ATM over ADSL технологиясы

Жоспар
Кіріспе
1. Желі технологиясынын негізі
2. Желінің құрылуының логикалык үлгісі
3. DSL технологиясын сындарлы талдау
4. ATM over ADSL технологиясының артықшылығы мен кемшіліктері
5. ATM over ADSL қызметін ұйымдастыру қағидалары
6. ATM over ADSL технолгиясының деректерді тарату әдістері
7. Желіге АТМ анализаторларын қосу әдістері
8. Қатынас құру желісінің өткізу қабілетінің есептелінуі
9. ATM over ADSL сызығының мүмкін болатын жылдамдығын есептеу
10. Қорытынды
11. Пайдаланылган әдебиеттер
Кіріспе

Цифрлы байланыс желілерінде цифрлы жалғау жүйелерін (ЦЖЖ) пайдаланып уш түрлі жалғау әдістері қолданылады.
Арналарды жалғау. Бұл әдіс телефон желісінде пайдаланылады, бұл жалғау әдісі сөйлесу кезінде абоненттер арналарды толық иемденеді де, сөйлесу накты уакыт өлшемінде өтеді, байланыс жолының пайдалану тиімділігі төмен.
Хабар жалғау. Дерек көлемі және жеткізу уакыты шектелмейді, сондыктан жолданатын дерек әрбір жалғау жүйесінде уакытша сақталады. Жолданатын ха-бардың басында қабылдаушы құрылғының мекенжайы және желімен тарату ба-ғыты көрсетіледі, соңында бұрмаланудан қорғайтын блокпен қамтмасыз етіледі. Қабылданған хабарда қателер кезіксе, қабылдаушы оны қайталап беруді талап етеді. Бұл әдіспен байланыс жолы тиімді пайдаланады.
Десте жалғау. Десте дегеніміз өлшемі бірнеше байттан жүздеген килобайтка дейін болатын деректің пайдаланушыға бөлінбей жеткізілетін бөлігі. Таратылатын хабар жалғау жүйесінде қысқа дестелерге бөлінеді, әрбір дестеде мекен-жайы және реттік саны (нөмірі) керсетіледі, жалғаушы жүйе босаған арнамен бағыттаушы кестесін пайдаланып тиісті торапка бағыттайды, кабылдаушы нүктеде дестелер реттік санымен пайдаланушынын құрылғысына беріледі.
Десте жалғаушы (коммутациялаушы) желілерде дерек дестесін жолдаудың екі түрлі механизмі колданылады - дейтаграммалық және виртуалды арналармен жолдау.
Дейтаграмма жалғыз дестеден түратын дерек. Дейтаграмманың ерекшелігі алдын - ала жалғауды кажет етпейді. Торапқа келіп түскен дейтаграмманы енді кай торапқа жіберу керектігін дестенің басында керсетілген мекен-жайына байланысты әр торап өзіндегі бағыттау кесте бойынша шешеді және бір-біріне байланыссыз таратылып, жеке-жеке өңделеді.
Дейтаграмма әдісі график өндеуде қолайлы болғанымен, көлемді желілерде
дестенін басында корсетілген толық мекенжайы бойынша дестені бір тораптан
екінші торапка жолдауда шешім кабылдау үшін өте үлкен бағыттаушы кестесі
және десте басында ұзын мекен-жай аймағын пайдалануды кажет ететіндіктен
дестенің желідегі жылдамдығы айтарлықтай төмендейеді,
Пайдаланған әдебиеттер тізімі

В.Ю. Бабков, М.А. Вознюк, В.И. Дмитриев. Системы мобильной связи / Спб ГУТ. – СПб, 2009. – 331с.
• В.О.Тихвинский. Сети подвижной связи третьего поколения. Экономические и технические аспекты развития в России. – М.: Радио и связь, 2005. – 312с.
• Использование радиочастотного спектра и развитие в России сетей подвижной связи 3-го поколения / Под ред. Ю.Б. Зубарева, М.А. Быховского. Серия изданий «Связь и бизнес». М., МЦНТИ; ООО «Мобильные коммуникации», 2004.
• Тихвинский В.О. Экономический анализ проблем высвобождения РЧС для развития сетей подвижной связи второго и третьего поколений // Мобильные системы. 2005. № 4.
• Карташевский В.Г. и др. Сети подвижной связи. - М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2001.
• Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Д.Е. Зимина. - М.: Радио и связь, 2009.
• Максим Букин. Все про ваш мобильный телефон. Книга 4:— Москва, Майор, 2004 г.- 176 с.
• Максим Букин. Все про ваш мобильный телефон. Книга 5:— Санкт-Петербург, Майор, 2005 г.- 176 с.
• В. Н. Максименко, В. В. Афанасьев, Н. В. Волков. Защита информации в сетях сотовой подвижной связи. Санкт-Петербург, Горячая Линия - Телеком, 2007 г.- 360 с.
• Качество услуг мобильной связи. Оценка, контроль и управление: В. Ю. Бабков, П. В. Полынцев, В. И. Устюжанин. Санкт-Петербург, Горячая Линия - Телеком, 2005 г.- 160 с.
• Джек Маккалоу. Секреты беспроводных технологий. Москва, НТ Пресс, 2009 г.- 408 с.
• Н. Н. Баранов, И. И. Климовский, А. В. Петраков. Сотовая связь. Общечеловеческие проблемы:. Санкт-Петербург, РадиоСофт, 2010 г.- 152 с.
• Электронные системы связи в корпоративных группах: У. Томаси - Москва, Техносфера, 2007 г.- 1360 с.
• Берлин А.Н.Сотовые системы связи. БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2009
• Семенов Ю.А.Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных.БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2009
• Семенов Ю.А.Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации в INTERNET :БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007
• Беллами Дж/Под ред. А.Н. Берлина, Ю.Н. Чернышева.Цифровая телефония М.: Эко-Трендз, 2004
• Бараш Л.WiMAX как технология универсального широкополосного беспроводного доступа. Беспроводная технология Ultra Wide Band
• Галлагер Р.Теория информации и надежная связь.М.: Советское радио, 1974
• Григорьев В.А., Лагутенко Ю.А., Распаев Ю.А.Сети и системы радиодоступа.М.: Эко-Трендз, 2005
• Громаков Ю.А.Организация физических и логических каналов в стандарте GSM .Электросвязь. № 10. 2002. С. 9–12
• Damnjanovic A., Vanghi V., Vojcic B. cdma2000 System for Mobile Communications.The 3G Wireless Evolution Communication Engineering and Emerging Technologies Series Published by Prentice Hall, 2004
        
        Жоспар
Кіріспе
* Желі технологиясынын негізі
* Желінің құрылуының логикалык үлгісі
* DSL технологиясын сындарлы талдау
* ATM over ADSL технологиясының ... мен ... ATM over ADSL ... ... ... ATM over ADSL ... ... тарату әдістері
* Желіге АТМ анализаторларын қосу әдістері
* Қатынас құру желісінің өткізу қабілетінің есептелінуі
* ATM over ADSL сызығының мүмкін болатын ... ... ... ... ... байланыс желілерінде цифрлы жалғау жүйелерін (ЦЖЖ) пайдаланып уш түрлі жалғау әдістері қолданылады.
Арналарды жалғау. Бұл әдіс ... ... ... бұл жалғау әдісі сөйлесу кезінде абоненттер арналарды толық иемденеді де, сөйлесу накты уакыт өлшемінде өтеді, байланыс жолының пайдалану тиімділігі төмен.
Хабар ... ... ... және ... ... шектелмейді, сондыктан жолданатын дерек әрбір жалғау жүйесінде уакытша сақталады. Жолданатын ха-бардың басында қабылдаушы құрылғының мекенжайы және ... ... ... ... соңында бұрмаланудан қорғайтын блокпен қамтмасыз етіледі. Қабылданған хабарда қателер кезіксе, қабылдаушы оны қайталап беруді талап етеді. Бұл ... ... жолы ... ... ... Десте дегеніміз өлшемі бірнеше байттан жүздеген килобайтка дейін болатын деректің пайдаланушыға бөлінбей жеткізілетін бөлігі. Таратылатын хабар жалғау жүйесінде қысқа дестелерге ... ... ... ... және реттік саны (нөмірі) керсетіледі, жалғаушы жүйе босаған арнамен бағыттаушы кестесін пайдаланып ... ... ... кабылдаушы нүктеде дестелер реттік санымен пайдаланушынын құрылғысына беріледі.
Десте жалғаушы (коммутациялаушы) желілерде дерек дестесін жолдаудың екі түрлі ... ... - ... және ... ... жолдау.
Дейтаграмма жалғыз дестеден түратын дерек. Дейтаграмманың ерекшелігі алдын - ала жалғауды кажет етпейді. Торапқа ... ... ... енді кай ... жіберу керектігін дестенің басында керсетілген мекен-жайына байланысты әр торап өзіндегі бағыттау кесте ... ... және ... ... ... ... өңделеді.
Дейтаграмма әдісі график өндеуде қолайлы болғанымен, көлемді желілердедестенін басында корсетілген толық мекенжайы бойынша дестені бір тораптанекінші торапка жолдауда ... ... үшін өте ... ... ... ... басында ұзын мекен-жай аймағын пайдалануды кажет ететіндіктендестенің желідегі ... ... ... Желі ... ... ... күрделігі және компьютерлер мен саналуан телекоммуникация техникаларын шығаратын өндірістер мен пайдаланушылардың көбейуы акпаратпен алмасу ережелерін, тәртібін және ... ... бір ... ... ... ... ... Бұл бағыттағы ізденістің нәтижесінде 1980 жылдардың бас кезінде Халықаралык стандарттау ұйымы (ISО - international standard orqanization) ашык ... ... ... (OSI - Ореn system ... ... үлгісін ұсынды, 1.1 сурет.
Бұл үсыныс барлык елден құптау тауып, ... күні ... ... ... концептуалдык, терминологиялык және әлістемелік негізі болып саналады.
Ашык жүйенін өзара әрекеттесуінің үлгісне сәйкес (АЖӨӘҮ) апараттык жүйелердің обьекттерінің өзара әрекеттесуінің барлык мәселесін ... ... үшін ... қызметтері жеті деңгейге бөлінген. Әрбір деңгей өзіне жүктелген белгілі логикалық кызмсттерді шешеді және өзінен жоғары ... ... ... бір ... ... ... етеді. Қолданбалы деңгей (Аррlісаtion layer - АL).
Пайдаланушылардын қолданбалы процесстеріне ақпараттык жүйенің қоры мен сервисін пайдалануға мүмкіншілік тудыру. Бұлар ... ... және ... ... ... жұмысын басқару. Бұл денгейдің басты міндеті пайдаланушыларды қолайлы интерфейспен қамтамасыз ету. Бұл деңгейде дайындалатын хабар. Таратылатын хабар екі бөліктен ... ... ... ... ... бөлігі таратылатын хабардың мағыналы бөлігі ал екін-шісі оның ... ... ... ... ... аты және ... ... ұсыну деңгейі (Presentation Lауеr - РL) . Қолданбалы деңгейден келіп ... ... ... ... ... ... жүйеде прайдаланатын қалыпқа (форматка) келтіру. Қабылдаған кезде кері ... (өзі ... ... ... ... ... құрылғыларының бір - бірімен акпаратпен алмасуын қамтамасыз ету үшін, бұл деңгейде әрбір биттің мағынасы маңызды болады. Деректі қалыпқа келтіру символдардың ... ... бит және байт ... ... ... ... ... (қастықпен басқа біреудің пайдаланбауы үшін) файлдын құрылымы мен ... ... ... сығу ... және сығылып келген деректерді жазу (декомпрессиялау).
Сеанстык деңгей (Session Lауеr - ... ... ... мен аяқталу (қалыпты және апаттык жағдайларда) уакытың және алмасу тәртібін ... ... шығу үшін ... аты мен ... ... ... ... пайдалануға күкығын (рұқсатын) барын тексеріп, байланысты активті жағдайда ұстау ережесін аныктайды. Сеанстың ... ... ... тексеру үшін синхрондау нүктесі деген үғым пайдаланады. Келісілген белгілі уакыт аралығында әр станция өз ... ... ... ... Егер ... белпленген уакыт аралығында ешкандай хабар келмесе бұл станциямен жұмыс токтатылады.
Сурет 1.1. Ашық жүйенің ... ... ... ... (транспорттык) деңгей.
Деректі тиімді және сенімді таратуды камтамасыз етеді. Тасымалдаушы деңгейдің кызметін почтаның кызметімен салыстыруға болады. Сіз ... ... ... ... ... бұл хат ... ... деп ойламайсыз, бұл поштаның жүмысы. Дәл осы сыяқты сеанстық ... ... ... ... және ... ... жеткізу керек екенін көрсеткеннен кейін, онын көрсетілген мекенжайға жеткен не жетпегенін ғана тексереді. Деректі көрсетілген мекен-жайға жеткізу ... ... ... өзі ... ... мекен-жайды көбінесе Порт (Роrt) немссе Сокет (Sосket) деп атайды.
Деректі тиімді және сенімді таратуды камтамасыз етеді. Тасымалдаушы ... ... ... ... ... ... Сіз ... хатынызды почта жәшігіне салғанда, бұл хат калай жетеді деп ойламайсыз, бұл поштаның ... Дәл осы ... ... ... ... деңгейге қайда және кімге деректі жеткізу керек екенін көрсеткеннен кейін, онын көрсетілген мекенжайға жеткен не жетпегенін ғана ... ... ... ... ... мәселесін тасымалдаушы деңгейдін өзі шешеді. Соңғы мекен-жайды көбінесе Порт (Роrt) немссе Сокет (Sосket) деп атайды.
Желілік ... ... ... ... ... бір - ... байланыстыру. Желілік деңгейге таратылған деректерді желінің бір құрылғысынан екінші құрылғысана бағыттау және ретрансляциялау міндеттері жүктелелі. OSI үлгісі желінің әр жүйесін ... ... ... ... ... ... және ретрансляциялаушы аралық жүйе деп бөледі. Желілік деңгей жабдықтары кадрлы өңдеп жоғарғы деңгейге ... ... ... ... ... OSI ... барлық жеті деңгейін, ал аралык деңгей тек ретрансляциялау қызметін орындап төменгі екі деңгейді пайдаланады. Күрделі желілердің екі ... ... ... кез келген уакытта бірнеше дерекетердің байланысымен орындалуы мүмкін.
Арналық деңгей.
Жүйелерді жалғау, жалғауды ажырату және бір жүйе мен ... жүйе ... ... ... ... қамтамасыз ету. Арналык деңгейге жүктелетін негізгі міндеттер жоғарғы деңгейден келіп түскен дерек ағымын физикалык деңгеймен тарату үшін белгілі бір ережемен ... кадр ... ... кадрды физикалық деңгейде (арнада) мүмкін болатын бұрмаланудан корғау, синхрондау және ... ... мен ... ... өзара байланысын баскару.
Физикалык дедгейден келіп түскен кадрлардың бұрмаланғаның мүмкін болғанша түзетіп жоғарғы (желілік) деңгейге ретімен сапалы дерек жеткізу.
Физикалык деңгей .
Физикалық ... ... ... талшык, эфир) арқылы бит ағындарын таратуды қамтамасыз етеді. Физикалык деңгейдің негізгі ... бит ... ... ... ... ... сигнал) тарату және қабылдау.
Желілер технологиясының стандарттарының көпшілігі ашық жүйелердің өзара әрекеттесуінің (OSI) үлгісіне ... ... және ... ... мен ... көрсету құжаттарында ХСҮ (Халықаралық Стандарт-тау Үйымы) (180) қабылдаған терминдерді қолданған.
Интерфейс - ... ... ... ... программалардың немесе физикалык құрылғының өзара әрекеттесуін камтамасыз ету үшін қалыптастырылған ережелер жиынтығы. Жалпы ... ... ... ... ... ... және олардың мәндерімен анықталатын екі құрылғының немесе ортаның ортак шекарасы. Мысалы, екі программаның немесе ... ... ... ... ... ... ... деп атайды. OSI үлгісі бір жүйенің іргелес деңгейлері интерфейс қызметін аткарады. OSI үлгісінің n - ші деңгейі ... ... ал (n+1) - ші ... ... ... ... ... ретінде қарастырылады. Бұл қызмет жыйынтығы n - ші және (n+1) - ші ... ... ... ... және онымен алмасу тәсілдерін (алгоритмін) аныктап деңгейлер арасында абстракты интерфейс құрайды.
2. Желінің құрылуының логикалык үлгісі
Кезкелген желі технологиясының кұрылымы негізгі және ... желі деп ... ... желіге жалғаушы түйіні және желі тораптарының байланыс ... ал ... ... ... және ... ... жолдары жатады. Телекоммуникация желілерінің осылайша құрылуын тек топологиясының ғана емес ашық жүйенің өзара әректтесушін эталондық моделінің тұрғасынанда қарастыруға ... 1.3. ... ... ... ... ... ... жүйе (АЖ) қолданбалы процесс (ҚП), терминалдық жабдықтарды (ТЖ) және аякты (ақырғы) транспорттық стансаны (АТС) ... ... ... (ТЖ) ашық ... ... ... эталондык моделінін үш деңгейін (колданбалы, ұсынушы және сеанстык), ал аяқты транспорттық станса (АТС) төрт денгейін (физикалық, арналық, желілік және транспорттық) ... желі ... ... ... ... төрт ... орындайды. Олар 1.3 - суретте көрсетілген физикалык деңгейдің модулі (ФДМ), арналык деңгейдің ... ... ... ... ... (ЖДМ) және тасымалдаушы деңгейдің модулі (ТДМ). Бұл жерде терминімен деңгейдің активті элементтерімен (объекттермен) қоса ... ашық ... ... ... ... ... өтетін процедураларын атаймыз.
Негізгі желіде, акпараттык бірлік үшінші деңгейден жоғары көтерілмей-тіндіктен, ашык ... ... ... эталондық моделінің тек үш деңгейін пайдаланады. Кез келген ... ... ... оның ... ... ... байланыссыз ФДМ, АДМ және ЖДМ үш модуль болады. Егер физикалық және ... ... ... ... ... ... жолының құрамында болса, желілік деңгейдің модулін жекшеленген (ЖДМЖ) және топтық (ЖДМт) модульден екі бөлікке бөліп қарастыруға болады. Жекешеленген ... ... ... (ЖДМЖ) физикалык және арналык деңгейлердің модульдеріне сәйкес әрбір абоненттік немесе байланыс жолына ... ... ... ... ... ... ... бір өзі барлык ЖДМЖ- лерді біріктіреді. ЖДМЖ - де дестелердің форматын тексеру, ... ... ... ... ... ... ... модельдерімен және аяқты транспорттық стансаның сәйкес желілік деңгейдің модульдерімен (ЖДМ) әрекеттесіп десте ағынын басқару сияқты кызметтер орындалады. ЖДМт - де ... ... ... ... ... ... ... сақтау, деректерде архивтеу қызметтері орындалады. Бұдан түйіндейтініміз, әрбір абоненттік немесе байланыс жолы үш деңгейлік бағыттаушымен тораптың ішінде ... ... ... ... ... ... деңгейде өзара әрекеттесуі тек кана ЖДМт аркылы өтеді. Екінші көңіл аударатын аяқты тасымалдаушы стансаның (АТС) тасымалдаушы ... ... ... ТДМ тек АТС ... ғана бар және ... АТС - тің өзі сыяқты ТДМ - мен әрекеттеседі. ... ... ... жолданылатын бағытты толық қамтыйды (егер альтернативті бағыт болса оны да ... Бұл ... () ... өткенін тексеруді камтамасыз етеді.
3. DSL технологиясын сындарлы талдау
DSL технологиялары пайдаланушыларды жоғары жылдамдықта деректер тарату ... ... DSL ... ... ... ... тарату жылдамдығын қамтамасыздандырады, бірақ, кез-келген жағдайда бұл жылдамдық ең шапшаң деген аналогтық модемнің жылдамдығынан неғұрлым ... DSL ... өз ... ... ... желісін қолданатынына қарамастан, сізге қарапайым телефон байланысын қолдануыңызға мүмкіндік береді. Сізге DSL технологиясын қолдана ... ... ... тура ... ала ... қаламын деп мазасызданудың қажеттігі болмайды, немесе қарапайым телефон қоңырауы үшін сізге алдымен Интернет ... шығу ... ... DSL ... ... ... ... тұрады. Байланыс әрқашанда орнатылып тұрады және сізге қашан қосылу керек болған сайын ... ... ... ... ... ... тұру қажеттігі болмайды. Сізге желіден өмірлік маңызды ақпарат алып жатқан кезде желіде кездейсоқ ... ... қалу ... мазасызданбасаңыз да болады. Электронды жәшікті сіз тексергіңіз келген кезде емес, келіп ... ... ... ... айтқанда, желі әрқашанда да жұмыс істейді, ал сіз әрқашанда да желіде боласыз.
Көп салалы аумақ ... әрі өте ... ... ... мұнда міндетті түрде ішкі локалды желі орнатылған. Бұл желі ғимараттың ішіндегі қолданушылар арасында байланыс орнатады. Ал ATM over ... ... осы ішкі ... ... ... кіру ... қамтамасыздандырамыз. Арине бұл ғимаратта сондай басқа да жаңа Интернетке қосылу түрлерін қолданады. Бірақ негізгі әрі ... жолы ... ... over ADSL ... ... Оның ... ... телефон желісін пайдалану мүмкіндігі де үлкен орын алады.
Ішкі желіні интернетке ATM/SDH технология over ADSL арқылы ... ... ... ... 1.4. ... ... қосу сұлбасы
1.4 суретте көрсетілгендей байланысты ұйымдастыруға бізге жиіліктік бөлгіш (POTS Spliter) және ... ... ... ATM over ADSL ... ... ... ... 1.5-суретте көрсетілген. Сплитер түрі телефон кабелінің орналасқанына тәуелді. Егер бірінші телефон мен ... ... ... ... ... орнату мүмкіндігі бар болса, онда сплиттер керек болады, ал ондай мүмкіндік болмаса микрофильтрлер керек болады. Олар әрбір телефонға бөлек ... ... ... ... тек ... желі ... ... қатар ішкі телефон желісін де орнатуға болады.
ATM over ADSL сплиттер дыбыстық сигнал жиілігін (0,3-3,4 КГц) ATM over ADSL-модемдер қолданатын ... (26 ... ... ... ... ... мен ... аппараттарының бір-біріне әсері болмайды және олардың бір уақытта жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
Cурет 1.5. TD-811, TD -841 ATM/SDH over ADSL 2 ... ... ... ... бар, ... ... ... пайдаланушыларға арналған, қалғандары жоғары жылдамдықты ағындардың транзиттік таралуына арналған. Олардың ... ... ... ATM over ... ұқсас. Мұндай технологиялардың жалпы атауы xDSL.
ATM over ADSL технологиясы абоненттік қатынас құру желісіне кеңінен енгізуге бөгет болатын көптеген ұсақ жетіспеушіліктерге ие. ATM over ADSL ... ... бұл ... ... ... ... байыпты түрде күйіне келтіруді қажет етеді (ереже бойынша, компанияның техникалық қызметшісінің қатысуымен - желі операторының), ... ... ... ... ... ... ... келтіретін ATM over ADSL технологиясының жаңа үлгісі шыққаны туралы хабарламаның ... көп ... жоқ. Оны ... ATM over ADSL (UATM over ADSL), немесе DSL Lite деп ... Шыны ... бұл ... ... ... ATM/SDH технология over ADSL - ға қарағанда ... ... ... ... таралады (3,5 км ұзындықта абоненттік желінің жылдамдығы абоненке қарай - 1,5 Мбит/с, кері қарай - 384 кбит/с; 5,5 км ұзындықтағы ... желі ... ... 640 ... жылдамдықта қамтамасыздандырылады, және 196 кбит/с - кері ... ... бұл ... орнату оңай; сонымен қатар, олардың құрамында жиілік бөлгіш болады, сондықтан оны жеке ... ... жоқ. UATM over ... қарапайым модем сияқты телефон розеткасына қосу жеткілікті.
Кесте 1.1
Ақпаратты ... ... ... ... жылдамдықтары
Қабылдау арнасы
Тарату арнасы
Қашықтық
8,160 Мбит/с
1,216 Мбит/с
1,8 км
7,872 Мбит/с
1,088 Мбит/с
2,7 км
3,648 Мбит/с
864 ... ... ... ... ... ... ... км
960 Кбит/с
416 Кбит/с
4,9 км
576 Кбит/с
320 Кбит/с
5,2 км
320 Кбит/с
224 ... ... ... ... км
Қазіргі уақытта келесідей құрылғылар қолданылады:
* Ішкі PCI-модемдері
* USB интерфейсті ... ... Ethernet ... ... ... Ethernet ... сыртқы маршрутизаторлар (роутерлер)
* Іштей свитч орнатылған және WiFi қосылу нүктелеріне ие сыртқы маршрутизаторлар
* Жұмыс үшін ... ... ... қорғаныс-өрт қауіпсіздік сигналдауын пайдаланатын Anrex ATM over ADSL маршрутизаторлары
ATM over ADSL модемдерін қосу үшін ... тек USB 2 ... ... ... ... кей ... ... бұл порттарға ие емес, сондықтан арнайы карталарды қолданады. Ол ... ... ... 1.7. ... ... арналған ATM over ADSL карта
Сурет 1.9. ATOMIC 25+ адаптері
Сурет 1.10. AVIDIA концентраторы
Техникалық және эксплуатациалық қиындықтар
Қазіргі ATM over ADSL ... ... ... басқа, көп жерлерді талап етеді және айтарлықтай қуатты шығындайды. Осылай, ATM over ADSL модемдерінің көпшілігі активті күйде 5-тен 8 ... ... қуат ... пайдаланады. Стансаларда орнатылған модемдер, әрбір байланысқа бір платадан (карталар) талап етеді. ATM over ADSL технологиясы коммутациялық стансаларға қолданылатындай болуы ... ... қуат ... ... және порттардың тығыздылығын арттыру аса қажет.
Байланыс желілерінің ақпараттық қамтамасыз етуі
Аналогты жүйеден цифрлық жүйеге өту процесіне көп уақыт кетті. Бірақ ... мен ... ... ... ... ... көп ... цифрлыққа өткізіп, оны дамытып келеміз. ХХІ ғасыр ақпарттық ғасыр болғандықтан бұл саланың дамуы өте қарқынды түрде жүріп отыр. Интернет ... ... саны ... өте ... байланыстың сапалы түріне көшу қарқынды жүріп жатыр.
Қазіргі уақыттағы ATM/SDH технология over ADSL Интернетке қосылу жүйесінің тарифтік бағасын қарастырайық:
Кесте 2.1
ATM over ADSL ... ... ... кіру ... ... ... тенге
Интернет желісіне қосылу қызметін ұсынғандағы портқа қосылу
Бөлінген жол бойынша
52 976,0
ATM/SDH over ADSL бойынша
14 128,8
Қызмет түрі
Төлем көлемі, тенге
Кіретін/шығатын ақпарат көлемі
Айлық ... 10 ... ... ... ... үшін ... ақы
Айлық төлем бойынша қолданылатын трафик, Гбайт
Трафикті есептеу тариф жоспары
0.5
7 566,7
164,2
1
14 341,6
155,6
2
27 118,6
147,1
3
38 362,2
138,7
4
48 100,6
130,5
6
70 159,0
126,9
8
90 919,4
123,3
12
125 123,0
113,1
16
161 ... ... ғана ... DSL ... ... уақытта кең қолданыс тауып, нарықты баршалықты жаулап алып жатыр. ATM over ADSL ... да даму ... өз ... ие ... Айтар болсақ, ақпарат таратудың жылдамдығы өсті және бұл үшін төленетін ақы ... ... ATM over ADSL ... жаңа ... ... болуы мен басқа жүйелермен интеграциялану процесі қарқынды жүріп жатыр.
АҚ жалпы кеңжолақты Интернет қолданушыларының саны 2008 жылға 660 мың ... ... 2007 ... ... бұл ... ... ... Осы статистикалардың мағынасы кеңжолақты Интернет қолданушыларының күрт өсіп келе жатқанын ... және бұл тек АҚ ғана ... ... Тағы ... ... ATM/SDH технология over ADSL технологиясы бойынша көрсететін қызметін пайдаланатын тұтынушылар саны бар.
АҚ 2009 жылғы DWDM технологиясының ендіруіне қатысты және ... ... ... жүйесінің өткізу қабілеттілігінің артуына қатысты компания этап бойынша өткізу жылдамдығы 2 Мбит/сек болатын цифрлық арналардың ... беру ... ... ... орай 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап Интернет қолданушылардың айлық төлем ақысы көлеміндегі трафиктің өсуі іске ... ... бәрі ... ... санын артырумен қатар, жаңа мүмкіндіктерге жол ашады.
Қазіргі уақытта ATM over ADSL, ATM over ADSL2, ATM over ADSL2+, ATM over ADSL2++, UATM over ADSL ... ... ... ... ... ... ... түрде 1.3-кестеде келтірілген.
Кесте 2.2
ATM over ADSL стандарттарының ақпаратты қабылдау/тарату жылдамдықтары
ATM over ADSL стандарттарының ... ... ... over ... over ADSL2
ATM over ADSL2+
ATM over ADSL2++
Абонентке (downstream), Мбит/с
8
12
24
48
Абоненттен (upstream), Мбит/с
0.832
1
2
3
Осы ... ... ... ... да ... ... ATM over ADSL технологиясының кемшіліктерін жою мақсатында оны бұрын қолданылып келген және жаңадан шыққан жүйелермен үйлестіру мүмкіндігі де қарастырылуда. Жаңа ... мен ATM over ADSL ... жаңа ... ... ... 2.3
ATM over ADSL технологиясының даму барысындағы өзгерістері
Стандарт
Технологияның аталуы
Абонентке
жылдамдық
Абоненттен
жылдамдық
ANSI T1.413-1998 Issue ... over ... ... ... G.992.1
ATM over ADSL (G.DMT)
8 Мбит/с
1.0 Мбит/с
ITU G.992.2
ATM over ADSL Lite (G.Lite)
1.5 Мбит/с
0.5 Мбит/с
ITU G.992.3/4
ATM over ... ... ... ... Annex J
ATM over ADSL2
12 Мбит/с
3.5 Мбит/с
ITU G.992.3/4 Annex L
RE-ATM over ADSL2
5 Мбит/с
0.8 Мбит/с
ITU G.992.5
ATM over ADSL2+
24 Мбит/с
1.0 ... G.992.5 Annex ... over ... ... ... G.992.5 Annex M
ATM over ADSL2+
24 Мбит/с
3.5 Мбит/с
Интернеттің дамуымен қатар оның көрсететін қызметтері де ұлғайып жатыр. Жаңадан шыққан қызмет түрі IPTV ... ... ... жүйе әлі қоғамға толыққанды енген жоқ, бірақ даму барысында нарықтағы өз ... ... ... орай ... ... ... жаңа талаптар қойылып отыр. Олардың жоғары жылдамдықты болуы телекөрсетілімнің сапасына ... ... ... Бұл ... үшін DSL ... ... ... кіру мәселесі өз рөлін атқарады. Жоғары жылдамдық, жоғары деңгейдегі сапалы байланыс IPTV үшін бірден бір шешім болуы ... ... ... ... ... ATM/SDH технология over ADSL технологиясы үшін қолдануға келесідей сипатамаларға ие болуы керек:
Біріншілік параметрлер:
* Шлейф кедергісі - 1500 Ом ... ... ... ... - 40 мОм кем емес
* Шлейф сыйымдылығы - 300 нФ артық емес
* Сыйымдылықтық асимметрия - 10 нФ ... ... ... 5 % артық емес
* . Байланыс желілерінің құрылымын әзірлеу
ATM over ADSL телефон желісінің есулі қоссымын, жоғары ... ... ... ... ... технология болып табылады. ATM over ADSL желісі, телефон кәбілінің әрбір есулі қоссымының аяғына қосылған ATM over ADSL-дің екі ... ... ... ... үш ... арна ... - деректер тасымалдаудың "төмендейтін" ағыны, деректер таратудың "жоғарылайтын" ағыны және қарапайым телефон байланысының арнасы (POTS) (сурет 2.1 қара.). ... ... ... ... бөлгіштер-сплиттерлер көмегімен ерекшелінеді.
Сурет 2.2. Үш ақпараттық арнаның ... - ... ... ... ... ... ... "жоғарылайтын" ағыны және қарапайым телефон байланысының арнасы (POTS)
Тек осы әдіспен ATM over ADSL ... бір ... ... ... ... ... бейнесигнал тасымалдауды және факс жіберуді қамтамасыз етуі мүмкін. Технология қарапайым ... ... үшін ... бір ... жолағын резервтеуді (немесе POTS - Plain Old Telephone Service) қарастырады.
Сурет 2.3. "Жоғарылайтын" және ... ... ... ATM over ADSL негізгі артықшылықтарының бірі, телефон кәбілінің мыс сымының ең қарапайым ... ... ... ... ... Сонымен қатар, қымбат тұратын және коммутациялық жабдықты модернизациялауда көп уақыт алмайды.
* ATM over ADSL жоғары жылдамдықты ... ... ... ... табылады, бірақ қаншалықты жоғары жылдамдықты? ATM over ADSL атауындағы "А" әрпіне қарасақ, "asymmetric" (асимметриялық), содан қарап, деректер тасымалдау, бір ... ... ... ... орындалады деп қорытынды жасауға болады. Сондықтан, деректер тасымалдаудың екі жылдамдығын қарастыруға тура ... ... ағын ... ... ... тасымалдануы) және "жоғарылайтын" ағын (деректердің пайдаланушыдан желіге тасымалдануы).
* Деректер таратудың жылдамдығына әсер ететін фактор болып, абоненттік желінің күйі мен ... ... ... ... ... қайтарудың болуы) болып саналады. Желідегі сигналдың сөнуі, желі ұзындығының ұзаруы мен сигнал жиілігінің ұлғаюы кезінде артады, және сым ... ... ... Факт ... ATM over ADSL үшін функционалдық шек болып, ТПП0,5 сымы 0,5 мм жуан, ... 3,5-5,5 км ... желі ... Нақты уақытта ATM over ADSL деректердің "төмендейтін" ағынын 1,5 ... 8 ... ... жылдамдықта, және "жоғарылайтын" ағынын 640 Кбит/с-тен 1 Мбит/с-қа дейінгі жылдамдықта қамтамасыз етеді.
* Алайда, пайда болған ATM over ADSL 2+ стандарты 1,5 км ... ... ... ... ... ... 25 ... дейінгі жылдамдыққа арттыруға мүмкіндік береді.
* ATM over ADSL технологиясымен қамтамасыздандырылатын деректер ағынының жылдамдығын бағалау үшін, оны ... ... ... ... қол жетерлік жылдамдықпен салыстыру аса қажет.
* Аналогтық модемдер 14,4-тан 56 Кбит/с-қа ... ... ... ... ... ISDN 64 ... ... жылдамдықта арнаға деректер таратуды қамтамасыз етеді (әдетте, пайдаланушылар, жалпы 128 ... ... екі ... қатынас құра алады,). DSL-дің әртүрлі технологиялары пайдаланушыға 128 Кбит/с (IDSL), 768 Кбит/с (HDSL), ... ағын 1,5 - 8 ... және ... ағын 640 - 1000 ... (ATM over ADSL), ... ағын 13 - 52 ... және "жоғарылайтын" ағын 1,5 - 2,3 Мбит/с (VDSL) жылдамдықта ... ... ... ... ATM over ADSL технологиясын пайдалану кезінде, магистралдық желінің көмегімен байланысатын соңғылық пайдаланушыға, желінің өткізу ... ... және ... ... ... ... екі ... көрсетілген. Бірақ бұл сандар шегі болып саналмайды. Алдағы жылдары "төмендейтін" ағын жылдамдығының 52 Мбит/с-қа дейін, ал ... ... 2 ... - қа дейін өсуі мүмкін.
* Енді Интернетке немесе ЖЕЖ-не қосылу үшін, телефон нөмірін терудің қажеті жоқ. ATM over ADSL ... ... ... ... ... ... желісін қолданып жасайды.
* ATM over ADSL модемін орнатып болған соң, пайдаланушы тұрақты орнатылған байланыста болады. Жоғары жылдамдықты деректер ... ... ... ... ... ... ... сәтте жұмысқа дайын болады. Желінің өткізу қабілеті пайдаланушыға тұтасымен тиесілі.
* Өткізу қабілетін барлық ... ... ... жіберетін (деректердің таралу жылдамдығына айтарлықтай әсер етеді) ... ... ... ATM over ADSL ... желіні тек бір пайдаланушының қолдануын қарастырады.
* ATM over ADSL ... желі ... ... ... мүмкіндік береді. Қарапайым телефон байланысында телефон желісінің шамамен жүзден бір ... ... ... ATM over ADSL ... бұл ... қалпына келтіреді және жоғары жылдамдықты деректер тарату үшін 99% өткізу қабілетін қолданады. ... ... ... ... ... әртүрлі жолақтары қолданылады. Телефон байланысы үшін (дауыстық) ... ... ... ... ең төмен аймағы (шамамен 4 кГц) қолданылады, ал ... ... ... жоғары жылдамдықты деректер таратуға қолданылады.
* Берілген жүйенің көпфункциялылығы оның пайдасына ең соңғы аргумент емес. Сол сияқты әртүрлі функциялардың жұмысы үшін ... ... ... ... қабілетінің әртүрлі жиіліктік арналары бөлінген. ATM over ADSL біруақытта деректер тарату мен телефон бойынша шақыруларға ... ... ... ... ... ... желісінде отырып немесе корпоративті ЖЕЖ (жергілікті есептеу желісі) желісінен деректер қабылдай отырып, бір уақытта телефон бойынша хабарласуға және ... ... және ... ... ... ATM over ADSL ... ... тәртібінде сапалы бейнесигнал тарату аса қажет аймақтарға, тұтасымен жаңа ... ... ... ... бейнеконференция ұйымдары, арақашықтықта білім алу және сұраныс бойынша бейне ... ATM over ADSL ... ... өз ... ... ... жылдамдығы ең жылдам аналогтық модемнің жылдамдығынан (56 Кбит/с) 100 есеге артық қызметтерін орнатуға мүмкіндік береді.
* ATM over ADSL технологиясы телекоммуникациялық ... ... мен ... арасында ақпарат алмасуды қамтамасыз ету үшін, жеке меншік қорғаныс арнасын орнатуға мүмкіндік береді.
4,5,6,7. ATM over ADSL ... ... ... over ADSL ... ... 2.4) ATM over ADSL ... көмегімен және DSL Access Module деп аталынатын ATM over ADSL ... ... ... Іс ... ... DSLAM Ethernet 10Base-T портымен негізделінеді. Бұл қатынас құру түйіндерінде қарапайым шоғырлауыштарды, коммутаторлары мен бағдарғылауыштарды қолдануға мүмкіндік береді.
Өндірушілер қатары DSLAM - ды АТМ ... ... ... ол ... ... ... ... тікелей қосуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, өндірушілер қатары пайдаланушылар модемін жасауда, ол ... ... ATM over ADSL ... ұсынады, бірақ бағдарламалық қамтама үшін АТМ бейімдеуіші болып табылады.
Сурет 2.4. ATM over ADSL ... ... over ADSL ... мен DSLAM ... аймақта үш ағын функцияналынады: абонентке жоғарыжылдамдықты ағын, қосбағытты қызметтік және стандартты диапазондағы сөйлеу арнасы, арна жиілігі (0,3-3,4 ... ... (POTS ... ... ... ... және оны қарапайым телефон аппаратына бағыттайды. Мұндай сұлба телефонмен сөйлесу мен деректер тасымалдауды бір мезетте ... және ATM over ADSL ... ... ... ... да ... байланысын қолдануға мүмкіндік береді.
Конструктивті түрде, телефондық бөлгіш өзімен бірге жиілік сүзгісін ұсынады, ол ATM over ADSL модеміне ... ... ... ... өз ... жеке ... болуы да мүмкін.
Шеннон теоремасына сәйкес, модемнің көмегімен 33,6 Кбит/с тен жоғары жылдамдыққа жету мүмкін емес. ATM over ADSL ... ... ... ... арна ... ... диапазонында таралады. Бұл дегеніміз телефон стансасына орнатылған сүзгілер 4 кГц жоғары жиілікті алып тастайды, сондықтан аймақты-таралынған желілерге ... ... ... ... құру жабдығын (коммутатор немесе бағдарғылауыш) орнату қажет.
Абонентке ... ... 1,5 тен 6,1 ... жылдамдықта іске асады, қызметші арнаның жылдамдығы 15 тен 640 ... ты ... ... арна ... ... төмен жылдамдықты арналарға бөлінеді.
ATM over ADSL модемімен ұсынылатын жылдамдықтар, T1, E1 сандық арналарының жылдамдықтарынан қысқа болады.
Минималды конфигурацияда ... 1,5 ... 2,0 ... ... жүргізіледі. Қағида бойынша, бүгінгі күні 8 Мбит/с жылдамдықпен деректер тасымалдайтын құрылғы бар, алайда, стандартта мұндай жылдамдық ... over ... ... ... сандық сигналды процессор негізіндегі құрылғыны (ССП немесе DSP) ... ... 2.5). ... ... желінің барлық өткізу қабілеті екі бөлікке бөлінеді. Бірінші бөлік дауысты таратуға арналған және 0,3-3,4 КГц диапазонында табылады. Дерек ... ... ... ... 4 Кгц тен 1 Мгц ке дейінгі аралықта. Көптеген желілердің физикалық параметрлері 1 МГц тен ... ... ... ... ... ... ... барлық телефон желілері емес, сондықтан деректер тасымалдау жылдамдығын азайту үшін, өткізу қабілетін азайтуға тура келеді.
Сурет 2.5. ATM over ADSL модемінің ... ... ... ... ... ... үшін екі әдіс қолданылады: арналарды жиілікпен бөлу әдісі және оның компенсациясының әдісі.
Сурет 2.6. Телефон ... ... ... ... ... бөлу ... бөлу ... мәні мынада, әрбіреуіне ағыннан өзінің жиілігінің өткізу қабілеті бөлінеді. Жоғары жылдамдықты ағын бір немесе одан көп төмен ... ... ... Бұл ... ... ... ... модуляции" (DMT) арқылы жүзеге асады.
Сурет 2.7. ATM over ADSL-дің абоненттік линиясы
Желіге АТМ анализаторларын қосу әдістері
Бұл ИКМ, PDH және SDH ... ... а, г и е) ... ... ... және ... мен арна өшірілуінен (схемы б, в и д) тұратын имитация режиміндегі өлшеу технологиялары туралы біраздан бері белгілі бөлімшелерден ... ... ... ... ... ... арналған параллельді жоғары омдық қосылу режимінде де жүзеге аса алады.
Қарастырылған схемалардан басқасы UNI (2 Мбит/с) кіру ... ... ... ... қосылғанда, ал қабылдау порты NNI (155 Мбит/с) желілік интерфейсіне қосылғанда және керісінше комбинирлік шешімге кездесуі мүмкін. Ондай схемалар SDH ... ... ... болып келеді.
Сурет 2.10. АТМ талдауларды желіге қосу
АТМ коммутаторларының жұмыс анализі
Коммутаторнлардың жұмыс анализі ... ... ... тесттерді кіргізеді:
- коммутатормен қосылған ұстау анализі;
- жүктеменің максималды жіберу анализі;
- әртүрлі шарттарда коммутаторлардың трафиктік ... ... іске ... аса ... ... ... ... аумақ ішіндегі заманауи байланыс ортасы ретінде де ... Ол ... ... ... ... көрсетілетін қызмет түрінің бәріне дерлік мұқият көңіл бөледі.
Сурет 2.13 ATM over ADSL технологиясы арқылы Интернет желісіне шығудың корпоративті ... ... ... ... байланысты, берілген жобаны іске асыру, ақпаратты тасымалдау және ... ... ... көрсетілетін қызметінің көлемін ұлғайту және қызмет көрсету ... ... яғни ... ... ... отырып-ақ, шалғай арақашықтықта жолдастарымен хабарласу (бейнеконференция байланысы арқылы), басқосуларға шақыруына, ақпарат алмасуына мүмкіндік береді.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... желіге қатынас құру арналарының өткізу қабілетіне жетіспеушілік байқалатындай жағдайға әкелді. Корпоративті деңгейде бұл мәселе біртіндеп шешілгенімен (деректер таратудың жоғары жылдамдықты ... ... алу ... ... және орта ... бұл ... бар.
Бүгінгі күнге соңғылық пайдаланушыларды, жекеменшік желілермен және ортақ қолданыстағы желілермен байланыстырудың ... ... ... аналогты телефон желілері бойынша санды ақпарат таратуды ... ... ... модемдерді және құрылғыларды қолдану арқылы қатынас құру ... ... ... ... жылдамдығы үлкен емес, максималды жылдамдық 56 Кбит/с-ты құрайды. Әзірше Интернетке қатынас құру үшін осы да жетеді, алайда, парақтардың ... ... ... ... электрондық жәшіктермен және құжаттармен қанығуы жақын уақыттарда, тағы да, ... ... ... ... ... ... сұрақ туындатады.
Қорытынды
Дипломдық жұмыста ATM over ADSL технологиясының дамуы мен ... ... ... ... қарастырылды. Сондай-ақ, ATM over ADSL технологиясы арқылы Интернетке қатынас құрудағы ATM over ADSL қызметін ұйымдастыру қағидалары мен деректер тарату әдістері ... ... ... ... ішіндегі қатынас құру желісімен қамтамасыздандыруды іске асырудың жобасы қарастырылды. ... ... ... ... ... "Алкатель" компаниясының ATM over ADSL жабдықтары сипатталынды (ASAM қатынас құру мультиплексоры және қажеткер жабдығы). ATM over ADSL жабдығының негізінде Шымкент ... ... ... ... арнасының өткізу қабілеттілігі есептелінді.
Жұмыстың иерархиялық талдау әдісімен (ИТӘ) жүргізілген ... ... ... Онда ... құру ... ... үшін ... және эксплуатациялық шығындардың есебі жүргізілді.
Өмір тіршілік қауіпсіздігі сұрақтары бойынша: оператордың еңбек етуіне қалыпты жағдай жасау, табиғи және жасанды жарықтандыру.
Осыған орай, ... құру ... ... жасалынды:
* Желілік сәулет;
* Жабдықтардың комплектациясы.
Жүргізілген өткізу қабілетінің есебі, берілген қатынас құру желісінің сапалы жұмыс атқаратынын растады.
Дипломдық жобаны орындауда ... ... ... таңдалынды және артықшылықтарын көрсетті.
Күрделі және эксплуатациялық шығындар, операторға тариф саясатын ... ... ... тез ... ... және ... көруге мүмкіндік беред
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
В.Ю. Бабков, М.А. Вознюк, В.И. ... ... ... связи / Спб ГУТ. - СПб, 2009. - 331с.
 В.О.Тихвинский. Сети подвижной связи третьего ... ... и ... аспекты развития в России. - М.: ... и ... 2005. - ... ... ... ... и развитие в России сетей подвижной связи 3-го поколения / Под ред. Ю.Б. ... М.А. ... ... ... . М., ... ООО , 2004.
 Тихвинский В.О. Экономический анализ проблем высвобождения РЧС для развития сетей подвижной связи второго и третьего поколений // ... ... 2005. № ... ... В.Г. и др. Сети ... связи. - М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2001.
 Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Д.Е. ... - М.: ... и ... ... ... Букин. Все про ваш мобильный телефон. Книга 4: -- Москва, Майор, 2004 г.- 176 ... ... ... Все про ваш мобильный телефон. Книга 5: -- Санкт-Петербург, Майор, 2005 г.- 176 ... В. Н. ... В. В. ... Н. В. ... ... ... в ... сотовой подвижной связи. Санкт-Петербург, Горячая Линия - Телеком, 2007 г.- 360 с.
 Качество услуг мобильной связи. Оценка, ... и ... В. Ю. ... П. В. ... В. И. Устюжанин. Санкт-Петербург, Горячая Линия - Телеком, 2005 г.- 160 ... Джек ... ... ... ... Москва, НТ Пресс, 2009 г.- 408 с.
 Н. Н. Баранов, И. И. Климовский, А. В. ... ... ... ... проблемы:. Санкт-Петербург, РадиоСофт, 2010 г.- 152 с.
 Электронные ... ... в ... ... У. ... - ... ... 2007 г.- 1360 с.
 Берлин А.Н.Сотовые системы связи. БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ... ... ... ... телекоммуникационных сетей. Часть 1. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных.БИНОМ. Лаборатория ... ... ... ... - ... 2009
 Семенов Ю.А.Алгоритмы телекоммуникационных сетей. Часть 2. Протоколы и ... ... в INTERNET ... ... ... Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007
 Беллами Дж/Под ред. А.Н. ... Ю.Н. ... ... М.: ... ... Бараш Л.WiMAX как технология универсального широкополосного беспроводного доступа. ... ... Ultra Wide ... ... ... ... и ... связь.М.: Советское радио, 1974
 Григорьев В.А., Лагутенко Ю.А., ... ... и ... ... ... 2005
 Громаков Ю.А.Организация физических и логических каналов в стандарте GSM ... № 10. 2002. С. 9 - ... ... A., Vanghi V., Vojcic B. cdma2000 System for Mobile Communications.The 3G Wireless Evolution Communication Engineering and Emerging ... Series ... by Prentice Hall, 2004

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ADSL технологиясын Алматы каласында автоматизациялау53 бет
DLS және ISDN технологиялары13 бет
RADSL технологиясы6 бет
«Қазақтелеком» АҚ филиалы – Алматы ОТД Еңбекшіқазақ аудандық телекоммуникация торабы8 бет
Ақша – несие саясатының түрлері19 бет
MS DOS операциялық жүйелерімен жұмыс модульдері26 бет
Активтер, міндеттемелер және меншікті капитал22 бет
Валюталық операциялар есебі29 бет
Дебиторлармен және кредиторлармен операциялардың бухгалтерлік есебін ұйымдастыру35 бет
Көмекші бағдарламалар24 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь