CDMA-450 технологиясының негізінде Жамбыл облысы Қаратау қаласында сымсыз желіні ұйымдастыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ 9
1 CDMA.450 СТАНДАРТТЫ ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА ШОЛУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ 10
1.1 Қаратау аймақтық телекоммуникация торабы 10
1.2 Ауылдық телефон байланысының дамуы 10
1.3 CDMA.450 технологиясында сымсыз желіні ұйымдастырудың негізгі мақсаты 11
1.4 CDMA стандартының негізгі қағидалары 13
1.5 CDMA стандартты жүйенің жұмыс істеу қағидасы 14
1.6 BSC жүйесінің сипаттамалары 18
1.7 CDMA . 450 технологиясының қауіпсіздігі 19
1.8 СDМА .450 технологиясының Қазақстан Республикасындағы даму бағыттары 20
2 ТАҢДАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ 22
2.1 ZXC10.BSS базалық станцияның ішкі жүйелерінің жалпы құрылымы 23
2.2 ZXC10.BSS базалық станциясының ішкі жүйесінің мінездемелері24
2.3 BSS жүйесінің техникалық мінездемелері 25
2.4 ZXC10.BSS ішкі жүйесінің мінездемесі 26
2.4.1 SVBS ішкі жүйесі 26
2.4.2 PCFS ішкі жүйесі 27
2.4.3 CPS ішкі жүйесі 27
2.4.4 CDSU ішкі жүйесі 28
2.4.5 BDS ішкі жүйесі 28
2.4.6 RFS ішкі жүйесі 29
2.4.7 TFS ішкі жүйесі 29
2.4.8 PS ішкі жүйесі 30
2.4.9 BSM ішкі жүйесі 30
3 CDMA.450 ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН СЫМСЫЗ ЖЕЛІСІ ҰЙЫМДАСТЫРУЫНЫҢ ЕСЕПТЕУ БӨЛІМІ 31
3.1 Қаратау қаласының қамту аумағын есептеу 32
3.2 Жаңатас қаласының қамту аумағын есептеу 36
3.3 Радиорелейлі жолдың профилін анықтау және антеналардың биіктіктерін анықтау 38
3.4 Байланыс тұрақтылығын есептеу 41
3.4.1 Пролет энергетикасын есептеу 41
3.4.2 ЦРРЖ жұмысына гидрометеорлар мен атмосфераның әсерін есептеу 42
3.4.3 Көп сәулененудің таралуының нәтижесіндегі кідіріс 44
3.4.4 Радиотолқынның көп сәулененудің таралуының нәтижесінде байланыстың бұзылуына кететін уақыт нормасын тексеру 45
3.4.5 Радиотолқындардың субрефракциялануының нәтижесінде сигналдың кідірісінің пайда болуы 45
4 ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ 50
4.1 CDMA.450 стандартындағы ұялы байланыс желісін құру кезінде персоналдың жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шараларын талдау 50
4.2 Нөлдік қорғаныш өткізгішіне қойылатын талаптар 51
4.3 Нөлдеуді есептеу жолы 51
4.4 Нөлдеуді есептеу 55
4.5 Қоршаған ортаны қорғау 58
4.5.1 Өндірістік қалдықтарды қайта өңдеу тәсілдерін таңдау 58
5 БИЗНЕС.ЖОСПАР 61
5.1 Түйін 61
5.2 Компания және сала 61
5.3 Қызметтерді (өнімдерді) бейнелеп жазу 62
5.4 Нарықтық өтімді талдау. Нарық қызметтерін зерттеу 62
5.5 Менеджмент 63
5.6 Маркетинг стратегиясы 64
5.7 Қаражат жоспары 64
5.8 Табысты есептеу 66
5.9 Эксплуатациялық шығын 67
5.10 Экономикалық тиімділіктің көрсеткішін есептеу 70
ҚОРЫТЫНДЫ 71
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 72
ҚОСЫМША А 74
ҚОСЫМША Б 76
КІРІСПЕ

Қазіргі таңда телекоммуникация саласына жоғары талаптар қойылуы нарық қатынастарының дұрыс жолға түсуі мен нарық өтімі үшін байланыс операторларының аралық бәсекеге түсу күресінің күшеюімен түсіндіріледі. Осыған орай замандас технологиялардың негізінде телекоммуникацияның сапалы игерілуінде және құрылуында қажеттіліктер туындайды.
Жылжымалы байланыстағы сымсыз технологияның даму процессі жиіліктердің жаңа диапазондарын игеруінің негізінде шоғырланған. Ұялы байланыс жүйесінің негізі – оның әр түрлі географиялық аймақта қолданылуы, яғни арнаның жиілікпен бөлу технологиясының жүзеге асуы болып табылады.
Байланыс саласындағы кодтау технологиялары және цифрлық байланыстың дамуы жылжымалы байланыстағы құралдардың ілгері басуына жағдай жасады. Нәтижесінде аналогтық жүйелердің орнын цифрлық жүйелер басты.
Бірінші және екінші ұрпақ жүйелерінде арналарды жиілікпен (FDMA – Frequency Division Multiple Access) және уақытпен (TDMA – Time Division Multiple Access) бөлгенде байланыс сапасы ұсынылатын арна санына және жүктемеге байланысты анықталды, егер арналар бос болмаса абонент мүлдем қабылданылмайды. Осы технологияларының кемшіліктерін болдырмау үшін цифрлық жүйені өндірушілер арналары кодпен бөлінген көпстанциялы қатынау технологиясына, басқаша айтқанда, CDMA-ге ауыстыруға көңіл аударды.
CDMA (ағл. Code Division Multiple Access) - шу тәрізді сигнал технологиясына кеңейтілген спектрде қолданылуына және әр қолданушыға кеңейтілген спектрде таралатын жекелеген код ұсынуға негізделген.
2003 жылдың тамыз айында Қазақстан мемлекеті жылжымалы байланыстың CDMA стандартын дамыту үшін лицензия алуға конкурс ұйымдастырды. Конкурс талаптарына сай, лицензия алған операторларға 800 МГц және 450 МГц жиіліктерін алу құқығы берілді. Соңғы жиілік ауылды жерлерде, яғни абоненттердің аз тығыз шоғырланған аумақтарында және барынша үлкен территорияда жылжымалы байланысты дамытуға арналған.
Қазіргі кезде 15 млн. халқы бар Қазақстанда бұл байланыс жүйесін пайдаланушылар саны 3,5 млн. болды. Бүгінгі күні байланыс компаниялары CDMA ұялы байланыс қызметін 80-нен астам қалалар мен ауылды мекендерге ұсынады.
Жаңа стандартта жұмыс істейтін операторлардың пайда болуы тарифтердің төмендеуіне, жаңа тарифті жоспарлардың пайда болуына, сапаның және қызмет түрлерінің өсуіне алып келеді.
Бұл дипломдық жұмыста Жамбыл облысы Қаратау қаласы үшін CDMA 450 технологиясының негізінде радиорұқсатты қолданумен көпарналы телекоммуникациялық жүйені жобалау нұсқасы қарастырылады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Косинов М. И. Опытная сеть IMT- MC и GSM для диапозона 450 МГц. М.. 2002
2 Архипкин В.Я. Голяницкий И.А. В-CDMA: синтез и анализ систем фиксированной радиосвязи. – М.. Эко-Трендз. 2002
3 Айтмагамбетов А. З. Ким Р. IMT- MC- 450 в Республике Казахстан Ж. Информационные телекоммуникационные сети. 2004
4 Карташевский В.Г. Семенов С.Н. Фирстова Т.В. Сети подвижной связи. М.. 2002
5 Панченко В. П. Диапазон 450 МГц: от бурных перемен к качественным преобразованиям Ж. технологии и средства связи. 2003
6 Мизиковский С. Безопасность технологии CDMA – 450. Ж. Мобильные системы. М.. 2002
7 CDMA: прошлое, настоящее, будущее. Под ред. проф. Л.Е. Варакина и проф. Ю.С. Шипакова. – М.. МАС. 2003
8 Иванов В. Р. Состояние и дальнейшее использование технологии сотовой связи CDMA Ж. Мобильные системы. 2003
9 Антонян А. Б. Волочкова Н. В. Генеральная схема создания и поэтапного развития Федеральной сети подвижной радиотелефонной связи общего пользования Росси в диапозоне 450 МГц стандарта IMT- MC- 450 Ж. Мобильные системы. 2003
10 Смирнов Н. И. Сивов В. А. Кодовое разделение каналов (CDMA) – генеральное направление развития систем связи ХХI века Ж. Мобильные системы. 2001
11 Тихвинский В.О. «Сети подвижной связи третьего поколения. Экономические и технические аспекты развития». М.. Радио и связь 2001
12 Невдяев Л. М. «Мобильная связь третьего поколения» М.. МЦНТИ. 2000
13 Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 2 – Радиосвязь, радиовещание, телевидение. Под ред. В. П. Шувалова. – М.. Горячая линия – Телеком 2004
14 Перепелкин В. С. Сельская связь может быть рентабельной. Ж. Вестник связи. 2003
15 Хакимжанов Т.Е. Расчет аспирационных систем. Дипломное проектирование. А.. АИЭС. 2002
16 Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. М.. Высшая школа. 2002
17 Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. Учебное пособие для вузов. М.. Энергоатомиздат. 1984
18 Баклашов Н. И. Китаева Н. Ж. Охрана труда на предприятих связи и охрана окружающей среды. М.. Радио и Связь. 1989
19 Базылов К.Б. Алибаева С.А. Нұрмағамбетова С.С. Бітіру жұмысының экономикалық бөлімі үшін әдістемелік нұсқаулар. А..АИЭС. 2009
20 Голубицкая Е.А. Жигульская Г.М. Экономика связи. Учебник для вузов. М.. Радио и связь. 1999
21 Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.. Финансы и статистика. 1994
22 www.google.kz
23 http://cdma-technology.com/history.html.
24 http://www.cio-world.ru/analytics/280809/
25 CDMA Development Group. http://www.cdg.org/technology/3g/resourse/ CDMA2000_market_facts_5-10-07.pdf.
        
        АҢДАТПА
Бұл бітіру жұмысында CDMA 450 технологиясының негізінде Жамбыл ... ... ... ... ұйымдастырылуы қарастырылады. ... ... ... талдау жасалады. ZTE өндіруші-фирманың
жабдықтары таңдалады. Сонымен қатар, қамту аумағының, ... ... ... ... ... ... ... тарауында нөлдеу жұмысы орындалады,
ұйымдастырылып отырған сымсыз ... ... ... және ... ... ... ... жылдық пайдалану шығындары мен ... ... ... абсолютті экономикалық тиімділігі және өтелу мерзімі
анықталады.
АННОТАЦИЯ
В данной выпускной работе рассматривается организация ... на ... CDMA 450 в ... ... Жамбылской области. Проводится
анализ существующей сети на этом участке. ... ... ... ZTE. ... ... ... зоны ... радиорелейной
линии и устойчивости связи.
В разделе безопасности жизнедеятельности выполняется зануление
оборудования, ... ... при ... и ... ... системы.
В экономической части производится расчет абсолютной экономической
эффективности и ... ... ... ... эксплуатационные расходы
и прибыль.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
9
1 CDMA-450 СТАНДАРТТЫ ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫС ЖЕЛІСІН ... ... ШОЛУ ЖӘНЕ ... ... аймақтық телекоммуникация торабы ... ... ... ... дамуы ... CDMA-450 ... ... ... ... ... мақсаты
11
1.4 CDMA ... ... ... CDMA ... ... ... істеу қағидасы ... BSC ... ... CDMA – 450 ... ... ... СDМА -450 технологиясының Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... станцияның ішкі жүйелерінің жалпы құрылымы
23
2.2 ZXC10-BSS базалық станциясының ішкі жүйесінің мінездемелері24
2.3 BSS ... ... ... ... ішкі ... ... SVBS ішкі ... PCFS ішкі ... CPS ішкі ... CDSU ішкі ... BDS ішкі ... RFS ішкі ... TFS ішкі ... PS ішкі ... BSM ішкі ... CDMA-450 ... ... СЫМСЫЗ ЖЕЛІСІ ҰЙЫМДАСТЫРУЫНЫҢ ЕСЕПТЕУ
БӨЛІМІ ... ... ... ... ... ... Жаңатас қаласының қамту аумағын есептеу ... ... ... ... ... және ... ... Байланыс тұрақтылығын есептеу ... ... ... ... ЦРРЖ ... гидрометеорлар мен атмосфераның әсерін есептеу
42
3.4.3 Көп сәулененудің таралуының ... ... ... көп ... ... ... бұзылуына кететін уақыт нормасын тексеру ... ... ... ... ... ... болуы 45
4 ... ... CDMA-450 ... ұялы ... ... құру ... жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
51
4.3 ... ... ... ... ... ... ортаны қорғау
58
4.5.1 Өндірістік қалдықтарды қайта ... ... ... БИЗНЕС-ЖОСПАР ... ... ... және сала ... ... (өнімдерді) ... ... ... ... ... Нарық қызметтерін зерттеу
62
5.5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тиімділіктің көрсеткішін ... ... ... А ... Б ... ... телекоммуникация саласына жоғары талаптар қойылуы нарық
қатынастарының дұрыс жолға ... мен ... ... үшін байланыс
операторларының аралық бәсекеге түсу ... ... ... орай ... ... ... ... сапалы
игерілуінде және құрылуында қажеттіліктер туындайды.
Жылжымалы байланыстағы ... ... даму ... ... ... ... ... шоғырланған. Ұялы байланыс жүйесінің
негізі – оның әр ... ... ... ... яғни арнаның
жиілікпен бөлу технологиясының жүзеге асуы болып табылады.
Байланыс ... ... ... және цифрлық байланыстың
дамуы жылжымалы байланыстағы құралдардың ... ... ... ... ... ... ... цифрлық жүйелер басты.
Бірінші және екінші ұрпақ жүйелерінде арналарды жиілікпен (FDMA –
Frequency Division Multiple Access) және ... (TDMA – Time ... Access) ... ... ... ... арна санына және
жүктемеге байланысты анықталды, егер арналар бос болмаса абонент ... Осы ... ... ... үшін ... ... ... кодпен бөлінген көпстанциялы қатынау
технологиясына, басқаша айтқанда, CDMA-ге ауыстыруға көңіл аударды.
CDMA (ағл. Code Division Multiple Access) - шу ... ... ... ... қолданылуына және әр қолданушыға
кеңейтілген спектрде таралатын жекелеген код ... ... ... ... ... ... ... жылжымалы байланыстың
CDMA стандартын дамыту үшін лицензия ... ... ... ... сай, ... ... ... 800 МГц және 450 МГц
жиіліктерін алу құқығы берілді. ... ... ... ... ... аз ... ... аумақтарында және барынша ... ... ... дамытуға арналған.
Қазіргі кезде 15 млн. халқы бар Қазақстанда бұл ... ... саны 3,5 млн. ... ... күні ... ... CDMA
ұялы байланыс қызметін 80-нен астам қалалар мен ауылды мекендерге ... ... ... ... операторлардың пайда болуы тарифтердің
төмендеуіне, жаңа тарифті жоспарлардың пайда болуына, сапаның және қызмет
түрлерінің өсуіне алып ... ... ... ... облысы Қаратау қаласы үшін CDMA ... ... ... қолданумен ... ... ... ... ... CDMA-450 СТАНДАРТТЫ ҰЯЛЫ ... ... ... ... ШОЛУ ЖӘНЕ ... ... аймақтық телекоммуникация торабы
Тараз қаласында байланыс қызметтерін Жамбыл облыстық телекоммуникация
дирекциясы АҚ «Қазақтелеком» филиалы қамтамасыз етеді. KCell, ... ... ... операторлары жұмыс істейді. Байланыс желісі
толығымен дерлік цифрлық, ҚТС-да ... ... ... нөмірлену
жүйесі қабылданған.
Орналасуы:
Жамбыл облысы Қазақстанның оңтүстік бөлігінде ... ...... ... ... ... 10 аудан бар. Территория ауданы –
144,2 мың шаршы км, құрамына төрт қала кіреді – ... ... ... ... ... ... ... облыстық
телекоммуникация дирекциясының бөлімшесі болып табылады.
Қаратау - ... ... ... ... ... ... облыс
орталығы Тараз қаласымен қосатын темір және тас жол ... ... ... ... саны 18 мың 440 ... – дамып келе жатқан инфрақұрылымы, гүлденіп келе жатқан
кәсіпкерлері, негізінен фосфор ... ... және ... ... ... гүлденумен, дайын өнімді шығарумен айналысатын шаруа
қожалықтары бар аудан орталығы.
Соңғы кезде кіші ... ... ... дамуы байқалады. Үш
мектеп, аймақтық аурухана, мәдениет үйі, нан өнімдерінің комбинаты жұмыс
істеп тұр. ... ...... ... ... АТСК ... ... сыйымдылығы – 2000 нөмір, әрекеттігі
сыйымдылығы – 2000 нөмір. 1975 жылдан пайдаланылып келеді. 2008 ... ... ... жағдай бойынша телефон орнатуға берілген өтініштердің
саны – 2768 өтініш. Осы дерек ... ... ... ... ... ... телефон байланысының дамуы
Ауылдық телефон ... ... ... және даму
проблемасы дамуға кететін үлкен шығындармен, ... ... ... ... ... ... ... уақытта ауылдық жердегі ... ... ең ... проблемаларының бірі болып келеді. Оның ... ... ... 100 ... ... 10 ... ... кезеңде маңызды мүмкіндердің бірі - сымсыз сөйлесу пунктерді құру
бағыты болып табылады. ... ... Бұл ... сенімділік
артады, алайда үлкен ауылдардың телефонизациясы үшін ... ... ... аймақтарда пайдалы сөйлесу ... құру үшін ... ... ... ету ... эксплуатациялық шығындар көлемі табыс көлемінің 2% құруы қажет;
- пунктерді орналастыру бөлмелерін ... ... және ... жұмысқа
жалданбауы қажет;
- дебиторлық қарыздың болмауы және аудан орталығына трафик тұйықталуын
қамсыздандыру;
- жобаның қаржыландырылуы.
Қоныстанған пунктерде шағын - 6 ... АТС ... ... ұялы радио телефон жүйесі қосу желісінің ролін атқарды. Алайда
бұндай шешімнің кешілігі-есеп тәсілінің және ... ... ... жинауының болмауы болып табылды.
Кейіннен биллинг бағдарламасы өңделген болатын. Соңында ... ... ұялы ... ... құралды. Радиотелефоннан қоңырау шалу
үшін, ... ... ... нөмірді теріп алады. Қоңырау сервисті
телефондық карталар жүйесіне маршрутталады да ( СТК ), ... пин – ... ... ... Егер ... ... пин - коды ... бар болса, онда жүйе абонентті керекті нөмірге қосады. 5 ... ... СТК ... NMT – 450, GSM– 900, CDMA – ... кез ... ... ... ... ... ете ... радиотелефонға ( ұйымдық - техникалық шаралар көмегімен) жалпы
нөмірден өзге екінші нөмір меншіктеледі ( бес ... - ... ... CDMA-450 технологиясында сымсыз желіні ұйымдастырудың негізгі
мақсаты
Ұялы ... ... ... ... ... ... ... Қаланың және ... ... ... ... және ... ... ... ерекшеліктерін ескеріп
тиімді және үнемді технология мен ... ... ... ... ... – аз ... Қаратау қаласында
қызмет ету аймағын үлкейтуге мүмкіндік беру. Ұялы ... ... ... ... ... тиіс.
Дипломдық жұмыста жылжымалы байланыс жұйесінде (СПС) ... ... ... ... (900 МГц) ... ... қарағанда тығыздығы аз аймақтарда бір ... ... ... қызметін қамтамасыз ететін CDMA – 450 стандарт
технологиясын пайдаланудың маңызы жоғары. ... ... ... шек ... ... қорларда маңызы бар спектр қолданылуының
жоғары ... ... ... ... аз ... ... аз және ... жағдайы нашар аймақтарда маңызы жоғары болып табылады. Сонымен қатар,
CDMA 450 басқа ... ... ... ... ... ... бұл ... аудандарды радиоқамтумен қамтамасыз ету кезінде базалық
станциялар санын азайтуға мүмкіндік береді.
Жалпы CDMA 450 ... ... ... станциясынан (BTS),
базалық станция контроллерінен (BSC), ... ... ... ... ... ... мекен орнының негізгі тіркегіші/
аутентификация орталығынан (HLR/AC) ... ... ... да ... енуі ... ол ... ... байланысты.
CDMA 450 жүйесі жиілікті пайдаланудың халықаралық стандарттарының
талаптарына жауап береді, яғни ... BTS ... / MS ... 452,975 – 454, 975 ... BTS таратушы / MS қабылдауы: 462,975 – 464.975(МГц).
Енді берілген облыста желі құру үшін керек ... ... ... ... (MSC) Қаратау қаласында орналасады.
Базалық станциялар (BTS) ... және ... ... станция контроллерімен (BSC) радиорелейлі күре ... ... 450 ... арналған бір BTS-тің жабу ... 40 ... яғни ... қаласына бір базалық станция (BTS) жеткілікті болуы
тиіс. Алайда базалық станцияның саны ... ... ... ... ... жүйе ... мен ауылдарды қамтитын болғандықтан, әр
аймаққа базалық станцияның саны бөлек есептелінеді
Елімізде ұялы байланыс ... ... ... ... ... құру және ... ... көрсету үшін қосымша
шығындарды қажет етеді. Абоненттердің талаптары өсуде, олар мәліметтерді
тарату және ... ... ... ... ... ... күтеді.
Бұл талаптарға CDMA стандарты жеткілікті жауап береді.
CDMA 450 шешімдерін және коммерциялық қолайлы өнімдерді ... озық ... ... ... ішінде Airvana, Ericsson,
Huawei, Lucent Technologies, Nortel Networks, QUALCOMM және ZTE. Оларда 450-
470 МГц жиілік диапазондарында IMT-2000 ... бар. ... ... құру және оны ары ... ... ... ... шешімдері бар.
Соның ішінде бізге қолайлы болатыны қытайлық ZTE компаниясының ұсынылған
шешімі.
Қазақстан аймағы географиялық және ... ... ... ... ... ... ... тығыздығы. Бұл ұялы байланыстың
дамуын тежейтін фактор болып отыр. Сол ... ... аз ... ... ... көптеген елді мекендер байланыс мүмкіндіктерімен қамтамасыз
етілмеген. Осы сипаттарды ескере отырып ... ... ... қаласында
сымсыз байланыстың CDMA технологиясын қолданып 450 МГц жиілігінде желі құру
тиімді деп есептеймін.
1.4 CDMA ... ... ... (ағл. Code Division Multiple Access) - шу ... сигнал
технологиясына кеңейтілген спектрде қолданылуына және әр ... ... ... ... код ... ... Сол
себептен, TDMA мен FDMA технологияларының ... ... ... ... ... ... ... бөлінген көпстанциялы қатынау
технологиясына, басқаша айтқанда, CDMA-ге ауыстыруға көңіл аударды.
CDMA – ұялы байланыс стандарттарының ең ... ... CDMA ... ... ... ... ... ерекшелігіне және көптеген
қасиеттеріне байланысты ... ... ... ... ... принципі бастапқы ақпараттық сигналдың (яғни сөз ... ... ... Олар екі ... ... ... асады,
біріншісі «жиілік бойынша секіру», екіншісі «тура ... ... ... (немесе FH - Frequency Hopping). яғни кездейсоқ заң ... ... ... тасымалдаушы жиілік тұрақты ... ... ... сөйлесу арнасына салыстырмалы түрде ... емес ... ... отырады. Жүйенің қабылдағышы да таратқыш сияқты
гетеродин ... тура сол ... ... тек ... ... өңдеу мен бөлінуді қамтамасыз етеді. FH көмегімен ... ... ... ... ... жақсарту үшін GSM-де
қолданады.
Екінші әдіс ... ... ... DS - Direct ... ... және перспективті CDMA желілерінде қолданатын шусияқты сигналдарды
қолдануға негізделген әдіс. Әрбір абоненттің ... ... ... қайталанбайтындай шусияқты сигналға модуляциялайды, осыны бастапқы
ақпараттық сигналды кеңейту деп ... Осы ... ... ... нұсқа
сандары миллиардқа жетеді, бұл біздің ғаламшарда әрбір адамға жеке байланыс
құруға болатынын айта кету ... ... ... ... жолақты
ақпараттық сигналы желідегі тұтынушыларға бөлінген жиіліктік ... ... ... ... сигнал теңестіруші кодтың көмегімен
қалпына келудің орнына, ... ... ... код қалпына келеді.
Осы уақытта айтылған қабылдағышта басқа тұтынушылардың сигналдары «ақ шу»
сияқты болып табылады да ... ... ... ... ... істеуіне кішкене ғана кедергі келтіреді.
CDMA әскери байланыс жүйелерінде жайдан-жай ... жоқ. ... ... ... алдын-ала дайындалған жасанды бөгеуілдерге
қарсы тұра ... ... де бар. Егер ... базасын өте үлкен
шамаға кеңейтсек, онда оны шу ... ... ... ... ... та ... Қабылдау жағында бастапқы сигнал қалпына
келеді. Сонымен, осыған ... ... осы ... ... ... ... кедергі келтірместей етіп қолдануға болады.
1.5 CDMA стандартты жүйенің жұмыс істеу қағидасы
CDMA-450 450 МГц ... ... ... ... ... шешім
болып табылады. CDMA-450 – үшінші ұрпаққа өтетін алғашқы қадам.
Қазіргі кезде дүние ... ... аса ... ... атқаратын 5
CDMA-450 коммерциалық желісі қызмет атқарады. 10-ға жуық ... ... ... ... өз ұсыныстарын білдіруде.
CDMA стандартты жүйенің жұмыс істеу принципін ... ... 1.2 ... ... ... ... ... шу көзінің сигналымен көбейтіліп, кеңейген ақпаратты сигнал Уолш
бойынша кодталып, осы тасымалдаушымен араластырылады. ... ... ... Уолш коды ... ... олар таратқышта бірігіп, сүзгі
арқылы өткізіледі және жалпы ... ... ... ... кірісіне пайдалы сигнал, фондық шу, ... ... ... ... бөгеуілдер және басқа абоненттердің кездейсоқ
сигналдары түседі. ВЧ-сүзгілеуден кейін сигнал корреляторға түсіп, ... қысу мен ... Уолш ... ... ... ... пайдалы
сигналдың бөлініп алуы жүреді. Бөгеуілдің спектрі кеңейтіледі, ... ... шу ... ... ... 1.1 - CDMA стандартты ұялы байланыс жүйесінің жұмыс істеу
қағидасы
Берілген суретте CDMA әдісін қолданатын жүйелерде,кездейсоқ шу көзінің
синхронизациясын ... ... ... ... бір ... ... ұяшықтарында қолдануға болады. Бұл 100%-тік жиіліктік ресурсқа қол
жеткізуді ... – бұл CDMA ... ... ... ... ... және ұйымдастыруды оңайлататын бір фактор
көрсетілген. Уолш коды 64 болғанындықтан, бұл ... шын ... ... ... ... ... ішкі жүйенің
интерференциясымен шектеледі, ол интерференция көрші ... ... және ... ... бір ... жұмысынан
туындайды.
CDMA жүйесінде абоненттердің саны ішкі ... ... ... ... ... ... «жақын-алыс» эффектісіне
өте сезімтал, базалық станцияға жақын орналасқан мобильді ... ... ... ... де, ... ... сигналдарды қабылдаған кезде
бөгеуілдердің жоғары деңгейін ... ... ... ... Бұл жағдай барлық мобильді станцияларда болады, бірақ
ортогоналды ... ... ... жалпы жиілік жолағында жұмыс
істейтін CDMA-жүйесінде сигналдардың бұзылуы ең жоғары дәрежеде ... осы ... ... ... ... бұл жүйе сөзсіз TDMA базасындағы
ұялы желілердің сипаттамаларына орын беретін еді. Сондықтан СDMA ... ... ... ... индивидуалды қуатты басқару.
Кодпен қатынайтын жүйенің тиімді жұмысы тек ... ... ... абоненттердің сигналдары түзетілген жағдайда ғана жүзеге
асады. Түзету дәлдігі жоғары болған сайын, ... ... ... да көп
болады.
Қуатты басқарудың дәлдігі жоғарылаған сайын, ішкі ... ... IS-95 ... ... ... ... ... диапазон 84 дБ-де 1 дБ қадамымен, яғни ±0,5 дБ ... ... ... өлшемдер арасындағы интервал 1,25 мс-қа тең. Қуатты
басқаратын биттер 800 ... ... ... ... ... таратылады.
Тізбектеп қосылулы көпсәулелі сигналдарды бөліктеп өңдеу ... ... ... 6-7 дБ ... ... ... параллельді жұмыс
істейтін бірнеше арналарда сәулелерді әртүрлі өңдеу мобилді ... ... ... ... етеді.
CDMA жүйе ұяшығының абоненттік сыйымдылығы ... ... ... ... Бұл ... ... ... сәулелендіруші қуатын жіберілетін қатенің болу ықтималдығы
деңгейін алуға болатындай етіп ... ... ... реттеудің үш
механизмі қарастырылған: тура арнада- тұйықталмаған иілім, кері ... ... ... кері ...... ... иілімі.
CDMA стандартты қозғалмалы байланыста сандық желілер ... ... ... ... ... ... ... орталығы MSC
(Mobile Switching Center) – СПС желісіндегі қозғалмалы
абонентердің арасындағы ... мен СПС пен ... ... ... ... етеді;
– базалық станция BS (Base Station) – қозғалмалы
абоненттермен ... ... ... ... ... контроллері BSC (BASE Station
Cintroller) – базалық ... ... ... ... байланысты қамтамасыз етеді;
– орналасқан орынның негізгі немесе үйдік регистрі HLR
(Home Location ...... ... ... ... ... мәліметтердің
базасынан тұрады ;
– орналасқан орынның қонақтық регистрі VLR ... ...... коммутациялық орталықтың
қызмет көрсететін аумағында болған абоненттер ... ... ... ... ... AC ... Center) –
қозғалмалы абоненттің полномочиясын тексеруді қамтамасыз
етеді және оны байланыс желісіне қатынауды ... ... ... ... EIR ... ... – құрылғының идентификациясын ... ... ... ... телефондық желілердің дұрыс жұмыс істеуін қолдау протоколының
бірі болып қосымша ОКС ... 7 МАР ... ... ... Бұл ... ТСАР протоколында негізделеді және роумингтің ақпаратты ... ... ұялы ... ... ... ақпаратты келесі желіге тарату үшін
пайдаланылады. Роуминг – қозғалмалы ... ... ... орын ... ... ұсынуы.
Сурет 1.2 – CDMA қозғалмалы байланыс желісін құру сұлбасы
Берілген суретте қосалқы жүйе МАР ұялы ... ... ... ғана ... етпейді, алыстатылған түйінде
активацияны ұйымдастырады. Мысалы, басқа бір ұялы ... ... ... түсуі кезінде шақырылып отырған абоненті бар ұялы ... ... ... ... не ... передачу
информации между ... ... ... ... кері ... ... ... –тың негізгі процедураларына мыналар жатады:
– роуминг мүмкіндігімен қамтамасыз ... желі ... ... шығатын шақыруларды қабылдау мүмкіндігін сақтау үшін
абоненттің орналасқан орнын тіркеу;
... ... орны ... ... ... ... HLR мен VLR регистрларында абонентердің мәліметтерін өзгертуі;
... ... ... тарату және т.б.
HLR регистрында тұтынушының орналасу орны жайындағы ... ... ... ... ... ... Осы ... қосалқы МАР жүйесі
коммутациялық түйін VLR –дың мәліметтер базасынан ТСАР ... ... ... базасына ақпаратты таратып отырады.
Шақырылатын абонентке шақыру түскен кезде HLR регистрі оның ... ... ... ... осы ... анықтайды. HLR құрамындағы абоненттің
бір аумақтан келесіге орын ... 7 ... ОКС ... ... ... ... ... Бұндай механизм мобилді абоненттің бүткіл
желі бойына еркін орын ауыстыру мүмкіндігін береді, оның ... ... ... ... жоқ. МАР протоколында ТСАР пен МТР ... ... ... ... ... ... ... пайдаланады.
CDMA-450 мен GSM/GPRS технологияларының жылдамдықтарын ... ... ... 1.1 – CDMA-450 мен GSM/GPRS ... ... ... GSM/GPRS ... |
|Максималды теориялық |171,4 | 153,6 ... ... | | ... жету |53,6 | 153,6 ... ... | | ... жылдамдығы, Кбит/с | 20 | 80 ... ... ... CDMA-450 ... ұялы ... ... бақылау практикалық түрдегі жағдайды қанағаттандырады.
1.6 BSC жүйесінің сипаттамалары
АТС СТОП пен BTS (Base ... Station - ... ... арасында
BSC (Base Station Controller - ... ... ... ... Ол ... статусты ақпараттарын басқарып, сымсыз қатынау
желісінің ресурстарын басқару функциясын атқарады. Сонымен қатар, ... QCELP ... ИКМ ... ... ... тастау функциясын да орындайды. Бір BSC 48 BTS-қа дейін
қызмет көрсете ... Ол ... ... ... шақыруды өңдеуді басқаратын және қосатын жолдардың
интерфейс блогының процессеорларынан, сөздік мәліметтерді ... ... ... ... ... ... шақыруды өңдеу функциясы;
– қызмет көрсетудің кереметтігін қолдау;
– сөздерді ... ... ... ... таңдау;
– қосымша көрсетілетін қызметті қолдау;
– хабарламаларды үлестіру функциясы;
– шақырудың ресурстарын басқару;
– СТОП-қа ... ... ... мен ... ... ... желілік әсерлесу функциясы;
– шақыруды өңдеу функциясы.
BSC СТОП пен BTS –тың әсерлесуінің арқасында орнату/босату функциясын
қолдайды, яғни ... ...... қатынау желісіне, және сымсыз қатынау
желісінен – сымды қатынауға шақыруларды қолдайды. Сонымен ... ... (3 ... ... ... мен ... емес ... арнасын қолдайды.
BSC BTS-BSC-АТС СТОП арасындағы хабарламаларды таратуын керемет жүзеге
асыратын хабарламаларды өңдеу функциясын ... бұл ... ... ... мен ... орналасқанда қосымша қызмет көрсетуді
ұсынуда қолданылады.
Сөздік трафик дестесін өңдеу кезінде BSC ... ... ... ... ... 20 ... ... ИКМ форматына
түрлендіреді. Для обработки речевого трафика используются как вокодер на
скорость 14,4 кбит/с (V2), ... ... ... ... так и
вокодер на скорость 9.6 ... ... ... жүйе BSC-да ... басқарылуы бар, ол бізге реалды
уақыт режимінде өңдеуді жүзеге асыру мүмкіндігін береді. Әрбір ... ... ... ... ... үшін ... Сонымен
қатар, әрбір қосалқы жүйе модулді құрылымды болады, бұл жеке ... ... ... ... ... мен жаңа технологияларды
ендіруде жүйелік оператордың тапсырманы орындауына жеңілдік тудырады. Айта
кететін жай, аппараттық құрылғыларды ... мен ... ... орын ... ... түрде жүзеге асады, яғни көрсетілетін
қызметтің үзіліссіздігі сақталады. Алып тұрған ... ... ... ең ... ... ... жасалады. Жүйенің аппараты модулдары
көшірілген. Түзеуге болмайтынды аз сезімталдықпен қолдайтын және ... ... туа ... ... тез ... келтіруді қамтамасыз ететін
функциялары бар.
1.7 CDMA – 450 ... ... ... жүйесінде болатын алаяқтықпен күресу мақсатында абонент
аутентификациясына арналған криптоқорғау және өзге ... ... ... ... 3G PP2 ... қабылданып, CDMA 2000
жүйелерінде жұмыс істейтін TIA/EIA-41 қауымдастығымен ұсынылған ... ... ... ... сай ... ... ... және қосымша
құралдардан құралады.
TIA/EIA – 41 қауымдастығының қорғаныш схемасы сервис- ... ... ... ету үшін ... ... Осы схема
бақылауды үй жүйесінен жүзеге асыруды қамсыздандырады.
CDMA – 450 абонентінің ... ... ... - ... - ... ... негізделген: мобильді терминал
қызметтерін ... ... алу үшін ... ... ... ... негізінде жауап іздейді. Жауап мобильді телефон мен
желіде сақталған арнайы кілттің көмегімен есептелінеді. Бұл кілт ... сан ... ... және А ... ... деп аталады. Ол алдан ала
мобильді құрылғыға енгізіліп, абоненттердің қорғалатын жазулары ... ... [HLR/ АС] ... ... ... ... мобильді құрылғыны тексеруі аутентификация маңызын құрайды.
1.8 СDМА -450 технологиясының Қазақстан ... ... күні ... ... СDМА-450 технологиясының дамуын
болжау өте қиын. ... және ... екі ... жағдайды
қарастыруға болады.
СDМА-450 желісінің дамуы пессимистік түрде ... ... ... баяу және ауыр ... СDМА-450 технологиясының жаңа
терминалдары мен оператор қызметтерінің түсініксіздігі арқасында болатын
проблемалар бұл ... тек GSM- ... ... ... СDМА ... ... ... сатылудың 10-15% үлесін
алуға мүмкіндігі болады және бұл ... ... ... ... ... ... ... СDМА-450 технология операторының табысты дамуы қаражат
саласын мүлдем өзге жолдар арқылы ілгері басуына жағдай ... Бұл ... ... және ... мәлімет тарату қасиеттерімен ... ... ... ... үлкен бәсеке бола алады.
СDМА-450 желісінің жасалу және даму ... ... сала ... ... ... ... топ құру
- СDМА-450 бірыңғай қазақстандық операторын жасау
- GSM- ... ... ... ... одақ құру
Қазіргі уақытта 450 МГЦ жиілік диапазоны ауылдық аймаққа сымсыз желіні
ұйымдастырудың тартымды ... ... ... ... ... ... ауылдық жерлерде қолдану мақсаты келесі факторлармен анықталады:
- ... ... WWL ... ... мезгілде үлкен абоненттік
сыйымдылықтың жүзеге асуына мүмкіндік береді;
- өсірудің ... және ... Жаңа ... ... қосылу
үшін нөмір мен абоненттік терминалдың болуы ... ... шек ... ... түрде болмауы;
- жүйе құны абонентке дейін ара қашықтықтың ... ... ( ... етуі ... ... болатын радиус шектерінде );
- қызмет ету ... ... ... аз болуы. Бұл жағдайда
байланыс инфражүйесінің кездейсоқ ... ... ... ... ... ... ... коммуникациялар. Жүйе нәтижелі диагностиканың
кемшілігін қамсыздандырады.
Қазақстан Республикасында ауылдық телефон байланысының ... ... ... ... ... ... ... шешуге рұқсат етеді:
- байланыс желі құралдар қызметтерінің ұсынуын ... ... ... жағдайларға байланысты абонент топтарына уақытша қызмет
етуін ... ... ( ... ... ... ауылдық
байланыс жүйесін қайта құру);
- ауылдық телефон ... желі ... ... ... желі ... құру.
Қазақстан территориясының үлкен болуына байланысты ... ... ... ... 100 ... дейін жетуі оның маңызын арта түседі.
Ауылдық аймақтарда байланыстың әмбебап ... айта ... ... ... ... және ... ... желісі арқылы
телеоқу мүмкіншіліктері пайда болады.
СDМА-450 стандарт желісі Қазақстан Республикасында келесі принциптерге
байланысты дамиды:
- СDМА-450 жүйесіне деген ... ... желі ... бірте-
бірте өсуі;
- IMT2000 жүйесінің құрамындағы телекоммуникация тенденциялары
дамуының ... ... ... CDMA 450 ... ... ... ... көрсету аумағын кеңейтетін бірден бір шешім боып табылады. Демек, аз
қоныстанған Қаратау қаласын ... ... ... бұл ... ... ТАҢДАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ
CDMA 450 шешімдерін және коммерциялық ... ... ... озық ... ... Солардың ішінде Airvana, Ericsson,
Huawei, Lucent Technologies, Nortel Networks, QUALCOMM және ZTE. Оларда 450-
470 МГц жиілік ... IMT-2000 ... бар. ... ... құру және оны ары қарай дамыту мәселелерінің өзіндік шешімдері ... ... ... қолайлы болатыны қытайлық ZTE компаниясының ұсынылған
шешімі.
Бұл дипломдық жұмыста Қаратау қаласында CDMA-450 стандартты байланыс
желісінің ... ... CDMA-450 ... ... ... және глобальды желілік шешімін қамтамасыз ететін ZTE қытай
телекоммуникациялық бірлестігінің ... ... ... ... ... ... ... және жүйе сапасын ... ... ... ... ... ... желі ... бірнеше
жаңа технологиялар пайдаланылады.
Берілген желінің нақты құрылымын толық анықтау үшін негізгі ... ... ... шығу ... яғни:
-(BTS) қабылдаушы-тапсырушы станциясының жабдығын, оның үлгісін,
техникалық егжей-тегжейін және ұялы торлардың ... ... ... ... ... ... ... (BSS) және бір немесе бірнеше ұялы баланысты жүзеге асыратын сымсыз
арналарды ... ... ... коммутациялық орталығын (MSC);
-сапаршылардың тұрғылықты жерінің тізімін (VLR);
-тұрғылықты жерін тіреу тізімін (HLR);
-аутентификация ... ... ... ... ... (MC немесе SC);
-қанау және техникалық қызмет ету орталығын (OMC);
Желі қала аумағын толық жабады. Желінің нәтижелі жұмысын толық талдау
үшін ... ... ... ... Ол үшін жер ... ... ала
отырып бір ұялы жабулары бар аймақты табамыз, барынша көп мүмкіндігі
болатын ара ... ... және ... ... ... ара қатынасын, CDMA стандартының бұқаралық ... ... ... – ең үлкен жүкті тиеу сағатында шақыруларды
қабыл ... ... ... ... ... бос емес ... түсу
ықтималдығы), Эрланг Б барлық арналардың бос кезі, ал К барлық ... емес кезі және бос емес ... орта ... ... ZTE ... ... құрылғысы, дәлірек айтқанда,
ZXC10-BSS мобильді ұялы байланыс жүйесі ... бұл ... дәл осы ... ... ... мінездемелерімен қолданылады.
CDMA ZXC10-BSS мобильді ұялы байланыстың базалық станциясының жиілік
жылдамдығының артуы 1×1.2288 Мбит/с дейін жетеді. Бір информацияның ... МГц ... ол 153.6 ... ... ... ... етеді.
ZXC10-BSS CDMA – 450 мобильді цифрлық ұялы ... ... ... ... ... станцияның ішкі жүйесі мен жылжымалы
станцияның (MS) арасында UM ... ал ... ... орталығында
(MSC) А интерфейсі қолданылады. Базалық станцияның ішкі ... ... ... айырбасы функциясын орындайды және 153.6 кбит/с
максималды жоғары жылдамдықты пакетті ... ... ... ... базалық станцияның ішкі жүйелерінің жалпы құрылымы
ZXC10-BSS базалық ... ішкі ... екі ... ... станцияның BSC контроллері және базалық станцияның BTS қабылдаушы-
таратушысы.
Сурет 2.1 - ZXC10-BSS базалық станцияның ішкі ... ... ... ... ... станцияның ішкі жүйелерінің
басқару бөлігі болып келеді. Ол жоғары жылдамдықты HIRS маршрутизациясының
ішкі жүйесін, SVPS іздеуші ... ішкі ... PCFS ... ... ... CPS ... өңдеу ішкі жүйесін, BSM базалық станцияның
әкімшілік ішкі жүйесін және TS ... ... ішкі ... ... BSC
BTS-мен CDSU арқылы, MSC-ті SVICM арқылы, PDSN-ді PCF арқылы қосылады. ... ... мен ... BSC ... ... ... BSC сымсыз
желіні басқаруға, шақыруларды өңдеуге, жылжымалы ... ... ... кодтауына және максималды 153.6 кбит/с жылдамдығы бар
пакетті берілулердің қызметтерін жүеге асыруға жауап береді.
BTS базалық ... ... ... базалық станцияның
ішкі жүйесінің сымсыз бөлігі болып ... Оған BDS ... ... ... ішкі жүйесін, RFS радиожиілік ішкі жүйесін және TFS
ырғақты синхрондау ішкі жүйесін жатқызуға болады. BTS ... ... ... ... беріліс функциясын және ... ... ... BDS ішкі жүйесінде модульдер ішкі S_HIRS арқылы BTS
қосылады және ол эксплуатацияны және ... ... ... үшін
жергілікті қызмет ету орталығына қосылады.
BSC және BTS аймағында ZXC10-BSS ... ... ішкі ... аппаратық қамтамасыз ету платасынан құрылған программалық ... Бұл ... ... бірнеше ішкі жүйелер кіреді: ... System ... ... жүйенің ішкі жүйесі, SPS (Service
Processing Subsystem) қызметтерді өңдеу ішкі ... OMS ... ... ... ... және техқызмет көрсету ішкі жүйесі және
DBS (Database Subsystem) ... ... ішкі ... Бұл ... модульдері әр түрлі функцияларды бірге іске асырады.
2.2 ZXC10-BSS базалық станциясының ішкі жүйесінің мінездемелері
Оларға:
– жоғары ... ... ... ... ... ... келісушілігі;
– интеграл биіктігі: ZXC10-BSS базалық станциясының ішкі жүйесінде
алдыңғы элементтер молынан қолданылады;
– сенімділіктің жоғары ... 1+1 или N+1 ... ... ... қолдануы арқасында төлемдердің ... ... ... ... иілгіш кескін үйлесімі: сонымен қоса, ZXC10-BSS базалық станциясының
ішкі жүйесі максимум 6 BTS жүйесімен ... ... ... қарай BTS 1
секторда 1 информациялық ... ... 3 ... 4 ... ... қамтамасыз етеді;
– үлкен қызметтерді, яғни: сөйлеу шақыру қызметін қамтамасыз ... ... ... 8К, 13К, 8КEVRC), тестік шақыруды (Марков шақыруы,
Loop back шақыруы, TDSO ... ... ... ... ... ету ... ... G3 факсі) және қосымша қызметтер;
2.3 BSS жүйесінің техникалық мінездемелері
ZXC10-BSS базалық станциясының ішкі ... ... ... ... ... коммутация желілік құрылымын ... ... әр ... 9.72 ... ... жететін 192 толық дуплексты портын ұсынады;
– радио қорларын ... ... және ... ... бола ... BSS ... эксплуатациялық және техқызметін
басқаруын және базалық станцияны тестілеу қызметін атқарады;
– BTS желісінің жұлдыз тәрізді, ұзындық және ... ... ... ... BTS ... ... функциясын атқарады;
– фондық шуылдың әлсіреуінің жоғары қабілеттілігін қолдана оырып,
8KQCELP, 13KQCELP және EVRC ... ... ... ... ... MS, MSC және беріліс шақыруларының бастапқы
шақыруын қамтамасыз етеді: арна беріліс қызметін (асинхронды берілістер, G3
факс), 153.6 ... ... ... ... пакетінің қызметі;
– E1мен MSC қосулудағы 240 дейін максималды сан;
– максималды 7200 іздеуші вокодерлерді қамтамасыз ету;
– трафикті өңдеу ... 5040 Эрл ... ... көп BTS ... ... станция)-380 станция;
– пакетті берілістер 40000 PPP дейін жетеді;
– барлық сектордегі бірдей ... ... арна ... ... ... ... қамтамасыз етеді;
– тура және кері бағытта қуаттылықты басқаруды қамтамасыз етеді;
– макросоттарды, микросоттарды, пикосоттарды ... ... ... ... ... қосулардың түрін жүзеге асырады: BTS ішкі
жұмсақ ауыстырып қосулары, BSC ішкі жұмсақ ауыстырып қосулары, BSC ... ... ... қосулар;
– ауданды кеңейту және қысқарту қажеттіліктерін қанағаттандырады;
– TPTL ... ... ... ... ... функциянын
қанағаттандырады;
– радио интерфейс EIA/TIA IS-2000 Release 0 және TSB74 талаптарына сай
болуы;
– Band Class 0 ... ... ... 800МГц), Band Class 1 (жиілік
диапазоны PCS 1900МГц) және Band Class 5 ... ... ... ... ... ішкі ... мінездемесі
2.4.1 SVBS ішкі жүйесі
Selector Vocoder Bank Subsystem-толық ағылшын аты ... ... ... ... BSC ... ... SVBS ішкі жүйесі CDMA
жүйесінің сөйлеу қызметтерін, коммутациялық арна негізінде қызметтерді ... ... ... MTP1, MTP2 ... іске ... орталығы болып
табылады. Оның негізгі функциялар мыналар:
– маршруттауды таңдау функциясы: кодты түрлендіру үшін ... ... ... ... ... ең ... ... код түрлендіру функциясы: PCM 64К коды мен QCELP жылдамдықты
түрлендіру коды ... тура ... ... басу ... тура ... ... эхосигналын басуы;
– жұмсақ ауыстырып қосуды анықтау және орындау;
– қуаттылықты ... ... ... ... ... BSC ішіндегі BTS және SVBS ішкі жүйесі арна қорларын жалпы
қолданыстың ... ... ең аз ... ... ... ... құрылуы:
SVBS ішкі жүйесінің құрамына SVICM және SVM модульдері ... ... ... және алты ... шкафтан тұрады. Әр вокодерлік шкаф 10
SVBS түзеді. Ал әрбір SVBS екеуі бір іздеуші ... ... 2.2- SVBS ішкі ... ... ішкі ... негізгі функциясы CDMA жүйесіндегі іздеуші
вокодерді ұсыну, SVICM модульдерін басқару, BSS және MSC арасындағы қызмет
көрсету арнасын, сонымен ... ... ... ... PCFS ішкі ... ішкі ... толық аты-пакетті басқару функциясының ішкі
жүйесі, пакетті басқарудағы жалпы қолданыстағы қорлардың ең кіші ... ... Ішкі ... ... ... GRE берілісін
герметизациялау үшін ... ... ... ... маршруттар арасынан
ең сапалысын таңдау. GRE және RLP пакеттері арасынан қолайлы ... алу. A9, A11 ... ... A8 және A10 сымдарын құру, қызмет
атқару және тарату. Жылжымалы станция мен PDSN арасында PPP сымдарын ... ... ... ... ... ... ішкі желі
интерфейстерін ұсыну. Базалық ... ... ... ... байланысты әр түрлі функцияларды ұсыну. Мысалы, RLP
протоколы, қуаттылықты басқару, ... ... ... және т. ... ... PCFS ішкі ... ... құрамына PCF және
PCFIM модульдері кіреді; PCFS ішкі ... ... PCF және ... ... ... 2.3 ... көруге болады.
Сурет 2.3- PCFS ішкі жүйесінің толық құрылымды схемасы
Яғни, PCFS ішкі жүйесі бір функционалды PCFIM ... ... және ... ... PCF ... басқару модулінен тұрады.
2.4.3 CPS ішкі жүйесі
CPS шақыруларды өңдеудің ішкі ... ... ... ... өңдеу мен қорларды басқару орталығы болып табылады, BSS
толық жүйесінің сигнализация шақыруларының рөлін ... ... ... және ... ... схема қорларын басқару, №7 сигнализациясындағы
MTP3 және SCCP өңдеуді қанағаттандырады.
Жүйенің құрылуы:
CPS-тің екі ... ... ... модулі (CPM) және
қоректенудің қайнар ... ... беру ... ... ... ... HDLC протокол форматын өңдеу, сигнал беру кадрларының қайта жүзеге
асуын растау және құрастырушыны өңдеуі/пакеттердің бөлінуі;
– №7 ... ... SCCP және MTP3 ... өңдеу;
– базалық станциядағы A IS-634A интерфейсінің BSSAP протоколын өңдеу;
– BTS-CCM қосылатын Abis сигнал беру ... ... ... ... көрсету, басқару және тарату;
– базалық станция жүйе параметрлерін, жердегі қорларды, ... ... ... ... қоса ... ... қайнар көзін және қоршаған ортаны қадағалап, ... ... ... ... ... ... ... түтіндеу және ... ... ... болатын апаттық сигнализация.
2. екінші қайтара электр коректену кезінде болатын апаттық жағдайлар,
шкафта тоқтың артуын.
3. ... ... ... Шкафтағы алғашқы электр коректенуін тексеру.
2.4.4 CDSU ішкі жүйесі
CDSU CDSU және ASM ... ... CDSU ... BTS және ... ... ... ... табылады. CDSU аппаратты басқаруы BSC және
BTS аймағында бірдей болады, айырмашылық тек ... ... ... CDSU ... ... толық құрылымын білу үшін CDSU платасының
құрылымын білсе жеткілікті.
2.4.5 BDS ішкі жүйесі
BDS ішкі жүйесінің ... аты – ... топ ... ... ішкі
жүйе. BDS негізгі функциясы - BTS ... ... ... ... ... және алғашқы CDMA топ ... ... BDS ... радиоарнадағы бір уақытта
максималды модуляция мен демодуляцияны қанағаттандырады, ... ... ... ... қосу ... және абоненттік қызметтердің
арналарын қоса), 2 TRX 3 ... ... ... ... қамтамасыз
етеді. Екі BDS 4 TRX 3 секторының кескін жүзеге асырады.
Жүйенің жалпы құрылымы 2.4 суретте көрсетілген:
Сурет 2.4 - BDS ішкі ... ... ... ... BDS ішкі ... CCM,CHM және RFIM модульдерінен құралатынын
кқруге ... Бір BDS ... 12 CHM ... ... модулінен тұрады,
оның екеуі CCM арқылы байланысты басқару, екеуі радиожиілікті интерфейс
модулі ... ал ... бірі ... ... ... табылады.
BDS негізгі функциясы келесідей:
1. CDMA цифрлық ... ... ... тура ... ... және ... CDMA цифрлық топталған жиілік жолақтарының кері ... ... ... бар ... ... BSC пен Abis ... ... ұсыну.
2.4.6 RFS ішкі жүйесі
Ұялы желі жүйесінде базалық станцияның қабылдап-таратқышы (BTS) ұялы
желі радио интерфейсін ұсынуға ... ... ... ... табылады. CDMA-
дің жалпы құрылымында BTS екі ішкі жүйені қолданылады: BDS алғашқы ... ішкі жүйе және RFS ... ішкі ... ... ...... қолдана отырып радио интерфейсті ұсыну; CDMA сигналдарының
модуляциялы беріліс және демодуляциялы қабылдағыш қызметін; ... ... ... ... ... мен басқаруларды жүзеге асырады,
сонымен қоса ауданның «дем алуы» (Breathing), «гүлденуі» ... ... ... ... яғни FLOWER ... ... ... TFS ішкі жүйесі
TFS ішкі жүйесінің толық аты - ырғақты жиіліктің ішкі жүйесі. Ол ... 10 MГц ... 12 MГц ... ... ... сигналын ұсынады.
Жүйе құрылымы:
TFS ішкі жүйесі GPSTM, TCM және FDM модульдерін құрайды.
Оның жалпы құрылымы 2.5 суретте көрсетілген:
Сурет 2.5 - TFS ішкі ... ... ... схемасы
Сонымен қатар, TFS ішкі жүйесі ырғақты синал, ТОД, GPSTM сигналдық
генерация модулін, TCM ырғақты сигналын ... ... және FDM ... ... құрайды
2.4.8 PS ішкі жүйесі
PS ішкі жүйесінің толық аты - ... ... ... ішкі ... ... және BTS платаларына қорек көзін береді. Бір уақытта ішкі жүйе өз ... ... ... бақылайды.
Жүйе құрылымы:
ZXC10-BSS жүйесі ZXC10-BSC және ZXC10-BTS бөлімдерінен тұрады. Желіде
орнатылған кіріс қорек көзі - -48В ... тоқ ... ол да екі ... түзеді. ZXC10-BTS бөлігінің қорек көзі алмалы-салмалы блок ... ... ... ... ... Ал ... бөлігі үшін PD алмалы-
салмалы блок қолданылады.
2.4.9 BSM ішкі жүйесі
BSM BSS жүйесінің эксплуатация және ... ... ... ... Оның ... ... ... аппаратты қамтамасыз етуі BSC
жүйесіне Ethernet 10/100M желісі арқылы ... ... ... ... қызметін атқарады: кескін үйлесімі, статистика берілісі,
қасиеттерін басқару, апаттар және т. б.
BSM ішкі жүйесін қанау және ... ... ... деп ... ... ... CDMA 450 ... Қаратау қаласында
ұйымдастыруға қолайлы шешім болып табылады.
Терминдер мен қысқартулар тізімі ҚОСЫМША А көрсетілген.
3 CDMA-450 ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ КӨМЕГІМЕН СЫМСЫЗ ЖЕЛІСІ ... ... ... ... ... ... ... және бірыңғай
организм ретінде жұмыс жасайды. CDMA жүйесінде үш негізгі ... ... ... сапа және ... ... ... ... Сол себептен операторлар берілген территория ... ... ... ... ... ету ... ие ... Алайда
мұның бәрі осы облыс аумағындағы мамандар үшін күрделі болып табылады.
Төменірек желі параметрлерінің функционалды тәуелділігін зерттейміз.
Байланыс қаражаты: ... ... ... ... және ... күшейту коэффициентіне, қабылданған шуылдың мағынасына, арна
сыйымдылығына және ... ... ... ... ... ... және ... тығыздығына қатынасын
есептеуге негізделген.
Байланыс қаражатын есептеу арнаның тура және кері қосылу трафигін,
пилот-арнаны, іздеу және ... ... ... үшін қажет.
CDMA желісі басқа технология желілеріне ұқсамайды. Торап көрсеткішінің
есебі үшін ... ... 3.1 – ... ... есептеуге арналған мәліметтер
|Параметрлер ... ... ... ... |
| ... | |
| | ... |Жаңатас |
|ЖС кабеліндегі шығын | |0 |0 ... ... ... | |2,8 |2,8 ... антеннасының бағдарлау | |2,8 |2,8 ... ... | | | ... ... ... | |1 |1 ... | | | ... ... | |1,9 |1,9 ... ... ... | |8 |8 ... | | | ... ... ... | |450 |450 ... антеннасының орналасу | |30 |20 ... | | | ... ... ... | |1,5 |1,5 ... | | | ...... жалғасы
|Сигнал/шу талапты қатынасы | |7 |7 ... ... | |-125 |-125 ... ... | |1,6 |1,6 ... қуаты | |39 |39 ... ... ... | |55 |55 ... ... қуаты | |55 |55 ... ... ... | |55 |55 ... ... антеннасының барлық | |50 |50 ... ... ЭМС | | | ... шығысындағы барлық | |55 |55 ... ... ... | | | ... бұл ... ... бөліміне талап етілген жабдықтың негізгі
көрсеткіштерін көреміз.
3.1 Қаратау қаласының қамту аумағын есептеу
Таратқанда ... ... ... ... ететін деңгейге жеткізетін
арақашықтықты тауып, қамту радиусын есептеуге болады.
Белгілі бір ... ... ... үшін Lmax ... ... ... ... анықтау керек. Тарату ... ... ... ... ... Lmax радиожолдардың
максималды дистанциясын немесе басқа сөзбен ... ... ... ... ... сектордың тиімді радиусы.
Қашықтық функция ретінде таралу кезіндегі шығын үшін жалпы формула дБ-
мен:
(3.1)
мұндағы – ... ... ... 1 үшін ... ... ... ... заңы.
Ұяның жиектерінде және шығын -қа тең. Сонымен, километрмен
өлшенген ұя радиусының ... ... ... ... ... ... шығарамыз:
(3.3)
немесе
(3.4)
Сондықтан, ұя радиусы мен ұядағы трафик санының қатынасын табу үшін,
таралу кезіндегі максималды шығын өрнегін табу керек.
ХЭБ-Т ... ... ашық ... арналған шығынның
эмпирикалық формуласы төмендегідей:
(3.5)
мұндағы ;
;
;
;
– тасушы жиілік, ... БС ... ... биіктігі, м;
– ЖС антеннасының орналасу биіктігі, м.
Кері арнаның мәндерін қолданамыз, орталық жиілік МГц және ... ... =30 м және ... терминал м.
Сонымен, (3.2) мен (3.5) өрнектерін салыстыра отырып, мен ... ... және ... ... ... отырып, таралу кезіндегі максималды
шығын үшін өрнекті шығару керек. Ол үшін сигнал деңгейінің ұя жүктемесіне
тәуелділігін анықтау керек ... жоқ ... ... ... ... және қабылдауда керекті минималды сигнал деңгейін қабылдау
кезіндегі талап етілетін ... ... ... ... сигналдың орташа талап етілетін мәні қуат бойынша идеалды
реттелген моделге сәйкес келесідей болады:
(3.7)
мұндағы ұядағы (сектордағы) абоненттердің ... ... ... ... қуат ... қорды ескерсек:
(3.8)
мұндағы
(3.9)
Қуат қорын ескерген кездегі абоненттердің идеалды максималды ... ... ... ... бола ... ... бұл шығын
жылжымалы терминалдың таратқышындағы максималды қуат және кері ... ... ... әртүрлі күшейтулер мен шығындар кезінде, базалық
станцияда талап етілетін сигналдың деңгейін ... ... ... ... өрнек келесі түрде болады:
(3.11)
мұндағы
(3.12)
– базалық станцияның тарату антеннасының күшейту коэффициенті,
дБ;
(3.13)
мұндағы – БС ... ... ... ... БС ... ... жоқ ... базалық станция қабылдайтын жылжымалы терминал
қуаты, дБм – . ... ... кері арна ... ... (3.12) ... ... желінің жүктелу параметрінің функциясы ретінде максималды әлсіреу
келесі түрдегідей болады:
(3.15)
Егер (3.15) ... (3.12) ... ... шығындарды (3.8)
өрнегіндегі пайдаланылған қуат бойынша қорды ескеріп қоссақ, (3.15) ... ... ... ретінде (3.16) өрнегін (3.15) өрнегіне желінің ... ... ... ... ... ... табу үшін қойсақ:
(3.17)
Бұл өрнек есептеулерде қарастырылған мобильді таратқышқтың қуаты
үшін максималды ұя радиусын көрсетеді.
(3.14) өрнегі ... ... (ITU-R) ... кері ... ... және ... станция мен жылжымалы станция антеннасының
биіктіктері ... м және м деп ... ұя ... ... ... ... ... алу үшін сигнал/шу қатынасының екі түрін
пайдаланады: максималды қамту аумағын анықтау үшін аз көрсеткішімен ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейтін
орта көрсеткішімен дБ.
(3.17) өрнегін есептеп, алынған мәндерді ... ... ... ... ... және орта ... ... максималды мәні үшін;
- реалды мәні үшін.
Сигналдың қамту аумақтарының абоненттер санына ... ... ... 3.1 - ... ... ... абоненттер санына тәуелділігі
Суреттен көріп отырғанымыздай дБ кезіндегі ЖТ-дың ... ... ...... ... ЖТ-дың жұмысының мүмкін болатын қашықтығы – км.
3.2 Жаңатас қаласының қамту аумағын есептеу
Кері арна мәліметтерін, МГц орталық жиілікті, БС ... м және ... ... ... ... ... пайдаланамыз.
Ашық жерлер үшін шығындар (3.5):
Бұдан (3.6) өрнегімен мен мәндерін анықтаймыз:
дБ және
Берілген ... (3.12) ... ... анықтайық:
(дБм)
(3.16) өрнегін есептеп, алынған мәндерді сызба түріне келтірейік
(сигнал/шу қатынасының максималды және орта мәндері үшін):
- ... мәні ... ... мәні ... ... аумақтарының абоненттер санына тәуелділігі келесі
суреттерде көрсетілген.
Сурет 3.2 - Сигналдың қамту аумақтарының ... ... ... ... ... дБ кезіндегі ЖТ-дың жұмысының
мүмкін ... ... ... кезіндегі ЖТ-дың жұмысының мүмкін болатын қашықтығы – км.
Mathcad Professional тіліндегі бағдарлама ... ... ... Радиорелейлі жолдың профилін анықтау және ... ... ... ... ... қадамы болып жолды таңдау
және аралық станциялардың орналасуы мен санын анықтау болып ... ... ... ... ... ... ... жұмысының
тұрақтылығы, оның қолданысының және құрылымдардың бағалары анықталады.
Қаратау – Жаңатас
Есептеу жұмысында осы ... ... ... ... ... мәндер:
қолданылатын аппаратура – ZXC10-BSS
пролет ұзындығы ... ... ... ... ... ... теңіз ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18 ... ... ... 38,74 ... күрежолындағы шығындар 2.5 ... ... ... ... дБ
антенна диаметрі ... ... ... ... дБ.
BER=10-6 кезіндегі ... ... ... ... ... параметрлерін анықтау үшін екі ... ... ... ... ... РРЖ ... ... қималары әрбір аралықтағы жер рельефін толық сипаттайды. Берілген
нормалар ... ... ... ... ... ... ... есептеулері үшін негізгі жұмыс құжаттары болып табылады.
Көлденең қиманы тұрғызу үшін ... және ... ... ... ... координаттың тікбұрышты жүйесінде
жүргізіледі.Жер бетіндегі бөгеуілдердің биіктері ... ал ... ара ... ... ... ... көлденең
қимадағы биіктіктер Жер центрі бойынша өтетін сызық арқылы емес (яғни жер
радиусы арқылы), тігінен жүргізіледі ... осі ... ... ... ... сызығы бойынша емес, ал шартты нөлдік деңгей
немесе теңіз деңгей сызығына ... жер ... ... ... ... ... ... жер бедерінің ең биік және ең
төмен нүктелері топографиялық карта көрсеткіштері арқылы анықталады.
Пролет көлденең қимасын ... үшін ... күрт ... ... үшін Жер ... ... керек.
Жер бедерінің қисықтығын есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:
(3.18)
мұндағы - ... ... үшін ... ... – жер ... ... ... нүктеге дейінгі қашықтық.
Осылайша, әр нүкте үшін y есептелініп, және алынған нүктелер арқылы
жер бедерінің ... ... ... ... ... арқылы биіктіктердің күрт ... ... ... ... арқылы кесте саламыз.
Кесте 3.2 – Жер бедерінің салыстармалы радиусының есептеу мәндері
|№ |Ri, км. |К |Уi, м. ... ... ... ... |0 |0 |0 |425 |
|2 |15 |0.5 |17.661 |454 |
|3 |20 |0.667 |15.699 |489 |
|4 |25 |0.83 |9.812 |466 |
|5 |30 |1 |0 |446 ... ... ... қимасын тұрғызғаннан кейін біз 15 км
қашықтықта бөгеуіл бар екенін көреміз. Сондықтан есептеулер осы ... ... ... ... ... ... ... радиотолқын
субрефракциясы кезіндегі Френель минимал ... ... жоқ болу ... ... ... ... зонасының радиусы мына формула бойынша есептеледі:
(3.19)
мұндағы – толқын ұзындығы;
(3.20)
мұндағы м/с ... ... ... алатын өрнектеріміз:
м,
Бөгеуіл үшін:
м,
80% уақыт бойы өмір сүретін қиылысқан пролеттегі сәуле ... ... ... Н0 тең болу ... ... 50 км-ден аз болған жағдайда стандарты ауытқу мына
формуламен анықталады:
мұндағы g – диэлектрик өткізгіш ( -6*10-8 1/м.) ... ... ...... ... (10*10-8 1/м.) ... вертикал
стандартты ауытқуы
Рефракцияны есепке алғандағы сәуле:
(3.21)
мұндағы – рефракция жоқ ... ... (g = 0 ... рефракция көмегімен сәулені жетілдіру.
Сонда рефракцияны есепке алмағандағы сәуле (осы жағдай үшін пролеттің
көлденең қимасы ... ... = 0) үшін ... рефракциясы жоқ кездегі сәуле көлемі
анықталады.
Бөгеуіл үшін:
м,
Пролет ... ... ... ... ... келесі
формулалар бойынша анықталады:
(3.25)
(3.26)
Бөгеуілдер үшін мәндер аламыз:
3.4 Байланыс тұрақтылығын есептеу
3.4.1 Пролет энергетикасын есептеу
ЦРРЖ ... ... ... үшін ... ... қажет.
Еркін кеңістіктегі таратулар кезіндегі шығындар мына формула бойынша
анықталады:
(3.27)
мұндағы f – ... ...... ... жоқ болған кездегі қабылдағыш кірісіндегі қуат мына формула
бойынша анықталады:
(3.28)
мұндағы SG – таратқыш қуаты;
– антен-фидерлі күрежолдағы шығындар;
Ga – ... ... ... ЦРРЖ ... ... мен ... ... есептеу
Байланыс саласында гидрометеорлардың күшті әсері бар ... ... ... қар, ... ... және т.б. ... ... кезде ауа райын да есепке алу керек. Жаңбыр,
қар, мұз бөлшектері, бұршақ ... ... ... ... ... ... дайындығын анықтайды. Қайта шағылысу(сейілу) және
жұтылу(қызу) әсерінен энергия әлсірейді.
Жұтылу әсерінен ... ... үшін ... ... әлсіреуден
үлкен болып келеді. Көлемі жағынан ... ... ... толқын
ұзындықтарының сейітілу әсерінен әлсіреуі жұтылу әсерінен әлсіреуден үлкен
болады.
Гидрометеорлардың әлсіретуші әрекеттері дайынсыздық ... ... ... ... ... сапасына ұзақ уақыт бойы әсер
етеді.
ЦРРЖ жобалаған кезде сигналдың жаңбырдың әсерінен ... 5 ... ... бастайды (жиілік жоғары болған сайын әсері ... райы ... ... ... ... ... Р.837 ITU – ... орындалуы мүмкін.Бұнда Жер 16 ... ... ... ... A - Q). ... ... үшін жаңбыр
интенсивтілік статистикасы R001 (мм/сағ) келтірілген. ... үшін ... Е, ол үшін R001 = 22 ... ... ... ... поляризация үшін:
Жаңбыр әсерінен пайда болған дайынсыздықты анықтаудың бірінші ... ... ... ... ... анықтау болып табылады.
Жаңбырдың зарядтармен бірге жүру тенденциясы болғандықтан, радиожол
пролетінің тек қана бір бөлігі жаңбыр әсеріне ... ... ... бар ... ... ұзындығы мына өрнек бойынша анықталады:
(3.29)
мұндағы R0 – пролет ұзындығы;
R001 = 22, 0.01% мм/ч-дегі жаңбыр интенсивтілігі.
Нәтижесінде ... ... ... ... ... таралмағандықтан, пролет ұзындығының
тиімдісін анықтаймыз:
γ мәні ... ... ... және ... ... ақырлы
жылдамдығымен сипатталады. γ біле тұра, жаңбыр саны мен ... ... ... ... ... ... өшулік (дБ/км) мына өрнекпен
анықталады:
(3.30)
Горизонтальді және вертикальді поляризация үшін анықталады:
... ... ... ... ... ... мына ... бойынша
анықталады:
(3.31)
дБ
Дайынсыздықты пайызбен Td мәнін мына өрнектен анықтау арқылы табуға
болады:
(3.32)
мұндағы Ft – ... ... ... , ендеше ,
сәйкесінше .
Ендеше біз мына мәнді аламыз:
%.
3.4.3 Көп сәулененудің таралуының нәтижесіндегі кідіріс
Бірнеше километрге созылып жатқан радиожолды ... ... ... бар таза ... ... төрт механизмі есепке алыну
керек:
– сәуленің кеңеюі;
– антеннадағы шешілу;
– үстіртін көпсәулелі тарату;
– атмосфералы көпсәулелі тарату.
Бұл ... ... ... немесе басқа механизмдермен
комбинациясында туындайды. Тура ... ... ... беттен
шағылысуына сәйкес келгенде күшті жиілік таңдаушы кідірістер туындайды. Ол
көпсәулелі тарату нәтижесінде кідірісті ... ... ... емес ... ... ... кідірістер туындайды, бірақ 40
ГГц-тен төмен жиілікте олардың әсері болмайды.
Кідірстің үлкен тереңдігіндегі орташа айда қабылданатын Ft сигналының
деңгейінен аспайтын ... ... ... ... Tинт ... ... асимптотикалық өрнек арқылы анықталады:
(3.33)
мұндағы d – пролет ұзындығы;
f – жиілік (ГГц);
К – жер ... мен ... ... алатын
коэффициент;
мұндағы PL=5%=0,05 – вертикальді градиент рефракция кезіндегі уақыт
пайызы;
CLAT=CLON=0 Қазақстан үшін.
Q – R0 және f ... ... ... да параметрлерін есепке
алатын коэффициент;
мұндағы Ep – радиожолдың иілуі (мрад);
h1 және h2 – теңіз деңгейінен қабылдағыш және таратқышантенна
шамаларының биіктіктері (м);
d – ... ... ... = 0.89, С = 3.6 – ... ... ... алатын
коэффициент;
– A=Ft ==37,79 – кідіріс тереңдігі (дБ);
Сонда:
3.4.4 Радиотолқынның көп сәулененудің таралуының нәтижесінде
байланыстың бұзылуына кететін уақыт ... ... ... байланыс үшін байланыстың бұзылуына кететін уақыт
нормасы
, шарт орындалады.
3.4.5 ... ... ... ... ... ... ... атмосфераның тығыздығы күштірек болады, сондықтан радио
сәулелері төмен қарай қисаяды. Нәтижесінде, Френель ... ... ... анықталатын пролеттегі сәуле тұрақты болмайды, өйткені
атмосфера тығыздығы тәулік уақытына және ... ... ... ... ... мәні мына формула бойынша анықталады:
(3.34)
мұндағы H(0) – рефракция жоқ болғандағы сәуле;
(3.35)
мұндағы R0 – жол ұзындығы;
k – салыстырмалы координата;
g – ... ... ( -6*10-8 1/м) ... ... мәні.
Бөгеуіл үшін есептеу жүргіземіз:
м,
м.
Салыстырмалы сәулені мына формула бойынша анықтаймыз:
(3.36)
мұндағы H0 – Френелы зонасының минимал радиусы.
Бөгеуіл үшін:
м.
Жолдың көлденең ... бар ... ... ... ... радиосәулеге параллель түзу жүргіземіз, одан бөгеуілдің енін
табамыз ... ... ... ортаны сипаттайтын параметрі:
(3.37)
мұндағы ( - 1
k –салыстырмалы координата.
Бөгеуіл үшін:
Сурет 3.3 - V0 бөгеуіл параметріне тәуелділігі
3.3-суреттегі тәуелділік графигінен V0 ... ... үшін V0 = -9 ... зонасының минимал бөгеуілінің экрандауының нәтижесінде пайда
болатын сигналдың терең кідірісі (g0) ... ... ... ... үшін ... ... параметрін есептейміз :
(3.40)
мұндағы
( - диэлектриктік ... ... ... ... ... 3.4 - ( ... анықтайтын график
T0(Vmin) мәні 3.4-суреттен анықталды.
Радиотолқынның субрефракциялық кідіріс әсерінен байланыстың ... ... =0.8 ... суретке сәйкес антенна биіктігінің қолайлысы болған жағдайда
ғана жүзеге асады, алайда бұндай жағдайда ... ... ,
, ... ... ... ... жол ... h1 және
h2 мәндерін көбейту қажет.
H(g)=10.305+15=25.305 ( 15 м ... ... ... ... ... бұзылуының
уақыттық пайызы, =0.0004 %.
Субрефракциялық кідірістің тереңдігі ... ... ... ... ... ... ... маңызды емес траектория
қисығы бар ... ... ... бір ... ... ... ... жер бедері тегіс болады.
Жолдағы терең кідірістердің бір-біріне өзара тәуелсіз себептері ... ... ... ... ... ... мына
формуламен анықталады:
(3.41)
мұндағы T0(Vmin) – бөгеуілдің экрандау әрекеттерін есепке алады;
Тинт – Жер ... ... ... және тура ... ... ... ... тарату құбылысы);
Тd – жаңбыр әсерінен сигналдың әлсіреуі.
Есептеу жүргіземіз:
%.
Бүкіл ... ... Т( мәні ... РРЖ үшін ... уақыт пайызымен салыстырылады.
мұндағы R0 – жол ұзындығы;
.
Егер Т( < Tдоп болса, онда байланыс тұрақты.
1.375 x 10-3

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 51 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ADSL технологиясын Алматы каласында автоматизациялау53 бет
CDMA желіcін құрудағы техникaлық еcептеу 96 бет
XIX ғ. II жартысындағы Түркістан қаласындағы отарлық билік жүйесінің қалыптасуы мен қызметі69 бет
«Алматы қаласындағы жер беті озонының статистикалық сипаттамалары»40 бет
«Жамбыл аймақтық электр желілері» АҚ28 бет
«Жамбыл облысының мысалында туристік қызметті ұйымдастырудың тиімділігі»61 бет
«Жамбыл-гипс» АҚ шаруашылық қызметін талдау58 бет
«Жамбыл» ЖШС жері егістік алқаптарының пішіні және көлемін қайта орналастыруын анықтау60 бет
«Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытудағы ойын технологиясының түрі – ұсақ моториканың маңызы».9 бет
«Семей қаласында орналасқан 5 қабатты тұрғын үйдің жобасы»70 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь