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІ
2.1 Мүлік жалдау шартының жекелеген түрлері ... ... ... ... ... ... ...28
2.2 Қосалқы жалгерлік. Кәсіпкерлікке тиісті үй.жайды жалдау ... ...51
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...56
Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...60
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1995 жылы маусым айында елімізде жаппай құқықтық білім беруді жүзеге асыру жөніндегі шаралар туралы қаулы қабылдады. Қаулыда құқықтық оқуды мектептерде бастауыш сыныптардан бастап неғұрлым кең көлемде енгізу қажеттілігі атап көрсетілді. Құқықтық білімге терең назар аударудың бірқатар себептері бар. Қазақстан дербес тәуелсіз мемлекет болды. Өткен жылдардың ішінде жаңа мемлекеттік органдар — Президент әкімшілігі, Парламент, Үкімет, Конституциялық кеңес т.б. құрылды. Олар жаңа қоғамды ұйымдастыруға бағытталған қызметтер атқаруда. 1995 жылдың тамыз айында бүкілхалықтық дауыс беру нәтижесінде қабылданған жаңа Конституция жана мемлекеттік органдарды зандастырып қана қойған жоқ, сонымен бірге әрбір жеке адам мен азаматтың кең көлемді демократиялық құқықтары мен бостандықтарын баянды етті.
Біздің өз мемлекетімізді, оның органдарының құрылымы мен атқаратын қызметтерін білу өзіміздің қандай мемлекетте тұратынымызды, ол мемлекет өзінің алдына қандай мақсаттар мен міндеттер қоятынын, кімге қалай қызмет ететінін айқын түсінуіміз үшін қажет. Ол үшін Республиканың зандарын оқып үйрену қажет. Өйткені ол заңдарда азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері жарияланып қана қойған жоқ, сонымен бірге сол құқықтар мен бостандықтарды қорғаудың, пайдаланудың жолдары мен тәсілдері де көрсетілген.
Республикамыздың ең маңызды заңдарының бірі Азаматтық кодекс болып табылады. Менің таңдап алған тақырыбым азаматтық айналымға қатысушылар арасындағы мүлік жалдау шарты болып отыр. Бұл тақырып қазіргі нарық заманында өте өзекті тақырыптардың бірі деуге болады. өйткені қазір мүлік жалдау күрт өсіп отыр. Курстық жұмысты жазу мақсаты осы шарт түрінің ұғымын, оның бірнеше түрлерін, олардың мәні мен маңызын ашып көрсету болып табылады.
Мүлік жалдау қатынасы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 29-тарауында реттелген, § 1 мүлік жалдау туралы жалпы ережелер мазмұндалған. Мүлік жалдау қатынастарын реттеу, тек АК-пен шектеліп қоймайды, олар сондай-ақ басқа да занды актілермен реттеледі. Азаматтық құқық нормаларының диспозитивтік мінезі мүлік жалдау шартына да қатысты өзінің көрінісік табады. Соңдықтан нақты шарт қатысушыларына алғашқы нормаларды езгертуге, оларды өздерінің қажеттіліктерін барынша толық қамту үшін лайықтауға мүмкіншілік береді.
Сатып алу-сату шартында сияқты мүлікті жалдау шартында жалдау нысанасының, шарт орнауының ерекшелігіне сондай-ақ басқа факторлардың әсерінен оның бірнеше түр-түрі қалыптасады. Күшіндегі Азаматтық кодекс мүлік жалдаудың лизинг, кәсіпорынды жалдау, ғимарат және үйлер жалдау, көлік құралын экипажымен жалдау прокат, тұрғын үйді жалдау сияқты түр түрлерін қамтиды. Мүлік жалдаудың болуы мүмкін бөлек түрлері мұнымен іпектелмейді.
Мүлік жалдау және аренда терминдері (түсініктері) тепе тең болып келеді, осыны қоғамдық қатынастардың аталмыш түрін реттейтін Азаматтық кодекстің 29-тарауының өзінен де байқауға болады. Бірақ, кейбір кезендерде, терминологиялық түсініксіздік пайда болды. Аренданы мүлік жалдаудың өзгеше түрі ретінде бағалайтын және осыған байланысты оның ерекше жагдайларын бөліп шығарған, мысалы, аренда нысанасьш сатып алу құқығын қарастыратын жағдайын сатып алу, сату құқығы, Қазақ КСР-нің "Аренда туралы" арнайы Заңы қабылданды. Ол өмірге қабілетсіздігіне байланысты доғарылды. Аталмыш терминдердің ара қатынасы үлкен мәселені дау тудырып отырған жоқ. Бірақ бұл жөнінде әртүрлі көзқарастар бар. Кейбірлеріне сәйкес мүлікті жалдау шарттарының қатарында аренданың бөлектеу орны бар
Мүлік жалдау (аренда) шарты бойынша жалға беруші жалға алушыға мүлікті ақыға уақытша иеленуге және пайдалануға беруте міндеттенеді. (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодекснің 540-6.).
Аренда шартынын, сатып алу, сату рента шарттарынан айырмашылығы, ол мүлікті уақытша иеленуге беруге байланысты қатынасты реттейді. Мүлік жалдау шарты Римде кеңінен таралған еді. Ол (locatio conductio rerum) деп аталады[1.197]. Оның аиықтамасы қазіргі кезде жүзеге асырылып отырған анықтамадан елеулі ерекшеленген жоқ.
Сонымен қатар, мүлікті жалдау затты пайдалануды болжайтын мұнымен қоса жалдаушының иеленуіне назар аударылмайтын, ал негізінен жалдаушы тек затты ұстаушы меншік иесі құқықтарын жүзеге асыруға көмектесетш тұлға ретінде ғана бағаланатын. Түбіріне қарайтын болсақ, қазіргі уақытта да ең басты мақсат жалдаушыға мүлікті қажетті көлемде пайдалану, оның пайдалы қасиеттерін мүмкіншілігін беру екенін айтуға болады.
1. Гражданский кодекс Реслублики Казахстан/ особенная часть/ Түсіндірме. Жауапты ред. М.К.Сүлейменов, Ю.Г.Басин. - Алматы: Жеті жарғы 2000-197 б.
2. Рахманкулов Х.А. Новый Гражданский кодекс Республики Узбекистан — единая правовая основа рыночной экономики. Гражданское законодательство РК. Статьи, комментарии, практика. Вып. 7 Алматы: ВШП "Әділет", 1999-836.
3. Римское частное право: Учебник/ Под ред. Проф. И.Б.Новицкого и проф. И.С.Перетерского-М.Юрист, 1999-446. Осы жұм. 160 б.
4. Вещные права в Республике Казахстан/ Отв. Редактор член-корреспондент Академии наук РК, доктор юридических наук М.К.Сулейменов/-Алматы: "Жеті Жарғы", 1999.-356.
5. Тастенова Ш. Зарождение систем регистарции прав на недвижимость в мировой практике// Мир закона -2000. № 5-136.
6. Жайлин Г.А. Обязательства в гражданском праве. Казахстан 2030 -проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов (Материалы научно-практической конференции). Алматьт: НИи-РИО Академии МВД РК, 1999-186490 б.
7. Ченцов О.И. Имущественный наем (аренда). Актуальные вопросы коммерческого законодательства в Республике Казахстан и практика его применения. Материалы семинаров Алматы: Әділет-Пресс. 1996.-142 б.
8. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық. Алматы 2003
9. Гражданское право. Учебник. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. –3-е изд., перераб. и доп.-М.: ПРОСПЕКТ. Ч.3 1998.- 631с.
10. Гражданское право. Том 2. Учебник для вузов(академический курс). /Отв. ред. М.К. Сулейменов; Ю.Г. Басин,Алматы: Издательство КазГЮА, 2001, 700 с.
11. Комментарий. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). /Ответ. Ред. Сулейменов М.К.. БасинЮ.Г.- Алматы: Жетi Жаргы, 2000.
12. Гражданское право: Курс лекций. Учебное пособие. /Отв. Ред. О.Н. Садиков. - М.: Изд-во БЕК. Ч. 2:Обязательственное право. - 1997. –687с.
13. Советское гражданское право. В 2 т. Учебник. /Отв. Ред. В. П. Грибанов. –М.: Юридическая литература. Т.2, 1979.- 552 с.
14. Гражданское право. Учебник. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. –3-е изд., перераб. и доп.-М.: ПРОСПЕКТ. Ч.2 1998.- 631с.
15. Гражданское право. Том 2. Учебник для вузов (академический курс). /Отв. ред. М.К. Сулейменов; Ю.Г. Басин,Алматы: Издательство КазГЮА, 2001, 700 с.
16. Комментарий. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). /Ответ. Ред. Сулейменов М.К.. БасинЮ.Г.- Алматы: Жетi Жаргы, 2000.
17. Ғ.Төлуғалиев. Оқулық. Жоғары оқу орындарына арналған академиялық курс. 1том. Алматы 2001 ж.- 376 бет.
18. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Учебник для вузов (академический курс) Алматы, 2000ж. – 704 бет.
19. Ынтымақов С.А. 1бөлім. Практикум. Алматы 2004ж. – 222 бет.
20. Коментарий к Гражданскому кодексу Республики Казахстан-толкование и комментирование. Отв ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г., 1 және 2 кітап. Алматы 2001ж.
21. ҚР Азаматтық құқығы (ерекше бөлім) 1,2 Том . Жайлин Г.А.-Данекер, 2001 ж.

Қосымша әдебиеттер
1. Амирханова И. К вопросу о соотношении земельной и предпринимательской правосубъектности граждан и юридических лиц/ Амирханова, И. //Мир закона. - 2004. - №8. - C. С.31-34
2. Антоненко Е. Правовые основы предпринимательства/ Антоненко Е. //Предприниматель и право. - 2000. - №17-18. - C. 18.-С.7-8.
3. Ашимов А. Организация-юридическое лицо //Право и государство.- 2000.-N3.-С.47-49.
4. Гражданское право. Курс лекций. Учебное пособие./ Отв. Ред. О.Н. Садиков,- М.:БЕК,. Ч. II. Обязательственное право, 1997.
5. Лобков А. Договор купли- продажи.//Предприниматель и право, 2000, № 15.
6. Осокин Н.Н. Ответственность за нарушение обязательств по договорам контрактации. -М., 1998.
7. Парций .О защите прав потребителей: комментарий законов. //Хозяйственное право, 1997, № 4, № 5.
8. Квятковская Т. Г. Защита прав предпринимателей и потребителей. //Предпринимательство и права, 1997, № 4
9. Вихрин И. Формулирование условий и заключения договоров поставки продукции //Хозяйство и право, 1996 № 11- № 13; 1997 №1- №3.
10. Нурабаева А. Естественные монополии - в рамках закона. //Предприниматель и право.- N31. – 1997.
11. Константинов А. Правовое обеспечение энергосбережения и охрана окружающей среды //Хозяйство и право. -1997. -N3.
12. Зорин М.М. Прежде чем начать строительство, разберитесь с теплом и электричеством. //Предприниматель и право. - N4. – 1998.
13. Идрышева С.К. Некоторые вопросы правового регулирования энергоснабжения в Республике Казахстан // Предприниматель и право. - №18. – 1998.
14. Идрышева С.К. Правовые проблемы договора энергоснабжения //Юридическая газета, 19.07.2000.
15. Грешников И. Рента в проекте Гражданского кодекса Республики Казахстан. //Предприниматель и право, №18, 1998
16. Медведев А. Гражданско-правовые сделки: бухгалтерская и налоговая неопределенность. //Хозяйство и право, № 3, 1999
17. Покровский Б. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Раздел IV. Отдельные виды обязательств: рента и пожизненное содержание с иждивением. //Предприниматель и право, № 5, 1999
18. Климкин С.И. Правовое регулирование договора о совместной деятельности. //Предприниматель и право, 1996, № 13.
19. Право частной и государственной собственности по гражданскому законодательству. //Предпринимательское право, 1996, № 20.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
Қорғалуға жіберілді:
Кафедра меңгерушісі
_________
“ ___” ________ 2012 жыл
Д И П Л О М Д Ы Қ Ж Ұ М Ы ... ... ... ... ... 050301 – Заңтану
Орындаған: күндізгі оқу бөлімінің
топ ... ... аға ... 2012
Мазмұны:
КІРІСПЕ --------------------------------------------------------------------
-------------3
1 МҮЛІК ЖАЛДАУ (АРЕНДА)
1.1 Мүлік жалдау (аренда) шартының ұғымы және элементтері --------5
1.2 Мүлік жалдау ... ... және оның ... ... Мүлік жалдау шартының жекелеген түрлері
2.1 Мүлік жалдау шартының жекелеген түрлері ---------------------------28
2.2 Қосалқы жалгерлік. Кәсіпкерлікке тиісті үй-жайды жалдау -------51
Қорытынды ... ... ... --------------------------------------------
-------56
Қосымша --------------------------------------------------------------------
---------------60
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 1995 жылы маусым
айында елімізде ... ... ... ... ... ... жөніндегі шаралар
туралы қаулы қабылдады. Қаулыда құқықтық оқуды мектептерде бастауыш
сыныптардан ... ... кең ... ... ... атап ... ... терең назар аударудың бірқатар себептері бар. Қазақстан
дербес тәуелсіз мемлекет болды. Өткен жылдардың ... жаңа ...... әкімшілігі, Парламент, Үкімет, Конституциялық кеңес
т.б. ... Олар жаңа ... ... ... қызметтер
атқаруда. 1995 жылдың тамыз айында ... ... беру ... жаңа ... жана ... ... зандастырып қана
қойған жоқ, сонымен бірге әрбір жеке адам мен ... кең ... ... мен ... ... ... өз ... оның органдарының құрылымы мен атқаратын
қызметтерін білу өзіміздің қандай ... ... ол ... ... ... ... мен міндеттер қоятынын, кімге қалай ... ... ... үшін ... Ол үшін ... ... оқып
үйрену қажет. Өйткені ол заңдарда азаматтардың құқықтары, бостандықтары мен
міндеттері жарияланып қана ... жоқ, ... ... сол ... ... ... ... жолдары мен тәсілдері де
көрсетілген.
Республикамыздың ең маңызды заңдарының бірі ... ... ... Менің таңдап алған тақырыбым азаматтық айналымға қатысушылар
арасындағы мүлік ... ... ... ... Бұл ... ... нарық
заманында өте өзекті тақырыптардың бірі деуге болады. өйткені қазір ... күрт өсіп ... ... ... жазу мақсаты осы шарт түрінің
ұғымын, оның бірнеше түрлерін, олардың мәні мен маңызын ашып ... ... ... ... ... Республикасының Азаматтық кодексінің
29-тарауында реттелген, § 1 ... ... ... ... ережелер
мазмұндалған. Мүлік жалдау қатынастарын реттеу, тек АК-пен ... олар ... ... да ... ... ... Азаматтық
құқық нормаларының диспозитивтік мінезі мүлік жалдау шартына да қатысты
өзінің көрінісік табады. ... ... шарт ... алғашқы
нормаларды езгертуге, оларды өздерінің қажеттіліктерін барынша толық қамту
үшін лайықтауға мүмкіншілік береді.
Сатып алу-сату ... ... ... ... ... жалдау
нысанасының, шарт орнауының ерекшелігіне сондай-ақ ... ... оның ... ... ... ... Азаматтық кодекс
мүлік жалдаудың лизинг, кәсіпорынды ... ... және ... ... ... ... ... прокат, тұрғын үйді жалдау сияқты түр
түрлерін ... ... ... болуы мүмкін бөлек ... ... ... және ... ... (түсініктері) тепе тең болып
келеді, осыны қоғамдық қатынастардың ... ... ... Азаматтық
кодекстің 29-тарауының өзінен де байқауға болады. Бірақ, ... ... ... пайда болды. Аренданы мүлік жалдаудың өзгеше
түрі ретінде бағалайтын және осыған ... оның ... ... шығарған, мысалы, аренда нысанасьш сатып алу ... ... ... алу, сату ... ... ... ... туралы" арнайы Заңы
қабылданды. Ол өмірге ... ... ... Аталмыш
терминдердің ара қатынасы үлкен мәселені дау тудырып отырған жоқ. Бірақ бұл
жөнінде әртүрлі көзқарастар бар. ... ... ... ... ... ... бөлектеу орны бар
Мүлік жалдау (аренда) шарты бойынша жалға беруші жалға ... ... ... ... және ... беруте міндеттенеді. (Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодекснің 540-6.).
Аренда шартынын, сатып алу, сату рента шарттарынан ... ... ... ... ... ... қатынасты реттейді. Мүлік жалдау
шарты Римде кеңінен таралған еді. Ол (locatio ... rerum) ... Оның ... ... ... ... асырылып отырған
анықтамадан елеулі ерекшеленген жоқ.
Сонымен қатар, мүлікті жалдау затты ... ... ... ... иеленуіне назар аударылмайтын, ал негізінен жалдаушы тек ... ... иесі ... ... ... ... тұлға ретінде
ғана бағаланатын. Түбіріне қарайтын болсақ, қазіргі уақытта да ең ... ... ... ... көлемде пайдалану, оның ... ... беру ... ... ... ... ЖАЛДАУ (АРЕНДА)
1.1 Мүлік жалдау (аренда) шартының үғымы және элементтері
Қатынасты реттеудің түбірлі негізі сақталғанымен өзгерістер де еніп
жатыр. ... ... жеке ... ... ... ... ... және өрине жетілдіру одан да әрі жалғасады. Осының
нәтижесінде шарттық ... ... ... ... ... ... ... құқығы және өзге заттық құқықтарды реттейтін нормалармен
тығыздау түйысады.
Аренданы заттық құқықтарға жатқызу ... ... ... мерзім
бойы даулы болып келді. Заттың құқықтарға ... ... ... ... жұмыстарда аренда заттық құқықтардың қатарына
жатқызылады. Бұл көзкарас ... ... ... ... да ... ... яғни онда пайдалану мен қоса иеленуде бірге
қарастырылады[2.83]. Бұл заңнамалық шешім арендалық қатынастарға ... ... ... ... ... ... мәнін көтереді. Осының
нәтижесінде мүлікті менішк ... ... ... ... жоқ
бөтен біреудің мүлкін пайдаланған кезде, мүлікті жалдау шарты тиісті
қатынастарды ... ... ... ... ... ... (мыс. жер ... тіпте меншік құқығына ... ... 99 ... ... мерзімді жер арендасы Қазақстағі
Республикасы Президентінің 1995 ... 22 ... ... ... заң күші бар ... 41 ... ... еді. Аренда
белгілі мөлшерде жерге меншік құқығының баламасы деген түсінік ... ... да ... тұр. ... ... 2001 ... қаңтардан "Жер туралы" заңының 28 ... 49 ... ... жердің
мерзімді арендасы қарастырылған.
Аренда тек жалдаушының қажетін, мүддесін қамтамасыз етіп қоймайды.
Оның нормаларында ... ... ... ... алу бар ... иесі
ретінде ол бәрібір жалға алушыға қарағанда артықшылық жағдайында болып
келеді.
Мүлікті ... ... ... ... мсн ... ... ... негізінде пайда болатын), өзара, өтеулі (ақылы) болып
табылады.
Арендалық шарттан туындайтын міндеттемелік құқықтық қатынастарды жене
заттық құқықтық қатынастарды ажыратып ... ... ... ... ... ... ... аталған қатынастардың бірінші тобын қарау
керек. Аренданың заттық құқығы жеткілікті дәрежеде жан-жақты және ... ... ... ... ... талданған. Сонымен қатар,
аренданың заттық құқығы ескерілмесе жолға алушының да ... ... ... жағдайының сипаттамасы толық болмайды. Жалдаушы мен ... ... ... қатынастар негізінде қатысуын (олар сырттай шарттық
болып көрінгенімен) жоққа шығаруға болмайды. Біздің ... ... ... ... ... ұстау ауыртпалығына, меншік иесінің (жалға
берушінің) және жалдаушының заттық құқықтарының бәсекесіне және тағы басқа
ұқсас нәрселерге ... ... ... ... ... ... ... жалға алушыға мүлiктi
ақы төлеп уақытша иеленуге және пайдалануға беруге мiндеттенедi.
Жалға алушы жалға алған мүлiкке осы Кодексте белгiленген ... ... ... ... ... ... ... шарттары да, сондай-ақ мүлiктi ақы төлеп уақытша иелену
мен пайдалануға беруге байланысты шарттардың өзге түрлерi де мүлiк жалдау
шарттарына ... ... ... мен ... да ... ... ... үйлер, ғимараттар, жабдықтар, көлiк ... және ... ... ... ... ... жоймайтын басқа да заттар
(тұтынылмайтын заттар) берiлуi мүмкiн.
Егер заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, жер пайдалану құқығы, ... ... ... және ... да ... ... мүлiк жалдау
объектiсi болуы мүмкiн.
Заң актiлерiнде мүлiктi жалдауға тапсыруға жол берiлмейтiн ... ... ... ... ... ... актiлерiнде тұрғын үй-жайларды, жер учаскелерiн, жер қойнауы
учаскелерiн және басқа да ... ... ... соның iшiнде
концессиялық келiсiмдер негiзiнде, сондай-ақ өзге де жағдайларда ... беру ... ... ... ... ... ... алушыға мүлiктi жалдау объектiсi ретiнде
берiлуге тиесiлi мүлiктi анықтауға мүмкiндiк ... ... ... ... ... болмаған кезде мүлiктi жалдауға ... ... ... талап тараптармен келiсiлмеген деп, ал тиiстi шарт
жасалмаған деп ... ... беру ... оның меншiк иесiне тиесiлi.
Заң актiлерiнде уәкiлдiк берiлген немесе меншiк иесi мүлкiн жалға
берудi тапсырған ... да ... ... бола ... жылдан астам мерзiмге жасалған, ал егер тараптардың бiреуi заңды
тұлға болса, мерзiмiне қарамай-ақ, мүлiк ... ... ... ... ... ... мүлiктiк жалдау шарты, егер заңда өзгеше
белгiленбесе, мемлекеттiк ... ... ... бiр ... ... мерзiмге мүлiк жалдау шарты
ауызша түрде жасалуы мүмкiн.
Мүлiкке ... ... ... жалға алушыға ауысуын көздейтiн
мүлiк жалдау шарты ... ... ... ... шарты үшiн көзделген
нысанда жасалады.
Мүлiк жалдау шарты шартта белгiленген мерзiмге жасалады.
Егер мүлiк ... ... ... ... ... ол ... жасалған деп есептеледi.
Қозғалмайтын мүлiктi жалдаған жағдайда, егер заң актiлерiнде ... ... ... әрбiр тарап екiншi тарапқа үш ай бұрын ескертiп,
мұндай шарттан кез келген уақытта және өзге ... ... ... ... ... бас ... ... актiлерiнде мүлiк жалдаудың жекелеген түрлерi үшiн, сондай-ақ
мүлiктiң жекелеген түрлерiн жалдау үшiн ... ... ұзақ ... ... мүмкiн. Мұндай жағдайларда, егер шартта жалдау мерзiмi
белгiленбесе және заң актiлерiнде белгiленген шектi мерзiм бiткенге ... ... ... бас ... шарт ... мерзiмiнiң бiтуiне
қарай тоқтатылады.
Бұл жағдайда заң актiлерiнде белгiленген шектi мерзiмнен асатын мүлiк
жалдау ... ... ұзақ ... мерзiмге тең етiп ... ... ... ... ... үшiн төлемдi, егер заң актiлерiнде
өзгеше көзделмесе, шартта белгiленген ... ... мен ... ... алушы төлейдi. Шартта олар айқындалмаған жағдайларда салыстырмалы ... ... сол ... ... жалға алған кезде қолданылатын тәртiп,
мерзiм мен нысан белгiленген деп есептеледi.
Төлем ... ... ... үшiн ... ... оның ... әрқайсысы бойынша жеке[4.356]:
1) мерзiмдiк немесе бiржолғы енгiзiлетiн ... ... ... ... ... өнiмдi, жемiстердi немесе кiрiстердi пайдалану
нәтижесiнде алынған белгiлi бiр үлес;
3) жалға ... ... бiр ... ... ... ... ... келiсiлген затты жалға берушiнiң меншiгiне
немесе жалдауына беруi;
5) жалға алушыға жалданылған ... ... ... ... ... ... түрiнде белгiленедi.
Тараптар шартта мүлiктi немесе өзге де төлем нысандарын пайдалану үшiн
аталған төлем нысандарын ұштастыруды көздеуi мүмкін.
Мүлiктi пайдаланғаны үшiн жасалатын ... ... егер ... ... ... кем ... ... бiр рет өзгертiлуi
мүмкiн. Заң актiлерiнде мүлiк жалдаудың жекелеген түрлерi үшiн, сондай-ақ
мүлiктiң жекелеген түрлерiн ... үшiн ... ... ... қайта
қарауға өзге де ең аз мерзімдер көзделуі мүмкін.
Орталықтандырылып белгіленген баға мен тарифтер өзгертілген жағдайда
тараптардың бiреуiнiң талабы ... ... ... қайта қаралуы мүмкiн.
Егер жалға алушы жауап ... ... ... ... ... ... ... мүлiктiң жай-күйi едәуiр нашарлап
кетсе, заң ... ... ... ол ... ... ... ... құқылы.
Егер шартта өзгеше көзделмесе, жалға алушы мүлiктi пайдаланғаны үшiн
төлем төлеу мерзiмiн елеулi түрде бұзған жағдайда жалға берушi одан ... ... ... ... ... ... талап етуге құқылы. Бұл
ретте ... ... ... ... екi мерзiмнен астам уақытқа
мерзiмiнен бұрын төлеудi талап етуге құқығы ... ... ... ... ... шарт ... мен мүлiктiң
мақсатына сәйкес келетiн күйде беруге мiндеттi.
Егер шартта өзгеше көзделмесе, мүлiк ... оның ... ... және оған ... ... ... ... сапасын, пайдалану тәртiбiн куәландыратын және т.б.
құжаттармен) бiрге берiледi.
Егер ... ... мен ... ... болса, алайда жалға
алушы мүлiктi оларсыз мақсатқа сәйкес пайдалана алмаса не шарт ... үмiт ... ... ... ... дәрежеде айрылатын болса, ол
өзiне жалға берушiден мұндай керек-жарақтар мен құжаттарды ... ... ... ... ете ... берyшi жалға берiлген мүлiктiң оны пайдалануға толық немесе
iшiнара кедергi жасайтын ... үшiн, тiптi ол шарт ... ... ... ... ... де, ... бередi[5.136].
Осындай кемшiлiктер табылған жағдайда жалға алушы жалға берушiден өз
қалауы бойынша:
1) мүлiктiң кемшiлiктерiн ... ... ... ... ... ... азайтуды;
3) жалға берушiге бұл туралы алдын ала хабарлай ... ... жою ... өзi ... шығындар сомасын мүлiктi пайдаланғаны
үшiн төленетiн төлемнен ұстап қалуды;
4) шартты мерзiмiнен бұрын бұзуды талап етуге құқылы.
Жалға алушының талаптары ... ... оның ... ... берушiнiң есебiнен жою ниетi туралы хабарланған жалға беруші жалға
алушының келісімімен ... ... ... тез ... ... жағдайда
тұрған басқа осыған ұқсас мүлiкпен ауыстыра алады не мүлiктiң кемшiлiктерiн
тегiн жоя алады.
Егер жалға алушының ... ... ... оның ... үшiн жасалатын төлемнен кемшiлiктi жоюға кеткен шығындарын
ұстап қалу жалға алушыға ... ... ... ... ол ... ... ... талап етуге құқылы.
Жалға берушi жалға берiлген мүлiктiң шарт жасасқан кезде айтылған
немесе ... ... ... ... ... ... үшiн жауап
бермейдi[6.490].
Мүлiктi жалға беру бұл мүлiкке үшiншi тұлғалардың құқықтарын тоқтату
немесе өзгерту үшiн негiз ... ... ... шарт ... кезде жалға алушыға жалға берiлетiн мүлiкке
үшiншi тұлғалардың барлық құқықтары ... ... ... және т.б.)
туралы ескертуге мiндеттi.
Бұл ереженi орындамау жалға алушыға мүлiктi пайдаланғаны үшiн ... не ... ... ... ... ... ... алушы мүлiктi шарт талаптарына сәйкес, ал егер шартта мұндай
талаптар белгiленбесе, мүлiктiң мақсатына ... ... ... заң ... өзгеше белгiленбесе, жалға алушы жалға берушiнiң
келiсiмiмен жалға алған мүлiктi қосымша ... ... ... ... алу ... ... өз құқықтары мен мiндеттерiн басқа тұлғаға беруге
(қайта жалға беру), жалға ... ... ... ... беруге, сондай-ақ
осы құқықтарды кепiлге беруге және оларды шаруашылық серiктестiктерiнiң,
акционерлiк қоғамдардың ... ... ... ... өндiрiстiк
кооперативке жарна ретiнде салуға құқылы. Аталған ... ... ... ... ... ... ... берушiнiң алдында шарт бойынша жауапты
болып қала бередi.
Мүлiктi басқа тұлғаларға беру туралы шартты жалдау шартының мерзiмiнен
асатын мерзiмге жасауға ... ... беру ... егер заң ... өзгеше көзделмесе,
мүлiк жалдау шарты туралы ережелер қолданылады.
Жалға ... ... ... мүлiкке тараптармен келiсiлген
мерзiмдерде, егер заң актiлерiнде ... ... ... ... ... ... жөндеу жүргiзуге мiндеттi.
Жалға алушы жауап бермейтiн мән-жайларға байланысты пайда болып, шұғыл
қажеттiлiк туғызған жөндеудi, егер заң ... ... ... ... жалға берушi қисынды мерзiмдерде өз есебiнен жүргiзедi[7.142].
Жалға берушiнiң күрделi жөндеу жөнiндегi мiндеттерiн ... ... өз ... ... ... өз ... ... және жөндеу құнын жалға берушiден
өндiрiп алуына;
2) ... ... шарт ... төлемнiң есебiне есептеуiне;
3) шарт бойынша төлемдi тиiсiнше азайтуды талап етуiне;
4) шарттан бас ... ... ... ... егер ... ... ... өзгеше көзделмесе, мүлiктi
дұрыс күйде ұстап-тұтуға, ағымдағы жөндеудi өз есебiнен жүргiзуге ... ... ... ... ... мiндеттi.
Жалданған мүлiктi пайдалану нәтижесiнде жалға алушының алған ... және өзге де ... егер заң ... ... ... өзгеше
көзделмесе, оның меншiгi болып табылады.
Жалданған мүлiктiң жалға алушы жүргiзген ... ... егер ... ... ... оның ... болып табылады.
Жалға алушы өз қаражаты есебiнен және жалға берушiнiң ... ... зиян ... ... ... жақсарту жүргiзсе,
шартта өзгеше көзделмегендiктен, оның шарт ... ... ... ... ... ... құқығы бар.
Жалға алушының жалға берушiнiң келiсiмiнсiз ... ... ... ... егер заң ... немесе шартта өзгеше
көзделмесе, өтеуге жатпайды.
Жалға берушiнiң талабы бойынша мынадай ... егер ... ... ... шарт талаптарын немесе мүлiктiң мақсатын
елеулi түрде бұзып, жалға берушiнiң мұндай iс-әрекеттi ... ... ... қарамастан пайдаланса;
2) егер жалға алушы қасақана немесе ... ... ... ... егер ... ... ... пайдаланғаны үшiн шартта белгiленген төлем
мерзiмiнiң өтуi бойынша екi реттен астам төлем жасамаса;
4) егер ... ... ... алу ... ... ... ... жөндеуден өткізбесе, ал ол шартта ... ... - ... ... ... ... күрделi жөндеу мiндетi жалға алушыға
жүктелген жағдайларда, оны қисынды мерзiмде өткiзбесе, ... ... ... ... мүлiк жалға берушiге қайтарылуы мүмкiн.
Жалға берушi жалға алушыға өз мiндетiн қисынды ... ... ... ... ғана ... ... бұрын бұзуды талап етуге
құқылы.
Жалға алушының талап етуiмен шарт мынадай жағдайларда:
1) ... ... ... ... ... ... бермеген не мүлiкті
шарт талаптарына немесе ... ... ... ... ... жалға беруші өзiне жүктелген мүлiктi күрделi жөндеу мiндетiн шартта
белгiленген ... ал ол ... ... ... - ... мерзiмде
жүргiзбеген;
3) жалға алушыға берiлген мүлiкте оны пайдалануға кедергi келтiретiн
кемшiлiктер болып, оны шарт ... ... ... ... ... ... ... ала белгiлi болмаған және мүлiктi көрген кезде немесе шарт
жасаған кезде оның ... ... ... оның байқалуы мүмкiн
болмаған;
4) егер ... ... ... ... бермейтiн мән-жайларға байланысты
пайдалану үшiн жарамсыз күйде болған реттерде мерзiмiнен бұрын ... ... ... түрде атқарған жалға алушының, егер заң
актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, шарт ... ... ... ... ... мүлiк жалдау шартын жаңа мерзiмге жасау үшiн
басқадай тең жағдайларда артықшылықты құқығы ... ... ... ... алу шартында көрсетiлген мерзiмде, ал егер шартта осындай мерзiм
көрсетiлмесе, шарттың қолданылуы ... ... ... осындай
шартты жасағысы келетiндiгi туралы жалға берушiге жазбаша түрде хабарлауға
мiндеттi.
Мүлiктi жалға алу шарты жаңа мерзiмге ... ... шарт ... ... өзгертiлуi мүмкiн.
Егер жалға берушi шартты жаңа мерзiмге жасасу жөнiнде жалға алушыдан
бас тартса, бiрақ шарт ... ... ... ... бiр жылдың iшiнде басқа
тұлғамен мүлiктi жалдау шартын жасаса, жалға алушы өз таңдауы бойынша сотта
осы жасалған шарт ... ... мен ... өзiне ауыстыруды және
өзiмен шарт жасасуды жаңартудан бас тарту арқылы келтiрiлген залалды өтеудi
не тек залалды ... ... ... құқылы[8.81].
Егер жалға берушi тарапынан қарсылық болмаған жағдайда жалға алушы
шарттың мерзiмi бiткен соң да мүлiктi пайдалана ... ... шарт ... ... ... мерзiмге қайта жаңартылған деп есептеледi. ... ... ... ... ... ... алған кезде, егер
заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, бұл туралы ... ... ... үш ай ... және өзге ... жалға алған кезде - бiр ай ішінде
жазбаша түрде ескерте отырып, шарттан кез ... ... бас ... ... ... ... меншiк құқығының, шаруашылық жүргiзу құқығының
немесе оралымды басқару құқығының басқа тұлғаға ауысуы мүлiк жалдау ... ... ... ... ... табылмайды.
Қозғалмайтын мүлiктi жалға алушы болып табылатын азамат қайтыс болған
жағдайда осы мүлiктi жалдау шарты ... оның ... мен ... заң ... ... ... ... көзделмесе, оның мұрагерiне
ауысады.
Мұндай мұрагерге шарттың қолданылу мерзiмiнiң қалған уақытында ... бас ... шарт ... ... ... жеке ... ... болған жағдайды қоспағанда, жалға берушiнiң құқығы болмайды.
Егер мүлiк жалдау шартында өзгеше көзделмесе, мүлiк ... ... ... ... ... ... ... қосымша жалдау шартын
тоқтатуға әкеп соғады.
Егер мүлiк ... ... осы ... ... ... бойынша
жарамсыз деп табылса, оған сәйкес жасалған қосымша жалдау шарты да жарамсыз
болып табылады.
Мүлiк жалдау шарты тоқтатылғаннан кейiн ... ... ... ... күйiнде, қалыпты тозуын ескере отырып немесе шартта келiсiлген
күйiнде оны жалға берушiге қайтаруға ... шарт ... ... соң ... мүлiктiң жай-күйi осы
баптың 1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес ... ... ... ... ... берушiге өтейдi. Егер жалға берiлген мүлiк шартта
көзделген қызмет ... ... ... ... қалса, жалға алушы, егер
шартта ... ... ... ... ... ... ... өтейдi.
Егер жалға алушы жалға алған мүлiктi қайтармаса немесе оны мезгілінде
қайтармаса, жалға беруші барлық мерзімі ... ... үшiн ... ақысын төлеудi талап етуге құқылы. Аталған ақы ... ... ... ... ... ол оны ... талап ете алады.
Шартта уақытында қайтарылмаған жалға алған мүлiк үшiн тұрақсыздық
айыбын төлеу көзделген жағдайда ... егер ... ... ... ... тыс толық сомада өндiрiлiп алынуы мүмкiн.
Мүлiк жалдау шартында жалға алынған мүлiк жалға алушының меншiгiне
тараптардың келiсiмiнде белгiленген ... ... деп ... ... ... ... алынған мүлiктi сатып алу туралы ереже көзделмесе,
ол тараптардың қосымша келiсiмiмен белгiленуi мүмкiн, бұл ... ... ... ... ... ... ... алу бағасына есептеу туралы
уағдаласуға құқылы.
Жалға алушыға оның ... ... ... құқықтары меншiк құқығын
қорғаумен тең қамтамасыз етiледi.
Жалға ... ... ... ... ... ... да болсын
құқықтары жоқ үшiншi бiр тұлғаның күш ... ... ... ... берушiнiң алдында жауапты болмайды.
Жалға алушының талап қоюға және өзге де түрде өз ... ... ... ... ... бар.
Мүлiк жалдау шартының жекелеген ... және ... ... жалдау шарттарына (лизинг, кәсiпорындарды жалдау, үйлер мен
ғимараттарды жалдау, көлiк құралдарын жалдау, прокат) ... ... ... ... ... шартқа да ҚР АК 151-154-6. ұсталатын мәміленің ... ... ... ... болып келеді. Сонымен бірге мүлікті жалдау
шартының нысанына арнайы талаптар да қойылады. Егер, мысалы, ол бір ... ... ... онда оның ... ... болуы тиіс.
Кәсіпкерлік әлде кәсшкерлік емес болғанына, ... ... ... тұлға болып келетін мүлікті жалдау шарттары да жазбаша ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркеуге
жатады. Туралап айтсақ, Қазақстан Республикасы Президентінің "Жылжымайтын
мүлікке қүкықтарды және онымен ... ... ... тіркеу
туралы" заң күші бар Жарлықтың 2-бабына сәйкес мемлекеттік ... ... бір ... асатын пайдалану, жер пайдалану құқығы келеді. ... ... ... ... ... не ... ... деген сұрақ туады.
Қойынған сұраққа мынандай ... ... ... ... ... ... өз ... (қажеттерін) алуы керек, соларға сәйкес
ниеттенулері танылуы тиіс. Ал ... ... ... ... ... аренда шартын тіркеуден бас тартпауы (соған кедергі ... ... ... ... ... ... ... тіркеу жүйесімен ұқсас болып табылады. Оның міндеті мүлікке ... ... ... ... ... ... араларындағы 1 жылға дейінгі мүлікті жалдау шарттары ауызша
нысанда жасалуы мүмкін. Егер, болашақта ... ... ... ... ... онда ... ... шарты сатып алу-сату
шартының нысанындай нысанда жасалуы тиіс.
Мүлік жалдау шартының элементтері[9.631]. Мүлік жалдау ... ... ... және ... ... ... ... және жалға алушы
ретінде кез келген тұлға, занды және жеке ... бола ... Егер ... ... не әкімшілік-аумақтық бірлестік атынан жасалса мүлікті
жалға ... ... ... мемлекеттік орган, ҚР Қаржы министрлігінің
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру бойынша комитетінің аумақтық ... ... - бұл ... ... ... иесі, ал занды тұлға
— оқшауланған мүлікке меншік, шаруашылық жүргізу, оралымды басқару құқығы
бар субъект. ... ... ... ... ... ... оған өзге де
құқықтары бар жеке ... ... ... ... ... олар мүлікті жалға
беруге заңмен немесе ... ... тиіс ... бұл ... ... болуы мүмкін).
Жалдаушы (арендатор) — мүлікті уақытша иелену және пайдалануға, немесе
тек ... ... жеке ... ... ... ... станокты жалдаушыга
онда белгілі сағаттарда немесе күндерде қажетті жұмыстарды ... ... ... ... ... оралымды басқару құқығы бар
коммерциялық емес занды тұлғалар, олардың мүлкінің ... ... ... ... ... мүмкін.
Тараптар құқықтары мен міндеттерінің өзге тұлғаларға ауысуы ішінара
жәнс де өмбе бап ... ... ... болуы мүмкін. Жалға
берілген мүлікке меншік құқығының ... ... ... ... құқықтарының өзге тұлғаға ауысуы мүлікті жалдау шартын өзгерту
немесе бұзу үшін ... ... ... ... ... ... жалға берілген мүлікке ауыртпалық
тудырады.
Азамат өлуімен жалға ... ... ... мүрагерлік
трансмиссия егер заң актілерінде немесе шартта өзгеше қарастырылмаса жалпы
тәртіп бойынша болады. Заңды тұлғалар ... ... ... де әмбебап
мирасқорлықтың бұл тәртібін қолдану керек.
Мүлікті ... ... ... жалдаушының тұлғасына жеке байланысты
болмаса, жалға беруші оның ... ... ... ... ... ... ретінде кірісуіне кедергі жасай алмайды.
Мүлік жалдау шартының нысанасы (объектісі) [10.700] болып негізінен
қозғалатын ... ... ... келеді. Аренда шарты бойынша
(негізінде) ... ... жеке ... мен ... ... жатады, олар оларды пайдалану барысында өздерінің тұтынушылық
қасиеттерін бірте-бірте табиғи тозу ... ... ... объектілер
пайдалану тәртібі дұрыс болса тіпті өздерінің ... ... ... жер белшектері, көп жылдық егістер және с.с. жатады. АК.
541—бабына сәйкес, ... ... ... мен басқа да мүліктік
кешендер, жер ... ... ... ... ... құралдары
берілуі мүмкін. Жалаудың объектісі өзге де заттар бола алады.
Заңнамада оларды мүліктік жалдауға беруге тыйым ... ... ... ... ... түрлері анықталуы мүмкін. Бірінші
кезекте шектеулер азаматтық ... ... ... немесе азаматтық
айналымы шектеулі заттарға қатысты болып келеді.
Әрине, азаматтық айналымнан алынып тасталған заттар жалға ... ... Ал ... ... ... ... жалға оларды пайдалану
тәртібі, жалпылама оларға меншік ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Мысалы, тұлға азаматтық айналымы шектеулі
бір немесе өзге ... ... ... ... ол өзінде бар сондай
(азаматтық айналымы шектеулі) мүлікті иелігінен шығаруы керек. Заңның ... 252 бабы 2 ... ... нұсқауына сәйкес көрсетілгендей мүлікке
меншік құқығы тоқтатылуы қажет. Яғни ... ... ... ... шарттар болып сатып алу-сату, сыйға тарту, айырбас шарттары
келеді деп болжам жасаймыз.
Бірақ мәселені тым ... ... ... ... ... кодекстің нормасы өмірде оны әртүрлі жағдайларға ... ... ... ... ... шектеулі мүліктің иегері болашақта
оған рұқсат ... деп ... ... оған оны ... беруге тыйым
салынбауы керек. Немесе мүлікті иеленуге рұқсаты жоқ ... ... ... иесі ... ... алушыны таппаған соң оны болашақта сатып
алу жағдайы қарастырылатын жалдау шарты негізінде бере ... ... ... ... иесі ... ... Қандай да болсын мүлікке
меншіктің заң бойынша кепілдіктерін нығайтады.
Кейбір объектілерді (негізінен табиғи ... ... ... шарт ... ... ... (ерекшеліктер шарт мазмұнына және
т.б. қатысты болуы мумкін). ... ... ... ... ... Заңының 48 бабына сәйкес, жер пайдаланушылары жерді жер ... ... ... аренда шартына (уақытша ақысыз жер пайдалану шартына)
сәйкес пайдалануы ... ... ... ... ... тағы да ... ... Бұл міндеттер жалға алушының жалға берілген мүлікті
тиісті пайдалану бойынша азаматтық-құқықтық міндетімен ... ... ... ... ... тиісті пайдалану бойынша міндеттік
нақтылануы ретінде бағалауға болады. Жер пайдаланушыға мынадай міндеттер
жүктеледі:
— тиісті ... және ... ... ... ... ... ... халықтың денсаулығы мен қоршаған ортаға ... жол ... ... құнарлығын нашарлатпаудың жер қорғау жөніндегі
шараларды ... ... ... су ... мен басқа да табиғи
ресурстарды пайдалану тәртібін ... жер ... ... ... мемлекет қорғайтын ... ... ... мүра мен ... да ... ... қамтамасыз ету;
— басқа меншік иелері мен жер ... ... ... ... ... қабатын сыдырып алу оның бір-жола жоғалуыд
болғызбау үшін қажет болған жағдайларды ... ... ... сату
не беру мақсатымен құнарлы қабатты сыдырып алуға жол бермеу;
— сервитуттары зандарда көзделген ... ... ... ... ... ... үйді жер ... учаскелерін және басқа
объектілерді жалдауда орын алады. Жер қойнауының учаскілері концессиялық
және басқа келісімдер негізінде ... ... олар АК 541-6, ... өзінің занды табиғаты бойынша мүлікті жалдауға түбірлес болып ... оның ... ... ережелеріне негізделеді. Мұндай кең түсінік ҚР
азаматтық заңнамасында шарттардың бұрынғы ... ... ... ... емес тәртіптенген жүйесі қалыптасып келетінін сипаттайды. Бұл
бөлек шарттардың құрылысын өндеуде де, бүкіл шарттық құқық жүйесін өңдеуде
де өз ... ... ... Жер ... ... ... және өзге
де шарттардың жаңа түрлеріне катысты пайда болған айқынсыздық ... ... АК тағы да бір ... ... бар. Оны ... ... ... қадам ретінде бағалауға болады және онда біздің көзқарасымыз
бойынша арендалық ... одан әрі ... ... ... ол ... туралы дәстүрлі көзқарастарды ескеретін
болсақ үйренімсіз болып көрінеді. ҚР АК 541-бабының ... ... ... ... жер ... ... жер ... пайдалану
құқығы жәңе өзге заттык құқықтар келуі ... ... ... жол ... ... актілермен қарастырылуы мүмкін. Аталған
норманы қолдану мүліктік ... ... ... ... береді[11.132].
Мүлікті жалдау шартының ақылы мінезі, жалпылама міндеттемелік қүқык
нормаларының ... және ... ... ... ... ... сатып алу-сату шартында да сияқты оның бірден бір елеулі ... ... ... жағдай келетініне әсер етеді.
Мүлік жалдау шартында жалдаушыға мүліктік жалдаудың объектісі ... ... ... ... ... ... ... керек. Егер бұл мәліметтер шартта болмаса, онда мүліктік
жалдауға ... ... ... ... ... ... болып, ал
тиісті шарт жасалмаған болып есептеледі. ... ... мән ... объектіні толық сипаттауда болып келеді, яғни оны тек жалпы
анықтау жеткіліксіз. ... ... ... ... ... ... көрініс табады.
Аренда шартының бағасы. Ол шартқа сәйкес анықталады. Егер, ол ... онда ... бір ... өзге ... ... ... алынады.
Аренда шартынын мерзімі. Мулікті жалдау шарты нақты ... ... ... (ҚР АК. 545-6, 1-т.) Қаз. ... ... ... ... мүлік түріне қарамастан мүліктік жалдаудың
мерзімі 10 жылдан аспауы тиістігі ... еді. ҚР АК ... ... тек оның ... ... ... немесе бөлек мүлік арендасы үшін
қарастырады. Айтылғандай ... ... 49 ... ... ... ... бір жылдан аспайтын мерзімге ғана жасалуы мүмкін.
Мүлік жалдау ... ... ... ... ... мүмкін, бұл
үшін ол күшінде болып келетін ... ... ... ... ... жасалған мүлікті жалдау шартында әрбір тарап, шарт
қозғалмайтын мүлік жөнінде болғанда екінші тарапқа үш ай ... ... ... қозғалатын мүлік жөнінде болғанда бір ай бұрын ескертіп, кез келген
уақытта шарттан бас ... ... ... тәртіп заң актілерімен немесе
шартпен қарастырылуы мүмкін. ... ... ... нақты анықталмаған
мерзімге жасалған мүлікті жалдау шартын бір жақты төртіпте бұруға ... ... ... ... ... мерзім заңнамада қарастырылса, ал
шарттың өзі нақты ... ... ... мүлікті жалдаудың ақырғы
мерзімі өтуімен ол ... ... өзі ... ... ... ... ... заңнама бойынша қарастырылған ең үлкен ... асып ... де шарт ... ... мерзімнен аспайтын (оған
тең) мерзімге жасалған болып саналады.
Мүлік жалдау шартының мазмұны. Жалға беруші мүлікті жалға алушыға шарт
талаптары мен мүліктің ... ... ... ... ... ... (АК
547-6. 1-тармағы). Мүліктің күйі бірінші кезекте шартпен анықталуы тиіс.
Мысалы, жалға ... ... олар өрт ... ... ауаның ылғалдылығына не құрғақтығына қойылатын талаптарға және
басқаларға сәйкес болуы керек екені болжанылуы мүмкін.
Шарттың ... ... ... ... онда олар ... және мүлікті пайдаланудың болжамды (мақсаты ескеріліп ... ... ... ... ... ... жалдау ... ... ... ... сатып алу-сату шарты бойынша затгың
қажетті сапасын ... ... ... ... ... күйіне қатысты талалтар ете субъективті болып ... ... ... ... ... қиын ... ... даулар қайда
болуы мүмкін. Сондықтан, жалға алушы мүліктің кейбір ерекше қасиеттер ... ... оның бұл ... ... берушімен келіскені аса қажетті
болады. ... ... ... кемістіктері болмауы керек, немесе
кемістіктер тікелей шартта ... ... Бұл ... ... ... ... ... үшін жауапты болады.
Кейбір жағдайларда заттың кемістіктерімен байланысты тараптардың
құқықтары мен ... ... ... ... шешімін табады. Жалға
берілген заттың кемістіктерін оны қараған кезде бірден табуға мүмкін болса,
немесе ... ... ... ... ... ... ... үлгерген болса,
онда жалға беруші заттың кемшіліктері үшін жауапты болмауы тиіс.
Затты тұтынудың одан ... ... емес ... ... ... ... ... нашарлауы (тұтынушылық қасиеттерін ... ... ... жыл ... болып келген мүліктің (заттардың) күйі
тиісті емес тіпті қанағаттанатындай болмай шығуы ... ... ... екі ... ... белгілі бір шешімдерді қабьшдап ... ... ... Осы ... А. А. ... ... ешқаңдай
күдікке жол бермей мына айтқанымен (жазғанымен) келісуге қиын (болмайды):
"... обязанность обеспечить ... ... ... ... на
протяжении всего срока аренды, хотя вещь и ... ... ... ... ... заключения договора". Аталған міндет ... ... ... арасында бөлінеді. Жалға берушінің және ... ... мен ... одан әрі ... осыны анық көруге болады.
Мүлік жалға оның барлық керек-жарақтарымен және оған ... ... ... ... сапасын, пайдалану
тәртібін куәландыратын және т.б. құжаттармен) бірге ... ... ... ... ... қозғалмайтын мүлікті сатып алу-сату шарты) бойынша затқа
(мүлікке) құқықтарды растайтын құжаттар табыс етілуі мүмкін ... ... ... ... мүлікті тұтыну (пайдалану) үшін қажетті құжаттар
жөнінде жүргізіледі. Шартта құжаттар ... ... ... ... ... ... және т.б. ... мүмкін.
Құжаттар, керек жарақтар берілмесе және оларсыз жалга алушы мүлікті
мақсаты ... ... ... ... ол шартты жасасуы кезінде
үміттенуі мүмкін болған нәрселерден (игіліктен, пайдадан) ... ... онда ... ... ... ол ... ... керек жарақтардың
және құжаттардың берілуін немесе шарттың бұзылуын талап ете алады.
Жалға ... ... ... қатысты бір ғана құқығы ... ... ... ... және ... жарақтарды олар жалға берушімен
берілмеген өзге реттерде де ... ете ... ... айтқанда, жалға
алушының мүлікті ... ... ... оған ... (салдардың) туындауы немесе туындамауы сол құқықты жүзеге
асыру кезінде міндетті түрде ескерілетін нәрсе ... ... ... ... ... ... бұзушылықтың ауырлығы қолданылатын шараларға
(мысалы шартты бұзу ... әсер ... ... ... ... ... мерзімде беруі керек, егер
бұл мерзім шартта қарастырылмаса, онда ол қисынды мерзімде ... ... ... шартқа қайшылық жасап мүлікті бермесе жалдаушы бұл ... ... ... сәйкес талап ете алады немесе шарт бұзылуын талап ете ... ... ... ... де ... алушы өзіне келтірілген шығындарды
өндіріп ала алады.
Затты бергеннен кейін, меншік иесі оған ... ... ... ... сақтап қалады. Сондықтан, меншік иесі мүлік
жағдайына жауапты болады, сонымен қоса ... ... да ... ... алып ... керек. Затқа қатысты құқықтар тараптар арасында
бөлінгесін меншік иесінің ... ол ... ... ... ... ... ... сияқты толық болмайды.
Ертерек айтылғандай мүлік жалдау шартының ... ... ... ... ... бөлінеді. Жалға беруші жалға ... ... ... ... егер заң ... не ... өзгеше
көзделмесе, өз есебінен күрделі жөндеу жүргізуге міндетті. Жалға алушы
жауап бермейтін мән-жайларға байланысты пайда ... ... ... ... ... егер заң ... немесе шартта өзгеше көзделмесе,
жалға беруші қисынды мерзімде ез ... ... (АК 552-6 ... ... ... жалға беруші жалға алушыға жалға берілетін мүлікке
үшінші тұлғалардың барлық ... ... ... ... ... міндетті. Бұл жағдайда біз бірінші кезекте ... ... ... ... айтамыз. Мүлікті жалға беру мүлікке үшінші
тұлғалардың заттық құқықтарын тоқтату не ... үшін ... ... ... ... біз ... ... мөселесімен
соқтығамыз. Бұл жағдайда, бір құқықты басқа құқық иеленушінің алдында
басымдылығы ... ... шешу ... ... Бір ... ... ... құқықтарының алдындағы артықшылығын анықтау үшін тиянақты
негіздер болуы керек.
Мысалы, шарттық жағдайлар ... онда ... ... иелену
құқығының жалға берушінің иелену құқығының ... ... ... келеді. Өзге реттерде (кездерде) бір ... өзге ... ... (басымдылығын) анықтаудың жанама өлшемдері болып оның ... ... өзге ... ... ... арам ... және өзге ... келеді.
РФ АК бәсекеде болып келетін құқықтардың біреуінің басымдылығын
анықтау ережесі толығырақ реттелген. Затты ... ... ... ... ... зат олардың біреуіне берілсе өзгелерінің талаптары ... Зат ... ... ... онда ... ... ... ертерек туындаған несис беруші иемденеді. Бұның өзін
анықтау мүмкін болмаса артықшылық (басымдылық) талапты ертерек ... ... ... ... (РФ АК 398-бап). ҚР АК-ның 355-бабында
құқықтардың артықшылығы туралы тек жалпы айтылып ... ... ... мүлікті пайдаланған үшін ақының өзге түрлері қарастырылуы мүмкін.
Егер шарттың өзінде жалдау төлемінің нақты түрі (нысаны) ... ол ... ... ... зат ... ... ерқайсысына затпен белгіленген уақытта
тек пайдалану қүқыгы беріліп бірнеше мүлік жалдау шарттары жасалуы мүмкін.
Оларды жалға берухш өз еркімен ... ... ... ... ... ие ... да қарсылықтар айтуға ешкімнің ... ... ... ... ... нүқсан келтірілетін жағдайды қоспағанда,
олардың ешқайсысы жалға берушіге өз талаптарын қоюға құқылы ... ... ... ... берілген мүлікті пайдаланғаны үшін ақы төленуін
талап ету құқығы келеді. ... ... ... ... ... ... ... орындалуын да талап ете алады.
Жалға алушы ... ... ... шарт ... ... ал егер олар ... қарастырылмаса, мүліктің тағайындалуына
сәйкес пайдалануга міндетті. Жалға алушының бұл міндетті ... ... ... ... ... ... ... орындалуына көмектеседі. Осымен
қатар жалға беруші ... ... ... пайдалануына шектеу қоюға мүдделі
болуы мүмкін. Өз кезегінде ... ... де ... ... ... ... ... дәрежеде пайдалану орын алса, оның ... ... ... төнуі мүмкін ж.б[13.552].
Жалға алушы жалға берушінің жазбаша ескертуіне қарамастан ... ... ... тағайындалуына қайшы пайдаланса, онда жалға алушының
шарт бұзылуын және мүлік қайтарылуын талап ету ... ... ... Егер
міндеттеменің бұзылуынан туындаған залал ... онда ҚР АК ... ... жатады. Жалға беруші шығындар өтелуін жалға алушы өзінін
міндеттерін бұзған өзге де ... ... ете ... ... ... ... ... мінезі болмаса жалға алушының жауапкершілігі әрқашан
кінәда негізделеді.
Жаңа азаматтық заңнамада жалға алушы жалданған мүлікке билік ... ... ... ... ... келісімімен жалға ... ... ... ... ... тапсыра алады, шарт бойынша
езінің құқықтары мен міндеттерін өзге ... ... ... бере ... ... жалданған мүлікті тегін пайдалануға сол сияқты кепілге бере
алады. ... ... ... ... жалға алушы құқықтарын
шаруашылық серіктестіктердің акционерлік қоғамдардың ... ... ... өндірістік кооперативке жарна ретіндс сала алады. Билік ету
бойынша осындай құқықтар тікелей шартта қарастырылуы ... ... ... ... ... ... алушы көтереді. Жалпы алынған
мүлікті өзге тұлғаларға беру ... ... ... ... ... ... ... мерзімге жасалуы мүмкін емес.
Қосымша жалдау (субаренда) шартының қолданылуы (күшінде болуы) мүлік
жалдаудың негізгі шартына тәуелді ... ... ... ... бойынша мүлік жалдау шарты жарамсыз болса, онда оған сөйкес
жасалған ... ... ... ... да ... ... келеді. (ҚР АК 560
бабы), Бұл норманың мазмұны мүлікті жалдаудың негізгі шартының қолданылуына
тек қана ... ... ... ... ... езге ... ... мүлікті пайдаланудың, кепілдің және басқарудың күшінде болуы
(тұрмыс етуі) тәуелді болатынын білдіріп отыр.
Жалға алушы өз ... ... ... ... ... тұруға міндетті.
Ол төлеудің тәртібін және есеп айырысудың тәртібіне, ... үшін ... ... өзге ... ... байланысты жағдайларды
сақтауға міндетті. Төлемдер ақшалай болатын болса, онда ... ақша ... ... ... керек. Тәлеудің өзге
түрі қарастырылса осындай қатынастарға сатып алу-сату ... ... ... ... ... ... ... жоққа шығарылмайды. Бұл
жалға алушының ... үшін ... ... ... ... (қарастыратын)
жалпы нормалардың мағынасынан көрініс тауып тұр. ... ... ... ... тікелей сілтейтін нормалар қарастырылмаған және ... ... ... ... ... ... ... өзінде нақтылы
бекітілуі тиіс. Шарт бойынша төлемді (ақыны) ... ... мен ... келісіммен қарастырылмаса, онда басшылыққа нарықта қалыптасқан
орташа баға және де өзге ... ... ... ... (ҚР АК 385 ... Қосымша екі тараптардың мүдделері де ескерілуі тиіс.
Жалға берілген мүліктің барлығы біртекті, сапасы бірыңғай және ... оны ... үшін ақы ... ... ... үшін ... құрама бөлшектерінде ерекшеліктері ... олар ... ... үшіы ... ... ... үшін ... жалдау
акысы орнатылады,, себебі кейбір мүлікті пайдалану жалдаушыға қосымша табыс
беруі. мүмкін, сондықтан ол үшін жоғарырақ жалдау ақысы бекітіледі[14.631].
ҚР АК 546 ... ... ... ... ... ... түрлерде болуы
мүмкін:
1) кезең кезеңімен немесе ... ... ... ақшалай
сомасымен;
2) Жалданған мүлікті пайдалану нәтижесінде алынған (өндірілген,
табылган) онімнің, жемістердің немесе табыстардың үлесімен;
3) ... ... ... ... ... жалға алушының шартпен келісілген затты жалға берушіге меншікке
әлде жалға ... ... ... ... мүлікті жақсарту жөнінде шаргга
келісілген шығындарды жүктеу арқылы. ... ... ... ... ... ақы ... бірнешеуі қолданыл аты ны н;
Жалға берілген мүлікте кемшілікгерді анықтаса, жалға алушы жалға
берушіден өз қалауы ... ... ... ... ... жалдау ақысын соған мөлшерлес азайтуды;
3) жалға берушіге бұл туралы алдын-ала хабарлай ... ... жою ... езі ... ... ... ... пайдаланғаны
үшін төленетін төлемнен ұстап қалуды;
4) шартты мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге ... ... ... ... ... ... үшін төлемнің (ақының) мөлшері өзгертілуі
мүмкін, бірақ бұл жыл ... бір ... жиі ... керек. Шарттың қандай
да болсын өзге өзгертілуі сияқты ақыны ... ... ... ... ... керек, бірақ егер біз ҚР АК 456 бабы 3
тармағының мағынасын ... ... онда ... ... ... ... ... (дәлелді) негізі болғанда оның жалдау төлемін (ақысын)
өзгертуді талап етуге ... ... ... егер ... ... орта нарықтық мөлшері күрт өсіп
кетуі ... ... ... ... ... ... ... жалға
беруші заңдарда көрсетілген мерзімдер өтісімен өзі жасасқан мүлік жалдау
шарты бойынша да жалдау төлемі көбейтілуін ... ете ... ... ... жалға беруші бұндай құқығынан айырылуы да мүмкін. Заң актілерімен
мүлік жаддау шарттарының ... ... ... сол ... мүліктің
белек түрлерін жалдау үшін төлем мөлшерін қайта қарау (өзгертудің) өзге
ең ... ... ... ... мүмкін. Орталықтандырылған
тәртіпте бекітілген бағалар мен ... ... ... ... төлемі
біржақты тәртіпте (бір тараптың талабы ... ... ... ... ... ... ... келісімді және себептеуді талап
етпейді. ҚР АК 546 бабы 4 ... ... ... ... ... ... ету құқығы екі тарапта — жалға берушіде және жалға алушыда
бірдей болып келеді. Жалға ... ... ... ... ... етеді (етуі мүмкін), бұның себебі болып аренданың
орталықтан ... ... ... өсуі ... ... ... болып тұрса жалға алушы жалдау телемі төмендетілуін талап ете алады.
Шартпен (айтылып ... ... ... үшін төлем шарт күшінде ... ... ... ... ... оны ... ... қарастырылуы мүмкін. Жалдау ақысын (төлемді) өзгертуден оны
тенгенің инфляциясына ... ... ... ажырата білу
қажет. Индекстеу (бағаны теңгенің құнсыздануына байланысты өсіру) мерзімді
міндеттемелерде қолданылады, оның мүмкіншілігі ... ... ... (282 б. 3 ... ... ... ... жағдайлардың салдарынан ... ... ... ... ... ... ... онда ол жалдау төлемінің тиісінше азайтылуын талап ете алады.
Мүлікті пайдалану жағдайлары (мүмкіншіліктері) айтатын ... ... ... жүргізетін күрделі жөндеудің, оны косымша өзге тұлғаларға жалға
берудің салдарынан нашарлауы ... ... халі ... кезде осыда
жалға алушының кінәсі болмауы керек. Сондықтан жалға алушынын, ... тек ол ... ... ... күтіп ұстау міндетін орындаған кезде
ғана пайда болады (бұл міндет ... ... біз ... ... ... ... ... немесе оның мүліктің кемшіліктерін
жалға берушінің есебінен жою ниеті туралы хабарлаған ... ... ... ... ... ... ... тез арада тиісті жағдайда
тұрған басқа осыған ... ... ... ... не ... тегін жоя алады.
Егер жалға алушының талаптарын ... одан ... үшін ... ... кемшілікті жоюға кеткен шығыидарын
ұстап қалу жалға алушыға келтірілген залалды өтеуге мүмкіншілік бермесе ол
шығынның ... ... ... талап етуте құқылы. Шартты мерзімнен
бұрын бұзуды талап ету құқығы бұл жағдайда тек оның ... ... ... ... тиіс.
Жалға алушы мүлікті пайдаланғаны үшін ... ... ... (елеулі) бұзса, онда жалға беруші оған жедел шараларын мүмкін ... ол ... ... мерзімінен бұрын жасалуын талап ете алады.
Төлемнің скі кезеңінен асатын мерзімі жалға алдын ала ... ... ... ... мүлікті пайдалану нәтижесінде жалға алушының алған өнімі,
жемістері және өзге де ... егер заң ... ... шартта езгеше
көзделмесе, оның меншігі болып табылады.
Жалга алушы егер зандарда немесе ... ... ... ... ... ... ағымдағы жөндеуді өз есебінен жүргізуге және
мүлікті ұстап-тұтуға кететін шығындарды көтеруге ... ... ... ... ... алушыға шарт күшінде ... ... ... ... ... (ауыртпалықтары) ауысатынын
сипаттайды. Сондықтан жалға алушы мүліктің жұмыс істейтіндей (ол ... ... ... ... ... Мыс: автокелік, т.б. қажет
моторының майын ауыстыру, механизм жұмысы аяқталған соң оның тиісті ... ... ... ... салқындатқыш сүйық нәрсе қолданылмаса,
немесе агрегат жылы жайда орналастырылмаса, онда агрегат ... ... ... және с.с.
Ағымдағы жөндеу, өз мазмұнында, үлкен шеңбердегі әрекеттерді қамти
алады. Ол (механизм) ... ... ... ... ... Ол ... ... жүйесінен судың пайдасыз ағып кетуін жоюға, іске
аспай қалған электр қосылғыштарды электр ... ... ... ... ... ... ... кезінде агрегаттар,
конструкциялардын негізгі буындарын кешенді ауыстыру жүргізілмейді. ... ... ... ... жалға берілген мүліктегі тозу ... ... ... ... ... ... сақтау болып табылады.
Шартпен жалға алушыға жалға алган мүліктің күрделі жөндеуін жүргізу міндеті
де жүктелуі мүмкін.
Сондай-ақ ... ... ... мүлікті күтіп ұстауға байланысты
шығындарды көтеруге міндетті. Олар (шығындар) ... ... ... ... ... ... ... болып келеді. Мысалы,
ғимаратты пайдалануы электр қуатына, газға, ыстық, ... ... ... ... байланысты. Мүлікті ұстауға кеткен
шығындар, оны пайдалануын ... ... ... ... алушы жалға алған мүлікті пайдалануға барынша мүдделі болуы үшін
шығындарды өзі көтеруі керек. ... ол ... ... және ... ... ... қойылуы туралы келісуі және ... ... ... үшін ... ... ... Егер ... жалға беруші
көтеретін болса жалға алушының үнемдеуге ... ... ... болмауы мүмкін.
Мүлікті күтіп ұстауға шығындар құрамына міндетті және қосымша шығындар
кіреді. Міндеттілерге жалға алушы мүлікті пайдаланған кезде ... ... ... ... ... ... ... қуатына қажетті дәрежеде
кеткен шығындар жатады). Егер жалға алушы жалға алынған ... күту ... ... ... ... сақтандыруға шешім қабылдаса жәнс т.б. олар
қосымша ... ... ... ... ... бойынша шығындарды
міндеттік және қосымшаға бөлу маңызы мынадан да табылады, біріншісі ... және ... ... ... алушыдан олардың өтелуін талап ете алады.
Қосымша ... ... ... өзі ... және ... олардың әрқайсысын
өзгерте алады.
Жалға алушы белгіленген міндеттерді орындамағаны үшін, ... ... ... үшін ... ... ... ... шартын бұзуды талап етуге
құқылы.
Жалға беруші ҚРАК 553-6. ... ... ... үшін ... жазбаша хабарлауға міндетті және жалға алушыға міндеттерді қисынды
мерзімде орындауға мүмкіншілік ... ... ... ... ... да ... ... жалға берілген мүлікті
күтіп ұстау бойынша міндеттерін орындауды ... ете ... ... ... ... ... ... атқармауы жалға алушыға өз қалауы
бойынша:
1) жөндсуді өз ... ... және ... ... жалға берушіден
өндіріп алуға;
2) жөндеу ... шарт ... ... ... ... шарт бойынша төлемді тиісінше азайтуды талап етуге;
4) шарттан бас ... ... ... ... ... ... Егер жақсартулар ажыратылатын
болса, онда олар жалға ... ... ... ... ... ... алушы жүргізген ажыратылатын жақсартулары, егер ... ... онын ... болып табылады. Ажыратылатын жаксартулар
ретінде мүлікке зиян келтірмей бөлініп алынуы мүмкін жақсартуды бағалауға
болады.
Ажыратуға ... ... ... ... ... ... ... иесінің келісімі қажет. Жалға алушы өз қаражаты есебінен
және жалға берушінің келісімімен, жалданған ... зиян ... ... ... ... ... өзгеше көзделмегендіктен,
оның шарт тоқтағаннан кейін осы жақсартудың ... ... ... құқығы
бар. Ажыратуға болмайтын жақсартуға ғимаратқа күрделі қосымша ... ... ... көркем жасау және т.б. енеді.
Жалға алушыиың жалға берушіргің келісімінсіз жүргізген ажыратуға
болмайтын жақсартуының құны егер заң ... ... ... ... ... ... ... шарты тоқтатылғаннан кейін жалға алушы мүлікті алған
ксзіндегі күйінде, қалыпты тозуын ескере ... ... ... ... оны ... берушіге қайтаруға міндетті.
Егер шарт мерзімі аяқтаттғаннан сон ... ... ... ... ... ... ... сөйкес келмесе, жалға алушы
келтірілген шығынды ... ... ... Егер ... ... ... шартта
көрсетілген қызмет мерзімінен бұрын істен шығып қалса, жалға алушы, егер
шартта ... ... ... ... ... ... ... өтейді. Бұл
төртіп колданғанда мүлік жалға алушыға тәуелді болатын себептерден бұзылады
(қолданудан шығып қалады), бірақ онымен мүлікке ... зиян ... ... салдарынан жалға алушы жалға берушіге мүліктің бұлінуі
алдында қандай құны болды сол құнын ... ... ... шығыны өтелуге
жатпайды.
Егер жалға алушы жалға алған ... ... ... оны ... ... ... барлық пайдаланылған уақыт үшін мүліктің пайдалану
ақысын төлеуді ... ... ... ... ... ... ... үшін тұрақсыздық төлем (айыппүл) қарастырылуы ... ... ... оның ... ... бар және сондықтан ол шығындар үстінен
толық көлемде ендіріліп ... ... ... ... ... жалға алынған мүлік жалға ... ... ... ... ... ... ... алынған мүлікті сатып алу туралы ереже көзделмесе, ол ... ... ... ... бұл орайда олар мүлікті пайдалануға
бұрын төленген ақылы сатып алу ... ... ... ... ... ... ... оның жалға алған мүлікке құқықтарын қорғау
меншік құқығын қорғаумен тең қамтамасыз етіледі. Жалға беруші ... ... ... ... ... ... ... жоқ үшінші бір
тұлғалар мәжбүрлі ... ... ... үшін ... ... ... ... Егер бұзушылардың іс-әрскеттерін жалға ... ... ... ... ... осы ... ол да жауапты болады. Әр
жағдайда жалға алушынын талап қоюға және өзге де ... өз ... ... құқықтарды корғауға құқығы бар.
Жалға берушінің және жалга алушының жалпылама аяғандағы құқықтары мен
міндеттері осындай. Қандай да болсын өзге құқықтық шарт ... ... ... оны ... ... яғни ... ... асырғанда тоқтатылады.
Жалға беруші тарапынан қарсылық ... және ... ... ... ... соң да ... ... беретін болса, шарт нақ осындай
талаптармен анықталмаған мерзімге ... ... ... ... ... есептеледі. Бұл орын алса тараптардың әрқайсысы
қозғалмайтын мүлікті жалға алған ... егер заң ... ... шартта
езгеше көзделмесе, бұл туралы басқа тарапка кем ... үш ай ... ... ... ... алған кезде кемінде бір ай бұрын жазбаша түрде ескерте
отырып, шарттан ... ... бас ... ... ... ... жаңа ... жасауға басымдылық (артықшылык)
құқығына ие болуы мүмкін. Ол үшін жалға ... ... шарт ... өз
міндеттерін лайықты түрде атқаруы керек. Осы шарт (талап) ... ... шарт ... ... ... ... тұлғалардың алдында артықшылықты
пайдаланып мүлік жалдау шартын жаңа мерзімге (барлық өзге жагдайлар ... ... ... болады. Шартты жасасу жағдайлары тең болу керектігі
мынаны білдіреді: егер өзге жалға алушы ұтымдылау болып келетін ... онда ... ... ... ... ... ... артықшылық
құқығынан айырылып қалады.
Жалға алушы мүлікті жалға алу шартында көрсетілген мерзімде, ал егер
шартта осындай мерзім ... ... ... ... ... ... осындай шартты қайта жасағысы келетіндігі туралы жалға
берушіге жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Мүлікті жалға алу ... ... ... ... шарт ... тараптардың келісімімен өзгертілуі
мүмкін. Егер жалға беруші шартты бұрынғы жалға алушымен жаңа ... бас ... ... шарт ... біткен күннен бастап бір жылдың
ішінде басқа тұлғамен мүлікті жалдау шартын жасаса, жалга ... өз ... ... осы жасалған шарт бойынша құқықтар мен міндеттерді өзіне
ауыстыруды және ... шарт ... ... бас тарту арқылы
келтірілген залалды өтеуді, не тек залалды өтеуді талап етуге құқылы.
Мүлік ... ... ... келісімімен кез келген уақытта
тоқтатылуы мүмкін. Одан басқа да ... ... ... етуі ... ... мүмкін. Жалға берушінің талабы бойынша мүлік жалдау шарты ... ... ... мынадай жағдайларда бұзылуы мумкін.
а) егер жалға ... ... ... үшін ... ... ... өткеннен кейін екі реттен астам төлем
жасамаса;
б) Заң актілеріне немесе ... ... ... жалға алушы күрделі
жөндеуді шартта белгіленген ... ... ... ... оны ... ... ... жағдайларда, жалға беруші жалға алушыга өз міндетін қисынды
мерзімде ... ... ... ... ғана ... мерзімнен бұрын
бұзуды талап етуге құқылы.
Жалға алушының талап етуімен шарт мынадай ... ... ... ... жалға алушыға пайдалануға бермеген не мүлікті
шарт талаптарына немесе ... ... ... ... ... ... беруші өзіне жүктелген мүлікті күрделі жөндеу міндетін
шартта белгіленген мерзімде, ал ол ... ... ... ... ... ... алушыға берілген мүлікте оны пайдалануға кедергі келтіретін
кемшіліктер болып, оны шарт жасалған кезде жалға ... ... ... алдын-ала белгілі болмаған және мүлікті көрген кезде ... ... ... оның ... ... ... оның байқалуы мүмкін
болмаған;
г) мүлік ... ... ... ... ... ... үшін жарамсыз күйде болған реттерде мерзімінен бұрын
бұзылуы мүмкін.
2 Мүлік жалдау шартының жекелеген түрлері
2.1 Мүлік жалдау ... ... ... ... ... алдында қарастырылған еді. Қосымша ҚР АК
бекіткен мүлік жалдау түрлерінде оларды жіктеудің анық негізі жоқ ... ... ... ... түр-түрге бөлудің негізі біздің ойымызша,
қазіргі экономика салаларыща қалыптасатын ... ... ... ... ... ... мүлік жасау бөлек түрінің негізі ретінде
оған қатысты мүлік жалдау ... ... ... түрі ... ... Осы ... ... кәсіпорынды жалдау, үйлер мен ... ... ... жалдау, тұрғын үй жалдау бөлініп шығарылады.
Сонымен қатар, оларды ез арасында айыратын тек ... ... ... ... құрамы, олар кәсіпкерлік пе, әлде кесіпкерлік смес пе,
мазмұнының өзгешелігі, тараптардың арасында ... бөлу және ... Бұл ... ... ... жалдау (аренда) шартының түрлеріне
лизинг, тұрмыстық ирокат, жерді жалдау шарттарына да қатысты.
Өзге жағынан мүлік ... ... ... тым ... ... ... Түбіріне қарайтын болсақ, олардың барлығы шарттардыд өнделген
(үйренішті) жүйесіне енеді. Оларды ... ... ... ... ... олар ... ... экономикалық қатынастарды реттейтінінде
болып келеді. Осыған ... біз ... ... ... ... және құқықтық мақсатын анықтауымыз керек.
Осыған байланысты біз әрбір бөлек мүлік ... ... ... ... ... Және де ... заңдарда (заңнамада)
қарастырылған (бекітілген) аренда түрлеріне аударылатынын айта аламыз. Егер
кейін жалдау детальдық ... ... ... ... ... кейбір
нысандары, іс жүзінде бар болыи, бірақ АК нормаларымсн бекітілмесе, бірақ
олар маңызды болып ... және ... ... жеке ... ... жаңа
байланыстар пайда болса, онда мүлік жалдау шарттарының көп түрлерінің
белгіленуі бойынша келесі ... әрі) ... ... ... ... жеке түрлерін қарастыруға кірісейік. ҚР АК мүлік
жалдау (аренда) туралы жалпы ... ... ... арналған нормалар
көзделген (565-572-6.). Бұл кездей-соқтық емес шығар деп есептейміз. Бұның
себебі казіргі нарықтық инфрақұрылымда лизинг ... ... ... ... ... сияқты. Х.А.Рахманқұловтың бағасы бойынша лизинг
ҚСР ... ... ... ... ... ... жүйесіне балама болуы мүмкін. Ал негізінен онда ... бар, ... ... ... ала көп ... жұмсамай-
ақ ала алады.
Лизингтің тағы да бір артықшылығы бар, пайдалануға алынған жабдықтар
үшін мерзімді ... ... ... ... ... ... ... берілгеннен кейін келеді.
5 шілде, 2000 жылы қабылданған Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қызмет түрі ретінде
анықталады. Экономиканы көтеру үшін ... ... ... ... ... ... Н.А.Назарбаевпен айтылған
инвестициялық ... ... ... ... қалыптасқан. Жоғарыда
көрсетілген заң оны елеулі толықтырады.
Азаматтық-құқықтық әдебиетте, басқа мүлік жалдау шарттарының ... ... ... ... орын ... ... ... лизинг
шартының ерекше мәні іс жүзінде бар болып келетінін айтуға ... ... ... ... ... ... ... жалдау шарттарына қарағанда
қатынастардың күрделілеу жүйесі ... ... ... ... ... ... бағалануы да оның ерекшелігіне
өз үлесін қосады, тағы басқа да бұның себептері орын алып келеді.
Ең алғаш лизинг АҚЩ-та ... ... орта ... ... ... уақытта ол негізінен бүкіл елдерде қолданылады, арнайы заңдық
реттеу жоқ, ... ... ... сот ... танылды.
Лизинг шаргы бойынша лизинг беруші лизинг алушы ... ... ... сатып алуға және лизинг алушыға осы мүлікті ақы төлеп
уақытша иеленуге және ... ... ... ... ... лизинг мақсаттары үшін скі құқықтық қатынас жүзеге асады:
1) лизинг берушінің сатушының (үшінші ... ... ... ... ... ... және лизинг алушының қатысуымен мүлік жалдау.
Осымен, лизинг шартына ... ... ... ... құқықтар мен міндеттер лизинг берушінің және лизинг
алушының араларында пайда болады.
Лизингтің тағы бір ерекшелігі, ... ... ... ... қызметгі
жүзеге асыруды көздейтінінде болып келеді. Лизингті жаңа заңнамалық реттеу
бұны ескереді. Мысалы лизинг беруші лизингке берілген ... 80% ... ... ... ... ... ететін мерзімге дейін ақы
алып түруға құқылы. Лизинг беруші лизинг алушының лизинг ... ... ... ... ... (ҚР ... лизинг туралы" Заңының 2-
бөл. 11-6.) осыдан да лизинг беруіш ... ... ... кәрінеді. Лизинг инвесгиішялық қызмет болып бағаланғасын осыған
қатысты лизинг берущіге қосымша кепілдіктер қарастырылады. ... ... ... ... лизингтің нысанасы конкурстық массасына
қосылмайды.
Қаржылық лизингтің мәнісі және ... оның ... ... ... ... ... нысандарын ажыратады. Оларға мыналар жатады:
а) ішкі лизинг, оны жүзеге асырған кезде лизинг беруші, лизинг ... ... ... ... ... болып табылады; б)
халықаралық ... ... ... ... ... ... ... беруші
немесе лизинг алушы Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайды.
Егер сатушы резиденті ... заң ... ... нысанға жататынын
айтпайды, біздің ойымызша, ол халықаралық лизингке жатуы мүмкін.
Қаржы лизинг түрлері мыналар ... 1) ... ... Ол ... ... ... нысанасын лизинг берушіге осы лизинг нысанасын ... ... ... кері ... алу ... ... 2) банктік
лизинг — лизингтің бір ... ... ... ... банк болып келеді; 3)
толық лизинг — лизинггің бір түрі, ол бойынша лизинг ... ... ... және оның ... ... ... ... жүзеге асырады.
4) таза лизинг лизингтің бұл түрі бойынша лизинг ... ... ... және оның ... ... ... ... жүзеге асырады.
Сонымен қатар, қаржы лизинг шарттардың орта және ... ... ... ... ... немесе үлкен бөлігінің
амортизацияеымен ерекшеленеді Сонымен қатар, ... ... ... аз ... ... ... лизинг шарттарынан қысқалау мерзімге
жасалатын ағымдағы (қысқа мерзімді) лизингте ... ... ... ... ... емес ... орын ... Содан кейін ол қайтадан
лизингке беріледі немесе лизинг берушіге қайтарылады. Осы ... ... ... ... ... компанияларымен ұсынылады.
Айтылған лизинг қатынастардың кең қатарын қамыта алатынын сипаттайды
(көрсетеді). Лизинг шарты лизинг мерзімін ... ... ... ... мен ... жиынтығын анықтау ... ... ... ... үш ... қатысса да: сатушы, лизинг беруші, лизинг
аіушы, ол екі тарапты шарт болып табылады. Егер сатушы ... ... ... анық ерекшелігі жоқ қай мүлік талдау болып табылады. Лизинг
шартын жасасқан кезде екі ... ... ... ... ...... ... шарты және мұлік жалдау шарты,
Бірінші шарт бойынша, құқықтық байланыс ... және ... ... ... ... арқылы пайда болады, сатып алу-сату ... ... ... ... (меншік құқығын берген жағынан емес. ал
тауардың сапасына байланысты талаптары бойынша). Бұл ақыл ойға ... ... ... болып лизинг алушы келеді. Сонымен қатар мүлікті
сату, лизинг арқылы болса да сатушының ... ... ... ... ... ... жауапты болатынында аса мән болмайды, ол ... ... ... алушының алдында көтереді ме ... жоқ. ... ... кемшіліктері үшін жауапкершілігін
реттейтін (анықтайтын) заңнамаға ... ... Онда ... жоқ, ... ... ... ... бөлшеісгеп сатып алу-
сату шарты арқылы тұтынушы алдындағы жауалкершілікпен салыстыруға болады.
Бөлшектеп сатып алу-сату ... ... ... ... ... ... ... қатынасы болмайды. Сол сияқты лизинг шартында
да сатушының және лизинг алушының тікелей шарттық ... жоқ. ... ... айтылғандай үшінші тұлға пайдасына жасалған шартпен
қамтамасыз етіледі. Осыда ... ... ... алу-сату шартынан
ерекшелігі көрінеді. Соңғыда жанама шарттық қатынастар да жоқ. ... ... ... ... сәйкес пайда болады.
Өз жағымыздан қосыл ... ... кету ... ... ... ... аса қажетті. Лизинг шартының нысанасы
болып жиі-жиі күрделі жабдықтар келеді. Оның ... үшін ... ... (шын ... тек ... ... мүмкін. Сондықтан
міндеттермен қосыла тұрмыс етеді. Құқықтармен ... ... оның ... ... ... ... табылады және оның
(лизинг шартынын) басқа ... ... ... айырмашылығын
(ерекшелігін) бейнелейді. ... ... ... ... ... ... ... шартынан туындайтын қатынастарға (құқықтармен
міндеттерге) ... ... ... ... ... субъектілері арасында жасалатын мүлік жалдау
шартына жатқызылуъша байланысты лизинг шарты жазбаша нысанда жасалуы керек.
Лизинг шартының ... ... ... ... ... ... тағы да ... жағдайлар жатады. Лизинг беруші ... ... ... ... ... ... бір пікірге келу керек. Шартта мүлікті
лизинг алушыға беру мерзімі және ... ... ... және ... ... мерзімі көзделуге тиіс. Егер мүлік
лизинг ... ... ... болжанса, онда меншік құқығы өтуіне
қатысты жағдайлар да көзделуі тиіс.
Лизинг шартының тараптары ретінде лизинг ... және ... ... ... ...... ақша және ... өз ақшасы есебінен
лизинг нысанасын өз ... ... ... және оны ... ... ... лизинг алушыға беретін лизинг мәмілесіне қатысушы.
Лизинг беруші ретінде заңды тулғалар және жеке ... ... ... ... ... мүмкін. Лизинг шарттарында коммерциялық емес ... ... ... ретінде қатысуы шекгеледі, ол олардың жарғылық
мақсаттарына қайшы ... ... ... көрсетілгендей лизинг шарты
мамандандырылған мінезі бар қаржылық (кәсіпкерлік) қызметті ... ... ... ... орай ... ... ... нысанасын қабылдайтын лизинг мәмілесіне қатысушы. Олар,
кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын занды және жеке ... ... ... үшінші қатысушысы — сатушы, лизинг нысанасын сатып алу-сату
шарты және (немесе) лизинг шарты негізінде оны бұдан кейін лизинг ... ... ... беру ... ... берушінің өткізетін
лизинг мәмілесіне қатысушы.
Сатушы бір мезгілде лизинг нысанасының лизинг алушысы ... ... ... ... ... (Қазақстан Республикасының "Қаржылық лизинг
туралы" Заңының 2-6).
Лизинг шартының пәні ретінде ... ... ... ... ... ... мүмкін. Оларға үйлер, ғимараттар,
машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар, көлік құралдары, жер учаскелері және
т.б. жатады. Бағалы ... мен ... ... ... ... ... (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 566-6. 2-бөлігі,
Қазақстан Республикасының "Қаржылық лизинг туралы" ... 4-6, ... ... ... мен жер ... жекелеген санаттарын лизинг
нысанасы ретінде пайдалануға өзге де шектеулер белгіленуі мүмкін.
Лизинг шартының мазмұны. ... ... 1) ... ... ... ... шартының талаптарымен лизинг алушыға беру үніін оны
сатушыдан өз ... ... ... ... Сонымен қатар, сатып алу-сату
шартын жасаған кезде ... ... ... бір ... алушыға лизингке
беруге арналғаны туралы сатушыға жазбаша хабарлауға міндетті. Сондықтан,
сатушыға лизинг алушының жеке басы және ... ... ... ... ... ... ... сатушыға өзінің мүмкіндік қауіпқатерін есептеуге,
мүлік тағайындаудың бағалауға ... ... ... ... ... ... беруін қамтамасыз етуге міндетті.
Лизинг нысанасын оған нақты беру сатушымен жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, ... ... ... ... үшін ... сатып ала отырып,
мүліктің белғілі бір тұлғаға лизинг ... ... ... ... ... етуге тиіс. Егер лизинг шартында немесе сатып ... ... ... ... ... ... ... тікелей лизинг
алушыға оның жүрген жерінде береді.
Басқа да беру ерекшеліктері лизинг шартында көзделуі мүмкін. Лизинг
нысанасы ... ... ... берілетіні де көзделуі мүмкін.
Лизинг беруші лизинг алушыдан лизинг нысанасын мынадай жағдайларды
талап етуге құқылы:
а) егер ... ... ... ... ... шартының
жағдайларына немесе лизинг нысанасын қызметіне сәйкес келмесе;
б) егер лизинг ... ... ... ... көруге шектеу жасаса;
в) егер лизинг алушы лизинг шартымен белгіленген мерзімі. өткеннен
кейін екі және одан да көп ... ... ... ... бірқатар құқықтары мен міндеттері қарапайым мүлік
жалдау шарттарында ... ... ... ... ... ... алушының және кәдшгі жалға алушының құқықтары мен міндеттері бір-
біріне сәйкес келеді.
Лизинг алушының құқықтарының ерекшелігі мынадай:
1) ... ... ... және жиынтықтылығына, оны жеткізу
мерзіміне қатысты және сатушы мен лизинг беруші арасында ... ... ... ... ... да ... ... талап қоюға
құқылы;
2) егер лизинг нысанасы ... ... ... лизинг
нысанасын қызметі бойынша пайдалануына кедергі жасаса. лизинг ... ... ... ... ... ... көруі не кедерп жасамауға міндетті.
Лизингтің нысанасы болып табылатын мүліктің кездейсоқ жойылу немесе
бұліну ... ... ... ... ... алушыға ауысады. Осыдан лизинг
шартының кәсіпкерлік ... ... ... ... ... жойылу немесе бұліну қаупінің өзге де бөлінуі көзделуі мүмкін.
Лизинг берушінің, лизинг алушының және ... ... ... белгіленеді. Лизинг нысанасын сатушы мен лизинг берушінвд арасында
жасалған ... ... ... орындау жөнінде атап айтқанда, лизинг
нысанасының сапасы мен жиынтықтылығына, оны беру ... ... ... ... тиісті дәрежеде орындамаған басқа да ... ... ... ... ... болады. Сатушымен қатынастарда лизикг алушы
мен лизинг беруші бірлескен несие берушілер болып келеді.
Егер лизинг шартында өзгеще көзделмесе, сатушыны ... ... ... ... жағдайларды қоспағанда, лизинг беруші лизинг ... ... ... ... ... ... талаптарды орындалуы
үшін жауап бермейді. Сатушыны лизинг беруші талдайтын жағдайда лизинг алушы
сатып алу-сату шартынан ... ... ... ез қалауы бойынша
оның алдында жауапкершілік көтеретін мүлікті ... да, ... ... ... құқылы. Лизинг беруші сатып алу-сату нысанасы больш табылатын мүлікті
лизингке ... ... ... хабарлау жөніндегі міндетін бұзған
жағдайда лизинг бсруші сатып алу-сату ... ... ... ... үшін ... алушының алдында толық жауапты
болады[15.700].
Лизинг шартын өзгерту және бұзу. ... ... ... ... етуі бойынша өзгертілуі немесе сот тәртібімен мерзімінен бұрын
бұзылуы мүмкін. Мерзімшен ... ... ... ... ... Олар ... лизинг беруші немесе лизинг алушы шарттың елеулі
жағдайларын ... ... ... ... және ... ... ... Кәсіпорынды
жалдау шарты және үйлерді, ғимараттарды ... ... ... ... ... ... жеке түрі ретінде қарастырылады. ... ... ... ... ... ... ... § 3
және § 4 сәйкес қарастырылған. Олар үшщ жалпы болып табылатыны осы ... ... ... ... ... жасалатыны. Сонымен қатар,
кәсшорын — жылжымайтын мүліктің ерекше түрі — мүлік кешені ... ... ... жылжымайтын мүліктің басқа түрлерінің қызметінен
ерекшеленуінс сәйкес, көрсетілген шарттардың мазмұнында ерекшеліктер бар.
Кәсіпорынды жалдау ... ... ... ... жалға алушыға
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруы үшін кәсіпорынды ақы төлеп ... және ... ... ... мүлік кешені ретінде
пайдалануга, онын ішінде құқық ... ... ... және ... ... ... ... ақнараттың құқығын, сондай-
ақ жалға берушінің басқа тұлғаларға беруге құқығы жок ... ... ... ... көзделген басқа да айрыкша құқыктық
объектілерді — тауар белгісін, қызмет көрсету белгісін және т.б. ... ... ... міндеттеледі.
Кәсіпорынды жалдау шарты консенсуалды, өзара және ... ... ... Жалға алушыға мүлікті иеленуге және пайдалануға немесс тек
қана пайдалануға мүмкіндік беретін мүлік жалдау ... ... ... — кәсіпорынды жалдау шартын реттейтін нормалар кесіпорынды гек
біруақтылы иелену мен пайдалануға беруді ... ... ... ... алушыға кәсіпкер болғандықтан кәсіпорынды алғасын оған мүліктік ... ... ... болады (кәсіпорынның тұтасымен сақталуыға жауап
береді).
Кәсіпорынды жалдау шартының нысаны. Бұл шарт заңға ... ... ... Жазбаша нысанда жасалатын басқа шарттардан айырмашылығы
кәсіпорынды жалдау шарты кәсіпорынды сатып алу-сату шартымен ... ... қол ... ... ... жасау жолымен жүргізіледі.
Кәсіпорынды жалдау шартының талап етілетін жай жазбаша нысанының ... ... ... ... Және де, ... факстармен
айырбас 575-бапқа сәйкес шартты керекті нысанда жасау болып саналмайды.
Кәсіпорынды жалдау шарты ... ... тиіс және ол ... өткен кезден бастап жасалған болып есептеледі[16.231].
Заң кәсінорынды ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, мүлік жалдау дағдылы ... ... ... ... ... жағдай өте маңызды болып саналады және берілетін
мүліктік ... ... ... туралап тізімдеу қажет. Осымен бірге,
үйлер мен ... ... ... ... ... ... да
қолданылатынын көрсететін ҚР АК 583-6. 2-тармағында ескеру қажет. ... ... ... ... ... ... ақысының мөлшерін де
жатқызуға болады.
Кәсіпорынды жалдау шартының элементтері. ... ... ... болып азаматтық-құқықтың әртүрлі субъектілері — жеке
және занды тұлғалар бола алады. ... ... ... көсіпкерлік
қызметтің субъектілері, кіреді. Мүлікті сенімгерлікпен басқарушы немесе
оралымды ... ... ... ... ... ... ие ... тұлғалар мүліктің меншік иесі келісімімен кәсіпорынды жалга ... ... ... жағдайларда, меншік құқығында мүліктік кешені ретінде
кәсіпорынды иеленген кәсіпкерлер болып саналмайтын жеке ... да ... бола ... ... және әкімшілік-аумақтық бірлестіктер де
кәсіпорынды жалға бере алады.
Жалға ... ... ... ... тұлғалар және жеке кәсіпкерлер
табылады. Коммерциялық емес заңцы тұлғалар рүқсат берілген кәсіпкерлік
қызметті жүргізу үшін кәсіпорынды ... ... ... ... ... ... қызметті енді жүргізуін жоспарлаған жеке тұлға да бола алады.
Барлық жағдайда, ... ... ... ... ... субъектілік құрамы
жалға тапсырылатын муліктік ... ... ... ... Заң ... тұлғаларға кәсіпорынды бөліп
жалға беруді қарастырмайды, егер ол орын алса, онда ... ... ... ғимараттарды жалдау туралы, бірақ кәсіпорынды жалдау туралы емес, жалпы
ережелер қолданылады. Кәсіпорынды бөліп жалға беруден, жалға алушы ... ... ... ... қажет.
Шарттың нысаны больш көсіпорын келеді. Ол бұдан бұрын көрсетілгендей
(кәсіпорынды сатып ... ... ... ... ... ... қажетті
мүліктің барлық түрлерін оз ... ... ... ... ... ... ... шикізат,
өнімдерді, жер учаскелеріне құқықтарды, талап құқықтарын, қарыздарды және
фирмалық атауына, ... ... және ... да ... ... ... ... құрамына азаматтық құқықтар
объектісінің екі топтары кіреді: 1) заттар; 2) мүліктік құқықтар.
Бұл мүлікті жалға бергенде ... ... ... және ... ... режимін, соның ішінде интеллектуалдық ... ... ... тәртібін сақталуды талап етеді. Жалдау ... ... ... ... ... ... жалға берушінің атынан
жалға алушы оларды алады және жалға берушінің борышкерлері қарыздарды
қайтару ... ... ... ... ... ... емес, жалдау құқығы
бекітіледі. Мүліктік кешен-кәсіпорын құрамына ... ... ... ... ... ... болып объективті келе алмайды. Осыған
сәйкес, бұл ... ... ... заем ... ұқсас болып
келетін, бірақ кәсіпорынды жалдау шартының нормаларымен кешенді реттелетін
қатынастар иайда болады. Жалға ... ... ... ... ... ие
болады және келісілген мерзімде ... ... ... оның ... ... қайтаруға міндетті болады. Басқа жақтан, заем
шарты ... ... ... ... заем берушімен заем алушының
құқықтары мен міндеттері дәстүрлі ... ... жоқ ... берушінің тиісті қызметпен айншшсуға берілген лицензия негізінде
алған ... егер ... ... белгілен-бесе жалға алушыға берілмеуге
тиіс.
Жалға алушыға борыштарын аударғаны туралы жалға ... ... ... ... шарты жасалғанға дейін жазбаша түрде хабарлауға
міндетті. Олар осындай аударумеи келіспеген жағдайда ... ... ... үш айдың ішінде жалға берушіден ... ... ... ... бұрын орындауын және залалды өтеуін талап етуге құқылы.
Егер көрсетілген мерзімде осы ... ... ... ... ... ... жалға алушыға аударуға келісімін берді деп танылады.
Кәсіпорынды жалдау шартынын мазмұны. Жалға беруші мүлік жалдаудың
басқа да ... ... ... ... ... ... ... міндетті.
Жалға берушіге кәсіпорынды жалға беруге дайындықпен ... ... Оның ... ... ... ... жасалады.
Өткізу актісін жасау мен қол қоюға ұсынуды қоса алғанда ... ... ... ... және оның есебінен жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жалға берушіден
міндеттемелерді тоқтатуды немесе мерзімінен бұрын орындауды талап еткен
несие беруілілермен есеп ... ... ... ғана ... ... ... ... жалданған кәсіпорынды шарт жағдайларына
және оның құрамына кіретін муліктің тағайындалуына сәйкес пайдалануды ... ... ... төлеуде болып келеді.
Кәсіпорыны жалдау шартының көсіпкерлік сипаттамасы болғаіі соң
кәсіпорынның құрамына кіретін мүлікке ... ету ... ... ... едәуір кеңейтілген ҚРАҚ 578-бабының мағынасы бойынша жалға
алушы, ... ... ... ... құрамына кіретін материалдық
құндылықтарды (олар айналып қаражаттарына жатса) егер заң актілерінде
немесе ... ... ... ... берушінің келісімсіз сатуға,
айырбастауға, не қарыз етіп ... ... ... ... ... құны ... ... Негізгі қорлары (қаражаттарды) жалға алушы
уақытша пайдалануға, қосалқы жалға бере алады ... ... ... ... басқа тұлғаға берілуі мүмкін. Жалға алушының мүлікпен
осылай билеуі өзге ... ... ... (кемсітілуіне)
әкелмеуге тиіс. Егер жалға берушінің немесе басқа тұлғалардың ... ... ... ... ... оны өтеуге міндетті. Шартпен немесе
заңмен жалға алушының мүлікті билік етуге қуқықтары ... ... ... ... ... ушін ақы шарт жағдайларына ... егер олар ... ... онда ақы ... жалдау діарттары
бойынша ақы төлеу тәртібін бекітетін АК иормаларына сәйкес ... ... ... ақы нысандары больш ақшалай төлемдер және өндірілген
енімнің белгілі үлесін бөліп беру ... ... егер ... ... жақсартатын болса, онда ол жасалған жақсартулардың құнын арендадық
төлемдердің ... ... ... ... алушының құқықтарының ұкөлемдігі тағы да ... ... ... ... ... ... ... кешеннің құрамына
өзгерістер енгізуге, оны ... ... ... ... ... ... және осының барлығы жалға берушінің келісімін талап
етпейді.
Кәсіпорынды жалдау шарты ... ... ... ... ... ... басқа мүлік жалдау шарттарының көпшілігіне
қарастырылмаса, онда мүлікті ... ... ... ... жалға
алушыға жүктеледі. Сондықтан оның ... ... біз ... ... ... ... шарт ... болатын барлық мерзімде
көсіпорынның тиісті техникалық күйін қамтамасыз ... ... оны ... күрделі жөндеуін жүргізеді. Осымен бірге жалға алушы жалға алынған
мүлікті тұтынумен (иайдаланумен) ... ... өзге де ... ... ... күрделі жөндеуін өткізу жалға алушының міндеті
болып қаралғасын, оның ... ... ... ... қаражаттарды
ететтіріп алуға құқығы болмайды.
Жалдау шарты тоқтатылған ... ... ... ... ... ... сақтай отырып жалға берушіге қайтарылуға ... ... ... және оны қол ... табыс етуді қоса алғанда, кәсіпорынды
жалға беруге дайындау, егер шартта көзделмесе, бұл ... ... ... ... ... және соның есебінен жүзеғе асырылады.
Жалға алушы кәсіпкерлік қызмет ... ... соң оған ... ... үшін ... ... ... және мүліктің жойылуы
немесе бұлінуі бой бермейтін (дүлей) күштердің салдарынан ... ғана ... ... ... мен ... ... Үйді ... ғимараттарды жалдау шарты
бойынша жалға беруші үйді немесе ғимараттарды жалға ... ... және ... ... ... мен ғимараттарды жалдау шартының кәсіпорынды жалдау шарттарынан
айырмашылығы, ол кәсіпкерлік және кәсіпкерлік емес болуы мүмкін. Өйткені
үйлер мен ... ... ... болуы мүмкін. Олар мәдени,
ғылыми, қайырымдылық мақсаттарында, білім беру қызметін ж.б. атқару ... ... мен ... жалдау шартының нысаны кәсіпорынды жалдау
шартымен бірдей. Үйлер мен ғимараттарды жалдау ... ... ... ... және ... ... ... туралы жағдайлар жатады.
Азаматтық кодекстің ... ... ... мен ... жалдау
қатынастары.
Үйлер мен ғимараттарды жалдау шартынын элементтері. Бұл шарттың
субъектілері болып ... да ... жеке және ... ... келе алады.
Жалға беруші тарапынан мүліктің меншік иелері немесе заңмен немесе шартпен
мүлікті беруте ... ... ... ... Егер ... мекемелердің немесе кәсіпорындардың балансына берілмеғен,
бірақ мемлекеттің, меншік ... ... ... ... ... онда
мемлекет немесе әкімшілік-аумақтық бөлігі атынан шартқа өкілетті органдар
отырады[18.704].
Үйлер мен ғимарагтарды жалдау ... ... ... барлық үйлер
мен ғимараттар жатады, оларды тұруга да пайдалануы ... ... ... тұру ... ... ... алмайды, мысалы, егер жалға ... ... ... ... пәтерлерін тұрғындарға одан әрі жалға беру мақсатында
жалға алса.
Мемлекеттік түрғын емес қорының объектілерін жалға беру түрінің пәнін
басқаша белгілейді.
Осы Ережелерінің 1-т, 5-т. ... ... ... емес қоры ... ... қосылмаган мемлекеттік үйлер, ғимараттар. Ережелердің 1-т, 6-
т. сөйкес аренда объектісіне:
1. ... ... ... ... мен ... олардың ведомстволық
тиістілігіне (байланысты) қарамастан;
2. Ведомстволық балансыңа ... ... ... құрыстырылған бөлмелер;
3. Мәдени, тарихи, архитектуралық ескерткіштері бар ... ... ... ... ... емес ... ауысқан бөлмелер;
5. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінін Мемлекеттік мүлік
және жекешелендіру департаментінін аумақтық органдарының ... ... ... ... ... ... тарихи ескерткіштер болып келетін ерекше үйлер мен ғимараттар
(мемлекеттің ... ... ... оларды пайдалану тұтыну
жағдайлары келіспегенде гана жалға беріледі. Егер ол үйлер мен ... ... ... ... маңызды болса. онда Қазақстан
Республикасының (республикалық, жоғарғы) органдарының ... ... ... аумактык мәні бар үйлер мен ғимараттар берілетін болса, онда ол
жергілікті атқару ... ... ... ... ... беру, оларға қызмет ету үшін қажетті
(оларда үй, ... ... жер ... дәл ... мерзімге уақытша
жер пайдалануға беруге әкеледі. Егер жер пайдаланушыда өзіне тиесілі жер
пайдалану құқығын ... ... ... онда ол жер ... үйлер мен ғимараттарды да иелігінен шығаруға құқылы болмайды.
Үйді және ғимаратты жалдау шартында жаддау бағасы (аренданың ... ... ... ... ... ... сондықтан ол шартта
көзделуі тиіс. Шартпен аренданың төлемінің толық (жалпы) сомасы ... ... ... ол жалға берілген мүліктің бір ... ... ... ... арқылы есептік жолымен белгіленуі мүмкін. Мысалы,
жалға берілген ... ... ... бірдей болса, жалдау бағасы бір
бөлек бөлме үшін көрсетілуі ... ... ... ... мөлшері жалға алушыға ... ... ... жалпы мөлшеріне қарап ... ... ... ... арендаға берілген кезде ол аренданың төлем
ақысына коммуналдық қызмет үшін төлемдер, ... және ... ... ... ақы, ... ... ... қажет төлемдер қосылмайды. Осы
тәлемдер жалға ... ... ... ... қорғау
қызметін атқараты үйымдарға тікелей төленеді. Таіы да бір ... ... ... мен ... ... шартында жалға төлем ақының
мөлшерін ... ... ... ер үш ай ... ... қарау ережелері
кезделуі керек. Жалға беруші жалға алушыға үш ай сайын ... ... да ... ... ... үшін төлемді көбейту мөлшерінің
коэффициентін хабарлауға міндетті. Үйлер мен ... ... ... ... беруші үйді немесе ғимаратты беруі және оны жалға алушының
қабылдауы, кәсіпорынды жалдау шарты сияқты өткізу актісі ... ... ... ... ... озге де ... ... жүзеге асырылады. Өткізу
актісін (өткізу қүжатын) жасау міндеті шартпен ... ... ... ... ... оны ... ... міндеті екенін
анықтамайды, сондықтан дау болған жағдайда ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Жалға берушінің еткізу құжатын жасау міндеті мемлекеттік түрғын емес
қорының объектілерінің ... беру ... 35-т, ... ... ... ... туралы жалпы ережелерде жалға алушыға объектілерді беру
імерзімдері анықталмайды, олар шартта көзделуі тиіс, егер шартта мерзімдер
көзделмесе, онда үйлерді, ... беру ... ... жүзеге асуы
тиіс. Аталған ережелерге сәйкес жалға беруші аренда шартына қол қойғаннан
кейін бір айдан ... ... ... ... (өткізілуш)
қамтамасыз етуғе міндетті.
Объектіні жалға алушыға бергеннен басқа жалға беруші жалға алушының
мүлікпен (үйлер мен ғимараттар) шарттың ... ... ... ... ... ... ... бас тартынуға міндетті[19.222].
Жалға алушының негізгі міндеті аренда нысанасын шартқа ... ... ... ұстап оның нашарлауын ... ... ... жалға бсрушігс қайтарып беруде болыл ... ... ... беру өткізу актісі негізінде жасалады.
Колік құралдарып жалдау. ... ... ... § 5 ... ... ... ... аренда қатынастары —
көлік құралын экипажымен жалдауы реттеледі. Техникалық ... ... ... қызмет көрсетумен байланысты қатынастардың және колік
құралы болып келетін шарт нысанасының ... ... ... ... түрі ... ... ... берушімен берілетін экипаждың
бар болуы оның мазмұнында негізгі өзгешелік ... ... ... ... ... ... 594-6, 2-бөлігіне сәйкес,
көлік құралын басқару және техникалық пайдалану жөніндегі қызмет көрсетусіз
жалға алу (көлік құралдарын ... ... ... ... ... ... ... бағынады.
Осы шарттың құқықтық реттелуінің негізін Қазақстан Республикасының
Азаматтық кодексінің 585-594 баптарында ... ... ... ... ... ... ... жекелеген түрлерің оны басқару
және техникалық ... ... ... ... ... ... де ... түрлерін иеленуі және олардың пайдалануымен байланысты
қатынастарды реттейтін заң актілерімен белгіленуі мүмкін.
Кейбір жағдайларда ... ... ... көлік құралын
экипажымен жалдау шартын басқа межелес ... ... ... ... ... ішкі өуе жолдары және халықаралық әуе тасымалдау
жүйелі түрде емес жүзеге ... ... ... кеме ... ... шарты — ол келісім, сол келісім бойынша бір тарап жалга беруші
жалға алушыға ақы ... ... сый ... бір ... ... ... ... сыйымдылығын немесе сыйымдылығының бір бөлігін бір әлде
бірнеше қатынау жасап тасымалдау үшін ... ... Осы ... ... элементі бар тасымалдау шарты орын алады. Белгілі уақытқа
фрахт шартының одан айырмашылығы бар, ... ... ... ... ... ... шарты бойынша қолына өтеді.
Колік құралын (уақытша кеме жалдау) басқару және техникалық пайдалану
бойьшша қызмет ... ... ... ... құралын экипажымен жалдау
шарты) бойынша жалға беруші жалга алушыға ақы төлетіп көлік құралын ... ... ... және оз ... оны ... мен ... ... қызмет көрсетуге міндеіті.
Осы шарт азаматтардың және ұйымдардың көлік ... ... және ... ... ... ... ... етуғе бағытталғаи. Жалга алушыда көлік құралы жөнінде пайда болатын
құқықтардың мінезі оған көлік ... ... ... ... пайдалануға жол береді және де ... ... ... ... халі үшін елеулі дәрежедегі жауаптылығы болмайды.
Экономикалық түрғыда көлік ... ... ... ... ... де тиімді, бұл шарт оған езінің мүлігін коммерциялық пайдалануымен
бірге соған байланысты қайтарымды қызметтерді қосымша өткізуге ... ... ... ... түрі мерзіміне қарамастан жазбаша түрде
жасалуға тиіс. Егер көлік құралы ... ... ... мүлік
болып келсе, онда келікті пайдалану ... ... бір ... ... ... ... ... құқығы мемлекеттік тіркеуден де өтуге тиіс.
Көлік құралын экипажымен жалдау шартынын мерзімі
Мүлік ... ... бұл түрі ... ... жасалуға мүмкін.
Аренданың ақырғы (ең ) мерзімі шектелмеген. Осыған байланысты, ... ... ... ... айтылған пікірлерімізге назар аудару қажет. Көлік
құралын экипажымен ... ... ... ... ... ... жасалуы мумкін[20.102].
Шарт таралтарының ешқайсысы шарттық қатынастарды тоқтатуга ... ... ... ... ... ... ... қайта жасауға
(үзартуға) немесе белпсіз мерзімге жасалған аренда шартын ұзартуға құқығын
қарастыратын ережелер (ҚР АК 557 және 558-6), ... ... ... ... ... Республикасының Азаматтық кодексінің 585-6. 2-
тармағы) қолданылмайды.
Көлік құралын экипажымен жалдау шартының элементтері
Шарттың ... - ... ... ... ... ... ... данасы әуе, автокөлік, теміржол, теңіз, ішкі су көлік
құралы ("Қазақстан ... ... ... Заңнын 1-бабына сәйкес,
көлік оның аумағында тіркелуге тиіс).
Осы ... ... ... ... құралын басқару жене техникалық
пайдалану бойынша ... ... ... ... ... ... ... Бірақ, жалға беруші тарап көлік құралын жалға беру ... ... ... ... өзге де ... құқығымен иелену керек. Одан басқа,
жалға беруші тарапта көлік құралын басқару жене ... ... ... ... мүмкіншілігі болу керек. Сондықтан, шарттын тарабы
болып берілген көлік құралын езі басқаратын жеке тұлға ... ... ... ... немесе мемлекеттік), осы мақсаттарға жалдамалы жұмыс
күшін (жүргізушіні, экипажды) пайдаланады.
Келік күралын жалға алушы ... ... ... ... ... және жеке ... келуі мүмкін. Яғни, кейбір жағдайларда
жалға алушы ретінде көлік ... ... жеке ... үшін ... ... ... етуі мүмкін. Осындай жағдайларда олардың құқықтық
мәртебесі тұтынушылардың ... ... ... заңнама негізінде
анықталады бірақ, шарт бойынша қарсы тарап ... ... ... болу керек.
Көлік құралын экипажымен жалдау шартының мазмұнын осы мүлік жалдау
шартының түрінде тараптардың құқықтары мен ... ... ... ... ... жалпы және ерекше сипаттағы нормалардың әсерін
ескерген кезде нақты болады.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 29-тарауы § 5 ... ... ... ... назар аударуға болады. Бұдан
бұрын қарастырылған кейбір қатынастарды реттейтін нормаларды, мысалы сатып
алу-сату шартында осындай ... ... ... ... жалдау шартын
реттейтін нормаларды жоғарылау бағалауға болады. Заңнама көлік құралдарын
экипажбен жалдау ... ... ... ... ... ... ... пайдалану (тұтыну) және оларды басқару бойынша қызметтер
көрсетілетін болғасын, тиісті ... ... ... ... ... ... құқықтар мен міндеттермен ауырланатыны ескеріліп жүргізіледі. Осы
шарттың мазмұнындағы ... ... ... ... ... ... ескеріп те бағалау керек. Мысалы, жалға алушының оган ... ... ... және ... құқығын мүлікті (келік құралын)
тиісті ... және ... ... сөйкес беруімен байланысты
тараптардың құқықтары мен міндеттерін жене бірқатар басқа ... ... Тағы да ... ... ... болады. Бұл көлік құралын
экипажымен жалдау ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттеріне мердігерлік және өтелмелі қызмет
көрсету қатынастарын реттейтін Азаматтық ... ... ... тарайды.
Осы айтылғанның кейбірі бұл ... ... ... ... ... алады.
Берілген негіздемелерге сүйеніп көлік құралын экипажымен жалдау шарты
бойьшша таралтардың нақты құқықтары мен міндеттерін қарап өтейік.
Бұл шарт бойынша ... ... ... ... ... ... толық босатады. Озге мүлік жалдау шарттары бойынша (біз
білетіндей) олардың бір бөлігі жолта ... ... ... ... ... шарты күшінде болатын бүкіл мерзім
ішінде жалға берілген көлік ... ... және ... ... асыруға және қажетті керек-жарақтарын беруге қоса ... ... ... ... ... ... ұстауға міндетті.
(Қазақстан Республиқасының Азаматтық кодексінің 587-6.)
Біздің көзқарасымыз ... ... ... ... ... ... ... техникалық жүзеге асыру туралы айтып ... ... ... ... немесе күрделі жөндеу жүргізілгеніне қосымша
бөлшектер ... ... ... алынғанына сілтешп осыған жұмсалған
сомаларды жалға алушыдан өндіріп ала ... ... егер ... ... ... ... орындау кезінде шығындардың қауіпқатерінен аман
болуын қаласа, ... ... ... ... ... ... ақысының
есептелуінің құрамына көлік құралы жалға ... ... ... ... жалға беруші берген көлік құралын басқару мен техникалық
пайдалану бойынша көрсететін қызметінің көлемі және ... ... ... ... жалдау мақсатына сәйкес, қалыпты және қауіпсіз ... ... ... етуге тию.
(Қазақстан Республикасының "Көлік туралы" Заңының 2-б), көлік
құралының халімен бірге көлік ... ... және ... ... қызмет
көрсету үшін қосылып (бөлініп) берілетін экипажға қойылатын талап маңызды
болып табылады. Басқаша айтатын болсақ ... ... ... басқару және
техникалық пайдалану бойынша қызмет көрсетуді осы ... ... ... бірге қарастырады.
Көлік құралы экипажының құрамы және оның біліктілігі тараптар үшін
міндетті ... мен ... ... ал егер ... үшін міндетті
ережелермен мұндай талаптар белгіленбесе - көлік құралының осы ... ... ... ... және ... жағдайларына сай
келуге тиіс.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексщің 588-6. 3-тармағымен
экипаж ... ... ... ... ... сақтап қалатыны
көзделеді. Бұл негізінен өте маңызды занды ескерту, ол ... ... ... ... ... ... ... мүмкіншілік береді. ... ... ... ... ... ... ... да басқару
және пайдалану бойынша қызмет керсетуіне де толық ... ... ... нормаға сәйкес, экипаж мүшелері жалга берушінің ... ... ... ... ... бағынады. Егер өкімдер көлік
құралын коммерциялық пайдалануға ... ... онда ... ... ... ... ... кодекс экипаж мүшелерінің көрсеткен қызметіне ақы төлеу
жөніндегі шығындарды және ... ... ... ... ... ... ... қарастырады. Жалпы ереже бойынша осы міндет
жалға берушінікі болып табылады. ... ... ... ол ... ... жүкгелуі мүмкін.
Келік құршіык экипажымен жалдау шартымен жалға алушыға берілетіғі кең
келеімде қызмет көрсетілуі көзделуі ... ... ... кеңейтілуі
үшін белгілі себсптер (негіздер) ... ... ... мақсатында
басншлыққа шартты мақсаттары көрсетілетін қызметтердің көлемін ... ... өзге ... ... ... ... міндеті пайдаланылатын келік құралының бұзылу
немесе жойылу қаупінің дәрежесі жоғары болатынына байланысты ... ... ... күралын немесе оны пайдалануға байланысты орын ... ... үшін ... ... ... ... ... орындамауы жалға берушіні көлік құралы іске жарамсыз ... ... ... ... ... ... ... есебіне, мысалы,
жалға беруші сақтандыру міндетін орындамағаны үшін ... ... ... да қосуға болады. Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің жалға берушінің ... ... ... 590 ... ... ... ... Тараптар көлік құралын сақтандыру
міндеті немесе оны ... ... ... жалға алушыға жүктелетіні туралы келісуге мүмкін.
Сақтандыру міндетті болып, ... ... ... шарт ... жүзеге асыру міндетінен оның екі тарабы да босатылуы мүмкін.
Жалға алушының құқықтары мен міндеттерін қарастырайық. Көлік құралын
экипажымен жалдау ... ... ... ... ... ... ... ету бойынша құқықтар көлік құралын коммерциялық пайдалану түсініп
арқылы анықталады. (Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... 590-6) Осы ... ... ... ... сипатталады және осы орайда жалға алушы ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметке тиесілі кәсіпкердің кызметін өзінің
есебінен жүзеге асыруының ... ... ... ... 10-6., ... ... осы турін реттейтін нормаларда көлік
құралын коммерциялық пайдалануға ... ... ... ... ... ... табады. (Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінің 589-6). Осы біз сілтеме жасап отырған Азаматтық кодекс бабы ... ... ... және шарт ... емес ... алушымен жасалатын
кейбір жағдайларда ол көлік құралын коммерциялық ... ... ... босатылуы мүмкін. Шығындарға, жанармайға ... ... ... ... да ... ақы төлеуі (мысалы,
мотор майына, тежеуіш сүйықтыққа, авто-көлік жуу құралдарына және ... ... ... ... бір ... өтеуіне алынатын төлемдерді,
белгілі бір жерде тоқтаудың төлемін және басқа ұқсас төлемдерді ... ... ... ... басқа тарап) көлік құралын коммерциялық
пайдалануға байланысты туындаған ... да ... ... ... ... ... ... көлік құралын коммерциялық пайдалануды
жүзеге асыруда жалға берушінің ... өз ... ... егер олар ... ... ... құралдарын пайдалану мақсаттарына, ал егер мұндай мақсаттар
белгіленбесе — ... ... ... қайшы келмесе, тасымалдау шарты
мен өзге де ... ... ... ... ... Азаматтық
кодексінің 591-6.).
Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... ... ... ... құралына
келтірілген зиян үшін жауапкершілікке қатысты АК 592-6/ және көлік құралы
келтірген зиян үшін ... ... ... ... қарастырылған.
Жалдаудың осы түрінің өзгешелігі осымен қосымша белгіленеді. ... ... ... жалға алушының қауіп-қатері бар
екендігіне әсер етеді. Оның біреуі көлік ... зиян ... ... ... ... ... құралын коммерциялық
пайдаланудың күдіктілік дәрежесі ... ... ... онда ... де ... болады. Көлік құралы жойылған немесе бүлінген ... ... ... ... ... ... ... көпшілік нормаларындай, ҚР АК 592-6. ... ... ... бар. Кеп ... ... ... ... жарамсыз деп танылады. (ҚР АК 359-6. 3 тармағы). ... ... ... ... бұлінген жағдайда жалға алушы жауапты болмайды деп
заң материалдық-құқықтық презумпциясын енгізген. Осы ... ... ... ... себебі кейбір жағдайларда кінөсіз
жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... көлік
құралы жойылған немесе бұлінген жағдайда жалға беруші осының жалға алушы
заң актілерінде немесе ... ... ... ... ... ... ... тиіс және сонда ғана жалға алушы жалға ... ... ... ... ... ... ... шартының мазмұнының өзгешелігіне оның
нысанасының ерекшелігі әсерін тигізеді, ол жогары ... көзі ... ... ... ... және соттардың тәжірибесі біртіндеп
жоғары қауіптілік көзімен келтірілген зиян үшін жауапкершілікті тек ... ... ғана емес ... осы мүлікгің заңды иеленушісіне жүктеу
мүмкіншілігін қолдайтын ... Осы ... ... құқықтар жүйесінің
тұрақтануы және дамуымен тікелей байланысты.
Белғіленген себептерге байланысты ҚР АК 593-6. сәйкес, үшінші ... ... ... күралы, оның тетіктері, құрылғылары, жабдықтары және
т.б. келтірілген зиян үшін жалға алушы жауапты ... ... ... ... ... ... ... кезде
занды тұлғалардың, олардың мүлікті ... ... ... ... алу ... болғандықтан) мүліктегі уақытша қажеттерін
қанағаттандыруға алады. Прокат ... ... ... ... кең ... ... ... және жеке меншік қалыптаса
бастауымен ол өзінің ... ... ... ... ... ... ... өрісі біртіндеп кеңейеді. Қазіргі (күшіндегі) заңнама прокат
шартының бұрынғыта қарағанда көбірек икемділікпен және ... ... ... қарайды. Осыдан да шарт еркшдігінщ қағидаты ... ... ... ... ... тұрақты кәсіпкерлік қызмет ретінде қозғалатын
мүлікті жалға беруді жүзеге асыратын жалға беруші жалға ... ... ... уақытша иеленуге және пайдалануға беруге міндеттенеді.
Прокат шарттарын ... мен ... ... ... ... тұрғын жайларды жаддау шарттарының орындарында қолданылуға
болмайды, себебі олардың объектілерінде елеулі ... бар, ... ... ... табылады. Бірақ, көп жағдайларда, мүлік ... ... ... өзара қатысып тұрады, сондықтан түрмыстық
прокат қатынасына мүлік жалдаудың (аренданың) жаллы ережелері қолданылуы
мүмкін.
Тұрмыстық ... ... ... оның ... айырмашылығы бола
алмайды. Жалға алушьтлардың қатары өзгеріп тұруы мүмкін, ... ... ... ... ... осы ... қатыса алады. Сондықтан неғізгі
ерекшеліктер шарттың мазмұнында деген жөн болады. Өз ... бұл ... оның ... ... ... ... болып келеді. Олардың
бірқатары туралы біз ... ... ... Осыған қосып прокат шарты
белгілі экономикалық (шаруашылық) қызметті реттеуді қамтамасыз ететінін
айтуға ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларға
айқын мерзімді және ақылы негізде өтеді. Осы ... ... ... ... ... ... ... айтуға
болады. Бірақ біз осыған аса назар аудармасақ та болады, тек осы ерекшелік
прокат шартында басқа да ... ... да ... орын ... ... ... бәрі осы ... терең білуге мүмкіншілік береді. Оның
нысанасының субъектілік қатарының мазмұнының, ... ... ... ... ішкі ... ... ... бұл шартты жан-
жақты (кешенді) қарастыру қажет.
Басқа да мүлік жалдау шарттарына тиесілі болып келетін сипаттарды ... ғана еске ... ... ... ... ... бұл осы шарттың
консенсуалдығы, ақылығы және екі жақтылығы (өз аралығы).
Осы шарттың жарналығы (Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... ... сипаты болып келеді. Кез-келген
субъектінің нарықтың қамтамасыз ететін мүмкіншілігін пайдалануға ... ... ... ... шартының жарналығы әсер етді, сондықтан осы
шарттың өлеуметтік маңыздылығы ... ... ... ... ... Ол ... тұтыну шарттары сияқты
түбіртек, жетон және с.с. берілу арқылы жасалады. Прокат ... ... ... ... үшін ... оның жарамсыздығы туралы ережелерді
қарастырмайды.
Мерзім. Прокат шарты бір жылға ... ... ... ... алушының мүлікті жалға алу шартын жаңартуға басым құқығы туралы ... ... алу ... ... ... жаңарту туралы ережелер прокат,
көлік құралын экипажымен жалдау шартына ... ... (ҚР АК ... ... ... ... ... шартынан кез-келген уақытта бас тартуға
құқылы. (ҚР АК 596-6. 3-тармағы).
Шарттың ... ... ... ... ... ... ... қозғалатын мүлік болуы ... ... ... ... ... ... күмәнды, бірақ ол да мүмкін. Сондықтан,
шарттың нысанасы болып негізінен кең ... ... ... ... ... ... берілетін мүлік негізінен тұтынушылық мақсаттарына
пайдаланылады. Тараптардың ... ... ... ... ... мөнісіне қарай, шарттың ... ... жеке ... ... ... мүмкін, мысалы, кішігірім фирма қымбат автокөлікті
іс кездесуін ... үшін ... алуы ... ... осы ... прокаттық
жағдайда болуы мүмкін).
Осыған орай, негізінен тұтынушылық прокат шарты ... ең ... ... отырып өзгеріс шегеді. Себебі осы жағдайда
тұтынушылар құқықтарын қорғау ... ... ... мүмкін. Бұдан
бұрын айтылғандай мүлікті "тұтынушылық" және ... ... ... ... ... және ... ... жіктеген жөн.
Прокат шартының тараптары. Прокат шартының тараптары — ... ... ... алушы. Жалға беруші әрқашан кәсіпкерлік қызмет субъектісі және
ол занды тұлға болуы мүмкін ... ... ... ... жеке ... әрекет ете алады.
Коммерциялық. емес заңцы тұлғалардың құқық ... ... ... ... ... шартын жасасуға негізінен мүмкіншілік ... олар оны ... ... құрылтайшымен рұқсат етілген кәсіпкерлік
қызмет шеңберінде жасай алады. Бұл орайда коммерциялық емес занды ... ... ... прокатқа беру бойынша қызметті тұрақты ... ... ... ... ... ... сияқты көрінеді. Бірақ бұл
жасанды мәселе, ... ... емес ... ... ... ... көлемде болса да тұрақты негізде жүзеге асыруы мүмкін.
Алдында айтылғандай, жалға алушы ретінде кесіпкерлер емес және ... ... Егер ... ... ... ... ... жалға берушілер
олармен кәсілкерлер емес жалға алушылар жасайтын ... ... ... ... шартының мазмұны. Жалға берушінің құқықтары мен міндеттерін
қарастырайық. Шартта көзделген немесе пайдалануына ... ... ... ... ... ... міндетінен басқа жалға берушінің арнайы
міндеттері де болады. Прокат шартын жасасқан жалға беруші жалға алушының
көзінше ... ... ... ... ... болатындығын тексеруге
міндетті. Сондай-ақ жалға беруші жалға алушыны мүлікгі ... ... ... ... орнына жалға беруші жалға алушыға
мүлікті пайдалану тәртібі туралы жазбаша нұсқаулықтарды беруте құқылы. Осы
міндеттемелерді орындамау жалға берушіге ... ... ... ... алушының жалға берілген мүлікті бұны қасақана жасамай ... және ... ... ... ... ... ... зиян келтіріп
алса.
Жалға алушы жалға берілген мүліктің кемшіліктерін ақысыз жою бойынша
немесе оның тиісті ... өзге ... ... ... ... ... ... Бұл міндет жалға алушы ... ... ... ... ... пайда болады. Кемшіліктердің сипаттамасы
осындай болу керек, олар толық немесе ішінара ... ... ... ... Жалға берушінің жүктелген, белгіленген міндеттің- өзгешелігі
Қазақстан ... ... ... 598-6 ... қатаң
нысандағы бұйыру жасайды, сондықтан жалға берушінің міңдетгері сөзсіз болып
келеді. Одан басқа ол (міндет), егер шартта қысқалау ... ... ... ... ... ... ... сөзсіздігі Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінің 598-6. 2-тармағын ескерсек, анық ... ... ... егер ... ... ... ... жалға алушының мүлікті
пайдалану және ұстап тұту ... ... ... болса да жалға
берушінің міндеті тоқтатылмайды, тек ... ... ... ... ... және ... құнын төлеуге міндетті болады.
Прокат шарты бойынша жалға ... ... ... және ... жалға берушінің міндеті болып табылады.
Жалға алушы мүлікті мерзімінен бұрын қайтарған жағдайда жалға беруші
мүлікті ... үшін ... ... тиісті бөлігін оған мүлікті нақты
қайтарған күннен кейінгі күннен бастап есептеп қайтарады.
Жалға алушының құқыктары мен міндеттері. ... ... ... мен ... ... яғни бір ... ... екінші тараптың
міндеті сөйкес болады. Сондықтан жалға алушы жалға берушіден бізбен аталған
оның барлық міндеттерін ... ... ... ... ... ... нормалар болмаса да, прокат шарты ... ... ... ... ... Егер прокат нысанасы жалға
тұтынушылық мақсатта алынса, оның кәсіпкерлік пайдалануы жалға алушы ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Тағыда бір ерекшелік бар, прокат ... ... ... ... ... ... де ... берілген мүлікті тиісті пайдаланудан басқа ... ... ... ... ... үшін ... ақыны төлеп түруы тиіс.
Прокат шарты бойынша төленетін ақының ерекшелігі бар, ол ... ... ... мүмкін.
Жалға алушы мүлікті пайдаланған кезде жалдау ақысын жадданған мүлікті
пайдалану нәтижесінде алынған табысқа сәй-кестеп есептеуте тиым салынады.
Прокат ... ... ... ақы ... ... белгіленеді. Ол
мерзімімен немесе бір жола енгізіледі. Мүлікті пайдаланғаны үшін ... ... ... ... Республикасының Азаматтық кодексінің 600-6. "Жалға алынған
мүлікті пайдалану" деп аталады бірак осы атау ... деп айта ... ... ... ... ... біз ... бұрын
көрсеткенбіз, ал аталған бапта бекітіледі.
Прокат шарты жалға алушыға жалданған мүлікке ... ... тиым ... ... ... бірден бір ғана түрі. Прокат шарты бойынша ... ... ... қосымша жалға беруге, жалға алушының прокат шарты
бойынша ез құқықтары мен міндеттерін басқа тұлғаға ... осы ... ... ... ... алушының құқықтарын кепілге салуға ... ... ... ... ... ... ... кооперативтерге жарна ретінде енгізуге жол берілмейді.Негізгі
бет  /  Өз ... ... ... ... / ... қалай алып жүру керек  /
 Жылжымайтын мүлік
2.2 Қосалқы жалгерлік. Кәсіпкерлікке тиісті үй-жайды жалдау
Кәсіпкерлік іс-әрекет жүргізу мақсатында тұрғын үйге ... ... ... ... ... ... жеке ... үшін аса маңызды
мәселелердің бірі.
Жалға алу (мүліктік несие) келісімшарты бойынша жалдау туралы ... ... ... ... ... ... ... уақытша пайдалану
немесе уақытша иелену және ... ... ... ... ... алушының жалға алынған мүлікті пайдалану барысында алынған
жемісі, ... және ... оның өз ... ... ... ... ... алу
дегеніміз жылжымалы және
жылжымайтын мүлікті, өндіріс құралдарын келісім шартта ... ... ... пайдалану немесе уақытша иелену және пайдалану
мақсатымен жалға алу ... ... ... беру сол ... ... ... болып табылады. Жалға
беруші боп заң бойынша немесе иеленуші атынан ... ... ... ... ... Кәсіп орындар мен меншікті оперативті басқару
немесе шаруашылықты ... ... ... ... ... ... уәкілетті органдар мемлекеттік немесе муниципалдық меншік
объектілерін жалға ... бола ... ... ... ... адам өмірінде тым болмаса бір рет: «Басқаларға қашанғы жұмыс
істей беремін?» деп ойлаған болар. ... өз ісін ... ... саны одан әлде ... кем. ... ... дәп сол ... арналады.
Алғашқы қадамдар
Үй-жайды іздестіргендерге беретін кеңесіміз мынадай. Ең алдымен офис
сізге не үшін ... ол ... сату ... ... қарапайым офис әлде
басқа болу керек пе, жалдауға ... офис үшін ... ақша ... міне ... барлығын анықтап алу керек. Жалға алынатын офиске
қойылатын талаптар өзіңіз таңдаған бизенске ... ... ... үшін бірнеше диспетчер отыратын жұмыс орны ... ... ... ... орталықтан немесе ірі сауда орталығынан
ашқан абзал.
Содан ... ... адам ... көп келетінін анықтап алыңыз,
бәлкім сізге кіре ... ... ... орны бар офис керек шығар.
Жетерліктей телефон ... және ... ... ... ... ... алыңыз. Ең алдымен өзіңізге керекті офиске қойылатын
талаптар тізімін құрған жөн. Сол ... ... ... керек болған
жағдайда қысқартуға келетіндей талаптарды белгілеңіз. ... ... ... ... ... офисті жалдау қиын. Әйтеуір бір ... ... егер сіз ... ... ... шет ... жалдасаңыз әлгі
талаптарыңыздың көбін орынау мүмкін болады.
Іздестіру тәсілдері
Ең бірінші ойға келетін әдіс ол интернет арқылы іздестіру. Шынында ... ... алу» ... жазуды шертіп қалсаңыз көптеген варианттарға тап
боласыз. Бірақ олардың көбі бір-бірін қайталайтын деректер.
Егер сіз офисті жылжымайтын мүлік ... ... ... олар
сізге ең алдымен келісімшарт құруды ... Оны ... ... ... «қызмет көрсету туралы келісімшарт» деп атайды: осы
келісімшарт негізінде агенттік қызметкері сізге үй-жайды көрсетеді. Риэлтор
бос жүрмей, ... ... ... қорғаййтын адам болу керек, сіз соны
талап етуіңіз. ... ... ... құны ... ... ... ... құрайды. Келісімшартта агенттіктің қызметі ... тек сіз бен ... үйге ... ... ... ... ... кейін төленетіні туралы жазылу керек.
Әрине, сіз офисті толып жатқан бизнес-орталықтар базасы арқылы да өз
бетіңізше ... ... Сол ... бар ... да ... таңдап алуға болады. Иеленуші немесе басқарушы компанияға қоңырау
шалып егжей-тегжейін білуге болады.
Көбінесе хабарландырулардағы ақпаратта ... ... ... 1 ... құны көрсетіледі. Сіз оны ... метр ... ... ... сол ... ... жалдау ақысын анықтай аласыз. Есіңізде сақтаңыз:
кейбір жалға берушілер «депозит» ... ... ... Ол ... бір айлық
жалдау ақысын құрайды.
Тегіннің аты тегін. Егер сіз риэлторға ақша төлеуді ... ... ... бір ... өзіңізді риэлтор болуға дайындаңыз. Бұл оңай іс
емес. Бір-екі рет қоңырау ... ... ... сол ... риэлторға
тапсыпратыныңыз әбден ықтимал.
Коммерциялық жылжымайтын мүліктің қосалқы жалгерлігі.
Ішкі жалдауға байланысты қарым-қатынаста қосалқы жалгер ең ... ... Оның ... тек ... ... берушіге ғана емес,
меншік иесіне де тәуелді. Бүгін біз қосалқы жалгердің құқығы мен міндеттері
жайлы және келісімшартты құру ... не ... ... ... және қолайсыз
жағдайларды болдырмау жолдарын қарастырамыз.
Ішкі жалдау туралы келісімшарт жасалғаннан кейін жалға алушы қайталама
жалға беруші ... ... ... қатар бұрынғыдай жалға алу туралы
бастапқы ... ... ... ... бола ... Оның заң тағдыры
негізгі келісімге байланысты.
Иеленуші ... ... ... ... ... ... ішкі жалдауға тек иеленуші
(немесе уәкілетті ... ... ғана бере ... Бұны ... ... заң талап етеді. Ішкі жалдауға рұқсат ... ... ... ... ... ... Іс жүзінде меншікті жалға
алу туралы келісімшарттардың көбіне ішкі жалдау туралы шарт ... ... ... иесі ... ... жалға беруді мүлдем
рұқсат етпейді, кейде ... ... ... ... жағдайда да жалға
берушіден рұқсат алу керек, ол шарт. Үшінші келісімшартта меншік иесі ... ... ... ... шарт ... ... ала рұқсатын
береді, кейде тіпті пайдаланушыға өзінше шарт ... ішкі ... ... ... ... Бірақ барлық жағдайда да сақ болған дұрыс.
Өйткені кейбір жалпы келісімшарттарда қарама-қайшы сілтеулер болуы мүмкін.
Коммуналдық-пайдалану шығындары және олардың есебі.
Жалға ... мен ... ... ... ... ... ... байланысты қатынастар әр түрлі негізде рәсімделуі мүмкін. ... ... ... алушы коммуналдық қызметті ұсынатын жеткізушілермен өздігінше
келісімшарт құрады;
2. Жалға беруші ... ... ... ... ... ... Жалға алушы коммуналдық қызмет үшін төлемді жалға берушіге жалдау
төлемінен ... ... ... не үшін ... ... иелері өз табыстарын мұқият жоспарлайды. Ал пайдалану
шығындарын көбінесе үй-жайдың ... ... мен оның ... ... ... шамалап жоспарлайды. Алайда объектіні сауатты
пайдалану оның тіршілік әрекеті мен ... ... ... ... ... ... жүйелі жүргізілу керек. Объектіні пайдалануға
тиісті қаражатты тиімді жұмсауды мүмкін ... ... жүйе ... ... ... ... өз мойнына алады.
Мамандар иеленуші пайдалануды жоспарлап отырған ... ... ... ... бағдарламасын құрастырады және үш жылға дейінгі мерзімге
тиісті барлық ... ... ... ... ... шараларды ұсынады және сол шаралар
пайдалануды тиімді етіп, қаражатты дұрыс қолдануды ... ... - ... Якушин, «Бекар» компаниясының пайдалану жөніндегі директоры.
Қаржыны артық жұмсаған да, жеткіліксіз ... да ... ... Қаражатты жеткіліксіз жұмсаған компанияның меншігі тез тозып,
ақырында олар ... ... ... да көп ақша ... ... ... есебі ғимараттың кез келген кезеңінде де шығарыла ... ... ... ... ... көп ... шешуде зор көмегін
тигізеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
1999 ... 1 ... ... ... ... Ерекше бөлімі қабылданып, күшіне енді. Бұл оз мөнінде Қазақстан
Республикасының Азаматтық кодексі нарықты ... құру ... ... заң шығарудың ірі біріктіруі (немесе жүйеленуі) болып табылады,
сонымеп бірге онда ... ... ... ... азаматтык
зандарында болмаган көптеген нормалар пайда болды.
Жаңа Азаматтық кодексті қоғамдық қатынастардың аса тиімді реттеушісі
ретіндс ... ... Онын ... мазмұны барынша айқын болып
табылады. Оған ... ... ... ... ... және ... ... актілердің ережелері енген. Бұны онды қүбылыс ретінде бағалауға
болады, дегенмен азаматтық кодексті тым толықтықта айыптайтын ... ... ... онда ... ... мүлік жалдау және тағы басқа да
шарттар кептеген түр-түрлерімен қарастырылған. Мысалы, тауарларды ... ... ... жеке көрсетілген, онда тұтынушылар құқығын бекітуге
артық шықтар ... ... ... ... ... тауар
жеткізілімі шартына арналған нормаларда көрініс ... ... ... ... ... үшін ... ... шартының энергиямен жабдықтау
сияқты түрі маңызды мөнді иемденеді, бұл да азаматтық кодексте және ... ... ... тоуелді нормативтік актілерде ескерілген.
Жекешелендірілген, мемлекеттік, сонымен бірге жаңадан пайда ... ... ... ... болуына көсіпорындарды сатуды қуқықтық
реттеу сәйкес келді.
Бұрын әрқашан реалды болып келетін ... ... ... қазір өзгеше
сипаттар берілген, снді бұл шарт консенсуалды да болуы мүмкін. ... тиым салу анық ... ... ... ... тек өмір бойы ... ұстау жағдайьі
қарастырылған сатып алу-сату шартымен ғана ... ... ... оның ... бір ... болғанымен), өзіндік мән берілген.
Азаматтық кодекс шеңберіндегі ... ... ... ... (факторинг) және есеп айырысу-несиелік қатынастарды реттейтін
(банктік есеп шот, ақша аударымы, банк ... ... ... ... ... ... бойынша тауар қоймасында сақтау туралы нормаларды
енпзу туралы айтуға болады. Сенім меншігі жөніндегі ... ... ... ... ... ... сенімгерлікпені басқару
қатынастарын бекітуге өкелді.
Қазақстан Республикасының азаматтық құқығында оның негізгі ережелері
құқықтың өртүрлі салаларымен ... ... зиян ... асатын толық құнды деликтілік құқық қалыптаса бастады. Шарттық жөне
деликтілік жауапкершілікті ... ... ... ... етуі анық ... сонымен бірге келтірілген моральдық зиян ... ... ... ... келетін әрекеттермен келтірілген
зиянды өтеуді қарастыратын ... да ... ... азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін сақтанған тұлғаларға зиянды өтсу туралы ... ... ... ... тауарлардың, жұмыс пен қызмет көрсетудің
кемістіктерінің әсерінен келтірілген зиянды отеуге ... ... ... ... ... ... органдар мен лауазымды адамдардың заңсыз
әрекеттерімен келтірілген зиян үшін мемлекеттің жауапкершілігі кеңейтілген.
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... часть/ Түсіндірме.
Жауапты ред. М.К.Сүлейменов, Ю.Г.Басин. - Алматы: Жеті жарғы ... ... Х.А. ... Гражданский кодекс Республики Узбекистан —
единая правовая основа ... ... ... РК. ... комментарии, практика. Вып. 7 Алматы: ВШП
"Әділет", 1999-836.
3. Римское частное право: Учебник/ Под ред. Проф. И.Б.Новицкого и проф.
И.С.Перетерского-М.Юрист, 1999-446. Осы жұм. 160 ... ... ... в ... ... Отв. ... член-корреспондент
Академии наук РК, доктор юридических наук ... ... ... ... Ш. ... ... регистарции прав на недвижимость в
мировой практике// Мир закона -2000. № 5-136.
6. Жайлин Г.А. ... в ... ... ... 2030
-проблемы совершенствования деятельности ... ... ... конференции). Алматьт: НИи-РИО Академии
МВД РК, 1999-186490 б.
7. Ченцов О.И. Имущественный наем ... ... ... ... в ... ... и ... его
применения. Материалы семинаров Алматы: Әділет-Пресс. 1996.-142 б.
8. Жайлин Ғ.А. ... ... ... ...  Гражданское право. Учебник. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.
–3-е изд., перераб. и доп.-М.: ПРОСПЕКТ. Ч.3 1998.- 631с.
10. Гражданское ... Том 2. ... для ... ... ... М.К. ... ... Издательство КазГЮА, 2001,
700 с.   
11. Комментарий. ... ... ... ... ... /Ответ. Ред. Сулейменов М.К.. БасинЮ.Г.- Алматы: Жетi Жаргы,
2000.
12. Гражданское право: Курс лекций. Учебное пособие. /Отв. Ред. ... - М.: ... БЕК. Ч. ... ... - ... Советское гражданское право. В 2 т. ... /Отв. Ред. ... ... ... Т.2, 1979.- 552 ... ... ... Учебник. /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.
–3-е ... и ... ... Ч.2 1998.- 631с.
15. Гражданское право. Том 2. Учебник для ... ... ... ред. М.К. ... ... ... 700 с.   
16.  Комментарий. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная
часть). /Ответ. Ред. ... ... ... ... ... оқу ... арналған академиялық курс.
1том. Алматы 2001 ж.- 376 бет.
18. М.К. Сулейменов, Ю.Г. Басин. Учебник для вузов ... ... 2000ж. – 704 ... ... С.А. ... ... ... 2004ж. – 222 бет.
20. Коментарий к Гражданскому кодексу ... ... ... Отв ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г., 1 және 2 кітап.
Алматы 2001ж.
21. ҚР Азаматтық құқығы  (ерекше бөлім) 1,2 Том . ... ... ... И. К вопросу о соотношении земельной и
предпринимательской правосубъектности граждан и ... ... И. //Мир ... - 2004. - №8. - C. ... ... основы предпринимательства/ Антоненко Е.
//Предприниматель и право. - 2000. - №17-18. - C. 18.-С.7-8.
3.     Ашимов А. Организация-юридическое лицо //Право и государство.-
2000.-N3.-С.47-49.
4.     Гражданское право. Курс лекций. ... ... Отв. ... Садиков,- М.:БЕК,. Ч. II. Обязательственное право, 1997.
5.     Лобков А. Договор купли- ... и ...... Н.Н. Ответственность за нарушение обязательств по
договорам контрактации. -М., 1998.
7.     Парций .О ... прав ... ... ... ... 1997, № 4, № ... Т. Г. Защита прав предпринимателей и потребителей.
//Предпринимательство и права, 1997, № 4
9.     Вихрин И. ... ... и ... ... ... ... и право, 1996 № 11- № 13; 1997 №1- ... ... ... - в ... право.- N31. – 1997.
11. Константинов А. Правовое обеспечение ... и ... ... ... и право. -1997. -N3.
12. Зорин М.М. Прежде чем начать строительство, разберитесь с теплом и
электричеством. //Предприниматель и право. - N4. – ... ... ... ... регулирования
энергоснабжения в Республике Казахстан // Предприниматель и право. - №18.
... ... ... ... энергоснабжения
//Юридическая газета, 19.07.2000.
15. Грешников И. Рента в ... ... ... ... ... и ... №18, 1998
16. Медведев А. Гражданско-правовые сделки: бухгалтерская и налоговая
неопределенность. //Хозяйство и право, № 3, 1999
17. Покровский Б. ... ... ... ... ... виды ... рента и пожизненное содержание с иждивением.
//Предприниматель и право, № 5, 1999
18. Климкин С.И. Правовое регулирование ... о ... ... и ... 1996, № 13.
19. Право частной и государственной собственности по ... ... ... 1996, № ... ЕМЕС ... МҮЛІКТІК ЖАЛҒА (ЖАЛДАУҒА ) БЕРУ КЕЛІСІМ – ШАРТЫ
№ _________
«___»_______________ 2011 ж.
Қазығұрт ауданы
Оңтүстiк Қазақстан ... ... ... ... ... ... Ф Зулпыхаров,бұдан былай «Жалға алушы» бірінші
жағынан, ҚР ... ... алу ... баға ұсыныс тәсілімен
ұйымдастырылған сатып алудың ... ... ... ... жеке ... ... ... Жалға беруші екінші жағынан, Қазақстан Республикасы
ОҚО «451 бюджеттік бағдарламасы», 023 Бағдарламасы, 011 кіші ... ... ... іске ... 147-ерекшелік «Тұрғын жай
жалдауға ақы төлеу» үшін төмендегідей келісім шарт ... ... ... ... ... ... ... алаңы–110 (бір жүз он) шаршы метрден тұратын жайды (бұдан
әрі – Объект) ретінде пайдалану үшін ... ... ... ... ... ... үшін алты айдың әрбір айы үшін 110 мың
теңгеден барлығы 660 мың теңге көлемде ақы ... ... ... ... қол ... күннен бастап 2011
жылдың 31 ... ... ... ... ... ... ... Келiсiм-шартта белгiленген тәртiпке сәйкес "Жалдаушыға" жайды
пайдалану кезiнде ... ... ... осы ... ... ... алып ... жайынан
артық жайды пайдаланбауын бақылау.
2.1.3Жылу жүйесімен, электр жарығымен және ауыз ... ... ... және де ... ... төлем ақыларын өз ... ... ... өрт қауіпсізідігене қарсы құрылғыларды өз қаражат есебінен
орнатуға;
2.1.5 Айына бір рет күл қоқысты территориядан ... ... ... ... ... ... Аталған ғимарат халыққа қолайлы жағдай жасау мақсатында ... ... ... ... ... елді мекенінің, орталық көшесінде орналасуы,
яғни аудандық әлеуметтік бағдарламалар бөлімінен қашық болмауы, көлемі ... ... кем ... ... ... міндеттері:
2.2.1. Объектіні тиісті тәртіпте ұстауға, Объектіге немесе онда орналасқан
инженерлік коммуникацияларға зақым келтіруі мүмкін әрекеттер жасамауға; 
2.2.2. Объект ... ... ... ... өз ... жұмысын жүргізуге;
2.2.3. Жалға берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз Объектіні, ... ... мен ... ... ... немесе қайта
жабдықтауды жүзеге асырмауға; 
2.2.4. Жалға берушінің, санитарлық ... ... және ... және ... ... ... ... мен өзге де нормалардың
сақталуын бақылайтын басқа да мемлекеттік органдар өкілдерінің Объектіге
және оған ... ... жер ... ... ... ... ... олар белгіленген мерзімде жою;
2.2.5. Мүліктік жалға (жалдауға) беру шарты бойынша өз құқықтарын ... ... ... ... ретінде шаруашылық серіктестіктердің,
акционерлік қоғамдардың жарғылық капиталына немесе ... ... ... ... ... ... мөлшерде, мерзімдерде және тәртіпте жалдау ақысын
төлеуге; 
2.2.7. ... ... ... Объектіні қанағаттанарлық жағдайда
қайтаруға;
3. Келiсiм-шарт ... ... мен ... ... әр ... 25 жұлдызынан кешіктірмей жайды жалға алғаны үшін
«Жалға беруші» ___________________________________көлемінде есеп ... ... ... ... әр тоқсанның соңғы айының 25 күнінен кешіктірмей
«Жалдаушы» ... ... үшін ... ... туралы түбіртектің көшірмесін
беріп отырады.
4. Келiсiм-шарттың ... ... ... ... мерзiмiнен бұрын «Жалға берушінің» ынтасымен бір
жақты тәртіппен мына жағдайларда тоқтатылады:
4.1.1. «Жалдаушының» жалға беру ... ... ... Заң ... мен ... ... ... жалға беруші
немесе жалдаушының талабы бойынша;
4.1.3. Жайды жалға алғаны үшін ... ... ... ... реттен көп төленбеген жадайда;
4.1.4. Қазақстан Республикасы заңнамаларында ... ... ... ... сот шешімінің негізінде.
5. Ерекше шарттар:
7.1. Осы келiсім-шартта реттелмеген қатынас мәселелері заңмен реттеледi.
7.2. Осы ... ... ... ... ... даулар заңмен
белгiленген тәртiпте шешiледi.
7.3. Жайды жалға ... үшін ақы ... және екі ... ... ... ... берушінің» бір тараптан ... ... ... бұзу ... ... Келiсiм-шарт 2 данада жасалған: 1 данасы "Жалға берушiде", 1 данасы
"Жалдаушыда" сақталады.
6. Тараптардың заңды ... | | |
| | ... ... |
| | ... ... |
| | ... ауданының жұмыспен |
| | ... ... ... |
| | ... |
| | |160300, ОҚО, ... ... |
| | ... ... 88        |
| | | |
| | |СТН ... |
| | | |
| | ... ... |
| | | |
| | ... |
| | | |
| | |Код - 4513524 |
| | ... |
| | | |
| | ... ауд Қазынашылық басқармасы |
| | |Кбе -12 |
| | ... ... |

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мүлік жалдау (аренда) шартының ұғымы және элементтері31 бет
Жалдау келісім-шарты56 бет
Жалдау шарты54 бет
Мүлік жалдау шарты туралы14 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет
«Жылжымайтын мүлік» қолданбалы программалық пакеті38 бет
«қазақ әдет-ғұрып құқығы бойынша мүліктік қатынастарды құқықтық реттеудің ерекшеліктері»103 бет
Автордың мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтары71 бет
Азаматтардың мүліктік емес құқықтары оны қорғау тәсілдері62 бет
Аренда7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь