“Мырзакент” мақта корпорациясында салық міндеттемелерінің есебі және аудиті

Мазмұны

Кіріспе

1 тарау. Қазақстан Республикасының салық саясаты және салық жүйесі
1.1 Қазақстан Республикасының салық кодексі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Қазақстан Республикасының салық саясаты және жүйесі ... ... ... ... ...
1.3 “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 тарау. “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің салық есебін жетілдіру және аудиті

2.1 Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті аудитеу тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Ќорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Пайдаланѓан єдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе.

Жалпы бухгалтерлік кєсіпорынѓа оныњ ќаржылыќ жаѓдайын жоспарлау, баѓалау, баќылау жєне талдау секілді функцияларды орындауы ќажет. Сонымен ќатар бухгалтерлік есеп кєсіпорынныњ активтері менміндеттемелері,капиталы жєне µндірілген µнімдерімен олардыњ сатылѓандыѓы туралы аќпараттарды жинаќтап кµрсетеді. Тек ќана бухгалтерлік есеп арќылы кєсіпорынныњ табыстары мен шыѓыстарын жєне шаруашылыќ ќызметініњ соњѓы ќаржылыќ нєтижелерін аныќтауѓа болады.
Мєселеніњ ќойылуы – “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке кіретін шаруашылыќта егістік кµлемін кµбейтудіњ жєне маќта µнімділігі мен µндірілген µнімніњ кµлемін арттыру жоспарларын жасау. Сонымен ќатар ќазіргі талапќа жауап беретін соњѓы ‰лгідегі техникалыќ ќ±рал-жабдыќтармен жараќтандыру. Кєсіпорынныњ экономикалыќ жаѓдайын т±раќтандыру.
Кєсіпорынныњ міндеті – халыќтан маќта талшыѓын жинау, ќабылдау,яѓни сатып алу,келісілген баѓамен наќты аќшасын беру.
Халыќты ж±мыспен ќамтамасыз ету, ж±мысшылардыњ айлыќ жалаќыларын уаќытылы кешіктірмей беру, таѓы басќа да ж±мысшылардыњжаѓдайын жасау.
Кєсіпорынныњ маќсаты – жиналѓан маќта талшыѓын µњдеу-µндіру,сату, пайда табу жєне тиімділігін арттыру-асыру,дамыту,таѓы басќа ж±мыстардыњ д±рыс ж‰ргізілуін кµздейуі.
Экономиканыњ барлыќ саласында кєсіпорындардыњ иелері мен ењбек ±жымдары шикізат пен материалдарды ±ќыпты ж±мсауѓа, µндіріс ќалдыќтарын азайтуѓа, ысырапты жоюѓа,бєсекеге жарамды µнімдерін µндіруге , оныњ сапасын кµтеруге,µзіндік ќ±нын тµмендетуге,ќоршаѓан ортаны саќтауѓа м‰дделі.
Кєсіпорынныњ сыртќы экономикалыќ байланыстарын жандандыру ‰шін оныњ ењ алдымен зањдылыќ базасын тиісті єлемдік ‰лгілерге келтіруді талап етеді жєне µндірілген µнімніњ сапасын єлемдік стандартќа сай етуі тиіс.
Экономика саласындаѓы мамандар,яѓни соныњ ішінде,бірінші кезекте, бухгалтерия ќызметкерлері есепке алудыњ жєне есеп берудіњ барлыќ ж‰йесін жаќсы білулері,оларды оњтайластыруды ќарастыру ќажет. Ењ бастысы кєсіпорынныњ негізгі жєне айналым ќорларын пайдалану бойынша В.К. Радостовецтіњ “Кєсіпорындаѓы бухгалтерлік есеп” оќулыѓын пайдаланылды.
Сонымен ќатар Жауапкершілігі шектеулі серіктестік жарѓысы бойынша жалпы т‰сініктемелер Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініњ жалпы жєне ерекше бµлімдерінде кењінен кµрсетілген. Бірќатар мєліметтер К.Ш Д‰йсебаев. Э.Т.Тµлегенов жєне Ж.Г. Ж±маѓалиевалардыњ “Кєсіпорынныњ ќаржылыќ жаѓдайын талдау”оќулыѓынан алынса негізгі жєне айналым ќорларыныњ тиімділігі туралы мєліметтер Ќ.К.Кеулімжаев, З.Н.Єжібаева, жєне Н.А.Ќ±дайбергеновтердіњ “Бухгалтерлік есеп принциптері”оќулыѓы пайдаланылды.
Меніњ таќырым: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік негізі жєне айналым ќорларын пайдаланудыњ тиімділігін арттыру жолдары.
1-бµлімде Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ќ±рылуы жєне ќызметтері кµрсетілген, онда Ќазаќстан Республикасыныњ Жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы т‰сінік, кєсіпорынныњ жарѓысы, ќ±рылуы, ќ±ќыќтары жєне маќсаты мен міндеттері сонымен ќатар бухгалтерлік есепті ж‰ргізу стандарттары кењінен ќарастырылады.
2-бµлімде “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ шаруашылыќ, ќаржылыќ жаѓдайын талдау. Ќарастырылѓан мєселелер “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ќаржылыќ м‰мкіндіктері, негізгі жєне айналым ќорларыныњ есебін ж‰ргізу жєне оларды пайдалану жолдары терењірек зерттеліп ќосымша пікірлер ќойылды.
3- бµлім негізінен “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ негізі жєне айналым ќорлар есебін басќаруды тиімді ±йымдастыруѓа баѓытталѓан.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. 26.12.95ж. № 2732-ші “Бухгалтерлік есеп жайлы” Заңды күші бар. ҚР Президентінің қаулысы- “Нормативтік актілер” №1, 1996ж
2. Бас счеттар жоспары
3. “Бухгалтерлік есеп стандарттары және оны әдістемелік нұсқаулар” Алматы-1999 ҚР. Қаржы министрлігі- Бух есеп және аудит әдістемесінің Департаменті
4. Библиотека бухгалтера и предпринимателя № 17-18(83-84), 1997 ж қырқүйек
5. “Бухгалтерлік есеп және аудит” №2, 2000ж. Ғылыми- практикалық журнал.
6. Бухгалтер бюлетені. №1 (106), №2 (107) 2000ж. Қаңтар, №6 (111), №7(112) 2000. ақпан, №24 1997ж
7. Дүйсембаев К.Ш. “Анализ финансового положение предприятия” 1998г. уч. пособие, Алматы “Экономика”
8. Дүйсембаев К.Ш. “Аудит и анализ финансовый отчетности” Егемен Қазақстан 1998ж. 11 наурыз
9. Қаржы - Қаражат 2000ж. №1-2 және 1999ж. №2
10. ҚР-ның Президентінің “Салықтар мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер жайлы” Заңды күші бар Қаулысы
11. 1С: Предприятия 7.7. ІІ бөлімі –фирма “1С: предприятия
12. Радостовец В.В., Шмидт О.И. “Бух учет на предприятиях” Алматы-97 НАК “Центраудит”
13. Радостовец В.К. “Финансовый и управленческий учет на предприятиях” Алматы –97 НАК “Центраудит”
14. Радостовец В.К. “Финансовый и управленческий учет на предприятиях” Алматы –97 НАК “Центраудит”
15. “Организация финансового учета” под редакцией В. К. Радостовеца
16. Скала В.И. Белкин А.И. “Сборник бухгалтерских проводок” учебное пособие
17. Толпаков Ж.С. “Учет основных средств”
18. Тасмағанбетов Т.А. “Қаржы есебі” Алматы - 98, ИД “LEM”
19. Белкин А.И., Скала Н.В. “Сборник бухгалтерских проводок”, Алматы –1999, ИД “LEM”
20. Русакова Е.А., Ибрагимов Н.А. “Учет основных средств”, москва –1990, “Финансы и статистика”
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Фининсовый анализ. Москва –1995г
22. Баканов М.И. Шеремет А.д. Теория анализа хозяйственной деятельности. Москва –1987г.
23. Радостовец В.К., Шмидт О.И. “Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп” Алматы., 2000ж
24. А.А. Сәтмырзаев Б.Е. Укашев., Аудит теориясы., Алматы-2000ж Республикалық баспа кабинеті.
25. М.Байдаулетов С.М. Байдаулетов “Аудит” Алматы “Қазақ университеті”2004ж
        
        Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
“ Экономика ” кафедрасы
Таќырыбы: ... ... ... ... ... және ... тарау. Қазақстан Республикасының салық саясаты және ... ... ... Республикасының салық кодексі----------------------------------
--
2. Қазақстан Республикасының салық саясаты және жүйесі-------------------
3. ... ... ... ... ... жағдайын талдау ------------------------------------------------
--------
2 тарау. “Мырзакент корпорациясы” Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
салық есебін жетілдіру және аудиті
1. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... бухгалтерлік кєсіпорынѓа оныњ ќаржылыќ жаѓдайын жоспарлау,
баѓалау, баќылау жєне талдау секілді функцияларды ... ... ... ... есеп ... ... ... µндірілген µнімдерімен олардыњ сатылѓандыѓы туралы аќпараттарды
жинаќтап ... Тек ќана ... есеп ... кєсіпорынныњ
табыстары мен шыѓыстарын жєне ... ... ... ... ... ... ќойылуы – “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестікке
кіретін шаруашылыќта егістік кµлемін кµбейтудіњ жєне маќта µнімділігі ... ... ... ... жоспарларын жасау. Сонымен ќатар ќазіргі
талапќа жауап беретін ... ... ... ќ±рал-жабдыќтармен
жараќтандыру. Кєсіпорынныњ экономикалыќ жаѓдайын т±раќтандыру.
Кєсіпорынныњ міндеті – халыќтан маќта ... ... ... алу,келісілген баѓамен наќты аќшасын беру.
Халыќты ж±мыспен ... ету, ... ... ... ... ... таѓы ... да ж±мысшылардыњжаѓдайын жасау.
Кєсіпорынныњ маќсаты – жиналѓан ... ... ... табу жєне ... арттыру-асыру,дамыту,таѓы басќа ж±мыстардыњ
д±рыс ж‰ргізілуін кµздейуі.
Экономиканыњ барлыќ саласында кєсіпорындардыњ иелері мен ... ... пен ... ... ... ... ... ысырапты жоюѓа,бєсекеге жарамды µнімдерін µндіруге , оныњ сапасын
кµтеруге,µзіндік ќ±нын тµмендетуге,ќоршаѓан ортаны саќтауѓа ... ... ... ... жандандыру ‰шін оныњ ењ
алдымен зањдылыќ базасын тиісті єлемдік ‰лгілерге ... ... ... ... ... ... ... стандартќа сай етуі тиіс.
Экономика саласындаѓы ... ... ... кезекте,
бухгалтерия ќызметкерлері есепке алудыњ жєне есеп берудіњ барлыќ ж‰йесін
жаќсы ... ... ... ... Ењ ... негізгі жєне айналым ќорларын пайдалану ... ... ... ... есеп” оќулыѓын пайдаланылды.
Сонымен ќатар Жауапкершілігі шектеулі ... ... ... жалпы
т‰сініктемелер Ќазаќстан Республикасы Азаматтыќ кодексініњ жалпы жєне
ерекше бµлімдерінде кењінен кµрсетілген. Бірќатар ... К.Ш ... жєне Ж.Г. ... ... ... ... алынса негізгі жєне айналым ќорларыныњ
тиімділігі ... ... ... ... ... “Бухгалтерлік есеп принциптері”оќулыѓы
пайдаланылды.
Меніњ ... ... ... ... ... жєне ... пайдаланудыњ тиімділігін арттыру жолдары.
1-бµлімде Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ќ±рылуы жєне ќызметтері
кµрсетілген, онда ... ... ... шектеулі
серіктестік туралы т‰сінік, кєсіпорынныњ жарѓысы, ќ±рылуы, ќ±ќыќтары жєне
маќсаты мен ... ... ... ... ... ... ... ќарастырылады.
2-бµлімде “НИМЭКС” Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіњ ... ... ... ... мєселелер “НИМЭКС” Жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктіњ ќаржылыќ ... ... жєне ... ... ... жєне ... ... жолдары терењірек зерттеліп
ќосымша пікірлер ќойылды.
3- бµлім негізінен “НИМЭКС” Жауапкершілігі ... ... ... ... ... есебін басќаруды тиімді ±йымдастыруѓа баѓытталѓан. Онда
кєсіпорынныњ негізгі жєне айналым ... ... ... жолдары
кµрсетіліп болашаќта кєсіпорынныњ ауќымын кењейтудіњ бірнеше жолдарын ашып
кµрсеттім.
1 тарау. ... ... ... саясаты және салық жүйесі
1.1. Қазақстан Республикасының салық кодексі.
Салықтар мемлекеттің пайда болуымен қалыптасады және ... етіп ... ... ... ... ... елдердің қай-
қайсысында болмасын мемлекеттік ... яғни ... ... ... ... арқылы құралатындығы белгілі. Демек, әлеуметтік экономикалық
дамуға әр кез дем беріп, қан жүгіртіп отыратын бюджеттің ... ... ... салық төлеушілердің маңызы мен рөлі өте үлкен.
Жалпы алғашқы салықтардың пайда болуының уақытын анықтау мүмкін ... ... ... ... ... ең ... ... пайда болған.
Алғашқы қауымдастықтың өзінде, қоршаған ортаның қатаң ... ... ... ... ... ... сонымен қатар ашаршылық
жағдайына азық-түлік қоғамдық запастарын ... үшін ... ... ... ... ... айтуға болады, салықтардың алғашқы пайда болуына
қоғамның осы ... ... да ... қанағаттандырылуының ұжымдық
тұтынуы болды. Байлар өздерін байыту үшін кедейлерден салықтарды ұстайтынын
ұмытпау керек, бұл түрде ұзақ ... бойы ... бұны ... ... ... Тек XV-X ... ... қана, ғалымдар ақшалай қатынастар
жүйесін, сонымен қатар мемлекеттің ... ... ... ... ... ... маңыздылығының алғашқы әрекеттері
пайда болды. Салықтар қоғамның өнімнің бір ... ... ... мемлекеттік бюджеттің кіріс жағының негізгі қайнар көзі ... ... келе ... дәстүрдің бірі. Және бұл дәстүрді нарықтық
экономика жағдайында, нарықтық емес экономика жағдайында да ... ... ... мен ... ... ... ... айырмас бір
бөлігі ретінде қарауға болады. Салықтардың даму ... ... ... ... ең ... пайда болуы мемлекет пен қоғамның әр
түрін кластарға ... ... ... болды. Салық салудың қалыпты
теориясының негіздерінің пайда болу ... көне ... ... жатпайды. XVII
ғасырға дейін салықтар жайлы барлық көзқарастар кездейсоқ сипатта болды,
яғни ғылымдардың ... ... ... ... ... ... теориялық негіздері тек ғылым ретінде XVII ғасырдан бастап
қана қалыптасты және оның ... ... ... ... Адам Смит
болды. Қазіргі мемлекеттердің көптеген жақтары ежелгі ... ... ... ... ең ... табыс көзі жер салығы болды. Оның ... жер ... ... ... бір ... құрады.
ХІІ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында адам қоғамында ірі қалалар үлкен
рөл атқара бастады. Сол ірі ... ... ... ... ... ... ... жылдардағы салықтық түсімдер барлық
табыстардың 60%-тін қамтамасыз етті. Ал ... ... ... ... ғимараттың алымдарын қосатын болсақ, онда ол барлық табыстың 70-75%-
ін құрайды. Тікелей салықтар барлық ... 57%-ін ... ... ... ең ... ... ... салынатын салық
болды. Дамыған мемлекеттерде капиталға және меншікке салық салу келесі
салық топтары арқылы ... ... жеке ... ... ... сыйға салық салынатын, капитал өсімін салықтың нақтылай түрлеріне
салынатын салық.
Салықтар мемлекеттік кіріс көзі. ... ... ... ... салу мен ... ... алу ... табылады. Салықтар тек
мемлекеттік табыстардың негізгі көздерінің бірі ғана емес, қоғамдық өмірдің
барлық сферасына - ... ... ... ... ... ... әсер ететін экономикалық басқару жүйесінің әдісі
болып табылады. Салықты ... ... ... оның ... ... ... ... Міндетті алымдар ретіндегі мемлекетпен алынатын
салықтар өте ерте пайда ... ең ... ... ... ... жиі ... яғни талапты
беруді жатқызуға болады. Мойсейдің кітабында былай жазылған: жердегі ... және ... ... ... ... ... ... жатады. Осы
себептен табыстан салықтың ... ... 10% ... ... алынатын салықтың түрін зиялылар делесі пайда болады. Салық
салу ... ... ... ... ... ... ... анық. Ежелгі Римде бейбітшілік уақытта салықтар болмады, бірақ
әскери ... ... ... ... салықтар енгізілді.
Испанияда орта ғасырларда «аль-кабала» деп аталатын атпен белгілі
барлық табысқа 10%-тік ... ... ... салықтарын төлегісі
келмеген тұрғындардың елден ... ... ... ... және бүтіндей аудандардың қаңырап қараусыз бос қалуына алып
келді. Осы уақытта ... ... ... патриотизмге баулыды. Испан
корольдігінің ұлы Армадосының кемелері Англия жағасына жақындағанда тұманды
Альбиона тұрғындарының Испандық салық жүйесінің ... ... ... ... кейін, өзінің патшасына көмектесу үшін ақша ... Осы ... ... жеңіске жетті. Англия мен оның солтүстік а
мерикалық колонияларының арасындағы ... үшін ... ... ... ... ... ... табысынан 10% мөлшерінде
салық төлеуге міндетті болған. Егер салық - өнім ... ... алым ... ... ... ... орывс княздарының өздері алым
салық жинап, ордаға ... ... ... Орда ... ұлы ... келісім-шартпен анықталды. Салық салу ... ... ... ... уақыттың саясаткерлері айналысты. Сапалы
салықтар мемлекеттің ... ... ... нығаюын
қабілеттендіргенін тарих тәжірибесі көрсетілген кез-келген мемлекетте
басқару аппараттарын ... ... ... ... ... ... ... білдіре алмайды. Бірақ, салықтың артуы
арқылы жинақтар мен инвестицияларға қысым ... және ... ... инвестициялау, экономикалық өсумен байланысты көп
құралдар (сферадан) қоғамдық ресурстардың тиімді ... ... ... ... өсуі экономикалық өсуімен байланысты көп
құралдар сферадан кейін де алып келеді. Сол ауыр ... ... ... ... ... ... басқа елдердің экономикасындағы
оффшорлық компания қызметіне салуға мәжбүрлейді.
ХХ ғасырдың 70 жылдарындағы АҚШ-тағы және Батыс Еуропадағы ... мен ... ... ... құрылған экономикалық
жағдайдан шығу жолын іздеу жайлы әр жақты айтысқа алып келді.
Экономика жақтастары. ... тобы ... ... ... ... ... қосымша жұмыс орны үшін ынталандыруды құра
отырып, салықтық жүйені ... және ... ... ставкалардың
төмендеуі ретінде ілгері басты жәнебұл экономикалық өсу мен ... ... ... ... ... есебінен орны толтырылды, яғни
салық салуға жататын сол экономикалық қызметтік көлемінің ұлғаюы. 1981 жылы
АҚШ ... ... ... реттейтін және салықты төмендететін ... ... даму ... өсуі жылына 3-3,5% құрады және содан
бері ХХ ғасырдағы АҚШ тарихындағы ... ... ... даму
байқалып отыр.
Қазақстанның салық салу тарихында көптеген трагедиялық оқиғалар болды.
Ресей империясының құрамында қазақ халқынан 45 миллион десятина жер ... ... ... ... 1916 жылғы көтеріліс, 1918-1920 жылдары
кезінде Қазақстанда «Әскери ... ... ... және ... ... ... ... тарихында бейбіт тұрғындарға
толассыз зорлық-зомбылық көрсету тарихы ... ... ... ... күштеп репрессия және ашаршылық. Мемлекеттік эксперименттер
елдің экономикасын тоқыратын, миллиондаған адамдардың құрылуына себепші
болды. ... 60 ... ... мынадай үндеу тасталды: «Халық көңіліне
өнім өндірісі бойынша Американы қуып, басып ... ... ... жаңа ... салықтарды азайтып, крестьяндық шаруашылыққа
шектеу жойылды. ХХ және ХХІ ... ... ... ... ... Мемлекеттің алдында тиімді нарықтық экономиканы қалыптастыру
мәселесі тұрды. Даму факторларының маңызды ... ... ... ... Қазақстанда 1999 жылдардың басында маңызды оқиға болды: ... ... ... ... ... ... ... маңызды бір бағыттары, экономикалық өсуі қамтамасыз ету және қаржы
кризисін болдырмау бойынша ... ... ... болды. Бұл үшін
мемлекеттік бюджеттің ... ... ... ... ... күшейту және
салықтың тәртіпті нығайту қажеттілігі орындалуы керек болды. Әрине, әлемдік
кризис кенеттен болды. Қазақстан экономикасына ... ... ... ... ... ... астыққа бағаның құлауы эксперимент
түсімдерінің төмендеуіне алып ... Осы ... ... өкімет
негативті факторларды жекешелендіруден табысты ... және ... ... ... жоспарлайды. Әлеуметтік сферада
мемлекеттік шығындардың ... ... ... ... ... қажеттілігі, кризис бюджетті өзгертті, сол бойынша әйгілі
емес шараларды қабылдауға итермелейтіндігінен едәуір ... ... ... ... ... алып ... халықтың көп бөлігінің өмір
сүру деңгейі ... және ... ... қауіп төндіреді.
Мемлекеттік шығындардың үйлесімдігі әлеуметтік қажеттілікке эәне ... ... ... ... және ... ... ірі ... максималды жеңілдік беру себебінен орын алады.
Статистикалық көрсеткіштер бойынша келесі мәліметтерді білуге болады:
былтырғы жылғы бюджет жоспардан табыстар бойынша 89%, ... ... ... орындалды. Бюджетке төленетін салықтар және басқа да төлемдер бойынша
қалдықтар 1998 жылы 40%-ке өсті. Салықтық ... 90% ... ... ... ... ... ... 1999 жылдың 1 қаңтарынан
бастап «Салықтар мен ... да ... ... туралы» Қазақстан
Республикасының 1998 жылы 24 желтоқсандағы Салық ... ... мен ... өз ... ... ... есебі бойынша
Қазақстанда 90%-дық табыс ... ... (20-100 мың ... ... бар және 15 мың ... ... табатындарға осы
берілген халықтың табысынан әр ай сайын 50 миллион теңге ... ... ... ... ... ... Республикасының салық саясаты және салық жүйесі
1. Салық салу тәтібі (принціпі). Салық элементтері ... ... оның яғни ... кірісін негізінен салықтар
құрайтыны айтылады.
Салықтар – мемлекеттің заңнамалық ... жай ... ... ... түрде жинайтын алымы.
Салық салу және жинау мемлекет пайда ... бері ... ... бері салық салудың түрлі әдістері жолдары қолданылған. Әр түрлі
елде әр-түрлі салық жиналған. ... ... ... ... ... ... негіздері туралы әйгілі ағыншын экономика ғылымы Адам Смит
мынадай ... ... ... сол ... ... ... болғандықтан, қкімет
қамқорлық кқрсететін болғандықтан олар, яғни азаматтар өз табыстарына
сәйкесті ... ... ... ... өкіметі жабдықтау үшін жұмсалады.
2.Салықтың көлімі, төленетін уақыты белгіленген болу керек.
3.Салық төлеушілер үшін ... мен ... ... ... ... ... көбейген сайын, салынатын слықтың көлемі де
арта береді.
Дегенменде қазіргі салық салу тәртібі төлеушілердің табысына қарай ... ... ... деп ... ... ... ... бар:
1.Салық субьектісі (салық төлеуші) – жай тұлға не ... ... ... бойынша салық төлеуге міндетті.
2.Салық обьектісі (табыс, мүлік) –салық салынатын обьект: жалақы,
пайда, ... ... ... ... ... тағы басқа.
3.Салықтың көзі (мәнбасы) –салық алынатын табыс.
4.Салықтың көлемі (ставкасы ) –салынатын ... ... ... ... ... ... ставка-салық салынатын обьектінің көлеміне
байланысты.
Мысалы 1метр ... не ... ... не адам ... ... ... –салық алынатын обьектінің көлеміне қарай тең
дәрежеде белгіленеді.
В) регрессивтік –табыс өткен сайын орташа ... ... ... ... –табыс өскен сайын алынатын салықтың орташа көлемі
көбейеді.
Салықтың негізгі екі түрі ... ... және ... ... .
- ... салық- табыстармен мүліктрден алынады.
- Жанама салық- кеден жинағ, қосылған құн салығы және ... ... ...... ... берсе жария негізінде алынатын салық.Жай адам не заңды тұлға өз
табыстары ... ... ... да, ... ... ... ... төейді.
Шет мемлекеттердің салықтарының жекеленген түрлеріне сипаттама.
Алыс –жақын шет мемлекеттерлің салық ... әр ... ... ... ... ... ... жүйесі әкімшілік басқарудың әр ... ... ...... ... екі ... салық салуды болдырмау мақсатында осы
жағдайлар барысында ... ... ... ... ... құрылымы мен олардың қолданылу аясы, есептелу және алыну
механізмі, әр түрлі билік ... ... ... және ... ... мәселелеріне байланысты шет мемлекеттердің салық жүйелері
бір бірінен айрықшаланады. Олардыың ... ... ... ... салықтарының құрылымы мен түрлерінде, басқада салыққа қатысты
мәселелерінде ортақ ұқсас нышандарды байқауға болады.
Салықтар әртүрлі елде әр ... ... де, кей ... олардыың
алыну механизмдері ұқсас болып келеді. Салық ... ... ... ... ... ... және жеке ... табылса, салық салу
обьектісі ретінде салық төлеушінің есепті ... ... ... ... т.б. ... Салық төлеушілер өз кезегінде резидент және
бей резидент болып бөлінеді. Салық ... ... ... ... әділеттілік,
теңдік тәрізді салық салу қағидалары негізінде ... ... ... ... ... ... ... тұрақты немесе пайыз ... ... ... ... өз кезегінде пропоционалдық,
прогресивтік және регрессивтік болып жіктеледі. ... ... ... елдің фискалдық саясатын бағыттарын ескере отырып қолданылады.
Салық негізінен мынадай тәсілдер ... ... ... ... ... ... ... кезде үсталып қалады).
Ә) декларация негізінде (салық төлеушінің декларацияда көрсеткен табыстары,
шегерімдерімен жеңілдіктерін ... ... ... ... ... салық салу обьектісін тіркеу арқылы одан түсетін
табыстың нақты мөлшеріне байланыссыз алынады).
Басым көпшілік ... ... ... жеке ... салынатын салық (азаматтардың табысына салынатын салық), заңды
тұлғалардың ... ... ... ... ... ... ... ), ... ... табысына
(пайдасына) слынатын салық (корпаративтік салық) ... ... ... қосылған құнға салынатын салық, тұтыну салығы, әлеуметтік сақтандыру
қорына аударылатын жарналар, айналымға салынатын салық, мүлік салығы, ... ... ... және т.б. ... Енді осы ... ... нақтырақ тоқталып өтелік .
Жеке тұлғалардың табысына салынатын салық салудың ... ... ... ... ... ... ... ел өздерінің ерекшеліктеріне
байланысты қағйдаларды одан әрі нақтылай түседі.Ол қағйдалар мынадай:
- барлық салық ... ... және бей ... болып бөлінеді.
Резиденттікті анықтаудың басты критеріү болып жеке тұлғаның нақты бір
ел амағында алты айдан астам ... ... ... саналады. Резидент
салық төлеушілер ел ішінде және ... ... ... ... ... ... ... бей резиденттер тек ел ... ... ... ... ... төлейді яғни шектеулі ... ... ... салу ... әр ... көздерден алған барлық табыстары
негізінде жиынтық табысы анықталады.
- Салық салу ... ... ... ... ... әр бір ... ... минимум мөлшері беріледі.
- Салық салу барысында медетциналық шығындар, әлеуметтік сқтандыруға
төлеген ... ... ... ... табыстан шегеріледі.
- Салық сомасы прогрессивтік шкала нагізінде анықталады.
- Жұмыс істейтін ерлі зайыптылардың салықты бірге немесе бөлек төлеуіне
болады.
Енді осы ... ... ... ... ... және ... механизіміне байланысты кейбір ерекшеліктерінен басқа
салық салу обьектісі, төлеушілері ... ... ... салу ... ... ... және ... болып бөлінеді. Сондайақ олардың
табыстары ... яғни ... жеке өзі ... ... ... яғни ... ортақ табыстан төленеді. Көпшілік елдерде қандай ... ... ... ... төлеушінің өзі таңдайды және асырауындағы
адамдарға қатысты салық шегерімдерін ... ... ... ... ортақ ұқсастықтарына табыстың құрамына еңбек ақы,
сыйақы, кәсіпкерлік қызметтен түскен ... ... ақы, ... ... ... ... түкен табыс, әр бір жолы жәрдем ақы,
жұмыссыздық және жұмысқа уақытша ... ... ... ... ... девиденттүріндегі барлық табыстарын ... ... ... ... айға тең ... ... ... жылы ішінде алынған барлық табыстарынан алынады. Кейбір елдерде
аталмыш салық төлеушінің жыл ... ... ... ... алынса, жекелеген
елдерде алдыңғы жылдардың мәләметтері негізінде есептелген, осы ... ... ... ... Нақты бір кезеңдегі салықты есептеу
барысында табыстан салық заңнамасы ... ... ... ... ... ... Осы ... барлық елдерге салық
“салынбайтын минимум” деген ұғым пайдаланылады. Әдетте, салық ... ... ... ... ... от басы мүшелеріне, яяғни
асрауындағы адамдарға беріледі. Сондай ақ есепті ... ... ... ... ... да ... салынатын табыстан шегеріліп тасталады.
Нәтижесінде анықталған салық салынатын табысқа (жекелеген елдерде, ... та ол ... ... ... ... деп ... ... втік шкала
негізінде салық есептеліп салынады. Жеке тұлғалардың табысына салынатын
салықты есептеу барысында ... ... ... айырмашылықтарды
байқауға болады.Атап айтқанда, салық салу барысында қамтылатын табыстардың
құрамы, салықты азаматтардың жеке өзі ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері, салық салу шкаласы әр елде
әр түрлі болып келеді.Салық жеңілдіктерін қолдану барысында назар аударатын
және бір ...... ... ... ... не ... түрінде берілуі немесе салық салынатын табысты анықтау барысында
оған табыстың жекелеген ... ... ... ... және стандартты емес деп екі топқа
топтастырып қарауға ... ... ... салық
төлеушшінің өзіне және асрауындағы адамдарға, ... – ақ ... ... ... слық ... ... жатқызуға болады. Жалпы
станлартты салық діңдіктерінің мынадай түрлерін жүктеуге болады:
- негізне немесе бизнестік,яғни салық төлеушінің табыс мөшеріне ... ... ... ... салық салынбайтын минимумды
жатқызуға болады;
- отбасы жағдайына байланысты жеңілдіктердің берілуі, яяғни ... ... ... ... салық төмендетулері (скидка).
Кейбір елдерде жеңілдік балаларға ... ... ... ... ... ... ... қосылып беріледі.
Стандарты емес салық жеңілдігінің стандартты салық ... – оның ... ... ... ... ... байланысты
болып келуінде.
Белгия, Финляндия,Греция, Нрвегия, Люксембурк ... ... ... сол ... заңы ... ... төменгі табыс деңгейін
салықтан босату арөылы беріледі.Бұл негізінен “нольдік ставкамен салық
салу” деген ... ... ... ... Корпорациясы ( жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
шаруашылық және қаржылық жағдайын талдау.
ЖШС-нің басқару ... және ... ... ... ... ... болып табылатындар:
- Жоғарғы орган-қатысушылардың жалпы жиналысы.
- Атқару органы-Директор.
- Бақылаушы орган-Тексеру ... ... ... оның ... ... ... табылады.
Серіктестікке қатысушылардың жалпы жиналысының ... ... ... ... ... мөлшеріне,орналасқан жері мен фирмалық
атауын өзгертуді қоса алғанда, оның жарғысын өзгерту немесе серіктестіктің
жаңа редакциядағы жарғысын бекіту.
Серіктестіктің атқарушы ... құру және оның ... құру ... ... тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе оның мүлкін
сенімгерлік ... беру ... ... ... және ... ... ... тексеру комиссиясын сайлау және ... ... ... ... ... ... ... комиссиясының
есептерімен қорытындыларын бекіту
Серіктестіктің жылдық қаржылық есептемесін бекіту және оның таза табысын
бөлу.
Серіктестіктің ішкі ... ... ішкі ... ... және ... да ... бекіту;
Серіктестіктердің өзге шаруашылық серіктестіктерге, ... емес ... ... ... шешм:
Серіктестікті қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешім. Тарату
комиссиясын дайындау және ... ... ... ... үлесті мәжүбірлеп сатып алу туралы шешім.
Серіктестіктің бүкіл мүлкін кепілге беру туралы бір ... ... ... ... ... ... туралы шешім. Серіктестік
әрбір қатысушысы жалпы жиналыста дауыс беру ... ... ... өз ... сай ... ... санына ие болады.
Жалпы жиналыс серіктестік қызметіне ... кез – ... ... құқылы.
Серіктестіктердің қызметіне ағымдағы басшылықты және оның ісін жүргізуді
жеке – дара атқарушы орган директор жүзеге асырады. ... ... ... 5 ... тағайындалады.
Атқару органы қатысушылардың жалпы есепті ... және оның ... ... ... ... жиналысының айырықша құзыретіне
жатпайтын барлық ... ... ... оның ... ағымдағы және болашақтағы ... ... ... ... қатысушылардың шешімдерін дайындаумен орындауын ұйымдастыру
- серіктестіктің ақшасын қоса алғанда, қатысушылар берген ... ... ... ... қатысушылар ұсынған және осы жарғымен берілген ... ... ... ... ... мемлекеттік органдары,
соттарды қоса алғанда, ұйымдармен ... ... ... өз ... ... басқа да функцияларды орындайды
Серіктестік директорының құзыреті:
- серіктестіктің атынан сенім хатсыз әрекет етеді
- серіктестіктің өкілі болу құқына сенім хаттар ... ... ... ... ... ... береді.
- серіктестік қызметкерлеріне қатысты оларды қызметке тағайындау туралы,
оларды басқа жұмысқа орналастыру және жұмыстан шығару туралы бұйрықтар
шығарады, еңбекке ақы төлеу ... ... ... ... ... ... ... белгілейді, сыйақы беру мәселелерін
шешеді, көтермелеу шараларын қолданады және ... ... ... ... ... құзыретіне жатқызылған өзге де
өкілеттіктерді, ... ақ оған ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Серіктестіктің директорына тыйым салынады: жалпы жиналыстың ... одан ... ... табуға бағытталған мәселелер ... ... ... ... ... алу, сату шарттарын және тағы
басқаларын ... ... ... ... ... ... мәмілелері үшін серіктестіктің
өзінен де үшінші жақтан да комиссиялық сыйақы алуға;
- үшінші жақтың ... ... ... ... ... ... үшін әрекет жасауға;
- серіктестіктің қызметімен бәсекелесетін кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асыруға;
Серіктестік өз қызметінің ... ... есеп ... ... ... жүрген сәйкес статистикалық және қаржылық есепті
жүргізеді.
Серіктестік есеп пен есеп берудің сенімділігі және жүргізу ... үшін ... сай ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру үшін
серіктестікке қатысушылар ... ... ... ... тексеру
комиссиясы 5 жыл мерзімге сайланады.
Тексеру комиссиясы кез-келген уақытта серіктестіктің атқарушы ... ... ... ... құқылы.Тексеру комиссиясы осы
мақсатта скріктестіктің ... ... ... кедергісіз көру
құқығына ие болады. Тексеру комиссиясының талап етуі ... ... ... ... ... ... қажетті түсіндірмелер беруге міндетті.
Тексеру ... ... ... ... ... ... жылдық қаржылық есептемесіне міндетті түрде тексеру
жүргізеді. Тексеру комиссиясының ... ... ... ... ... ... жоқ.
Атқару органдарының мүшелері комиссияның жұмыс тәртібі ішкі қызметін
реттейтін ... және өзге де ... ... ... үшін шеттен аудитор тартылуы мүмкін.
Қазіргі кезде кәсіпорында шикі мақтаны құрғату мен ... ... ... түрі ПЛХЛ ... ... ... пикльдік джиндер, 1-ВП-талшық ... ... ... ... ... 60 мың ... шікі ... регламенттелген технологиялық процесс мақтаның орта талшықты
сорттарын (Ташкент-1,Ташкент-6,С-4727,Жұлдыз,Самарканд-3)өңдеу үшін ... ... ... ... сай ... және ... өнім ... алу үшін
дайындалған.
Шикі мақтаны дайындау және сақтау.
Шикі мақтаны дайындау мен ... ... ... пунктерінде ГОСТ-
16298-89,ГОСТ-10202-90 стандарттарына және зауытта ... ... ... ... ... шаруашылықтармен есептесу, сатып алу жоспарын
есептеу кондицияланған масса бойынша жүргізіледі,ылғалдығы мен ластығы ГОСТ-
16289-89және ... ... ... сай ... ... ... ... мақта сапасын анықтау үшін шикі мақта ... ... ... мен ... ... үлгілерін таңдау әдісі(
бойынша жүргізіледі. Шикі мақтаның ... ... және ... бойынша комплекттелген партиялардың кесіндісінен алынатын
орта күндік үлгілер бойынша және бекітілген әдістемселер бойынша анықтайды.
Лабораториялық приборлар санын шикі ... ... ... баға
беру есебінен анықтайды.
Дайындау пунктерінде шикі мақтаны ... мен ... ... ... бойынша, өнімді жинау түрі ... шикі ... ... ... ... ... ... қолданылып жүрген стандартқа сай 5 сортқа бөлінеді. ... ... ... ... ... алу ... шикі мақтаны қабылдаған
кезде сапасы ең жоғары шикі мақтаны ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді сақтауды дұрыс ұйымдастыру
үшін шикі ... ... мен оны ... жию шикі ... мен бунт биіктігі ескеріліп, талаптарға сай жүргізіледі.
|Шикі мақта сорты |Мақтаны ... ... ... комплектеу үшін |
| | ... ... |
| | ... |
|1 ... |9(-ке ... |
| ... |11( ... 11(-жоғары |
|2 ... ... ... |
| ... ... ... |
|3 ... ... |
| ... ... |
|4 ... ... дейін |
| ... ... |
|5 ... ... ... ... дейін. ... ... ... 2-4 ... соң, бунт ... мақтаны сол партияға қосады.
Бунттерді жабу кезінде шикі мақта ылғалдығы бірінші,екінші ... ... асып ... төртінші сорттар үшін13(-тен асып кетсе мақта
қызып,бұзылып кетуі ... ... ... ... ... ... мен ... технологиялықжабдықтардың құрамы мен жұмыс
істеу тәртібі.
Зауыттың дайындау пунктінен бөлек дайындау көлемі 12 мың ... ... ... ... ... цехында мынадай құралдар бар: құрғатқыш-
2БСО: майда қоспалардан тазартқыш –СШ-02,үш ірі қоспадан ... ... ... ... ... 12 мың ... астам құрғату
тазаалау цехы орнатылған.Құрғату тазалау цехы орнатылған линиялардағы РХ-1
машиналарының біреуі ... ... ... ... ... ... ... ету ТЖ-15 жылу генетаторлары арқылы
жүзеге асырылады.
Шикі мақтаны құрғату .
Шикі мақтаны лас қорлардан тазарту.
Миниралды және ... ... шикі ... ... ... ... екі түрлі тазалағыштар енгізілген: майда қоқыс
бөлу үшін және ірі ... бөлу ... ... ... ... ... ... мақта зауытының
негізгі корпусына түседі. Мұнда оны ... және ... ... ... джиндеу.
Орта талшықты шикі мақтаның барлық өндірістік сорттары пильдік ... ... ... ... КРД ... камералары бар.3-ХДДМ
джиндарымен немесе 3-ДП-130 джиндарымен жабдықталады.
Дәнеге ... шикі ... ... жеңілдетілген режимі орнатылады.Бұл
кезде джиндердің өнімділігі 10-15( төмендетіледі.
ОП-130 және ... ... шикі ... ... ... джиндеу
кезінде қоқыс бойынша тазалау эффектісі 25-30( көлемінде, ал ... ... ... ... ... тазалау эффектісі 35-40(
көлемінде болады.ОП-130және 3-ХДДМ джиндерінің эффектісі тиісінше ... 30-35( ... ... джиндеу мақта зауыттарында талшықты басқа қоспаалардан тазалауда
3- ОВП және 1-ВП тікелей нүктелі ... ... ... Олар 3-
ХДДМ-М пильдік джиндердің әр қайсысынан кейін орнатылады.
Тазалаудың барлық әдістерінде қалдықтардың тапшылығы 60 ... ... ... ... ... мақта зауытындағы техникалық дәндерді өңдеу тәсілдері
мынадай: дәндерді бөтен қоспалардан тазарту ... ... ... екі рет ... ... қаптау алдындағы тазарту.Технологиялық
линияның линттеу учаскесінде 10-ПМП-160 линттерінен және 5-ЛП ... ... ... ... орнатылған.
УСМ-А тазалағышының жұмыс көрсеткіштері .
-өнімділігі –1,9 кг.сек . ... ... ... және ... ... ... ... 2-25(, ауыр
қоспалар бойынша ұстау эффектісі (:5 гр ... ... ... –75.
Дәндер бойынша ПМП –160 линттерінің өнімділігі линт ұзындығына байланысты
және 650кг. шаш ... ... ... ... ... ... 10-20( статистикалық қысым-1300-1400 ПА.
Мақта талшықтарын престеу.
Өндірілген талшықты материавлдар ГОСТ-3152-90 талаптарына сай ... ... ... талаптарына сай келмейтін бумалар қайта
престеледі. Мақта талшықтарын ... ... ... 4,8 мн кем
емес күшпен жүргізілуі тиіс., Мақта өнімдерінің бумаларға орауда ... ... ... ... ол ТУ ... ... ... керек.(үзілуге төзімділігі 40кг. шаршы мм, ... ... 4,5мм ... ... сым ... ... төзімділігі 36кг. шаршы мм, салыстырмалы созылғыштығы-20()
Төменде келтірілген схемада шикі мақтаны өңдеудің технологиясы көрсетілген.
2 тарау. “Мырзакент корпорациясы” ... ... ... ... ... және аудиті
2.1. Қазақстан Республикасының Жауапкершілігі шектеулі серіктестікті
аудитеу тәжірибесі
Аудиттің ... мен ... ... ... ... пәні ... Ол сол ... басқа
қалалардағы ілімнен айырмашылығын, оның өздеріне тән ... ... үшін ... ... ... ... ілім болмасын, обьективті шындыққа
негізделген. Егер, экономикалық теорияның пәні ... ... ... ... ... ... те, ... экономикалық
ілімдер сйяқты, шаруашылық жүргізуші субьектілердің өндірістік қатнастарын
дамыту процестеріне негізделген. Бірақта, олар сол ... ... бір ... ғана ... ... пәні ... шарт бойынша және келісім арқылы
тәуелсіз эксперттік негізде және бухгалтерлік ... ... ... ... ... субьектілердің орындаған жұмыстарының дұрыстығын
анықтығын анықтай отырып , оған ... ... ... баға ... ... ішкі аудиттің тексеру жүйелерінің ... есеп ... ... сәйестік беру.
Осы келтірген аудит пәнінің анықтамасы ... ... ... сай келеді деп ойлаймыз.
Арнайы әдебеттерде т.б. ілімнің пәні мен обьектілері ... деп ... ... деп ... бірақта бұл түсініктемелер бір-бірімен ұйқас
болғанымен, олардың мағналарыәр түрлі болады. Сол себепті бұл мағналарды
ажырата білген жөн. ... ... сол ... ... шындығы.
Мысалы, дәрігерлік ілімнің обьектісі-адам болып есептелінсе, экономикалық
ілімнің ... ... ... ... Ал ... ... бір шаруашылық жүргізуші субьектілер (кәсіпорындар,
фирмалар, акционерлік қоғамдар,жеке кәсіпорындар, бірлескен ... ... ... ... ... ... субьектілердің
қарды жағдайлары, олардың өндірістік ... ... ... ... жөнінде және тиімділігі жөнінде үсыныс беру.
Егер, аудит обьектісі болып жоғарыда айтылғандар болса, онда олардың
міндеті болып ... ... ... ... отчет
көрсеткіштерінің ұқыпты түрде тексерілуі, олардың толықтығы, ... орай ... ... –қаржы нәтижесі бойынша жасалынған отчетқа
(есептілікке) аудиторлық қортынды беру, олардың ... ... ... нәтижелері бойынша жасалынған көрсеткіштердің заңдарға, стандартқа,
нормативтерге ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығын анықтау. Ол жөнінде Аудиттің Қазақстандық ... ... ... ... ... бірінші стандартында былай
делінген. “ Қаражат нәтижесінің ... ... ... ... ... ... ... заңдармен нормативтік актілерге
сәйкес жасалғандығын анықтау “.
Осы айтылғандарға сәйкес ... ... ... ... мақсатпен міндеттемелер қойылады.
1. субьектінің (кәсіпорынның, акционерлі қоғамның, фирманың, бірлескен
кәсіпорынның т.б)қаржы нәтижесі
жөніндегі отчеттың (есептіліктің) дұрыстығын қамтамасыз ету.
2. Дұрыс ... ... үшін ... ... ... ... және оларды бағалау.
3. тұрақты түрде субьектілердің экономиклық көрсеткіштерін талдау
4.Бухгалтерлік ... ... және ... ... қолдануын және іске
асырылуын бақылау.
5.Бастапқы құжаттардың белгіленген ... және ... ... ... есепі дұрыс жүргізу, салық салу, құқық т.б.
жөнінде кеңес ... Өз ... ... ... және ... ... ат салысу.
8.Аудиторлық тексеруді ... ... ... түрлерін зерттеудің методикалық жағынан өте
зор маңызы бар. Өйткені аудитті қандай түрлермен жүгізу және олардың ... ... ... ... анықтау қажет. Осыған орай аудит
төмендегідей түрлерге ... ... ... ішкі және сыртқы .
2. Заңдылығы бойынша –міндетті және бастамашылық.
3. Обьектіні ... ... ... бойынша толық және ішанара.
Бастамашылық аудит соған қажетті тапсырысшылардың тапсыруы ... егер бұл ... заң ... көрсетілмесе. Мұндай
тексерудің көлемі ... ... ... ... ... ... және кәсіпорынның өздерінің ... ... ... үшін ... ... ... ... міндетті.
Сыртқы аудит аудиторлық фирмалармен немесе жеке ... шарт ... ... ... отчетының дұрыстығын және
қаржы мүмкншіліктерін тәуелсіз түрде бағалау үшін жүргізіледі.
Жалпы алғанда ішкі аудиттің ... ... саны өте ... ... ... ... ... тексерумен қатар, ішкі
аудит әкімшіілк тәртіптің сақталуын,бұйрықтармен үкімнің орындалуын тек
середі және тауарлы ... ... ... ... ... ұйымдастырады т.с.с. Ішкі ... ... мен ... ... ... ... ... талабына сай жүргізіледі. Сонымен
қатар кәсіпрын бастығының ұсынысы бойынша ішкі ... ... Осы ... айтылғандарға қарай сыртқы және ішкі аудиттің
жұмыстарының бір-бірімен айырмашылығы олардың ... ... және ... ... ... ... немесе аудиторлық фирмалар тапсырыс
берушілермен (клиенттер) шарт бойынша жүргізеді.
Аудитормен климент өздерінің атқаратын қызметі ... ... ... шарт ... жасайды. Оман жататындар.
1.Кіммен шарт ... ... ... ... ... және төлеу тәртібі .
3.Жұмыстың құны және төлеу тәртібі.
4.екі жақтың жауапкершілігі.
5.Құпиялылығы .
6.Таласты шешу жолдары.
7.белгіленген ... ... ... ... ... және істері.
Аудитордың жұмысы ол ұйымдастырылған процесс. Жұмысты ... ... ... ... ... және де құжаттарды тәртіпке келтіру мен оларды
өңдеу т.б. жұмыстар. ... осы ... ... іске ... үшін
аудиторлар тәжрибе жүзінде төмендегідей кезеңдерде падаланылады:
1.Жалпы зерттеу .
2.Алдын ала танусу.
3.Аудит ... ... ... ... жұмысын орындау.
6.Аудиттің нәтижесі бойынша отче немесе қортынды жасау.
Жалпы зерттеу . ... ... ... ... ... ... Егер ... қызметке аудит кезеңі сол жылдың ... ... ... ... өткізіледі. Бұл кезеңге қатысты уақыт ішінде
аудитор өзінің кәсіпорын ... ... ... ... ... салалары оқытады .
- маркетинг (фирманың клиентуралық базасының қандай екендігі ).
- Материалды техникалық қамтамассыз ету( қажетті өндірістік ресурстарды
сатып ... ... ... ... ... ... қызметі(жобалы-конструкторлы және көлемдеу- жоспарлау
шешімдеріндегі , құрылыс несие ... ... ... және ... ... жетілдіру қалай жүргізілетіндігі).
- өндіріс (өндіріс процесіндегі ұйымдық –техникалық сипаттамалар туралы
).
- өнімдерді ... ( ... тиеу ... құрылыс обьектілерін
эксплутатцияға беру және тұтынушыға өызмет көрсету іс ... ... ... ... ... ұлғаюымен байланысты олар ... ... ... инспекциаларының жалпы жиналысында
талқылауға міндетті, аудиторлық ... ... саны бір ... ... ... –ақ ең көп тараған қызмет түрлерін жүзеге асырады.
Аудиторлық тексеруді өткізу тәртібі тексеруден ... ... және ұйым ... ... ... ... жүргізу
туралы аудитордың хабар дар болуы дәрежесіне ... ... ... кезінде шаруашылық жұмыстардың көлемін және
алғашқы құжаттардан жазылып алынғн белгісі санын, ең ... ... ... тексеруден өткізілуі үшін соңғы ... ... ... ... ... ... арап, өндіріс
цехтарының орналасуымен танысу қажет. Өндірістік ... ... ... ұйренуі, сарып алушылармен жеркізіп
берушіілердің қайда тұрғанын білу, ... ... ... олардың арасындағы және ... ... ... ... өте ... мағынасы бар. Кәсіпорын
қызметімен ... ... ... ... соң ... жұмыс
жоспарын құрады және онымен кәсіпорын ... ... ... ... . ... ... жұмыс алдын ала нақты
жоспар немесе бағдарлама құруды талап етеді. Қазақстандық стандартта 7
аудиті ... ... ... ... кезінде тиімді сапалы және
белгіленген уақытта орындалу қажеттілігін жоспарлау белгіленеді. ... ... ... ... ... аудитор арқылы жұмыс көлеміне,
аудиттің күрделілігіне, техникалық және арнайы әдістемелік қабылдауларға
тәуелді болып өзгеруі ... ... ... ... оның ... қызметі туралы
білімінің болуының олардың тіркелу саясатына және ішкі бақылау жүйесіне
қабылдануы ... ... ... ішкі ... ... ... бекітілуін, орындауға тиісті мазмұнының бағдарламалануы мен оның
анықталуын, аудиторлық ... ... ... ... ... координатциясын алдын – ала қарастыру үшін құрылуы
керек.
Аудит бағдарламасының мазмұнына ... ... ... ... ... ... ... болса, кәсіпорын спетцификасы,
тексерудегі жұмысрың көлемімен күрделілігі әр кезеңде аудитті жүргізу
барысында ... ... ... ... ... дұрыс
бөлуді талап етеді.
Осы мақсатпен бригада басшылармен мынадай көрсеткішті білдіретін
тексеру бағдарламасы құрылады.
Аудит ... Бұл өте ... ... ... ол ... ... ... таныстырады және өткізілетінтексерудің қандай пайда
әкелетінін түсіндіреді.
Аудит мақсаты мыналар болуы мүмкін :
- тіркеу жағдайындағы тәжрибе ... ... ... ... ... тексерулер; акция және ... ... ... ... ... қаржылық тұрақтылығының
нығаюы жөніндегі өңдеу ұсыныстары; ... және ... ... ... заң шығару актілері бойынша кеңестер беру және т.б.
Аудиторлық тәуекел – бұл ... ... ... әәзір кәсіпорын құрылған
тәуекел деңгейі, және ... ... ... ұсыныстары мен аудит
аяқталғаннан кейін соңғы қаржылық есептерде болатын ... ... ... Ол өзіне үш құрамдас бөлікті қосады: ажырамайтын тәуекел, ішкі
бақылау тәуекелі және бөлінбейтін тәуекел.
Ажырамас тәуекел – бұл ішкі ... ... ... ... ... ... ішкі ... тәуекелі – бұл жұмыс түрлері немесе қалған есептердегі
қателіктерге қатысты, олар ... ... және ішкі ... ... жинақтық өателіктердің айқындалуы мен түзетілуін
реттеу мүмкін.
- Бөлінбейтін тәуекел – бұл тексеру процедуралары қалған есептер немесе
егер ... ... ... ... ... түрлеріндегі
бұрмалаушылықтарға жол бермейтін тәуекел.
- Тексеруге қатысты кәсіпорынның негізгі ... ... мен ... ... ... аудитті жүргізуде зерттелетін
жұмыс бөлімшелері көрсетіледі.
- Тексеру сипаттамасы (түгелдеу, сұрыптау және көзбен ... ... ... ... ... тексерудің түгелдеу не сұрыптау түрі
екендігін анықтау ... ... ... ... ... банк ... ... ала ақы) аванс есептерінде
жүргізіледі. Ал еңбек ақы не материалды ... ... ... ... бір ... сұрыптап тексеруді жүргізуге
болады.
- ... ... ... ... Егер ... ... ... болса, онда осы не басқа аудитор оны анықтау
қажет. Бұл жерде алдынғы тексерулердегі ... ... ... ... ... ... ... Аудиторлық тексерудің ұзақтылығы түрліше
болуы мүмкін, алайда, тәжтибе көрсеткендей, екі апталық интенсивті
жұмыс ... ... апта ... ... аз ... бар және ... аз
нәтижелер әкеледі.
Жүйелі оқу. Бұл ақпараттың тобі мен көлемін анықтауға және оларды
қайта өңдеуге мүмкіндік береді және осы негізде: ... ... құқы ... ... ... қызметі аспектісіндегі бұл шешімдердің
жауапкершілігі кімге жүктелгені туралы тұжырым жасайды. ... ... ... ... тәуелді кәсіпорын
басшылары, оның орынбасарлары, бас бухгалтерлер, бөлім ... ... ... ... жауапкершілік орталығынан топтың қай бағытқа
бағытталғанын, олардың жарым ... ... ... ... ... шешімдердің орындаушылар арасындағы
негізгі қызметі қалай бөлінетіндігі.
Келтірілген ережелерді біздің көз ... ... ... ... ... оқу ... енгізуге болады.
Келесі ақпарат тобы төмен жоғарыға көтеріледі және өз жолында нысан
өгеруімен, сондай – ақ ... ... ... ... ... ... бұл кәсіпорынның жалпы
ақпарат жүиесінде таратылатын барлық ... ... ... ... ... жүие ретінде бухгалтерлік тіркеу жүйесіне
түскен ... ... ... ... аудитор үшін құнды
ақпарат көзі, жұмыс және материалды техникалық ... ... ... ... . бұл ... процедураларының орындалу
кезеңдері.қаржы есебіндегі аудитті жүргізудің едәуір ... ... ... ... ... құру ... қорлардың материалды емес активтердің және күрделі ... ... ... ... аудиті;
-даййын өнім және оны сату аудиті;
-ақша қоры, қаржы инвестициясы және есеп ... ... және ... ... ... ... ... есеп құру. Аудитор аудит нәтижесіндеесеп құрып,
оны келісім бойынша тапсырыс берушіге ... бір ... ... ... ... орындалуы Қазақстандық №5-ші стандарты ... ... ... ... ... ... және сәйкес беру-
қабылдау актісінің аудиторлық тұжрымымен анықталады. Есептің формасы мен
мазмұны мынадай принціпке негізделеді.
-есептің басқалардан ерекшеленетін ... ... ... ... сәйкес
жазбамен күні көсетіледі.
-есепте аудит мақсатымен маштабы көрсетіліп, аудитор ... мен ... ... ... ... аудитор есебі жариялануға ұсынылса, онда ол өзі негізделген қаржы
құжаттарымен бірге жариалануы керек;
-есеп беруде қаржы құжаттары көрсетілуі керек ... ... ... яғни,күні нормасы);
-аудтор есебінде аудит үшін заң шығарушы акт немесе басқа негіздемелер
көрсетілуі тиіс;
-есептің және аудиттің стандарты жалпығ бірдей жұмыс ... ... ... ... мәліметтер болуы керек;
-есеп беру пайдаланушыға қолдануына максималды тиімді беру үшін белгілі
тығыз уақытта ұсынылуы ... ... ... ... ... болып, түйіндер
шектеулі немесе шектеусіз бола ма және соңғы жағдайдларда, ол белгілі бір
бағыттарда ғана шектеулі ... ... ма, әлде ... ... ... ... Осы ... қатар Қазақстандық 5 стандартта
аудиторлық тұжырымның негізгі ... ... сөз, ... ... ... септерінен аудиор есебінің
ерекшеленуі үшін “тәуелсіз аудитор” деп те ... ... ... ... ... ... не акционерге, не аудиторлық тексеруге өтетін есептің
шаруашылық кәсіпорынның бағытына арналады. Бастапқы немесе кіріспе бөлімде
қаржы есебінде құрылған ... ... ... ... ... ... ... қаржы есебінен көрсетулері бар. Аудит
бойынша ұлттық ... ... ... ... бітімнің
формасымен мазмұны ғана емес. Оның врианттары ерекше ... ... екі ... енді ... әдіспен қатар оның төрт варианты
қосылады:
1. Шартсыз (үкімсіз)
2. ... ... Бас ... ... ... үшін ... кәсіпорындарын аудит фирмаларымен немесе
жеке аудиторларымен аудит шартын жасау қажет. Қалыптасқан ... ... ... бұрын аудит фирмасы немесе жеке ... өз ... хат ... ... ... хаты ... ... атындағы жазбаша түріндегі
беретін өз жауапкершілігін, алдына қойылған міндет - ... ... ... ... ... ... ... шартын жасаудан бұрын
міндеттеме хаты тапсырушы өз тарапынан зерттеп, жан ... ... ... ... хаттың мазмұны ойынан шыққан жағдайда ғана аудит шартын ... ... тұрі және ... ... ... ... әр түрлі
болуы мүмкін, онда негізінде төмендегідей талаптар қойылады:
- қаржы есебін тексерудің мақсаты.
- Тапсырушылардың тексеруге мәліметтердің ... ... ... жұмысының көлемі, ондағы аудитордың жұмыс бабындағы ... ... және ... ... ... ... ... аудит есебінің, аудит қортындысының үлгісі.
- Жүргізілетін аудит жұмысының бағдарламасы.
- Аудит жұмысының төлемақысы.
Аудит келісім – ... ... ... ... ... ... екі ... реквизиті толық көрсетіліп,
жауапкершіліктеріне анықтама беріледі. Мысалы, аудитор фирмасының ... ... ... ... ... ... ... Мысалы, аудит
жұмысын орындау мерзімі, құжаттарға жауапкершілігі, коммерцилық құпялықты
сақтау тәртібі тағы сол сияқты аудитор міндеттері аталып көрсетіледі.
Үшінші ... ... ... ... Мысалы, аудит
жұмысын ұйымдастыру, қажет құжаттарды, есептерді уақытылы ... ... ... әр ... анықтамалар еру, қызметкерлерден түсініктемелер
алып беру тағы сол ... ... ... ... ... ... аудит жұмысының қортындысын тапсырушыға өткізу тәртібі
де қарастырылады. Міндетті ... ... ... ... хаттама тіркеледі
онда аудит жұмысына төлем нақты көрсетіліп екі жақ алдын ала ... ... ... ... ... жғдайда қосымша төлем жасау мүмкіндіктері келісу
қажет. Оған бірден бір себеб, аудит барысында ... ... ... ... екі ... келісімі бойынша қосымша қызмет жасау
анықталған ... ... ... ... жасалған шарт қайта
жасалуы мүмкін.
Аудит барысында шарттың орындалуын тоқтау, жою жағдайы кездеседі. Ол
біріншіден, тапсырушы жағынан аудит ... ... ... жою талабы
қойылуы мүмкін. Оған себеб тапсырушы шарт талаптарын орындамаудан болады.
Аудит ұйымдарымен тапсырушылардың құқысы, ... ... ... ... қызметі туралы” заңда анық көрсетілген.
Осы заңның төрт бабында ... ... ... жүргізу шарты Қазақстан
Республикасының заңдарында белгіленген мезгілдерден кешіктірмей жасалады,
бұл туралы кәсіпорын аумақтық салық ұйымының хабардар етеді.
Заңның бесінші ... ... ... ... ... мен ... ... оның 17-бабында
аудиторламен аудторлық ұйымдардың ... жан ... ... ... ... ... ... .
Заңның алтыншы тарауында “аудиттелетін ... ... ... 21-бабында құқықтары, 22-бабында міндеттері,
23-бабында жауапкершілігі жан-жақты қарастырылған”.
Қазіргі кезде Қазақстан ... шет ел ... ... ... ... ... Олардың ішінде “Артур
Андерсант”, “Эрнет энд Янг”, Прайс Уотееран” тағы басқалары. Қазақстан
республикасында ... ... ... ... ... ... ... тағы басқа көптеген аудит фирмалары ... ... ... ... ... ... жататын экономикалық
ақпарат жүиесіне негізделеді.
Тиімді ақпараттар жиынын құру белгілі бір ... ... тиіс ... ... ... ... қанағатандыру, өндіріс
процесінің дурыстығыр көрсетү, табиғи, еңбектік, ... ... ... бөу және ... . әр ... ... келіп түсетін
ақпараттардың бірлігі бухгалтерлік, статистикалық және жедел есеп.соңғы
байланыс ... ... ... ... ... дербес компьютерде
ақпаратты жан–жақты өңдеу ақпараттарды пайдалаудың коэффциентін жоғарылату
жоспарлауға және басқаруға коректі ақпараттарды өңдеу және талдау.
Қазіргі ... ... ... ... ... келесі
түрде мінездеме беруге болады.
Экономикалық ақпараттар біріңғай бола ... ... ... ... байланысты басқару шешімдеріне жеткіліксіз сезіледі. Сонымен
қатар апарат тасқынының өсуі ... ... ... ... ... ... бағытын зертейді.
Аудиттік деректер есептік, аналитикалық және есептен тыс болып
бөлінеді.
Аудиттің есептік деректеріне ... ... есеп және ... ... есеп және есеп ... ... есептік мәліметтер.
Бухгалтерлік есеп және есептілікте ... ... ... ... операциялар және жалпылама шаруашылық қорлар көрініс табады.
Тұтастық және үздіксіздік қадағалау ... ... ... ... Шоттарды
жүйелеу арқылы әр түрлі сипаттағы шаруашылық операциялардың дұрыстыына қол
жеткіземіз. Сонымен қатар ... ... ... ... бойынша жұмсауға мүмкіндік туады.
Статистикалық есеп және есептілік, сандық және сапалық ... ... ... ... мен ... және ... қызмет атқаратын белгілі бір заңдылықтардан тұрады.қадағалаудың
ерекшелікрерін ... ... ... ... ... есеп және ... ... бухгалтерияға қарағанда керекті
ақпаратпен жылдам қамтамассыз етелі және ... ... ... ... ... ... ішкі аудитке өте
қажет.
Таңдаулы есептк ... ... ... ... және
тереңдетуге көмектеседі. Таңдаулы мәліметтерді есептік дерек ретінде
қарастыру ... ... олар ... ... бастапқы құжаттан
алынады.
Экономикалық талдаудың ... ... үшін ... ... болып
табылады.
Есептен тыс деректерге келесілер жатқызылады: ішкі және ... ішкі және ... ... тыс ... және дәрігерлік –санитарлық бақылаудағы материалдар; салық
қызметінің тексеруінен кеиінгі материалдар; ... ... ... ... ... қаржы және несие оргындарының хаттары
және т.б.аулиторларды қызықтыратын материалдар.
Аудит процесінде жоспарлы ... ... ... ... сонымен қатар ұлыттық және аудиттің халқаралық нормативтері
қолданылады.
Аудитордың әр ... ... ... ақпараты тікелей және
жанама куәлік болып бөлінеді.
Тікелей куәлік – дегеніміз бастапқы құжаттар және тізім ... ... ... ... инвертарлық және
салыстырмалы ведомость. ... ... ... және
материалдық емес болып бөлінеді. Материалдыққа жататындар,яғни құжаттар
және натуралдық обьекетілер. Ал ... ... ... бір ... кәсіпорын ұйым және азаматтар.
Аудиторлар алатын ақпараттар нақты үш топқа бөлінеді: тиянақты, ... ... ... ... ... ... ... өйткені аудитордың батапқы
құжаттарды, заттай обьектілерді тексеруінің нәтижесінен қалыптасады.
Нақты ... ... ... ... бір ... ... нақты жауап
бере алмауынан қалыптасады. Мысалы: құжаттардың жетіспеушілігі.
Бағыттық ақпарат аудиторлардың есебінде көрініс табады. Онда ... ... ... ... Аудииторлар алатын әр ... ... ... ... ... тексеру барысында өдерінің жұмыс қағаздарымен бірге әр түрлі
куәліктерді ... ... ... ... ... ... мәселелерге мағызды
болып табылады. Атап айтсақ: аудиторлардың қортынды есебін бекітеді ;
аудиторлық өнімділік пен ... ... ; ... ... ... ... ... болуы аудитордың кәсіптік дайындық деңгейін
көрсетеді.Жұмыс қағаздарындаы жазулар ... әрі ... ... ... ... - бұл құнды емес сипаттағы ... Олар ... ... ... ... ... баға
беру де қолданылады.
Шығын нормалары – бұл нәтижелілікке баға берудің ... ... ... құны ... ... ... жататындар : өнім
бірлігіне кеткен материалдық шығындар, машина жұмысының бір сағаттағы
шығыны.
Капиталдық ... - бұл ... ... ... ... – бұл ... бір ... орындалуының
мерзімі. Мысалы ; өнім шығыру т.б.
Мақсат нормативтері – мүндай ... ... ... ... ... ... ... қалыптасады. Бұлар
материалдық және материалдық сипаттаболуы мүмкін.
Тексеріліп жатқан кәсіпорын мамандарымен ... ... ... ... ... жағдайда аудитор маманының іскерлігінің тәжрибесін
ескереді.
Егер аудитор құжаттарда күдікті мәләметті ... , онда ол ... ... ... ... інде аудитор банкілерден ... ала ... ... ... банкілерге аррыз –хат жіберіледі. Банілер коректі қаржы
мәліметтермен қамтамассыз етеді.
Сонымен, ... ... ... әр ... ... иемденеді .
Мәліметтер келесі жағдайларды қамтиды: Эксперттік, ... ... ... ... ... ... ... імен міндеттемесін басшылыққа ала
отырып, аудитор қортынды жазады.
Бухгалтерлік есептілік және есептік регистр аудиттің ақпараттық базасының
негізі болып ... ... ... ... пәні мен ... ... ... пен міндеттемелер қойылады:
1. Субъектінің ( ЖШС, акционерлік қоғамның, фирманың, бірлескен ... ... ... жөніндегі отчеттың (есептіліктің) дұрыстығын
қамтамасыз ету;
2. Дұрыс шешім қабылдау үшін ... ... ... ... және оларды бағалау;
3. Тұрақты түрде субъектілердің экономикалық көрсеткіштерін талдау;
4. ... ... ... және ... ... заңдардың,
қаулылардың, нұскаулардың дұрыс ... және іске ... ... ... ... нормаға және нормативке сәйкестігін
тексеру;
6. Клиенттерге бухгалтерлік есепті дұрыс жүргіз, салық ... ... ... кеңес беру;
7. Өз клиенттерінің санының көбеюіне және олардың нығаюына ат салысу;
8. Аудиторлық тексеруді жоғары сапада жүргізу.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. 26.12.95ж. № 2732-ші ... есеп ... ... күші бар. ... ... ... актілер” №1, 1996ж
2. Бас счеттар жоспары
3. “Бухгалтерлік есеп стандарттары және оны әдістемелік нұсқаулар” Алматы-
1999 ҚР. Қаржы ... Бух есеп және ... ... Библиотека бухгалтера и предпринимателя № 17-18(83-84), 1997 ж қырқүйек
5. “Бухгалтерлік есеп және аудит” №2, 2000ж. ... ... ... Бухгалтер бюлетені. №1 (106), №2 (107) 2000ж. Қаңтар, №6 (111), ... ... №24 ... ... К.Ш. ... ... положение предприятия” 1998г. уч.
пособие, Алматы “Экономика”
8. Дүйсембаев К.Ш. ... и ... ... ... ... Қазақстан
1998ж. 11 наурыз
9. Қаржы - Қаражат 2000ж. №1-2 және 1999ж. №2
10. ... ... ... мен бюджетке басқа да міндетті төлемдер
жайлы” Заңды күші бар Қаулысы
11. 1С: Предприятия 7.7. ІІ ... ... “1С: ... ... В.В., ... О.И. “Бух учет на предприятиях” Алматы-97 НАК
“Центраудит”
13. Радостовец В.К. “Финансовый и ... учет на ... –97 НАК ... Радостовец В.К. “Финансовый и управленческий учет на предприятиях”
Алматы –97 НАК “Центраудит”
15. “Организация финансового ... под ... В. К. ... ... В.И. ... А.И. “Сборник бухгалтерских проводок” учебное пособие
17. Толпаков Ж.С. “Учет основных средств”
18. Тасмағанбетов Т.А. “Қаржы ... ... - 98, ИД ... ... А.И., Скала Н.В. “Сборник бухгалтерских проводок”, Алматы
–1999, ИД “LEM”
20. Русакова Е.А., ... Н.А. ... ... ... ... ... и статистика”
21. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Фининсовый анализ. Москва –1995г
22. Баканов М.И. Шеремет А.д. Теория ... ... ... ... ... В.К., Шмидт О.И. “Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп”
Алматы., 2000ж
24. А.А. Сәтмырзаев Б.Е. ... ... ... Алматы-2000ж
Республикалық баспа кабинеті.
25. М.Байдаулетов С.М. Байдаулетов “Аудит” Алматы “Қазақ университеті”2004ж
-----------------------
Шикі мақта
Мақта ... ... ... ... ... цехы
Престеу
цехы
Дайын өнім бунттары.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мақта саласындағы агроқұрылымдарды оңтайландыру (ірілендіру) және типтік шаруашылық моделінің экономикалық негіздері40 бет
Имам Әбу Ханифаның өсиеті3 бет
Тауарлы-материалдық қорлардың есебі75 бет
"ОҚО Мақтарал ауданы Тоған ЖШС жер алқабын суғару жүйесін жетілдіру."99 бет
«Ар намысым, қасіретім, мақтанышым – Желтоқсан»7 бет
«мақташы» мектебінің құрлыс барысы16 бет
Ауыспалы егісте өсірілген мақта қозасының өнімділігіне тыңайтқыштар қолдану жүйесінің әсері48 бет
Картоп дақылының, мақта дақылының, техникалық дақылдардың карантинді зиянкестері және таралған аймақтары19 бет
Мақта3 бет
Мақта дақылы19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь