«Қабылдау комиссиясы жұмысын автоматтандыру»

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫ 5
1.1 Дербес ЭЕМ негізінде АЖО.ның ќалпы және даму перспективалары ... ..5
1.2 Жұмыс орнын автоматтандыру принциптері мен оған қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.3 Ақпараттық жүйелер және мәліметтер қоры 15
2 ИНСТРУМЕНТАЛЬДІ ОРТАНЫҢ ЖҰМЫСЫН СИПАТТАУ 18
2.1 Ақпараттық жүйлер 18
2.2 Ақпараттық жүйелерді жобалау құралдары 23
2.3 Өнімнің негізгі сипаттамалары. 36
2.4 Ұйымдастырушының ортасын икемдеу 40
2.5 Delphi және объектілі.бағытталған программалау 42
3 «ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ ЖҰМЫСЫН АВТОМАТТАНДЫРУ»
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН СИПАТТАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
3.1 Қабылдау коммиссиясы 45
3.2 Мамандықтарды өңдеу 49
3.3 Студент қабылдау 52
ҚОРТЫНДЫ 57
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ 59
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ

Ақпараттық мәдениетті, сауатты адам-ақпараттың қажет кезін сезіну оны тауып алуға, бағалауға және тиімді қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын дәстүрлі және автоматтандырылған құралдарын пайдалана білуі керек.
Адамзаттың қолы жеткен ең үлкен табыстарының бірі – осы ақпарат. Бірақ оны шектен тыс ашық қолдана берсе, жастар санасын улайтын да нәрсеге айналып кетуі мүмкін. Бұл ақпараттың пассивті түрде пайдаланатын бөлігінің артуына байланысты болып отыр. Интернеттің кең таралуына орай ақпарат таратудың бақылауға көнбейтін кері процесінің күнен-күнге артып бара жатқаны байқалады.
Жаңа мыңжылдық – бұл күнтізбедегі жаңа уақыт өткелі емес. Ол- өткенді таразылап , өмірдің мәнін жаңаша түсінуге, болашақты барынша жете дұрыс анықтайтын уақыт. Әсіресе, бүгін біз өз күшімізді жарқын болашаққа жұмсауымыз керек. Қоғамның қарқынды дамуы, көбіне оның білімімен және мәдениетімен анықталады. Сондықтан, біздің ойымызша, білім жүйесін құру, қоғамды мына күнде дамып отырған әлемге дайындау – бүгінгі күннің ең негізгі және өзекті мәселесі. Ақпараттық қауіпсіздік — мемкелеттік ақпараттық ресурстардың, сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделері қорғалуының жай-күйі.
Ақпаратты қорғау-ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп деректерді енгізу, сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін қолданылатын ақпарат пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік оңтайлығын және керек болса, жасырындылығын қолдауды түсінеді. Сонымен, ақпаратты қорғау - ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, өзгертудің, маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету кезін қойылатын шектеулерді қанағаттандыруға бағытталған ұйымдастырушылық, программалық және техникалық әдістер мен құралдардан тұрады.
Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру кешендік мәселе болып табылады. Оны шешу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық, программалық, техникалық шаралар қажет.
Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» деп аталады. Қазақстан Республикасы да ғылыми-техникалық прогрестің негізгі белгісі – қоғамды ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді. Қоғамды ақпараттандыру – экономиканың, ғылымның, мәдениеттің дамуының негізгі шарттарының бірі. Осы мәселені шешудегі басты рөл мектепке жүктеледі.
Қазіргі таңда әлеуметтік жағынан қорғанған адам – ол технология ауысуына және нарық талабына сай терең білімді, әрі жан-жақты адам. Қазіргі білім жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Қорытындысында білім беру – адамға үздіксіз оқуға, білім алуға жан-жақты білім қызметін ұсынатын әлеуметтік институт болуы керек.
Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының түбегейлі өзгеруі, оның дүниежүзілік білім кеңістігіне енуі бүкіл оқу-әдістемелік жүйеге, мұғалімдер алдына жаңа талаптар мен міндеттер қойып отыр.
Бұдан шығатыны, ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарының негізгі проблемаларының бірі – «Білім-бүкіл өміріңе» қағидасынан «Білім бүкіл өмір бойына» қағидасына қте алатын білім жүйесінің ұйымдық құрылымдарын іздеу болып табылады.
Информатика пәнін оқытудың тиімділігін арттырудың жолдары өте көп. Соның бір жолы ретінде оқытудың жаңа технологиясын енгізуді атап өтуге болады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – колледжі оқу орнының қабылдау комиссиясының жұмыс орнын автоматтандыру.
Пайдаланылған әдебиеттер көзі
1. “Автоматизированное рабочее место в системе управления предприятием”, Сборник научных трудов, Ленинград, 1989г.
2. В.В.Шураков. “Автоматизированное рабочее место для статической обработки данных”, 1990г.
3. И.Л.Кантарь. “Автоматизированные рабочие места управленческого аппарата”, 1990г.
4. Баженова И.Ю. Delphi 6. Самоучитель программиста – М.: Кудиц – Образ, 2002. –432с.
5. Архангельский А.Я. Разработка прикладных программ для Windows в Delphi5 –М: Бином 1999-256с. ил-(Все о Delphi)
6. Архангельский А.Я. Язык SQL в Delphi 5. –М: Бином, 2000 –208с. ил-(Все о Delphi)
7. Бобровский С. Delphi 57 Учебный курс. – СПб.: Питер,и 2002-640с.
8. Кандзюба С.П. Delphi 6. Базы данных приложения: Лекции и упражнения /Кандзюба С.П., Громов В.Н. -М: Диа-Софт. 2001-576с.
9. Кенту Марко. Delphi 5 для профессианалов. СПб.: Питер, 2001-944с:ил-/в пер.
10. А. Я. Архангельский. Программирования в Delphi 6 – М.: ЗАО “Издательство БИНОМ”, 2003 г. – 1120 с., ил.
11. Томас Коннолли, Каролин Бег, Анна Страган. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. Пос: -М.: издательский дом “Вильямс”, 2000г.
12. Гофман И.Э., Хомененко А.Д. Delphi 5.-СПб.: БХВ-Санк-Петербург. 2000г.
13. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5. Рукаводство разработчика базы данных –М.: “Нолидж”, 2000г.
14. К. Грибачев. “Delphi и Model Driven Architecture” Разработка приложений баз данных – СПб.: Питер, 2004. – 348 с.: ил.
Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2001. – М.: ОЛМА: ПРЕСС, 2001.
16. Материалы курсов Microsoft серии «Партнерство в образовании». Летняя школа Microsoft. – Алматы, 2005.
17. Медведева Е.А. Основы информационной культуры (программа курса для вузов) // Социс,1999, № 11.
18. Microsoft Office 2003 для учителя. Учебное пособие для учителей-предметников. Microsoft, 2005.
19. Нургалиева Г.К. и др. Педагогические технологии информатизации образования. – Алматы: РЦИО, 2006.
20. Основы работы с компьютером. Руководство пользователя. Корпорация Microsoft, 2004.
21. Основы работы с Microsoft Office и Internet. Руководство пользователя. Корпорация Microsoft, 2004.
22. Осокина Н.В., Логачев В.А. Информация как ресурс социально-экономического развития // Регион: управление и информатизация. 1999.
23. Персональный компьютер: Настройка и техническая поддержка. Методическое пособие для учителей. – Алматы, 2006.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 ... ... ОРНЫ ... ... ЭЕМ ... АЖО-ның ќалпы және даму перспективалары......5
1.2 Жұмыс орнын автоматтандыру принциптері мен оған қойылатын
талаптар..................................................................
................................................11
1.3 ... ... және ... қоры 15
2 ... ОРТАНЫҢ ЖҰМЫСЫН СИПАТТАУ 18
2.1 Ақпараттық жүйлер 18
2.2 Ақпараттық жүйелерді жобалау құралдары ... ... ... ... ... Ұйымдастырушының ортасын икемдеу 40
2.5 Delphi және объектілі–бағытталған программалау 42
3 ... ... ... ... ... ... Қабылдау коммиссиясы 45
3.2 Мамандықтарды өңдеу 49
3.3 ... ... ... ... ... ... 59
ҚОСЫМША
КІРІСПЕ
Ақпараттық мәдениетті, сауатты адам-ақпараттың ... ... ... ... ... ... және ... қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын
дәстүрлі және автоматтандырылған құралдарын ... ... ... қолы ... ең үлкен табыстарының бірі – осы ақпарат. ... ... тыс ашық ... ... ... ... ... да нәрсеге айналып
кетуі мүмкін. Бұл ақпараттың пассивті түрде пайдаланатын бөлігінің артуына
байланысты ... ... ... кең ... орай ақпарат таратудың
бақылауға көнбейтін кері ... ... ... бара ... ... – бұл ... жаңа ... өткелі емес. Ол- өткенді
таразылап , өмірдің мәнін ... ... ... ... жете дұрыс
анықтайтын уақыт. Әсіресе, ... біз өз ... ... болашаққа
жұмсауымыз керек. Қоғамның қарқынды дамуы, көбіне оның білімімен ... ... ... ... ... ... жүйесін құру,
қоғамды мына күнде дамып отырған әлемге ...... ... ең
негізгі және өзекті мәселесі. ... ...... ... сондай-ақ ақпарат саласында жеке адамның құқықтары
мен қоғам мүдделері қорғалуының ... ... ... ... ... бағытталған
шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп деректерді енгізу,
сақтау, өңдеу және тасымалдау үшін ... ... пен ... қол ... оңтайлығын және керек ... ... ... ... ... ... - ақпараттың сыртқа кетуінің,
оны ұрлаудың, ... ... ... ... ... ... рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың алдын алу үшін
жүргізілетін шаралар кешені. ... ... ету ... ... ... бағытталған ұйымдастырушылық, программалық
және техникалық әдістер мен құралдардан тұрады.
Ақпараттық ... ... ... ... мәселе болып
табылады. Оны шешу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық, ... ... ... ... ... шешімімен «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры»
деп аталады. Қазақстан ... да ... ... ...... ақпараттандыру болатын жаңа кезеңіне енді.
Қоғамды ақпараттандыру – ... ... ... ... шарттарының бірі. Осы мәселені шешудегі басты рөл мектепке
жүктеледі.
Қазіргі ... ... ... қорғанған адам – ол технология
ауысуына және ... ... сай ... ... әрі ... ... ... жүйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана ... ... ... дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне
қажеттілік тудыру. ... ... беру – ... ... оқуға, білім
алуға жан-жақты білім қызметін ұсынатын әлеуметтік институт болуы керек.
Елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның ... ... оның ... ... ... енуі бүкіл оқу-әдістемелік
жүйеге, мұғалімдер ... жаңа ... мен ... ... отыр.
Бұдан шығатыны, ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарының ... бірі – ... ... ... ... бүкіл өмір
бойына» қағидасына қте алатын білім ... ... ... іздеу
болып табылады.
Информатика пәнін оқытудың тиімділігін арттырудың жолдары өте көп.
Соның бір жолы ... ... жаңа ... ... атап өтуге
болады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – колледжі оқу ... ... ... орнын автоматтандыру.
1 АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҰМЫС ОРНЫ
1.1 Дербес ЭЕМ ... ... ... және даму ... ақпараттық жүйелерде кейбір ЖОО-да принципті түрде
әртүрлі әдістемелік және технологиялық салаларында ... орны ... ... күш ... ... оқу процессінің жоғарылығына
керісінше әсер етеді. Сондықтан да ақпарат ... ... мен ... ... ... ғана ... сол ... колледждер мен мектептерге де жетіспейді.
Көпртеген зертеулерге қарағанда ... ... ... және ... жаңа дамушы орта болып ... ... орны ...... ... ие ... ... Жұмыс орны беру ортасы түсінігі бойынша оның аумағын ... ... ... белгілермен жазылады. Осыдан ақпарраттық Жұмыс
орны беру ортасынла ... ... ... ... жоспарлы
коммуникатциялық ортада ... ... ... ... ата – ... және оқу ... ... алу үшін үлкен
маңызын тигізеді. Сондықтанда оқуда және одан тыс шараларға ... ... ... алу ... ... ... осы ... ақпарат комплексі теқ қана жеке
кафедра, факультет, ЖОО-да ғана пайдаланылады. Осы ... ... ... ... ... орны беру ортасында жеке облыстар мен
республика деңгейінде ... өте ... ... ... ... ҚР басшылығының 2001 жылдың 6-шы тамызында № 1037 “2002 – 2004
жылдарды ҚР-да ... орны ... ... ... ... қабылданды.
Адамдар барлық жинақтаған Жұмыс орныдерін қолданбай фундаментальды
сапалы Жұмыс орны алуы мүмкін емес. ... ... кез ... ... ... ... орны беру кеңістігінде кітапхана қарастыруы
керек. Электронды кітапхана ортасы салыстырмалы түрде жанама ортаның ... ... ... ... және ... негізгі тапсырмаларды
шешуші роль атқарады:
Жұмыс орны жинақталуы (ақпаратты ... және ... ... ... (ақпарат көзін анықтау, тез қамту және қажетті ... ... ... оқу процесінің кітапхана қорымен жанама түрде байланыстылығы
ақпараттық Жұмыс орны беру ортасындағы “оқу процесінің” компоненттері мен
электронды ... ... ... ... ... ... Оларға электронды оқулықтар, лабораториялық практикумдар,
анықтамалар және де басқа университеттің оқу ... ... ... ... ... ... ... деп арнайы техникалық-
ақпараттық амалдарды қолданатын барлық технологияларды айтамыз. ... ... ... ... ... көп ... бастағанда «оқытудың жаңа
ақпараттық технологиясы» термині пайда болды. Жалпы айтқанда, кез ... ... – бұл ... ... ... ... процесінің негізін ақпарат және оның өзгерісі құрайды. Компьютер
қолданылатын оқыту ... ... ... ... ... ... ... программалап оқыту туралы идеяларды
дамытады, қазіргі компьютерлер және ... ... ... ... әлі ... ... ... ашады. Оқытудың компьютерлік технологиясы – бұл компьютер арқылы
ақпаратты дайындау және беру ... ... ... үш ... ... – «ойына жету» технологиясы ретінде (компьютерлік оқытуды жеке
дидактикалық есептер үшін жеке тақырыптар, бөлімдер ... ...... ... ... ... ең маңыздысын анықтайтын
негізгісі ретінде.
3 – монотехнология ретінде (бұл жағдайда ... ... ... ... процесстерін басқару, диагностиканың ... ... ... ... етеді).
Технологияның классификациялық параметрлері:
Қолдану деңгейі бойынша: жалпыпедагогиклық.
Философиялық негізі бойынша: бейімделгіш + технократиялық.
Дамудың ... ... ... ... + ... тұжырымдамасы бойынша: ассоциативті – рефлекторлы.
Тұлға құрылысына бағдары бойынша: ақпараттық + операциялық.
Мазмұнының сипаты бойынша: ойға жету кез ... ... үшін ... ... меңгеру типі бойынша: компьютерлік.
Ұйымдық формалар бойынша: даралық + кішкене топтар ... ... ... ... әдіс ... ... + операциялық, диалогтық + ... ... ... ... мен ... тиімділігі.
Жұмысшылардың дәрежесі бойынша: барлық категориялар.
Ақпаратпен жұмыс жасай білуді қалыптастыру, коммуникативтік қаблетті
дамыту.
Ақпараттық ... ... ... ... көп ... ... білушілік, тиімді шешім қабылдай алушылық қасиеттерін қалыптастыру.
Оқыту – бұл ... ... ... принципі: Жұмысшының даралық ерекшелігіне компьютердің
бейімделуі.
Оқытудың диалогтық сипаты.
Басқарылуы: кез келген уақытта оқыту процесінің оқытушысымен ... ... ... барлық тип бойынша орындалады:
субъект-объект, субъект-субъект, объект-субъект.
Жеке және топтық жұмыстардың ... ... ... ... ... ... сая
күйін қуаттау.
Шектелмеген оқыту: мазмұны, оның интерпретациясы және қосымшалары өте
кең.
Компьютерлік технология педагогикалық ... ... және ... ... ... ... кейбір
формализациялық моделін қолдануға және ... ... ... орны ... фактологиялық жағының негізгі ерекшелігі қат-
қабат үлкейту, қазіргі деңгейде ақпараттық ... бар ... ... ... және ... микромирлер, имитациялық
оқыту, электрондық коммуникациялар, эксперттік жүйелер болып ... ... ... ... ... деп ... себебі
олардың Қызметкер мен Жұмысшының әрекетіне “дыбыс беру”, олармен диалог
“жүргізу” қаблеті бар. Бұл ... ... ... ең негізгі
ерекшелігі болып табылады.Компьютерлік технологияның І және ... ... мен ... ... элементтерінің арасындағы
байланыс туралы сұрақ аса маңызды.
Компьютер ... ... ... ... ... жаңа
материалдарды түсіндіргенде, бекіткенде, ... ... ... және ... ... Сонымен қатар Жұмысшы үшін ол әр
түрлі функцияларды атқарады: Қызметкернің, ... ... ... ... ... ойын ... қызметінде компьютер:
1. оқыту ақпаратының көзі (Қызметкерді және кітапты жартылай немесе ... ... ... ... ... және ... мүмкіндіктерімен сапалы
жаңа деңгейде);
3. дербес ақпараттық кеңістік;
4. тренажер;
5. диагностика және ... ... ... ... ... ... ... дайындау және оларды сақтау құралы;
8. тексттік редактор;
9. графиктер тұрғызушы, графиктік редактор;
10. үлкен мүмкіндіктері бар есептеуіш ... ... ... ... объектісі қызметінде компьютер:
13. берілген процессте компьютерді программалауды оқытуда;
14. программалық өнімдерді құруда;
15. әр түрлі ақпараттық орталарды қолдануды ... ... ... ... ... ... ... функцияларды
енгізуге болады:
Барлық класс және пән деңгейінде оқу процесін ұйымдастыру (оқу
процесінің графигі, ... ... ... ... ... және ... ... (жұмыс орындарын
орналастыру, инструктаж, классішілік жүйені басқару және т.б.).
Жұмысшыны жеке бақылау, жеке көмек көрсету, Жұмысшымен жеке ... ... ... және есту ... қолданатын даралық
оқытудың ... ... ... ... ... ... ... демонстрациялау құралдарының әр түрлі,
программалық құралдар және жүйелер, көрнекі құралдар және т.б.), ... бір оқу ... ... ... ... ... ... мен Жұмысшылардан компьютерлік
сауаттылықты талап етеді. оНы компьютерлік ... ... ... ... ретінде қарастыруға болады. Компьютерлік технология (компьютерлік
сауаттылық) мазмұнының құрылымына мыналар ... ... және ... техниканың негізгі түсініктерін білу;
2. принципті құрылысын және ... ... ... ... ... операциялық жүйелердң және олардың негізгі коммандаларын білу;
4. қазіргі программалық қабықшаларды және жалпы бағытталған операциялық
жүйелерді және олардың ... ... ең ... бір ... ... ... программалаудың алгоритмі, тілі және пакеті туралы алғашқы түсінік;
7. қолданбалы программалардың практикалық бағыттағы алғашқы тәжірибелері.
Жұмысшының ғылыммен және мәдениетпен қарым-қатынасы үшін ... ... ... ... Internet ... ... ... әрбір бөлігіндегі адамдармен хат алмасу;
Барлық банктерден, мұражайлардан, әлем қоймаларынан ... және ... ... ... ... серверлер арқылы болып жатқан
оқиғаларды бақылау. Бүгінгі таңда ... орны ... ... мен ... өте көп. ... мақсаты оқыту процесін
мүмкіңдігінше дидактикалық жағынан тиімді ұйымдастыру. ... қол ... үшін ... ... ... және
телекоммуникациялық технология құралдарын комплексті түрде зерттеу, ... ... ... ... орны алу ... әр ... ... қолдану
қажет.
Оқу процесінде ақпараттық және ... ... ... ... ... ... ... көп функционалды
электрондық оқу құралдарын құру және қолдану ... ғана ... ... ақпараттандырылған жұмыс орнытарды оқытуда пайдаланудың негізгі
дидактикалық мақсаты Жұмыс орны ... ... ... ... дағды мен
іскерліктер қалыптастыру, меңгеру деңгейін бақылау.
Көп функционалды ақпараттандырылған жұмыс орныр:
1. Жұмысшылардын өз бетінше ... орны алу ... ... Әр ... ... ... өндеу, сақтау, объектілерді, құбылыстарды
модельдеу ... ... ... ... процесіңде қазіргі
заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіңдіктерін пайдалануға;
3. Оқу процесінде мультимедия технологияларын, ... ... ... ... ... интеллектуалды мүмкіндіктерін, Жұмыс орны, дағды,
іскерлік денгейлерін, ... ... ... ... ... басқаруға, оқу қызметінің, тестілеудің нәтижелерін бақылау
процесің автоматтандыруға ... ... ... ... ... өз ... оқу ... жүзеге асыру үшін жағдай
жасауға;
Қазіргі заманда телекоммуникациялық орталарда жұмыс ... ... ... ... ... ... ... электрондық құралдарды компонеттері ретінде мыналарды
қарастыруға болады:
1. Сервистік программалық құралдар;
2. ... ... орны ... ... мен ... ... тексеруге арналған программалық құралдар;
3. Электрондық тренажерлар;
4. Математикалық және имитациялық моделдеу үшін ... ... ... ... ... ... ... оқытушы жүйелер (ЭОЖ);
7. Интелектуалдық оқытушы жүйелер (ИОЖ);
Жұмысшылардың ... орны ... ... және тексеруге арналған
програмалық құралдар ... ... ... кең ... тапты.
Тіпті, программалау негіздерімен таныс емес кез келген оқытушы өз ... ... мен ... ... ... ... ... бірқатар
инструментальді жүйелер бар. Жұмысшының есебі ұсынылатын ... ... ... ... ... ... бақылау тапсырмаларын
беріп, олрадың дұрыстығын тексеру жұмысынан босатады. Оқу материалын бекіту
үшін бұл ... бір неше рет ... ... ... ... іскерліктер мен дағдыларды
бекітуге арналған. Сонымен ... олар ... ... ... мен
дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді . Бұл жағдайда олар теориядан
қысқаша ақпарат алып, әр ... ... өз ... ... ұйымдастыруды
қамтамассыз етеді.Математикалық және имитациялық моделдеу үшін арналған
программалық құралдар, тәжірибелік және теориялық ... ... ... ... ... толықтыруға мүмкіндік береді. Бір
жағдайларда зерттеу объектілері, екіншісінде - өлшеуіш тағайындаулар
модельденеді. ... ... ... ... ... сатып
алуға кететін шығынды азайтуға мүмкіңдік береді, оқу ... ... ... ... ... ... ... таныстырып, Жұмыс орны деңгейін
бақылауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы денгейлі жүйелерге жатады және
жасанды интелект идеясында ... ... ИОЖ ... ... және
оны шешу принципін іздеуден бастап, шешімнің ... ... ... ... барлық сатыларында басқаруды жүзеге асыруға мүмкіңдік береді.
Бұндай жүйелер қарапайым тілге жақын тілде өзара ... ... ... ... ... ... ... барысында тек орындалатын
әректтер дұрыстығы ғана ... ... ... шешімді іздеу стратегиясы
әрекеттерді жоспарлау және т.б. ... ... ... ... ... бірі жұмыс орны беруші электрондық
құралдарды ... ... ... ... ... ... әр түрлі критерийлер негізінде жүргізілуі мүмкін.
1. Жалпы оқу жүйесіне қатысы оқытушы электрондық құралдарды(ОЭҚ) келесі
түрлерге бөлуге болады:
2. Стандарттарға ... ... ... ... ... ... Факультатив жұмыстарға арналған ОЭҚ;
4. ОЭҚ - үй репетиторлары;
5. Оқу қызметінің нәтижелерін ... және ... ... ... және энциклопедиялық сипаттағы ОЭҚ;
Дәстүрлі оқыту жүйесінде оқытушы электрондық құралдарды қолдануға
арналған программалық құралдардын барлық типтерін ... ... ... ... ... жүйесі ОЭҚ-ды Жұмысшылардын өз бетінше жұмысында
қолдануға үлкен ... ... ... ... және бір пән ... ... орныін
тереңдетуге арналған ОЭҚ дәстүрлі оқыту жүйесіне бағытталған ОЭҚ- ға ұқсас.
Негізгі ерекшелігі ҚР БМ ... мен ... тыс ... ... ... ... ... мен олардын
компоненттерің былай классификациялауға болады:
1. Оқытушы (Жұмыс орныдерді хабарлайды, іскерліктер мен ... ... ... ... ... немесе бекітуге арналған);
3. Бақылаушы (Оқу материалын меңгеру деңгейің бақылауға арналған);
4. Ақпараттық іздеу және ақпараттық анықтамалық (ақпаратты жүйелендіру
бойынша ... ... ... мен ... ... ... (зерттелетін объектілер мен ... ... ... ... ... зерттеу үшін нақты
бір шындық аспектісін бенейлейді);
7. Моделдеуші (зерттеу мақсатында объектілерді, ... ... ... ... ... ... (есептеулерді автоматтандырады);
9. Оқытушы-ойындық (Жұмысшылардың қызметін ойын түрінде ұйымдастырады);
10. Ойындық (жадыны, назарын дамытуға арналған).
Сабақты ұйымдастыру формасына қарай да ... ... ... ... ... ... ... ғылыми зерттеу жұмысында
курстық және дипломдық ... ... деп ... ... орнын автоматтандыру принциптері мен оған қойылатын
талаптар.
Ақпараттандырылған жұмыс орнытарды дидактикалық ерекшеліктеріне қарай
Жұмыс орныді қалыптастыру, мәліметтерді хабарлау, іскерліктер қалыптастыру,
Жұмыс ... ... ... ... ... классификациялауға
болады. Сонымен қатар ақпараттандырылған жұмыс ... ... ... ... ... әрекеттің төмендегідей сатылары
ескерілуі керек:
1. Қабылдау;
2. Жұмыс орныді бекіту;
3. Жеке тәжірибені қалыптастыру(іскерліктер, дағдылар);
4. Зерттеу және ... ... ... ... және оларға қажетті материалдар
дидактикалык денгейіне байланысты негізгі төрт топқа ... ... ... ... ... және ... көшірмелері, аудио және
видео касеталар жатады. Баспаға шығарылған басылымдар тақырып ... ... ... текстінен және оларға сәйкес графикалық
иллюстрациялардан, оқытушылар үшін ... ... ... ... ... оқулықтар, виртуальді оқу кабинеттері және
компьютерлік ... ... ... топқа виртуальді оқу лабороториялары және сол сияқты басқа да
компьютерлік жүйелер кіреді. ... ... ...... зерттелетін объект немесе процесстердің математикалық
моделдерінің ... ... ... ОЭҚ-рдың дидактикалық мақсаты
объектілер және процесстердің қасиеттерін зерттеу.
Төртінші топтың кәсіби қызметі автоматтандырудың компьютерлік жүйелері
немесе ... ... ... пакеті түріндегі оқытушы аналогтары.
Олар курстық немесе дипломдық проектілеу барысында әр түрлі есептер үшін
қолданлыуы мүмкін. Бұл ... ... ... ... оқыту процесі
еркін зерттеу режимінде өтеді және сипаты бойынша маманның кәсіби қызметіне
жақын болады.Элетрондық оқу ... құру ... ... сипаттағы
талаптар ролін деесепке алу керек. Осы принциптерге сәйкес электрондық оқу
құралдарын құруда ... ... ... Оқу ... ... мен ... ... анықтау;
2. Студенттердің қызметін детальді түрде жоспарлау;
Оқу ... ... құру ... ... ... есте ... ... психологиялық ерекшеліктерін ескеру;
Студент пен оқытушы, студент мен оқу материалы арасында кері байланысты
ұйымдастыру;
Өз бетінше ақпаратпен ... ... ... ... технологиялардың дамуы сабақты өткізудің жаңа мүмкін-дігін
– қашықтан оқытудың енуін берді. Ол біріншіден, үйренушінің ... ... мен ... ... ... ... да бір себептермен дәстүрлі
Жұмыс орны ... ... ... Жұмыс орны алуға, үшіншіден,
оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды ... ... ... ... ... бір ... азайтуға мүмкіндік береді. Басқа
жағынан қашықтан оқыту Жұмыс орны ... ... ... оқытуда электронды оқулықтар қолданылатыны ... ... ... құру ... ... әркез
жаңарып отыруына байланысты мәселені ... ... ... ... ... ... мен ... мол болуы және ақпараттың әр
түрінің көрнекі түрде берілуі мүмкін. Сонымен ... ... ... ... ... ... тексеру – компьютерлік тест
орындалады. Жұмыс орны беру ... ... ... ... ... танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай,
логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен ... ... ... ... ... ... тәжірибесі студенттер мен
Жұмысшылардың берілген материалды сапалы ... ... ... ... ... куә. Олай болса ақпараттық технологияның дамуы Жұмыс
орны беруде жаңа әдістер мен әдістемелерді ... ... және сол ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Электрондық оқулықтың тиімділігі ... ... ... жетілдіріп, казіргі жаѓдайда барлыќ Жұмыс орны ... ... ... орныты пайдалану Қызметкернің де ғылыми-
әдістемелік потенциалын ... оның ... ... ... жеңілдетеді.
Оқытудың әр сатысында компьютерлік тесттер арқылы Жұмысшыны ... ... ... ... ... мультимедиалық, бейне
және дыбыс бөлімдерінің бағдарламасы бойынша алатын жаңалықтарды іске
асыруға көп ... ... ... ... ... ... қарағанда пайдалану ыңғайлы және оларда өзін - өзі ... бар. Осы ... ... орнытың артықшылығы болып
табылады. Сондықтан, өзін - өзі ... ... ... мен ... ... ... да, ... ауылдық жерлерде, Қызметкер
жетіспейтін жерлерде көбіне қажет етеді.Ақпараттандырылған жұмыс орнытарды
пайдалану Жұмысшылардың, танымдық ... ... қана ... ойлау жүйесін қалыптастыруға шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай
жасайды.
Осы уақытқа дейінгі жұмыс орны беру ... тек ... ... ... ... ... ... талабын
қанағаттандырмайды. Сондықтан қазіргі ақпараттандыру қоғамында бұл
оқулықтарды пайдаланбай алға ... ... ... жұмыс орны мазмұны жағынан толық, жоғары деңгейде
ақпараттанған және дарынды ... ... ... ... орны ... ... ... құралдары кіруі керек.
Дәл осындай оқулықты ... ... ... ... және
студенттердің өз бетінше дайындалуы кезінде жақсы көмекші құрал ... ... ... ... және әр ... ... емтихандарға
дайындалуға да көмектеседі.Қазіргі уақытта оқу пәндерінің барлық бағыттыры
бойынша ... ... ... ... ... оқу ... қызығушылықтың артуы мультимедиалық технологиялардың пайда болуымен
және коммуникациялық құралдар, Интернет желісінің ... ... ... ... ... ... құрылымы оқыту процесінің заңдылықтарына негізделіп, бір-
бірімен байланысты 4 ... ... ... ... және бағалы-нәтижелік.
Ақпараттандырылған жұмыс орнытың мотивациялық-мақсатты компоненті модульдер
мен шағын модульдерді құрастырудан тұрады. Модуль – пән ... ... ... ... орныдердің жиынтығы. Ол ақпараттандырылған жұмыс орны
арқылы оқытуды ұйымдастырудың «қызметтік түйіні» болып табылады.
Ақпараттандырылған ... ... ... ... ... ... асырылады. Гипертекст – терминдерден, ұғымдардан, әртүрлі
концепциялардан, кестелерден, графиктерден және ... ... ... ... ... ... оқыту ортасы. Мәтіндерді
қазақ, орыс, ал кейбірін ағылшын тіліндегі дыбыстар арқылы айтуға ... ... ... ... ... ... компоненті интерактивті формада берілген тапсырмаларды
орындау арқылы іске асырылады.
Ақпараттандырылған ... ... ... ... компоненті тест алу
жолымен жүргізіледі. Ақпараттандырылған жұмыс ... ... екі ... бір ... ... бар. Тест соңында Жұмысшы өзі қате жіберген
сұрақтарды тексеріп көре алады, әрбір ... соң ... ... ... ... ... үшін ақпараттандырылған жұмыс орны бұл күнбе-
күн дамытылып отыратын ашық түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы ... ... ... толықтыра отырып, ары қарай
жетілдіре алады. Сол себепті ... ... ... ... ... ... мен ... арқылы тиімділігін бірте-бірте
арттыратынын көрсетеді.
Қазіргі кезде Жұмыс орны процесінің ... ... ... ... алмасу ісі мүмкін болып, олар бір-бірімен ашық ... ... өз ... айналасында пікірлесе алатын ... ...... Қызметкердер – ғалымдармен,
Қызметкердер – Жұмысшылармен, Қызметкердер – ата-аналармен, ... ... ... және т. ... үшін ... ... – мектепте оқыған жылдардың барлығында да өздері толықтырып отыра
алатын және нәтижелік ... ... ... ... ... ... Ақпараттандырылған жұмыс орнытармен жұмыс істеу әрбір
Жұмысшының өз ... ... ала ... оқып ... ісін жеке дара
жүргізуі болып саналады.
Ақпараттандырылған жұмыс орны – дисплей экранында көрінетін жай ... емес – ол ... өз ... ... материалдарды жеке меңгеруге
арналған күрделі, көпсатылыжүйе, оқулықтың қажетті бөлімдерін қайталап,
игеру тәсілі мен логикасын да ... тән етіп ... ... осы ... ең
керек деген материалдарды қарап шығуға мүмкіндік береді. Оның ... ... ... да, ... ... ... ықшам
логикалық жүйе болып табылады. Бұл жүйемен ... ... ... негізде алгоритмдік ойлау қабілетін дамыта алады. Ал өзіне
қажетті мәліметті ... ... ... ... іздеп таба білу да
әрбір баланың бүгін ... ... ... ... ... жұмыс орнытарды дайындауда мынадай дидактикалық шарттар
ескерілуі тиіс:
1. Белгілі бір пәнге байланысты дайындалған ... ... сол ... ... бағдарламасына сәйкес болуы;
2. Ақпараттандырылған жұмыс орнытар ... ... ... ... ... ... конспектісін қамтитын ... және ... ... ... ... ... қатысты анықтама, библиографиядан тұратын көмекші;
аралық және қорытынды ... ... ... тест; материалды
дайындауда пайдаланылған әдебиеттер тізімдері бөлімдерін қамтуы;
3. Ақпараттандырылған жұмыс орнытың ... ... ... яғни ... тақырыпқа қатысты ақпараттың нақты әрі
қысқа берілуін ескеру керек;
4. Белгiлi бiр тақырыпқа ... ... 2-3 ... ... ... тиiс;
5. Бiр қатардағы мәтін 62-65 таңбадан аспауы тиіс;
6. Оқулықты ... тыс ... ... ... ... кері ... ... мүмкін.
1.3 Ақпараттық жүйелер және мәліметтер қоры.
Күнбе-күн ақпарат көлемі көбейіп отыр. Ал, оларды ... ... ... Сол ... ... тез өңдеу үшін ... ... ... ... ... ... ... Осы кестелер (бірігіп)  МҚ-на бірігеді.
Қазіргі заманғы ақпараттық жүйелер (АЖ)– ... ... ... табылады.
Олардың құрамына мыналар енеді:
1. Есептеуіш жүйе;
2. Бір  немесе бірнеше МҚ;
3. Мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... -  бұл үлкен көлемді өзара байланысқан ақпаратты ... ... ... арналған бір немесе бірнеше мәліметтер файлы.
МҚБЖ - бұл МҚ  ... ... және ... арналған тілдік және
программалық құралдар жиынтығы. ... ... ... МҚБЖ ... ... және ... болып бөлінеді:
Дербес МҚБЖ  бір компьютерде жұмыс жасайтын локальді МҚ-н құруды
қамтамасыз етеді.  Дербес ... Parafox, dBase, FoxPro, Access және ... МҚБЖ ... ... ... жасайтын
ақпараттық жүйе құруға мүмкіндік береді. Оларға  Oracle, Inter Base,
SyBase, Microsoft SVL Server, Informix және т.б. ... ... ... ... МҚ-нда орналасқан мәліметтерді
өңдеуге арналады. Қолданушы МҚ осы қосымшалар  ар басқарады.
МҚ-ң  негізгі нақты бір объект тобы ... ... ... табылады.
Жалпы МҚ қандай да бір  мекеме ... үшін ... ... мекеменің
әртүрлі бөлімдері пайдаланылады.  Осы мекеме бөлімдері МҚ-н құру негізінде
концептуальді  талаптар қояды.  Концептуалды модельді бейнелеу ... ... ... ... ... - бұл ... ұйымдастыру түрі.  Негізгі логикалық
модельдерге мыналар жатады:
1. ... ... - ағаш ... ... ... ... өзара қатаң түрде байланысқан. Мұнда бір басты объект
болады. Екінші деңгейдегілер соған бағынады.  Ал ... ... ... 3-ші ... ... 1-ші ... 3-ші ... тікелей
басқара алмайды.  Сондықтан бір деңгейде байланыс жасауға болмайды.
2. Желілік МҚ  граф ... ... ... ... және ... деген болмайды. Бұл ... ...... ... МҚ өз атын ... ... relation (қатынас) терминінен
алған. Бұл терминді 70 жж.  IBМ ... ... ... ... Реляциялық МҚ – бұл қатынас арқылы байланысқан кестелер
жиынтығы. Реляциялық модель ... ... ... ... ... ... МҚ- ның ... реляциялық болып табылады.
4. Объектілі – бағытталған МҚ ... және ... ... ... ... ... ... құруға қолданады.МҚ-ның
орналасуы мәліметтерді өңдейтін қосымшаны құруға әсер ... ... ... ... ... қосымшасы МҚ-на BDE (Borland ... Engine – ... МҚ ... ... ... МҚ ... ... компьютерде МҚ-мен жұмыс бір қолданушы
режимінде жүзеге асырылады.
МҚ көпқолданушы режимінде де жұмыс жасауы мүмкін. Ол үшін МҚ-ң ... ... желі ... ... ... ... ... жүктей алады, бұл кезде қолданушы компьютерінде қосымша көшірмесі
ғана жүктеледі. ... МҚ-н ... ... файл – ... ... ... МҚ желінің компьютер ... ... ол осы МҚ – мен  ... жасайтын қосымша қолданушы
компьютерінде орналасады. Бұл жағдайда ...... ... ... жүйе – МҚ ... мен ... ... сервер – қашықтағы сервер деп  те аталады.
Клиент – бұл қосымша – клиент деп ... алу үшін МҚ ... ... ... ... ... SQL ... қалыптастырылады. Сұранымды алған соң 
қашықтықтағы сервер  оны SQL – серверге ... SQL – ...... МҚ басқаратын және сұранымды орындап клиентке оның ... ... ... ... қашықтағы серверде
орындалады.Реляциялық МҚ өзара байланысқан кестелерден ... ... ... Олар жеке ... ... электрондық кестелерге
ұқсас. Оларды кәдімгідей көшіруге, жылжытуға болады. Құжаттардан өзгешелігі
МҚ ... ... ... ... яғни ... бір ... ... жұмыс жасай алады.
Бір кесте үшін мәліметтерден, индекстер мен кілттерден тұратын бірнеше
файл құрылады. Кестені басты файл аты – ... аты ... ... Ол ... ... ... МҚ ... жолдар мен бағандардан тұрады.
Кесте  жолдары – жазба, бағаны- өріс деп аталады. ... ... ... объектілер туралы ақпарат сақталады.
Әрбір өрістің уникалды аты болады. ... тек бір ... ... Мыс: ... сан ... дата. Қолданушы кесте өрісіне мән
енгізгенде автоматты түрде типке сәйкестігі ... ... мен ... анықталуы мүмкін.
Кілт - бұл кестедегі әрбір ... бір ... ... мәліметтерден
тұратын өрістер комбинациясы. Қарапайым кілт - бір өрістен, ... ... ... құралады.
Индекс – бұл  да кілт сияқты кесте өрістері бойынша құрылады, бірақ
өрістегі мәндер қайталануы мүмкін. Индекстер ... ... ... ... үшін ... ... индекстеуді пайдалану мәліметтерді
іздеу жылдамдығын арттырады. ... ... мен ... ... ... ... мүмкіндік береді:
1. Жазбаларды бірмәнді идентификациялауға;
2. Кілттік өрістерде мәндерді қайталануын болдырмауға;
3. Кестелерді сұрыптауға;
4. Кестеде мәліметтер іздеу жылдамдығын жоғарылатуға;
5. МҚ –ң жеке ... ... ... ... ... ОРТАНЫҢ ЖҰМЫСЫН СИПАТТАУ
2.1 Ақпараттық жүйлер.
Ақпараттық технология (АТ) – АЖ-мен тығыз байланысты, ... АТ – ... ... ... ... ... ... Бір қарағанда бұл екі ұғым ұқсас
сияқты. Алайда бұл олай ... ... ...... орындайтын
регламенттелген ережелерден, компьютер жадында сақталатын ... ... ... ... іс-әрекеттерінен тұратын
процесс. АТ-дың негізгі мақсаты – мақсатталған өңдеулер арқылы ... ... ... ... ... – ақпаратты өңдеу жүйесі. АЖ элементтері – компьютер, компьютерлік
желілер, программалық өнімдер, мәліметтер ... ... ... ... ... ... жабдықтары және т.б. кіретін орта болып
табылады. АЖ-дің ... ...... ... мен ... АЖ-ның функцияларының АТ-ға бағытталған ... асуы ... ... Өз ... АТ - ... ортасы
болмасы өмір сүре алмайды.Қазіргі кезде әртүрлі ... ... ... ... ... ... келесі классификацияларға бөлуге болады:
Бірлік АЖ-лер. Бұнда автономды дербес ... желі ... ... жүйе ... ... қорымен
біріктірілген бірнеше ғана қарапайым қосымшалардан тұрады да, бір ғана
қолданушыға немесе бір жұмы ... сол ... ... ... ... ... ғана шамаланады. Бұндай қосымшалар локальды басқару
жүйелері деп аталынатын мәліметтер ... ... ... ... МҚБЖ ... ең көп таралғандары: FoxPro, Paradox, Microsoft
Access;Топтық АЖ ... ... ... мүшелерінің ортақ ақпаратты
қолдану жүйесіне бағытталады. Көбінесе локальды есептеуіш ... ... ... ... құру ... мәліметтер қоймасының
серверлері (SQL-серверлер деп аталады) қолданылады. Көп таралған серверлер:
Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, Inter Base, Sybase, Informix;
Корпоративті ...... ... даму ... ... Бұндай АЖ ірі компанияларға арналған, өлкелік алшақ
орналасқан ... мен ... ... ... Негізінде көп
деңгейлі иерархиялы құрылымды болып келеді. Бұндай жүйеде де топтық ... ... ... серверлері қолданылады. Алайда көп таралғандары,
жиі қолданылатындары: Oracle, DB2, Microsoft SQL Server.
Жалпы, АЖ-лер негізін келесі 4 ... ... ... тасушылардың
дамуы. Бұл жағдай шексіз көлемдегі ақпарат сыйымдылығына ... ... ... ... Яғни ... ... ... елемей,
жер шарының кез келген нүктесіне жеткізуге ... ... ... сол ... ... ... жерде
персоналды ЭЕМ арқылы өткізу мүмкіндігі.
Бөлектенген базалар мен мәліметтер қоймасында сақталынатын ... ... ... ... ... мен ... ... интегралдануы процесінде дамыды. ЭЕМ-ның желілерге (локальды
және региональды) бірігуі оқшау орналасқан бөлімше, ұйым, райондар ... ... ... қол ... ... ... арналды.
Дербес компьютерді қолданып, ақпаратты енгізіп, шығару, өңдеу қолданушыға
дайындалып жатқан жобаның сапасын, дәлділігі мен нақтылығын, ... ... ... уақытты үнемдеуін қамтамасыз етеді.
Автоматтандырылған жұмыс орындарын ортақ локальды есептеуіш желілеріне
(ЛЕЖ) біріктіру – ақпараттық ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Өнімділігі жоғары ЭЕМ-дерге
элемент ретінде ЛАЖ-дарды енгізу – бәріне қажетті ақпаратты ... ... оны ... ... ... ... жүйе ...
өзінің жеке кәсіп облысына бағытталған жұмысшы (кәсіп облысы – экономика,
металлургия, ... ... өнім ... т.б.). Бірақ олардың іс-әрекеттері
әртүрлі екеніне қарамастан ұқсас операцияларды орындайды. Бұл өз ... ... ... ... ... ... отырып істелінетін жұмыстардың оншақты
түрі бар: ұйым ішінде және ұйым ... ... ... орындау; ақпаратты ізеу, анықтау, генералдау (документ оқу,
отчет дайындау, ... ... ... керекті мәліметерді іздеу, архив
жүргізу және т.б. ); ... ... мен ... ұйымды
қалыптастыруды басқару, бақылау; басқарушыларды ақпараттық қамтамасыз ету.
Қазіргі кездегі “электронды” кәсіпорындар мен ... ... ... ... жұмыс орны (АЖО), текстілерді
редактілеу жүйелері, мәліметтер ... мен ... ... ... ақпараттық есептеуіш жүйелері, электрондық почта, ... ... ... шығару және т.б. табылады. Автоматтандырылған
жұмыс орны (АЖО) – кәсіби ... ... ... ... ... АЖО –на ... ... ортақ
функциялары:
1.ақпараттарды сақтау;
2.Ақпараттарды іздеу;
3.құжаттарды (немесе олардың фрагменттерін) қабылдап алу ... ... мен ... ... ... ... комерциялық аймақтық және халықаралық желілер бір-бірімен өте
күшті байланысқан жүйе құрды. Қазіргі кезде Internet “Шнцы” болып ... ... ... MВONE мен ANS net, ... NORDU net , EURJPA ... EUNET.
Интернет пайда бола бастағанда, оның негізгі сервистерін: электронды
почта хабарландырудың ... ... ... ... ... ... ... да программалары жатты. 1989 жылы Тим
Бернерс-Ли HTML-ды өңдеп шығарды, сонымен ... ... ... ... Next ... ... Next Step ... жасады. Бернерс-Ли Женевадағы CERN Европалық институттың элемантар
бөлшектер лабароториясында жұмыс жасап жүрген кезінде, 1991 жылы ... ... рет іске ... және осы бір жыл ... ... саны ... жетті.
Интернеттегі клиент – бұл Интернет желісіндегі компьютер, яғни ... ... ... ... туғызды, бірігіп іске асыру.
Гипер мәтін – түрлі мәтіндер мен ... ... ... ... ... мен ... қатнау әдістері, ал
байланысты ерекшелеу автоматты ... ... ... ... ... тудырады.Гиперсілтеме – бұл сөздер мен бір мәтіндегі фрагменттер
арасындағы байланыс немесе мәтінде ... ... ... ... мәтін пайдаланушыға құжаттарды тексеруге, мәтін
беттеріндегі өзіне ұнаған мағлұматтарды ретімен қарауына мүмкіндік ... ... ... Тед ... ... барлық информацияны үлкен
бір гипер мәтіндік ... ... ... Бұл идеяның нәтижесінде WWW
(World Wide Weв – ... ... ...... ... ... яғни тараптарда (парақтарда информациялық объектілердің ... ... ... ... және ... доңғалақтары)бар, ал тараптар
болса гипер сілтемелер көмегімен байланысқан. WWW – бүгінде ең әйгілі,
интернеттегі ең ... ... ... ағымының жартысынан көпшіліг WWW үлесіне
тиеді. Қазіргі кезде WWW-дағы ... ... дәл айту ... ... ... саны 30 ... асады. WWW-ның өсу жылдамдығы Интернет
желісінің өзінен де жоғары. Бүгінде WWW-Интернеттің алдыңғы ... ... ... ... ... жұмыс жасайды. Дәлірек айтсақ,
клиент серверге көп серверлер кіреді, яғни клиент сұрауы ... ... ... ... ... ... үш өлшемді объект т.б.) гипер
мәнділік құжат қайтарылады, олардың әрбір элементі басқа ... ... ... ... мүмкін. Weв-сервері (WWW) – WWW технологиясын пайдалана
отырып клиент сұранысын өңдейтін сервер.
Бұл сілтемелер WWW ... ... ... ... ... ... ... бір мезгілде жіберіледі және ... ... ... ... бар. Мұны пайдаланушы интернет кеңбетігінде
барлық ... тен ... ... ... ... WWW ... ... көрсетпейді, сонымен қатар WWW ... ... ... ... және ... да ... ... көпшілігі (навигаторлар) МHа
сілтемелердің желісі, электронды почталар т.б. ... ... ... жағдайда WWW программалық құралы Интернеттің түрлі
сервистері үшін ... ... ... ал WWW ... ... ... роль атқарады.Клиент әрекет жасайтын протокол әрі WWW сервері
– HTTP (Нуpertext Transfer Protokol) – гипер ... ... ... ... ... Интернеттегі гипер мәтін жеткізу протоколы.
Weв-серверлердің негізгі элементтеріне: серверлік аппараттың қамтамасыз
етуі, Weв-сервер қосымшасы кіреді.
1. Аппараттың ... етуі ... ... ету (hardware) – бұл
физиаклық жағынан, интернет желісіне қосылған компьютердің ... ... ету ... аппарат платформасын таңдау
оптимальды аппарат платформасын таңдау оптимальды критерийлер қатарынан
іздеу жүйесінің нәтижесінде мыналар, ... ... ... ... ... ... Теория жүзінде аппарат платформасы ретінде кез-келген компьютерлік
архитектура ... Ал ... ... ... ... ... Intel ... және Sun Microsystems
аппараттық платформалары қолданылады.
3. ... ... ... ... ... үшін ... операциялық жүйесі пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... ... жасауы мүмкін емес. “Көп-пайдаланушы” – түрлі ресурстық жүйелерге
сәйкес қатынаудың қауіпсіздікті болдырмау мүмкіншіліктерін ... ... ... ... құқықтарын операциялық жүйенің
әртүрлі объектілеріне байланысты анықталады. Мысалы: жүйелік сервиске,
жадқа қатнау, ... ... ... және ... ал ... ... файлдар мен каталогтар.
4. Операциялық жүйе веб-серверлер үшін желідегі жұмыс қауіпсіздігіне жауап
беруі ... ... ... ... ... ... ... платформасымен тығыз байланысты, сондықтан ... ... ... парктикалық маңызға ие. Практикада
кейбір аппараттық ... ... ... ... болмайды. Мысалы: ( ) серверлері үшін операциялық жүйенің sun
solaris-ті пайдалануда реальды алтернативася жоқ. Apple ... үшін –Mac OC System An Intel ... ... ... операциялық жүйені таңдау кеңінен таралған, ... ... үш түрі ... Unix, ... және ... Веб-серверлер программаның қамтамасыз ету – бұл операциялық ... ... ... жүйелердің көп көлемін тұрғызу болмаса
неғұрлым қуатты түріне ... ... ... ... стратегиясы кіреді: тереңнен масштабтау және ... ... – бұл ... ... ... ... ірі көп процессорлы сервер табу (немесе сервер кластары). Егер бұл
жеткірең болса митифрейм, тіпті ... ... ... ... ... ... бар – ол көп ... қаржылай қорды қажет етеді.
Сондықтан тез, қарапайым стандартты серверлік модульдерін сатып алу ... ... ... ... ыңғайлы болыа саналады. Веб-
серверлер үшін ... ... ... ... ... қаралады.
Вертуальды серверлерді орналастыру. Бір физикалық серверде бірнеше
түрлі адрестегі, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Әрбір
тараптағы компьютердің өздерінің бірегей мекен-жайы болу керек. Интернетте
адрестеу үшін (Domain Name, Systems DNS) ... жүйе ... ... ... цифр ... (IP-адрес) доменді атаумен беріледі, яғни
атау түрінде болсын, цифр түрінде болмын бір ... ... ... ... ... үшін ... DWS сервер атауы болуы тиіс. Бұл сервер
“домен атау-( “ деп бейнеленгенде ... ... үшін ... ... ... бірнеше техникасы бар:
Түрлі IP-адрестер: Бір физикалық ... ... ... IP-адрес
(доменді атауы болуы ... ... және ... ... ... конфигурациялағанда өзінің түбірлік директорийін көрсетеді. Веб-
серверге ... ... ... түскенде, сол вертуальды ... ... ... ... және ... ... атаулар DWS серверін баптауға
сәйкес, бір IP-адрес серверіне бірнеше доменді атаулар сай ... ... ... қай ... тек ... атау ... ... түсіп
тұрғандығын ажырату тиіс. Мұандай әдіс тек 1.1. НТТР протоколын ... ... ... НТТР ... тек IP-адрес көрсетілген
2. доменді атау қарастырылмағанъ
3. түрлі номерлі портты вертуальдық серверлер
Кейбір веб серверлер, мысалы, Apache түрлі ... ... ... ... атап ... әр порт үшін ... каталогтар түбірін көрсетеді.
Виртуальды директорийлер құру ... ... ... ... ... жарияланған каталогтардың ( ) ... ... ... egi-bin ... (программалық түбірінде емес,
администратор көрсеткен жерде ... ... Ол ... ... ... ... ... көшіру қажеттілігін жүзеге
асырмайды.Айталық бізге құжаттар каталогынан с: /myself/ soft/ ... ... ... ... ету керек болса, онда ... атау беру ... ... ... ... ... ... одан да көп) ... ... ... әсер ... ... ... тізімі мен адрестегі сұратуды салыстырып отыру
керке. Көбінесе бұл фактор сервер өкімділігіне әсері шамалы.
Статикалық және ... ... ... ... Серверлік
администратор мақсаты үшін статикалық html ... ... ... мұндай жағдайда диналикалық ... ... ... ... ... ... ... Ақпараттық жүйелерді жобалау құралдары.
Программалау технологиясының жылдан жылға дамуы келесі функциялардың
пайда болуы жол ... ... ... ... ... ... орындалуын қамтамасыз етеді.
Программа құрушылардың интегралдық ортасы. Жоба құру ... ... ... ... ... құру ... немесе CASE технологиясы.
Бұл технология анализ метологиясын, жобалау метологиясының және
жобалық жүйені құру ... ... ... ... ... ... құру ... автоматтандырылуына арналған.
Жобалау методологияларының локальдық ... Бұл ... ... мен ... ... ... ... бар. Программалау тілдері – компьютердегі есеп шешімінің алгоритмін
сипаттауға арналған қалыптастырылған тіл.Жобалау иетодологиясының құрылуына
қолданылатын ... деп – ... ... мен тілдерінің
жиынтығы, сонымен қатар құрылатын жобаның әртүрлі программалық комплексі.
Программалау тілдерін келесі кластарға ... ... ... ... ... ... language) компьютердің ақпараттық
бөлігімен қабылданатын (кодтар) программалау тілдері;
2. машина-ориентациялық (бағыттық) программалау ...... ... ... ... ... программалау тілдері;
4. интегралданған программалау тілдері.
Жобалаудың локальдық ... ...... ... ... ... комплексті құралдардың басын
біріктіреді. Жобалаушылардың интегралданған программалары болып табылады.
ААЖ-лердің ақпараттық негізі деп ... ... ... ... ... ... құралдарды, ең бастысы, жобалау
методологияларын ... ... ... оның ... сапасы бүкіл АЖ
ұғымында үлкен роль атқарады. Жобалау – АЖ ... және оның ...... ... ... элементарлы база
құрылымы – негізгі технологиялық операция болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... процесінде
анықталады. Берілген процестің автоматтандырылуы – технологиялық жобалардың
қалыптасуының қажеттілігін, осы операциялардың ... ... ... ... алдын-ала қарастырады. Жобалаушының осындай әдісті
қолдануы ... ... мен ... ... ... қаржылық шығынның азаюына алып келеді. Жалпы жобалау өз барысында
4 циклдық этаптан ... ... ... ... ендіру;
4. эксплуатация.
АЖ-лер жобасының негізгі мақсаты – жобаны эксплуатация ... ... ... ... ... ... ... – объектінің бүкіл мінездемесін анықтайды, түсіндіреді,
объектідегі басқару қызметі туралы, ішкі және сыртқы ақпараттық ... сол ... ... және ... болашақ жүйе қоолданушылары деңгейінде қарастыру туралы анықтама
береді. ... ... ... ... ... ... ... негізі деп қарастырылады. Техникалық жобалау кезінде
ақпараттық ... ... ... және ... ... ... сонымен қатар, өндірістік, шаруашылық, қаржылық
жағдайлардың үлгіленуі; мәселелердің негізделіп қойылуы; программалардың
блок-схемалары мен ... ... ... ... ... ... дайындалады; ақпараттық мәліметтер қоймысында
орналасуы үлгіленеді. Оған қоса сол мәліметтерге ... ... ... ... элементтері қарастырылады. Жобалаудың қорғанысы мен
бақылау әдістері ойластырылады.
Жобалау кезіндегі жауапкершілікті көп қажет ететін ...... ... методология кезеңінде, методология негізінде жоба
модульдері құрылады, программалық ... ... ... техникалық
құралдар комплексіне байланысы бөлінеді, сонымен қатар АЖ мен АТ екпіндігін
алдын-ала бағалау көрсеткіштері ... ...... ... өткізу, жобаны эксплуатацияландыру бойынша инструкциялар
жазумен аяқталады.
АЖ-ні ендіру кезеңі – ... - бір ... ... ... ... жаңа ... ... жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... комплекске енгізілген жоба мәселелерін жан-жақты тексеріді,
керек ... ... ... нәтижелік түзетуін өткізуді
ұсынады. АЖ-дің бағыныңқы ... ... ... ... ... ... жағдайларды ескере отырып жүргізіледі.
Енгізу кезеңінен кейін эксплуатациялық режим жұмысы басталады. Бұнда
да толық функциялар мен оған ... ... ... ... ... принциптерді оындаудан басқа құрылған технология кез
келген ақпараттық жүйенің жобалаудың классикалық шарттарына сәйкес ... ... ... ... ... немесе проект –
функционалды толық ... ... дәл ... ... ... ... тиіс, техникалық тұрғыдан қарағанда сенімді, ақпараттық дәлдікке
ие болуы керек. Жаңа ... және ... ... ... ақпараттық технологиялар жобалаудың жаңа түрлерінің ... жол ... ... ... ... іздеу келесі
бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
Әртүрлі ... ... ... ол ... программа пакетінде (ҚПП) тіркелген, енгізу мен функционалдау
үшін қолданылатын ҚПП-не ие ... ... ... ... ... ... ... – жобалау жұмыстарының екпінді дамуының кіріспе жолы ... ... АЖ мен ... жобалауды автоматтандыру облысында соңғы
онжылдық барысында жаңа бағыт – CASE ... Aided ... ...... ... ... ... аумағының ұлғаюы, АЖ-
лер күрделілігінің ұлғаюы, АЖ-ге деген сұраныс пен шарттардың өсуі – оларды
құрудың ... ...... әкеледі.
Технология дамуындағы өте маңызды бағытты – ... ... ... ... олар – ... ... ... комплексті технологиялар. Осы бағыттағы іс-әрекеттердің дамуы
бірқатар жоғары деңгейлі құралды ... мен ... ... ... ... әкеліп соқты. Нәтижесінде технологиялық жүйелер
CASE – жүйелері немесе CASE – технологиялар деген атқа ие ... ... ... CASE ... ұғым жоқ. Бұл ... ... әдетте CASE арқылы
есептелінетін мәселелер негізімен және құралдар мен әдістер ... CASE – ... ...... ... ... ... жинағы, бұл жинақ өзара байланысқан автоматтандырылған
құралдар комплексі болып табылады. CASE АЖ мен ... ... ... ... ... жобалау мен құру процесін автоматтандырылуын
қамтамасыз ететін жобалаушылар мен жай ... ... ... ... ... ... қоры.
Сонымен бірге CASE – жүйелері тек комплекстік технологиялық конвейер
ғана ... АЖ мен ... ... ... ол ... және ... мысалы: объекті облысының құрылымдық анализі (талдауы), соңғы
буын жобалануының тілдері арқылы жобалаудың спецификациясы, жоба құжаттарын
шығару, жобаны ... ... ... ... құрудың жобалануы мен
бақылануы, ресми қосымшаларды модельдеу, стратегиялық жоспарлау және ... ... ... – АЖ мен ... проектіленуін оны кодтау мен
құрудың кезекті этабынан ... ... ... құрастыру бардысын максималды
түрде автоматтандыру мен жүйені ... CASE – ... ... ... ... ... CASE – ... революция емес, техникалық немесе
құралдық деп аталынатын құралдар саласының эволюциондық дамуы, бұл ... ... ... ... ... ... мен ... жүйелер сонау басынан бастап
қолдану кезіндегі жобалаудың ... ... ... ... ... ... Бұл ... ХХ ғасырдың 60-70
жылдары (бұл жерде кедергі деп – ... ... ... ... жоба ... үшін ... көп ... ол жобаға өзгертулер мен
қосымшалар енгізудің қиындығы) қолданбалы құралдардың ... ... ... ... шықты. АТ мен ААЖ-ді ... ... деп ... ... олар тек ... ... ... екпінділенуіне, автоматтандыру барысында өз үлесін ... АТ мен ... ... тек ... ... ғана ... ... жүйелік және программалық инженерияда келесі қызметті
орындайды:
1. құрылып жатқан ... - ... ... ... ... ... жақсартады.
3. қысқа уақыт ішінде болашақ АТ(АЖ) - ның ... ... ... ... Ол ... өз ... жоба ... бастапқы сатысында нәтижені бағалауға мүмкіндік береді.
6. жүйені жобалау және құру ... ... ... АЖ (АТ) - мен ... қарым –
8. катынас үзілмейді.
9. құрылымның, жобаның ... ... алда ... ... мүмкіндік береді.
АЖ(АТ)-дің жобаларын құру барысында қалыптасқан практикалық әдістерді
қарастырайық. Ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... дамуы АЖ-лер жобалау облысында өзінің қызмет көрсету нарығын
қалыптастырады. Бұл сала – ... ... ... алу ... локальды желілерді құру, желілік құрал-жабдықтарды қолданушыларды
даярлауды қамтиды. Бұндай қызмет көрсететін компаниялар – ... ... атқа ие ... термин екі түрлі түсінікке ие ... айта ... ... “жүйелік интеграторлар” деп – жүйелік және ... ... ... ... ... ... программалық
интеграторы – компаниясы бар, өзінің “сатушылары” бар – ... ... ... ... ...... ... АЖ
жобасына тапсырыс берушінің мәселесі бойынша ... ... ... ... ... қоса, тапсырыс беруші жүйелік интеграторға бүкіл
жобаның іске асырылуын, пайдалылығын тапсырып, сенеді, ал өзі тек ұсынылған
мәселенің және ... ... ғана ... ... ... ... ұйымдастырушы АЖ шешуі тиіс.
Жүйелік интегратордың жобалаудың барлық кезеңіне ... ... ... ... құруға мүмкіндік береді. ...... ... ұсынады. Бұндай компаниялар семинарлар мен презентациялар
өткізе отырып ... ... ... және ... ... ... жаңа перспективалық технологиялар мен жаңа өнімдер туралы
ақпараттық-жарнамалар жіберіледі, ірі ... ... ... ... ... ... тағы бір нұсқа-консалтинг жобасынан
бастап қолданбалы жүйе жобасынана дейінгі құрылымдарды ... ... ... ... ... АЖ ... да, осы ... мамандар ұйымдарға серіктес ретінде енгізіледі. Бұл нұсқа-жоба
интеграциясы деген атқа ие. Жоба ... ...... ... ... қажетті ресурстарды қолдану.
Проектінің жүзеге ... ...... комлексті шешімінің
құрамды бөліктерін тауып белгілеу, мәселе шын мәнінде дұрыс ... ... ... ... жауапкершілікті жіктеу болып табылады.
Жүйелік интегратор АЖ ...... ... ... жүрген,
енгізілген шешімдерді іздеп, олардың басын ... ... Осы ... ... жеке ... ... зерттеме жұмыстарына
қажетті деген құралдарға зиян тигізбес ... ... ... ... жобасының автоматтандырылуына арқа сүйейді. Автоматтандыру
кезінде мәселелер ... ... ... деп ... ... таңдалынады, осыдан кейін жүйелік интегратор техникалық ... ... ... – процесс, жинау, ... ... ... ... ... әдістерін және құрылғылар жиынын
қолданады, ол обьект жағдайы, процесс немесе құбылыс (ақпараттық өнімнің)
туралы жаңа ... ... алу үшін ... өңдеу
жүйелердің жоғарғы стадиясы компьютерлік (есептеуіш) ... ... ... ... ... ... ... табылады. 1980 жылдар ортасында
локальды желілер ... күрт ... ... ... ... ... технологиялар – Ethernet, Archet, Token Ring ... ... ... компьютерлер қуатты жағдай жасады. Бұл массалық ... ... ... элементтер болды – бір жағынан, олар ... ... ... ... ... ... ... – қиын есептерді шешуге есептеу қуатты байланыстыруда керек етті.
Желіні құру үшін белгілі стандарттық ... ... алға ... ... оны танымал желілік операционды жүйенің ... ... ... мысалы, Netware.
Желінің классификациясы:
Локальды желілер - Local Area Networks (LAN) – үлкен емес территорияда (1-2
км радиуста) компьютерлер желілерін айтады.
Глобальды желілер - Wide Area Networks (WAN) – ол әр ... ... ... ... ... орналасуын байланыстырады
(100 Мбит/с).
Жергілікті желілер (немесе мегаполистер желісі) - ... ... (MAN) – ... көп ... түрі ... табылады (45
Мбит/с).
Ethernet – бұл қазіргі таңда ең танымал локальды жүйелердің ... ... Ethernet ... ... ... істейтін желілердің жалпы
саны 5 миллионға жетеді, ал Ethernet ... ... ... саны 50 ... ... сіз Ethernet туралы айтсаңыз, онда бұл ... ... ... ... ... ... Ethernet – бұл ... стандарт,
1973 жылы Xerox фирмасы шығарылған және іске ... Ethernet ... ... ... Оның ену әдісі одан да ... 60 ... 2 ... ... ... радиожеліде
Aloha жалпы атқа ие болған әртүрлі варианттарда жалпы радиоортаға кездейсоқ
ену қолданылды. 1980 жылы DEC, Intel, және Xerox ... ... ... ... стандарттың болған, коаксиальды кабель ... желі үшін ... 2 ... ... ... ... оны баспаға шығарды. Сондықтан Ethernet стандарттың фирмалық версиясын
Ethernet DIX немесе Ethernet 2 стандарты деп ... DIX ... ... ІЕЕЕ 802.3 ... ... ... алдынғысымен көп жерде сәйкес келеді, бірақ кейбір ажырасулар бар.
Олар ІЕЕЕ 802.3 ... МАС және LLC ... ... ... екі осы ... бір ... дәреже біріктірілген. Конфигурацияны
тестілеу протоколы Ethernet DIX-те анықталады (Ethernet ... ... ол ІЕЕЕ ... жоқ. ... ... да ... ажыратылады,
бірақ минималды және максималды кадрдың өлшемдері бұл стандарттарда сәйкес
келеді. ... ІЕЕЕ ... ... ... және ... DIX-ті ... ... біріншіні 802.3 технология деп атайды, ал
екіншіге қосымша анықтаусыз Ethernet атауын қалдырады.
Физикалық орта ... ... ІЕЕЕ 802.3 ... ... – 10 Base-5, 10 Base-2, 10 ... 10 Base-FL, 10 Base-
FB болады.
2011 жылы Fast Ethernet стандарты қабылданды, бұл көпшілікте ... ... оның ... 802.3 ... ... ... – 802.34 ... болып табылады деген факте дәлелдейді. Жалпылай,
1998 жылда Gigabit Ethernet ... ... және ол ... құжаттың
802.32 бөлімінде жазылған.
Кабель арқылы екілік ақпаратты Ethernet технологияның физикалық
дәреженің барлық ... ... ... ол 10 ... ... қамтамасыз етеді, ол үшін манчерстік коды қолданылады.
Ethernet стандарттың барлық түрлері (Gigabit Ethernet және Fast Ethernet
соның ішінде) бір ... ... ... бөлу ...... қолданады (Carrier-Sense-multiply-access with collision detection,
CSMA/CD). Бұл әдіс ... және ... ... ... ену деп ... желілерде маңызды жағдай коллизия болып табылады, ол 2 станция бір
уақытта ортақ орта ... ... ... ... ... жағдай болып табылады.
Кадрларда максималды мүмкін болатын кіргізу Ethernet сегменттің
мүмкіндігі секундта минималды ұзындықпен кадрларды ... ... ... ... ... Бұл ... желінің маңызды кіргізу мүмкіндігі 5,48
Мбит/с болады, бұл номиналды кіргізу мүмкіндіктің – 10 ... ... ... ... ... ... ... маңызды кіргізу мүмкіндігі Ethernet желіде
9,75 Мбит/с құрайды, бұл 1518 байт максималды ... ... ... ... олар 513 ... жылдамдықпен желі арқылы
тасымалданады.
Ethernet технология 4 әртүрлі кадрлар типін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... Формальды анықтаулар
бар, олар арқылы желілік адаптарлер автоматты ... ... ... Ring желілері Ethernet желілер сияқты мәліметтерді тасымалдаушы
ажырату ортасын ... ол бұл ... ... ... тұрады,
олар барлық станциялардың желілерін сақинаға біріктіреді. ... ... ... ... ... және оған ену үшін Ethernet ... ... алгоритм қажет етілмейді, оған детерминирленген керек, ол
сақинаны анықталған уақытта қолдану рұқсатына станцияларға ... Бұл ... ... ... кадр ... тасымалданады, ол
маркер немесе токен (token) деп ... Ring ... 1984 жылы IBM ... құрылған, сосын ІЕЕЕ
802 комитетке стандарттың проекті ретінде берілді, ол оның негізінде 1985
жылы 802.5 стандартын қабылдады. IBM ... Token Ring ... мини – ... және ... ... әртүрлі класстар
компьютерлер негізінде локальды желілер құру өзінің негізгі желілік
технологиялар ... ... ... уақытта IBM компаниясы Token Ring
технологияның негізгі заңгері болып табылады, ол бұл ... 60 ... ... ... Ring ... екі ... ... 4 және 16 Мбит/с жұмыс
істейді. Бір ... ... ... ... ... ... болдырмайды. 16 Мбит/с жылдамдықпен жұмыс жасайтын Token ... 4 ... ... ... енуге алгоритмде кейбір жоғарлау
мүмкіндіктерін иемденеді.
Token Ring технологиясы Ethernet ... ... ... ... тұру ... иемденеді. Token Ring желіде желінің жұмысын
бақылайтын процедуралар анықталған, олар сақина тәрізді ... ... ... – жіберілген кадр әрдайым станция – жіберушіге
қайтады. Кейбір жағдайларда желінің жұмысында ... ... ... жойылады, мысалы жоғалтылған маркер қайта тұрғызылады. Басқа
жағдайларда қателер тек ... ... ал ... ... ... ... үшін станциялар ішінен біреуі активті монитор қызметін
атқарады. Активті ... ... ... ... ... ...... максималды мәнмен станция. Егер активті монитор ... ... онда ... ... процедурасы қайталынады және
жаңа активті монитор таңдалынады. Желі активті монитордың ... ... ... әр 3 ... ... жұмыс атқару жағдайында өзінің бар
екенін арнайы кадр арқылы генерленеді. Егер бұл кадр желіде 7 ... ... онда ... ... ... жаңа ... ... таңдау
процедурасын бастайды.
FDDI технологиясы (Fiber Distributed Data ...... ... ... – бұл локальды желілердің бірінші
технологиясы, онда ... ... ... ...... ... ... Технологияны құру жұмыстары және локальды ...... ... ... 1980 жылдары басталды,
территориялық желілерде бұл каналдарды өндірістік ... ... ANSI ... ... Х3Т9.5 1986-1988 жылдар аралығында FDDI
стандарттың бастапқы версияларын шығарды, ол 100 м-ге дейін ... ...... ... арқылы 100 Мбит/с жылдамдықпен кадрларды
тасымалдауды қамтамасыз етеді.
FDDI технологиясы көпшілікте Token Ring ... ... ... және оның ... ... ... FDDI технологияны
шығарушылар өзінің алдында келесі бастапқы мақсаттарын қойған:
Мәліметтерді тасымалдау биттік ... 100 ... ... ... ... ... ... қарсылығынан кейін
оның қалыптандыру стандарттың процедура арқылы жоғарлату – ... ... ... емес жұмысы, концентратор, линияда шу дәрежесінің жоғары
болуы т.с.с.;
Асинхронды және синхронды ... ... ... трафиктер үшін
желінің потенциалды жіберуші мүмкіндігін максималды эффективті қолдану.
FDDI желісі екі оптоталшықты ... ... ... олар ... ... ... тасымалдау негізгі және резервті жолдарын
жасайды. Екі ... ... – бұл FDDI ... ... ... ... ... және түйнектер бұл жоғарғы қауіпсіз потенциалды
алу үшін екі ... ... ... ... ... ... мәліметтер тек бірінші (Primary)
сақинаның барлық түйнектер мен барлық кабельдің әсерлері арқылы өтеді, бұл
режим Thru ... деп ... ... ... сақина (Secondary) бұл
режимде қолданылмайды.
Қандай да бір қарсылығын ... ... ... ... ... ... (мысалы, кабельдің үзілуі немесе түйнектің
қарсылығы), бірінші сақина екіншімен біріктіріледі, тағы да ... ... ... ... жұмыс істеу бұл режимі Wrap деп аталады, сақиналарды
«айналдыру». Айналдыру операциясы концентраторлар ... FDDI ... ... іске асырылады. Бұл процедраны азайту ... ... ... арқылы әрдайым бір бағытқа тасымалданады
(диаграммаларда бұл бағыт сағаттың тіліне қарсы бейнеленеді), ал ... ... ... тіліне сәкес бейнеленеді). Сондықтан жалпы ... ... құру үшін ... ... ... көрші қосылып қалады, бұл ... ... ... және ... ... ... ... береді.
FDDI стандарттарда көп көңіл әртүрлі процедураларға ... ... ... бар ... анықтайтын мүмкіндік береді, сосын керекті
реконфигурацияны шығарады. FDDI желісі оның ... ... ... ... жұмыс қабілетілігін толық қайта қалпына келтірей алады.
Егер ... көп ... ... ол ... байланысты емес желілерге
бөлінеді. FDDI технологиясы Token Ring ... ... ... желіде мәліметтерді тасымалдау ... ... ... ол ... ... қамтамасыз еткен резервті
байланыс бар болуына негізделген.
FDDI желілерде сақиналар мәліметтерді ... ... ... ... қарастырылады, сондықтан оған арнайы кіру әдісі анықталған. Бұл
әдіс Token Ring желілердің кіру ... өте ... ... ... ... – Token Ring деп аталады.
Әдістің айырмашылығы FDDI желіде маркерді ұстау уақытта ол ... ... Token Ring ... ... ... ... механизмі
FDDI технологиясында жоқ, бірақ Token Ring технологиясында аналогты
қабылданған. ... ... 2 ... бөлген – асинхронды және
синхронды, соңғысы әрдайым ... ... ... да ... ... ... тасымалдау МАС дәрежесінде толықтай Token Ring
технологияға сәйкес келеді. FDDI ... ... ... ерте алгоритмді
қолданады, 16 Мбит/с жылдамдықпен Token Ring желіде ... ... ... ... ... ІЕЕЕ 802 ... онда приоритеті өрістері жоқ.
FDDI технологияның структурасының протоколдары OSI жеті дәрежелі
моделіне ... ... FDDI ... ... протоколын және
каналды дәреженің (МАС) ортасына ену дәреже асты протоколын анықтайды.
Басқа ... ... ... ... сияқты, FDDI
технологияда LLC ... ... ... ... асты протоколын
қолданады, ІЕЕЕ 802.2 стандартта ... ... FDDI ... ... құралған және стандартталған болса да, ІЕЕ8 комитетпен
емес, ол ... 802 ... ... ... технологияның ерекшілігі станцияны басқару дәрежесі – ... (SMT) ... ... SMT дәрежелі басқаруда барлық функцияларды
және FDDI протоколдарда стекта барлық басқа ... ... ... ... FDDI желінің барлық түйнек атқарады. Сондықтан
барлық түйнектер желіні басқаруда арнайы SMT кадрлармен алмасады.
FDDI ... ... ... кадр ... үшін ... уақыт
интервалын өлшеу керек, бұл интервал маркердің ... ... ... Time, TRT) деп ... TRT ... ... шамамен – T-Opr
сақина арқылы максималды болатын маркердің уақыт айнамалымен салыстырылады.
FDDI стандарттың қарсы ... ... ету үшін ... ... құру – ... және ... қарастырылған. FDDI
стандартында станция желіге қосылудың екі түрі рұқсат етіледі. Бірінші ... ... бір ... қосылу екілік қосылу деп ...... DA. Тек ... ... ... бірлік қосылу – Single
Attachment, SA деп аталады.
FDDI стандартта желіде соңғы ... бар – ... ... ... ... Станциялар мен концентраторлар үшін
желіге қосылу қандай да бір түрі – бірлік немесе екілік ... ... ... ... ... ... ... иемденеді: SAS (Single
Attachment Station), DAS (Dual Attachment ... SAC ... ... DAC (Dual ... ... орта FDDI ... негізінде талшықты – оптикалық кабелдер
және ОТР 5 ... (бұл ... ... дәреженің ТР-РМD деп аталады)
қолданады.
Сақина екілік қосылуда максималды ... саны – 500, ... ... ... – 100 км. ... ... үшін ... арасында максималды арақашықтық 2 км, UPT категорияның витті қосы
үшін – 5-100 м, ал бірдомовты оптоталшыққа оның қасиетіне ... ... ... Ethernet 15 жыл бойы ... ... болды. Бірақ та 90 жылдар басында оның толық емес кіру мүмкіндігі
сезінуі ... Intel 80286 ... 80386 ISA (8 ... немесе EISA (32
Мбайт/с) шиналармен процессорлы компьютерлер үшін Ethernet ... ... ... каналдың 1/32 немесе 1/8-ін ... және ... ... ... жақсы келесті болған. Локальды өңделді
мәліметтері желі арқылы. Одан қатты жоғары РСІ (133 ... ... ... үшін бұл ... ... дейін түсті, бұл
жеткіліксіз болды. Сондықтан көптеген 10 мегабиттік Ethernet сегменттері
бос емес ... ... ... ... реакциясы төмендеді, коллизиялар
пайда болу ... ... бұл одан да ... кіру ... Ethernet ... құрастыруы керек болды, ол сапа және
баға ... ... және ... 100 ... болу ... ... Іздеу
және зерттеу нәтижесінде ғалымдар екі ... ... ... екі ... Fast Ethernet және 100VG – AnyLAN ... ... Олардың
классикалық Ethernet-тен айырмашылығы бар.
1992 жылы желілік құрылғылдарды шығарушы группа, олардың ішінде Ethernet,
Syn Optics, 3 Com және тағы ... ... ... ... Alliance ... емес топты құрды, бұл Ethernet технологияның
белгілерін максималды дәрежеде сақтайтын жаңа технологияның стандартын құру
үшін болды.
Екінші топты Hewlett – Packard және AT&T ... ... ... ... ... танымал кемшіліктерін алып тастауды ұтымды
жағдайын ұсынды. ... ... ... бұл ... ІВМ ... ал Token Ring ... мен жаңа ... арасында байланыс
орнатуды ұсынды.
ІЕЕЕ институттың 802 комитеті жаңа жоғары жылдамдықты технологиялардың
техникалық потенциалын зерттеді. 1992 жылдың ... 1993 ... ... ... ІЕЕЕ группа 100 мегабиттік ... ... ... ... Ол екі ... ұсыныстарын қарастырды.
Негізгі проблема CSMA/CD кездейсоқ ену әдісін сақтауы болды. КР ... ... жаңа ену ... Demand Priority – ... ... ... Ол Ethernet және 802.3 стандарт технологиямен байланыс тапқан
жоқ және оны стандартизациялау үшін ІЕЕЕ 802.12 жаңа ... ... ... ... екі ... ІЕЕЕ стандарт болды. ІЕЕЕ 802.3
комитеті 802.3u стандарт негізінде Fast Ethernet ... ... жеке ... ... ... жоқ, ал 802.3 стандарттың 21-інші және 30-
ыншы ... ... ... ... ... 802.12 ... 100VG – ... қабылдады, ол Demand Priority жаңа ену әдісі қолданады және
екі форматтың кадрларын Ethernet және Token ... ... ... Ethernet технологиядан барлық ерекшеліктері
физикалық ... ... Fast ... МАС және LLC ... ... ... және оларды 802.3 және 802.2 стандарттардың
бөлімдері анықтайды.
Fast ... ... ... ... структурасында 3
варианты кабельдік ... ... ...... ... 2 талшық қолданады;
5 категорияның виттік қосымша, 2 қосымша қолданылады;
3 категорияның виттік қосымша, 4 қосымша ... – AnyLAN ... 3 ... UTP ... ... ол ... арқылы бір уақытта 100 Мбит/с жылдамдықта ... 5 ... UTP ... үшін ... стандарт бар, STP
Type 1 ... және ...... кабель үшін.
Корпаротивті желілерді құру кезінде Fast Ethernet өнімдер орталықта тез
пайда болуымен желілік ... және ... ... ... ... Көптеген жағдайларда серверлер 100 мегабиттік ... ... ... және 100 ... жылдамдықпен жұмыс
істейтін FDDI және Fast Ethernet магистралдарын тығыздады. Келесі дәрежелі
иерархиялық жылдамдықтарды ... ... 1995 жылы одан ... ... АТМ коммутаторлары бере алды, сол ... бұл ... ... ... керекті құрылғылар болмау арқасында (бірақ ... – LANE ... 1995 ... ... ... оның ... ... көрінді) оларды локальды желіге қабылдануды ешкім болмаған.
Осыдан АТМ ... өте ... ... ... ... жаңа ... ... жылдамдықпен Ethernet стандартын шығару
қарастырылды. 1996 ... ... ... ... 802.3z ... ол ... Ethernet-ке ұқсас, бірақ 1000 Мбит/с биттік
жылдамдықпен болды. Ол Gigabit ... ... ... ... Сол ... ... ... мәліметтерді тасымалдау
тәжірибесі ... ол ... ... (SDH ... ... – Fibre Channel ... қолданды, ол негізінен үлкен
компьютерлерге жоғары жылдамдықты периферийлерді қосуға және ... ... ...... кабель арқылы мәліметтерді
тасымалдау үшін қолданылады, 8В/10В код ... Ethernet Alliance ... Bay ... Cisco Systems және 3 ... ... ... олардың саны 100-ге жетті. Физикалық дәреженің
бірінші түрі ретінде Fibеr Channel 8В/10В кодпен қабылданды.
Стандарттың ... ... 1997 ... ... ... 802.3z
стандарты 1998 жылдың 29 маусымда ІЕЕЕ 802.3 комитет ... ... ... 5 ... ... ... іске ... жұмыстары
арнайы 802.аь комитетке берілді, ол бұл ... ... ... ... 1997 ... жазында оптоталшықты кабельде Gigabit
Ethernet-тің бірінші құрылғысы шықты.
Gigabit Ethernet-тің Ethernet және Fast Ethernet ... ... ... ... ... ... жарты дуплексті версиясы CSMA/CD ену әдіспен қолдайтын және
толық дуплексті версия коммутаторларымен ... ... сол ... ... ... ... ... қолдайды, Ethernet-те және Fast
Ethernet-те қолданатын: талшықты – оптикалық, 5 категориясы ... ... ... ... 2 ... бар – ... ... (Plesiochronic Digital Hierarchy, PDH), және соңғы технология –
синхронды цифрлық иерархиялы ... Digital ... ... SDH ... Sonet ... ... ... мультиплексивті аппаратура және коммутация 60 ... АТ&Т ... ... ол ... желілер арасында ірі
коммутаторлар байланысын шешу үшін. FDM технологияда бір ... 12 ... ... ... ... ... тасымалдау үшін виттік қосымша
қолданылды,ол байланыстың жылдамдығын жоғарлату үшін қымбат коаксиалды
кабелдерін ... ... ... ол цифрлық түрде 24 абоненттің мәліметтерін
мультиплексирлеу, ... және ... ... ... ... ... 8000 Гц ... цифрлады және дауысты импульсті – кодтық
модуляция (Pulse Code Modulation, PCM) ... ... ... ... ... 64 Кбит/с мәліметтердің цифрлық ағысын жасады. Магистралды
АТС қосу үшін Т1 каналдары жіз ... ... ... ... ... ... ... жасау іске асырды. Т1 типті
төрт канал цифрлық иерархияның келесі дәрежелі каналға біріктірілді – ... 6,312 ... ... ... жеті ... Т2
қосылып Т3-ті береді, ол мәліметтерді 44,736 ... ... Т1, Т2, Т3 ... ... ... магистралды және
периферийлі каналдармен иерархиялық желіні 3 дәрежелі жылдамдықпен жасайды.
Цифрлық иерархиялық технологиясы СЕІТТ – ... ... ... ... ... аналогты Е1, Е2, Е3 каналдары ... ... ... ... – 2,048 Мбит/с, 8,488 Мбит/с, ... ... DSN (Digital Signal) деп ... ... ... және Т3/Е3 ... ... цифрлық иерархиялық технологиясын BellCore компаниясы
шығарды, оның атауы «синхронды оптикалық ... - ... ... SONET ... ... бірінші варианты 1984 жылы пайда болды,
сосын бұл технология Т1ANSI комитетпен стандарталған. Келесіде ... ... ... ... ... цифрлық каналдар
трафиктерін тасымалдауды жоғары жылдамдықты магистралды ... ... ... кабельде және жылдамдықтардың иерархиясын, PDH технологиясының
иерархиясын жалғастыратын, секундта ... ... ... ... ... ... құрды. Осыдан Synchronous Digital Hierarchy,
SDH (G1707-6.709 спецификациялар) халқаралық стандарт шықты.
SDH стандартта жылдамдықтардың барлық дәрежелерге (бұл ... ... ... ... ... ... ... Module
level n. SONET технологияда жылдамдықтардың дәрежелері үшін екі анықтамалар
бар: STS-n- ... ... Signal level n, ол ... ... ... ... қолданылады, және OС-n-Optical Carrier
level n, ол ...... ... ... ... ... арқылы
мәләметтерді тасымалдау кезінде қолданылады. STS және OС ... ... ... 51,84 Мбит/с жылдамдықпен басталады, ал SDH стандарты
– 155,52 Мбит/с жылдамдықпен басталады. SONET/SDH технологияның ... STS-1 ... ... ... ... ... цикл деп ... Олар
қызмет ақпаратты көп тасымалдайды, SONET/SDH технологияның желіне кіретін
құрылғылар:
Delphi қосымшасы мәліметтер қорымен байланысар кезде BDE-ге барады да,
мәліметтер ... ... және ... ... ... хабарлайды.BDE
динамикалық тіркестірілген кітапханалар Dle түрінде ұйымдастырылған.Олар,
басқа кітапханалар сияқты IDAPI ... Database ... ... деп ... ... Application Program Interface-қолданбалы
программалар интерфейсімен қамтамасыз етілген.Бұл қосымша ... ... ... ... ... мен ... тізімі.
BDE псевдоним арқылы көрсетілген мәліметтер қорына сәйкес драйвер
табады.Драйвер – бұл ... да бір ... ... ... қорымен
қалай хабарласу керек екенін көрсететін көмекші программа.Егер BDE-ның
мәліметтер қорын басқару жүйесіне ... ... ... ... бар болса,
онда BDE мәліметтер ... және ... ... ... ... сұранысын өңдейді және қосымшаға өңдеу нәтижесін хабарлайды.BDE
Microsoft Access, Fox Pro, Paradox, dBase ... ... ... ене ... ... ... қажет мәліметтер қорын басқару жүйесінің драйвері
болмаса, онда ODBC драйвері қолданылады.ODBC (Open Database ... BDE ... ... DLL, ... Microsoft өзінің офистік
өнімдеріне ODBC қолдануын қосқан соң және ODBC үшін ... ... ... ... ... қосылғандықтан, Borland фирмасы ODBC-ты қолдануға
мүмкіндік беретін BDE ... ODBC ... ... жасау BDE-ге
қосылған мәліметтер қорын басқару жүйесінің өз ... ... ... ... ... ... Delphi ... үлкейіп,
қазір Delphi кез-келген мәліметтер қорын басқару жүйесімен жұмыс ... SQL- ... ... ... ... ол Sybase, ... Oracle, InterBase сияқты SQL- серверімен мәліметтер алмасуға мүмкіндік
береді.Бұл мүмкіндік клиент/сервер ... ... ... ... ... ... ... – бұл бірнеше маңызды технологиялардың комбинациясы:
1. машина кодына аударатын жоғары өнімді компилятор;
2. объекті-бағытталған модель компонент;
3. ... ... ... ( ... қатар жылдам)
қосымшаларды құру;
4. мәліметтер қорын құру үшін ... ... ... ... көп ... жүйе ... . ... жағдайларда желінің
жұмысында анықталған қателер автоматты түрде жойылады, мысалы ... ... ... ... жағдайларда қателер тек белгіленіп жатады,
ал оларды жұмысшылар қолымен дұрыстайды.Оны жүктеу ... ... ... ... кейін экранда 4 терезе ... ... Delphi ... ... ... ... ... жолда мәзір орналасқан
болып және саймандар ... бар: ... Вид, ... ... ... ... рабочая область
2.2-сурет.
1.Негізгі терезе(Project1)
2.Обьектілер инспекторының терезесі (Object inspector)
3.Форма конструкторының терезесі(form1)
4.Кодтар редакторының терезесі(Unit1.pas)
Бұл терезе объекттер ағаша. Бұл ... ... ... ... тұрады. + немесе - белгісі бул компоненттін ішкі
класында екінші компоненттің бар ... ... ... ... ... болса онда бұл компонент формада екпінді болғанын
анықтайды.
2.3-сурет.Программаның меню ... – ақ ... ... ... файл – ... ... ... (суретте оң жағында) Мұнда дұрыс емес мәліметтерді сервер
қосымшасы кері қайтарады, ... қоры ... ... ... ... ... мәліметтер бөлігінің көшірмесін
білдіретін клиенттік мәліметтер теру орналасады. Барлық өзгерістер ... ... ... ... ... мәліметтер қорына жіберілмейді.
Сондай – ақ үлкен кестелермен жұмыс істегенде сервер қосымшасынан ... ... ... ... ... порциямен локалді теруді алуға
талап қоюға болады. Бұның бәрі желі ... ... ... ... ... ... Delphi-де мәліметтер қорымен жұмыс ... Borland Database Engine ... ... ... болып табылады.BDE мәліметтер қоры мен қосымша арасында ... ... ... ... ... ... ... байланысты мәліметтер қоры реализациясын ауыстырғанда
қосымшаны ... ... ... ... да ... қорымен
тікелей жұмыс істемей, BDE арқылы ғана жұмыс істейді.
2.4-сурет. 1)Негізгі форма
2)Форма
3)Обьект инспектор ... ... ... терезесі болып бұл терезеге негізгі
конпоненттер ... ... ... ... ... ... объекттің негізгі
параметрлері енгізіледі. Уақиғалар тізімі жазылады. Мұны View/obgect
inspector ... ... ... ... шығамыз . Obgect inspector
терезесі екі жапсырмада тұрады.
Propertits ( ... ... ... кодтар редакторының терезесі болып табылады. Бұл ... ... ... тізімі, компоненттердің уақиғалар тізімі
және сол уақиға сәйкес командалар жазылады.
Бір ... ... ... ... ... ... да терезелер
тұруы мүмкін. Жұмыс жасау барысында негізгі терезеден басқа терезелерді
алып тастауға, орын ... ... Көп ... ... ... ... бір уақытта жасауға болады.
Delphi-де құрылғының қосымша проекті түрінде жиналған ... ... ... Проект коды (DPR кеңейтілген мен берген формада сақталады)
2. Форма сипаттамасы (DFM)
3. Форма модулі ... ... ... ... ... ... Ресурстар сипаттамасы
Копилтильда таңбасымен өзгеріс енгізеді. Ең қарапайым проектінің өзі көп
формадан ... ... ... ... құру ... оның ... ... каталог ашқан дұрыс.
Негізгі программа төмендегідей құрылымда болады:
Program project1;
Uses Forms,
Unit1 in ... ... in ‘Unit2 . ... ... Create ... аты проекті файлының атымен сәйкес келеді және ... ... да ... ... ... ... файлы да
осы атпен аталады. Проект файлының атын өзгерткенде автоматты ... ... ... ... Проектіні құру проект файлын компиляциялау барысында
орындалады және қосымшаның ехе файл проект ... ... ... қарауға және өңдеуге болады. Ол ұшін Progect/view Sourec
(проект) (просмотр источника) ... ... ... ... қарау
үшін view\Forms…shift+F12. формалар сипаты сақталған файлда форманың өзі
мен оның сипаттамасы ... ... ... ... ... ... беріледі. Ол форманы қолданғанда автоматты ... ... ... ашу үшін ... ... ctrl+F12 ... ... кез келген
формамен байланыспаған модульдер сақталады. Олар объект pascal тілінде
жазылады. Оларды қолдану үшін Uses ... атты ... ... Ресурстар
файлының проект аты беріледі. Проектіні сақтағанда автоматты ... ... ... ... ... ... арналған графиктік
редактор қарастырылған. Бұл Tools\image ... ... ... Ресурстарға
1. Компаненттер пиктограммасы (.DCR)
2. Расторлық бейнелер (.BMP)
3. қосымшалар пиктограммалары (.ICD)
4. Курсорлар (.CUR)
Проект параметрлер файлында ... мен ... ... текстік
редактордың әр түрлі жолында орналастырылады.
Проектіні компиляциялау және орындау.
Проектіні компиляциялау ... ... ... файл ... ... (Д44) құрылады. Компиляциялау процесі Progect-
complie ctrlF9 командалары ... ... және ... ... ... рет компиляцияланғаннан кейін мәні өзгерген
модульдердің файлдары компиляцияланады. Нәтижесінде ... үшін ... ... ... ... ... болса, онда осы модулге
пайдаланылатын модулге қайта ... ... ... ... ... ... компиляцияанады да қосымша
орындалуға дайын файл құрылады. Проектіні Delphi немесе Windows ... Delphi ... ... жүктеу үшін Run/ Run немесе F9 тетігі
басылады. Егер қосымша жұмыс жасамай қалса, Delphi ... Run/ ... ... Crtl+F12 ... ... тоқтатылады.
2.4 Ұйымдастырушының ортасын икемдеу.
Delphi – ді қосқан соң ... ... ... ... ... Егер курсор бір иконкаға тоқтап қалса, оның астында
сары төрт бұрышта көмекші пайда боладлы.
Бұл ... ... ... құрайтын копоненттерді таңдайды.
Компонент құрамы визуальды және логикалық компоненттерден тұрады. Тетік
редакциялау жазықтығы сияқты ... ... ... ол ... болады.
Delphi-де программа визуальді түрде жазылатындықтан, барлық ... ... ... ... графикалық көрінісіне ие ... ... ... ... үшін ... Бірақ жұмыс істеп тұрған
программаға көрініп тұрған тек визуальді копонент болып қалады. ... ... ... ... ... ... Windows “common-
dialogs” көрсететін компоненттердің барлығы “Dialogs” деп аталатын палитра
бетінде орналасқан.
Delphi ұйымдастырушыға ... ... ... үшін ... ... ... сызғышын оңай өзгертуге және синтаксисті
белгілеп, қоюларды түспен икемдеуге болады.
Delphi –де компоненттің өз тобын анықтауға ... және оны ... ... ... бар, сондай-ақ компоненттерді топтау мен
пайдаланбайтындарды жойып тастау мүмкіндігі де ... ... ... ... ... мен жазуды мәтіндік блокнотпен жұмыс істеуді, икемделетін тетікті
комбинацияны және жолдың түсті айырмасын пайдалану ... ... ... нүктелерін анықтауға, үзілістерді тексеріп, өзгертуге ... ... ... ... дәл ... ... Ал егер өте ... қажет болса, ассемблердегі нұсқауларды және процессор регисторын
тексеріп, бөлек енгізу мүмкіндігі бар Turbo Debugger пайдалануға ... ... Бұл ... ... терезе бейнесінде көрінеді,
онда сіз программаны жобалау кезінде ... ... мен ... ... ... ... and Events) .
Жоба менеджері. Ұйымдастырушыға тиісті жобада барлық модульдерді
қарауға ... ... және ... ... ... механизм мен
жабдықтайды. Жоба менеджері файл аттарын, таңдалған форма уақытты және ... ... мен ... ... атау үстіне тышқанмен сырт еткізу
арқылы тез арада жетуге болады.
Объект навигаторы. Қол жетерлік объектінің ... ... ... ... ... ... ... Объект иерархиясын,
кітапханадағы компиляцияланған модульдерді және сіздің кодыңыздың глобальді
атаулар тізімін ... ... ... ... жасауға, шаблондар түріндегілерді сақтауға және
кейін оларды кез-келген қосымшада пайдалануға болады.
Сарапшылар. Бұл ... ... оңай ... мен ... ... құрал программасының тобы. Ұйымдастырылған сарапшыларды
өз бетінше қосуға мүмкіндік бар. Потенциалды түрде бұл арнайы ... Case – ... ... кеңейте алатын үшінші фирмалардың
мүмкіндігі. Оның құрамы мынадай:
1. Мәліметтер қорымен жұмыс істейтін форма сарапшысы.
2. Қосымшалардың ұстаным мен ... ... Pack ... Delphi ... Borland Pascal 7.0 ... қайта құратын сарапшы енеді. Қазіргі уақытта DLL ... және ... ... ... ... сарапшыларда болды.
Интерфейсті оқу жүйесі. Delphi-ді кеңірек игеруге мүмкіндік береді. ... ... жүйе ғана ... ... ол ... ... өз ... көрсетеді.
2.5 Delphi және объектілі–бағытталған программалау.
Объект – бұл қоршаған ортаның ... ие ... ... ... ... байланысты жүктеуге болады. Әрбір класс
кластар иерархиясында белгілі бір орын ... ... ... ... да ... ... анықтайды, ал әрбір объект белгілі бір класстың
экземпляры болып табылады.
Объектілі-бағытталған программалау – программистің назарын объектілер
арасындағы ... ... ... Delphi ... ... болғандықтан, оның даму тарихында ... ... ... ... – бір ... ... мен ... Объектілі-бағытталған программалау терминологиясында объект
мәліметтің мүшесі (data members), ал код объектілі әдіс ... ... ... member functions) деп аталады.
Инкапсуляция көмегімен объектті сыртқы ортадан максималды ажыратуға
болады. Ол ... ... ... ... ... ... функциялар программамен мәлімет алмасу жүргізеді және бұл
мәліметтердің саны мен типі ... ... ... ... функциялары мен мәліметтердің модификациясы программаны
қолайсыз ... алып ... ... ... ... ... ... Объектілі-бағытталған программалаудың
инкапсуляциясының қарапайымдылығы визуалды ... ... ... ... ... және объектілер
Класстың физикалық мәні ... ... ... ... ғана ... орын ... Бұл процесс класс экземплярын
құру (class instance) деп аталады.
DELPHI тілінде бір классқа жататын объектілер бірдей ... ... ... ... ... оның атрибуттарының ағымдық күйі
анықтайды.
Delphi ортасында компонент түсінігін ... ... ... еңгізеді.
Оның қасиеттері объектілердің атрибуттарын ... әдіс ... ... ... ... Delphi ... түрін
әдістер арқылы ғана емес, сонымен қатар оқиға мен ... ... ... ... ... үшін Delphi-де property кілттік сөзі қолданылады.
Оқиғалар көмегімен компонентке белгілі бір әсер етілгенін анықтауға
болады. Delphi ... ... ... ... қолдану сферасы бұл
оқиғаларды өңдеушілер (event handles). Олар ... ... да ... ... ... ... ... өзінің әдістері, қасиеттері мен ... DELPHI ... ... ... класстарынан
ерекшеліктері келесі түрде болады:
Компоненттердің көбісі қолданушы интерфейсін ... ... ... ... ортақ TComponent класынын ұрпағы.
Компоненттер жаңа ... құру үшін ... ... ... ... new ... арқылы динамикалық ... ... ... ... ... ғажайып ерекшеліктерінің бірі – ... ... ... жаңа ұрпақтардың пайда болуы. Бұл қасиет объектілі-
бағытталған программалауға бірнеше артықшылық ... ... ... ... көп класстарды құруға және кеңейтуге ... ... ... ... ... ... ... да құруға мүмкіндік бар. Туынды
класс (ұрпақ) өз базалық ... ... ... мен ... ... қуалау кезінде базалық класс жаңа ... мен ... ... ... ... әдіс, қасиет, оқиға міәліметтерінің ... ... ... ... ... ... Класс ішінде
жариялаудың әрқайсысы класс атына қатынау құқығын анықтайды. ... ... ... және public кілттік сөздерінен басталады.
Сонымен, DELPHI-те базалық классты жариялау келесі қатынау ... ... ... ең шектеулі қатынауға ие. Туынды класстардың
қатынауына тыйым салынған.
Қорғалған ... ) ... тек ... және одан ... әдістеріне қатынауына мүмкіндік береді.Жалпы қолдануға арналған
есімдер (public) шектелмеген қатынауға рұқсат етеді.
Конструкторлар және деструкторлар
Кострукторлар дегеніміз – бұл ... ... ... ... ... ал деструктор – оны жоятын әдіс. ... ... ... ... ... ерекшеліктерін қарастырайық:
Өз классына сәйкес аты болады.
Қайтарылатын мәні болмайды.
Тұқым қуаланбайды.
Компилятормен автоматты түрде public деп жарияланады.
Класс объектілерін сәйкесінше құрылуын және ... ... үшін ... ... ... класста бірнеше конструктор болуы мүмкін. Конструкторлардың үш
түрі ... ... ... ... ... ... құрамында бірде-бір конструктор болмаса, онда компилятор автоматты
түрде бір конструкторды ... Оның ... - ... ... құру ... бөлу.
Аргументі бар конструктор объектті құру мезгілінде инициализациялауға
мүмкіндік береді (әртүрлі ... ... ... жады бөлу,
айнымалыларға бастапқы мәндер меншіктеу ... ... ... ... ... көшіру арқылы осы
класстың басқа объектілерін құрады.
Полиморфизм
Полиморфизм ... ... poly - көп және morphos - ... ... ... ... ... Полиморфизм – бұл туынды объектілердің
программа орындалу барысында пайда болатын оқиғаларды әртүрлі ... ... ... ... ...... бағдарланған
программалау тілдерінде қандай да бір программалық кодтың ... ... ... ... ... ... ... программаның
орындалуы кезінде сол әдіс аргументтің типіне тәуелді әртүрлі объектілерде
қолданылады.
3 «ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ ЖҰМЫСЫН АВТОМАТТАНДЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН
СИПАТТАУ
3.1 ... ... ... ... ... басталған кезден
бастап-ақ оны қолданудың тиімді жолдары іздестіріле ... ... ... ... кестемен жұмыс жасау сияқты дайын программалардың көмегіне
жүгінсе, қазіргі уақытта әр-түрлі салада өзіне ... ... ... жасалу жолы:
1. Бағдарлама Delphi 7 ортасында құрылды
2. Жобада 6 форма бар
3. Бағдарламаның «сәлемдесу» формасы
4. Бағдарламаның негіззгі формасы
5. ... қосу ... ... ... ... ... ... формасы
8. Бағдарлама авторалыр туралы форма
Оған дәлел қай жұмыс орнына ... ... ... ... тексереді. Міне, осыдан бастап-ақ бағдарламашылардың жұмысының
өрісі ... деп ... ... ... ... ... дәл осы жұмыспен
айналысатын фирма жоқ, дегенмен де бағдарламашылар тобы осы жұмысты алысқа
шаптырмай-ақ тындырып бағуда.
Қазіргі оқу ... ... ... ... ... ... оқып ... студенттердің дипломдық жобасының өзі бір ... ... бір пән ... ... жұмыс орны және
тағы да сол сияқты үлкен жобаларды орындауды талап етеді. Бұл орайда менің
де дипломдық ... айта ... жөн деп ... ... ... жасап жаткан кездегі программа алдындагы терезе яғни ... ... ... сон ... ... ... ... программа орындауга кееркеті ең басты
параметрлері.
Көптеген зертеулерге қарағанда ... ... ... және ... жаңа ... орта ... есептелініп
“Ақпараттық ортасы” – деген атаққа ие болып отыр.Кестелер:
1. Бағдарламада 2 ... ... ... ... байланысқан
3. Студент кестесінде 14 өріс бар
4. Мамандық кестесінде 9 өріс бар
Программа орындау кезінде студеннтер кестесінің терезесін ... көре ... ... Nm – ... ... ... ... Photo – студенттің суреті, графика типті
3. Ent – ҰБТ-н жинаған баллы, бүтін сан
4. ZhkKua – жеке ... ... ... сан
5. Mktp – бітірген мектептің атауы, жолдық тип
6. hth – жаттақханадан орын берілді ме, сан
7. Adr – ... ... ... тип
8. el – студенттің телефон номері, жолдық тип
9. Atana – ата-анасы туралы мәлімет, ... ... Mam – ... ... ... тип
11. Grnt – грантқа түсті ме, логикаллық тип
3.2-сурет.Студенттер кестесі.
Қазірде республика бойынша осы тәрізді ақпарат комплексі теқ қана жеке
кафедра, факультет, ЖОО-да ғана ... Осы ... ... ... ... ... орны беру ... жеке облыстар мен
республика деңгейінде біріктіру өте ... ... ... ... ҚР ... 2001 ... 6-шы тамызында № 1037 “2002 – 2004
жылдарды ҚР-да Жұмыс орны ... ... ... ... ... қосу және ... кезіндегі орындалып
жаткан процесс. Жаңадан мамандық қосу коды ... ... ... өрістерді кестедегі өрістерге бекітіп шығады.
3.3-сурет.Мамандықты қосу және озгерту.
Ақпараттық Жұмыс орны беру ортасы ... ... оның ... ... ... нақты белгілермен жазылады. ... Бұл ... ... ... ... ... онда ... жобалау кезінде объектінің жағдайлар мен қасиеттер мағынасын
белгілей ... ... and Events) . ... ... «Delphi ... Delphi ортасында құрылған бағдарламаны толық меңгеру үшін ... ... ... ...... ... ... бағдарламаның
ішкі құрылымы; жобаның ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалар.
Қазіргі уақытта объектілі – бағытталған бағдарламалар өте танымал
болып барады. ... ... Delphi ... ... ... ... осыларға байланысты ұғымдарға сүйенеді. Сондықтан объектілі –
бағытталған бағдарламалаудың ... ... ... ... ішкі ... ... ары жылжу мүмкін емес. Әдістемелік
құралдың екінші бөлімінде «Object Pascal ... ... ... ...... бағдарламалаудың негізгі қағидалары,
негізінде класс және объект ұғымы жатқан Object Pascal ... ... ... ... ... ... ... терезелік қосымшаларды құрудың
технологиясы қарастырылады – Windows жанұясының операциялық ... ... ... түрі.
Көмекші құрал келесі мамандықтың ... ... ... ... 510230 ... математика және информатика»,
0913 «Ақпараттық жүйе ... және ... ... ... құралы бағдарламалаудың қазіргі ... ... ... технологияның негізінде өздерінің ... ... ... студенттер, оқытушылар, мектеп мұғалімдері және
қолданушылардың кең ортасында ... ... ... ... ... ... ... керек деп болжаймыз.
Программа орындау кезінде мамандық кестесінің терезесін кұру Мамандықтар
кестесі:
1. Shifr – мамандықтың шифры, жолдық тип
2. Nm – ... ... ... ... Otball – өту ... ... ... тип
4. Uzk – ұзақтығы, жолдық тип
5. Kvl –берілетін біліктілік, жолдық тип
6. P4 – 4-ші пән, жолдық тип
7. KSEkz – ... ... ... ... Grnt – ... ... ... типтік сан
9. Bg – оқу құны, бүтін сандық тип
3.4-сурет.Мамандықтар кестесі.
Осыдан ақпарраттық ... орны беру ... ... ... келуге
болады: жоспарлы коммуникатциялық ортада ... ... ... оқытушылар, ата – аналар және оқу орындарында ақпарратты ... ... ... ... ... оқуда және одан тыс шараларға
пайдалану көлемін үлкейтуге бағыт алу керек.Сәлемдесу формасы:
1. Бұл формада 5 Image ... және 3 ... ... бар
2. 1-ші таймер форманың пайда болуына жауап береді
3. Бастапқыда AlphaBlendValue мәні 0-ге тең болады, содан соң ол ... ... ... 255-ке ... ... ... ... жүйелерде кейбір ЖОО-да принципті түрде
әртүрлі әдістемелік және технологиялық ... ... орны ... орындалуына күш салатын болса, оқу процессінің жоғарылығына
керісінше әсер етеді. Сондықтан да ақпарат сапасы теория мен ... ... ... ғана ... сол ... ... мен мектептерге де жетіспейді.
3.2 Мамандықтарды өңдеу.
Бірінші беті ашылып ... ... ... ... беті ... Ол терезенің суреті төменде ... ... ... ... орналасқан. Бұл формада басқа формаларға өту батырмалары
да бар. Сонымен қатар мамандықтарды іздеу функциясы да ... ... ... ... тасымалдау жалпы бөлгіш орта ретінде
қарастырылады, сондықтан оған арнайы кіру әдісі анықталған. Бұл әдіс ... ... кіру ... өте ... ... ... сақина әдісі –
Token Ring деп аталады.
Әдістің айырмашылығы FDDI желіде маркерді ... ... ол ... ... Token Ring желіде сияқты, кадрларды приоритет механизмі
FDDI технологиясында жоқ, бірақ Token Ring ... ... ... ... 2 ... ... – асинхронды және
синхронды, соңғысы әрдайым жұмыс істейді. Басқа да ... ... ... ... МАС ... ... Token ... сәйкес келеді. FDDI станциясы маркерді босату ерте алгоритмді
қолданады, 16 Мбит/с жылдамдықпен Token Ring желіде сияқты.
МАС дәрежесінің адрестері ... ... ІЕЕЕ 802 ... онда приоритеті өрістері жоқ.
3.5-сурет. Бағдарламаның негізгі формасы
Бұл терезеде ... ... оны ... және ... ... ... іздеуге және есчеп беру деген сияқты қосымша функциялары да
бар. Жаңа мамандық қосы үшін ... ... ... ... ... ... ... Ашылған терезеде қажет ... ... ... ... Жаңа ... қосу ... Мамандық қосуға және өзгертуге болады.
2. Мұнда 8 текстік өріс бар
3. Қосу және ... ... ... ... мамандықта қате кеткен болса, онда сол қосу батырмасының
жанында орналасқан «Өзгерту» батырмасын ... Тек ... ... Ал ... ... ... беруге болады. Осы әрекеттердің
оды төменде көрсетілген:
procedure TForm3.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
if act then //Мамандық қосу
begin
with form1.Query1.SQL do
begin
clear();
add('insert into mamandyk (Shifr, Nm, Grnt, P4, KSEkz, Otball, ... ... ... өзгерту
with form1.Query1.SQL do
begin
clear();
add('update mamandyk set ');
add('Shifr="'+Edit1.Text+'", Nm="'+Edit2.Text+'",
Grnt='+Edit3.Text+',');
add('P4="'+Edit4.Text+'", KSEkz="'+Edit5.Text+'",
Otball='+Edit6.Text+', ... ... ... Form1.Query1.SQL do
begin
clear();
add('select * from mamandyk');
add('');
end;
Form1.Query1.Open;
close;
end;
procedure TForm3.FormShow(Sender: TObject);
begin
if act then ... қосу ... ... ... сізге мамандықты өшіру қажеттілігі туындап ... ... ... ... ... ... батырмасын шертуіңіз
керек. Батырманы басқаннан кейін, экран ... ... ... ... ... ... Сол терезеге келісіміңізді бересіз.
3.7-сурет. Мамандықты өшіруге рұқсат сұрау терезесі
Автоматтандырылған жұмыс орындарын ортақ локальды есептеуіш желілеріне
(ЛЕЖ) біріктіру – ... ... ... ... есептелінетін
ресурстарды ұтымды қолдануға мүмкіндік береді. Өнімділігі жоғары ЭЕМ-дерге
элемент ретінде ЛАЖ-дарды енгізу – ... ... ... ... ... оны орталықтандыруға мүмкіндік береді. Әрбір жүйе қолданушысы –
өзінің жеке кәсіп облысына бағытталған жұмысшы ... ...... ... беру, өнім өндіру, т.б.). Бірақ олардың іс-әрекеттері
әртүрлі екеніне қарамастан ... ... ... Бұл өз ... ... жеңілдетеді.
Қазіргі кезде АЖ-ді қолдана отырып істелінетін жұмыстардың оншақты
түрі бар: ұйым ... және ұйым ... ... ... ... ... ... анықтау, генералдау (документ оқу,
отчет дайындау, хаттарға жауап беру, керекті мәліметерді іздеу, ... және т.б. ); ... ... мен ... ... ... ... басқарушыларды ақпараттық қамтамасыз ету.
3.3 Студент қабылдау.
Жаңадан студент қабылдау үшін, алдымен ... ... ... ... ... ... орналасқан «Студент қабылдау» батырмасын
басамыз. ... ... ... студенттің барлық сұралған мәлметін
енгіземіз.
3.8-сурет. Жаңа ... ... ... «қабылдап» болғаннан кейін, олардың тізімін терезенің
төменгі жағында орналасқан «Студенттер ... ... ... ... ... тізімі пайда болады. Ол терезеде студентті өшіруге оның
мәлметін ... ... ... қоса ... өрістер бойынша сұрыптау
мүмкіндігі де қарастырылған. Ал іздеу тек еағыз керек деген өрістер бойынша
жүргізіледі.
Осы жоғарыда аталан функциялардың коды ... ... ... ... ... ... select m.shifr shifr, s.nm nm, s.Photo ... tpk, s.ent
ent, s.zhkkua zhkkua, s.mktp mktp, s.zhth zhth, s.adr adr, s.tel ... atana, m.nm maman, s.grnt grnt, s.bolm ... ... mamandyk m, stud s ');
add('where (s.mam = m.shifr)');
add(';');
end;
Query1.Open;
end;
procedure TForm5.SpeedButton1Click(Sender: ... ... ... ... select m.shifr shifr, s.nm nm, s.Photo Photo, s.ent ... tpk, s.zhkkua zhkkua, s.mktp mktp, s.zhth zhth, s.adr adr, s.tel tel,
s.atana atana, m.nm maman, s.grnt grnt, s.bolm bolm,s.tili tili');
add(' from mamandyk m, stud s where (s.mam = m.shifr) ... order by ... ... ... like ... RadioButton2.Checked then
s:='and (s.Zhth=true)';
if RadioButton7.Checked then
s:='and (upper(s.tili)=upper("'+Edit1.Text+'"))';
if RadioButton8.Checked then
s:='and (upper(s.bolm)=upper("'+Edit1.Text+'"))';
if RadioButton3.Checked then
s:='and (s.tpk="'+Edit1.Text+'")';
if RadioButton4.Checked then
s:='and (s.grnt=true)';
if ... ... ... ... select m.shifr shifr, s.nm nm, s.Photo Photo, s.ent ... zhkkua, s.mktp mktp, s.zhth zhth, s.adr adr, s.tel tel, ... m.nm maman, s.grnt grnt, s.bolm ... tili');
add(' from mamandyk m, stud s');
add(' where (s.mam = m.shifr) and (upper(m.nm) like
"'+AnsiUpperCase(Edit1.Text)+'%")');
add(';');
end;
end;
if ... ... ... like ... not ... ... := s;
Query1.Open;
end;
procedure TForm5.SpeedButton7Click(Sender: TObject);
var nm:string;
begin
nm := Query1.fieldbyname('nm').AsString;
with Query1.SQL do
begin
clear();
add('delete from stud where nm="'+nm+'"');
end;
Query1.ExecSQL;
SpeedButton3Click(self);
end;
Клиент – ... ... ... қоры (бір – бірімен байланысы
бар кестелерден тұратын мәліметтер қоры) үшін ... ... ... Query Language – құрылымдық сұраныс тілі) ... ... ... SQL ... ... интерпретациясын қамтамасыз етеді, оны
орындайды, нәтижесін құрады және оны клиентке ... ... ... ... ... орындауға қатыспайды, ол тек қана сұранысты
мәліметтер қоры серверіне жібереді және нәтижені алады, содан ... ... ... ... және ... береді. Клиенттің қосымшасына
тек қана сұранысты орындау нәтижесі жіберіледі, ал ... тек ... ... ... ... ... ... жүктеме азаяды.
Сондай- ақ SQL-сервер алынған сұранысты тез арада орындау үшін ... ... ... бәрі ... орындалу әрекетін күшейтеді
және сұраныс нәтижесін күту уақытын азайтады.
SQL сервердің қолдануымен транзакцияның қуатты ... бір ... ... бір ... ... мүмкіндік бермейді және
өзгеріс енгізудұрыс аяқталмаса бастапқы мәніне ... ... ... қоры ... ... ... ... бір үлкен
файл түрінде дискіде сақталады, жұмыс істеу үшін әрбір пайдаланушыға пароль
беріледі, бұл әдейі бұзу мен ұрлаудан қорғауды ...... ... ... ... (ойы) ... қорын ашық
пайдаланудың үш звенолы архитектурасының пайда ... ... ... архитектурасы)
Клиент – сервер архитектурасы екі звенолы: бірінші ... ... ал ... қор ... мен мәліметтер қоры екінші звено
болады.
3.9-сурет. Студенттер тізімі терезесі.
Delphi қосымшасы мәліметтер қорымен байланысар кезде BDE-ге барады ... ... ... және ... ... ... хабарлайды.BDE
динамикалық тіркестірілген кітапханалар Dle түрінде ұйымдастырылған.Олар,
басқа кітапханалар сияқты IDAPI ... Database ... ... деп ... ... ... Program ... интерфейсімен қамтамасыз етілген.Бұл қосымша пайдаланатын
мәліметтер қорымен ... ... ... мен ... тізімі.Осымен
«ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫ»программасын Delphi ортасында ... ... ... шыгардым программа өте ыңғайлы ,жұмыс істеуге өте оңай.
3.10-сурет.Программа авторы терезесі.
Терминалды құрылғылар (Terminal,T), олар тағы да ... ... Adapter, SA) деп ... PDH ... ... ... пайдаланушы мәліметтерді қабылдайды (Т1/Е1 немесе Т3/Е3 типті)
және оларды STS-п кадрларға түрлендіреді.
Мультиплексорлар ...... ... ... және STS-п әртүрлі жылдамдықтарлы кадрлар ағымдарын STS-п жоғары
иерархиялы кадрларға мультиплекстейді.
«Енгізу-шығару» мультиплексорлар (Add-Drop multiplеxers) – ... бір ... ... ... қабылдайды және тасымалдайды,
оларды кіреді немесе шығарады, толық ... ... ... ... кірулер қабылдайды.
Гетерогендік - әртүрлі ірі есептеуіш желінің қасиеті болып табылады,
және әртүрлі компоненттерді байланыстыру үшін желілік интеграторлар ... ... ... ... ... ... ... режимі (Asynchronous Transfer Mode, ATM) технологиясы бірлік
универсалды транспорт ... жаңа ... ... ... ... оны ... ... ISDN (Broadband – ISDN, B - ISDN) ... Бір ... ... ... ... ... транспорттық жүйеде компьютерлік және мультимедийлік (дауыс,видео)
трафикті тасымалдайды, әрбір трафиктің түріне сәйкес қызмет етуі сапасы
оның қажеттілігіне ... ... ... ... жылдамдығы, белгілі қосымша үшін ену
мүмкіндігінің 10 мегабиттен бірнеше гигабит секундына.
Локальды және глобальды желілер үшін жалпы транспорттық протоколдар.
Физикалық ... ... ... ... Т1/Е1, Т3/Е3, SDH, ... үшін бар ... сақтау.
Локальды және глобальды желілер : ІР, SNА, Ethernet, ISDN ... ... ... ... ... басты ойы басында айтылған – бұл
терминді 1968 жылы BellCabs лаборатория ... Сол ... ... ... ТDМ ... өнделді, ол кадрда байланысқан байттың
номеріне негізделген.
Екеуінде де BDE клиент машинасында ... және ... ... ... ... басқару жүйесін құрады, мұнда қөшірме саны ... саны тең ... ... ... ... ... ... шығуға болады. BDE локалдік және клиент – серверлік
мәліметтер қорын төмендегідей ... ... ... PLL- ... ... Ол Delphi – де ... мәліметтер қорымен жұмыс істеу
үшін қолданылатын ... ... ... ... ...... архитектурасында BDE мен мәліметтер қоры ... қор ... ... ... мәліметтер қоры басқарады) –
деген маңызды аралық звено ... ... ... ... ... ... ... онда бұрын
клиент қосымшасының меншігі болып есептелетін барлық ... ... ... – ақ ... ... TDatabase және TSession
кіреді. Содан кейін ... COM ... CORBA ... ... ... қарай сервер қосымшасы болады. Клиент машинасында BDE ... ... ... ... үшін олар сервер қосымшасына жүгінеді, ол
қажетті мәлімет алмасуды ... – мен ... кез ... ... ... ... ... кезде
ол орналасқан каталогке басқа желілік машиналар онымен ашық пайдалануға
мүмкімдік жасалуы ... ал ... ... ... тұрған мәлімет
серверімен жұмыс істеу периоды кезінде қосылуы тиіс.
ҚОРТЫНДЫ
Оқу ... ... ... ... орнын автоматтандыру арқылы,
көптеген қағазбен орындалатын жұмыстарды ыңғайландыруға болады. ... ... ... оның ... мәліметтер қорына енгізу –
бұл менің дипломдық жұмысымның басты ... ... ... ... Delphi ... ... ... мәліметінен тұратын бағдарлама жасалынды.
Компьютер, телекоммуникациялық және желілік құралдар ақпараттарды
қабылдаудағы әдістерді өзгертіп, ... ... жаңа ... ... қазіргі қоғамның даму кезеңіндегі оқыту мақсатының ... ... ... қол ... ... ... ақпараттық
технологиялар оқытуда қолданылатын электронды ... мен ... ... ... ... ... беруде қолданылатын
бағдарламалық-техникалық құралдардың классификациялық белгілері ретінде
мыналарды айтуға болады:
1. дидактикалық бағыт;
2. ... ... ... ... ... аумақта қолданылуы.
5. дидактикалық бағыт бойынша классификация
Бағдарламалық-аппараттық комплекстің дидактикалық ... ... ... ... әдебиеттерден кездестіруге болады. Мысалы,
үйренушілерге компьютер ... ... ... ... ... Біріншіден, білімді анықыталған және анықталмаған деп бөлу қажет
болып табылады. Ал, кейінірек жасанды ... ... ... бұл ... ... және артикулденбейтін болып аталатын
болды.
Білімнің артикулденетін ... – бұл ... ... ... ... т.б.) бірнеше бөліктерге бөлу арқылы беруге
болатын және оңай құралатын білімдер.
Білімнің артикулденбейтін бөлімі – интуиция, өтіл ... ... ... Бұл ... ... ... ... есептерді шығаруда жеке тапсырмаларды ... ... ... ... ... тапқырлықты және адам өтілінің басқа
бөлімдерін қамтиды. ... ... ... ... отырып, оқыту
бағдарламалық-аппаратық комплекстерді классификациялауға болады. Осы
комплекстер ... ... және ... ... ... оқытуда
қолданылатын технологиялар декларативтік деп ... ... ... жатқызуға болады:
1. компьютерлік оқулықтар;
2. оқытылатын мәліметтер қоры;
Үйренушілерге белгіленген ақпаратты ұсынатын , ... ... ... ... ... ... және бақылау бағдарламалары
мен басқа компьютерлік құралдар.
Бағдарламалық-аппараттық комплекстерді құруда және ... ... ... ... ... процедурлік
деп аталады. Бұл топтың компьютерлік ақпараттық ... ... ... бөліктерге бөліп тексермейді және ақпарат бөліктерін
қамтымайды. Олар әртүрлі ... ... ... Бұл ... ... технологияларға мыналар жатады:
1. қолданбалы бағдарламалар пакеті (ҚБП);
2. компьютерлік тренажерлер (КТ);
3. зертханалық практикумдер;
4. ойындардың бағдарламалы;
Үйренушілерге ... ... ... пән бойынша білім алуына
(қосуына) ... ... ... ... (ЭҮЖ) және ... ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көмір сутекті газдарды тазалаудың технологиялық параметрлерін автоматты бақылау25 бет
Екінші деңгейлі банк қызметін бақылау мен қадағалаудың теориялық негіздері16 бет
Еңбек дауларын қарастыратын органдар. Олардың құзыреті және ведомстволығы10 бет
Еңбекті қорғау саласындағы еңбек дауларын реттеу ерекшеліктері7 бет
Коммерциялық банктер қызметін қадағалау мен бақылаудың шет елдердің тәжірибесі40 бет
Сайлау жүйесі6 бет
Сайлау жүйесі ұғымы10 бет
Сайлау технологиялары4 бет
Түгендеу5 бет
Қазақстан Республикасының сайлау жүйесі8 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь