Мультимедиалық технология



МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
1.1 Мультимедиалық жүйе . адам.машина жүйесі
1.2 Мультимедиа құралдары және ақпарат қабылдаудың тиімді
жолдары

2 БІЛІМ БЕРУДЕГІ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
2.1 Мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы оқыту үрдісін
жетілдіру
2.2 Мультимедиалық өнім дайындау бағдарламасы

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
XXI ғасырға бүкіл әлем жаңа технологияны меңгеріп қадам басып отыр, ол білім беру саласында да күннен-күнге қарыштап дамып келеді.
Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында мемлекеттік білім беру саясатының басым бағыты ретінде білім беруді ақпараттандыру мәселесі анықталған болатын.
Ақпараттық технологияның дамуына байланысты білім берудің жаңа түрлері де дамып келеді. Қазіргі таңда дидактикалық оқыту жүйелерін қалыптастырудың перспективалық бағыттарының бірі – мультимедиалық технологияларды оқыту процесінде пайдалану болып отыр.
Осыған орай курстық жұмыстың мақсаты: Білім беру жүйесіндегі мультимедиалық технологияның мүмкіндіктерін ашып көрсету, оқыту үрдісін жетілдіруде оларды пайдаланудың теориялық-дидактикалық негіздерін қарастыру, мультимедиалық технологияның бір элементі ретінде слайд-дәріс әзірлеу.
Өзектілігі: Үздіксіз білім беру жүйесін жетілдірудің перспективалық бағыттарының бірі ретінде мультимедиалық технологияларды қолдану – бүгінгі күннің басты талабы, ал оның негізгі техникалық және дидактикалық құрамын дамыту маңызды болып саналады.
Оқытуда мультимедиалық технологияны пайдаланудың теориялық және практикалық аспектілері Досжановтың, дидактикалық аспектілері Салийдің, орта мектеп пәндерін оқытуда мультимедианы пайдалану әдістемесі Селевконың, студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекеттерінде мультимедиалық технологияны пайдалану даярлығын қалыптастыру Устемировтың еңбектерінде зерттелінді.
Келтірілген ғылыми еңбектерден ұсынылып отырған курстық жұмыста мультимедианы әртүрлі жаңа ақпараттық технологияның жиынтығы, кешені ретінде оқыту процесінде қолданудың негізгі талаптары айқындалды және мультимедиалық оқыту құралдарының дидактикалық ерекшеліктері қарастырылды.
Оқушылардың білімін жетілдірудің және олардың ғылыми-танымдық іс-әрекетін дамытудың жолдарын мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы шешудің негіздемесі ретінде 7 сыныпқа арналған слайд-дәріс әзірленді.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады. Көлемі 21 бетті құрайды. Курстық жұмыста 1 кесте, 2сурет, 1 диаграмма берілген.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 Селевко.Г.К. Современные образовательные технологии / Селевко Г.К, Москва «Народное образование» - 1998 – 114-115стр
2 Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера / В.П : ОЛМА-ПРЕСС,2003 – 234-235б.
3 Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе организации учебного процесса./ Г.К.Селевко – М...НИИ школьных технологии, 1998 -287стр.
4 Устемиров.К.У. Современные образовательные технологии и технические системы обучения: метод. рекомендации / Устемиров К.У, Шаметов Н.Р, Бакиров Р.Т – Алматы,2006 -100стр.
5 Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: учебное пособие /Московский гос.ун.культуры и искусство; рец. А.В. Музыкант, М.М.Шибаева. М...ФАИР-Пресс,2004 -414стр.
6 Кириченко.А.А. Мультимедиа-технологии: учеб.пособие / под.ред. А.В.Кострова, ЮНИТА 1 – НОУ «Современная Гуманитарная Академия» - 2005
7 Досжанов Б.А. Мультимедиалық технологиаларды пайдалану арқылы оқыту процесін жетілдірудің дидактикалық негіздері: пед.ғыл.канд.ғылыми дәрежесін алу үшін дайын.дис.автореф./ Б.А.Досжанов. – Түркістан, 2007-30б.
8 Салий Т.М. Дидактические условия использования в учебном процессе вуза мультимедийных технологий обучения: автореф.дис.канд.пед.наук / Т.М.Салий – Астана, 2006 -32стр.
9 Тілегенова К.Ә. Қазақ тілін оқытуда компьютерді қолданудың тиімділігі / К.Ә.Тілегенова // Қазақстан кәсіпкері – 2007. -№2 – 18-20б.
10 Бейсенова Г. Жаңа ақпараттық технологияның тиімділігі / Г.Бейсенова // Қазақстан мектебі – 2006.-№6 – 17-19б.
11 Хакимова Ж.. Қазіргі заманғы технологияларды қолдану. /Хакимова Ж.// Мектеп директоры – 2007 - №3 -25б.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

тақырыбы МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ
1.1 Мультимедиалық жүйе – адам-машина жүйесі

1.2 Мультимедиа құралдары және ақпарат қабылдаудың тиімді
жолдары

2 БІЛІМ БЕРУДЕГІ МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
2.1 Мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы оқыту үрдісін
жетілдіру
2.2 Мультимедиалық өнім дайындау бағдарламасы
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ
XXI ғасырға бүкіл әлем жаңа технологияны меңгеріп қадам басып отыр,
ол білім беру саласында да күннен-күнге қарыштап дамып келеді.
Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасында мемлекеттік білім беру саясатының
басым бағыты ретінде білім беруді ақпараттандыру мәселесі анықталған
болатын.
Ақпараттық технологияның дамуына байланысты білім берудің жаңа
түрлері де дамып келеді. Қазіргі таңда дидактикалық оқыту жүйелерін
қалыптастырудың перспективалық бағыттарының бірі – мультимедиалық
технологияларды оқыту процесінде пайдалану болып отыр.
Осыған орай курстық жұмыстың мақсаты: Білім беру жүйесіндегі
мультимедиалық технологияның мүмкіндіктерін ашып көрсету, оқыту үрдісін
жетілдіруде оларды пайдаланудың теориялық-дидактикалық негіздерін
қарастыру, мультимедиалық технологияның бір элементі ретінде слайд-дәріс
әзірлеу.
Өзектілігі: Үздіксіз білім беру жүйесін жетілдірудің перспективалық
бағыттарының бірі ретінде мультимедиалық технологияларды қолдану – бүгінгі
күннің басты талабы, ал оның негізгі техникалық және дидактикалық құрамын
дамыту маңызды болып саналады.
Оқытуда мультимедиалық технологияны пайдаланудың теориялық және
практикалық аспектілері Досжановтың, дидактикалық аспектілері Салийдің,
орта мектеп пәндерін оқытуда мультимедианы пайдалану әдістемесі Селевконың,
студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекеттерінде мультимедиалық технологияны
пайдалану даярлығын қалыптастыру Устемировтың еңбектерінде зерттелінді.
Келтірілген ғылыми еңбектерден ұсынылып отырған курстық жұмыста
мультимедианы әртүрлі жаңа ақпараттық технологияның жиынтығы, кешені
ретінде оқыту процесінде қолданудың негізгі талаптары айқындалды және
мультимедиалық оқыту құралдарының дидактикалық ерекшеліктері қарастырылды.
Оқушылардың білімін жетілдірудің және олардың ғылыми-танымдық іс-
әрекетін дамытудың жолдарын мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы
шешудің негіздемесі ретінде 7 сыныпқа арналған слайд-дәріс әзірленді.
Курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, қолданылған
әдебиеттер тізімінен, қосымшалардан тұрады. Көлемі 21 бетті құрайды.
Курстық жұмыста 1 кесте, 2сурет, 1 диаграмма берілген.

1 МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ

1.1 Мультимедиалық жүйе – адам-машина жүйесі

Нарықтық қатынастың дамуы компьютер мамандарының бағдарламалық-
техникалық жүзеге асырылуына қызығушылықтарын арттыра түседі. Сондықтан
компьютер өндірушілер мынадай сұрақ қойған: олардың өнімдері кімге керек,
кім сатып алады, не үшін және бұл сатылымнан оған қандай пайда түседі?
Стандарттық, бәріне белгілі, басқа өндірушілермен ойлап шығарылған
қолданылуларды қайталаудың пайдасы жоқ екені анық. Ал қандай да бір жаңа,
сатып алушылардың назарын бірден аударатын, қайталанбас қолданылуларды
жасау үшін ЭЕМ-нің түпкі, әлі ешкім қолданбаған мүмкіндіктерін білу қажет.
Бұл мүмкіндіктер мультимедиалық жүйенің қолданылуымен, оларды жасау
технологиясымен байланысты.
Технология ұғымы көздеген мақсатқа жету әрекеттер тізбегі, әдістері
және оларды қолдануды біріктіреді.
Мультимедиалық технологиялар – бұл қоршаған ортаға қолданушылардың
өзара тіл табысуынамүмкіндік беретін мәтінді, графикті, дыбысты, анимацияны
қолданатын технологиялар.
Мультимедиалық құрылғыларды жасаушылардың алдарына қойған ең басты
мәселе – есептеу жүйесінің мамандарынан басқа қолданушылардың ЭЕМ-де жұмыс
істеу қызығушылығын арттыру.
Дербес компьютермен бірге, мультимедиалық жүйе ЭЕМ-нің төртінші
сатысында пайда болды. Ең алғаш олар компьютерлік ойындарда қолданыла
бастады, одан соң маңызды кәсіптік қосымшаларда қолданылды. Бірақ, барлық
жерде ЭЕМ мен қолданушы арасындағы қарым-қатынасты жеңілдету міндеті тұрды.
Сондықтан, мультимедиалық жүйе – бұл ерекше түрде ұйымдастырылған ЭЕМ деп
санау қате ұғым. Мультимедиалық жүйе – бұл құрамдық бөлігі қолданушы болып
табылатын адам-машиналық жүйе.
Осындай жүйенің көмегімен келесі мақсаттарға жетуге болады:
- қандай да бір жұмыстың орындалуында адамның қызығушылығын
арттыру;
- адамға жұмыстың орындалуына жеңілдіктер жасау;
- адамға арналған қарапайым жұмыстың орындалуына жаңа мүмкіндіктер
беру;
ЭЕМ саудасының кеңеюі, көбінесе мультимедиа жүйесінің құрылуына
міндетті, олардың негіздерінде қолданушының достық қарым-қатынасы дами
бастады. Дәлірек айтқанда, адамның ЭЕМ-мен қарым-қатынасы емес, екі адамның
өзара қарым-қатынасы, яғни қолданушы мен бағдарламашының қарым-қатынасы.
Бағдарламашы өзінің бағдарламасын құруда, сол бағдарламаға бар өзінің
психологиялық қырларын салады және оны өзі сезбейді. Дәл осындай мағынада
адам-машина қатынасы термині қолданылады.
Осылайша,ақпараттық жүйені жасау үшін міндетті түрде 3 нәтижеге жету
керек:
-ол қызықтыруы тиіс;
-бұл қызығушылықтың ұзақ болуы;
-бұл жүйеге қайтып оралатындай қызығушылық тудыру;

1.2 Мультимедиа құралдары және ақпарат қабылдаудың тиімді жолдары

Қызығушылықтың тұрақты болуына мағына арқылы қол жеткізуге болады,
негізгі тасушылары – мәтін, графика, дыбыс, анимация. Ал жүйеге қайта
айналып келу үшін бұл жүйені қажетті, жаңа, пайдалы ақпараттармен
қамтамасыз ету керек.
Бағдарламаға салынған психологиялық тілдесу маңызды роль атқарады,
сол арқылы бағдарламашы өз өніміне қатынау орнатады. Адамдарға әртүрлі
психологиялық әсер етуге болады, яғни, әртүрлі ақпарат түрлерінің
көмегімен. Мысалы, дәрістерде студенттер ақпараттың 70% қабылдайды, кітап
оқығанда шамамен 70%, ал егер бұл екеуін біріктіретін болсақ, яғни әртүрлі
ақпараттың бірігуінен 70% артық ақпарат қабылдайды екен.
Сонымен, мультимедиа – бұл адамның психологиялық күйіне, ақпарат
қабылдау қабілеттілігіне, жұмыс істеу қабілеттілігіне әсер ететін мәтін,
дыбыс, графикалық бейнелер және анимацияларды компьютерлік жүйеге
біріктіретін ақпараттық технология.
Мультимедиалық жүйенің негізгі ерекшеліктері болып табылады:
1) Бір бағдарламалық өнімде әртүрлі ақпарат түрлерінің бірігуі
(интеграциясы);
2) ЭЕМ құрамындағы енгізу-шығару және әртүрлі ақпаратты өңдеу
құрылғыларының өзгешелігі;
3) Ақпараттың динамикалық түрін қолдануға байланысты, мультимедиалық
жүйенің ауқымды уақыт ішіндегі қызметі;
4) Адамның ЭЕМ-мен қарым-қатынасының жаңа деңгейінің пайда болуы.
Соның арқасында адамның ақпаратты қабылдау деңгейі көтерілуде.
Мультимедиалық жүйенің пайда болуына байланысты, адам үшін жаңа
ақпарат көздері пайда болды: электрондық оқулықтар, музейлік және туристік
сілтемелер, оқыту жүйелері, консультация және диагностикалық жүйелер,
жарнама роликтері, бейне-клиптар, әртүрлі презентациялар.

2 Білім берудегі мультимедиалық технологияның мүмкіндіктері

Қазіргідей әлемдік ғаламдану процесі кезеңінде ақпараттар ағынынан
адам баласы өзінің ұдайы дамып отыруына керекті ақпаратты саралап, екшеп
пайдалана білуі – бүгінгі уақыттағы басты мәселе. Бұл, әсіресе, өскелең
ұрпақтың санасын сан алуан ақпараттармен улап, ой-өрісінің дамуын дүбара
күйде қалдырмаудың басты шарттарының бірі. Осыдан келіп туындайтын
мәселелердің бірі – жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беретін орта
мектепте, колледжде, жоғары оқу орындарында білім беру ісін оқытудың жаңа
инновациялық әдістерімен толықтыру; оқытудың жаңа технологияларын
іздестіру; оқушыны, студентті ақпаратты талдай білуге, ақпараттық,
мультимедиалық технологияларды тиімді пайдалана білуге үйрету.
Мультимедиалық технологиялардың дамуы бейнетехниканың және дербес
компьютердің өркендеуі нәтижесінде жүзеге асуда. Мультимедиа статикалық,
динамикалық және дыбыстық ақпараттарды талапқа сай дәрежеде ұсынуды іске
асырады.
Мультимедиа термині латын тілінің multy (көп) және media (орта)
сөздерінің бірігуінен құралған, көпорталы деген мағына береді, яғни көп
көлемдегі ақпарат түрлерін қолдану.
Мультимедиалық жүйеге арналған оқулықтарды, ғылыми еңбектерді
саралай келе мультимедиа терминіне ақпараттық орта деген мағына беруге
болады. Ал, ақпараттық орта түсінігін белгілі бір ортада ақпараттық
технологияларды пайдалану арқылы ақпаратты ұсыну мен өңдеуге бағытталған
арнайы ұйымдастырылған үрдіс деп қабылдауымызға болады.
Зерттеуші ғалымдар мультимедиаға мынадай анықтамалар береді:
Мультимедиа - әртүрлі типті ақпараттарды компьютердің ұсыну
мүмкіндігін дамытатын және адамның мультисенсорлық табиғатына негізделген
технология ( D. Little ).
Мультимедиа – екі не одан да көп типті ақпараттарды интерактивті
формада біріктіру ( D.H.Jonassen ).
Мультимедиа - әртүрлі формада ұсынылған ақпараттарды біріктіруге
мүмкіндік беретін компьютердің ақпараттық және бағдарламалық құралдар
кешені (И.И.Косенко).
И.Вернердің пікірі бойынша мультимедиа – графика, гипермәтін, дыбыс,
анимация, бейнемәліметтерді пайдалануға мүмкіндік туғызатын ақпараттық және
бағдарламалық құралдар кешені.
Осы орайда, мультимедиаға және оған қатысты ұғымдарға анықтама бере
кетейін.
Мультимедиа – компьютерлік графикамен, суреттермен, қозғалыстағы
бейнеақпараттармен, анимациямен, мәтіндермен, жоғары сапалы дыбыстармен
жұмыс істеуді қамтамасыз ететін интерактивті жүйе.
Мультимедиалық технологиялар - әртүрлі типті мәліметтерді дайындау,
өңдеу, ұсыну әрекеттерін аппараттық және бағдарламалық жабдықтарды
пайдалану арқылы жүзеге асыратын құралдар, әдістер мен тәсілдер жиынтығы.
Білім берудегі мультимедиа – таным процесінің жоғарылауына септігін
тигізетін, білім беру мазмұнын интерактивті формада ұсынатын, дидактикалық
аппаратты-бағдарламалық құрал.
Мультимедианың бағдарламалық құралдары – интерактивті режимде әртүрлі
типті ақпараттарды дайындау, өңдеу, ұсыну, біріктіру секілді іс-әрекеттерді
жүзеге асыруға мүмкіндік беретін компьютердің бағдарламалық жабдықтары.
Мультимедиялық бағдарламалардың негізгі атқаратын функцияларының бірі –
басқаруды қамтамасыз ету. Яғни, қажетті ақпаратқа еш кедергісіз ауысу
мүмкіндігінің болуы.
Мультимедиялық өнімдер – мультимедиялық құралдар және арнайы
бағдарламалық жабдықтар көмегімен дайындалған ақпарат.
Көптеген шет елдік зерттеушілер мультимедиа және гипермедиа
ұғымдарын бір мағынада қарастырады. Мысалы, I.Brown гипермедиа
мультимедианың сызықтық емес түрде ұсынылған жиынтығы деген пікір айтады.
Негізінде, мультимедиа пайдаланушыға әртүрлі типті ақпараттарды біріктіріп
ұсыну технологиясы, ал, гипермедиа – пайдаланушының түрліше типті
ақпараттардың бірінен екіншісіне оңай ауысуын жүзеге асыру технологиясы.
Мультимедиалық ақпарат түрлерін (мәтін, графика, анимация, дыбыс,
бейнеақпарат т.б) өзара байланыстыру нәтижесінде гипермедиа технологиясы
пайда болды.
Зерттеушілердің пікірі бойынша дәстүрлі оқыту әдісімен берілген
материалдың 25%-ы, көру арқылы 33%-ы, көру-есту арқылы 50%-ы, ал,
мультимедиалық интерактивті оқыту бағдарламалары көмегімен берілген
материалдың 75%-ы есте сақталады екен. Америка ғалымдары Флетчер, Макнейл,
Нельсон, дәстүрлі оқыту әдісі мен мультимедиалық технологиямен оқытуға
салыстыру анализін жүргізген. Жеке ойларын қорыта, ортақ бір шешімге
келген: мультимедиалық технология дәстүрлі оқыту әдісінен анағұрлым тиімді.

Мультимедиалық технологиялар мен дәстүрлі оқыту әдістерін оқытуда
пайдалану арасындағы айырмашылықты М.Кирмайэрдің келтірген диаграммасынан
(диаграмма 1) көруге болады.

Диаграмма 1 – Мультимедианың оқытудағы тиімділігінің көрсеткіші.

Жалпы, оқыту процесіндегі мультимедиалық технологиялардың
мүмкіндіктерін 1-ші кестеден көре аламыз.

2.1 Мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы оқыту үрдісін
жетілдіру

Мультимедианың ажырамас бөлігі болып табылатын лазерлік дискілерде
жазылған электрондық энциклопедиялар, оқулықтар мен сөздіктер оқыту
процесінде ерекше маңызға ие. Мысалы, электрондық сөздіктерде әрбір сөздің
аудармасы ғана емес, сонымен бірге оның айтылу үлгісі де қамтылады.
Әлемнің атлас картасы, жекелеген қалалардың картасы сияқты әртүрлі
картографиялық жүйелер, адамның ой-өрісін дамытуға бағытталған ойын
түріндегі оқытушы бағдарламалар, қажетті дағдыны қалыптастыруға,
жетілдіруге негізделген тренажерлік бағдарламалар оқыту процесінде
қолданылуда.
Кесте 1 – Оқыту процесіндегі мультимедиалық технологиялардың мүмкіндіктері

№ Оқыту процесінде Мультимедиалық Мультимедиалық
кездесетін технологиялардың оқыту технологияларды
қиындықтар тиімділігін арттыру пайдаланудағы жетістіктер
мүмкіндіктері
1 Объективті күрделі Оқу материалын Студенттер мен
материалдарды оқыту бөлшектеп ұсыну оқушылардың оқу
материалына қызығушылығы
артады
2 Түсінік-ұғымдардың Нақты ұғым Нақтыдан абстракцияға,
абстрактылығы, қалыптастыру, жекеден жалпыға ауысу
жалпылау, салыстыру, жалпылау жеңілдігі
салыстыру кезіндегі
қажеттілігі иллюстрациялау
3 Эксперимент жасаудыңЗертханалық Зертханалардағы
күрделілігі аудиторияларда өткізугеқұрал-жабдықтардың
мүмкін емес жеткіліксіз мәселесін
тәжірибелерді біршама шешу
демонстрациялау
4 Құбылыстар мен Құбылыстарды, Құбылыстар мен
процестердің процестерді модельдеу, процестердің табиғатын
механизмін оқыту динамикада көрсету ашып көрсету
5 Тез немесе жай Проекциялық құрылғылар Құбылыстар мен
өтетін процестерді көмегімен табиғаттағы процестерді оқыту кезінде
оқыту процестердің жүруін уақытты тиімді пайдалану
бақылау
6 Обьектінің Коммуникациялық Бақылау кеңістігінің
көрінбейтін құрылғылар, шекарасын үлкейту
бөлігінде WEB-камералар
мүмкіндіктерін
пайдалану.
7 Негізгі заңдылықтар Табиғаттағы Заңдылықтардың қолданбалы
мен құбылыстарды заңдылықтардың сипатын, ғылым мен
техникада қолданудыңтехникада қолданылу техника жетістіктерін
көпсалалығы аясымен танысу бейне- материалдармен
түсіндіру

Мультимедиа интернет-технологияның да дамуына тікелей әсер етіп отыр.
Интернетте бейнеконференциялар ұйымдастыруда дыбыстық және бейнелік
хабардың сапасын төмендетпей ұсыну, байланысқа түскен адамның бет-бейнесін
компьютер мониторынан көріп отыру мультимедианың жемісі. Мультимедиалық
технологиалардың көмегімен бүгінгі таңда кез келген адам өзі жөніндегі
мәліметтерді, фотосуреттерді, тіпті, өз дауысын интернет желісіне шығаруға
мүмкіндік алып отыр.
Оқыту ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Мультимедиалық окыту деген не Қандай түрлері бар
Жаңа оқыту технологиясы арқылы колледж студенттерінің ғылыми дүниетанымын қалыптастырудың маңызы
Мультимедиалық жүйелік дыбыстар
Бастауыш сынып математикасын оқыту барысында ақпараттық технологияларды қолдану
Компьютерлік технологияны пайдалану тәсілдері
Мультимедиалық технологиялар
Оқу үрдісінде мультимедиа технологияларын қолдану
Ақпараттық технологияларды оқыту және көрнекілік құралы ретінде пайдаланудың дидактикалық негіздерін сипаттау
Мультимедиялық технология» бойынша электронды оқу құралын құрастыру
Мультимедиялық құралдар сипаттамасы
Пәндер