ҚР нарық жағдайындағы банктік қызметтер нарығының теориялық аспектілері

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.5
Бөлім 1 ҚР нарық жағдайындағы банктік қызметтер нарығының теориялық
аспектілері

1.1. ҚР банктік қызметтер нарығының мәні мен ерекшелігі ... ... ... ... ...6.8
1.2. Банктік қызмет түрлерінің ерекшеліктері және олардың жіктелуі..8.13

Бөлім 2 Нарық экономикасы жағдайындағы банктік қызмет тәжірибесін
талдау
2.1. ҚР.дағы банктік қызметтер нарығындағы банк үлесін анықтау және қазіргі жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14.21
2.2. Банктің инновациялық қызметтерінің нарыққа енгізілу жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21.27

Бөлім 3 Экономиканың қазіргі жағдайында банк ұсынатын қызметтердің
ролін арттыру жолдары
3.1. Бүгінгі таңдағы банктік қызметті реттеуге арналған заңдарды тиімді
реттеу және дамыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28.31
3.2. Банктердегі қызмет көрсету сапасын стандарттау жүйесі ... ... ... ..31.33

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34.35

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36.37
КІРІСПЕ

Банктік қызметтер нарығы – тауар нарығының құрылымдарының бірі болып табылады. нарықтық экономиканың жалпы заңдылықтарының айналасында дамып және соған бағына отырып, оның банктік қызметтерге тән өзіндік ерекшеліктері мен ережелері бар. Жалпы, банктік қызмет көрсетулер бұл банк (қызметті өндіруші мен сатушы) және клиент (қызметті тұтынушы) арасында пайда болатын экономикалық қарым-қатынасты анықтайтын экономикалық категория болып табылады. Нарықтық экономикалық қатынастар жағдайында мұндай қарым-қатынастар келісім – шарт негізінде жасалады және оған мүше бола отырып әрбір жақ өз мақсатын көздейді. Клиент үшін бұл қаржылық қажеттілкті қанағаттандыру болып табылады. Ал банктің негізгі мақсаты – бұл банктік қызметтерді ұйымдастыра және жүргізе отырып табыс алу. Нарықтық экономикалық қатынастар жағдайында кез-келген банктік қызметтер табыс әкелуі тиіс, себебі әрбір коммерциялық банктің құрылудағы мақсаты – табыс алу болып табылады.
Қазіргі кездегі еліміздің банктік жүйесінің ерекшелігі – ол банктік іске жаңа технологияларды енгізе бастаумен, нарықтық үлгіге негізделген банктердің пайда болуымен, банктік қызметті реттеуге бағытталған заңнамалар жүйесінің ілгері қарай дамуымен сипатталады. Сол себептен де банктік жүйе – нарықтық экономиканың ең маңызды және біртұтас құрылым-дарының бірі болып табылады. Банктердің экономикадағы функционалдық ролі, банктік қызметті заңшығарушылық жолмен қадағалау, банк пен клиент арасындағы қарым-қатынас, бұлардың барлығы тек банкке ғана тән ерекшеліктер жүйесін құрайды. Банктік қызмет көрсету нарығы сыртқы ортамен үнемі белсенді қарым -қатынаста болады және ол ашық жүйе болып табылады.
«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» Заңның 1-бабына сәйкес, «банк – осы заңға сай банктік қызметті жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға.» Банктік қызмет – бұл банктік операц-ияларды жүзеге асырумен байланымты қызметті білдіреді.
Банктік қызметтер нарығын сегменттеу ең алдымен банктің нарықтағы жағдайын талдау, сондай-ақ банк нарығын бәсекелес банктердің нарығымен салыстыру (бәсекелес банктердің қандай да бір нарық сегментіндегі үлесін анықтау) және де басқарудағы маңызды шешімдерді қабылдау үші өте қажет болып табылады. Банктік қызметтер нарығындағы банк үлесін анықтау маркетингтік қыз-меттің ең маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. Зерттеудің күрделілігі бәсекелес банктер мен басқа да қаржылық мекемелер туралы нақты әрі тың мәліметтердің қажеттілігімен түсіндіріледі.
Қазақстандағы банк ісінің дамуымен байланысты, клиенттердің қажеттіліктерінің өсуіне және сыртқы орта шарттарының қатаңдануына байланысты банктер алдында банктік қызметтер порфелін инновациялық банктік қызметтерді енгізу жолымен кеңейту мәселесі туындады. Инновациялық банктік қызметтердегі жаңалықтар, ең алдымен, аударым жүйесінің жеңілдетілуімен байланысты. Алдыңғы қатарлы қазақстандық банктердің қызметін зерттеу негізінде инновациялық банктік қызметтердің есебінен тұтынушыларға ұсынылатын банктік қызметтердің түрі кеңейтілгені мәлім болды. Қазақстандық банктер әлемдік деңгейдегі «Western Union» және «Money Gram» ақшалай аударымдар жүйесінің мүшелері болды. Сондай-ақ, қазіргі заманның актуальды мәселелерінің бірі – бұл экономиканың нақты секторындағы кәсіпорындарды ұзақ мерзімді инвестициялау болып табылады. Елдің 2015 жылға дейінгі инновациялық – индустриялық даму Бағдарламасының қабылдануы бұл мәселенің шешілуіне оң әсерін тигізді. Осыған байланысты, қазақстандық банктердің тәжірибесінде банктердегі инвестиициялық жобаларды қаржыландырудың жаңа әдісі жобалық несиелендіру жүзеге асырыла бастады.
Бүгінгі таңда нарықтық қатынастардың дамуына орай аса көңіл бөлетін мәселелердің қатарына банктік қызмет саласын реттейтін заңдарды дамыту жатады. Ал банктік қызмет аясының жоғарғы деңгейде дамып, халықаралық деңгейге сәйкес болуы осы саланы реттеуге арналған заңдардың тиімді түрде жүзеге асуымен тығыз байланысты.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. «ҚР-дағы банктер мен банктік қызметтер туралы» ҚР Президентінің Заң күші бар 1995 жыл 31 тамыздағы Жарлығы.
2. Н.Назарбаев. / «Қазақстан-2030» Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. / Алматы, «Білім», 1998.92-с. 54-55 беттер.
3. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Түсініктеме. Ред.басқарған Ғ.С. Сапарғалиев. / Алматы, «Жеті Жарғы»- 1999ж. 26 бет.
4. Екінші деңгейлі банктерді халықаралық стандартқа көшіру тәртібі туралы ереже./ 12 желтоқсан 1996/292 Ұлттық Банк жаршысы, 6-н 1997
5. Пруденциалдық нормативтер туралы ереже./ 23 мамыр 1997, 222-н. Ұлттық Банк жаршысы, 26-н. 1997
6. Екінші деңгейлі банктерге шектеу шараларымен әсер етуді қолдану тәртібі туралы ереже./ ұлттық Банк жаршысы, 25-н, 1997.
7. Банковское дело. Учебник под.ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой / М: Финансы и статистика, 1995
8. Банковское дело./ Справочное пособие под.ред. О.И.Лаврушина, / М:Банк и биржевой научно-консультативный центр, 1992
9. Банковское дело. Справочное пособие под.ред. Ю.А.Бабичевой, / М: Экономика, 1993
10. А.Д.Голубович, М.В.Кулагин, О.М.Мирилеская / Валютные операции в коммерческих банках. / М: Менатеп-ИНФОРМ, 1994
11. О.А.Маркова и другие / Коммерческие банки и их операции. / М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995
12. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Учебник под.ред. профессораЛ.Н.Красавиной, / М: Финансы и статистика, 1998
13. Сейітқасымов А.А. / «Ақша, несие, банк.» / Алматы, 2001ж.
14. Көшенова Б.Н / «Ақша, несие, банктер.» / Алматы, 1999 ж.
15. Мақыш С.Б. / «Ақша айналысы және несие» / Алматы, 2004 ж.
16. Мақыш С.Б. / «Коммерциялық банктердің қызметтері» /Алматы, 2004ж.
17. Саниев М.С. / «Ақша несие банктер» / Алматы, 2001 ж.
18. Климова Н.Н. / «Формирование и развитие банковских услуг» / Алматы, 2005 ж.
19. Салимова Ж.Д. / «Инновационные банковские услуги и процесс их развития в РК,» / Қарағанды, 2004 ж.
20. Арыстанов А.К. / «Развитие банковской системы в условиях рыночной экономики.» / Алматы, 2003 ж.
21. Лисак Б.И., Ким.А.Б. / «О стандартах качества обслуживания клиентов в банках.» / «Банки Казахстана»-№3-2005г.
22. Давлетова М.Т. / «Современное состояние банковской системы и перспективы развития рынка банковских услуг в Казахстане.» / «Финансы Казахстана»-№10-2005г.
23. Шаяхметова К.О. / «Теоретические и практические аспекты развития банковской системы РК.» / «Вестник КазНУУ» - 11 – 2004 г.
24. Аралбаева А.А. / «Бүгінгі таңдағы банктік қызметті реттеуге арналған заңдардың дамуының ейбір мәселелері.» / Банки Казахстана-11-2005 ж.
25. «Системный подход к исследованию рынка банковских услуг.» / «Вестник КазЭУ»/ 2005г.-2-105 стр.
26. «Инновационные аспекты деятельности коммерческих банков на рынке банковских услуг.» / Материалы международной научно-практической конференций Ч 3/ Алматы, КазЭУ им. Т.Рыскулова./ 2004.-326стр.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
...........................................4-5
Бөлім 1 ҚР нарық жағдайындағы банктік қызметтер нарығының ... ҚР ... ... ... мәні ... Банктік қызмет түрлерінің ерекшеліктері және олардың жіктелуі..8-13
Бөлім 2 Нарық экономикасы жағдайындағы банктік қызмет тәжірибесін
талдау
1. ҚР-дағы ... ... ... банк ... ... ... ... Банктің инновациялық қызметтерінің нарыққа енгізілу жағдайын
талдау................................................................
..................................21-27
Бөлім 3 Экономиканың қазіргі жағдайында банк ұсынатын қызметтердің
ролін ... ... ... ... ... қызметті реттеуге арналған заңдарды тиімді
реттеу және
дамыту......................................................................
.......28-31
2. Банктердегі қызмет көрсету сапасын стандарттау жүйесі..............31-
33
Қорытынды...................................................................
.................................34-35
Қолданылған әдебиеттер
тізімі....................................................................36
-37
ЖОСПАР
Кіріспе
Бөлім 1 ҚР ... ... ... ... ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
1.1. Қазақстан Республикасының банктік қызметтер нарығының мәні мен
ерекшелігі
1.2. ... ... ... ... және ... ... 2 ... экономикасы жағдайындағы банктік
ҚЫЗМЕТ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ
2.1. ҚР-дағы банктік қызметтер нарығындағы банк ... ... ... ... талдау
2.2. Банктің инновациялық қызметтерінің нарыққа енгізілу жағдайын
талдау
Бөлім 3 ... ... ... ... ... ... ... жолдары
3.1. Бүгінгі таңдағы банктік ... ... ... ... тиімді
реттеу және дамыту
3.2. Банктердегі қызмет көрсету сапасын стандарттау жүйесі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Банктік қызметтер нарығы – ... ... ... бірі ... ... экономиканың жалпы заңдылықтарының айналасында дамып
және соған бағына ... оның ... ... тән ... мен ... бар. Жалпы, банктік қызмет көрсетулер бұл банк
(қызметті өндіруші мен сатушы) және клиент (қызметті ... ... ... экономикалық қарым-қатынасты анықтайтын экономикалық
категория болып табылады. Нарықтық ... ... ... ... ... – шарт ... жасалады және оған мүше
бола отырып әрбір жақ өз ... ... ... үшін бұл ... қанағаттандыру болып табылады. Ал банктің негізгі мақсаты – бұл
банктік қызметтерді ұйымдастыра және ... ... ... алу. Нарықтық
экономикалық қатынастар жағдайында кез-келген ... ... ... ... ... әрбір коммерциялық банктің құрылудағы мақсаты – ... ... ... ... еліміздің банктік жүйесінің ерекшелігі – ол банктік
іске жаңа технологияларды енгізе бастаумен, нарықтық ... ... ... ... ... ... ... бағытталған заңнамалар
жүйесінің ілгері қарай дамуымен сипатталады. Сол себептен де банктік жүйе –
нарықтық ... ең ... және ... ... бірі ... ... экономикадағы функционалдық ролі, банктік қызметті
заңшығарушылық жолмен қадағалау, банк пен ... ... ... барлығы тек банкке ғана тән ерекшеліктер жүйесін құрайды. Банктік
қызмет көрсету нарығы сыртқы ... ... ... ... ... ... ол ашық жүйе ... табылады.
«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» Заңның 1-бабына ... – осы ... сай ... ... ... асыруға құқылы коммерциялық
ұйым болып табылатын заңды тұлға.» Банктік қызмет – бұл ... ... ... ... байланымты қызметті білдіреді.
Банктік қызметтер нарығын сегменттеу ең ... ... ... ... ... банк ... бәсекелес банктердің нарығымен
салыстыру (бәсекелес ... ... да бір ... ... ... және де ... маңызды шешімдерді қабылдау үші өте қажет
болып ... ... ... ... банк үлесін анықтау
маркетингтік қыз-меттің ең маңызды бөлімдерінің бірі ... ... ... ... банктер мен басқа да қаржылық мекемелер
туралы нақты әрі тың ... ... ... банк ... ... ... клиенттердің
қажеттіліктерінің өсуіне және сыртқы орта шарттарының қатаңдануына
байланысты банктер ... ... ... ... инновациялық банктік
қызметтерді енгізу жолымен кеңейту мәселесі туындады. Инновациялық банктік
қызметтердегі жаңалықтар, ең ... ... ... ... ... ... ... банктердің қызметін зерттеу
негізінде инновациялық ... ... ... ... ... ... түрі ... мәлім болды. Қазақстандық
банктер әлемдік деңгейдегі «Western Union» және «Money Gram» ... ... ... ... ... қазіргі заманның актуальды
мәселелерінің бірі – бұл экономиканың нақты секторындағы кәсіпорындарды
ұзақ мерзімді ... ... ... ... 2015 жылға дейінгі
инновациялық – индустриялық даму ... ... бұл ... оң ... ... Осыған байланысты, қазақстандық банктердің
тәжірибесінде банктердегі инвестиициялық жобаларды ... ... ... ... ... ... бастады.
Бүгінгі таңда нарықтық қатынастардың дамуына орай аса көңіл
бөлетін мәселелердің қатарына банктік ... ... ... ... жатады. Ал банктік қызмет аясының жоғарғы ... ... ... ... ... осы ... ... арналған заңдардың
тиімді түрде жүзеге асуымен тығыз байланысты.
Бөлім 1. Қазақстан Республикасының нарық жағдайындағы банктік қызметтер
нарығының теориялық аспектілері
1.1 ... ... ... ... ... мәні ... жүйе – нарықтық экономиканың ең маңызды және біртұтас
құрылымдарының бірі болып ... ... ... ... ... ... ... табылады. Өз қызметінің үрдісінде, олар ақша
нарығында тауар болатын, жаңа ... мен ... ... ... ... арқылы банк депозит деген жаңа міндеттеме
жасаса, ал қарызды беру ... ... ... жаңа ... қойды. Осы жаңа
міндеттемелер мен талаптарды жасау үрдісі қаржылық делдалдықтың ... ... ... ... ... ... және ... капитал арқылынақты басқарады. Олар тек делдалдық қызметтен шығып,
ұдайы өндірістің барлық фазасының аясына ғана ... ... ... ... ... ... (экономикалық), салалық
(министрліктер, компания, фирмалар) және аумақтарды ... ... ... ... ... ... ... істейді.
Банктік қызметтер нарығы – тауар нарығының құрылымдарының бірі болып
табылады. нарықтық экономиканың жалпы ... ... ... ... ... ... оның банктік қызметтерге тән ... мен ... бар. ... қызмет» түсінігінің теориялық
мағынасы мен оның «банктік операция» және ... ... ... ... және ... ... экономистердің еңбектерінде
зерттелінді.
Банктік операция – бұл ... және ... ... ... ... ... ... деңгейлі банктердің Орталық ... ... ... табылады. Ал, банктік қызмет көрсетулер
бұл банк (қызметті өндіруші мен сатушы) және ... ... ... пайда болатын экономикалық қарым-қатынасты анықтайтын экономикалық
категория болып табылады. Нарықтық экономикалық ... ... ... ... – шарт ... жасалады және оғна мүше
бола отырып әрбір жақ өз мақсатын ... ... үшін бұл ... ... ... ... Ал банктің негізгі мақсаты – бұл
банктік қызметтерді ұйымдастыра және жүргізе ... ... алу, бұл ... ... ... ... ... көрсету негізінде) немесе
блашақтық ... ... ... ... бөлінуі мүмкін. Нарықтық
экономикалық қатынастар жағдайында кез-келген банктік ... ... ... ... ... коммерциялық банктің құрылудағы мақсаты – табыс
алу ... ... Банк ... ... ... ... өзінің
ресурстық қорын ұлғайтады, сол арқылы болашақ активтік ... ... ... қызмет көрсетуде бірқатар ерекшеліктер тән, олар
«базалық» және «айрықша» деп екі топқа жіктеледі. «Базалық» ... ... ... ... ... ол ... барлық түрлерінде кездеседі. Банктердің экономикадағы
функционалдық ролі, ... ... ... ... ... банк
пен клиент арасындағы қарым-қатынас, бұлардың барлығы тек банкке ғана ... ... ... Бұл ... өз ... функционалдық,
спецификалық және мінездемелік болып жіктеледі. ... ... ... ... ... көрсетілген.
Банктік қызмет көрсетулердегі ерекшеліктер:
Базалық ерекшеліктері:
• Сақтай алмау мүмкіншілігі.
• Сапалық тұрақсыздық.
• Ақпарат көзіне тікелей бағыныштылық.
Айрықша ерекшеліктері:
• Функционалдық:
1. Экономиканың ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
3. Айналыстағы ақша көлемін қадағалау.
4. Универсалды қызмет көрсетуге бағдарлану.
5. Нарықтық қатынастар жағдайындағы мамандандырылғандық.
... ... ... ... Заимдық құралдарды пайдалану.
3. Үшінші тұлғалар алдындағы құпиялылық.
4. Әртүрлі ақша формаларын қолдану.
5. ... және ... ... ... ... ... ... сеніміне тәуелділік және клиент тәуекелімен байланыс жасау.
Осы көрсетілген банктік қызметтердің ерекшеліктері негізінде нарықтық
экономикалық ... ... ... қызметтер классификация-сын
төмендегі кесте түрінде көрсетуге болады.
Кесте 1
|Критерийлер ... ... ... қызметтің спецификасы |Спецификалық |
| ... емес ... ... ... ... пассивтік және делдалдық |
| ... ... ... ... пен ... |Пайыздық операциялар бойынша |
|шығынның түрі ... емес ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету |
| ... ... ... ... |
|Қызмет көрсету деңгейі ... ... ... |
| ... ... ... ... көрсетудің индивидуалдық |Индивидуалдық қызмет көрсетулер ... ... ... көрсетулер |
|Табыстылық деңгейі ... ... ... |
| ... бір ... ... әкелетін |
| ... ... ... ... ... ... төлемдер |Ақылы ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... бір ... бар |
| ... ... деңгейі ... ... ... |
| ... |
| ... ... ... деңгейі |Жедел |
| ... |
| ... |
| ... ... ... көрсету нарығы сыртқы ортамен үнемі белсенді қарым
-қатынаста ... және ол ашық жүйе ... ... ... ... банк ... үш түрлі ролді атқарады. Біріншіден, жетілген ... ... ... ... ... қатынастарда коммерциялық келісім-
шарттардың көпшілігі электрондық немесе ... ... ... ... ... да қаржылық делдарман қатар, банктер несие ... ... ... ... проекттерге жұмсайды. Мұндай
инвестициялық процесстің тиімділігі негізінен банк ... ... ... білу ... ... ... коммерциялық
банктер Орталық банктің ақша-несие ... ... іс – ... ... ... ... ... жүрген ақша көлемін реттеу процессіне
қатысады.
1.2 Банктік қызмет түрлерінің ерекшеліктері мен жіктелуі
«ҚР-дағы банктер және банктік қызмет туралы» ... ... ... – осы ... сай ... қызметті жүзеге асыруға құқылы коммерциялық
ұйым болып табылатын ... ... ... қызмет – бұл банктік операц-
ияларды жүзеге асырумен байланымты қызметті білдіреді. Аталған Заңның 30 ... сай ... ... ... ... заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу ... жеке ... ... ... ... шоттарын ашу және
жүргізу;
• банктердің және банктік ... ... ... жүзеге
асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;
• заңды және жеке тұлғалардың металдық шоттарын ашу және ... ... ... ... мен ... ... беру, қайта
санау, айырбастау, ұсату, сорттау, қаптау және сақтау;
• аударым операциялары: заңды және жеке ... ... ... тапсырмаларын орындау;
• есепке алу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерін және
өзге борыштық міндеттелерін есепке алу (дисконт);
• заемдық операциялар: ақы ... ... ... және ... ... формада несиелер беру;
• заңды және жеке тұлғалардың, оның ішінде, корресподент-банктердің
тапсырмаларына байланысты, олардың ... ... ... есеп ... ... ... ... опереациялары: сенім білдірушінің тапсырмасы бойынша және
оның мүддесіне сай ақшасын, ... ... ... және ... ... клирингтік операциялар: төлемдерді жинау, тексеру және растау, сондай-
ақ олар бойынша ... ... алу ... ... және ... таза ... анықтау;
• сейфтік операциялар: клиенттердің құжатты формада шығарылған бағалы
қағаздарын, құжаттарын және ... ... ... ... ... ... шкафтарды және бөлмелерді жалға беру;
• ломбардтық операциялар; тез іске асатын бағалы қағаздар мен жылжитын
мүліктері кепілге ... ... ... ... ... ... карточкаларын шығару;
• банкнота мен монеталарды және бағалы қағаздарды ... ... ... ... айырбас операцияларын ұйымдастыру;
• төлем құжаттарын инкассоға қабылдау ... ... чек ... ... ... қағаздар нарығындағы клирингтік қызмет;
• аккредитивті ашу, растау және ол бойынша міндеттемені орындау;
• ақшалай формада орындалуды көздейтін, ... ... ... ... ... атынан ақшалай формада орындалуды көздейтін банктік
кепілдеме беру.
Банктер бағалы қағаздар нарығында ... да ... ... ... асыра алады. Оларға мыналар жатады:
• брокерлік – мемлекеттің бағалы қағаздарымен;
• дилерлік – мемлекеттің және өзге де ... ... ... ... ... ... ... Ұлттық банктен жекелеген және кешенді
(бірнеше қызметке) лицензиялар беріледі. Сонымен қатар, ҚР-дағы ... ... өз ... ... ... ... филиалдарын, өкіл-
діктері, жинақ кассаларын, сондай-ақ еншілес ... аша ... ... ... ... басылымдарда әр түрлі
пікірлер айтылады. ... ... ... ... ... теңестіріледі. Олардың бәрін талдап, мынауы дұрыс, ... емес деп жату бұл ... ... ... ... ... сыртқы орталықпен жасайтын қарым-қатынастарының банк операцияларына
тән ерек-шеліктерін ескеріп, банктің негізгі үш ... бар деп ... Оның ... ... және жеке ... ... бос ... олардың банктегі шоттарына, депозитке, әр түрлі салымдарға
шоғырландыру болып табылады. ... ... ... ... ... несие беру үшін тиісті ресурстар жинайды. Бұл банктердің несие
қызметін жүргізуінің басты ... ... ... ... де, маңызды шараларын іске асыру үшін
қаржы жинаулары мүмкін. ... ... ақша ... мен ... ақша ... ... ... айырмашылықтар бар. Біріншіден, банк өз ақ-шасы
немесе басқалардың бос ақша қаржыларын жинайды. Екіншіден, банк, жи-наған
ақшасын ... ... ... ... оны ... ... жұмсауға береді. Үшіншіден, шоғырланырылған ақша банктің меншігі
бола ... ол ... ... ... ... ... қала береді.
Төртіншіден, басқа заңды немесе жеке тұлғалардың уақытша бос ... ... ... бекітілген құқық.
Банктің екінші негізгі қызметі болып ақша айналымын ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілердің, бүкіл елдің ... ... ... ... Ол үшін ... әр ... төлем құралдарын
(еліктемелерді)шығарады, несиелер береді. Осының нәтижесінде ақша айнал-ымы
жөнге салынып ... Бұл да ... ... ретіндегі Заңмен
бекітілген құқығы.
Банктің үшінші қызметі – ... ... ... ... ... мен ... ... ортасында, олардың жұмысы делдалдық болып
көрінеді. Банктің делдалдық жұмысы несиелік ресурстарды ... ... ... ... ... ... салаларының ара-
сында аусып жүруінен көрінеді және олардың тиімді пайдаланылуы мен бар-лық
шаруашылық қызметтерінің ... ... әсер ... ... олардың
біреулері бос ақшасын банкіге салып, олардан пайыз түрінде сыйақы алады, ал
екіншілері, уақытша, қосымша қаржыға қажеттігін ... ... ... өндіру мен өткізу процесстерінің үздіксіздігін қамтамасыз етеді. Екі
жағдайда да банктің ... ... ... ... мен қызметтері оның экономикадағы маңызын көрсетеді.
Банкті маңызы деген сөзді оған ... ... деп ... керек,
яғни,ол не үшін керек, неге қолданылады, не үшін дамиды. Банктің ... оның ... да ... Банктің айырбастау саласында істейтіндігін
ескерсек, оған жүктелген міндеттер мен оның ... ... ... сала ... қарау керек. Солай болса, ... ... ... ... ... ... ... және оны жеделдетуін қамтамасыз етуге керекті
бос капиталды, ресурстарды шоғырландыру;
• Ақша айналымын тәртіпке келтіріп, оны рационализациялау.
Уақытша бос ресурстарды ... ... ... ... бір ... уақытша бос ақша ресурстарын жинаушы, екінші жағынан,
оларды басқа уақытша ... ... ... ... жүргізетін
субъектілерге беруші. Банктер, уақытша бос ақшаның тозаңдай ... ... ақша ... ... зор ... айналдырады. Оларды шоғ-
ырландыру және өндірі пен ... ... ... ... ... ... орталықпен қарым-қатынасы, онымен әрекеттесті-
лігінің ең маңызды атрибуты.
Банктердің ақша-қаражатын шоғырландыру, кеіннен оларды қайта бөлу, ... пен ... ... ... етіп қана қоймай, бүкіл ұдайы
өндірістің процессін жеделдетеді.
Капиталдың, тауардың, ақша айналымының өсу негізінде пайда ... ... ақша ... тәртіпке салу, оны рационализациялайтын, басқа ... жоқ ... ие. Банк ... ерте сатысының өзінде банктер ақша ... ... ішкі және ... ... айналымдардағы сауда опера-
цияларына сәйкес аударуды, қамтамасыз еткен және олар, бір елдің ақша ... ... ... ... ... болып көрінген. Әрине, одан
бері банк ісінің технологиясы және ... ... ... ... ... банкирлік үйлер қолданған, қарапайым нысанда
қазіргі электрондық тораптардың негізінде ұйымдастырылған есеп айырысу,
шаруашылықтарға ... ... ... ... өндірушілердің ара-сында
шаруашылық байланыстарды кеңейтуге мүмкіншілік алды. Сондықтан, банктер
экономикалық өмірдің бөлінбейтін ... ... ... ... ... ... ... заңды және жеке тұлғалар өмір сүре
алмайды деуге де болады.
Сөйтіп, банктің ... ... ... ... ... ... міндеттеріне сәйкестігі, банктің маңызын ... ... ... маңызын анықтауға сан және сапа жағынан қарау ... ... ... ... ... ... ... сататын, қызмет-
терінің қанша түрде және қанша көлемде екендігімен ... ... ... ... жеке ... оның ... ... маңызды салаларына, қанша несие берілгендігі ескеріледі.
Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайында, шағын және орта бизнес-
тердің, ауыл ... ... ... ... ... ... сан жағынан бағалағанда, осы салаларға қанша несие ... ... ... Бұл ... ... ... қаулылары болса да, арнаулы
мемлекеттік қорлар құрылып жатса да, шағын және орта ... ... ... ... ... ... әлі де ... емес. Ресми
деректерге сүйенсек, 2001 жылдың басында баолық экономикаға салынған ба-нк
ресурстарының 26,5% осы ... ... ... іс ... ... ... орын алуы ... Банктің берген несиесі үлкен ... ... ... ... ... жоғары. Бірақ, ол соманың басым көпшілігі
сатып алу, қайта сату, ... үшін ... өнім ... ... жа-
ғынан тапшылық көріп жатса, банктің ел ... ... ... болды деуге болады.
Егер банктің маңызын сапа жағынан қарау керек болса, оның ... ... және ... ... ... ... қандай дәрежеде
ықпал еткенін бағалау керек. Мысалы, банкіден алған ... ... ... ... ... ... ... өнім шығарады, қа-нша
жұмыс орнын құрды, халыққа және шаруашылықтарға керекті өнімдер қаншаға
өсті, ... ... және де ... да банк ... пайдалану
нәтижесінде қанша пайда түсті деген ... ... ... ... бәрі
елдің кіші экономикадағы банктің маңызы болып абылады. Банкінің ... ... ... ... да ... экономикалық көрсеткіштер-мен
байланыстырып бағалау төтенше көңіл аударарлық мәселе.
Дәстүр бойынша, банктер ұдайы ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерімен байланысты-
рып бағалау, банктердің шаруашылықтарға, өздерінің қызметтерін ... ... ... ... ... суреттейді.
Мысалы, банктің төлем құралдарын шығаруы, сонымен бірге ақша ... ... ... ... әсер ... Банк ... шығара отырып, оның бүкіл өндіріске және айналымға қалай ықпал ететіні
мен байланыстыруы керек. Өйткені, айналымға артық ақша ... ... ... бірлігінің сатып алу қабілеті кемиді, инфляциялық ... ... ... мен ... ... құны ... ал айналы-
мдағы ақша жиынының жеткіліксіздігі - өндірілген өнімді өткізуді қиындыққа
апарады, ... ... ... ... оны ... ... ... төлей алмайды, соның салдарынан өндірісті қысқартуға тура келеді, ал
оның салдарынан ... ... ... ... ... ... ( ... да себептермен қатар), ақша бірлігінің тұрақтылығы
тәуелді, ал мұның өзі банк ... оның ... ... ... ... дәлелдейтін маңызды компоненті.
Айырбастау саласында істейтін болғандықтан, банктер қоғамдық
өнімді өндіру, бөлу, пайдалану процестерінен қашық тұра ... ... ... ... ... ... ... экономикаға қандай әсер
ет-кені арқылы ашу керек.
Жоғарыда, ... ... сан ... да ... ... ... тек несие көлемінің өскені жағдайды толық суреттей алмайды. Банк әр
уақыт-тада несиені көбірек ... ... ... даму бағытын,
нарықтың жағдайын ескермей есепсіз несие берілсе, ... де, ... да ... жағдайлар туыуы мүмкін. Сондықтан несиенің ... ... ... ... ... саясатын ұстауға мәжбүр етеді. Дегенмен,
қаншалықты қиын болса да, банк неге ... ... ... өзінің жеке
мүддесін, бү-кіл қоғамның мүддесімен байланыстыруы керек. Өйткені, банктің
өзі сол қоғ-амдық мүдделерден пайда болған.
Өкінішке орай, ... ... ... ... ... ... ... өз мүдделері қоғам мүддесінен жоғары, ол тек пайда табу үшін істейді
және кез ... ... ... арам ... ... ... осы ... дейін (тәуелсіздік алғанымызға он жыл өтті)
дағдарыстан толық шығып кете ... ... ... ... ... деуге болады. Олардың бүгінгі күнгі экономикадағы маң-ызы өте
төмен, ішкі ... ... ... ... неге ... сәйкес келмейді. Көптеген банктердің жабылып жатқанының бір
себебі осында. Өйткені, арам айла-амалдардың жолы ... ... ... ... ... ... ... белгілі, кейбір елдердің
банк-терінің өз мүдделерін, әдісін тауып, қоғам мүдделерімен ... ... ... үлкен әсер еткені. Оған мысал ретінде,
дүние жүзілік соғыстан қирап шыққан Германия мен ... ... ... ... көмегімен, экономикасы өркендеген елдердің қатарына қосылғ-
андықтарын келтіруге болады.
Бұл жөнінде, жоғарыда талай аталған Ресей экономисі, академик О.И.Лав-
рушин өте ... ... ... өндірістің экономикалық субьектісінің
бірі бола тұрып, өзі өсіп, өркендеп келе жатқан елдің, қоғамның ... ... ... оның ... ... ... керек».
Бөлім 2. Нарық экономикасы ... ... ... ... ... ... қызметтер нарығындағы банк үлесін анықтау және
қазіргі жағдайын талдау.
Банктік қызметтер нарығын сегменттеу ең алдымен ... ... ... ... банк нарығын бәсекелес банктердің ... ... ... қандай да бір нарық сегментіндегі үлесін
анықтау) және де ... ... ... ... үші өте қажет
болып табылады.
Банктік қызметтер нарығындағы банк ... ... ... қыз-
меттің ең маңызды бөлімдерінің бірі болып табылады. Зерттеудің күрделілігі
бәсекелес банктер мен ... да ... ... туралы нақты әрі тың
мәліметтердің қажеттілігімен түсіндіріледі.
Банктік қызметтер нарығындағы банк ... ... ... ... ... ... ... бір аймақта үш банк мекемесі өз ... ... ... А, Банк В, Банк С), және бұл ... ... жылдық қорытынды
баланстарын жариялаған. Яғни, бұл банктердің кез ... ... ... ... ... ... ... арқылы өздерінің
маркетингтік зерттеулерін жүргізе алады.
Кесте 2
А-банкінің ... ... ... теңге)
|АКТИВ ... басы ... соңы ... |1 |40 ... ҚР ... ... ... қаражаты |16204 |61178 ... ... ... ... |101491 |181522 ... Банк ... |- |- ... Несиелер: | | ... ... |326981 |199527 ... және ұзақ ... |591793 |230455 ... ... қағаздар, банк акциялары |4487 |35272 ... ... ... т.б. |960 |1684 ... ... да ... |10223 |324938 ... |659 874 |1 426 892 ... ... басы ... соңы |
|1. Жарғылық қор |256205 |449541 ... ... қор |6397 |42661 ... ... да ... |11670 |33051 ... ... |13200 |73743 ... ... ... |11170 |59228 ... ... банктердің есеп-шоттары |- |- ... ... ... ... мен |322532 |241216 ... | | ... ... ... |- |- ... Өзге ... алынған несиелер |14000 |397300 ... мен өзге де ... |24659 |99896 ... да ... |50 |30256 ... |659 874 |1 426 892 ... ... ... ... ... ... ... басы ... |
| | ... |
|Касса |45 |3550 ... ҚР ... ... ... ... |2520 |7800 ... Корреспондент- банктердегі есеп-шоттар |7553 |57263 ... Банк ... |2750 |4600 ... ... | | ... ... |68356 |27498 ... және ұзақ ... |180720 |25380 ... ... ... банк ... |- |1920 ... Негізгі құралдар,ғимарат т.б. |93 |228 ... ... да ... |13635 |9711 ... |122 450 |291 172 ... ... басы ... |
| | ... ... ... қор |31544 |42425 ... ... қор |105 |6200 ... ... да ... |44 |3510 ... Табыс |632 |10036 ... ... ... |6301 |103043 ... ... банктердің есеп-шоттары |- |- ... ... ... ... мен ... |68037 ... ... салымдары |5 |58 ... Өзге ... ... ... |420 |50000 ... мен өзге де ... |438 |7650 ... да пассивтер |75 |213 ... |122 450 |291 172 ... ... ... ... ... теңге)
|АКТИВ ... басы ... |
| | ... ... |20 |1998 ... ҚР ... есеп- шотын-дағы қаражаты |1913 |5209 ... ... ... ... |12627 |288951 ... Банк дебиторлары |84 |3019 ... ... | | ... ... |26244 |21884 ... және ұзақ ... |350462 |103420 ... Бағалы қағаздар, банк акциялары |- |3710 ... ... ... т.б. |74 |308 ... ... да ... |2403 |33199 ... |75 249 |730276 ... ... басы ... |
| | ... ... ... қор |21265 |45030 ... Резервтік қор |415 |5229 ... ... да ... |146 |309 ... ... |2075 |17800 ... ... есеп-шоттар |10243 |340824 ... ... ... ... |- |- ... Кәсіпорындардың жедел салымдары мен |23440 |160535 ... | | ... ... ... |6550 |25468 ... Өзге банктерден алынған несиелер |8760 |86400 ... мен өзге де ... |1253 |33497 ... да ... |1102 |15184 ... |75 249 |730 276 ... ... ... ... қызметтер нарығының сегмен-
тациясы жоғарыда жарияланған банк ... ... және ... ... ... ... асырылады.
Бұл жағдайда қаржы құралдарын жеткізушілер келесідей ірі топтарға жік-
телуі мүмкін: кәсіпорындар мен мекемелер, жергілікті халық, ... ... және тағы да ... ... ... ... ... орта және ұзақ мерзімді несиелер
нарығының анализі жүргізілуі мүмкін.
5-кестеде берілген аймақтағы банктік ... ... ... ... ... ... жағдайы туралы мәліметтер көрсетілген. Келтірі-лген
деректер бойынша үш ... де ... ... ... ... жылмен
салыстырғанда 3,3 есеге өскенін байқауға болады. Бұл кезде кәсіп-орындар
мен ... ... ... ... – 2,1 есеге, жергіл-ікті
халықтан – 3,9 есеге, ... ... ... ... тыс ... ... – 23 ... ұлғайған.
Кесте 5
Қаржы ресурстарын тарту саласындағы банктік қызметтер нарығының жағдайы.
|Ресурсты жеткізушілер ... мың ... |Өсу ... ... басы ... соңы | ... мен мекемелер |456 563 |972 883 |2,1 ... ... | | | ... есеп-шоттар |27 614 |503 095 |18,1 ... ... мен ... |428 849 |496 788 |1,1 ... ... |6 555 |25 526 |3,9 ... да банктер |23 100 |533 700 |23,0 ... ... |26 350 |141 043 |5,3 ... |512 648 |1 673 152 |3,3 ... кестенің қарастырылып жатқан аймақтағы ... ... ... жалпы көлемінің бір жылдағы өсімін көрсетеді.
6-8 кестелерде қарастырылып жатқан ... ... ... ... ... ... ... тарту саласында атқаратын істерінің нәтиж-елері
туралы мәліметтер берілген.
Кесте 6
А–банкінің қаржы ресурстарын тартудағы қызметінің
нәтижелері.
|Ресурсты жеткізушілер ... мың ... |Өсу ... ... басы |Жылдың соңы | ... мен ... |333 693 |300 444 |0,9 ... ... | | | ... ... |11 170 |59 228 |5,3 ... салымдар мен депозиттер |322 523 |241 216 |0,7 ... ... |- |- |- ... да ... |14 000 |397 300 |28,4 ... кредиторлар |24 659 |99 896 |4,1 ... |372 352 |797 640 |2,1 ... ... ... ресурстарын тартудағы қызметінің
нәтижелері.
|Ресурсты жеткізушілер ... мың ... |Өсу ... ... басы ... соңы | ... мен ... |89 187 |171 080 |1,9 ... ... | | | ... ... |6 301 |103 043 |16,3 ... ... мен депозиттер |82 886 |68 037 |0,8 ... ... |5 |58 |11,6 ... да ... |420 |50 000 |119,0 ... кредиторлар |438 |7 650 |17,5 ... |90050 |228 788 |2,54 ... ... ... ... ... ... жеткізушілер ... мың ... |Өсу ... ... басы ... соңы | ... мен ... |33 683 |501 359 |14,8 ... ... | | | ... есеп-шоттар |10 243 |340 824 |33,3 ... ... мен ... |23 440 |160 535 |6,8 ... халық |6 550 |25 468 |3,9 ... да ... |8 760 |86 400 |9,9 ... ... |1 253 |33 497 |26,7 ... |50 246 |646 724 |12,9 ... ... отырғанымыздай, берілген аймақтағы қызмет етуші ба-
нктердің ... ... ... ... саласында белсенді банк ретінде С-
банкі ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен
мекемелерден тартылған қаржы ресурстарының өсу деңгейі – 14,8 %-ды құ-раса,
бұл көрсеткіш А-банкінде – 0,9% және ... – 1,9%- ... ... ... ... ... ... белсенді саясатты ұстаған, оның сомасы
бір жылда 3,9 есеге өскен. Сонымен қатар, С-банкі өткен ... ... ... ... ... ... жағынан да ең үл-кен нәтижеге
(26,7%) жетіп, жоғары өсу деңгейін көрсеткен.
В – банкі бір жыл ішінде ... ... ... ... ... ... соның ішінде кәсіпорындар мен ... ... – 1,9%, ... ... – 11,6%, ... да кре-
диторлардан тартылған ресурстар – 17,5% өсті. Бұл ... ... ... ... ... ... ... сомасы болымсыз деңгейде ғана
ұлғайған.
А – банкі кәсіпорындар мен ... ... ... ... жол ... ... ... жедел салымдары мен депози-
ттеріндегі сомаларының күрт ... ... ... ... ... ресурстары ретінде ... ... Ал ... ... ... ... ... өзге екі банкпен салыстырға-нда
ең аз ... ... да ... алынған несиелердің өсім деңгейі А,В және С бан-
ктерінде тиісінше – 28,4%, 119,0%, 9,9% көрсетті. ... ... ... ... ... қарағанда қымбатырақ түсетін мұндай несиелерге ең аз
қажеттілік С-банкінде туындаған, бұл банктің ... ... ... ... ... ... ... оңтайлы саясатымен байл-
аныстырылады.
9-кестеде қарастырылып жатқан банктердің банктік ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Кесте 9
Банктік қызметтер нарығындағы банк үлесі.
% пайыз
| ... ... ... | |
| ... мен ... |Жергілікт|Өзге де ... ... | |і ... ... ... | | | |лар |
| ... ... ... |
| | ... ... ... | | | ... басы |0,77 |0,76 |0,8 ... соңы |0,55 |0,53 |0,64 ... ... |0,71 |0,7 |0,8 ... | | | ... басы |0,14 |0,16 |0,11 ... соңы |0,14 |0,16 |0,07 ... ... |1,0 |1,0 |0,64 ... | | | ... басы |0,09 |0,08 |0,09 ... соңы |0,31 |0,31 |0,29 ... ... |3,44 |3,88 |3,22 ... белгілі бір аймақ банктерінің баланстарының ашық түрде жа-
риялануының негізінде ... ... ... ... үлесін ан-
ықтауға болады. ... ... ... ... банк ... алынған стратегия бойынша шешімдер қабылдауға, маркетингтік
қызметтегі қажет болатын ... ... ... ... Банктік
қызметтер нарығындағы банк үлесін бұдан әрі толығырақ зерттеу үшін бәс-
екелестердің іс-әрекеті туралы нақты әрі тың ... бар ... ... Егер мұндай ақпаратты алу кейбір себептермен мүмкін болмаса, онда
банктік ... ... банк ... анықтау тек жа-нама түрде
бағалануы ... ... ... ... салыстыру арқы-лы).
2.2. Банктің инновациялық қызметтерінің нарыққа енгізілу жағдайын талдау
Қазақстандағы банк ... ... ... ... ... және сыртқы орта шарттарының қатаңдануына
байланысты банктер алдында ... ... ... ... банктік
қызметтерді енгізу жолымен кеңейту мәселесі туындады. ... ... ... олар үшін ең алдымен, стратегиялық мақсатқа ... ... ... ... жағдайда қолданылатын инновациялық
тұтқа болды.
ҚР-дағы инновациялық банктік қызметтерді ққалыптастыру мен ендіруде
мынадай жағдайлар ... ... банк ... ... ... күшеюі;
• кәсіпкерлік қызметтің тоқтаусыз ағыны;
• Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына кіруге талпынуы;
... ... Банк ... ЕуроОдаққа интеграциялануы;
• Екінші деңгейлі банктер ісін реттеудің ... ... ... ... ... ... ... қызметтер мен қолданыстағы банктік ... ... ақша ... ... ... ... ... әлемдік масштабтағы ірі банктермен
серіктестігі;
• Шетел банктерінің қазақстандық банк нарығына ... ... және тағы да ... технологиялардың жетілуі.
Алдыңғы қатарлы қазақстандық банктердің қызметін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... түрі кеңейтілгені мәлім ... Бұл ... ... ... ж.ж. ... ... ... қазақстандық банктерде
әр түрлі инновациялық банктік қызметтердің даму үрдісі байқалған. ... ... ... ... көрсету сапасын жоғары деңгейде
жетілдіруімен, сондай-ақ тұтынушылардың әлемдік стандарттарға сай банктік
қызметтерге ... ... ... ... ... ... ... саласында инновациялық қызметтерді енгізуде
мына банктер белсенді түрде әрекет еткен: ... ... ... банкі, Альянс банкі т.б.
Кесте 11
Қазақстандық коммерциялық банктердің
инновациялық банктік қызметтері.
|№ |Инновациялық |Инновациялық ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... | ... |
|1 ... |Заңды және жеке тұлғалардың ... АТФ |
| ... ... ... ... ... Банк |
| ... |филиалдары бойынша арнайы |Центркредит, |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ақша ... |банкі, |
| | | ... |
| | | ... |
|2 |ТМД ... |ТМД ... заңды және жеке | |
| ... ... ... ... есеп-шотты |Банк |
| ... ... ... ... ... |
| ... |ақша аударымдары. ... |
| | | ... АТФ |
| | | ... |
|3 ... Union» |10 минут ішінде «Western Union»|Казкоммерцбанк, |
| ... ... ... ... ... ... |
| |аударымдар ... ... Бұл жүйе ... ... АТФ|
| | ... ... ... пен ... |
| | ... ... ашудың қажеті|Центркредит |
| | |жоқ. ... |
| | | ... |
| | | ... т.б. |
|4 |«Money Gram» |«Money Gram» ... ... ... банкі |
| |жүйесі боынша ... және жеке ... | |
| ... ... ... елге ... | |
| | ... Маниграмма-бұл 15 | |
| | ... ... ... ... | |
| | ... ... мұнда | |
| | ... ... де | |
| | ... ... | |
|5 ... ... ... ... ... |ЦентрКредит |
| |жөнелту бойынша |қолма-қол ... ... мен ... |
| ... ... |бақылаудың жаңартылған жедел |«Быстрая |
| ... ... ... жүйесі,|
| | | ... |
| | | ... | | |а» ... |
|6 ... ... орнатылған жаңа |Казкомецбанк, |
| |төлем карточкалары|төлем карточкалары (чиптік) ... |
| | ... ... көрсету, Чиптік |Халықбанкі, АТФ |
| | ... әр ... ... |
| | ... ... әрі оңай ... |
| | ... ... |
| | | ... |
| | | ... Альянс |
| | | ... |
|7 ... ... ... мен өнімдерін |Казкоммецбанк, |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... арнайы |Халық банкі, |
| | ... ... ... ... |
| | ... арқылы жасалады, және | |
| | ... ... ... ... бар.| |
|8 ... ... электрондық |Казкоммерцбанк, |
| |home banking ... ... ... ... ... |
| | ... ... мен ақпаратты|Центркредитбанкі|
| | ... ... ... |, т.б. |
| | ... ... | |
| | ... алу | |
|9 ... ... ... ... табысқа |ТұранӘлемБанкі, |
| |несиелендіру ... ... ... ... |(қаржыландыру) |қасиеті бар инвестициялық |, АТФ ... |
| | ... ... жаңа |т.б. |
| | ... мұнда тәуекел көлемі | |
| | ... ... ... | |
| | ... етіп бөлінеді. | ... ... ... ... ... ... |
| ... |қаржыландыру (тауарлар мен ... |
| | ... ... |ХалықБанкі, АТФ |
| | ... ... ... |
| | ... бұл ... ... |
| | ... келісім-шарттар, |банкі, |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... және |банкі, Альянс |
| | ... ... ... және ... | ... мөлшеріне тікелей | |
| | ... | ... ... қызмет |Сыртқыэкономикалық қызметті |ТұранӘлемБанкі, |
| |көрсетулер |несиелендіру ... ... |
| | ... ... – | |
| | ... бағасына байланысты | |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... ... арқылы | |
| | ... | ... ... ... |Фьючерстік келісім-шарттар |ТұранӘлемБанкі, |
| |көрсетулер ... ... ... |Казкоммерцбанк |
| | ... бұл түрі ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... стандартты түрде | |
| | ... ... және қор | |
| | ... ... | ... |Опциондық |Форвардтық келісім-шарттың |Казкоммерцбанк |
| ... ... түрі ... ... | |
| | ... ... опцион- | |
| | |бұл екі ... ... | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... шығарып сатады, | |
| | |ал ... оны ... ... | ... ... ... |ТұранӘлемБанкі, |
| ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ... жұмыс, |банкі, ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... | |
| | ... | ... ... ... ... ... ... |
| |қызмет көрсетулер |(сатушыларды) несиелендіру ... |
| | ... ... |банкі |
| | ... ... | ... ... ... ... ... |ТұранӘлемБанкі, |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... | |
| | ... Келісім-шарт | |
| | ... ... ... | |
| | ... ... жасалады. | ... ... ... қызметінің өсуіне |ХалықБанкі, АТФ |
| ... ... ... |
| | ... ... Оған ... | |
| | ... консультациялар, | |
| | ... ... ... | |
| | ... бөлу және қосу | |
| | ... ... әзірлеу, т.б.| |
|18 ... ... ... ... ... |
| ... |басқару. Фидицуарлар – бұл | |
| | ... бір ... ... | |
| | ... ... соған | |
| | ... ... ... | |
| | ... жеке ... | ... ... қызметтердегі жаңалықтар, ең алдымен, аударым
жүйесінің жеңілдетілуімен байланысты. Осылайша, Центркредит банкі 2004 ... саны 50,5 ... ... 2005 жылы аударымдардың жалпы саны 37 мыңды
құраса, ақшалай аударымдардың ... 1,4 ... ... ... ... 2 ... теңгені құрады.
Қазақстандық банктер әлемдік деңгейдегі «Western Union» және ... ... ... ... мүшелері болды. 2004 ... ... ... ... ... 109 ... 77 мыңнан астам аударымдар төленген. Сондай-ақ, Қазақстаннан шетелге
32 мыңнан астам аударымдар жасалған.
Үлкен ... ... ... ... ... клиенттер үшін
Қазақстан бойынша қолма-қол ақшаны тиімді әрі ... ... ... ... түрі ... ... ... көрсеткендей, инновациялық
қызметтің бұл түрін бірнеше банктер іс жүзінде ... Оның ... ... ... ... және Альянс банктің «Экспресс
выручка» жүйелерін атап өтуге болады.
Банк дамуына үлкен әсерін тигізетін ... ... ... ... ... ... home-banking.
Бұлар банктердің тұтынушыларға қызмет көрсетуінің жаңа электрондық деңгейін
орнатады, бұл жүйе бойынша шығындарда аз жұмсалады деп ... ... ... ... ... ... түрде
айналысуда, ол 2003 жылдың басында ғана 10 000 пайдаланушыны тіркеген.
Халық ... бұл ... ... ал ... ... ... ... көрсеткендей, жоғарыда аты аталған қызмет көрсетулердің
кемшілігі – бұл ... ... ... тым ... ... ... жүзеге асыру үшін қолданушыға операцияларды орындауда
ондаған цифрларды теруге тура келеді. ... банк ... ... де ... ... ... Бұл ретте
Қазақстанда жаңа электрондық банктік ... ... ... заң
қажеттігі айқын көрінуде.
Сондай-ақ, қазіргі заманның актуальды мәселелерінің бірі – ... ... ... ... ұзақ ... инвестициялау
болып табылады. Елдің 2015 жылға дейінгі инновациялық – индустриялық даму
Бағдарламасының қабылдануы бұл ... ... оң ... ... ... ... ... тәжірибесінде банктердегі
инвестиициялық жобаларды ... жаңа ... ... ... асырыла бастады.
Банктердегі клиенттердің сыртқы экономикалық қызметтін несиелендіруімен
байланысты ... ... бірі – бұл ... ... қызметі
болып табылады. Қызметтің бұл түрін көптеген банктер ... ... ... ... АТФ ... ... банкі, ТұранӘлемБанкі,
Каспийский банкі, тағы басқалары.
Қазақстанның Дүниежүзілік Сауда Ұйымына ... ... ... ... экономикалық субъектілердің бизнесін
еуропалық стандарттарға сай жүргізілуін талап ... ... ... ... жаңа ... ... бірі – бұл корпоративтік
қаржыландыру болып табылады, бұл қызмет түрі шетелде кеңінен қолданылады.
Бөлім 3. ... ... ... банк ұсынатын қызметтердің ролін
арттыру жолдары
3.1 Бүгінгі таңдағы банктік қызметті реттеуге арналған заңдарды тиімді
реттеу және ... ... ... ... өзінің «Қазақстан –
2030» атты халыққа жолдауында үшінші ұзақ ... ... ... ... ... ... дамыған нарықтық экономикаға негізделген
экономикалық өсуді көрсетеді. Бұл басымдықты жүзеге асыру үшін инфляцияны
қолайлы деңгейге ... ... ... ... ... бағытталу
көрсетіледі. Бұл орайда, таяудағы ... біз ... ... ... оны сауықтыруға, фискальды және монетарлық қатаң шектеулер
жағдайындағы өсу мен күшті әлеуметтік саясатқа ... деп ... ... Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» халыққа Жолдауында.
Қазақстандағы банктік қызмет аясын реттеуге бағытталған ... асу ... ... нарықтық кезеңдегі күрделі экономикалық реф-
ормалар мен ұзаққа созылатын мемлекеттік қаржы, валюта, ақша – ... ... кез ... ... ... ... ... шығармаған
дұрыс.
Бүгінгі таңда нарықтық қатынастардың дамуына орай аса ... ... ... ... ... саласын реттейтін заңдарды дамыту
жатады. Ал банктік қызмет ... ... ... ... халықаралық
деңгейге сәйкес болуы осы саланы реттеуге арналған заңдардың тиімді ... ... ... ... ... банктік қызмет аясын реттеуге
арналған заң актілерінің қатарына ең алдымен ... ... ... көзі ... ... ... ... «ҚР Президенті туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, «ҚР
Парламенті туралы» ҚР Заңын және тағы да ... заң ... ... Сонымен қатар, Конституцияның нормаларынан Республикамызда құқықтың
қайнар көзі ретінде халықаралық құқық нормаларының да ... ... ... ... ... ... Республикасында қол-данылатын құқық Конституциясының, соған
сәйкес заңдардың, өзге де ... ... ... ... ... және өзге де ... ... Республик
Конституциялық Ке-ңесінің және Жоғарғы Соты ... ... ... ... біз бірқатар заң актілеріне көз жүгіртіп өттік, ал халықаралық
нормаларға тоқталатын болсақ, олардың ... ... ... ... ... ... ... «аударма және жай вексельдердің бірың-ғай
заңы туралы» 1930 жылғы Женева Канвенциясы, «Чектердің ... ... 1931 ... ... Конвенциясы, «халықаралық лизинг туралы» 1998
жылғы УНИДРУА Конвенциясы.
Банктік қызмет аясын ... ... ... заң ... ... құрылысы бойынша мынадай актілерді жатқызамыз: «Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкі туралы», ... ... ... ... ... ... «Қазақстанның Даму банкі туралы», Қазақстан
Республикасының үй құрылысы жинақ Банкі туралы», ... ... мен ... ... Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ... мен ... ... ... ... ... ... туралы»,
«Бағалы қағаздар нарығы туралы», «Инвестициялар туралы», ... ... және тағы да ... ... ... ... ... кездегі еліміздің банктік жүйесінің ерекшелігі – ол банктік
іске жаңа ... ... ... ... ... ... бан-
ктердің пайда болуымен, банктік қызметті реттеуге ... ... ... ... ... сипатталады. Сол себептен де банктік жүйе –
нарықтық экономиканың ең ... және ... ... бірі ... Ал банктік жүйенің тиімді ... және ... ... ... тікелей оны реттеуге бағытталған заңдардың қоғам талаптарына және
халықаралық стандарттарға сәйкес болып, тәжірибеде тиімді және дұрыс ... ... ... те ... ... да ... ... және банк ісіне қатысты көптеген мемлекетаралық немесе халықаралық
келісімдер жасалып ... ... ... 19 ... 1996 жылғы
Қазақстан Республикасы Үкі-меті мен Ислам Даму Банкісінің ... құру ... ... 8 ... 1994 ... ... және ... республикасы арасындағы Ортаазиялық даму банкін
құру жөніндегі келісімді және ... ... Бұл ... өте ... болып келеді, себебі банктік қызмет тек қана бір
мемлекеттің территориясында ғана жүзеге асырылмайды, бұл ... ... үшін ... ... ... тығыз байланыста жатыр.
Алайда осы аталған заң ... ... ... ... ... атау қажет, сондықтан да олар толығымен банктік қызмет ... ... ... реттей алмайды. Заңдарда өз реттеуін то-
лығымен таппаған банктік құқықтық қатынастар ... ... ... ... ... ... қатарына Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі шығарған ... ... және ... ... Қа-зақстан
республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын ... мен ... ... ... ... актілерін жат-қызамыз.
Бұл ретте біз «Қазақстан Республикасының кейбір заң ... ... және ... ... ... реттеу мен қадағалау-дың
бірыңғай жүйесін ұйымдастыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» 10 шілде 2003 ... ... ... ... ... ... ... реттеу мен қадағалау жөніндегі өкілеттіліктерінің
және норма шығару құқығының ... ... ... ... ... және ... ... реттеу мен қадағалау ... ... ... ... ... ... ... 2003 жылғы 31 желтоқсандағы ... ... ... «Қазақстан Республикасының Қаржы нар-ығын және
қаржы ... ... мен ... ... ... ... ережесінің
1-тарауына сәйкес: «Агенттік өзінің құзіретіне жатқы-зылған ... ... ... ... ... және ... орындау
үшін барлық қаржы ұйымдарының, қаржы қызметт-ерін тұтынушылардың, басқа да
заңды және жеке тұлғалардың Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... шығарады. Агенттіктің
нормативтік құқықтық актілері «Қар-жы хабаршысы», «Финансовый вестник» ... ... ... және орыс ... жарияланады.
Бүгінде құрылған Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және ... ... мен ... ... ... ... қыз-метті
реттеуге арналған мәселелер бойынша бірқатар құқықтық актілер шығарып отыр.
Олардың қатарына мынадай актілерді жатқызсақ болады: 2005 ... ... ... ... ... ... және жинақтаушы
қорлардың уақытша әкімшіліктерінің есеп ... және ... беру ... ... ... ... ... «Банктің акцияларын
мәжбүрлі түрде сатып алу және оны мі-ндетті түрде ... ... ... ... болады.
1 желтоқсан 2005 жылғы мәліметтер бойынша республикамызда 35 екін-ші
деңгейдегі банк ... етіп оыр. ... ... ... қатыс-уымен
15 банк және екінші деңгейдегі банктер қатарына жатпайтын АҚ «Қазақстан
Даму Банкі» қызмет атқарып жатыр.
Осы ... ... ... ... ... 26 ... филиалдық құ-
рылымдары бар, олардың жалпы саны 398 ... ... ... ... ... Халық Банкі» Акционерлік қоғамының 148 филиалы, «Касспийский
Банкі» ... ... 38 ... ... ... 23 ... республикам-ыздың территориясында қызмет ... ... ... ... ... ... тысқары орналасқан 24
банктің ... ... ал ... ... 1148 ... бөлімшелері орналасқан.
Әрине осы көрсеткіш еліміздің банктік жүйесінің даму деңгейінің 1992-
1993 жылдармен салыстырғанда жоғарғы дәрежеде ... ... де, ... ... осы саладағы реттеуді қажет ететін мәселеле-
рдің қатарына мыналарды жатқызсақ болады: ... ... ... ... ... жоғары деңгейге көтеру және олардың санын
арттыру мен халықаралық бәсекеге ... ... ... ... және төлемдік жүйені Еуропалық Одақтың ... ... ... ... құру және ол ... дамыту
және тағы да басқалай мәселелерді атасақ болады.
Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасының ... ... ... ел-
іміздің экономикасында ерекше орын алып отыр. Банктік жүйенің ... ... ... ... ... ... ... да, банктік
жүйені реттеуге арналған заңдарды дамыту мәселесіне көп көңіл бөлген орынды
деп ... ... ... ... банктік жүйесінің ерекшелігі – ол
банктік іске жаңа ... ... ... ... ... ... ... болуымен, банктік қызметті реттеуге
бағытталған заңнамалар жүйесінің ілгері қарай ... ... ... де ... жүйе – ... ... ең ... және біртұтас
құрылымдарының бірі болып табылады. Ал банктік жүйенің тиімді ... ... ... ... атқаруы тікелей оны реттеуге бағытталған заңдардың
қоғам талаптарына және халықаралық стандарттарға сәйкес болып, ... және ... ... ... ... ... те қателеспейміз.
3.2 Банктердегі қызмет көрсету сапасын стандарттау жүйесі
Қазақстанның банк ... күрт ... ... әлеуметтік өсіңкілік,
экономикалық өзгерістер мен тұтынушылардың қажеттілігі, банктік ... бәрі ... ... бәсекелестікті ұлғайтуда.
Осыдан соң банктер өздерінің өнімдерін басқару жүйесін жақсартуға баса
көңіл аударады. ... ... ... ... сапасын арттыру мен
бұрынғы және жаңа тұтынушылармен тұрақты қарым-қатынас сақтау үшін банктер
арнайы ережелер мен ... ... ... ... ... ... ... «банктің қызмет көрсету сапалылығын
арттыруды стандарттауды» жатқызуға болады.
Қызмет көрсетудің сапалылық ... ... ... ... барысында пайда болатын қарым-қатынастардың негізгі ережелерін
анықтауға және қадағалауға міндеттеледі.
Қызмет көрсетудің сапалылық стандарттарының негізгі мақсаттары ... ... және ... ... ... ... банкке деген сенімін арттыру және тұтынушыларға қызмет
көрсетуді әлемдік стандарттарға жеткізу.
Қызмет көрсетудің ... ... ... ... ҚР
Конституциясына сәйкес қызмет атқару, банк қызметкерлерінің адалдығы мен
мамандандырылғандығы, тұтынушылардың қызығушылығын ... алу. Бұл ... ... қарым-қатынастар процессінде жиналған мәселелер мен
фактілерге маман ретінде есеп ... және ... ... ... ... ... болдырмауға тырысуы қажет. Сонымен қатар,
қызметкерлер тұтынушылардың қаржы-қаражаттарын аудару, есептеу және сенімді
сақтауын ... етуі және ... ... сапалы орындауы
үшін барлық мүмкін және заңды іс-әрекеттерді атқаруы ... ... ... ... ... ... ... стандарттарының концепциясын өндіруден бастаған жөн. Ол үшін
мынадай талаптар орындалуы тиіс:
• банк ... мен ... ... деңгейі;
• тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру сапалылығы;
• банктік өнімдер мен қызметтердің банктің ішкі мамандануына сай келуі;
• банк ... ... сай ... ... өнімді таныстыра білу қабілеттілігі және оларды
қоладнуға көмек ... алу ... ... ... ... сақтауы (көңіл бөлу, мәдениеттілік,
сыпайылық, өзіне тарта білу);
• ұзақ қарым-қатынасты сақтай білу қабілеттілігі (кейбір ... ... ... бір қызметті көрсету үшін көп уақыт
кетеді)
• қарым-қатынастың орнын және иерархиялық деңгейін сақтай білуі ... ... ... және ... орын талап
етіледі);
• қажетті нормативтер мен олардың тиімді орындалуы;
• банк ... ... банк ... мен ... ... ... ... концепциясының негізгі міндеті
банк имиджін барынша жақсарту және тұтынушыға берілген шешім сапалылығын
жоғарылату мақсатымен банктер сапалы өнім мен ... ... ... ... ... стандарттары жұмыс істей отрып мыналарды
мақсатқа алады:
• Банктердің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету және ... ... ... ... базасының сапасын арттыру;
• банктің жаңа имиджін жасау;
• Банктің бәсекелік позициясын жақсарту.
Қызмет көрсетудің ... ... ... үшін ... ... ақпараттар қажет.
• бәсекелестер мен тұтынушылар туралы;
• бәсекелес банктердегі сервис деңгейі;
• бәсекелес-банктердің жұмыс істеу жағдайы;
• тұтынушылардың негізгі банк ... мен ... ... ... нені ... ... банк қызметінен бас тарту себебі;
• тұтынушылардың қарсы пікірлері мен сұрақтары;
Қызмет көрсету ... ... бес ... ... ... ... ... сапалылық стандарттары мен концепциясын өндіру
мен ... тиіс ... ... ... ... Мысалы, конфликттік жағдайларды шешу, тұтынушылармен сымтетік
арқылы тілдесу, ... ... ... ... жасау,
тұтынушылармен әңгімелесу, тағы да басқалай жағдайлар жатады. Екінші саты:
жұмыс істеп жатқан банктің қызмет көрсетуінің сапалылық ... ... ... ... ... ... тұтынушылардың
қоладнуындағы, бірінші реттік сапалы қызмет көрсету стандарттарын анықтау
және бағалау. Үшінші саты бірінші және ... ... ... ... ... ... осал тұстарын анықтау;
2. Қызмет көрсету сапалылығының түрлері: нейтралдық, ... ... ... көрсету сапалылығының сандық және сапалық параметрлері;
4. Қызмет көрсету сапалылығының нормаларын анықтау;
5. Банк ... ... мен ... ... ... ... ... сатыға қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... саты: бірінші реттік стандарттарды
талқылау, қажетті өзгерістерді енгізу, банк басшылығының қорытынды ... ... ... банктердің барлық филиалдарына ортақ
болуы тиіс, яғни, банк ... ... ... көрсету деңгейі басты
банктің деңгейіне сай келуі тиіс.
Қорытынды
Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасының банктік жүйесі біздің ... ... ... орын алып ... ... ... ... болуынан елдің экономикалық дамуы анықталады. Сондықтан да, банктік
жүйені ... ... ... ... ... көп көңіл бөлген орынды
деп танылады. Қазіргі кездегі еліміздің банктік жүйесінің ерекшелігі – ол
банктік іске жаңа ... ... ... ... ... ... ... болуымен, банктік қызметті реттеуге
бағытталған заңнамалар ... ... ... дамуымен сипат-талады. Сол
себептен де банктік жүйе – нарықтық экономиканың ең ... және ... бірі ... табылады. Ал банктік жүйенің тиімді түрде ... ... ... ... ... оны реттеуге бағытталған заңдардың
қоғам талаптарына және халықаралық стандарттарға ... ... ... және ... жүзеге асуымен байланысты десек те қателеспейміз. Бүгінгі
таңда нарықтық қатынастардың дамуына орай аса ... ... ... ... ... саласын реттейтін заңдарды дамыту жатады. Ал
банктік қызмет аясының жоғарғы деңгейде дамып, халықаралық ... ... осы ... ... ... ... ... түрде жүзеге асуымен
тығыз байланысты.
Қазіргі кездегі еліміздің банктік жүйесінің ... – ол ... жаңа ... ... ... ... ... негізделген
банктердің пайда болуымен, банктік қызметті реттеуге бағытталған заңнамалар
жүйесінің ілгері ... ... ... Сол себептен де банктік жүйе –
нарықтық экономиканың ең маңызды және біртұтас құрылым-дарының бірі болып
табылады. ... ... ... ... қызметін зерттеу
негізінде инновациялық банктік ... ... ... ... ... түрі ... ... болды. Инновациялық
банктік қызметтердегі ... ең ... ... жүйесінің
жеңілдетілуімен байланысты. Осылайша, Центркредит банкі 2004 жылы аударым
саны 50,5 мыңнан асқан, 2005 жылы ... ... саны 37 ... ... ... ... 1,4 ... теңгені көрсетіп, жыл аяғында 2
млрд. теңгені құрады.
Қазақстандық ... ... ... ... Union» және ... ақшалай аударымдар жүйесінің мүшелері болды. 2004 ... ... ... ... аударымдар 109 000
болды, 77 ... ... ... ... ... ... ... мыңнан астам аударымдар жасалған. Банк дамуына үлкен әсерін ... ... ... ... ... call-орталықтар,
интернет-банкинг, home-banking. Бұлар банктердің тұтынушыларға қызмет
көрсетуінің жаңа электрондық ... ... бұл жүйе ... ... ... деп көзделген.
Банктік жүйе – нарықтық экономиканың ең маңызды және ... бірі ... ... ... ... экономикадағы басты
қаржылық делдалдар болып табылады.
Банктік қызметтер нарығы – тауар нарығының құрылымдарының бірі болып
табылады. нарықтық ... ... ... ... дамып
және соған бағына отырып, оның банктік қызметтерге тән ... мен ... ... банк ... күрт ... ... әлеуметтік өсіңкілік,
экономикалық өзгерістер мен тұтынушылардың қажеттілігі, банктік қызметтің
ассортиментілігі, бәрі қаржылық нарықтағы бәсекелестікті ... соң ... ... ... ... жүйесін жақсартуға баса
көңіл аударады. Осыған байланысты ... ... ... ... ... және жаңа ... ... қарым-қатынас сақтау үшін банктер
арнайы ережелер мен көрсеткіштерді өндіріп, ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапалылығын
арттыруды стандарттауды» жатқызуға болады. Қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... барысында пайда болатын
қарым-қатынастардың негізгі ережелерін ... және ... ... көрсетудің стандарттары концепциясының негізгі міндеті
банк имиджін барынша жақсарту және тұтынушыға берілген шешім ... ... ... ... өнім мен ... ... ... қатар, қызметкерлер тұтынушылардың ... ... және ... ... қамтамасыз етуі және келісім-шарттың
талаптарын сапалы орындауы үшін ... ... және ... ... тиіс. Бұл банктердің барлық филиалдарына ортақ болуы ... ... ... тұтынушыға қызмет көрсету деңгейі басты ... ... ... ... әдебиеттер тізімі
1. «ҚР-дағы банктер мен банктік қызметтер туралы» ҚР Президентінің ... бар 1995 жыл 31 ... ... ... / «Қазақстан-2030» Ел Президентінің Қазақстан халқына
Жолдауы. / Алматы, «Білім», 1998.92-с. 54-55 ... ... ... ... ... Ред.басқарған
Ғ.С. Сапарғалиев. / Алматы, «Жеті Жарғы»- 1999ж. 26 бет.
4. Екінші деңгейлі банктерді халықаралық стандартқа көшіру тәртібі туралы
ереже./ 12 ... 1996/292 ... Банк ... 6-н 1997
5. Пруденциалдық нормативтер туралы ереже./ 23 мамыр 1997, 222-н. Ұлттық
Банк жаршысы, 26-н. 1997
6. ... ... ... ... шараларымен әсер етуді қолдану
тәртібі туралы ереже./ ұлттық Банк жаршысы, 25-н, 1997.
7. Банковское дело. Учебник ... ... ... ... Финансы и статистика, 1995
8. Банковское дело./ Справочное пособие под.ред. О.И.Лаврушина, / М:Банк
и биржевой ... ... ... ... ... Справочное пособие под.ред. Ю.А.Бабичевой, / М:
Экономика, 1993
10. А.Д.Голубович, М.В.Кулагин, О.М.Мирилеская / ... ... ... банках. / М: Менатеп-ИНФОРМ, 1994
11. О.А.Маркова и другие / Коммерческие банки и их ... / М: ... ... ... ... ... ... и финансовые отношения. / Учебник
под.ред. профессораЛ.Н.Красавиной, / М: Финансы и статистика, 1998
13. Сейітқасымов А.А. / ... ... ... / Алматы, 2001ж.
14. Көшенова Б.Н / «Ақша, несие, банктер.» / Алматы, 1999 ж.
15. Мақыш С.Б. / «Ақша ... және ... / ... 2004 ... ... С.Б. / ... ... қызметтері» /Алматы, 2004ж.
17. Саниев М.С. / «Ақша несие банктер» / Алматы, 2001 ж.
18. Климова Н.Н. / «Формирование и развитие ... ... / ... ... ... Ж.Д. / «Инновационные банковские услуги и процесс их развития
в РК,» / Қарағанды, 2004 ... ... А.К. / ... ... ... в условиях рыночной
экономики.» / Алматы, 2003 ж.
21. Лисак Б.И., ... / «О ... ... обслуживания клиентов в
банках.» / «Банки Казахстана»-№3-2005г.
22. Давлетова М.Т. / ... ... ... ... ... ... ... банковских услуг в Казахстане.» / «Финансы
Казахстана»-№10-2005г.
23. Шаяхметова К.О. / «Теоретические и практические ... ... ... РК.» / ... ... - 11 – 2004 ... Аралбаева А.А. / «Бүгінгі таңдағы банктік қызметті ... ... ... ... ... / Банки Казахстана-11-2005 ж.
25. «Системный подход к исследованию рынка банковских услуг.» / ... ... ... ... аспекты деятельности коммерческих банков на рынке
банковских ... / ... ... ... Ч 3/ ... ... им. ... 2004.-326стр.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі таңдағы валюталық нарық дамуының негізгі тенденциялары15 бет
Нарық жағдайындағы фирма қызметіндегі тауар саясатының теориялық аспектілері17 бет
"Dala Group" компаниясының қарыз капиталын тарту саясатын талдау 60 бет
"Банктік қызметтер нарығының теориялық негіздері."67 бет
"Жоқтау" өлеңдердерінің көркемдік аспектілері12 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
Aspergillus туысына жататын саңырауқұлақтардың эндоглюконаза гендерін прокариот жүйесінде экспрессиялау және клондау40 бет
«Алматы газ тармағы» жшс-нің жарғылық капиталын қалыптастыру мен есебін ұйымдастыру18 бет
«Түркі жазба мәдениеті және Ахмеди Ысқақовтың тілдік мұрасы» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция150 бет
«Экономикалық ақпараттар жүйесінің қоғамдағы даму рөлі»5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь