«Информатика сабағында оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту »

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ
1.ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен шығармашылық белсенділігін қалыптастырудың педагогикалық аспектілері . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Танымдық қызығушылық пен шығармашылық белсенділік ұғымы
1.3. Танымдық қызығушылық пен шығармашылық белсенділіктің қалыптасуы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Педагогикалық шеберліктің негізгі критерийлері . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Оқушылардың шығармашылық белсенділігін анықтау ерекшеліктері . . .
1.5.1.Баланың бойындағы болатын қабілеттіліктер. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ИНФОРМАТИКА САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУ
2.1. Баланың шығармашылық қабілетін қалыптастыру, дамыту бағытындағы
іс.әрекеттер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Оқушының шығармашылық белсенділігін арттыруға бағытталған педагогикалық технологиялар мен әдістер
2.2.1. Ойын технологиясы
2.2.2. Жобалық технология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Оқушылардың ойлау әрекеттерін дамыту әдістері . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Информатикадан жүргізілетін факультативтік курстарды өткізу
әдістемесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Информатика курсы бойынша жүргізілетін үйірме жұмыстарын жүргізу
әдістемесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5. Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі . . . . . . . . . . . . .
2.6.Оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыруға арналған сабақ
үлгілері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. ҚОРЫТЫНДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
КІРІСПЕ

Қазіргі әлеуметтік, экономикалық процестер тоғысқан күрделі даму кезеңін бастан өткізіп отырған Қазақстан Республикасы зиялы қоғамның талап-тілектеріне толығымен жауап беретін жауапкершілік сезімі жоғары, шығармашылық белсенділігі мен адамгершілік болмысы бірдей үндескен, бойындағы дара мүмкіндіктерін, интеллектуалдық қабілеттерін өз іс-әрекетінде шығармашылықпен қолдана алатын жеке тұлға тәрбиелеу мәселесін өзекті етуде. Сондықтан қазіргі заман мектептерінің басты міндеттерінің бірі – оқу-тәрбие жұмыстарын бірегей жүзеге асыру үрдісінде оқушылардың интеллектуалдық – шығармашылық әлеуетін дамыта отырып, әлемдік өркениет пен ұлттық мәдениеттің үздік үлгілері арқылы шығармашыл жеке тұлға қалыптастыру.
Еіліміздің білім беру жүйесіндегі өзгерістер мен үнемі динамикалық қозғалыстағы күнделікті өмір талаптарына байланысты оқушыларға тек білім, біліктілік, дағдыға үйрету жеткіліксіз екендігін дәлдеп отыр.
Яғни,оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту мәселесінің өзектілігінің артуы мектептегі оқу-тәрбие процесіне жаңаша тұрғыда қарап, оны оқушының білім, білік, дағдыны меңгеру ғана емес, танымдық-шығармашылық іс-әрекет және нителлектуалдық, шығармашылық процесс ретінде қарастыруды міндеттейді.
Қоғам мен білім берудегі ақпараттану жағдайында оқушылардың бойында білім,біліктілік, дағдыны қалыптастыруда және оқушының жеке тұлға ретінде қалыптасуына информатика пәні үлкен роль атқарады.
Мектеп информатикасының негізгі міндеттерінің бірі - оқушының ақпаратпен жұмыс істеуін, ақпараттарды өңдеуге қажетті әдіс -тәсілдерді дұрыс таңдап меңгеруін қалыптастыру. Осындай міндеттерді шешудің бір жолы информатика сабағында оқушылардың танымдық әрекеттерін қалыптастыратын және қанағаттандыратын жағдай туғызу.Педагог оқушыны өздігінен білім алуға бағыттайды, оның танымдық қажеттіліктерін зерттейді, шығармашылық жұмыстар атқаруына, оқушының танымдық қызығушылығының қалыптасуына жағдай жасайды
Пайдаланылған әдебиеттер
Негізгі:
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности, 1997г.
2. Дейкина А. Ю. Познавательный интерес: сущность и проблемы изучения, 2002 г.
3. Основы психологии: Практикум/ Ред.-сост. Л.Д. Столяренко, 2003 г.
4. Полант Е. “Метод проектов: типология и структура” Лицейское и гимназическое образование” №9, стр. 9-17, 2002 г.
5. «Педагогика». Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаев – 2006 жыл
6. «Дамыта оқыту технологиялары». Б.А.Тұрғынбаева – 2000 жыл
7. «Білім кілті» - №3, 2006 жыл
1. Білім туралы заң. – Алматы: Юрист, 2002.
2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. – Алматы: Білім, 1997. – 265 б.
3. Қазақстан Республикасының гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы// Егемен Қазақстан, 1993. – 5 ақпан.
4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңын жүзеге асыруға қатысты құжаттар жинағы. – Алматы, 1999. – 350 б.
5. Қазақстан Республикасы орта білім мемлекеттік стандарты. 2-кітап. – Алматы, 1998. – 382 б.
6. Жексенбаева Ү.Б. Научно-педагогические основы управления системой работы с одаренными детьми в Республике Казахстан: Дисс... канд.пед. наук. – Алматы, 1999. – 149 с.
7. Нарықбаева Л.М. Научно-педагогические основы подготовки будущего учителя к работе с одаренными детьми. Автореф. к.п.н. 19.11.01. – Алматы, 2001. – 26 с.
8. Байтуреева Г.С. Проблема одаренности // Сов. педагогика, 1940. - №4.
9. Үмбетова Ж.О. Методические основы выявления и развития интеллектуального потенциала одаренных детей в процессе обучения математика (на примере начальных классов): Автореф. Дисс... канд. пед. наук. – Алматы, 1996. – 19 с.
10. Жумадуллаева О.А. Одаренные дети в детскому саду в школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учебн. заведений. – Алматы, 2000. – 32 с.
11. Кузнецова С.В. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. – М., 1998. – 81 с.
12. Қалиева С.И, Нарикбаева Л.М. Подготовка будущего учителя к работе с одаренными детьми. Методическое пособие. – Алматы: АГУ им. Абая, 2001. – 65 с.
13. Телепнева Н.Н. Развитие творческой одаренности учащихся младших классов в школах инновационного типа. – Алматы, 2006. – 171 с.

осымша:
1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы // Алматы 2010.6-б
2. Қазақстан Республикасында 2015жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы//Астана. 2004. 3-4б.
3. Краткий словарь иностранных слов // под.ред. О.П.Марасанова.М., 1993. 318-б
4. Советский энциклопедический словарь// М., Издательство «Советская энциклопедия», 1984. 613-б
5. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. А.С. Макаренко. «Толковый словарь русского языка» // М., 2004. 288-б
6. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы // Астана . 2004. 28-б
7. С.Е. Шишов. Понятие компетенции в контексте проблемы качества образования // «Государство и образование», 2002. 88-б
8. В.А. Хуторской. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования. // «Народные образования», №2, 2003. 58-94-б
9. Б.А. Тұрғынбаева. Мұғалімнің шығармашылық әлеуметін біліктілікті арттыру жағдайында дамыту.: теория және тәжірибе // Aлматы. 2005, 174-бет
10. К.Құдайбергенова. Құзырлылық – тұлға дамуының сапалық критерий // «білім сапасын бағалаудың мәселелері: әдіснамалық негізі және практикалық нәтижесі » атты халықаралық ғылыми – практикалық конференцияның материалдары. 2008. 30- 32-б
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
1.ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ТАНЫМДЫҚ ... МЕН ... ... ... НЕГІЗДЕРІ
1.1. Оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен шығармашылық белсенділігін
қалыптастырудың педагогикалық аспектілері . . . . . . . . . . . . . ... ... ... пен ... белсенділік ұғымы
1.3. Танымдық қызығушылық пен шығармашылық белсенділіктің қалыптасуы . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . .
. . . . . . . ... ... ... ... ... ... . . .
1.5.1.Баланың бойындағы болатын қабілеттіліктер. . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
2. ... ... ... ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУ
2.1. Баланың шығармашылық қабілетін қалыптастыру, дамыту бағытындағы
іс-әрекеттер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... ... ... ... мен әдістер
2.2.1. Ойын  технологиясы
2.2.2. Жобалық технология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... дамыту әдістері . . . . . . .
. . . . . . .
2.3. ... ... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... курсы бойынша жүргізілетін үйірме жұмыстарын жүргізу
әдістемесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... жұмысын ұйымдастыру әдістемесі . . . . . . . . . .
. . .
2.6.Оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыруға ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
4. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . ... ... ... ... ... ... ... бастан өткізіп отырған Қазақстан Республикасы зиялы қоғамның талап-
тілектеріне толығымен ... ... ... ... ... ... мен адамгершілік болмысы бірдей ... дара ... ... ... өз ... ... ... алатын жеке тұлға тәрбиелеу ... ... ... ... ... ... басты міндеттерінің
бірі – оқу-тәрбие жұмыстарын бірегей жүзеге асыру ... ...... ... дамыта отырып, әлемдік өркениет пен
ұлттық мәдениеттің үздік ... ... ... жеке тұлға
қалыптастыру.
Еіліміздің ... беру ... ... мен ... динамикалық
қозғалыстағы күнделікті өмір талаптарына байланысты оқушыларға тек білім,
біліктілік, дағдыға үйрету жеткіліксіз екендігін дәлдеп отыр.
Яғни,оқушылардың ... ... ... ... ... ... оқу-тәрбие процесіне жаңаша тұрғыда қарап,
оны оқушының білім, білік, дағдыны ... ғана ... ... және ... ... ... ... қарастыруды
міндеттейді.
Қоғам мен білім берудегі ақпараттану жағдайында оқушылардың бойында
білім,біліктілік, дағдыны қалыптастыруда және оқушының жеке ... ... ... пәні үлкен роль атқарады.
Мектеп информатикасының негізгі міндеттерінің бірі - оқушының ақпаратпен
жұмыс істеуін, ... ... ... әдіс ... ... ... қалыптастыру. Осындай міндеттерді шешудің бір жолы информатика
сабағында оқушылардың танымдық әрекеттерін қалыптастыратын және
қанағаттандыратын ... ... ... ... білім алуға
бағыттайды, оның танымдық қажеттіліктерін зерттейді, шығармашылық жұмыстар
атқаруына, оқушының ... ... ... ... ... ... ... информатика сабағында танымдық
қызығушылықтары мен шығармашылық белсенділігін қалыптастыру мен дамыту
мәселелеріне арналған әдістемелік ... әлі де ... ... ... ... ... ... - оқушылардың
информатика сабағында шығармашылық белсенділігін дамытуға арналған жеке
әдістері мен тәсілдерін зерделеп, қалыптастыру ... ... ... барысында төмендегідей міндеттер қойылды:
1. тақырыпқа байланысты теориялық және әдістемелік материалдарды оқып
үйрену;
2. оқушылардың ... ... ... ... тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың іс- әрекеттерін
бақылау .
Зерттеу объектісі – информатика сабағында оқушылардың танымдық
қызығушылықтары.
Зерттеудің ғылыми болжамы: егер ... орта ... ... ... ... ... дамытудың педагогикалық шарттары,
оқушылардың танымдық мүмкіндіктері мен мақсатты оқу қызметін жетілдіруге
бағытталған арнайы сыныптан тыс ... ... ... ... ... ... ... сай жан-жақты дамыған, ... ... ... ... мен жаңашылдыққа бейім жеке ... ... ... жетекші идеясы: жалпы орта білім беретін ... ... ... ... ... ... мақсатқа сәйкес жүргізіліп, біртұтас педагогикалық процесте
тұлғалық ... ... ... ... ... рухани – интеллектуалдық
талаптарын қанағаттандырады.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, 2 бөлімнен, қорытынды, ... мен ... ... ... ... ... ... пәні, ғылыми
болжамы, міндеттері, әдіснамалық және теориялық негіздері баяндалды.
«Мектеп оқушыларының шығармашылық дарындылығын дамытудың ... атты ... ... оқушылардың дарындылығын дамыту
мәселесінің психологиялық, педагогикалық т.б. ... ... ... ... ... ... ... сипаттама берілді. Қазіргі ... орта ... ... ... шығармашылық дарындылығын дамыту жағдайлары ... ... ... ... ... дарындылығын дамытудағы
тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар» атты екінші бөлімінде жалпы орта білім
беретін мектептерде оқушылардың ... ... ... көрсетіліп, оның әдістемесі негізделді. Мектеп ... ... ... ... ... нәтижелері талданды.
Қорытындыда ғылыми болжамды дәлелдейтін зерттеудің нәтижелері ... ... ... және ... ... мәселесінің
болашақтағы зерделенетін бағыттары көрсетілді.
Қосымшада мектеп оқушыларының шығармашылық ... ... ... ... ... ... интеллектуалдық,
шығармашылық ойындар ұсынылды.
1. ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІН ... ... ... ... танымдық қызығушылықтары мен шығармашылық белсенділігін
қалыптастырудың педагогикалық аспектілері
Оқушының оқуға деген қызығушылығы мен шығармашылық белсенділігі
жөнінде мәселелер Кеңес ... ... ... көп ... бірі деп ... ... Сол ... әлеуметтік –экономикалық
өзгерістер ағарту ісіндегі көптеген міндеттерді шешуге бағытталған еді.[6].
Патшалық Ресей дегі ... ... ... құру ... және ... пен сауданың өркендеуі үшін білімді жетілдіру мақсатында
европаның И.И. Бецкой и Ф.И. Янкович тәрізді алдыңғы ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыратын оқу мекемелерін
құру арқылы адам табиғатына оң өзгерістер әкелу керектігі айтылды.Баланың
табиғатын үнемі оқыту арқылы емес, олар үшін сол ... ... ... ... ... ... ... Ф.И. Янкович баланы оқыту
барысында әртүрлі қызығушылықты арттыратын ойын элементтерін ... ... ... К.Д. ... А.С. ... С.Т. Шацкий өздерінің
педагогикалық теорияларының контекстінде оқытуда жаңа әдістерді қолдану
ілімдерін қарастырды: баланың танымдық, қызығушылық ... ... ... ... ... ынтасын арттыру жолдары ұсынылды.
Ғалым –педагогтар баланың танымдық қызығушылығымен ... ... ... дамытуға да көп көңіл бөліп, осы мәселелер бойынша
өз ілімдерін ұсынды. Шығармашылық – тек әрекет емес, ол бала ... ... бір ... ... ашу.Осыған байланысты баланың шығармашылық
қабілетін тек сабақта емес, сонымен қатар сабақтын тыс уақытта да дамыту
мәселелері қойылды.
Оқушының ... мен ... ... ... мәселелері
К.Д. Ушинскийдің, В.А. Сухомлинскийдің, М.Н. Скаткинаның, А.К. Маркованың,
Д.Н. Богоявленскийдің еңбектерінде қамтылған [5].
Бүгінгі таңда баланың сабақтағы қызығушылығы мен шығармашылығы ... ... ... іс ... ... ... үшін баланың бейімділігін анықтауға ... ... ... ... ... ... мен ... дәрігерлерінің байқауына жалпы
таңдау жасау негізінде баланың физикалық даму аймағы зерттеледі. Балалардың
өзінің дарындылығын ... ... ... олардың тесттік
тапсырмаларды орындауымен ... ... ... ... өнуі, әлемде өзіндік орын алуы оның
ұлттық білім жүйесінің қалыптасуына, даму бағытына тікелей байланысты.
Сондықтан да, ... ... ... ... ... көсегесін көгертіп,
ғылымын көркейтер деген үмітпен жас дарындарға үлкен ... ... ... Осы ... ... да ... білім беру мекемесі оқушыларға
мемлекеттік білім стандартына сай білім берумен шектеліп ... ... ... ... тартып, шығармашылық, дарындылық ... ... ... ... ... ... ... ғылым мен білім беру саласындағы жетістіктерге
негізделген жаңа жүйе еліміздің білім беру саласына терең ... ... ... өз кезегінде болашақ интеллектуалды ұлтты қалыптастырудың
кепілі болмақ. Елбасы ... ... ... ұлт-2020» ұлттық
жобасы идеясына «оның басты мақсаты - жаңа қалыпта қазақстандықтарды
тәрбиелеу, ... ... ... ... ... ... ... айналдыру» деп, нақтылаған болатын. Елбасы негізгі үш аспектісін
нақтылаған.Олар:
1. Білім беру үрдісіндегі инновациялық даму;
2. ... ... ... ... тәрбиелеу.
Ел боламын деген мемлекет ұрпақ тәрбиесін бірінші кезекке қояды. Біз -
бала тәрбиесіне аса көңіл бөлген ... ... ... да, ұлттық рухани
құндылықтардың баланың бойына сіңірілуі де - тәрбиемен ... Ал ... - ... ... ... А.Байтұрсынов: «Балам деген жұртым
болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шығады» ... ... ... ... ... ... ... жастарға рухани тәлім-тәрбие ... ... ... әлемді жаулаған жаһандану үрдісіне біз мықты
ұлттық, ... ... ... ... ... ... Демек, терең білім, кәсіби алғырлық, жоғары біліктілік ... ... ... ел алдындағы парыз ұғымына сүйенбесе, ... ... ... ... айнала алмайды екен. Бүгінгі
білім беру саласында тәрбие мен ... әр ... ... ... ... ... алушыны интеллекталды түрде дамыту жолдары негізге алынады.
1.2. Танымдық ... пен ... ... ...... ең ... ретінде мектеп оқушысының
танымдық қызығушылығын айтуға болады.. Өйткені тек мектепте ғана баланың
әртүрлі ғылыми аумақтағы білім алу ... ... ... ... танымдық іс-әрекет танылған.
Қызығушылық, адамның ең күрделі де ең маңызды білімі ретінде танылып,
төмендегідей психологиялық ... ... ... назарының жинақталып бағытталуы (Н.Ф. Добрынин, Т. Рибо);
• Адамның ойлау және ... ... бой алуы ... ... ... ... (Д. Фрейер);
• адамның қоршаған ортаға деген эмоциялық – ... ... ...... ... деп - адамның назарының қандай да бір затты
құбылысты, айналадағы жағдайды тануға жинақталып ... ... ... ... ... ... ... іс-
әрекетті айтуға болады.[3, 9]
Танымдық іс-әрекеттің ерекшілігі – ол ... тек ... ... ... оның кез –келген әрекетін байытып,белсендіретін қабілет.
“Танымдық қызығушылық ” ұғымын жалпы түрде – пәнге деген қызығушылық деп
қарастыру ... ... ... деген қызығушылық  – жеке тұлғаның оқу пәні бойынша білімін
жетілдіруге бағытталған әрекеті. Пәнге деген қызығушылықты танымдық
қызығушылықтың ... түрі ... ... ... ... ... ... қалыптасуы,қоғам мен білім беру
жүйесндегі болып жатқан өзгерістерге және ақпараттық қоғамға өтуге
байланысты ең өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Өйткені ... ... ... тым жедел өсуі, оны тез арада игеруге
мүмкіндік бермей жатыр.
Танымдық ... жеке ... ... мен оның психикалық процесінің
жиынтығы. Адамның танымдық ... ... ... ... -әрекетінде мыналар анықталады:
• белсенді іздеу әрекеті ;
• болжам;
• зерттеушілік іздеу әрекеті ;
• мәселені шешуге дайындығы.
Танымдық қызығушылықтың ең ... ... - ... ... ... үшін ... ... пен кездейсоқ жағдайға қарапайым бағдар жасау
емес, одан белсенді, ізденіс немесе шығармашылық жұмыс істеуді талап етеді.
Әртүрлі зерттеу ... ... және ... өмірде
белсенділіктің анықтамасының әртүрі кездеседі: эмоциялық, физикалық,
әлеуметтік, саяси-әлеуметтік, интеллектуалды, ақылдылық, танымдық,
шығармашылық, психикалық, бағдарлы –зертеушілік және ... оқу ... ... ... үшін – пән ... ... және ... әрекетін үйлестіру қажет.
Оқушының ойлау қабілетінің икемділігін, фантазиясын, елестетушілік
қабілетін, зерттеу әдістерін мақсатты түрде жаттықтыру ...... ... арттыруға болады.
Яғни, оқушының шығармашылық және танымдық белсенділігін арттыру үшін,
оқушының өзбетінше жаңа ... ... ... беру ... ... ... ғылыми ізденіске бағыттау ... ... ... мен шығармашылық іс-әрекетті қалыптастыру
үрдісі жүргізілуі тиіс. Мұны оқыту үрдісінде тиімді ... үшін ... жүйе ... Осы ... ... ... ретінде
шығармашылыққа баулудың, ойды дамытудың, іс - ... ... ... алгоритмдік жүйесі - логикалық ойлау операциялары
-оқыту технологисының негізіне алынған. Сондықтан оқыту үрдісінде білім
кеңістігіндегі логикалық ... ... ... әдістемесі
қарастырылған. Логикалық ойлау операциялары ... орта ... ... ... ... үш деңгейге топтастырылған.
Оқыту технологиясының мақсаты - оқу үрдісінің барысында ... ... ... баулу мен ғылыми ізденіске ... ... жету үшін ... ... ... ... Оқу ... барысында оқушыларды шығармашылыққа баулуда логикалық
ойлау операцияларын әрбір сабақта қолданудың ... ... ... ... ... дамытудың) негізі ретінде қабылданған
логикалык операцияларды айқындау және оларды деңгейлеу;
- логикалық ойлау операцияларын сабақ ... ... ... ... ... ... шығармашылық
тапсырмаларды, сұрақтарды кұруда, ... ... ... ... ... ... ... оқыту жоспарларының үлгі нұсқаларын
және онда логикалық ойлау операцияларын ... ... ... ... ... ... іске асыру
барысында:
- сабақта игерген шығармашылық іс-әрекет дағдылары бойынша
өз бетінше шығармашылық тапсырмалар орындау;
* шығармашылык жұмыстардың мәні мен ... ... ... ... ... жасау арқылы нақтылы ғылыми-ізденіс
жұмыстарын жүргізуге және логикалық ойлау операцияларының жүйесінде
орындауға ... ... ... ... ... өз ... материалдарды іздеу, кітапханада әдебиеттермен жұмыс
орындау;
- ... ... ... құрылымы мен әдіс-тәсілдерін игеру;
- өз бетінше ... ... ... ... ... ... үшін шығармашылық топтарда «шығармашылыққа баулу»
сабақтарын жүргізу қажет.
Оқыту ... ... ... ... ... ... ... құрылымында қарастырылады. Бейімді оқытудың талаптары бойынша әр пән
белгілі мамандықтарға негіз болады. Пән бойынша оқушылардың болмысын ... онда ... ... ... мамандыққа қажетті дағды, іскерліктері
мен қабілеттері бойға сіңіріледі.
1.3. Танымдық қызығушылық пен ... ... ... - ... ... ... соны өнім өндірудегі адамның
танымға және шындықты түрлендіруге бағытталған саналы, мақсатты ... ... ... ... орындалатын іс-әрекет
формасы деп нақты айтуға ... ... ... ... жасалынды: «Жоғары қабілетті,
шығармашылық мүмкіндіктері бар ...... яғни ... ... - ... деп есептеледі.
Адам дайын қабілеттермен туылмайды, өмірге қабілеттіліктің анатомиялық-
физиологиялық алғы шартымен ғана ... Ал ... сол алғы ... ... әлеммен қатынас жасау процесінде оқу мен тәрбие ... ... ... бала ... ... орындауы қажет
және сол істің тиімді нәтижемен қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... дара психологиялық ерекшеліктер міндетті түрде бір
жағынан, ... ... ... ие ... ... - ... ... қайталанбас көрінісінен жеке адам қабілетідеп аталады. Адамның
барлығы тік ... ... ... ие, ... ... бірі де ... ... кірмейді, себебі біріншісі-психологиялық қүбылыс ... ... ... ... ... қарағанда,
қабілетті адам іс-әрекетті тез меңгереді, ... мол ... ... ... өз ... әртүрлі психофизикалық қызметтер мен психикалық
процестерді ғана емес, сонымен бірге жеке ... ... даму ... әрі ... ... күрделі жүйе. Адамның психологиялық ... ... ... ... ... ... табиғаты іс-
әрекеттен бөлек. Мысалы, тұлға техникалық және білім ... ... ... ... ... ... ал ... арнайы оқып, үйренбей-ақ
күрделі қызметтерді атқарып, тиімді нәтиже беруге шебер.
Нақты көрінетін білім, ептілік және дағдылар қатарында қабілет ... асуы ... ... бірі ... ... жөн, яғни қабілет
жерге тастаған дәнмен бірдей: қолайлы жағдай болса өнеді, кері ... ... ... ... - ... ептілік және дағдыларды
игерудің мүмкіндік көзі, ал оның іске асу, ... көп ... ... ... ... ... ... болуы ықтимал, бірақ ол баланың
ғұлама-математик боларының кепілі емес
Оқушыларды шығармашылыққа ... ... ... ... ... ... дамыту мен шығармашылық іс-әрекетті ... ... ... Мұны ... ... ... орындау үшін белгілі
тәртіптік жүйе қажет. Осы қажеттілікті орындаудың ... ... ... ойды ... іс - әрекетті қалыптастырудағы
әдіс-тәсілдердің бастапқы алгоритмдік жүйесі - логикалық ойлау операциялары
-оқыту технологисының негізіне алынған. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... әдістемесі
қарастырылған. Логикалық ойлау операциялары жалпы орта білім ... ... ... үш ... топтастырылған.
Оқыту технологиясының мақсаты - оқу үрдісінің барысында оқушыларды
жүйелі түрде шығармашылыққа баулу мен ... ... ... ... жету үшін ... мынадай міндеттер белгілеген.
1. Оқу үрдісінің барысында оқушыларды ... ... ... ... ... ... қолданудың тәртібін белгілеу;
- шығармашылық ойлаудың (ойлауды дамытудың) негізі ретінде қабылданған
логикалык операцияларды айқындау және оларды деңгейлеу;
- ... ... ... ... барысының әрбір кезеңдерінде, оқу
материалдарының тақырыптары бойынша шығармашылық
тапсырмаларды, сұрақтарды ... ... ... ... ... ... ... пәнді оқыту жоспарларының үлгі нұсқаларын
және онда логикалық ойлау операцияларын қолданудың әдістемесін
жасау,
2. Оқушылардың ... ... ... іске ... ... игерген шығармашылық іс-әрекет дағдылары бойынша
өз бетінше шығармашылық тапсырмалар орындау;
шығармашылык жұмыстардың мәні мен мазмұнын түсіне отырып.
шағын шығармашылық жұмыстар жасау арқылы нақтылы ... ... және ... ... операцияларының жүйесінде
орындауға бағыттау.
3.Оқушылардың ғылыми-шығармашылық жұмыспен ... ... өз ... ... ... ... әдебиеттермен жұмыс
орындау;
- ғылыми зерттеу жұмыстарының құрылымы мен әдіс-тәсілдерін игеру;
- өз бетінше ғылыми-ізденіс ... ... ... ... ... үшін ... ... «шығармашылыққа баулу»
сабақтарын жүргізу қажет.
Оқыту үрдісінің мазмұнындағы бейімді оқыту үрдісін орындау технологияның
ішкі құрылымында қарастырылады. Бейімді ... ... ... әр пән
белгілі мамандықтарға негіз болады. Пән бойынша оқушылардың ... ... онда ... ... ... ... ... дағды, іскерліктері
мен қабілеттері бойға сіңіріледі.
Мектеп оқушыларын мақсатты деңгейге жеткізу үшін мектепті бітірушілердің
болмысы белгіленген. Болмыста дарынды оқушылардың да болуға ... ... ... ... Олар ... берудің барысында міндетті
түрде басшылыққа алынып отырылады.
Оқушылардың білімдері мен өзіндік шығармашылық жұмыстарының негізі,
ғылыми ізденіс ... ... ... ... ... ... ғылыми-шығармашылыққа бағыттаудың тәжірибелік жалғасы сабақтан
тыс уақыттағы ... ... ... ... ... ... ... шарт.
Дарынды баламен дұмыс барысы ... ... ... ... ала ... ... қабілетті оқушылардың білім
негіздерін меңгерумен ... ... ... (өнімді) ойлауға, өз
бетінше ізденуге, ғылыми-ізденіс бастамаларын үйренуге бағытталуы қажет.
Дамыта оқыту деп мақсаты, міндеттері, ... ... ... даму ... ... берілген оқытуды айтамыз. Өнімді
ойлаудың жүйесі – танымдық іс-әрекеттен логикалық іс-әрекетке келтіру, одан
шығармашылыққа бағыттау. Ол үш ... ... ... ... ... - оқу ... игеруі, қызығуы, танымдық белсенділігі.
2. Логикалық - оқу материалдары бойынша логикалық ойлау процесі ... ... ... ... - ... ... игеруі, шығармашылыққа
қадам жасау, түрлендіру, ой туындатуы, қорытынды ... ...... игеруге тиісті білім мен ... ... ... ... ... орта білім берудегі салалық
стандартқа сай үш деңгей белгіленген.
1.Міндетті деңгей – жалпы орта ... ... жай ... ... ... ... тапсырмалардын, күрделілік деңгейі.
2.Лайықты деңгей – лицей, гимназия (салалық стандарт) деңгейі.
3.Жоғары деңгей – дарынды балаларға арналған арнайы ... ... ... оқу ... ... ой ... екі ... а) өнімсіз (міндетті деңгейге сәйкес келеді); ә) өнімді (лайықты және
жоғары деңгейге сәйкес келеді), яғни эвристикалық және ... ... ... оқушы өз іс-әрекетінің деңгейін ... ... ... ... бағалаудың өзі деңгейлік белгілер арқылы атқарылады,
бірақ онда оқушының танымдық іс-әрекеті бағаланады.
Орта білім берудің салалық жалпыға ... ... үш ... қисынды ойлау операциялары күрделілігіне қарай үш деңгейге
топтастырылған.
1. Міндегті деңгей - ... ҚР ОББ ... ... ... ... белгіленген.
2. Лайықты деңгей - лицей, гимназия оқушыларының деңгейі. Күрделі ойлау
операциялары белгіленген.
3. Жоғары деңгей - дарынды ... ... ... ... ... ... белгіленген (шығармашылыққа
бағытталған). Балалардың ... ... ... ... ... ерекшеліктері оку-тәрбие үрдісінің өн ... ... ... ... жылдар бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе бермейді деп
қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері ... ... ... ... бір ... ... ... кез көлген баланы
шығармашылыққа бейімдеуге болатыны көп айтылуда, Адамның ... оның өз ... өз ... іске ... жол ... ... баулу үшін тағы бір қажеттілік - баланы
психологиялық дайындықтан өткізу. Психологиялық дайындық, яғни ... ... ... ... ... ... оятып,
құлшындырып, еліктіріп отырады. Шығармашылық шеберлік үшін оқушыға ұстаздың
бөрер психологмялық әсері ... ... ... дел ... ... ... бәрі келеді", "сен қабілеттісің", "жаз", "үйрен' деп,
баланың еркін билеп, сенім білдіру;
- оқушының кішкентай жегістігі болса да, ... ... ... ... басылымында өлең, ... ... ... ... сәтте оқушыға құптаушылық көзқарас білдіру, сезім күйін
бақылау, қамқорлық таныту;
* ақын-жазушылардың, өнер адамдарының ... ... ... ... ... ... үшін педагог өзін қарапайьш жан есебінде таныта білу, оқиға,
сюжет, образ жасауда оларға сенім ... ... ... ... ... ... жауап беру, олардың
психологиялық еркіндігін қамтамасыз ету сияқты әрекеттерді ... ... - ... ... өзгешелігімен ерекшеленетін,
өнім алуға мүмкіндік жасайтын жеке ... ... ... мен ... ... ... "Шығармашылық" деген сөздің төркіні,
этимологиясы "шығару", "ойлап табу" ... ... ... ... кедергі бар: біреулер "жаза алмаймын,
қолымнан келмейді" деп ... ... ... ... ... бала өз
жазғанына өзі қанағаттанбайды; ал ... ... - ... ... ... өз ... танытуға енжар болады; төртіншісі –
жалқаулыққа жеңдіреді. Міне, осындай ... ... ... баланың
талабын ұштау ұстазға байланысты болып келеді.
Шығармашылық ... шын ... ... ... әкелуі тиіс. Жаңаны
жасау, өзі ... тың ... ... жан ләззаты оқушы үшін шабыт
баспалдағы болмақ. Шығарма жаза білген оқушының сұлулық пен әсемдік ... мол ... ... - ... үшін ... пен ... Шығармашылық жеке тұлғаның түрлі әлеуетін қалыптастырады.
Мұғалім оқушыда шығармашылық көңіл күйдің тууына себепкер бола ... ... ... ... ... ... ... назарын шығарма-
шылық арнаға бұру үшін тиімді. Сол ... ... ... ... ... ... ... Байқау жеңімпаздарының жұмыстары мектепішілік
газетте, одан әрі түрлі баспа ... ... ... ... ... ... ... әңгімелер жииақтары шығарылады. Бұл
әдіс оқушыларды әрдайым ынталандырып, қызықтырып отырады және қалалық
байқауларға әрдайым ... ... ... “дарынды оқушы – бұл ... ... ... ... ... ... ағылшын психологі П.Торранстың зерттеулері ... ... ... жиі кездесетінін анықтады. Оларға оқуда
қиыншылық туғызбайтын, тәртіпті, ұйымшыл, ... ... ... өз
ойын нақты және түсінікті жеткізе алатын ... ... ... ... сұрақ қоятын, өз жұмысымен ғана айналысатын, тәуелсіз, көбіне
түсініспеушілік туғызатын, қияли, әр ... ... ... ... ... ... нақ осы қасиеттер оқушының шығармашылық
дарындылығын көрсететін және оның нашар оқитын ... ... да ... ... айқындаған. Сондықтан мұғалімдер осы зерттеулердің нәтижесін
есте ұстағаны жөн.
Жекелеген психикалық процестерді дамыту ... ... ... ... ... ... мектепке қабылдау процестері едәуір жетіліп келсе
де (оларда көру мен есту қабілеті жоғары екені ... олар ... мен ... ... бағдарлайды, олардың оқу ісіндегі қабылдауы
формалар мен түстерді тану және ... ... ... қабылдау жұмысын дербес жоспарлау мен бастысын ... ... ... ... ... ... ортақ шамасына
қарай саралай отырып және т.б. бұл ... ... ... ... ... іске ... алады. Мұндай бақылау танымдық іс-әрекеттің басқа
түрлерімен (зейінмен, ойлаумен) біріге ... ... ... және
еркін бақылау формасына ие болады. Жеткілікті дәрежеде дамыған бақылауда
жеке адамның ерекше қасиеті ... ... ... ... сөз
қозғауға болады. Бастапқы оқытуда барлық бастауыш ... ... ... ... ... ... ... көрсетіп отыр.
Адам қабілетіндегі айырмашылық іс-әрекеттің нәтижесінен, яғни ... не ... ... ... - ... ... не ... білуге ұмтылуынан туындайды. Ал, бейімділік нақты іс-әрекетті
орындауға талпыну. Қызығушылық пен ... ... ... ... ... бір бағытта тоғысып отыруы мүмкін емес. Оған түрлі ... ... адам ... ... ... ... ... ол осы салада
өнер түрлерімен шұғылдануға бейімсіз болуы мүмкін. Дегенмен белгілі бір іс-
әрекет түріне ... бар ... ... мен ... бір-
бірімен үйлесім таба алады.
1.4. Педагогикалық шеберліктің негізгі критерийлері
Психологтер де, педагогтер де адамның рухани интеллектуалдық, ... ... ... ... әр ... әр ... деп
көрсетеді.Мысалы, ұлы педагогтер А.Дистерверг ,К.Ушинский ... ,т.б ... ... ... ғылымы , адамның жан
дүниесі , рухани ... ... алу ... дей отырып, педагогикалық
шеберліктің дамуына зор үлес қосқан. Осы тұрғыдан алып ... ... ... ... ... ... ... жеке қасиеттерінің , оның білімі мен білігінің ... ... ... ... А.Маркова мұғалімнің кәсіби деңгейге көтерілуінің
төмендегідей психологиялық критерийлерін анықтаған.
Обьективті критерийлер. Мұғалімнің өз мамандығына қаншалықты сәйкес
әлеуметтік ... ... ... ... екендігі.Жоғары еңбек
көрсеткіші,әртүрлі мәселелерді ... шеше алу ... ... атап ... критерийлер. Адамның мамандығы қаншалықты оның табиғатына,
қабілеттері мен қызығушыларына сәйкес ... ол өз ... ... ... ... ... ... критерийлерге
кәсіби – педагогикалық бағыттылық, кәсіптің маңыздылығын , оның ... ... иесі ... ... позитивті көзқарастың болуын жатқызады.
Нәтижелі критерийлер. Мұғалім өз ... ... ... етіп отырған
нәтижелерге қол ... отыр ма ... ... ... ... ... ... білімдерінің стандартқа сай
болуын алса, енді біреулер олардың қарым- қабілетін дамытуды алады, ... ... ... ... ... ... ... ал оқыту
нәтижесі біз үшін баланың психологиялық функцияларын ... ... ... ... ... білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуге
қолдана алуы.
Шығармашылық критерийлер. Мұғалім өз кәсібінің шекарасынан шыға алуы,
сол арқылы өз ... ... ... алуы ... үшін біреудің тәжірибесін ... гөрі өз ... мен ... ... ... алуының, шығармашылық
бағыттылықтың болуының мәні зор. Кәсібиліктің бірден келе ... оны әр ... ерте ме, кеш пе ... ... ... ... ... етіп бөледі: мұғалімнің өз мамандығына бейімделу
кезеңі: мамандықта өзін-өзі өзектендіру кезеңі:мамандықты еркін ... ... ... деңгейге жеткен кезең. Осылайша ғалым кәсіби
құзыреттіліктің сипаттамасын ... ... , ... мұғалімнің,
зерттеуші- мұғалімнің, кәсіби дәрежесіне көтерілген ... ... ... ... бірінші кезекте мұғалімнің « өзіндік жаңалығы» болуы қажет. Ғылым
жаңалығын ... өз ... қосу ... жасаған нәтижелі жұмысы
өзгелердің тәжірибесін толық көшірмей, жаңа ортаға икемдеп, өзіндік іс-
әрекет ... ... ... нәтижеге қол жеткізу керек.Қазіргі
кәсіптік- педагогикалық қызмет қандай мұғалімді талап ... ... ... жеке тұлғасын дамытуға басымдық беретін, күрделі әлеуметтік-
мәдени жағдайларда еркін бағдарлай алатын, шығармашылық процестерді басқара
алатын, адам ... ... ... оның даму ... ... ... ... меңгерген жан- жақты дамыған ... ... ... ... ... ... құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша
өз пәнін жетік білетін, оқушының шығармашылығы мен ... ... ... ... ... ... ... жоғары, педагогикалық
шеберлік пен өзінің іс- қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті, оқытудың
жаңа технологияларын толық ... және ... ... ... ... ... ... сараптай алатын, отандық және шетелдік
тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана ... ... ... ... ... бүгінгі жайы мен ертеңі, оқушылардың білімділік және
тәрбиелік деңгейі ... ... ... ата-анаға және қоғам
қауымдастығына ... ... ... ... ... арналған бағдарламалар педагогикалық үрдісті жаңаша ... ... ... ... ... ... мен ... мақсаты –
жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы негізгі мақсат -
өздігінен дамуға ұмтылатын жеке ... ... Жеке ... ... роль атқаратын оқушының өз бетінше жұмысын тиімді
ұйымдастыра білу; сол арқылы материалды ... ... ... ... ... дара ... ... бетінше жұмыс қазіргі жеке тұлғаны қалыптастыру және ... ... ... ... ... яғни бұрынғыша оқушыны пәндік
білім, біліктердің ... бір ... ... ... ... негізгі мақсаты оқушылардың танымдық міндеттерін
қалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге
қүштарлығын ... ... ... әдіс - ... ... ... ... - пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және
өздеріне деген ... ... ... ... отыру қажет. Әдіс –
тәсілдер арқылы өткізген әрбір сабақ оқушылардың ойлануына және ... ... ... ... ... ойын дамытып оларды сөйлетуге
үйретеді. Түрлі ... ... ... ... ... әртүрлі
балардың ортасынан қабілеті жоғары баланы іздеп, ... ... ... ... - ... ... ойлап, оқушылардың шығармашылық деңгейін бақылап отыру
әрбір мұғалімнің міндеті.
Жаңа технологияны меңгеруде мұғалімнің жан – жақты, ... ... ... ... ... ... жұмыс жүргізе алатын;
• Педагогикалық өзгерістерге тез төселетін;
• Жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын;
• Оқушылармен ортақ тіл ... ... ... ... ... болу ... ... шығармашылық белсенділігін анықтау ерекшеліктері
Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері – өсіп келе ... ... жан ... дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс енгізу,
жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды ... ... ... ... ... ... ... ал қазіргі оқушы – өздігінен білім іздейтін жеке
тұрға екендігіне ерекше мән беруіміз керек.
Қазіргі оқушы:
... ... ... ... ... Іздемпаз, талапты:
• Өз алдына мақсат қоя білу керек;
Отбасының жетекшілік ... онда ... ... ... тән-дене және
рухани дамуына әсер етуші ықпалдар мәні мен ... ... ... ... және ... ... ... бала арасындағы
өзара қатынастың сипатын, бала тәрбиесіне әсер ететін жанұяның мақсатты
адамгершілік бағыттарын, баланың ... ... ... ... ... тәрбие құралдарын, тәсілдерін, әдістерін пайдалана
алу қабілеттерін, баланың белсенділігінің дәрежесін көруге болады.
Ата-ана арасындағы, ... мен бала ... ... ... қатынас педагогикалық процестің ... ... ... ел ...... ... ... жаңа дәуірдің күн тәртібінде
тұрған мәселе – ... ... ... ... ... ... ... екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы ... ...... ал ... жаны – ... ... міндеті - өз
ұлтының тарихын, мәдениетін, ... ... және оны ... азаматтық
деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға тәрбиелеу.
Бәрімізге белгілі, ... ... аса ... ... ... ... ... тән өмірдің ауыртпалықтарын ешкім жоққа шығара алмайды.
Бірақ адам қандай жағдайда да ... биік ... ... ... ... ... тиіс. Тәрбиенің осы жақтарын қазақ жастарының
санасына кішкентайынан терең енгізу қажет. Қазақстан Республикасының «Білім
туралы» ... да ... ... бойында адамгершілік және тұрмыс
негіздерін қалыптастыру, азаматтыққа тәрбиелеу және ... ақыл – ... ... ... екендігі айтылған. Олай болса, қоғам болашағы- жас
ұрпақтың бойына адамгершілік, ... ... ... ... ... ... беру ... жаңаша құру қажет. Осы
орайда, «Сабақ беру – үйреншікті жай шеберлік емес, ол – ... ... ... ... ... Жүсіпбек Аймауытовтың сөзін айта кету артық
болмас.
Егеменді еліміздің ең басты мақсаты өркениетті елдер қатарына ... ал ... ... ... ... ... бай тұлғаның алатын
орны ерекше. Қазіргі білім берудің басты мақсаты да сол жан-жақты ... бай жеке ... ... ... ... бай, ... ... жеке тұлғадағы ең басты қасиеттердің бірі ... ... өз ойын ... ... ... әрі ... жеткізе білетін,
шешен де ойлы сөйлей білетін, Абайша сөйлегенде сөзі жүрекке жылы ... ... ... ... да ... ... болады. Рухани
адамгершілікке тәрбиелеудің басты мақсаты оқушылардың белсенді ... ... ... ... ... сөз бен ... бірлігін
қамтамасыз етіп, адамгершілік нормаларынан ауытқушыларға жол бермеуді
қалыптастыру ... ... ... ... өзара іс-әрекетінің ерекшеліктері
К.Д.Ушинский айтқандай, «Мұғалім тек өз пәнінен сабақ беріп қана қоймауы
керек, сонымен қатар тәрбиеші ... ... ... адам ... ... болса, әр мұғалім сабаққа қойған үш мақсатының үшеуіне де жетіп, ... ... ... ... ... оқу ... ... негізгі пәндер бойынша әр баланың білім
деңгейі анықталады.
• Сынып жетекшісі ата-ана, ... пән ... ... ... қарым-қатынастарын басқарушы, бақылаушы, кеңесші.
Ата-аналармен жұмысты ұйымдастырудың түрлері
Қазақстан Республикасының «Білім ... ... ... ... ең ... рет әр ... ... қарай интеллектуалдық дамуы
жеке адамның дарындылығын ... ... ... ... ... ... ХХI ғасыр - бәсеке ғасыры, бұл бәсеке енжарлықты, ... ... ... ... өзін ... әлемге мойындата бастаған
осы кезеңде біздің қоғам дарынды, қабілетті, жан-жақты жетілген адамдарды
қажет етеді. ... да ... ... ... ұлттық жүйесі өте
қарқынды өзгерістер сатысында тұр. Бүгінгі таңдағы негізгі мақсат - ұлттық
құндылықты әлемдік деңгейге ... ... ... жеке ... ... ... Ол үшін ... белсенділігін арттыру,
іздемпаздыққа үйрету және білімді өз бетінше алуы мен қолдана білетін дарын
иесін тәрбиелеу керек.
Жас жеткіншектердің ... ... ... дарындылықты тани
білу, оның одан әрі дамуына бағыт-бағдар беру, оны сол бағытта жетелеу -
ұстаз ... Ұлы ... ... ... ... ... ... дарынсыз
ұстаздардың кесірінен жойылып кетеді. ... ... ... бұған жол
бермеуі керек», - деген екен. ХХI ғасыр – білімділер ... Сол ... ... ... ... ... ... айқындап, біліміне,
ойлау қабілетіне сай ... ... ... ... ... - ... ұстаздың міндеті. ХХІ ғасырдың жан-жақты ... ... ... ... ... беру мәселесі мемлекетіміздің
басты назарында. Осы тұрғыда мұғалімге білім берудің тиімді жолдарын
қарастыру, ... білу ... тиіп ... ... – бұл ... ... мен ... дамуы қуатты жүретін,
ерекше құнды, қайталанбас кезеңі. Сондықтан да, ... ... ... берудің алғашқы басқышы, қиын да, қадірлі жұмыс. ... ... ... бір ... ғана ... ... оны ... дамыту, яғни сөйлеу,
оқу, қоршаған ортаға дұрыс көзқарасты болу, жағдайларды ... ... ... ... ... ойын ... айтуға, дәлелдеуге, сөйлеу
мәдениетіне үйрету. Дамыта оқытудың басты мақсаты –баланы оқыта ... ... ... ... оқушысының зейіні тұрақсыз, импульсивті, ... ... ... ... әр ... бір нәрсеге бейімі
болады.
Бейімділік - ... келе ... ... ... ... ... жасырын,
тіпті тым терең жатқан қабілеттерінің көрінуін мүмкіндік жасау тек оқыту
үрдісі кезінде үлкендердің басшылығымен жүзеге асады.
Педагогика ... еш ... ... жоқ, ... адам ... ... Сол себебті, балалардың қабілетін кеңінен өрістете дамытуға тек
мектеп қана ... ... ... ете ... ... ... ... әр түрлі әдіс - тәсілдерді ... ... ... жұмыстарының мән - мағынасын ұйымдастырудың тәсіл -
амалдарын бір ғана ... ... ... ... жұмыстың
ұйымдастырудың негізгі шарттары мыналар:
• Мұғалімнің нақты ... ... ... ... ... ... Мұғалімнің басқаруымен оқушылардың
• Дербестігініңөзара байланысы олардың жұмысты өз
еркімен орындау.
Оқушылардың өзіндік жұмысы - мұғалімнің қажетті нұсқаулары бойынша ... ... жеке дара және ... түрі. Өзіндік тапсырмаларды орындау
барысында оқушылардан белсенді ойлау ... ... ... ... ... бақылауды үйренеді, олар да тапсырылған істі орындаудағы
жауапкершілік сезім, еңбексүйгіштік, табандылық, ұйымшылдық, бір - бірімен
деген жолдастық ... ... ... ... ... мақсаты
оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру, шығармашылық қабілеттері мен
қызығушылығын жетілдіру, білімге қүштарлығын ояту. Мұғалім ... әдіс ... ... ... ... ... - пікірлерін еркін айтқызып,
ойларын ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік ... ... Әдіс – ... ... ... ... сабақ оқушылардың
ойлануына және қиялына ... ... ... ... ... ойын
дамытып оларды сөйлетуге үйретеді. Түрлі әдістемелік тәсілдер пайдалану
арқылы қабілеті әртүрлі балардың ортасынан ... ... ... іздеп,
онымен жұмыс жасау, оны жан - жақты тануды ойлап, оқушылардың шығармашылық
деңгейін бақылап ... ... ... ... Баланың бойындағы болатын қабілеттіліктер
Дарындылық
Жалпы «дарындылық» феноменін алғаш зерттеуден бастап-ақ ... екі ... ... ... және ... ... қалыптасқаны аян.
Дарындылықтың негізгі басымды қозғаушы күші тек қана ... ... ... деген пікір Ф. ... Г. ... ... ... ... ... ұстанған ғалымдар негізгі фактор ретінде қоршаған
ортаны ... Ал ... ... А.Т. ... ... ... өміршең екендігін дәлелдеп отыр. Л.С. Выготскийдің теориясын
негізге алған бұл бағыт ... ... өз ... ... ашу, жаңа
жағдайда көшіре білу, мәселені мақсатты ... бір ... ... ... ... ... ... «Дарындылық дегеніміз – адамдардың
қабілеттерін жете жақсы дамуының жоғары сатысы», - деп атап ... ... ... ... ... ... ... жете алады.
Дарындылық – сапалы қабілеттердің өзіндік бірлесуі: оның ... ... ... ... ғылымдардың ойынша дарындылық, қабілеттілік және талант бір ұғымды
білдіреді. ... ... ... ... ... ... талантты болып, болашақ қызметтерінде үлкен жетістіктерге жетуін
армандайтын ата-аналарды табу өте ... ... ... тұра ... ... қабілет деген не, оны қалай дамытуға болады және бұл жұмыста жанұя
қандай міндет атқару ... ... біле ... ... туа бола ... әлде жүре бола ма? Олар ... ... ма, жоқ па? Қабілеттілік барлық
балада бірдей дамыту мүмкін бе? Оған қалай жетуге болады? «Қабілеттілік ... ... бір ... ең ... ... ... ... беретін
адамның жеке-дара психологиялық ерекшеліктері айтылады». Қабілеттілік жалпы
ақыл қабілетті және арнайы қабілет болып бөлінеді. Жалпы қабілет негізінен
ойлауға ... ... ... оның ... ... ... икемділік т.б. қасиеттерінен көрініп отырады. Жалпы ... өзін ... ... ... көрсете білуге мүмкіндік
жасайды.
Жалпы қабілеті дами білген оқушы математика, физика, биология, әдебиет
сабақтарын ... ... ... мектеп шеберханасы, тәжірибе ... ... ... ... да ... ... ... дамытуда ежелгі замандардан бері математиканың алар орны
ерекше. Математиканың ғылым мен ... ... ... ... ... аз
болған жоқ. Математика – ... ... ... ... ... - ... ... ойлау мәдениетін қалыптастырады, дамытады, оны
шыңдай түседі және әлемде болып жатқан жаңалықтарды дұрыс қабылдауға ... ... ... оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін ... ... ... ... өз ... ... істеу
белсенділіктерін арттыру барысында теориялық білімдерін кеңейтіп, логикалық
ойлау қабілеттерін дамытуға болады.
Оқушылардың ойлау ... ... ... ... ұғындыру, түсініктерін тереңдетуде бастауыш сынып
мұғалімдерінің математикалық ... ... ... керек. Математика пәнін
жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, оны
оқушыға жеткізе алатын, әр ... ... ... ... білу іскерлігі
, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген әдіс – ... ... ... , ... ... ... арттыра отырып
дарындылығын дамутудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырмалар жүйесін
ұсыну өмір ... ... ... ... ... ... мен
бейімділігін және мінез-құлқын сипаттайтын бірнеше тізімдер бар. ... ... ... ... дәл ... бес ... бар. Олар баланың
ойлау, шығармашылық қабілеттерін және өнер ... (ән, би, ... ... ... ... ... ... шығармашылық дегеніміз
– бұл, тани білу, жаңа бір ... ... ... және өз ... ... білу қабілеті. Шығармашылық психологиялық тұрғыдан алғанда,
нәтижесінде жаңа материалдық рухани құнды ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз – адамның белсенділігі
мен өз бетінше жұмыс істеуінің жоғары түрі және ол әлеуметтік ... ... ... ... Ең ... шығармашыл тұлғада
шығармашылыққа деген тұрақты қажеттілік, тұрақты сұраныс болып, өз ісіне
қанағат табу ... ... ... ... орай адам ... ... ... деп
ойлайды, ал шын мәнінде олар адамды ашады деген ғалымдардың пікірінің
дұрыстығына көз жеткізе ... ... ... сай ... ... ... ... дегеніміз – аз уақыт ішінде мол идея қорын алу емес, керісінше, жеке
тұлғаның толық дамуын қамтамасыз ететін іс ... ... ... ... ... ... әр тұлғаның қоғам ... өз орны ... біле ... ... ... тек ... емес, болашаққа да
қызығушылығымен, іс-әрекеттердің жаңа тәсілдерін көбейтуге ... атап өту ... ... бірге бұл жеке тұлғалық дамудың
мақсаттарына да ... ... ... ... ... ... ... балаларымен жұмыс істеу – ерекше маңызды педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... кезеңдерін
анықтауға болады:
• Баланың жеке ерекшелігін, дарынын ... ... ... ... ... ... ... бақылау.
Яғни осындай жұмыс істеу бағыттары ... бала ... бір ... соң, оның ... ... ... ... идеясы туып, үлкен
ізденіс пайда болады. Дарынды баланың бойындағы дамыған сана белсенділігі
мен ... ... тума ... Ол ... ... сан ... ... білім алу арқылы және ұстаздардың көмегі арқылы ашылады және
дамиды.
Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу шығармашылыққа ... ... ... көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға өз әсерін тигізеді.
“Дарындылық — адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс ... ... ... Әр ... ... табиғат берер ерекше
қабілеті, дарындылығы болады. «Бұлақ көрсең көзін аш» - ... ... ... ... ... ... ... мұғалімдердің кәсіби
біліктілігіне байланысты екендігі айдан анық. Жаңа ... ... ... ... әр ... бойындағы дарындылық қасиеттерін
анықтап, дамыту, мектепте өз дәрежесінде жүргізілуі керек.
Дарындылық пен ... не ... ... анықтайтын
психодиагностикалық әдістемелердің тиімділігін, нәтижелілігін білетін
мұғалім ғана дарынды ... ... ... ... ... оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты — олардың шығармашылық ... ... іске ... дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету-
оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушылардың танымдық белсенділігін
дамыту арқылы жүзеге ... ... ... ... ... жұмыс
жасау қалай жүзеге асырылуы керек? Ол үшін oқушының ... үшін әр пән ... ... ... мынандай мақсаттар мен
міндеттерді қоюы керек.
1. Дарынды оқушының ақыл-ойының, эмоционалдық және әлеуметтік дамуы мен
ерекшеліктерінің өзіндік ... ... мен ... ... ... ақпараттандыру;
3. Коммуникативті бейімдеу;
4. Дарынды оқушының шығармашылық бағытының ашылуына, дамуына, ... ... ... ... ... мақсаттар мен міндеттерді орындауда мектеп ... ... ... өз ... ... өз өнімді нәтиже алмақ.
1. Икемді және ұтқыр оқу ... ... Жеке ... ... ... қозғалыс жасау;
3. Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі ... ... ... ... ... ... қызығушылығына байланысты оқу жоспарын құру;
Осындай жұмыс түрлерін ... ... ... ... баса
назар аударулары керек:
1. Пән сабақтарында шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды ... ... ... ... жүргізуге;
2. Дарынды оқушылардың білім деңгейі мен ... өз ... ... арнайы әдістемелер бойынша жүйелі түрде
тексеріп ... ... тыс ... ... ... - ... ... конференцияға, интеллектуалдық турнирлер мен ... ... ... жыл бойы ... ... ... беру ... дарынды оқушылар үшін арнайы сыныптар мен
топтар құрып, оқу бағдарламаларын жеделтетіп оқытуды ұйымдастыруға;
Ал енді бұл мақсаттармен міндетттердің ... ... ... ... пән олимпиада жетістіктерінен байқалатыны белгілі. Ғалымдардың
айтуынша, ... ... ... ... ... жоқ. ... вундеркинд
болу да, полиглот болу да өз қолыңда. Дарындылықты қалыптастыруға болады.
Ой еңбегiмен жиi ... ... да ... алыс ... ... ... жүзі ... терезесі тең болатын дәрежеде
өркендететін, негізгі тұтқасын ұстайтын, дүние әлемін шарлайтын ... да ... ... ... ... Олардың бойындағы
дарынын қабілетін дамыту – ұстаз, ата-ана және қоғам қауымының міндеті.
Жеке тұлғаны өздігінен ... ... ... – оны ғылым мен мәдениетке үйрету,
білім, ... ... ... тәжірибені меңгерту. Бұл
аталған мiндеттердi iске асыру үшiн ... ... ... ... ... Жеке ... ... бағдарын қалыптастыру
мемлекеттік деңгейдегі мәселе. Жеке тұлғаның ... ... ... сана,
отансүйгіштік қасиеттерінсіз іске аспайды. Құндылық бағдар дегенiмiз - ... ... жеке ... ... ... ... пікірі,
көзқарасы, сенімі, iскерлiгi, iшкi мүмкiндiгi. Құндылық бағдар ... ... ... ... ... тіл ... ықпал етедi,
ол оқу әрекетінiң құрамдас бөлiктерiне тiкелей байланысты, мақсаттың
орындалуын ... ... ... – жеке ... ... бір
әлеуметтiк құндылықтарды мақсат етiп ұстауы, адамның қоршаған ... ... ... ... Жеке ... ... құндылық
бағдарлар жүйесiне бiрiгедi.
Адамның даму үдерісі бүкіл өмір бойы ... ... ... бағдар
жүйесi «адамның өмiрлiк әлемi», «әлемнiң бейнесi», әлеуметтiк ортаның iшкi
нұсқаулары, нормалары, ... ... ... адам ... ... ... ... Құндылық бағдар сананың негізін құрайды,
дүниетанымдық көзқарастарына әсер етеді, өзгермелі саяси-экономикалық
жағдайларда тұлғаның ... ... ... ... реттейді,
тұлғаның іс-әрекетін бағыттап, адам өмірінің ... ... ... ... ... ... ... құраушы, тұрақтандырушы,
реттеуші, бағыттаушы қызметтер атқарады. Құндылықтар қоғамдық қатынастарды
реттейді, оның дәстүрлері мен нормаларының қызмет ... ... ... үшін аса үлкен маңызға ие. ... ... ... ... ... ерекше жоғары мәнге ие болған талаптар ... және олар ... ... үшін ... Олардың негізінде жеке
тұлғаның әлеуметтену үдерісі жүреді, оның тәлім-тәрбиесі, өмірдегі орны,
мақсаттары мен ... ... ... құндылықтар әлемі – сөздің
кең мағнасында мәдениет әлемі, адамның рухани әрекетінің ... ... ... өлшемін білдіріп, оның адамгершілік санасын, басымдылықтарын
анықтайды. Құндылықтар адам болмысының әр түрлі формаларына деген қатынасын
білдіретін адамзат мәдениеті ... ... ... ... ... ... ... ДАМЫТУ
2.1. Баланың шығармашылық қабілетін қалыптастыру, дамыту бағытындағы іс-
әрекеттер
Ел ертеңі бүгіннен ... ... ... дана ... ежелден
«Бала – өмір жалғасы» деп біліп бала тәрбиесін ... ... ... ... ... – білімді ұрпақ. Болашақта еліміздің мәртебесін
көкке көтеріп, экономикасы мен ішкі және ... ... ... да
бүгінгі жас ұрпақ.
Қазіргі кезде біздің республикамызда білім ... жаңа ... ... ... беру ... ... ... Педагогикалық теориямен
жеткілікті түрде қаруланған мұғалімнің іс-әрекеті тиімді болатыны ... ... Бұл ... ... мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі
өзгерістерге байланысты болып отыр. Білім беру ... ... жаңа ... ... ... берудегі ескі мазмұнның
орнына жаңасы келуде. Жаңа ... ... ... ... ... ... дағдысын емес, оның тұлғасын, білім алу арқылы дамуын қойып отыр.
Қазіргі ... ... ... бір ...... ... бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылуда. АҚШ-та,
Ұлыбританияда, Ресейде т.б. елдерде ... ... ... ... ... ... Республикасының Білім туралы Заңында оқыту ... ... ... ... ... ... өзіне оңтайлы
нұсқаны қолдануға, педагогикалық үрдісті кез келген үлгімен, тіпті ... ... ... ... күн ... пен жоғарғы технологияның, ғылым мен білімнің
заманы.
Ұстаз еңбегі – ... ... ... ... ... ... ... жеке оқушының ерекшелігін ескеру – мұғалімнің міндеті.
Оқушылармен жұмыс жасағанда:
-        Еркін ойлауға мүмкіндік беру;
-        Ақыл-ойын дамыту;
-        Шығармашылық белсенділігін арттыру;
-        ... ... ... Тіл ... ... ... ізденушілік арттыру керек.
Жаңа технологияны жүзеге асырудағы міндеттеріміз:
-        Әр сабақта ... ... ... ... Әр ... психологиялық, физиологиялық, жеке-дара ерекшеліктерін
ескеру.
-        Міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра отырып, ... ... ... технологияларды сынау арқылы тиімділігін арттыру,
мектеп жағдайына бейімдеу.
Мазмұнына қарай мен өз ... ... ... мен
демократияландыру негізіндегі, оқушылардың іс-әрекеттерінің белсенділігі
мен тиімділігін арттыруды, ... ... ... ... ... ... дамыта оқыту технологиясын, оқу мен
жазуды сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын ... ... ... ... ... ... қалыптастыру, дамыту бағытындағы іс-әрекетке
көшу – заман талабы.
Шығармашылық – бұл тіршіліктің көзі. Адам баласының сөйлей бастаған ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі.
Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ... ... ... ой ... ... сапалы, дәлілді шешімдер
қабылдай білуге үйрену қажет.
Шығармашылық қабілет әр ... ... ... ... міндетіміз оқушы
бойында жасырын жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету.
Шығармашылық қабілетті дамыта оқытатын мұғалім де ... ... ... ... ... үшін ... деңгейдің белгілері:
-        Жаңа әдіс-тәсілдерді, білімді меңгеруі;
-        Жаңа білім аумағында өз еңбегін ой елегінен өткізу;
-        Жаңа форма, әдіс-тәсілдерді құрастыру;
-        Озық ... ... ... Әр ... ... дұрыс шешім қабылдай білу;
-        Нақты жағдайда бағыт-бағдарды, шешімді өзгерте білуі;
-        Ең жоғары деңгейдегі жаңа оқу-тәрбие жүйесін құрау.
Ұлы педагог ... ...... ... қызметшісі, ол барлық ой
мен қимыл-әрекетіне ... ... ... нұр ... ... ... ... деп ұстаздың еңбегіне ерекше баға беріп, ... ... ... ... ... жүретін тұлға екенін айтқан. Ал,
шығармашыл мұғалімнің ... де ... ... ... ... ... ... қажет. Олай болса, оған білімнің нұрын құйып, шығармашылық
ынтымақтастықта әрекет етсе, шығармашыл дарынды тұлға шығары ... ... ... иесінің құзырлығына баға берерде «Мұғалім кім болған
екен» деп жатамыз. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» ... ... ... осы бір қасиетті мамандық иесінің ұрпақ тәрбиесіндегі алар ерекше орнын
аңғару қиын емес.Кешегі болған бөбектен Адам ... ... ... ... іс  жоқ ... ... мемлекеттігін нығайту өлшеусіз үлес қосып жүрген,
республикамыздың білім беру ... ... ... ... мен ... үшін ... ... шеберлігін, патриоттық пен
имандылығын арнаған мұғалімдер қауымының бүгінгі педагогикалық ... ... ... ... ... ... ... көптен
күткен бас қосу.
Білім қызметкерлерінің  I-құрылтайында ... ... ... ... өмір ... ... ... оқушылыарын
мұғалімдер қалай тәрбиелесе, Қазақыстан сол деңгейде болады»-деген еді. Ия,
бұл сөздерде ... ... ... бүтін бір елдің болашағына жол
салар, жас ұрпағын нұрлы аспанға көз тіктіріп, ұлы армандарға қанаттандырар
құдірет иесіне деген үлкен ... ... ... ... ... ... ... бірі. «Жақсы мұғалім алдымен жақсы адам»-деп айтатындығымызда
осыдан ары таза, байсалды да ... ... ... ... ... айрықша тұрады. Ал әсемдікті, әдемілікті бағалай ... ... ... ұрпақтың қиянатқа, жаман іске бармасы аян.
Мұғалімдік мамандықты биікке көтеретін екінші ... ... ... ... мұғалімдер қызметінің сапасы. ... нені ... ... ... ... белгілейді. Ал, «қалай
оқыту керек?» деген сауалға жауапты тек ... ... ... ... жоспарлай, өзінің нақты мақсаттарын болжап, көре алуын, ... ... ... ... ... ... XX ғасырдың белгілі ағартушысы Ж.Аймауытов «Қазіргі қазақ
мектебіне ... ... ... ... мұғалім ғана емес,....баланы өмір
сүруге үйретуші ұстаз!»-деген еді. Бұл сөздердің бүгінгі күні де мәні ... XXI ... ... мен ... ... ... ғасыры болады деп
күтілуде. Сондықтан бүгінгі ұстаз шәкіртіне ғылым негіздерінен ... қана ... оны ... ... ... экономика кеңістігіне
шығуға, қатаң бәсеке жағдайында өмір ... ... ... дайындайды. Бұл
істе нәтижеге қол жеткізу мұғалімнің өзінің жан-жақты білімдарлығымен,
тұтас дүниетанымының болуымен, ой-өрісінің ... ... ... ... ... ... ... мұғалім балаға білім, тәрбие берудегі
биік мақсаттарға жете ... ... ... ... үйреншікті, жай шеберлік
емес, ол-үнемі жаңаны табатын ... ... тағы бір ... ... ... ... ... бедерлей түсетін ұстаз
шығармашылығына тоқталғым келеді. Әр оқушының бойындағы бар ... ашу, ... ... ... дем ... ... ... біз
өзіміздің қоғамдағы негізгі миссиямыз-адамзат баласын жаңа ... шеше ... ... ... ... ... жаңашылдығы, өз ісіне
сергек қарауы, өзін-өзі ... іске қоса алуы ... қол ... оқытудың жаңа технологияларын меңгеру, оны күнделікті ... ... ... ... Технология қолданылған сабақ ескі
мен жаңаның арасындағы байланыс негізінде құрылады. Өйткені жаңа ... ... оның ... да болмасын біл белгісі өткен білімнен
туындайды. Мұндай сабақтарды мұғалім ... ... ... отырып, өзінің де ішкі күш-қуатын дамытуға мүмкіндік алады.
Мұғалімдік мамандық-адамтану, адамның күрделі де ... ... ... жан ... ... ... түсіну. Мұнсыз дамыта оқыту мүмкін
емес. Бұдан бүгінгі мұғалімді айшықтайтын тағы бір сапа ... ... ... ... ... ... ... –олардың позициясында болу, сезімдерін бағалап,
әрекетін, ісін  елеулі түрде қабылдау, ... ... ... ... ... ... ... мен талпынысын түсінген мұғалім баянды
тәрбиеге ие болып, білімді жетістікке қол ... ... ... ... мен потенциалдық мүмкіндіктерін жандандыратындай, ... ... етіп ... үшін де ... ... ... ... соңғы уақыттары мектеп психологы, әлеуметтік психолог
мамандарының қайта қызмет жасай ... көп ... ... деп ... ... ... әр ... басшылардың психология ғылымының
теориясына қайта ден қойып, ... ... ... ... ... оқып ... тиіс деп ... кәсіби педагогикалық шығармашылық деңгейге өзінің ішкі ... мен ... ... ... ... Білім беру саласындағы
инновациялық үрдістердің күрделілігі мен қайшылықтары жаңа құбылыстармен
әрекеттесу және жалпы орта ... ... ... ... қатысуы
үшін мұғалімнің зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру өзекті мәселелердің
бірі болып отыр. Педагогикалық ... ... ... ол ... өзгерістердің негізгі кейіпкері. Бұл одан тұрақты ізденісті,
ғылымның жетістігін ... ... ... ... ... ... танымдық үрдістердің дамуы, педагогикалық
–психологиялық, әдістемелік ... ... ... ... ... ... факторы. Ғылыммен айналысуды міндетті түрде
диссертация қорғау деп ... өз ... ... ... ... жаңа ... негізінде өз тәжірибесін қайта қарау,
оған өзгерістер ... деп ... ... жеке ... ... ... ... үздіксіз білімнің
алар орны ... ... ... ... ... мұғалімдердің нақты талап-мүдделеріне жауап беретін, жаңаша
ұйымдастырылған әртүрлі деңгейдегі әдістемелік жұмыстар мұғалімдерді ... ... ... өзін- өзі іске қосып, еңбегінен қанағат табуға
ынталандырады.
12 жылдық білім беру жүйесіне көшу- ... ... ... ... ... ... –қатынас құралдарының қарыштап дамуына байланыста
жаңа ... ... ... ... ... ... білім
кеңістігіндегі оқытудың озық технологияларын қамтитын жаңа білім ... ... адал ... қабілетті адам тәрбиелеуді қамтамассыз ... Орта ... –ақ ... ... ... ... ... қабілетіне қарай болашақ мамандығына бағыт алатынына жағдай
туғызуды көздейтін 12 жылдық білім беру жүйесін еліміздің ... ... ... ... ... ақылына білімі сай тұлға етіп
өсіруді көздейді. Жастардың ақыл-ой ... ... ... үшін ... жүйесін тиімді құра білген ұлттың еңсесі биік, абыройы жоғары ... да ... ... ... ... –білім беру жүйесін дамыту
парадигмасының  ... ... ... бойынша білім беруге» ауысу
болып табылады. Ол Қазақыстан Республикасы  жариялаған ... ... ... ... ... моделінің «әр адамға білім беру»
моделіне көшуге негізделген.
Білім берудің қай түрі болмасын –тәрбие. Бүгінгі күгі ... мен ... ... әлі де ... шешім табылмай, негізгі жолдары
айқындалмай отырған ... орын алып ... ... ... ... қордаланған мәселелердің қатарында өскелең ұрпақ
тәрбиесіне тигізер қоғам мен ... ... ... ден ... ... жиі қолданып жүретін «қоғам мен мектеп»  байланысы деген сөз
тіркестерінің ... ... ... ... мен ... ... өз ... басшылыққа алатын адамгершілік құндылықтары ... ... 12 ... мектеп қабырғасындағы тәрбие мәселесін дұрыс жолға қоямыз
десек мектеп өміріне қоғам ықпалының арта ... ... ... ... ... даму ... қоғамға адамның барлық өмір ... ... ... олардың іс-әрекетін үйлестіруге тікелей ықпалы бар,
тәрбие мен білімнің әлемдік және тарихи тәжірибелеріне негізделген біртұтас
жүйе қажет.Сондықтан да  12 ... ... беру ... ... ... ... ... қарастыратын, зерттейтін маңызды міндеттер мен үлкен
жауапкершілікті жүктейді. Оқу тәрбие процесін жаңартумен ... оны ... ... ... көз ... ... ... қатынасын түбегейлі
өзгерту, әр баланың жеке және жас ерекшелігіне қарай ... ... ету, ... ... өз ... үшін ... ... айқындау- бүгінгі күннің көкейтесті мәселесі.
Мұғалім кәсібінің мән –мағынасы елеулі өзгерген шақта, жаңа ... ... ... бір ... және оқу мен ... ... ... оқыту модулін жобалай білуі шарт. Жаңа
кезеңдегі мұғалімнің шығармашылық іс-әрекетінің ... ... ... ... мен ... тығыз ынтымақтастықта тұрады.
Ахмет байтұрсынов ағамыз кезінде «Жақсы ... ... жан ... ғой. Ол үшін ... ... ... баланың ойынан шығып, қажеттілігін
қанағаттандыра білуге дайын болуы тиіс. Өйткені қазіргі менктеп жасындағы
балалар қай ... ... да, қай ... ... да ... кім ... адам ... армандайтын және өмірден өз орнын табуды басты максат
деп санайды, сондай- ақ өзінің айналасына дұрыс бағдар беретін ... ... ... ... ... ... туғыза алатын, жаңалықтарды
қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын педагогтар ғана ... ... мен әр ... үдесінен шыға алады.Ойы жүйрік, ақылы
жетік, бәсекеге қабілетті, өзгерістерге бейім жеке тұлғаны тек қана ... ... ... ... өткен уақыттардағыдай мұғалім әдістемелік кеңестерді, нұсқауларды ... ... ғана ... ... ... ... ... жоспарларына,
әдістемелік құралдарға тәуелді болудан басқа жол жоқ. Ал проблемаға ... ... ... ... ... санасына саралауды меңгерсе, оған
үйреншікті жағдайдан ауытқу жаңаша жол іздеу, шешім қабылдау ... ... «Біз ... ... ... ... деген белгілі ойшылдың
сөзін жандандырар болсақ, орайын тауып ... ... ... ішкі ... жаңа ... ... ... дау жоқ. Талантын тыңдауға, шығармашылығын ... ... ... ... де мол ... жолы ұзақ жол. ... ... қоғам үшін өте
қауіпті, ал,керісінше, оның нәтижелі еңбегі бүкіл ... ... ... оның ... ... ұзақ ... ... берері
сөзсіз.
XXIғ.-бәсеке ғасыры, олай ... ... ... ... бен ... қажыр –қайратымызды «Ұстаз» деген атқа ... ете ... ... ... ... арттыруға бағытталған
педагогикалық технологиялар мен әдістер
2.2.1. Ойын  технологиясы
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жолдауында айтқандай: ... ... ... ... ену үшін ... ... сай ... қажет.
Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ... ... ... ... даму ... білім беру жүйесінің алдында оқыту
үрдісінің ... ... ... ... ... ... ... заман талабына сай, әр
мұғалім, өз білімін жетілдіріп , ескі бір ... ... жаңа ... инновациялық технологияларды өз сабақтарында күнделікті сабақта
пайдаланса, сабақ тартымды да, ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім
беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі- оқытудың жаңа ... ... ... ... ... ғаламдық коммуникациялық
желілерге шығу» деп атап көрсеткен.
Педагогикалық технология-мұғалімнің ... ... ... ... жоспарланған нәтижеге жетуге ... ... ... ... ... басты міндет оқушының оқу-танымдық
әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету.
Тәуелсіз ел ... ... ... жаңа ... күн тәртібінде
тұрған мәселе- білім ... ... ... ... ... өзегі
ғылым, тәрбие екендігіне ешкімнің таласы жоқ. Осы ... ... ... ... жаны-мұғалімдердің басты міндеті-өз ұлтының тарихын,
мәдениетәәін, ... ... ... оны  жалпы азаматтық деңгейдегі рухани
құндылықтарға ұштастыра білетін тұлға ... ... ... ... ... ол-үнемі жаңадан  жаңаны табатын өнер» ... ... бай, ... ... жеке тұлғадағы  ең басты қасиеттердің бірі-
тіл байлығы, өз ойын нақты ,терең мағыналы әрі ... ... ... де ойлы ... білетін, Абайша сөйлегенде сөзі жүрекке жылы ... ... ... ... да тұлғалық қасиет болады. Рухани
адамгершілікке тәрбиелеудің басты ... ... ... өмірлік
жолын, қоғамдық борышқа саналы көзқарасын, сөз бен ... ... ... ... нормаларынан ауытқушыларға жол бермеуді
қалыптастыру ... ... ... ... , ... тек ... ... беріп қана қоймауы керек, сонымен қатар тәрбиеші ... ... адам ... керек» Олай болса, әр мұғалім сабаққа қойған үш
мақсатының  үшеуіне жетіп, ... мен ... ... ... да оғушылардың ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттердің ендірілуі ... ... ... өзгерістерге сай оқытудың сапасын арттыру
мәселесі жаңа оқыту технологияларын өз дәрежесіне сай қолдануға да ... Мұны ... ... ... ... ... ... мынадай жолдар «...білім беруді дамыту үшін
оқытудың озық жүйелері мен технологияларын әзірлеу мен енгізу» ... ... ... ... мың ... халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен
адамзат баласы мың емес миллиондаған ... ... ... ... ... ... ... жұрттың күні- қараң,келешегі-тұман»,-деп
М.Дулатов айтқандай, ... ... ... ... Сусыз,
құрғақ, таса  көлеңке жерге дән ексең өнбейтіні сияқты, жас ұрпақтарымызды 
тәрбиелемесек өспейді, өнбейді. Қазіргі мұғалімдердің ... ... ... ... ... дағдыларын  қалыптастыру.Бүгінгі 
таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ... ... ... ... табылады. Сонымен бірге өскелең ұрпақты ақпарат құралдарымен
жұмыстана білуіне назар ... ... ... ... оқу ... ... үшін ... беру  технологияларын пайдалану  тиімділігін өмірдің өзі дәлелдеп
отыр.Ұстаздардың алдындағы міндет- жеке тұлғаның  ... ... ... ... даярланған азамат етіп шығару.    Өз Отаны –
Қазақстан Республикасына ... ... , ... рәміздерді
құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, мемлекеттік тілді сауатты
меңгеруге  қалыптастыру. ... ... ... ... ... ең ... ... Олоқушының қарым-қатынастық мәдениетін қалыптастырады, танымдық,
инабаттылық, эстетикалық мәдениетін дамытады.Жаңа мазмұнға жаңа ... ... ... күні ... беру мекемелерінде оқыту үрдісін
технологияландыру өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Технология мен ... ... ... да ... ... үшін кейде қиын болып
жатады.
Бүгінгі күннің талабы- ... ... ... ... , ... түрлері
мен әдістерін танымдылық,  білімділік деңгейге жеткізу. Осы мақсатта пән
мұғалімдері сабақ өту әдістерін толықтырып, әр уақытта ... ... ... ... орта білім берудің мақсаты мен міндеттері, іс мазмұны
едәуір ... ... ... мәнге ие болады.
Сабақ-мұғалімнің ізденісінің нәтижесі. Күнделікті ... ... ... ... қызығушылығын жояды. Сондықтан сабақты
ыңғайына қарай түрлендіріп өтсе, сабақтың ... аша ... ... ... бір жолы сабақты жаңа тәсілмен өткізу болып
табылады. Сабақта  ойын ... ... ... ой-өрісін,
танымдық белсенділігін арттырады. Оқушыларды тапқырлыққа баулып, зейінін,
ойлау қабілетін дамытып,білім танымын  кеңейтеді.
Оқушылардың ... ... ... ... ... ізденушілігіне ойындардың тигізетін үлесі зор. Ең ... ... мен ... ... әр ... оқып ... соң,
сабақтан тыс ойын сабақтар ұйымдастырудың маңызы зор. ... ... ... ... тиімді. Сабаққа дайындық барысында
оқушылар әр түрлі  газет-журналдарды, көмекші құралдар мен ... ... яғни бір ... айтқанда оқушылардың өз бетінше
шығармашылық ... ... ... ... ... Ең бастысы
ойындар оқушылардың көңілін өз бетінше ізденушілікке ... ... ... ... ... зерттеуші белгілі психолог
Д.Б.Элькониннің ... ... ... –ол ... ... ... практикалық білімдері мен қызметі».Ойын ... ... бір ... Бала үшін ... ... ... ... сол арқылы
ересектерге еліктейді,олардың іс-әрекеттерін,қарым-қатынастарын үйренеді,
еңбектің мәнін түсіне біледі, адамгершілік ... ... ... ... Ойын оқу ... ... әрі формасы, әрі әдісі
ретінде дербес дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды мұғалім ... ... оқу ... ... ... ... ретінде
қолдануға болады. Сонымен қатар, қазақ тілі сабағында ойын формаларын
енгізу ... ... ... ... ... өте ... технология жүйесінде проблемалық, іскерлік ойын арқылы оқытудың маңызы
зор. ... әр ... ... ... оның шешу ... ... ... оқушылардың логикалық ойлау ... ... ... қызығушылығын арттырады, өмірде кездесетін түрлі
қиындықтарды жеңуге тәрбиелейді.  Оөушылардың ойын кезіндегі белсенділігі
көбінесе жарыс ... ... ... ... байланысты. Оқушылар ойындағы
өзжетістіктері мен кемшіліктерін біліп ... ... ... ... көз ... ... ойынына қатысты
мәселелерге соқпай ... ... ... ... ... ... ... ұлы ... ... ... ... ... ... ойындардың теориялық негізін жасауға талпынған. Ойынның
балалардың денін сауықтыратынын, ақыл-ойын белсенді ... және ... ... қозғалуға баулитын мәнін Я.А.Коменский дәріптеген.
Ж.Ж.Руссо  пікірінше ... алу ... ... ... ... алмасып
отыруы бір-бірімен сабақтаса байланысуы бала дамуындағы қажетті шарт
болады.
Қорыта ... ойын ... ... ... бір ... ... ойынға байланысты. Бала ойынсыз өсіп-өркендей алмайды. ... ... ... ... жаңа өзгерістер
әлемдік білім беру ... ... ... ... жеке-дара
күшінің дамуын қамтамасыз ететін жаңа технологияларды іздестіру және оларды
қолдануға ... ... ... ... технологиясының кең таралған түрлерінің ... ... ... ... ... кеңіте түседі. Жобалауға
арналған жұмыс бір ... ... ... және зерттеудің әртүрлі
бағытын жалпылайтын жұмыс. Оқушылардың ғылыми жобалардың ... ... да ... ... жүргізіп, оның әдіс-тәсілдерінде болады.
Жобамен жұмыс істеудің басында мұғалімге қажеттісі:
• Жобаға қатысты оқу мақсаттарын, оны әдістемелік және ... ... ... ... қатысушылардың санын анықтау;
• Бұл жоба бір пәннің арнасында, әлде бірнеше анықту;
• Жобаның орындалуын бір ... әлде ... тобы ... ... ... ... Зерттеудің орындалуының уақытын, мерзімін белгілеу;
• Ақпарат көздерін ... ... ... ... анкеталар, бақылау,
теледидар, арнайы әдебиет, білім беру мекемелері, т.б.)
Жобамен ... 4 ... ... ... ... ... ... жалпылау кезеңі;
• Алынған нәтижэені көрсету кезеңі.
І кезең.
Жоспарлау.
Бұл кезеңде тақырыпты топ ... ... ... ... Оның ... 5-
6 тақырыпта бөлініп шығады және оны орындаушылар ... ... ... орындалатын іс-әрекетті жоспарлау болып табылады.
ІІкезең.
Талдау.
Бұл дербес жүргізу, ақпарат алу және талдау кезеңі болып, ... ... ... ... ... әрбіреуінің міндеттерін дәлдей түсу және анықтау;
2) Ақпаратты іздеу және жинақтау. Ақпаратты жинақтау тәсілін оқушы мен
мұғалім бірлесіп таңдайды. Оған бақылау, ... ... ... ... жүргізу, әдебиетпен жұмыс жатады. Оқушы
зерттеу әдістерін пайдалануда мұғалім кеңес беріп отырады. Бұл кезеңде
оқушылар ... ... оны ... және класификациялаудың,
байланыстарды орнатудың және аналогияны жүргізудің, талдау мен синтезді
тжүзеге асыру, топта жұмыс істеу дағдысын ... жеке ... ... ... адамдармен қарым-қатынастың, әдебиетпен, жұмыстан
алған пікірлерді үйлестуре үйренеді.
ІІІ кезең.
Ақпаратты жалпылау.
Бұл кезеңде алынған ақпаратты құрылымға ... және ... ... ... жинақтау жүзеге асырылады.
ІV кезең.
Зерттеуден алынған нәтижені көрсету.
Бұл кезеңде оқушы алынған мәліметтерді және нәтижеге жетудің тәсілдерін
ұғынады. Оқушылар ақпаратты ... және ... ... алған білімі мен іскерліктерді көрсетеді.
Жалпы білім беретін мектепте оқушылар білім түрлерін оқып үйренгенмен, сол
білімдерін ... ... ... ... ... Бұл олқылықтың орнын
оқушыларды ғылыми-ізденушілік жұмысқа баулу арқылы толтыруға болады. Оқу
үрдісіндегі ізденушілік ... ... ... білімдерін практикалық
білік-дағдылар арқылы бекітуге мүмкіндік ... ... ... ... ... қабілеттерін дамытып, алдарына нақты мақсаттар
қоюға, оны орындау әдіс-тәсілдерін таңдай білуге үйретеді.
Ғылыми -зерттеу жұмыстары.
Оқу-тәрбие бағытындағы барлық ... ... озат ... ... жаңа ... ... бұл ... оқушыларды
шығармашылық іс-әрекетке баулитын, таным белсенділігін арттыратын түрлері
қажет-ақ. Солардың бірі – оқушылармен жүргізілетін ғылыми ... ... ... ... ... оқушыларға шығармашылық мүмкіндіктер беріледі. Оқушылар
дүниетанымынң ... ... ... ... ... ... мен ... бірлесе отырып, ғылыми жұмыстың көкейкестілігін,
шығармашылық аясын айқындады, осы ... ... ... ... ... ... ... жұмыс барысында ғылыми жұмысты жүргізудің теориялық ... ... ... ... жұмысты ұйымдастыруда белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... бағыт бойынша зерттеу материалдарының тізбесін жасаймыз және
сұрыптаймыз.
3. Жұмыстың өміршеңдігіне мән ... ... ... ... ... ... жұмыс барысындағы жеке қолтаңбасы, жаңалық қыры, ... ... ... ... ... ... мен пайдаланылған әдебиеттердің тізіміне
көңіл бөлінеді.
Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, дамыту – ... ... ... ... бірі екенін де естен шығармау қажет. Бұл
жұмыс заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, қажетті бағдарлы
базаларға ... ... ... ... жасауды қамтамасыз етеді.
Қазіргі оқытушының басты қызметі – білім беру мен жеке ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізу арқылы
олардың өзін-өзі дамыту, ... ... ... ... ойлау әрекеттерін дамыту әдістері
Оқушылардың ойлау процесін, ... мен ... ... үшін ... ... логикалық ақыл-ой әрекеттері қалай жүзеге
асырылатынын қарастырайық. Педагог ... ... ... өзімен
салыстыруы тиіс. Егер мұғалім алдын – ала оларды болжап, әрекеттерін
ескеріп, ... ... ... онда ... ұйымдастыру әлде қайда
жеңіл болары сөзсіз.
Анализ және синтез. Информатика ... ... бен ... өзіндік ерекшеліктері бар. Олардың айқын көрінетін тұстары:
есептің қойылысын талдау (анализ), қолдағы бар ... ... ... ... ... ... синтездеу. Кейде анализдің
мақсаты қатенің себебін анықтау болуы мүмкін. Бұдан программаның ... ... ... ал ... ... ... ... өзгертеді. Егер қатені іздеу программаны тасымалдау (трассировка)
жолымен ЭЕМ-дегі ... ... ... онда бұл ... түрі-
«өрескел талдау»- жіктеу болады. Егер қате ЭЕМ –де ... ... онда бұл ... ... ... ... іздеудің мәні алгоритмнің
фактіден алшақтаған мезетін іздеу болып табылады.
Күрделі синтезге мысал ретінде оқушылардың ... ... ... ойша ... болып есептеледі. Оған мысал ретінде электрондық
кестені (ЭК) алуға болады.
Салыстыру мен топтау. Бір біріне жақын ... ... ... мәні бар: ... ... мен көбейту, МАТ-дегі «үшін»
және «әзір» командалары. Бұл ұғымның мағынасын меңгерудің міндетті ... ... ... «цсб үшін І бастап 1 дейін N» командасынан кейін
«цс» сөзінің ... ... ... ... ... онда ... бұл командалардың айырмашылықтары мен ... ... ... және ... ... » туралы информация
береді. Тағы бір өрескел қате «цб егер » ... ... ... ... ... ... ормандалмағанын көрсетеді.
Салыстыру өте тиімді дидактикалық тәсіл. Салыстырудың көмегімен жаңа
ұғымдарды енгізіп, бекітуге ... ... ... одан ... ... қажет. Мысалы, алдымен әртүрлі құрама командалар
туралы әңгіме етпей тұрып, ... үш ... ... болады:
сызықтық, тармақталған және қайталанатын алгоритмдер. Сызықтық алгоритм деп
әрбір команда тек бір рет ... ... ... деп ... ... рет ... ... алгоритм деп бернеше
командананың тек біреуі ғана орындалатын ... ... Бұл ... ... ... ... Тек ... шартының ұғымы мен
таңдау кейінге қалдырылған. Ол бір команда неше рет ... ... ... ... ... ... сұрақтарға жауап беру барысында
түсіндіріледі.
Топтау (классификациясы) ойлау әрекеті ... ... ... ... ... ... білімді бекітуге байланысты
кездеседі. Мысалы, ... ... ... ... ... есте ... қиын, ал оларды ұқсастық және айырмашылық ... ... ... ... ... ... топтай білу іскерлігі дамыған ойлау
әрекетінің белгісі.
Жалпылау, индукция және дедукция. Жалпылаудың айқын ... ... жеке ... ... ... ... көшу бола
алады. Жалпы ... ... ... дедукция болып табылады. Мұны
математикалық индукция деп түсінбеу қажет, ол толық емес ... ... ... өн ... және ... аса маңызды әрекет.
Енді мысалмен түсіндірейік.
Инжинер практикке 60 санының бөлінгіштігін табу тапсырылады. ... ... ... болды: 60 саны 2-ге бөлінеді. 3-ке де бөлінеді. 4-
ке, 5-ке және 6-ға да ... ... 60 саны ... ... ... ... ... Ал, 60 саны 7-ге бөлінбейді. Бұл компьютердің ақауы
дейді. Бұл әдетті толық емес индукция.
Енді компьютерге ... ... ... ... рет ... ... ... жұмысты бастады. Оқушы оңға бағыттаушы клавишын басты.
Курсор оңға бір орын ... Ал, енді ... оңға ... ... не ... деп ... оқушылардың 99%-і ойланбастан
бір мәнді жауап береді. «Курсор оңға ... ... ... экранның оң
жақ шетінде болған жағдайын ... ... ... ... жүргізілетін факультативтік курстарды өткізу
әдістемесі
Мектепте компьютерлердің пайда болуы ... ... тыс ... көп ... ... ... жүргізілетін қосымша
сабақтар оқушылардың жеке қабілетін дамытуға ... ... Ол ... мынадай міндеттер қояды:
а) информатиканы және оның ... ... ... деген
қызығушылығын туғызып, дамыту;
б) ғылыми зерттеу сипатындағы дағдыны қалыптастыру;
в) информатика мен ... ... ... ... ... мамандық алуға дайындығын қамтамасыз ету;
г) оқушылардың бос уақыты мен демалысын ұйымдастыру.
Мектеп оқушыларымен информатика пәні ... ... ... ... ... ... ... үйірме, факультативтік курстар,
экскурсия, олимпиядалар түрінде болуы мүмкін. ... ... ... ... тән ... ... де болады. оларға компьютерлік
клубтар, жас программалаушылардың сырттай ... және ... ... тыс ... курстар) жұмыстармен ұштасатын ... ... де ... ... ... мен ... тереңдетіп оқытатын
сыныптар мен мектептер, мектеп ... оқу - ... ... ... да ... ... ... сай, мектептердің есептегіш техника кабинеттерінің
негізінде пәнаралық факультативтік курстардың жасалып, іске ... ... ... ... балалардың «техникалық
шығармашылығын» дамытады деген үлкен мәнге ие болып отыр.
Факуьтативтік сабақтың мақсаты:
- Информатика ... ... ... ... басқа пәндер бойынша
алынған теориялық білім, іскерлік пен дағдыларды ... ... ... ... ... ... ... дайындықты қамтуы
тиіс.
Факультативтік сабаққа:
- ЭЕТ-ны кеңінен ... ... ... 75%-ін ... ... ... ... қарастыру;
- Барынша өзбетінше, оқушының танымдық іс-әрекетін өзінің басқаруы және
оқушы санының аз болуы тән.
Жалпы білім беретін орта мектепте ... ... ... беру
стандартының жасалып, оқу процесіне енгізілуі факультативтік курстардың
дамуына ... ... ... ... курсы бойынша жүргізілетін үйірме жұмыстарын жүргізу
әдістемесі
Информатикадан ұйымдастырылатын үйірме - мектеп оқушыларымен жүргізілетін
кластан тыс жұмыстардың ең көп ... ... ... ... техника
кабинетінің бар болуы – үйірме жұмысын ұйымдастырудың алғы ... ... ... ұйымдастыру үшін ЭЕМ –ның болуы қажет.
Информатикадан жүргізілетін үйірмені мектептерде, оқушылар сарайында,
оқу- өндірістік ... ... ... ... ... жоғарғы оқу орындарының кафедраларында ұйымдастыруға
болады. Үйірмені компьютермен ... ... ... ойын ... ... ... жүргізілетін үйірме жұмыстары ... ... орта және ... ... оқушыларын өте қызықтырады. ... ... ... компьютерлік ойындарға деген қызығушылығы
негізінде ұйымдастырмау керектігін есте ... ... Орта ... ... жалпы жүйесіне сай ... ... ... мектеп оқушыларының дайындық деңгейіне қарай оқу
тапсырмаларының жиынтығын, сонымен бірге осы ... ... ... ... ...... ... міндет болып
табылады.
Мектептің оқу жоспарына «Информатика және есептегіш техника
негіздерінің» жаңа пән ... ... ... ... ... өткізу әдісі мен мазмұнын жасау үлкен маңызды
мәселе болған. Алғашқы кездері ЭЕМ-ң ... ... ... ... ... факультативтік курстардың
программалары құрылады.
2.5. Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру әдістемесі
Мұғалімнің басты ... ... ... ... ... ... оқытудың жаңа технологиялары оқушылардың білім
сапасын арттыруға және ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Оқушылардың
өздігінен оқуға үйрену, ... ... ... ... ... алған білімін практикада қолдана білуі олардың оқу бағдарламасын
қаншалықты меңгергенін көрсетеді.
Оқушылардың өзіндік жұмысын ... ... ... ... ... ... блок схемасын сыз
1.
2. y =(ax3+2)/(at2-d) формуласы бойынша х-тің кез ... мәні үшін ... ... алгоритмнің блок – схемасын құру қажет.
3.
х

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ШЖБМ-ге арналған оқу-әдістемелік және басқа оқыту құралдарына сипаттама7 бет
Астықтың зиянкестермен зақымдалуы. Лас қоспалар мен күресу жолдары.3 бет
Ағылшын тілі сабағында сурет көрнекілігін қолдану арқылы оқушының сөйлеу іскерлігін дамыту44 бет
Ағылшын тілі сабақтарында ойын әдісі арқылы оқушылардың коммуникативті біліктілігін дамыту22 бет
Балалар қабілетін ертегі арқылы дамыту7 бет
Бастауыш мектептің математика сабақтарында ұлттық және дидактикалық мазмұнды ойын есептерін қолдану арқылы оқушылардың ой-өрісін дамыту27 бет
Бастауыш сынып математикасын оқытуда оқушымен жеке дара жұмыс30 бет
Дүниетану сабағында АКТ қамтудың тиімділігі33 бет
Жаңа технологияны ағылшын тілі сабағында қолдану6 бет
Математика сабағында экономикалық білім беру4 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь